Colofon. Uitgave 2015 Instituut voor Psychosynthese

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon. Uitgave 2015 Instituut voor Psychosynthese"

Transcriptie

1

2 Clfn Uitgave 2015 Instituut vr Psychsynthese Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd en/f penbaar gemaakt znder vrafgaand verleg met het Instituut vr Psychsynthese in Hilversum. De tekst in dit prgramma dient uitsluitend ter infrmatie. Hieraan kunnen geen rechten wrden ntleend. Het Instituut vr Psychsynthese behudt zich het recht vr wijzigingen aan te brengen, indien zich de ndzaak daarte vrdet. Instituut vr Psychsynthese Kninginneweg 6A 1217 KX Hilversum Tel: Mail: Web: 1

3 Inhudspgave Clfn p. 1 Inhudspgave p. 2 Vr wie is de initiële leerperide p. 3 Del en structuur van de initiële leerperide p. 4 Overzicht nderwijsmdules p. 7 Beschrijving nderwijsmdules: p. 8 Individualiteit en bewustwrding p. 9 Meditatie van het hart en de kunst van het zien p. 10 Zingeving als kunst en kunde p. 11 De psychlgie van verandering p. 13 In dialg met het nbewuste p. 15 Het gezag van de verbeeldingskracht p. 16 Verbeelding en verdracht p. 18 De menselijke relatie als zektcht p. 19 Studiegrepen p. 21 Individuele leergesprekken p. 21 Data verzicht p. 22 Aanmelding en ksten p. 23 Cntact p. 24 2

4 Vr wie is de initiële leerperide De initiële leerperide en is bedeld vr mensen die geïnteresseerd zijn in één f meer van de vlgende nderwerpen: bewustwrding van persnlijke talenten; de innerlijke belevingswereld van de mens en de daarin ptredende existentiële vraagstukken; caching bij de zektcht naar antwrden p wezenlijke levensvragen; de verdieping van leiderschapskwaliteiten; integratie van persnlijke en prfessinele delen tijdens de levenslp; de prfessinele tepassing van psychsynthese. 3

5 Del en structuur van de initiële leerperide De initiële leerperide is een afgernd nderwijsprgramma dat leidt tt bewustwrding en gebruik van je individuele talenten en grenzen. Het maakt tevens deel uit van de pleiding psychsynthese. Mcht je dat wensen dan kun je je na vltiing van deze leerperide aanmelden vr de prfessinele leerperide. Deelname aan de initiële leerperide biedt je: inzicht in je persnlijke ntwikkeling en verdieping van je kennis daarver; de mgelijkheid m vaardigheden aan te leren die ndig zijn bij de verwezenlijking van wat belangrijk is in je leven; inzicht in psychlgische en spirituele thema s bij jezelf en bij anderen; bewustwrding en integratie van juw persnlijke talenten in je leven en werk; bewustwrding van de centrale plaats van de wil en ieders vrijheid en verantwrdelijkheid m daar p eigen wijze gestalte aan te geven. Het nderwijsprgramma waarbrgt dat je: kennis en inzicht krijgt p het gebied van transpersnlijke en spirituele therievrming; cmmunicatievaardigheden aanleert die heldere menselijke en prfessinele relaties bevrderen; velen, denken, willen en handelen p evenwichtige wijze bij je leerprces betrkken wrden; persnlijke delen en waarden leert integreren tijdens een zinvlle leerperide. Het prgramma duurt anderhalf jaar, maar je kunt dit spreiden ver een tijdsduur die beter past bij juw pririteiten en verplichtingen. Deze leerperide is verdeeld in zes kwartalen. 4

6 In elk kwartaal bestaat het nderwijs uit: één cursus weekend per maand in een cnferentierd; één studiegrep per maand van drie uur p het Instituut in Hilversum; één psychsynthese leergesprek per maand met je persnlijk begeleider. In het derde kwartaal van elk jaar zijn er twee cursussen van resp. 5 en vier aaneengeslten dagen. Dit is in juli tijdens de zmerschl en in september. De nderstaande werkvrmen maken deel uit van deze leerperide: cursrisch nderwijs; zelfstudie en mentale training; ntwikkeling van berepsvaardigheden; studiegrepen en schriftelijke studieverslagen; individuele begeleiding. Gedurende de gehele leerperide heb je een persnlijk begeleider waarmee je maandelijks een leergesprek vert. Tijdens deze leergesprekken besteed je gezamenlijk aandacht aan de verwerking en betekenis van het nderwijs en de tepassing daarvan in leven en werk. Je kunt per nderwijsmdule zelf aangeven f je getetst wil wrden f niet. De tetsingsresultaten wrden in je persnlijk pleidingsdssier bijgehuden. De tetsvrmen hebben betrekking p: kennis en inzicht; de kennis en het inzicht die zijn verkregen dr de individuele wijze van leren en verwerken; schriftelijke en mndelinge cmmunicatie vaardigheden. 5

7 Deze leerperide is vltid als alle mdules uit deze peride zijn gevlgd en -indien van tepassing- getetst. Na vltiing ntvang je een certificaat. Een certificaat bevestigt je deelname f je deelname en tetsing aan een leerperide. 6

8 Overzicht nderwijsmdules Individualiteit en bewustwrding Ancilla van Blkland en Stance Rijpma zat en zn kt, nv, dec 2015 Meditatie van het hart en de kunst van het zien Diederik van Rssum zat en zn jan, feb, maart 2016 Zingeving als kunst en kunde Annemieke Wester en Ancilla van Blkland zat en zn 9-10 april, 7-8 mei, 4-5 juni 2016 De psychlgie van verandering Annemieke Wester en Stance Rijpma vrij 1 juli t/m di 5 juli 2016 In dialg met het nbewuste Diederik van Rssum vrij 16 sept t/m ma 19 sept 2016 Het gezag van de verbeeldingskracht Annemieke Wester zat en zn kt, nv, dec 2016 Verbeelding en verdracht Ingrid Veldkamp en Stance Rijpma Zat en zn jan, febr, maart 2017 De menselijke relatie als zektcht ktber 2015 t/m maart 2017 elke zaterdag van een cursusweekeinde van uur Studiegrepen ktber 2015 t/m maart dagdeel per maand, facultatief Individuele leergesprekken ktber 2015 t/m maart leergesprek per maand 7

9 Beschrijving nderwijsmdules: 8

10 INDIVIDUALITEIT EN BEWUSTWORDING OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 2015 "Niet perfect maar ged geneg!" Brun Bettelheim Psychsynthese beziet de mens als een micrksms in vrtdurende ntwikkeling. Het ntwikkelingsprces dat zich afspeelt in de individuele mens wrdt binnen psychsynthese zelfverwerkelijking genemd. Zelfverwerkelijking pent de mgelijkheid tt permanente zelfvernieuwing en creatieve mgang met je eigen leven, dat van anderen en het andere. Het is een prces dat niet znder tegenslagen en pijnlijke vergangen verlpt. Inzicht in dit prces is de basis en cntext van waaruit verwndingen, ntwakingsmmenten en nbegrepen gebeurtenissen tegelaten en aanvaard kunnen wrden. Enkele highlights uit het cursusprgramma: existentiële en spirituele aspecten van keerpuntervaringen; relatie individuatieprces met de evlutie van bewustzijn in ruimere zin; stadia in de bewustwrding; de wil zinvl te leven. Dcenten Ancilla van Blkland en Stance Rijpma 9

11 MEDITATIE VAN HET HART EN DE KUNST VH ZIEN JANUARI FEBRUARI MAART 2016 "Als je denkt met je hfd raak je verward, denken de je met je hart". Indiaans pperhfd In de huidige tijd kmt infrmatie met grte snelheid uit de vele displays de menselijke verbeelding in. Het nmetelijk panrama dat in de virtuele spiegel van nze tijd tevrschijn wrdt getverd is aantrekkelijk, beangstigend en pwindend. Je zu bijna vergeten wie er vr die spiegel staat. Het wrdt urgent m met al die beschikbare infrmatie niet alleen te leren zien wat mgelijk is, maar k m steeds weer te nderzeken wat ndig is. Hiervr is een inclusieve manier van denken ndig, waarin delen en gehelen, grenzen en grenzelsheid tegelijkertijd en naast elkaar bestaan. Een manier van denken die ns het ene mment tt teschuwer en het andere tt deelnemer in het leven det zijn. Deze cursus intrduceert lang vergeten taal waarin het hart denkt, waarmee het hart spreekt en die het hart raakt. Met name het pëtische, mythlgische en paradxale denken zal wrden beefend. De deelnemers zullen daarnaast kennis maken met de methde van creatieve meditatie als een manier van denken en van dienstbaarheid. Dcent Diederik van Rssum 10

12 ZINGEVING ALS KUNST EN KUNDE APRIL MEI JUNI 2016 Man can nt live withut meaning. Carl Jung Als je er zin in hebt, dan is dat een aanstekelijke gemedstestand. Als je er geen zin in hebt, dan is dat k een aanstekelijke gemedstestand. Als zin f geen zin hebben het thema niet meer is, als niks je meer wat uit maakt, dan begint de zektcht naar zingeving. De tijden die dan aanbreken zijn meestal niet de gemakkelijkste uit je leven. Het zijn perides waarin het uiterste van je wrdt gevergd. Wat je dan ndig hebt is het gezelschap van iemand die in staat is je nabij te zijn in de zektcht naar de zin van je bestaan. In deze cursus leer je de kunst en de kunde van het zin geven, waardr je vr een ander dat gezelschap kunt zijn. Enkele highlights uit het cursusprgramma: Veiligheid en avntuur Zinlsheid en passie Mtivatie en aspiratie Empathie en pdringerigheid 11

13 Wanhp en zingeving Ertiek en agressie Dcenten Annemieke Wester en Ancilla van Blkland 12

14 DE PSYCHOLOGIE VAN VERANDERING JULI 2016 Student: Prfessr, dit zijn dezelfde vragen als vrig jaar! Einstein: Klpt, maar dit jaar zijn de antwrden anders! Als je na 30 jaar p een reünie van je basisschl bent en iemand zegt: Jij bent k niets veranderd, heb je dan een cmpliment gehad f juist niet? Als je werkgever je een cursus aanbiedt m een aantal zaken te veranderen m.b.t. je functineren, ga je die cursus dan vlgen f zek je een andere werkgever? He kmt het tch dat smmige mensen liever p eigen kracht ngelukkig zijn dan dat ze gelukkig wrden p het gezag van anderen? Zmaar een aantal vragen waarbij het antwrd afhangt van degene die ze beantwrd. Bij het ntwerp en de uitvering van een veranderingsstrategie wrdt met de psychlgische en spirituele aspecten van verandering nauwelijks rekening gehuden. Heel wat gede plannen lpen hierdr anders af dan gewenst. Deze cursus is vr iedereen die wil leren m een veranderingsprces in gang te zetten, te begeleiden en succesvl te vltien. Het is een lichte, intensieve en praktische cursus ver de psychlgie van verandering. 13

15 Enkele highlights uit het cursusprgramma: De macht en de aard van verandering; Verzet en aanvaarding als veranderingsstrategie; Ratinele en irratinele aspecten van verandering; Caching strategieën bij inhudelijke en emtinele verandering; Caching strategieën bij existentiële en spirituele verandering. Dcenten Annemieke Wester en Stance Rijpma 14

16 IN DIALOOG MET HET ONBEWUSTE SEPTEMBER 2016 We zien meer dan we begrijpen. We hren meer dan waar we naar luisteren. We zeggen meer dan we uitspreken. Menselijke beslissingen wrden beïnvled dr infrmatie die deels nbewust wrdt gecmmuniceerd. He kun je het beste p deze nbewuste cmmunicatie inspelen bij zwel de zakelijke als persnlijke dienstverlening? Dr kennis en inzicht met en gevel vr ratinele, imaginaire en intuïtieve aspecten van de menselijke cmmunicatie! Deze cursus is een leuke, intensieve en praktische kennismaking met vertruwde en minder vertruwde talen waarmee het nbewuste participeert in de menselijke cmmunicatie. Enkele highlights uit het cursusprgramma: drempels van de waarneming; cmmunicatie als hlistisch scheppingsmiddel; verhuding tussen begrijpen en waarnemen, tussen hfd en hart; ratinele en irratinele aspecten van de menselijke cmmunicatie; archetypen en mythlgisch denken; creatieve meditatie als (zakelijke) dienstverlening. Dcent Diederik van Rssum 15

17 HET GEZAG VAN DE VERBEELDINGSKRACHT OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2016 "Het gebruik van de verbeelding is een invitatie m een gesprek liever vr te zetten met een eigen bijdrage dan met een tegenvergestelde mening". Diederik van Rssum Het unieke in elk mens gedraagt zich niet in vereenstemming met zijn gemiddelde. De gemiddelde verwrvenheden van een mens vallen nder de macht van algemeen aanvaardbare kennis. De unieke talenten daarentegen vallen nder het gezag van de strikt individuele verbeeldingskracht. Kansen en ngemakken hebben vaker dan we denken hun rsprng in de verhuding tussen verbeeldingskracht en intellect. Begrip ver de aard van verbeelding en het bewuste gebruik daarvan, staan in deze cursus centraal. De verbeeldingskracht wrdt gebruikt m infrmatie te verkrijgen ver wat mgelijk is en m emtinele energie te betrekken bij het verwezenlijken wat haalbaar is. De vlgende technieken wrden bestudeerd en beefend: geleide dagdrmen; spntane verbeelding; dialg met symblen uit het nbewuste; identificatie met drmen; symblische bevrijding, catharsis en integratie; 16

18 gevaren bij het gebruik van verbeelding. In deze cursus leert de deelnemer de vaardigheden m de imaginaire werkelijkheid te gebruiken als brn van infrmatie en m emtinele energie te transfrmeren tt bezieling en geestdrift. Dcent Annemieke Wester 17

19 VERBEELDING EN OVERDRACHT JANUARI - FEBRUARI - MAART 2017 Vrzichtigheid is de meder van de prseleinkast. De wens is de vader van de gedachte. Iedere menselijke relatie kent mmenten waarbij het van essentieel belang is m te leren luisteren naar wat er in het nbewuste van het cntact gaande is. Het beeldend vermgen als waarnemingsrgaan speelt hierbij een belangrijke rl. De verbeelding ziet mgelijkheden in de tekmst en is de hedster van gebeurtenissen uit het verleden. Prjectie en daarmee samenhangend de verdracht, is bij uitstek het vertuig dat naar twee kanten kan mzien. Op veel plaatsen wrden verdracht en prjectie gezien als (nbewuste) afweer tegen emtineel meilijk te aanvaarden gebeurtenissen vanuit het verleden. Prjectie is echter meer dan dat! Het is k een scheppingsmiddel dat ingezet kan wrden m je drmen in de tekmst te verwezenlijken. In deze cursus wrdt verdracht in de menselijke relatie nderzcht als afweer- en als scheppingsinstrument. Dcenten Ingrid Veldkamp en Stance Rijpma 18

20 DE MENSELIJKE RELATIE ALS ZOEKTOCHT ZATERDAGAVONDEN OKTOBER APRIL 2017 Bij ju nch bij mij maar in de ruimte tussen ns wrdt de tekmst gebren waar we allebei een plaats in hebben. Diederik van Rssum Als mensen fysiek in elkaars buurt zijn dan verlpt de infrmatie uitwisseling in een minder snel temp en ntwikkelt de relatie zich geleidelijker dan via de sciale media zals Facebk. In deze cursus besteden we aandacht aan invled en beïnvleding in menselijke relaties die geleidelijkheid vereisen en duurzaamheid begen. Menselijk cntact gaat ver meer dan alleen uitwisseling van infrmatie. Menselijk cntact gaat k ver: jezelf verliezen in de ander en jezelf met f znder die ander terug vinden; je verbinden met een ander maar niet aan die ander gelijk willen zijn; een gezamenlijke tekmst durven zien en je eigen weg willen gaan; het samen scheppen van een sfeer waarin vr ieder plaats is. In een wezenlijke ntmeting met een ander spreekt ptentieel het mysterie van het leven en van nszelf. Deze ptentie kan wrden 19

21 pgewekt en gedeeld in elkaars nabijheid. Waar dit gebeurt ntstaat een besef van creativiteit, vitaliteit en verwantschap dat bergen kan verzetten. Enkele highlights uit het cursusprgramma: cntact, afstand en nabijheid in menselijke relaties; invled uitefenen en beïnvled wrden; verwachtingen hebben en verwacht willen wrden; teleur stellen en teleurgesteld wrden; feiten en gevelens in menselijk cntact; ambitie en ffer; verwantschap en verbeeldingskracht. Dcenten Diverse dcenten 20

22 Studiegrepen De studiegrep is de plaats waar je: je persnlijke relatie met de nderwijsinhud nderzekt; leert met de medestudenten in gesprek te zijn m gezamenlijk dieper dr te dringen tt de inhud van het nderwijs; het vermgen ntwikkelt m een zelfstandige relatie te verwerven met de inhud van de cursus. De studiegrep kmt maandelijks bijeen nder begeleiding van de dcent van de betreffende cursus. Individuele leergesprekken Gedurende de gehele leerperide heb je een persnlijk begeleider waarmee je maandelijks een leergesprek vert. Tijdens deze leergesprekken besteed je gezamenlijke aandacht aan de verwerking van het nderwijs en de tepassing daarvan. 21

23 Data verzicht ktber - december 2015 za 17 kt - z 18 kt za 14 nv - z 15 nv za 12 dec - z 13 dec januari - maart 2016 za 16 jan - z 17 jan za 13 feb - z 14 feb za 12 mrt - z 13 mrt april - juni 2016 za 9 april - z 10 april za 7 mei - z 8 mei za 4 juni - z 5 juni psychsynthese zmerschl 2016 vrij 1 juli (14.00 uur) - di 5 juli (12.30 uur) septembercursus 2016 vrij 16 sept (14.00 uur) - ma 19 sept (16.00 uur) ktber - december 2016 za 22 kt - z 23 kt za 19 nv - z 20 nv za 17 dec - z 18 dec januari - maart 2017 za 14 jan - z 15 jan za 11 feb - z 12 feb za 11 mrt - z 12 mrt De data en tijdstippen van de studiegrepen en de individuele leergesprekken wrden in verleg gepland. 22

24 Aanmelding en ksten De eerstvlgende initiële leerperide start p 17 ktber Je kunt je hiervr aanmelden als je de cursus Oriëntatie in Psychsynthese hebt gedaan, f een equivalent hiervan. Je betaalt per kwartaal vraf en kunt na elk kwartaal de studie staken f nderbreken znder dat daar ksten aan zijn verbnden. Als je in een ander ritme wilt betalen kun je hierver verleggen met je persnlijk begeleider, die dit verder vr je afhandelt met de financiële administratie. De pleidingsksten bedragen: 996,- per kwartaal f 332,00 per maand. Deze ksten zijn exclusief verblijfsksten en eventueel ng aan te schaffen literatuur. Al naar gelang eventuele persnlijke keuzes in de duur en vlgrde van het prgramma kunnen de ksten afwijken van bvenstaande bedragen. 23

25 Cntact Heb je naar aanleiding van dit prgramma behefte aan meer infrmatie, f wil je met ns spreken ver je mgelijkheden? Neem dan cntact met ns p. Instituut vr Psychsynthese Kninginneweg 6A 1217 KX Hilversum Tel: Mail: Web: 24

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

PLANNING 2015-2016. Yogalessen & Cursussen 4 AUGUSTUS 2015 DE LEEFSTIJLPRAKTIJK

PLANNING 2015-2016. Yogalessen & Cursussen 4 AUGUSTUS 2015 DE LEEFSTIJLPRAKTIJK PLANNING 2015-2016 Ygalessen & Cursussen 4 AUGUSTUS 2015 DE LEEFSTIJLPRAKTIJK Inleiding Hierbij een verzicht van het prgramma vr het kmende seizen. Hier een krte mschrijving per dienst, met de tarieven

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt.

Inquiry methode. Luisteren 1. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan doe ik niet wat je mij vraagt. Inquiry methde Luisteren 1 Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je adviezen te geven, dan de ik niet wat je mij vraagt. Als je mij vraagt naar je te luisteren en ik begin je te vertellen

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma

Procesevaluatie vroegsignalering op scholen in De Gemeente Hardenberg. Joanne Lubbers Ilona Postma Prcesevaluatie vregsignalering p schlen in De Gemeente Hardenberg Janne Lubbers Ilna Pstma Maart 2012 COLOFON Uitgave Christelijke Hgeschl Windesheim Tekst Janne Lubbers, Ilna Pstma 2012 Christelijke Hgeschl

Nadere informatie

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant

Onderwijsbeleid en criteria voor cognitief meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen onderwijsstichting Spaarnesant Onderwijsbeleid en criteria vr cgnitief meer- en hgbegaafde leerlingen binnen nderwijsstichting Spaarnesant Datum : 15 maart 2012 Status : Cnceptversie Dr : Marianne Eimers- de Lange Prjectleider Excellentie

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken Inspiratiedag Gewrteld Zaterdag 5 februari 2011 Werkwinkel Gesprekstechnieken De rl van gesprekken Gesprekken hebben altijd en veral plaats. Jngeren denken veel na en hebben veel te vertellen en willen

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS EEN EMPLOYABEL PERSONEELSBESTAND IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Het vergrten van het lpbaanptentieel en de arbeidsmarktkansen van medewerkers: Welke maatregelen kunnen daarbij wrden benut? Het adviesdeel:

Nadere informatie

Beleid met betrekking tot pestgedrag.

Beleid met betrekking tot pestgedrag. Beleid met betrekking tt pestgedrag. Del : CBS Samen Onderweg met een veilige schl zijn vr leerlingen, medewerkers en uders. Pesten hrt hier niet bij en met zveel als mgelijk uitgebannen wrden. Preventief.

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie