HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTEN"

Transcriptie

1 HUURRECHT BEDRIJFSRUIMTEN iporspronkelijke titel: Nieuw huurrecht bedrijfsruimten door Mr. J.M. Middag en Mr. G. van Muiden) bewerkt door Mr. W.A.P. Smit Vijfde herziene druk Kluwer-Deventer-1993

2 Inhoud Voorwoord Enige afkortingen V VI DEEL I BEDRIJFSRUIMTE Hoofdstuk I Inleiding 3 Hoofdstuk II Rechtsgronden van de Wet van 28januari 1971; Stb Rechtsgrond van de art. 7A: b BW Rechtsgrond van de art. 7A: 1636a en 1636b BW juncto art. 42 Onteigeningswet 14 Hoofdstuk III Geschiedenis van de totstandkoming van de Wet van 28 januari 1971; Stb Staatscommissie-Houwing Voorstellen Staatscommissie-Houwing Parlementaire behandeling 24 Hoofdstuk IV Geschiedenis van de totstandkoming van de Wetten van 26 juni 1975; Stb. 339, van 19 maart 1980; Stb. 124, van 8 november 1980; Stb. 590 en van 4 juni 1981; Stb Geschiedenis van de totstandkoming van de Wet van 26 juni 1975; Stb Geschiedenis van de totstandkoming van de Wet van 19 maart 1980; Stb Geschiedenis van de totstandkoming van de Wet van 8 november 1980; Stb Geschiedenis van de totstandkoming van de Wet van 4 juni 1981; Stb Hoofdstuk V Art. 7A: b BW Plaats in het BW 35 (Opschrift - 35) VII

3 2. Verhouding tot art ; Huurwet 36 (Afwijkingen - 36; Dwingend recht - 36; Huurwet niet toepasselijk -36) 3. Bedrijfsruimte 37 a. Algemeen J1 (Verschillende categorieen - 37) b. Bedrijfsruimte in de zin van art (Beperkt begrip - 38) De criteria van art lid 2: 39 c. Gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan 39 (Onzelfstandige bedrijfsruimte; winkel in winkel - 39; Samenhang tussen afzonderlijk verhuurde ruimten - 42) d. De bijbehorende grond 43 e. Onzelfstandige woning 43 (Criteria voor onzelfstandige woning - 44; Overwegende praktische bezwaren - 45; Onzelfstandige woning in de zin van art lid 2 als afzonderlijk huurobject - 46; Overheersend element - 47) /. Krachtens overeenkomst van huur en verhuur 4o f-1. Gemengde overeenkomsten 49 (Verpachting van bedrijf - 51; Exploitatieovereenkomst met benzinepomphouders - 53; Franchise-overeenkomsten - 54; Operationele leasing - 56) f-2. Onder(ver)huur >' g. Krachtens overeenkomst bestemd voor 58 g-1. (Wijziging van bestemming - 59; Geen of onduidelijke bestemming - 59) g-2. Bestemmingsclausules en de Wet economische mededinging 60 h. De verschillende bedrijven v2 (Vrij beroep - 63; Kleinhandel en ambacht - 63; Grootwinkelbedrijf - 64; Garage en autoverhuurbedrijf - 64; Begrafenisonderneming - 64; Kleermaker - 64; Pruikenmaker - 65; Autorijschool - 65; Winterbergingsloods met helling, mede voor reparatie gebruikt - 65; Wasverzendhuis/stomerijdepot 65; Stomatiek - 65; Bioscoop en videotheek - 65; Rijwielstalling - 66; Benzinepompen - 66; Banken en reisbureaus - 67; Passagebureau - 67; Afhaal- en besteldienst - 67; Afhaaladres kranten - 68; Horecasector - 68; Lunchroom, bar, kantine - 68; Speelautomatenhal (speelwerktuigenhal) - 68; Kamerverhuurbedrijf - 68; Pensionbedrijf - 68; Bandenbedrijf - 69; Verkoop van staatsloten; casino's, bingozaken - 69; Sexclub - 70; Manegebedrijf - 70; Fitness-centrum - 70; Kampeerbedrijf - 70) i. Voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening '1 i-1. Voor het publiek toegankelijk lokaal '* (Benzinestation - 73; Werkplaatsen - 74; Autoschadebedrijf zonder voor publiek toegankelijk lokaal - 74; Distributiecentrum; afhaalcentrum - 75) i-2. Rechtstreekse levering van roerende zaken of dienstverlening - showroom '5 j. Vraagtekens 76 (Makelaardij - 77; Apotheek - 77; Tuincentra - 78; PTT-kantoren - 78) 4. De minimale wettelijke duur van de huurovereenkomst (termijnbescherming) (art a) 79 a. Hoofdlijnen: vijf jaar plus vijfjaar (art en 1626) 79 (Overeengekomen duur van meer dan vijf jaar - 79) VIII

4 b. Beeindiging na de eerste (vijf jaren-)periode 80 c. Huuropties 81 c-1. Wijze van uitoefening van een optie 83 d. Beeindiging in onderling overleg 83 e. Opzegging (art. 1627) 83 e-1. Voorwaarden, waaraan een opzegging dient te voldoen 84 (Redelijkheid en billijkheid en in de wet voorgeschreven voorwaarden waaraan een opzegging moet voldoen - 84) e-2. Termijn van tenminste een jaar 85 (Geen conversie - 86; Faillissement en surseance - 86) e-3. Deurwaardersexploit of aangetekend schrijven 86 e-4. Gronden, die tot opzegging leiden 87 e-5. Vraag aan huurder mede te delen of deze al dan niet toestemt in beeindiging van de huur 87 e-6. Wachttijd van drie jaar na rechtsopvolging bij een opzegging gegrond op wil tot persoonlijk gebruik - art lid 2 sub b 88 e-7. Samenvatting van de vereisten voor een rechtsgeldige opzegging ingevolge art /. Toewijziging van vordering tot beeindiging (art. 1628) 89 f-1. Wil tot het persoonlijk in duurzaam gebruik nemen als 1624-bedrijfsruimte en het verhuurde daartoe dringend nodig hebben 91 (Aannemelijk maken - 91; Wil op tijdstip van opzegging en van de uitspraak - 92; Voor wie 'persoonlijk gebruik' - 92; Wijziging omstandigheden - 93; Rechtspersoon - 93; Vereenzelviging met derden, zoals NV of BV - 93; Persoonlijk gebruik en verbouwing - 94; Duurzaam gebruik - 94; Gebruik als 1624-bedrijfsruimte - 95; Dringend daartoe nodig hebben - 95) f-2. Tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten 97 f-3. Persoonlijk gebruik en onderverhuur 98 f-4. Wil tot persoonlijk gebruik niet aanwezig geweest; schadevergoeding (art. 1628a) 99 (Wanneer schadevergoeding? - 99; Het vermoeden van art. 1628a lid 2-100; Moest wil te verwezenlijken zijn? - 101; Art jo art. 1628a -101; Toestemmende huurder - 102; Omvang schade - 102; Vast bedrag -102) f-5. Onjuiste bedrijfsvoering als opzeggings- en befiindigingsgrond 103 (Onjuiste bedrijfsvoering en toerekenbare tekortkoming - 103; In welke gevallen onjuiste bedrijfsvoering? - 103) f-6. Toewijzing van een vordering tot vaststelling van het tijdstip waarop de overeenkomst zal eindigen; vaststelling van het tijdstip van ontruiming (art lid 4) 105 g. Dwingend recht; werking van de nietigheid; afwijkingsmogelijkheden (art. 1629) 105 (Goedkeuring van afwijkende bedingen - 107; Bijzondere omstandigheden - 107; Afwijkend van de artikelen a - 109; Inhoud verzoekschrift; tijdstip van indiening - 109; Beeindigingsovereenkomst - 110) Huurovereenkomsten voor een duur van twee jaar of korter (art. 1630) 110 (Proefperiode - 111; Welke artikelen blijven gelden? - 111; Genot langer dan twee jaar - 111; Andere overeenkomst - 113; Opzegging - 114; Nadere vaststelling van de huurprijs - 115) IX

5 6. Einde van de 10 jaren-periode; opzegging noodzakelijk (art. 1631) 115 (Art. 1631c en huuropties - 116; Termijn van opzegging; conversie; vormvoorschrift - 117) a. Opzeggingsvoorschriften; opzeggingsgronden 118 b. Verlenging van de huurovereenkomst door afwijzing van een vordering tot beeindiging na opzegging Ho (Te vroege opzegging - 119; Verschil tussen opzegging ex art en art ; Vordering tot vaststelling van het tijdstip waarop de huurovereenkomst zal eindigen -120; Art lid 4-121; Kennelijk ongegrond verweer; art lid 3-121; Redelijkheid en billijkheid bij vorderingen tot beeindiging - 122; Duur verlenging - 122; Ongeoorloofde ingebruikgeving - 122) c. Afweging van belangen (art. 1631a) 123 (Positie huurder - 124) d. Belangenafweging en onderhuurders 125 (Jurisprudence onderhuurders 126) e. Verplichte toewijzing van een vordering tot beeindiging 129 e-1. Onjuiste bedrijfsvoering en persoonlijk duurzaam gebruik 129 (Wil tot persoonlijk duurzaam gebruik ook voor belangenafweging relevant - 129; Tegemoetkoming verhuis- en inrichtingskosten - 129; Schadevergoeding ex art. 1631a lid 4-130) e-2. Verwezenlijking van een bestemming krachtens een geldend bestemmingsplan 131 e-3. Redelijk aanbod nieuwe huurovereenkomst 132 e-4. Bewilliging of opzegging door de huurder 133 /. Toewijzing van vordering tot beeindiging; tijdstip van ontruiming; voor tenuitvoerlegging vatbare titel (art. 1631a lid 7) 134 (Voor tenuitvoerlegging vatbare titel; uitvoerbaarverklaring bij voorraad - 134) g. Verdere verlenging nadat de verlengde overeenkomst is opgezegd en een vordering tot beeindiging wederom wordt afgewezen (art. 1631b) 134 (Termijn - 134; Verlenging met een termijn van een jaar of minder - 135; Verhuurder laat na verlenging opzegging achterwege - 136) 7. De huurovereenkomst die na het einde van de tot 10 jaar verlengde periode doorloopt (art. 1631c) Opzegging na het verstrijken van de 10 jaren-periode (art. 1631d) Voor huurder geen recht van koop en geen recht van voorkeur Opzegging na overlijden van huurder (art. 1632) 137 (Art ; Wanneer opzegging na overlijden huurder? - 138; Dwingend recht; wijze van opzegging - 139; 'Bij' overeenkomst - 139; Voor overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan -139) 11. Beeindiging anders dan door opzegging 140 (Ontbinding van de overeenkomst wegens niet nakoming door de huurder van zijn verplichtingen - 140; Ontbindende voorwaarde - 141; Beeindigingsovereenkomst - 141) 12. Opzegging ex art. 39 Faillissementswet Koop breekt geen huur 145

6 14. Verandering van indenting of gedaante van het verhuurde (art. 1633) 146 (Toestemming verhuurder - 146; Noodzakelijke veranderingen - 147; Verhoging huurprijs - 147; Voorwaarde of last - 148; Positie van hypotheekhouder - 149) 15. Onderhoud en reparatie; verrekening (art. 1634) 149 (Beginsel - 149; Begroting - 150; Geen tijd voor vragen van rechterlijke machtiging - 150; Dwangsom - 150; Verrekening - 151; Exceptio n.a.c ) 16. Machtiging tot in-de-plaatstelling (art. 1635) 151 a. Algemeen 151 (Medewerking van verhuurder - 152; Moet de huurder zelf in het gehuurde het over te dragen bedrijf uitoefenen?; in-de-plaatsstelling in concernverband 153; Gevolgen van in-de-plaatstelling - 154; Geen medewerking van verhuurder - 154; Overdracht uitgeoefende bedrijf - 155; Zwaarwichtig belang -157) b. Voorwaarden of last 158 (Contractuele voorwaarden - 158) c. Wanneer machtiging vorderen? 159 d. Vordering tot ontbinding met reconventionele vordering tot in-de-plaatsstelling 160 e. In-de-plaatsstelling van failliete huurder Huurprijs 161 a. Algemeen 161 a-1. Waartoe leidde vrije prijsvorming? 162 b. Wettelijk criterium 165 (Niet in overeenstemming zijn; betekenis oorspronkelijk overeengekomen huurprijs - 165) b-1. Vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse 169 (Ter plaatse - 170; Geen nadere precisering - 172; Bestemming en bouwkundige gedaante - 174; Vaststelling van vergelijkbaar: van geval tot geval; irrelevant hoe prijzen van vergelijkbare ruimte tot stand kwamen - 176; Onzelfstandige woning - 177; Hoeveel panden? - 177; Motivering - 178) b-2. Huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte 179 b-3. Element 'leeg opgeleverd' 180 c. Wijze van vaststelling van huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte 181 c-1. Referentieperiode 181 c-2. Een gemiddelde huurprijs 182 c-3. Herleiding 183 c-4. Voorbeelden 184 c-5. Het beoogde matigend effect 189 d. Indexering 190 e. Nadere vaststelling van de huurprijs bij gemengde overeenkomsten 191 /. Bedrijfshuuradviescommissies 191 (Samenstelling - 193) g. Opsporing van gegevens 193 h. Door de huurder aangebrachte verbeteringen 194 i. Mogelijkheid van nadere vaststelling van de huurprijs bij verlenging (art Ud3enart. 1631alid8alsmedeart. 1631blid2, art. 1631clid2en 1631dlid3) 198 XI

7 i-1. Betekenis van de woorden 'indien deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte' in art lid 3 en art. 1631a lid 8; wat dient eiser te stellen? 198 i-2. Betekenis van de woorden 'in verband met de verlenging' 199 i-3. Betekenis van de woorden 'tussen de partijen geen overeenstemming bestaat' in art lid 3 en art. 1631a lid i-4. Wanneer kan een vordering ex art lid 3 en art. 1631a lid 8 ingesteld worden? Ingangsdatum nieuwe huurprijs 201 /. Mogelijkheid van huurprijswijziging indien een overeenkomst, die voor een korte periode is aangegaan, longer dan twee jaar duurt (art lid 4) 204 k. Mogelijkheid van nadere vaststelling van de huurprijs ingevolge art. 1632a 206 k-1. Overeenkomst voor bepaalde tijd; overeengekomen duur 208 k-2. Opties tot verlenging van de huurovereenkomst 209 k-3. Overeenkomst, die voor onbepaalde tijd geldt 210 (Sinds datum met ingang waarvan de overeenkomst is aangegaan - 211) k-4. Wanneer kan een vordering ex art. 1632a ingesteld worden? 211 k-5. Datum van ingang van gewijzigde huurprijs 213 k-6. Voor welke periode geldt een gewijzigde huurprijs? 214 k-7. Dwingend recht 215 k-8. Art. 1632a naast de art lid 3 en 1631a lid k-9. Arbitrage 215 /. Samenvatting van de mogelijkheden tot huurprijswijziging door de rechter 216 m. Omzetbelasting en huur Voordeel en goodwill (art. 1635a) 219 a. Algemeen 219 b. Wanneer aanspraak op vergoeding? 219 c. Waarop aanspraak? Ontbinding op grond dat de huurder zijn verplichtingen niet nakomt (art lid 1 en lid 2) 223 (Art lid 3 jo art en art lid 2-225) 20. Werken in het algemeen belang en schadeloosstelling 226 a. Art. 1636a en 1636b juncto art. 42 Onteigeningswet 226 (Art. 1636a - 227; Amendement-Van den Heuvel - 228; Art. 1636b - 229; Art. 42 Onteigeningswet - 230; Art. 42a Onteigeningswet - 230; Werkingssfeer van de art. 1636a en 1636b - 230) b. De schadeloosstelling 232 b-1. Schadefactoren 234 a. indien een vervangende ruimte te huur is 234 b. indien een vervangende ruimte te koop is 235 c. indien een vervangende ruimte gebouwd moet worden 235 d. indien liquidatie van het bedrijf noodzakelijk is 236 c. Algemeen 237 Hoofdstuk VI Procesrecht Voor en na 30 december Absolute en relatieve competentie Voor tenuitvoerlegging vatbare titel; uitvoerbaarverklaring bij voorraad Art. 116 Rv 243 XII

8 DEEL II. OVERIGE BEDRIJFSRUIMTE Hoofdstuk VII Huurwet Algemeen 247 a. Begrippen 247 b. Overige bedrijfsruimte: zelfstandig en onzelfstandig 248 c. Toepasselijke wetsbepalingen Overige bedrijfsruimte: geliberaliseerd en niet-geliberaliseerd Ongebouwde onroerende zaken Art. 28a-28h (Hoofdstuk VIA) Huurwet 253 a. Huurprijzen (art. 28b lid 1 sub b) 253 a-1. Overeengekomen huurprijzen op het tijdstip van liberalisatie 254 b. Ontruimingsbescherming: schorsing van de verplichting tot ontruiming na het einde van de huurovereenkomst (art. 28c) 254 c. Wijze van aanzegging tot ontruiming (art. 28c) 255 d. Uitzondering op schorsing van de ontruimingsverplichting (art. 28c lid 2) 257 e. Einde van de schorsing van de ontruimingsverplichting 258 /. Verzoek tot verlenging van de termijn van schorsing van de ontruimingsverplichting (art. 28d) 258 f-1. Algemeen 258 f-2. Faillissement en ontruimingsbescherming 258 f-3. Afwijzingsgronden (art. 28d) 259 f-4. Inwilliging van het verzoek tot verlenging (art. 28e) 259 f-5. Niet-ontvankelijkheid 259 f-6. Verdere verlenging 260 g. Tijdstip van ontruiming bij afwijzing van het verlengingsverzoek (art. 28e lid 3) 260 h. Onderhuur 261 i. Vaststelling van de som als vergoeding voor het genot van de zaak gedurende de verlengde termijn van schorsing van de ontruimingsverplichting (art. 28e lid 2) 262 j. Processuele voorschriften (art. 28f en 28g) 263 k. Beschikking op verlengingsverzoek (art. 28g) 263 /. Situatie tijdens schorsing van de ontruimingsverplichting (art. 28h lid 1) 264 m. Bepaling van voorlopige vergoeding gedurende de verlengingsprocedure (art. 28h lid 2) Overige bepalingen van de Huurwet die op overige (en geliberaliseerde) bedrijfsruimte van toepassing zijn: art. 1, 13, 14, 26a, 27 lid 1 en lid 2, 28 en 29 t/m a. Artikel 1 Huurwet 265 b. Artikelen 13 en 14 Huurwet 266 c. Artikel 26a Huurwet 266 d. Artikel 27 lid 1 en lid 2 Huurwet 267 e. Artikel 28 Huurwet 268 /. Artikelen 29 t/m 33 Huurwet Vrijwillige toepasselijkverklaring van de wettelijke bepalingen inzake 1624-bedrijfsruimte op verhuur van overige bedrijfsruimte 269 Lijst van verkort aangehaalde literatuur 271 Rechtspraakregister 273 XIII

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 BW, titel 4: Bedrijfsruimte Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte Artikel 290 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing

Nadere informatie

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet Cursus huurrecht Indeling in modules Systematiek van de wet Gelaagde structuur van de wetboeken; Algemene bepalingen huurrecht (artikel 7:201 BW artikel 7:231 BW); o Huur van roerende zaken; o Huur van

Nadere informatie

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven;

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven; Huurrecht 290-bedrijfsruimte (winkelruimte) Bij huurrecht en een huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw. De meeste huurvragen hebben hier dan

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken In de dagelijkse praktijk komen wij van Stad&Co ondernemers tegen die vragen hebben over hun juridische

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 588 Wet van 21 november 2002 tot vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van bedrijfsruimte) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Huurrecht bedrijfsruimte

Huurrecht bedrijfsruimte Huurrecht bedrijfsruimte Welkom Programma: - Welkomstwoord Robert Ruiter - Voorstelrondje - Ontbijt - Over RRA - Huurrecht bedrijfsruimte Ontbijtsessie RRA 12 maart 2010 Huurrecht bedrijfsruimte Welkom

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte) Boek 7 BW, titel 4: Woonruimte Afdeling 5. Huur van woonruimte Onderafdeling 1. Algemeen Artikel 232 1.Deze afdeling is uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling

Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling Actualiteiten dringend eigen gebruik/renovatie en indeplaatsstelling Donderdag 26 juni 2014 Pieter Twaalfhoven Helma Sengers Jodit de Bruin Indeplaatsstelling (1) Hoe? Onderling overleg contractsovername

Nadere informatie

Huurrecht en faillissement

Huurrecht en faillissement Presentatie Vogon 1 april 2015 Jurjan Adriaansens Advocaat vastgoed sinds 2002-2007 303-taxateur + bedrijfsjurist bij DTZ 2007-2008 Sinds 2008 terug als vastgoedadvocaat Oprichter/partner M2 Advocaten

Nadere informatie

ORANJE LOPER. Beëindiging Bedrijfsruimte Huurovereenkomsten 19 mei 2011 John van Baaren. (jvbaaren@plp.nl)

ORANJE LOPER. Beëindiging Bedrijfsruimte Huurovereenkomsten 19 mei 2011 John van Baaren. (jvbaaren@plp.nl) ORANJE LOPER Beëindiging Bedrijfsruimte Huurovereenkomsten 19 mei 2011 John van Baaren (jvbaaren@plp.nl) Kwalificatievraag 7:290 BW (middenstandsbedrijfsruimte) óf 7:230a BW (overige bedrijfsruimte) Definitie

Nadere informatie

Examenprogramma Bijzondere Overeenkomsten: Koop en Huur 1

Examenprogramma Bijzondere Overeenkomsten: Koop en Huur 1 Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Bijzondere Overeenkomsten: Koop en Huur (BO) hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS HUURRECHT

PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS HUURRECHT PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS HUURRECHT INVOERING VAN TITEL 7.4. VAN HET BURGERLIJK WETBOEK PER 1 AUGUSTUS 2003 EN DE NADIEN TOT 1 AUGUSTUS 2006 INGEVOERDE WIJZIGINGEN PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS HUURRECHT

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur woonruimte

Tijdelijke verhuur woonruimte Momenteel staan er veel woningen te koop. Veel mensen hebben zelfs in deze tijd al een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Eigenaren zijn veelal op zoek naar middelen om

Nadere informatie

Praktische gids handelshuur

Praktische gids handelshuur PGHAHU_VB_12001.book Page I Thursday, April 5, 2012 2:20 PM Praktische gids handelshuur Luc LINDERS Advocaat Kirsten KOENIGSMANN Advocaat PGHAHU_VB_12001.book Page II Thursday, April 5, 2012 2:20 PM ISBN

Nadere informatie

Bijlage van artikel 5 van bijlage I Sociaalplan sloop / nieuwbouw, voorbeeld huurovereenkomst wisselwoning in verband met sloop.

Bijlage van artikel 5 van bijlage I Sociaalplan sloop / nieuwbouw, voorbeeld huurovereenkomst wisselwoning in verband met sloop. Bijlage van artikel 5 van bijlage I Sociaalplan sloop / nieuwbouw, voorbeeld huurovereenkomst wisselwoning in verband met sloop. Titel 4. Huur Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de

Nadere informatie

b woonruimte, als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Huurprijzenwet woonruimte;

b woonruimte, als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Huurprijzenwet woonruimte; Huurwet Intitule Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1. 1. Deze wet is niet van toepassing op: a ongebouwde onroerende zaken; b woonruimte, als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Huurprijzenwet woonruimte;

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming pagina 1 van 12 Huurovereenkomst Vraag en antwoord Huurovereenkomst 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wat staat er in een standaard huurovereenkomst? Welke regels zijn verder van toepassing? Wat gebeurt er als de afgesproken

Nadere informatie

d prijs: het geheel van de verplichtingen, welke de huurder tegenover de verhuurder bij of terzake van huur en verhuur van woonruimte op zich neemt;

d prijs: het geheel van de verplichtingen, welke de huurder tegenover de verhuurder bij of terzake van huur en verhuur van woonruimte op zich neemt; Huurprijzenwet woonruimte Hoofdstuk I. Algemeen Begripsomschrijvingen Artikel 1. In deze wet wordt verstaan onder: a woonruimte: een gebouwde onroerende zaak die een zelfstandige woning vormt, of een tot

Nadere informatie

Supermarktvastgoed & Huurrecht

Supermarktvastgoed & Huurrecht Supermarktvastgoed & Huurrecht Vrijdag 8 maart 2013 Jodit M. de Bruin Programma Inleiding huurrecht Asbest Exploitatieplicht Afwijkende bedingen Huurprijzen Renovatie 2 Inleiding (1) Soorten huur Gebouwde

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

De renovatiebepalingen, een inbreuk op de huurbescherming?

De renovatiebepalingen, een inbreuk op de huurbescherming? De renovatiebepalingen, een inbreuk op de huurbescherming? Doctoraal scriptie Open Universiteit 9 augustus 2006 V.M.T van Loon-Majoor De Beuk 83, 6941 ZC Didam 0316-229009 Studentnr. 837279631 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Artikel 7:220 BW regelt de medewerkingplicht van een huurder bij een voorgenomen renovatie.

Artikel 7:220 BW regelt de medewerkingplicht van een huurder bij een voorgenomen renovatie. Dit artikel is als volgt onderverdeeld: I. de medewerkingplicht van de huurder; II. huurbeëindiging wegens renovatie: de mogelijkheden; III. vergoedingsrechten. I. DE MEDEWERKINGPLICHT VAN DE HUURDER Artikel

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1 voorwerk.fm Page vii Friday, March 28, 2003 1:23 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.......................................... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN.................................... 1

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE eventueel in combinatie met een garage / parkeerplek Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Noot onder HR 24 september 2010, LJN BM9758 (Toko Mitra/PMT)

Noot onder HR 24 september 2010, LJN BM9758 (Toko Mitra/PMT) Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot onder HR 24 september 2010, LJN BM9758 (Toko Mitra/PMT) Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2011/1, p. 14-17. 1 In dit opmerkelijke arrest

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Enige grondbeginselen 15 1.1 Rechtsregels 16 1.1.1 Publiekrecht en privaatrecht 16 1.1.2 Dwingend en aanvullend (regelend) recht 17 1.1.3 Materieel en formeel recht 18 1.1.4 Objectief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 932 Vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van bedrijfsruimte) Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 932 Vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van bedrijfsruimte) B ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder

Nadere informatie

Artikel 1. Object van deze overeenkomst Artikel 2. Offertes en reserveringen Artikel 3. Huurprijs Artikel 4. Kredietwaardigheid

Artikel 1. Object van deze overeenkomst Artikel 2. Offertes en reserveringen Artikel 3. Huurprijs Artikel 4. Kredietwaardigheid ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde toebehoren/accessoires

Nadere informatie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie)

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanleiding In artikel 11g van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) is een

Nadere informatie

Artikel I. Artikel 1 - Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid

Artikel I. Artikel 1 - Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid Algemene voorwaarden voor huur en verhuur van een comptabele meetinrichting Stedin Meetbedrijf 2009 Stedin Meetbedrijf B.V. Essebaan 71 2908 LJ Capelle aan den IJssel 088-895 25 02 www.stedinmeetbedrijf.nl

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Ondergetekenden: Volledige naam Gevestigd / wonende aan en, hierna te noemen "verhuurder" Volledige naam Geboren op.. Beroep. Paspoortnummer

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2

B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Monografieen BW B35 Schadevergoeding: algemeen, deel 2 Prof. mr. C.J.M. Klaassen Kluwer - Deventer - 2007 Inhoud VOORWOORD XI LUST VAN AFKORTINGEN XIII LUST VAN VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR XV I INLEIDING

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting. 1. Betreft: Woning Gebouw Te verhuren adres: 2. De ondergetekende Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 08 Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

Advocaat Postbus 10000 Stationsplein 99-101 5280 DA Boxtel Postbus 396 5201 AJ 's-hertogenbosch

Advocaat Postbus 10000 Stationsplein 99-101 5280 DA Boxtel Postbus 396 5201 AJ 's-hertogenbosch holja ach' aten Gemeente Boxtel - d r s - N M - v a n w y i c k m r T.a.v. de heer F. Koesen Advocaat Postbus 10000 Stationsplein 99-101 5280 DA Boxtel Postbus 396 5201 AJ 's-hertogenbosch alleen per e-mail:

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business

MONOGRAFIEËN BW. B88 Verzekering. Prof. mr. F.H.J. Mijnssen. Tweede druk. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW B88 Verzekering Prof. mr. F.H.J. Mijnssen Tweede druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V lijst van afkortingen / XV Verkort aangehaalde literatuur

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomstenrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht Bewerkt door: Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens en mr. RAA. Duk drieëntwintigste druk Qft Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2011 INHOUD Verkort aangehaalde

Nadere informatie

PRAKTIJKinfo. Huur van een bedrijfspand

PRAKTIJKinfo. Huur van een bedrijfspand Huur van een bedrijfspand Veel ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf, huren het pand waar zij hun bedrijfsactiviteiten in verrichten. Daarbij komt veel kijken. Wat zijn de rechten en plichten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

De (on)zin van artikel 7:306 BW voor de onderhuurder van een bedrijfsruimte?

De (on)zin van artikel 7:306 BW voor de onderhuurder van een bedrijfsruimte? De (on)zin van artikel 7:306 BW voor de onderhuurder van een bedrijfsruimte? mw. mr. I.C.K. Mol * Inleiding Toen de wetgever in 1999 het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.4.6 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord...VII. 1. Aanneming van werk. 2. De arbeidsovereenkomst. Inhoudsopgave Voorwoord...VII 1. Aanneming van werk 1.1. Inleiding... 1 1.2. De overeenkomst...................................... 2 1.2.1. Het begrip aanneming van werk................... 2 1.2.2. De regelgeving...

Nadere informatie

ARCADE MENSEN EN WONEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ARCADE MENSEN EN WONEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ARCADE MENSEN EN WONEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Gebreken, onderhoud en renovatie

Huurovereenkomst. Gebreken, onderhoud en renovatie inhoud Huurovereenkomst 1. Aangaan en kwalificatie huurovereenkomst 16 Hoe komt een huurovereenkomst tot stand? 16 Waar moet ik als verhuurder op letten bij het gebruik van algemene voorwaarden? 17 Welke

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

COMPENDIUM ONROEREND GOED

COMPENDIUM ONROEREND GOED COMPENDIUM ONROEREND GOED Deel I. Huur en Pacht Selectie uit de losbladige uitgave "Bijvoorbeeld - Modellen voor het Bedrijfsleven" Editor: W. Van Minnebruggen Auteurs: T. Dekeersmaeker D. Dubois J. Meersman

Nadere informatie

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten. HANDELSHUUR FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Vervreemding van het verhuurde pand Vervreemding van verhuurde

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 150 Wijziging van de bepalingen betreffende huur en verhuur van bedrijfsruimte en intrekking van de Huurwet Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Adres: Bellamypark 26, 4381 CK Vlissingen Huurprijs 1.100,00 per maand

Adres: Bellamypark 26, 4381 CK Vlissingen Huurprijs 1.100,00 per maand Adres: Bellamypark 26, 4381 CK Vlissingen Huurprijs 1.100,00 per maand Omschrijving Omschrijving van het object: Aan het Bellamypark te Vlissingen bieden wij u deze commerciële ruimte aan. De ruimte heeft

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw

Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw 2 e druk mr. S.J.H. Rutten Voorwoord De eerste druk van dit boek is door praktijk en in de literatuur met grote instemming ontvangen. In de recensie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 932 Vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van bedrijfsruimte) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Doel en strekking

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

WERK AAN DE WINKEL? HUURRECHT MIDDENSTANDSBEDRIJFSRUIMTE

WERK AAN DE WINKEL? HUURRECHT MIDDENSTANDSBEDRIJFSRUIMTE WERK AAN DE WINKEL? HUURRECHT MIDDENSTANDSBEDRIJFSRUIMTE - onderzoek naar het functioneren van een wettelijk stelsel - Masterproof MRE Mr. Robbert Visser Amsterdam School of Real Estate MRE 2007-2009 Oktober

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN Ondergetekenden: de heer, geboren.. te., zich identificerend met.., met sofi nummer, gehuwd mevrouw, geboren.. te.., zich identificerend met., met sofi nummer, beiden

Nadere informatie

Huurvoorwaarden garages

Huurvoorwaarden garages Algemene huurvoorwaarden voor garages Onderdeel van de huurovereenkomst Terbeschikkingstelling en aanvaarding Goede staat Verplichtingen verhuurder Rustig genot Onderhoud Ernstige gebreken Gevolgschade

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden voor garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Onderdeel van de huurovereenkomst. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten...

De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier.................................. Voorwoord bij de Reeks Algemeen Handelsrecht en Handelscontracten....... i iii DEEL 1. INLEIDING........................................

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Overeenkomsten

Hoofdstuk 9 Overeenkomsten Hoofdstuk 9 Overeenkomsten Paragraaf 9.1 1. Algemene opmerkingen a. Definieer het begrip overeenkomst. b. Noem de eisen op grond waarvan er van een overeenkomst sprake is. c. Kunt u een voorbeeld noemen

Nadere informatie

Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan

Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Ondergetekenden, Woningstichting De Zaligheden gevestigd te Eersel, verder te noemen verhuurder, verklaart voor onbepaalde tijd te hebben verhuurd aan Naam: verder

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov)

Huurovereenkomst. Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov) Huurovereenkomst Twente Milieu, Wegtersweg 9 te Hengelo (Ov) Voor meer informatie over dit huurcontract kunt u contact opnemen met: Gemeente Hengelo Afdeling Grondzaken 2/9 Kerngegevens huurovereenkomst

Nadere informatie

HUURGESCHILLEN ONTLEED

HUURGESCHILLEN ONTLEED HUURGESCHILLEN ONTLEED HUURGESCHILLEN ONTLEED Het huurrecht toegankelijk gemaakt voor huurder en verhuurder Mr. F.C.P. Teeuw Eburon Delft 2013 Tekst en redactie Omslag ontwerp Mr. F.C.P. Teeuw Liesbeth

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot. 14 Juli 2010

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot. 14 Juli 2010 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Woningbedrijf Oirschot 14 Juli 2010 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1. Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode;

b. de huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst goederen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode; Verhuurvoorwaarden Artikel 1 Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

WR, Tijdschrift voor Huurrecht, Renovatie: enkele overpeinzingen

WR, Tijdschrift voor Huurrecht, Renovatie: enkele overpeinzingen WR, Tijdschrift voor Huurrecht, Renovatie: enkele overpeinzingen WR 2007, 54. Bijgewerkt tot 2007-06-01. Auteur: J.K. Six-Hummel, J.M. Heikens, P.M. Gompen Inleiding De wetgever heeft niet helder aangegeven

Nadere informatie

Onroerend Goed, Bouw- en Bestuursrecht

Onroerend Goed, Bouw- en Bestuursrecht Onroerend Goed, Bouw- en Bestuursrecht Nr. 3 september 2010 In de deze nieuwsbrief worden de volgende rechtsgebieden behandeld: Huurrecht Bestuursrecht 1. Non-conformiteit indien verdiepingsvloer zonder

Nadere informatie