Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgangspunten van de verslaglegging... 5. 1 Profiel van de organisatie... 9. 2 Kernprestaties... 11. 3 Maatschappelijk ondernemen..."

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 1 Profiel van de organisatie Kernprestaties Maatschappelijk ondernemen Toezicht, bestuur en medezeggenschap Governance code Toezichthoudend orgaan Bestuur Medezeggenschap Beleid, inspanningen en prestaties Ambitie en koers Algemeen beleid Meerjarenbeleid Kwaliteitsbeleid Kwaliteit van zorg Veiligheid Klachten Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Financieel beleid Hoofdlijnen Beschrijving positie op balansdatum Vorming voorziening transitie en transformatie Jeugdzorg Verwachtte ontwikkelingen Risicoparagraaf Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland Projecten en overige zorgproducten Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules II JAARREKENING 6 Jaarrekening Jaarrekening Overige gegevens Bijlagen

4 4

5 Uitgangspunten van de verslaglegging In deze Jaarverantwoording 2013 doet Vitree verslag van de belangrijkste inspanningen en resultaten van alle zorgvormen in Het is een integraal jaardocument en bevat zowel een verantwoording van de activiteiten in het kader van de AWBZ/ZVW als van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg als van de samenwerkingsprojecten en zorgproducten met gemeenten. De verantwoordingseisen De Jaarverantwoording 2013 is o.a. opgesteld conform: de jaarverslageisen van de WTZi, het format Jaarverantwoording Jeugdzorg 2013 (richtlijnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), het controleprotocol Jeugdzorg (accountantscontrole 2013 voor aanbieders Jeugd- en Opvoedhulp), het controleprotocol jaarverantwoording Zorginstellingen Jeugdzorg Flevoland en lokale samenwerkingsprojecten Vitree geeft in dit document ook haar verantwoording over de activiteiten in de jeugdzorg aan de provincie Flevoland conform de subsidieverordening Jeugdzorg Provincie Flevoland, de gemaakte prestatieafspraken en de uitgevoerde activiteiten m.b.t. de speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma Daarnaast is ook een verantwoording over de voortgang van de regionale samenwerkingsprojecten en de zorgproducten in de gemeenten van de provincie Flevoland en provincie Overijssel opgenomen. De Jaarverantwoording 2013 is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Waaruit bestaat het jaardocument? Het Jaardocument 2013 bestaat uit: het Maatschappelijk Verslag; de Jaarrekening; de kwantitatieve gegevens in DigiMV. Hiermee is de verantwoording vergelijkbaar met die van zorginstellingen voor Jeugd- en Opvoedhulp onderling. 5

6 6

7 7

8 8

9 1. Profiel van de organisatie Naam verslagleggende persoon Vitree Adres Kamp Postcode 8225 HK Plaats Lelystad Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Rechtsvorm Stichting Juridische structuur Vitree heeft de rechtsvorm van een stichting. Er zijn geen andere rechtspersonen die onder de organisatie Vitree vallen. Zorgtypen en cliëntgroepen Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg aan kinderen en jongeren met en zonder een licht verstandelijke beperking en hun ouders/opvoeders in het kader van de provinciale jeugdzorg, de AWBZ en de ZVW. Vitree richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, met de ambitie de zorg te kunnen voortzetten t/m 23 jaar. Vitree biedt trainingen, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, zoals een pleeggezin. Daarnaast biedt Vitree vormen van nietgeïndiceerde zorg, vaak in samenwerking met ketenpartners en in het gemeentelijke domein. Vitree heeft geen privaat gefinancierde activiteiten. Werkgebieden Het primaire werkgebied van Vitree is de provincie Flevoland en Overijssel (i.c. de regio West-Overijssel). Voor de jeugdzorg LVB (AWBZ) is Vitree contractpartner van het zorgkantoor Achmea. Voor de jeugdzorg heeft Vitree afspraken met de provincie Flevoland en op projectbasis met de provincie Overijssel. Voor de gemeentelijke activiteiten heeft Vitree afspraken met alle gemeenten in het werkgebied. Met betrekking tot de afspraken over de uitvoering in het kader van de zorgverzekeringswet maakt Vitree afspraken met verzekeringsmaatschappij Achmea en VGZ. Deze activiteiten worden per beëindigd. 9

10 Organogram In 2013 is besloten tot een herinrichting van de organisatie Vitree. Met ingang van 2014 is de organisatie ingericht met een zorginhoudelijke divisiestructuur volgens het onderstaand organogram: Raad van Toezicht Raad van Bestuur OR Concerncontrol CR Divisie Ambulante zorg Divisie Pleegzorg HRM Strategische ondersteuning (in ontwikkeling) Middelen & Beheer Divisie 24-Uurszorg 10

11 2. Kernprestaties In 2013 heeft Vitree aan totaal cliënten een vorm van zorg geboden. Niet geïndiceerde jeugdhulp gemeentelijk gefinancierd 901 Jeugdzorg provinciaal gefinancierd Jeugdzorg LVB, ZWV gefinancierd 61 Jeugdzorg LVB, AWBZ gefinancierd 820 totaal AWBZ gefinancierd Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2013 Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis (VPT)...15 Aantal extramurale cliënten Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen Productie Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal uren extramurale productie Totaal aantal cliënten in verslagjaar ZVW gefinancierd Aantal cliënten in behandeling per einde verslagjaar... 0 Totaal aantal nieuw ingeschreven cliënten in verslagjaar...43 Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar...66 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s...43 Aantal in verslagjaar gesloten DBC s...66 Totaal aantal cliënten in verslagjaar...61 Provinciaal gefinancierd Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2013 Ambulante zorg Pleegzorg uurszorg...52 Crisiszorg...16 Start 2013 aantal cliënten in behandeling per 1 januari Cumulatieve uitstroom cliënten Cumulatieve instroom cliënten Capaciteit Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking Totaal aantal cliënten in verslagjaar Gemeentelijk geïndiceerde vormen van zorg Aantal cliënten in verslagjaar OKé-op-school Training incl. SPRINT(gefinancierd vanuit min OC&W) % Innovatiemiddelen (Training + Proeftuin) Kamers met Kansen Gezinscoach Gezinscoach Erger voorkomen...15 Totaal aantal cliënten in verslagjaar

12 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst ultimo Aantal FTE in loondienst ultimo Bedrijfsopbrengsten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg De totale opbrengst in

13 3. Maatschappelijk ondernemen Transparantie Vitree is een organisatie die midden in de samenleving opereert. Als maatschappelijke onderneming maakt Vitree haar doen en laten zichtbaar. Vitree hecht aan een open en transparant contact met de samenleving. De jaarverantwoording is voor ieder vrij toegankelijk via onze website. De medewerkers vormen de schakel tussen cliënt, familie en samenleving en fungeren daarmee als ambassadeurs van de organisatie. Publiek verantwoorden Een bijzonder initiatief vanuit de gemeenteraad en college B&W van Almere is om naast vertikaal verantwoorden te komen tot horizontaal verantwoorden. Dit betekent dat je je als maatschappelijke organisatie verantwoordt aan burgers en andere stakeholders. Vitree doet hier aan mee en is mede-initiatiefnemer voor de oprichting van de kwaliteitskring Publiek Verantwoorden in Almere. In dit kader vond in oktober 2013 een bijeenkomst plaats op de Vitree-locatie Oké-op-school in Almere. Maatschappelijk verantwoord ondernemen In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft Vitree er naar zoveel mogelijk geld in efficiënte en kwalitatief goede zorg te steken. We zetten effectieve behandelmethodieken in en vragen onze cliënten, (pleeg)ouders, medewerkers en ketenpartners hoe tevreden ze zijn. Klachten worden serieus genomen. We investeren in de verdere professionalisering en ontwikkeling van onze behandelmethodes en personeel. Ook bij veranderende en/of krimpende budgetten blijft Vitree koersen op positieve financiële resultaten om zo een financieel gezonde organisatie te zijn. Duurzaam ondernemen en milieubeleid Bij het inkoopbeleid is milieuvriendelijkheid en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. We kopen energie, (kantoor)benodigdheden en overig materiaal zo duurzaam mogelijk in. Bij nieuwbouw van panden worden duurzame materialen gebruikt en zijn energiebesparende maatregelen expliciet onderdeel van het Programma van Eisen. Bij bestaande (oudere) panden is energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen een belangrijk aandachtspunt in het onderhoud. Bij mutaties van panden wordt het inventaris (incl. witgoed) hergebruikt op andere locaties. Pilot Energie besparen in de zorg Per december 2013 participeert Vitree in de pilot Energie besparen in de zorg. Deze pilot heeft een looptijd van een jaar, en wordt uitgevoerd i.s.m. de provincie Overijssel en de Overijsselse zorgpartners. Door in alle facetten van de organisatie te streven naar maximaal resultaat, tracht Vitree haar (meer)waarde aan de maatschappij dagelijks te realiseren door het bieden van perspectief en toekomst aan kinderen en jongeren. Samenwerkingsrelaties Vitree werkt nauw samen met een groot aantal collega-instellingen en andere (keten)partners op het terrein van de jeugdzorg. Daarbij neemt Vitree deel aan diverse netwerken en samenwerkingsverbanden die tot doel hebben de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg in de keten te verbeteren. 13

14 Samenwerkingsverband Met diverse organisaties had Vitree in 2013 een samenwerkingsovereenkomst. Genoemd kunnen worden onder meer: Samenwerkingsverband Ambulante Spoedeisende Hulp Arbeidsintegratie Eigen Kracht J-LVB Provincie Overijssel Expertisecentrum Jeugdzorg IJsselland (Kennis en Kracht van jeugdzorg IJsselland) Gezinscoach Almere+ Erger-Voorkomen Hulp aan Huis Kamers met Kansen Netwerk Jeugd- en gezin Zwolle OKé-op-school Over en Weer Polikliniek Traverse Flevoland Pleegzorg Pleegzorg Project Een huishouden, een aanpak Project Ambulante begeleiding zonder indicatie Project ZorgSaam Project 1 Huishouden 1 Aanpak Project Voorlichting Project SPRINT Project Jongerencoach Project MLK/Passend Onderwijs Proeftuin Samenwerkingspartner Jeugdzorg Overijssel Triade en Intermetzo ROZIJ-werk Ambiq, William Schrikkergroep, Bureau Jeugdzorg Overijssel, MEE Twente, MEE IJsseloevers, Accare, Humanitas DMH, s Heerenloo, Frion, de Twentse Zorgcentra en de Eigen Kracht Centrale Trias Jeugdhulp, Stichting de Kern, Windesheim Gemeente Almere en Zorggroep Almere Ambulante hulpverlening en jeugdzorgorganisaties in de provincie Overijssel Gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada o.a. met Trias Jeugdhulp Gemeente Almere en de OKé-punten Almere BJZ Flevoland, MEE IJsseloevers, St. Welzijn Lelystad, Icare, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en de zorgaanbieders Triade en Intermetzo SGJ Christelijke Jeugdzorg Bascule Gemeente Zwolle Gemeente Zwolle i.s.m. 23 hulpverlenende instanties Zwolle verschillende ketenpartners West-Overijssel OKé-op-school, Bureau Halt, GGD en Voortgezet Onderwijs OKé-op-school en Pi research Intermetzo, ROC Flevoland en Groenhorstcollege Vertegenwoordigers uit het onderwijs en de zorg (Almere) OKé-op-school en Triade Trias Jeugdhulp Vitree participeert o.a. in: Adviescommissie Niet Aangeboren Hersenletsel Adviescommissie ROC Flevoland Autismeteams Flevoland en Overijssel (RIAN: Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk), incl samenwerkingsverband Autisme en Eigen Kracht CJG Almere, Dronten, Lelystad, Emmeloord, Kampen, Raalte, NJG Zwolle De Kamper Kracht : WMO en gezondheidsbeleidsplan gemeente Kampen Ketenoverleg jonge moeders (gemeente Almere) Klankbordgroep minor Multiprobleemgezinnen en minor Ambulant werken in een Gedwongen kader (Windesheim) Klankbordgroep Multiprobleemgezinnen (Windesheim) 14

15 Overleg zwerfjongeren gemeente Almere Passend Onderwijs Almere Partner in Veiligheidshuis Samenwerking vrijwilligerswerk Almere Werkgroep Imagoverbeterende activiteiten Jeugdzorg Flevoland Zorgtafeloverleg Flevoland Samenwerkings- en overlegpartners Met diverse (keten)partners vinden periodieke vormen van overleg plaats. Specifiek kunnen worden genoemd: Zorgkantoor Achmea Zorgverzekeraar Achmea VGZ Overheden Provincie Flevoland Provincie Overijssel Alle gemeenten in Flevoland, IJsseland + en Noordwest Veluwe Toezichthouders Inspectie Jeugdzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Cliëntenorganisaties Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg AKJ MEE IJsseloevers, Twente CMO- Flevoland Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg Federatie Cliënten Jeugdzorg Ketenpartners Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie Afd leerplicht (gemeenten) Ambiq Bascule Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Overijssel Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) CJG s/oké-punten in Flevoland en Overijssel Consultatiebureaus Dimence Frion GGZ Centraal Icare Intermetzo Karakter Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland MEE instellingen RIBW SGJ Christelijke Jeugdzorg Speciaal onderwijs (o.a. Ambelt) Stichting Leerlingenzorg Almere PO en VO Stichting Welzijn Lelystad Tactus Verslavingszorg Triade Flevoland Trias Jeugdhulp William Schrikker Groep Woningcorporaties Zorggroep Almere Universiteiten/kennisinstituten Nederlands Jeugd Instituut Landelijk kenniscentrum LVG SEJN (Samenwerking Effectieve Jeugdzorg Nederland) Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam Universiteit Leiden Universiteit Nijmegen Hogeschool Windesheim Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Gereformeerde Hogeschool Zwolle Hogeschool van Amsterdam Brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland Pleegzorg Nederland VGN - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland VOBC - Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Nederland 15

16 4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap 4.1 Governance code Vitree past in de besturing de vernieuwde Zorgbrede Governancecode toe, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en op 1 januari 2010 van kracht geworden. Deze code sluit aan bij de basiseisen die door de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) en de provincie Flevoland worden gesteld aan de bestuursstructuur van instellingen. Dit betekent onder meer dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een Reglement van Bestuur en een Reglement van Toezicht. 4.2 Toezichthoudend orgaan Algemeen De Raad van Toezicht houdt volgens zijn statutaire opdracht toezicht op het Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie, die het Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad maakt hierbij gebruik van het instrument van het Reglement van Toezicht en Reglement van Bestuur, en richt zich naar de Zorgbrede Governancecode 2010, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Hierdoor is de onafhankelijkheid van de Raad geborgd. De Raad van Toezicht oefent zijn toezichthoudende taak uit door middel van periodiek overleg met de Raad van Bestuur in de vorm van gestructureerde vergaderingen, aan de hand van een door de Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht voorbereide agenda en tijdig toegezonden vergaderstukken. Ter voorbereiding van de reguliere vergaderingen ontvangt de Raad van Toezicht van de bestuurder een uitgebreide schriftelijke rapportage, waarin verslag van de externe en interne ontwikkelingen verslag en de recente managementrapportage. Naast de strategische ontwikkelingen worden op deze wijze periodiek de prestaties besproken en de interne beheersings- en controlesystemen, en de aspecten die daarbij bijzondere aandacht hebben. Verslagjaar 2013 In het verslagjaar hebben zeven vergaderingen van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. In alle gevallen was de bestuurder hierbij aanwezig, met uitzondering van de interne evaluatie van de Raad van Toezicht als onderdeel van één van de vergaderingen. Vernieuwing Raad van Toezicht Het jaar stond onder meer in het teken van (gedeeltelijke) vernieuwing van de Raad van Toezicht. In de eerste vier maanden van 2014 zullen vijf leden volgens rooster van aftreden de Raad verlaten. Met het oog daarop is in het voorjaar van 2013 de werving van nieuwe leden gestart met als doel in het najaar twee tot drie leden te kunnen benoemen, om zo een goede overgang te kunnen waarborgen. Aan het einde van een voorspoedig verlopen werving- en selectieproces konden vier kandidaten worden voorgedragen die allen per zijn benoemd. Voor deze nieuwe leden is in het najaar een uitgebreid inwerkprogramma georganiseerd. Start discussie Strategische ontwikkeling In vervolg op bespreking van strategische ontwikkeling in 2012 aan de hand van een sectorstudie door Boer & Croon in opdracht van Jeugdzorg Nederland, en mede naar aanleiding van bespreking van het vernieuwde Meerjarenbeleid in 2013, heeft de Raad de wens geformuleerd een uitgebreide strategiediscussie te voeren. Hieraan is gevolg gegeven met een eerste bespreking op 6 november, voorbereid door de Raad van Bestuur. De discussie zal vervolg krijgen in Werkgeverschap bestuurder De Raad van Toezicht geeft vorm aan het werkgeverschap onder meer door de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de bestuurder, 16

17 die door de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad gevoerd worden. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks. Deskundigheid, verdere ontwikkeling De werkwijze van evalueren van het functioneren van de Raad wordt beschouwd als een leerinstrument, waarmee voldoende deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan wordt gewaarborgd. De Raad is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Leden van de Raad informeren zich via nieuwsbrieven en internet over actuele ontwikkelingen in de zorg en nemen deel aan bijeenkomsten van de NVTZ. Besluiten en goedkeuring maand maart juni augustus december onderwerp De Raad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur voorgelegde Jaarverantwoording, bestaande uit de Jaarrekening en het Maatschappelijk Verslag. De Jaarverantwoording is vervolgens door de Raad van Bestuur vastgesteld. Het concept Meerjarenbeleid is inhoudelijk in mei de Raad besproken, gevolgd door een nadere bespreking in juni over de procesgang. Naar aanleiding van de bespreking besluit de Raad een uitgebreide strategiediscussie te gaan voeren. De Adviesaanvraag/Plan herinrichting Vitree is inhoudelijk in mei in de Raad besproken, gevolgd door een nadere bespreking in juni over de procesgang. De Raad besluit tot benoeming van vier nieuwe leden Raad van Toezicht per 28 augustus De Raad besluit tot benoeming van de nieuwe leden in de verschillende commissies van de Raad, de Auditcommissie en de Commissie Kwaliteit (zie tabel Leden Raad van Toezicht). De Raad verleent goedkeuring aan de voorgenomen besluit van de bestuurder tot sluiting van de polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Zwolle per 1 januari De Raad besluit goedkeuring te verlenen aan de door de Raad van Bestuur voorgelegde begroting Vitree 2014, waarna deze door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld. In verband met het aftreden van de vicevoorzitter besluit de Raad tot benoeming van mevr. Bianca Kaatee tot vicevoorzitter m.i.v. 1 januari Zij zal met de voorzitter de Remuneratiecommissie vormen. Werkzaamheden en overige activiteiten in verslagjaar In het verslagjaar heeft een delegatie van de Raad in het kader van werkgeverschap een evaluatiegesprek met de bestuurder gevoerd. In februari heeft de Raad ditmaal zonder externe begeleiding een zelfevaluatie doorgevoerd. Hiervan is een schriftelijk verslag gemaakt. Op verzoek van de Raad zijn tijdens de reguliere vergaderingen inhoudelijke presentaties gegeven van verschillende onderdelen/producten uit de organisatie. In maart is een presentatie gegeven over de ABC trainingen (Agressie, Beroepshouding, Communicatie) binnen Vitree, gevolgd door een presentatie in mei van de mogelijkheden van werken met VIB (Video Interactiebegeleiding) binnen Vitree. In 2013 heeft een delegatie van de Raad twee keer deelgenomen aan een vergadering in het kader van de WOR artikel 24 met de bestuurder en de Ondernemingsraad. Aanvullend op het formele karakter van deze vergadering stond deze tevens in het teken van uitwisseling. De Cliëntenraad heeft in 2013 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van overleg in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht. In plaats van de gebruikelijke jaarlijkse rondgang langs locaties van één van de regio s van Vitree, met ontmoetingen met medewerkers in het primaire proces en presentaties van verschillende onderdelen, 17

18 heeft in juni op verzoek van de Raad een ontmoeting met de MT-leden plaatsgevonden. In oktober heeft een uitgebreid en inhoudelijk inwerkprogramma voor nieuwe leden van de Raad plaatsgevonden, met informatie over organisatie en regelgeving, een toelichting op het primaire proces, informatie over strategische ontwikkelingen en diverse locatiebezoeken met ontmoetingen met en presentaties door medewerkers. In december is een klein comité, bestaande uit drie leden waaronder de voorzitter, belast met de voorbereiding van de evaluatie en vooruitblik Raad van Toezicht, te houden in Bij deze evaluatie zullen tevens vragen m.b.t. de interne werkwijze worden besproken die zijn gesteld in het kader van de (gedeeltelijke) vernieuwing van de Raad. Commissies De Raad kent een Auditcommissie; deze heeft in een vaste regelmaat overleg met de bestuurder. De Auditcommissie brengt in de vergaderingen van de Raad schriftelijk en mondeling verslag uit. Daarnaast heeft de Raad in 2012 een Commissie Kwaliteit ingesteld. Ook deze commissie komt regelmatig bijeen en brengt in de vergaderingen van de Raad verslag uit. De Remuneratiecommissie wordt gevormd door de voorzitter en de vicevoorzitter. Voor de commissies geldt dat zij geen verantwoordelijkheid van de voltallige Raad van Toezicht overnemen op de betreffende gebieden. Bezoldiging In december 2012 is de honorering van leden van de Raad van Toezicht opnieuw vastgesteld en daarmee aangepast in overeenstemming met het advies van de NVTZ. De honorering 2013 wordt in de Jaarrekening en in DigiMV per lid Raad van Toezicht gepubliceerd. Samenstelling, wijzigingen, rooster van aftreden In het verslagjaar zijn vier nieuwe leden benoemd. Ultimo 2013 hebben twee leden volgens rooster van aftreden de Raad verlaten. In totaal elf leden hebben in het verslagjaar deel van de Raad uitgemaakt. Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, inclusief de data van benoeming en van herbenoeming, is gepubliceerd op onze website Leden Raad van Toezicht Naam en voorletters, titels, geboortejaar Dhr. A.M. Eekers (1942) Voorzitter Dhr. D.A. de Boom (1949) Vicevoorzitter Lid Auditcommissie Dhr. A. Hup (1961) Lid Auditcommissie Mevr. drs. B.A. Kaatee (1955) Lid Kwaliteitscommissie beroep/hoofdfunctie Financieel consultant Synteger BV te Maarssen (dga) Lid Raad van Bestuur van de Stichting Amaris Zorggroep, Laren (NH) Eigenaar Kaatee Organisatiepsycholoog nevenfuncties - Parttime management consultant - Voorzitter WSNS Berkedal - Voorzitter Stichting Need and Care Foundation - Lid Rotary Nederland - Voorzitter Stichting Wilhelmus van Nassauen - Voorzitter Stichting Wereldwinkel Maarssen - Voorzitter Stichting Willem4U - Voorzitter bestuur Stichting Woonzorg Theodotion- Dudok - Lid bestuur Stichting Hervormd Weeshuis te Zwolle - Raadslid Gemeente Leek - Voorzitter RvT COP groep Groningen - Vice Voorzitter Raad van Toezicht Zienn - Vice Voorzitter Wyldemerk (in liquidatie) 18

19 Dhr. F.D. van Kuik (1945) Dhr. drs. J.H.W.P. Stienen (1953) Lid Kwaliteitscommissie Dhr. mr. V.C. van der Velde (1974) Van Kuik, Service en Opleiding; opdrachten interim management, relatiemanagement, proces (bege)leiding onderzoek en gespreksleiding Voorzitter raad van bestuur Zorggroep Almere Advocaat, mede-eigenaar Alpha Advocaten - Lid Raad van Toezicht Monumentenwacht Overijssel/Flevoland - Penningmeester genootschap Flevo te Lelystad - Lid Raad van Commissarissen Oost Flevoland Woondiensten (OFW) te Dronten - Lid bestuur Actiz - Lid bestuur Stichting Traza - Lid werkgroep Directiegroep 73 - Voorzitter bestuur Wonen met Dementie - Lid bestuur Gouden Dagen - Secretaris coöperatie Jongeren werken in de zorg Dhr. H.A. Dijkstra RA (1971) Lid Auditcommissie Mevr. F. Gommer (1965) Lid Commissie Kwaliteit Senior Manager bij Ernst & Young Accountants, Zwolle Partner/oprichter Caracta Business Direction, Amsterdam - Lid Wetenschappelijke Adviesraad en commissie werkgeverschap Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen - Gastdocent voor Twente University, Universiteit van Amsterdam / Amsterdam Business School Dhr. ing. J. Veuger MRE FRICS (1966) Lid Commissie Kwaliteit Mevr. M.H. Zwaan (1971) Lid Auditcommissie Bestuurder (DGA) Corporate Real Estate Management BV Directeur-eigenaar Absolu Communicatie & Coaching - Committee of quality certificates (CKV) bij Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) - Lid Raad van Toezicht dr. Nassau College Assen - Lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen - Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen (portefeuille financiën en vastgoed) - Voorzitter stichting Kwaliteit Ontwikkeling Verbetering Onderhoudsbedrijven Nederland (KOVON & MQM),\ - Lid RvT Zorggroep Tangenborg Emmen - Trainer Social Media, Sensire & Volksuniversiteit Doetinchem - Trainer Business Communication International Timber Trade, Universiteit Wageningen - Trainer Communicatievaardigheden en Docent module Introduction to International Entrepreneurship, Centrum voor Ondernemerschap, HAN, Arnhem - Docente Communicatie (part time), Arnhem Business School (HAN), Arnhem - MBA/MSc Coach, Nyenrode Business Universiteit - Member of the board, Stichting Nyenrode Fonds 19

20 4.3 Bestuur De dagelijkse leiding van Vitree wordt uitgevoerd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, hierna genoemd bestuurder. Voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling De Raad van Toezicht ziet toe dat elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de bestuurder en de zorgorganisatie wordt vermeden. Hiertoe is het nodige geregeld in het Reglement van Bestuur, conform de Zorgbrede Governancecode. Bezoldiging De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats in overeenstemming met de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD). Afspraken over de concretisering van het beleid ten aanzien van de bezoldiging worden gemaakt in de jaarlijkse evaluatiegesprekken tussen de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht en de bestuurder. In het functioneringsgesprek met de bestuurder december 2013 is in goed overleg vastgesteld dat, in verband met de onzekerheid die de externe ontwikkelingen met zich meebrengen, een verhoging van de honorering op dit moment niet passend is. De cijfermatige gegevens met betrekking tot de bezoldiging zijn openbaar en in de jaarrekening en in DigiMV opgenomen. Informatieverstrekking De wijze waarop de Raad van Toezicht door de bestuurder wordt geïnformeerd is in het Reglement Raad van Bestuur vastgelegd. Hierin staat dat de bestuurder rechtstreeks verantwoording is verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het afleggen van deze verantwoording geschiedt in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet overleg tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht. Ter voorbereiding informeert de bestuurder de Raad van Toezicht schriftelijk en volgens een vast format over de interne en externe ontwikkelingen. Daarbij wordt de Raad van Toezicht onder meer geïnformeerd over de resultaten m.b.t. de exploitatie, de productie en het ziekteverzuim. Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. drs. P.V. (Paul) van der Linden Bestuurder m.i.v. 1 mei 2011 Gastdocent bij de Universiteit Utrecht (colleges HRM) Lid begeleidingscommissie Sociaal Plan van Bouman GGZ 20

21 4.4 Medezeggenschap Cliëntenraad Algemeen De medezeggenschap van cliënten is vormgegeven in de Cliëntenraad Vitree. De Cliëntenraad is in ontwikkeling, in 2013 is gekozen voor een dynamisch model. Eind 2013 hebben drie cliëntvertegenwoordigers en één cliënt zitting in de Cliëntenraad. Ondersteuning Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Cliëntenraad stelt Vitree middelen beschikbaar in de vorm van vergader- en kantoorfaciliteiten, financiële ondersteuning in de vorm van reiskosten- en onkostenvergoedingen, en vergoedingen voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt de Cliëntenraad ondersteund door een ambtelijk secretaris. Ontwikkeling en werkwijze Op zowel individueel cliëntniveau als op het niveau van de 24-uursbehandelgroepen heeft Vitree verschillende vormen van cliëntenparticipatie. Deze maken een essentieel deel uit van onze zorgverlening. De Cliëntenraad als formeel medezeggenschapsorgaan komt echter onvoldoende tot ontwikkeling. Dit is te verklaren uit de aard van de jeugdzorg, die bemoeilijkende factoren kent om ouders en jongeren te motiveren voor een actieve rol in een formele vorm van medezeggenschap. Om die reden zijn ook in 2013 geen formele adviesaanvragen ingediend. Alternatieve vormen van participatie In 2012 heeft CMO-Flevoland, in opdracht van Vitree advies uitgebracht over de invulling van alternatieve en eigentijdse vormen van cliëntenparticipatie. In 2013 is CMO-Flevoland gevraagd om de Cliëntenraad Vitree te ondersteunen. Hierbij is o.m. de rol van ambtelijk secretaris vervuld. Informeel locatiebezoek Er is gekozen voor een dynamisch model. Vijf keer per jaar vindt overleg plaats tussen de Cliëntenraad en de bestuurder waarbij geregeld ook teammanagers aanwezig zijn. Een formele vergaderwijze wordt zoveel mogelijk vermeden. In de besprekingen worden locatiebezoeken voorbereid. Tijdens deze locatiebezoeken wordt een activiteit, bijvoorbeeld samen eten, gecombineerd met een gesprek over de gang van zaken zowel op de betreffende locatie als binnen Vitree als geheel. Op deze wijze ontstaat een goed contact tussen de Cliëntenraad en cliënten, en kunnen cliënten ook aan teammanagers en bestuurder beter aangeven wat hen beweegt. Relevante en actuele onderwerpen komen zo aan bod, zoals de problemen die ontstaan door de inzet van teveel tijdelijke krachten in de 24- uursbehandelgroepen. De locatiebezoeken hebben geleid tot meer zichtbaarheid met als concreet resultaat twee nieuwe leden voor de Cliëntenraad. Helaas is één van hen op dit moment niet meer in zorg en heeft om die reden de Cliëntenraad weer verlaten. In 2013 hebben vijf locatiebezoeken plaatsgevonden. Aan het einde van het jaar is met tevredenheid vastgesteld dat dezelfde werkwijze voor 2014 wordt gehandhaafd. Voor 2014 wordt de ondersteuning door CMO- Flevoland gecontinueerd, waarna deze in 2015 structureel binnen Vitree belegd zal worden. CLIENTENRAAD Besproken onderwerpen 2013 Problemen door inzet van (te) veel tijdelijke krachten C-toetsen Transitie (vast agendapunt) Organisatieontwikkeling Vitree (regelmatig terugkerend) Beleid m.b.t. sluitingsmomenten van locaties bij feestdagen Terugblik locatiebezoeken en follow up Communicatie; het zichtbaar maken van de Cliëntenraad bij zowel cliënten/ouders als medewerkers 21

22 Pleegouderraad Algemeen Vitree heeft een Pleegouderraad. Per 1 juli 2013 heeft de Pleegouderraad een wettelijke basis gekregen met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel voor de verbetering van de positie van pleegouders. Het reglement van de pleegouderraad is in 2013 aangepast. Ondersteuning De uitvoering van de werkzaamheden van de Pleegouderraad wordt door Vitree gefaciliteerd. Enerzijds door het beschikbaar stellen van de nodige middelen anderzijds door secretariële ondersteuning. Activiteiten In 2013 is de Pleegouderraad zes maal bijeengeweest in overleg met de vertegenwoordigers van Pleegzorg Vitree. Daarnaast neemt de Pleegouderraad deel aan de vergaderingen van het Landelijk Overleg Pleegouderraden. De Pleegouderraad is betrokken bij het onderzoek van CMO Flevoland naar de deskundigheidsbevordering van pleegouders. De pleegouderraad heeft extra aandacht besteed aan interne publiciteit. Zo is op de besloten website van de pleegzorg een apart onderdeel POR geplaatst om nieuws en informatie te geven. Daarnaast is een flyer ontwikkeld. Deze wordt naar nieuwe pleegouders gestuurd. Mede hierdoor is de POR uitgebreid naar 7 leden. PLEEGOUDERRAAD Besproken onderwerpen 2013 Privacy reglement pleegouders Deskundigheidsbevordering pleegouders / onderzoek CMO en plan van aanpak (vernieuwde ) Pleegzorgcontracten Gedragscode Pleegouders Definitieve samenwerkingsovereenkomst pleegouders Reiskosten pleegouders Jaarplan Vitree 2014 Strategisch Ontwikkelplan Pleegzorg Flevoland Jaarverslag / jaarplan / begroting POR Uitbreiding samenstelling POR Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) wordt uitgevoerd conform de bepalingen in de WOR. Van haar activiteiten brengt de OR jaarlijks een eigen jaarverslag uit. Op hoofdlijnen heeft de OR in 2013 onderstaande advies- en instemmingverzoeken behandeld. ONDERNEMINGSRAAD 2013 Adviesaanvraag betreffende Advies Inkrimping Project Kamers met Kansen Lelystad Positief advies Sluiting locatie Veenmos in Kampen Positief advies Adviesaanvraag Plan Herinrichting Vitree Positief advies Instemmingsverzoek betreffende Instemming Nieuwe Arbodienst MaetisArdyn Verleend Aanpassing ziek- en hersteld melden Vertrouwenspersoon Gedragscode Netwerkreglement Fietsregeling Aanpassing regeling studiefaciliteiten Protocol rondom overlijden medewerkers Klachtenbeleid en procedures voor medewerkers Klachtenbeleid en procedures voor cliënten Verleend Verleend Verleend Verleend Geen instemming Verleend Verleend Verleend Verleend 22

23 5. Beleid, inspanning en prestaties 5.1 Ambitie en koers Waar zijn we goed in, waar liggen bedreigingen en waar liggen kansen? Naar aanleiding van belangrijke veranderingen die, zowel extern als intern, op Vitree afkomen is de organisatie doorgelicht en is in 2013 een nieuwe meerjaren koers uitgezet. De totstandkoming van ons nieuwe meerjarenbeleid behelsde een uitgebreid proces. De input kwam o.a. van onze medewerkers via lokaal georganiseerde rondetafelgesprekken, twee werkconferenties over het thema Verandering en diverse gesprekken met (keten)partners en stakeholders. Dit alles heeft geresulteerd in een nieuw meerjarenbeleidplan waarbij we met zorg voor de toekomst onze koers richting 2017 hebben verankerd en gekoppeld aan doelstellingen en actiepunten. Het meerjarenbeleidplan is in 2013 in werking gegaan. Focus In ons nieuwe meerjarenbeleid ligt de focus op een paradigmaverandering van de organisatie: van een aanbodgestuurde naar een vraaggerichte organisatie met realistisch uitgezette plannen. Specialist in jeugdhulp Als organisatie voor specialistische jeugdhulp zijn wij in staat om flexibel in te spelen op de vragen van gemeenten als het gaat om kinderen, jongeren en gezinnen, waarbij de nadruk ligt op behandeling in (en van) het gezin. Gericht op Eigen Kracht De zorg van Vitree heeft als doel het blijvend versterken van de eigen ontwikkelingskracht en zelfredzaamheid (voor kind, jongeren en gezin). Onze missie Wij denken in mogelijkheden Vitree is professional in jeugdhulp. Kiest voor hulp in (en met) het gezin, als er sprake is van meer dan één probleem. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang van het kind of de jongere in een vervangende gezinssituatie, bijvoorbeeld in een van onze 500 pleeggezinnen. Voor iedere vraag een passende vorm van hulp; snel en kort waar kan, speciaal en intensief waar nodig. Wij geloven in eigen kracht Vitree stimuleert kinderen, jongeren en ouders/opvoeders zelf de regie over hun leven te houden en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Vitree is voor Gezinnen met meer dan één probleem Diagnostiek, training en behandeling Professionals (1 e lijn) Consultatie, training en opleiding Leerlingen (onderwijs) Voorlichting, training en therapie Specialiteit herkennen en behandelen LVB inzet op Eigen Kracht en trainen zelfstandigheid gezinsgerichte opvang via pleegzorg versterken professionele opvoedomgeving 23

24 5.2 Algemeen beleid Met gemeenten en zorgpartners voorbereiden op verandering Samen met de gemeenten, provincies en zorgpartners in Flevoland en Overijssel krijgt de transitie stap voor stap vorm. De nadruk ligt op het inrichten van ketenzorg, samenwerken aan vermindering van de instroom en het voldoende behoud van residentiële zorg voor de doelgroep met zwaardere problematiek. In 2013 heeft Vitree zich gericht op de voorbereiding, samenwerking en participatie in (ambtelijke en bestuurlijke) overleggen in het kader van de transitie. In Flevoland samen met de 6 Flevolandse gemeenten, provincie en jeugdzorgpartners (convenant Zorg voor Jeugd ) en in Overijssel met de gemeenten en jeugdzorgpartners in de regio IJsselland ( Plan Opvoeden versterken ). Regionaal Transitiearrangement Eind oktober 2013 is in beide provincies een Regionaal Transitie Arrangement in gezamenlijkheid opgesteld. Hierin staat o.a. aangegeven hoe de continuïteit van zorg vanaf 2015 is te realiseren en hoe de infrastructuur eruit ziet die daarvoor nodig is. Anders werken: Lokaal georganiseerd Er moet anders gewerkt gaan worden om te komen tot een ombuiging van 25% van het historisch bepaalde budget van regionale naar lokale zorg. Zo wordt bijvoorbeeld de (ambulante) zorg van Vitree structureel ingebed in de lokale zorgstructuur. Mogelijkheden worden onderzocht voor op- en afschalen van 24-uurszorg en de mogelijkheden voor het ontwikkelen in Flevoland van één crisisdienst voor alle vormen van jeugdzorg. Vitree participeert in alle Centra voor Jeugd & Gezin in alle gemeenten van het werkgebied. Vitree participeert in innovatieve transitieexperimenten, zoals het Flevolandse fenomeen de proeftuin (Sterk in de klas (Triade) en OKé-op-school (Vitree)) en de gemeentelijke praktijkwerkplaatsen. Instroom beperken: resultaten zichtbaar Onderdeel van het Flevolandse convenant is de afspraak dat 3% van het huidige provinciale jeugdzorgbudget wordt vrijgemaakt voor innovatie. Dit zijn vernieuwende lokale activiteiten en experimenten in het kader van de transitie. Om dit mogelijk te maken is met alle jeugdzorgpartners de afspraak gemaakt om de instroom te beperken (tot 3%). De effecten van bovengenoemde afspraken zijn zichtbaar. De instroom van cliënten over het eerste half jaar van 2013 daalt 13% t.o.v. dezelfde periode in Deze opbrengst geeft vertrouwen om een ombouw van 10% regionale, naar lokaal in te zetten zorg te realiseren. Organisatie toekomstbestendig maken De stelselwijziging per 1 januari 2015 biedt kansen voor Vitree om zorg sneller en meer in samenhang met de directe omgeving van kinderen en gezinnen te organiseren. Vitree maakt een verandering door van een aanbodgerichte organisatie met vaste producten naar een vraaggerichte organisatie met meer mogelijkheden en maatwerk. Dit betekent dat onze interne processen en onze medewerkers hier op voorbereid moeten zijn. Nieuwe organisatiestructuur Om onze organisatie toekomstbestendig te maken is in 2013 een Plan Herinrichting Vitree opgesteld en gestart met de uitvoering. Zo heeft Vitree per 1 januari 2014 een zorggerichte divisiestructuur, met duale aansturing, met twee nieuwe divisiemanagers en met nieuw ingedeelde teammanagers en gedragsdeskundigen. Voor onze cliënt blijft de zorg hetzelfde, maar intern is de organisatie anders en meer flexibel ingedeeld. De verandering vraagt veel van onze medewerkers. Om de organisatie de komende jaren verder te ontwikkelen investeren we in onze medewerkers, investeren we in cultuurverandering 24

25 en in de verdere inrichting van onze bedrijfsvoering. Vitree is per 1 januari 2014 organisatorisch ingedeeld in drie divisies: - Ambulante zorg - Pleegzorg - 24-uurszorg 5.3 Meerjarenbeleid Op hoofdlijnen heeft Vitree doelstellingen en actiepunten voor de komende vier jaar opgesteld. Zowel op het niveau van de zorgverlening als van onze bedrijfsprocessen. In onderstaande tabel staan de voorgenomen actiepunten in 2013 en de resultaten. MEERJARENBELEID VITREE DOELSTELLINGEN EN ACTIEPUNTEN 2013 Koers 2013 Realisatie Vraaggericht productportfolio De organisatie is vraaggericht ontwikkeld en ingericht Zorgproces De organisatie is ingericht op de vraag. Producten zijn ontwikkeld gericht op de vraag (een vraaggericht productpolio), o.a. ambulante teams zijn gevormd en maken zich zichtbaar/bekend in gemeenten. NB Vanwege de huidige contractering en indicatie-eisen (bijv. AWBZ/LVB-zorgproducten) kunnen nog niet alle producten ontwikkeld worden conform een vraaggericht productportfolio. Realisatie Kinderen en jongeren zijn veilig Jaarlijkse veiligheidscheck bij intake en vervolgens periodiek bij alle vormen van zorg Implementatie meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Incidenten worden via een nieuw digitaal systeem gemeld, geanalyseerd en behandeld Alle medewerkers en stagiaires met cliëntcontacten worden jaarlijks getraind in de ABC-methodiek Ontwikkeling en implementatie Gedragscode voor medewerkers Bedrijfshulpverleningbeleid: jaarlijks (herhalings)trainingen In 2013 ingevoerd In 2013 ingevoerd In 2013 ingevoerd In 2013 ingevoerd Deze gedragscode is ontwikkeld en ingevoerd. In 2013 ingevoerd 25

26 Ambulante behandeling op maat Checken bij de start of een Eigen Kracht-conferentie is aangeboden Samenstellen integrale teams Ambulante zorg Inzet VPT bij multiprobleemgezinnen (ambulante behandelvormen als vervanging van intensieve 24-uurs behandeling) Inzet trainingen/preventieactiviteiten LVB-doelgroep Verbinden Jeugdzorg- Jeugdgezondheidszorg via doorontwikkelen OKé-op-school Ervaring opdoen met experiment transformatie Jeugdzorg: proeftuin in Flevoland Vitree participeert in de lokale sociale infrastructuur van alle gemeenten in het werkgebied Wordt gecheckt bij de start van de hulp. In 2013 is gestart met gemixte ambulante teams, o.a. Dagbehandeling en IOG. In aansluiting op de transitie wordt dit verder ingevuld, ook combinatie jeugdzorg/jeugdzorg-lvb. Is in 2013 gerealiseerd, wordt in 2014 uitgebreid. In 2013 is gestart met de Rots en Watertraining op het Speciaal Onderwijs in Almere. In aansluiting op de transitie kan dit in 2014/2015 verder ingezet worden. Door de vernieuwde werkwijze van de GGD komen zorgsignalen beter in beeld en is de verbinding met en in enkele gevallen opschaling naar jeugdhulp gewenst. Deze zorgsignalen komen voort uit periodieke gezondheidsonderzoeken door de GGD Flevoland in klas 2 en in klas 4 van het voortgezet onderwijs. Met de jeugdgezondheidszorg wordt begin 2014 nadere samenwerkingsafspraken gemaakt over een goede opvolging van zorgsignalen. Proeftuin 1+1=3 (i.s.m. Triade) is ontwikkeld en uitgevoerd op 12 Sterk in de Klas-scholen in Flevoland. 140 Leerlingen hebben deelgenomen aan de trainingen. Werkwijze wordt nu verbreed voor uitrol in Almere over de Passend Onderwijs wijken in samenwerking met Triade en Passend Onderwijs Almere. Continuering van de proeftuin in Lelystad In alle gemeenten van het werkgebied participeert Vitree in de lokale sociale infrastructuur. Korte vormen van 24-uurszorg Opstellen ontwikkelingsplan voor 24- uurscapaciteit ism ketenpartners Onderzoeken behoefte aantal plaatsen crisisopvang Samenwerken met ketenpartners m.b.t. 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg Ontwikkelen model voor zelfstandigheidstraining Ontwikkelen behandelvorm met kort verblijf i.v.m. Transitiearrangementen (en wat willen gemeenten inkopen) is dit actiepunt voor Idem, gemeenten onderzoeken in 2014 de behoefte aan crisisopvang. 24-Uursbereikbaarheid is gerealiseerd. Er is een model voor Zelfstandigheidstraining ontwikkeld. In 2014 wordt met gemeenten bekeken waar inzet nodig is. De behandelvormen zijn aangepast met kortere doorlooptijd. Inzet: snellere doorstroom naar huis of andere vormen van zorg. 26

27 Innovatie Model ontwikkelen voor risicotaxatie en zorgmakelaarschap Onderzoeken mogelijkheden inzet ambulante hulp i.p.v. dagbehandeling Start Pilot Intensiveren therapie ter verkorting behandeling Per juni 2013 wordt voor elke cliënt een prospectieve risicoinventarisatie gedaan. De resultaten en mogelijke maatregelen ter beperking van het risico worden vastgelegd in het hulpverleningsplan. Ingezette maatregelen worden geëvalueerd en bijgesteld. De veiligheid van kinderen en jongeren wordt geborgd door diverse procedures en activiteiten. Zie hiervoor Veiligheid. In het behandelproces van cliënten is het afspreken en het vastleggen van de zorgcoördinatie een feit geworden. Voor het cliëntsysteem en de ketenpartners is duidelijk wie de regie heeft. In Flevoland zijn in 2013 mogelijkheden van een combinatie Dagbehandeling + ambulante hulpvormen onderzocht en gestart. Deze pilot is niet gestart, i.v.m. keuze voor andere prioriteiten Specialist in Pleegzorg Koers: Meer doen met Pleegzorg Pleegzorg voor alle kinderen tot 12 jaar die niet thuis kunnen wonen (incl. crisissituatie) Aantal jongeren van 12 jaar en ouder is jaarlijks 2% hoger De verblijfsduur van kinderen en jongeren in de pleegzorg is korter dan in 2012 In 2013 zijn alle bij Vitree aangemelde kinderen tot 12 jaar, die niet thuis kunnen wonen (met een indicatie 24-uurszorg of crisisopname) in pleegzorg geplaatst. Een vooroverleg vanuit de plaatsende instantie ( BJZ ) filtert met de afdeling matching (Vitree) de definitieve aanmeldingen met indicatie / crisisaanspraak pleegzorg. In 2013 is het aantal jongeren van 12 jaar en ouder meer dan 2% gegroeid, nl van 227 (2012) naar 254 (2013). Dit is een groei van 4% van het totaal aantal geplaatste kinderen en jongeren in de pleegzorg t.o.v De verblijfsduur van kinderen en jongeren in de pleegzorg is in 2013 ongeveer gelijk gebleven t.o.v. 2012, nl van 647 dagen (2012) naar 657 (2013). Actiepunten 2013 Inzet van systeemtherapie Ter voorkoming van intensievere vormen van pleegzorg en ongeplande voortijdige uitstroom Inzet van zorginterventies Voor kinderen, jongeren en ouders t.b.v. uitstroom terug naar huis Realisatie In 2013 is gestart met de inzet van systeemtherapie. Er is een systeemtherapeut aangesteld (0,6 fte). O.a. door de inzet van gezinsonderzoeken en voor een deel aanvullend de uitvoering van perspectiefonderzoeken zijn in 2013 meer kinderen en jongeren uitgestroomd naar huis. In 2013 zijn 36 gezinsonderzoeken waarvan aanvullend 8 perspectiefonderzoeken uitgevoerd. Van de 36 uitgevoerde gezinsonderzoeken zijn er 17 kinderen/jongeren terug naar huis gegaan, al dan niet met ondersteuning van IPT. Andere ingezette interventies zijn o.a. VIB (Video Interactie Behandeling), vormen van speltherapie, gedragsinterventies en Triple P. Deze interventies hebben vooral een functie in het adequaat continueren van de pleegzorgplaatsing en zijn niet specifiek gericht op het terugkeren naar huis. 27

28 Uitbreiden GGZ- en LVB-behandeling in pleegzorg Inzet parallelle zorg Uitbreiden Maatwerk Pleegzorg van 12 naar 20 plaatsen Wachtlijst/overbruggingszorg voor indicatie 24-uurszorg Uitbreiden Intensieve Pleegzorg (min. 30 plaatsen) Werven van nieuwe pleeggezinnen per gemeente Uitvoeren ontwikkelingsplan kwaliteit en expertise Terugdringen groei pleegzorg Meer aansluiten bij landelijke groei In 2013 is een LVB behandelprogramma ontwikkeld. Doel: ondersteuning van pleeggezinnen in de opvang en begeleiding van verstandelijk beperkte pleegkinderen. Bij vermeende LVB problematiek van kinderen/jongeren in de pleegzorg wordt IQ -bepaling en aanvullende diagnostiek uitgevoerd. Ook in 2013 is op casuïstiek niveau samengewerkt met Traverse/GGZ Centraal door het bieden van crisisopvang, aanvullende diagnostiek en therapie. Aantal cases 5. Er is gebruik gemaakt van het consultatieaanbod van de GGZ, dat in het ZTO (ZorgTafelOverleg) een structurele vorm heeft gekregen. Bij een indicatie 24-uurszorg / gezinshuis wordt (basis)pleegzorg ingezet als overbrugging voor een deel ook in combinatie met Intensieve Pleegzorg. In 2013 is bij 6 plaatsingen deze vorm afzonderlijk toegepast. In 2013 zijn 12 plaatsingen gerealiseerd in combinatie met Intensieve Pleegzorg. De geplande uitbreiding naar 20 plaatsen is niet gerealiseerd. In samenwerking met m.n. Triade worden doorplaatsingen van 24-uurszorg naar pleegzorg gerealiseerd zonder dat er een maatwerk variant tussen geplaatst wordt. Er is uitbreiding naar 28 plaatsen Intensieve Pleegzorg gerealiseerd. In 2013 zijn 56 nieuwe netwerkplaatsingen gestart, waarvan 39 in Almere. Voorondersteld wordt dat de meeste kinderen die in deze netwerkgezinnen zijn geplaatst ook uit de betreffende gemeente afkomstig zijn. Dit betekent een groei van het aantal plaatsingen binnen een gemeente. In 2013 zijn in totaal 37 nieuwe bestandsgezinnen geaccepteerd op basis van de nieuwe selectiewerkwijze (SOM) waarbij gerichter is geselecteerd met als resultaat o.a. 13 nieuwe bestandsgezinnen in Almere. Gerealiseerd in 2013: - omzetting van het Selectie- en voorbereidingstraject van aspirant pleegouders van STAP SOM (Stap Op Maat) waarmee een efficiencyslag is gemaakt; - vergroting competentie pleegouders door deskundigheidsprogramma s LVB en kinderen met gedragsproblematiek; - deskundigheid pleegzorgwerkers door uitvoering training CAP J en Triple P ( individueel en groep ); - uitbouw diagnostiek De capaciteit pleegzorg in Flevoland sluit in 2013 aan bij de landelijke groei. De capaciteit is conform de voorgenomen planning gerealiseerd van 475 (31 dec. 2012) naar 510 (31 dec. 2013) plaatsingen. 28

29 Bedrijfsvoering Realisatie Investeren in onze medewerkers Zie Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Investeren in cultuurverandering Opstellen veranderprogramma Organiseren cultuurbijeenkomsten voor medewerkers Ontwikkelen leiderschap Met de herinrichting van de (vraaggerichte) organisatie zijn ook de verantwoordelijkheden van medewerkers opnieuw ingericht. De inzet is een dynamische, flexibele houding (ondernemerschap). Er is en wordt, ook in 2014, prioriteit gegeven om dit goed te borgen. Er zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd voor teammanagers en gedragsdeskundigen (over de nieuwe rol en verantwoordelijkheden). Onderzocht is de meerwaarde van de inzet van een extern bureau (m.b.t. ontwikkelen cultuurverandering). Gekozen is om dit niet te doen, maar op eigen kracht/intern de cultuurverandering te ontwikkelen en implementeren. Herinrichten van het bedrijfsproces Ontwikkelen nieuw managementinformatiesysteem Verdere ontwikkeling van het managementinformatiesysteem In 2013 is een Financieel en HRM-dashboard opgeleverd. wordt opgeschort totdat consolidatie van het applicatielandschap heeft plaatsgevonden (conform Informatiestrategie, goedgekeurd in MT 3 dec. 2013) Implementeren Facilitair Management Er is een overzicht van panden en contracten ingevoerd en Informatiesysteem operationeel. Doorontwikkelen In 2013 is een nieuw format ontwikkeld voor het managementcontracten managementcontract waar strategisch beleid vertaald wordt naar operationele targets. Er is daarnaast een format ontwikkeld voor het monitoren van Jaarplannen en voor Feedback (voortgang van doelstellingen). In 2014 worden alle formats geïmplementeerd. Implementeren professioneel statuut Het professioneel statuut is geïmplementeerd. Implementeren nieuw roostersysteem Er is in 2013 een nieuw roostersysteem ingevoerd m.b.t. 24- uurszorg. In 2014 zal het roosterproces verder worden geprofessionaliseerd. Herinrichten nieuw functiegebouw Zie Personeelsbeleid. Doorontwikkelen flexpool Er is een mobiliteitsplan ontwikkeld, de beschrijving van een flexpool is onderdeel van dit plan. Invoering: 2014 Ontwikkelen opleidingsfunctie Zie Personeelsbeleid. 29

30 Ontwikkelen nieuw organisatiemodel (herinrichting organisatie) Implementeren nieuw Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) Ambitie: 5% reduceren op overheadkosten Om de organisatie toekomstbestendig te maken is in 2013 een nieuwe organisatiemodel ontwikkeld. Een nieuw functiegebouw met functienamen is ingericht Gekozen is voor een zorggerichte divisiestructuur met duale aansturing. Implementatie van duaal management is in 2014 e.v. Afgerond conform planning. Significante bezuiniging gerealiseerd door niet invullen vacatures en afname FTE (o.a. business control, personeelsadministratie en strategische ondersteuning (beleid, communicatie en kwaliteit)). Besparing op telefoniecontract en facilitaire kosten polikliniek Zwolle. 30

31 5.4 Kwaliteitsbeleid Kwaliteit van zorg De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van Vitree is integraal van toepassing op zowel het domein van de provinciale geïndiceerde jeugdzorg als de jeugdzorg voor licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren gefinancierd vanuit de AWBZ en Zorgverzekeringswet als de gemeentelijk gefinancierde zorgproducten en projecten. Borgen van kwaliteit Vitree is in 2013 organisatiebreed hergecertificeerd m.b.t de nieuwe norm HKZ- Jeugdzorg versie Interne- en externe audits zijn en worden ingezet als instrumenten voor het systematisch toetsen van het kwaliteitssysteem. Twee keer per jaar wordt door de bestuurder en het managementteam, aan de hand van een uniform format, de resultaten van het kwaliteitssysteem beoordeeld. Waar nodig worden hieraan vervolgacties verbonden. Hiermee wordt de kwaliteitsborging via het systeem van continue verbetering (Plan-Do- Check-Act) verankerd. In 2013 is een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem (documentbeheersysteem) in gebruik genomen inclusief een digitaal registratiesysteem voor incidentmeldingen. Cliënt- en pleegouderervaring Naast hetgeen we zelf als organisatie vinden van onze effectiviteit willen we ook weten wat de ervaring van onze cliënt en van onze pleegouders is. Het is belangrijk om hen de mogelijkheid te geven om het resultaat van de hulp te beoordelen op onderwerpen die zij zelf van belang vinden. De ervaringen van onze cliënten en pleegouders zijn een wezenlijke indicator voor kwaliteit. Voor cliënten wordt driejaarlijks een groot cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd met behulp van een gevalideerde C-toets. Daarnaast krijgt elke cliënt aan het eind van de zorg een zogenaamde exit-vragenlijst om zo de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Het gaat daarbij om de mening en beleving van de cliënt. Deze lijst wordt bij iedere cliënt afgenomen en is in tegenstelling tot de C-toets niet anoniem. Voor pleegouders wordt driejaarlijks de tevredenheid gemeten via de Cliënt- en Pleegoudertevredenheidtoets Veiligheid Veiligheid is een kernwaarde in de organisatie. Bij veiligheid gaat het om de psychische en fysieke veiligheid van kinderen en jongeren. Om deze veiligheid te borgen richt Vitree zich op de volgende aandachtsgebieden: Borging van cliëntveiligheid door de medewerker Borging van cliëntveiligheid in de hulpverlening Borging van cliëntveiligheid door systematisch leren van incidenten. Borging door de medewerker Trainingen Om een veilig pedagogisch (leef)klimaat te kunnen bieden is deskundig personeel nodig. Vitree heeft gekozen voor een opleidingsmethodiek voor medewerkers waarbij preventie en het beperken van agressie voorop staat: de ABC-methodiek. De ABC visie gaat ervan uit dat agressie, beroepshouding, communicatie en basisklimaat elkaar beïnvloeden. Het cliëntperspectief is daarbij leidend. Deze training wordt aan alle medewerkers en stagiaires gegeven en periodiek herhaald. Daarnaast worden Bedrijfshulpverlening(BHV)-trainingen gegeven. Procedures In ons kwaliteitsmanagementsysteem zijn diverse procedures en protocollen opgenomen m.b.t. veiligheid van cliënten, o.a. de incidentenprocedure, procedure bereikbaarheidsdienst en diverse gedragsprotocollen. De procedures en protocollen in dit kwaliteitsmanagementsysteem zijn bij iedere medewerker bekend en toegankelijk. Borging in de hulpverlening Veiligheidscheck vooraf In ons zorgproces wordt bij de intake en de start van de hulpverlening een veiligheids- 31

32 check gedaan van de cliënt op basis van de indicatie van Bureau Jeugdzorg. O.a. wordt beoordeeld of er sprake is van mogelijke contra-indicaties: zoals IQ, psychiatrische diagnose, verslavingsproblematiek e.d. Daarnaast wordt een inschatting gedaan naar de mate van urgentie bij de cliënt en de veiligheid in de situatie van de cliënt bij de intake en/of tijdens de hulpverlening. Hierbij wordt beoordeeld of de hulpverlening direct moet worden gestart, al dan niet in beperkte vorm of dat het verantwoord is om de hulpverlening conform de planning met eventuele wachttijd te laten verlopen. Bij pleegzorg wordt een veiligheidscheck gedaan bij het aspirant- of netwerkpleeggezin bij toelating tot het bestand van pleegouders. Daarnaast wordt bij start van de hulpverlening/plaatsing in het pleeggezin een veiligheidscheck uitgevoerd en wordt deze check jaarlijks herhaald. Met ingang van juni 2013 wordt voor elke cliënt een prospectieve risico-inventarisatie gedaan. De resultaten en mogelijke maatregelen ter beperking van het risico worden vastgelegd in het hulpverleningsplan. Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de Jeugdzorg In 2013 is een start gemaakt met de actiepunten uit het kwaliteitskader gericht op het voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg. De actiepunten die hierin verwoord staan, worden binnen de organisatie beleidsmatig uitgewerkt. Borging door systematisch leren van incidenten Voor het melden van incidenten hanteert Vitree een incidentenprocedure. Hierin staat hoe naar aanleiding van de registratie van incidenten wordt geanalyseerd en waar het kan verbeterd. Elk kwartaal wordt een analyse van incidenten op zorgvorm gemaakt en verbeteringen gemonitord. Per halfjaar worden ook incidenten op organisatieniveau geanalyseerd en beleidsmatig verbeteringen doorgevoerd. Incidenten in de pleegzorg (in pleeggezinnen) worden minimaal eenmaal per jaar in de Pleegouderraad aan de orde gesteld. Vitree informeert Inspectie Jeugdzorg over de incidentmeldingen. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Begin 2013 is in de hele organisatie Vitree de Meldcode ingevoerd gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling. 32

33 Doelstellingen Realisatie 2013 Borgen van cliëntveiligheid Tevreden cliënten Betrokken cliënten Een goed werkend Kwaliteitssysteem Vitree is een gecertificeerde jeugdzorginstelling Bij de intake//start van de hulpverlening wordt een prospectieve risico inventarisatie op cliëntniveau uitgevoerd. Deze wordt tijdens de hulpverlening minimaal halfjaarlijks herhaald. De meldcode Kindermishandeling is bekend en wordt organisatie breed toegepast. Alle medewerkers volgen een Agressievisie Beroepshouding Communicatie (ABC)-training gericht op het voorkomen en omgaan van agressie. Voor het registreren, analyseren en verbeteren naar aanleiding van incidenten hanteert Vitree de nieuwe incidentenprocedure en een digitaal registratiesysteem. Inspectie wordt geïnformeerd over incidentmeldingen door middel van een halfjaarlijkse rapportage. De actiepunten 2013 vanuit het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de Jeugdzorg zijn grotendeels geïmplementeerd. Medewerkers zijn getraind in Bedrijfshulpverlening (BHV). In het laatste kwartaal 2013 is een cliënttevredenheidsonderzoek (C-toets) uitgevoerd onder de Jeugdzorg-LVB-cliënten. Uitkomsten: Jongeren 24-uurszorg: goed Ouders 24-uurszorg: goed Jongeren ambulante zorg: gemiddeld Ouders ambulante zorg: goed Naar aanleiding van de resultaten worden in 2014 verbeteracties geformuleerd en uitgezet. In het laatste kwartaal 2012 is een C-toets jeugdzorg en een C&P-toets (pleegzorg) uitgevoerd. Tevredenheidscijfer C-toets (Jeugdzorg) Jongeren: 7,9 Ouders: 8,2 Tevredenheidscijfer C&P-toets (pleegzorg): Jongeren: 7 ouders: 5 pleegouders: 7 De resultaten zijn o.a. met de Cliëntenraad en Pleegouderraad gecommuniceerd. In 2013 is een dynamischere invulling van de cliëntenraad ingezet, in de vorm een kleine vaste raad die, samen met de bestuurder, jongeren op locatie bezoekt (rondetafelgesprekken op locatie). Zie verder 4.4 Medezeggenschap. In 2013 is een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief een registratiesysteem voor incidenten aangeschaft en succesvol geïmplementeerd. Vitree is hergecertificeerd m.b.t. de nieuwe norm HKZ Jeugdzorg Vitree is 2x extern geaudit door de certificerende instelling Lloyds Register Quality Assurance Limited (Lloyds). Er zijn bij de hercertificering 2 tekortkomingen (minors) geconstateerd: - Op een aantal afdelingen is geen doorvertaling van meetbare doelen uit het meerjarenbeleid of jaarplan op strategisch niveau aangetroffen. - Doelstellingen op teamniveau worden onvoldoende helder geformuleerd, zodat het lastig wordt om te werken aan continue verbeteren. Voor beide zaken is een verbeterplan opgesteld welke in 2014 wordt geïmplementeerd. 33

34 5.4.3 Klachten Nieuw klachtenbeleid Het klachtenbeleid Vitree is in 2013 herzien. Hierbij zijn meerdere afzonderlijke regelingen en procedures vervangen door een geïntegreerd klachtenbeleid. Het nieuwe klachtenbeleid omvat een klachtenregeling die voorziet in een interne klachtenprocedure voor cliënten, in de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie en in een vertrouwenspersoon voor cliënten. Daarnaast is er een bezwaarprocedure specifiek voor pleegouders. Alle cliënten en pleegouders krijgen bij het eerste contact met Vitree een folder uitgereikt, waar de klachtenprocedure wordt uitgelegd. Interne klachtenprocedure cliënten De interne klachtenprocedure is erop gericht om onvrede van cliënten in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken en op te lossen. Een vervolgstap in 2014 zal zijn dat klachten in deze procedure in een digitaal systeem gemeld en geregistreerd worden. Onafhankelijke klachtencommissie Voorheen was Vitree aangesloten bij verschillende onafhankelijke provinciale klachtencommissies, in Flevoland en in Overijssel. Met ingang van 2013 heeft Vitree een eigen onafhankelijke klachtencommissie voor alle cliënten van Vitree. Aard en aantal klachten in 2013 In 2013 zijn bij de Onafhankelijke klachtencommissie Vitree drie klachten ingediend: één klacht is na hoorzitting ongegrond verklaard, waarbij een aanbeveling is gedaan over communicatie; één klacht is, na onderling gesprek tussen klager en beklaagde, zonder verdere bemoeienis van de klachtencommissie opgelost; één klacht is aan het eind van het verslagjaar nog in behandeling. Vertrouwenspersonen Vitree biedt cliënten de mogelijkheid zich te wenden tot een vertrouwenspersoon. Voorheen waren de mogelijkheden voor cliënten in de provinciale jeugdzorg en cliënten in de jeugdzorg LVB gescheiden. De keuze om de functie van vertrouwenspersoon voor alle cliënten bij één partij onder te brengen is in 2013 geëffectueerd. Alle cliënten kunnen gebruik maken van een vertrouwenspersoon aangesloten bij Stichting AKJ, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg, telefoon: , Bezwaarprocedure pleegzorg De bezwarencommissie voor de pleegzorg heeft in 2013 in twee zaken een advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur. Eén zaak betrof bezwaar tegen de uitschrijving van het pleegouderbestand. De bezwarencommissie heeft het advies gegeven het bezwaar ongegrond te verklaren. Dit advies is door de Raad van Bestuur overgenomen. Pleegouders zijn uitgeschreven van het pleegouderbestand. De andere zaak betrof bezwaar m.b.t. een dubbele bekostigingsaanvraag (zowel een pleegzorg- als een gezinshuisplaatsing). De bezwarencommissie heeft het advies gegeven het bezwaar ongegrond te verklaren. Dit advies is door de Raad van Bestuur overgenomen. Er is geen dubbele bekostiging gerealiseerd. 34

35 5.4.4 Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Personeelsbeleid Het bieden van zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders wordt in belangrijke mate ingevuld en uitgevoerd door onze medewerkers. Medewerkers zijn daarmee de succesfactor voor de zorg van onze organisatie. Vitree investeert in de kwaliteit, vitaliteit en welzijn van haar medewerkers, zodat de medewerker zich kan ontwikkelen (Meerjarenbeleid Vitree ). Investeren in medewerkers Wat we ons voornemen, gaan we ook doen. Om de (meerjaren) doelstelling Investeren in medewerkers te realiseren is er binnen HRM in 2013 een ontwikkeling doorgevoerd t.b.v. een verbeterde sturing op opleidingen. Doel: enerzijds een centrale coördinatie van de deskundigheidsbevordering en ontwikkeling, en anderzijds optimaal gebruik maken van eigen middelen. Een voorbeeld hiervan is de opzet van meer themagerichte trainingen door en voor eigen medewerkers. Dit zal in 2014 zijn vervolg krijgen. Speerpunten 2013 In 2013 is ingezet op de volgende speerpunten: Professionalisering van medewerkers Terugdringen langdurig ziekteverzuim Inrichten nieuw functiegebouw Borgen van veiligheid van medewerkers Ontwikkelen Gedragscode voor medewerkers Invoeren Werkkostenregeling (WKR) Doelstellingen Professionalisering van medewerkers Terugdringen langdurig ziekteverzuim Realisatie Er is 1,5% (effectief 3%) van de totale loonsom beschikbaar gesteld aan opleidingsbudget. Ook voor 2014 is dit percentage hiervoor gereserveerd. 693 medewerkers hebben een training, bij- of nascholing gevolgd. Via het opleidingsplan worden potentie/kwaliteiten en behoeften van medewerkers m.b.t. scholing/opleiding in kaart gebracht. Een opleidingsplaats voor GZ-psycholoog is in 2013 afgerond, een nieuwe opleidingsplaats is weer ingevuld. Pilot Ervaring Vaardigheid&competentie (EVC)-traject met succes uitgevoerd. 8 medewerkers met MBO werk- en denkniveau zijn geschoold naar HBO niveau. Doel 2014: inzet EVC-trajecten als HRM-instrument. Vitree stelt opleidingsplaatsen ter beschikking voor gedragsdeskundigen (gedragswetenschappers) die zich willen scholen tot GZ-psycholoog. 8 Medewerkers (geselecteerde high potentionals) volgen het Traineeship Hoger Management (individuele ontwikkeltrajecten binnen Viree). De doorlooptijd van het programma is maximaal 2 jaar. Start Plan van aanpak Professionalisering Jeugdzorg Vitree -zeven informatiebijeenkomsten georganiseerd -start registratietraject voor HBO/WO-hulpverleners in de Jeugdzorg. Doel 2014: alle HBO/WO-hulpverleners in de Jeugdzorg zijn geregistreerd. Het beoogde percentage ziekteverzuim (<5%) is nog niet bereikt. Er is medio 2013 gestart met een nieuwe Arbodienst (MaetisArdyn) Er is inzet van een Adviseur Arbeidsgezondheid (AAG) met regie bij de leidinggevende. Leidinggevenden hebben alle verzuimdossiers geanalyseerd, acties zijn uitgezet. Doel 2014: ziekteverzuim terugdringen naar <5%. Inzet van een onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) 35

36 Borgen van veiligheid Ontwikkelen gedragscode voor medewerkers Invoeren werkkostenregeling (WKR) Inrichten nieuw functiegebouw Er is een nieuw veiligheidszorgplan opgesteld. In 2014 vindt de implementatie ervan plaats. Iedere medewerker heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ingeleverd (met een geldigheidsduur van 5 jaar). Ieder jaar wordt de geldigheid gecontroleerd. Een nieuwe gedragscode voor medewerkers is ontwikkeld (o.a. n.a.v. uitkomsten commissie Samson/commissie Rouvoet en de ontwikkelingen in de sociale media). De WKR is ingevoerd. In 2013 is de forfaitaire ruimte gemonitord en is beoordeeld of (nieuwe) afspraken over vergoedingen en/of arbeidsvoorwaarden gemaakt dienen te worden. In 2014 is hierover met de OR overleg gepland. In 2013 is een nieuw functiegebouw met functienamen ingericht en voorbereid voor implementatie in In 2015 zal worden beoordeeld of nieuwe generieke functiebeschrijvingen worden geïmplementeerd. Toelichting personeelsbeleid Professionalisering Jeugdzorg Begin 2013 is Vitree gestart met het Project Professionalisering Jeugdzorg. Een plan van aanpak voor Vitree in aansluiting op het landelijke implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg, opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het heeft de ambitie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorgverlening aan jeugdigen en hun ouders. Professionals spelen hierbij een belangrijke rol. Het actieplan richt zich daarom vooral op professionals, werkzaam in (direct en indirect) cliëntgebonden (HBO- en WO-) functies in de Jeugdzorg. Beoogd wordt door inzet van faciliteiten, ondersteuning en randvoorwaarden de professionaliteit van deze beroepsbeoefenaren verder te versterken. Registratie Van beroepsbeoefenaren wordt verwacht dat zij zich inschrijven in een beroepsregister waardoor zij hun vakbekwaamheid aantoonbaar en duidelijk maken. Per 1 januari 2014 is dit een wettelijke verplichting. Bij de inschrijving in een register hoort dat beroepsbeoefenaren zich binden aan een beroepscode die houvast biedt bij de uitoefening van hun vaak moeilijke werk. De verplichte registratie geldt voor medewerkers vallend onder de CAO Jeugdzorg en niet voor medewerkers vallend onder de CAO Gehandicaptenzorg (Jeugdzorg-LVB). De registratie is een verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar zelf. Hij/zij moet zelf de aanvraag indienen, een portfolio met opleidingspunten, reflectiepunten en vrije puntenactiviteiten bijhouden en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opvragen. Tuchtrecht Wanneer er een klacht is over het handelen, kan de professional daarop worden aangesproken via tuchtrecht. Tuchtrecht is het instrument om de normen voor professioneel handelen aan te scherpen en indien nodig te corrigeren. Project Professionalisering Jeugdzorg Vitree In 2013 is Vitree gestart het informeren van leidinggevenden over het Project Professionalisering Jeugdzorg en het plan van aanpak. Er zijn vervolgens zeven informatiebijeenkomsten georganiseerd voor jeugdzorgwerkers en gedragsdeskundigen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de medewerkers geïnformeerd over het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg, de verplichting tot registratie, de beroepscode en tuchtrecht. 36

37 Ervaringscertificaat EVC In 2013 hebben 8 medewerkers deelgenomen aan de pilot EVC. Alle 8 medewerkers hebben het Ervaringscertificaat EVC Beroepscompetentieprofiel niveau D ontvangen. Deze EVC-procedure heeft aangetoond dat zij, m.u.v. kerntaak D (verpleegtechnisch handelen), alle kerntaken beheersen van het landelijk competentieprofiel beroepskrachten primair proces Gehandicaptenzorg niveau D. Kerntaak D: Begeleidingsplan uitvoeren Verpleegtechnisch handelen valt niet binnen de werkzaamheden van Vitree. Vitree heeft besloten dat dit certificaat voldoende is voor deze groep medewerkers om werkzaam te blijven in hun huidige functie op hun huidige locatie. Het EVC is vastgesteld als HRM-instrument. Cedeo certificering (ABC)-trainingen In 2013 is de erkenning Cedeo Maatwerk Bedrijfsopleidingen aangevraagd. Met deze erkenning kan Vitree haar interne trainingen voordragen ter accreditatie bij de Beroepsvereniging voor agogisch en maatschappelijk werkers (BamW). Er is een klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd met uitermate positieve uitkomsten. Vitree is vanaf 1 januari 2014 in het bezit van de erkenning Cedeo Maatwerk Bedrijfsopleidingen. Opleidingsbudget Vitree heeft een standaard opleidingsbudget (nieuwe opleidingen) beschikbaar ter grootte van 1,5% van de totale loonsom. Door lopende opleidingsverplichtingen ligt dit percentage feitelijk rond 3%. Jaarlijks nemen alle hulpverleners (vanuit primaire functies) deel aan (herhalings)- trainingen o.m. op gebied van methodiek, omgaan met agressie en bedrijfshulpverlening verplicht. Voor bij- en nascholing maken leidinggevenden met medewerkers afspraken op individueel niveau op basis van behoefte van medewerker, organisatie of beide. In het kader van managementpotentieel zijn er faciliteiten geboden voor medewerkers om zich te ontwikkelen naar een hoger managementniveau. Waarborgen verantwoorde zorg via Verklaring Omtrent Gedrag De kwaliteit van medewerkers is mede geborgd door de aanwezigheid van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Sinds 2011 overlegt iedere medewerker een actuele VOG bij indiensttreding met een geldigheidsduur van 5 jaar. Dit betekent dat alle medewerkers iedere 5 jaar een nieuwe VOG dienen aan te leveren. Afgesproken is dat een contract na de proeftijd van rechtswege komt te vervallen als er geen VOG is overlegd. Zorg voor verzuim Blijvend speerpunt is het (langdurig)verzuim. In 2013 is gekozen voor het eigen regiemodel bij ziekteverzuim. Hierbij hebben leidinggevenden nadrukkelijk de regie vanaf de eerste verzuimdag. Zij worden ondersteund door de nieuwe Arbodienst MaetisArdyn. Het ziekteverzuim is in 2013 licht gedaald (van 7,07% naar 6, 49%). Het doel voor 2014: verlaging van het ziekteverzuim naar 5%. Om het langdurig verzuim verder terug te dringen wordt in 2014 via een enquête ingezoomd op de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Verwacht wordt dat langdurig verzuim wellicht preventief te beïnvloeden is door tijdig knelpunten in de belasting thuis of privé te signaleren. Nieuw leiderschap Met de herinrichting van de interne organisatie is in 2013 gekozen voor een zorggerichte duale divisiestructuur (i.c. duaal management). De organisatorische verantwoordelijkheid en de (zorg)inhoudelijke verantwoordelijkheid worden apart ingevuld door een divisiemanager resp. zorgmanager. In 2014 wordt dit nieuwe leiderschap geïmplementeerd. 37

38 Aansluiten bij (beroeps)onderwijs In 2013 zijn totaal 57 stages uitgevoerd op Vitree-locaties in Flevoland en Overijssel. Met deze stages wil Vitree een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionele hulpverleners en aansluiten bij het (beroeps)- onderwijs. Werving en selectie Eind 2012 is er, als bezuinigingsmaatregel, een vacaturestop ingesteld om de toename van het aantal dienstverbanden terug te dringen. Deze maatregel is in 2013 voortgezet. Stages Onderwijs MBO niveau 4 Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) Sociaal Agogisch Werk (SAW) Pedagogisch werker Overig HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) HBO Pedagogiek Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) Toegepaste Psychologie HBO Personeel &Organisatie WO Orthopedagogiek Totaal aantal stages bij Vitree Vacatures Vacatures Totaal aantal vacatures in verslagjaar

39 Ziekteverzuim Ziekteverzuim Verzuim % excl. zwangerschap 6,95 7,07 6,49 Verloop personeel Personeel Aantal FTE personeelsleden in loondienst (op ) Aantal personeelsleden in loondienst (op ) Uitstroom personeelsleden (alle contractsoorten) Instroom personeelsleden (alle contractsoorten)

40 5.5 Financieel beleid Hoofdlijnen Bedrijfsopbrengsten De zorg die Vitree in 2013 heeft geboden, is als volgt gefinancierd: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg De totale opbrengst in Beschrijving positie op balansdatum Het exploitatieresultaat voor Vitree over het jaar bedraagt (2012; 4.040). Gedurende het jaar 2013 hebben zich meerdere ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn geweest op de bedrijfsvoering en het daaruit voortvloeiende vloeiende resultaat. Financiering Resultaat AWBZ / ZVW Jeugdzorg (Provinciaal / WMO) Resultaat AWBZ In het segment AWBZ is het exploitatieresultaat positief, waarmee ten opzichte van de begroting een negatieve afwijking is gerealiseerd van De afwijking van het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende opbrengsten in het tweede half jaar op het gebied van intramurale zorg. Tevens is de productie van het Volledig Pakket Thuis achtergebleven ten opzichte van de begroting. Vanuit de intensiveringsmiddelen, welke in 2012 beschikbaar zijn gesteld, is er voor de intramurale medewerkers extra geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering. ZVW In 2013 heeft Vitree geconstateerd dat het voortzetten van de Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Zwolle niet meer past bij de huidige bedrijfsmatige keuzes en prioriteiten van Vitree. Besloten is daarom de Polikliniek af te bouwen en per 31 december 2013 te sluiten. De Polikliniek is binnen Vitree een organisatieonderdeel, met een specialistische doelgroep, die gefinancierd wordt via DBC's. Vanaf 2014 verandert de regelgeving van deze financiering ingrijpend. De inspanning van de organisatie om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving staat hiermee niet langer in verhouding tot de relatief kleine omvang van dit bedrijfsonderdeel. Het exploitatieresultaat van dit segment komt voor 2013 in totaal uit op negatief. Jeugdzorg Het segment Jeugdzorg laat over 2013 een negatief resultaat zien ad In 2013 is gestart met het omzetten van zorg naar gemeenten door de 3% regeling, wat inhoudt dat van het totale budget vanuit de Provincie 3% is omgezet naar de Gemeenten. Dit heeft geleid tot het omzetten van de deeltijddagbehandelingen naar nieuwe producten. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door het opstarten van nieuwe producten en door de reeds in gang gezette krimp in het personeelsbestand en de daaruit voortvloeiende kosten. 40

41 Vastgoed Vitree heeft de volgende aantallen panden in eigendom (peildatum 31 december 2013): AWBZ: 7 panden (WTZi) 7 panden (niet WTZi ), waarvan 1 pand in de verkoop staat Jeugdzorg: 7 panden Alle overige panden worden gehuurd. De eigen panden van Vitree betreffen vooral vastgoed dat gebouwd is na Deze panden zijn in goede staat en van een goed bouwjaar. De verwachting is dat deze panden langer dan 50 jaar meegaan. Dit geldt zowel voor de technische levensduur als voor de economische levensduur. Daarnaast zijn het courante panden omdat het gelegen zijn in woonwijken en het aangepaste woonhuizen betreft (behalve het kantoor Hilbert van Dijkstraat in Kampen). De boekwaarden van de panden liggen lager dan de WOZ-waarden. Uitzondering hierbij is het pand aan de Kwint in Kampen. Dit is een aantal jaren geleden aangekocht nieuwbouwpand. Ook dit jaar heeft een impairment-toetsing plaatsgevonden. Reserve positie en balansverhoudingen De totale reservepositie van Vitree is in 2013 als gevolg van het positieve exploitatieresultaat per saldo toegenomen. De risicoreserve Jeugd LVB komt hiermee op en Jeugdzorg op De aandacht voor de financiële positie van Vitree neemt verder toe terwijl de financiële dekking vanuit de overheid enigszins wordt afgebouwd, kapitaallasten zelf gedekt moeten worden en er in toenemende mate sprake is van concurrentie in de zorg. Vitree draagt dus meer financiële risico s. Wordt de financiële positie van Vitree slechter dan kan dit, in ieder geval vanuit het perspectief van Vitree, een indicatie zijn van verminderde betaalbaarheid en komt de continuïteit van de instelling in gevaar. De solvabiliteit zegt iets over de financiële weerbaarheid van een instelling op de lange termijn. Voor 2013 is de solvabiliteit van Vitree 26,13%. In de zorgsector wordt, gezien het toenemend risicoprofiel, inmiddels uitgegaan van een eigen vermogen van minimaal 25-30% van het totale vermogen. Streven van Vitree is m het eigen vermogen in relatie tot de bedrijfsopbrengsten op dit niveau te houden. De egalisatiereserve van de Jeugdzorg is uitgekomen op 7,4%. De egalisatiereserve is daarmee in 2013 onder de 10% grens die in de financieringsregeling Jeugdzorg is opgenomen. Met de provincie Flevoland zijn afspraken gemaakt over een gezonde bedrijfsvoering en een adequate reservevorming Vorming voorziening transitie en transformatie Jeugdzorg In 2013 heeft Vitree samen met gemeenten, provincies en landelijke overheid gewerkt aan de voorbereidingen voor de transitie in de Jeugdzorg. De aangekondigde maatregelen, met op onderdelen bezuinigingen tussen de 15% en 25%, impliceren grote uitdagingen vanaf het jaar Dit effect is vanaf 2013 al van toepassing op de algehele bedrijfsvoering en de zorg- en dienstverlening. Hoe groot en ingrijpend deze effecten uiteindelijk voor Vitree zijn, is nog niet bekend. Teneinde ook in financiële zin op de komende ontwikkelingen te kunnen anticiperen, is structureel gewerkt aan een positief resultaat. Na een krimp in productie heeft Vitree diverse maatregelen getroffen en dit heeft geleidt tot een reductie van 32 FTE. Het resultaat heeft voldoende ruimte geboden om een voorziening voor de transitie Jeugdzorg te vormen. Deze voorziening zal worden aangewend om de kosten die verband houden met de verwachte inkrimping van het personeelsbestand te kunnen opvangen. Met name moet hierbij gedacht worden aan afvloeiingskosten en kosten in verband met sociale regelingen Verwachtte ontwikkelingen 2014 In 2013 heeft Vitree een omzet behaald van totaal De verwachting is dat Vitree in 2014 een omzet van zal realiseren. De personeelsbezetting wordt bepaald aan de hand van de productie en zorgzwaarte. De 41

42 ontwikkeling van de opbrengsten is afhankelijk van de zorgvraag. In 2013 is de netto kasstroom t.o.v in Dit heeft voornamelijk te maken met de gevormde voorzieningen in 2013 en het vervallen van het onderhanden werk DBC. Voor 2014 staat een vervangingsinvestering in de automatisering gepland. Gezien de eigen liquide middelen zal er geen extra financieringsbehoefte ontstaan. Voor 2014 is een deel van de begroting vrijgemaakt voor innovatie. Er worden activiteiten geïnitieerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de jeugdzorg. Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen welke na balansdatum hebben plaatsgevonden Risicoparagraaf Goed risicobeheer bespaart kosten en voorkomt en verkleint risico s waarmee Vitree geconfronteerd kan worden. Wekelijks wordt de productie gemonitord en in verhouding met de kosten gezet. Tevens worden in het tweewekelijks MT de productie in relatie tot de (personeels-)kosten besproken en acties op uit gezet. Daarnaast worden per kwartaal de risico s besproken en acties uitgezet tijdens de kwartaalgesprekken (tussen manager en bestuurder). In 2014 zal een professionaliseringslag worden ingezet door differentiatie aan te brengen: financiële risico s worden gedifferentieerd in bruto en netto risico s waarbij ook diverse scenario s worden uitgewerkt. Risico s voor de nabije toekomst liggen voornamelijk op de volgende aspecten: 1. Vanwege de door de overheid gezette stappen in de transitie naar een nieuw zorgstelsel ontstaat onzekerheid over het te leveren zorgvolume, de zorgmix en zorgtarieven. Door de veelheid aan ontwikkelingen is tijdig signaleren en anticiperen cruciaal. 2. Voor het beperken van de risico s zijn het beheersen van de personele kosten en flexibiliteit in het vastgoed en de overheadkosten van belang. 3. Door het naar verwachting vervallen van de gegarandeerde bevoorschotting door zorgkantoren nemen de risico s ten aanzien van de liquiditeitspositie toe. Uit de liquiditeitsprognose blijkt echter wel dat de kredietruimte naar verwachting toereikend zal zijn. In 2014 zal de interne organisatie verder worden omgebouwd zodat Vitree klaar is voor de toekomst. De huidige extramurale zorg is te duur voor de toekomst. Daarnaast zijn er geen extra gelden beschikbaar vanuit het zorgkantoor voor het ombouwen van intramurale zorg naar extramurale zorg. Vitree maakt een verandering door van een aanbodgerichte organisatie met vaste producten naar een meer vraaggerichte organisatie met meer mogelijkheden en maatwerk. In 2013 heeft een herinrichting van de organisatie plaatsgevonden met een nieuw samengestelde, meer flexibel productportfolio. 42

43 5.6 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland In Flevoland is in het verslagjaar uitvoering gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland Door middel van de periodieke rapportages (maandcijfers, kwartaalrapportages en - gesprekken) is de voortgang gemonitord en geëvalueerd. Verantwoording Uitvoeringsprogramma Flevoland In onderstaand overzicht staat de realisatie van de beleidspunten, in aansluiting op Uitvoeringsprogramma Flevoland 2013 en de voorwaarden subsidieverlening, voor de jeugdzorg in Flevoland, voor zover deze nog niet eerder in dit maatschappelijk verslag zijn beschreven. Provinciale Jeugdzorg Flevoland Verantwoording 2013 Basisinformatie Aantal jongeren Aantal jongeren dat op basis van 3% innovatiebudget een vorm van zorg zonder indicatie heeft ontvangen Naleven sectorafspraken Crisishulpverlening Buitenregionale plaatsingen Verblijfslocaties Vitree Kwaliteit Overzicht van jeugdzorgproducten en methodieken Beschrijving kwaliteitsbeleid Resultaten inspectiebezoeken Resultaten prestatie-indicatoren Borgen van veiligheid Bijdrage aan innovatie voor snellere, betere en efficiëntere jeugdzorg Totaal heeft Vitree in 2013 aan cliënten (2012: 3.159) een vorm van zorg geboden, waarvan cliënten in de provinciale jeugdzorg. In het kader van het 3% innovatiebudget is aan 288 jongeren een vorm van zorg zonder indicatie ontvangen. Ambulante crisishulp vindt gecoördineerd plaats vanuit één team ASH (Ambulante Spoed Hulp). In 2013 zijn via ASH 104 cliënten bij Vitree in zorg geweest. Hiervan heeft 1 cliënt tweemaal een beroep op ASH gedaan. Daarnaast is crisispleegzorg uitgevoerd aan 58 cliënten. Hiervoor is 60 maal een vorm van crisispleegzorg gerealiseerd. Daarnaast is voor 15 cliënten een andere vorm van crisishulp ingezet. Totaal zijn 163 cliënten met crisishulp uitgestroomd in In 2013 zijn 16 verzoeken tot buitenregionale plaatsing vanuit andere provincies gestart. Zie bijlage Vitree-locaties per gemeente. Zie bijlage Locaties en hulpaanbod in modules. Zie Kwaliteit van zorg. Vitree heeft in 2013 geen inspectiebezoek gehad van de Inspectie Jeugdzorg of Inspectie Gezondheidszorg. Zie hierna volgende tabel. Zie Kwaliteit van zorg. Ontwikkeling Onderwijszorg: transformatie van de voormalige Deeltijddagbehandeling Jeugdzorg. Onderwijszorg richt zich op jeugdigen binnen het (Voortgezet) Onderwijs met psychosociale en/of gedragsproblemen en risico lopen op voortijdig schoolverlaten of afstromen. Onderwijszorg richt zich naast het normaliseren van het gedrag ook op het 43

44 Verklaring goed gedrag medewerkers versterken van de omgeving om hier adequaat op te reageren. In diverse gemeenten is samenwerking ontstaan tussen Vitree en de maatschappelijke partners Welzijn, Maatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg en de Samenwerkingsverbanden van het Voortgezet Onderwijs. De werkzaamheden dragen bij aan het ontstaan van een continuüm aan ondersteuning in de gemeente. Pilot Cogniplus is uitgevoerd en positief geëvalueerd. Cogniplus is cognitieve training voor aandacht, werkgeheugen en executieve functies. In 2014 wordt beoordeeld of het programma ingezet wordt door Vitree. Pilot Judo: psychofysieke behandelvorm gericht op zelfvertrouwen en beheersing. Inzet op 2 behandelgroepen Jeugdzorg-LVB. In 2013 hebben alle kinderen en jongeren hun gele band+diploma behaald. In 2014 worden de resultaten gemeten: leerdoelen via GAS en door afnemen vragenlijsten (ouders, hulpverleners, gedragsdeskundigen). De werkwijze van het project Over en Weer is in alle Flevolandse gemeenten ingezet. Pilot Zorg op afstand (digitaal hulpverleningscontact met cliënt) ontwikkeld en afgerond, nog geen implementatie in Deelname aan Proeftuin 1+1=3 ism Triade (sterk in de klas/oké-op-school) leerlingen hebben deelgenomen aan de training - werkwijze wordt verbreed in Passend Onderwijs Almere (zie verder 5.7 Projecten en overige producten.) Van alle medewerkers is een verklaring van goed gedrag aanwezig, met een geldigheidsduur van 5 jaar. 44

45 Samenwerking en trajectzorg Opgave van onze samenwerkingspartners Ontwikkelen en vormgeven cliënttrajecten Cliëntenbeleid Invulling cliëntenparticipatie Cliënten informeren Organisatie Ziekteverzuim Personeelsverloop Deskundigheidsbevordering Stageplaatsen Good Governance Samenstelling en werkzaamheden Raad van Toezicht Good Governance Code Communicatie Invulling mediaawareness/imago-verbeterende activiteiten Zie 3. Maatschappelijk ondernemen, samenwerkingsrelaties In het Zorgtafeloverleg (ZTO) worden complexe hulpverleningssituaties tot afstemming gebracht. Deelnemers ZTO: Triade, Bureau Jeugdzorg, Intermetzo en Vitree (voorzitter) Daarnaast dient het overleg om de in- door- en uitstroom in de jeugdzorg te bevorderen zowel t.a.v. de crisishulpverlening als de overige jeugdzorg. Er worden mogelijkheden gezocht om knelpunten ten aanzien van de indoor- en uitstroom van cliënten gezamenlijk op te lossen. Zie 4.4. Medezeggenschap. Cliënten (jongeren en ouders) krijgen bij de start van de hulp een folder en uitleg over de klachtenregeling, de vertrouwenspersoon en de Cliëntenraad. Alle cliënteninformatie is beschikbaar via de website. Zie Personeelsbeleid Zie 4.1 en 4.2 Toezicht, bestuur en medezeggenschap Participatie in de werkgroep Imagoverbeterende activiteiten (Provincie Flevoland, CMO-Flevoland, Bureau Jeugdzorg, Intermetzo, Triade en Vitree) In november 2013 zijn 27 stages bij Vitree aangeboden aan beleidsmakers in het gemeentelijk domein en verwijzers (Kijkje in de keuken van de Flevolandse jeugdzorg). Gemiddeld waarderingscijfer: 8,4 Samenwerking m.b.t. totstandkoming e-book Samenwerken in de jeugdzorg in Flevoland. 45

46 Resultaten prestatie-indicatoren PRESTATIEINDICATOREN Tevredenheid cliënten (via exit-formulier) Scores cliënttevredenheid: Gemiddeld rapportcijfer jeugdige: (7,8) 8,1 Gemiddeld rapportcijfer ouders: (8,1) 8,4 Doelrealisatie (via GAS-scores) Respons: 52,3% (2012: 68%) Scores doelrealisatie met behulp van Goal Attainment Score: (2012) 2013 Gestelde doelen zijn behaald: (48%) 46% Doelen deels behaald: (34%) 39% Doelen gelijk gebleven: (14%) 13% Achtergang: (4%) 2% Mate van beëindiging van de zorg Respons: 76% (2012: 84%) 1. Zorg voortijdig afgebroken 1.1 Zorg door cliënt eenzijdig afgebroken, voortijdig en niet in overleg met BJZ of de zorgaanbieder Totaal (2012) 2013 (18) 11 Percentage (2012) 2013 (5,2%) 3,0% 1.2 Zorg door BJZ of zorgaanbieder voortijdig afgebroken (o.a. misdraging cliënt) 5 5 1,5% 1,4% 2.Overige redenen beëindiging zorg 2.1 Beëindiging volgens plan 2.2 Einde termijn zorg 2.3 Voortijdige beëindiging in overleg 2.4 Niet bekend Totaal ,7% 65,1% 3,2% 7,1% 24,2% 19,8% 3,2% 3,6% 100% 100% Toelichting prestatie-indicatoren De analyse op basis van het exitformulier, de doelrealisatie, reden einde zorg en de daaraan gerelateerde uitkomsten van de STEP (zwaarte van problematiek en de zwaarte van zorg) zijn vanwege de omvang niet opgenomen in het jaarverslag maar worden separaat toegestuurd. De cijfers van de exit-formulieren en doelrealisatie over 2013 zijn verzamelde cijfers over het geheel van de zorg van Vitree en zijn gemeten op het moment van beëindiging zorg per product. Eerdere analyse van de prestatieindicatoren hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Het gaat om welke cliënten de doelrealisatie en de exit-formulieren invullen, namelijk: Bij jongeren ouder dan 16 jaar worden de antwoorden op de prestatie-indicatoren alleen van de jongeren in beschouwing genomen. Bij pleegzorg: als de situatie terug naar huis niet van toepassing is, wordt de prestatieindicator ingevuld door de pleegouder en niet door de ouder. Ingezet is op een betere doelformulering en meer eenduidige invulling d.m.v. het ontwikkelen van rapportagetools en het inrichten van het registratiesysteem voor prestatie indicatoren. 46

47 5.7 Projecten en overige zorgproducten Projecten en overige zorgproducten 2012 OKé-op-School Trainingsprogramma - Preventieprogramma voor leerlingen in het regulier onderwijs (PO en VO) in Almere - Reduceren van uitstroom naar geïndiceerde zorg door tegengaan verergering sociaal-emotionele of gedragsproblemen - Financiering Gemeente Almere en Provincie Flevoland (ombouw 3% Jeugdzorgmiddelen) OKé-op-School Voorlichting - Preventieproject ontwikkeld en uitgevoerd door OKé-opschool - Doelstelling: aanbod gericht op preventie en kennisoverdracht aan leerlingen en leerkrachten - Doelgroep: groep 7 PO en klas 2 VO - Op aanvraag scholen: maatwerk in klassen - Financiering: Gemeente Almere Realisatie Resultaten 543 leerlingen hebben deelgenomen aan een training (2012: 519): Voortgezet Onderwijs: 172 Primair Onderwijs: 371 Inzet subsidie 393 leerlingen zijn begeleid vanuit de subsidie verleend door de gemeente Almere 150 leerlingen zijn begeleid vanuit de 3% jeugdzorgmiddelen die in samenspraak met Provincie en Gemeenten zijn ingezet ten behoeve van de Proeftuin. Resultaten In totaal zijn 464 voorlichtingslessen uitgevoerd in groep 7 van het Primair onderwijs en in klas 2 van het voortgezet onderwijs was het eerste volle productiejaar De lessen zijn: - -OKé-met-jezelf = les over identiteitsontwikkeling: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? - OKé-met-de-klas = les over sfeer in de klas, waaronder (digitaal) pesten - OKé-met-de-groep = les over groepsdruk en weerbaarheid. O.a. met informatie over Bureau Halt - OKé-met-sociale-media = les over de invloed van sociale media - OKé-met-verleidingen = maatwerkles op scholen over trends zoals Loverboys, pinpas fraude etc. 47

48 OKé-op-School SPRINT Screening en Preventie INTerventie - Uitvoeren 90 trajecten: indiv. training voor ouders en kinderen (op school en thuis) - Doelgroep: kinderen groep 4 t/m 8 basisonderwijs met beginnende gedragsproblemen - Samenwerking OKé-op-school (60 trajecten) en PI- Research (30 trajecten) - Universiteit Utrecht onderzoekt effectiviteit 90 SPRINTtrajecten - 10 scholen nemen deel (5 voor de interventie, 5 als controlegroep) - Financiering: ministerie van OC&W - Looptijd: 2012 oktober 2013 OKé-op-School Proeftuin 3% - convenant provincie Flevoland en 6 Flevolandse gemeenten - samenvoegen van de methodiek van Sterk in de Klas (Triade) en OKé-op-school (Vitree). - Doelstelling is het bedienen van 300 leerlingen middels een trainingsaanbod (150 via de reguliere weg en 150 binnen de proeftuinscholen) - Doorontwikkeling van de werkwijze en uitrol in Almere over de wijken Projecten en overige zorgproducten 2013 Gezinscoach - Coördinatie van hulp aan gezinnen in Almere met meervoudige problematiek waarbij meerdere hulpverleningsinstanties betrokken zijn - Het gaat om gezinnen die de greep zijn kwijtgeraakt op de eigen situatie - Samenwerking met Zorggroep Almere - Gezamenlijk team (4 gezinscoaches en een werkbegeleider) - Financiering: Gemeente Almere Resultaten 6 trainers OKé-op-school zijn opgeleid tot gecertificeerde SPRINT-trainer. In totaal zijn er in de looptijd van dit project (2012 en 2013) 35 trajecten afgerond door OKé-opschool. In 2013 kwamen onvoldoende aantal leerlingen uit de screening. Hierdoor was het aantal leerlingen met problematiek waarbij de training kan worden ingezet lager dan PI-research had ingeschat o.b.v. ervaringen in Amsterdam. De onderzoeksresultaten worden medio 2014 verwacht. Resultaten Werkwijze 1+1=3 is ontwikkeld en uitgevoerd op 12 Sterk in de Klas-scholen in Flevoland. 138 leerlingen hebben deelgenomen aan de trainingen. Werkwijze wordt nu verbreed voor uitrol in Almere over de Passend Onderwijs wijken in samenwerking met Triade en Passend Onderwijs Almere. Continuering van de proeftuin in Lelystad. Realisatie Resultaten: 2014 Totaal in zorg 2013: 162 cliënten (2012: 154) Doorgaan met de hulpverlening op de huidige manier. De gezinscoaches nemen deel aan de praktijkwerkplaatsen in de gemeente Almere. In 2014 zal samen met de zorggroep Almere en de gemeente Almere worden onderzocht hoe de gezinscoach na de transitie gepositioneerd wordt in de gemeente Almere. Risico s en onzekerheden Voor 2014 zijn er geen bijzondere risico s. Na 2014 zijn die er wel. Het is nog niet duidelijk hoe het hulpverleningslandschap binnen Almere er vanaf 2015 uit zal zien en wat daarin de rol van de gezinscoach zal zijn. 48

49 Project Gezinscoach Erger Voorkomen - Intensieve ambulante behandeling (evidence based methodiek) - voor jongeren 8 17 jaar in Almere - Doel: verminderen van recidive en voorkomen dat de jeugdige een criminele loopbaan ontwikkelt - duur: 6 maanden, verlenging 2x 3 maanden is mogelijk - aanmelding via scenario-overleg Jeugd (Veiligheidshuis) - Gezamenlijk team (2 ambulant hulpverleners) - Financiering: gemeente Almere Resultaten: Totaal in zorg 2013: 15 cliënten (2012: 24 cliënten) 2013 In 2013 is de werkwijze van het Veiligheidshuis veranderd. Aanleveringen voor Erger Voorkomen komen nog steeds uit het Veiligheidhuis. Binnen de nieuwe werkwijze wordt er op casusniveau cliënten besproken. Doordat er per casus partners worden uitgenodigd is de slagkracht van het Veiligheidshuis vergroot en gaat de toewijzing naar oa. Erger Voorkomen sneller. In 2013 zijn er meer medewerkers opgeleid in de. Dit maakt de uitvoering van de methodiek Erger- Voorkomen, minder kwetsbaar Participatie in het veiligheidshuis in Almere continueren. - Onderzoeken mogelijkheid tot inzet Erger- Voorkomen via andere wegen (bv. jeugdreclassering) dan het veiligheidshuis. - Aansluiting zoeken bij de praktijkwerkplaatsen in Almere Project Gezinscoach 4 e Wierdengroep - Inzet van gezinsmanagers in de wijk de Wierden in Almere haven - Doel: overlast reductie binnen de wijk de Wierden - Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar die voor overlast zorgen binnen de wijk de Wierden - Looptijd: 1 april april Financiering: gemeente Almere Risico s en onzekerheden Erger Voorkomen is afhankelijk van het Veiligheidshuis voor de aanmelding (en hiermee de continuïteit) van de instroom van cliënten. Resultaten: Van de 11 geselecteerde gezinnen (door de gemeente) is aan 9 gezinnen in 2013 hulp ingezet. Aan het eind van het project (1 april 2014) wordt het project geëvalueerd. 49

50 Kamers met Kansen Lelystad - Innovatieve vorm van jongerenhuisvesting. - Concept: wonen,leren, werken en coaching - Voor jongeren van jaar, die dreigen uit te vallen in de samenleving - 9 woonplekken (6 niet-geïndiceerde plaatsen, 3 AWBZ-plaatsen) - Samenwerking met woningcorporatie Centrada en gemeente Lelystad, uitgevoerd door Vitree - Financiering: gemeente Lelystad Resultaten: 38 aanmeldingen (waarvan 10 AWBZ) 10 jongeren geplaatst (waarvan 2 AWBZ) Totaal 14 jongeren uitgestroomd (waarvan 3 AWBZ) 7 nazorgtrajecten zijn uitgevoerd (waarvan 2 nazorgtrajecten doorlopen in 2014) 5 ambulante voortrajecten zijn uitgevoerd Resultaten Pilot Moeder en Kind 3 moeders zijn uitgestroomd naar een eigen woning. Pilot Moeder en Kind is in 2013 beëindigd (i.v.m. financiering) De moeder- en kindtrajecten zijn afgebouwd. Waardering door jongeren bij uitstroom: cijfer 8 (norm gemeente: minimaal cijfer 7,5) 2014 De gemeente Lelystad heeft voor 2014 budget beschikbaar gesteld voor Kamers met Kansen. Vitree stelt zich in 2014 voor 1 jaar financieel garant om 3 panden voor wonen, leren, werken en begeleiden van 9 jongeren te kunnen realiseren. Het betreft 6 niet-geïndiceerde plaatsen en 3 AWBZplaatsen. Risico s en onzekerheden De uitvoering van voor en na trajecten: De financiering van deze trajecten (door de provincie Flevoland) is in 2013 komen te vervallen. Voortrajecten zijn noodzakelijk omdat aangemelde(zwerf) jongeren vaak nog niet het inkomen, hebben om in een pand van Kamers met Kansen te wonen. Na-trajecten zijn voorwaarde van woningcorporatie Centrada voor uitstroom naar een eigen woning. 50

51 Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules Jeugdzorg Locaties Diagnostiek en Therapie Op diverse locaties en kantoren van Vitree Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling IPT Kantoren Almere, Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK Ambulante Spoedhulp I.s.m. Intermetzo en Triade Almere Het Ruim 2, 1319 AX Snelhulp bij Kindermishandeling Almere Het Ruim 2, 8225 HK Ambulante Zelfstandigheidstraining AZT Almere Het Ruim 2, 8225 HK (kantoor) div. panden AZT Deeltijddagbehandeling Almere Raaltepad 35-37, 1324 ET Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK Dronten De Helling 15, 8251 GB Emmeloord Scandinaviëlaan 31B, 8303 CN ModulesAmbulante zorg * opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies (NJI) Diagnostiek o.a. persoonlijkheids-, intelligentie-, neuropsychologisch onderzoek Psychomotore (gezins) therapie Speltherapie EMDR * Cognitieve gedragstherapie Dramatherapie Runningtherapie Training Sociale weerbaarheid Training Liefde kent wel grenzen Vlinders in je buik (kwetsbare meidengroep) Training Rots en water * Intensieve Pedagogische Thuisbehandeling * Video Interactiebehandeling (VIB) * Triple P * Crisisinterventie kortdurend (vraagverheldering) Spoedeisende crisishulp Families First crisishulp aan huis * Ambulante Spoedhulp Signs of safety Snelhulp bij Kindermishandeling Ambulante Zelfstandigheidstraining Ambulante Zelfstandigheidstraining voor Jonge moeders Gestopt per juli 2013: Zorgprogramma Deeltijddagbehandeling Deeltijddagbehandeling basispakket voor scholieren vanaf 12 jaar Ouderbegeleiding Sociale Vaardigheidstraining voor jeugdigen van jaar Impulscontroletraining voor jeugdigen van jaar en hun ouders * Aandachtsconcentratie- en geheugentraining voor jeugdigen tot 16 jaar Training Rots en Water * Training Schoolse vaardigheden Training Omgaan met gevoelens van faalangst 51

52 Locatie Pleegzorg Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK Locaties Behandeling Almere Lierstraat 15, 1312 JZ Walvisplein 95-96, 1317 JZ Laan der VOC 458, 1335 TC Poseidonsingel, 1363 TR Lelystad Tallinnstraat 25, 8232 RJ Locaties Kamers met Kansen Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK (kantoor) div. panden OKé op school Almere Boterbloemweg 1, 1338 RS Gezinscoach Almere Het Ruim 2, 8225 HK Modules Pleegzorg Crisisvariant Dagpleegzorgvariant Hulpverleningsvariant Intensieve (therapeutische) pleegzorgvariant Maatwerkpleegzorgvariant Opvoedingsvariant Pleegoudervoogd regeling Vakantiepleegzorgvariant Weekendpleegzorgvariant Noodbed regeling Video interactie begeleiding * Triple P * Modules 24-uurszorg 24-uurs behandeling (Behandelgroep De Wending) 24-uurs Intensieve Zelfstandigheidstraining IZT 24-uurs Zelfstandigheidstraining ZT 24-uurs Zelfstandigheidstraining voor Jonge moeders 24-uurs (Intensieve) Zelfstandigheidstraining IZT/ZT Modules overige zorgproducten Kamers met Kansen (coaching wonen, leren, werken) Kamers met Kansen (coaching wonen, leren, werken) voor (jonge) moeder en kind Trainingen Agression Replacement Training (ART) * Schoolse vaardigheden Sociale vaardigheden Faalangstreductie Zelfcontrole * Concentreren kun je leren Verbeteren sociale weerbaarheid (Rots en Water) * Kwetsbare meiden (psychofysieke weerbaarheidstraining) Denken+Doen=Durven * Voorlichting OKé-met-jezelf = les over identiteitsontwikkeling OKé-met-de-klas = les over sfeer in de klas, waaronder (digitaal) pesten OKé-met-de-groep = les over groepsdruk en weerbaarheid. OKé-met-sociale-media = les over de invloed van sociale media OKé-met-verleidingen = maatwerkles op scholen over trends zoals bijv. Loverboys, pinpas fraude, etc. Gezinscoaching Erger voorkomen, ambulante behandeling * 52

53 Jeugdzorg LVB Locaties Diagnostiek, training en therapie Op diverse locaties en kantoren van Vitree IOG/LOG/VPT/IBZW Kantoren Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg BW Dronten Morinel 8, 8251 HW Almere Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-28, 8225 HK Families First Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg BW Almere Het Ruim 2, 1319 AX Lelystad Kamp 40-30, 8225 HK Polikliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie Zwolle Dr Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025 BW Dagbehandeling Zwolle Sallandstraat 13, 8012 XA Huur opgezegd per 1 mei 2013 Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025 BW Kampen Veenmos 34, 8265 HZ Winde 12, 8265 EJ Huur opgezegd per 1 september 2013 Steenwijk Buitengracht 26, 8332 GD Dronten De Grutto 89, 8251 XS De Morinel 330, 8251 JG Huur opgezegd per 1 maart 2013 Modules Ambulante zorg LVB * opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies (NJI) Diagnostiek o.a. persoonlijkheids-, intelligentie-, neuropsychologisch onderzoek Psychomotore (gezins) therapie Speltherapie EMDR Cognitieve gedragstherapie Dramatherapie Runningtherapie Training Sociale weerbaarheid Training Liefde kent wel grenzen Training Vlinders in je buik (kwetsbare meidengroep) Training Rots en water * Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) * Langerdurende Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (LOG) IOG Erger Voorkomen * Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen Thuis op Maat Volledig Pakket Thuis (VPT) Families First * Gestopt per 1 januari 2014 Dagklinische intensieve behandeling MFC Dagbehandeling Naschoolse dagbehandeling 53

54 Lelystad Horst 20-08, 8225 LW Horst 33 19, 8225 LW Griend 21 04, 8225 RT Huur opgezegd per 1 augustus 2013 Emmeloord Drostlaan 33, 8303 EA Almere Fijistraat 34, 1339 NS Lintgrasstraat 27, 1313 BW Clingendaellaan 3, 1333 WB Vergeet me Nietjesstraat 3, 1338 SB Raaltepad 35, 1324 ET Churchillweg 3, 1314 RA Springendaellaan 167, 1333 XH Huur opgezegd per 1 december 2013 Daan Hoeksemastraat 55, 1336 BJ Huur opgezegd per 1 augustus 2013 Benny Goodmanstraat 56, 1311 RB Huur opgezegd per 1 september 2013 Locaties Weekend- en vakantieopname Lelystad Horst 20-08, 8225 LW Dronten Grutto 89, 8251 XS Locaties Crisiszorg Almere Het Ruim 2, 1319 AX Kajuit 119, 1319 AM Kampen Jan van Arkelstraat 16, 8266 CN Locaties Behandeling Kampen Hilbert van Dijkstraat 15, 8264 PC Hilbert van Dijkstraat 17, 8264 PC Pijlkruid 39, 8265 JA Vloeddijk 14, 8261 GB IJsselkade 36, 8261 AC Veenmos 151, 8265 HV Huur opgezegd per 1 juni 2013 Zwolle Verhulststraat 2, 8031 EV Mozartlaan 120, 8031 EX Dronten De Grutto 2, 8251 XN De Grutto 54, 8251 XN De Morinel 16, 8251 HW De Oeverloper 91, 8251 HH Almere Jan Campertstraat 97, 1321 RP Kajuit 121, 1319 AM Kajuit 117, 1319 AM Modules Deeltijdopname LVB Weekend en VakantieOpname Modules Crisiszorg LVB Ambulante Spoedeisende Hulp i.s.m. Intermetzo en Triade Crisisopname Crisis- en observatieopname Modules Intramurale Behandeling LVB Behandeling met verblijf 54

55 Intensieve behandeling Kampen Hilbert van Dijkstraat 9, 8264 PC Hilbert van Dijkstraat 11, 8264 PC Almere Het Ruim 4, 1319 AX Het Ruim 5, 1319 AX Gezinshuis Kampen Kwint 46, 8265 SW Dronten Concourslaan 58, 8252 GK Trainingscentra Zwolle Beeldsnijderstraat 12, 8043 CK Kampen Wortmanstraat 526, 8265 AV Lelystad Strand 73, 8224 ED Almere Samoastraat 48, 1339 PH Tahitistraat 22, 1339 PK Kajuit , 1319 AM Kajuit , 1319 AM (moeder/kind) Begeleid wonen Kantoren Dronten De Morinel 8, 8251 HW De Oeverloper 65, 8251 HG Huur opgezegd per 1 maart 2013 Almere Het Ruim 2, 1319 AM Intensieve behandeling met verblijf Verblijf in gezinshuis Verblijf in Trainingscentrum Verblijf in Trainingscentrum voor Jonge Moeders Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen met verblijf 55

56 56

57 57

58 58

59 Inhoudsopgave Jaarrekening 6.1 Jaarrekening Balans per 31 december Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling Resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring Bijlagen Bijlage 1 Overzicht productieafspraken Provincie Flevoland Bijlage 2 Begrotingsvergelijking Jeugdzorg Provincie Flevoland Bijlage 3 Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale Jeugdzorg Flevoland Bijlage 4 Exploitatieoverzicht Jeugdzorg

60 60

61 6.1 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec dec-12 Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Onderhanden werk uit hoofde van DBC's Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31-dec dec-12 PASSIVA Eigen vermogen 6 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden Totaal passiva

62 6.1.2 Resultatenrekening over 2013 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Resultaat Jeugd LVB Risicoreserve Jeugdzorg Resultaat Jeugdzorg

63 6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 Kasstroom uit operationele activiteiten Ref Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: - onderhanden werk vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Buitengewoon resultaat Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen 0 0 Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december

64 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Activiteiten van de Stichting Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg aan en jongeren met en zonder een licht verstandelijke beperking en hun ouders/opvoeders in het kader van de provinciale jeugdzorg, de AWBZ en de ZVW. Vitree richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, met de ambitie de zorg te kunnen voortzetten t/m 23 jaar. Vitree biedt trainingen, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, zoals een pleeggezin. Daarnaast biedt Vitree vormen van niet geïndiceerde zorg, vaak in samenwerking met ketenpartners en in het gemeentelijke domein. Vitree heeft geen privaat gefincierde activiteiten. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Het nieuwe stelsel / transitie Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de Jeugdwet aangenomen. De Jeugdwet, met invoeringsdatum 1 januari 2015, vervangt niet alleen de Wet op de jeugdzorg, maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die nu nog vallen onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking). De Jeugdwet voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeenten krijgen de volledige verantwoordelijkheid voor ondersteuning, hulp en zorg aan jeugd en gezin. De hoofdgedachte achter deze decentralisatie is dat gemeenten een regierol kunnen vervullen waar het jeugdhulp betreft en dat dit de kwaliteit van de jeugdhulp door maatwerk zal verbeteren. De verwachting van de wetgever is dat gemeenten door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp complexere (en duurdere) hulp kunnen voorkomen. Momenteel is nog sprake van verschillende financieringsbronnen: de gespecialiseerde jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg vallen onder de werking van de Wet op de jeugdzorg en worden uit dien hoofde gefinancierd uit provinciale middelen. Op de ambulante geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz) en de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg is de Zorgverzekeringswet van toepassing en worden daarom gefinancierd door de zorgverzekeraars. Een deel van de jeugd-ggz valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): de zorg die wordt gefinancierd uit het patiëntgebonden budget en de zorg met verblijf die langer duurt dan één jaar. De zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking valt ook onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zorgtype Vitree is een organisatie voor specialistische jeugdhulp. De zorg van Vitree heeft als doel het blijvend versterken van de eigen ontwikkelingskracht en zelfredzaamheid (voor kind, jongere en gezin). De zorg wordt (op dit moment) uitgevoerd in het kader van de provinciale jeugdzorg, de AWBZ en de ZVW. Daarnaast biedt Vitree vormen van gemeentelijk gefinancierde jeugdhulp uitgevoerd in samenwerking met ketenpartners in het gemeentelijke domein. Activiteiten Vitree biedt training, diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Onzekerheid over continuïteit (van zorg) De bestaande subsidierelatie tussen Vitree en de financier Provincie Flevoland is opgezegd per 1 januari 2015, de invoeringsdatum van de nieuwe Jeugdwet. In de tweede helft van 2013 hebben gemeenten, zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg (BJZ s) gewerkt aan het opstellen van Regionale Transitiearrangementen (RTA s). Deze RTA s beogen invulling te geven aan de wijze waarop de overgang van het oude jeugdstelsel naar het nieuwe jeugdstelsel per regio wordt vormgegeven. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) heeft de regionale transitiearrangementen getoetst op de mogelijkheid tot het realiseren van zorgcontinuïteit, continuïteit van zorginfrastructuur en beperking van de frictiekosten. 64

65 De TSJ concludeert in haar eindrapportage beoordeling transitiearrangementen van november 2013 dat de doelstellingen van de RTA s (zorgcontinuïteit, behoud van zorginfrastructuur en beperking van de frictiekosten) niet zijn gehaald. De belangrijkste reden betreft de grote mate van onduidelijkheid over het macrobudget dat als randvoorwaarde dient voor het maken van regionale afspraken. In haar derde voortgangsrapportage, d.d. februari 2014, concludeert de TSJ dat met betrekking tot de voortgang van het decentralisatieproces op cruciale punten forse vertraging is opgetreden en dat, met de huidige aanpak en het huidige tempo de transitie per 1 januari 2015 niet op verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door: Het ontbreken van volddoende helderheid over het budget 2015 Het ontbreken van volddoende helderheid in de behandeling van de frictiekosten Het op 10 februari 2014 bekend worden van de nieuwe taak van inkoop van jeugd-ggz door gemeenten en de geringe kennis daar aanwezig Het ontbreken van regie op de positie van de bovenregionale aanbieders Het ontbreken van afspraken van regie over zorgcontinuïteit en continuïteit van zorginfrastructuur Beperkte besluitvorming over de invulling van de regionale samenwerking Geen gemeentelijke besluitvorming over de inrichting van nieuwe jeugdtaken De overgang naar de gemeente betekent voor Vitree dat er thans nog geen duidelijkheid bestaat omtrent onze positie en bekostiging van zorg in de periode na 1 januari 2015 en over de omvang van de frictiekosten die samenhangen met de transitie en transformatie. De activiteiten van instellingen voor Jeugd & Opvoedhulp zullen ook na 1 januari 2015 grotendeels blijven bestaan. Wel vragen gemeenten residentiële plekken af te bouwen en om participatie in de sociale wijkteams. De vorm waarin de organisatie daarin gaat deelnemen is nu bijna bekend en heeft grote gevolgen. Voor het boekjaar 2014 heeft Vitree een subsidie van de provincie gegund gekregen van EUR 12,9 mln. De daling in inkomsten over 2014 ten opzichte van 2013 (13,4 mln inclusief OVA) verwacht Vitree op te kunnen vangen door een daling in de formatie. Voor de continuïteit van zorg in 2015 heeft de organisatie voldoende garanties kunnen afspreken. Vitree heeft inmiddels vernomen dat zij bij de geselecteerde hoofdaanbieders hoort in zowel Provincie Flevoland als in West Overijssel. De gemeenten in de regio Flevoland hebben in haar Regionaal Transitiearrangement Zorg voor jeugd Flevoland aangegeven dat voor het jaar 2015 sprake zal zijn van een budgetgarantie van 90% voor het budget van de Provinciale Jeugdzorg en AWBZ JLVB (peiljaar 2013). De gemeenten in de regio IJsselland hebben in haar Regionaal Transitiearrangement Jeugdzorg regio IJsselland aangegeven dat voor het jaar 2015 en 2016 sprake zal zijn van een budgetgarantie van 85% voor het budget van de Provinciale Jeugdzorg en AWBZ JLVB (peiljaar 2013). Het bovenstaande betekent voor Vitree dat er thans nog steeds grote onduidelijkheid bestaat omtrent hun positie en bekostiging van zorg in de periode na 1 januari 2015 en over de omvang van de frictiekosten die samenhangen met de transitie en transformatie. Wij hebben er vertrouwen in dat wij gezien onze huidige (maatschappelijke) positie in de markt ook vanaf 1 januari 2015/ 2016 gegund krijgen door de gemeenten in regio Flevoland en IJsselland. Daarnaast hebben wij de liquiditeit van december 2013 beoordeeld tot en met eind Zolang er bevoorschotting blijft, ontstaat geen risico op het gebied van de liquiditeit. Om deze reden is deze jaarrekening opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Verbonden partijen Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Vitree en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 65

66 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirect methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest worden opgenomen onder de kasstromen uit operationele activiteiten. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van (des)investeringen worden verantwoord onder de kasstromen uit investeringsactiviteiten. Aflossingen op langlopende leningen en ontvangsten uit hoofde van nieuw opgenomen leningen worden verantwoord onder de kasstromen uit financieringsactiviteiten Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. WTZi-vergunningplichtinge vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs en het goedgekeurde investeringsbedrag. Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt ten laste van de resultatenrekening gebracht. De afschrijvingspercentage's van de betreffende activa worden genoemd in Mutatieoverzicht Materiële Vaste Activa Sinds 2009 is er sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostingssysteem, wordt vervangen door een systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico's voor het vastgoed, zoals exploitatierisico's (leegstand,onderbezetting), boekwaarde risico's (marktontwikkeling) en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment). Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed (onderhoud, locatie) zijn wij van mening dat zich voor zowel de panden in eigendom als voor de panden die gehuurd worden van derden momenteel geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven genoemde risico's voor het vastgoed. De organisatie beschikt over diverse panden in eigendom. Gezien de planvorming en de mogelijke vermindering van activiteiten zal een deel van deze panden mogelijk op termijn moeten worden afgestoten. De organisatie heeft een toets gedaan op de totale vastgoedportefeuille, die deels bestaat uit eigendomspanden en in belangrijke mate uit (kortlopende) huurcontracten. De organisatie heeft op basis van de huidige stand van zaken vastgesteld dat geen impairment in de jaarrekening hoeft te worden verwerkt. Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 66

67 Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.de voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. De volgende voorzieningen zijn opgenomen in verband met gelijkmatig te verdelen lasten over een aantal boekjaren - Groot Onderhoud Gebouwen - Langdurig zieken - Jubileumuitkeringen - Persoonlijk Budget Levensfase - Transitie Voorziening groot onderhoud De voorziening Groot Onderhoud Gebouwen is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan van 10 jaar. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. Voorziening langdurig ziek en Bij de voorziening langdurig zieken is een inschatting gemaakt van de medewerkers langdurig ziek zijn waarbij wordt verondersteld dat ze niet terugkeren in het werkproces. De voorziening is opgenomen tegen nominale waarde. Voorziening persoonlijk budget levensfase (zonder toerek ening aan jaren) De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Operational leasing Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. 67

68 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Afschrijvingen op materiële vaste activa Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Personeelsbeloningen Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-enverliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Vitree heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Vitree heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien er voorzover de de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 101%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Vitree heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. De Stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten AWBZ, ZVW en Jeugdzorg. Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: indirecte personeelskosten: verdeling op basis van omzet indirecte materiële kosten: verdeling op basis van omzet indirecte overige kosten: verdeling op basis van omzet 68

69 6.1.5 Toelichting op de balans per 31 december Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31-dec dec-12 Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 0 0 Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder In toelichting zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. Eind 2013 staat er een pand van Stichting Vitree te koop. Het betreft hier het pand gelegen aan de Toon Slurinkhof 35 te Kampen (pand Jeugd LVB - AWBZ financiering) 69

70 2. Vorderingen en schulden uit hoofde van bekostiging Vorderingen uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging Schulden uit hoofde van bekostiging: 31-dec dec Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Totaal schulden uit hoofde van bekostiging Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk financieringsoverschot totaal Saldo per 1 januari AWBZ Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december c a totaal Saldo per 1 januari ZVW Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): 0 0 c c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31-dec dec-12 Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot

71 Vorderingen uit hoofde van bekostiging: Specificatie financieringsverschil in het boekjaar AWBZ Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil Specificatie financieringsverschil in het boekjaar ZVW Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten 0 0 Af: gefactureerde DBC's Af: overige ontvangsten Totaal financieringsverschil Overige vorderingen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-12 Vorderingen op debiteuren Af: voorziening voor oninbaarheid Nog te factureren DBC's Vooruitbetaalde bedragen: Te vorderen lonen Nog te ontvangen bedragen Totaal overige vorderingen Toelichting: Er is een voorziening op de vorderingen opgenomen i.v.m. niet geïnde eigen bijdragen cliënten. Deze voorziening is opgebouwd uit de voorziening niet geïnde eigen bijdrage cliënten AWBZ voor een bedag ad en cliënten Jeugdzorg een bedrag ad Nog te ontvangen bedragen bestaan uit gelden van o.a. Provincies en Gemeenten. Nog te ontvangen van Provincie Flevoland een bedrag van betreffende OVA middelen. Er zijn geen vorderingen aan kredietinstellingen verpand ten behoeve van kortlopende schulden. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar en de reële waarde benadert de boekwaarde. 71

72 ACTIVA 4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's De specificatie is als volgt: 31-dec dec-12 Onderhanden projecten DBC's Af: ontvangen voorschotten 0 0 Af: voorziening onderhanden DBC's 0 0 Totaal onderhanden DBC's Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31-dec dec-12 Bankrekeningen Kassen Kruisposten Totaal liquide middelen Toelichting: In de liquide middelen zijn deposito's tot een bedrag van begrepen. Waarvan in april 2014 afloopt en in december De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de Stichting. 72

73 PASSIVA 6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec dec-12 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Reserve aanvaardbare kosten: Reserve aanvaardbare kosten Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per Resultaat- Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2013 bestemming mutaties 31-dec-2013 Algemene reserves: Algemene reserves Jeugd LVB Algemene reserves Jeugzorg Risicoreserve Jeugdzorg Bestemmingsreserve financiering Hanzepark Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Toelichting: De risicoreserve is gevormd uit positieve en negatieve exploitatiesaldo. Het dient om aanvaardbare risico's te kunnen dekken. De bestemmingsreserve financiering Hanzepark wordt gebruikt om de lasten van een eventuele toekomstige hypothecaire lening betreffende de locatie aan de Tallinnstraat te Lelystad te verminderen. Deze beperking is door het Bestuur van de Provincie Flevoland opgelegd. 73

74 PASSIVA 7. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan dec-2013 Voorziening jubileumuitkering JLVB Voorziening jubileumuitkering Jeugdzorg Voorziening Groot Onderhoud JLVB Voorziening Groot Onderhoud Jeugdzorg Voorziening langdurig zieken JLVB Voorziening langdurig zieken Jeugdzorg Persoonlijk Budget Levensfase JLVB Transitie Jeugdzorg Transitie Jeugd LVB Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31-dec-2013 Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting per categorie voorziening: In de waarderingsgrondslagen zijn de toelichtingen per voorziening opgenomen. In de berekening van de jubileumvoorziening wordt rekening gehouden met een disconteringsvoet van 4% 8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt: 31-dec dec-12 Schulden aan banken Overige langlopende schulden 0 0 Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen 0 0 Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 74

75 PASSIVA 9. Overige kortlopende schulden De specificatie is als volgt: 31-dec dec-12 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: Nog te betalen kosten: Vooruitontvangen opbrengsten: Overige overlopende passiva Reserve financiering investering gebouwen Jeugdzorg Totaal overige kortlopende schulden Toelichting: Reserve financiering investering gebouwen betreft de ontvangen bijdrage van de Provincie Flevoland. Conform de subsidievoorwaarden mag op het deel waarvoor de voorziening is ontvangen geen afschrijving plaatsvinden De overige kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan een jaar. Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten Het verloop is als volgt weer te geven: Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte Bij: investeringsruimte verslagjaar Af: investeringen verslagjaar 0 0 Beschikbare investeringsruimte 31 december Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte: 0 75

76 Huur Huurovereenkomst panden Contractperiode totale huur contracttijd Wortmanstraat 526 Kampen m.i.v voor onbepaalde tijd Morinel Dronten Onbepaalde tijd Oeverloper Dronten t.m Grutto 89 Dronten m.i.v voor onbepaalde tijd Pijlkruid Kampen m.i.v voor onbepaalde tijd Strand Lelystad m.i.v voor onbepaalde tijd Horst Lelystad m.i.v voor onbepaalde tijd Samoastraat 48 Almere m.i.v voor onbepaalde tijd J.Campertstraat Almere t.m Fijistraat 34 Almere m.i.v voor onbepaalde tijd Beeldsnijderstraat Zwolle m.i.v voor onbepaalde tijd De Buitengracht 26 Steenwijk t.m Verhulststraat 2 Zwolle m.i.v voor onbepaalde tijd Morinel 8-10 Dronten m.i.v voor onbepaalde tijd Grutto 2 Dronten m.i.v voor onbepaalde tijd Drostlaan 33 Emmeloord m.i.v voor onbepaalde tijd Tahitistraat Almere t.m Mozartlaan 120 Zwolle t.m Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1 Zwolle t.m Springendallaan 167 Almere m.i.v voor onbepaalde tijd Wortmanstraat 524 Kampen m.i.v voor onbepaalde tijd Wortmanstraat 528 Kampen m.i.v voor onbepaalde tijd Noorderplassen Almere m.i.v tm De Grutto 54 Dronten m.i.v voor onbepaalde tijd Laan der VOC Almere m.i.v onbepaalde tijd Laan der VOC 458 Lelystad m.i.v onbepaalde tijd Kamp Lelystad m.i.v onbepaalde tijd De Helling 15 Dronten t/m Scandinaviëlaan 31 Emmeloord t/m Poseidonsingel 132 Almere m.i.v onbepaalde tijd Boterbloemweg 1 Almere m.i.v voor onbepaalde tijd Diverse Panden voor verhuur met begeleiding Vitree Totaal Toelichting in welke mate (het totaal van) de huren als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de huur (< 1 jr.) Langlopend deel van de huur (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Bankgaranties Bankgaranties huurovereenkomsten per jaar Kantoorruimte op de begane grond aangeduid als unit 6, deel uitmakend van het kantorencomplex "Parkstaete", Helling 15 te Dronten Verzekerde waarden De verzekerde waarden worden op indexbasis vastgesteld. Verzekerde waarde per 31 december 2013 Verzekering per jaar Bedrijfsuitrusting/inventaris en huurdersbelang Gebouwen Extra kosten/opruimingskosten Reconstructiekosten van de administratieve organisatie 0 Autoverzekering (wettelijke aansprakelijkheid) -> per auto Werkgeveraansprakelijkheid motorrijtuigenverzekering Bestuurdersaanprakelijkheid Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven Milieuschade eigen locatie

77 Leaseverplichting Merk Looptijd Volvo V50 Ingangsdatum: Maximaal 48 maanden / km Mercedes Vito 16-ZX-D8 Ingangsdatum: Maximaal 60 maanden / km Mercedes Vito 98-ZX-D7 Ingangsdatum: Maximaal 60 maanden / km Toelichting in welke mate (het totaal van) de leaseverplichtings als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de leaseverplichting (< 1 jr.) Langlopend deel van de leaseverplichting (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0 Overige langlopende verplichtingen Overige verplichting tm eind contract Nobel - IT beheer tm AAG - Salarisverwerking 2010 tm Accomad - Digitaal gebouwbheer 2010 tm Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende verplichtingen als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopendeverplichtingen (< 1 jr.) Langlopend deel van de langlopendeverplichtingen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar) 0 Kredietfaciliteiten Kredietlimiet ABN AMRO Rabobank

78 6.1.6 Mutatieoverzicht materiële vaste activa Andere vaste Materiële vaste bedrijfs- bedrijfsactiva in middelen, uitvoering en Niet aan het Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0-5% 5-10% 10-20% 0,0% 0,0% 78

79 6.1.7 Mutatieoverzicht vaste activa o.g.v. art. 5a Regeling verslaggeving WTZi WTZi-vergunningplichtige vaste activa NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Bouwrente Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal voorzieningen Aanloopkosten bouwingen Projecten vergunning Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,0% 0,0% 5,0% 2%-2,5% 2,5% 5,0% 5,0% 0,0% 79

80 WTZi-meldingsplichtige vaste activa Trekkings Onderhanden Subtotaal Instand- Onderhanden Subtotaal Subtotaal rechten Projecten houding Projecten meldingsplichtige activa Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 5,0% 0,0% 10,0% 0,0% 80

81 WMG-gefinancierde vaste activa Inventaris Terrein Automati- Subtotaal Voorzieningen sering WMG Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10,0% 5,0% 20,0% 81

82 Kleinschalige Woonvoorzieningen Subtotaal Kleinschalige Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Instand- woonvoorvoorzieningen gebouwen bouwingen houding zieningen Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0% 2,5% 5,0% 5,0% 10,0% 82

83 Niet - WTZi/WMG -gefinancierde materiële vaste activa Grond Terrein- Gebouwen Onderhanden Verbouwingen Installaties Inventaris Vervoer Automati- Instand- Subtotaal voorzieningen Projecten Middelen sering houding Stand per 1 januari aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar - investeringen afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,5% 0,0% 5,0% 6-10% 10,0% 20,0% 20,0% 10,0% 83

84 6.1.8 Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen Nummer t/m 2013 Nominaal Briefnummer onder- bedrag Indexerin Aangepaste Datum Omschrijving WTZi-type t/m gereed handen WTZi g WTZi goedkeuring Jaar van oplevering Totaal SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Nummer Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten Briefnummer Datum Omschrijving WTZi-type Activapost WTZi WMG Overige Totaal Afschrijving WTZi Rentekosten n Projecten Bedrijfsburo Niet WTZi Totaal

85 6.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 Leninggever Hoofdsom Soort lening Restschuld 31 december 2012 Nieuwe leningen in 2013 Aflossing in 2013 Restschuld 31 december 2013 Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind 2013 Totale looptijd Werkelijkerente Aflossingswijze Aflossing 2014 Gestelde zekerheden % Deutsche Bank Hypothecaire 4,25% Lineair Waarborgfonds Deutsche Bank Hypothecaire 0,00% Lineair 0 Waarborgfonds ABN-AMRO Bank Hypothecaire 4,33% Lineair Waarborgfonds ABN-AMRO Bank Hypothecaire 3,39% Lineair Waarborgfonds ABN-AMRO Bank Hypothecaire 3,11% Lineair Waarborgfonds Rabobank Hypothecaire 1,53% Lineair Clingendaellaan 7 en Walvisplein Almere Rabobank Hypothecaire 1,52% Lineair Raaltepad Almere Rabobank Hypothecaire 1,22% Lineair Kamp Lelystad Rabobank Hypothecaire 1,22% Lineair Kamp Lelystad ,00% Totaal

86 Toelichting op de resultatenrekening over GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT AWBZ BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 0 0 (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

87 SEGMENT ZVW BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Correctie budgetafrekeningen voorgaand jaar Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 0 0 (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; 0 0 inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten 0 0 Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten 0 0 RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

88 SEGMENT Jeugdzorg BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ 0 0 (exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg 0 0 Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 0 0 (inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 0 0 Overige bedrijfskosten Bovenmatig deel 10% norm van de structurele subsidie Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Buitengewoon resultaat 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten

89 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT AWBZ SEGMENT ZVW SEGMENT Jeugdzorg Resultaat volgens resultatenrekening

90 BATEN 10. Toelichting opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Beschikbaarheidsbijdragen 0 0 Totaal Toelichting: Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) De specificatie is als volgt: Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Subsidie Provincie Overijssel - Eigen Kracht Centrale Subsidie Provincie Flevoland % Innovatiemiddelen overgang naar gemeenten Ova en indexering 2011 doorwerking Ova en indexering Pleegzorg Subsidie Provincie vorige jaren (doorschuif voorgaand jaar) Subsidie Provincie volgend jaar (doorschuif volgend jaar) Subsidies Gemeenten - Subsidie Gemeente Almere Subsidie Gemeente Almere vorige jaren (doorschuif voorgaand jaar) Subsidie Gemeente Almere volgend jaar (doorschuif volgend jaar) Subsidie Gemeente Lelystad Totaal

91 BATEN 12. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed): - Eigen bijdragen cliënten Overige opbrengsten Totaal LASTEN 13. Personeelskosten De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: - Segment AWBZ/ZVW Segment Jeugdzorg Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

92 LASTEN 14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa De specificatie is als volgt: Afschrijvingen: - immateriële vaste activa materiële vaste activa Totaal afschrijvingen Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa financiële vaste activa 0 0 Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2013 Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Kleinschalige Woonvoorzieningen Niet - WTZi/WMG -gefinancierde materiële vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 0 92

93 15. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud Energiekosten gas Energiekosten stroom Energie transport en overig Subtotaal Huur en leasing Dotaties dubieuze debiteuren Totaal overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Rentebaten Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten 0 0 Subtotaal financiële baten Rentelasten Overige financiële lasten 0 0 Subtotaal financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Buitengewone baten en lasten De specificatie is als volgt: Buitengewone baten 0 0 Buitengewone lasten 0 0 Totaal buitengewone baten en lasten

94 18. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Eenhoofdig De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam P. van der Linden 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? ja 3 Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 1-jan-14 4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie (Zo ja: dan 0 dienen de gegevens over de bezoldiging van deze gewezen bestuurder met functienaam en eigennaam te worden vermeld onderaan de WNT-tabel onder 26.)? 5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Onbepaalde tijd 6 Welke salarisregeling is toegepast? NVTZ 7 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 100% 8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren 0 b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 0 9 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 0 11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) Winstdelingen en bonusbetalingen 0 14 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband 0 15 Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

95 De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam A.M. Eekers A. Hup V.C. van der Velde F.D. van Kuik 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de ja nee nee nee Raad van Toezicht geweest? 3 Nevenfunctie(s) 1-jan-11 1-jan-11 1-jan-11 1-jan-11 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? Vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totaal bezoldiging (4 t/m 10) Naam J.H.W.P. Stienen D.A. de Boom B.A. Kaatee H.A. Dijkstra 1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? nee nee nee nee 3 Nevenfunctie(s) 1-jan-11 1-jan-11 1-jan-11 1-jan-11 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? Vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

96 Naam F. Gommer J. Veuger M.H. Zwaan Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie? 2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest? nee nee nee 3 Nevenfunctie(s) 1-jan-11 1-jan-11 1-jan-11 1-jan-11 4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) 5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)? Vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.) Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het Totaal bezoldiging (4 t/m 10) Toelichting: Voor een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij naar Hoofdstuk 4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap van het Maatschappelijk Verslag. 96

97 19. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 1 Functionaris (functienaam) P. van der Linden A.M. Eekers A. Hup V.C. van der Velde 2 In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) n.v.t. 4 Deeltijdfactor (percentage) 100% 5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen 7 Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in ) Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in ) Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) Functionaris (functienaam) F.D. van Kuik J.H.W.P. Stienen D.A. de Boom B.A. Kaatee 2 In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen 7 Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in ) 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) Functionaris (functienaam) H.A. Dijkstra F. Gommer J. Veuger M.H. Zwaan 2 In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen 7 Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in ) 10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 10) Toelichting: Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT dd 26 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd. 97

98 20. Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt

99 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Raad van Bestuur Names de Raad van Toezicht P. van der Linden A.M. Eekers De raad van bestuur van Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 31 maart De raad van toezicht van de Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 31 maart Uit privacyoverwegingen en fraudegevoeligheid van de handtekeningen van de Raad van Bestuur en van de leden van de Raad van Toezicht zijn de handtekeningen niet in deze versie van de Jaarverantwoording opgenomen. De Jaarverantwoording Vitree 2013 is ondertekend door het daartoe bestemde formulier digitaal te deponeren bij het CIBG via de webapplicatie DigiMV op 99

100 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 0 Prijsindexatie materiële kosten 0 0 Groei normatieve kapitaalslasten Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten materiële kosten normatieve kapitaalslasten Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente afschrijvingen overige Overige mutaties: Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Reservering projectsubsidie Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvwzorg

101 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 0 Prijsindexatie materiële kosten 0 0 Groei normatieve kapitaalslasten Uitbreiding erkenning en toelating: - loonkosten materiële kosten huisvesting KSWV normatieve kapitaalslasten Beleidsmaatregelen overheid: - generieke budgetkortingen 0 0,,, 0 0 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente afschrijvingen overige Overige mutaties: - Intensiveringsmiddelen ,,, Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Reservering projectsubsidie Reservering wachtlijstmiddelen Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)

102 6.2 Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2014 De raad van toezicht van de Stichting Vitree heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 31 maart Statutaire regeling resultaatbestemming In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichitng Vitree Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf Gebeurtenissen na balansdatum De organisatie is bezig met een transitie die extra kosten met zich mee zal brengen. Omdat er nog geen zicht is op het eventueel verdwijnen van totale onderdelen van het portfolio van Vitree, zijn hier geen additionele voorzieningen voor getroffen in dit stadium Nevenvestigingen Stichting Vitree heeft geen nevenvestigingen Controleverklaring De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 102

103 103

104 104

105 105

106 6.3 Bijlagen Bijlage 1 Overzicht productieafspraken Provincie Flevoland Overzicht t.b.v. productieafspraken 2013 Vitree BIJLAGE 1 Overzicht productieafspraken Beschikt 2012 Gerealiseerd 2012 Doorschuif naar 2013 Doorschuif naar 2014 Verschil Te beschikken 2013 Brief kenmerk Geindiceerde zorg S/I Budget Cliënten Budget Cliënten Budget Cliënten Budget Cliënten in Budget Cliënten Basissubsidie S OVA 2011 en doorwerking 2012 S OVA 2012 en indexering pleegzorg S p.m LWI budget: SGJ S LWI budget: LJR S OVA Totaal structureel: doorschuif DDB I Meer doen met Pleegzorg I restant ova 2011 (doorschuif) I plaatsen NOP (doorschuif) I Netwerkpleegzorg (noodfonds) I I I I I 0 I I Totaal incidenteel: Totalen structureel + incidenteel: Totaal te monitoren productie 2013 Cliënten Beschikking 2013 structureel Beschikking 2013: innovatie (wel monitoren, niet afrekenen) 300 Doorschuif uit Niet mee te nemen productie in maandmonitor (geen geindiceerde jeugdzorg) Doroschuif Gerealiseerd Doorschuif Te beschikken Brief kenmerk Jeugdzorg projecten S/I Uitvoering Aantallen cliënten doorschuif project over en weer I 2010/ gezinnen waaronder deel geindiceerd doorschuif training kwetsbare meiden I 2010/ unieke jongeren Innovatie middelen overgang gemeenten S % innovatie middelen Totaal te beschikken in

107 Bijlage 2 Begrotingsvergelijking Jeugdzorg Provincie Flevoland Een vergelijking tussen de w erkelijke cijfers en de begroting 2013 geeft het volgende beeld: Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model. BEDRIJFSOPBRENGSTEN Begroot Werkelijk Werkelijk Subsidies Provincie Subsidies Provincie doorgeschoven OVA 2011/Index Pleegzorg doorw erking OVA 2012/Index Pleegzorg OVA 2013/Index Pleegzorg % innovatiemiddelen Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Apparaatskosten Automatiseringskosten Huisvesting Verzorgingskosten Afschrijvingskosten Bovenmatig deel 10% norm Gemeentelijke Projecten Jeugdzorg Flevoland Som der bedrijfslasten Totaal Resultaat Verklaringen voor de belangrijkste onder- of overschrijdingen: Opbrengsten In de begroting is geen rekening gehouden met OVA en indexering Pleegzorg Personeelskosten Vooruitlopende op de transitie in 2015 is reeds een voorziening opgenomen om deze extra kosten over de jaren heen te spreiden, tevens is er een toename gew eest in het aantal vakantiedagen per einde verslagjaar en is er een reservering gemaakt voor de CAO Jeugdzorg. 107

108 Apparaats- en automatiseringskosten Geen significante afw ijkingen Huisvestigingskosten Het verschil in de huisvestingskosten kosten w ordt verzoorzaakt door sluiting van een aantal locaties betreffende de Ambulante Zelfstandigheidstraining Verzorgingskosten De verzorgingskosten vallen lager uit dan begroot door te hoge begroting pleegvergoedingen en externe therapieën. 108

109 Bijlage 3 Bezetting en productie bekostigingseenheden Provinciale Jeugdzorg Flevoland Gebruikers Kwantitatieve informatie over gebruikers CUMMULATIEVE RAPPORTAGE Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking Start 2012 aantal unieke cliënten in behandeling per Totaal aantal unieke cliënten in behandeling per Verblijf niet duurzaam in provincie Flevoland over 2013 Soort zorg verlening Start 2013 aantal cliënten in behandeling Cumulatieve instroom 2013 Cumulatieve uitstroom 2013 Aantal cliënten in behandeling per % plan Ambulant Cumulatieve uitstroom unieke cliënten 588 Dagbehandeling Cumulatieve instroom unieke cliënten 521 Pleegzorg Residentieel Aantal unieke cliënten Crisis Vergelijking werkelijke en begrote Bekostingeenheden 2013 Begroting 2013 Realisatie Verblijf Totaal (PxQ) Totaal (PxQ) P Q (dagen) P Q (dagen) VF2 Behandelgroep kamertraining centrum VF5 Behandelgroep fasehuis VF6 Behandelgroep/leefgroep Subtotaal verblijf Pleegzorg P Q (dagen) Totaal (PxQ) P Q (dagen) Totaal (PxQ) PL2 Pleegzorg 24-uurs Subtotaal verblijf Jeugdhulp P Q (uren) Totaal (PxQ) P Q (uren) Totaal (PxQ) JH2-A Ambulante specialistische jeugdhulp JH2-B Intramurale specialistische jeugdhulp JH2-C Specialistische groepsjeugdhulp JH3-A Extramurale therapeutische jeugdhulp JH3-B Intramurale therapeutische jeugdhulp JH4 Jeugdhulp crisis Subtotaal jeugdhulp en observatiediagnostiek TOTAAL Toelichting afwijkingen: VF2 De hoger uitgevallen produktie wordt voor het grootste deel veroorzaakt door niet begrote bezetting in het TC Kajuit Moeder en Kind VF5 Geen significante afwijking VF6 Geen significante afwijking PL2 Hogere produktie in verband met doorzetting stijging aantal cliënten Pleegzorg JH2-A Hogere produktie door hoger aantal ambulante trajecten en stijging van clienten in Pleegzorg en sluiting Cursusgroep, hierdoor vindt een verschuiving plaats vanuit JH2-B. JH2-B Lagere produktie door sluiting Cursusgroep, stijging aantal Pleegzorg clienten en aantal ambulante trajecten waardoor een verschuiving naar JH2-A plaatvindt. JH2-C Alle activiteiten in de DDB locaties zijn rond de zomer gestopt JH3-A Geen significante afwijking JH3-B Alle activiteiten in de DDB locaties zijn rond de zomer gestopt JH4 Lagere productie door onderbezetting t.o.v. begroting op de Ambulante vormen van crisishulp: ASH en Snelhulp Jeugdzorg. 109

110 Bijlage 4 Exploitatieoverzicht Jeugdzorg Vergelijking is opgebouwd volgens richtlijnen Kaiser model Totaal Segment Jeugdzorg Gezinscoach Gezinscoach Erger Voorkomen Gezinscoach 4e Wierdengroep Oké op School Oké op School voorlichting Project Sprint Kamers met Kansen Jeugdzorg Provinciaal Opbrengsten Wettelijk budget AWBZ - Wettelijk budget ZVW - Provinciale subsidie Gemeentelijke subsidie Doorgeschoven subsidie uit Doorgeschoven subsidie naar Extra trajecten - Eigen bijdrage Huuropbrengsten Verkoop Botter - Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Kosten Lonen en salarissen Overige Personeelskosten Apparaatskosten Automatiseringskosten Huisvestingkosten Verzorgingskosten Totaal kosten Exploitatie resultaat Onttrekking Risico Reserve - - Netto resultaat

111 111

Voorwoord. voorzitter Raad van Toezicht

Voorwoord. voorzitter Raad van Toezicht 1 2 Voorwoord Op 2014 kunnen we met een gemengd gevoel terugkijken. Grote impact had de reorganisatie van onze organisatie, met veranderingen op het terrein van personeel en bedrijfsvoering. Inspirerend

Nadere informatie

Uitgangspunten van de verslaglegging... 5. 1 Profiel van de organisatie... 9. 2 Kernprestaties... 11. 3 Maatschappelijk ondernemen...

Uitgangspunten van de verslaglegging... 5. 1 Profiel van de organisatie... 9. 2 Kernprestaties... 11. 3 Maatschappelijk ondernemen... 1 2 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 1 Profiel van de organisatie... 9 2 Kernprestaties... 11 3 Maatschappelijk ondernemen... 13 4 Toezicht, bestuur en

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 1 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2 Profiel van de organisatie... 9 2.1 Algemene identificatiegegevens... 9 2.2 Structuur van de organisatie... 9 2.3

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord Utrecht, februari 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Jaarverslag cliëntenraad 2011

Jaarverslag cliëntenraad 2011 Jaarverslag cliëntenraad 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de cliëntenraad van Pactum over het jaar 2011. Doelstelling cliëntenraad De cliëntenraad van Pactum behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

I Jaarplan 2014 Jeugdzorg Flevoland

I Jaarplan 2014 Jeugdzorg Flevoland I Jaarplan 2014 Jeugdzorg Flevoland Vitree in het kort Jeugdhulp gericht op gezinnen met meer dan 1 probleem kiest voor ambulante zorg in het gezin, tenzij professional in het netwerk activeren expertisecentrum

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek Inkoop jeugd Kenniscarrousel, 9 juni 2016 1 Regio Gooi en Vechtstreek Agenda 1. Een paar vragen 2. Stip op de horizon 3. Wat gaat veranderen? 4. Afpellen: gedwongen kader, ambulante jeugdhulp, dagverblijf,

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden.

N.B. Voor Haaglanden geldt dat de taken die in dit plaatje bij de provincie liggen de verantwoordelijkheid zijn van het stadsgewest Haaglanden. De nieuwe Jeugdwet Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De nieuwe Jeugdwet is er voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die tijdelijk of langer durend ondersteuning nodig hebben

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Begrippenlijst en definities: - Belanghebbenden: de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de stichting, waaronder de interne belanghebbenden zoals cliënten

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Programma 17.00 Opening Door Gijs Weenink, gespreksleider 17.10 Toelichting inkoopproces Door Pieterjan van Delden, AEF 17.45 Mogelijkheid

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo-bijeenkomst Hoorn (8 februari 2012) Transitie: wat verandert er? Regeer-

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Monitor Proeftuinen. Tussenevaluatie Proeftuinen Een goede moat kan gien kwoad en 1+1=3; integratie Sterk in de Klas en OKé-op-School.

Monitor Proeftuinen. Tussenevaluatie Proeftuinen Een goede moat kan gien kwoad en 1+1=3; integratie Sterk in de Klas en OKé-op-School. Monitor Proeftuinen Tussenevaluatie Proeftuinen Een goede moat kan gien kwoad en 1+1=3; integratie Sterk in de Klas en OKé-op-School. De zes Flevolandse gemeenten en de provincie Flevoland hebben op 4

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het "Transitiearrangement Regio Fryslân"

J. Schouwerwou F. Veltman Zaaknummer : Voorstel: Instemmen met het Transitiearrangement Regio Fryslân Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 11 december 2013 Commissievergadering : 3 december 2013 Agendapunt : 10 Nummer : 2013/097 Datum voorstel

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad.

Raadsvoorstel. Vergadering : 20 november Agendapunt : 9 : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema. Aan de Raad. Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D. Fokkema Behandelend ambt. : Gerda Baan E-mail : gbaan@t-diel.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG

VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG Verantwoording In dit document legt de Raad van Toezicht (RvT) verantwoording af over: - De wijze waarop zij toezicht heeft gehouden op het bestuur.

Nadere informatie

Inkoop & subsidie 2018

Inkoop & subsidie 2018 Inkoop & subsidie 2018 AGENDA 1.Welkom en korte inleiding door Myra van den Hoed 2. Stand van zaken Inkoop en subsidie 2017 3. Jeugdhulp Transformatie 2018 4. Jeugdhulp Kenmerken Model 2018 5. Jeugdhulp

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek

hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek Betreft Vergaderdatum hoofdlijnennotitie Decentralisatie Jeugdzorg Westelijke Mijnstreek 25-februari-2014 Gemeenteblad 2014 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. De hoofdlijnennotitie

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP

Transitie Jeugdzorg. 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP Transitie Jeugdzorg 2 april 2014 Ronald Buijs Directeur Yulius KJP 2 Vragen van het organisatiecomité De transities in het sociale domein, een antwoord op? Wat is de transitie Jeugdzorg precies? Hoe ziet

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013

Transitie Jeugdzorg. Woerden, 17 oktober 2013 1. Transitie Jeugdzorg Woerden, 17 oktober 2013 Inhoud Stand van zaken Jeugdwet Regionaal Transitiearrangement Regionale Samenwerking Jeugdwet Voor de zomer wetsvoorstel ingediend 9, 10 en 15 oktober:

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg

Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg. Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Zicht op veiligheid kind bij start netwerkpleegzorg Rapportage implementatie protocol netwerkpleegzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, maart 2012 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Dalfsen Deventer Hardenberg Naam toegang Doelgroep Deelnemers Contactpersoon: Beleidsniveau casusniveau CJG Dalfsen en sociaal kernteam

Nadere informatie