DUURZAME INZETBAARHEID IN HET KLEINBEDRIJF IN DE BOUWNIJVERHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAME INZETBAARHEID IN HET KLEINBEDRIJF IN DE BOUWNIJVERHEID"

Transcriptie

1

2

3 DUURZAME INZETBAARHEID IN HET KLEINBEDRIJF IN DE BOUWNIJVERHEID Interviews met werkgevers Auteurs: dr. B.C.H. de Zwart, AStri Beleidsonderzoek en -advies V. Veldhuis, MSc., AStri Beleidsonderzoek en -advies Bestelcode: ISBN: Harderwijk, november 2012

4 2

5 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING INLEIDING INTERVIEWS Interviews Functioneringsgesprekken Duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden Duurzame inzetbaarheid en gezondheid Duurzame inzetbaarheid en opleiding Duurzame inzetbaarheid en beoordelen en belonen Andere informatie en instrumenten van organisaties in de bouw Soort informatie om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden Wijze van informatievoorziening CONCLUSIES

6 4

7 SAMENVATTING Om adequaat in te kunnen spelen op de vergrijzingstrend in de bouwnijverheid, heeft het bestuur van Arbouw besloten om het thema duurzame inzetbaarheid van medewerkers de komende jaren te benoemen tot een van de centrale thema s in het beleidsprogramma van Arbouw. In dit kader is besloten om specifiek voor het kleinbedrijf in de bouw (<40 medewerkers) een toolkit duurzame inzetbaarheid te ontwikkelen. Om hiervoor een programma van eisen op te kunnen stellen zijn interviews afgenomen met 14 vertegenwoordigers van kleinbedrijven in de bouwnijverheid rond het thema duurzame inzetbaarheid. Geconcludeerd kan worden dat in veel kleinbedrijven in de bouw er geen structurele dialoog plaatsvindt tussen werkgevers en medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid op de langere termijn en wat daar voor nodig is. Functioneringsgesprekken vinden veelal op informele en op onregelmatige basis plaats en hebben vaak meer het karakter van een beoordelingsgesprek dan van een functioneringsgesprek. Als het gaat om het duurzaam inzetbaar houden van werknemers, dan ligt de focus van werkgevers hierbij sterk op het creëren van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Dit mede ingegeven door de dwingende wetgeving op dit terrein en vermoedelijk ook door de beeldvorming dat zolang werknemers maar geen gezondheidsklachten of ongevallen oplopen, men ook duurzame inzetbaarheid zal blijven. De opleidingen die kleinbedrijf-werkgevers in de bouw actief promoten onder hun medewerkers lijken zich te beperken tot de meer verplichte cursussen in het kader van bijvoorbeeld veiligheid. Vakinhoudelijke cursussen of opleidingen gericht op de persoonlijke ontwikkeling worden niet breed gepromoot door werkgevers van MKBbedrijven. Medewerkers zullen dit zelf moeten aankaarten, maar volgens de geïnterviewde werkgevers bestaat hiervoor zeer weinig animo onder medewerkers. Opvallend in het onderzoek is het groot aantal uiteenlopende informatiebronnen die werkgevers noemen van wie men gevraagd en ongevraagd periodiek een grote diversiteit aan informatie ontvangt. Dit roept het beeld op dat de informatievoorziening aan werkgevers niet echt op elkaar is afgestemd en mogelijk ook tot een informatiemoeheid bij werkgevers kan leiden. 5

8 Op basis van de interviews kan worden geconcludeerd dat veel kleinbedrijfwerkgevers in de bouw nog een beperkt zicht hebben op de voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Zij lijken voornamelijk het beeld te hebben dat zolang er veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn de duurzame inzetbaarheid is gewaarborgd. Hierdoor leeft er bij de meeste werkgevers ook niet een duidelijke vraagbehoefte ten aanzien van het thema duurzame inzetbaarheid. Indien door derden informatie gaat worden verspreid over duurzame inzetbaarheid, dan hebben kleinbedrijven een grote voorkeur voor digitale informatie via internet. De informatie dient beknopt te zijn en in de vorm van checklists. Op basis van de resultaten van de interviews worden in het rapport uitgangspunten geformuleerd voor de te ontwikkelen toolkit duurzame inzetbaarheid voor kleinbedrijven in de bouwnijverheid. 6

9 1 INLEIDING Duurzame inzetbaarheid meerjaren beleidsthema Arbouw Om adequaat in te kunnen spelen op de vergrijzingstrend in de bouwnijverheid, heeft het bestuur van Arbouw besloten om het thema duurzame inzetbaarheid van medewerkers de komende jaren te benoemen tot een van de centrale thema s in het beleidsprogramma van Arbouw. In het kader hiervan is reeds eind 2007 aan AStri Beleidsonderzoek en advies de opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een toolkit duurzame inzetbaarheid. Toolkit De toolkit is bedoeld om bedrijven in de bouwnijverheid tools te geven om zelf aan de slag te gaan met het ontwikkelen en implementeren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Inmiddels is deze ontwikkeld en getest in het veld en klaar om te worden omgezet in een digitale versie. MKB-bedrijven Tijdens de pilot is echter gebleken dat de toolkit met name geschikt is voor bedrijven met minimaal werknemers (middenbedrijf). Aangezien een groot deel van de bedrijven in de bouwnijverheid bestaat uit bedrijven met minder dan 40 werknemers (kleinbedrijf), is door Arbouw aan AStri het verzoek gedaan om een afgeleide versie van de toolkit te ontwikkelen die geschikt is voor deze kleine bedrijven. Om een programma van eisen op te kunnen stellen voor deze light -versie van de toolkit, is een aantal interviews afgenomen met werkgevers in kleinbedrijven in de bouwnijverheid rond het thema duurzame inzetbaarheid. In dit rapport worden de resultaten van deze interviews beschreven. Indeling rapport In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van de resultaten van de interviews. In hoofdstuk 3 worden vervolgens op basis van de interviews conclusies getrokken en uitgangspunten geformuleerd voor de light -versie van de toolkit. 7

10 2 INTERVIEWS 2.1 Interviews Bedrijven Met 14 vertegenwoordigers van kleinbedrijven in de bouw (zie tabel 2.1) uit verschillende bouwsectoren, zijn telefonische interviews rond het thema duurzame inzetbaarheid. De geïnterviewden waren veelal werkzaam als eigenaar/directeur of als administratief/financieel medewerker. Tabel 2.1 Geïnterviewde kleinbedrijven bouwnijverheid Sector Aantal werknemers in dienst, excl. uitzendkrachten Schilder 4 Schilder 6 Afbouw 11 Afbouw 6 Afbouw 10 Afbouw 7 Afbouw 17 Grond-, weg- en waterbouw (GWW) 30 GWW 10 GWW 20 GWW 21 Burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) 5 B&U 7 B&U 8 8

11 Vragen Aan de kleinbedrijven zijn de volgende vragen gesteld: 1. Houdt u wel eens functioneringsgesprekken met uw medewerkers? Zo ja, wat bespreekt u in die gesprekken? 2. Wat doet u nu al om uw medewerkers zo goed mogelijk inzetbaar te houden op de volgende thema s? a. arbeidsomstandigheden b. gezondheid c. opleiding d. beoordelen/belonen 3. Maakt u voor het duurzaam inzetbaar houden van uw medewerkers daarnaast nog gebruik van andere informatie en instrumenten die worden aangeboden door organisaties in de bouw? 4. Met wat voor soort informatie bent u het meest geholpen om uw medewerkers inzetbaar te houden? 5. Op welke wijze zou u het liefst deze informatie ontvangen, in welke vorm (internet, papier, checklist, handboek etc.)? De antwoorden op de bovenstaande vraagstellingen zullen we in de onderstaande paragrafen beantwoorden. 9

12 2.2 Functioneringsgesprekken Op basis van de interviews ontstaat het volgende kwalitatieve beeld van de functioneringsgesprekken zoals deze worden ingezet in kleinbedrijven in de bouw. Doorgaans worden functioneringsgesprekken in de kleinbedrijven niet formeel gepland en afgenomen. Deze hebben eerder een informeel karakter en vinden spontaan plaats. Het is veelal de eigenaar die het initiatief neemt voor een gesprek met een medewerker. Dat wordt veelal niet vooraf gepland maar spontaan gearrangeerd, bijvoorbeeld aan het einde van een werkdag of gewoon tijdens of tussen het werk. Aanleiding voor een gesprek is veelal ontevredenheid bij de eigenaar over het functioneren van een medewerker. Doel van het gesprek is dan om de werknemer daar op te wijzen, aan te spreken op hun gedrag. Het gesprek heeft meer het karakter van een eenzijdig dan van een tweezijdig gesprek. De functioneringsgesprekken kennen doorgaans geen vast format maar de inhoud wordt geleid door de zaken die op dat moment spelen. Ook worden in de meeste geïnterviewde bedrijven geen schriftelijke verslagen gemaakt van deze gesprekken. In de bedrijven waar men wel de intentie heeft om functioneringsgesprekken een formeel en periodiek karakter te geven, blijkt het vaak moeilijk om dit ook jaarlijks voort te zetten. Op basis van de interviews kan worden opgemaakt dat er binnen kleinbedrijven in de bouw door werkgevers nauwelijks periodiek wordt gepraat met werknemers over hun duurzame inzetbaarheid op de langere termijn en wat daar voor nodig is. 10

13 Enkele citaten: Ik roep niet officieel de jongens op het matje van nu gaan we een gesprek hebben, daar zijn we te klein voor Ik praat wel met de jongens als het werk niet goed gaat of iets me niet zint Gesprekken gaan niet formeel, als iets niet goed gaat dan volgt een gesprek Alles wat op het hart zit wordt meteen uitgesproken Zou mijn man moeten doen, maar daar is geen tijd voor Gesprekken worden met enige regelmaat gehouden door de directeur We zijn een platte organisatie, als er iets gehaald moet worden, dan moet men dat halen Doen we twee keer per jaar, of ze naar wens functioneren, hoe het gaat in het bedrijf, onderlinge verhoudingen en eventuele punten die ze zelf aangeven Werken via een formatje dat ooit bij de certificering is meegenomen Gaan we mee starten, sommigen werken te lang bij je, dan wordt men te gemakkelijk. Vandaar dat nu voor de officiële manier is gekozen. 11

14 2.3 Duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden Op de vraag wat werkgevers doen op het terrein van arbeidsomstandigheden, worden samenvattend de volgende antwoorden gegeven: Vrijwel alle geïnterviewde bedrijven geven aan te investeren in veilige arbeidsomstandigheden om ongevallen te voorkomen. Dit komt onder meer tot uiting doordat ze VCA-gecertificeerd zijn. Daarnaast stellen zij ook persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking aan de medewerkers, zoals bouwhelmen, handschoenen, veiligheidsschoenen, stofkapjes, veiligheidsbrillen etc. Daarnaast worden door meerdere bedrijven, daar waar mogelijk en relevant, ook hulpmiddelen ingezet om het werk fysiek minder belastend te maken, zoals bijvoorbeeld de inzet van een mobiele kraan, heftruck, mobiele lift etc. Ook geeft een enkel bedrijf aan taakroulatie te doen. Een paar van de geïnterviewde bedrijven organiseren op het werk toolboxmeetingen voor of na het werk, of hebben periodiek overleg tijdens het werk. Dat gaat dan veelal over veiligheidszaken, het gebruik van machines en gereedschap etc. Door de meeste bedrijven wordt aangegeven dat werknemers vaak moeilijk te motiveren zijn om gezond en veilig te werken. Een aantal bedrijven geeft aan ook informatie van Arbouw te ontvangen en gebruik te maken van hun producten. 12

15 Enkele citaten: Persoonlijke beschermingsmiddelen ben ik heel streng op, maar het houdt een keer op. Wat als ze daar geen gebruik van maken? We zorgen dat het materiaal goed voor elkaar is, dat zijn we ook verplicht We hebben toolboxmeetingen met alle medewerkers aan het begin of einde van de dag. Dat gaat over het gebruik van een machine en gereedschap Men volgt het VCA ter voorkoming van bedrijfsongevallen We volgen de arbowetgeving: we hebben veiligheidsschoenen, kleding, handschoenen, helmen etc. Daarnaast volgen we ook de bouwvoorschriften. 2.4 Duurzame inzetbaarheid en gezondheid Op de vraag wat werkgevers doen op het terrein van gezondheid van medewerkers, worden samenvattend de volgende antwoorden gegeven: De meeste werkgevers geven aan dat men bij langdurige verzuimgevallen advies vraagt bij een externe partij, meestal de arbodienst. Een paar bedrijven hebben ook een verzuimbeleid, waarin er regels zijn voor het afmelden bij ziekte en vanuit het bedrijf men ook contact probeert te houden met de zieke werknemer. Vrijwel alle werknemers noemen het PAGO als belangrijk instrument voor de gezondheid van medewerkers. Medewerkers worden periodiek uitgenodigd voor deze PAGO-keuring waarvoor deelname vrijwillig is. De werkgevers hebben echter geen zicht op wie daar aan deelneemt en wat individuele resultaten zijn. Geen van de geïnterviewde werkgevers geeft aan zelf activiteiten te ondernemen ten aanzien van bevordering van gezondheid en lifestyle van medewerkers. 13

16 Enkele citaten: Werknemers moeten meer op zichzelf letten, daar worden ze nu wel op aangesproken Mensen worden periodiek gekeurd, iedereen krijgt het aangeboden, maar het is aan de medewerkers zelf of zij daar heengaan. Wij weten dat niet Als iemand ziek is dan schakelen we de arbodienst in Ik wil dat als je griep hebt thuis blijft. Ze willen dan toch komen maar in de keet steek je de anderen aan, ik moet ze soms echt wegsturen. Ben daar best trots op dat wij daar zo mee omgaan We proberen zo veilig en gezond mogelijk te werken om klachten te voorkomen, veel het werk afwisselen dus en niet constant repeterend werk doen Bij langdurige ziekte wordt veel contact gehouden: een bloemetje/fruitmandje etc. We moeten hemel en aarde bewegen om ze naar de PAGO-keuring te krijgen, dat zien ze als een inbreuk op hun privacy of zoiets 14

17 2.5 Duurzame inzetbaarheid en opleiding Op de vraag wat werkgevers doen op het terrein van opleiding, worden samenvattend de volgende antwoorden gegeven: De cursussen en opleidingen met een verplichtend karakter, zoals in het kader van veiligheid, bhv, EHBO, vernieuwing rijbewijzen, leermeester etc. worden gestimuleerd door MKB-werkgevers en ook veelvuldig afgenomen. In veel mindere mate is dit het geval voor vakinhoudelijke cursussen (tenzij nieuwe werktechnieken hier nadrukkelijk om vragen) of vervolgopleidingen voor persoonlijke ontwikkeling. Werkgevers zien daar vaak de meerwaarde niet van in ( dat leer je wel in de praktijk ) of zijn bang dat hun werknemers daarna vertrekken. Zolang de werknemer hier zelf niet om vraagt, worden deze opleidingen dan ook vrijwel niet aangeboden. Bij de meeste geïnterviewde werkgevers leeft sterk het beeld (terecht of onterecht) dat werknemers geen behoefte hebben aan opleidingen en volgens de werkgevers beginnen medewerkers hier ook nooit zelf over. Een aantal bedrijven geeft aan informatie over opleidingen van Fundeon te ontvangen en ook gebruik te maken van hun opleidingsaanbod. Enkele citaten: Als ze willen kan dat. Als ze zich verder willen ontwikkelen moeten ze dat zelf aankaarten, maar dat doen ze niet Dat wordt niet bewust ingezet in het kader van inzetbaarheid. Soms komen jongens zelf, maar over het algemeen is er ook geen vraag naar opleidingen Er worden periodieke cursussen georganiseerd ten aanzien van veiligheid en bhv. Persoonlijke ontwikkeling komt verder niet aan de orde Werknemers volgen interne cursussen via Fundeon. Dat zijn vakinhoudelijke cursussen, maar bijvoorbeeld ook cursussen communicatie De meeste hebben de volledige opleiding gehad. Er valt niet zo veel verder te volgen aan opleidingen. De meeste hebben hier ook geen behoefte aan Werken samen met Savantis en NOA. Er wordt veel gestimuleerd door deze organisaties, het is belangrijk om je mensen goed op te leiden. Kan ook, er is veel budget voor en wordt ook gesubsidieerd 15

18 2.6 Duurzame inzetbaarheid en beoordelen en belonen Op de vraag wat werkgevers doen op het terrein van beoordelen en belonen, worden samenvattend de volgende antwoorden gegeven: Richtlijn voor beloning is de CAO met hierin de periodieke stappen. Veel werkgevers geven aan dat ze al aan de bovenkant zitten van de CAO. Als iemand echt goed presteert wordt soms extra beloond, maar er is geen sprake van een bonuscultuur. Eén werkgever geeft aan een bonus te geven aan werknemers die het afgelopen jaar niet verzuimd hebben. Enkele citaten: Gaat volledig via cao. Periodes en hoogtes. Geen bonussen tussentijds of persoonlijk Als iemand erg goed is krijgt hij wat extra s, of als men ouder is en niet verder kan komt er wat bovenop Beoordelen/belonen is gekoppeld aan het functioneringsgesprek. Er is echter nauwelijks ruimte voor enige groei in functies Richtlijn is de cao, maar iedereen zit hier boven. Per persoon is het verschillend hoeveel Als iemand het hele jaar niet ziek is krijgt hij een bonus 16

19 2.7 Andere informatie en instrumenten van organisaties in de bouw Op de vraag of werkgevers voor het duurzaam inzetbaar houden van hun medewerkers daarnaast nog gebruik maken van andere informatie en instrumenten die worden aangeboden door organisaties in de bouw, worden samenvattend de volgende organisaties genoemd: NVBU LSVB Arbouw Fosag Fundeon Bouwend Nederland Savantis NOA Arbo Unie ArboNed Fabrikanten Enkele citaten: Wij krijgen informatie van Arbouw, Fosag en de fabrikant Als we vragen hebben dan stappen we naar de NVBU, wij kunnen altijd bij ze aankloppen Van ArboNed krijgen we informatie over de mail en een map over veiligheid Wij lezen en horen veel via Bouwend Nederland Van Arbo Unie krijgen we soms informatie over veilig werken, bewust tillen, omgaan met stof etc. Wij krijgen informatie van VCA, Arbouw, NOA, en Savantis 17

20 2.8 Soort informatie om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden Op de vraag met wat voor soort informatie werkgevers het meest geholpen zijn om de eigen medewerkers inzetbaar te houden, weten de meeste werkgevers geen antwoord te geven of men geeft aan dat daar geen behoefte aan bestaat (mede ingegeven door de crisis). Van de vijf bedrijven die wel een antwoord geven op deze vraagt, noemt één het verkrijgen van informatie over zo min mogelijk fysiek belastende werkmethoden, drie het verkrijgen van een checklist/format voor de afname van functioneringsgesprekken en een hoe je een aantrekkelijke werkgever kan zijn (en blijven). Enkele citaten: Checklist over functioneringsgesprekken, waarin ook staat aangegeven wat het belang is van deze gesprekken Wat wel handig zou zijn is een format voor de functioneringsgesprekken, een lijstje met onderwerpen, zodat je niets vergeet Informatie hoe je een aantrekkelijke werkgever kunt zijn (en blijven) daar zou ik wel mee geholpen zijn 2.9 Wijze van informatievoorziening Op de vraag op welke wijze en vorm men deze informatie zou willen ontvangen geven 9 werkgevers aan via internet en 5 op papier. Argumenten die genoemd worden voor informatie via internet zijn: Is sneller en makkelijker op te zoeken. Papier verdwijnt op de grote stapel. Via de mail, dan verdwijnt het niet aan de aandacht. Per onderwerp eventueel een checklist die te downloaden is of op site staat, met een toelichting en die dan ook kan worden geprint. 18

21 Argumenten die genoemd worden voor informatie op papier zijn: Papieren en memo s werken vaak beter bij oudere medewerkers. Meer aandacht dan via de mail. Bladen of kaarten met korte puntjes worden het best gelezen. Folder is tastbaarder en kan je er even snel bij pakken. De vorm waarin men de informatie wil ontvangen varieert van checklist (6x) tot kaarten met korte puntjes (1x), folder (2x), nieuwsbrief (1x) en memo (1x). Enkele citaten: Als er belangrijke informatie is ontvang ik dit graag via Liefst een folder. Op internet komt ook veel troep binnen en dan gooi je het eerder weg. Een folder daar kijk je tenminste even goed naar Internet, dan kun je het naar behoefte printen Op papier krijgt zoiets meer aandacht dan op de mail Hoe korter hoe liever, niet te uitgebreid. Bladen of kaarten met korte punten zijn het best Het liefst heb ik informatie op een website, dan kan je kijken op een moment wanneer het jou uitkomt 19

22 3 CONCLUSIES Ontbreken dialoog Geconcludeerd kan worden dat in veel kleinbedrijven in de bouw er geen structurele dialoog plaatsvindt tussen werkgevers en medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid op de langere termijn en wat daar voor nodig is. Functioneringsgesprekken vinden veelal op informele en op onregelmatige basis plaats en hebben vaak meer het karakter van een beoordelingsgesprek dan van een functioneringsgesprek. Het initiatief voor een dergelijk gesprek wordt door de werkgever veelal pas genomen als hij niet tevreden is over het functioneren van de medewerker, en krijgt hierdoor eerder het karakter van een eenzijdig dan van een tweezijdig gesprek. Deze gespreken richten zich dan ook meer op de huidige inzetbaarheid dan op de toekomstige duurzame inzetbaarheid. Aandacht voor arbeidsomstandigheden Als het gaat om het duurzaam inzetbaar houden van werknemers, dan ligt de focus van werkgevers hierbij sterk op het creëren van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Dit mede ingegeven door de dwingende wetgeving op dit terrein en vermoedelijk ook door de beeldvorming dat zolang werknemers maar geen gezondheidsklachten of ongevallen oplopen, men ook duurzame inzetbaarheid zal blijven. Door de meeste kleinbedrijven worden hiervoor maatregelen getroffen zoals VCA-certificatie, beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen, aanschaf van hulpmiddelen. maar minder voor opleidingen De opleidingen die kleinbedrijf-werkgevers in de bouw actief promoten onder hun medewerkers lijken zich te beperken tot de meer verplichte cursussen in het kader van bijvoorbeeld veiligheid. Vakinhoudelijke cursussen of opleidingen gericht op de persoonlijke ontwikkeling worden niet breed gepromoot door werkgevers van MKBbedrijven. Medewerkers zullen dit zelf moeten aankaarten, maar volgens de geïnterviewde werkgevers bestaat hiervoor zeer weinig animo onder medewerkers. Onduidelijk is of dit beperkte animo het gevolg is van het ontbreken van motivatie hiervoor, of dat medewerkers onwetend zijn over welke opleidingsmogelijkheden er zijn en/of medewerkers onwetend zijn dat er vanuit de werkgever ook mogelijkheden bestaan om deze te volgen. 20

23 Groot scala aan informatiebronnen Opvallend in het onderzoek is het groot aantal uiteenlopende informatiebronnen die werkgevers noemen van wie men gevraagd en ongevraagd periodiek een grote diversiteit aan informatie ontvangt. Dit roept het beeld op dat de informatievoorziening aan werkgevers niet echt op elkaar is afgestemd en mogelijk ook tot een informatiemoeheid bij werkgevers kan leiden. Beperkte visie op duurzame inzetbaarheid Op basis van de interviews kan worden geconcludeerd dat veel kleinbedrijfwerkgevers in de bouw nog een beperkt zicht hebben op de voorwaarden voor duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Zij lijken voornamelijk het beeld te hebben dat zolang er veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn de duurzame inzetbaarheid is gewaarborgd. Hierdoor leeft er bij de meeste werkgevers ook niet een duidelijke vraagbehoefte ten aanzien van het thema duurzame inzetbaarheid. De enige informatiebehoefte die door een paar werkgevers wordt aangegeven is de behoefte aan een duidelijke checklist voor de functioneringsgesprekken. Voorkeur voor digitale informatie Indien door derden informatie gaat worden verspreid over duurzame inzetbaarheid, dan hebben kleinbedrijven een grote voorkeur voor digitale informatie via internet. De informatie dient beknopt te zijn en in de vorm van checklists. 21

24 Uitgangspunten toolkit voor kleinbedrijven Op basis van bovenstaande conclusies kunnen de volgende uitgangspunten worden geformuleerd voor de te ontwikkelen toolkit duurzame inzetbaarheid voor kleinbedrijven in de bouw: De toolkit zou de volgende doelen moeten hebben: Aangeven waarom investeren in duurzame inzetbaarheid belangrijk is: bewustwording. Werkgevers kennis bijbrengen wat er nodig is om werknemers duurzaam inzetbaar te zijn, uitgaande van integraal denkkader: kennisoverdracht. Laten zien waar ze al mee bezig zijn: belonen. Laten zien waar nog leemtes en kansen liggen: stimuleren. Aanreiken van instrumenten, werkwijzen, good practices etc.: faciliteren. Stimuleren dat werkgevers uiteindelijk ook daadwerkelijk aan de slag gaan: activeren. De toolkit moet verder aan de volgende eisen voldoen: Digitaal. Niet te veel tijd kosten. In de vorm van een checklist. Concrete punten opleveren. Verwijzen naar reeds bestaande instrumenten en faciliteiten. Mogelijkheid om resultaten uit te printen op papier. 22

25

Inleiding. De volgende vijf onderzoeksthema s stonden centraal

Inleiding. De volgende vijf onderzoeksthema s stonden centraal 1 Inleiding Onderzoek Eind 2012 hebben de werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd in de ROM AStri Beleidsonderzoek en advies opdracht gegeven voor een onderzoek naar de kosten en de opbrengsten van de

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de bouw

Duurzame inzetbaarheid in de bouw Duurzame inzetbaarheid in de bouw Workshop Arbocoördinatie Arbouw 2015 Kees Peereboom voor gezond en veilig werken Workshop duurzame inzetbaarheid in de bouw Wat is duurzame inzetbaarheid? Wat is mijn

Nadere informatie

ANALYSE ITEMS DUURZAME INZETBAARHEID PAGO BOUWNIJVERHEID 2010-2011

ANALYSE ITEMS DUURZAME INZETBAARHEID PAGO BOUWNIJVERHEID 2010-2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw zijn vertegenwoordigd Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Enquête Vertrouwen in financiële wereld Door NCRV Rondom 10-27 mei 2011

Enquête Vertrouwen in financiële wereld Door NCRV Rondom 10-27 mei 2011 Enquête Vertrouwen in financiële wereld Door NCRV Rondom 10-27 mei 2011 Voor dit onderzoek werden 358 bankmedewerkers ondervraagd, aangesloten bij FNV en CNV. Nu volgt een aantal stellingen over het consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer Stress uit de bouw Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress Informatie voor de werknemer In de bouw wordt hard gewerkt, geen project verloopt hetzelfde.

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft met de externe arbodienst van uw bedrijf.

Nadere informatie

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro b ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro 9 april 2013

Nadere informatie

2. Wat krijgen nieuwe ouders toegestuurd, wanneer en met welk doel?

2. Wat krijgen nieuwe ouders toegestuurd, wanneer en met welk doel? Toets Administratie 1. Wat zijn de plaatsingscriteria? A Bovenaan de wachtlijst eerst, kinderen van medewerkers hebben geen voorrang, tweede kind wel voorrang, geestelijke en lichamelijke verzorging. (Kunnen

Nadere informatie

Bouw aan je gezondheid

Bouw aan je gezondheid Bouw aan je gezondheid Gratis leefstijladvies en begeleiding voor werknemers in de bouw Informatie voor de werknemer Hart- en vaatziekten Gezond en vitaal zijn; wie wil dat niet? Iedereen wil tenslotte

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro

Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Vragenlijst Arbodiensten in de Metalektro Deze vragenlijst gaat over de ervaringen die u als werknemer heeft met de arbodienst en de bedrijfsarts/arboarts van uw bedrijf. Deelname aan het vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op

Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op Arbouw staat voor gezond en veilig werken in de bouwnijverheid en richt zich op de duurzame inzetbaarheid van werkgevers en werknemers in deze bedrijfstak. Jan Warning Directeur Arbouw Hoe wij werken Praktijkgericht

Nadere informatie

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Opdrachtgever: WENb Opdrachtnemer: BIMBIM Nieuwe Media bv. Auteurs: Mevrouw C. (Cindy) van Hunen communicatieadviseur en de heer P. (Pim) Mulder Directeur

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Gezond en veilig werken. Je hebt t zelf in de hand.

Gezond en veilig werken. Je hebt t zelf in de hand. Gezond en veilig werken. Je hebt t zelf in de hand. Advies en informatie voor werknemers Gezond en veilig werken. Je hebt t zelf in de hand. Gezond en veilig werken, je goed voelen en dat blijven doen,

Nadere informatie

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO)

Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Gericht Periodiek Onderzoek (GPO) Aandacht voor werk met bijzondere gezondheidsrisico s Informatie voor de werknemer Werk met bijzondere gezondheidsrisico s Sommige werkzaamheden in de bouwnijverheid gaan

Nadere informatie

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren

Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer. 18 mei 2015 Mark Fleuren Een integrale aanpak voor RI&E op de werkvloer 18 mei 2015 Mark Fleuren Waar ging het ook al weer over? RI&E Wat zijn de risico s hier? Hebben we er genoeg aan gedaan? Wat is genoeg? De droge stof: wettelijk

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen.

Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen. Het bestuurlijk netwerk: conclusies en aanbevelingen. 1. Inleiding. Om goede resultaten te kunnen boeken, werkt de gemeente samen met burgers, bedrijven en instellingen in een bestuurlijk netwerk. Een

Nadere informatie

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken NATUURSTEEN Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken Zwaar en stoffig werk Het werken met natuursteen is zwaar werk. Ook komt er bij het bewerken van natuursteen

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen. Weet waarmee je werkt! Informatie voor de werknemer

Gevaarlijke stoffen. Weet waarmee je werkt! Informatie voor de werknemer Gevaarlijke stoffen Weet waarmee je werkt! Informatie voor de werknemer Weet jij of je met gevaarlijke stoffen werkt? Als een product gevaarlijk is voor je gezondheid of onveilig is, dan is het etiket

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Veilig en Gezond Samenwerken Beleid Bouwend Nederland 2013-2016. Andrew Wiersma Beleidsadviseur Bouwend Nederland Bestuurslid Arbouw

Veilig en Gezond Samenwerken Beleid Bouwend Nederland 2013-2016. Andrew Wiersma Beleidsadviseur Bouwend Nederland Bestuurslid Arbouw Veilig en Gezond Samenwerken Beleid Bouwend Nederland 2013-2016 Andrew Wiersma Beleidsadviseur Bouwend Nederland Bestuurslid Arbouw Relatie SSVV Bouwnijverheid = 1 van de 12 sectoren en vaak is er VCA

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Oudervragenlijst 2013-2014

Oudervragenlijst 2013-2014 Oudervragenlijst 2013-2014 ICBS De Trimaran Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder Uitleg voor het beantwoorden van de vragenlijst 2013-2014 Eens in de vier jaar houden alle Sarkonscholen onder de ouders

Nadere informatie

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER HEALTHY Opleiden jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER Opleiden Uitval is te voorkomen door het gericht opleiden van je personeel, met daarin veel aandacht voor arbo en gezondheid. De kosten van preventieve

Nadere informatie

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te

Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te Bijlage 1: Stappenplan hoe werknemers te bewegen tot scholing en opleiding Doel van dit stappenplan is aan te geven hoe P&O leidinggevenden kan helpen bij het selecteren van de doelgroep, het voeren van

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Zeist, 10 februari 2010

Zeist, 10 februari 2010 Loyalis Seminar Rien Fait, SOML Zeist, 10 februari 2010 Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) 4 brede scholengemeenschappen ruim 1.000 medewerkers tot 2001 structureel hoog ziekteverzuim: > 11% 2001:

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I 2 0 1 7 Reinier Hoogendorp Evert Smit Simone van Houten BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 16094/10/WWB/samenvatting/170616 INLEIDING Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE theorie en praktijk

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE theorie en praktijk Stadsschouwburg Utrecht Telefoon algemeen 030 232 41 25 Lucasbolwerk 24 Fax algemeen 030 231 44 99 3512 EJ Utrecht Telefoon techniek 030 232 41 09 Directeur Hoofd Technische Dienst Technische Organisatie

Nadere informatie

Dialoogkaarten. werknemers en werkgevers in de tuinbouw- en groensector.

Dialoogkaarten. werknemers en werkgevers in de tuinbouw- en groensector. Dialoogkaarten werknemers en werkgevers in de tuinbouw- en groensector www.kaartjewerkaan.nu Kaart je werk aan Inhoud 15 kaarten met informatie over wat je als werknemer zelf kunt doen om gezond, plezierig

Nadere informatie

ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw

ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw ARBOUWVRAGENBLOK WERKNEMERS 2012 Auteur: F.J. Jansen, Economisch Instituut voor de Bouw Harderwijk, februari 2013 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 5 2 POPULATIE, STEEKPROEF EN RESPONS... 6 3 UITKOMSTEN...

Nadere informatie

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel

Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Het Nedasco Gezond Werken Pakket Personeel Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf heeft Nedasco het Gezond Werken Pakket Personeel ontwikkeld. Dit totaalconcept

Nadere informatie

Leven lang lekker werken 8 april 2013 Duurzame inzetbaarheid bij een afval-energiecentrale

Leven lang lekker werken 8 april 2013 Duurzame inzetbaarheid bij een afval-energiecentrale Leven lang lekker werken 8 april 2013 Duurzame inzetbaarheid bij een afval-energiecentrale Aanleiding Stijging pensioenleeftijd van 62 naar 65+ Stijgende gemiddelde leeftijd Lange dienstverbanden Eenzijdige

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren

1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren terug Formulier jaargesprek Datum: Gespreksdeelnemers Naam : Handtekening Naam: Handtekening 1. Terugblik op het afgelopen jaar: de inhoud van het werk, taken, wijze van functioneren Terugblik of afspraken

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

Het jaargesprek. PPM/Floris en Vinke. 1 De term jaargesprek is ontleend aan de Academische Ziekenhuizen. Hier is het jaargesprek in 1998

Het jaargesprek. PPM/Floris en Vinke. 1 De term jaargesprek is ontleend aan de Academische Ziekenhuizen. Hier is het jaargesprek in 1998 Het jaargesprek Definitie van een jaargesprek Een jaargesprek is een jaarlijks formeel gesprek tussen een werkgever en een medewerker. In het jaargesprek worden alle onderwerpen besproken die te maken

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Gevaarlijke stoffen. Weet waarmee je werkt! Informatie voor werkgevers

Gevaarlijke stoffen. Weet waarmee je werkt! Informatie voor werkgevers Gevaarlijke stoffen Weet waarmee je werkt! Informatie voor werkgevers Tijdens het werk krijgt u te maken met gevaarlijke stoffen in bouwmaterialen en bouwproducten, zoals verf, lijm, cement en kit. Ook

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 4. Grenzen bewaken 28 Hoofdstuk 1. Time management 4 1) Het belang van grenzen bewaken 29 1) Wat is time management? 5 2) Bekende valkuilen 30 2) Waarom heb je tijd

Nadere informatie

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen neem deel aan Praktijkdag Veilig werken Kennis om te delen De industriële- en bouwsector kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: tijd is geld en als twee woorden genoeg zijn om iets uit te leggen,

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

1 Arbeidsomstandigheden Kwaliteit van arbeid Veiligheid, gezondheid en welzijn De Arbowet 21 1.

1 Arbeidsomstandigheden Kwaliteit van arbeid Veiligheid, gezondheid en welzijn De Arbowet 21 1. Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 Arbeidsomstandigheden 11 1.1 Kwaliteit van arbeid 12 1.2 Veiligheid, gezondheid en welzijn 15 1.3 De Arbowet 21 1.4 Samenvatting 24 2 Arbobeleid 26 2.1 Arbobeleid 27 2.2

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Veilig werken met machines

Veilig werken met machines Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Wim De Boer 15 November 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/89293 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

Tilweg 5b. Een tillift thuis

Tilweg 5b. Een tillift thuis Tilweg 5b Tilweg 5b is een project van het programma Thuiszorgtechnologie van ZorgOnderzoek Nederland, waarin met vijftien thuiszorgorganisaties samen aan dit pakket is gewerkt. Tilweg 5b is een huisadres,

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Inventarisatie behoeften van

Inventarisatie behoeften van Inventarisatie behoeften van werkenden met een chronisch ziekte overzicht behoeften In dit deel van het onderzoek brengen we de behoefte aan praktische ondersteuning in kaart van werkenden met een chronische

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Handleiding VCA-tool. Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht

Handleiding VCA-tool. Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht Handleiding VCA-tool Arno de Graaff, 16 januari 2014, Utrecht Handleiding VCA-tool Gebruik je kop en de juiste knop! Dit is versie 1.0 van de VCA-tool; goed doordacht, zorgvuldig gebouwd en getest. Toch

Nadere informatie

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw

KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT. Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw KWALITEIT ARBODIENSTVERLENING BOUW 2010 CONCEPTRAPPORT Auteur: K. Afrian, MSc, Economisch Instituut voor de Bouw Harderwijk, september 2011 Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie