Wat zijn de opbrengsten en uitkomsten van onderzoek naar de eigen praktijk? Fred Korthagen en Mieke Lunenberg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn de opbrengsten en uitkomsten van onderzoek naar de eigen praktijk? Fred Korthagen en Mieke Lunenberg"

Transcriptie

1 Wat zijn de opbrengsten en uitkomsten van onderzoek naar de eigen praktijk? Fred Korthagen en Mieke Lunenberg Hieronder gaan we in op de individuele, institutionele en collectieve opbrengsten van praktijkonderzoek door lerarenopleiders. Kelchtermans en Vanassche (2010) omschrijven als een van de kenmerken van praktijkonderzoek dat de onderzoeker zelf in het geding is en zichzelf ter discussie stelt. In navolging van deze omschrijving beperken we ons in deze bijdrage tot opbrengsten van studies waarin de lerarenopleider zelf onderwerp van onderzoek is. Individuele opbrengsten De literatuur (bijv. Ax, Ponte & Brouwer, 2008; Baird, 2004; Loughran e.a., 2004; Lunenberg, Korthagen & Zwart, 2010; Ponte, 2002; Zwart, Korthagen & Lunenberg, 2008) laat zien dat onderzoek naar de eigen praktijk een krachtige impuls geeft aan de professionele ontwikkeling van individuele lerarenopleiders. Bijna alle onderzoek naar de eigen praktijk laat leereffecten zien die samenhangen met diepgaande bewustwording of een systematische vorm van reflectie (Ponte, 2000). Onder het kopje Praktijk zijn daarvan voorbeelden te vinden. Uit deze literatuur blijkt dat de opbrengst voor de individuele opleider veelal een mix is van: - het ontdekken van verkeerde of niet helemaal juiste aannames over (de effecten van) het eigen opleidingsonderwijs, - het ontwikkelen van een nieuwe perspectieven en waarden, - het vinden van (nieuwe) gedragsmogelijkheden, - het verwerven van belangrijke en nieuwe theoretische inzichten, - meer verkrijgen van meer inzicht in zichzelf als opleider - een verandering in de eigen professionele identiteit als opleider, - het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en een andere houding m.b.t. het gebied van onderzoek doen (de ontwikkeling van scholarship), - vergroting van professioneel zelfvertrouwen en empowerment, - het genieten van het verkrijgen van meer inzicht en van het lezen van theorie. Over onderzoek door leraren en leraren-in-opleiding naar hun eigen praktijk is onder andere gepubliceerd door Ponte (voor een samenvatting van veel van haar werk zie Ponte, 2010). In navolging van dit onderzoek door leraren en leraren-in-opleiding verschijnen er recentelijk ook in Nederland verslagen van kleinschalig, kortlopend onderzoek door lerarenopleiders waarin de lerarenopleider zelf centraal staat. In het VELON-tijdschrift, bijvoorbeeld, deed Van den Bos (2008) verslag van de studie naar zijn cursussen voor hbo-docenten en concludeert dat zijn voorbeeldfunctie en de aandacht voor de eigen praktijk van de cursisten in belangrijke mate bijdragen aan het succes van de cursus. Morshuis (2009) doet verslag van haar onderzoek naar de vraag hoe zij de stage-ervaringen van haar studenten productiever kan maken, terwijl Ruit (2009) onderzoekt wat zijn cursussen over kernreflectie betekenen voor de schoolopleiders die de bijeenkomsten volgen. We hebben ook één zelfstudie gevonden waarin een schaduwzijde voor de individuele opleider wordt vermeld. Nicol (1997), een beginnend lerarenopleider, stelt dat het openlijk onderzoeken en ter discussie stellen van haar werk bij sommige studenten tot twijfel leidde over haar capaciteiten. Van dit voorbeeld kunnen we leren dat het belangrijk is om na te denken over de wijze waarop studenten worden betrokken bij de zelfstudie van hun opleider. Nicols ervaringen houden een waarschuwing in voor beginnende lerarenopleiders om zich niet te kwetsbaar op te stellen. Zij laten tevens zien dat studenten niet 'automatisch' herkennen

2 dat een lerarenopleider die een zelfstudie doet naar de eigen praktijk daarmee een rolvoorbeeld is van hoe de eigen praktijk kan worden onderzocht en bereflecteerd. Lerarenopleiders moeten daarover expliciet zijn, willen de studenten een relatie met hun eigen werk als leraar kunnen leggen. Opbrengsten op institutioneel niveau Onderzoek naar de eigen praktijk door verschillende lerarenopleiders binnen eenzelfde organisatie, kan een stevige invloed hebben op institutioneel niveau, mede door de meerwaarde die het uitwisselen van ideeën en bevindingen heeft. Zie onder het kopje Praktijk enkele voorbeelden. Ponte (2002) stelt dan ook dat professionaliseringstrajecten het meest succesvol zijn, wanneer zij zijn ingebed in leergemeenschappen waarin opleiders, onderzoekers en docenten nauw samenwerken. Loughran (2002) was één van de eersten die de meerwaarde van samenwerking bij onderzoek naar de eigen praktijk onderkende. Hij beschrijft de aanleiding: een poging om studenten het voordeel van gezamenlijk lesgeven te demonstreren, mondde uit in - ook - een leerproces voor Loughran en zijn collega Berry (Berry & Loughran, 2002). Russell (1997) schrijft in zijn zelfstudie over zijn samenwerking met een collega: "Onze discussies ( ) waren een van de opwindendste ervaringen in mijn loopbaan, omdat ze zowel over mijn eigen praktijk gingen als over de meer algemene vraag hoe we leraren helpen om te leren onderwijzen" (p. 44). De voorbeelden van zelfstudieonderzoek door Clandinin (1995) en Conle (1999) laten zien dat door onderzoek naar de eigen praktijk soms een heel opleidingsconcept of bepaalde gevestigde procedures onderuit gehaald worden. Dat komt dan doordat het onderzoek laat zien dat het curriculum of bepaalde procedures niet effectief zijn of niet sporen met belangrijke opleidingsdoelen of waarden. Meestal is dat de aanleiding tot een verbeterslag. Zo kan onderzoek naar de eigen praktijk leiden tot opbrengsten voor een heel team of opleidingsinstituut. De literatuur laat echter ook zien dat lang niet alle lerarenopleidingen de waarde van onderzoek naar de eigen praktijk voor het institutionele niveau onderkennen. Verbindingen tussen het dagelijks werk van lerarenopleiders en institutionele belangen blijken soms ver te zoeken: "In de openbaarheid praten we over structuren en regels. Privé praten we over burnout, weerstanden van studenten tegen multiculturaliteit en technologie ( ), over inconsistenties waarvan we weten dat ze bestaan, maar waarvoor de tijd ontbreekt om ze op te lossen", zo stellen Guilfoyle, Hamilton, Pinnegar en Placier (2000, p. 21). Zij concluderen dat, als het om institutionele aangelegenheden gaat, onderzoek naar de eigen praktijk soms de functie lijken te hebben om een stapje terug te doen, de situatie te bekijken en dingen in perspectief te blijven zien, in plaats van dat ze bijdragen aan werkelijke verbeteringen op institutioneel niveau. Interessant in dit verband is dat recentelijk een aantal lerarenopleiders die in het begin van de jaren negentig aan de wieg van de zogeheten self-study research beweging stonden, inmiddels leidinggevende posities hebben verworven en nu hun eigen managementpraktijken onderzoeken. Zo onderscheidt het hoofd van een Amerikaanse lerarenopleiding, Mills (2010), teachers and technocrats om zijn positie te typeren: hij moet de eisen en wensen van lerarenopleiders en van de universiteit als geheel verbinden. De technocrats vertegenwoordigen de macht: of het nu gaat om organisatieveranderingen, een vaste aanstelling of geld voor onderwijs of onderzoek, de technocrats hebben het laatste woord. Meer dan eens kreeg Mills het verwijt overgestapt te zijn naar the dark side, de kant van de machthebbers. Het onderzoek van Mills, maar ook van anderen (bijvoorbeeld Loughran,

3 2010; Tidwell & Heston, 2010) laat zien dat de handelingsruimte van leidinggevenden zijn grenzen kent. Samenvattend veronderstellen we dat onderzoek naar de eigen praktijk een sterke invloed kan hebben op institutioneel niveau, mits de lerarenopleiders die zulk onderzoek uitvoeren, invloed hebben binnen de organisatie, of als personen in leidende posities openstaan voor de uitkomsten ervan en hun handelingsruimte optimaal benutten. In situaties waar dit niet het geval is, lijkt de kans op een structurele invloed van onderzoek naar de eigen praktijk gering, hoewel het ook dan wel kan bijdragen aan een groter zelfvertrouwen van de betrokkenen (Fitzgerald, East, Heston en Miller, 2002). In het verlengde van deze conclusie is het interessant om de vraag te stellen welk effect we kunnen verwachten van de kennisontwikkeling door lectoren en binnen kenniskringen. Wordt de nieuw verworven kennis benut om bijvoorbeeld de opleidingsdidactiek binnen een opleiding systematisch te verbeteren of is er vooral sprake van individuele professionele ontwikkeling van de direct betrokkenen? Collectieve opbrengsten Er zijn ook collectieve opbrengsten van onderzoek naar de eigen praktijk voor groepen samenwerkende lerarenopleiders van verschillende instellingen als voor de gehele beroepsgroep van lerarenopleiders. Deze opbrengsten zijn vaak het resultaat van wat er gebeurt tijdens het proces van samenwerken bij onderzoek naar de eigen praktijk. Samenwerking bij onderzoek verschilt van andere vormen van samenwerking, zoals ook Kubler LaBoskey, Davies-Samway en Garcia (1998) benadrukken. Zij leggen uit dat samenwerking gewoonlijk gericht is op het bereiken van consensus, terwijl bij samenwerking op het gebied van onderzoek naar de eigen praktijk juist een kenmerk is dat de verschillende invalshoeken van de betrokkenen centraal staan. Een voorbeeld hiervan is het werk van de zogeheten Arizona-groep (Guilfoyle, Hamilton, Pinnegar & Placier, 1995; Guilfoyle, Hamilton & Pinnegar, 1997). Zij werkten bij verschillende instituten en wisselden verhalen over hun ervaringen als beginnende lerarenopleiders uit. Door de confrontatie van verschillende ervaringen en opvattingen kwamen zij tot inzichten die niet alleen voor henzelf, maar door hun publicaties ook voor anderen winst betekenden. De Arizona-groep heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij het zichtbaar maken van het gebrek aan ondersteuning voor en begeleiding van beginnende lerarenopleiders. Ax, Ponte en Brouwer (2008) benadrukken dat de wisselwerking tussen individuele opbrengsten van onderzoek en collectieve kennis een belangrijke opbrengst van onderzoek naar de eigen praktijk zou moeten zijn. Zij zeggen: "Professionals kunnen dat doen door steeds een verbinding te leggen tussen hun persoonlijke kennis en collectieve kennis" (p. 22). Dit gebeurt in sterke mate in de tweejaarlijkse International Conference on Self-Study of Teacher Education Practices, die daarom van groot belang is voor de internationale gemeenschap van lerarenopleiders. De verslagen van deze conferenties geven een goed overzicht van de ontwikkeling van onderzoek naar de eigen praktijk door lerarenopleiders. Tijdens de eerste conferentie in 1996, was men vooral gericht op de primaire processen in de opleiding. Sinds 2002 is het focus verbreed naar onderwerpen als het curriculum en samenwerking tussen collega's. Deze kennis is te vinden in tal van tijdschriftartikelen en sinds 2005 ook in Studying Teacher Education, een tijdschrift dat speciaal gewijd is aan onderzoek door lerarenopleiders naar hun eigen praktijk. Een overzicht van boeken van lerarenopleiders over hun eigen praktijk is te vinden op

4 Van belang voor de beroepsgroep is tevens dat momenteel een toenemend aantal onderzoeken naar de eigen praktijk ook in erkende wetenschappelijke tijdschriften wordt gepubliceerd (Zeichner & Nofke, 2001), hetgeen de zichtbaarheid van het werk van lerarenopleiders vergroot en de aard van wetenschappelijke kennis doet veranderen. Door deze ontwikkeling komt namelijk een belangrijk nieuw element binnen in de wetenschap, namelijk het praktijkperspectief. Bovendien worden individuele of institutionele opbrengsten van onderzoek naar de eigen opleidingspraktijk hierdoor geplaatst binnen het kader van reeds bestaande wetenschappelijke kennis. Dit is met name belangrijk omdat Ducharme (1993) vaststelde dat lerarenopleiders, in ieder geval in Noord-Amerika, vaak nauwelijks toekomen aan het bijhouden van de literatuur op hun vakgebied. Zeichner (1999) vindt de ontwikkeling van zelfstudieonderzoek daarom één van de belangrijkste ontwikkelingen in de lerarenopleiding van de afgelopen decennia. Een punt van aandacht is dat, internationaal bezien, veel onderzoek door lerarenopleiders naar hun eigen praktijk kortlopend en kleinschalig is. Zeichner (2007) pleit er daarom voor om individuele onderzoeken in de context van onderzoeksprogramma s te plaatsen die op specifieke aspecten van opleiden zijn gericht en ze zo te verbinden met mainstream-onderzoek naar het opleiden van leraren. Zo kan volgens Zeichner de stem en het perspectief van lerarenopleiders deel uit gaan maken van het debat over het opleiden van leraren. Referenties Ax, J., Ponte, P & Brouwer, N. (2008). Actieonderzoek in de initiële lerarenopleiding: Een verkenning. VELON Tijdschrift, 29(1), Baird, J. (2004). Interpreting the what, why and how of self-study in teaching and teacher education. In J. Loughran, M. L. Hamilton, V. LaBoskey & T. Russell (Eds.), International Handbook of Self-Study of Teaching and Teacher Education Practices (pp ). Dordrecht/Boston: Kluwer Academic Publishers. Berry, A. & Loughran, J. (2002). Developing an understanding of learning to teach in teacher education. In J. Loughran & T. Russell (Eds.), Improving Teacher Education Practices Through Self-study (pp ). London/New York: Routledge Falmer. Bos, P. van den (2008). Leren faciliteren. Wat helpt? Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 29(3), Clandinin, D.J. (1995). Still Learning to Teach. In T. Russell & F. Korthagen (Eds.), Teachers who teach teachers (pp ). London: Falmer Press. Conle, C. (1999). Moments of interpretation in the perception and evaluation of teaching. Teaching and Teacher Education, 15, Ducharme, E.R. (1993). The lives of teacher educators. New York: Teachers College Press. Fitzgerald, L., East, K., Heston, M. & Miller, C. (2002). Professional intimacy: transforming communities of practice. In C. Kosnik, A. Freese & A. Samaras (Eds.), Making a Difference in Teacher Education Through Self-Study. The proceedings of the Third international Conference of the Self-Study of Teacher Education Practices, Herstmonceux Castle, East Sussex, England (pp ). Toronto, Ontario: OISE, University of Toronto. Guilfoyle, K., Hamilton, M.L., Pinnegar, S. & Placier, M. (1995). Becoming Teachers of Teachers: The Paths of Four Beginners. In T. Russell & F. Korthagen (Eds.), Teachers who teach teachers (pp ). London/Washington D.C.: Falmer Press. Guilfoyle, K., Hamilton, M.L. & Pinnegar, S. (1997). Obligations to Unseen Children. In J. Loughran & T. Russell Eds.), Teaching about Teaching (pp ). London/Washington, D.C.: Falmer Press. Guilfoyle, K., Hamilton, M.L., Pinnegar, S. & Placier, M. (2000). Myths and Legends of Teacher Education Reform in the 1990s: A Collaborative Self-Study of Four

5 Programs. In J. Loughran & T. Russell (Eds.), Exploring Myths and Legends of Teacher Education. The proceedings of the Third International Conference of the Self-Study of Teacher Education Practices, Herstmonceux Castle, East Sussex, England (pp ). Kingston, Ontario: Queen s University. Kelchtermans, G., & Vanassche, E. (2010). Stel een andere vraag en je krijgt een ander antwoord. Pedagogische Studiën, 87 (4), Kubler LaBoskey, V., Davies-Samway, K., & Garcia, S. (1998). Cross-institutional Action Research: A Collaborative Self-study. In M.L. Hamilton (Ed)., Reconceptualizing Teaching Practice: Self-study in Teacher Education (pp ). London/Bristol: Falmer Press. Loughran, J. (2002). Understanding self-study of teacher education practices. In J. Loughran & T. Russell (Eds.), Improving teacher education practices through self-study (pp ). London/New York: RoutledgeFalmer. Loughran, J. (2010). Searching for meaning in structuring pre-service teacher education. In: L.B. Erickson, J.R. Young, & S. Pinnegar, Navigating the Public and Private: Negotiating the Divers Landscape of Teacher Education. Provo, Utah: Brigham Young University, pp Loughran, J., Hamilton, M.L., LaBoskey, V., & Russell, T. (Eds.) (2004). International Handbook of Self-Study of Teaching and Teacher Education Practices. Dordrecht/Boston: Kluwer Academic Publishers. Lunenberg, M., Korthagen, F.A.J. & Zwart, R.C. (2010). Een onderzoekende lerarenopleider worden. Pedagogische Studiën, 87(4), Mills, G. (2010). Bowing to the absurd: reflections on leadership in higher education. In: L.B. Erickson, J.R. Young, & S. Pinnegar, Navigating the Public and Private: Negotiating the Divers Landscape of Teacher Education. Provo, Utah: Brigham Young University, pp Morshuis, J. (2009). Stage-ervaringen: Studenten tussen persoon en professie. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 30 (1), Nicol, C. (1997). Learning to teach prospective teachers to teach mathematics: The struggles of a beginning teacher educator. In J. Loughran & T. Russell (Eds.), Teaching about teaching (pp ). London/Washington, D.C.: Falmer Press. Ponte, P. (2000). Actie-onderzoek: Reflectief-onderzoeksmatig handelen als kenmerk van de professionele docent. VELON Tijdschrift voor lerarenopleiders, 21(1), Ponte, P. (2002). Actie-onderzoek als professionaliseringsstrategie voor docenten uitgevoerd en begeleid. VELON Tijdschrift voor lerarenopleiders, 23(3), Ruit, P. (2009). Een onderzoek naar het opleiden van schoolopleiders. Tijdschrift voor Lerarenopleiders 30 (4), Ponte, P. (2010). Action research as a tool for teacher s professional development. In Baker, E., McGaw, B. & Peterson, P. (Eds.) International encyclopedia of education (3rd ed). Oxford: Elsevier. Russell (1997). Teaching Teachers: How I Teach is the Message. In J. Loughran & T. Russell (Eds.), Teaching about Teaching (pp ). London/Washington, D.C.: Falmer Press. Tidwell, D., & Heston, M. (2010). Past as prologue: recursive reflection using professional histories. In: L.B. Erickson, J.R. Young, & S. Pinnegar, Navigating the Public and Private: Negotiating the Divers Landscape of Teacher Education. Provo, Utah: Brigham Young University, p Zeichner, K. (1999). The new scholarship in teacher education. Educational Researcher, 28(9), 4-15.

6 Zeichner, K.M. (1995). Reflections of a teacher educator working for social change. In T. Russell & F. Korthagen (Eds.), Teachers who teach teachers (pp.11-24). London: Falmer Press. Zeichner, K. (2007). Accumulating knowledge across self-studies in teacher education. Journal of Teacher Education, 58(1), Zeichner K. & Noffke S. (2001). Practitioner research. In V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching and teacher education (pp ). Washington: AERA. Zwart, R., Korthagen, F. & Lunenberg, M. (2008). Becoming a scholarly teacher educator: The contribution of self-study research to the learning of teacher educators. Paper gepresenteerd op de American Educational Research Conference, New York.

van lerarenopleiders Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling colofon Reviewstudie in opdracht van NWO/PROO

van lerarenopleiders Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling colofon Reviewstudie in opdracht van NWO/PROO colofon Mieke Lunenberg, Jurriën Dengerink en Fred Korthagen Vrije Universiteit Amsterdam, 2013 22525_1 StudioVU HET BEROEP VAN LERAREN OPLEIDER Professionele rollen, professioneel handelen en professionele

Nadere informatie

Werk, scholing en onderzoek: Masterprogramma. platform? ARTIKEL

Werk, scholing en onderzoek: Masterprogramma. platform? ARTIKEL ARTIKEL Werk, scholing en onderzoek: Masterprogramma Aanleiding Tot nu toe konden professionals in de speciale onderwijszorg zich na het behalen van hun initiële opleiding op twee manieren verder kwalificeren

Nadere informatie

De professionalisering van. lerarenopleiders in Nederland. Prof. dr. red A.J. Korthagen

De professionalisering van. lerarenopleiders in Nederland. Prof. dr. red A.J. Korthagen Prof. dr. red A.J. Korthagen De professionalisering van lerarenopleiders in Nederland Een EPS-brochure gericht op de verhoging van de beroepskwaliteit van lerarenopleiders in Nederland Deze brochure (oplage

Nadere informatie

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar ARTIKEL De lerarenopleider als kennisontwikkelaar Aandacht voor de lerarenopleider als kennisontwikkelaar sluit aan bij een aantal actuele ontwikkelingen binnen de lerarenopleidingen. In de nieuwe beroepsstandaard

Nadere informatie

Lerarenopleiders stellen eisen aan zichzelf

Lerarenopleiders stellen eisen aan zichzelf ARTIKEL Lerarenopleiders stellen eisen aan zichzelf Een beroepsprofiel voor lerarenopleiders In de afgelopen paar jaar ben ik in het kader van mijn promotieonderzoek bezig geweest met de ontwikkeling van

Nadere informatie

Inrichting van de leerwerkplek bij het opleiden in de school

Inrichting van de leerwerkplek bij het opleiden in de school ARTIKEL Inrichting van de leerwerkplek bij het opleiden in de school Bij het opleiden in de school leren studenten in en van het werk. Hierbij treden verschillende soorten leerprocessen op die niet per

Nadere informatie

Opleiden in de school: veredelde stage of leren in een professionele organisatie?

Opleiden in de school: veredelde stage of leren in een professionele organisatie? ARTIKEL Opleiden in de school: veredelde stage of leren in een professionele organisatie? In verschillende nota's van de overheid krijgt de school een grotere verantwoordelijkheid toegewezen in het opleiden

Nadere informatie

Actieonderzoek strategie voor leiderschap

Actieonderzoek strategie voor leiderschap ARTIKEL 22 Actieonderzoek als strategie voor leiderschap van docenten Dit artikel gaat over een casestudie naar de invloed op en impact van actieonderzoek door docenten in een school voor speciaal onderwijs.

Nadere informatie

Ik heb er veel van geleerd!

Ik heb er veel van geleerd! Ik heb er veel van geleerd! Een reflectie over effectief opleiden en krachtgericht coachen Prof. dr. Fred Korthagen Rede in verkorte vorm uitgesproken bij het afscheid als profileringshoogleraar Didactiek

Nadere informatie

KOM JE DE LEERLINGEN TEGEN OF JEZELF? Reflectie op beroepsidentiteit als essentieel onderdeel van de lerarenopleiding

KOM JE DE LEERLINGEN TEGEN OF JEZELF? Reflectie op beroepsidentiteit als essentieel onderdeel van de lerarenopleiding KOM JE DE LEERLINGEN TEGEN OF JEZELF? Reflectie op beroepsidentiteit als essentieel onderdeel van de lerarenopleiding Hildelien Verkuyl Fred Korthagen Gepubliceerd in: VELON-Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Nadere informatie

Maak kennis met TPACK

Maak kennis met TPACK KENNISNET ONDERzOEKSREEKS ICT IN HET ONDERWIJS Maak kennis met TPACK Hoe kan een leraar ict integreren in het onderwijs? Voorwoord Dit is de zesentwintigste publicatie in de Kennisnet Onderzoeksreeks,

Nadere informatie

Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel. Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam

Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel. Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam Praktijkonderzoek door leraren: kwaliteit van doel en middel Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam Je leert dat wat je doet niet vanzelfsprekend is, maar dat je dat ter discussie kunt stellen. Mijn attitude

Nadere informatie

Het definiëren van onderzoek in een academische opleidingsschool

Het definiëren van onderzoek in een academische opleidingsschool De A van Academisch en de O van Opleidingsschool Het definiëren van onderzoek in een academische opleidingsschool Door: Marja van den Eijnden & Ton Bruining Binnen academische opleidingsscholen wordt door

Nadere informatie

Opleidingskunde: ontwikkelingen rond het opleiden en leren van professionals in onderwijs en bedrijfsleven.

Opleidingskunde: ontwikkelingen rond het opleiden en leren van professionals in onderwijs en bedrijfsleven. Opleidingskunde: ontwikkelingen rond het opleiden en leren van professionals in onderwijs en bedrijfsleven. N. Verloop en J.W.M. Kessels Samenvatting De centrale thematiek in het huidige opleidingskundig

Nadere informatie

Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap

Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap E. Verbiest 1 Dit artikel is verschenen in School en begeleiding: Personeel en Organisatie, afl 25, december 2010. In het eerste decennium van deze eeuw is

Nadere informatie

Transfer en boundary crossing bij masteropleidingen voor leraren

Transfer en boundary crossing bij masteropleidingen voor leraren Transfer en boundary crossing bij masteropleidingen voor leraren Marco Snoek, Hogeschool van Amsterdam Samenvatting Onderzoek onder afgestudeerden van de masteropleiding Professioneel Meesterschap laat

Nadere informatie

Wat kenmerkt excellente leraren?

Wat kenmerkt excellente leraren? Wat kenmerkt excellente leraren? De dubbele bodem van een honourstraject in de praktijk In februari 2011 is binnen het domein Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam gestart met een honourstraject.

Nadere informatie

Authenticiteit en betrokkenheid als basis voor goed onderwijs

Authenticiteit en betrokkenheid als basis voor goed onderwijs Authenticiteit en betrokkenheid als basis voor goed onderwijs Prof. dr. Fred A.J. Korthagen Universiteit Utrecht en Instituut voor Multi-level Learning (IML), Amsterdam The teacher as a person is the core

Nadere informatie

Weten Wat Werkt en Waarom

Weten Wat Werkt en Waarom Weten Wat Werkt en Waarom Jaargang 2, nummer 2 juni 2013 22 0 1 3 Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs Colofon 4W: Weten Wat Werkt en Waarom is een onafhankelijk

Nadere informatie

De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school

De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school Linda Odenthal Ariena Verbaan Claudine Verbiest De architectuur van het leerlandschap Professionalisering in de school Linda Odenthal

Nadere informatie

Docent van deze tijd: Leren en laten leren

Docent van deze tijd: Leren en laten leren Docent van deze tijd: Leren en laten leren Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op het vakgebied van de Didactiek van het doceren en van het opleiden van docenten

Nadere informatie

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation

Masterthesis DE VOLGENDE STAP. De taalcoördinator als inhoudelijk leider. Klarinske de Roos. Master Learning & Innovation Masterthesis DE VOLGENDE STAP De taalcoördinator als inhoudelijk leider Klarinske de Roos Master Learning & Innovation Voorwoord In 2012 rondde ik de opleiding voor taalcoördinatoren af. Een studie waar

Nadere informatie

Zin en onzin van competentiegericht opleiden

Zin en onzin van competentiegericht opleiden ARTIKEL Zin en onzin van competentiegericht opleiden R e q u i r i n g a t e a c h e r e d u c a t i o n p r o g r a m t o d e f i n e p r e c i s e l y t h e b e h a v i o r s i t h o p e s t o p r o

Nadere informatie

Professionalisering in de school

Professionalisering in de school Professionalisering in de school Eindverslag van een onderzoek naar kenmerken van effectieve professionalisering in de schoolpraktijk December 2013 Hanna de Koning, APS Linda Odenthal, CPS Met medewerking

Nadere informatie

En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld?

En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld? En, heb je vandaag nog een goede vraag gesteld? Wat onderzoek kan doen voor de professionalisering van docenten Ditte Lockhorst, Ineke van den Berg, Marianne Boogaard Over deze publicaties En, heb je vandaag

Nadere informatie

WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap

WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar, vanwege het Universiteitsfonds, op het

Nadere informatie

Betekenisvol leren onderwijzen

Betekenisvol leren onderwijzen Betekenisvol leren onderwijzen Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo Al het mogelijke werd gedaan om de informatie in dit boek zo juist en actueel mogelijk te maken. Redactie, auteurs of uitgever

Nadere informatie

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK Een verkenning naar goede begeleidingsprogramma s voor startende leraren mei 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

Opleiden in de school: veredelde stage of leren in een professionele organisatie?

Opleiden in de school: veredelde stage of leren in een professionele organisatie? Opleiden in de school: veredelde stage of leren in een professionele organisatie? Verbiest, E. en kenniskring Schoolontwikkeling en Schoolmanagement Fontys Hogescholen (2004). Verschenen in: Velon Tijdschrift

Nadere informatie

Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen?

Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen? Beter leren door onderzoek Hoe begeleid je onderzoekend leren van leerlingen? COLOFON September 2014 Publiekspublicatie op basis van NRO-review naar de rol van de leraar bij onderzoekend leren Marijn Tanis,

Nadere informatie