Wat zijn de opbrengsten en uitkomsten van onderzoek naar de eigen praktijk? Fred Korthagen en Mieke Lunenberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn de opbrengsten en uitkomsten van onderzoek naar de eigen praktijk? Fred Korthagen en Mieke Lunenberg"

Transcriptie

1 Wat zijn de opbrengsten en uitkomsten van onderzoek naar de eigen praktijk? Fred Korthagen en Mieke Lunenberg Hieronder gaan we in op de individuele, institutionele en collectieve opbrengsten van praktijkonderzoek door lerarenopleiders. Kelchtermans en Vanassche (2010) omschrijven als een van de kenmerken van praktijkonderzoek dat de onderzoeker zelf in het geding is en zichzelf ter discussie stelt. In navolging van deze omschrijving beperken we ons in deze bijdrage tot opbrengsten van studies waarin de lerarenopleider zelf onderwerp van onderzoek is. Individuele opbrengsten De literatuur (bijv. Ax, Ponte & Brouwer, 2008; Baird, 2004; Loughran e.a., 2004; Lunenberg, Korthagen & Zwart, 2010; Ponte, 2002; Zwart, Korthagen & Lunenberg, 2008) laat zien dat onderzoek naar de eigen praktijk een krachtige impuls geeft aan de professionele ontwikkeling van individuele lerarenopleiders. Bijna alle onderzoek naar de eigen praktijk laat leereffecten zien die samenhangen met diepgaande bewustwording of een systematische vorm van reflectie (Ponte, 2000). Onder het kopje Praktijk zijn daarvan voorbeelden te vinden. Uit deze literatuur blijkt dat de opbrengst voor de individuele opleider veelal een mix is van: - het ontdekken van verkeerde of niet helemaal juiste aannames over (de effecten van) het eigen opleidingsonderwijs, - het ontwikkelen van een nieuwe perspectieven en waarden, - het vinden van (nieuwe) gedragsmogelijkheden, - het verwerven van belangrijke en nieuwe theoretische inzichten, - meer verkrijgen van meer inzicht in zichzelf als opleider - een verandering in de eigen professionele identiteit als opleider, - het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en een andere houding m.b.t. het gebied van onderzoek doen (de ontwikkeling van scholarship), - vergroting van professioneel zelfvertrouwen en empowerment, - het genieten van het verkrijgen van meer inzicht en van het lezen van theorie. Over onderzoek door leraren en leraren-in-opleiding naar hun eigen praktijk is onder andere gepubliceerd door Ponte (voor een samenvatting van veel van haar werk zie Ponte, 2010). In navolging van dit onderzoek door leraren en leraren-in-opleiding verschijnen er recentelijk ook in Nederland verslagen van kleinschalig, kortlopend onderzoek door lerarenopleiders waarin de lerarenopleider zelf centraal staat. In het VELON-tijdschrift, bijvoorbeeld, deed Van den Bos (2008) verslag van de studie naar zijn cursussen voor hbo-docenten en concludeert dat zijn voorbeeldfunctie en de aandacht voor de eigen praktijk van de cursisten in belangrijke mate bijdragen aan het succes van de cursus. Morshuis (2009) doet verslag van haar onderzoek naar de vraag hoe zij de stage-ervaringen van haar studenten productiever kan maken, terwijl Ruit (2009) onderzoekt wat zijn cursussen over kernreflectie betekenen voor de schoolopleiders die de bijeenkomsten volgen. We hebben ook één zelfstudie gevonden waarin een schaduwzijde voor de individuele opleider wordt vermeld. Nicol (1997), een beginnend lerarenopleider, stelt dat het openlijk onderzoeken en ter discussie stellen van haar werk bij sommige studenten tot twijfel leidde over haar capaciteiten. Van dit voorbeeld kunnen we leren dat het belangrijk is om na te denken over de wijze waarop studenten worden betrokken bij de zelfstudie van hun opleider. Nicols ervaringen houden een waarschuwing in voor beginnende lerarenopleiders om zich niet te kwetsbaar op te stellen. Zij laten tevens zien dat studenten niet 'automatisch' herkennen

2 dat een lerarenopleider die een zelfstudie doet naar de eigen praktijk daarmee een rolvoorbeeld is van hoe de eigen praktijk kan worden onderzocht en bereflecteerd. Lerarenopleiders moeten daarover expliciet zijn, willen de studenten een relatie met hun eigen werk als leraar kunnen leggen. Opbrengsten op institutioneel niveau Onderzoek naar de eigen praktijk door verschillende lerarenopleiders binnen eenzelfde organisatie, kan een stevige invloed hebben op institutioneel niveau, mede door de meerwaarde die het uitwisselen van ideeën en bevindingen heeft. Zie onder het kopje Praktijk enkele voorbeelden. Ponte (2002) stelt dan ook dat professionaliseringstrajecten het meest succesvol zijn, wanneer zij zijn ingebed in leergemeenschappen waarin opleiders, onderzoekers en docenten nauw samenwerken. Loughran (2002) was één van de eersten die de meerwaarde van samenwerking bij onderzoek naar de eigen praktijk onderkende. Hij beschrijft de aanleiding: een poging om studenten het voordeel van gezamenlijk lesgeven te demonstreren, mondde uit in - ook - een leerproces voor Loughran en zijn collega Berry (Berry & Loughran, 2002). Russell (1997) schrijft in zijn zelfstudie over zijn samenwerking met een collega: "Onze discussies ( ) waren een van de opwindendste ervaringen in mijn loopbaan, omdat ze zowel over mijn eigen praktijk gingen als over de meer algemene vraag hoe we leraren helpen om te leren onderwijzen" (p. 44). De voorbeelden van zelfstudieonderzoek door Clandinin (1995) en Conle (1999) laten zien dat door onderzoek naar de eigen praktijk soms een heel opleidingsconcept of bepaalde gevestigde procedures onderuit gehaald worden. Dat komt dan doordat het onderzoek laat zien dat het curriculum of bepaalde procedures niet effectief zijn of niet sporen met belangrijke opleidingsdoelen of waarden. Meestal is dat de aanleiding tot een verbeterslag. Zo kan onderzoek naar de eigen praktijk leiden tot opbrengsten voor een heel team of opleidingsinstituut. De literatuur laat echter ook zien dat lang niet alle lerarenopleidingen de waarde van onderzoek naar de eigen praktijk voor het institutionele niveau onderkennen. Verbindingen tussen het dagelijks werk van lerarenopleiders en institutionele belangen blijken soms ver te zoeken: "In de openbaarheid praten we over structuren en regels. Privé praten we over burnout, weerstanden van studenten tegen multiculturaliteit en technologie ( ), over inconsistenties waarvan we weten dat ze bestaan, maar waarvoor de tijd ontbreekt om ze op te lossen", zo stellen Guilfoyle, Hamilton, Pinnegar en Placier (2000, p. 21). Zij concluderen dat, als het om institutionele aangelegenheden gaat, onderzoek naar de eigen praktijk soms de functie lijken te hebben om een stapje terug te doen, de situatie te bekijken en dingen in perspectief te blijven zien, in plaats van dat ze bijdragen aan werkelijke verbeteringen op institutioneel niveau. Interessant in dit verband is dat recentelijk een aantal lerarenopleiders die in het begin van de jaren negentig aan de wieg van de zogeheten self-study research beweging stonden, inmiddels leidinggevende posities hebben verworven en nu hun eigen managementpraktijken onderzoeken. Zo onderscheidt het hoofd van een Amerikaanse lerarenopleiding, Mills (2010), teachers and technocrats om zijn positie te typeren: hij moet de eisen en wensen van lerarenopleiders en van de universiteit als geheel verbinden. De technocrats vertegenwoordigen de macht: of het nu gaat om organisatieveranderingen, een vaste aanstelling of geld voor onderwijs of onderzoek, de technocrats hebben het laatste woord. Meer dan eens kreeg Mills het verwijt overgestapt te zijn naar the dark side, de kant van de machthebbers. Het onderzoek van Mills, maar ook van anderen (bijvoorbeeld Loughran,

3 2010; Tidwell & Heston, 2010) laat zien dat de handelingsruimte van leidinggevenden zijn grenzen kent. Samenvattend veronderstellen we dat onderzoek naar de eigen praktijk een sterke invloed kan hebben op institutioneel niveau, mits de lerarenopleiders die zulk onderzoek uitvoeren, invloed hebben binnen de organisatie, of als personen in leidende posities openstaan voor de uitkomsten ervan en hun handelingsruimte optimaal benutten. In situaties waar dit niet het geval is, lijkt de kans op een structurele invloed van onderzoek naar de eigen praktijk gering, hoewel het ook dan wel kan bijdragen aan een groter zelfvertrouwen van de betrokkenen (Fitzgerald, East, Heston en Miller, 2002). In het verlengde van deze conclusie is het interessant om de vraag te stellen welk effect we kunnen verwachten van de kennisontwikkeling door lectoren en binnen kenniskringen. Wordt de nieuw verworven kennis benut om bijvoorbeeld de opleidingsdidactiek binnen een opleiding systematisch te verbeteren of is er vooral sprake van individuele professionele ontwikkeling van de direct betrokkenen? Collectieve opbrengsten Er zijn ook collectieve opbrengsten van onderzoek naar de eigen praktijk voor groepen samenwerkende lerarenopleiders van verschillende instellingen als voor de gehele beroepsgroep van lerarenopleiders. Deze opbrengsten zijn vaak het resultaat van wat er gebeurt tijdens het proces van samenwerken bij onderzoek naar de eigen praktijk. Samenwerking bij onderzoek verschilt van andere vormen van samenwerking, zoals ook Kubler LaBoskey, Davies-Samway en Garcia (1998) benadrukken. Zij leggen uit dat samenwerking gewoonlijk gericht is op het bereiken van consensus, terwijl bij samenwerking op het gebied van onderzoek naar de eigen praktijk juist een kenmerk is dat de verschillende invalshoeken van de betrokkenen centraal staan. Een voorbeeld hiervan is het werk van de zogeheten Arizona-groep (Guilfoyle, Hamilton, Pinnegar & Placier, 1995; Guilfoyle, Hamilton & Pinnegar, 1997). Zij werkten bij verschillende instituten en wisselden verhalen over hun ervaringen als beginnende lerarenopleiders uit. Door de confrontatie van verschillende ervaringen en opvattingen kwamen zij tot inzichten die niet alleen voor henzelf, maar door hun publicaties ook voor anderen winst betekenden. De Arizona-groep heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld bij het zichtbaar maken van het gebrek aan ondersteuning voor en begeleiding van beginnende lerarenopleiders. Ax, Ponte en Brouwer (2008) benadrukken dat de wisselwerking tussen individuele opbrengsten van onderzoek en collectieve kennis een belangrijke opbrengst van onderzoek naar de eigen praktijk zou moeten zijn. Zij zeggen: "Professionals kunnen dat doen door steeds een verbinding te leggen tussen hun persoonlijke kennis en collectieve kennis" (p. 22). Dit gebeurt in sterke mate in de tweejaarlijkse International Conference on Self-Study of Teacher Education Practices, die daarom van groot belang is voor de internationale gemeenschap van lerarenopleiders. De verslagen van deze conferenties geven een goed overzicht van de ontwikkeling van onderzoek naar de eigen praktijk door lerarenopleiders. Tijdens de eerste conferentie in 1996, was men vooral gericht op de primaire processen in de opleiding. Sinds 2002 is het focus verbreed naar onderwerpen als het curriculum en samenwerking tussen collega's. Deze kennis is te vinden in tal van tijdschriftartikelen en sinds 2005 ook in Studying Teacher Education, een tijdschrift dat speciaal gewijd is aan onderzoek door lerarenopleiders naar hun eigen praktijk. Een overzicht van boeken van lerarenopleiders over hun eigen praktijk is te vinden op

4 Van belang voor de beroepsgroep is tevens dat momenteel een toenemend aantal onderzoeken naar de eigen praktijk ook in erkende wetenschappelijke tijdschriften wordt gepubliceerd (Zeichner & Nofke, 2001), hetgeen de zichtbaarheid van het werk van lerarenopleiders vergroot en de aard van wetenschappelijke kennis doet veranderen. Door deze ontwikkeling komt namelijk een belangrijk nieuw element binnen in de wetenschap, namelijk het praktijkperspectief. Bovendien worden individuele of institutionele opbrengsten van onderzoek naar de eigen opleidingspraktijk hierdoor geplaatst binnen het kader van reeds bestaande wetenschappelijke kennis. Dit is met name belangrijk omdat Ducharme (1993) vaststelde dat lerarenopleiders, in ieder geval in Noord-Amerika, vaak nauwelijks toekomen aan het bijhouden van de literatuur op hun vakgebied. Zeichner (1999) vindt de ontwikkeling van zelfstudieonderzoek daarom één van de belangrijkste ontwikkelingen in de lerarenopleiding van de afgelopen decennia. Een punt van aandacht is dat, internationaal bezien, veel onderzoek door lerarenopleiders naar hun eigen praktijk kortlopend en kleinschalig is. Zeichner (2007) pleit er daarom voor om individuele onderzoeken in de context van onderzoeksprogramma s te plaatsen die op specifieke aspecten van opleiden zijn gericht en ze zo te verbinden met mainstream-onderzoek naar het opleiden van leraren. Zo kan volgens Zeichner de stem en het perspectief van lerarenopleiders deel uit gaan maken van het debat over het opleiden van leraren. Referenties Ax, J., Ponte, P & Brouwer, N. (2008). Actieonderzoek in de initiële lerarenopleiding: Een verkenning. VELON Tijdschrift, 29(1), Baird, J. (2004). Interpreting the what, why and how of self-study in teaching and teacher education. In J. Loughran, M. L. Hamilton, V. LaBoskey & T. Russell (Eds.), International Handbook of Self-Study of Teaching and Teacher Education Practices (pp ). Dordrecht/Boston: Kluwer Academic Publishers. Berry, A. & Loughran, J. (2002). Developing an understanding of learning to teach in teacher education. In J. Loughran & T. Russell (Eds.), Improving Teacher Education Practices Through Self-study (pp ). London/New York: Routledge Falmer. Bos, P. van den (2008). Leren faciliteren. Wat helpt? Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 29(3), Clandinin, D.J. (1995). Still Learning to Teach. In T. Russell & F. Korthagen (Eds.), Teachers who teach teachers (pp ). London: Falmer Press. Conle, C. (1999). Moments of interpretation in the perception and evaluation of teaching. Teaching and Teacher Education, 15, Ducharme, E.R. (1993). The lives of teacher educators. New York: Teachers College Press. Fitzgerald, L., East, K., Heston, M. & Miller, C. (2002). Professional intimacy: transforming communities of practice. In C. Kosnik, A. Freese & A. Samaras (Eds.), Making a Difference in Teacher Education Through Self-Study. The proceedings of the Third international Conference of the Self-Study of Teacher Education Practices, Herstmonceux Castle, East Sussex, England (pp ). Toronto, Ontario: OISE, University of Toronto. Guilfoyle, K., Hamilton, M.L., Pinnegar, S. & Placier, M. (1995). Becoming Teachers of Teachers: The Paths of Four Beginners. In T. Russell & F. Korthagen (Eds.), Teachers who teach teachers (pp ). London/Washington D.C.: Falmer Press. Guilfoyle, K., Hamilton, M.L. & Pinnegar, S. (1997). Obligations to Unseen Children. In J. Loughran & T. Russell Eds.), Teaching about Teaching (pp ). London/Washington, D.C.: Falmer Press. Guilfoyle, K., Hamilton, M.L., Pinnegar, S. & Placier, M. (2000). Myths and Legends of Teacher Education Reform in the 1990s: A Collaborative Self-Study of Four

5 Programs. In J. Loughran & T. Russell (Eds.), Exploring Myths and Legends of Teacher Education. The proceedings of the Third International Conference of the Self-Study of Teacher Education Practices, Herstmonceux Castle, East Sussex, England (pp ). Kingston, Ontario: Queen s University. Kelchtermans, G., & Vanassche, E. (2010). Stel een andere vraag en je krijgt een ander antwoord. Pedagogische Studiën, 87 (4), Kubler LaBoskey, V., Davies-Samway, K., & Garcia, S. (1998). Cross-institutional Action Research: A Collaborative Self-study. In M.L. Hamilton (Ed)., Reconceptualizing Teaching Practice: Self-study in Teacher Education (pp ). London/Bristol: Falmer Press. Loughran, J. (2002). Understanding self-study of teacher education practices. In J. Loughran & T. Russell (Eds.), Improving teacher education practices through self-study (pp ). London/New York: RoutledgeFalmer. Loughran, J. (2010). Searching for meaning in structuring pre-service teacher education. In: L.B. Erickson, J.R. Young, & S. Pinnegar, Navigating the Public and Private: Negotiating the Divers Landscape of Teacher Education. Provo, Utah: Brigham Young University, pp Loughran, J., Hamilton, M.L., LaBoskey, V., & Russell, T. (Eds.) (2004). International Handbook of Self-Study of Teaching and Teacher Education Practices. Dordrecht/Boston: Kluwer Academic Publishers. Lunenberg, M., Korthagen, F.A.J. & Zwart, R.C. (2010). Een onderzoekende lerarenopleider worden. Pedagogische Studiën, 87(4), Mills, G. (2010). Bowing to the absurd: reflections on leadership in higher education. In: L.B. Erickson, J.R. Young, & S. Pinnegar, Navigating the Public and Private: Negotiating the Divers Landscape of Teacher Education. Provo, Utah: Brigham Young University, pp Morshuis, J. (2009). Stage-ervaringen: Studenten tussen persoon en professie. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 30 (1), Nicol, C. (1997). Learning to teach prospective teachers to teach mathematics: The struggles of a beginning teacher educator. In J. Loughran & T. Russell (Eds.), Teaching about teaching (pp ). London/Washington, D.C.: Falmer Press. Ponte, P. (2000). Actie-onderzoek: Reflectief-onderzoeksmatig handelen als kenmerk van de professionele docent. VELON Tijdschrift voor lerarenopleiders, 21(1), Ponte, P. (2002). Actie-onderzoek als professionaliseringsstrategie voor docenten uitgevoerd en begeleid. VELON Tijdschrift voor lerarenopleiders, 23(3), Ruit, P. (2009). Een onderzoek naar het opleiden van schoolopleiders. Tijdschrift voor Lerarenopleiders 30 (4), Ponte, P. (2010). Action research as a tool for teacher s professional development. In Baker, E., McGaw, B. & Peterson, P. (Eds.) International encyclopedia of education (3rd ed). Oxford: Elsevier. Russell (1997). Teaching Teachers: How I Teach is the Message. In J. Loughran & T. Russell (Eds.), Teaching about Teaching (pp ). London/Washington, D.C.: Falmer Press. Tidwell, D., & Heston, M. (2010). Past as prologue: recursive reflection using professional histories. In: L.B. Erickson, J.R. Young, & S. Pinnegar, Navigating the Public and Private: Negotiating the Divers Landscape of Teacher Education. Provo, Utah: Brigham Young University, p Zeichner, K. (1999). The new scholarship in teacher education. Educational Researcher, 28(9), 4-15.

6 Zeichner, K.M. (1995). Reflections of a teacher educator working for social change. In T. Russell & F. Korthagen (Eds.), Teachers who teach teachers (pp.11-24). London: Falmer Press. Zeichner, K. (2007). Accumulating knowledge across self-studies in teacher education. Journal of Teacher Education, 58(1), Zeichner K. & Noffke S. (2001). Practitioner research. In V. Richardson (Ed.), Handbook of research on teaching and teacher education (pp ). Washington: AERA. Zwart, R., Korthagen, F. & Lunenberg, M. (2008). Becoming a scholarly teacher educator: The contribution of self-study research to the learning of teacher educators. Paper gepresenteerd op de American Educational Research Conference, New York.

Lerarenopleiders, lerarenopleidingen zelfstudies

Lerarenopleiders, lerarenopleidingen zelfstudies ARTIKEL Lerarenopleiders, lerarenopleidingen en zelfstudies Inleiding Vroeger was het allemaal duidelijk. Onderzoekers deden onderzoek en veronderstelden dat hun academische geschriften dankbaar werden

Nadere informatie

Expertisenetwerk School of Education. Zomerschool Praktijkgericht Onderzoek voor lerarenopleiders. 5-7 september 2012 Leuven

Expertisenetwerk School of Education. Zomerschool Praktijkgericht Onderzoek voor lerarenopleiders. 5-7 september 2012 Leuven Expertisenetwerk School of Education Zomerschool Praktijkgericht Onderzoek voor lerarenopleiders 5-7 september 2012 Leuven Drie stenen in de kikkerpoel Situering, omschrijving en belang van praktijkgericht

Nadere informatie

Onderzoekend werken van lerarenopleiders. Hilda Paalman Opleiding Leraar Basisonderwijs 16 maart 2017

Onderzoekend werken van lerarenopleiders. Hilda Paalman Opleiding Leraar Basisonderwijs 16 maart 2017 Onderzoekend werken van lerarenopleiders Hilda Paalman Opleiding Leraar Basisonderwijs 16 maart 2017 Lectoraat Leiderschap in het onderwijs Kenniskring docentonderzoekers uit hogescholen en onderzoekende

Nadere informatie

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Kempelonderzoekscentrum Jeannette Geldens, lector Monique van der Heijden, promovenda-docentonderzoeker Herman L. Popeijus, erelector Doelen en

Nadere informatie

HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS

HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS HET WERK EN DE LEERBEHOEFTEN VAN LERARENOPLEIDERS VELONCONGRES 2017 J.J.DENGERINK@VU.NL 1 LERARENOPLEIDERS UIT Noorwegen NTNU Trondheim Engeland UEL London Schotland U Aberdeen Ierland U Limerick Vlaanderen

Nadere informatie

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen

Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 28, 29 en 30 juni 2017 te Antwerpen Geaccepteerd voorstel Onderwijs Research Dagen 8, 9 en 0 juni 017 te Antwerpen Melline Huiskamp (Iselinge Hogeschool), Emmy Vrieling (Open Universiteit) en Iwan Wopereis (Open Universiteit) Titel: Waardevol

Nadere informatie

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving

Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Betekenisvol Leren Onderwijzen in de werkplekleeromgeving Kempelonderzoekscentrum Jeannette Geldens, lector Monique van der Heijden, docentonderzoeker Herman L. Popeijus, erelector Popeijus, H. L., & Geldens,

Nadere informatie

Erfgenamen van Berend Brugsma en Ietje Kooistra 1

Erfgenamen van Berend Brugsma en Ietje Kooistra 1 ARTIKEL 10 Erfgenamen van Berend Brugsma en Ietje Kooistra 1 Over de ontwikkeling van het beroep van lerarenopleider Dat vriendelijk gelaat, dat mij zo innemend aankeek, en waarop ernst te lezen was, trok

Nadere informatie

Van wie is het onderzoek en de uitkomsten? Jos Castelijns

Van wie is het onderzoek en de uitkomsten? Jos Castelijns 1 Van wie is het onderzoek en de uitkomsten? Jos Castelijns Onderzoek in school en lerarenopleiding In de traditionele Research, Development, Diffusion (RDD)- benadering wordt van leraren en lerarenopleiders

Nadere informatie

Welke opleidingsdidactische benaderingen zijn er? Fred Korthagen en Jaap Buitink

Welke opleidingsdidactische benaderingen zijn er? Fred Korthagen en Jaap Buitink Welke opleidingsdidactische benaderingen zijn er? Fred Korthagen en Jaap Buitink "Teaching teachers is a bit like trying to repair a speeding automobile in the midst of a bitter argument about how it should

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart

Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk: samen apart Studiedag Expertisenetwerk School of Education Brugge 21 oktober2010 Johan van Braak Johan.vanBraak@UGent.be Conclusies 1. Er is een kloof tussen onderwijsonderzoek

Nadere informatie

De begeleiding van lerarenopleiders die hun eigen praktijk onderzoeken

De begeleiding van lerarenopleiders die hun eigen praktijk onderzoeken ARTIKEL De begeleiding van lerarenopleiders die hun eigen praktijk onderzoeken In dit artikel beschrijven we een project waarin lerarenopleiders begeleid worden bij het uitvoeren van zelfstudies, dat wil

Nadere informatie

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren Welke richting slaan we in met de lerarenopleiding? Hoe is het om in 2020 in de lerarenopleiding te studeren? Hoe ziet de leraar van de toekomst eruit? Zijn mobiele

Nadere informatie

Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalering Een good practice

Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalering Een good practice Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalering Een good practice Interventieonderzoek als onderdeel van docentenprofessionalisering: het stimuleren van een onderzoekende houding bij honoursdocenten

Nadere informatie

Ontwikkelingen rondom onderzoek in de school

Ontwikkelingen rondom onderzoek in de school 1 Ontwikkelingen rondom onderzoek in de school 6 De Nieuwe Meso juni 2014 nummer 2 PRAKTIJK Methodiek Janneke van der Steen is onderzoeker bij het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de Hogeschool van

Nadere informatie

Hoe ondersteun je als lerarenopleider de leraar-in-opleiding bij zijn of haar ontwikkeling als vakdidacticus? Een uitwerking voor de bètavakken

Hoe ondersteun je als lerarenopleider de leraar-in-opleiding bij zijn of haar ontwikkeling als vakdidacticus? Een uitwerking voor de bètavakken Hoe ondersteun je als lerarenopleider de leraar-in-opleiding bij zijn of haar ontwikkeling als vakdidacticus? Een uitwerking voor de bètavakken Jan van Driel Inleiding Omdat de term vakdidactiek nogal

Nadere informatie

Wat is actieonderzoek? Actie Uitgaan van wat je nu doet. Of je de doelen die je hebt met je onderwijs nu bereikt, wat zou beter kunnen?

Wat is actieonderzoek? Actie Uitgaan van wat je nu doet. Of je de doelen die je hebt met je onderwijs nu bereikt, wat zou beter kunnen? Docent in ontwikkeling met actieonderzoek T. Platteel ICLON, Universiteit Leiden Inleiding In de politiek wordt er op het moment veel gepraat over de onderzoekende docent. Eerstegraads docenten moeten

Nadere informatie

Symposium Leren en Innoveren

Symposium Leren en Innoveren Symposium Leren en Innoveren 6 november 2014, Driestar hogeschool, Gouda Keynote Betekenisvol leren in leerwerkgemeenschappen Herman L Popeijus, ere lector Kempelonderzoekcentrum Jeannette Geldens, lector

Nadere informatie

Overzicht curriculum VU

Overzicht curriculum VU Overzicht curriculum VU Opbouw van de opleiding Ter realisatie van de gedefinieerde eindkwalificaties biedt de VU een daarbij passend samenhangend onderwijsprogramma aan. Het onderwijsprogramma bestaat

Nadere informatie

Het spel van de teacher leader in een veranderproces

Het spel van de teacher leader in een veranderproces Het spel van de teacher leader in een veranderproces Symposium CPO van de Master Leren en Innoveren (MLI), locatie Helmond We are all in the game 17 juni 2016 drs. Monique van der Heijden Academic Director

Nadere informatie

De leerwaarde van toetsen, op weg naar een feedbackcultuur

De leerwaarde van toetsen, op weg naar een feedbackcultuur PLATFORM LEREN VAN TOETSEN De leerwaarde van toetsen, op weg naar een feedbackcultuur Martijn Leenknecht (HZ University of Applied Sciences) Ik ben werkzaam als Ik ken Platform Leren van Toetsen Mijn lievelingskleur

Nadere informatie

Op weg naar een opleiding voor lerarenopleiders. De Masterclass 2013

Op weg naar een opleiding voor lerarenopleiders. De Masterclass 2013 Op weg naar een opleiding voor lerarenopleiders. De Masterclass 2013 Frederik Maes 1 (Expertisenetwerk School of Education) Hilde De Wever 1 (KHLim) Lotte Brants (Expertisenetwerk School of Education)

Nadere informatie

Welke opleidingsprincipes kunnen er worden onderscheiden? Fred Korthagen en Jaap Buitink

Welke opleidingsprincipes kunnen er worden onderscheiden? Fred Korthagen en Jaap Buitink Welke opleidingsprincipes kunnen er worden onderscheiden? Fred Korthagen en Jaap Buitink Er zijn verschillende principes die als leidraad kunnen fungeren bij het opleiden van leraren. Onder andere gebaseerd

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Onderzoek, wat levert het eigenlijk op? Reflecteren op kennisontwikkeling in praktijkgericht onderzoek

Onderzoek, wat levert het eigenlijk op? Reflecteren op kennisontwikkeling in praktijkgericht onderzoek Verschenen in Nieuw Meesterschap, 2011 Onderzoek, wat levert het eigenlijk op? Reflecteren op kennisontwikkeling in praktijkgericht onderzoek Frank Cornelissen Vaak begin je in de opleiding je onderzoek

Nadere informatie

Kennis-maken met self-study onderzoek

Kennis-maken met self-study onderzoek Kennis-maken met self-study onderzoek Als instrument tot professionalisering Als instrument tot theorie-ontwikkeling Eline Vanassche 1 en Geert Kelchtermans 1 1 Centrum voor Onderwijsbeleid, -vernieuwing

Nadere informatie

WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen 12 mei 2016

WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen 12 mei 2016 WELKOM! Wil je op je A4 opschrijven wat je nu weet over Lesson Study? Evelien van Geffen e.c.van.geffen@hva.nl 12 mei 2016 1 UITKOMSTEN VORIG ONDERZOEK Een aantal conclusies uit het onderzoek van Amagir,

Nadere informatie

Voorstel 33 Bart Zandvliet

Voorstel 33 Bart Zandvliet Naam indiener (contactpersoon): Bart Zandvliet Mailadres: bzandvliet@novacollege.nl Telefoonnummer: 06-11343636 Naam van de presentator: Bart Zandvliet 1. Titel van de presentatie: Docententeam ontwikkelt

Nadere informatie

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016

Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Opleiden in de school Pieter Nieuwland College in samenwerking met de Vrije Universiteit 2012-2016 Concept beleidsplan Opleidingsschool 1 Inhoud: 1. Personeel, functieomschrijving 2. Visie op de Opleidingsschool

Nadere informatie

Twee Vlaamse professionaliseringsinitiatieven voor lerarenopleiders: het belang van onderzoek centraal!

Twee Vlaamse professionaliseringsinitiatieven voor lerarenopleiders: het belang van onderzoek centraal! Symposium Twee Vlaamse professionaliseringsinitiatieven voor lerarenopleiders: het belang van onderzoek centraal! Congres voor lerarenopleiders, 4 februari 2016 Inleiding Belang van professionalisering

Nadere informatie

Welke mogelijkheden zijn er om als lerarenopleider te professionaliseren? Marcel van der Klink

Welke mogelijkheden zijn er om als lerarenopleider te professionaliseren? Marcel van der Klink Welke mogelijkheden zijn er om als lerarenopleider te professionaliseren? Marcel van der Klink Professionalisering: een gedeelde verantwoordelijkheid Het begrip professionalisering verwijst naar een proces

Nadere informatie

Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren

Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren Codesign als adviesstrategie bij curriculumontwikkeling: Fasen, hoofdvragen, belangrijkste activiteiten, beoogde resultaten en succesfactoren Ineke van den Berg, Magda Ritzen & Albert Pilot Universiteit

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Opleiden op school. nieuw denken. nieuw doen?

Opleiden op school. nieuw denken. nieuw doen? Opleiden op school nieuw denken en nieuw doen? 1 Leraren opleiden in twee contexten School Inst. Theo Thijssen Werkplekleren: Leren docent te worden door het te zijn, erover te praten en na te denken met

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Hoe blijf je als lerarenopleider in ontwikkeling?

Hoofdstuk 5 Hoe blijf je als lerarenopleider in ontwikkeling? Hoofdstuk 5 Hoe blijf je als lerarenopleider in ontwikkeling? Quinta Kools & Bob Koster, Fontys Lerarenopleiding Tilburg Samenvatting In dit hoofdstuk gaan we in op de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders.

Nadere informatie

lerarenopleiders ARTIKEL

lerarenopleiders ARTIKEL ARTIKEL Congruent opleiden door lerarenopleiders ' T e a c h i n g t e a c h e r s : H o w I t e a c h I S t h e m e s s a g e ' (Russell, 1997) Lerarenopleiders hebben een bijzonder beroep. Zij zijn,

Nadere informatie

Publicatie- en presentatiebeleid Kempelonderzoekscentrum

Publicatie- en presentatiebeleid Kempelonderzoekscentrum Publicatie- en presentatiebeleid Kempelonderzoekscentrum 27 augustus2013 Inleiding Het Kempelonderzoekscentrum participeert actief in (inter)nationale kennisintensieve netwerken voor wetenschappelijk input

Nadere informatie

As from 1999, Corinne has been a teacher educator at VU University in both higher and secondary education. Since 2002 she has been involved in the

As from 1999, Corinne has been a teacher educator at VU University in both higher and secondary education. Since 2002 she has been involved in the About the author About the author Corinne van Velzen was born in the Dutch town of Harderwijk on September 29, 1951. In 1978 she completed her study Biology at Utrecht University. During her time at university

Nadere informatie

Coachen... waar bots je op in het coachen van je collega s? Waar gaat het over... Wat is de essentie van coachen? Coachen naar positieve verandering:

Coachen... waar bots je op in het coachen van je collega s? Waar gaat het over... Wat is de essentie van coachen? Coachen naar positieve verandering: Coachen naar positieve verandering: Coachen... waar bots je op in het coachen van je collega s? Focus op het leren van leerkrachten en de school als lerende organisatie. beno.schraepen@plantijn.be, Master

Nadere informatie

Overzicht. Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders

Overzicht. Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. Professionele ontwikkeling van lerarenopleiders Professionalisering van lerarenopleiders door praktijkonderzoek: De Gentse Masterclass Presentaties door Joris Pauwels, Lien Bolle, Joke Janssens & Hanne Tack Voorzitter: Ruben Vanderlinde Discussant:

Nadere informatie

Relevantie en nut van de kennisbasis van lerarenopleiders

Relevantie en nut van de kennisbasis van lerarenopleiders Relevantie en nut van de kennisbasis van lerarenopleiders Reacties van 165 lerarenopleiders uit Nederland, Australië en Noord-Amerika Tijdgebrek, lastige toegankelijkheid en de grote hoeveelheid beschikbare

Nadere informatie

Evidence-based werken in het onderwijs

Evidence-based werken in het onderwijs Evidence-based werken in het onderwijs Het belang van een onderzoekende houding Gastcollege Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Integraal jeugdbeleid 12 november 2008 Meta Krüger Opbouw college Evidence-based:

Nadere informatie

Ervaring, theorie en praktische wijsheid in de

Ervaring, theorie en praktische wijsheid in de ARTIKEL Ervaring, theorie en praktische wijsheid in de Een casus 2005. Miriam is een jonge docente, die dit jaar is gestart met lesgeven in het voortgezet onderwijs. Ze is erg bevlogen en kan enthousiast

Nadere informatie

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen?

Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Gaan we professionaliseren of aan onderzoek (mee)doen? Sanneke Bolhuis emeritus lector Fontys Lerarenopleiding senior onderzoeker Radboudumc zetel praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Stuurgroep

Nadere informatie

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Citeren als: Bergh, Linda van den; Diemel, Karin & Zon, Anja van ). Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals.

Nadere informatie

3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering

3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering 3.1. Susan Beckers, Linda Verheijen: Logboek als middel voor professionalisering Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar het logboek als middel voor professionalisering van instituutsopleiders.

Nadere informatie

Hoe is de relatie met de scholen georganiseerd? Jaap Buitink

Hoe is de relatie met de scholen georganiseerd? Jaap Buitink Hoe is de relatie met de scholen georganiseerd? Jaap Buitink Inleiding Sinds eind jaren negentig is het beleid van het ministerie van OC&W om de school centraler te stellen bij het opleiden van leraren.

Nadere informatie

1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek.

1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek. HOOFDSTUK 1: CURRICULUM 1.5. Susan Beckers en Linda Verheijen 3 : De nieuwe rol van de slb er op de werkplek. Susan Beckers en Linda Verheijen beschreven onderzoek naar de veranderende rol van de slb er

Nadere informatie

LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE

LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE LEREN IN EEN COMMUNITY OF PRACTICE Annemarie Waal & Greet Gevers Hogeschool van Amsterdam, Opleiding tot Oefentherapeut m.h.gevers@hva.nl a.p.waal@hva.nl Uitnodiging tot het kiezen van een plaatje Als

Nadere informatie

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen 22 (2005) nr. 1 & 2 53 Oratie, uitgesproken op 11 maart 2005, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Professionalisering in het bijzonder in het onderwijs

Nadere informatie

FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN

FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN FORMATIEF TOETSEN IN DE KLAS: BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN ONDERWIJS RESEARCH DAGEN, ROTTERDAM, 26 MEI 2016 CHRISTEL H.D. WOLTERINCK WILMA B. KIPPERS KIM SCHILDKAMP CINDY L. POORTMAN FORMATIEF

Nadere informatie

De lerende lerarenopleider. Inge Placklé, Wouter Cools & Wil Meeus

De lerende lerarenopleider. Inge Placklé, Wouter Cools & Wil Meeus De lerende lerarenopleider Inge Placklé, Wouter Cools & Wil Meeus Inleiding Identiteit lerarenopleider word je bij de aanstelling... professionele identiteit van lerarenopleider ontwikkelen is een wordingsproces

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Achtergrond,problemstelingendoelvanhetonderzoek Hetonderzoekdatin ditproefschriftwordtbeschrevengaatoverdeontwikkelingvan praktijkkennis van ervaren natuurkunde- scheikunde- en

Nadere informatie

Waaruit bestaat het inhoudelijke netwerk rondom de lerarenopleidingen? Marco Snoek

Waaruit bestaat het inhoudelijke netwerk rondom de lerarenopleidingen? Marco Snoek Waaruit bestaat het inhoudelijke netwerk rondom de lerarenopleidingen? Marco Snoek Het inhoudelijk netwerk, c.q. de kennisinfrastructuur voor de lerarenopleidingen is complex en verdeeld over een groot

Nadere informatie

Hoe kunnen lerarenopleiders geïntroduceerd worden in het beroep?

Hoe kunnen lerarenopleiders geïntroduceerd worden in het beroep? Hoofdstuk 4 Aandacht voor beginnende lerarenopleiders Hoe kunnen lerarenopleiders geïntroduceerd worden in het beroep? Quinta Kools, Fontys Lerarenopleiding Tilburg Samenvatting In dit hoofdstuk staat

Nadere informatie

Het beroep van lerarenopleider: zes rollen

Het beroep van lerarenopleider: zes rollen Het beroep van lerarenopleider: zes rollen Mieke Lunenberg, Fred Korthagen & Jurriën Dengerink, Vrije Universiteit Amsterdam Samenvatting Het beroep van lerarenopleider verschilt wezenlijk van het beroep

Nadere informatie

De opleider als rolmodel

De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel programma 14.00 welkom 14.15 voorstelronde/verwachtingen 14.35 excellent teacher en excellent rolemodel 14.55 groepswerk 15.10 plenaire rapportage 15.35

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden

Onderwijs voor de 21 ste eeuw. Kris Van den Branden Onderwijs voor de 21 ste eeuw Kris Van den Branden Is ons onderwijs nog mee met de tijd? Met de deur in huis De wereld is drastisch veranderd, de school niet. En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon

Nadere informatie

De ervaren leerzaamheid van Lesson Study Concept 3 juni 2015

De ervaren leerzaamheid van Lesson Study Concept 3 juni 2015 De ervaren leerzaamheid van Lesson Study Concept 3 juni 2015 Siebrich de Vries en Gerrit Roorda, Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrag en Maatschappijwetenschappen, Lerarenopleiding Mail: s.de.vries@rug.nl;

Nadere informatie

Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen honoursonderwijs? Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger

Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen honoursonderwijs? Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger Hoe autonomie-ondersteunend werkt een docent binnen Tineke Kingma Elanor Kamans Marjolein Heijne-Penninga Marca Wolfensberger Fellow onderzoeker Adviseur en coördinator 2 Opzet onderzoekspresentatie 1.

Nadere informatie

Subjectief welbevinden

Subjectief welbevinden Het effect van het werken met kernkwaliteiten bij leerlingen op welbevinden. Positief effect op welbevinden door het bewustworden en gebruiken van kernkwaliteiten op korte- en langere termijn bij leerlingen

Nadere informatie

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas

Co-teaching voor Inclusie in de lagere school. Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school Elke Van Nieuwenhuyze en Liesbet Decroos BALO Odisee-Waas Co-teaching voor Inclusie in de lagere school een praktijkvoorbeeld binnen de zichtlijn: leraren,

Nadere informatie

Ontwikkeling professionaliseringstraject praktijkonderzoek (september 2013 tot november 2014)

Ontwikkeling professionaliseringstraject praktijkonderzoek (september 2013 tot november 2014) Realisaties: Ontwikkeling professionaliseringstraject praktijkonderzoek (september 2013 tot november 2014) Deze doelstelling is reeds deels bereikt. Een prototype van het professionaliseringstraject werd

Nadere informatie

Publications. Scientific publications as co-author. Manuscripts submitted for publication. Papers

Publications. Scientific publications as co-author. Manuscripts submitted for publication. Papers Publications Scientific publications as co-author Beijaard, D., Buitink, J., & Kessels, C. (2010). Teacher induction. In B. McGaw, P.L. Peterson & E. Baker (Eds.). International Encyclopedia of Education

Nadere informatie

(Europees) conceptueel model. Onderzoekende houding. Blik op de toekomst. Lerarenopleiders en professionalisering 16/02/16

(Europees) conceptueel model. Onderzoekende houding. Blik op de toekomst. Lerarenopleiders en professionalisering 16/02/16 Professionalisering van lerarenopleiders? Op zoek naar de onderzoekende houding Prof. Dr. Ruben Vanderlinde Universiteit Gent Vakgroep Onderwijskunde Lerarenopleiders en professionalisering (Europees)

Nadere informatie

De didactische cirkel doorbroken? Een onderzoek naar enkele aspecten van het bevorderen van zelfgestuurd leren door leraren en lerarenopleiders

De didactische cirkel doorbroken? Een onderzoek naar enkele aspecten van het bevorderen van zelfgestuurd leren door leraren en lerarenopleiders De didactische cirkel doorbroken? Een onderzoek naar enkele aspecten van het bevorderen van zelfgestuurd leren door leraren en lerarenopleiders M. Lunenberg en F. A. J. Korthagen 358 2003 (80) 358-374

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

ONDERZOEK ALS EFFECTIEVE INTERVENTIE OM DE PRAKTIJK TE VERSTERKEN MARCO SNOEK

ONDERZOEK ALS EFFECTIEVE INTERVENTIE OM DE PRAKTIJK TE VERSTERKEN MARCO SNOEK ONDERZOEK ALS EFFECTIEVE INTERVENTIE OM DE PRAKTIJK TE VERSTERKEN MARCO SNOEK Onderwijs ontwikkeling 2 INHOUD Onderzoek als impuls voor onderwijsontwikkeling? Wat weten we over onderwijsontwikkeling? De

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1

Samenvatting Hoofdstuk 1 Samenvatting Dit proefschrift onderzocht manieren om community ontwikkeling in opleidingsscholen te stimuleren. De vier studies leverden inzichten op in de manier waarop docentenin-opleiding (dio s) samenwerken

Nadere informatie

3.3. Mieke Groten en Paul Hennissen: Eisen aan lerarenopleiders van de Nieuwste Pabo.

3.3. Mieke Groten en Paul Hennissen: Eisen aan lerarenopleiders van de Nieuwste Pabo. 3.3. Mieke Groten en Paul Hennissen: Eisen aan lerarenopleiders van de Nieuwste Pabo. Mieke Groten is coördinator werkplekleren en mede verantwoordelijk voor de professionalisering van mentoren en schoolopleiders

Nadere informatie

Over opleiden en reflecteren: ongemakkelijke waarheden en wenkende perspectieven

Over opleiden en reflecteren: ongemakkelijke waarheden en wenkende perspectieven Over opleiden en reflecteren: ongemakkelijke waarheden en wenkende perspectieven In september 2011 nam Fred Korthagen afscheid als hoogleraar in de Didactiek van het Opleiden van Leraren. Hij bekleedde

Nadere informatie

Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding

Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding artikel Zone Pendelen tussen stagepraktijk en opleiding Op de pabo van de Hogeschool van Amsterdam bestaat sinds 2009 de mogelijkheid voor studenten om een OGOspecialisatie te volgen. Het idee achter het

Nadere informatie

Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns

Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns Wat doet deugd in de lerarenopleiding? VELON congres, 27 maart 2015 12 februari 2014 Anja Tertoolen en Jos Castelijns Even voorstellen.. Center of Expertise PM: samenwerking zeven hogescholen De Kempel,

Nadere informatie

Vragenlijst Formatief Toetsen Leerling

Vragenlijst Formatief Toetsen Leerling Vragenlijst Formatief Toetsen Leerling Deze vragenlijst is ontwikkeld door de Universiteit Twente en heeft als doel te onderzoeken hoe en in welke mate formatief toetsen wordt gebruikt door docenten en

Nadere informatie

van lerarenopleiders Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling colofon Reviewstudie in opdracht van NWO/PROO

van lerarenopleiders Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling colofon Reviewstudie in opdracht van NWO/PROO colofon Mieke Lunenberg, Jurriën Dengerink en Fred Korthagen Vrije Universiteit Amsterdam, 2013 22525_1 StudioVU HET BEROEP VAN LERAREN OPLEIDER Professionele rollen, professioneel handelen en professionele

Nadere informatie

ONDERZOEK ALS MIDDEL VOOR ONDERWIJSONTWIKKELING?

ONDERZOEK ALS MIDDEL VOOR ONDERWIJSONTWIKKELING? ONDERZOEK ALS MIDDEL VOOR ONDERWIJSONTWIKKELING? OVER KLOVEN EN BRUGGEN CVI CONFERENTIE 2017 MARCO SNOEK INHOUD Onderzoek als impuls voor onderwijsontwikkeling? Wat betekent dat voor de criteria voor goed

Nadere informatie

VERBINDEN VAN ONDERZOEK EN ONDERWIJS

VERBINDEN VAN ONDERZOEK EN ONDERWIJS VERBINDEN VAN ONDERZOEK EN ONDERWIJS ONDERZOEK ALS BOUNDARY ACTIVITEIT OM DE PRAKTIJK TE VERSTERKEN EAPRIL SEMINAR 2017 MARCO SNOEK Onderwijs ontwikkeling 2 INHOUD Onderzoek als impuls voor onderwijsontwikkeling?

Nadere informatie

DOCENTEN-IN-OPLEIDING ONDERZOEKEN DE PRAKTIJKKENNIS VAN ERVAREN DOCENTEN

DOCENTEN-IN-OPLEIDING ONDERZOEKEN DE PRAKTIJKKENNIS VAN ERVAREN DOCENTEN DOCENTEN-IN-OPLEIDING ONDERZOEKEN DE PRAKTIJKKENNIS VAN ERVAREN DOCENTEN (deel 1) DOCENTEN-IN-OPLEIDING ONDERZOEKEN DE PRAKTIJKKENNIS VAN ERVAREN DOCENTEN Deel 1: het gebruik van concept mapping in de

Nadere informatie

Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017

Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017 Professionalisering in vraaggestuurd samen opleiden VELON CONGRES 2017 Onderwijsraad (2014): meer innovatieve onderwijsprofessionals door 1. Opleiden tot onderzoekende professionals 2. Versterken inbreng

Nadere informatie

3 VIDEOGEBRUIK BIJ HET OPLEIDEN VAN DOCENTEN

3 VIDEOGEBRUIK BIJ HET OPLEIDEN VAN DOCENTEN 3 VIDEOGEBRUIK BIJ HET OPLEIDEN VAN DOCENTEN Geertje Wismans en Maarten de Laat In het kader van het project Lerend Lesgeven met ICT is onderzocht in hoeverre het gebruik van korte videofragmenten uit

Nadere informatie

Bronnenkaart. Reflectiemethodieken 1

Bronnenkaart. Reflectiemethodieken 1 Bronnenkaart Reflectiemethodieken 1 Onderwijsautobiografie Bron: Verkuyl H. (2002). Lesgeven in pedagogisch perspectief. Een werkboek voor leraren in opleiding. Soest: Nelissen. Een onderwijs(auto)biografie

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

Leerwensen formuleren en reflectie

Leerwensen formuleren en reflectie Leerwensen formuleren en reflectie Een manier om persoonlijke professionele ontwikkeling te stimuleren Peter Ruit, Driestar Hogeschool Gouda Samenvatting Dit artikel beschrijft aan de hand van een praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Overzicht. Introductie. Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down. Iwan Wopereis. 4CID Symposium 2017, Nijmegen 21 april 2017

Overzicht. Introductie. Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down. Iwan Wopereis. 4CID Symposium 2017, Nijmegen 21 april 2017 Introductie Iwan Wopereis Overzicht Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down Maastricht University en Open Universiteit 1 Overzicht Warming-up Intermezzo: Een kleine geschiedenis Cooling-down

Nadere informatie

Flitstraining RAPP-it: de snelle reflectie app

Flitstraining RAPP-it: de snelle reflectie app Flitstraining RAPP-it: de snelle reflectie app Karen D. Könings, PhD Jean van Berlo, MSc* Maastricht University Dept. Educational Development and Research Faculty of Health, Medicine and Life sciences

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort

Professionalisering van docenten. Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Professionalisering van docenten Gerda Geerdink Studiedag Facta 24 maart 2015 Amersfoort Opbouw presentatie Welke docenten hebben we nodig? Professionalisering binnen de HAN Resultaten onderzoek naar vier

Nadere informatie

Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool

Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Werkplekleren Werkplekleren: het han Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool Miranda Timmermans en Bas van Lanen Beide auteurs zijn verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Faculteit

Nadere informatie

Actieonderzoek als stimulans voor een positieve leesattitude bij studenten uit de lerarenopleiding (HBO)

Actieonderzoek als stimulans voor een positieve leesattitude bij studenten uit de lerarenopleiding (HBO) Actieonderzoek als stimulans voor een positieve leesattitude bij studenten uit de lerarenopleiding (HBO) Deeviet Caelen Inge Landuyt Magda Mommaerts Iris Vansteelandt 1 Actieonderzoek als stimulans 1 Situering

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Interactieve sessie. Leraren als change agents. Leraren als change agents

Interactieve sessie. Leraren als change agents. Leraren als change agents Interactieve sessie Leraren als change agents drs. Monique van der Heijden, Hogeschool de Kempel dr. Jeannette Geldens, Kempelonderzoekscentrum dr. mr. Herman Popeijus, Kempelonderzoekscentrum prof. dr.

Nadere informatie

Reflectie op het VELOV-onderzoek De lerende lerarenopleider, Brussel 15 januari 2015 Mieke Lunenberg

Reflectie op het VELOV-onderzoek De lerende lerarenopleider, Brussel 15 januari 2015 Mieke Lunenberg Reflectie op het VELOV-onderzoek De lerende lerarenopleider, Brussel 15 januari 2015 Mieke Lunenberg (mieke@lunenberg.info; http://lunenberg.info/) Dag, Allereerst dank voor de gelegenheid om te reflecteren

Nadere informatie

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 1 Onderwerpen TU Delft Library Education Support: Instructies/workshops Open Science

Nadere informatie

De ontstaansgeschiedenis van het beroep van lerarenopleider

De ontstaansgeschiedenis van het beroep van lerarenopleider Hoofdstuk 2 Beroep: Lerarenopleider Mieke Lunenberg & Jurriën Dengerink, Onderwijscentrum VU Amsterdam Samenvatting In dit hoofdstuk kaderen we het beroep van lerarenopleider. In de eerste paragraaf beschrijven

Nadere informatie

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Weblogs 1 Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Iwan Wopereis Open Universiteit Nederland Peter Sloep

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Eindelijk: een opleiding voor lerarenopleiders

Eindelijk: een opleiding voor lerarenopleiders Eindelijk: een opleiding voor lerarenopleiders In dit artikel beschrijven wij de uitgangspunten van een opleiding voor lerarenopleiders zoals wij die het afgelopen jaar hebben vormgegeven. We doen verslag

Nadere informatie

ISED Denk- & leervaardighedensymposium, februari 2011 Rijksuniversiteit Groningen 2

ISED Denk- & leervaardighedensymposium, februari 2011 Rijksuniversiteit Groningen 2 Samenvattende posters van leerkrachten over Britse L2L' projecten 10 februari 2011 Titel Poster 1 Exploring cooperative learning strategies and social interaction. De lollipop methode (elke week een andere

Nadere informatie