Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz Regionaal Expertise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 10 Regionaal Expertise"

Transcriptie

1 Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Contactgegevens school Contactgegevens Attendiz Contactgegevens Samenwerkingsverband Visie en beleidsvorming Visie van onze school Het doel van de school Hoe wil de school dat doel bereiken? Beleidsvorming Over het team Functies bij ons op school Het team schooljaar Leiderschap en management Leiderschap Management Cultuur en klimaat Schoolcultuur Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel Veiligheid Schoolregels Veiligheidsbeleid Klachten Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Middelen en voorzieningen Huisvesting en uitrusting Financiën Sponsoring Ouderbijdrage Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Opbrengstgericht werken Bij vso: Stage Leerstofaanbod residentiële leerlingen Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Toelating en verwijzing Verwijzing naar een andere school

2 6.4.2 Mogelijke uitstroom Begeleiding passend onderwijs Leerlingenzorg Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur Commissie voor de Begeleiding Leerlingvolgsysteem Schoolverzekering Informatiestromen Gegevens ouders en leerlingen Brief toestemming gegevens opvragen en versturen Foto s Nieuwsbrief Telefonische bereikbaarheid school Oudercontacten Rapporten Ouderavonden Leerlingenvervoer Zelfstandig reizen Gebruik medicijnen De lunch Gymnastiek Schoolvakanties en vrije dagen Vakantierooster 2014/ Studiedagen Compensatiedagen ofwel marge-uren Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Leerplichtwet Vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten Waardering Leerlingen en ouders Personeel en management Maatschappij Interne Audits Resultaten en opbrengsten Evaluatie vorig schooljaar Ontwikkelingsplan Opbrengsten van het onderwijs Jaarverslag Bijlagen

3 Een woord vooraf Beste lezer, Het document dat voor u ligt, is de schoolgids van VSO Hengelo. De schoolgids geeft inhoudelijke en praktische informatie geldend voor één schooljaar. Het is een verbijzondering van het schoolplan. Dat betekent dat er naast overeenkomsten ook aanvullingen staan in de schoolgids. Die aanvullingen zijn doorgaans voor ouders en leerlingen van belang en vaak ook praktisch van aard. De schoolgids is expliciet geschreven voor de ouders/ verzorgers en leerlingen. Alle overige betrokkenen van de school en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte uitgenodigd de schoolgids te lezen. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht. Om de leesbaarheid te vergroten hebben we er dit jaar voor gekozen om een aantal formele zaken die voor alle scholen gelden op de website van Attendiz te plaatsen,www.attendiz.nl. De klachtenregeling is daarvan een voorbeeld. Om de schoolgids altijd te kunnen inzien heeft de school ervoor gekozen de schoolgids op de website te zetten. De ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen in het eerste jaar een gedrukt exemplaar. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers die ook behoefte hebben aan een gedrukt exemplaar dat opvragen bij de school. Overige ouders/verzorgers ontvangen jaarlijks na vaststelling per mail de schoolgids. Om de handzaamheid van de schoolgids te vergroten zijn uitgebreide bijlagen over specifieke zaken van de school uit de gids gehaald en op de schoolwebsite geplaatst. Het overzicht van de leerstof is hiervan een voorbeeld. De schoolgids is op dezelfde wijze opgebouwd als het schoolplan. Op die manier bestaat er een heldere relatie tussen de verschillende documenten en kunt u vanuit die documenten de school steeds beter herkennen. Een fijn schooljaar toegewenst in goede samenwerking. Namens het schoolteam, Andre Bartelink Datum van vaststellen door bevoegd gezag:

4 Leeswijzer We volgen in deze schoolgids de systematiek van het INK-model, een leidraad voor het in gang zetten van schoolontwikkeling. Dit model is in onderstaande figuur grafisch weergegeven. De volgende acht hoofdstukken die aan bod komen, corresponderen met de organisatie- en resultaatgebieden die door het INK-model worden onderscheiden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het schoolplan. Aan bod komen achtereenvolgens de thema s: 1. Visie en Beleid 2. Over Het Team 3. Leiderschap 4. Cultuur en Klimaat 5. Middelen en Voorzieningen 6. Onderwijs management van processen primair en secundair 7. Waardering 8. Resultaten en Opbrengsten Elk hoofdstuk kent verschillende paragrafen die passen bij dat hoofdstuk, zie ook de inhoudsopgave. In de schoolgids worden geen beleidsvoornemens en streefdoelen gesteld. Die kunt u lezen in het schoolplan. 6

5 Inleiding: Profiel van de school Ons onderwijs De naam van onze school is VSO Hengelo. VSO Hengelo is op dit moment nog de overkoepelende werknaam van VSO Onder de Kap, Perspectief en VSO het Mozaiek Hengelo. De genoemde scholen zijn ieder nu nog op een eigen locatie gevestigd. De wens is, al jaren, dit vorm te geven op 1 gezamenlijke locatie. Wanneer dat een feit is zal ook de werknaam VSO Hengelo verdwijnen en plaatsmaken voor een echte, passende schoolnaam. Wij hanteren de naam VSO Hengelo omdat alle drie de scholen, met nuances naar de diverse doelgroepen, gezamenlijk eenzelfde programma aanbieden voor alle leerlingen. De nadruk binnen het onderwijs van VSO Hengelo gaat meer en meer uit van het feit dat het programma leidend is en dat er steeds uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de leerling en niet van de beperkingen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken wat de onderwijsbehoeften van de leerling is. Om kwalitatief goed onderwijs te geven is het hanteren van homogene groepen op leerniveau een van de belangrijke pijlers. In dit kader is er het afgelopen jaar al sprake van steeds verdergaande uitwisseling van leerlingen en leraren onderling binnen de scholen en de bijpassende afstemming m.b.t. niveaugroepen. Om versnippering van expertise te voorkomen kiest VSO Hengelo er voor om schooljaar te starten vanuit twee locaties. De bovengenoemde individuele schoolnamen worden daarbij vervangen door de desbetreffende straatnamen die bij de locaties horen. Vanaf schooljaar kennen wij nog twee locaties : Krabbenbosweg en Sportlaan Driene. Verderop in de schoolgids en op de website kunt u meer lezen over het aantal groepen, de niveau s per locatie, etc. VSO Hengelo, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hengelo met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op VSO Hengelo volgen. Met ingang van augustus 2014 gaat passend onderwijs in. De leerlingen zullen op dat moment vanuit het overkoepelende samenwerkingsverband VO aangemeld kunnen worden. Voor onze school betekent dit dat er leerlingen toegelaten kunnen worden uit de gemeenten Borne, Bornebroek, Delden, Hof van Twente, Oldenzaal, Denekamp, Weerselo, Saasveld. Zie ook 6.7 uit deze schoolgids. VSO Hengelo verzorgt voor ongeveer 140 leerlingen (gemiddeld 10 / 11 leerlingen per klas) onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Die onderwijsarrangementen laten zich als volgt omschrijven: 7

6 Arrangement Diplomagerichte leerweg VMBO De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan : - het verwerven van ( grotendeel ) theoretische kennis - het opbouwen van een geconcentreerde werkhouding - het zelfstandig kunnen werken - het kunnen plannen en organiseren van het (huis)werk - het vergroten van de motivatie - het tonen van doorzettingsvermogen - het opdoen van positieve schoolervaringen - het verwerven en vergroten van sociale vaardigheden - het vergroten van zelfvertrouwen - het accepteren en leren omgaan met een beperking - het behalen van een diploma Leerlingen die in de diplomagerichte leerweg geplaatst worden hebben minimaal een IQ 75. Zij beschikken over voldoende cognitieve capaciteiten om een BBL, KBL of TL diploma te kunnen behalen. Invulling van het arrangement op onderstaande gebieden: Deskundigheid: Multidisciplinair team : (adjunct(directeur, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk deskundige, psychodiagnostisch medewerker, ondersteuningscoördinator, vakleraren voor hoofdvakken als Nederlands - engels - wiskunde - Zorg & Welzijn - Handel en Administratie, technisch assistenten. Leraren die kunnen omgaan met ( forse ) gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek verzorgen het leerstofaanbod in kleine stapjes, werken met weekplanners, werken met meerdere niveau s in de klas. Sterke, doelgerichte ondersteuning door leden van het CVB. Aandacht en tijd: Elke leerling heeft een individueel ontwikkelingsperspectief. Binnen de klassen wordt gewerkt met een groepsplan. Het onderwijs wordt aangeboden in kleine groepen. Tijdens de uren theorie maximaal leerlingen en tijdens de uren praktijk maximaal 5-6 leerlingen. In de bovenbouw kunnen meer leerlingen in de praktijk geplaatst worden. Leraar-nabijheid, individuele begeleiding, veilige omgeving. Naast het reguliere programma a.d.h.v. kerndoelen wordt er veel tijd besteedt aan de Leergebied overstijgende ( LGO )kerndoelen : - leren leren - leren taken uitvoeren - leren functioneren in sociale situaties - ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief Als basis wordt daarbij gebruik gemaakt van de methode Tumult. Veel onderdelen zijn integraal verwerkt in de reguliere lessen en omgang met leerlingen. Voorzieningen: Gebruik van reguliere lesmethodes voor de theorie ; gebaseerd op de jaarplanningen Onderbouw en PTA s Bovenbouw van de symbiose-scholen : 8

7 - PIT Zorg & Welzijn - Tendens Handel en Administratie - Techniek op maat Metaal en Elektrotechniek - Werkportfolio techniek Onderbouw, consumptieve techniek - Venturi techniek Onderbouw - Doen in Groen groenvoorziening en plantsoenendienst - Praktijklokalen / theorielokalen - Interne en externe stages - Assesments Siabo en Invento - Staatsexamen / extraneus examen Gebouw: Theorielokalen gecentreerd, praktijkvleugel, overzichtelijk / afgebakend plein. Samenwerking: BJZO, Jeugdreclassering, MEE, Jarabee, Ambique, politie, justitie, leerplicht, Tactus, Mediant, Samenwerkingsverband VO, gemeente, stagebedrijven, scholen V(S)O, Leerwerktrajecten Kapstok MOTA Arrangement Arbeidsmarktgerichte leerweg De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan : - het opdoen van arbeidservaring - het verwerven van beroeps-gerelateerde kennis en vaardigheden - het verwerven van ( basale ) werknemersvaardigheden - het vergroten van motivatie - het opdoen van positieve school- en werkervaringen - het vergroten van sociale vaardigheden - het vergroten van zelfvertrouwen - het leren accepteren en omgaan met een beperking - het behalen van certificaten en (deel)diploma s Leerlingen die in de leerweg Arbeidstoeleiding worden geplaatst hebben een IQ tussen de en een leerachterstand van 3 jaar of meer. Invulling van het arrangement op onderstaande gebieden: Deskundigheid: Zie arrangement Diplomagerichte leerweg VMBO. Aandacht en tijd: Zie arrangement Diplomagerichte leerweg VMBO. Voorzieningen: Gebruik van reguliere lesmethodes : - Deviant Nederlands, wiskunde, engels - Inzicht en Kies Burgerschap - Werkportfolio techniek, consumptieve techniek - Venturi techniek - Praktijklokalen / theorielokalen - Campingproject - Boerderijproject - Interne en externe stages 9

8 - Assesments Siabo en Invento - IVIO-diplomering - Branchegerichte opleidingen - o.a. heftruckchauffeur, VCA - Portfolio Gebouw : Theorielokalen gecentreerd, praktijkvleugel, overzichtelijk / afgebakend plein. Samenwerking: BJZO, Jeugdreclassering, MEE,Jarabee, Ambiq, politie, justitie, leerplicht, Tactus, Mediant, Samenwerkingsverband VO, gemeente, stagebedrijven, werkgevers, scholen V(S)O, Leerwerktrajecten Kapstok MOTA Stichting Attendiz VSO Hengelo valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Attendiz. Deze stichting heeft ruim 25 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Iedere school wordt geleid door een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een divisiedirecteur. VSO Hengelo valt binnen de divisie VSO. De naam van de divisiedirecteur is Chiel Daanen. De drie divisiedirecteuren vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van de bestuurder is Ruud Zeeuwen. 10

9 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Een REC was tot 1 augustus 2014 een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs. Een belangrijk onderdeel van het REC was de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie was gemachtigd om beschikkingen voor het speciaal onderwijs of voor een zogenaamde rugzakbekostiging af te geven. VSO Hengelo was onderdeel van: Oost-Nederland. Met ingang van 1 augustus 2014 is het REC opgehouden te bestaan. Onze school maakt nu deel uit van VO Contactgegevens school VSO Hengelo, locatie Krabbenbosweg Schoolnaam VSO Hengelo, locatie Krabbenbosweg Brinnummer 00KM43 Adres Krabbenbosweg 91 Postcode en Plaats 7555ED Hengelo Telefoon Website Contactgegevens school VSO Hengelo, locatie Sportlaan Driene Schoolnaam VSO Hengelo, locatie Sportlaan Driene Brinnummer 00KM44 Adres Sportlaan Driene 8 Postcode en Plaats 7552HA Hengelo Telefoon Website 11

10 Contactgegevens Attendiz Adres Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo Telefoon Website Contactgegevens Samenwerkingsverband Naam Samenwerkingsverband VO Adres Postadres : Postbus DB Enschede Bezoekadres : Jasmijnstraat AH Hengelo Telefoon ; mevr. Petra Steneker ; directeur Samenwerkingsverband VO Website 1. Visie en beleidsvorming Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Onze schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK-managementmodel en de PDSA-cyclus waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken. 12

11 De onderwijsvisie van VSO Hengelo Bij ons staat de leerling centraal. Wij gaan uit van de mogelijkheden en talenten van onze leerling en wij houden rekening met hun kwetsbaarheid. Daarom bieden we onderwijs en ondersteuning op maat waarbij wij onze leerlingen op doelgerichte wijze voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Het pedagogisch klimaat van VSO Hengelo garandeert veiligheid voor iedereen die bij school betrokken is. Voor ons betekent dit dat we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Daartoe hanteren we een positieve communicatie; we bieden een heldere structuur die wordt gekenmerkt door voorspelbaarheid -in de klas, in het dagritme en in de regels en routines die we hanteren- en een ondersteunende houding. Dat zien we terug in ons pedagogisch en in ons didactisch handelen VSO Hengelo wil met de inrichting van het onderwijs aansluiten bij de mogelijkheden en de talenten van kinderen en bij de eisen van de samenleving. Dat betekent in elk geval dat de opbrengsten van ons onderwijs van belang zijn èn dat het leveren van maatwerk geboden is. Daarom richten wij ons onderwijs in in uitstroomprofielen: vervolgonderwijs en arbeidsmarkt en daarom baseren wij ons onderwijs op de kerndoelen die daartoe speciaal zijn ontwikkeld. Wij bieden ons onderwijs aan in een jaarklassensysteem waarbinnen we gedifferentieerd en volgens specifieke didactische principes werken. Bij ons staat de leerling centraal en tegelijkertijd is en blijft ons onderwijsprogramma leidend. Dit betekent dat ons programma eigentijds is en relevant: het bereidt onze leerlingen voor op hun toekomst. Ons programma richt zich op de ontwikkeling van die competenties die voor onze leerlingen nodig zijn om later, als volwaardig burger, zo zelfstandig mogelijk te functioneren in leren, wonen, werken en vrije tijdsbesteding. Binnen ons programma besteden we ruime aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Hoogwaardige onderwijsondersteuning, zorg en begeleiding zijn voor de leerlingen van VSO Hengelo een voorwaarde om te komen tot maximale individuele ontplooiing. Bij ons geldt: De leerling centraal, de leraar als spil en de specifieke deskundige als ondersteuner. Om die reden hanteert de school de volgende uitgangspunten: Voor het kind en met het kind... en niet de beperking maar het potentieel is van belang. Goed onderwijs is en blijft de basis voor onze onderwijsondersteuning en zorg & begeleiding. De extra ondersteuning die de leerlingen nodig hebben wordt multi-disciplinair vormgegeven. De begeleiding van VSO Hengelo wordt gerealiseerd vanuit een krachtige interne zorgstructuur. Deze interne zorgstructuur garandeert dat de leerlingen op school die ondersteuning krijgen die nodig is. Maatwerk leveren betekent voor ons allereerst dat van alle leerlingen ook de maat wordt genomen. Van iedere leerling stellen we dan ook het ontwikkelingsperspectief vast. Alleen dan zijn wij in staat om de uiteindelijke opbrengsten van ons onderwijs aan te tonen. Deze opbrengsten meten we af aan geplande uitstroombestemmingen van onze leerlingen: het vervolgonderwijs of schakeling naar de bovenbouw van de arbeidstoeleidende trajecten van De Kapstok. Wij zorgen voor een leeromgeving die inspeelt op behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen. Wij zorgen op VSO Hengelo voor een uitdagende leeromgeving die inspeelt op de talenten en behoeften van onze leerlingen. Daarbij zoeken we permanent de aansluiting bij de echte wereld. Dit betekent dat ons programma, de manier waarop we dit aanbieden en de leermiddelen die we daarbij gebruiken, levensecht zijn en afwisselend. Het betekent ook dat onze leeromgevingen grenzen verleggen. Bij ons op school leren de leerlingen niet alleen in de klas maar ook daarbuiten en zelfs buiten school. VSO Hengelo hecht aan goed contact met ouders of verzorgers. Wij gaan uit van de kracht van de driehoek: kind ouders school. De samenwerking, afstemming en communicatie tussen kind, ouders en school bieden de meeste garantie op een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. Wij vinden het van groot belang dat er sprake is van committment van ouders bij ons onderwijs. Dat betekent dat wij met grote regelmaat contacten 13

12 1.2 Het doel van de school VSO Hengelo wil graag samen met andere scholen, instellingen voor jeugdhulp en het bedrijfsleven garant staan voor passende onderwijs-zorgarrangementen voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, waarbij de schoolloopbaan van de leerling centraal staat. Waar het onderwijs leidend is, ambieert VSO Hengelo de regierol te nemen. Alleen met gebundelde krachten kunnen wij onze opdracht vervullen. Voor ons geldt dat betrokkenheid, loyaliteit, teamwork, flexibiliteit en een tomeloze inzet de voorwaarden zijn waaronder wij ons werk kunnen doen. Dat toont zich in onze manier van werken. VSO Hengelo kan de haar gestelde taken alleen met succes volbrengen indien alle medewerkers getuigen van een grote mate van professionaliteit. 1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken? Dit doen we door systematisch aandacht te besteden aan deskundigheids-bevordering in de vorm van scholing en intervisie waarbij we nastreven steeds die deskundigheid in huis te hebben of te halen waar de school op dat moment behoefte aan heeft. De voorwaarden die we daarbij stellen zijn dat wij willen werken met voldoende bevoegd én bekwaam personeel Een onderwijsvisie geeft een streefbeeld; schetst op hoofdlijnen wat de ambities zijn van VSO Hengelo. Graag laten we de inhoud van ons werk leidend zijn voor het beleid dat we willen voeren. Daarbij aanvaarden we de consequenties die dit met zich meebrengt. Consequenties op het gebied van middelen, organisatie, financiën en personeel & professionalisering. 1.4 Beleidsvorming Iedere school moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de school op peil blijft en verbetert. Hierbij neemt binnen het beleid van onze school de PDSA kwaliteitscirkel een centrale plaats in. PDSA is een afkorting van vier Engelse woorden die staan voor: 1. Plan. Alle scholen hebben een schoolplan. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld. In het schoolplan staan het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld. 2. Do. De directeur vertaalt de streefdoelen uit de managementovereenkomst in actieplannen. In deze actieplannen geeft de directeur het tijdspad aan wanneer de plannen gerealiseerd moeten zijn en tevens wie er verantwoordelijk voor de plannen is. 3. Study. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de actieplannen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. 4. Act. Borging van alle documenten gebeurt op iedere school in borgingsmappen. De directeur informeert de verschillende belanghebbenden (medewerkers, ouders, leerlingen, bevoegd gezag, inspectie) over de kwaliteit van haar onderwijs. 14

13 2. Over het team Goed onderwijs wordt verzorgd door kwalitatief goede mensen. Kwalitatief goed geschoolde medewerkers vormen een succesfactor om excellent onderwijs te verzorgen in onze school. 2.1 Functies bij ons op school De functies die binnen onze school voorkomen zijn onderstaande: leraar technisch assistent ondersteuningscoördinator orthopedagoog psycho-diagnostisch medewerker schoolmaatschappelijk werk secretaresse conciërge adjunct-directeur directeur Voor een uitgebreid overzicht met namen, functies en verantwoordelijkheden verwijzen we u graag naar onze website. 2.2 Het team schooljaar Het is ten tijde van het maken van deze schoolgids nog niet helder hoe de invulling van het team zal zijn. De indeling per groep wordt uiterlijk in de eerste week van het nieuwe schooljaar op onze website gepubliceerd. De samenstelling van het team zal via de website steeds worden geactualiseerd. 15

14 3. Leiderschap en management De schoolleiding gaat voor in schoolontwikkeling. De schoolleiding zet de koers uit en bepaalt de kaders. Voorbeeldgedrag is een woord dat veelal samen wordt gevat met leiderschap. En, goed voorbeeld doet goed volgen. 3.1 Leiderschap De visie van Stichting Attendiz op leiderschap gaat uit van opbrengstgericht en onderwijskundig leiderschap. Opbrengstgericht leiderschap stelt de interactie tussen leraar en leerling centraal en wil het onderwijskundig proces versterken met als doel de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren. Dit onderwijskundig leiderschap moet dan ook leiden tot effectievere instructie door leraren, waardoor leerlingen beter leren met als resultaat betere leerprestaties van leerlingen. 3.2 Management Binnen de school zijn er verschillende overlegstructuren waar verschillende collegae aan deelnemen. Ook leerlingen en ouders kunnen een rol hebben tijdens verschillende overleggen. Hieronder worden de meest voorkomende genoemd en toegelicht. (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad (MR en GMR) De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig. De GMR van Attendiz bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. De MR van onze school bestaat uit 4 personeelsleden en heeft geen ouders. Naast alle bovengenoemde overlegstructuren kent de school nog verschillende werkgroepen binnen de school of vanuit de scholen van Attendiz onderling, die met regelmaat overleg vragen. Werkgroepen die gericht zijn op de onderwijsontwikkelingen en werkgroepen die gericht zijn op activiteiten. Ouderraad De ouderraad heeft een tweeledige functie: enerzijds ondersteunend en anderzijds heeft hij een adviserende functie. De ouderraad is een denktank van de school. De ouderraad van VSO Hengelo wil het contact tussen school en ouders en ouders onderling bevorderen. De ouderraad vergadert waarbij ook de (adjunct) directeur en één teamlid aanwezig zijn. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat op school ter inzage ligt. Elk schooljaar organiseert de ouderraad een ouderavond met een thema. 16

15 4. Cultuur en klimaat Een prettig pedagogisch klimaat gekenmerkt door een duidelijke structuur, veiligheid, respectvolle sociale omgang en vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen. 4.1 Schoolcultuur Cultuur voor leerlingen De aard en zwaarte van de problematiek van onze leerlingen bepaalt ten dele de wijze waarop zij zich manifesteren en de manier waarop wij met hen omgaan. Daarnaast hebben onze leerlingen, zoals alle leerlingen van hun leeftijd, hun eigentijdse eigenheid: ze houden van voetballen, dansen, gamen en uitgaan; ze kijken naar de televisie, zijn verbonden met het internet en maken gebruik van sociale websites. Wij willen deze leerlingen niet alleen beschouwen vanuit het perspectief van hun onderwijsbehoefte en hun ontwikkelingsperspectief maar ook vanuit het perspectief van de leerlingen in de huidige samenleving. Dit betekent dat wij inspelen op alledaagse ontwikkelingen en er, waar nodig, het gesprek over aangaan. Wij willen in ons werk aantoonbaar aansluiten bij datgene wat er bij onze leerlingen leeft. Cultuur voor ouders Samen met de ouders zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kinderen, onze leerlingen. Een goede afstemming tussen thuis en de school is voorwaardelijk om het maximale uit de leerlingen te halen. Dit vooronderstelt meer dan incidentele contacten op grond van sancties of pedagogische maatregelen. Wij staan voor structurele contacten met de ouders die worden gekenmerkt door open communicatie en dialoog en die er toe dienen dat op constructieve wijze wordt gezocht naar aanknopingspunten voor verdere persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Daar passen o.a. huisbezoeken in. Cultuur voor medewerkers De ambitie van VSO Hengelo is medewerkers te laten uitblinken in professioneel handelen. Professioneel handelen is altijd gericht op de optimale ontwikkeling van de leerlingen enerzijds en op de persoonlijke ontwikkeling anderzijds, een ontwikkeling die steeds gekoppeld wordt aan de ambities die de school formuleert. Op die manier willen we bereiken dat medewerkers in toenemende mate verantwoordelijkheid (kunnen) dragen voor de ontwikkeling van de school als geheel. Daarbij gaan we uit van het principe van erkende ongelijkheid wat voor ons zoveel wil zeggen dat niet iedereen hetzelfde moet kunnen; aan eenheidsworst hebben we niets. Wij willen dat onze medewerkers uitblinken in specifieke en gediversifieerde deskundigheid. Aantoonbare specifieke deskundigheid is, als het gaat om beleidsontwikkeling en besluitvorming van een hoger belang dan zaken als teambrede consensus. Dat wordt op VSO Hengelo geaccepteerd. 4.2 Regels over gedrag, veiligheid voorleerlingen en personeel De veilige school De school moet een plaats zijn voor allen die er leren en werken. Ongewenste intimiteiten, agressie en geweld kunnen die veiligheid verstoren en veel problemen veroorzaken bij alle betrokkenen. Agressief gedrag, zoals pesten, dreigen, uitdagen, slaan en schoppen, intimideren e.d. kan de veilige sfeer op school in gevaar brengen. 17

16 Voor de leerling kunnen er vervelende gevolgen ontstaan: piekeren, verlies van zelfrespect, beschadigd vertrouwen in anderen, onbeheerste woede -aanvallen, e.d. Ook kunnen hierdoor schoolprestaties negatief beïnvloed worden door het afnemen van concentratie en motivatie. Op VSO Hengelo wordt veel aandacht besteed aan bovengenoemde zaken. Zo wordt er doelgericht gewerkt aan bevordering van sociale redzaamheid en gezond gedrag. Ook kan er gebruik worden gemaakt van individuele sociale vaardigheids-training bij de leerlingcontactpersoon en /of de SOVA-trainers van VSO Hengelo of de school-contactpersonen, mevr. A. Bosselaar en mevr. H. Kreuwel. In het kader van een Veilige School voor iedereen, hanteert VSO Hengelo een persoonlijke code voor omgangsregels voor leerlingen : De leerling: accepteert de ander en discrimineert niet, scheldt niet en doet niet mee aan uitlachen en roddelen, blijft van een ander en zijn / haar spullen af, speelt bij ruzie geen eigen rechter, vraagt bij problemen hulp aan een leraar / lerares, bedreigt niet en neemt geen wapens mee, neemt geen alcohol en drugs mee. Daarnaast zijn er een aantal schoolregels opgesteld ter voorkoming van intimidatie, agressie en geweld. Rekening houdend met de verschillende culturele, godsdienstige, maatschappelijke achtergronden van ouders en leerlingen willen wij op VSO Hengelo een veilig en open schoolklimaat stimuleren en bewaken, waarin respect voor elkaar centraal staat. Door de aard van de werkzaamheden kan het personeel van VSO Hengelo in hun dagelijks werk worden geconfronteerd met bedreigende situaties van verbale agressie tot fysiek geweld. De werkgever heeft volgens de Arbeidsomstandighedenwet ( ARBO -wet ) dan ook de wettelijke verplichting om haar personeel te beschermen tegen ( dreigen met ) agressie en geweld en de gevolgen daarvan. Indien er sprake is van een situatie waarbij een personeelslid van VSO Hengelo wordt geconfronteerd met agressie en / of geweld door ouders dan geldt i.v.m. het bovenstaande het volgende algemene uitgangspunt: ( dreigen met ) agressie en / of geweld wordt niet getolereerd door Attendiz, dus ook niet door het VSO Hengelo ; bij incidenten beschreven als boven wordt in alle gevallen aangifte gedaan. M.a.w. : ( dreigen ) met agressie en geweld door ouders wordt niet getolereerd door VSO Hengelo en leidt tot verwijdering van de leerling. Attendiz heeft een beroepscode en klachtenprocedure ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld. Hierin staan afspraken over hoe leerlingen en leraren / leraressen dienen om te gaan met vragen en klachten op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld. Er zijn bij Attendiz twee contactpersonen en daarnaast heeft het bestuur een extern vertrouwenspersoon aangesteld. 18

17 De schoolcontactpersoon kan tussenpersoon zijn voor klager en vertrouwenspersoon en is ook op de hoogte van instanties en hulpverlenende instellingen waar naar verwezen kan worden. De schoolcontactpersonen houden zich expliciet bezig met: het opvangen van leerlingen die ervaring hebben met pesten, seksuele intimidatie, kindermishandeling en discriminatie ; de begeleiding van deze leerlingen in het vinden van oplossingen ; niet alleen leerlingen kunnen contact opnemen maar ook ouders en teamleden van VSO Hengelo ; preventiemaatregelen ter voorkoming van machtsmisbruik ; Schoolcontactpersoon, locatie Krabbenbosweg : mevr. Astrid Bosselaar Schoolcontactpersoon, locatie Sportlaan Driene : mevr. Henrike Kreuwel Klachten Attendiz heeft een klachtenregeling vastgesteld. Op grond hiervan kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen ( of het nalaten hiervan ) van het bestuur, directie en personeel van de school. Als u een klacht heeft over het onderwijs kunt U terecht bij de leerkracht, adjunct-directeur en de directeur. Heeft u klachten over ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie of bejegening,dan kunt U in eerste instantie terecht bij de schoolcontactpersoon of de directeur. Wanneer u vindt dat Uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Verderop leest u de contactgegevens. Protocol huiselijk geweld Vanaf 1 juli 2013 zijn o.a. medewerkers op scholen verplicht om de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling te gebruiken bij signalen van geweld. De medewerkers hebben instructie gehad wat te doen bij vermoedens van geweld : - in kaart brengen van signalen - collegiale consultatie plegen - gesprek aangaan met de betrokken(n) - de aard en ernst van het huiselijk geweld en / of kindermishandeling inschatten - beslissen of zelf hulp wordt georganiseerd of een melding doen bij de aandachtsfunctionaris VSO Hengelo heeft twee geschoolde aandachtsfunctionarissen aangesteld die de medewerkers kan ondersteunen en begeleiden. De aandachtsfunctionaris van het VSO Hengelo, locatie Krabbenbosweg is mevr. Astrid Bosselaar en voor locatie Sportlaan Driene is dat mevr. Henrike Kreuwel. Politie-contacten Het beleid van de school is er op gericht om iedereen op een veilige manier met elkaar te laten omgaan. De eerlijkheid gebiedt dat dit niet altijd opgaat. In het geval van forse lichamelijke dan wel psychische mishandeling kan het voorkomen dat aangifte bij de politie wenselijk dan wel noodzakelijk is. 19

18 De school heeft een wettelijke verplichting bij bovengenoemde zaken een melding te maken bij de politie. In het geval van individuele leerlingen onderling ligt de uiteindelijke beslissing bij de ouders. In het geval van lichamelijke dan wel psychische mishandeling tussen een personeelslid / personeelsleden en een leerling / leerlingen bepaalt de school, in samenspraak met het desbetreffende personeelslid / personeelsleden of er aangifte bij de politie wordt gedaan. Bij een eventuele aangifte zal de directeur dit dan namens de school doen. VSO Hengelo heeft al jaren een goed contact met politie Hengelo. Met name onze beide wijkagenten en jeugdagent worden in het kader van de hantering van de schoolregelovertredingen, die tevens onder de politieverordening vallen, regelmatig geconsulteerd in het kader van hulp, advies en preventieve gesprekken met leerlinge Gele of rode kaart Sommige van onze leerlingen kunnen vanuit hun problematiek agressief gedrag vertonen. In de doelstelling van Het Mozaïek staat dat wij de leerlingen leren omgaan met hun problematiek. Dat houdt ook in dat wij hen leren een alternatief te vinden voor agressief gedrag. Wij kunnen dus niet zonder meer iedere vorm van agressie op dezelfde wijze bestraffen. Altijd zullen wij rekening moeten houden met de problematiek van de individuele leerling en de omstandigheden waarin hij of zij verkeert. Toch worden er ook bij ons soms grenzen overschreden en we bedoelen dan met name gericht lichamelijk of verbaal geweld. Wanneer dit herhaaldelijk bij een leerling voorkomt zullen we hiervoor de gele en rode kaarten gaan hanteren. Ouders worden hiervan vooraf op de hoogte gesteld. Een gele kaart betekent een officiële waarschuwing. De leraar of mentor bepaalt of de leerling een gele kaart krijgt. Ouders krijgen altijd telefonisch en schriftelijk bericht als er een gele kaart is uitgedeeld. De gele kaart kan weer ingetrokken worden bij positief gedrag. De gele kaart is een bepaalde periode geldig, maximaal één maand. Een tweede gele kaart in zo n periode betekent een rode kaart. Als de leerling een rode kaart krijgt, dan krijgt de leerling een time-out van één dag of wordt de leerling (tijdelijk) geschorst. Bij terugkomst volgt er een gesprek met de leerling en de ouder(s)/ verzorger(s). Ook hiervan krijgt u telefonisch en schriftelijk bericht. Het is ook mogelijk direct een rode kaart te verstrekken: - bedreiging van medeleerlingen of leraar ; - bij lichamelijk letsel toebrengen; - bij in het bezit hebben/gebruiken van drugs (zie ook schoolregels); - bij in het bezit hebben/gebruiken van vuurwerk en wapens. In deze situaties dient de leerling direct te worden opgehaald door de ouders/verzorgers. Time out Ook kent het VSO een time out mogelijkheid in de school. Deze wordt ingezet bij bovengenoemd gedrag passend bij een gele kaart. Door de functie van de time out blijkt dat er minder frequent een gele kaart uitgedeeld wordt. 20

19 De leerling wordt met twee collegae verwijderd uit de situatie en wordt naar de time out ruimte gebracht. Een time out wordt altijd afgesloten met een gesprek en het doel is dat de leerling zo snel mogelijk terug gaat naar zijn klas. Als er met regelmaat een gele kaart, rode kaart of time out ingezet moet worden, dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Er zal gesproken worden over de werkwijze van school en of deze wel aansluit bij uw kind. Daarnaast nog de overige mogelijkheden die nog ingezet zouden kunnen worden. Mocht het zo zijn dat school handelingsverlegen is dan kan er ook gesproken worden over het inzetten van externe hulp. Controle Fysieke Beheersing ( CFB ) Soms kunnen leerlingen zo boos worden, dat zij een gevaar vormen voor zichzelf en voor hun omgeving. Als dit gebeurt dan moet de leraar met een ander personeelslid de leerling vasthouden en verwijderen uit de situatie om voor de anderen de situatie weer veilig te maken. Dit gebeurt met technieken (CFB) die ervoor ondersteuningen dat zowel de leerling als het personeelslid zo min mogelijk schade oplopen. In een enkele situatie komt het voor dat een leerling zonder agressie verwijderd wordt. Die leerling is op dat moment dusdanig storend dat die leerling tijdelijk beter uit de situatie kan zijn. Hiermee worden dan grenzen aangegeven en er wordt voorkomen dat de situatie verder escaleert. In de cursussen CFB staat het leren voorkomen van agressie voorop. 21

20 4.3 Veiligheid Om te zorgen dat een leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, is het belangrijk dat de leerling zich veilig voelt en een vertrouwensrelatie opbouwt met de leraar. Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat de leraar beschikbaar is wanneer de leerling hem nodig heeft. Daarnaast is het van belang dat de leraar positieve verwachtingen uitspreekt naar de leerling. Bij de begeleiding van de leerlingen is het contact met de ouders heel belangrijk. 4.4 Schoolregels We hebben op school algemene schoolregels die voor iedereen gelden. De regels in de klas en in de pauze zijn hiervan afgeleid. De regels en afspraken worden regelmatig met de leerlingen herhaald en waar mogelijk samen met hen uitgebreid. De regels bevatten anti-pestregels. De regels en afspraken ondersteunen het (pedagogisch) klimaat dat we nastreven: een veilige omgeving waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als leerlingen gedrag vertonen dat de geldende normen en regels overschrijdt, dan wordt er sturend en corrigerend opgetreden. We proberen preventief te zijn: we ondersteunen als er positief gedrag wordt vertoond, we bespreken moeilijke situaties, zoeken samen naar manieren om het anders aan te pakken en spiegelen leerlingen in hun gedrag. Zo nodig wordt met ouders overlegd hoe de leerling het beste begeleid kan worden. Op het moment dat er grenzen worden overtreden, wordt het agressieprotocol uitgevoerd en kan een gele of rode kaart gegeven worden aan een leerling. 4.5 Veiligheidsbeleid Wij gaan uit van een directe relatie tussen het primaire proces en de mate van veiligheid. Uitgaande van de stelling dat aantrekkelijk vormgegeven onderwijs tot tevreden leerlingen leidt, kan worden aangenomen dat dit ook tot minder ongewenst gedrag leidt en daarmee tot een veiliger school. Wij willen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school. Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en teamleden wordt hier vierjaarlijks in de kwaliteitsmeting naar gevraagd. Voor het registreren en melden van agressie incidenten zijn er formulieren agressie-incidentmelding ontwikkeld. Daarnaast leren medewerkers op de jaarlijkse agressie-interventietrainingen hoe zij agressie-incidenten kunnen voorkomen en tevens hoe zij kunnen handelen in geval van agressie. 4.6 Klachten Het is in eerste instantie altijd de bedoeling uw probleem of klacht bespreekbaar te maken met de mentor van uw kind. Mocht u dit niet meer als mogelijkheid zien dan kunt u ook een gesprek aangaan met de directeur van de school. Als ook dit niet meer mogelijk is en u de klacht zo ernstig vindt dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van school of de vertrouwenspersoon van de stichting. Op onze school is als vertrouwenspersoon binnen de school aangesteld die niet alleen klachten registreert en verwijst maar ook signaleert, mevr. Astrid Bosselaar voor de locatie Krabbenbosweg en mevr. Henrike Kreuwel voor de locatie Sportlaan Driene. Onafhankelijke vertrouwenspersoon De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Attendiz is: Mevr. Mona Stuivenberg Telefoon: Mailadres: Mocht u schriftelijk een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Attendiz. U kunt uw klacht richten aan: 22

21 Attendiz T.a.v. Klachtencommissie, mevr. A. Grundel Welbergweg PE Hengelo 4.7 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode van kracht. Sindsdien zijn professionals, o.a. in het onderwijs, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Bij Attendiz is op iedere school een aandachtsfunctionaris aanwezig, voor alle collega s op school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. Onze aandachtsfunctionarissen zijn mevr. Astrid Bosselaar voor de locatie Krabbenbosweg en mevr. Henrike Kreuwel voor de locatie Sportlaan Driene. 5. Middelen en voorzieningen De juiste middelen en voorzieningen zorgen ervoor dat wij kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. 5.1 Huisvesting en uitrusting Huisvesting : In de voorliggende beleidsperiode zal, naar alle waarschijnlijkheid, VSO Hengelo nieuwe huisvesting betrekken waardoor dislocaties worden opgeheven en één school zal ontstaan. Dat leidt in principe tot een efficiëntere bedrijfsvoering. Belangrijker echter in de visie van VSO Hengelo is dat het begrip "één school" school tot uitdrukking komt in de goede gewoonte die wordt gehanteerd. Hiermee bedoelen wij dat VSO Hengelo op een herkenbare wijze wil opereren met in acht neming van de verscheidenheid van de verschillende doelgroepen die de school bedient. Kwaliteit dus in combinatie met maatwerk. Dit betekent dat de onderscheiden (sub)culturen getransformeerd moeten worden naar één voor alle geledingen herkenbare nieuwe cultuur die zich dan weer vertaalt in gebouwelijke zin als ook in de sfeer van de uitrusting en inrichting ervan. In de komende periode zal met betrekking tot de huisvesting van de school in ieder geval een inhoudelijk programma van eisen moeten worden opgesteld; een programma van eisen dat gebaseerd is op de onderwijsvisie van VSO Hengelo enerzijds en op de eisen die de samenleving aan (ver)(nieuw)bouw stelt anderzijds. Dit inhoudelijke programma van eisen zal uiteindelijk richting gevend zijn bij het proces dat zal leiden tot nieuwbouw (of verbouw of vernieuwbouw). Tot die tijd zal VSO Hengelo het moeten doen met de huisvesting zoals die nu in gebruik is. Uitrusting : Om hoogwaardig onderwijs en onderwijsondersteuning te leveren zijn niet alleen competente medewerkers nodig, hoe groot hun aandeel in het onderwijsleerproces ook is. VSO Hengelo kan de haar opgelegde taak alleen naar behoren vervullen indien in de middelensfeer de zaken goed zijn geregeld. Het gaat daarbij om eenvoudige zaken als adequate onderwijs-leermiddelen maar ook om een adequate huisvesting. VSO Hengelo staat op het standpunt dat voor onze leerlingen "alleen het beste goed genoeg is". Dit "beste" vloeit voort uit de inhoudelijke keuzes die de school maakt én de maatschappelijke opdracht die de samenleving aan ons toedicht. 23

22 5.2 Financiën Elk jaar wordt voor het volgende boekjaar een begroting voor Attendiz opgesteld die wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht en naar de GMR gaat. Gedurende het jaar worden de ontvangsten en uitgaven gevolgd, vergeleken met de begroting en gerapporteerd in managementrapportages. Tenslotte maakt Attendiz jaarlijks een jaarverslag over het afgelopen boekjaar. Hierin worden alle ontvangsten en uitgaven van de scholen verantwoord volgens de richtlijnen van OCW. Tevens wordt er in het jaarverslag alle bezittingen en schulden op balansdatum getoond. Het jaarverslag wordt voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring. De verantwoordelijkheid voor de financiële uitgaven ligt bij de divisiedirecteuren en de bestuurder van Attendiz. De registratie en bijsturing vindt op schoolniveau plaats. 5.3 Sponsoring De school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit diverse fondsen. Het geld wordt besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook mogelijk. Attendiz conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt onder meer in dat: - sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; - sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; - De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren; - Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren; - Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en door de MR. 5.4 Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Met de ouderbijdrage koopt u als het ware diensten die uw kind op school worden aangeboden maar die niet wettelijk zijn vastgesteld en waarvoor de school dan ook geen vergoeding ontvangt van het Ministerie van Onderwijs ( excursies, vieringen, sprekers op ouderavonden, enzovoort ). De ouderbijdrage voor het schooljaar is vastgesteld op 30,00. U ontvangt voorafgaand aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een overeenkomst, waarop u kunt aangeven of u bereid bent tot het betalen ervan. 24

23 6. Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Vanuit onze ambitie willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden en onze jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op een plek in de samenleving. Als school spelen wij daarbij in op nieuwe eisen die vanuit de samenleving aan ons gesteld worden. 6.1 Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken : Het is de ambitie van VSO Hengelo uit de leerlingen te halen wat er in zit. Om dit te bereiken gaan wij meer opbrengstgericht werken. Wij zullen systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van de leerlingen. In de voorliggende periode stellen wij onszelf ten doel een aantal kenmerken van opbrengstgericht werken zichtbaar te maken binnen onze schoolorganisatie: Iedereen, op elk niveau binnen de organisatie, heeft zijn eigen verantwoordelijkheid als het gaat om sturen op opbrengsten. De school benut beschikbare data voor het verbeteren van hun onderwijs. De school heeft de leerstandaarden en op basis daarvan de onderwijsarrangementen vastgesteld De school definieert de gewenste situatie door het uitspreken van ambitieuze verwachtingen. Binnen de school is opbrengstgericht werken een cyclisch proces. Pedagogische huisstijl : In de visie van VSO Hengelo stellen we dat het pedagogisch klimaat van de school veiligheid garandeert voor iedereen die bij de school betrokken is. Het gaat hierbij dus om leerlingen én medewerkers, om ouders en passanten. We onderscheiden daarbij een fysieke, een pedagogische en een ervaren, sociale veiligheid; veiligheid in de fysieke omgeving en veiligheid in een intermenselijke context. Waar dat nodig of wenselijk wordt geacht, hanteert VSO Hengelo een reeks van procedures en protocollen om in ieder geval de veiligheid van alle betrokkenen te borgen. Een dergelijk veilig klimaat kenmerkt zich door een transparante structuur, ondersteuning op maat van het leerproces van de leerlingen en een neutrale, vriendelijke en ontwapenende manier van communiceren door leraren. Een sterke verbinding tussen maatwerk en professioneel handelen is noodzakelijk en dat past bij de ambities van VSO Hengelo. Door deze algemene kenmerken te vertalen naar competenties van medewerkers, deze periodiek te peilen en op basis daarvan verbeteringen te realiseren, brengt VSO Hengelo het pedagogisch klimaat van de school op systematische wijze op een hoger plan. 25 Het pedagogisch klimaat bij VSO Hengelo garandeert de veiligheid voor iedereen die bij de school betrokken is. Het gaat hierbij met name om de veiligheid van de leerlingen. Om de

24 Kerndoelen en leerlijnen : Kerndoelen : In de Wet Kwaliteit VSO staan een aantal kerndoelen waaraan de school moet voldoen. Deze kerndoelen hebben betrekking op het verwerven van kennis en vaardigheden op leergebied, maar ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze kerndoelen worden ook wel leergebiedoverstijgende doelen genoemd ( LGO ). De kerndoelen op leergebied zijn gekoppeld aan de uitstroomrichtingen. VSO Hengelo biedt de Arbeidsmarktgerichte en de Diplomagerichte aan. Diplomagerichte kerndoelen Arbeidsmarktgerichte kerndoelen 1 Nederlands 1 Nederlands 2 engels 2 engels 3 wiskunde 3 wiskunde en rekenen 4 mens en natuur 4 mens, natuur en techniek 5 mens en maatschappij 5 mens en maatschappij 6 kunst en cultuur 6 culturele orientatie en creatieve expressie 7 bewegen en sport 7 bewegen en sport 8 voorbereiding op arbeid Leergebiedoverstijgende kerndoelen 1 leren leren 2 leren taken uitvoeren 3 leren functioneren in sociale situaties 4 ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief Naast deze doelen werkt VSO ook aan de wettelijk verplichte referentiekaders van taal en rekenen. Voor de Diplomagerichte leerweg is 2F het niveau dat behaald moet worden en dat ligt gelijk aan het niveau van een leerling op het VMBO. Voor de diplomagerichte leerweg ligt het te behalen niveau op 1F. Dit is te vergelijken met het Praktijkonderwijs. Leerlijnen : Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen naar concrete doelen die omschrijvingen wat een leerlingen moet kennen en kunnen. VSO Hengelo heeft de kerndoelen op leergebied per 26

25 leerjaar gekoppeld aan vakken. De kerndoelen op sociaal-emotioneel gebied zijn gekoppeld aan competenties. Deze worden deels door methoden aangeboden en zijn deels verweven in de dagelijkse begeleiding van de leerling. Het onderwijsaanbod bij VSO Hengelo : Schema vakkenpakketten : Diploma Gerichte Leerweg ( DGL ) Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg ( AGL ) Onderbouw DGL - AGL Bovenbouw DGL - AGL leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 4 Ne,en,wi mens,natuur,tech mens, maatsch. creatieve expressie LO Ne,en,wi mens,natuur,tech mens, maatsch. creatieve expressie LO Ne,en,wi mens,natuur,tech mens, maatsch. creatieve expressie LO Ne,en,wi mens,natuur,tech mens, maatsch. creatieve expressie LO e,en,wi,en,wi alle AVO-vakken tech / verzorging LO alle AVO-vakken tech / verzorging LO BBL KBL Sectorvak 5 theorievakken CKV / LO maatschappijleer Sectorvak 5 theorievakken stage LO TL 6 theorievakken maatschappijleer LO 6 theorievakken sectorwerkstuk LO LGO doelen aanbieden LGO doelen onderhouden AGL DGL : niveau BBL - KBL 27

26 LGO : Leergebied Overstijgende Doelen DGL : niveau TL De uitstroommogelijkheden bij VSO Hengelo : Doorstroomschema Diploma gerichte Leerweg en Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg Leerlingen die het uitstroomprofiel DGL volgen doen dit binnen de gestelde 4 jaar. Een uitzondering kan zijn dat een leerling 3 jaar doet over de onderbouw of 3 jaar doet over de bovenbouw. Hetzelfde geldt voor de doorstroom bij AGL. In overleg met ouders en leerling kan het zijn dat een leerling 3 jaar over de Middenbouw bij VSO Hengelo doet. Het kan ook zijn dat dit maar geldt voor een deel van het schooljaar. Onderbouw DGL AGL Bovenbouw DGL Bovenbouw AGL Middenbouw AGL leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 leerjaar 5 leerjaar 6 AGL AGL AGL AGL Kapstok / Mota Leerwerktrajecten Kapstok / Mota Leerwerktrajecten BBL KBL TL BBL KBL TL BBL KBL BBL KBL ROC niveau 1 / 2 (Entree) ROC niveau 3 TL TL ROC niveau 4 AGL DGL : Examentraject Bovenbouw samen met regulier Voortgezet Onderwijs DGL : Examentraject bij VSO Hengelo zelf ; het zogenaamde Staatsexamen 28

27 Diploma Gerichte Leerweg : VSO Hengelo biedt binnen de Diploma Gerichte Leerweg, niveau BBL en KBL, drie sectoren aan : - Techniek ( Metaal ) Elektro is nog onderdeel van gesprek met de symbiose-partner VO - Economie ( Horeca en Handel Administratie ) en - Zorg & Welzijn. Deze sectoren worden in symbiose aangeboden met de Spindel in Borne en het Gildecollege In Hengelo. De sector Techniek is op dit moment alleen nog de richting metaal. De leerlingen doen de examenvakken dan ook op bovengenoemde scholen en de leerlingen krijgen dan ook een diploma met de naam van de school waar ze examen doen. Voor Techniek, Zorg & Welzijn is dat de Spindel en voor Economie is dat het Gildecollege. Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg : Branchegerichte Certificaten VSO Hengelo biedt binnen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg mogelijkheden tot het behalen van Branchegerichte Certificaten aan. Dit gebeurt in samenwerking met de opleiding- en exameninstelling Werkportfolio. De bedoeling daarvan is om leerlingen uit VSO middenbouw AGL theoretische- en praktische vaardigheden op te laten doen waarmee ze in staat zijn marktconforme certificaten te behalen. Dit gebeurt in samenwerking met diverse brancheverenigingen in Nederland. Er is een veeltal aan certificaten op deze manier te behalen. Daarbij valt o.a. te denken aan de certificaten : Werken in de keuken Schoonmaak in de groothuishouding Heftruck-chauffeur Bosmaaien VCA ( veiligheids-certificaat ; noodzakelijk voor het stagelopen in bedrijven ) VSO Hengelo wordt mede ondersteund door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds IVIO ( deel ) diploma s Ook kunnen leerlingen individueel ( deel ) diploma s halen voor de hoofdvakken Nederlands, rekenen / wiskunde en engels. Maar ook geschiedenis, biologie, economie en ICT-vaardigheden behoren tot de mogelijkheden. Dit gebeurt aan de hand van de modules van het IVIO. Deze modules zijn vergelijkbaar met de diverse niveau s die gehanteerd worden bij het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Hierbij valt te denken aan een niveau dat gelijk ligt met het Praktijkonderwijs, de Basisvorming van het Voorgezet Onderwijs of een examenniveau VMBO niveau BBL. De examens worden, onder voorwaarden, bij VSO Hengelo zelf afgenomen. Er zijn per schooljaar twee keer mogelijkheden om aan deze examens deel te nemen. De leerling kan dan kiezen om voor een hoger niveau te gaan of te kiezen voor een extra vak. 29

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz

Schoolondersteuningsprofiel Attendiz Schoolondersteuningsprofiel Attendiz 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1. Is ambitieus

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel B

Inhoudsopgave schoolgids Deel B Inhoudsopgave schoolgids Deel B Inleiding... 2 1. Visie en Beleidsvorming... 3 2. Personeel... 11 3. Leiderschap en Management... 12 4. Cultuur en Klimaat... 15 5. Middelen en Voorzieningen... 17 6. Ons

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.4.3 Begeleiding passend onderwijs... Fout!

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.4.3 Begeleiding passend onderwijs... Fout! Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2014-2015 V S O Het M o z a ï e k A l mel o een school van 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2015-2016 Deel A LOCATIES : KRABBENBOSWEG SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Krabbenbosweg 91 Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 15 7555ED Hengelo 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 074-2917170 0880-203704

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2016-10-27 12:30 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Kwaliteitseisen dagprogramma s met ZOAL (Zorg en Onderwijs op een andere Locatie) Kwaliteitseisen en dienstverlening voor ZOAL-aanbieders, versie 26 juli 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool

PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT. Alphons Laudyschool PILOTONDERZOEK SOCIALE KWALITEIT Alphons Laudyschool Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 14UA OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 254088 Datum onderzoek : 16-17 december 2013 Datum vaststelling : 20 februari 2014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2016-04-26 14:33 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven

THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS. Mytylschool Eindhoven THEMAONDERZOEK UITSTROOMPROFIEL VERVOLGONDERWIJS Mytylschool Eindhoven Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 16SO OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 292510 Datum onderzoek : 30 maart 2017 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Mozaïek VSO Enschede

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Mozaïek VSO Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Mozaïek VSO Enschede Plaats : Enschede BRIN nummer : 00KM OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282100 Datum onderzoek : 19 februari 2015 Datum vaststelling : 20

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2017-01-18 13:15 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

& het gedragsprotocol

& het gedragsprotocol 1. Inleiding Zoals alle scholen, krijgt ook De Overlaet steeds vaker te maken met leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Steeds vaker ook komen we in aanraking met nieuwe vormen van gedragsproblemen.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel B Het Penta College

Schoolgids 2016/2017 deel B Het Penta College Schoolgids 2016/2017 deel B Het Penta College Datum vaststelling Attendiz: 28-06-2016 Datum instemming MR: 20-06-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie en Beleidsvorming 4 De visie van onze school 9 Personeel

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen

Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Protocol gedrag, time-out, rebound, schorsen en verwijderen Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van leerlingen en medewerkers op school. Een slecht

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school.

Inleiding. 2.2 Onderwijsvisie / schoolconcept Deze informatie is terug te vinden in onze schoolgids (deel B) en op de website van de school. Schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 Inleiding Alle scholen van Attendiz baseren hun onderwijs op de onderstaande zeven kernwaarden: 1. Is ambitieus en werkt planmatig vanuit een missie en visie aan innovatie

Nadere informatie

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen

Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen Protocol Time Out, Schorsen en Verwijderen In principe willen we geen van deze drie begrippen toepassen in onze scholen. Begrippen: Time out: Een time out is een korte onderbreking van de lestijd, waarbij

Nadere informatie

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol officiële waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst grensoverschrijdend gedrag door een leerling, waarbij psychisch

Nadere informatie

Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong

Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong Protocol gedrag, time out en schorsing K.B.S. De Viersprong Vastgesteld op 11 november 2011 door de m.r. Protocol gedrag, time-out, schorsen en verwijderen. Inleiding. Het pedagogisch klimaat is een belangrijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie