Prinses Beatrixschool. Jij kunt het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prinses Beatrixschool. Jij kunt het"

Transcriptie

1 Prinses Beatrixschool Jij kunt het Schoolgids

2 Voorwoord Beste ouders/ verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal zo n 7500 uur toevertrouwt aan de zorg van de basisschool? Dat is een groot en belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je met zorg. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Onze school heeft deze schoolgids samengesteld om te helpen bij het kiezen van de juiste school voor uw kind. In deze schoolgids beschrijven wij waar wij voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren. Vanzelfsprekend is deze schoolgids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we de verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we op onze school halen. Met deze schoolgids willen wij u informeren over belangrijke zaken rond onze school. Deze schoolgids is altijd actueel en beschikbaar op onze website. Daarnaast ontvangt u aan het begin van het schooljaar de jaarkalender. Daarin wordt u geïnformeerd over de actuele informatie van het betreffende jaar. Naast allerlei praktische zaken geeft deze gids een duidelijk beeld, waar wij voor staan en wat voor school wij willen zijn. Op die manier is iedereen in staat om ons daarop aan te spreken. Sterker nog, wij willen dan ook graag dat u ons daarop aanspreekt. Aan de samenstelling van de schoolgids is veel zorg besteed maar er kunnen altijd specifieke vragen zijn die een antwoord vereisen. Daar kunt u ons altijd voor benaderen. Zowel de directeur, als het managementteam en de medezeggenschapsraad zijn beschikbaar voor uw vragen. Wij hopen van harte deze schoolgids bijdraagt aan een goed contact tussen school en gezin. Met vriendelijke groet, Ilse van Hooijdonk Prinses Beatrixschool Von Brucken Focklaan XC Heemstede

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De school 1.1 Historie blz Identiteit blz Missie blz Visie blz. 9 Hoofdstuk 2: De organisatie 2.1 Schooltijden blz Doorlopend rooster/overblijf blz Het team blz Taken en functies binnen het team blz Groepsindeling en mailadressen blz De groepen blz De leerlingenraad blz Samenwerking kinderopvang Les Petits blz Salomo blz. 16 Hoofdstuk 3: Het onderwijs 3.1 Vakinhoudelijke informatie blz Leerstijlen blz Thematisch werken blz ICT blz Buitenschoolse activiteiten blz Sportactiviteiten blz Projecten/goede doelen blz Schoolfotograaf blz Hoofdluis blz. 26 Hoofdstuk 4: De kwaliteit van het onderwijs 4.1 Opbrengst gericht werken blz De overgang naar het voortgezet onderwijs blz Resultaten van ons onderwijs blz Schoolplan en jaarplan blz. 29 Hoofdstuk 5: Zorg en begeleiding 5.1 Zorg blz Speciale zorg blz Hoog en meer begaafdheid blz Dyslexie blz Intern begeleider blz Zorgteam blz Overgang groep 2 naar groep 3 blz Doubleren blz Externe deskundigheid blz Leerlingen met ondersteuningsbehoefte blz Passend onderwijs Zuid Kennemerland / WSNS blz Jeugdgezondheidszorg blz. 41 3

4 5.13 Onderwijsloket blz Postbus 51 blz. 42 Hoofdstuk 6: Betrokkenheid en inspraak ouders 6.1 Contact ouders en school blz MZR (Medezeggenschapsraad) blz GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) blz OC (Oudercommissie) blz Ouderpanel blz Klassenouders blz Contact met de leerkracht blz Hulpouders blz Trix blz DigiDuif blz Website blz Kijkje in de klas blz Vrijwillige Ouderbijdrage blz activiteitenbijdrage -PBS steunfonds 6.14 Sponsoring blz Afspraken samenwerking ouders en school blz. 48 Hoofdstuk 7: leerplicht, verlof en verzuim 7.1 Vakantierooster en studiedagen blz Ziekmelden blz Leerplicht blz Verlof blz Vrijstelling van onderwijs blz Vrijstelling in verband met toptalenten sport/cultuur blz Schorsing blz Verwijdering blz Hoofdstuk 8: Regels, rechten, plichten en klachtenregeling 8.1 De gouden regels blz Regels voor de leerlingen blz Regels voor de ouders blz Algemene aansprakelijkheid blz Vervoer van leerlingen blz Schoolongevallenverzekering blz Vervangingsprotocol Salomo blz Veiligheid op school blz Pestprotocol blz Privacy foto en film blz Kindermishandeling en huiselijk geweld blz Verwijsindex blz Meldplicht en aangifteplicht bij seksuele intimidatie en geweld blz Klachtenregeling blz Informatie voorziening gescheiden ouders blz

5 Hoofdstuk 9: Aanmelding 9.1 Aanmelden van leerlingen groep 1 blz Aanmelden van leerlingen groep 2 t/m groep 8 blz Uitschrijven van leerlingen blz. 61 Bijlagen: Salomo blz

6 Hoofdstuk 1: 1.1 Historie Het begin De heer van Noppen sloeg eind 1959 de laatste paal en de heer Boers, een bestuurslid, legde op 15 april 1960 de eerste steen. De school was klaar op 1 oktober Op maandag 3 oktober 1960 kwamen de leerlingen. Die hadden de eerste maand van de nieuwe cursus nog op andere scholen doorgebracht. Er kwamen 33 kinderen van de Nicolaas Beetsschool, 17 van de Bosch en Hovenschool, 9 van de Dreefschool en 2 van de Crayenesterschool. Het waren leerlingen van klas 1 t/m 4, die over twee klassen verdeeld werden. De school bestond uit 4 lokalen. Eén werd gebruikt als gymnastieklokaal. De school lag midden in de weilanden, dat er soms kalfjes op het schoolplein liepen, vonden de kinderen niet erg. De Prinses Beatrixschool is in meer dan vijftig jaar uitgegroeid tot een volwaardige school met ruim 280 kinderen en 11 lokalen. Het gebouw is aan alle kanten aangepast, maar gelukkig is de landelijke sfeer gebleven. 6

7 1.2 Identiteit Op onze school zijn alle kinderen en ouders, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging, welkom. Wij willen dat iedereen zich veilig en welkom voelt op onze school. We zijn nieuwsgierig, open en betrokken, we respecteren anderen. Onze school heeft een christelijke identiteit. We hebben een open houding ten aanzien van diversiteit. Binnen onze lessen komt de levensbeschouwelijke ontwikkeling aan bod door o.a. de methode Trefwoord. De belangrijke christelijke feestdagen vieren we met elkaar. 7

8 1.3 Missie De Prinses Beatrixschool heeft een naam hoog te houden. In de Componistenbuurt en ver daarbuiten. We lossen hoge verwachtingen in. Wij zijn een baken, een begrip. Het is onze trots. De Prinses Beatrixschool is een school met een rijk verleden. Als een basis voor een nog rijkere toekomst. We koesteren de waarden en normen van eerdere generaties. We hechten aan cohesie. We doen het samen. Het is ons anker. De Prinses Beatrixschool is een school in het heden. In een maatschappij met steeds andere eisen. We bereiden kinderen erop voor, we bieden kansen voor nu en later als leerling, als burger. Het is onze plicht. De Prinses Beatrixschool is een school die de wereld wil omarmen. Met cultuur en zingeving van overal. Wij zijn nieuwsgierig, open en betrokken, we respecteren anderen. We sluiten niemand buiten omdat we zoeken naar kansen en mogelijkheden. Het is ons geloof. De Prinses Beatrixschool is een school die zichzelf verbetert. Met klassikaal onderwijs waar het moet, individueel waar het kan. Wij willen kinderen laten stralen, we willen plezier zien in de klas. Het is onze passie. De Prinses Beatrixschool is een school vol energie. Je voelt het, je ziet het. We bewegen, we vernieuwen, we leggen de lat hoog. Het is onze drijfveer. Onze school is een school die geen kind over het hoofd ziet. Waar plek is voor talenten in soorten en maten. We dagen ze uit, we laten ze tot hun recht komen. Het is ons motto, het is wat we altijd zeggen: Jij kunt het. 8

9 1.4 Visie Visie van de Prinses Beatrixschool kwaliteit Rijke leeromgeving - hoge opbrengsten - hoge verwachtingen - Zorg - ICT - stellen van doelen - instructiemodel Centraal binnen ons onderwijs staat de.. Actieve leerling en leerkracht - boeiend onderwijs - thematisch onderwijs - kennis en woordmuren - leren met leerstijlen - aangepaste leeromgeving - inzet ICT autonomie betrokkenheid - zelfverantwoordelijk - eigenaarschap - inzet eigen leerstijl - structuur - regels en afspraken - plezier - uitdagend - ontdekkend - coöperatieve werkvormen - presentaties 9

10 Hoofdstuk 2: De organisatie 2.1 Schooltijden groepen 1 t/m 4 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag vrij vrij Groepen 5 t/m 8 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag vrij Doorlopend rooster + overblijf De Prinses Beatrixschool werkt met een continue rooster: alle kinderen blijven over tussen de middag. Afgelopen jaar hebben we de TSO (tussen-schoolse opvang) geprofessionaliseerd met Les Petits. Organisatie De kinderen eten en spelen in 2 aparte groepen: de eerste groep eet een kwartier en speelt daarna een half uur. De tweede groep speelt een half uur en eet daarna een kwartier. De klassen blijven natuurlijk bij elkaar. De kinderen eten hun lunch op in de klas, begeleid door de leerkracht. Daarna worden ze een half uur opgevangen door de overblijfkrachten. De kleuters spelen tijdens het overblijven buiten op het achterplein of binnen en kleuren/knutselen. Bij slecht weer worden alle kinderen in de klassen opgevangen. De kinderen vanaf groep 3 spelen op het voorplein (bij mooi weer) of verblijven in de aula, om daar te knutselen, spelletjes te doen of een boek te lezen. De ruimte van Les Petits biedt ook de mogelijkheid tot het uitvoeren van activiteiten tijdens de TSO. Overblijfkrachten Op het kleine plein, bij de kleuters zijn 3 overblijfkrachten aanwezig. Op het grote plein zijn op maandag, dinsdag en donderdag tijdens de TSO, een leidinggevende en een pedagogisch medewerker van Les Petits aanwezig, samen met vrijwilligers (ouders). Op vrijdag, wanneer alleen de groepen 5 t/m 8 aanwezig zijn, is er een pedagogisch medewerker van Les Petits en een vrijwilliger op het grote schoolplein tijdens de TSO. De vrijwilligers zijn een groep ouders en grootouders die volgens een vast schema ingezet worden. Zij krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun diensten. De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt bij de school. Deze is tijdens het overblijven gedelegeerd aan de TSO. Wanneer er een meningsverschil is, dan is er altijd een medewerker of leerkracht van Les Petits om dit op te lossen. 10

11 Komend schooljaar heeft 40 weken. Voor de gehele school vallen er 9x overblijven af i.v.m. studiedagen en andere vrije dagen ( Pasen, Hemelvaart, etc). Voor de bovenbouw vallen er nog eens 4 af i.v.m. Goede Vrijdag etc. De kosten bedragen per keer 0,90. In geval van ziekte of afwezigheid vanwege een andere oorzaak, wordt dit niet verrekend. Jaarkosten per kind voor groep 1 t/m groep 4 (3 overblijfdagen per week): 40 x 3 x 0,90 (min 9 x 0,90) = 99,90 Jaarkosten per kind voor groep 5 t/m groep 8 (4 overblijfdagen per week): 40 x 4 x 0,90 (min 13 x 0,90) = 132,30 Stroomt uw kind tussentijds in gedurende het schooljaar, geef dit dan per mail door aan Helonne Blomberg. U betaalt dan een pro rato bedrag. Betalen U betaalt één of twee maal per schooljaar een vast bedrag. A: U betaalt voor het hele jaar (voor 1 oktober 2014) B: U betaalt in twee termijnen (voor 1 oktober 2014 en voor 1 februari 2015) U maakt het betreffende bedrag over naar bankrekening NL 49ABNA ten name van Overblijf PBS Heemstede, + de namen van uw kind(eren) en groep Er kan uitsluitend via deze bankrekening betaald worden. Aanmelding (nodig voor betalingscontrole) Mail de onderstaande gegevens voor 1 september a.s. naar de overblijfadministratie De naam van uw kind(eren) en achternaam: De groep van uw kind(eren) Uw bankrekeningnummer Uw adres Uitzondering, kinderen tot 5 jaar Kinderen tot 5 jaar zijn niet verplicht om over te blijven. De praktijk is dat zij dat wel doen. Daarom geldt een gewenningsperiode: gedurende de 1ste maand worden geen kosten in rekening gebracht voor nieuwe kinderen onder de 5 jaar. Na de 1ste maand betalen ook deze kinderen voor de overblijf. Blijven deze kinderen niet over, dan kunt u dit mailen naar Aanmelding Meld uw kind altijd aan bij de overblijfadministratie wanneer het begint op school via De naam van uw kind(eren) en achternaam: De groep van uw kind(eren) Startdatum op school Uw adres U krijgt vervolgens informatie over het te betalen bedrag en de procedure. 11

12 Ook overblijfkracht worden? Heeft u belangstelling om ook mee te draaien als overblijfkracht, 1,2,3 of 4 keer per maand, neem dan contact op met Helonne Blomberg of Chantal van Gelder. Aan het eind van het schooljaar wordt een rooster gemaakt voor het volgend schooljaar. Tot die tijd kunt u meedraaien in de invalpool. Vragen? Heeft u nog vragen dan, kunt u contact opnemen met Helonne Blomberg en Chantal van Gelder via 2.3 Het team Het team bestaat uit 31 personen, naast groepsleerkrachten zijn er diverse vakleerkrachten en ondersteuners die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs op onze school. De directeur, de intern begeleider en de bouwcoördinator vormen samen het managementteam. Regelmatig zult u ook kennis maken met studenten van de PABO, zij worden opgeleid tot toekomstige leraren en bij ons begeleid in de praktijk. Het team

13 2.4 Taken en functies binnen het team Directeur Intern begeleider Bouwcoördinator 3 t/m 8 Remedial teacher ICT coördinator Hoogbegaafdheid coördinator Cultuur coördinator Aandachtsfunctionaris Preventiemedewerker Vakleerkracht gym Vakleerkracht gym Vakleerkracht muziek Ondersteuning zorgleerlingen Onderwijsassistente Administratieve ondersteuning Conciërge Algemene hulp Ilse van Hooijdonk Anke Peeters Marieke Piek Marieke van Lith ( dinsdag) Mirjam Worseling en Laurens van Denderen Laura Rotteveel Moon van de Nes Marleen Loeff Myrthe Heems Pieter Vlek (maandag) Mascha van Dijk (woensdag en donderdag) Gunnar Graafmans ( vrijdag) Dymphna Lippes Myrthe Heems ( ma-di-do) Angenita Linders ( di mid/ do- och) Edwin van Keulen ( vrijdag) Wendy Worseling 2.5 Groepen en mailadressen Groep 1 / 2 rood Ma-di Cathalijne Roddenhof Hanneke van der Louw Wo-do-vrij Groep 1 / 2 geel Karin Lambers Ma-di wo (om de week) Sanne Ganzeman Wo- (om de week) do-vrij Groep 1 / 2 blauw Sanne Ganzeman Ma Ingrid van Gerwen Wo-do-vrij Groep 3 Marion Mutsaerts Ma-di Joyce Kuipers Wo-do-vrij Groep 4 Marleen Loeff Ma-di-wo Marieke van Lith Do-vrij Groep 5 Lisette van Marken Ma-di-wo Linda van Leeuwen Do-vrij 13

14 Groep 5/6 Eveline Trossel Ma-di-wo Laura Rotteveel Do-vrij Letty van der Horst ( reintegratie) Groep 6 Marieke Piek Ma-di-wo-vrij Mirjam Do Groep 7 Laurens Ma-di-wo-do Mirjam Vrij Groep 8a Lisetta Ekris Ma-di-woe-do-vrij Angelien Hensen (re-integratie) Groep 8b Erik op t Veld Ma-di-wo-do-vrij Vakleerkracht gymnastiek Mascha van Dijk wo-do Pieter Ma (ouderschapsverlof) Remedial teacher Marieke van Lith di Intern begeleider Onderwijsassistente Anke Peeters Ma-di-do en vrijdagochtend Myrthe Heems Ma-di-do Conciërge Edwin van Keulen vrij Administratie Angenita Linders Wo-do ICT Mirjam Worseling Vrij Directeur Ilse van Hooijdonk Ma-di-wo-do 14

15 2.6 De groepen Onze school heeft in schooljaar groepen. We hebben 3 kleutergroepen met de combinatie 1 en 2, 7 reguliere groepen en 1 combinatiegroep 5/6. De groepsgrootte verschilt per klas. We streven naar groepen van ongeveer 30 leerlingen. Regelmatig hebben we binnen onze school een combinatiegroep. Een combinatiegroep stimuleert de zelfstandigheid van de kinderen. Ze leren omgaan met verschillen en leren van, en zorgen voor elkaar. Door de interactie tussen jongere en oudere kinderen leren zij rekening met elkaar te houden. Doordat we met combinatiegroepen werken is het mogelijk dat de groepssamenstelling per schooljaar kan veranderen. Wij vinden het belangrijk dat groepen goed functioneren met een prettige groepssfeer en een goed didactisch leerklimaat. Bij de samenstelling van een groep zijn voor ons de volgende criteria van belang: Er wordt rekening gehouden met de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Er wordt rekening gehouden met de didactische ontwikkeling van een kind. Voor ieder kind proberen we hem of haar bij minimaal een vriendje/vriendinnetje te plaatsen. Wij maken gebruik van een sociogram bij de indeling van de groep. We streven naar een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes. We streven naar een evenwichtige verdeling van zorg binnen de groepen. Elke groep heeft ongeveer evenveel leerlingen. 2.7 De leerlingenraad Binnen onze school hebben wij een leerlingenraad. De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat zij weten dat hun stem belangrijk is. Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen en bevorderen tevens hiermee het actief burgerschap van kinderen. Wij vinden het belangrijk kinderen te betrekken en verantwoordelijkheid te geven over schoolse zaken. De organisatie: In groep 6, 7 en 8 worden jaarlijks, op Prinsjesdag, verkiezingen gehouden. Dit kan door middel van een spectaculaire campagne of door een kringgesprek met stemronde. Uit elke groep worden twee leerlingen gekozen. In de eerste vergadering worden een voorzitter, secretaris en een notulist gekozen. Zij komen 5x per jaar bij elkaar, onder schooltijd of op enig moment dat een van de leden daartoe oproept. De besluiten die worden genomen worden door de leden in de eigen klas toegelicht. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. Waarover vergaderen zij: Ideeën uit de ideeënbus. Ideeën vanuit de klas. 15

16 Eigen initiatieven. Voorstellen vanuit het team. Advies bij organisatie van bijvoorbeeld schoolreisje, feesten en projecten. Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes. Gebruik van het schoolplein. Het kiesreglement: Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts een kandidaat aangeduid worden. Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming. Elke leerling wordt verwittigd van de plaats, het uur en de datum van de stemming. 2.8 Samenwerking met Les Petits (TSO en NSO) Sinds april 2011 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen Salomo (Prinses Beatrixschool) en Les Petits. Een goede samenwerking kent een samenhangend aanbod. De bestuurlijke samenwerking krijgt handen en voeten door een gedeelde pedagogische visie. Vormen van concrete samenwerking zijn: Regelmatig overleg. Kinderopvang is betrokken bij relevante schoolontwikkelingen. Overdracht en verstrekken van relevante gegevens. Signaleren van ontwikkelingsproblemen. Naast de peuteropvang verzorgt Les Petits de tussenschoolse opvang en de buitenschoolse opvang voor leerlingen van onze school. Voor aanmelding bij kinderdagverblijf, peuteropvang en naschoolse opvang kunt u contact opnemen met De peuteropvang en de buitenschoolse opvang zijn gesitueerd binnen onze school. 2.9 Salomo De Prinses Beatrixschool maakt deel uit van Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De scholen die deel uitmaken van Salomo komen overwegend voort uit de protestants-christelijke traditie; een kleiner aantal scholen heeft een interconfessionele achtergrond. Onze scholen geven elk op hun manier ruime aandacht aan deze zoektocht en proberen kinderen een kompas mee te geven voor de toekomst, een innerlijk en eigen kompas. Vanuit een christelijke visie stelt Salomo zich ten doel om door middel van een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen in de regio tot actieve, weerbare, maatschappij betrokken, betrouwbare en enthousiaste medeburgers, die geleerd hebben hun mogelijkheden optimaal te benutten. Verdere informatie over ons bestuur vindt u in de bijlage. Hoofdstuk Vakinhoudelijke informatie. Nederlandse Taal: De leesmethode die wij op school gebruiken is De Leeslijn. Deze methode begint in groep 1 en eindigt in de loop van groep 6. In groep 1 en 2 worden spelenderwijs woorden en letters 16

17 aangeboden, in groep 3 start het aanvankelijk leesonderwijs. Het is geen klassikale leesmethode. Ieder kind krijgt de kans om op zijn/haar eigen niveau en in zijn/haar eigen tempo te leren lezen. In groep 6 wordt het technisch leesproces afgerond. De doelstelling is dat de kinderen aan het eind van dit leerjaar alle negen AVI-leesniveaus hebben doorlopen. In de hogere leerjaren wordt in het technisch leesonderwijs veel aandacht besteed aan het lezen als zelfstandige activiteit, het vrije lezen. Vaak beginnen we dag met een half uur stillezen en afgesloten met een stukje boekpromotie waarin kinderen kunnen vertellen wat ze gelezen hebben. De taalmethode die we gebruiken heet Taalactief. Deze is opgebouwd rond wereldoriënterende- en sociaal-emotionele thema s. De hoofdstukken die behandeld worden, zijn luisteren, spreken, stellen, alfabet en taalbeschouwing. Onder taalbeschouwing verstaan we o.a. het benoemen van woordsoorten en zinsdelen, alfabet en woordenboekgebruik. Voor de spelling gebruiken we de spellingslijn van de methode en de spellingstrap. Dagelijks oefenen de leerkrachten met de kinderen de spellingsproblemen aan de hand van de zin van de dag. Bij begrijpend lezen ligt het accent op de beleving en het begrip van de tekst en bij studerend lezen verschuift dat naar begrip en vaardigheid. We gebruiken de methode Nieuwsbegrip. Deze methode komt elke week met een nieuw thema, gebaseerd op actuele gebeurtenissen in de wereld. Dit stimuleert de kinderen enorm. Stilleesbeleid: Stillezen is een periode van ongestuurd lezen, gebaseerd op het eenvoudige uitgangspunt dat door meer lezen de leesvaardigheid beter zal worden. Het doel van stillezen is leerlingen te helpen een goede leesgewoonte en een goede leesvaardigheid te ontwikkelen. Stillezen is een belangrijk middel om van jonge lezers levenslange, zelfstandige lezers te maken, o.a. omdat bij stillezen het recreatieve aspect van lezen voorop staat. Kinderen die veel lezen, doen het beter bij begrijpend lezen omdat hun woordenschat is toegenomen. Op de Prinses Beatrixschool hebben we afgesproken dat we elke dag starten met een half uurtje stillezen door de hele school. Na elk leeshalfuurtje is er 5 minuten de tijd voor boekpromotie. Sommige kinderen kunnen vertellen over hun leeservaring. De leesboeken staan in de schoolbibliotheek en zijn ingedeeld op 3 niveaus. Tijdens het lezen leest de leerkracht ook, of geeft hulp aan zwakke lezers. We vullen de bibliotheek elk jaar aan met nieuwe boeken. Schrijven: Schrijfonderwijs start bij ons op school in de groepen 1 en 2 via de methode schrijfdans. Vanaf groep 3 tot en met groep 6 gebruiken we de methode Schrijfhuis. Op school wordt geschreven met een potlood, vanaf groep 5 mag dit een pen zijn. Rekenen: 17

18 Wij rekenen op school met de rekenmethode Alles Telt. Het is een realistische rekenmethode voor groep 1 t/m 8 die volledig multimediaal wordt ondersteund. De methode kent veel differentiatie mogelijkheden in de vorm van het plusschrift of het maatschrift. De methode bestaat uit 6 blokken van ieder 6 weken, 30 lesweken en 6 toets weken en 4 weken voor eigen ruimte. De methode verdeelt een blok in 5 lesweken en een toets week. Elke week heeft een vaste opbouw van 5 lessen, waarin leerkracht gebonden, verwerkingslessen en herhalingslessen elkaar systematisch afwisselen. De toets- en herhalingsweek biedt gelegenheid voor reteaching, herhaling en verrijking. Wereldoriëntatie: Zie hieronder, 3.3 thematisch werken. Verkeer: We maken gebruik van de maandelijkse katernen van 3 VO. Daarin komen uiteenlopende verkeerssituaties uitvoerig aan de orde. In groep 7 leggen de kinderen een verkeersexamen af. Engels: In groep 5 t/m 8 wordt gewerkt uit de nieuwe methode Take it easy. De kinderen worden vertrouwd gemaakt met een andere taal. Regelmatig krijgen de kinderen vanaf groep 6 huiswerk mee naar huis. Muziek: Op onze school verzorgt Gunnar Graafmans de muzieklessen. Op vrijdagochtend bezoekt hij de groepen 1 tot en met 8. Gym: De kleuters krijgen 2x per week gymles van hun eigen leerkracht. Zij kleden zich om in de klas en gaan vervolgens gymmen in het speellokaal binnen de school. 18

19 De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen 2x per week in de gymzaal op de Offenbachlaan. Gymkleding is verplicht en bestaat uit een korte broek met een T-shirt of een gympakje en gymschoenen. Als het weer wat kouder is mogen zij ook gymmen in een lange broek. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is het verplicht om na het gymmen te douchen. Tijdens het douchen is het handig om slippers aan te trekken, dit ter voorkoming van voetschimmel en uitglijden in de douche. Wanneer uw kind een blessure heeft, of om andere redenen niet mee kan doen met de gymles, graag melden aan de gymleerkracht of aan de eigen leerkracht. Het gymrooster schooljaar Maandag Groep 8 ( gemengd tot kerst, daarna op donderdag) Groep 8 ( gemengd tot kerst, daarna op donderdag) Groep Groep 3/4 PAUZE Groep 3/4 19

20 Groep 6 Woensdag Groep Groep Groep Groep 5/6 Donderdag Groep 8 jongens ( tot kerst, daarna op maandag) Groep 8 meisjes ( tot kerst, daarna op maandag) Groep Groep 6 PAUZE Groep Groep 5/6 Werkstukken en huiswerk: Er worden werkstukken gemaakt in de groepen 6, 7 en 8. Een werkstuk bestaat uit de vaste onderdelen. Uw kind ontvangt hierover informatie van de leerkracht. Vanaf groep 4-5 krijgen de kinderen het woordpakket van spelling mee naar huis om extra te kunnen oefenen. Vanaf groep 6 heeft het huiswerk als doel de kinderen te leren plannen, het huiswerk zelfstandig te verwerken en er zorg voor te dragen dat het wordt ingeleverd en nagekeken. Er is een opbouw in de hoeveelheid huiswerk van groep 6 tot en met 8. Vanaf groep 7 wordt het huiswerk gepland in de agenda. Vanaf groep 5 bereiden de kinderen een spreekbeurt en een boekbespreking voor. Actief burgerschap: Basisscholen zijn verplicht aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming brengt de kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. De kinderen maken kennis met begrippen als democratie, grond -en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit een boekje, maar wordt ook geleerd door te oefenen in de praktijk. De visie en invulling van dit vak vindt u in het schoolplan. Techniek: Om techniek praktisch vorm te geven maken we gebruik van de Techniektorens die in de aula staan. Dit totale lesconcept dekt de kerndoelen; constructie, transport, productie, communicatie, energie, elektro, chemie. Deze torens bevatten diverse technieklessen die ingedeeld zijn voor de 20

21 onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. De lessen laten verschillende onderdelen van techniek aan bod komen. Sociaal-emotionele ontwikkeling: Wij werken in elke klas met de methode Kinderen en hun sociale talenten. Met behulp van deze methode wordt de kinderen geleerd om beter met zichzelf en elkaar om te gaan. Kinderen verschillen en onder andere door middel van herkenbare situaties na te spelen en samen te bespreken leren de kinderen beter omgaan met die verschillen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd door het leerlingvolgsysteem: SCOL. Jaarthema s uit : Kinderen en hun sociale talenten. Groepstraining: In groep 6 verzorgt OOK Pedagogische Expertise Groep groepstrainingen. Deze trainingen zijn voor de hele klas en hebben als doel de omgang met elkaar te verbeteren. Deze training bestaat uit 5 bijeenkomsten in groep 6 en wordt herhaald in groep 7 met 2 bijeenkomsten. We bieden deze training aan in groep 6, omdat de hiërarchie van een groep veelal in groep 6 bepaald wordt en kinderen in staat zijn om te kunnen reflecteren op hun eigen gedrag. Godsdienst: Wij gebruiken de methode Trefwoord, een godsdienstmethode voor groep 1 t/m 8. We lezen verhalen voor uit de Kinderbijbel en andere geschikte boeken. We bespreken de verhalen. Hierbij spelen moraliteit, normen en waarden een belangrijke rol. 3.2 Leerstijlen In onze missie staat beschreven: de Prinses Beatrixschool is een school die geen kind over het hoofd ziet. Waar plek is voor talenten in soorten en maten. We dagen ze uit, we laten ze tot hun 21

22 recht komen. Het is ons motto, het is wat we altijd zeggen: jij kunt het. Binnen ons onderwijs staan de kernvakken en de zaakvakken centraal. Het kind staat voor ons voorop. Om een kind tot zijn recht te laten komen sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van het kind. Het leerstijlenmodel biedt ons hiervoor pedagogische en didactische handvatten. Deze factoren zijn van invloed op het leren: Omgevingsfactoren. Onze schoolomgeving is ingericht met diverse leerplekken. Kinderen kunnen ervoor kiezen om aan een grote groepstafel te leren, aan een tafel alleen, op een rustige plek of samen met een ander kind op een plek voor een tweetal. Het doel is om beter tot leren te komen. Emotionele factoren. Hiervoor werken we met een aangepast instructiemodel. De introductie van de lesstof heeft als doel de motivatie van de kinderen te vergroten en te zorgen voor betrokkenheid. Structuur is van essentieel belang om onderwijs vorm te geven. Het biedt de kinderen voorspelbaarheid en vertrouwen. Het welbevinden van kinderen staat voorop. Sociale factoren. Kinderen kunnen bij ons op school kiezen met wie zij willen leren. Dit kan zijn zelfstandig, met een klein groepje, in een tweetal, met een grote groep kinderen of met een volwassene. De leerkracht observeert, begeleidt en stuurt aan. Fysiologische factoren. Nieuwe lesstof en ook herhaling wordt verwerkt door gebruik te maken van 4 leerstijlen. 1. Leren met je ogen. 2. Leren met je oren. 3. Leren met je handen. 4. Leren met je lichaam. Binnen de school is ruimte gecreëerd om te leren door beweging. Beweging is voor kinderen een activiteit die onmisbaar is voor hun cognitieve ontwikkeling. Onderzoek toont aan dat 75% van de basisschoolleerlingen het beste leert door middel van beweging. Psychologische factoren. Deze zijn herkenbaar in het instructiemodel. We zien kinderen die het liefst meteen aan het werk gaan, zij leren door te doen en later bij te stellen. Zij hebben behoefte aan een globale, prikkelende uitleg. Andere kinderen vinden het prettig dat de leerkracht stap-voor-stap de lesstof uitlegt en herhaalt. Zij zijn meer analytisch ingesteld. Denk hierbij aan het doorlezen van een gebruiksaanwijzing. De een leest deze van a tot z door, de ander begint zonder een woord gelezen te hebben. Tijdens onze instructie houden wij rekening met deze verschillen. 3.3 Thematisch werken: 4x wijzer Actief leren staat in onze visie centraal. Betrokkenheid, autonomie, kwaliteit en een rijke leeromgeving vormen de kernwaarden van ons onderwijs. Om dit te kunnen realiseren hebben we besloten met ingang van dit schooljaar thematisch te gaan werken. Dit betekent dat we de natuurkunde, aardrijkskunde en geschiedenis niet meer versnipperd, in losse lessen, geven. We werken in de groepen 1 tot en met 8 met thema s, gedurende enkele weken. Om het thematisch werken vorm te geven werken we met het 4x wijzer model. De visie van 4x wijzer sluit naadloos aan bij de visie van onze school: Leren binnen thema s; trainen en beleven : visie van 4x wijzer Leren moet plaats vinden in een zinvolle en betekenisvolle context. Teveel wordt kennis slechts korte tijd gevraagd en daarna weer snel vergeten. Wij willen uitgaan van twee principes: Trainen en beleven. Trainen is het aanleren van strategieën en kennis. Dit gebeurt o.a. door herhaling. Door observatie, portfoliowerk en kindgesprekken kent de leerkracht het kind, kent het kind zichzelf en kunnen ze samen op zoek naar de strategie die het best past bij het kind teneinde de concrete doelen te halen. Wij zijn er voorstander van om taal, spelling, rekenen, lezen en de begrijpend-lezen-strategieën te trainen. Dit plaatsen wij bij voorkeur niet in een thema, dit leidt af. Bij het trainen neemt de leerkracht de tijd om kinderen gedurende een periode te leren hoe het kan of moet. Korte duidelijke instructieen oefenlessen. Geen versnippering, maar onderdeel voor onderdeel, concreet en doelgericht. Kind 22

23 en leerkracht weten wat ze trainen en of het beheerst wordt. Het kind bewijst of de doelen zijn gehaald. Is dit het geval dan kan het kind zich verder verdiepen binnen het themawerk. Zonder toepassen in een zinvolle en betekenisvolle context is het trainingsprogramma leeg en te weinig gericht op zingeving. Het toepassen van de getrainde vaardigheden vindt plaats binnen thema s. Deze thema s zijn concreet en compact. Veel methodemakers bieden te brede thema s waardoor de doelen te ver uiteen lopen. Hierdoor ontstaat te weinig verdieping. Wij bieden thema s die vorm gegeven zijn vanuit de drie hoofdgebieden: Geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. De vele bij -vakken, zoals techniek, cultureel erfgoed, actief burgerschap, tekenen, handvaardigheid, sociale redzaamheid, verkeer, sociaal-emotioneel, dramatische expressie, dans, enz. willen wij niet zien als aparte vakken op het rooster. Juist deze vakken zijn bijzonder geschikt om geïntegreerd te worden met de thema s vanuit geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Bovenstaande is de visie van waaruit 4x wijzer onze school begeleidt. De dagelijkse praktijk: In de ochtend werken we vanaf groep 3 in de ochtend aan de kernvakken zoals: rekenen, taal, lezen, spelling en begrijpend lezen. In de middag werken we in een periode van 3-4 weken thematisch met één geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuuronderwerp (bijvoorbeeld: China, De Romeinen of dieren op de Veluwe). Door de thema s in volgorde op elkaar af te stemmen ontstaat een samenhangend geheel. Het werken met thema s wordt als volgt opgebouwd: 1) De groepsgerichte leerkrachtles De leraar is er voor het vonkje, voor de samenhang, voor de intermenselijke relaties en voor de persoonlijke diepgang. Minimaal 1x per week geeft de leerkracht zijn of haar themales. Dit kan door het vertellen van een verhaal, het uitnodigen van een deskundige, het organiseren van een excursie, het houden van een kringgesprek, een digibordles, geeft instructie, enz 2) Keuzemomenten: Gedurende een aantal momenten per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier het thema verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren. Dit doen ze door middel van opdrachtkaarten die het thema op diverse manieren aanbieden. 3) De rijke leeromgeving: Om adaptief te willen zijn, autonomie, kwaliteit en betrokkenheid te willen vergroten kunnen we niet volstaan met een boek, werkschrift en een computerprogramma. Kennismuren met de kernvragen en presentaties van het thema staan centraal en zijn in de hele school zichtbaar. 3.4 ICT Begin schooljaar wordt er gestart met het vervangen van het netwerk. Aansluitend wordt er een draadloos netwerk aangelegd zodat we in de groepen kunnen gaan leren met laptops/tablets. Waar willen wij ons ICT voor inzetten? - Tekstverwerken voor bijvoorbeeld maken van een werkstuk - Internet voor het opzoeken van informatie - Internet voor samenwerkingsdoeleinden zoals: blog, schooloverstijgende kennisuitwisseling: het komend schooljaar gaan we ons zaakvakkenonderwijs thematisch aanbieden middels 4x wijzer. Ten eerste is ICT hierbij nodig voor het opzoeken van informatie, het presenteren van 23

24 de informatie, bijv. door middel van powerpoint, prezi of iets dergelijks maar ook voor het bijhouden van een digitaal portfolio. Daarnaast biedt 4x wijzer de mogelijkheid om kinderen, binnen een netwerk van 5 passende scholen, leerdoelen en opbrengsten schooloverstijgend te delen door middel van sociale media. Specifieke software voor oefenen van leerstof ( extra leertijd): daarnaast zorgen de oefenprogramma s op de computer voor meer motivatie en directe feedback. Daardoor leren kinderen die bijv. rekenen op de computer, sneller en beter. Leerboek of methodegebonden software Digitale toetsen zowel CITO als methodegebonden toetsen met een specifieke analyse van de gemaakte fouten zodat de leerkracht hierop interventies kan toepassen Digitaal leerlingvolgsysteem ( CITO en SCOL) Elektronische leeromgeving uitbreiden Binnen onze visie past dat ICT tijdens het leren ervoor zorgt dat: - De motivatie toeneemt - De leerprestaties verbeteren - Het leerproces efficiënter wordt - Kinderen voorbereid worden op een groeiende digitale leeromgeving (denk aan voortgezet onderwijs) - Dat we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen - Dat we aansluiten bij onze visie dat leren enerzijds spelenderwijs aangeboden wordt en anderzijds een beroep doet op de leer-denk-samenwerk en regulatievaardigheden, de zogenaamde metacognitieve vaardigheden. - We ervan uitgaan dat niet alleen de inzet van ICT bijdraagt aan het leren maar dat we ICT wel zien als een belangrijk middel om het leren te ondersteunen ICT helpt de leerkracht bij het beter overdragen van kennis. De leerkracht kan gebruik maken van multimediaal leermateriaal. De kinderen kunnen dit via het digitale schoolbord, laptop of tablet tot zich nemen. Het op deze manier kennis overdragen verhoogt de motivatie. De kinderen kunnen ook zelf op zoek gaan naar meer instructie over een bepaald onderwerp. Om kinderen te laten leren is het erg belangrijk dat kennis goed blijft hangen en dat ze deze kennis snel kunnen oproepen. De leeractiviteit die daar goed bij past is gestructureerd oefenen (automatiseren). Dit heeft vooral met herhalen en toepassen te maken. Het gebruik van de digitale programma s kan een kind hierbij ondersteunen. De inzet van de digitale programma s verhoogt de motivatie en taakgerichtheid en vergroot het zelfvertrouwen van het kind. Op deze manier kun je onderwijs op maat bieden. Kinderen kunnen zelfstandig hiermee aan het werk en dat maakt ze minder afhankelijk van de inzet van de leerkracht. Kinderen kunnen op de computer op eigen tempo en niveau oefenen. Dit geldt voor de kinderen die extra zorg nodig hebben maar ook voor kinderen die een aanbod hebben gericht op verbreding en verdieping van de leerstof. Kinderen met bijv. dyslexie kunnen teksten door de computer laten voorlezen. De kinderen blijven hierdoor gemotiveerder leren en het programma draagt bij aan hun zelfvertrouwen. 24

25 De plek van mediawijsheid binnen onze school: Het onderwijs, dus ook de PBS heeft de opdracht gekregen, vanuit het ministerie van OCW 2011, aandacht te besteden aan mediawijsheid. 3 belangrijke activiteiten staan daarbij centraal: 1) Functioneren; mediawijsheid is nodig om optimaal te kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij 2) Participeren: mediawijsheid is nodig om goed te kunnen participeren in het maatschappelijke proces 3) Produceren: mediawijsheid is nodig omdat de nieuwe media (met name het internet) uitnodigen tot het produceren (en publiceren) Kinderen moeten mediawijs gemaakt worden om ervoor te zorgen dat ze met behulp van media zichzelf kunnen uiten en kunnen meedoen in de samenleving. Mediawijsheid heeft vooral te maken met participatie. Hierin ligt onze taak voor het onderwijs. Wij zijn op onze school gestart met het maken en bijhouden van weblogs, dit willen we uitbreiden door de kinderen hierin een grotere actieve rol te geven. Daarnaast willen we kinderen een cursus aanbieden in het veilig omgaan met sociale media vanaf groep Buitenschoolse activiteiten Wij vinden het belangrijk dat kinderen de wereld ontdekken. Om dit te realiseren ondernemen we regelmatig uitstapjes/ excursies naar bijv; de Olmenhorst, boerderij Zorgvrij, het bos, etc. Daarnaast willen wij graag dat kinderen kennismaken met het prachtige culturele erfgoed dat Heemstede en Haarlem + omgeving ons te bieden heeft. Het Frans Halsmuseum, het Corrie ten Boom huis, de grote St Bavo, etc, vinden we belangrijk vinden om met de kinderen te bezoeken. Buitenschoolse activiteiten worden bekostigd door het Prinses Beatrixsteunfonds. 25

26 Groep 1-2 gaat jaarlijks op schoolreis naar het Groenendaalse bos, een bezoek aan de speeltuin en een voorstelling vormen o.a. het kleuterprogramma. Groep 3 en 4 gaan met de bus op schoolreis. Zij bezoeken of een educatief park ( bijv. het Archeon) of een pretpark ( bijv. Duinrel) Groep 5 t/m 7 gaat op kamp, gedurende 1 nacht verblijven zij in Santpoort op een terrein van de Scouting waar zij overdag een programma volgen, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd, een avondspel en een overnachting. De groepen volgen elkaar per dag op. Groep 8 gaat in het begin van het schooljaar 3 dagen op kamp bij Soest, leerkrachten en ouders dragen bij aan dit jaarlijks hoogtepunt voor groep 8 en zorgen voor een onvergetelijke ervaring. kamp groep sportactiviteiten Binnen de gemeente Heemstede wordt er jaarlijks een schaaktoernooi georganiseerd tussen de Heemsteedse scholen. Dit geldt ook voor het schoolvoetbal voor jongens en meisjes van groep 7 en 8. Data hiervoor kunt u terug lezen op de jaarkalender. Afgelopen jaar hebben een aantal leerlingen van onze school meegedaan aan skiwedstrijden, zij hebben de derde plaats veroverd binnen de regio. In de kerstvakantie kunnen kinderen op individuele titel meedoen aan het Heemsteeds tafeltennistoernooi. 3.7 Projecten en goede doelen Ieder schooljaar kiezen we een goed doel. Het afgelopen jaar was dat school4kids in India. Goede doelen zijn met name gebaat bij een financiële bijdrage. Om dit te kunnen realiseren organiseren we een projectweek met o.a. een sponsoractiviteit, een markt, een veiling, etc. 3.8 fotograaf 26

27 1 keer per jaar komt de schoolfotograaf op school. De schoolfotograaf neemt groepsfoto s, individuele foto s en foto s met broertjes en/of zusjes. Vanzelfsprekend bent u vrij in het al dan niet aanschaffen van de foto s. 3.9 Hoofdluis Waar veel hoofden bij elkaar zijn is hoofdluis. `om te zorgen dat de hoofdluis zo min mogelijk ruimte krijgt hanteren we de volgende aanpak. Alle kinderen zijn in het bezit van een luizentas. Per groep zijn er twee ouders die na elke schoolvakantie alle hoofden controleren op hoofdluis. De groepsleerkracht neemt in het geval van lopende luizen contact op met de ouders van het betreffende kind met het verzoek het kind meteen op te halen van school en te behandelen met een anti-luis middel. Na behandeling kan het kind weer terug naar school. Bij vaststelling van hoofdluis of neten blijft het thuis kammen het meest effectieve middel om hoofdluis uit te kunnen bannen. Preventief wordt ouders aangeraden zelf regelmatig, liefst een keer per week, de hoofden van hun kind (eren) te controleren. Meld een eventuele besmetting a.u.b. op school. Op school zijn diverse informatiestencils over hoofdluis voorhanden. Voor meer info: Hoofdstuk 4 kwaliteit 4.1 Opbrengst gericht werken Onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen kennis en vaardigheden verwerven. Naast de methode gebonden toetsen volgen we de vorderingen van de leerlingen via het Cito Leerlingvolgsysteem. In dit leerlingvolgsysteem volgen we de kinderen binnen de kernvakken rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. De kinderen maken 2 x per jaar de Cito toetsen: in februari en in juni. De resultaten van deze toetsen krijgt u mee bij het rapport. Naast het volgen van de ontwikkeling van de individuele kinderen gebruiken wij deze toetsen om ons onderwijs te volgen op groeps- en schoolniveau. Wij stellen doelen om ons onderwijs te verbeteren. Twee keer per jaar, na de Middenen de Eindtoetsen van Cito, maken wij een zelfevaluatie om te kijken of we onze doelstellingen hebben behaald en waar we een verbetering willen realiseren in de volgende periode. Uitslagen van toetsen gebruiken wij dus als kwaliteitsmeting van ons onderwijs. Met ingang van dit schooljaar worden de Cito uitslagen in I t/m V weergegeven. Een I score is de hoogste score wat een kind kan halen. Hieronder staan ze grafisch weergegeven. V IV III II I 20% laagst scorende leerlingen 20% onder landelijk gemiddelde scorende leerlingen 20% gemiddeld scorende leerlingen 20% boven landelijk gemiddelde scorende leerlingen 20% hoogst scorende leerlingen 4.2 Van basisschool naar het voortgezet onderwijs De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een hele stap. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, beschouwen we de laatste jaren van het basisonderwijs en de brugklas van het voortgezet onderwijs als een doorlopend geheel. Behalve schoolvorderingen zijn ook factoren als werkhouding, concentratie en zelfvertrouwen van groot belang bij het functioneren van kinderen op school. De verstandelijke aanleg speelt een belangrijke rol. Om hierover zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, om tot een goed schooladvies te komen, vindt op onze school een aantal activiteiten plaats. 27

28 Tijdens hun schoolloopbaan volgen we de vorderingen van de leerlingen via de toetsen, die bij de methodes horen. Ook via het leerlingvolgsysteem van Cito volgen wij de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan op de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. In de loop van de jaren bekijken we eveneens de ontwikkeling van de kinderen wat betreft (huis)werkhouding en motivatie. Begin groep 8 doen alle leerlingen mee aan de NIO. Het verschil tussen een intelligentietest als de NIO en een schoolvorderingentoets als de Cito- eindtoets, is dat een schoolvorderingentoets meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en een intelligentietest bepaalt wat kinderen in huis hebben (de mogelijke schoolprestaties). In de maand november vinden de gesprekken met de ouders plaats, waarin het voorlopige schooladvies gegeven wordt. Wij stellen het op prijs als de leerlingen, in ieder geval een deel, bij deze gesprekken aanwezig zijn. In ons advies worden de bevindingen van 8 jaar basisonderwijs, het leerlingvolgsysteem en de toetsen meegenomen. In het laatste basisschooljaar worden enkele scholen voor voortgezet onderwijs bezocht, zodat de leerlingen zich hiervan een reëel beeld kunnen vormen. In februari brengen wij het tweede schooladvies uit. De leerling en de ouders ontvangen een toelatingsformulier, waarmee de leerling aangemeld kan worden op het voorgezet onderwijs. In iedere school en meestal ook in iedere groep bevinden zich kinderen, die wat betreft interesses en leermogelijkheden sterk van elkaar verschillen. We zien die verschillen ook op onze school. Er zijn kinderen die na onze school op een Atheneum op hun plaats zullen zijn en er zijn kinderen die zullen floreren op het VMBO. Dit voorjaar is het Toets besluit PO door de eerste en tweede kamer aangenomen. Dit besluit is hiermee wet geworden. De belangrijkste consequentie van dit besluit is dat het basisschooladvies een nog steviger positie krijgt en dat leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een eindtoets moeten maken. Het resultaat van de eindtoets telt echter niet mee bij de advisering naar het voortgezet onderwijs. De afname vindt plaats nadat de kinderen hun advies al hebben gekregen en al zijn ingeschreven. Met de advisering willen we ervoor zorgen dat elke leerling terecht komt op het onderwijstype dat het beste aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en wensen. Daarbij dient elke leerling zich thuis te voelen op de betreffende school. De bedoeling is dat de leerling niet wordt overvraagd maar wel wordt uitgedaagd voor wat betreft haar/zijn capaciteiten en inzet en met zoveel mogelijk plezier naar school gaat. De adviezen van de school zijn o.a. gebaseerd op cognitieve opbrengsten, attitude en in het algemeen over alles wat van belang is bij het verder begeleiden van de leerling. De VO school is uiteindelijk verantwoordelijk voor de aanname en toelating van de leerling. Scholen voor voortgezet onderwijs baseren zich bij de plaatsing van een leerling op het schooladvies van de basisschool. Zij mogen geen gebruik maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van een leerling. Ook andere toetsen zoals de Entreetoets, leerlingvolgsysteemtoetsen en intelligentie-onderzoeken mogen niet door het voortgezet onderwijs gebruikt worden voor niveaubepaling. De basisschool kan deze toetsen wel gebruiken voor de onderbouwing van het advies. 28

29 In de nieuwe wetgeving is opgenomen dat als de uitslag van de Cito-eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, de mogelijkheid bestaat tot een heroverweging van het advies. In nauw overleg met leerling en ouders kan de school het advies alsnog aanpassen. Een heroverweging kan ook leiden tot behoud van het bestaande advies. Dat zal naar verwachting in de praktijk vaak het geval zijn. Het advies is immers gebaseerd op een meerjarig volgen van de leerling, de cito-eindtoets op één moment. Indien het resultaat van de eindtoets lager is dan het advies, dan mag dit advies niet aangepast worden. Bij een heroverweging dienen school en ouders rekening te houden met de mogelijkheid dat er slechts op enkele scholen nog plaats is. Er wordt regelmatig geloot in de regio Zuid-Kennemerland en deze procedure is dan al afgerond. Er kan dus gekozen worden uit scholen waar nog wel plek is. 4.3 Onze resultaten In onderstaande tabel ziet u de uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs. VWO HAVO VMBO-TL VMBO-K/B In de onderstaande tabel ziet u de gemiddelde scores van de Cito-eindtoets van de afgelopen 3 jaren aan. Landelijk gemiddelde PBS gemiddelde ,1 548, ,7 538, ,1 539,6 Vijf jaar lang ontvangen wij de rapportgegevens van onze leerlingen. Zij bevestigen ons idee dat de leerlingen op de juiste plek in het VO terecht zijn gekomen. 4.4 Schoolplan, jaarplan en jaarverslag Verbetering van het onderwijs is een continu proces. Wij werken aan kwaliteitsverbetering door het 29

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool School Gids 2014-2015 Oranje Nassauschool 1. Voorwoord 2. Stichting Salomo Schoolgegevens 3. Kennismaking met de Oranje Nassauschool 3.1 Algemeen 3.2 Uitgangspunten en doelstellingen 3.3 Een christelijke

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Goed voor elkaar. Schoolgids

Goed voor elkaar. Schoolgids Goed voor elkaar Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De school... 4 1.1 Geschiedenis van onze school... 4 1.2 Gebouw en plein... 4 1.3 Aantal leerlingen... 4 1.4 Identiteit van de school...

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten.

Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van de St. Josephschool te Hooglanderveen. In deze gids verantwoorden wij ons onderwijs, in al zijn facetten. Ons motto:

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar!

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders van

Nadere informatie

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden VOORWOORD Door middel van deze schoolgids willen we de ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen en de ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind een indruk geven van wat

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel 1 6 1. Waar staat de Vonder voor? 6 1.1 Een korte kennismaking 6 1.2 Uitgangspunten 6 1.3 Het schoolklimaat 7 1.4 Onderwijskundige visie 8 1.5 Resultaten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie