De schoolgids wordt aan nieuwe ouders uitgereikt en is daarnaast ook te vinden op onze homepage.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De schoolgids wordt aan nieuwe ouders uitgereikt en is daarnaast ook te vinden op onze homepage."

Transcriptie

1 Schoolgids

2 VOORWOORD In deze schoolgids willen wij u een beeld geven van wat de openbare Basisschool in Kotten de kinderen en de ouders te bieden heeft. Met deze schoolgids willen wij u een beeld geven hoe het gaat op school. Praktische informatie en achtergronden van de school zijn hierin beschreven. In deze schoolgids vindt u informatie over onze ideeën over onderwijs, wat we willen bereiken met het onderwijs dat we geven en wat er naast het leren voor activiteiten zijn. Ook vindt u informatie over de samenwerking met u als ouder. Verder vindt u in de gids een aantal belangrijke wettelijke bepalingen en huishoudelijke zaken. De schoolgids wordt aan nieuwe ouders uitgereikt en is daarnaast ook te vinden op onze homepage. Heeft u na het lezen van de schoolgids kennis met ons maken, of hebt u nog vragen? U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek of om een kijkje in onze school te nemen. Wij vinden het fijn als u contact opneemt voor het maken van een afspraak. Namens het team OBS Kotten, Connie Grevers directeur 1

3 HOOFDSTUK 1 DE SCHOOL EN HAAR VISIE 1.1 VISIE VAN DE SCHOOL Visie van de school/uitgangspunten Obs Kotten: Bij ons staat het kind centraal. Iedereen is welkom en krijgt dezelfde kansen. We leggen de basis voor de toekomst en een leven lang leren. Samen bereik je meer. In school is binnen een klassikale structuur aandacht voor het individuele kind. Het uitgangspunt is dat het kind zich de kerndoelen zich eigen maakt. Ondersteuning is niet alleen gericht op het kind, maar ook op de rol die de omgeving hierbij kan spelen. Er is aandacht voor verschillen. Dat kan zijn op interesse, op tempo of op vaardigheden. Onze leerkrachten zien het als een uitdaging het aanbod zo aan te passen dat elke leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het kind is zelf als leerling mede-eigenaar van zijn eigen leren. De aandacht ligt vooral op wat het kind geleerd heeft gedurende de afgelopen periode. Wat ging goed? Wat ging minder goed? Hoe zou ik het mogelijk een volgende keer anders doen? Kan ik dat alleen of heb ik daar hulp bij nodig? En natuurlijk: Waar ben ik het meest trots op? Ouders zijn hierbij belangrijk als een educatieve partner. School en ouders zijn elkaars partners, want beide spelen ze een rol in de opvoeding van kinderen en samen kunnen ze meer voor kinderen betekenen dan elk voor zich. Vaardigheden om te kunnen functioneren in de 21e eeuw zijn belangrijk. Omgaan met diverse ICT mogelijkheden horen daarbij. Wij streven naar adaptief onderwijs. Dat houdt in dat we in ons onderwijs voldoen aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, ze horen erbij, ze voelen zich welkom en veilig. In dit kader past ook de hantering van ons pestprotocol. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer kunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze ( in ieder geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Onze leerkrachten stemmen hun gedrag af op deze drie basisbehoeften. Het pedagogisch- en didactisch handelen wordt hierop afgestemd. Onderwijs wordt zodanig vormgegeven dat gestreefd wordt dat leerlingen gemotiveerd zijn voor hun taken en daar uiteindelijk ook van profiteren. De ligging van de school maakt dat er twee unieke uitgangspunten zijn: - de ligging ten opzichte van de Duitse grens - de ligging in een natuurlijke omgeving Obs Kotten is een kleine school maar is gericht op Europa. We zijn niet alleen Nederlander maar ook Europeaan. Onze school ligt 3km van de grens met Duitsland. Wij vinden het 2

4 belangrijk dat onze kinderen van jongs af aan in contact komen met hun Duitse "buren". Door de leerlingen al vanaf groep 1 de Duitse taal aan te bieden en met Duitse leeftijdgenoten in contact te laten komen, leren kinderen van jongs af aan omgaan met kinderen die een andere taal spreken en in een andere cultuur leven. Het tweede uitganspunt is de natuurlijke omgeving. De school heeft een prachtig natuurlijk schoolplein, waar volop kan worden bewogen. Naast bewegen heeft het schoolplein een leeraspect. Omgaan met de natuur, respect voor de natuur en opgroeien met de natuur zijn verweven in ons onderwijs. Het schoolplein is onderdeel van ons lesprogramma. Bewegingsonderwijs, natuuronderwijs, tekenen etc. Dit is niet gebonden aan een klaslokaal. Het kan ook buiten plaatsvinden. OBS Kotten is een school waar we er naar streven dat de kinderen zich veilig en plezierig voelen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen binnen een respectvolle omgeving. Hierbij sluit ook de hantering van ons pestprotocol aan. 1.3 EEN OPEN KARAKTER Mochten er onduidelijkheden, problemen of moeilijkheden met uw kind zijn, dan kunt U altijd contact opnemen met de desbetreffende leerkracht of een gesprek met de directeur aanvragen. Een goed contact tussen school en thuis is heel erg belangrijk. Het motto is: Alle kinderen in Kotten hebben recht op Passend Onderwijs! 1.2 MISSIE Een leerling van obs Kotten - is uniek en onvervangbaar en kan op zijn/haar eigen wijze een steentje bijdragen aan een waardevolle, culturele en humanitaire hoogstaande samenleving. - heeft als norm dat iedereen erbij hoort en heeft de vaardigheden om daar naar te handelen - is content met hoe hij/zij zelf is - beschikt over genoeg kennis voor de basisvakken rekenen, taal en lezen - participeert in de buurtschap, heeft een actieve rol en zorg voor zijn/haar omgeving - spreekt naast Nederlands ook Duits en Engels - heeft kennis van diverse cultuurdomeinen als muziek, beeldende vorming, film, etc. - heeft voldoende vaardigheden om met diverse media om te gaan 3

5 HOOFDSTUK 2 DE SCHOOL EN DE OMGEVING 2.1 HET GEBOUW De school staat in de kern van de buurtschap Kotten (gemeente Winterswijk) en neemt hier een centrale plaats in. Een groot gebouw in een natuurlijke omgeving. In de school is de plaatsel ijke peutero pvang Micky gevestig d. Peuters vanaf 2,5 jaar zijn welkom op maandag- en woensdagmorgen. 2.3 NASCHOOLSE OPVANG In de meeste gevallen gaan kinderen uit Kotten en de nabijgelegen buurtschap Brinkheurne naar onze school. Het gebouw van OBS Kotten staat sinds 1933 op deze plek. Op dinsdagmiddag is er de mogelijkheid tot naschoolse opvang. De Bezige Bij vangt leerlingen op tot ongeveer half 6. De leerlingen hebben deze middag allerlei activiteiten. Buiten spelen, knutselen en koken Op de teldatum in oktober 2014 waren er 62 leerlingen op school. Ook in Kotten is de krimp van de bevolking meetbaar. De schoolgrootte daalt de komende jaren tot ongeveer 50 leerlingen. 2.2 PEUTEROPVANG zijn regelm atig terugk 4

6 erende activiteiten. Ouders die meer informatie willen hebben over de naschoolse activiteiten kunnen contact opnemen met de directeur. Ook is er een adres: Het schoolplein leent zich prima voor allerlei sport- en spelactiviteiten. Diverse verenigingen maken in de avonduren gebruik van ons schoolgebouw. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. HOOFDSTUK 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS Om de visie en de uitgangspunten van ons onderwijs tot uiting te brengen, hebben we als team de laatste jaren veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een efficiënt klassenmanagement. Hierbij streven we naar doorlopende lijnen ten aanzien van autonomie, dagritme en dag- en weektaken. 3.1 KERN VAN ONS ONDERWIJS Onze kern is adaptief onderwijs. Dat houdt in dat we in ons onderwijs voldoen aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen: zich geaccepteerd weten, dat ze erbij horen, dat ze het gevoel hebben welkom te zijn en dat ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onze leerkrachten stemmen hun gedrag af op deze basisbehoefte. Dat geldt zowel voor hun manier van lesgeven als voor het organiseren van het onderwijs in de klas/ school en het pedagogisch optreden. Op die manier wordt onderwijs vormgegeven zodat leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze uiteindelijk optimaal profiteren. In onze interactie, instructie en klassenmanagement wordt veel aandacht besteed aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen, d.m.v. dagritmekaarten, weektaken, verkeerslichten enz. Op deze manier willen we kinderen het vertrouwen geven om de uitdaging aan te gaan. Zelfstandig of met ondersteuning van de leerkracht DAGRITME KAARTEN In iedere groep wordt elke dag op het bord aangegeven welke activiteiten voor die dag gepland staan. Bij de leerlingen van groep 1-2 is dit in de vorm van pictogrammen, in groep 3-4 wordt overgegaan in pictogrammen met woorden en in de hoogste groepen alleen in woorden. Hierbij worden vanaf groep 5-6 ook de tijden aangegeven. Dit doen we om de leerlingen bewust te maken van wat er die dag komen gaat, (voorspellend) en om in de 5

7 hogere groepen zelf hun werk te kunnen plannen KIESBORD De leerlingen van groep 1 en 2 werken met een kiesbord. Op dit kiesbord staat de keuze van deze dag. Soms zijn het verplichte werkjes, soms mogen de kinderen kiezen voor de computer of bouwhoek. Naast het kiesbord is er een bord waarop de leerlingen kunnen laten zien welke werkjes zij deze week al gemaakt hebben. Dit geven de leerlingen aan door de kleur van de dag. Op vrijdag moeten alle werkjes van deze week af zijn. In groep 3 geeft het planbord aan welke activiteiten er voor die dag op het programma staan. Deze activiteiten kunnen op meerdere niveaus worden aangeboden. (meestal in de tweede helft van het jaar) De leerlingen kunnen zelf bepalen welke werkjes ze gaan maken in de afgesproken periode, welke activiteiten zelfstandig zijn en welke activiteiten onder leiding van de leerkracht worden gemaakt DAG EN WEEKTAKEN (DWT): In groep 4 starten we met een weektaak. Een weektaak is een planningsdocument. Per week wordt aangegeven welke taken er gemaakt moeten worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: Moet-, plan- en keuzewerk. Moet- en planwerk zijn verplichte activiteiten. Het keuzewerk is een uitlooptaak. Naast de minimumdoelstellingen, wordt in het takensysteem ook extra werk aangeboden. Het extra werk kan bestaan uit methodegebonden en nietmethodegebonden materiaal. Bovendien is binnen het takensysteem de mogelijkheid aanwezig om te differentiëren, zowel op inhoud als op tempo. Wanneer een leerling moeite heeft met een weekplanning blijft er de mogelijkheid om te werken met een dagplanning. In groep 8 wordt vanaf januari gewerkt met een agenda. 3.2 WELKE VAKKEN WORDEN ER OP SCHOOL GEGEVEN In de Wet op het Basisonderwijs wordt niet voorgeschreven hoeveel tijd er aan de afzonderlijke vakken moet worden besteed. Het aantal uren onderwijs dat de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 dienen te genieten bedraagt gemiddeld 880 uur per jaar. Voor de groepen 5 tot en met 8 staat een gemiddelde van 1000 uur per jaar. Elke schooldag mag maximaal 5,5 uur duren. Ook wordt er beschreven in welke vakken de leerlingen onderwijs moeten krijgen. Deze zijn: Zintuiglijke en lichamelijke opvoeding Nederlandse taal en lezen Rekenen en wiskunde Engelse taal Expressieactiviteiten (Muziek, dans, tekenen en handvaardigheid) Bevordering sociale redzaamheid (Verkeer) Bevordering gezond gedrag Enkele kennisgebieden (Aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen) De meeste vakken worden op onze school volgens een bepaalde methode gegeven. De vakken bevordering sociale redzaamheid, geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen kunnen in de vorm van een project worden gegeven. Voor verkeer hanteren we binnen gr 3 t/m 6 de methode "Klaar over". Leerlingen uit groep 7 en 8 werken met de verkeerskrant en nemen twee 6

8 jaarlijks deel aan het verkeersexamen van 3VO. Daarnaast bestaat er voor de groepen 5/6 en 7/8 een uitwisselingsprogramma met een school in Duitsland. Groep 5/6 heeft een uitwisseling met de Von-Galenschule uit Oeding. Groep 7/8 heeft een uitwisseling met de Gesammtschule in Borken. Doel van deze uitwisseling: in het kader van burgerschap kennismaken met de buren van ons. Kennismaken met de Duitse taal, gebruiken en gewoontes draagt er toe bij dat de kinderen beseffen dat ze niet alleen in Nederland leven maar ook Europese burgers zijn. 3.3 ONDERWIJS AANBOD IN GROEP 1 EN 2 In groep 1-2 werken we met de methode Onderbouwd. In 10 thema s worden de referentieniveaus, welke door de overheid zijn vastgesteld, aangeboden. Deze worden geoefend en aan het eind van een thema gemeten. Is het doel behaald dan krijgt de leerling een stempel op de kaart. Wanneer een leerling dit niet beheerst, dan worden er extra oefenmomenten ingelast. Op een later moment wordt dit dan nogmaals gemeten. Door het stempelen krijgen zowel ouders, als leerkrachten inzicht in de vorderingen van hun kind. De tien thema s worden ondersteund met programma s als Schatkist, fonemisch bewustzijn en Met Sprongen Vooruit. 3.4 ONDERWIJS AANBOD IN GROEP 3 T/M HET LEZEN Vanaf het schooljaar zijn we gestart met het vak Duits op het lesrooster van groep 1,2 en 3. Vanaf het schooljaar zullen alle leerlingen 30 minuten Duits per week krijgen. Spelenderwijs zullen leerlingen te maken krijgen met de Duitse taal. In de vorm van prentenboeken, spelletjes en de leerkracht die dan Duits spreekt. Dit allemaal zal ondersteund worden door een native speaker. Hiermee wordt een persoon bedoeld die Duits als moedertaal spreekt. Niet alle bovengenoemde vakken staan expliciet op onze lesroosters vermeld. Bevordering Gezond Gedrag, Maatschappelijke Verhoudingen en Geestelijke Stromingen staan niet op onze lesroosters. De inhoud van deze vakken worden behandeld binnen de aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer- en natuurlessen. Lezen neemt een centraal punt in bij ons aanbod van lessen. Immers wanneer iemand niet goed kan lezen, ondervindt het later problemen in zijn leven. We hanteren in school de belangrijkste waarden van List een wetenschappelijk gehanteerde manier van werken om leerlingen nauwlettend te volgen en te begeleiden. Van elke leerling wordt een leesdossier bijgehouden dat start vanaf groep 1 en eindigt wanneer de leerling AVI Plus beheerst. Daarnaast wordt middels de DMT toetsen de leerling (t/m groep 8) blijvend gevolgd. In groep 1 en 2 starten we met de voorbereiding op het leren lezen. In groep 3 wordt met behulp van de methode Veilig Leren Lezen de techniek aangeleerd van lezen. Om de leesvaardigheid te vergroten en te onderhouden lezen we elke dag. Drie keer per 7

9 week lezen we schoolbreed. De meeste leerlingen lezen zelfstandig maar er wordt tijdens dit halve uur ook begeleid ingeoefend en/of met een maatje gelezen. Dit is belangrijk om de andere lessen, zoals de zaakvakken goed te kunnen volgen. Wanneer leerlingen niet voldoen aan de tussentijdse doelen dan wordt extra geoefend met de leerling. Dit kan in de vorm van Connect- of Ralfi lezen, het lezen van losse woorden uit Vloeiend en Vlot, maar ook duo lezen en voorlezen-nalezen zijn. Alles met de intentie om de gestelde doelen te behalen. Mocht dat gestelde doel niet worden gehaald, dan hebben we hierover contact met een externbegeleider van het samenwerkingsverband. De leerkracht wordt geadviseerd over gehanteerde lesmethoden en middelen. In school is de laatste jaren flink geïnvesteerd in actuele boeken, tijdschriften e.d. We bezitten een abonnement van de bieb waar regelmatig boeken worden geleend. Daarnaast hanteren we de methode Nieuwsbegrip, een actuele begrijpend leesmethode. Elke week krijgen we via de een tekst met een onderwerp uit het nieuws met daarbij vragen en opdrachten NEDERLANDSE TAAL Bij het taalonderwijs richten wij ons op taal als communicatiemiddel. Zowel in woord (het spreken en luisteren) als geschrift (stellen, spelling en taalbeschouwing). In groep 1 en 2 richten wij ons zowel op het mondeling taalgebruik als op het schriftelijk taalgebruik. Voor het mondelinge aspect van taal gebruiken we allerlei ondersteunende materialen, zoals boeken en ontwikkelingsspelen. Er wordt echter ook in de kleuterklassen aandacht besteed aan geschreven taal. Met diverse activiteiten en materialen wordt gewerkt aan de letterkennis en voorbereiding op de leeshandelingen. Hieraan zijn ontwikkelingsmaterialen gekoppeld via de methode Onderbouwd. Vaardigheden die nodig zijn om te leren lezen, worden al spelenderwijs geoefend. Bijv. auditieve of visuele discriminatie. Daarnaast zijn er allerlei functionele activiteiten als voorbereiding op de noodzaak van lezen en schrijven. Het maken van verlanglijstjes, boodschappenbriefjes etc. In groep 3 wordt de overgang naar schriftelijk taalgebruik gerealiseerd. We gebruiken op onze school de nieuwste versie van de methode Veilig leren lezen. In de groepen 4 t/m 6 werken we met de nieuwste taalmethode Taalactief REKENEN EN WISKUNDE In de groepen 1en 2 wordt het rekenen centraal aangeboden. In de kring wordt een ontwikkelingsmateriaal aangeboden. De leerling gaat hiermee aan het werk en oefent zo deze vaardigheid. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van ordeningsprocessen door middel van waarnemen en handelen. Begrippen als groot-klein, vol-leeg, veelweinig, maar ook de symbolen worden zoveel mogelijk aangeboden in betekenisvolle contexten en (spel)activiteiten. Voor alle wiskundige aspecten zijn diverse ontwikkelingsspellen voorhanden. Na het oefenen wordt op gezette tijden gemeten of de leerling deze vaardigheid beheerst. Dit gaat met het programma Onderbouwd. Daarnaast hanteren we Met sprongen vooruit. 8

10 Vanaf groep 3 wordt er structureel met een methode gewerkt. Hiervoor gebruiken we de methode Pluspunt. Deze methode biedt de mogelijkheid om gedifferentieerd les te geven. Dit betekent dat leerlingen in dezelfde groep op een verschillend niveau kunnen rekenen. We hanteren vanaf groep 6 drie niveaus, aangeduid met sterren. Zo kan een leerling op 1 sterniveau rekenen maar ook op 2 of 3 sterren. Naast schriftelijke verwerking van verschillende rekenopdrachten wordt er veel aandacht besteed aan het lijfelijk rekenen. Leerlingen zijn dan handelend bezig met getallen. Alle leerkrachten zijn hierin extra geschoold via de cursus Met sprongen vooruit. Termen als: buren van, de verliefde harten som, worden gehanteerd om leerlingen betekenis en inzicht te geven in de wereld van getallen SCHRIJVEN Schrijven is een techniek die ons in staat stelt mededelingen te doen op papier. Het is een communicatiemiddel, een wijze van omgaan met taal. Het is ook een motorische vaardigheid, die een aantal basisvoorwaarden vereist: het onderscheiden van links en rechts, richting besef en vorminzicht. In groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan de grove en fijne motoriek als voorbereiding voor het schrijven. Ook zijn er diverse materialen voorhanden, waarmee geoefend kan worden. Er zijn ook diverse momenten waar functionele schrijfactiviteiten in de vorm van een spelactiviteiten aan de orde komen. Ook dit wordt geobserveerd en getoetst via Onderbouwd. In de laatste periode van groep 2 wordt er geoefend in schrijfpatronen. In groep 3 wordt begonnen met het inoefenen van letters en cijfers. De leerlingen schrijven in het begin met driekantige potloden om de schrijfgreep goed te leren. Onze methode Pennenstreken leert de kinderen een lichthellend, verbonden schrift. Als alle letters geleerd zijn, worden ze vervolgens ingeoefend. In de hogere groepen wordt er geoefend op temposchrijven en de juiste schrijfwijze. Vanaf groep 7/8 mogen leerlingen hun eigen schrift gaan ontwikkelen. Ieder leerling krijgt een vulpen door school verstrekt. Bij normaal gebruik kan de vulpen tot en met groep 8 mee. Bij slijtage door normaal gebruik wordt een vulpen vervangen. Wanneer door onzorgvuldig gebruik de vulpen kapot gaat, moet de leerling een vulpen mee nemen van thuis. Leerlingen mogen van thuis een vulpen of Stabilo pen meenemen. Echter de leerkracht beoordeelt of deze voldoet aan de eisen. Wanneer de leerling zelf een Stabilo pen meeneemt van thuis dan worden er door school geen vullingen verstrekt WERELDORIËNTATIE Wereldoriëntatie bestaat uit aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs (inclusief techniek en milieu), ook wel kennisgebieden genoemd. In de groepen 1 4 wordt wereldoriëntatie gegeven in de vorm van thema s. We werken met onderwerpen uit de belevingswereld van kinderen. Kinderen oriënteren zich in ruimte en tijd; maken zich begrippen eigen (bijvoorbeeld hier, daar, gisteren) en doen in hun spel ervaringen op. Ook komt wereldoriëntatie aanbod via de SchoolTV programma s Koekeloere (gr 1-2) en Huisje boompje 9

11 beestje (gr 3-4). Vanaf groep 5 wordt wereldoriëntatie volgens een methode gegeven. Naast het aanbod uit de methode wordt er ook gebruik gemaakt van het aanbod van Schooltelevisie en een computerprogramma voor topografie. Binnen onze school hanteren we voor geschiedenis en natuuronderwijs de methoden: Wijzer door Voor het vak aardrijkskunde zijn we in september 2014 gestart met een nieuwe methode: Grenzeloos. Voor alle vakken wordt de lesstof getoetst. De leerlingen krijgen hiervoor huiswerk mee. Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen 10x per jaar techniekles in het technieklokaal Skills in Winterswijk. Hier gaan we met de fiets naar toe. We vragen ouders om 1x per jaar mee te fietsen EXPRESSIEACTIVITEITEN EN CULTURELE VORMGEVING Voor deze vakken hebben we de methode: Moet je doen. In deze methode worden de vakken muziek, beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid) en kunstzinnige vorming aangeboden. De school doet mee met een tweejaarlijks bovenschools project om het cultuur onderwijs meer vorm te geven. Het andere jaar is er een cultuurproject in school. Hiervoor is een beleidsplan geschreven waarin activiteiten als toneel, drama, dans, cultureel erfgoed, literaire vorming en beeld en geluid zijn opgenomen. Elk onderdeel komt tenminste 1x in de vier jaar aan de orde toneel jubileumvoorstelling 75 jarige bestaan obs Kotten 2009 beeldende vorming tafels en koffiekannen 2010 beeld en geluid digitale fotografie 2011 dans leraren dans hebben les gegeven in allerlei dansvormen 2012 cultureel erfgoed Kotten, wikikids pagina Kotten 2013 muziek zingen en muziek maken o.l.v. leerkrachten muziek 2014 beeldende vorming div. onderdelen project Samsam, via SOPOW 2015 beeld en geluid/film, de leerlingen hebben een film gemaakt. ekenweek. Elk jaar besteden we aandacht aan de Kinderbo Daarnaast gaan alle groepen elke twee jaar naar een voorstelling in de muziekschool of theater de Storm BEWEGINGSONDERWIJS Bij bewegingsonderwijs proberen wij zoveel mogelijk de nadruk te leggen op bewegingsexpressie. Ook komen we tegemoet aan de speldrang van de leerlingen. Zo wordt de motoriek ontwikkeld en worden de bewegingsmogelijkheden verrijkt. Het bevorderen van sociale omgang is ook een belangrijk onderdeel van onze gymnastieklessen. Voor deze lessen maken we gebruik van de methode "Basislessen Bewegingsonderwijs". (nieuwe versie ingevoerd in 2010) De lessen voor groep 1 t/m 3 worden gecombineerd in het speellokaal van school gegeven. Wilt U uw kind gymschoentjes meegeven? Het liefst schoenen met een bandje, omdat ze die zelf aan kunnen trekken. Gymschoentjes en eventuele gymkleding wordt in een speciale tas bewaard. 10

12 De lessen voor de groepen 4 t/m 8 worden in Winterswijk in een gymzaal gegeven. Dit vanwege het ontbreken van een geschikte zaal die voldoet aan alle hedendaagse eisen. De leerlingen worden met de bus ernaar toe vervoerd. Dit is op de dinsdagmiddag. De kinderen moeten voor deze lessen hun gymkleding meenemen ( gym broek met shirt of gympakje en gymschoenen) VERKEER In de groepen 1 t/m 6 wordt de methode Klaar Over gehanteerd. Door met leerlingen over verschillende verkeerssituaties te praten proberen we leerlingen meer inzicht te geven in het verkeer. In de groepen 7 en 8 wordt de verkeerskrant 6x per jaar besproken. Allerlei verkeerssituaties komen aan de orde. De ouderraad organiseert elk najaar een voorcontrole voor de fietsen. Een week later worden de fietsen gecontroleerd door Veilig Verkeer Nederland. Eens in de twee jaar (2014 voor het laatst) doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee met het verkeersexamen. Het verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen krijgen een praktisch- en een schriftelijk examen. Voor het afnemen van het praktijkexamen doen we een beroep op ouders. De ouders zijn behulpzaam bij het er na toe fietsen en als controleposten. onderwerpen die behandeld worden, liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen. We hanteren vanaf 2010 de methode "Real Englisch" GODSDIENSTONDERWIJS (GVO) EN HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS (HVO) Alle openbare scholen, moeten op verzoek van de ouders, hun leerlingen in de gelegenheid stellen om binnen schooltijd godsdienstonderwijs (GVO) of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (HVO) te volgen (maximaal 120 uur per jaar). Voor kinderen die niet aan deze lessen meedoen, organiseert de school dan andere activiteiten. Voor leerlingen van groep 7 en 8 is er de gelegenheid om of lessen GVO of lessen HVO te volgen. GVO en HVO vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de openbare school en de lessen worden dan ook niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door vakleerkrachten van de GVO- en HVO-organisaties. Onze school is dus gastheer voor GVO/HVO lessen. De lessen vinden 1 x per week binnen schooltijd plaats, duren 3 kwartier en zijn voor u kosteloos. In maart voorafgaand aan het schooljaar dat uw kind in groep 7 of 8 komt, krijgt u een brief met informatie over GVO en HVO. U kunt schriftelijk aangeven waarvoor u kiest. De laatste jaren worden er vrijwel alleen HVO lessen gegeven. Er is niet voldoende aanmelding voor de GVO lessen. 3.5 COMPUTERS EN INTERNET ONDERWIJS IN DE ENGELSE TAAL In de groepen 7 en 8 wordt ook onderwijs gegeven in de Engelse taal. Tijdens deze lessen wordt de leerlingen geleerd zich te redden in eenvoudige situaties in de Engelse taal. De Computers zijn niet meer weg te denken binnen ons onderwijs. Voor diverse vakken zoals rekenen en spelling hanteren we computerprogramma s behorend bij de methode. Ook de jongste kleuters doen 11

13 spelenderwijs al ervaringen op met het hanteren van de computer. Onze computers hebben allemaal toegang tot internet. We streven er naar om de leerlingen goed te leren om gaan met internet. Hiervoor hanteren we het ICT protocol. Elk schooljaar starten we met de uitleg over dit protocol aan de leerlingen. Natuurlijk zullen leerlingen ook hier de grenzen van de mogelijkheden te ontdekken en wellicht minder serieuze sites bezoeken. We kunnen dit niet helemaal voorkomen, maar treden wel op wanneer dit toch gebeurt. Het ICT protocol is als bijlage in deze schoolgids te vinden. iemand bedoeld die Duits als moedertaal heeft leren spreken om zo de leerlingen de goede klanken mee te geven. Het materiaal voor het vak Duits zal al doende worden ontwikkeld. Het komende jaar zijn er extra gelden beschikbaar gesteld door derden om dit mogelijk te maken. 3.6 DUITS Als school willen we graag naar een tweetalige school: Nederlands-Duits. Vanaf het schooljaar staat Duits op het lesrooster van de groepen 1,2 en 3. In het schooljaar krijgen alle leerlingen Duitse les. Via een stappenplan werken we de komende jaren toe naar een tweetalige school. Dit betekent dat de dagelijkse lessen tweetalig worden gegeven. Daarbij wordt het niveau van het Duits getoetst aan de hand van gestelde criteria. De lessen Duits zullen ondersteund worden door een native speaker. Hiermee wordt 12

14 komen en de spullen te pakken. Rond uur hebben de kinderen fruitpauze. OBS Kotten werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven. Van uur eten de leerlingen onder leiding van de leerkrachten hun meegebrachte boterhammen op. Van uur spelen de leerlingen onder toezicht van ouders op het plein. Voor het toezicht wordt een rooster opgesteld. Aan het begin van het schooljaar wordt dit aan alle ouders meegegeven. HOOFDSTUK 4 ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 4.1 WELKE KEUZES IN DE ORGANISATIE HEBBEN WIJ GEMAAKT? De wet schrijft niet voor hoe de school het onderwijs precies moet geven. Zo is iedere school vrij in de wijze waarop het de groepen indeelt. Op de meeste basisscholen zijn de leerlingen ingedeeld in leeftijdsgroepen. De kinderen doorlopen dan in totaal acht groepen. Ze beginnen in groep 1 en gaan, als alles goed gaat, ieder jaar door naar een hogere groep. Ook wij werken met leeftijdsgroepen, maar houden wel rekening met verschillen tussen afzonderlijke leerlingen. Het ene kind leert nu eenmaal makkelijker dan het andere. Er wordt op onze school met combinatiegroepen gewerkt. Groep 1,2 en 3, groep 4,5 en 6 en groep 7 en 8 vormen samen een groep. 4.2 SCHOOLTIJDEN De schooldeuren gaan open om uur. De ochtendbel gaat om 8.25uur zodat de leerlingen rustig de tijd hebben om binnen te Lestijdenrooster Maandag uur groep 1 en uur groep 3 t/m 8 Dinsdag uur groep 1 t/m 8 Woensdag uur groep 1 t/m 8 Donderdag uur groep 1 t/m 8 Vrijdag uur groep 1 t/m uur groep 5 t/m WIE WERKEN ER ALLEMAAL BINNEN ONZE SCHOOL? In totaal hebben we 5 leerkrachten, waarvan een directeur en een IB-er. Ook is er voor humanistisch vormingsonderwijs een leerkracht aangesteld (45 minuten per week). In hoofdstuk 11 vindt u een adressenlijst van de leerkrachten die aan school verbonden zijn. Alle leerkrachten samen vormen het team. Door een intensief contact proberen zij de zorg voor de kinderen, de overdracht van kennis en vaardigheden, het contact met de ouders en de schoolorganisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarvoor hebben wij regelmatig teamvergaderingen, overleg in werkgroepen en gezamenlijke commissies van het gehele onderwijs in de gemeente Winterswijk. 13

15 4.3.1 DE DIRECTEUR Mevr. Grevers is de directeur van onze school. Zij heeft de algehele leiding. In het schooljaar is zij twee dagen vrijgesteld van lestaken DE GROEPSLEERKRACHT De groepsleerkracht geeft les aan de groep en begeleidt de leerlingen. Veel groepsleerkrachten werken in deeltijd en daardoor krijgt uw kind les van meerdere leerkrachten. Voor de ouders is iedere groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt INTERNE BEGELEIDING De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school. Zij geeft samen met het team vorm aan een effectieve zorgstructuur en zorgcultuur binnen school. Zij helpt bij het formuleren van onderwijsinhoudelijk beleid en stuurt veranderingsprocessen op dat gebied aan binnen school. De intern begeleider coacht en begeleidt leerkrachten zodat zij alle leerlingen in de groep optimaal kunnen ondersteunen. De intern begeleider onderhoudt de contacten met externen. Hier kun je denken aan logopedisten, schoolarts, orthopedagoog enz. De leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor de leerling en is daarom het aanspreekpunt voor de ouders ICT Binnen onze school is één leerkracht specifiek belast met de zorg voor ons computeronderwijs. Begeleiding van het uitvoeren van het ict-beleid vormt de hoofdtaak Daarnaast is de ict-er belast met het beheer van onze computers. Tevens houdt de ict-er zich op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Belangrijk onderdeel van het ict-beleidsplan is het ictprotocol. Het protocol voor de leerlingen vindt u als bijlage achter in deze gids. 4.5 HVO/GVO Eén lesuur (= 45 minuten) in de week is er de mogelijkheid voor leerlingen uit groep 7 en 8 om Godsdienstonderwijs (GVO) of Humanistisch onderwijs (HVO) te volgen. Deze lessen worden gegeven door leerkrachten van buiten de school. In de maand maart kunnen de ouders van de leerlingen middels een brief aangeven of hun kind deze lessen wil gaan volgen. 4.6 CONCIËRGE De conciërge werkt als vrijwilliger binnen onze stichting. De taken van de conciërge omvatten hoofdzakelijk kleine kluswerkzaamheden, een aantal huishoudelijke taken en kopiëren. De aansturing geschiedt via de directeur. 4.7 WIJZE VAN VERVANGING BIJ ZIEKTE, ADV, STUDIEVERLOF, SCHOLING Het is allang niet meer zo dat elke leerkracht 5 dagen werkt en daarmee de enige leerkracht van een groep is. De leerkrachten kunnen compensatieverlof uren opnemen, in deeltijd werken of een aanstelling voor een bepaald aantal uren hebben. Vervanging bij compensatieverlof wordt indien mogelijk door de teamleden opgevangen. Vervanging bij ziekte: Dit wordt gemeld bij de vervangingspool. Deze instelling beschikt over een groot aantal invallers. Zij zorgen er voor dat de vervanging op de juiste plek komt. Mocht er geen vervanging voor handen zijn dan zullen wij in hoge uitzondering een klas naar huis sturen. Wanneer dit aan de orde is 14

16 dan krijgt u altijd van te voren bericht zodat u thuis voor opvang kunt zorgen. 4.8 DE BEGELEIDING EN INZET VAN STAGIAIRES Het is mogelijk dat uw kind te maken krijgt met studenten van de PABO of onderwijsassistenten van het Graafschapcollege. Deze stagiaires leren onder begeleiding van de groepsleerkracht het vak. De student krijgt vanuit het opleidingsinstituut leeropdrachten mee, die in samenspraak en in samenwerking met de groepsleerkracht worden uitgevoerd. Op deze wijze hopen de school en het opleidingsinstituut nieuwe leerkrachten voor de toekomst op te leiden. van onze scholing is op het bovenstaande gericht. Samen met de andere openbare basisscholen hebben we een computerprogramma aangeschaft om de kwaliteit van ons onderwijs goed in beeld te brengen. Daarnaast houden we geregeld peilingen over hoe we als school er voor staan. 4.9 SCHOLING VAN LERAREN Leerkrachten moeten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Daarom volgen zij individueel of samen scholingen en cursussen. De afgelopen jaren heeft het team cursussen gevolgd op het gebied van Handelingsgerichtwerken (HGW). Doel van deze scholing is om alle afspraken en procedures binnen de school te bespreken, te actualiseren en te digitaliseren. Daarnaast is er intensief ingezet op begrijpend lezen en woordenschat en het combineren van vakken met Kansrijke combinatiegroepen. Dit zal in het nieuwe schooljaar worden vervolgd. Daarnaast zal het komende jaar de scholing in het teken staan van het implementeren van het vak Duits in alle groepen KWALITEITSVERBETERING Op dit moment is er in de media veel te lezen over de kwaliteit van ons onderwijs. Het moet allemaal beter, effectiever en efficiënter. Als team praten we hier ook veel over en een deel 15

17 Naast de leerprestaties wordt ook de sociaalemotionele ontwikkeling gevolgd. In groep 1, 2 en 3 wordt het Ontwikkelingsvolgmodel ingevuld. Vanaf groep 4 wordt van Cito Viseon gebruikt. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen zelf een vragenlijst in over hun welbevinden. HOOFDSTUK 5 HOE VOLGEN WIJ ONZE LEERLINGEN Hoe doet mijn kind het op school? Leert het goed? De meeste ouders zullen zich dat dikwijls afvragen. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school gebeurt dagelijks door de leerkracht, of door de leerkracht met de leerlingen samen. Naarmate de kinderen in een hogere groep komen mogen ze ook zelf meer controleren. Daarnaast zijn er methode gebonden toetsen. Aan het eind van een hoofdstuk wordt er getoetst om te kijken of het kind de aangeleerde leerstof heeft begrepen. Mocht het nodig zijn dan krijgt de leerling voor onvoldoende onderdelen stof om te herhalen. Twee keer per jaar (januari en juni) maken de leerlingen toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem. De toetsweken worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt. Deze toetsen zijn een middel om de vorderingen van leerlingen systematisch te volgen. Voor elke leerling individueel kan gekeken worden wat een leerling in een bepaalde periode bijgeleerd heeft en of het landelijk gezien op niveau is. Daardoor krijgen wij een beter beeld hoe het met een leerling gaat en dat is een voorwaarde voor gerichte hulp. Naast de toetsen zijn er nog de volgende middelen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen: observaties van de leerlingen gesprekken met leerlingen, ouders en externe deskundigen (schoolarts, logopedist, leerlingbegeleider e.d.) 5.1 RAPPORTAGE Onder rapportage verstaan we het bijhouden en noteren van resultaten en ontwikkelingen van leerlingen. Na elke toetsperiode van de methode onafhankelijke toetsen, bespreekt de leerkracht de resultaten met de intern begeleider. In dat gesprek wordt gekeken of de uitslagen er aanleiding toe geven om het leerproces aan de groep of het individuele kind bij te stellen. Rapportage aan ouders en leerlingen vindt zowel schriftelijk als mondeling plaats. De rapportage naar u als ouder is als volgt: November, in 10 minuten gesprekken komt het welbevinden van de leerlingen aan bod. Daarnaast geven wij de resultaten tot nu toe weer. (zonder rapport) Januari, de leerlingen krijgen een rapport. De resultaten van de Cito toetsen zullen met u als ouder in een 10-minutengesprek worden besproken. 16

18 Juni, de leerlingen krijgen een rapport mee. Indien u als ouder het op prijs stelt en/of we zien er als leerkracht aanleiding toe, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Met de leerlingen van groep 8 en de ouders vinden in maart de gesprekken over het vervolgonderwijs plaats. Mochten ouders tussentijds schriftelijk en/of mondeling informatie over hun kind willen, dan kan dat altijd. U kunt hiervoor een afspraak maken met de groepsleerkracht. 5.2 DE SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN. ontstaan op het gebied van leren, maar ook op sociaal emotioneel gebied (gedragsproblemen, gepest worden...). Het volgen van de ontwikkeling en leerresultaten van de kinderen is een essentiële voorwaarde om tijdig hulp te kunnen bieden. Om de kinderen zorg te bieden die afgestemd is op hun mogelijkheden kennen we de volgende stappen in de leerlingbegeleiding en werken we plangericht volgens het handelingsgericht werken (HGW): Om elk kind in staat te stellen zich te ontwikkelen en het maximale uit kinderen te halen is afstemming nodig op de mogelijkheden van het kind. Elk kind heeft zijn eigen kwaliteiten. De leerkracht ontwikkelt deze en wordt daarbij ondersteund door de intern begeleider (ib-er). Leerlingenbegeleiding Er zijn tussen kinderen verschillen in aanleg en tempo. Ieder kind kan een tijdelijke terugval hebben. Dit betekent niet meteen dat het een zorgleerling is. Met wat extra oefening in de klas of thuis gaat het na verloop van tijd beter. Bij hardnekkige problemen, terugval op meerdere gebieden of een achterstand die niet in te halen is met wat extra oefenstof, spreken we van een zorgleerling. Ook een kind dat aanzienlijk sneller of langzamer werkt dan de groep krijgt van ons extra zorg. Achterstanden en / of problemen kunnen Ons zorgsysteem is gebaseerd op de cyclus van handelingsgericht werken en sluit aan bij de ondersteuningsroute die gehanteerd wordt in ons samenwerkingsverband. De cyclus van Handelingsgericht werken bestaat uit 4 stappen: Stap 1 Waarnemen Stap 2 Analyseren Stap 3 Plannen Stap 4 Realiseren 17

19 Bij stap 1 waarnemen worden toetsen afgenomen, plannen geëvalueerd en gekeken welk factoren voor een kind stimulerend zijn en welke belemmerend. Daarna worden al deze gegevens van het kind naast elkaar gelegd en geanalyseerd (stap 2). Van daaruit wordt de onderwijsbehoefte per kind beschreven. Wat heeft deze leerling nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Dan gaan we plannen (stap 2). We gaan kijken welke kinderen we kunnen laten samenwerken, kunnen clusteren. We proberen dat in de groep te doen op 3 niveaus. Eén ster, zijn kinderen die naast de groepsinstructie behoefte hebben aan extra instructie of extra oefenstof. De twee ster kinderen volgen het aanbod van de methode en de groepsinstructie. De kinderen met drie sterren hebben naast het aanbod van de 2 sterren extra uitdaging nodig. Dit alles wordt beschreven in een groepsplan. We maken een groepsplan voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Er zijn dan altijd kinderen die niet in deze 3 niveaus goed tot hun recht komen. Voor deze kinderen wordt een individueel plan geschreven. Dit noemen wij een OPP. Dit kan voor één of meerdere vakgebieden. Als de plannen klaar zijn gaan we die uitvoeren (stap 4). Daarna beginnen we weer bij stap 1 van de cyclus. Deze cyclus wordt in een half jaar doorlopen. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het doorlopen van de cyclus. In het begin, het midden en het eind van het schooljaar bespreken de leerkracht en de intern begeleider hoe het gaat. Als niet duidelijk is welke onderwijsbehoefte het kind heeft kan er na overleg met ouders een leerlingbespreking of een kindgesprek volgen. Tijdens een leerlingbespreking wordt het de leerling in het hele team met een extern begeleider (deskundige) besproken. Ouders worden hier ook voor uitgenodigd. Tijdens een kindgesprek heeft de leerkracht een uitgebreid gesprek met de leerling. Als er binnen school niet genoeg deskundigheid is wordt er na overleg met ouders de leerling in het zorgteam besproken. Een zorgteam bespreking vindt plaats op school. Naast de leerkracht, de interne-, de extern begeleider en de ouders worden er ook andere deskundigen uitgenodigd leerling wordt bekeken welke deskundi gen. 18

20 U kunt hierbij denken aan logopedist, schoolverpleegkundige, orthopedagoog enz. Per aanschuiven. Vanuit deze bespreking wordt gekeken wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen op school. Het kan zijn dat er een externe deskundige gaat meekijken in de klas en de leerkracht gaat begeleiden. Er kan ook zijn dat verder onderzoek nodig is. Het doel is dat de leerling weer opgenomen wordt in de cyclus van Handelingsgericht werken. Dat duidelijk is wat deze leerling nodig heeft en hoe we dat in de groep gaan plannen en realiseren. Dit is niet altijd haalbaar. Soms zijn wij niet in Sommige ouders vragen zelf aan deskundigen om onderzoek te doen naar hun kind. Soms willen deze deskundigen ook observaties doen in de groep. Als school gaan wij hier zorgvuldig mee om. Als eerst komt de iber kijken in de groep. Mocht dit niet voldoende zijn dan kijkt de iber samen met het team aan welke hulpverlener we advies gaan vragen. Binnen ons team hanteren we de volgende richtlijnen voor het toelaten van externe hulpverleners: Wanneer: Voor de school/leerkracht moet het meerwaarde hebben. Als er vanuit school / leerkracht een duidelijke hulpvraag ligt. Als school / leerkracht handelingsverlegen is. De handelingsadviezen dienen reëel te zijn en aan te sluiten op de hulpvraag van de leerling, de leerkracht en /of de school. Wie: De externe begeleider van het samenwerkingsverband. staat om aan de onderwijsbehoefte van het leerling tegemoet te komen. Dan wordt deze leerling met toestemming van ouders in het ZorgAdviesTeam besproken. In dit team zitten vertegenwoordigers van ons samenwerkingsverband en met hen wordt gekeken of er een school binnen ons samenwerkingsverband is die wel in staat is deze leerling een passend aanbod te bieden. Voor meer info over het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek 5.3 TOELATEN VAN HULPVERLENERS BINNEN ONZE SCHOOL Bij een REC verwijzing de ambulant begeleider begeleiders van een RECschool. Wanneer er een specifieke hulpvraag is waar bovengenoemde niet voldoende kennis van hebben kan er na overleg met het hele team een ander toegelaten worden. 5.4 DOUBLEREN EN/OF VERSNELLEN. Vooral bij jonge leerlingen gaan ontwikkelingen in sprongen. Een tijdje staat de ontwikkeling stil, dan in eens maakt het een grote sprong. Bij het plaatsen van kinderen kijken we altijd waar we de leerling 19

21 het beste kunnen begeleiden en ondersteunen. Soms geeft het team advies voor doubleren, soms voor een klas overslaan. Altijd met de grootste zorg om uw kind de beste begeleiding te geven. Binnen school bestaat een protocol voor de overgang 1-2 en 2-3. Ook tijdens diverse overlegmomenten wordt er gekeken naar een goede afstemming van het onderwijsaanbod en de bijbehorende werkvormen binnen de verschillende bouwen. Wanneer we een leerling laten doubleren of versnellen dan is dit altijd in overleg met de ouders. Om tot een goed en weloverwogen besluit te komen, wordt hierbij altijd de extern begeleider van het samenwerkingsverband ingeschakeld. 5.5 VERWIJZING NAAR EEN ANDERE SCHOOL Wanneer wij als school niet meer de gewenste zorg kunnen geven, dan zijn we als school verplicht om u als ouder te helpen een passende school te vinden. Om er voor te zorgen dat uw kind direct op de juiste school kan worden geplaatst, (en u niet hoeft te shoppen ), hebben we het samenwerkingsverband Brevoordt om school en ouder hierin te begeleiden. 5.6 BEGELEIDING VAN DE OVERGANG VAN LEERLINGEN NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS In groep 8 wordt bepaald welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind zal gaan volgen. Vanaf 2015 wordt de eindtoets in april afgenomen. Echter elke leerling van groep 8 krijgt voor 1 maart een schooladvies. In dit schriftelijke advies staat welk type voortgezet onderwijs, het beste bij uw kind past. Dit advies wordt gegeven door de leerkracht van groep 8 samen met de directeur en de iber. Hierbij kijken we naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de gehele schoolperiode. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wanneer de leerling de centrale eindtoets beter maakt dan verwacht, dan mag de school de basisschool het schooladvies heroverwegen. Ouders krijgen hiervan (schriftelijk) bericht. Is het resultaat van de schriftelijke eindtoets minder goed, dan mag de school het advies niet wijzigen. Formeel dient daartoe het advies van de groepsleerkracht en een toets. Het is belangrijk dat ouders en kinderen zich goed informeren. Elk jaar krijgen de ouders van de leerlingen van groep 8 vanuit school zoveel mogelijk informatie over de verschillende vormen van onderwijs middels informatiegidsen en de data van de open dagen. De aanmelding van uw kind bij een school voor Voortgezet Onderwijs gebeurt door de ouders. In de regel wordt het betreffende formulier hiervoor door ouders en school samen ingevuld. De toelatingscommissie van de school voor voortgezet onderwijs bepaalt in welk niveau de leerling instapt. In mei vindt een gesprek plaats met de conrector van de brugklas waarin het advies nader wordt toegelicht. Vanuit het voortgezet onderwijs vindt nazorg plaats middels cijferlijsten die ons nog een aantal jaren worden toegezonden. 5.7 PASSEND ONDERWIJS 20

22 Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel. Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs! Passend Onderwijs wordt vormgegeven vanuit samenwerking tussen scholen en schoolbesturen. Daarvoor zijn in Nederland 75 samenwerkingsverbanden ingericht. In samenwerkingsverband Oost Achterhoek werken alle scholen binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk op een aantal gebieden met elkaar samen. Wat zijn de doelen? Het samenwerkingsverband kent twee hoofddoelen: we willen voor zo veel mogelijk kinderen een onderwijsplek zo thuis nabij mogelijk alle kinderen die recht op onderwijs hebben moeten een plek in het onderwijs krijgen Onderliggend onder deze doelen is het principe dat mensen met een beperking recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar scholen voor speciaal onderwijs werden verwezen, gaan naar reguliere basisscholen. Er wordt uitgegaan van inclusief denken. Iedereen hoort erbij. Lukt het niet om kinderen met meer complexe vraagstellingen op een basisschool te plaatsen, dan wordt gekeken of de speciale scholen voor basisonderwijs het gevraagde onderwijsaanbod kunnen bieden. Als ook dat aanbod niet passend te maken is, kijken we naar het aanbod van het speciaal onderwijs. Alle scholen hebben zorgplicht Eén van de nieuwe aspecten binnen het onderwijs is dat het schoolbestuur/ de school zorgplicht heeft. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft, is het verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school te bieden. Voor ouders betekent zorgplicht, dat ze hun zoon of dochter maar één keer hoeven aan te melden op een school. De onderwijsprofessionals gaan dan samen met de ouders op zoek naar de passende onderwijsplek. Wat we gezamenlijk doen: De besturen van de scholen hebben afgesproken alles rondom de verwijzing van leerlingen naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs en de financiële gevolgen hiervan, gezamenlijk op te pakken. Het Zorg Advies Team speelt daar een belangrijke rol in. Wat de besturen zelf doen. Nadat de kosten voor deze taken en activiteiten betaald zijn, blijft er een deel van de middelen over. Deze zijn bedoeld voor ondersteuningsactiviteiten zoals de inzet van de orthopedagogen, de externe en ambulante begeleiding, eventuele scholing enzovoort. De besteding van deze middelen wordt overgelaten aan de vijf (groepen) besturen binnen het samenwerkingsverband. Dit zijn: St. Accent, St. Brevoordt, St. Essentius, St. Lima en St. Reflexis. Onze school is onderdeel van Stichting Brevoordt. Wij hebben vanuit deze stichting een vaste extern begeleider. Zij is een deskundige op het gebied van zorg en kent de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze 21

23 school/ons team. Zij zit bij de leerlingbesprekingen, zorgteam en ook regelmatig bij gesprekken met ouders. Ook heeft stichting Brevoordt ambulant begeleiders. Dat zijn mensen die zich gespecialiseerd hebben op bijvoorbeeld gedrag, motoriek, rekenen enz. Deze deskundigen komen op school, in de klas de leerkracht ondersteunen. De begeleiders hebben een ondersteunende en geen uitvoerende functie. Het doel is dat de leerkracht uitvoert en daardoor deskundiger wordt. De opgedane kennis kan dan ook bij andere leerlingen worden toegepast. Ook zorgt de stichting d.m.v. het organiseren van bijeenkomsten ervoor dat de intern begeleiders van de scholen op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van zorg en stimuleren zij de samenwerking met elkaar. Als laatste zorgt Stichting Brevoordt jaarlijks voor een uitgebreid nascholingsaanbod voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolteams en directeuren. Dit alles met het doel dat de zorg op school verbeterd wordt. 5.8 VERWIJSINDEX Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen ( b.v. intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners ) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op 5.9 MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en huwelijksdwang. De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. De stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van hem wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij, rekening houdend met zijn beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Deze ondersteuning van beroepskrachten in de vorm van een stappenplan levert, zo mag worden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Stap 1: In kaart brengen van signalen 22

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids 2014-2015 obs De Tandem

samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids 2014-2015 obs De Tandem samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids 2014-2015 obs De Tandem obs De Tandem Inhoudsopgave schoolgids Een woord vooraf 1. De school pagina 4 2. Waar de school voor

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden

Het schoolgebouw. Het schoolteam. - een ruimte waar apart met kinderen gewerkt kan worden VOORWOORD Door middel van deze schoolgids willen we de ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen en de ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind een indruk geven van wat

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014

Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014 Oranje Nassauschool SCHOOLGIDS 2013/2014 Locatie WAMO (Watermolenpad) wijk: Goilberdingen adres: Watermolenpad 1 4105 XA Culemborg tel: (0345) 53 17 88 e-mail: info.ons@cpob.nl Locatie ROMA (Rosa Manusstraat)

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar!

Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Voorwoord: De Eerste Leidse Schoolvereniging: Al 90 jaar voor elkaar! Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders van

Nadere informatie

www.kraaienestschool.nl

www.kraaienestschool.nl Geen kraai vliegt te hoog als hij met eigen vleugels vliegt. www.kraaienestschool.nl Inhoudsopgave Openbare basisschool t Kraaienest hoofdstuk onderwerp Inhoudsopgave Woord vooraf 1 De school 1.1 Acis

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom.

Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom. Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom.nl Facebook CBS de Wereldboom Een woord vooraf. Scholen verschillen in sfeer,

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Driejaarlijkse gids 2013-2016

Driejaarlijkse gids 2013-2016 Driejaarlijkse gids 2013-2016 Pagina 2 van 37 Patrimoniumschool Hervormde school voor basisonderwijs. Pagina 3 van 37 Woord vooraf. Geachte ouder/verzorger, Met genoegen presenteer ik u onze tweede driejaarlijkse

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie