De schoolgids wordt aan nieuwe ouders uitgereikt en is daarnaast ook te vinden op onze homepage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De schoolgids wordt aan nieuwe ouders uitgereikt en is daarnaast ook te vinden op onze homepage."

Transcriptie

1 Schoolgids

2 VOORWOORD In deze schoolgids willen wij u een beeld geven van wat de openbare Basisschool in Kotten de kinderen en de ouders te bieden heeft. Met deze schoolgids willen wij u een beeld geven hoe het gaat op school. Praktische informatie en achtergronden van de school zijn hierin beschreven. In deze schoolgids vindt u informatie over onze ideeën over onderwijs, wat we willen bereiken met het onderwijs dat we geven en wat er naast het leren voor activiteiten zijn. Ook vindt u informatie over de samenwerking met u als ouder. Verder vindt u in de gids een aantal belangrijke wettelijke bepalingen en huishoudelijke zaken. De schoolgids wordt aan nieuwe ouders uitgereikt en is daarnaast ook te vinden op onze homepage. Heeft u na het lezen van de schoolgids kennis met ons maken, of hebt u nog vragen? U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek of om een kijkje in onze school te nemen. Wij vinden het fijn als u contact opneemt voor het maken van een afspraak. Namens het team OBS Kotten, Connie Grevers directeur 1

3 HOOFDSTUK 1 DE SCHOOL EN HAAR VISIE 1.1 VISIE VAN DE SCHOOL Visie van de school/uitgangspunten Obs Kotten: Bij ons staat het kind centraal. Iedereen is welkom en krijgt dezelfde kansen. We leggen de basis voor de toekomst en een leven lang leren. Samen bereik je meer. In school is binnen een klassikale structuur aandacht voor het individuele kind. Het uitgangspunt is dat het kind zich de kerndoelen zich eigen maakt. Ondersteuning is niet alleen gericht op het kind, maar ook op de rol die de omgeving hierbij kan spelen. Er is aandacht voor verschillen. Dat kan zijn op interesse, op tempo of op vaardigheden. Onze leerkrachten zien het als een uitdaging het aanbod zo aan te passen dat elke leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Het kind is zelf als leerling mede-eigenaar van zijn eigen leren. De aandacht ligt vooral op wat het kind geleerd heeft gedurende de afgelopen periode. Wat ging goed? Wat ging minder goed? Hoe zou ik het mogelijk een volgende keer anders doen? Kan ik dat alleen of heb ik daar hulp bij nodig? En natuurlijk: Waar ben ik het meest trots op? Ouders zijn hierbij belangrijk als een educatieve partner. School en ouders zijn elkaars partners, want beide spelen ze een rol in de opvoeding van kinderen en samen kunnen ze meer voor kinderen betekenen dan elk voor zich. Vaardigheden om te kunnen functioneren in de 21e eeuw zijn belangrijk. Omgaan met diverse ICT mogelijkheden horen daarbij. Wij streven naar adaptief onderwijs. Dat houdt in dat we in ons onderwijs voldoen aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, ze horen erbij, ze voelen zich welkom en veilig. In dit kader past ook de hantering van ons pestprotocol. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer kunnen. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze ( in ieder geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Onze leerkrachten stemmen hun gedrag af op deze drie basisbehoeften. Het pedagogisch- en didactisch handelen wordt hierop afgestemd. Onderwijs wordt zodanig vormgegeven dat gestreefd wordt dat leerlingen gemotiveerd zijn voor hun taken en daar uiteindelijk ook van profiteren. De ligging van de school maakt dat er twee unieke uitgangspunten zijn: - de ligging ten opzichte van de Duitse grens - de ligging in een natuurlijke omgeving Obs Kotten is een kleine school maar is gericht op Europa. We zijn niet alleen Nederlander maar ook Europeaan. Onze school ligt 3km van de grens met Duitsland. Wij vinden het 2

4 belangrijk dat onze kinderen van jongs af aan in contact komen met hun Duitse "buren". Door de leerlingen al vanaf groep 1 de Duitse taal aan te bieden en met Duitse leeftijdgenoten in contact te laten komen, leren kinderen van jongs af aan omgaan met kinderen die een andere taal spreken en in een andere cultuur leven. Het tweede uitganspunt is de natuurlijke omgeving. De school heeft een prachtig natuurlijk schoolplein, waar volop kan worden bewogen. Naast bewegen heeft het schoolplein een leeraspect. Omgaan met de natuur, respect voor de natuur en opgroeien met de natuur zijn verweven in ons onderwijs. Het schoolplein is onderdeel van ons lesprogramma. Bewegingsonderwijs, natuuronderwijs, tekenen etc. Dit is niet gebonden aan een klaslokaal. Het kan ook buiten plaatsvinden. OBS Kotten is een school waar we er naar streven dat de kinderen zich veilig en plezierig voelen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen binnen een respectvolle omgeving. Hierbij sluit ook de hantering van ons pestprotocol aan. 1.3 EEN OPEN KARAKTER Mochten er onduidelijkheden, problemen of moeilijkheden met uw kind zijn, dan kunt U altijd contact opnemen met de desbetreffende leerkracht of een gesprek met de directeur aanvragen. Een goed contact tussen school en thuis is heel erg belangrijk. Het motto is: Alle kinderen in Kotten hebben recht op Passend Onderwijs! 1.2 MISSIE Een leerling van obs Kotten - is uniek en onvervangbaar en kan op zijn/haar eigen wijze een steentje bijdragen aan een waardevolle, culturele en humanitaire hoogstaande samenleving. - heeft als norm dat iedereen erbij hoort en heeft de vaardigheden om daar naar te handelen - is content met hoe hij/zij zelf is - beschikt over genoeg kennis voor de basisvakken rekenen, taal en lezen - participeert in de buurtschap, heeft een actieve rol en zorg voor zijn/haar omgeving - spreekt naast Nederlands ook Duits en Engels - heeft kennis van diverse cultuurdomeinen als muziek, beeldende vorming, film, etc. - heeft voldoende vaardigheden om met diverse media om te gaan 3

5 HOOFDSTUK 2 DE SCHOOL EN DE OMGEVING 2.1 HET GEBOUW De school staat in de kern van de buurtschap Kotten (gemeente Winterswijk) en neemt hier een centrale plaats in. Een groot gebouw in een natuurlijke omgeving. In de school is de plaatsel ijke peutero pvang Micky gevestig d. Peuters vanaf 2,5 jaar zijn welkom op maandag- en woensdagmorgen. 2.3 NASCHOOLSE OPVANG In de meeste gevallen gaan kinderen uit Kotten en de nabijgelegen buurtschap Brinkheurne naar onze school. Het gebouw van OBS Kotten staat sinds 1933 op deze plek. Op dinsdagmiddag is er de mogelijkheid tot naschoolse opvang. De Bezige Bij vangt leerlingen op tot ongeveer half 6. De leerlingen hebben deze middag allerlei activiteiten. Buiten spelen, knutselen en koken Op de teldatum in oktober 2014 waren er 62 leerlingen op school. Ook in Kotten is de krimp van de bevolking meetbaar. De schoolgrootte daalt de komende jaren tot ongeveer 50 leerlingen. 2.2 PEUTEROPVANG zijn regelm atig terugk 4

6 erende activiteiten. Ouders die meer informatie willen hebben over de naschoolse activiteiten kunnen contact opnemen met de directeur. Ook is er een adres: Het schoolplein leent zich prima voor allerlei sport- en spelactiviteiten. Diverse verenigingen maken in de avonduren gebruik van ons schoolgebouw. Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. HOOFDSTUK 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS Om de visie en de uitgangspunten van ons onderwijs tot uiting te brengen, hebben we als team de laatste jaren veel tijd besteed aan het ontwikkelen van een efficiënt klassenmanagement. Hierbij streven we naar doorlopende lijnen ten aanzien van autonomie, dagritme en dag- en weektaken. 3.1 KERN VAN ONS ONDERWIJS Onze kern is adaptief onderwijs. Dat houdt in dat we in ons onderwijs voldoen aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie. Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen: zich geaccepteerd weten, dat ze erbij horen, dat ze het gevoel hebben welkom te zijn en dat ze zich veilig voelen. Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Onze leerkrachten stemmen hun gedrag af op deze basisbehoefte. Dat geldt zowel voor hun manier van lesgeven als voor het organiseren van het onderwijs in de klas/ school en het pedagogisch optreden. Op die manier wordt onderwijs vormgegeven zodat leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan en waarvan ze uiteindelijk optimaal profiteren. In onze interactie, instructie en klassenmanagement wordt veel aandacht besteed aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen, d.m.v. dagritmekaarten, weektaken, verkeerslichten enz. Op deze manier willen we kinderen het vertrouwen geven om de uitdaging aan te gaan. Zelfstandig of met ondersteuning van de leerkracht DAGRITME KAARTEN In iedere groep wordt elke dag op het bord aangegeven welke activiteiten voor die dag gepland staan. Bij de leerlingen van groep 1-2 is dit in de vorm van pictogrammen, in groep 3-4 wordt overgegaan in pictogrammen met woorden en in de hoogste groepen alleen in woorden. Hierbij worden vanaf groep 5-6 ook de tijden aangegeven. Dit doen we om de leerlingen bewust te maken van wat er die dag komen gaat, (voorspellend) en om in de 5

7 hogere groepen zelf hun werk te kunnen plannen KIESBORD De leerlingen van groep 1 en 2 werken met een kiesbord. Op dit kiesbord staat de keuze van deze dag. Soms zijn het verplichte werkjes, soms mogen de kinderen kiezen voor de computer of bouwhoek. Naast het kiesbord is er een bord waarop de leerlingen kunnen laten zien welke werkjes zij deze week al gemaakt hebben. Dit geven de leerlingen aan door de kleur van de dag. Op vrijdag moeten alle werkjes van deze week af zijn. In groep 3 geeft het planbord aan welke activiteiten er voor die dag op het programma staan. Deze activiteiten kunnen op meerdere niveaus worden aangeboden. (meestal in de tweede helft van het jaar) De leerlingen kunnen zelf bepalen welke werkjes ze gaan maken in de afgesproken periode, welke activiteiten zelfstandig zijn en welke activiteiten onder leiding van de leerkracht worden gemaakt DAG EN WEEKTAKEN (DWT): In groep 4 starten we met een weektaak. Een weektaak is een planningsdocument. Per week wordt aangegeven welke taken er gemaakt moeten worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: Moet-, plan- en keuzewerk. Moet- en planwerk zijn verplichte activiteiten. Het keuzewerk is een uitlooptaak. Naast de minimumdoelstellingen, wordt in het takensysteem ook extra werk aangeboden. Het extra werk kan bestaan uit methodegebonden en nietmethodegebonden materiaal. Bovendien is binnen het takensysteem de mogelijkheid aanwezig om te differentiëren, zowel op inhoud als op tempo. Wanneer een leerling moeite heeft met een weekplanning blijft er de mogelijkheid om te werken met een dagplanning. In groep 8 wordt vanaf januari gewerkt met een agenda. 3.2 WELKE VAKKEN WORDEN ER OP SCHOOL GEGEVEN In de Wet op het Basisonderwijs wordt niet voorgeschreven hoeveel tijd er aan de afzonderlijke vakken moet worden besteed. Het aantal uren onderwijs dat de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 dienen te genieten bedraagt gemiddeld 880 uur per jaar. Voor de groepen 5 tot en met 8 staat een gemiddelde van 1000 uur per jaar. Elke schooldag mag maximaal 5,5 uur duren. Ook wordt er beschreven in welke vakken de leerlingen onderwijs moeten krijgen. Deze zijn: Zintuiglijke en lichamelijke opvoeding Nederlandse taal en lezen Rekenen en wiskunde Engelse taal Expressieactiviteiten (Muziek, dans, tekenen en handvaardigheid) Bevordering sociale redzaamheid (Verkeer) Bevordering gezond gedrag Enkele kennisgebieden (Aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen) De meeste vakken worden op onze school volgens een bepaalde methode gegeven. De vakken bevordering sociale redzaamheid, geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen kunnen in de vorm van een project worden gegeven. Voor verkeer hanteren we binnen gr 3 t/m 6 de methode "Klaar over". Leerlingen uit groep 7 en 8 werken met de verkeerskrant en nemen twee 6

8 jaarlijks deel aan het verkeersexamen van 3VO. Daarnaast bestaat er voor de groepen 5/6 en 7/8 een uitwisselingsprogramma met een school in Duitsland. Groep 5/6 heeft een uitwisseling met de Von-Galenschule uit Oeding. Groep 7/8 heeft een uitwisseling met de Gesammtschule in Borken. Doel van deze uitwisseling: in het kader van burgerschap kennismaken met de buren van ons. Kennismaken met de Duitse taal, gebruiken en gewoontes draagt er toe bij dat de kinderen beseffen dat ze niet alleen in Nederland leven maar ook Europese burgers zijn. 3.3 ONDERWIJS AANBOD IN GROEP 1 EN 2 In groep 1-2 werken we met de methode Onderbouwd. In 10 thema s worden de referentieniveaus, welke door de overheid zijn vastgesteld, aangeboden. Deze worden geoefend en aan het eind van een thema gemeten. Is het doel behaald dan krijgt de leerling een stempel op de kaart. Wanneer een leerling dit niet beheerst, dan worden er extra oefenmomenten ingelast. Op een later moment wordt dit dan nogmaals gemeten. Door het stempelen krijgen zowel ouders, als leerkrachten inzicht in de vorderingen van hun kind. De tien thema s worden ondersteund met programma s als Schatkist, fonemisch bewustzijn en Met Sprongen Vooruit. 3.4 ONDERWIJS AANBOD IN GROEP 3 T/M HET LEZEN Vanaf het schooljaar zijn we gestart met het vak Duits op het lesrooster van groep 1,2 en 3. Vanaf het schooljaar zullen alle leerlingen 30 minuten Duits per week krijgen. Spelenderwijs zullen leerlingen te maken krijgen met de Duitse taal. In de vorm van prentenboeken, spelletjes en de leerkracht die dan Duits spreekt. Dit allemaal zal ondersteund worden door een native speaker. Hiermee wordt een persoon bedoeld die Duits als moedertaal spreekt. Niet alle bovengenoemde vakken staan expliciet op onze lesroosters vermeld. Bevordering Gezond Gedrag, Maatschappelijke Verhoudingen en Geestelijke Stromingen staan niet op onze lesroosters. De inhoud van deze vakken worden behandeld binnen de aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer- en natuurlessen. Lezen neemt een centraal punt in bij ons aanbod van lessen. Immers wanneer iemand niet goed kan lezen, ondervindt het later problemen in zijn leven. We hanteren in school de belangrijkste waarden van List een wetenschappelijk gehanteerde manier van werken om leerlingen nauwlettend te volgen en te begeleiden. Van elke leerling wordt een leesdossier bijgehouden dat start vanaf groep 1 en eindigt wanneer de leerling AVI Plus beheerst. Daarnaast wordt middels de DMT toetsen de leerling (t/m groep 8) blijvend gevolgd. In groep 1 en 2 starten we met de voorbereiding op het leren lezen. In groep 3 wordt met behulp van de methode Veilig Leren Lezen de techniek aangeleerd van lezen. Om de leesvaardigheid te vergroten en te onderhouden lezen we elke dag. Drie keer per 7

9 week lezen we schoolbreed. De meeste leerlingen lezen zelfstandig maar er wordt tijdens dit halve uur ook begeleid ingeoefend en/of met een maatje gelezen. Dit is belangrijk om de andere lessen, zoals de zaakvakken goed te kunnen volgen. Wanneer leerlingen niet voldoen aan de tussentijdse doelen dan wordt extra geoefend met de leerling. Dit kan in de vorm van Connect- of Ralfi lezen, het lezen van losse woorden uit Vloeiend en Vlot, maar ook duo lezen en voorlezen-nalezen zijn. Alles met de intentie om de gestelde doelen te behalen. Mocht dat gestelde doel niet worden gehaald, dan hebben we hierover contact met een externbegeleider van het samenwerkingsverband. De leerkracht wordt geadviseerd over gehanteerde lesmethoden en middelen. In school is de laatste jaren flink geïnvesteerd in actuele boeken, tijdschriften e.d. We bezitten een abonnement van de bieb waar regelmatig boeken worden geleend. Daarnaast hanteren we de methode Nieuwsbegrip, een actuele begrijpend leesmethode. Elke week krijgen we via de een tekst met een onderwerp uit het nieuws met daarbij vragen en opdrachten NEDERLANDSE TAAL Bij het taalonderwijs richten wij ons op taal als communicatiemiddel. Zowel in woord (het spreken en luisteren) als geschrift (stellen, spelling en taalbeschouwing). In groep 1 en 2 richten wij ons zowel op het mondeling taalgebruik als op het schriftelijk taalgebruik. Voor het mondelinge aspect van taal gebruiken we allerlei ondersteunende materialen, zoals boeken en ontwikkelingsspelen. Er wordt echter ook in de kleuterklassen aandacht besteed aan geschreven taal. Met diverse activiteiten en materialen wordt gewerkt aan de letterkennis en voorbereiding op de leeshandelingen. Hieraan zijn ontwikkelingsmaterialen gekoppeld via de methode Onderbouwd. Vaardigheden die nodig zijn om te leren lezen, worden al spelenderwijs geoefend. Bijv. auditieve of visuele discriminatie. Daarnaast zijn er allerlei functionele activiteiten als voorbereiding op de noodzaak van lezen en schrijven. Het maken van verlanglijstjes, boodschappenbriefjes etc. In groep 3 wordt de overgang naar schriftelijk taalgebruik gerealiseerd. We gebruiken op onze school de nieuwste versie van de methode Veilig leren lezen. In de groepen 4 t/m 6 werken we met de nieuwste taalmethode Taalactief REKENEN EN WISKUNDE In de groepen 1en 2 wordt het rekenen centraal aangeboden. In de kring wordt een ontwikkelingsmateriaal aangeboden. De leerling gaat hiermee aan het werk en oefent zo deze vaardigheid. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van ordeningsprocessen door middel van waarnemen en handelen. Begrippen als groot-klein, vol-leeg, veelweinig, maar ook de symbolen worden zoveel mogelijk aangeboden in betekenisvolle contexten en (spel)activiteiten. Voor alle wiskundige aspecten zijn diverse ontwikkelingsspellen voorhanden. Na het oefenen wordt op gezette tijden gemeten of de leerling deze vaardigheid beheerst. Dit gaat met het programma Onderbouwd. Daarnaast hanteren we Met sprongen vooruit. 8

10 Vanaf groep 3 wordt er structureel met een methode gewerkt. Hiervoor gebruiken we de methode Pluspunt. Deze methode biedt de mogelijkheid om gedifferentieerd les te geven. Dit betekent dat leerlingen in dezelfde groep op een verschillend niveau kunnen rekenen. We hanteren vanaf groep 6 drie niveaus, aangeduid met sterren. Zo kan een leerling op 1 sterniveau rekenen maar ook op 2 of 3 sterren. Naast schriftelijke verwerking van verschillende rekenopdrachten wordt er veel aandacht besteed aan het lijfelijk rekenen. Leerlingen zijn dan handelend bezig met getallen. Alle leerkrachten zijn hierin extra geschoold via de cursus Met sprongen vooruit. Termen als: buren van, de verliefde harten som, worden gehanteerd om leerlingen betekenis en inzicht te geven in de wereld van getallen SCHRIJVEN Schrijven is een techniek die ons in staat stelt mededelingen te doen op papier. Het is een communicatiemiddel, een wijze van omgaan met taal. Het is ook een motorische vaardigheid, die een aantal basisvoorwaarden vereist: het onderscheiden van links en rechts, richting besef en vorminzicht. In groep 1 en 2 wordt veel aandacht besteed aan de grove en fijne motoriek als voorbereiding voor het schrijven. Ook zijn er diverse materialen voorhanden, waarmee geoefend kan worden. Er zijn ook diverse momenten waar functionele schrijfactiviteiten in de vorm van een spelactiviteiten aan de orde komen. Ook dit wordt geobserveerd en getoetst via Onderbouwd. In de laatste periode van groep 2 wordt er geoefend in schrijfpatronen. In groep 3 wordt begonnen met het inoefenen van letters en cijfers. De leerlingen schrijven in het begin met driekantige potloden om de schrijfgreep goed te leren. Onze methode Pennenstreken leert de kinderen een lichthellend, verbonden schrift. Als alle letters geleerd zijn, worden ze vervolgens ingeoefend. In de hogere groepen wordt er geoefend op temposchrijven en de juiste schrijfwijze. Vanaf groep 7/8 mogen leerlingen hun eigen schrift gaan ontwikkelen. Ieder leerling krijgt een vulpen door school verstrekt. Bij normaal gebruik kan de vulpen tot en met groep 8 mee. Bij slijtage door normaal gebruik wordt een vulpen vervangen. Wanneer door onzorgvuldig gebruik de vulpen kapot gaat, moet de leerling een vulpen mee nemen van thuis. Leerlingen mogen van thuis een vulpen of Stabilo pen meenemen. Echter de leerkracht beoordeelt of deze voldoet aan de eisen. Wanneer de leerling zelf een Stabilo pen meeneemt van thuis dan worden er door school geen vullingen verstrekt WERELDORIËNTATIE Wereldoriëntatie bestaat uit aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs (inclusief techniek en milieu), ook wel kennisgebieden genoemd. In de groepen 1 4 wordt wereldoriëntatie gegeven in de vorm van thema s. We werken met onderwerpen uit de belevingswereld van kinderen. Kinderen oriënteren zich in ruimte en tijd; maken zich begrippen eigen (bijvoorbeeld hier, daar, gisteren) en doen in hun spel ervaringen op. Ook komt wereldoriëntatie aanbod via de SchoolTV programma s Koekeloere (gr 1-2) en Huisje boompje 9

11 beestje (gr 3-4). Vanaf groep 5 wordt wereldoriëntatie volgens een methode gegeven. Naast het aanbod uit de methode wordt er ook gebruik gemaakt van het aanbod van Schooltelevisie en een computerprogramma voor topografie. Binnen onze school hanteren we voor geschiedenis en natuuronderwijs de methoden: Wijzer door Voor het vak aardrijkskunde zijn we in september 2014 gestart met een nieuwe methode: Grenzeloos. Voor alle vakken wordt de lesstof getoetst. De leerlingen krijgen hiervoor huiswerk mee. Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen 10x per jaar techniekles in het technieklokaal Skills in Winterswijk. Hier gaan we met de fiets naar toe. We vragen ouders om 1x per jaar mee te fietsen EXPRESSIEACTIVITEITEN EN CULTURELE VORMGEVING Voor deze vakken hebben we de methode: Moet je doen. In deze methode worden de vakken muziek, beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid) en kunstzinnige vorming aangeboden. De school doet mee met een tweejaarlijks bovenschools project om het cultuur onderwijs meer vorm te geven. Het andere jaar is er een cultuurproject in school. Hiervoor is een beleidsplan geschreven waarin activiteiten als toneel, drama, dans, cultureel erfgoed, literaire vorming en beeld en geluid zijn opgenomen. Elk onderdeel komt tenminste 1x in de vier jaar aan de orde toneel jubileumvoorstelling 75 jarige bestaan obs Kotten 2009 beeldende vorming tafels en koffiekannen 2010 beeld en geluid digitale fotografie 2011 dans leraren dans hebben les gegeven in allerlei dansvormen 2012 cultureel erfgoed Kotten, wikikids pagina Kotten 2013 muziek zingen en muziek maken o.l.v. leerkrachten muziek 2014 beeldende vorming div. onderdelen project Samsam, via SOPOW 2015 beeld en geluid/film, de leerlingen hebben een film gemaakt. ekenweek. Elk jaar besteden we aandacht aan de Kinderbo Daarnaast gaan alle groepen elke twee jaar naar een voorstelling in de muziekschool of theater de Storm BEWEGINGSONDERWIJS Bij bewegingsonderwijs proberen wij zoveel mogelijk de nadruk te leggen op bewegingsexpressie. Ook komen we tegemoet aan de speldrang van de leerlingen. Zo wordt de motoriek ontwikkeld en worden de bewegingsmogelijkheden verrijkt. Het bevorderen van sociale omgang is ook een belangrijk onderdeel van onze gymnastieklessen. Voor deze lessen maken we gebruik van de methode "Basislessen Bewegingsonderwijs". (nieuwe versie ingevoerd in 2010) De lessen voor groep 1 t/m 3 worden gecombineerd in het speellokaal van school gegeven. Wilt U uw kind gymschoentjes meegeven? Het liefst schoenen met een bandje, omdat ze die zelf aan kunnen trekken. Gymschoentjes en eventuele gymkleding wordt in een speciale tas bewaard. 10

12 De lessen voor de groepen 4 t/m 8 worden in Winterswijk in een gymzaal gegeven. Dit vanwege het ontbreken van een geschikte zaal die voldoet aan alle hedendaagse eisen. De leerlingen worden met de bus ernaar toe vervoerd. Dit is op de dinsdagmiddag. De kinderen moeten voor deze lessen hun gymkleding meenemen ( gym broek met shirt of gympakje en gymschoenen) VERKEER In de groepen 1 t/m 6 wordt de methode Klaar Over gehanteerd. Door met leerlingen over verschillende verkeerssituaties te praten proberen we leerlingen meer inzicht te geven in het verkeer. In de groepen 7 en 8 wordt de verkeerskrant 6x per jaar besproken. Allerlei verkeerssituaties komen aan de orde. De ouderraad organiseert elk najaar een voorcontrole voor de fietsen. Een week later worden de fietsen gecontroleerd door Veilig Verkeer Nederland. Eens in de twee jaar (2014 voor het laatst) doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee met het verkeersexamen. Het verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen krijgen een praktisch- en een schriftelijk examen. Voor het afnemen van het praktijkexamen doen we een beroep op ouders. De ouders zijn behulpzaam bij het er na toe fietsen en als controleposten. onderwerpen die behandeld worden, liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen. We hanteren vanaf 2010 de methode "Real Englisch" GODSDIENSTONDERWIJS (GVO) EN HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS (HVO) Alle openbare scholen, moeten op verzoek van de ouders, hun leerlingen in de gelegenheid stellen om binnen schooltijd godsdienstonderwijs (GVO) of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (HVO) te volgen (maximaal 120 uur per jaar). Voor kinderen die niet aan deze lessen meedoen, organiseert de school dan andere activiteiten. Voor leerlingen van groep 7 en 8 is er de gelegenheid om of lessen GVO of lessen HVO te volgen. GVO en HVO vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de openbare school en de lessen worden dan ook niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door vakleerkrachten van de GVO- en HVO-organisaties. Onze school is dus gastheer voor GVO/HVO lessen. De lessen vinden 1 x per week binnen schooltijd plaats, duren 3 kwartier en zijn voor u kosteloos. In maart voorafgaand aan het schooljaar dat uw kind in groep 7 of 8 komt, krijgt u een brief met informatie over GVO en HVO. U kunt schriftelijk aangeven waarvoor u kiest. De laatste jaren worden er vrijwel alleen HVO lessen gegeven. Er is niet voldoende aanmelding voor de GVO lessen. 3.5 COMPUTERS EN INTERNET ONDERWIJS IN DE ENGELSE TAAL In de groepen 7 en 8 wordt ook onderwijs gegeven in de Engelse taal. Tijdens deze lessen wordt de leerlingen geleerd zich te redden in eenvoudige situaties in de Engelse taal. De Computers zijn niet meer weg te denken binnen ons onderwijs. Voor diverse vakken zoals rekenen en spelling hanteren we computerprogramma s behorend bij de methode. Ook de jongste kleuters doen 11

13 spelenderwijs al ervaringen op met het hanteren van de computer. Onze computers hebben allemaal toegang tot internet. We streven er naar om de leerlingen goed te leren om gaan met internet. Hiervoor hanteren we het ICT protocol. Elk schooljaar starten we met de uitleg over dit protocol aan de leerlingen. Natuurlijk zullen leerlingen ook hier de grenzen van de mogelijkheden te ontdekken en wellicht minder serieuze sites bezoeken. We kunnen dit niet helemaal voorkomen, maar treden wel op wanneer dit toch gebeurt. Het ICT protocol is als bijlage in deze schoolgids te vinden. iemand bedoeld die Duits als moedertaal heeft leren spreken om zo de leerlingen de goede klanken mee te geven. Het materiaal voor het vak Duits zal al doende worden ontwikkeld. Het komende jaar zijn er extra gelden beschikbaar gesteld door derden om dit mogelijk te maken. 3.6 DUITS Als school willen we graag naar een tweetalige school: Nederlands-Duits. Vanaf het schooljaar staat Duits op het lesrooster van de groepen 1,2 en 3. In het schooljaar krijgen alle leerlingen Duitse les. Via een stappenplan werken we de komende jaren toe naar een tweetalige school. Dit betekent dat de dagelijkse lessen tweetalig worden gegeven. Daarbij wordt het niveau van het Duits getoetst aan de hand van gestelde criteria. De lessen Duits zullen ondersteund worden door een native speaker. Hiermee wordt 12

14 komen en de spullen te pakken. Rond uur hebben de kinderen fruitpauze. OBS Kotten werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven. Van uur eten de leerlingen onder leiding van de leerkrachten hun meegebrachte boterhammen op. Van uur spelen de leerlingen onder toezicht van ouders op het plein. Voor het toezicht wordt een rooster opgesteld. Aan het begin van het schooljaar wordt dit aan alle ouders meegegeven. HOOFDSTUK 4 ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 4.1 WELKE KEUZES IN DE ORGANISATIE HEBBEN WIJ GEMAAKT? De wet schrijft niet voor hoe de school het onderwijs precies moet geven. Zo is iedere school vrij in de wijze waarop het de groepen indeelt. Op de meeste basisscholen zijn de leerlingen ingedeeld in leeftijdsgroepen. De kinderen doorlopen dan in totaal acht groepen. Ze beginnen in groep 1 en gaan, als alles goed gaat, ieder jaar door naar een hogere groep. Ook wij werken met leeftijdsgroepen, maar houden wel rekening met verschillen tussen afzonderlijke leerlingen. Het ene kind leert nu eenmaal makkelijker dan het andere. Er wordt op onze school met combinatiegroepen gewerkt. Groep 1,2 en 3, groep 4,5 en 6 en groep 7 en 8 vormen samen een groep. 4.2 SCHOOLTIJDEN De schooldeuren gaan open om uur. De ochtendbel gaat om 8.25uur zodat de leerlingen rustig de tijd hebben om binnen te Lestijdenrooster Maandag uur groep 1 en uur groep 3 t/m 8 Dinsdag uur groep 1 t/m 8 Woensdag uur groep 1 t/m 8 Donderdag uur groep 1 t/m 8 Vrijdag uur groep 1 t/m uur groep 5 t/m WIE WERKEN ER ALLEMAAL BINNEN ONZE SCHOOL? In totaal hebben we 5 leerkrachten, waarvan een directeur en een IB-er. Ook is er voor humanistisch vormingsonderwijs een leerkracht aangesteld (45 minuten per week). In hoofdstuk 11 vindt u een adressenlijst van de leerkrachten die aan school verbonden zijn. Alle leerkrachten samen vormen het team. Door een intensief contact proberen zij de zorg voor de kinderen, de overdracht van kennis en vaardigheden, het contact met de ouders en de schoolorganisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarvoor hebben wij regelmatig teamvergaderingen, overleg in werkgroepen en gezamenlijke commissies van het gehele onderwijs in de gemeente Winterswijk. 13

15 4.3.1 DE DIRECTEUR Mevr. Grevers is de directeur van onze school. Zij heeft de algehele leiding. In het schooljaar is zij twee dagen vrijgesteld van lestaken DE GROEPSLEERKRACHT De groepsleerkracht geeft les aan de groep en begeleidt de leerlingen. Veel groepsleerkrachten werken in deeltijd en daardoor krijgt uw kind les van meerdere leerkrachten. Voor de ouders is iedere groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt INTERNE BEGELEIDING De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school. Zij geeft samen met het team vorm aan een effectieve zorgstructuur en zorgcultuur binnen school. Zij helpt bij het formuleren van onderwijsinhoudelijk beleid en stuurt veranderingsprocessen op dat gebied aan binnen school. De intern begeleider coacht en begeleidt leerkrachten zodat zij alle leerlingen in de groep optimaal kunnen ondersteunen. De intern begeleider onderhoudt de contacten met externen. Hier kun je denken aan logopedisten, schoolarts, orthopedagoog enz. De leerkracht blijft altijd verantwoordelijk voor de leerling en is daarom het aanspreekpunt voor de ouders ICT Binnen onze school is één leerkracht specifiek belast met de zorg voor ons computeronderwijs. Begeleiding van het uitvoeren van het ict-beleid vormt de hoofdtaak Daarnaast is de ict-er belast met het beheer van onze computers. Tevens houdt de ict-er zich op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Belangrijk onderdeel van het ict-beleidsplan is het ictprotocol. Het protocol voor de leerlingen vindt u als bijlage achter in deze gids. 4.5 HVO/GVO Eén lesuur (= 45 minuten) in de week is er de mogelijkheid voor leerlingen uit groep 7 en 8 om Godsdienstonderwijs (GVO) of Humanistisch onderwijs (HVO) te volgen. Deze lessen worden gegeven door leerkrachten van buiten de school. In de maand maart kunnen de ouders van de leerlingen middels een brief aangeven of hun kind deze lessen wil gaan volgen. 4.6 CONCIËRGE De conciërge werkt als vrijwilliger binnen onze stichting. De taken van de conciërge omvatten hoofdzakelijk kleine kluswerkzaamheden, een aantal huishoudelijke taken en kopiëren. De aansturing geschiedt via de directeur. 4.7 WIJZE VAN VERVANGING BIJ ZIEKTE, ADV, STUDIEVERLOF, SCHOLING Het is allang niet meer zo dat elke leerkracht 5 dagen werkt en daarmee de enige leerkracht van een groep is. De leerkrachten kunnen compensatieverlof uren opnemen, in deeltijd werken of een aanstelling voor een bepaald aantal uren hebben. Vervanging bij compensatieverlof wordt indien mogelijk door de teamleden opgevangen. Vervanging bij ziekte: Dit wordt gemeld bij de vervangingspool. Deze instelling beschikt over een groot aantal invallers. Zij zorgen er voor dat de vervanging op de juiste plek komt. Mocht er geen vervanging voor handen zijn dan zullen wij in hoge uitzondering een klas naar huis sturen. Wanneer dit aan de orde is 14

16 dan krijgt u altijd van te voren bericht zodat u thuis voor opvang kunt zorgen. 4.8 DE BEGELEIDING EN INZET VAN STAGIAIRES Het is mogelijk dat uw kind te maken krijgt met studenten van de PABO of onderwijsassistenten van het Graafschapcollege. Deze stagiaires leren onder begeleiding van de groepsleerkracht het vak. De student krijgt vanuit het opleidingsinstituut leeropdrachten mee, die in samenspraak en in samenwerking met de groepsleerkracht worden uitgevoerd. Op deze wijze hopen de school en het opleidingsinstituut nieuwe leerkrachten voor de toekomst op te leiden. van onze scholing is op het bovenstaande gericht. Samen met de andere openbare basisscholen hebben we een computerprogramma aangeschaft om de kwaliteit van ons onderwijs goed in beeld te brengen. Daarnaast houden we geregeld peilingen over hoe we als school er voor staan. 4.9 SCHOLING VAN LERAREN Leerkrachten moeten op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Daarom volgen zij individueel of samen scholingen en cursussen. De afgelopen jaren heeft het team cursussen gevolgd op het gebied van Handelingsgerichtwerken (HGW). Doel van deze scholing is om alle afspraken en procedures binnen de school te bespreken, te actualiseren en te digitaliseren. Daarnaast is er intensief ingezet op begrijpend lezen en woordenschat en het combineren van vakken met Kansrijke combinatiegroepen. Dit zal in het nieuwe schooljaar worden vervolgd. Daarnaast zal het komende jaar de scholing in het teken staan van het implementeren van het vak Duits in alle groepen KWALITEITSVERBETERING Op dit moment is er in de media veel te lezen over de kwaliteit van ons onderwijs. Het moet allemaal beter, effectiever en efficiënter. Als team praten we hier ook veel over en een deel 15

17 Naast de leerprestaties wordt ook de sociaalemotionele ontwikkeling gevolgd. In groep 1, 2 en 3 wordt het Ontwikkelingsvolgmodel ingevuld. Vanaf groep 4 wordt van Cito Viseon gebruikt. Vanaf groep 5 vullen de leerlingen zelf een vragenlijst in over hun welbevinden. HOOFDSTUK 5 HOE VOLGEN WIJ ONZE LEERLINGEN Hoe doet mijn kind het op school? Leert het goed? De meeste ouders zullen zich dat dikwijls afvragen. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school gebeurt dagelijks door de leerkracht, of door de leerkracht met de leerlingen samen. Naarmate de kinderen in een hogere groep komen mogen ze ook zelf meer controleren. Daarnaast zijn er methode gebonden toetsen. Aan het eind van een hoofdstuk wordt er getoetst om te kijken of het kind de aangeleerde leerstof heeft begrepen. Mocht het nodig zijn dan krijgt de leerling voor onvoldoende onderdelen stof om te herhalen. Twee keer per jaar (januari en juni) maken de leerlingen toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem. De toetsweken worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt. Deze toetsen zijn een middel om de vorderingen van leerlingen systematisch te volgen. Voor elke leerling individueel kan gekeken worden wat een leerling in een bepaalde periode bijgeleerd heeft en of het landelijk gezien op niveau is. Daardoor krijgen wij een beter beeld hoe het met een leerling gaat en dat is een voorwaarde voor gerichte hulp. Naast de toetsen zijn er nog de volgende middelen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen: observaties van de leerlingen gesprekken met leerlingen, ouders en externe deskundigen (schoolarts, logopedist, leerlingbegeleider e.d.) 5.1 RAPPORTAGE Onder rapportage verstaan we het bijhouden en noteren van resultaten en ontwikkelingen van leerlingen. Na elke toetsperiode van de methode onafhankelijke toetsen, bespreekt de leerkracht de resultaten met de intern begeleider. In dat gesprek wordt gekeken of de uitslagen er aanleiding toe geven om het leerproces aan de groep of het individuele kind bij te stellen. Rapportage aan ouders en leerlingen vindt zowel schriftelijk als mondeling plaats. De rapportage naar u als ouder is als volgt: November, in 10 minuten gesprekken komt het welbevinden van de leerlingen aan bod. Daarnaast geven wij de resultaten tot nu toe weer. (zonder rapport) Januari, de leerlingen krijgen een rapport. De resultaten van de Cito toetsen zullen met u als ouder in een 10-minutengesprek worden besproken. 16

18 Juni, de leerlingen krijgen een rapport mee. Indien u als ouder het op prijs stelt en/of we zien er als leerkracht aanleiding toe, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Met de leerlingen van groep 8 en de ouders vinden in maart de gesprekken over het vervolgonderwijs plaats. Mochten ouders tussentijds schriftelijk en/of mondeling informatie over hun kind willen, dan kan dat altijd. U kunt hiervoor een afspraak maken met de groepsleerkracht. 5.2 DE SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE BEHOEFTEN. ontstaan op het gebied van leren, maar ook op sociaal emotioneel gebied (gedragsproblemen, gepest worden...). Het volgen van de ontwikkeling en leerresultaten van de kinderen is een essentiële voorwaarde om tijdig hulp te kunnen bieden. Om de kinderen zorg te bieden die afgestemd is op hun mogelijkheden kennen we de volgende stappen in de leerlingbegeleiding en werken we plangericht volgens het handelingsgericht werken (HGW): Om elk kind in staat te stellen zich te ontwikkelen en het maximale uit kinderen te halen is afstemming nodig op de mogelijkheden van het kind. Elk kind heeft zijn eigen kwaliteiten. De leerkracht ontwikkelt deze en wordt daarbij ondersteund door de intern begeleider (ib-er). Leerlingenbegeleiding Er zijn tussen kinderen verschillen in aanleg en tempo. Ieder kind kan een tijdelijke terugval hebben. Dit betekent niet meteen dat het een zorgleerling is. Met wat extra oefening in de klas of thuis gaat het na verloop van tijd beter. Bij hardnekkige problemen, terugval op meerdere gebieden of een achterstand die niet in te halen is met wat extra oefenstof, spreken we van een zorgleerling. Ook een kind dat aanzienlijk sneller of langzamer werkt dan de groep krijgt van ons extra zorg. Achterstanden en / of problemen kunnen Ons zorgsysteem is gebaseerd op de cyclus van handelingsgericht werken en sluit aan bij de ondersteuningsroute die gehanteerd wordt in ons samenwerkingsverband. De cyclus van Handelingsgericht werken bestaat uit 4 stappen: Stap 1 Waarnemen Stap 2 Analyseren Stap 3 Plannen Stap 4 Realiseren 17

19 Bij stap 1 waarnemen worden toetsen afgenomen, plannen geëvalueerd en gekeken welk factoren voor een kind stimulerend zijn en welke belemmerend. Daarna worden al deze gegevens van het kind naast elkaar gelegd en geanalyseerd (stap 2). Van daaruit wordt de onderwijsbehoefte per kind beschreven. Wat heeft deze leerling nodig om zich optimaal te ontwikkelen? Dan gaan we plannen (stap 2). We gaan kijken welke kinderen we kunnen laten samenwerken, kunnen clusteren. We proberen dat in de groep te doen op 3 niveaus. Eén ster, zijn kinderen die naast de groepsinstructie behoefte hebben aan extra instructie of extra oefenstof. De twee ster kinderen volgen het aanbod van de methode en de groepsinstructie. De kinderen met drie sterren hebben naast het aanbod van de 2 sterren extra uitdaging nodig. Dit alles wordt beschreven in een groepsplan. We maken een groepsplan voor technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen. Er zijn dan altijd kinderen die niet in deze 3 niveaus goed tot hun recht komen. Voor deze kinderen wordt een individueel plan geschreven. Dit noemen wij een OPP. Dit kan voor één of meerdere vakgebieden. Als de plannen klaar zijn gaan we die uitvoeren (stap 4). Daarna beginnen we weer bij stap 1 van de cyclus. Deze cyclus wordt in een half jaar doorlopen. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het doorlopen van de cyclus. In het begin, het midden en het eind van het schooljaar bespreken de leerkracht en de intern begeleider hoe het gaat. Als niet duidelijk is welke onderwijsbehoefte het kind heeft kan er na overleg met ouders een leerlingbespreking of een kindgesprek volgen. Tijdens een leerlingbespreking wordt het de leerling in het hele team met een extern begeleider (deskundige) besproken. Ouders worden hier ook voor uitgenodigd. Tijdens een kindgesprek heeft de leerkracht een uitgebreid gesprek met de leerling. Als er binnen school niet genoeg deskundigheid is wordt er na overleg met ouders de leerling in het zorgteam besproken. Een zorgteam bespreking vindt plaats op school. Naast de leerkracht, de interne-, de extern begeleider en de ouders worden er ook andere deskundigen uitgenodigd leerling wordt bekeken welke deskundi gen. 18

20 U kunt hierbij denken aan logopedist, schoolverpleegkundige, orthopedagoog enz. Per aanschuiven. Vanuit deze bespreking wordt gekeken wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen op school. Het kan zijn dat er een externe deskundige gaat meekijken in de klas en de leerkracht gaat begeleiden. Er kan ook zijn dat verder onderzoek nodig is. Het doel is dat de leerling weer opgenomen wordt in de cyclus van Handelingsgericht werken. Dat duidelijk is wat deze leerling nodig heeft en hoe we dat in de groep gaan plannen en realiseren. Dit is niet altijd haalbaar. Soms zijn wij niet in Sommige ouders vragen zelf aan deskundigen om onderzoek te doen naar hun kind. Soms willen deze deskundigen ook observaties doen in de groep. Als school gaan wij hier zorgvuldig mee om. Als eerst komt de iber kijken in de groep. Mocht dit niet voldoende zijn dan kijkt de iber samen met het team aan welke hulpverlener we advies gaan vragen. Binnen ons team hanteren we de volgende richtlijnen voor het toelaten van externe hulpverleners: Wanneer: Voor de school/leerkracht moet het meerwaarde hebben. Als er vanuit school / leerkracht een duidelijke hulpvraag ligt. Als school / leerkracht handelingsverlegen is. De handelingsadviezen dienen reëel te zijn en aan te sluiten op de hulpvraag van de leerling, de leerkracht en /of de school. Wie: De externe begeleider van het samenwerkingsverband. staat om aan de onderwijsbehoefte van het leerling tegemoet te komen. Dan wordt deze leerling met toestemming van ouders in het ZorgAdviesTeam besproken. In dit team zitten vertegenwoordigers van ons samenwerkingsverband en met hen wordt gekeken of er een school binnen ons samenwerkingsverband is die wel in staat is deze leerling een passend aanbod te bieden. Voor meer info over het Samenwerkingsverband Oost Achterhoek 5.3 TOELATEN VAN HULPVERLENERS BINNEN ONZE SCHOOL Bij een REC verwijzing de ambulant begeleider begeleiders van een RECschool. Wanneer er een specifieke hulpvraag is waar bovengenoemde niet voldoende kennis van hebben kan er na overleg met het hele team een ander toegelaten worden. 5.4 DOUBLEREN EN/OF VERSNELLEN. Vooral bij jonge leerlingen gaan ontwikkelingen in sprongen. Een tijdje staat de ontwikkeling stil, dan in eens maakt het een grote sprong. Bij het plaatsen van kinderen kijken we altijd waar we de leerling 19

21 het beste kunnen begeleiden en ondersteunen. Soms geeft het team advies voor doubleren, soms voor een klas overslaan. Altijd met de grootste zorg om uw kind de beste begeleiding te geven. Binnen school bestaat een protocol voor de overgang 1-2 en 2-3. Ook tijdens diverse overlegmomenten wordt er gekeken naar een goede afstemming van het onderwijsaanbod en de bijbehorende werkvormen binnen de verschillende bouwen. Wanneer we een leerling laten doubleren of versnellen dan is dit altijd in overleg met de ouders. Om tot een goed en weloverwogen besluit te komen, wordt hierbij altijd de extern begeleider van het samenwerkingsverband ingeschakeld. 5.5 VERWIJZING NAAR EEN ANDERE SCHOOL Wanneer wij als school niet meer de gewenste zorg kunnen geven, dan zijn we als school verplicht om u als ouder te helpen een passende school te vinden. Om er voor te zorgen dat uw kind direct op de juiste school kan worden geplaatst, (en u niet hoeft te shoppen ), hebben we het samenwerkingsverband Brevoordt om school en ouder hierin te begeleiden. 5.6 BEGELEIDING VAN DE OVERGANG VAN LEERLINGEN NAAR VOORTGEZET ONDERWIJS In groep 8 wordt bepaald welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind zal gaan volgen. Vanaf 2015 wordt de eindtoets in april afgenomen. Echter elke leerling van groep 8 krijgt voor 1 maart een schooladvies. In dit schriftelijke advies staat welk type voortgezet onderwijs, het beste bij uw kind past. Dit advies wordt gegeven door de leerkracht van groep 8 samen met de directeur en de iber. Hierbij kijken we naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de gehele schoolperiode. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Wanneer de leerling de centrale eindtoets beter maakt dan verwacht, dan mag de school de basisschool het schooladvies heroverwegen. Ouders krijgen hiervan (schriftelijk) bericht. Is het resultaat van de schriftelijke eindtoets minder goed, dan mag de school het advies niet wijzigen. Formeel dient daartoe het advies van de groepsleerkracht en een toets. Het is belangrijk dat ouders en kinderen zich goed informeren. Elk jaar krijgen de ouders van de leerlingen van groep 8 vanuit school zoveel mogelijk informatie over de verschillende vormen van onderwijs middels informatiegidsen en de data van de open dagen. De aanmelding van uw kind bij een school voor Voortgezet Onderwijs gebeurt door de ouders. In de regel wordt het betreffende formulier hiervoor door ouders en school samen ingevuld. De toelatingscommissie van de school voor voortgezet onderwijs bepaalt in welk niveau de leerling instapt. In mei vindt een gesprek plaats met de conrector van de brugklas waarin het advies nader wordt toegelicht. Vanuit het voortgezet onderwijs vindt nazorg plaats middels cijferlijsten die ons nog een aantal jaren worden toegezonden. 5.7 PASSEND ONDERWIJS 20

22 Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs operationeel. Passend Onderwijs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en om te voorkomen dat kinderen thuiszitten in plaats van naar school te gaan. Elk kind heeft immers recht op kwalitatief goed onderwijs! Passend Onderwijs wordt vormgegeven vanuit samenwerking tussen scholen en schoolbesturen. Daarvoor zijn in Nederland 75 samenwerkingsverbanden ingericht. In samenwerkingsverband Oost Achterhoek werken alle scholen binnen de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk op een aantal gebieden met elkaar samen. Wat zijn de doelen? Het samenwerkingsverband kent twee hoofddoelen: we willen voor zo veel mogelijk kinderen een onderwijsplek zo thuis nabij mogelijk alle kinderen die recht op onderwijs hebben moeten een plek in het onderwijs krijgen Onderliggend onder deze doelen is het principe dat mensen met een beperking recht hebben op integratie in de samenleving. Steeds meer kinderen die voorheen naar scholen voor speciaal onderwijs werden verwezen, gaan naar reguliere basisscholen. Er wordt uitgegaan van inclusief denken. Iedereen hoort erbij. Lukt het niet om kinderen met meer complexe vraagstellingen op een basisschool te plaatsen, dan wordt gekeken of de speciale scholen voor basisonderwijs het gevraagde onderwijsaanbod kunnen bieden. Als ook dat aanbod niet passend te maken is, kijken we naar het aanbod van het speciaal onderwijs. Alle scholen hebben zorgplicht Eén van de nieuwe aspecten binnen het onderwijs is dat het schoolbestuur/ de school zorgplicht heeft. Dit houdt in dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Als de school de leerling niet de extra ondersteuning kan bieden die hij nodig heeft, is het verplicht om in overleg met de ouders een passend aanbod op een andere school te bieden. Voor ouders betekent zorgplicht, dat ze hun zoon of dochter maar één keer hoeven aan te melden op een school. De onderwijsprofessionals gaan dan samen met de ouders op zoek naar de passende onderwijsplek. Wat we gezamenlijk doen: De besturen van de scholen hebben afgesproken alles rondom de verwijzing van leerlingen naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs en de financiële gevolgen hiervan, gezamenlijk op te pakken. Het Zorg Advies Team speelt daar een belangrijke rol in. Wat de besturen zelf doen. Nadat de kosten voor deze taken en activiteiten betaald zijn, blijft er een deel van de middelen over. Deze zijn bedoeld voor ondersteuningsactiviteiten zoals de inzet van de orthopedagogen, de externe en ambulante begeleiding, eventuele scholing enzovoort. De besteding van deze middelen wordt overgelaten aan de vijf (groepen) besturen binnen het samenwerkingsverband. Dit zijn: St. Accent, St. Brevoordt, St. Essentius, St. Lima en St. Reflexis. Onze school is onderdeel van Stichting Brevoordt. Wij hebben vanuit deze stichting een vaste extern begeleider. Zij is een deskundige op het gebied van zorg en kent de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze 21

23 school/ons team. Zij zit bij de leerlingbesprekingen, zorgteam en ook regelmatig bij gesprekken met ouders. Ook heeft stichting Brevoordt ambulant begeleiders. Dat zijn mensen die zich gespecialiseerd hebben op bijvoorbeeld gedrag, motoriek, rekenen enz. Deze deskundigen komen op school, in de klas de leerkracht ondersteunen. De begeleiders hebben een ondersteunende en geen uitvoerende functie. Het doel is dat de leerkracht uitvoert en daardoor deskundiger wordt. De opgedane kennis kan dan ook bij andere leerlingen worden toegepast. Ook zorgt de stichting d.m.v. het organiseren van bijeenkomsten ervoor dat de intern begeleiders van de scholen op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van zorg en stimuleren zij de samenwerking met elkaar. Als laatste zorgt Stichting Brevoordt jaarlijks voor een uitgebreid nascholingsaanbod voor leerkrachten, intern begeleiders, schoolteams en directeuren. Dit alles met het doel dat de zorg op school verbeterd wordt. 5.8 VERWIJSINDEX Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex Achterhoek. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen ( b.v. intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners ) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun hoede hebben. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op 5.9 MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en huwelijksdwang. De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. De stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van hem wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij, rekening houdend met zijn beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het doen van een melding. Deze ondersteuning van beroepskrachten in de vorm van een stappenplan levert, zo mag worden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Stap 1: In kaart brengen van signalen 22

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Informatieboekje Groep 4 Juliana van Voorwoord Hierbij het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje meer informatie over

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b

Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Welkom op de informatie avond van groep 3b/4b Even voorstellen maandag,donderdag en vrijdag: Anita dinsdag en woensdag: Marjon maandag-, dinsdag- en woensdagochtend: Lorenzo donderdag: Pabo-stagiaire Nelianne

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers.

Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Groep 3-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 3 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Agenda: Informatie over de vakken van groep 3 Koffie en thee drinken, korte pauze

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Wat doen de kinderen allemaal in groep 3/4? Van de kleutergroep naar groep 3 is een hele stap! Een eigen potlood, een gummetje,

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht Huiswerk per groep: Doel: -omgaan met leerstof buiten school (oefening, herhaling, inslijten) -leren plannen -gewenning 1/2 3 4 5 6 7 8 20 min. 20 min. 30 min. 35 min 40 min. 45 min. 3 à 4 pw 3 à 4 pw

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Huiswerkbeleid t Ruimteschip

Huiswerkbeleid t Ruimteschip Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Huiswerkbeleid t Ruimteschip Inleiding

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 3/4 2015-2016 Het informatieboekje van groep 3/4 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 3/4. Verschillende praktische zaken

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015

informatie groep 4 Beste ouders, 8 september 2015 informatie groep 4 Kbs De Werft Raaimoeren 21 4824 KA Breda 076-5410515 www.dewerft.nl kbsdewerft_info@inos.nl Beste ouders, 8 september 2015 Uw kind zit ondertussen alweer enkele jaren op de basisschool.

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje

Welkom. Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Groep 5 Welkom Voorstellen Hoe werkenwij in de klas? Vakken/ methodes Zorg Regels van de groep Praktische zaken Vragenrondje Voorstellen Groep 5A juf Fleur: maandag, dinsdag en woensdag juf Marijke: donderdag

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 8 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Beste ouders, Dit jaar zal er een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. Naar welke school gaat uw zoon/dochter volgend

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Informatieavond groep 6. Schooljaar 2013-2014

Informatieavond groep 6. Schooljaar 2013-2014 Informatieavond groep 6 Schooljaar 2013-2014 Programma Algemene informatie Vakspecifieke informatie Rondvraag Sluiting Even voorstellen Miranda Suijker Werkzaam Maandag Dinsdag Marja Vonk Werkzaam Woensdag

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieboekje bovenbouw

Informatieboekje bovenbouw Informatieboekje bovenbouw Voor ouders en kinderen uit de bovenbouw. INHOUD Inleiding... 3 Agenda... 3 Toetsrooster... 5 Reguliere toetsen.... 5 Wereldoriëntatie:... 5 Taal, rekenen en Engels:... 5 Boekverslag/

Nadere informatie

groep 8 Informatie brochure

groep 8 Informatie brochure groep 8 Informatie brochure 2016-2017 Mogen wij ons even voorstellen? Algemene informatie Belangrijke data Adviesgesprekken De centrale eindtoets Structuur van het v.o. Overzicht open dagen/avonden Toelating

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Inleiding Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie