Inhoud Een woord vooraf... 4 Leeswijzer... 5 Inleiding: Profiel van de school... 6 Ons onderwijs... 6 Speciaal onderwijs aan Langdurig Zieke

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Een woord vooraf... 4 Leeswijzer... 5 Inleiding: Profiel van de school... 6 Ons onderwijs... 6 Speciaal onderwijs aan Langdurig Zieke"

Transcriptie

1 Inhoud Een woord vooraf... 4 Leeswijzer... 5 Inleiding: Profiel van de school... 6 Ons onderwijs... 6 Speciaal onderwijs aan Langdurig Zieke Kinderen... 6 Medische zorg... 6 Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie... 7 Passend Onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs... 8 Contactgegevens school... 8 Contactpersonen klachtenregeling... 8 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverbanden... 9 Contactgegevens Inspectie van het onderwijs : Visie en beleidsvorming Visie van onze school Het doel van de school Hoe wil de school dat doel bereiken? Beleidsvorming Over het team Functies bij ons op school Het team schooljaar Leiderschap en management Management Leiderschap Cultuur en klimaat Schoolcultuur Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel Veiligheid Schoolregels Veiligheidsbeleid Klachten Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Middelen en voorzieningen Financiën Sponsoring

2 5.1 Huisvesting en uitrusting Ouderbijdrage Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Opbrengstgericht werken Leerstofaanbod Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Toelating en verwijzing Verwijzing naar een andere school Mogelijke uitstroom Begeleiding passend onderwijs Leerlingenzorg Uitgangspunten interne ondersteuningsstructuur Commissie voor de Begeleiding Schoolverzekering Leerlingvolgsysteem Informatiestromen Gegevens ouders en leerlingen Brief toestemming gegevens opvragen en versturen Foto s Telefonische bereikbaarheid school Nieuwsbrief Oudercontacten Rapporten Ouderavonden Leerlingenvervoer Zelfstandig reizen Contact met de verpleegkundige Gymnastiek Schoolvakanties en vrije dagen De lunch Vakantierooster 2014/ Studiedagen Compensatiedagen ofwel marge-uren Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Leerplichtwet Waardering Personeel en management Maatschappij

3 7.1 Leerlingen en ouders Interne Audits Resultaten en opbrengsten Evaluatie vorig schooljaar Ontwikkelingsplan Opbrengsten van het onderwijs Jaarverslag Bijlagen Bijlage bij punt 6.8.1: Protocol dossiervorming

4 Een woord vooraf Beste lezer, Het document dat voor u ligt, is de schoolgids van de Schutte s Bosschool. De schoolgids geeft inhoudelijke en praktische informatie geldend voor één schooljaar. De schoolgids is expliciet geschreven voor de ouders/verzorgers. Alle overige betrokkenen van de school en alle andere geïnteresseerden zijn ook van harte uitgenodigd de schoolgids te lezen. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw uitgebracht. Om de leesbaarheid te vergroten hebben we er dit jaar voor gekozen om een aantal formele zaken die voor alle scholen gelden op de website van Attendiz te plaatsen, De klachtenregeling is daarvan een voorbeeld. Om de schoolgids altijd te kunnen inzien heeft de school ervoor gekozen de schoolgids op de website te zetten. De ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen ontvangen in het eerste jaar een gedrukt exemplaar. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers die ook behoefte hebben aan een gedrukt exemplaar dat opvragen bij de school. Overige ouders/verzorgers ontvangen jaarlijks na vaststelling per mail de schoolgids. Om de handzaamheid van de schoolgids te vergroten zijn uitgebreide bijlagen over specifieke zaken van de school uit de gids gehaald en op de schoolwebsite geplaatst. Het overzicht van de leerstof is hiervan een voorbeeld. De schoolgids is op dezelfde wijze opgebouwd als het schoolplan. Op die manier bestaat er een heldere relatie tussen de verschillende documenten en kunt u vanuit die documenten de school steeds beter herkennen. Een fijn schooljaar toegewenst in goede samenwerking. Namens het schoolteam, Wilma Emmen Datum van vaststellen door bevoegd gezag: ( DATUM) 4

5 Leeswijzer We volgen in deze schoolgids de systematiek van het INK-model), een leidraad voor het in gang zetten van schoolontwikkeling. INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK), een instituut dat tot doel heeft bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het vergroten van hun kwaliteit. Dit model is in onderstaande figuur grafisch weergegeven. De volgende acht hoofdstukken die aan bod komen, corresponderen met de organisatie- en resultaatgebieden die door het INK-model worden onderscheiden. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het schoolplan. Aan bod komen achtereenvolgens de thema s: 1. Visie en Beleid 2. Over Het Team 3. Leiderschap 4. Cultuur en Klimaat 5. Middelen en Voorzieningen 6. Onderwijs management van processen primair en secundair 7. Waardering 8. Resultaten en Opbrengsten Elk hoofdstuk kent verschillende paragrafen die passen bij dat hoofdstuk, zie ook de inhoudsopgave. In de schoolgids worden geen beleidsvoornemens en streefdoelen gesteld. Die kunt u lezen in het schoolplan. 5

6 Inleiding: Profiel van de school Ons onderwijs De Schutte s Bosschool, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor speciaal onderwijs aan Langdurig Zieke Kinderen in Enschede met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op onder school volgen. De school bevindt zich in een bos, in het buitengebied van Enschede. De naam van de school is afgeleid van de ligging en de grondlegger van de school. Het bosperceel is aan de gemeente Enschede geschonken door de familie Schutte op voorwaarde dat er een school gerealiseerd zou worden voor langdurig zieke kinderen. Zo is de school aan haar naam gekomen. Speciaal onderwijs aan Langdurig Zieke Kinderen Wat moeten we ons voorstellen bij een school voor langdurig zieke kinderen? Dat is een vraag die regelmatig gesteld wordt door ouders wanneer er plaatsing is van een leerling op onze school. Een school voor langdurig zieke kinderen (LZK) is een wettelijke term voor de schoolsoort. Wij spreken liever van chronisch zieke kinderen. Op de Schutte s Bosschool wordt aan kinderen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking ondersteuning geboden zodat zij het onderwijs zo optimaal mogelijk kunnen volgen. Dat maakt ons geen school die op een ziekenhuis lijkt, integendeel! Wij werken in een gebouw dat een warme gezellige uitstraling heeft en ligt in een prachtige bosrijke omgeving. Er is veel ruimte voor de kinderen en dat maakt dat de omgeving een rustige uitstraling heeft. Op de Schutte s Bosschool zitten kinderen met zeer verschillende medische indicaties of lichamelijke/motorische beperkingen. Soms komen deze beperkingen of indicaties voor in combinatie met gedragsproblemen en/of leerstoornissen. Voor de Schutte s Bosschool geldt dat de medische problematiek voorop moet staan, maar dat andere problemen ook onderkend en begeleid kunnen worden. Wij zijn goed in het begeleiden van kinderen met internaliserende gedragsproblemen. Vaak hangen deze samen met de ontwikkeling van een kind, die door medische problemen niet normaal is verlopen. We bevorderen een schoolklimaat waarin kinderen zelfstandigheid en zelfvertrouwen krijgen, ook waar het medische zaken betreft. Medische zorg De school heeft twee verpleegkundigen in dienst die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse medische begeleiding van de kinderen. Zij onderhouden hiertoe nauw contact met de huisarts, specialist, schoolarts of andere begeleidende instanties. De verpleegkundigen hebben veel contact met de ouders om samen het beleid af te stemmen. Zij vervullen dan ook een sociaal medische taak op school. De verpleegkundige is ook de aangewezen persoon aan wie ouders doorgeven hoe artsenbezoek is verlopen en eventuele wijzigingen in het beleid of medicatie. Zij regelen diëten en medicatie op school. De verpleegkundigen overleggen met andere teamleden om ze te adviseren en te informeren over de medische zaken rondom een kind. Beide verpleegkundigen zijn goed geïnformeerd over de kinderen. Zij vervangen elkaar bij afwezigheid. Hun rechtstreekse telefoonnummer is : U kunt de verpleegkundigen bereiken vanaf 8.30 uur. 6

7 Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie Voor de kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand of fysieke beperking zetten wij verschillende specialismen in ter ondersteuning. De fysiotherapeuten begeleiden kinderen op school en werken nauw samen met de ergotherapeuten. Zij werken samen met de leerkrachten en klassenassistenten in de groepen en ondersteunen o.a. het schrijfonderwijs. Voor de kinderen met een achterstand in spraaktaalontwikkeling zijn er twee logopedisten. Ook zij werken nauw in samenwerking met de leerkrachten en klassenassistenten in de groepen en sluiten aan bij de thema s die in de groepen aan de orde zijn. Bovengenoemde therapeuten werken deels in dienst van Stichting Attendiz en deels vanuit de 1 e lijns zorg. Passend Onderwijs Met ingang van augustus 2014 treedt de wet passend onderwijs in werking. De leerlingen zullen op dat moment vanuit het overkoepelende samenwerkingsverband SWV aangemeld kunnen worden. Voor onze school betekent dit dat er leerlingen toegelaten kunnen worden uit de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Zie ook 6.5 uit deze schoolgids. De Schutte s Bosschool verzorgt voor ongeveer 100 leerlingen (gemiddeld 14 leerlingen per klas) onderwijsarrangementen op maat vanuit specifieke expertise. Die onderwijsarrangementen laten zich als volgt omschrijven: Arrangement 1: leerlingen met een chronische medische aandoening: De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan medische zorg en begeleiding als gevolg van een chronische aandoening. Arrangement 2: Steunpuntschool Epilepsie: De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan medische zorg en begeleiding ten aanzien van neurologische aandoeningen, in het bijzonder epilepsie. Arrangement 3: leerlingen met een motorische aandoening: De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan medische zorg en begeleiding aan ondersteuning op het gebied van de motorische ontwikkeling. Arrangement 4: tijdelijk: De school heeft een aanpak voor leerlingen die in hun onderwijs behoefte hebben aan tijdelijke medische zorg en begeleiding als gevolg van bijv. een medische behandeling of ingreep. Stichting Attendiz De Schutte s Bosschool valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Attendiz. Deze stichting heeft ruim 25 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Iedere school wordt geleid door een schooldirecteur. De verschillende scholen zijn ondergebracht in drie divisies. Iedere divisie wordt aangestuurd door een divisiedirecteur. De Schutte s Bosschool valt binnen de SOdivisie. De naam van de divisiedirecteur is Ronald Boers. De drie divisiedirecteuren vallen direct onder de bestuurder van de stichting Attendiz. De naam van de bestuurder is Ruud Zeeuwen. 7

8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Een REC was tot 1 augustus 2014 een samenwerkingsverband van scholen voor speciaal onderwijs. Een belangrijk onderdeel van het REC was de Commissie van Indicatiestelling. Deze commissie was gemachtigd om beschikkingen voor het speciaal onderwijs of voor een zogenaamde rugzakbekostiging af te geven. De Schutte s Boschool was onderdeel van REC Oostmarke. Met ingang van 1 augustus 2014 is het REC opgehouden te bestaan. Onze school maakt nu deel uit van de Samenwerkingsverbanden en Contactgegevens school Schoolnaam Schutte s Bosschool Brinnummer 00ZN Adres Floraparkstraat 390 Postcode en Plaats 7531 HX Enschede Telefoon Website Contactpersonen klachtenregeling Mw. M. ten Wolde Tormentil 58, 7577 CR Oldenzaal Tel.: (thuis) of (school) En Mw. T. Zwaga Van Suchtelenstraat 9, 7471 KC Delden Tel.: (thuis) of (school) 8

9 Contactgegevens Attendiz Adres Welbergweg 20, 7556 PE Hengelo Telefoon Website Contactgegevens Samenwerkingsverbanden Naam Samenwerkingsverband: 2301 Adres Bosrand 6, 7602 CH, Almelo Naam contactpersoon Kees Hendriks Functie directeur SWV 2301 Telefoonnummer Website Naam Samenwerkingsverband: 2302 Adres Konot, Lyceumstraat 2b1, 7570 AJ, Oldenzaal Naam contactpersoon Antoinette Benneker Functie Projectondersteuner Telefoonnummer Website Contactgegevens Inspectie van het onderwijs : Postadres : Postbus GA Zwolle Hanzelaan JK Zwolle tel:

10 1. Visie en beleidsvorming Het onderwijs dat wij aanbieden en de kwaliteit die we hierin neerzetten komt tot stand op basis van onze missie en visie: dat wat wij met onze leerlingen willen bereiken. Deze missie en visie wordt vierjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Onze schoolontwikkeling verloopt cyclisch en systematisch. Zo concretiseren wij de missie en visie in beleid en beleidsvoornemens aan de hand van het INK-managementmodel en de PDSA-cyclus waarmee we in beeld brengen of we bereiken wat we willen bereiken. 1.1 Visie van onze school We zijn gericht op het stimuleren van de totale ontwikkeling, waarbij we aansluiten bij de belangstelling van elk kind. Ons motto is: Respect voor verschillen en uitdaging om te leren. Er zijn een aantal leidende essenties gekozen, die ons onderwijs kenmerken. Te samen hebben we dat ervarend leren genoemd. Bij coöperatief leren werken leerlingen in kleine groepen op een (gestructureerde) manier samen aan een leertaak. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel, maar ook bijv. tijdens een instructie is een coöperatieve activiteit in te passen. Het is een waardevolle aanvulling op de gangbare didactische werkvormen. De leerlingen die samenwerken zijn niet alleen gericht op hun eigen leren, maar ook op dat van hun groepsgenoten. Leerlingen leren met elkaar en van elkaar. Door de samenwerking ontwikkelen de leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden. Ze worden uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen met elkaar op te lossen. Daarnaast betrekken we de leerlingen bij hun eigen leerproces door het zgn. kindplan. Door middel van een gesprek met de leerkracht komt er een leervraag van de leerling naar voren. De afspraken die gemaakt worden om de leervraag te beantwoorden, worden samen met de leerling in het kindplan gezet en worden vervolgens uitgevoerd en geëvalueerd. Op deze wijze wordt de leerling medeverantwoordelijk en mede-eigenaar (voor een gedeelte) van zijn eigen leerproces. Het leren gaat niet altijd vanzelf. We streven naar een uitdagende leeromgeving om de kinderen te prikkelen en hun belangstelling te wekken. De leerkracht is de ene keer meer sturend, de andere keer meer coachend. 10

11 1.2 Het doel van de school Het doel van de Schutte s Bosschool is om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind, waarbij het onderwijs zich richt op sociaal/emotionele, cognitieve, zintuiglijke, motorische en creativiteitsontwikkeling. Sociaal emotioneel Er is veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We bevorderen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. Vooral voor onze doelgroep is zelfvertrouwen erg belangrijk. Kinderen met een chronische ziekte of een lichamelijke beperking kunnen niet altijd op hun lichaam vertrouwen, wat gevolgen kan hebben voor het zelfbeeld. Zelfvertrouwen bouw je op door succeservaringen en positieve feedback daarop van je omgeving. Wij gaan zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden van een kind en niet van de beperkingen. Er is veel aandacht voor gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Het is belangrijk om daarin met ouders samen te werken en af te stemmen. We gebruiken coöperatieve leervormen om kinderen op een afwisselende manier met elkaar te leren samenwerken. Fysiek Op de Schutte's Bosschool is veel aandacht voor de motorische ontwikkeling. Gezien de problematiek van veel kinderen op onze school voorziet dit in een belangrijke ondersteuningsbehoefte. We bieden (para)medische ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben, zodat het onderwijs zo min mogelijk belemmeringen ondervindt. Er wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van kinderen. Ook is er veel aandacht voor het leren omgaan met de ziekte. De inzet van verschillende disciplines (fysiotherapie, ergotherapie, vakleerkrachten gym) is gericht op ondersteuning van de totale ontwikkeling en het onderwijsleerproces. Alle kinderen hebben twee keer per week gymles van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding. Voor de gymlessen verwachten wij dat uw kind sportkleding en een handdoek bij zich heeft. Het is handig om de sportkleding te merken om verlies of verwisseling te voorkomen. Na iedere gymles wordt er gedoucht. De kinderen dragen sportschoenen bij het gymmen, met uitzondering van de kleuters. Bewegen is een belangrijk onderdeel van ons programma. We stimuleren de motorische ontwikkeling van kinderen en bevorderen het plezier in bewegen en het gevoel van competentie. De omgeving van de school is daartoe uitnodigend ingericht met diverse speelmaterialen. Schoolzwemmen In overleg met ouders en de fysiotherapeut wordt aan het begin van het schooljaar een aantal kinderen geselecteerd die in aanmerking komt voor zwemgymnastiek. Het doel om deel te nemen kan zijn: Onderdeel bewegingsonderwijs, extra beweging; Conditieopbouw; Leren zwemmen. Special Heroes: De Schutte s Bosschool doet mee aan een project om kinderen op school en in de omgeving te laten kennismaken met verschillende vormen van sport, zoals judo, streetdance, tafeltennis, yoga etc.. Dit project heet Special Heroes. Van de verschillende sporten worden er telkens 6 lessen op school gegeven. Kinderen die erg enthousiast zijn mogen daarna gratis lessen in de omgeving volgen. Special Heroes organiseert dit en zorgt dat er goede begeleiding is. Dit jaar hebben we lessen judo, en streetdance gehad. 11

12 Cognitief Ons onderwijsaanbod is ontwikkelingsgericht en stelt hoge, haalbare doelen. We sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen en laten ze mederegisseur zijn van hun leerproces. Er wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden. Daarnaast is het leren kennen van de wereld om je heen belangrijk. Wij werken daarom themagericht, waarbij de digitale leeromgeving een grote rol speelt. We bevorderen zoveel mogelijk de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen. In alle groepen worden dan ook vaardigheden voor zelfstandig werken aangeleerd en toegepast. Op de Schutte s Bosschool is er veel aandacht voor gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. We zien ouders als onze partners en stemmen af met elkaar om een gezamenlijke aanpak te bewerkstelligen Lezen is Top Dat is het motto voor ons vernieuwde leesonderwijs. Lezen is een vaardigheid die zich niet van nature ontwikkelt zoals bijvoorbeeld het spreken. Lezen is een vaardigheid die in de meeste gevallen moet worden aangeleerd. Het is de belangrijkste basisvaardigheid die je nodig hebt om te leren. Daarom besteden we erg veel tijd aan het lezen op school. Het is belangrijk dat de kinderen veel leeskilometers maken. Wanneer je lezen leuk vindt, gaat dit vanzelf. We besteden daarom veel aandacht aan de beleving van het lezen en sluiten met de leescollectie aan bij de belangstelling van kinderen. Door het lezen te stimuleren zijn de resultaten van de kinderen enorm vooruitgegaan. In de afgelopen jaren hebben we onze mediatheek dusdanig vernieuwd en uitgebreid dat hierin voor alle kinderen voldoende leesmateriaal aanwezig is. Ook worden de kinderen bij de collectievorming betrokken. We houden rekening met hun voorkeuren, omdat kinderen vooral veel plezier moeten hebben in het lezen van boeken. Onder begeleiding van enkele ouders mogen de kinderen wekelijks hun boeken komen ruilen. De kinderen houden in een leeslogboek bij wat zij gelezen hebben. Tevens kunnen zij kort hun mening over het boek weergeven. Van de oudere kinderen wordt verwacht dat zij een korte samenvatting van het boek geven. Het streven is dat alle kinderen ten minste 25 boeken per schooljaar lezen. Ook gaan de kinderen iedere maand naar de bibliobus, die bij onze school komt. De bibliobus heeft een grote collectie kinderboeken bij zich, waar de kinderen zowel leesboeken als informatieve boeken kunnen lenen. U kunt als ouders het lezen stimuleren door veel voor te lezen en met uw kind naar de bibliotheek te gaan. Kinderen die in hun vrije tijd lezen vergroten hun leesvaardigheid, wat een positief effect heeft op de leerresultaten. Onderzoek wijst uit dat leesbevordering op jonge leeftijd positieve invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Ook wordt steeds meer duidelijk dat je veel moet blijven lezen om de vaardigheid op peil te houden. ICT ICT heeft een belangrijke plaats in de organisatie van de school. Elke groep heeft minimaal 2 computers en in ons medialokaal staan zoveel computers dat een groep er in z n geheel aan het werk kan gaan, met voor ieder leerling een eigen werkplek. Naast de administratieve functie is de computer voor personeel en leerlingen ook een communicatiemiddel. 12

13 In het onderwijs is de computer een belangrijk middel geworden voor de verwerking, leerstof en instructie van de leerkracht. Kinderen die moeite hebben met schrijven krijgen een typecursus, zodat zij met behulp van de computer toch in staat zijn de leerstof te verwerken. Een kleine groep kinderen maakt gebruik van een eigen laptop of AlfaSmart. Veilig internet In deze tijd hoort het bij de opvoeding van de kinderen dat zij begeleiding krijgen bij het leren omgaan met allerlei informatie die via de media op hen af komt. Bij het gebruik van internet moeten opvoeders (school en ouders) bewaken dat de leerlingen zich bewust zijn/worden van de gevaren die op internet op de loer liggen. Stichting Attendiz is bezig hierop beleid te maken. Het digitale schoolbord Op de Schutte s Bosschool heeft elke groep een digitaal schoolbord. Dat is een belangrijke ondersteuning bij het geven van modern visueel onderwijs. Door het digitale schoolbord kan de leerkracht beter instructie geven en de lessen met beeldend materiaal ondersteunen. Er kunnen filmpjes gedownload worden en er is veel software van methoden en programma s. Ook het internet biedt een scala aan mogelijkheden. De kinderen leren middels het programma Basisbits worddocumenten te maken en PowerPoint presentaties voor bijv. een spreekbeurt of groepspresentatie te verzorgen. Het personeel wordt voortdurend geschoold in de mogelijkheden van het digitale schoolbord en de bijbehorende software. Nu alle groepen voorzien zijn van digitale schoolborden en de leerkrachten bijgeschoold zijn in het gebruik ervan zien we dat leerkrachten en leerlingen met veel plezier en inzet werken met dit medium. Immers, onze kinderen hebben bijzonder veel baat bij visuele en auditieve ondersteuning middels de krachtige software van ons digibord en de mogelijkheid tot het vertonen van educatieve filmpjes uit bijv. onderwijskundige bronnen. (Kennisnet, Beeldbank, Cedicu, Nieuws uit de Natuur, etc.). De computer wordt ook meer en meer ingezet bij het maken van de Cito toetsen. Stemkastjes In de groepen worden tevens digitale stemkastjes van het type Activ Vote gebruikt. Met deze stemkastjes wordt het onderwijs veel interessanter. De leerlingen kunnen hun mening geven en keuze-mogelijkheden aangeven middels de stemkastjes. De kinderen zijn door deze werkwijze altijd extra betrokken om sommen te berekenen, vragen te beantwoorden en toetsen te maken. Ook de kinderen die niet zo snel hun mening geven, drukken met veel plezier de stemknop in. Van deze stemkastjes wordt al veelvuldig gebruik gemaakt. De opvolger van de Activ Vote is de ActivExpression. I.p.v. keuze uit zes knopjes voor het invoeren van je mening is hen nu mogelijk om zelf woorden in te toetsen, getallen in te geven. Een heel goede manier om alle kinderen optimaal bij de lessen te betrekken. De mogelijkheden zijn ongekend. Het lijkt op een soort mobile telefoon met diverse functies. Er kan bij een antwoord geven gekozen worden uit: Ja of Nee, er kan een keuze gemaakt worden uit A, B, C (tot F), er kan een getal worden ingetoetst en er kunnen zelfs complete woorden en zinnen naar het digibord verstuurd worden. Zo kunnen we rond thema s en projecten complete woordvelden op het bord laten zetten door de leerlingen. Het is zelfs mogelijk om software van uitgevers in de ActivExpression te laden. Aangezien onze huidige jonge generatie opgroeit met Facebook, what s app, instagram, mail etc.is voor hen het gebruik van een dergelijk apparaat vanzelfsprekend. Onze school heeft diverse setjes van deze ActivExpression, zodat er in midden- en bovenbouw mee gewerkt kan worden. We beschikken we ook over een aantal AcivViews, een zgn. documentcamera. Met deze camera kun je in een mum van tijd alle voorwerpen uitvergroten op het digibord. Denk bijvoorbeeld aan een pagina uit een (natuur)boek, maar ook een voorwerp, een levende vlinder, etc. live op tafel, 13

14 gedocumenteerd op het digibord met de mogelijkheid er direct een interactieve les van te maken. Door de actieve inbreng van de leerlingen zijn er veel interactieve mogelijkheden tussen materiaal, digibord, leerling en leerkracht. IPADS In het afgelopen schooljaar deed de IPAD voorzichtig zijn intrede binnen onze school. Een aantal leerkrachten heeft al geoefend met de vele mogelijkheden van dit apparaat en toepassingen voor de leerlingen gezocht. We zien inmiddels ook dat de uitgevers zich op deze markt begeven en dat er steeds meer onderwijs Apps komen. De leerlingen reageren enthousiast op het gebruik van de IPAD. In het nieuwe schooljaar zetten we dit voort, o.a. door de aanschaf van meerdere IPADS, een scholing voor leerkrachten en een pilot voor de leerlingen. 1.3 Hoe wil de school dat doel bereiken? Met betrekking tot kennis en vaardigheden gaan we uit van de kerndoelen voor de basisschool. We houden daarbij rekening met de verschillen van kinderen en hun medische achtergrond. Het zal niet alle kinderen lukken de eindtermen te halen. We gaan bij het onderwijs op de Schutte s Bosschool uit van vooral de sterke kanten en individuele mogelijkheden voor een optimale ontwikkeling van ieder kind. Ervarend leren en samenwerken zijn belangrijke uitgangspunten in het onderwijsaanbod. Op de Schutte s Bosschool heerst een pedagogisch klimaat, waarbij een warme benadering voorop staat. Het bieden van structuur is belangrijk als het gaat om voorspelbaarheid. Daarbij horen vaste patronen in de dag en het werken. Plaatsing op de Schutte s Bosschool moet leiden tot optimale persoonlijkheidsontwikkeling, zodat er perspectieven ontstaan voor een zo volledig mogelijke maatschappelijke integratie. 1.4 Beleidsvorming Iedere school moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de school op peil blijft en verbetert. Hierbij neemt binnen het beleid van onze school de PDSA kwaliteitscirkel een centrale plaats in. PDSA is een afkorting van vier Engelse woorden die staan voor: 1. Plan. Alle scholen hebben een schoolplan. Het schoolplan wordt voor vier jaar vastgesteld. In het schoolplan staan het schoolbeleid, de beleidsvoornemens en de streefdoelen van de school vermeld. 2. Do. De directeur vertaalt de streefdoelen uit de managementovereenkomst in actieplannen. In deze actieplannen geeft de directeur het tijdspad aan wanneer de plannen gerealiseerd moeten zijn en tevens wie er verantwoordelijk voor de plannen is. 3. Study. Twee keer per jaar levert de directeur een managementrapportage aan. Via deze rapportages houdt de directeur het bestuur op de hoogte van de vorderingen van de actieplannen en tevens levert de directeur gegevens aan over de opbrengsten van het onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs en diverse algemene schoolgegevens. 4. Act. Borging van alle documenten gebeurt op iedere school in borgingsmappen. De directeur informeert de verschillende belanghebbenden (medewerkers, ouders, leerlingen, bevoegd gezag, inspectie) over de kwaliteit van haar onderwijs. 14

15 2. Over het team Goed onderwijs wordt verzorgd door kwalitatief goede mensen. Kwalitatief goed geschoolde medewerkers vormen en succesfactor om excellent onderwijs te verzorgen in onze school. 2.1 Functies bij ons op school De functies die binnen onze school voorkomen zijn onderstaande: A. Directie en management; B. Onderwijzend personeel, te weten leerkrachten en klassenassistentes; C. Onderwijsondersteunend personeel, waaronder zorgcoördinatoren, orthopedagoog, medisch en paramedisch personeel, technische dienst, secretariaat. Op onze school zijn de volgende functionarissen werkzaam: A. Wilma Emmen, Tineke Zwaga; B. Karien Velthuis, Anita ten Bokum, Annelies Brouwer, Marianne Kalter, Sophie Masselink, Marcelle Nijhoff, Jan Wijering, Ester Zuidema, Arno Derkman, Karin ten Dam, Karmen Nijhoff, Debby Wageman, Linda Boerma, Marja Greven, Han Goïnga, Anne-Marie Hilberink, Angelique Eugelink, Nicolette van IJssel, Patricia Knape, Esther Leppink, Herma Bult, Jonne ten Donkelaar, Merel de Wit en Brigitte van Yperen; C. Enith Bouwmeesters, Henri Bok, Tineke Zwaga, Marjo ten Wolde, Lucy de Backer, Dionne Schoorlemmer, Karin Heino, Marco Scharenborg, Rini Spaaij, Marcel Budde, Marco Horsthuis, Mirjam Bisschop. Voor een uitgebreid overzicht met namen, functies en verantwoordelijkheden verwijzen we u graag naar onze website. 2.2 Het team schooljaar Het is ten tijde van het maken van deze schoolgids nog niet helder hoe de invulling van het team zal zijn. De indeling per groep wordt uiterlijk in de eerste week van het nieuwe schooljaar op onze website gepubliceerd. De samenstelling van het team zal via de website steeds worden geactualiseerd. Groep leerkracht klassenassistente Egels Karien Velthuis Brigitte van Yperen/Hildegard Nederend Sonja ten Asbroek/Esther Leppink Bijen Anita ten Bokum/Annelies Brouwer Mieren Marcelle Brummelhuis Jonne ten Donkelaar Spechten Jan Wijering/Sophie Masselink Sabine Bosch Eksters Arno Derkman Anne-Marie Hilberink Uilen Linda Wermer/Debby Wageman Vossen Karmen Nijhof Nicolette van IJssel Als lessen uitvallen Het komt voor dat leerkrachten ziek zijn of afwezig om een andere reden. In dergelijke gevallen doet de school er alles aan om te voorkomen dat lessen uitvallen. 15

16 Allereerst zoeken we naar vervanging voor de leerkracht die afwezig is. We maken gebruik van de Personeels Voorziening Twente. Wanneer dat niet lukt, heeft de school een aantal belangrijke doelen als het gaat om uitval van leerkrachten: het belang van kinderen staat voorop; lasten worden zo goed mogelijk verdeeld; we doen alles om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd worden. De school treft de volgende maatregelen bij uitval van leerkrachten: de school regelt vervanging; wanneer geen vervanging beschikbaar is, worden kinderen verdeeld over andere groepen voor maximaal 2 dagen; bij langdurige ziekte en geen vervanging volgt een roulatiesysteem waarbij groepen afwisselend naar huis worden gestuurd; kinderen worden maximaal 1 dag per week per groep naar huis gestuurd; ouders worden gebeld of kinderen krijgen een briefje mee wanneer een groep vrij heeft. Met deze maatregelen voorkomen wij dat kinderen weer naar huis gestuurd moeten worden. 16

17 3. Leiderschap en management De schoolleiding bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. Samen zetten zij de koers uit en werken continue, samen met het team, aan vernieuwing en optimalisering van het onderwijs. 3.1 Leiderschap De visie van Stichting Attendiz op leiderschap gaat uit van opbrengstgericht en onderwijskundig leiderschap. Opbrengstgericht leiderschap stelt de interactie tussen leraar en leerling centraal en wil het onderwijskundig proces versterken met als doel de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren. Dit onderwijskundig leiderschap moet dan ook leiden tot effectievere instructie door leraren, waardoor leerlingen beter leren met als resultaat betere leerprestaties van leerlingen. 3.2 Management Binnen de school zijn er diverse overlegstructuren waar verschillende collega s aan deelnemen. Ook leerlingen en ouders kunnen een rol hebben tijdens verschillende overleggen. Hieronder worden de meest voorkomende genoemd en toegelicht. (Gemeenschappelijke) MedezeggenschapsRaad (MR en GMR) De (G)MR heeft als taak om de leerlingen, ouders en het personeel te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie. Het belangrijkste doel van medezeggenschap in school is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de leerlingen aangaan. De (G)MR wil een actieve bijdrage leveren aan besluitvorming over schoolbeleid. Dat houdt in dat de (G)MR graag vroegtijdig kennis neemt van of deelneemt aan activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarvoor is een optimale samenwerking met het bestuur, directie, personeel en ouders nodig. De GMR van Attendiz bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ouders. De MR van onze school bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Naast alle bovengenoemde overlegstructuren kent de school nog verschillende werkgroepen binnen de school of vanuit Attendizscholen onderling, die met regelmaat overleg vragen. Zo zijn er werkgroepen die gericht zijn op de onderwijsontwikkelingen maar ook werkgroepen die gericht zijn op activiteiten. Ouderraad De ouderraad is een orgaan dat zich vooral bezig houdt met ondersteunende activiteiten op school. Te denken valt aan bij een voorstelling koffie verzorgen, bij de kerstavond helpen organiseren en koffie schenken, meegaan met excursies etc.. De ouderraad heeft ook een signalerende functie met betrekking tot zaken die onder ouders leven. Voor inspraak of advies op het schoolbeleid kan de ouderraad zich wenden tot de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. 17

18 Leerlingenraad Door het instellen van een leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Wij vinden het belangrijk om als school goed af te stemmen op wat er bij de kinderen leeft. Voor de kinderen heeft dit ook een meerwaarde, omdat: Ze spelenderwijs kennismaken met democratische beginselen; De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevordert; De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school krijgen; Kwaliteit van de schoolorganisatie bevordert; De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is; Actief burgerschap op deze wijze wordt bevorderd. 18

19 4. Cultuur en klimaat Een prettig pedagogisch klimaat gekenmerkt door een duidelijke structuur, veiligheid, respectvolle sociale omgang en vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen. 4.1 Schoolcultuur Cultuur voor leerlingen Leerlingen van onze school realiseren zich doorgaans goed waarom zij speciaal onderwijs volgen. De acceptatie naar elkaar toe is groot, iedereen zit om de een of andere reden op deze school. Kinderen schromen ook niet om met elkaar te praten over hun eigen aandoening of beperking. Dit aspect draagt bij aan het gevoel van erbij horen, geen uitzondering zijn, wat de ontwikkeling op allerlei gebied ten goede komt. Cultuur voor ouders Ouders voelen zich over het algemeen nauw betrokken bij de school en dat vinden wij erg prettig. Wij benaderen ouders graag voor hulp bij allerlei activiteiten gedurende het schooljaar. Ook werken wij graag samen met ouders ten aanzien van het wel en wee van hun kind. Regelmatig is er - telefonisch, schriftelijk of persoonlijk - contact tussen ouders en medewerkers van de school. Cultuur voor medewerkers Voor alle medewerkers van de school, zowel onderwijzend als ondersteunend personeel, geldt dat men zeer betrokken is bij de kinderen en de school. Vanuit een gezamenlijke visie werken we aan de verfijning van ons onderwijsconcept en aan zo optimaal mogelijke onderwijsresultaten. 4.2 Regels over gedrag, veiligheid voor leerlingen en personeel Voor een goed leerklimaat is veiligheid zeer belangrijk. De Schutte s Bosschool hecht er waarde aan dat zowel de leerlingen, het personeel, de ouders en de gasten zich veilig voelen. Een open school De Schutte s Bosschool wil een open school zijn. De school ruimt veel aandacht en tijd in voor een prettig, veilig en open schoolklimaat. In het lesprogramma wordt veel aandacht geschonken aan het omgaan met elkaar. Pedagogisch klimaat De school creëert een klimaat op basis van gelijkwaardigheid en respect, waarin iedereen zich veilig voelt. Sociaal emotioneel en lichamelijk welbevinden staan daarbij voorop. In het onderwijs richten we de leeromgeving zo in dat het kind tot een optimale persoonlijkheidsontwikkeling kan komen en aansluiting vindt in de maatschappij. 4.3 Veiligheid Om te zorgen dat een leerling zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen, is het belangrijk dat de leerling zich veilig voelt en een vertrouwensrelatie opbouwt met de leraar. Het is belangrijk dat de leerling ervaart dat de leraar beschikbaar is wanneer de leerling hem nodig heeft. Daarnaast is het van belang dat de leraar positieve verwachtingen uitspreekt naar de leerling. Bij de begeleiding van de leerlingen is het contact met de ouders heel belangrijk. 19

20 4.4 Schoolregels We hebben op school één algemene schoolregel die voor iedereen geldt: Stoor Elkaar Niet. De afspraken in de klas en in de pauze zijn hiervan afgeleid. De afspraken worden regelmatig met de leerlingen herhaald en waar mogelijk samen met hen uitgebreid. De afspraken bevatten o.a. antipestregels. Ze ondersteunen het (pedagogisch) klimaat dat we nastreven: een veilige omgeving waarin iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Als leerlingen gedrag vertonen dat de geldende normen en regels overschrijdt, dan wordt er sturend en corrigerend opgetreden. We proberen preventief te zijn: we ondersteunen als er positief gedrag wordt vertoond, we bespreken moeilijke situaties, zoeken samen naar manieren om het anders aan te pakken en spiegelen leerlingen in hun gedrag. Zo nodig wordt met ouders overlegd hoe de leerling het beste begeleid kan worden. 4.5 Veiligheidsbeleid Wij gaan uit van een directe relatie tussen het primaire proces en de mate van veiligheid. Uitgaande van de stelling dat aantrekkelijk vormgegeven onderwijs tot tevreden leerlingen leidt, kan worden aangenomen dat dit ook tot minder ongewenst gedrag leidt en daarmee tot een veiliger school. Wij willen dat leerlingen en personeelsleden zich veilig voelen op school. Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van leerlingen, ouders en teamleden wordt hier vierjaarlijks in de kwaliteitsmeting naar gevraagd. Voor het registreren en melden van incidenten zijn er formulieren incidentmelding ontwikkeld. Gedragscode Voor veiligheid en omgang met elkaar is een gedragscode opgesteld voor alle Attendiz scholen met als doel: Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door openheid, veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen. Een dergelijk klimaat is een voorwaarde voor alle leden van de scholen binnen Stichting Attendiz om optimale leerprestaties en werkprestaties te kunnen leveren. In de gedragscode zijn 10 gedragsregels opgenomen op basis van de wetgeving: Een personeelslid/leerling maakt geen misbruik van zijn of haar macht. 1. Een personeelslid/leerling geeft een ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 2. Een personeelslid/leerling discrimineert een ander niet. Dit betekent dat hij/zij geen enkele vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur toepast, waardoor de gelijkheid van rechten en/of fundamentele vrijheden van anderen aangetast worden. 3. Een personeelslid/leerling geeft geen uiting aan racistische opvattingen. Dit betekent dat hij/zij geen mening geeft over superioriteit of inferioriteit van lichamelijke kenmerken van mensen, van hun cultuur of van beide. 4. Een personeelslid/leerling spreekt een ander niet aan op uiterlijk of seksuele geaardheid. 5. Een personeelslid/leerling valt een ander niet fysiek en/of psychisch lastig, bedreigt een ander niet, valt een ander niet aan en negeert een ander niet. 6. Een personeelslid/leerling vernielt en/of verstopt geen eigendommen van een ander. 7. Een personeelslid/leerling dringt zijn/haar mening niet op aan een ander. 8. Een personeelslid/leerling dringt niet binnen in de persoonlijke levenssfeer van een ander. 9. Een personeelslid/leerling houdt zich aan deze gedragsregels en ziet toe dat deze gedragsregels ook door anderen worden nageleefd. 20

21 Arbeidsomstandigheden Arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor veiligheid en welbevinden. Alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om risico s te verkleinen worden genomen. Voor arbeidsomstandigheden is er een ARBO beleidsplan. Er is een werkgroep ingericht die het plan evalueert en bijstelt. De school heeft een ARBO coördinator en bedrijfshulpverleners die ingeschakeld worden als er ongelukken of calamiteiten zijn. Voor ernstige ongelukken of calamiteiten is er een ontruimingsplan. Jaarlijks zijn er oefeningen met kinderen en personeel voor een ontruiming. Verzekeringen De school heeft voor aansprakelijkheidsrisico s van leerkrachten en ander personeel een aansprakelijkheidsverzekering voor het personeel afgesloten, waarbij een eigen risico geldt van 500,- per gebeurtenis. Procedure aansprakelijkheidsverzekering Bij alle schadegevallen dient de benadeelde eerst de eigen verzekering aan te spreken. In tweede instantie kan Attendiz aansprakelijk gesteld worden. Voor elke schade geldt er een eigen risico van 500,00 per gebeurtenis. Indien een verzekering niet wordt vergoed kan worden overwogen de schade uit het eigen locatie budget te vergoeden. Wij u erop dat iedereen wettelijk verplicht is een verzekering te hebben in het kader van Wettelijke Aansprakelijkheid (WA). Voor Stichting Attendiz is een doorlopende reisverzekering voor alle leerlingen, medewerkers, vrijwilligers door Attendiz aangesteld tijdens trips. 4.6 Klachten Het is in eerste instantie altijd de bedoeling uw probleem of klacht bespreekbaar te maken met de leerkracht van uw kind. Mocht u dit niet meer als mogelijkheid zien dan kunt u ook een gesprek aangaan met de directeur van de school. Als ook dit niet meer mogelijk is en u de klacht zo ernstig vindt dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van school of de vertrouwenspersoon van de stichting. Op onze school is een schoolcontactpersoon aangesteld die niet alleen klachten registreert en verwijst maar ook signaleert. Op onze school is Marjo ten Wolde, verpleegkundige, als schoolcontactpersoon. Zij registreert de klachten, signaleert en verwijst zo nodig. Onafhankelijke vertrouwenspersoon De onafhankelijke vertrouwenspersoon van Attendiz is: Mevr. Mona Stuivenberg Telefoon: Mailadres: Mocht u schriftelijk een klacht willen indienen, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van Attendiz. U kunt uw klacht richten aan: Attendiz T.a.v. Klachtencommissie, mevr. A. Grundel Welbergweg PE Hengelo 4.7 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode van kracht. Sindsdien zijn professionals, o.a. in het onderwijs, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. 21

22 Bij Attendiz is op iedere school een aandachtsfunctionaris aanwezig, voor alle collega s op school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. Onze aandachtsfunctionarissen zijn Enith Bouwmeesters en Henri Bok. 22

23 5. Middelen en voorzieningen De juiste middelen en voorzieningen zorgen ervoor dat wij kwalitatief goed onderwijs kunnen geven. 5.1 Huisvesting en uitrusting De Schutte s Bosschool is een aantal jaren geleden van binnen volledig gerenoveerd. Het gebouw heeft een vrolijke uitstraling. De ruime lokalen bieden ruimte en gelegenheid om op allerlei manieren te leren in een uitdagende leeromgeving. Naast een eigen gymlokaal is er een computerlokaal, een handvaardigheidlokaal, een mooi ingerichte mediatheek, een rustruimte voorzien van bedden en een ruime eetzaal, waarin de kinderen met elkaar de lunch gebruiken. Rondom de school is een grote speelgelegenheid met een speelbos en een Cruijff Court. 5.2 Financiën Het jaarverslag van Attendiz wordt jaarlijks op de website van Attendiz geplaatst. 5.3 Sponsoring De school kan een beroep doen op financiële ondersteuning vanuit diverse fondsen. Het geld wordt besteed aan een van tevoren vastgesteld doel. Sponsoring door bedrijven of instellingen is ook mogelijk. Attendiz conformeert zich aan het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring Dit houdt onder meer in dat: - sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen; - sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs; - De school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren; - Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren; - Aanvragen voor sponsoring worden getoetst door het managementteam en door de MR. Stichting Vrienden van de Schutte s Bosschool Op 23 november 1988 werd bij notariële akte opgericht de Stichting Vrienden van de Schutte s Bosschool. Dit is een aparte stichting die zelfstandig functioneert en een eigen bestuur heeft. Het Stichtingsbestuur bestaat uit ouders en medewerkers van de school. De Stichting houdt zich o.a. met sponsoring bezig. In de statuten van de Stichting staat als doel: Het financieel mogelijk maken van voorzieningen in of ten behoeve van de Schutte s Bosschool, die niet op een andere wijze kunnen worden gerealiseerd. De Stichting houdt zich aanbevolen voor schenkingen van personen die eens een goed doel willen steunen. 23

24 5.4 Ouderbijdrage De ouderbijdrage (niet te verwarren met de voedingsbijdrage, zie 6.11) is een vrijwillige bijdrage. Met de ouderbijdrage koopt u als het ware diensten die uw kind op school worden aangeboden maar die niet wettelijk zijn vastgesteld en waarvoor de school dan ook geen vergoeding ontvangt van het Ministerie van Onderwijs (excursies, vieringen, sprekers op ouderavonden enzovoorts). De ouderbijdrage voor het schooljaar is vastgesteld op 25,00 U ontvangt voorafgaand aan het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage een overeenkomst, waarop u kunt aangeven of u bereid bent tot het betalen ervan. 24

25 6. Onderwijs - Management van processen Primair en Secundair Vanuit onze ambitie willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden en onze jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op een plek in de samenleving. Als school spelen wij daarbij in op nieuwe eisen die vanuit de samenleving aan ons gesteld worden. 6.1 Opbrengstgericht werken Informatie over bijvoorbeeld Pedagogische huisstijl, Kerndoelen en leerlijnen, Onderwijsaanbod, uitstroomprofielen, Leergebied overstijgend programma, lesroosters, Methoden, Instructie, Werkvormen, Differentiatie, enz. Lezen is Top: Enkele jaren geleden hebben we gewerkt aan de verbetering van het leesonderwijs middels het LIST-project. Hierdoor zijn de leesresultaten van onze leerlingen omhoog gegaan. Inmiddels hebben we ook acties ondernomen om de opbrengsten t.a.v. ons rekenonderwijs te verhogen. In het schooljaar nemen we de vakgebieden taal en spelling onder de loep met als doel de opbrengsten op deze vakgebieden te verhogen. IGDI-model: Alle leerlingen hebben behoefte aan instructie, maar niet alle leerlingen hebben dezelfde instructie nodig. Om de leertijd effectief te kunnen inzetten, hanteren wij het IGDI. IGDI staat voor Interactief Gedifferentieerd model voor Directe Instructie en voegt nadrukkelijk de elementen interactie en differentiatie toe als vaste elementen in de dagelijkse instructie. Dit model helpt ons om het onderwijs effectiever te maken door meer nadruk te leggen op het stellen van doelen aan het begin van de les, terug te koppelen naar eerdere lessen en samen met de kinderen terug te kijken of de doelen wel of niet behaald zijn. Door deze elementen toe te passen tijdens instructiemomenten, merken wij dat de leerlingen meer actief betrokken zijn en op hun eigen niveau kunnen oefenen met de lesstof. Zo wordt instructie nog effectiever voor alle leerlingen, met als resultaat hogere opbrengsten. Meervoudige Intelligentie: Meervoudige Intelligentie betekent voor het onderwijs het stimuleren van een brede ontwikkeling, uitgaan van verschillen en uniciteit waarderen, je zwakke en sterke kanten leren kennen en deze weten in te zetten om te leren, samen te werken en te communiceren. Kortom, het benutten van al je intelligenties. 25

26 6.2 Leerstofaanbod Leerlingen volgen de leerstof middels een bepaalde leerroute, afhankelijk van hun uitstroomniveau en uitstroombestemming. Wij kennen op school de volgende leerroutes: Leerroute 1: intensief arrangement Eind groep 5 basisonderwijs. Leidt tot het niveau van Praktijkonderwijs Leerroute 2: basisarrangement Eind groep 6 basisonderwijs. Leidt tot niveau van VMBO BBL-KBL Leerroute 3: verdiept arrangement Midden groep 7 en hoger basisonderwijs. Leidt tot niveau van VMBO TL-HAVO Alternatieve leerroute: zeer intensief arrangement* Lager dan eind groep 5 Leidt tot VSO-ZML *Ten aanzien van de alternatieve leerroute is het belangrijk om te vermelden dat kinderen die ten aanzien van meer dan 1 vakgebied deze leerroute volgen, wij samen met ouders nagaan of plaatsing op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen overwogen dient te worden. Methodes voor de vakgebieden: Om de leerstof goed te verdelen over de leerjaren werken wij voor bepaalde vakgebieden met methodes: Technisch Lezen: Veilig Leren Lezen ; Rekenen: Alles Telt en Maatwerk ; Taal en spelling: Taal op Maat ; Schrijven: Pennenstreken ; Engels: Groove me ; Wereldoriëntatie: Vier keer Wijzer. Daarnaast gebruiken we als bron: Van kerndoel tot Leerlijn om gericht te werken aan de leerlijnen die aan bod dienen te komen binnen de basisschoolperiode. Met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van diverse methodes, waaronder: - Tim en Flapoor; - Het Blauwe Boek; - Kikker Be Cool; - Energizers; - Relaties en Seksualiteit. 6.3 Werken vanuit het ontwikkelingsperspectief Het ontwikkelingsperspectief geeft een inschatting van ontwikkelingsmogelijkheden door instroomniveau en verwacht uitstroomniveau met elkaar te verbinden. Het vormt de basis van de ontwikkeling die leerlingen doormaken. 26

Augustus 2014 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weeknr. 4 Zomervakantie

Augustus 2014 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weeknr. 4 Zomervakantie Augustus 2014 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Weeknr. 4 5 6 7 8 9 10 32 11 12 13 14 15 16 17 33 18 1 e schooldag 19 20 21 22 23 24 34 25 26 27 28 29 30 31 35 Adres en telefoon

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. Floraparkstraat 390, 7531 HX Enschede, Tel.: 053-4327618

SCHOOLGIDS 2012-2013. Floraparkstraat 390, 7531 HX Enschede, Tel.: 053-4327618 SCHOOLGIDS 2012-2013 Floraparkstraat 390, 7531 HX Enschede, Tel.: 053-4327618 Visie van de school respect voor verschillen en uitdaging om te leren De Schutte s Bosschool is een school waar kinderen met

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.4.3 Begeleiding passend onderwijs... Fout!

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.4.3 Begeleiding passend onderwijs... Fout! Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school.

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school. Bevindingen vanuit de tevredenheidsonderzoeken Respons Ouders respons 50% Medewerkers respons 90% Leerlingen(groep 7 en groep 8) respons 100% Bevindingen op hoofdlijnen De positieve punten: 1. Informatievoorziening

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Mariaschool garantie ambitie 1. Naam en adres De Mariaschool Pastoor Schoenmakersstraat 7 6657 CB Boven Leeuwen Tel. 0487-592076 Email: basisschool@demariaschool.nl 2. Schoolinformatie

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. JAARGANG 2 extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? Een niet zo makkelijk te beantwoorden vraag. Het antwoord heeft waarschijnlijk wel te maken met het gegeven dat de

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2014-2015 V S O Het M o z a ï e k A l mel o een school van 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting

Nadere informatie

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn

Speciale school voor basisonderwijs. Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Speciale school voor basisonderwijs Leren met je hoofd, hart en handen op De Dolfijn Er samen met leerlingen, ouders en collega s voor zorgen dat leerlingen de doelen halen die zij zichzelf hebben gesteld.

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Het Mozaïek Almelo SO Onderbouw Schoolgids 2015-2016 Deel A SO Het Mozaïek Almelo een school van Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 3 Even voorstellen... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 5 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 10 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 10 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 10 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Schakel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 2014-2015 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Stichting ELAN Stichting ELAN in onderwijs is op 1 augustus 2014 ontstaan door een fusie van de Stichting CSO Gooi e.o. en de Vereniging Annie M.G. Schmidt. ELAN bestaat

Nadere informatie

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging

Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Pestprotocol Eerste Leidse Schoolvereniging Inhoud 1. Inleiding a. Uitgangspunt b. Wat is pesten? 2. Schoolregels en afspraken 3. Pestgedrag op school a. Pestgedrag voorkomen b. Pestgedrag snel signaleren

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 De Zevensprong Schoolgids 2015-2016 Deel A De Zevensprong een school van Inhoud Inleiding... 2 Ons onderwijs... 3 Naam van de school... 3 Contactgegevens school... 3 Stichting Attendiz... 3 Praktische

Nadere informatie

SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS 2014-2015

SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS 2014-2015 SO Enschede Specialisten in onderwijs aan leerlingen met een specifieke gedragsmatige ondersteuningsbehoefte SCHOOLGIDS 2014-2015 SO Enschede..samen beter SO Enschede 088 020 3898 Mekkelholtspad 4 7523

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 19HH Onderzoeksnummer : 123909 Datum schoolbezoek : 4 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam

Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam 1 Handboek gedragscodes voor leerkrachten, directie en ouders van Openbaar Onderwijs Alblasserdam Doel We vinden het belangrijk om een gedragscode voor leerkrachten, ouders en directie op te stellen, waarin

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

12/11/2013. Passende perspectieven. Referentiekader taal en rekenen (Meijerink 2010) Passende perspectieven. Wat komt aan bod:

12/11/2013. Passende perspectieven. Referentiekader taal en rekenen (Meijerink 2010) Passende perspectieven. Wat komt aan bod: Handelingsgericht werken met rekenen op basis van Passende Perspectieven Ina Cijvat Joukje Nijboer Renske Daanje - Hamstra december 2013 Wat komt aan bod: Passende Perspectieven Keuzes in leerstof Handelingsgericht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL School : de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330 Datum schoolbezoek : 14 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie