Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 2 - Schoolgids VOORWOORD Beste ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de schoolgids met kalender van basisschool de Horizon. Deze schoolgids is bedoeld voor alle ouders en verzorgers van leerlingen die momenteel op onze school zitten, maar ook voor ouders/verzorgers die er over denken hun kind op onze school te laten inschrijven. Met deze schoolgids proberen wij u een indruk te geven, hoe de Horizon, samen met u, werkt aan de brede ontwikkeling en mogelijkheden van uw kind. U vindt informatie over onze werkwijzen, methoden en de schoolsfeer. Maar ook over allerlei praktische zaken zoals de schooltijden, de groepsbezetting, de vakanties en het gymrooster. Wij hopen dat u na het lezen van deze gids weet wat u van basisschool de Horizon mag verwachten en wat wij met uw kind willen bereiken. U krijgt de schoolgids eenmaal per jaar. Daarnaast krijgt u maandelijks een informatiebulletin. Hierin zullen wij de actuele zaken aan u melden. Heeft u vragen, wensen of tips? Laat het ons weten. Carmen de Gruijl (directeur) Henk Pijnenburg (adjunctdirecteur) 1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Adresgegevens 1.2 De identiteit 1.3 Situering van de school in de wijk 1.4 Schoolgrootte 1.5 Schooltijden 1.6 Het aanmelden van nieuwe leerlingen 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1 Onze visie 2.2 Het klimaat van de school 3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 De organisatie van de school 3.2 Wie werken in de school? 3.3 De samenstelling van het team 3.4 Stagiaires 3.5 Vervanging bij ziekte leerkracht 3.6 Nascholing team 3.7 Personeelsvergaderingen 4. DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS 4.1 Instructie en zelfstandig werken 4.2 Basisontwikkeling 4.3 Taal 4.4 Lezen 4.5 Schrijven 4.6 Engelse taal 4.7 Rekenen 4.8 Kennisgebieden 4.9 Expressie 4.10 Bewegingsonderwijs 4.11 Levensbeschouwing, sociale vaardigheden en burgerschap 4.12 Brede ontwikkeling 4.13 Extra activiteiten binnen de school voor de kinderen 5. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS 5.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school, kwaliteitszorg 5.2 Opbrengstgericht werken 5.3 De resultaten van ons onderwijs 5.4 Schoolplan 6. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 6.1 Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen 6.2 Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 6.3 Passend Onderwijs 6.4 Schoolondersteuningsprofiel van De Horizon 6.5 Kinderen met een rugzak / arrangement 6.6 Centrum voor Jeugd en Gezin 6.7 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 6.8 Overgaan naar de volgende groep 6.9 Begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs 7. DE OUDERS 7.1 Algemeen 7.2 Informatie aan gescheiden ouders 7.3 Contact met de groepsleerkracht 7.4 Voorlichting over het onderwijs 7.5 Ouderbetrokkenheid 7.6 De medezeggenschapsraad 7.7 De ouderraad 7.8 De ouderbijdrage 7.9 Overige ouderactiviteiten 7.10 Klachtenregeling 8. PEUTERSPEELZAAl IENIEMIENIE 8.1 Algemeen 8.2 Toelating peuters 8.3 Indeling peuterspeelzaal 8.4 Puk en Ko 8.5 Verschoning 8.6 Voorschoolmaatschappelijk werken 9. EEN AANTAL PRAKTISCHE ZAKEN 9.1 Vakanties en extra vrije dagen in schooljaar Bewegingsonderwijs en zwemmen 9.3 Regels en afspraken 9.4 Eten en drinken 9.5 Verlof en verzuim 9.6 Schoolbenodigdheden 9.7 Huiswerk 9.8 Buitenschoolse opvang BijDeHand (Geelkruid) 9.9 Informatie verstrekking 9.10 Waardevolle spullen 9.11 Batterijen 9.12 Schoonmaken van de school 9.13 Verzekering 9.14 Sponsoring 9.15 Verwijderen en schorsen van leerlingen 9.16 Foto s en videomateriaal 9.17 Belangrijke data Colofon: Tekst: Directie De Horizon. Samenstelling en lay-out: Lucy Schouten. De foto s in deze schoolgids zijn gemaakt door teamleden van basisschool De Horizon en fotografe Michelle Muus (www.michellemuus.nl). Voor meer leuke foto s verwijzen we u naar onze website:

3 1 ALGEMENE INFORMATIE 1.1 Adresgegevens Katholieke basisschool De Horizon Goudkruid SV ROTTERDAM Telefoon : Internetadres : adres Peuterspeelzaal Ieniemienie Goudkruid SV ROTTERDAM Telefoon : Internetadres : adres : 1.2 De identiteit Basisschool de Horizon is een katholieke school en maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. Onder deze vereniging vallen meer dan 55 basisscholen en een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs. Vanuit de katholieke identiteit proberen wij invulling te geven aan de levensbeschouwelijke aspecten van ons onderwijsprogramma. Levensbeschouwing is een gegeven waarmee ieder mens dagelijks te maken heeft, in het eigen doen en laten en in de contacten met andere mensen in hun omgeving. Levensbeschouwing is zowel de basis als de richtingwijzer van handelen en in die zin van groot belang, zowel voor de individuele mens als voor de inrichting van de samenleving. Belangrijke waarden die voor ons als uitgangspunt dienen en die ons vanuit het katholieke karakter worden aangereikt zijn: vrijheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, eerlijkheid, veiligheid, respect voor elkaar, vertrouwen in zichzelf en de ander, elkaar waarderen, naar elkaar luisteren en eerbied voor de schepping. Bij deze uitgangspunten hoort een open aannamebeleid, dat wil zeggen dat ook kinderen die met een andere levensbeschouwing worden opgevoed, welkom zijn op de Horizon. Onze school is een van de vier katholieke basisscholen in Ommoord, Zevenkamp en Prinsenland die samenwerken met de R.K. geloofsgemeenschap De Open Hof. Deze samenwerking komt als volgt tot uiting: - Ieder jaar wordt het Vastenproject van De Open Hof door de scholen geadopteerd en wordt er aan gezamenlijke acties aandacht besteed. - De werkgroep Gezinsdiensten doet een beroep op de scholen om de kinderen een creatieve bijdrage te laten leveren in de vorm van bijvoorbeeld versiering en/ of zang. - De kinderen uit groep 4 worden door de kerk en school uitgenodigd mee te doen aan de Eerste Heilige Communie. De werkgroep Eerste Heilige Communie verzorgt de intensieve samenwerking met ouders en kinderen tijdens de voorbereiding. Specifieke aandacht voor onze katholieke signatuur is verder te vinden in de lessen levensbeschouwing en de vieringen. Schoolgids Situering van de school in de wijk Basisschool de Horizon ligt in de wijk Ommoord. De wijk is te bereiken met de auto via de A20 of met de metro, halte Graskruid of met de buslijnen 35, 37 en 175 halte Graskruid of met de trein station Alexander. De peuterspeelzaal en de basisschool zitten samen in één gebouw. De gymnastiekzaal ligt op vijf minuten loopafstand van het gebouw aan het Barbarakruid. De groepen 3 t/m 8 hebben daar gymnastiek. Onze school beschikt over ruime pleinen rondom het schoolgebouw. Zo is er een verkeersplein, een peuterplein en een plein met klimtoestellen. 1.4 Schoolgrootte De school is een middelgrote school met 48 peuters en ongeveer 230 basisschool leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen: 3 kleutergroepen, twee groepen 3, één groep 4, één groep 5, één groep 5/6, één groep 7 en één groep 8. Het team bestaat uit 23 leerkrachten en één conciërge. 1.5 Schooltijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur uur Woensdag: uur Op sommige dagen wordt wel eens afgeweken van de vaste schooltijden en bijvoorbeeld een continurooster gedraaid, waardoor de kinderen eerder uit zijn. Daarnaast is er een enkele maal voor een bepaalde groep een buitenschoolse activiteit, waarvan de tijden niet helemaal overeenkomen met onze schooltijden. U krijgt hierover altijd een apart bericht. 1.6 Het aanmelden van nieuwe leerlingen Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Het is voor ons plezierig als kinderen ruim van tevoren worden aangemeld. Dit kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Wilt u uw kind eerder aanmelden? Dan spreken wij van een vooraanmelding. Om informatie te krijgen kunt u telefonisch een afspraak maken met één van de directieleden. Tijdens een rondleiding vertellen wij u alles over onze school. Hierna ontvangt u van ons een inschrijfformulier waarmee u uw kind kunt aanmelden. Binnen 10 weken na de aanmelding ontvangt u van ons een bericht met het besluit over de toelating. Wanneer uw kind is toegelaten krijgt u, een aantal weken vóór de verjaardag van uw kind, bericht in welke groep zij of hij geplaatst wordt. Vóór de vierde verjaardag mag uw kind in deze groep vijf ochtenden of middagen komen wennen. Afspraken hierover kunt u zelf met de groepsleerkracht maken. Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag het naar school, maar het is nog niet leerplichtig. Toch denken we dat het goed is voor de ontwikkeling van het kind wanneer het zo snel mogelijk hele dagen naar school gaat. U kunt dit regelen met de groepsleerkracht. Wanneer het kind vijf jaar is, is het leerplichtig. Wanneer uw kind tussentijds de school verlaat vult de leerkracht een onderwijskundig rapport in over uw kind. Hierin staat waar uw kind gebleven is met de leerstof en hoe onder andere zijn houding ten opzichte

4 4 - Schoolgids van zijn schoolwerk is. Zo weet de volgende school waar zij op moeten letten. Dit onderwijskundig rapport wordt opgestuurd naar de nieuwe school met tevens een uitschrijvingsbewijs. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Onze visie Op de Horizon staan we voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Om dit te realiseren dient de basis goed te zijn; het werken in een veilige en vertrouwde sfeer voor de kinderen, ouders en leerkrachten. We streven er naar dat alle kinderen op de Horizon met plezier naar school gaan, Horizonnig naar school. Als dit in orde is komt dat het leren ten goede. Ook is er een respectprotocol, waar wij ons met z n allen aan houden. De Horizon is een school met een leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen wij handelingsgericht werken. Dit houdt in dat wij het onderwijs zoveel mogelijk proberen af te stemmen op de onderwijsbehoefte van ieder kind. Dit realiseren wij door bij de cognitieve vakken op drie niveaus te werken met, afhankelijk van het niveau van het kind, extra instructie, verdieping of uitdaging. We volgen de ontwikkeling van de kinderen m.b.v. observaties, methodegebonden toetsen en de leerlingvolgsystemen OVM, Onderbouwd, Zien! en Cito. Deze informatie gebruiken we om: een doorgaande lijn te creëren in de ontwikkeling van de kinderen en om ons onderwijs continu te verbeteren. De communicatie en samenwerking met ouders is in dit proces belangrijk. Samen zijn we sterk(er). De voortdurende deskundigheidsbevordering van de leerkrachten is een andere prioriteit. Wij zijn een lerende organisatie, werkend in een professionele cultuur. Wij vinden een brede ontwikkeling van de leerlingen belangrijk. Zo besteden we niet alleen aandacht aan de cognitieve vakken, maar ook de expressievakken (tekenen, handenarbeid, muziek en drama), sociaal emotionele ontwikkeling(of sociaal leren), levensbeschouwing en gym(lekker Fit! school). Onze ambitie is om te zoeken naar een balans tussen deze vakken en om de talenten en mogelijkheden van alle kinderen maximaal en breed te ontwikkelen. Sterke, onderscheidende kwaliteiten van de Horizon zijn: - de sfeer (pedagogisch klimaat) - de rust - de communicatie met ouders - de structuur - de katholieke identiteit - een verzorgde school (uitstraling) - de zelfstandigheid van de leerlingen Via onze school op weg naar een hele mooie horizon voor uw kind! 2.2 Het klimaat van de school Basisschool de Horizon is een katholieke basisschool. Dit moet niet alleen te merken zijn binnen de levensbeschouwingslessen, maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar. Er moet wederzijds respect, openheid en vertrouwen zijn tussen allen die bij de school betrokken zijn. Een veilige, gestructureerde omgeving met duidelijke regels is een voorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. Daartoe heeft de Horizon, samen met de kinderen, een RESPECTPRO- TOCOL ontwikkeld. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen elkaar hierop aanspreken. Meer informatie over het respectprotocol en de schoolregels kunt u elders in deze schoolgids lezen. Wij vinden het van het grootste belang dat leerlingen op onze school niet alleen cognitieve vaardigheden leren, maar ook hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen, hun zelfvertrouwen kunnen opbouwen, verantwoording durven nemen, leren omgaan met anderen en leren verdraagzaam te zijn. Wij streven ernaar om op school een sfeer te creëren waarbij iedereen zich prettig voelt, de leerlingen, de ouders en de leerkrachten. DE ORGANISATIE VAN HET 3 ONDERWIJS 3.1 De organisatie van de school De peuterspeelzaal Naast de basisschoolgroepen 1 t/m 8 is er ook een peuterspeelzaal gehuisvest in ons gebouw: Ieniemienie. Bij Ieniemienie zijn kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden welkom. De peuterspeelzaal is opgezet om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen door hen samen te brengen in een groep onder deskundige leiding. Veel ouders vinden het belangrijk dat hun peuter de kans krijgt met anderen (leeftijdgenoten) te spelen. Beweging, creativiteit, spelen, taalontwikkeling en sociale vorming zijn voor peuters erg belangrijk. In de peuterspeelzaal wordt deze ontwikkeling gestimuleerd en begeleid. Daarnaast is Ieniemienie een goede voorbereiding op onze basisschool. Wanneer de peuters doorstromen naar onze school komen zij niet in een vreemde omgeving. Zij kennen het gebouw, de speelplaats, de juffen en al een groot aantal regels. Bovendien is er een grote overeenstemming in aanpak van peuters en kleuters. De groepen 1 en 2 Dit noemen wij de onderbouw. De groepen ½ zijn heterogeen, wat betekent dat kinderen van 4,5 en 6 jaar bij elkaar zitten. Dit is een bewuste keuze. Het onderwijs in de groepen 1 en 2 is anders georganiseerd dan in de hogere groepen. Dit past bij het specifieke karakter van de kleuter. De kinderen werken veel samen. De oudere kinderen kunnen de jongere kinderen helpen met hun werk. Dit is van belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een ouder kind. Daarnaast kunnen de jongste kinderen zich optrekken aan de oudsten. De groepen 3 t/m 8 Dit noemen wij de bovenbouw. Vanaf groep 3 werken wij met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in een groep zitten. Regulier klassikaal onderwijs is

5 Schoolgids ons uitgangspunt. Binnen dit klassikale onderwijs wordt gedifferentieerd. Er zijn altijd kinderen die méér of minder dan de basisstof aankunnen. Meer informatie hierover kunt u lezen in paragraaf 4.1 van deze schoolgids. 3.2 Wie werken er in de school? Het team van de Horizon bestaat voornamelijk uit groepsleerkrachten. De groepsleerkracht geeft dagelijks onderwijs aan de kinderen. Zij/hij bereidt de lessen voor, geeft les en begeleidt de kinderen. De groepsleerkracht observeert de kinderen en registreert de vorderingen. Bovendien onderhoudt de leerkracht de contacten met de ouders. Schoolmaatschappelijk werk Bij ons op school is een schoolmaatschappelijk werkster werkzaam. Cobie Moret is de schoolmaatschappelijk werkster van de Horizon. Het schoolmaatschappelijk werk levert een bijdrage aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van het kind. In die zin is het een goede aanvulling op de leerlingenzorg zoals we die al kennen op school. De schoolmaatschappelijk werkster richt zich op psychosociale problemen. Dit zijn problemen die een sociale, culturele of economische oorzaak hebben. Uiteindelijk kunnen deze problemen ook de leerprestaties van het kind nadelig beïnvloeden. Uiteraard neemt de intern begeleider of de leerkracht, als extra zorg of doorverwijzing gewenst is, eerst contact op met de ouders van het kind. Verdere stappen kunnen alleen genomen worden met instemming én medewerking van de ouders. 3.3 De samenstelling van het team De verdeling van de groepen en taken over het team is als volgt: Directie Peuterspeelzaal Groep 1/2A Groep 1/2B Groep 1/2C Groep 3A Groep 3B Groep 4 Groep 5 Groep 5/6 Groep 7 Groep 8 Carmen de Gruijl (directeur) Henk Pijnenburg (adjunct) Pamela Heniger Carmen Bhawanidin Diana van Doren Kim Huijbrecht Arzu Özdemir Ellen Agten Brenda van Leeuwen Diana van Doren Jacqueline Groeneweg Melanie Klein Manon Kanters Marian Kinwel Manon Kanters Ingrid Leeflang Arzu Özdemir Svenja Vennink Bert Meerhoff Annelies Nöllen Esther van Beek Anja Landman Lucy Schouten Bewegingsonderwijs Jessica Mooij Schoolmaatschappelijk werk Cobie Moret Conciërge IB ICT/Arbo Martin Visser Natasja Hoogerheide Brenda van Leeuwen Bert Meerhoff

6 6 - Schoolgids Stagiaires De Horizon heeft goede contacten met de Pedagogische Academie voor Basis Onderwijs (PABO) Thomas More en het Albeda college. Om in de praktijk ervaring op te kunnen doen lopen de studenten op de basisschool stage. Het spreekt voor zich dat met verworven informatie vertrouwelijk zal worden omgegaan. De eindverantwoording blijft bij de groepsleerkracht. 3.5 Vervanging bij ziekte leerkracht Zodra wij een ziekmelding van een leerkracht ontvangen, gaan wij op zoek naar een invaller. Wij zullen de groep zo snel mogelijk laten opvangen door een leerkracht. Mochten er geen invallers beschikbaar zijn, dan worden de kinderen verdeeld over verschillende groepen. Wij vragen uw begrip voor deze situatie. Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht melden wij u schriftelijk welke maatregelen wij nemen om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. 3.6 Nascholing team Het vak van leerkracht is in voortdurende ontwikkeling. Vandaar dat alleen de opleiding aan de PABO niet meer voldoende is. Wij scholen ons steeds bij. Ieder jaar nemen wij met het team deel aan één of meerdere nascholingen aansluitend bij een onderwijskundig onderwerp. Daarnaast volgen verschillende leerkrachten ook individuele opleidingen en/of cursussen. 3.7 Personeelsvergaderingen Wekelijks zijn er na schooltijd vergaderingen met de eigen bouw: onderbouwvergadering en bovenbouwvergadering. Eén keer in de vier weken is er in plaats van de bouwvergadering een teamvergadering. DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS Instructie en zelfstandig werken Teneinde de inhoud van het onderwijs goed te kunnen overbrengen en inoefenen met de kinderen is een effectieve instructie van groot belang. In de groepen 3 t/m 8 werken wij met het directe instructiemodel. Aan de hand van dit model worden de lessen van taal en rekenen opgebouwd. Het model bestaat uit de volgende stappen: Stap 1: dagelijkse terugblik (een korte terugblik op de vorige les). Stap 2: Benoemen van het doel van de les. Stap 3: Korte heldere instructie geven. Stap 4: Begeleide inoefening van de stof. Stap 5 Zelfstandige verwerking van de stof. Stap 6 Terugkoppeling en evaluatie van de les. Dit model biedt de leerkracht de gelegenheid en ruimte om met een instructietafel te werken. Aan een instructietafel kan de leerkracht extra hulp bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Dit geldt voor zowel de langzamer lerende leerlingen als wel de vlotter lerende leerlingen. Een ander belangrijk uitgangspunt bij ons onderwijs is dat de kinderen al in een zo vroeg mogelijk stadium leren om zelfstandig te werken, d.w.z. zonder de hulp van de leerkracht bepaalde taken uitvoeren. Zelfstandig werken dient meerdere doelen. Het is goed voor het ontwikkelen van de zelfstandigheid van de kin- deren en het gevoel van competentie bij de kinderen. Daarnaast heeft de leerkracht hierdoor meer mogelijkheden bepaalde (groepjes) kinderen apart te begeleiden. In de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij hiervoor een stoplicht. Wanneer het licht op rood staat moet een leerling zelfstandig werken. Wanneer de leerkracht het licht op oranje zet mogen leerlingen zachtjes een vraag stellen aan hun buurman/buurvrouw. Pas wanneer het licht op groen staat is er de gelegenheid om een vraag aan de leerkracht te stellen. De andere leerlingen blijven rustig verder werken. Deze manier van werken bevordert ook de rust en structuur in de klas. 4.2 Basisontwikkeling Voordat een kind bij ons op school komt, heeft het al heel veel spelenderwijs geleerd. Op school gaat het kind verder met leren. Wij hebben veel materiaal waarmee de kinderen in de onderbouw kunnen werken en spelen. Door met materiaal te werken, leren kinderen allerlei nieuwe vaardigheden aan. De bedoeling bij het aanleren van nieuwe vaardigheden is dat we vanuit concrete handelingen (werken met materiaal) tot een abstract niveau (bijvoorbeeld getalbegrip) willen komen. In elke groep staan de materialen die voor het niveau van de kinderen geschikt zijn. Er wordt met de kinderen gesproken onder andere tijdens de kringactiviteiten over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Het aanleren van de rekenbegrippen gebeurt op dezelfde wijze. Dit is van groot belang voor het latere lees- en taalonderwijs. Er wordt vaak voorgelezen waardoor de luisterhouding van de leerlingen geoefend wordt. Ook vinden er voorbereidende schrijfactiviteiten plaats. Veel activiteiten worden in projectvorm met de leerlingen behandeld. Bij ons onderwijs in de groepen 1 en 2 maken wij o.a. gebruik van de methode Onderbouwd. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van deze methode. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren. De methode behandelt alle doelen op het gebied van taal en rekenen die kleuters aan het einde van groep 2 zouden moeten beheersen. Op taalgebied maken wij daarnaast ook gebruik van de methode Ik en Ko in verband met een doorgaande lijn vanuit onze peuterspeelzaal. 4.3 Taal Het onderwijs in de Nederlandse taal op onze school is erop gericht dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal goed gebruiken in situaties, die zich in het dagelijks leven voordoen. De leerlingen krijgen kennis van en inzicht in betekenis, gebruik en vorm van de taal. In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Taal Actief. Dit is een methode voor spelling, woordenschat en taalbeschouwing. 4.4 Lezen In onze samenleving neemt lezen een belangrijke plaats in. Kunnen lezen is de basis van alle leren: op school, op het werk en in het leven van alledag. We willen bereiken dat kinderen zelfstandig gangbare informatiebronnen zoals internet, boeken, kranten en tijdschriften kunnen verzamelen en verwerken. Kinderen leren lezen is daarom één van de belangrijkste

7 doelen van ons onderwijs. Goed kunnen lezen heeft een positieve uitwerking op het zelfbeeld en competentiegevoel van kinderen. Een goede leesvaardigheid vormt de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Naast het leren lezen wordt er ook veel gedaan aan leesmotivatie en leesbeleving. De kinderen van groep 3 leren lezen met de methode Veilig Leren Lezen. Op een speelse manier leren de kinderen in ongeveer zeven maanden de eerste beginselen van het lezen. Vanaf groep 4 gebruiken wij voor voortgezet technisch lezen de methode Estafette. Voor begrijpend lezen hebben wij de methode Nieuwsbegrip XL die door middel van actuele teksten verschillende leesstrategieën aan de kinderen aanbiedt. 4.5 Schrijven In groep 3 beginnen de kinderen hun handschrift te ontwikkelen met behulp van de door ons gekozen schrijfmethode. Dit gaat door tot en met groep 7. Wij gebruiken hiervoor de methode Pennenstreken. 4.6 Engelse taal Het onderwijs in de Engelse taal start in groep 7 en is erop gericht, dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen waarmee ze deze taal op een zeer eenvoudige manier kunnen gebruiken als communicatiemiddel. Zij krijgen kennis van de rol, die de Engelse taal speelt in de Nederlandse samenleving en als internationaal communicatiemiddel. Wij gebruiken hierbij de methode Real English. 4.7 Rekenen Het onderwijs in rekenen is erop gericht, dat de leerlingen verbanden kunnen leggen tussen het rekenonderwijs en hun dagelijkse leefwereld. De leerlingen krijgen inzicht in de getallen; zij rekenen uit het hoofd en cijferend. Ook breuken, decimale getallen, procenten en verhoudingen komen aan de orde. Leerlingen leren in alledaagse situaties met geld rekenen. In eenvoudige toepassingssituaties kunnen zij gangbare maten van lengte, oppervlakte, inhoud, tijd, gewicht en temperatuur hanteren. Ook leren de leerlingen tabellen en grafieken lezen. Het rekenonderwijs wordt vanaf groep 3 vorm gegeven m.b.v. de methode Wereld in Getallen. Tevens gebruiken we naast deze methode vanaf groep 4 extra de methode Nieuwsrekenen om redactiesommen te oefenen. Schoolgids Kennisgebieden Binnen de kennisgebieden onderscheiden we de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, natuur en techniek. Voor aardrijkskunde geldt, dat ons onderwijs zich richt op de beeldvorming van de aarde, dat leerlingen inzicht krijgen in de manier, waarop de natuur en het menselijk handelen de ruimtelijke inrichting beïnvloeden. Zij leren zich een kaartbeeld te vormen van de eigen regio, Nederland, Europa en de wereld. Uiteindelijk kunnen zij van de verschillende gebieden op de wereld specifieke kenmerken, bestaansmogelijkheden en ontwikkelingen aangeven. et onderwijs in geschiedenis is erop gericht, dat de leerlingen enige kennis hebben van belangrijke historische gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in verschillende perioden van de geschiedenis. Zij leren ook perioden uit hun eigen leven en uit de geschiedenis op een tijdsbalk te plaatsen. Voor verkeer geldt, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven als deelnemer aan het verkeer. De leerlingen nemen in groep 7 deel aan het landelijk theoretisch verkeersexamen. Bij goed gevolg ontvangen zij een verkeersdiploma. Bij het natuuronderwijs verkennen de leerlingen de natuur vanuit een kritische, vragende, waarderende en onderzoekende houding. Zij leren zorg te hebben voor een gezond leefmilieu. In maart/april in groep 6 maken de kinderen kennis met de schooltuin. Ieder kind krijgt een stukje grond. Er wordt van ze verwacht dat ze dit stukje grond zelf onderhouden, dit betekent o.a. onkruid wieden, verschillende soorten groente zaaien of planten en vervolgens oogsten. De zorg voor de schooltuin loopt door tot oktober in groep 7. Voor techniek maken de kinderen gebruik van de Techniek Torens. Ze werken in groepjes met techniekdozen. Op een zelfstandige manier maken ze kennis met verschillende aspecten van techniek. We hebben de volgende nieuwe methodes aangeschaft: Argus Clou voor natuur Wijzer! voor geschiedenis Wijzer! voor aardrijkskunde Wij zijn erg blij met de nieuwe up to date materialen voor deze kennisgebieden. 4.9 Expressie Binnen de expressievakken willen wij de vaardigheden en creativiteit van leerlingen bevorderen. Dat kan een individuele activiteit zijn of een groepsinstructie van de leerkracht. Tekenen, handvaardigheid, muziek en drama/dans behoren tot de expressievakken. Daarnaast wordt in ons brede schoolprogramma (na schooltijd) ook altijd een diversiteit aan expressievakken aangeboden Bewegingsonderwijs Leerlingen leren hun bewegingsmogelijkheden te vergroten door middel van spel en sportactiviteiten. Hierbij wordt door de leerlingen, in samenwerking met medeleerlingen, gewerkt aan een zo sportief mogelijk gedrag en een zo optimaal mogelijke inzet. De leerlingen van groep 5 en 6 krijgen, naast gymnastiek, zwemles en kunnen een diploma halen. We zijn een Lekker Fit!-school. Dat betekent o.a. dat er per groep

8 8 - Schoolgids één extra gymles per week is. Tevens hebben wij van de Gemeente Rotterdam een gymleerkracht beschikbaar gekregen. Daarnaast kunnen wij hierdoor diverse sportclinics aanbieden aan de leerlingen (kennismaken meet allerlei sporten door gastdocenten). Wij verzoeken u gymnastiekkleding mee te geven. Hieronder verstaan we: gympakje, korte broek, T- shirtje, sokken en gymschoenen met schone zolen. Kinderen zonder gymkleding mogen niet aan de gymles deelnemen. Het is niet toegestaan met sieraden of (grote) spelden of strikken in het haar te gymmen. Kinderen met lang haar dragen hun haar in een paardenstaart. Mocht uw kind niet mee kunnen gymmen dan graag een briefje meegeven. Zwemmen Naast twee gymlessen hebben de kinderen van groep 5 en 6 één keer in de week zwemles. De zwemles wordt gegeven op donderdagochtend om 9.00 uur in het zwembad aan de Zevenkampse Ring. De lessen worden verzorgd door de Gemeente Rotterdam. Goed kunnen zwemmen is voor kinderen heel belangrijk. Indien uw kind echt niet mee kan zwemmen, verzoeken we u dit schriftelijk te melden bij de groepsleerkracht. Een verkoudheid hoeft geen beletsel te vormen Levensbeschouwing, sociale vaardigheden en burgerschap Van groep 1 t/m 8 gebruiken wij de methode Hemel & Aarde om invulling te geven aan het catechese onderwijs. Deze methode werkt met thema s. Op allerlei manieren worden de kinderen aan het denken gebracht en wordt geprobeerd de relatie tussen de Bijbel en ons eigen leven duidelijker te maken. Rondom de Christelijke feestdagen is de inhoud en betekenis van deze feesten gedurende een aantal weken onderwerp van de lessen. In de hogere groepen bieden wij wereldgodsdiensten aan. Naast het leren, geven wij in alle groepen specifieke aandacht aan de sociale- en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Door gesprekken met leerlingen over uiteenlopende begrippen zoals onder andere: eerlijkheid, verdriet, geluk, vertrouwen en door het oefenen van vaardigheden en hun houding tegenover bepaalde onderwerpen streven wij ernaar deze ontwikkeling positief te stimuleren. Observaties door de leerkrachten zijn hierbij van groot belang. Wij laten ons hierbij ondersteunen door de methode Kinderen en hun sociale talenten Brede ontwikkeling Voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen bieden wij tijdens en na schooltijd verschillende activiteiten aan die worden gegeven door echte vakdocenten. De speerpunten liggen hierbij op het gebied van beweging, kunst en cultuur, techniek en sociaal-emotionele vorming. Daarnaast krijgen alle leerlingen in groep 8 een cursus EHBO die afgerond wordt met een EHBO diploma. Alle leerlingen in groep 7 krijgen een typecursus aangeboden die ook wordt afgerond met een diploma Extra activiteiten binnen de school voor de kinderen In principe gaan we er van uit dat kinderen aan alle activiteiten van de school deelnemen. Kinderboerderij Alle groepen gaan 1x in het schooljaar naar de kinderboerderij De Blijde Wei en volgen daar een praktische natuurles. Schooltuinen De groepen 6 en 7 hebben les over en op de schooltuin. Kunst en cultuur De Horizon maakt gebruik van een programma dat door de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) wordt aangeboden. Deze stichting biedt vooral programma s aan op kunstzinnig gebied zoals theateren poppenkastvoorstellingen, museumbezoek en gastlessen op school. Elk jaar kunnen de leerkrachten voor hun groep een keuze maken uit een totaal aanbod van de SKVR. Niet alle aanvragen van scholen worden gehonoreerd, dus het is nooit zeker of er ook daadwerkelijk een uitnodiging zal volgen. In de maandbrieven leest u wanneer bepaalde activiteiten plaatsvinden. Hert vervoer tijdens de uitstapjes van de groepen 1 en 2 willen wij graag met uw hulp realiseren. De uitstapjes van de groepen 3 t/m 8 zullen (zoveel mogelijk) gemaakt worden met het openbaar vervoer onder begeleiding van de leraar en begeleiders. De leerlingen zorgen zelf voor een opgeladen OV chipcard. Afscheid groep 2 Aan het eind van het schooljaar neemt groep 2 afscheid van de "kleuterschool". Dit doen zij door middel van een musical of liedjes waar zij heel goed voor hebben geoefend. U hoort bijtijds wanneer de musical opgevoerd gaat worden. Afscheid groep 8 Aan het eind van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van de basisschool. Dit doen zij door middel van een musical en een leuk uitstapje. U krijgt tijdig te horen wanneer dat allemaal plaatsvindt. Verkeersexamen groep 7 Groep 7 doet mee aan het verkeersexamen. In de periode voorafgaand aan het examen zal er nog flink geoefend worden. De kinderen die het verkeersexamen goed maken krijgen een verkeersdiploma.

9 Sport en spellendag Ieder jaar, rond mei/juni, hebben wij een sport-en spellendag voor de groepen 1 t/m 8 en de peuterspeelzaal. Nadere informatie volgt tegen die tijd. Schoolreis Ook dit jaar streven we ernaar om met de hele school tegelijk op schoolreis te gaan. Dit staat gepland voor vrijdag 19 september Werkweek Ook dit schooljaar gaan we met groep 8 op werkweek. De werkweek is van 4 t/m 8 april De locatie: Kampeerboerderij De Boomstronk in Otterlo. Schoolgids Wij volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet en besteden dan ook veel tijd aan overleg en scholing teneinde onze taak nog beter te kunnen uitvoeren. Daarnaast volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen op verschillende gebieden. Hieruit vloeit de vraag voort: hoe kunnen wij kinderen die een achterstand of voorsprong hebben op een bepaald gebied extra begeleiden? De afgelopen jaren hebben wij ons de werkwijze van handelingsgericht werken eigen gemaakt. Met deze werkwijze kunnen wij invulling geven aan het werken op drie niveaus in elke klas bij de taal en rekenvakken. Deze aanpak zullen wij de komende periode verder verbreden en implementeren in ons onderwijs. 5.2 Opbrengstgericht werken Wij hanteren voor het volgen van de leerlingen het leerlingvolgsysteem van Cito. Naast alle methodegebonden toetsen worden namelijk in alle groepen op vaste tijden (januari/februari en juni/juli) de Citotoetsen afgenomen. Al deze resultaten bekijken wij steeds nauwgezet. Niet alleen per leerling, maar ook per groep, per leerjaar en voor de hele school. Dit geeft richting aan ons beleid. Wij stellen ons namelijk op grond van deze resultaten de vraag hoe wij de resultaten kunnen verbeteren. Daar waar wij probleemgebieden of zwakke plekken constateren, nemen we in ons beleidsplan maatregelen op om dit te verbeteren. Jeugdbladen In de eerste weken van het schooljaar kunt u zich abonneren op de volgende jeugdbladen: Bladen Doelgroep Verschijnt Pippo voor de peuters iedere 4 weken Bobo voor kleuters iedere 2 weken Okki voor 6 tot 8-jarigen iedere 2 weken Taptoe voor 9 tot 12-jarigen iedere 2 weken Hello you voor groep 7 en 8 iedere 4 weken U krijgt hier inschrijfformulieren voor. Sporttoernooien De kinderen vanaf groep 5 kunnen, gedurende het schooljaar op woensdagmiddagen meedoen met verschillende sporttoernooien. Hiervoor ontvangt u altijd een bericht. DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school, kwaliteitszorg Voor het leveren van een goede kwaliteit onderwijs zijn heel wat zaken van belang: een goed pedagogisch klimaat, goede leerkrachten, goede materialen en lesmethoden, een goede organisatie en een goede leeren werkomgeving (gebouw). Met al deze onderwerpen zijn wij continu bezig. Natuurlijk zijn de materialen en middelen heel belangrijk. Echter de mensen die dagelijks met uw kind werken en aan wie u uw kind heeft toevertrouwd zijn nog veel belangrijker. De maatschappij verandert steeds en dus ook het onderwijs. 5.3 De resultaten van ons onderwijs De uitstroom: In de groepen 1 en 2 registreren de leerkrachten middels observaties de ontwikkeling van een kind. Deze informatie wordt in groep 2 verwerkt in het rapport. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 voeren een klassenadministratie. Op cognitief (=kennis) gebied leveren het gemaakte werk door de leerlingen en de resultaten van de methodegebonden toetsen informatie over de beheersing van de leerstof. De niet-methodegebonden toetsen leveren informatie over de cognitieve ontwikkeling van iedere leerling individueel, maar ook over het gemiddelde groepsniveau en uiteindelijk over de gemiddelde resultaten van de school in vergelijking met andere scholen. De gebruikte niet-methodegebonden toetsen op de Horizon zijn: Cito Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. AVI-toetsen (leesniveau) voor groep 3 t/m 8. Cito Technisch lezen voor groep 3 t/m 8. Cito Drie-Minuten-Toets (leestoets) voor gr. 3 t/m 8. Cito Spelling voor groep 3 t/m 8. Cito Rekenen-Wiskunde voor groep 3 t/m 8. Cito Begrijpend lezen voor groep 3 t/m 8. Cito Woordenschat. Cito Entreetoets voor groep 7. Cito eindtoets voor groep 8. De leerlingen, die het afgelopen schooljaar onze school verlieten, kregen het advies: 3 leerlingen vmbo kaderberoeps; 2 leerlingen vmbo kaderberoeps/theoretisch; 11 leerlingen vmbo theoretisch; 3 leerlingen vmbo theoretisch/havo; 8 leerlingen havo; 1 leerling vwo.

10 10 - Schoolgids Cito Eindscore: Eén maat waarmee we de resultaten van ons onderwijs kunnen meten, is de gemiddelde score op de Cito -eindtoets. Hieronder vindt u de resultaten op de Citoeindtoets van de laatste 3 schooljaren. Jaar Cito eindscore , , ,0 Het oordeel van de inspectie Op basis van het toetsingskader van de inspectie heeft de Horizon in 2014 wederom een basisarrangement toegekend gekregen. Een school krijgt een basisarrangement, als de inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van de school. wikkeling van de leerlingen. Aan de hand van deze informatie stellen wij onze groepsplannen weer bij zodat elk kind het onderwijsaanbod krijgt dat het nodig heeft. We hebben ook een groepsplan gedrag voor de sociale emotionele behoeften van de kinderen, waarvoor we onder andere de vragenlijsten van het volgsysteem ZIEN gebruiken. Een weerslag van de resultaten op alle toetsen en gemaakt werk ziet u terug in de rapporten die de kinderen vanaf groep 3 drie keer per jaar krijgen. Alle ouders worden na het eerste en tweede rapport uitgenodigd om de resultaten van hun kind(eren) te bespreken ( omstreeks november en maart). Zie de schoolkalender voor de exacte data. 5.4 Schoolplan Elke vier jaar wordt door basisscholen een plan opgesteld voor de toekomst. Hierin wordt in grote lijnen beschreven hoe we in die periode de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren. U kunt het schoolplan op school inzien. Op basis van het schoolplan worden elk schooljaar de doelen voor het lopende schooljaar vastgesteld en vastgelegd in een schooljaarplan. Hierin worden de doelen ook vertaald naar acties. Gedurende het schooljaar wordt de uitvoering van alle acties door de directie gemonitord en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen Groepen 1 en 2 Het is heel belangrijk om kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Dit doen wij aan de hand van Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys. De leerkracht observeert het kind iedere dag en noteert ontwikkelingen. Dit systeem geeft ons informatie over de ontwikkeling op dat moment, maar ook aanwijzingen over welke stof wij de kinderen nog moeten aanbieden. In de kleuterperiode nemen we twee Citotoetsen af. Bij de interpretatie van de toetsgegevens houden wij voortdurend het kind zelf voor ogen. Zeker bij het jonge kind is een toets een momentopname en zo bekijken wij dat ook. De kinderen van groep 2 krijgen twee keer per schooljaar een rapport, gevolgd door een rapportgesprek met ouders. Groepen 3 t/m 8 Sinds twee jaar hebben wij het handelingsgericht werken ingevoerd. Hierbij richten wij ons op wat het kind nodig heeft om een bepaald doel te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft. Van elke groep worden deze gegevens verwerkt in een pedagogischdidactisch groepsoverzicht. Daarnaast wordt er in elke groep gewerkt met groepsplannen waarbij per vak clustering plaatsvindt van kinderen met soortgelijke onderwijsbehoeften. Wij werken op deze wijze binnen elke groep op drie niveaus. Door middel van het afnemen van toetsen (methodetoetsen en Cito-toetsen) krijgen wij informatie over de voortgang van de ont- Groeps- en leerlingbesprekingen Minimaal 3x per jaar hebben de groepsleerkrachten een gesprek over de groep met de interne begeleider. Daarin worden alle gegevens en daarmee de onderwijsbehoeften van de groep besproken. Daar waar een kind opvalt, kan tot actie besloten worden. Daarnaast is er elke twee weken een zorgoverleg tussen directie en IB ers. In dit overleg wordt de voortgang van de cyclus van het handelingsgericht werken bewaakt en worden o.a. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften besproken. 6.2 Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften Ieder kind ontwikkelt zich in eigen tempo en heeft eigen mogelijkheden. Een kind in de kleuterleeftijd ontwikkelt zich in sprongen. Soms ontwikkelt een kind zich sneller, soms trager. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Deze kinderen hebben behoefte aan extra zorg en ondersteuning. Wanneer is een kind een leerling met speciale onderwijsbehoeften en is ondersteuning nodig? Een leerling met speciale onderwijsbehoeften op de Horizon is een leerling die op- of uitvalt met betrekking tot de verschillende vakgebieden of met betrekking tot het gedrag, sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkracht is primair verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in de groep. De intern begeleider bepaalt halfjaarlijks samen met de leerkracht welke leerling valt binnen de categorie leerling met speciale onderwijsbehoeften. Hiervoor heeft de school richtlijnen opgesteld. Alle nadere afspraken over kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn vastgelegd in het Horizon Handboek. Vanzelfsprekend blijft het per leer-

11 ling een afweging en maatwerk. De intern begeleider bespreekt dit in het zorgoverleg met de directie. De gesignaleerde specifieke onderwijsbehoeften zullen in die situaties ook altijd met de ouders worden besproken. Ontwikkelingsperspectief (OPP) In enkele gevallen kan het voorkomen dat een leerling op één of meerdere vakken naar verwachting het eindniveau van groep 8 niet zal behalen. In zo n situatie wordt voor de betreffende leerling een OPP opgesteld teneinde voor die leerling een optimale en maximale ontwikkeling in kaart te brengen, gebaseerd op een reële, beredeneerde verwachting. Het primaire doel van het OPP is de ontwikkelingskansen van de leerling te optimaliseren. De Horizon is van mening dat het voor de ontwikkeling van de leerlingen belangrijk is om zo lang mogelijk mee te doen aan het basisaanbod van het onderwijs, zo nodig aangevuld met geïntensiveerde instructie en oefening. Pas als langdurige intensivering (meer instructie- en verwerkingstijd) telkens onvoldoende resultaat heeft, breekt het moment aan dat doelen die niet essentieel zijn voor de uitstroombestemming vervallen (dispenseren), zodat de Horizon alle leertijd kan besteden aan doelen die wel relevant zijn. Leerlingen die bovenschoolse zorg ontvangen vanuit het samenwerkingsverband krijgen ook een OPP. 6.3 Passend Onderwijs in algemene zin Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De regering wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen er voor moeten zorgen dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Veelal zal dit op de school zijn waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling). Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan wordt gekeken naar een andere school die de gewenste ondersteuning wel kan bieden. Dit kan ook een school voor speciaal basisonderwijs zijn. De mogelijkheid dat een kind voor de beste ondersteuning een passende plek vindt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster) onderwijs blijft bestaan. De indicatieprocedures die hiervoor nodig zijn, worden wel aanzienlijk eenvoudiger gemaakt. De mogelijkheid voor extra financiering binnen het reguliere basisonderwijs (rugzakje) verdwijnt. Leerlingen die nu een rugzakje hebben, kunnen hier nog tot uiterlijk 1 augustus 2016 gebruik van maken. Om het bovenstaande mogelijk te maken gaan de basisscholen nauw samenwerken. Deze samenwerking vindt plaats in een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Wij zijn als school verbonden aan: PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl, adres: Schoolgids In het samenwerkingsverband zullen scholen de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk organiseren. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken. Passend Onderwijs op school Wanneer een kind op een school wordt aangemeld, zal deze school zoveel als mogelijk proberen een passende onderwijsplek te bieden. Alle scholen moeten aan de door het samenwerkingsverband vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen schooljaar hebben alle basisscholen een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/ verzorger(s) in te zien op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school. Bij de aanmelding moeten de ouders alle belangrijke informatie over hun kind kenbaar maken aan de school, ook de mogelijke extra ondersteuning die hun kind op school nodig heeft. Tevens moeten ouders aangeven of hun kind bij meerdere scholen is aangemeld en welke de eerste school van aanmelding is. De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. Tijdige aanmelding (bij voorkeur 10 weken voor de start van het schooljaar) is dus erg belangrijk. Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en de andere scholen in de regio, en de voorkeuren van de ouder(s)/ verzorger(s). Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht. Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doet de school uiteraard in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s). Slechts in uitzonderlijke situaties mag een school een kind weigeren zonder dat daar een zorgplicht aan verbonden is. Dit alles, en nog vele andere zaken met betrekking tot het toelatingsbeleid, is terug te vinden op de website van de school of op te vragen bij de directie van de school. Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, zal een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben, zal er weinig veranderen. Wel bestaat de mogelijkheid dat er op termijn op school of in een groep meer kinderen komen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit is echter afhankelijk van de afspraken die de scholen in de regio met elkaar maken. Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering

12 12 - Schoolgids van passend onderwijs is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouder(s)/verzorger(s) en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan ontwikkelen. We noemen dat educatief partnerschap. Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van een kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs, worden ouders/verzorgers nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij het kind van belang zijn. Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zal zorgen voor een betere samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. Samen is meer! 6.4 Schoolondersteuningsprofiel van De Horizon In zijn algemeenheid zijn wij op de Horizon erg trots op het feit dat wij leerlingen met een grote diversiteit aan speciale onderwijsbehoeften goed onderwijs kunnen bieden en deze leerlingen ook op de school binnenhouden. We hebben een laag verwijzingspercentage, terwijl we toch een vrij groot aantal leerlingen hebben met speciale onderwijsbehoeften. Dit is onze huidige kracht die we willen vasthouden, borgen en op een nog iets hoger niveau brengen. Het blijft per aanmelding en specifieke situatie echt nodig om op maat te kijken of wij een leerling goed onderwijs kunnen bieden, waar het kind recht op heeft. Dit geldt zeker voor de leerlingen die van een andere school komen, zij instromers. Bij de instroom in de peuterspeelzaal en/of groep 1 zijn vaak speciale onderwijsbehoeften nog niet bekend. Wij zullen per aanmelding o.a. kijken naar: Het totaal aantal leerlingen in een groep. De verdeling jongens en meisjes in een groep. Het totaal aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften in een groep. Het totaal aantal leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen de school. Het totaal aantal leerlingen per zorgcategorie b.v. autisme spectrum stoornis of ADHD in een groep. Meer informatie over ons ondersteuningsprofiel kunt u lezen in het profiel zelf dat u kunt downloaden via onze website. 6.5 Kinderen met een rugzak / arrangement Op 1 augustus 2003 is de wet op de Leerling Gebonden Financiering definitief ingevoerd. Ouders met kinderen die een indicatiestelling hebben gekregen van het REC (Regionaal Expertise Centrum) konden hun kinderen aanmelden bij een reguliere school. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 komt de Leerling Gebonden Financiering in principe te vervallen. Echter rugzakjes die reeds zijn toegekend in of eerder mogen nog één jaar door lopen. Voor deze kinderen heeft de Horizon als taak om adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zoveel mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. Passend onderwijs, rekening houdend met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig, welke kennis heeft het al, welke knelpunten moeten worden opgelost, wie kunnen ons daarbij eventueel helpen enz. De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden voor het opvangen van kinderen. Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld: verstoring van rust en veiligheid, toegankelijkheid van het gebouw, verstoring van het leerproces. Meer informatie is terug te vinden in ons schoolondersteuningsprofiel dat u kunt downloaden via onze website. Kinderen die een arrangement hebben vanuit het samenwerkingsverband krijgen een OPP. 6.6 Centrum voor Jeugd en Gezin Wanneer uw kind vier is, neemt de sector Centrum voor Jeugd en Gezin de zorg voor uw kind over van het consultatiebureau van de thuiszorg. Wat doet de CJG voor kinderen op de basisschool?: Kinderen van vijf jaar worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. U kunt ook vragen stellen over problemen en een afspraak maken met het Jeugdgezondheidsteam. Kinderen uit het buitenland worden door de CJG uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. De CJG brengt in Rotterdam en enkele omliggende gemeenten d.m.v. vragenlijsten de psychosociale gezondheidstoestand van de jeugd (tussen 0 en 19 jaar) in beeld. Prikken worden gegeven wanneer uw kind negen jaar wordt. (DTP en BMR) De CJG adviseert scholen over gezondheidszaken (bijv. hygiëne) en doet onderzoek bij gezondheidsproblemen (bijv. luizenproblematiek). Op scholen vindt regelmatig overleg plaats tussen diverse instellingen over de ontwikkeling van de leerlingen. De CJG neemt daar ook deel aan. Het team is ook actief in buurtnetwerken jeugdhulpverlening. Alle gegevens over uw kind worden vertrouwelijk behandeld. Als een andere instantie gegevens opvraagt, wordt vooraf altijd toestemming aan de ouders gevraagd of deze gegevens opgestuurd mogen worden. Wanneer u verhuist, stuurt de CJG het dossier (als u daar geen bezwaar tegen maakt) naar de CJG die werkt voor de nieuwe school van uw kind. In elk jeugdgezondheidscentrum ligt de folder Niet tevreden? Doe er wat aan! In deze folder staat wat u kunt doen als u niet tevreden bent. 6.7 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld De 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond' is een stappenplan voor professionals bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stappenplan maakt medewerkers van de scholen duidelijk welke stappen zij moe-

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2016-2017 2 - Schoolgids 2016-2017 VOORWOORD Beste ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de schoolgids met kalender van basisschool de Horizon voor het schooljaar 2016-2017. Deze schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatieavond groep 4b

Informatieavond groep 4b Informatieavond groep 4b Leerkrachten: Chantal Laven: aanwezig op maandag en dinsdag. Anja v.d. Maaden: aanwezig op woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen. Samenstelling van de groep: 25 leerlingen

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg

Welkom. Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom Michelle van der Meer Sophie Altenburg Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Sfeer en gedrag Het eindadvies Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op

Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op Welkom Welkom De vakken Wat verwachten we van de leerlingen? Het eindadvies Cito Entree toets & School Vragen Lijst NIO-toets Schooltypen en oriëntatie op het V.O. Typisch groep 8 Vragen? Taal Spelling

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij het goed informeren van ouders belangrijk. Zoals bekend werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys waar ook een ouderportaal

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit

-Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP Erik Smit -Samen meertalig en talentvol de wereld in- GROEP 8 2017-2018 Erik Smit erik.smit@agora.nu WAT KUNNEN DE KINDEREN VERWACHTEN DIT SCHOOLJAAR? Schoolkeuze voortgezet onderwijs Kamp van 27 september tot 29

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014

SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 SBO 3 BOOR ZORGPLAN 2013-2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie op zorg... 4 Opbrengstgericht werken en passend onderwijs... 5 De structuur van de zorg... 9 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016

Informatie over groep 8. schooljaar 2015-2016 Informatie over groep 8 schooljaar 2015-2016 Leerkrachten Judith Knijn judithknijn@geertholle.nl Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag Van 16 oktober tot maart 2016 zwangerschapsverlof Esther Buijsman

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving.

ONS SCHOOLCONCEPT Onze visie: Algemene schoolregel: Ik laat zien dat ik respect heb voor mezelf, de ander en mijn omgeving. HET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP) VAN OBS HET LANG Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Alle basisscholen maken dan deel uit van een samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Onze

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Technisch Lezen: Net als vorig jaar hebben wij 3x per week Estafette lezen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend het eerste half uur. Kinderen lezen hierbij op eigen niveau. Begrijpend

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d

Ondersteuningsprofiel Maartenscollege d.d Ondersteuningsprofiel Maartenscollege 2015-2016 d.d 1-10-2015 1 INHOUDSOPGAVE voorwoord... 3 Inleiding... 3 1 Wie zijn we en welk onderwijsaanbod is er op onze school?... 3 Missie en visie van het Maartenscollege...

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie