opleiding tot Psychosociaal Therapeut cursusjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opleiding tot Psychosociaal Therapeut cursusjaar 2015-2016"

Transcriptie

1 Bureau De Roos studiegids opleiding tot Psychosociaal Therapeut cursusjaar

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Over Bureau De Roos 3 Hoofdstuk 2 Missie en uitgangspunten van Bureau De Roos 5 Hoofdstuk 3 Opleidingsvarianten Variant 1: Opleiding tot Psychosociaal Therapeut Variant 2: Praktische Variant Variant 3: Hoorcollege Variant Bijlage 1 Overzicht van de modules 12 Bijlage 2 Praktische informatie over de opleiding 13 Bijlage 3 Inschrijfformulier Variant 1 en 2 14 Bijlage 4 Inschrijfformulier Variant 3 18 Contactgegevens 22 1

3 Inleiding Fijn dat u belangstelling heeft voor de opleiding tot Psychosociaal Therapeut van Bureau De Roos. Een unieke opleiding, omdat zij in het Nederlands taalgebied de enige is die psychosociaal therapeuten opleidt vanuit het (joods-)christelijk denken. Deze studiegids biedt informatie over de inhoud, de organisatie en de doelstellingen van de opleiding. Daarnaast vindt u een korte uitleg over het gedachtegoed dat de basis vormt voor ons onderwijs. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Bureau De Roos. Achterin deze studiegids vindt u onze contactgegevens. We verwelkomen u graag als student van een van onze opleidingen. Met vriendelijke groet, Gineke Klinkhamer directeur 2

4 hoofdstuk 1 Over Bureau De Roos Bureau De Roos is een christelijk bureau voor psychosociale opleiding en hulpverlening. Onze naam is ontleend aan Jesaja 35 vers 1: De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een roos (Jesaja 35:1). Soms kan het leven ervaren worden als een droge dorre woestijn, waar allerlei doornen en distels het leven moeilijk en pijnlijk maken. Veel mensen worstelen met de vraag of het ook anders kan; of hun woestijn ooit nog bloeien zal. Bureau De Roos wil graag behulpzaam zijn bij het beantwoorden van onder andere deze vraag. Vanuit een christelijke levensvisie en op wetenschappelijk verantwoorde wijze bieden wij een aantal diensten aan. Eén daarvan is de opleiding tot Psychosociaal Therapeut, waarover deze studiegids gaat. Varianten Opleiding Psychosociale Therapie De opleiding tot Psychosociaal Therapeut kent drie varianten. Variant 1: Opleiding tot Psychosociaal Therapeut (3,5 jaar) U volgt alle modules, leest alle verplichte literatuur en neemt deel aan de intervisie en tentamens. Als u de opleiding met voldoende resultaat volgt en afsluit, ontvangt u het diploma Psychosociaal Therapeut. Hier is het diploma Psychosociale Basiskennis bij inbegrepen (zie paragraaf Psychosociale Basiskennis). Variant 2: de Praktische Variant (3,5 jaar) In deze variant volgt u de reguliere opleiding en neemt u deel aan de intervisie. De literatuur is facultatief in plaats van verplicht en u maakt geen tentamens. Wel maakt u de opdrachten en verslagen die met de intervisie samenhangen. Deze variant is geschikt wanneer u zich wilt professionaliseren in de begeleiding van mensen, maar niet als doel hebt om zelfstandig werkend, vrijgevestigd therapeut te worden. In plaats van een diploma ontvangt u een getuigschrift van deelname aan de opleiding. Variant 3: de Hoorcollege Variant (3,5 jaar) In deze variant volgt u de studiedagen, maar hebt u verder geen verplichtingen wat betreft het deelnemen aan intervisie, lezen van literatuur en maken van opdrachten. Deze variant is interessant wanneer u met een geringe tijdsinvestering wilt werken aan uw persoonlijke groei of als u uw kennis op het gebied van begeleiding van mensen wilt uitbreiden en verdiepen. In hoofdstuk 3 van deze studiegids vindt u een verdere toelichting op deze varianten. Psychosociale Basiskennis Een aantal verzekeraars heeft eindtermen geformuleerd waaraan een therapeut in ieder geval moet voldoen, wil hij in aanmerking kunnen komen voor vergoeding van zijn trajecten. Samen vormen deze eindtermen de Psychosociale Basiskennis (PSBK). Ook beroepsverenigingen en 3

5 koepelorganisaties stellen het certificaat Psychosociale Basiskennis verplicht om in aanmerking te komen voor lidmaatschap of registratie. Vanaf het cursusjaar 2015/16 biedt Bureau de Roos deze Psychosociale Basiskennis geïntegreerd aan binnen de opleiding. Studenten van Variant 1 hebben dus na 3,5 jaar niet alleen hun diploma tot Psychosociaal Therapeut op zak, maar ook het diploma Psychosociale Basiskennis. Dit diploma is erkend door de daarvoor aangewezen organisaties. De opleiding PSBK wordt apart aangeboden voor oud-studenten en reeds in het veld werkzame therapeuten. Zie hiervoor de informatie onder opleiding Psychosociale Basiskennis op onze website. Specialisatiejaar kindertherapie Dit specialisatiejaar is bedoeld voor mensen die zich bezighouden of willen gaan bezighouden met het begeleiden van kinderen. U kunt hierbij denken aan (zorg-)begeleiders in de Jeugdzorg, orthopedagogen, psychologen, groepsleerkrachten, intern begeleiders, speltherapeuten en maatschappelijk werkers. Studenten die de Basisopleiding tot Psychosociaal Therapeut hebben gevolgd kunnen daarna het specialisatiejaar kindertherapie volgen. Andere diensten Naast deze opleidingen biedt Bureau De Roos verschillende andere diensten: - Bijscholing en nascholing voor psychosociaal therapeuten. - Cursus- of thema-avonden voor onder andere scholen, gastouderbureaus, kerken en verenigingen over onderwerpen die te maken hebben met opvoeding en gezin, relaties, gedragsproblemen, traumaverwerking, hulpverlening en pastoraat. - Psychosociale hulp voor volwassenen, kinderen en ouders. Voor meer informatie over de bovengenoemde mogelijkheden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Bureau de Roos. De contactgegevens vindt u achter in deze Studiegids. 4

6 hoofdstuk 2 Visie en missie van Bureau De Roos Bureau De Roos gaat uit van een christelijke levensvisie, waarbij de Bijbel gezien wordt als het Woord van God. In de Bijbel lezen we dat God en de mens van huis uit bij elkaar horen. Hierbij wordt ieder mens gezien als een unieke persoonlijkheid die mag groeien naar volwassenheid (Efeze 4): een innerlijke zelfstandigheid om vanuit je hart, vanuit je authentieke zelf, je bestaan vorm te kunnen geven in relatie met anderen, zonder afhankelijk te zijn van beloning of straf. Ons hart Het gaat om ons hart. Dat staat mooi verwoord in het onderstaande citaat: Therapie is niets anders dan een persoon te helpen diens eigen authentieke emoties en wilsimpulsen zijn hart terug te vinden. Een therapeutisch groeiproces is een ontwikkeling tot zelfstandigheid. Zelfstandigheid ontstaat als het hart wordt gehoord en erkend. Als de structuur de impulsen van het hart niet meer tegenhoudt of verdoezelt, maar in de wereld helpt te brengen. Als iemand de volle verantwoording voor zijn eigen gedrag durft te nemen en daarvoor niet meer afhankelijk is van het oordeel van anderen. (Boswijk, R.( 1997). Liefde in wonderland, p. 96. Haarlem: De Toorts ) Ballingschap Er is een parallel met het Bijbelse begrip ballingschap. De mens is op vreemde grond. In psychologische zin kan een mens vervreemd zijn van zichzelf, niet meer thuis zijn in zijn eigen hart. Hij is dan de voeling met zijn eigen ik en met zijn diepste verlangens kwijt. Dan is het belangrijk dat hij thuis gaat komen bij zichzelf. Het zal duidelijk zijn dat het hier niet gaat om uiterlijk thuiskomen. Het gaat erom dat hij van binnen thuis komt en weer grond onder zijn voeten krijgt. Zodat hij weer op eigen bodem leeft. Zodat hij kan worden wie hij van oorsprong mocht zijn. Om van daaruit te mogen groeien, bloeien en vrucht te dragen. De weg terug Dit roept de volgende vraag op: waardoor raakt iemand het leven vanuit zijn hart, zijn unieke authentieke zelf kwijt, zodat therapie nodig kan zijn om de mens weer bij zijn hart terug te brengen? De ervaringen die een mens opdoet in zijn leven, de boodschappen die hij ontvangt en niet ontvangt en zijn vertalingen ervan, maken dat er bepaalde overtuigingen ontstaan. Van daaruit ontstaat bepaald gedrag. Want waar je van overtuigd bent, vormt hoe je in het leven staat. Deze overtuigingen kunnen belemmerend zijn en het hart pantseren, zodat onze vrijheid beperkt wordt. Daardoor ontstaat gedrag dat niet meer in directe verbinding staat met het hart. Dit niet meer in verbinding staan met het hart doet pijn en maakt doorgaans ongelukkig. Daarnaast staat de mens in zijn leven voortdurend voor de keuze tussen goed en kwaad; tussen leven en dood. Ieder mens ervaart aan den lijve de worsteling die bij deze keuzes horen. Ook deze keuzes kunnen leiden tot het verlies van verbinding met het eigen hart of met de ander. De pijn die uit het verlies van verbinding voortvloeit kan de mens ertoe aanzetten op zoek te gaan naar de weg naar huis. Het kan iemand er ook toe brengen om therapeutische hulp te gaan zoeken. Om weer een weg terug te vinden naar zijn eigen hart en van daaruit het leven vorm te kunnen geven. 5

7 Terugreis als missie De missie van Bureau De Roos is eraan bij te dragen dat mensen hun weg naar huis vinden. Bureau De Roos wil therapeuten opleiden die allereerst zelf meer thuis mogen komen en vervolgens ook anderen op een professionele manier kunnen ondersteunen hun weg naar huis te vinden. 6

8 hoofdstuk 3 Opleidingsvarianten Variant 1: de opleiding tot Psychosociaal Therapeut Bureau De Roos verzorgt een 3,5 jarige opleiding tot Psychosociaal Therapeut op hbo-niveau. De opleiding is bedoeld voor mensen die zich bezighouden of willen gaan houden met het begeleiden van mensen. Vanuit christelijk perspectief wordt de uitdaging aangegaan om te kijken naar de bestaande theorieën over hulpverlening, hun methoden en welke plaats zij al of niet kunnen innemen binnen dit perspectief. Doelstelling opleiding tot Psychosociaal Therapeut Het doel van onze beroepsopleiding is om studenten te scholen en te vormen tot hulpverleners die op verantwoorde wijze andere mensen kunnen begeleiden. De professionaliteit van de Psychosociaal Therapeut berust op zijn/haar competenties. Dat wil zeggen dat de student de verworven kennis en de noodzakelijke vaardigheden en attitude geïntegreerd heeft en deze in de praktijk weet te brengen. Competenties De competenties waartoe de studenten bij Bureau De Roos worden opgeleid, zijn geformuleerd binnen de volgende domeinen: 1. De persoon van de hulpverlener. 2. Methodisch hulpverlenen. 3. Professioneel communiceren. 4. Theoretisch funderen. 5. Multidisciplinair werken. 6. Werken aan professionaliteit en professionalisering. Voor elk van deze domeinen is dus een aantal competenties geformuleerd, die u tijdens de opleiding gaat verwerven. Wanneer u alle onderdelen met goed gevolg hebt afgerond, bezit u de kennis, vaardigheden en attitude om -onder supervisie en gesteund door intervisie- als beginnend Psychosociaal Therapeut te functioneren. Doelgroep van de opleiding tot Psychosociaal Therapeut Bureau De Roos ziet het als haar missie om een ieder die in zijn leven of werk te maken heeft met de begeleiding van mensen, toe te rusten. De opleiding is een professionele basis voor mensen die een eigen praktijk als hulpverlener willen opzetten of hierin al werkzaam zijn. Ook kunt u denken aan begeleiders in de Jeugdzorg, groepsbegeleiders, psychopastorale werkers, counselors, coaches, P&Ofunctionarissen, verpleegkundigen, predikanten, maatschappelijk werkers, intern begeleiders en leerkrachten. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen de opleiding volgen voor hun persoonlijke groei. Afhankelijk van het doel waarmee u de opleiding volgt, kunt u kiezen voor de variant die het beste bij uw persoonlijke situatie en ambities past. 7

9 Structuur van de opleiding tot Psychosociaal Therapeut De opleiding heeft een tijdsduur van 3,5 jaar en is modulair opgebouwd. Per jaar zijn er 5 tot 7 modules (zie Bijlage 1: Overzicht van de modules). Per jaar zijn er 12 studiedagen. Naast een gedegen theoretische onderbouwing die de studenten zich eigen moeten maken, is het onderwijs praktijkgericht en is er veel ruimte voor praktische oefening. Naast deze studiedagen wordt er gewerkt in zogenaamde intervisiegroepen die tussen de lesdagen door één keer bij elkaar komen voor minimaal 2 uur. Totaal zijn er zo n 10 intervisiebijeenkomsten per jaar. Inhoud algemeen In het eerste jaar is de student behalve met het verkennen van de theorie, met name bezig met het leren reflecteren en het toepassen van de theorie in zijn eigen leven. Het leren kennen van het eigen hart (in termen van de opleiding), communicatie en het formuleren van persoonlijke doelstellingen zijn hierbij belangrijk. In het tweede jaar blijven bovengenoemde componenten bestaan, maar is er meer ruimte voor de oefening van therapeutische interventies en het geven en ontvangen van feedback op dit punt. In het derde jaar staat, naast een aantal inhoudelijke modules, de stage centraal. In zowel plenaire als kleinere bijeenkomsten wordt er verdiepende stof gegeven en is er ruimte voor oefeningen feedback. Het vierde jaar beslaat een half jaar. Er worden nog enkele modules gegeven en de opleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht. Een overzicht van de modules vindt u in Bijlage 1. Tijdsinvestering De studiedagen zijn verdeeld over 12 dagen per jaar. De intervisiegroepen die tussen de studiedagen door bij elkaar komen, hebben steeds een bijeenkomst van minimaal 2 uur. Als voorbereiding voor de intervisiebijeenkomst dient er meestal een persoonlijk gerichte opdracht gemaakt te worden, die de student helpt om zich de theorie eigen te maken en deze toe te passen in zijn eigen leven. Na afloop van de intervisiebijeenkomst schrijft de student een persoonlijk reflectieverslag. Hiernaast dient er literatuur bestudeerd te worden (gemiddeld drie boeken per module, dit kan variëren). Gemiddeld zal de opleiding ongeveer 15 studie-uren per week vragen. Kosten Deze opleiding kost 3250,- per jaar. Dit is inclusief readers, koffie/thee en lunch en exclusief literatuur. Omdat het vierde jaar een half jaar in beslag neemt, wordt dan helft van genoemd bedrag gevraagd. De eenmalige inschrijfkosten bedragen 100. Hierbij is het intakegesprek inbegrepen. 8

10 Aanmelding en toelating U kunt deelnemen aan de opleiding als u: de christelijke visie kunt ondersteunen; een vooropleiding op minimaal MBO-4 of Havo-niveau heeft gevolgd of kunt aantonen een gelijkwaardig niveau te bezitten. de intakeprocedure heeft gevolgd en bent toegelaten tot de opleiding. In de praktijk hebben we te maken met studenten met uiteenlopende vooropleidingen: van mbo en havo tot mensen met een hbo- of academisch diploma. Inschrijving Inschrijving vindt plaats door middel van het opsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier aan het secretariaat. De inschrijfkosten bedragen 100. Hierbij is het intakegesprek inbegrepen. Na de inschrijving volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Het intakegesprek Het intakegesprek is een onderdeel van de toelatingsprocedure. In dit gesprek komen de volgende punten aan de orde: motivatie; vooropleiding en werkervaring; de verwachte tijdsinvestering die opleiding zal vragen; bereidheid en het vermogen van de student zijn eigen handelen en motivaties onder ogen te zien en ter discussie te stellen. Toetsing De onderstaande punten vormen het integrale toetsingskader van deze opleiding. - Voor elke module zijn opdrachten geformuleerd die de student voldoende moet maken. - De reflectieverslagen na de intervisiebijeenkomsten moeten volgens de eisen van de opleiding geschreven worden en dienen aan te tonen dat de student voldoende inzicht verwerft in zijn eigen functioneren. - Iedere module wordt afgesloten met een tentamen op locatie of een eindopdracht waarvoor een voldoende behaald dient te worden. - Alle opdrachten samen worden gebundeld in een Portfolio. Een voldoende voor de tentamens en een compleet Portfolio met goed afgeronde opdrachten geven toegang tot het volgende leerjaar. - De stage en het afstudeerproject dienen tevens met een voldoende afgesloten te worden. Aan het afstudeerproject is een eindgesprek verbonden. - Wat betreft studiedagen en intervisiebijeenkomsten is vereist dat men minimaal 80% daarvan bijwoont. De directie van de opleiding bepaalt de toelating tot het volgende leerjaar. Ze is gerechtigd de overgang of het behalen van het diploma te weigeren op grond van de door de opleiding geformuleerde eindtermen (competenties). Na het behaald hebben van een voldoende voor alle opdrachten, tentamens, verslagen, de stage, het afstudeerproject en het eindgesprek zal er een diploma worden uitgereikt. Meer informatie over toetsing is te vinden in het Toetsreglement van Bureau De Roos. 9

11 Variant 2: de Praktische Variant van de opleiding Voor studenten die zich verder willen bekwamen in het begeleiden van mensen, maar niet per se een diploma nodig hebben of zich niet willen vestigen als zelfstandig therapeut, bestaat de mogelijkheid tot het volgen van de Praktische Variant van de opleiding. Concreet betekent dit dat zij de modules niet afsluiten met het maken van een tentamen of eindopdracht en dat de opgegeven literatuur niet verplicht is. De studenten van de Praktische Variant volgen dezelfde studiedagen als de reguliere studenten. Dit betekent dat het niveau van de colleges even hoog is als dat van de reguliere opleiding. Het bestuderen van de literatuur is dan ook zeker aanbevolen, zodat de student optimaal kan profiteren van de aangeboden lessen. Daarnaast nemen studenten van de Praktische Variant wel deel aan de intervisiebijeenkomsten. Daarom wordt van hen verwacht dat zij de intervisiebijeenkomsten grondig voorbereiden aan de hand van de opgegeven persoonlijke opdrachten. Ook wordt hun gevraagd reflectieverslagen van de bijeenkomsten te schrijven, zodat zij daarop feedback kunnen krijgen vanuit de opleiding. Op deze manier ontvangen Praktische Variantstudenten persoonlijke begeleiding en coaching bij hun proces. De Praktische Variant is qua niveau, structuur, aanmelding, toelating en intakegesprek gelijk aan de reguliere opleiding. De tijdsinvestering zal geringer zijn en afhangen van de keus van de student om de literatuur al of niet intensief te bestuderen. Kosten Deze variant kost 2890,- per jaar. De inschrijfkosten bedragen 100. Hierbij is het intakegesprek inbegrepen. Getuigschrift Mensen die de Praktische Variant hebben doorlopen, ontvangen niet het diploma Psychosociaal Therapeut, maar een getuigschrift waarin aangegeven staat dat zij de opleiding hebben gevolgd. Wanneer ze lid willen worden van een beroepsvereniging en koepelorganisatie, zullen zij alsnog moeten voldoen aan de eisen van de reguliere opleiding. 10

12 Variant 3: de Hoorcollege Variant van de opleiding Wanneer u graag persoonlijk wilt groeien en/of u wilt verdiepen in de psychologie en begeleiding van mensen, maar -behalve de studiedagen- niet te veel tijd kunt/wilt besteden aan het maken van opdrachten en het bestuderen van literatuur, dan is de Hoorcollege Variant wellicht iets voor u. U volgt de 12 studiedagen per jaar, terwijl u verder geen verplichtingen hebt. De studenten van de Praktische Variant volgen dezelfde studiedagen als de reguliere studenten, wat betekent dat het niveau van de colleges even hoog is als dat van de reguliere opleiding. Soms zal een gedeelte van een studiedag voor u vervallen, vanwege activiteiten voor de reguliere studenten, zoals het maken van een tentamen. Tijdens de studiedagen leert u veel over begeleiding/hulpverlening van mensen vanuit christelijk perspectief en leert u de voornaamste psychologische theorieën en de daarbij behorende interventies kennen. U neemt geen deel aan de intervisiebijeenkomsten en u maakt geen opdrachten, verslagen of tentamens. Tijdens de studiedagen wordt van u verwacht dat u gemotiveerd en actief aanwezig bent. Wanneer u optimaal van de studiedagen wilt profiteren, is het lezen van de literatuur zeer aanbevolen, zodat u vertrouwd bent met de begrippen en theorie die tijdens de studiedagen aan de orde komen. Omdat u geen opdrachten of verslagen maakt, krijgt u geen systematische persoonlijke feedback vanuit de opleiding. Uiteraard zal het contact met studenten en docenten op de studiedagen een zekere mate van feedback vormen. Aanmelding Voor deze variant is geen toelatingsgesprek vereist. Wel dient u een inschrijfformulier in te vullen (zie bijlage 4. Kosten De kosten van deze variant bedragen 1495,- per jaar. De inschrijfkosten bedragen

13 Module B: Reflectief leren Module SRV: Sociaal Relationele Vaardigheidstraining Module B: Reflectief samenwerken Samenwerken Module C: Stage Module B: Reflectief leren Samenwerken Module D: Afstudeerproject Leerjaar 1: 12 studiedagen Module 1 Inleiding in de psychosociale therapie Bijlage 1 Overzicht van de modules Module 2 De gezonde persoonlijkheidsontwikkeling Module 3 Het gepantserde hart Module 4 Overlevingsmechanismen Leerjaar 2: 12 studiedagen Module 5 Grondplan voor therapie Module 6 Transactionele analyse Module 7 Klinische Psychologie Module 8 Bio-energetica en RET Leerjaar 3: 12 studiedagen Module 9 Gestalt Module 10 Stagebeleiding Module 11 Trauma- en rouwverwerking Module 12 Algemene Medische Basiskennis Leerjaar 4: 6 studiedagen Module 13 Afstudeerbegeleiding Module 14 Anatomie, Fysiologie en pathologie Module 15 Psychosociale therapie in de praktijk 12

14 Bijlage 2 Praktische informatie over de opleiding Locatie De studiedagen vinden plaats in Veluwe Conference Centre De Sparrenhorst in Nunspeet. Indien hier goede redenen voor zijn, kan Bureau De Roos besluiten om een andere locatie te kiezen. Dit zal uiteraard ruim van tevoren met de studenten worden gecommuniceerd. Aansprakelijkheid en wijzigingen Bureau De Roos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van lessen door onvoorziene omstandigheden. In dergelijke situaties kan geen aanspraak worden gedaan op reeds betaalde gelden. Bureau De Roos behoudt zich het recht voor om een lesplaats te wijzigen of bij onvoldoende studentenaanbod een opleiding af te gelasten of uit te stellen. Tijdens de opleiding worden de lestijden in principe niet gewijzigd. Indien wijziging hierin noodzakelijk is wordt dit in overleg met de studenten gedaan. Voor verzuimde bijeenkomsten wordt geen restitutie van het lesgeld verleend. 13

15 Bijlage 3 Inschrijfformulier Variant 1 en Variant 2 van de opleiding Psychosociaal Therapeut van Bureau de Roos PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Voornamen Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Telefoon Mobiele telefoon adres Geboorteplaats Geboortedatum Burgerlijke staat Kinderen Kerkelijke achtergrond KEUZE VAN DE VARIANT Kruis hieronder aan voor welke variant u wilt inschrijven: 0 Variant 1: de opleiding tot Psychosociaal Therapeut 0 Variant 2: de Praktische Variant 14

16 VOOROPLEIDING Welke vooropleidingen heeft u gevolgd? (van de vermelde opleidingen een kopie van diploma s en/of getuigschriften meesturen) Opleiding diploma of getuigschrift? HUIDIGE WERK Omschrijf hieronder kort uw huidige functie/werkzaamheden MOTIVATIE Wat is uw motivatie om de opleiding te volgen? 15

17 DOEL Met welk doel wilt u deze opleiding volgen? (Kruis aan wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk) O het opzetten van een eigen praktijk O het verlenen van (psycho-)pastorale ondersteuning O het toepassen in mijn huidige werkkring, namelijk O persoonlijke groei en ontwikkeling. O anders, namelijk Waar kent u Bureau de Roos van? * O via internet O via advertentie O via een kennis/relatie O anders, namelijk *aankruisen wat van toepassing is Aldus naar waarheid ingevuld, Plaats Datum Handtekening Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (zie de volgende pagina ) van Bureau De Roos. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het inschrijfgeld (dit is inclusief het intakegesprek, zie ook de volgende pagina). 16

18 Algemene voorwaarden Kosten De kosten bedragen voor het studiejaar voor Variant 1: 3.250,- -voor Variant 2: 2.890,-. Dit is inclusief readers, tentamens en koffie/thee/lunch tijdens de lesdagen en exclusief inschrijfgeld en literatuuraanschaf. In termijnen betalen is mogelijk. Betaling Wanneer uw inschrijfformulier binnen is, krijgt u van ons een factuur voor het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld 100,- Dit bedrag dient 14 dagen na de factuurdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Voor de betalingstermijn van het resterende bedrag verwijzen wij naar de vervolgfactuur. Wacht met betalen tot u een factuur ontvangen heeft. Annulering Tot zes weken voor het begin van de opleiding kunt u uw inschrijving ongedaan maken. Het door u betaalde bedrag wordt dan teruggestort met aftrek van het inschrijvingsgeld. Indien u niet annuleert verplicht u zich het totaal bedrag te voldoen. Mochten wij - op basis van het aantal aanmeldingen - genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, dan ontvangt u hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het reeds door u overgemaakte bedrag terug. Deelnemers ontvangen uiterlijk vier weken voor aanvang aanvullende informatie en een routebeschrijving. U kunt het inschrijfformulier sturen naar: Bureau De Roos Afd. secretariaat Wildforstlaan ER Epe (tel ) U kunt het inschrijfformulier ook scannen en mailen naar: De inschrijving sluit op 21 augustus Heeft u aan de gevraagde kopieën gedacht? U ontvangt van ons een uitnodiging voor het intakegesprek. 17

19 Bijlage 4 Inschrijfformulier Variant 3 (Hoorcollege Variant) van de opleiding Psychosociaal Therapeut van Bureau de Roos Met dit formulier schrijft u zich alleen in voor Variant 3 van de opleiding Psychosociaal Therapeut. Wilt u inschrijven voor Variant 1 of Variant 2, dan dient u het daarvoor bestemde inschrijfformulier te gebruiken. U kunt dat vinden op op de pagina downloads. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Voornamen Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Telefoon Mobiele telefoon adres Geboorteplaats Geboortedatum Burgerlijke staat Kinderen Kerkelijke achtergrond VOOROPLEIDING Welke vooropleidingen heeft u gevolgd? Opleiding diploma of getuigschrift? 18

20 HUIDIGE WERK Omschrijf hieronder kort uw huidige functie/werkzaamheden MOTIVATIE Wat is uw motivatie om de opleiding te volgen? DOEL Met welk doel wilt u deze opleiding volgen? (Kruis aan wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk) O het opzetten van een eigen praktijk O het verlenen van (psycho-)pastorale ondersteuning O het toepassen in mijn huidige werkkring, namelijk O persoonlijke groei en ontwikkeling. O anders, namelijk Waar kent u Bureau de Roos van? * O via internet O via advertentie O via een kennis/relatie O anders, namelijk *aankruisen wat van toepassing is 19

21 Aldus naar waarheid ingevuld, Plaats Datum Handtekening Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (zie de volgende pagina ) van Bureau De Roos. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van 25,- inschrijfgeld. 20

22 Algemene voorwaarden Kosten De kosten voor het studiejaar voor Variant 3 van de Opleiding Psychosociaal Therapeut bedragen 1.495,- inclusief readers, tentamens en koffie/thee/lunch en exclusief inschrijfgeld en literatuuraanschaf tijdens de lesdagen. In termijnen betalen is mogelijk. Betaling Wanneer uw inschrijfformulier binnen is, krijgt u van ons een factuur voor het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld ( 25,-). Dit bedrag dient 14 dagen na de factuurdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Voor de betalingstermijn van het resterende bedrag verwijzen wij naar de vervolgfactuur. Wacht met betalen tot u een factuur ontvangen heeft. Annulering Tot zes weken voor het begin van de opleiding kunt u uw inschrijving ongedaan maken. Het door u betaalde bedrag wordt dan teruggestort met aftrek van het inschrijvingsgeld. Indien u niet annuleert verplicht u zich het totaal bedrag te voldoen. Mochten wij - op basis van het aantal aanmeldingen - genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, dan ontvangt u hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het reeds door u overgemaakte bedrag terug. Deelnemers ontvangen uiterlijk vier weken voor aanvang aanvullende informatie en een routebeschrijving. U kunt het inschrijfformulier sturen naar: Bureau De Roos Afd. secretariaat Wildforstlaan ER Epe (tel ) U kunt het inschrijfformulier ook scannen en mailen naar: De inschrijving sluit op 1 september. 21

23 Contactgegevens Bureau De Roos Adres Wildforstlaan 1 Postcode 8162 ER Plaats EPE Telefoonnummer (0578) (bereikbaar: maandag tot en met donderdag van uur en vrijdag van uur) Website K.v.K. nr

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro:

Bornholmstraat 80 9723 AZ Groningen tel: 050 549 22 06 email: info@fysiosupplies.nl internet: www.fysiosupplies.nl Kvk: 50074423 ABN Amro: 1 Fontys MSU cursus voor de fysiotherapie Deze volwaardige MSU cursus, onder leiding van Fontys hogescholen is wetenschappelijk onderbouwd en geaccrediteerd met 64 punten bij het KNGF. Dit is de perfecte

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Wiskunde B voor Techniek

Wiskunde B voor Techniek Wiskunde B voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Wiskunde B vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je een

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

Dialoog tussen mens en paard

Dialoog tussen mens en paard Dialoog tussen mens en paard Opleiding tot Kinder DialoogCoach Prospectus Een goede coach ziet mogelijkheden Opleiding tot DialoogCoach 2014/2015/2016 Inhoud Welkom... 3 Doel... 3 Opleiding tot DialoogCoach...

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014)

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap De minimale vereisten voor toelating tot het lidmaatschap bestaan uit twee aspecten: het vooropleidingsniveau

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Je wilt deelnemen aan een activiteit van Corael Opleidingen met open inschrijving omdat je jezelf als professional en/of als individu wilt

Nadere informatie

Complete set aanmeldingsformulieren

Complete set aanmeldingsformulieren Complete set aanmeldingsformulieren Post HBO Contextuele Hulpverlening Basis / Specialisatie Gelieve alle formulieren te ondertekenen en pasfoto bij te voegen. 1 Aanmeldingsformulier Post hbo basis / specialisatie*

Nadere informatie

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek

Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Wiskunde B. Opleidingen van Techniek Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Deficiëntiecursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Natuurkunde voor Techniek

Natuurkunde voor Techniek Natuurkunde voor Techniek Wanneer is deze cursus voor jou van toepassing? Als je een opleiding wilt volgen waarvoor Natuurkunde vereist is, maar je hebt niet het juiste profiel. Met deze cursus kun je

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Register Schematherapie Zie eerst: Reglement Lidmaatschap Register Schematherapie en Reglement Supervisie en Intervisie Register Schematherapie Ik wil mij graag inschrijven

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Jade-Opleidingen - Doorn

Jade-Opleidingen - Doorn Jade-Opleidingen - Doorn Opleidingscentrum voor opleidingen en bijscholingen in Ayurveda en TCM Cursus: Meridiaan Qigong (medicinale Qigong) Studiegids 2015/2016 Meridiaan Qigong Qigong (uitgesproken als:

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO!

Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) 2015 1 Welke MBO-diploma s (niveau 4) op gebied van maatschappelijke

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B

(instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B (instroom 2015-2016) Cursus Wiskunde B Opleidingen van Techniek september 2014 Cursus Wiskunde B 2014-2015 Doelgroep Aankomend studenten van de Hogeschool van Amsterdam. 21+-toelatingsexamenkandidaten

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek

Examentraining 2014-2015. (instroom 2015-2016) Engels. Voor het. 21 + -toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Voor het 21 + -toelatingsonderzoek september 2014 Examentraining voor 21 + -toelatingsonderzoek 2014-2015 Voor alle opleidingen van de HvA waarvoor een 21

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

De Foudgumse School. De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 2015-2016

De Foudgumse School. De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 2015-2016 De Foudgumse School De kleinste en noordelijkste academie voor figuratieve schilderkunst 2015-2016 De Foudgumse School is een particulier initiatief van beeldend kunstenaar Peter B. van Houten. De Foudgumse

Nadere informatie

Als u wéét dat NT2 een vak apart is.

Als u wéét dat NT2 een vak apart is. Als u wéét dat NT2 een vak apart is. dan is de Posthbo-opleiding tot leraar Nederlands als tweede taal er voor u NT2 Doel van deze opleiding Ook al bestaat er wettelijk geen aparte bevoegdheid Nederlands

Nadere informatie

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789.

Noot voor de redactie: Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met de directeur van RBNG/TBNG, Josephine Beck-Kok, telefoonnr. 0165-552789. Erkenning voor opleiding medische en psychosociale basiskennis dinsdag 23-07-2013 14:21 Dit is een origineel bericht van TBNG Instituut voldoet aan nieuwe opleidingseisen complementaire zorg. Het Instituut

Nadere informatie

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH12B & SH13A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH12B & SH13A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Terreel

Algemene Voorwaarden Terreel Algemene Voorwaarden Terreel Beroepsopleidingen Energetische therapie & Reflexzone therapie; Cursussen & Workshops Datum: juli 2015 School voor Natuurgeneeskunde ARTIKEL 1 TOELATING 1. Om te zorgen dat

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis

SH10A. Seksuologie. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen. mensenkennis SH10A post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntiecursus 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Economie en Management opleidingen Media, Informatie en Communicatie (DMCI) Logistiek en Economie (Techniek) september 2014 Deficiëntiecursus

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Achternaam: Nationaliteit: Roepnaam: Kerkelijk gezindte: Geslacht: 0 jongen 0 meisje BSN: geboortedatum: geboorteplaats:

Inschrijfformulier. Achternaam: Nationaliteit: Roepnaam: Kerkelijk gezindte: Geslacht: 0 jongen 0 meisje BSN: geboortedatum: geboorteplaats: Inschrijfformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: Nationaliteit: Roepnaam: Kerkelijk gezindte: Voornamen: Geslacht: 0 jongen 0 meisje BSN: _ (BSN = BurgerServiceNummer

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Je bént niet jouw emotie, je ervaart emotie Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Afgelopen jaren hebben we Arjan van Dijk uitgenodigd

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 9 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Wil jij? Verdieping in je begeleiders vaardigheden

Nadere informatie

Inschrijfformulier - Vragenlijst Vul het inschrijfformulier duidelijk en met de hand in

Inschrijfformulier - Vragenlijst Vul het inschrijfformulier duidelijk en met de hand in Inschrijfformulier - Vragenlijst Vul het inschrijfformulier duidelijk en met de hand in Persoonlijke gegevens: Naam en voorletter(s): Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: mobiel:

Nadere informatie

Opleiding voor mentor

Opleiding voor mentor WWW.HEART4HAPPINESS.NL INFO@HEART4HAPPINESS.NL Opleiding voor mentor Werk aan je geluk en dat van anderen en draag bij aan een betere wereld! Sheila Neijman 2015-2016 Gelukkig zijn is een 'levenskunst'

Nadere informatie

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private inschrijfformulier inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private Plaats hier s.v.p. uw visitekaartje Plaats hier s.v.p. uw pasfoto PRIVÉ GEGEVENS

Nadere informatie

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier

Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Kardinaal de Jongschool Aanmeldingsformulier Inschrijfdatum (in te vullen door de school): 1. LEERLINGGEGEVENS Achternaam: BSN: _ Roepnaam: Voornamen: Geslacht: jongen / meisje geboortedatum: geboorteplaats:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Aanmeldingsformulier nieuwe leerling Gegevens leerling Achternaam Voornamen (voluit) Roepnaam Adres (waar leerling is ingeschreven) Postcode en woonplaats Telefoonnummer van het gezin Geslacht M / V* Geboortedatum

Nadere informatie

Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay

Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay mensenkennis Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay In de opleiding doe je de vaardigheden op om de juiste vragen te stellen en bruikbare observaties te doen. Post-hbo opleiding spelobservatie en

Nadere informatie

21 + -Toelatingsonderzoek

21 + -Toelatingsonderzoek Examentraining 2014-2015 (instroom 2015-2016) Leraar Horeca & Voeding Wiskunde en Natuurkunde Voor het 21 + -Toelatingsonderzoek Onderwijs en Opvoeding september 2014 Examentraining voor 21+ - Toelatingsonderzoek

Nadere informatie

Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief

Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief Post-HBO Coachen vanuit het Diversiteitperspectief Kern van de opleiding overdracht aan de cursisten van een expliciete visie en een integrale benadering de fundamentele relatie tussen theorie en praktijk

Nadere informatie

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE Start 24 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen met levenservaring en/of werkervaring in een andere sector die zich

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken

Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl Basisopleiding Pilates instructeur(trice) - 7 weken De Basisopleiding Pilates docent is er op gericht om je de diverse

Nadere informatie

OPLEIDING TRANSACTIONELE ANALYSE

OPLEIDING TRANSACTIONELE ANALYSE OPLEIDING TRANSACTIONELE ANALYSE 2VERKORTE VARIANT 1 5 5 Weisfelt en Partners OPLEIDING VOOR THERAPEUTEN, LEIDINGGEVENDEN, ADVISEURS EN TRAINERS Inhoudsopgave Tip: Klik met de muis op het gewenste hoofdstuk

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7

Inleiding 3. Post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking 5. Therapeutisch luisteren 6. Borsteldruktechniek 7 Inhoud Inleiding 3 Post-HBO opleiding Sensorische verwerking 5 Therapeutisch luisteren 6 Borsteldruktechniek 7 Motorprogramma en Sensorische Dieet 8 Werken aan de Werkhouding 9 2 Inleiding Kenniscentrum

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog

Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog Algemene lesvoorwaarden van Muziekschool De Regenboog 1. Aanmelding Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. De cursus kan beginnen als een ondertekend

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Integraal behandelhuis voor kind en ouder

Integraal behandelhuis voor kind en ouder AANMELDFORMULIER STICHTING HUIS VOL COMPASSIE Aankruisen wat van toepassing is: O Psychiatrisch diagnostiek & behandeling O Integraal spreekuur O Medicatie regulier/homeopathisch O Voeding & diëtetiek

Nadere informatie

DRIEDAAGSE BASISTRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK

DRIEDAAGSE BASISTRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK DRIEDAAGSE BASISTRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK Ontwikkelen van expertise in het werken met groepen: Van intuïtief doen naar bewust methodisch handelen! Inleiding / algemeen Het werken met groepen

Nadere informatie

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen.

Examen A. een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. Examen A Voorwaarden voor deelname aan Examen A: een afgeronde hbo of universitaire opleiding in de gezondheidszorg of menswetenschappen. praktische ervaring met het werken met patiënten/cliënten. hbo

Nadere informatie

Inschrijfformulier Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML)

Inschrijfformulier Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML) Inschrijfformulier Nederlandse opleiding tot International Mountain Leader (IML) Met dit formulier kun je je aanmelden voor de Nederlandse International Mountain Leader (IML) opleiding. Na ontvangst van

Nadere informatie

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 (niet zelf invullen) Inschrijfnummer: Datum binnenkomst: Voor welke opleiding schrijft u in: O Oriëntatie op leidinggeven O Leidinggeven I O Leidinggeven

Nadere informatie

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Ondergetekende: Achternaam Voorletters Voornaam Geboortedatum : man / vrouw* Adres Postcode/woonplaats Telefoon E- mail Vooropleiding Bij afwijkend

Nadere informatie

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen

Informatie over. procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen Informatie over procedures bij vrijstellingen en EVC trajecten, terminologie in het onderwijs, Het gebruik van de leeswijzer van de PLATO eindtermen voor therapeuten, studenten en beroepsorganisaties in

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

Studiegids. Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen

Studiegids. Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen Studiegids Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen 2-jarige Post HBO-opleiding Martialogie Stichting voor Psycho-Sociale Wetenschappen Secretariaat: Postbus 1249 3500 BE Utrecht Bereikbaarheid: Telefoon:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015-2016

Aanmeldingsformulier 2015-2016 Aanmeldingsformulier 2015-2016 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en inschrijvingen bij, Stichting Persoonlijke Ontwikkeling in de Natuur

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

Regio College. Meesturen: Ondertekening (altijd invullen) Opsturen. 1. Keuze opleiding (altijd volledig invullen)

Regio College. Meesturen: Ondertekening (altijd invullen) Opsturen. 1. Keuze opleiding (altijd volledig invullen) Aanmeldingsformulier 2014-2015 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling

Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl. Betreft: aanmelding nieuwe leerling Basisschool Franciscus Schoollaan 2 6241 BM Bunde T: 043-3641508 E: Info@bsfranciscusbunde.nl Betreft: aanmelding nieuwe leerling Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u ons aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Als u wéét dat NT2 een vak apart is.

Als u wéét dat NT2 een vak apart is. Als u wéét dat NT2 een vak apart is. dan is de Post-hbo-opleiding tot leraar Nederlands als tweede taal er voor u NT2 Doel van deze opleiding Ook al bestaat er wettelijk geen aparte bevoegdheid Nederlands

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING

INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING INTAKEPROCEDURE VOOR DE BACHELOR NA BACHELOR IN DE LANDSCHAPSONTWIKKELING A. Kandidaat-studenten met een buitenlands bachelor diploma Indien je over een buitenlands bachelor diploma beschikt, dien je eerst

Nadere informatie

Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier

Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier INSCHRIJFFORMULIER Uitleg bij het invullen van het inschrijfformulier Aan de ouders die hun kind in willen schrijven op de Van der Muelen-Vastwijkschool. Het blijkt steeds vaker dat ouders het inschrijfformulier

Nadere informatie

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen

Seksuologie. mensenkennis. post-hbo opleiding. Begeleiden bij seksuele problemen post-hbo opleiding Seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen mensenkennis Post-hbo opleiding seksuologie Begeleiden bij seksuele problemen Goede begeleiding bij seksuele problemen vraagt specifieke

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS PCO Gelderse Vallei Schoolnaam en adresgegevens l Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen (voluit) Roepnaam Achternaam Geslacht Adres Postcode

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor de registratie tot IMH-Specialist

Aanmeldingsformulier voor de registratie tot IMH-Specialist Aanmeldingsformulier voor de registratie tot IMH-Specialist Vereniging DAIMH Dutch Association for Infant Mental Health Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam Telefoon 020 4216120 Fax 020 6255979 E-mail info@daimh.nl

Nadere informatie

Professionele Communicatie

Professionele Communicatie Professionele Communicatie In deze opleiding ontwikkelt u uw professionele communicatie. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens de

Nadere informatie

Nederweert, 25 februari 2015. Geachte ouders/verzorgers, Fijn, dat u uw zoon/dochter op Basisschool De Tweesprong wilt aanmelden.

Nederweert, 25 februari 2015. Geachte ouders/verzorgers, Fijn, dat u uw zoon/dochter op Basisschool De Tweesprong wilt aanmelden. Nederweert, 25 februari. Geachte ouders/verzorgers, Fijn, dat u uw zoon/dochter op Basisschool De Tweesprong wilt aanmelden. Vriendelijk verzoeken wij u om bijgevoegd formulier zo volledig mogelijk ingevuld

Nadere informatie

SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen.

SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen. SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen.nl Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH SCT Vervoersopleidingen

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Voorafgaand aan aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

Voorafgaand aan aanmelding behandeling ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) Voorafgaand aan aanmelding behandeling (EED) Uw kind heeft al een dyslexieverklaring voor 1. Met dit aanmeldingsformulier meldt u als ouder uw kind rechtstreeks aan voor een behandeltraject voor. Dit betekent

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH

Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH SCT Vervoersopleidingen BV Postbus 3114 2280 GC Rijswijk : 070 319 95 82 : 084 711 75 24 : www.sctvervoersopleidingen.nl : info@sctvervoersopleidingen.nl Bezoekadres: Treubstraat 27 2288 EH Rijswijk ZH

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kynomassage

Algemene Voorwaarden Kynomassage Algemene Voorwaarden Kynomassage Artikel 1 Definities 1.1 1.2 1.3 Judith Hofman eigenaar van eenmanszaak Kynomassage: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie