opleiding tot Psychosociaal Therapeut cursusjaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opleiding tot Psychosociaal Therapeut cursusjaar 2015-2016"

Transcriptie

1 Bureau De Roos studiegids opleiding tot Psychosociaal Therapeut cursusjaar

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Over Bureau De Roos 3 Hoofdstuk 2 Missie en uitgangspunten van Bureau De Roos 5 Hoofdstuk 3 Opleidingsvarianten Variant 1: Opleiding tot Psychosociaal Therapeut Variant 2: Praktische Variant Variant 3: Hoorcollege Variant Bijlage 1 Overzicht van de modules 12 Bijlage 2 Praktische informatie over de opleiding 13 Bijlage 3 Inschrijfformulier Variant 1 en 2 14 Bijlage 4 Inschrijfformulier Variant 3 18 Contactgegevens 22 1

3 Inleiding Fijn dat u belangstelling heeft voor de opleiding tot Psychosociaal Therapeut van Bureau De Roos. Een unieke opleiding, omdat zij in het Nederlands taalgebied de enige is die psychosociaal therapeuten opleidt vanuit het (joods-)christelijk denken. Deze studiegids biedt informatie over de inhoud, de organisatie en de doelstellingen van de opleiding. Daarnaast vindt u een korte uitleg over het gedachtegoed dat de basis vormt voor ons onderwijs. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Bureau De Roos. Achterin deze studiegids vindt u onze contactgegevens. We verwelkomen u graag als student van een van onze opleidingen. Met vriendelijke groet, Gineke Klinkhamer directeur 2

4 hoofdstuk 1 Over Bureau De Roos Bureau De Roos is een christelijk bureau voor psychosociale opleiding en hulpverlening. Onze naam is ontleend aan Jesaja 35 vers 1: De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een roos (Jesaja 35:1). Soms kan het leven ervaren worden als een droge dorre woestijn, waar allerlei doornen en distels het leven moeilijk en pijnlijk maken. Veel mensen worstelen met de vraag of het ook anders kan; of hun woestijn ooit nog bloeien zal. Bureau De Roos wil graag behulpzaam zijn bij het beantwoorden van onder andere deze vraag. Vanuit een christelijke levensvisie en op wetenschappelijk verantwoorde wijze bieden wij een aantal diensten aan. Eén daarvan is de opleiding tot Psychosociaal Therapeut, waarover deze studiegids gaat. Varianten Opleiding Psychosociale Therapie De opleiding tot Psychosociaal Therapeut kent drie varianten. Variant 1: Opleiding tot Psychosociaal Therapeut (3,5 jaar) U volgt alle modules, leest alle verplichte literatuur en neemt deel aan de intervisie en tentamens. Als u de opleiding met voldoende resultaat volgt en afsluit, ontvangt u het diploma Psychosociaal Therapeut. Hier is het diploma Psychosociale Basiskennis bij inbegrepen (zie paragraaf Psychosociale Basiskennis). Variant 2: de Praktische Variant (3,5 jaar) In deze variant volgt u de reguliere opleiding en neemt u deel aan de intervisie. De literatuur is facultatief in plaats van verplicht en u maakt geen tentamens. Wel maakt u de opdrachten en verslagen die met de intervisie samenhangen. Deze variant is geschikt wanneer u zich wilt professionaliseren in de begeleiding van mensen, maar niet als doel hebt om zelfstandig werkend, vrijgevestigd therapeut te worden. In plaats van een diploma ontvangt u een getuigschrift van deelname aan de opleiding. Variant 3: de Hoorcollege Variant (3,5 jaar) In deze variant volgt u de studiedagen, maar hebt u verder geen verplichtingen wat betreft het deelnemen aan intervisie, lezen van literatuur en maken van opdrachten. Deze variant is interessant wanneer u met een geringe tijdsinvestering wilt werken aan uw persoonlijke groei of als u uw kennis op het gebied van begeleiding van mensen wilt uitbreiden en verdiepen. In hoofdstuk 3 van deze studiegids vindt u een verdere toelichting op deze varianten. Psychosociale Basiskennis Een aantal verzekeraars heeft eindtermen geformuleerd waaraan een therapeut in ieder geval moet voldoen, wil hij in aanmerking kunnen komen voor vergoeding van zijn trajecten. Samen vormen deze eindtermen de Psychosociale Basiskennis (PSBK). Ook beroepsverenigingen en 3

5 koepelorganisaties stellen het certificaat Psychosociale Basiskennis verplicht om in aanmerking te komen voor lidmaatschap of registratie. Vanaf het cursusjaar 2015/16 biedt Bureau de Roos deze Psychosociale Basiskennis geïntegreerd aan binnen de opleiding. Studenten van Variant 1 hebben dus na 3,5 jaar niet alleen hun diploma tot Psychosociaal Therapeut op zak, maar ook het diploma Psychosociale Basiskennis. Dit diploma is erkend door de daarvoor aangewezen organisaties. De opleiding PSBK wordt apart aangeboden voor oud-studenten en reeds in het veld werkzame therapeuten. Zie hiervoor de informatie onder opleiding Psychosociale Basiskennis op onze website. Specialisatiejaar kindertherapie Dit specialisatiejaar is bedoeld voor mensen die zich bezighouden of willen gaan bezighouden met het begeleiden van kinderen. U kunt hierbij denken aan (zorg-)begeleiders in de Jeugdzorg, orthopedagogen, psychologen, groepsleerkrachten, intern begeleiders, speltherapeuten en maatschappelijk werkers. Studenten die de Basisopleiding tot Psychosociaal Therapeut hebben gevolgd kunnen daarna het specialisatiejaar kindertherapie volgen. Andere diensten Naast deze opleidingen biedt Bureau De Roos verschillende andere diensten: - Bijscholing en nascholing voor psychosociaal therapeuten. - Cursus- of thema-avonden voor onder andere scholen, gastouderbureaus, kerken en verenigingen over onderwerpen die te maken hebben met opvoeding en gezin, relaties, gedragsproblemen, traumaverwerking, hulpverlening en pastoraat. - Psychosociale hulp voor volwassenen, kinderen en ouders. Voor meer informatie over de bovengenoemde mogelijkheden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van Bureau de Roos. De contactgegevens vindt u achter in deze Studiegids. 4

6 hoofdstuk 2 Visie en missie van Bureau De Roos Bureau De Roos gaat uit van een christelijke levensvisie, waarbij de Bijbel gezien wordt als het Woord van God. In de Bijbel lezen we dat God en de mens van huis uit bij elkaar horen. Hierbij wordt ieder mens gezien als een unieke persoonlijkheid die mag groeien naar volwassenheid (Efeze 4): een innerlijke zelfstandigheid om vanuit je hart, vanuit je authentieke zelf, je bestaan vorm te kunnen geven in relatie met anderen, zonder afhankelijk te zijn van beloning of straf. Ons hart Het gaat om ons hart. Dat staat mooi verwoord in het onderstaande citaat: Therapie is niets anders dan een persoon te helpen diens eigen authentieke emoties en wilsimpulsen zijn hart terug te vinden. Een therapeutisch groeiproces is een ontwikkeling tot zelfstandigheid. Zelfstandigheid ontstaat als het hart wordt gehoord en erkend. Als de structuur de impulsen van het hart niet meer tegenhoudt of verdoezelt, maar in de wereld helpt te brengen. Als iemand de volle verantwoording voor zijn eigen gedrag durft te nemen en daarvoor niet meer afhankelijk is van het oordeel van anderen. (Boswijk, R.( 1997). Liefde in wonderland, p. 96. Haarlem: De Toorts ) Ballingschap Er is een parallel met het Bijbelse begrip ballingschap. De mens is op vreemde grond. In psychologische zin kan een mens vervreemd zijn van zichzelf, niet meer thuis zijn in zijn eigen hart. Hij is dan de voeling met zijn eigen ik en met zijn diepste verlangens kwijt. Dan is het belangrijk dat hij thuis gaat komen bij zichzelf. Het zal duidelijk zijn dat het hier niet gaat om uiterlijk thuiskomen. Het gaat erom dat hij van binnen thuis komt en weer grond onder zijn voeten krijgt. Zodat hij weer op eigen bodem leeft. Zodat hij kan worden wie hij van oorsprong mocht zijn. Om van daaruit te mogen groeien, bloeien en vrucht te dragen. De weg terug Dit roept de volgende vraag op: waardoor raakt iemand het leven vanuit zijn hart, zijn unieke authentieke zelf kwijt, zodat therapie nodig kan zijn om de mens weer bij zijn hart terug te brengen? De ervaringen die een mens opdoet in zijn leven, de boodschappen die hij ontvangt en niet ontvangt en zijn vertalingen ervan, maken dat er bepaalde overtuigingen ontstaan. Van daaruit ontstaat bepaald gedrag. Want waar je van overtuigd bent, vormt hoe je in het leven staat. Deze overtuigingen kunnen belemmerend zijn en het hart pantseren, zodat onze vrijheid beperkt wordt. Daardoor ontstaat gedrag dat niet meer in directe verbinding staat met het hart. Dit niet meer in verbinding staan met het hart doet pijn en maakt doorgaans ongelukkig. Daarnaast staat de mens in zijn leven voortdurend voor de keuze tussen goed en kwaad; tussen leven en dood. Ieder mens ervaart aan den lijve de worsteling die bij deze keuzes horen. Ook deze keuzes kunnen leiden tot het verlies van verbinding met het eigen hart of met de ander. De pijn die uit het verlies van verbinding voortvloeit kan de mens ertoe aanzetten op zoek te gaan naar de weg naar huis. Het kan iemand er ook toe brengen om therapeutische hulp te gaan zoeken. Om weer een weg terug te vinden naar zijn eigen hart en van daaruit het leven vorm te kunnen geven. 5

7 Terugreis als missie De missie van Bureau De Roos is eraan bij te dragen dat mensen hun weg naar huis vinden. Bureau De Roos wil therapeuten opleiden die allereerst zelf meer thuis mogen komen en vervolgens ook anderen op een professionele manier kunnen ondersteunen hun weg naar huis te vinden. 6

8 hoofdstuk 3 Opleidingsvarianten Variant 1: de opleiding tot Psychosociaal Therapeut Bureau De Roos verzorgt een 3,5 jarige opleiding tot Psychosociaal Therapeut op hbo-niveau. De opleiding is bedoeld voor mensen die zich bezighouden of willen gaan houden met het begeleiden van mensen. Vanuit christelijk perspectief wordt de uitdaging aangegaan om te kijken naar de bestaande theorieën over hulpverlening, hun methoden en welke plaats zij al of niet kunnen innemen binnen dit perspectief. Doelstelling opleiding tot Psychosociaal Therapeut Het doel van onze beroepsopleiding is om studenten te scholen en te vormen tot hulpverleners die op verantwoorde wijze andere mensen kunnen begeleiden. De professionaliteit van de Psychosociaal Therapeut berust op zijn/haar competenties. Dat wil zeggen dat de student de verworven kennis en de noodzakelijke vaardigheden en attitude geïntegreerd heeft en deze in de praktijk weet te brengen. Competenties De competenties waartoe de studenten bij Bureau De Roos worden opgeleid, zijn geformuleerd binnen de volgende domeinen: 1. De persoon van de hulpverlener. 2. Methodisch hulpverlenen. 3. Professioneel communiceren. 4. Theoretisch funderen. 5. Multidisciplinair werken. 6. Werken aan professionaliteit en professionalisering. Voor elk van deze domeinen is dus een aantal competenties geformuleerd, die u tijdens de opleiding gaat verwerven. Wanneer u alle onderdelen met goed gevolg hebt afgerond, bezit u de kennis, vaardigheden en attitude om -onder supervisie en gesteund door intervisie- als beginnend Psychosociaal Therapeut te functioneren. Doelgroep van de opleiding tot Psychosociaal Therapeut Bureau De Roos ziet het als haar missie om een ieder die in zijn leven of werk te maken heeft met de begeleiding van mensen, toe te rusten. De opleiding is een professionele basis voor mensen die een eigen praktijk als hulpverlener willen opzetten of hierin al werkzaam zijn. Ook kunt u denken aan begeleiders in de Jeugdzorg, groepsbegeleiders, psychopastorale werkers, counselors, coaches, P&Ofunctionarissen, verpleegkundigen, predikanten, maatschappelijk werkers, intern begeleiders en leerkrachten. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen de opleiding volgen voor hun persoonlijke groei. Afhankelijk van het doel waarmee u de opleiding volgt, kunt u kiezen voor de variant die het beste bij uw persoonlijke situatie en ambities past. 7

9 Structuur van de opleiding tot Psychosociaal Therapeut De opleiding heeft een tijdsduur van 3,5 jaar en is modulair opgebouwd. Per jaar zijn er 5 tot 7 modules (zie Bijlage 1: Overzicht van de modules). Per jaar zijn er 12 studiedagen. Naast een gedegen theoretische onderbouwing die de studenten zich eigen moeten maken, is het onderwijs praktijkgericht en is er veel ruimte voor praktische oefening. Naast deze studiedagen wordt er gewerkt in zogenaamde intervisiegroepen die tussen de lesdagen door één keer bij elkaar komen voor minimaal 2 uur. Totaal zijn er zo n 10 intervisiebijeenkomsten per jaar. Inhoud algemeen In het eerste jaar is de student behalve met het verkennen van de theorie, met name bezig met het leren reflecteren en het toepassen van de theorie in zijn eigen leven. Het leren kennen van het eigen hart (in termen van de opleiding), communicatie en het formuleren van persoonlijke doelstellingen zijn hierbij belangrijk. In het tweede jaar blijven bovengenoemde componenten bestaan, maar is er meer ruimte voor de oefening van therapeutische interventies en het geven en ontvangen van feedback op dit punt. In het derde jaar staat, naast een aantal inhoudelijke modules, de stage centraal. In zowel plenaire als kleinere bijeenkomsten wordt er verdiepende stof gegeven en is er ruimte voor oefeningen feedback. Het vierde jaar beslaat een half jaar. Er worden nog enkele modules gegeven en de opleiding wordt afgerond met een afstudeeropdracht. Een overzicht van de modules vindt u in Bijlage 1. Tijdsinvestering De studiedagen zijn verdeeld over 12 dagen per jaar. De intervisiegroepen die tussen de studiedagen door bij elkaar komen, hebben steeds een bijeenkomst van minimaal 2 uur. Als voorbereiding voor de intervisiebijeenkomst dient er meestal een persoonlijk gerichte opdracht gemaakt te worden, die de student helpt om zich de theorie eigen te maken en deze toe te passen in zijn eigen leven. Na afloop van de intervisiebijeenkomst schrijft de student een persoonlijk reflectieverslag. Hiernaast dient er literatuur bestudeerd te worden (gemiddeld drie boeken per module, dit kan variëren). Gemiddeld zal de opleiding ongeveer 15 studie-uren per week vragen. Kosten Deze opleiding kost 3250,- per jaar. Dit is inclusief readers, koffie/thee en lunch en exclusief literatuur. Omdat het vierde jaar een half jaar in beslag neemt, wordt dan helft van genoemd bedrag gevraagd. De eenmalige inschrijfkosten bedragen 100. Hierbij is het intakegesprek inbegrepen. 8

10 Aanmelding en toelating U kunt deelnemen aan de opleiding als u: de christelijke visie kunt ondersteunen; een vooropleiding op minimaal MBO-4 of Havo-niveau heeft gevolgd of kunt aantonen een gelijkwaardig niveau te bezitten. de intakeprocedure heeft gevolgd en bent toegelaten tot de opleiding. In de praktijk hebben we te maken met studenten met uiteenlopende vooropleidingen: van mbo en havo tot mensen met een hbo- of academisch diploma. Inschrijving Inschrijving vindt plaats door middel van het opsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier aan het secretariaat. De inschrijfkosten bedragen 100. Hierbij is het intakegesprek inbegrepen. Na de inschrijving volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Het intakegesprek Het intakegesprek is een onderdeel van de toelatingsprocedure. In dit gesprek komen de volgende punten aan de orde: motivatie; vooropleiding en werkervaring; de verwachte tijdsinvestering die opleiding zal vragen; bereidheid en het vermogen van de student zijn eigen handelen en motivaties onder ogen te zien en ter discussie te stellen. Toetsing De onderstaande punten vormen het integrale toetsingskader van deze opleiding. - Voor elke module zijn opdrachten geformuleerd die de student voldoende moet maken. - De reflectieverslagen na de intervisiebijeenkomsten moeten volgens de eisen van de opleiding geschreven worden en dienen aan te tonen dat de student voldoende inzicht verwerft in zijn eigen functioneren. - Iedere module wordt afgesloten met een tentamen op locatie of een eindopdracht waarvoor een voldoende behaald dient te worden. - Alle opdrachten samen worden gebundeld in een Portfolio. Een voldoende voor de tentamens en een compleet Portfolio met goed afgeronde opdrachten geven toegang tot het volgende leerjaar. - De stage en het afstudeerproject dienen tevens met een voldoende afgesloten te worden. Aan het afstudeerproject is een eindgesprek verbonden. - Wat betreft studiedagen en intervisiebijeenkomsten is vereist dat men minimaal 80% daarvan bijwoont. De directie van de opleiding bepaalt de toelating tot het volgende leerjaar. Ze is gerechtigd de overgang of het behalen van het diploma te weigeren op grond van de door de opleiding geformuleerde eindtermen (competenties). Na het behaald hebben van een voldoende voor alle opdrachten, tentamens, verslagen, de stage, het afstudeerproject en het eindgesprek zal er een diploma worden uitgereikt. Meer informatie over toetsing is te vinden in het Toetsreglement van Bureau De Roos. 9

11 Variant 2: de Praktische Variant van de opleiding Voor studenten die zich verder willen bekwamen in het begeleiden van mensen, maar niet per se een diploma nodig hebben of zich niet willen vestigen als zelfstandig therapeut, bestaat de mogelijkheid tot het volgen van de Praktische Variant van de opleiding. Concreet betekent dit dat zij de modules niet afsluiten met het maken van een tentamen of eindopdracht en dat de opgegeven literatuur niet verplicht is. De studenten van de Praktische Variant volgen dezelfde studiedagen als de reguliere studenten. Dit betekent dat het niveau van de colleges even hoog is als dat van de reguliere opleiding. Het bestuderen van de literatuur is dan ook zeker aanbevolen, zodat de student optimaal kan profiteren van de aangeboden lessen. Daarnaast nemen studenten van de Praktische Variant wel deel aan de intervisiebijeenkomsten. Daarom wordt van hen verwacht dat zij de intervisiebijeenkomsten grondig voorbereiden aan de hand van de opgegeven persoonlijke opdrachten. Ook wordt hun gevraagd reflectieverslagen van de bijeenkomsten te schrijven, zodat zij daarop feedback kunnen krijgen vanuit de opleiding. Op deze manier ontvangen Praktische Variantstudenten persoonlijke begeleiding en coaching bij hun proces. De Praktische Variant is qua niveau, structuur, aanmelding, toelating en intakegesprek gelijk aan de reguliere opleiding. De tijdsinvestering zal geringer zijn en afhangen van de keus van de student om de literatuur al of niet intensief te bestuderen. Kosten Deze variant kost 2890,- per jaar. De inschrijfkosten bedragen 100. Hierbij is het intakegesprek inbegrepen. Getuigschrift Mensen die de Praktische Variant hebben doorlopen, ontvangen niet het diploma Psychosociaal Therapeut, maar een getuigschrift waarin aangegeven staat dat zij de opleiding hebben gevolgd. Wanneer ze lid willen worden van een beroepsvereniging en koepelorganisatie, zullen zij alsnog moeten voldoen aan de eisen van de reguliere opleiding. 10

12 Variant 3: de Hoorcollege Variant van de opleiding Wanneer u graag persoonlijk wilt groeien en/of u wilt verdiepen in de psychologie en begeleiding van mensen, maar -behalve de studiedagen- niet te veel tijd kunt/wilt besteden aan het maken van opdrachten en het bestuderen van literatuur, dan is de Hoorcollege Variant wellicht iets voor u. U volgt de 12 studiedagen per jaar, terwijl u verder geen verplichtingen hebt. De studenten van de Praktische Variant volgen dezelfde studiedagen als de reguliere studenten, wat betekent dat het niveau van de colleges even hoog is als dat van de reguliere opleiding. Soms zal een gedeelte van een studiedag voor u vervallen, vanwege activiteiten voor de reguliere studenten, zoals het maken van een tentamen. Tijdens de studiedagen leert u veel over begeleiding/hulpverlening van mensen vanuit christelijk perspectief en leert u de voornaamste psychologische theorieën en de daarbij behorende interventies kennen. U neemt geen deel aan de intervisiebijeenkomsten en u maakt geen opdrachten, verslagen of tentamens. Tijdens de studiedagen wordt van u verwacht dat u gemotiveerd en actief aanwezig bent. Wanneer u optimaal van de studiedagen wilt profiteren, is het lezen van de literatuur zeer aanbevolen, zodat u vertrouwd bent met de begrippen en theorie die tijdens de studiedagen aan de orde komen. Omdat u geen opdrachten of verslagen maakt, krijgt u geen systematische persoonlijke feedback vanuit de opleiding. Uiteraard zal het contact met studenten en docenten op de studiedagen een zekere mate van feedback vormen. Aanmelding Voor deze variant is geen toelatingsgesprek vereist. Wel dient u een inschrijfformulier in te vullen (zie bijlage 4. Kosten De kosten van deze variant bedragen 1495,- per jaar. De inschrijfkosten bedragen

13 Module B: Reflectief leren Module SRV: Sociaal Relationele Vaardigheidstraining Module B: Reflectief samenwerken Samenwerken Module C: Stage Module B: Reflectief leren Samenwerken Module D: Afstudeerproject Leerjaar 1: 12 studiedagen Module 1 Inleiding in de psychosociale therapie Bijlage 1 Overzicht van de modules Module 2 De gezonde persoonlijkheidsontwikkeling Module 3 Het gepantserde hart Module 4 Overlevingsmechanismen Leerjaar 2: 12 studiedagen Module 5 Grondplan voor therapie Module 6 Transactionele analyse Module 7 Klinische Psychologie Module 8 Bio-energetica en RET Leerjaar 3: 12 studiedagen Module 9 Gestalt Module 10 Stagebeleiding Module 11 Trauma- en rouwverwerking Module 12 Algemene Medische Basiskennis Leerjaar 4: 6 studiedagen Module 13 Afstudeerbegeleiding Module 14 Anatomie, Fysiologie en pathologie Module 15 Psychosociale therapie in de praktijk 12

14 Bijlage 2 Praktische informatie over de opleiding Locatie De studiedagen vinden plaats in Veluwe Conference Centre De Sparrenhorst in Nunspeet. Indien hier goede redenen voor zijn, kan Bureau De Roos besluiten om een andere locatie te kiezen. Dit zal uiteraard ruim van tevoren met de studenten worden gecommuniceerd. Aansprakelijkheid en wijzigingen Bureau De Roos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitvallen van lessen door onvoorziene omstandigheden. In dergelijke situaties kan geen aanspraak worden gedaan op reeds betaalde gelden. Bureau De Roos behoudt zich het recht voor om een lesplaats te wijzigen of bij onvoldoende studentenaanbod een opleiding af te gelasten of uit te stellen. Tijdens de opleiding worden de lestijden in principe niet gewijzigd. Indien wijziging hierin noodzakelijk is wordt dit in overleg met de studenten gedaan. Voor verzuimde bijeenkomsten wordt geen restitutie van het lesgeld verleend. 13

15 Bijlage 3 Inschrijfformulier Variant 1 en Variant 2 van de opleiding Psychosociaal Therapeut van Bureau de Roos PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Voornamen Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Telefoon Mobiele telefoon adres Geboorteplaats Geboortedatum Burgerlijke staat Kinderen Kerkelijke achtergrond KEUZE VAN DE VARIANT Kruis hieronder aan voor welke variant u wilt inschrijven: 0 Variant 1: de opleiding tot Psychosociaal Therapeut 0 Variant 2: de Praktische Variant 14

16 VOOROPLEIDING Welke vooropleidingen heeft u gevolgd? (van de vermelde opleidingen een kopie van diploma s en/of getuigschriften meesturen) Opleiding diploma of getuigschrift? HUIDIGE WERK Omschrijf hieronder kort uw huidige functie/werkzaamheden MOTIVATIE Wat is uw motivatie om de opleiding te volgen? 15

17 DOEL Met welk doel wilt u deze opleiding volgen? (Kruis aan wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk) O het opzetten van een eigen praktijk O het verlenen van (psycho-)pastorale ondersteuning O het toepassen in mijn huidige werkkring, namelijk O persoonlijke groei en ontwikkeling. O anders, namelijk Waar kent u Bureau de Roos van? * O via internet O via advertentie O via een kennis/relatie O anders, namelijk *aankruisen wat van toepassing is Aldus naar waarheid ingevuld, Plaats Datum Handtekening Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (zie de volgende pagina ) van Bureau De Roos. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het inschrijfgeld (dit is inclusief het intakegesprek, zie ook de volgende pagina). 16

18 Algemene voorwaarden Kosten De kosten bedragen voor het studiejaar voor Variant 1: 3.250,- -voor Variant 2: 2.890,-. Dit is inclusief readers, tentamens en koffie/thee/lunch tijdens de lesdagen en exclusief inschrijfgeld en literatuuraanschaf. In termijnen betalen is mogelijk. Betaling Wanneer uw inschrijfformulier binnen is, krijgt u van ons een factuur voor het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld 100,- Dit bedrag dient 14 dagen na de factuurdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Voor de betalingstermijn van het resterende bedrag verwijzen wij naar de vervolgfactuur. Wacht met betalen tot u een factuur ontvangen heeft. Annulering Tot zes weken voor het begin van de opleiding kunt u uw inschrijving ongedaan maken. Het door u betaalde bedrag wordt dan teruggestort met aftrek van het inschrijvingsgeld. Indien u niet annuleert verplicht u zich het totaal bedrag te voldoen. Mochten wij - op basis van het aantal aanmeldingen - genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, dan ontvangt u hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het reeds door u overgemaakte bedrag terug. Deelnemers ontvangen uiterlijk vier weken voor aanvang aanvullende informatie en een routebeschrijving. U kunt het inschrijfformulier sturen naar: Bureau De Roos Afd. secretariaat Wildforstlaan ER Epe (tel ) U kunt het inschrijfformulier ook scannen en mailen naar: De inschrijving sluit op 21 augustus Heeft u aan de gevraagde kopieën gedacht? U ontvangt van ons een uitnodiging voor het intakegesprek. 17

19 Bijlage 4 Inschrijfformulier Variant 3 (Hoorcollege Variant) van de opleiding Psychosociaal Therapeut van Bureau de Roos Met dit formulier schrijft u zich alleen in voor Variant 3 van de opleiding Psychosociaal Therapeut. Wilt u inschrijven voor Variant 1 of Variant 2, dan dient u het daarvoor bestemde inschrijfformulier te gebruiken. U kunt dat vinden op op de pagina downloads. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Voornamen Roepnaam Adres Postcode/Woonplaats Telefoon Mobiele telefoon adres Geboorteplaats Geboortedatum Burgerlijke staat Kinderen Kerkelijke achtergrond VOOROPLEIDING Welke vooropleidingen heeft u gevolgd? Opleiding diploma of getuigschrift? 18

20 HUIDIGE WERK Omschrijf hieronder kort uw huidige functie/werkzaamheden MOTIVATIE Wat is uw motivatie om de opleiding te volgen? DOEL Met welk doel wilt u deze opleiding volgen? (Kruis aan wat van toepassing is, meerdere opties zijn mogelijk) O het opzetten van een eigen praktijk O het verlenen van (psycho-)pastorale ondersteuning O het toepassen in mijn huidige werkkring, namelijk O persoonlijke groei en ontwikkeling. O anders, namelijk Waar kent u Bureau de Roos van? * O via internet O via advertentie O via een kennis/relatie O anders, namelijk *aankruisen wat van toepassing is 19

21 Aldus naar waarheid ingevuld, Plaats Datum Handtekening Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (zie de volgende pagina ) van Bureau De Roos. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van 25,- inschrijfgeld. 20

22 Algemene voorwaarden Kosten De kosten voor het studiejaar voor Variant 3 van de Opleiding Psychosociaal Therapeut bedragen 1.495,- inclusief readers, tentamens en koffie/thee/lunch en exclusief inschrijfgeld en literatuuraanschaf tijdens de lesdagen. In termijnen betalen is mogelijk. Betaling Wanneer uw inschrijfformulier binnen is, krijgt u van ons een factuur voor het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld ( 25,-). Dit bedrag dient 14 dagen na de factuurdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Voor de betalingstermijn van het resterende bedrag verwijzen wij naar de vervolgfactuur. Wacht met betalen tot u een factuur ontvangen heeft. Annulering Tot zes weken voor het begin van de opleiding kunt u uw inschrijving ongedaan maken. Het door u betaalde bedrag wordt dan teruggestort met aftrek van het inschrijvingsgeld. Indien u niet annuleert verplicht u zich het totaal bedrag te voldoen. Mochten wij - op basis van het aantal aanmeldingen - genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, dan ontvangt u hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het reeds door u overgemaakte bedrag terug. Deelnemers ontvangen uiterlijk vier weken voor aanvang aanvullende informatie en een routebeschrijving. U kunt het inschrijfformulier sturen naar: Bureau De Roos Afd. secretariaat Wildforstlaan ER Epe (tel ) U kunt het inschrijfformulier ook scannen en mailen naar: De inschrijving sluit op 1 september. 21

23 Contactgegevens Bureau De Roos Adres Wildforstlaan 1 Postcode 8162 ER Plaats EPE Telefoonnummer (0578) (bereikbaar: maandag tot en met donderdag van uur en vrijdag van uur) Website K.v.K. nr

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Syllabus Deeltijdopleidingen tot Meesterschap in Counselling

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Vervolgopleiding NLP binnen coaching

Vervolgopleiding NLP binnen coaching Vervolgopleiding NLP binnen coaching Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd te hebben - R. Bandler - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting

Nadere informatie

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2015-2016 Pastoraal werk Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, namelijk de GL-variant

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2015-2016 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014 Informatiebrochure Opleidercursus 25 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Deze cursus wordt verzorgt door Groei Direct Opleidingen en leidt op tot CWO Opleider

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

OPLEIDING BEELDCOACHING 2015-2016. Geïntegreerde opleiding tot. School Video Interactie Begeleider Beeldcoach met elementen van Didactisch Coachen

OPLEIDING BEELDCOACHING 2015-2016. Geïntegreerde opleiding tot. School Video Interactie Begeleider Beeldcoach met elementen van Didactisch Coachen OPLEIDING BEELDCOACHING 2015-2016 Geïntegreerde opleiding tot School Video Interactie Begeleider Beeldcoach met elementen van Didactisch Coachen pagina 1 BEKNOPT OVERZICHT WIE WANNEER WAAR: KOSTEN Directeuren,

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO!

Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! MBO-diploma Zorg en Welzijn? Start nu je vervolgopleiding in het HBO! Instroomtraject in jaar 2 van de Academie Sociale Studies (MWD of SPH) 2015 1 Welke MBO-diploma s (niveau 4) op gebied van maatschappelijke

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015. 4e leergang

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015. 4e leergang OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016

FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016 STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten

Nadere informatie

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Mediator Geluk ervaren, is jezelf leren kennen E. Kieckens BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4 Voor wie 5 Opzet 5 Inhoud 7 Erkenning

Nadere informatie

Hbo-opleiding theologie

Hbo-opleiding theologie Hbo-opleiding theologie Studiegids 2011-2012 Pastoraal werk Voorwoord De HBO-opleiding Theologie van de Gereformeerde Gemeenten is een vierjarige theologieopleiding met drie varianten, nl. de GL-variant

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Schoolgids De Triangel

Schoolgids De Triangel 1 Een veilige basis om van en over de wereld te leren. Een school in ontwikkeling. Samen met ouders hebben wij gekeken naar de toekomst van de Triangel. Daaruit is een visie en missie geformuleerd. De

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie