Handleiding. Vrije compositie cursussen (VCC) opleiding tot leraar basonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Vrije compositie cursussen (VCC) opleiding tot leraar basonderwijs 2015-2016"

Transcriptie

1 Handleiding Vrije compositie cursussen (VCC) opleiding tot leraar basonderwijs Nr tip: Verbetering Besproken met cursusteam/vaksectie/onder wijskundigen Verbetering zichtbaar in rubriek synopsis en studentenhandleiding (noem plaats):

2 Inhoud Algemene gegevens Inleiding Beroepskader en beroepssituaties Inhoud van de cursus Competenties, deeltaken, leerdoelen Onderzoeksvaardigheden Leervaardigheden Planning Vorm van de toetsen Inhoud van de toetsen Beoordelingseisen per toets Gebruik van het portfolio Studiebelasting en studielastspreiding Voorbeeld kenmerkende opdracht studentmaterialen docentmaterialen Begeleiding Brondocumenten voor totstandkoming van deze handleiding Bijlage 1: Beoordelingsformulier vrije compositiecursus 2015/ Bijlage 2: aanbod vanuit de opleiding VCC Duurzaamheid (semester 1 en semester ) VCC gitaar in de klas voor beginners (VCCU5841-Semester2-14/15) VCC gitaar in de klas voor gevorderden (VCCU5842-Semester2-14/15) VCC Keyboard in de klas voor beginners (VCCU8719-Semester2-14/15) VCC Keyboard in de klas voor gevorderden (VCCU8720-Semester2-14/15) VCC studentenraad (semester 1 en ) VCC opleidingscommissie (semester 1 en semester ) VCC Promotie van en voorlichting over de opleiding pabo (semester 1 en /2016) VCC Expeditie pabo (semester 1 en semester ) VCC De leraarondersteuner (Pabo 3, semester 1 en semester ) VCC Extra LIO-stage (Pabo 4 VCCU06795 en VCCU06796, semester 1 en semester ). 15 VCC HZCult VCC Ondersteuning in het pabo-onderwijs VCC EHBO... 16

3 Algemene gegevens Academie Opleiding EC Cursuscodes Academie Educatie en Pedagogiek Pabo 1,25 EC per cursus VCCU14663, VCCU14664, VCCU14665, VCCU14666, VCCU14667, VCCU14668, VCCU5841, VCCU5842, VCCU8719, VCCU8720, VCCU06795, VCCU06796 Vrije compositie course Hoofdfase Titel van de cursus Niveau Cursusjaar 2015/2015 Deelnemers Studiejaar - semester Pabo 2, 3 en 4 - semester 1 en 2 Omschrijving op rooster VCC Opleidingscoördinator Riaan Lous Cursuseigenaar Riaan Lous Ontwikkelteam Riaan Lous Uitvoerende docenten Studieloopbaancoaches pabo (1,) 2, 3 en 4 Deze handleiding staat online op Tevens is deze handleiding gekoppeld als lesmateriaal aan de cursussen VCCU14663, VCCU14664, VCCU14665, VCCU14666, VCCU14667, VCCU14668 op de virtual learning desktop (VLD). Vanuit het document zoals het op VLD is geplaatst, is het mogelijk om het beoordelingsformulier te kopiëren en in te vullen in Word. 1. Inleiding De HZ definieert competentie als het vermogen om met een cluster van vaardigheden (V), persoonskenmerken (P) en onderliggende kenniselementen (K) in een complexe werksituatie op een adequate wijze taken uit te voeren en problemen op te lossen die een belangrijk bestanddeel uitmaken van een functie of rol (kerntaak met kernprobleem. Om het bachelordiploma te kunnen behalen volg je verplichte en keuzecursussen. Het gaat hierbij om major-, minor- en pc-cursussen. De inhoud ervan ligt vast en er is vastgesteld wat je moet kunnen om ze met een voldoende af te sluiten. Als je al naar gelang van jouw individuele competentiebehoefte gedurende een bepaalde periode activiteiten wilt uitvoeren om één of meer voor jouw beroep noodzakelijke generieke vaardigheden te verwerven dan wel te versterken, kun je onder bepaalde voorwaarden zelf een cursus samenstellen. Dit type cursus wordt de vrije compositiecursus (VCC) genoemd. In de opleiding Pabo nemen studenten naast het volgen van de cursussen, stage en SLC, eveneens deel aan zogenoemde vrije compositiecourses. Deze worden zowel binnen als buiten de HZ aangeboden in de semesters drie t/m acht. Uit de verschillende courses kunnen studenten op basis hun eigen voorkeur een course selecteren. In de uitvoeringsregeling leraar basisonderwijs van het onderwijs- en examenreglement is opgenomen dat het totaal aantal te behalen EC s aan vrije ruimte 5,0 is én in welk semesters van de opleiding deze worden verzilverd. Door het aanbod ruim open te zetten, word je in de gelegenheid gesteld om alvast vooruit te werken in hogere jaren. Tevens is het in overleg met je studieloopbaancoach mogelijk om meer dan 5,0 EC aan vrije ruimte uit te voeren. Je studeert dan af met meer dan 240 EC. Compensatie voor andere cursussen is niet mogelijk. 2. Beroepskader en beroepssituaties Beroepskader:

4 De (toekomstige) leerkracht zal zijn eigen kennis, kunde en vaardigheden moeten blijven ontwikkelen. Deze course is daar een (mogelijke) opzet toe. Het gaat hier met name om cursussen, trainingen en stages die buiten het reguliere programma vallen. Je kunt hier een eigen keuze inmaken en eigen richting aan geven, je eigen interesse volgen. De invulling van de course dient altijd binnen het kader van jouw opleiding te vallen, voor eigen verzoeken dien je als student aan te tonen hoe jouw invulling binnen jouw beroepsprofiel past. Gebruik de criteria op het beoordelingsformulier hiervoor als leidraad. Beroepssituaties: Voor deze cursussen zijn geen specifieke beroepssituaties gedefinieerd. De student kiest deze beroepssituaties zelf. De keuze voor beroepssituatie(s) komt tot stand vanuit (stage-eind)reflecties die de student in het voorgaande semester heeft gemaakt t.a.v. zijn beroepshouding. In gesprek met de studieloopbaancoach wordt vervolgens besproken hoe de beroepssituatie wordt vormgegeven, welke activiteiten zullen gaan plaatsvinden en met welk doel deze worden uitgevoerd. (zie rubriek 4: competenties, deeltaken en leerdoelen). 3. Inhoud van de cursus Naast het reguliere programma, hebben alle studenten de mogelijkheid om 2,5 EC (gedeeltelijk) vrij in te vullen. Mogelijke invullingen staan hieronder. Bij de vrije compositiecursussen (VCC) ligt het doel (het verwerven van algemene competenties) weliswaar vast, maar je kunt binnen bepaalde grenzen en in overleg met je studieloopbaancoach bepalen welke algemen HBO-kennis en -vaardigheden (= wat) je wanneer (= semester), op welke manier (= hoe) en in welke mate (= niveau) wilt verwerven dan wel versterken. Dit leg je vooraf vast in je portfolio (= tag pop). Je voert in een VCC activiteiten uit die aantoonbaar bijdragen aan jouw ontwikkeling tot competent beroepsbeoefenaar. In de VCC s worden zes rubrieken onderscheiden, waarbinnen je ėėn of meer activiteiten kunt kiezen. Je kunt voor elk van de zes rubrieken ook zelf voorstellen doen voor ėėn of meer activiteiten. Zie tevens bijlage 1 voor een aanbod vanuit de opleiding. Bestuursactiviteiten Lid van de Hogeschoolraad Lid van de Opleidingscommissie Lid van een kwaliteitskring Bestuurslid van een studentenvereniging Bestuurslid van een sportvereniging Redactielid van tijdschriften Commissielid voor het organiseren van studiereizen/excursies Eigen voorstel Voorlichtings en promotie-activiteiten: Uitvoeren van voorbereidende activiteiten (bijvoorbeeld deelnemen aan een training door de Dienst Marketing of de opleiding Communicatie) voor open dagen en avonden, meeloopdagen, beurzen enzovoort. Uitvoeren van activiteiten op open dagen, avonden, meeloopdagen, beurzen enzovoort. Een eigen voorstel. Sociaal-culturele activiteiten HZ-cult Organisatie van multiculti-day Vrijwilligerswerk Ontwikkelingswerk Organisatie van evenementen Een eigen voorstel.

5 Begeleidingsactiviteiten Deelname aan peer-project Mentorenraad Buddyproject zoals coaching van 1e-jaarsstudenten Een eigen voorstel, voorstel vanuit een stageschool of vanuit pabo-docenten. In het laatste geval is de pabo-docent waarbij het voorstel wordt uitgevoerd, de extern deskundige (zie rubriek 8: vorm van de toetsen) Projectactiviteiten Onderzoek bij één van de lectoraten Peerproject Een eigen voorstel, een onbetaald voorstel vanuit een stageschool of vanuit pabo-docenten Trainingsactiviteiten EHBO-training (buitenom HZ): De opleiding biedt deze training NIET aan, je kunt deze wel volgen via je eigen sportvereniging, school, oid. Dit kan wanneer je een diploma van het Oranje Kruis behaalt en wanneer het om een actueel diploma gaat. Organiseren evenementen,etc Een eigen voorstel, voorstel vanuit een stageschool of vanuit pabo-docenten 4. Competenties, deeltaken, leerdoelen Door het uitvoeren van VCC-activiteiten verwerf of versterk je een of meer voor jouw beroep benodigde competenties. Gedurende je werkzaamheden in de uitvoeringsfase sta je telkens even stil bij wat je op welke manier doet: je reflecteert. Je stelt je daartoe de vragen: Hoe is het gegaan? Wat heb ik ervan geleerd? Heb ik mijn leerdoelen gehaald? Dit proces doorloop je alleen en dat vereist wel enige voorbereiding en planning. Om te kunnen bepalen wat je waarom, hoe, wanneer en op welk niveau wilt leren, heb je enige zelfkennis nodig. Je zult immers moeten weten wat je al weet en kunt en wat je nog moet weten en kunnen om succesvol te kunnen zijn. Dan pas kun je een strategie kiezen waarmee je de nog benodigde kennis en vaardigheden verwerft. Deze planmatige ontwikkeling van je persoonlijke competenties wordt competentiemanagement genoemd. De student stelt voor de vrije compositieruimte een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op in overleg met zijn studieloopbaancoach. In dit persoonlijk ontwikkelingsplan geeft hij de volgende zaken aan: A. Welke competenties hij wil verwerven: De competentie Reflectie en persoonlijke ontwikkeling is een voorwaarde. Uit overige competenties wordt een gemotiveerde keuze gemaakt. De competenties zijn te vinden in de uitvoeringsregeling leraar basisonderwijs van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) B. Waarom hij juist deze competenties wil verwerven (aanleiding/motivatie). Deze motivatie wordt mede vorm gegeven vanuit (stage-eind)reflecties uit het voorgaande semester. C. Hoe hij de competenties wil verwerven: de concrete activiteiten die uitgevoerd zullen gaan worden. D. Waarmee hij na afloop wil aantonen dat hij de competenties daadwerkelijk verworven heeft en hoe hij de producten archiveert (producten) E. Wanneer hij de activiteiten plant (planning met urenverantwoording). F. Hoe hij zijn voortgang/vorderingen bewaakt (feedback) G. Welke rol van betrokken partijen/begeleiders hebben (afspraken) Deeltaken en leerdoelen

6 De doelen van de vrijecompositiecursus liggen vast. Deze vind je in tabel 2.1. Je bepaalt echter zelf in overleg met je studieloopbaancoach welke leerdoelen (=wat) je wanneer (= semester), op welke manier (= hoe) en in welke mate (=niveau) wilt verwerven of versterken. Het wat, wanneer, hoe, en in welke mate leg je vast in je POP, wat je plaatst in je portfolio onder de categorie VCC. Overzicht van deeltaken en leerdoelen van de cursus Persoonlijke en professionele ontwikkeling: Je ontwikkelt een ondernemende houding, reflecteert op eigen ervaringen en ontwikkelingen en communiceert hierover. DT1 Op verantwoorde wijze studie- en beroepskeuzes maken. Ld1.1 Je kunt VC-cursussen kiezen die bij jouw wensen en capaciteiten passen. Dt2 Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen studievoortgang. Ld2.1 Je kunt je eigen leerproces sturen en de voortgang controleren. Ld2.2 Je kunt gestructureerd en effectief aan het bereiken van doelen werken. Je stelt prioriteiten, je geeft aan hoe (acties en middelen) en wanneer (tijd) zaken gerealiseerd moeten zijn en je controleert jouw voortgang. Dt3 Leervaardigheden verwerven Ld3.1 Je kunt duurzaam effectief en efficiënt studeren en je bent in staat en gemotiveerd om van ervaringen te leren. Ld3.2 Je kunt je eigen sterktes en zwaktes benoemen en op grond hiervan gerichte acties ondernemen. Ld3.3 Je kunt jezelf motiveren om je blijvend te ontwikkelen. Bron: studentenhandleiding VCC De student overlegt het plan met zijn studieloopbaancoach en legt de definitieve versie van het persoonlijke ontwikkelingsplan aan hem voor. De student kan beginnen met de uitvoering nadat het plan is goedgekeurd en geplaatst in zijn digitaal portfolio. 5. Onderzoeksvaardigheden Afhankelijk van de invulling van de cursus 6. Leervaardigheden Je legt te verwerven leervaardigheden in overleg met SLC er in je POP vast. Je licht toe hoe jij bij de verwerving ervan begeleid wilt worden (voorwaarde F) 7. Planning In schooljaar zijn in het rooster vier momenten gepland waarop verslagen digitaal bij docenten worden ingeleverd. Deze vind je in de toetsprogramma s. Bij de opzet van je persoonlijk ontwikkelingsplan neem je bij de planning (punt E) op welk moment je je reflectie met bewijsstukken inlevert. De studieloopbaancoach geeft minimaal twee weken voor het beoordelingsmoment aan het academiebureau door welke student welke vrije compositiecursus(sen) in zijn studieplan krijgt. 8. Vorm van de toetsen Afhankelijk van de invulling van de vrije ruimte (wordt ook de wijze van toetsen vastgelegd.

7 In de toestemmingsfase stel je een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op waarin je de keuze van jouw activiteiten verantwoordt. Daarna ga je aan de slag (uitvoeringsfase) en tot slot lever je bij je studieloopbaancoach documenten aan op grond waarvan deze jou kan beoordelen (afrondingsfase). Bij een voldoende beoordeling krijg je de afgesproken studiepunten: De student levert na afloop van de cursus de volgende documenten in bij zijn SLC: 1 Een kort door de (extern) deskundige 1 beschreven verslag met daarin aangegeven of de student aan de afgesproken activiteiten heeft deelgenomen, of hij de afspraken is nagekomen, of de reflectie inhoudelijk juist is. De student is er zelf voor verantwoordelijk dat de deskundige deze documentatie maakt, ondertekent en aan hem retourneert. 2 De reflectie met bewijsstukken. De student schrijft een reflectie en voegt daaraan stukken toe waarmee hij bewijst dat hij daadwerkelijk aan de activiteit heeft deelgenomen en hoe en in hoeverre hij de competenties heeft verworven. Op basis van de reflectie formuleert hij enkele persoonlijke leerdoelen waaraan hij de komende tijd gaat werken. Hij kan kiezen uit diverse reflectievormen. Hij bespreekt zijn keuze met zijn SLC. Wanneer de uitgevoerde activiteiten zijn van een door de pabo apart beschreven cursus (meldcode, e.d.), gelden de toetsen die in de toetsmatrijs van de cursus zijn beschreven. In het portfolio beschrijft de student dan alleen het voorbereidende portfoliogedeelte (punt A t/m G). 9. Inhoud van de toetsen In overleg met de studieloopbaancoach zelf in te vullen, op basis van de geformuleerde doelen in het POP. Met het deelnameformulier wordt gecontroleerd of je aan de activiteiten hebt deelgenomen, de gewerkte uren (35) kunt verantwoorden, afspraken zijn nagekomen en of de reflectie inhoudelijk juist is. Het formulier is eenvoudig van opzet en snel in te vullen, biedt de extern deskundige ruimte om opmerkingen en adviezen te plaatsen en is bewijslast voor de formele deelname aan de afgesproken activiteiten. De reflectietoets controleert of je inzicht hebt in jouw eigen sterktes en zwaktes en op basis hiervan acties onderneemt om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten/verbeteren en zo beter te presteren. Verder controleert de toets of je je goed schriftelijk kunt uitdrukken en informatie op een geordende wijze schriftelijk kunt presenteren. 10. Beoordelingseisen per toets Reflectietoets Eisen aan het verslag 1 Het verslag is toegankelijk en compleet. 2 Het verslag bevat een overzicht van de bestudeerde theorie en de verworven competenties. 3 Het verslag bevat een analyse van het eigen gedrag en verwijzingen naar bewijsstukken in het portfolio. 4 Het verslag is begrijpelijk, correct en aantrekkelijk geschreven. Eisen aan de reflectie 1 De reflectie is volledig (bevat weergave van de zelfbeoordeling; weergave van de feedback; reflectie op de feedback aan de hand van vragen als herken ik het? komt het overeen met mijn eigen inschatting? enz.; drie persoonlijke ontwikkeldoelen afgeleid uit zelfbeoordeling en verkregen feedback; actieplan voor het uitvoeren van ontwikkeldoelen). 2 De reflectie is consistent (kloppen de ontwikkeldoelen bij de verkregen feedback? Passen de verschillende acties bij de verschillende ontwikkeldoelen?) 1 Extern deskundige: Medewerker van HZ of andere organisatie waarbinnen de student zijn activiteiten uitvoert. De extern deskundige is een andere dan de studieloopbaancoach van de student en géén student.

8 3 De ontwikkeldoelen zijn smart (haalbaar en uitvoerbaar) Student gaat op open manier met feedback om (maakt onderscheid tussen observaties en interpretaties bij de besproken feedback met concrete voorbeelden erbij; student geeft blijk van lerend vermogen). Eisen aan het deelnameformulier 1 Het blijkt dat je aan de afgesproken activiteiten hebt deelgenomen en de afspraken bent nagekomen. 2 De gewerkte uren (35) zijn verantwoord. 3 De reflectie is inhoudelijk juist. 11. Gebruik van het portfolio Je plaatst voorafgaand aan de uitvoering, je goedgekeurde persoonlijk ontwikkelingsplan op je portfolio (categorie: VCC). Je verzamelt in het portfolio op systematische wijze bewijslast voor de verworven competenties Je plaatst je eindverslag in je portfolio, waarbij je directe links legt tussen je reflectie en je bewijslast (categorie VCC) Je voert minimaal vier keer een vrije compositiecursus uit. Per cursus geef je aan wat je gaat doen. Geef zelf per voorstel ook aan welke cursuscode je hiervoor gebruikt en noteer deze zelf ook op het beoordelingsformulier. Begin altijd met de eerste cursus: VCCU14663: Vrije compositieruimte A VCCU14664: Vrije compositieruimte B VCCU14665: Vrije compositieruimte C VCCU14666: Vrije compositieruimte D Voor sommige cursussen is een aparte VCC-code. Het gaat dan om een cursus die wordt ingeroosterd (zoals gitaar in de klas ). Noteer in dat geval die VCC-code. Begin vervolgens voor volgende eigen ontwerpen altijd weer met VCCU Wil je excelleren meer dan vier keer een eigen ontwerp aanleveren? Dat kan, je gebruikt dan: VCCU14667: Vrije compositieruimte E VCCU14668: Vrije compositieruimte F Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat in je digitaal portfolio de VCC s op juiste wijze staan. 12. Studiebelasting en studielastspreiding Studieonderdeel Contact Zelfstudie Totaal Opzet Persoonlijk ontwikkelingsplan onderdeel regulier SLC-gesprek 2,5 Uitvoering opgezet plan in uitvoering plan 30 Eindverslag met daarin reflectie + bewijslast Onderdeel regulier SLC-gesprek 2, Voorbeeld kenmerkende opdracht 1. Kies een VCC-rubriek met activiteit of doe een voorstel voor een activiteit. 2. Stel een plan op (= POP) van ten hoogste 2 A4 waarin je vastlegt: welke competenties je wilt verwerven en op welke wijze de generieke vaardigheden in de gekozen VCC daar deel van uitmaken; A. waarom je juist deze generieke vaardigheden wilt verwerven (motivering); B. hoe je die generieke vaardigheden wilt verwerven (activiteiten); C. waarmee je na afloop wilt aantonen dat je de competenties daadwerkelijk verworven hebt en hoe je de producten archiveert (producten);

9 D. wanneer je activiteiten plant (planning met urenverantwoording); E. hoe je jouw voortgang/vorderingen bewaakt (feedback); F. welke rol de bij jouw activiteiten betrokken partijen/begeleiders hebben (afspraken). 3. Plaats het persoonlijk ontwikkelingsplan in je digitale portfolio en leg het van daaruit voor aan je studieloopbaancoach. Je studieloopbaancoach beoordeelt of alle onderdelen aanwezig zijn om met de uitvoering te kunnen beginnen. 4. Plaats na afloop van de cursus de volgende documenten in bij jouw digitale portfolio en stel dit ter beschikking aan je studieloopbaancoach: 1 Het door de (extern) deskundige ondertekende deelnameformulier. Hierop vermeldt de deskundige of je aan de afgesproken activiteiten hebt deelgenomen, of je de afspraken bent nagekomen, of de reflectie inhoudelijk juist is. Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat de deskundige het formulier ontvangt, invult, ondertekent en aan jou retourneert. 2 De reflectie met bewijsstukken. Je schrijft een reflectie en voegt daaraan stukken toe waarmee je bewijst dat je daadwerkelijk aan de activiteit hebt deelgenomen en hoe en in hoeverre je de competenties hebt verworven. Op basis van de reflectie formuleer je enkele persoonlijke leerdoelen waaraan je de komende tijd gaat werken. 14. studentmaterialen Niet van toepassing. Waar contactgebonden cursussen worden verzorgd, staat dat in desbetreffende synopsis. 15. docentmaterialen Niet van toepassing 16. Begeleiding Tijdens de vrijecompositiecursus heb je met verschillende partijen te maken. Elk van die partijen speelt een eigen rol en heeft eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Je kunt bij de begeleiding twee belangrijke aspecten onderscheiden: De organisatorische begeleiding. Deze is in handen van de opleidingscoördinator. De inhoudelijke begeleiding. Deze is in handen van de studieloopbaancoach en afhankelijk van de activiteiten van een externe begeleider binnen een organisatie. In de volgende paragrafen staan de taken van de begeleiders op een rijtje. Je kunt zo goed zien bij wie je waarvoor kunt aankloppen Rollen en taken De studieloopbaancoach - begeleidt je bij de keuze van de VCC-categorie en de activiteiten; - begeleidt je bij het opstellen van je POP en beoordeelt het POP; geeft toestemming voor de uitvoering van de VCC; doet suggesties, plaatst kritische kanttekeningen en stelt kritische vragen; is op de hoogte van VCC-regelingen in de OER en de inhoud van de studentenhandleiding; ondertekent Het POP-formulier en de zelfbeoordeling; voert de eindbeoordeling in in het HZ-cijferregistratiesysteem op de VLD;

10 De externe begeleider - begeleidt je bij de uitvoering van de activiteiten; - is aanspreekpunt binnen de organisatie waar je activiteiten uitvoert; - ondertekent de urenverantwoording voor akkoord. De student - informeert zich over doelen, regels en procedures rondom de VCC; - stelt zich op de hoogte van de regelingen VCC in de OER en van inhoud van de studentenhandleiding VCC; - stelt de gevraagde documenten op en levert deze bijtijds en volgens de instructies in de handleiding in; - voert de opdracht volgens afspraak uit en is verantwoordelijk voor het overleg hierover met de begeleiders. 17. Brondocumenten voor totstandkoming van deze handleiding Onderwijs- en examenregeling HZ Uitvoeringsregeling OER HZ: opleiding tot leraar basisonderwijs Handleiding VCC HZ: HZ-brede uitgangspunten zijn vanuit dit document opgenomen in de handleiding voor de pabo. Formulieren en beoordelingen zijn verder vertaald naar de pabopraktijk.

11 Bijlage 1: Beoordelingsformulier vrije compositiecursus 2015/2016 Algemene gegevens (door student in te vullen) Naam student: Studentnummer: Code VCC + semester waarin de cursus in het studieplan van de student staat: Titel VCC: VCCU14663/VCCU14664/VC14665/VCCU14666 VCCU Semester 1 / 2 Toets 1: Voorwaarden persoonlijk ontwikkelingsplan (door SLC in te vullen in overleg met student) A De competenties waar aan gewerkt wordt, zijn beschreven. JA/NEE Reflectie en persoonlijke ontwikkeling is één van die competenties B Aanleiding/motivatie voor deze competenties is genoemd en gekoppeld aan JA/NEE eerdere (stage-eind)reflecties C Concrete, uit te voeren activiteiten zijn beschreven en er wordt verantwoord JA/NEE dat de activiteit zich richt op 4-12 jarigen. D Op te leveren producten als bewijslast zijn beschreven JA/NEE E Planning en uit te voeren urenverantwoording zijn beschreven. JA/NEE F voortgang/bewaking/feedbackwijze is beschreven JA/NEE G De rol van betrokken partijen/begeleiders zijn beschreven JA/NEE H Het persoonlijk ontwikkelingsplan is in het persoonlijk portfolio geplaatst. JA/NEE Toets wordt in toetsmatrijs afgevinkt als voldaan als alle onderdelen JA zijn. Toets 2: Beoordelingscriteria uitvoering en reflectie (door SLC in te vullen) Activiteiten zijn daadwerkelijk en tijdens de opleiding uitgevoerd: JA/NEE Verantwoording en specificatie ingezette uren (E) JA/NEE Er wordt verantwoord dat de activiteit zich richt op 4-12 jarigen (C) JA/NEE De externe deskundige heeft met handtekening aangegeven dat de activiteit JA/NEE/NVT conform planning en uren is uitgevoerd Het verslag is correct geschreven JA/NEE Het verslag en de bewijsmaterialen zijn opgenomen in het digitaal portfolio (H) JA/NEE Reflectie: Aangegeven wordt op welke wijze aan de beschreven competenties is gewerkt (A) Je beschrijft op welke wijze jij inzicht hebt in jouw eigen sterktes en zwaktes (de aanleiding/motivatie) en op basis hiervan acties onderneemt om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten/verbeteren en zo beter te presteren. Je beschrijft ook de uiteindelijke rol van betrokken partijen/begeleiders (B, F, G) De activiteiten zijn uitgevoerd en vormgegeven in het licht van beschreven competenties (C) De opgeleverde producten geven inzicht in de uitgevoerde activiteiten en daarmee in de beschreven competenties (D) Totaal aantal punten, gedeeld door 4 (op 2 decimalen), ieder onderdeel heeft minimaal een score van 3. Afvinkonderdelen zijn allen JA, deelnameformulier is JA of NVT. Cesuurtabel toets ,00 <1,75 1,75 - < 2,00 2,00 - < 2,40 2,40 - < 2,75 2,75 - < 3,

12 3,00 - < 3,40 3,40 -< 3,80 3,80 -< 4,0 4,00 - < 4,50 >4,50 Bijlage 2: aanbod vanuit de opleiding Vrije compositieruimte waarbij geen cursuscode is opgenomen, dien je als student in te vullen vanuit de cursussen compositieruimte A t/m D. VCC Duurzaamheid (semester 1 en semester ) Les over duurzame energie, speciale aandacht voor wereldburgerschap, een groen schoolplein of meer natuuronderwijs, meedenken met energiebesparing binnen je stageschool, participeren in de Duurzame HZ, ideeën uitwerken voor duurzaamheid binnen de pabo enz. Heel veel mogelijkheden om een VCC Duurzaamheid mee te vullen. Denk er eens over na en doe een voorstel om deze VCC mee te vullen. Voorwaarden om je VCC uitgekeerd te krijgen zijn: 1) Je werkt gestructureerd en effectief aan het bereiken van doelen; je stelt prioriteiten; je geeft aan hoe (acties en middelen) en wanneer (tijd) zaken gerealiseerd moeten zijn; je controleert de voortgang. 2) Je bent in staat en gemotiveerd om van ervaringen te leren; je maakt je actief kennis, vaardigheden en houdingen eigen, je bent gemotiveerd om je blijvend te ontwikkelen. Je hebt inzicht in je eigen sterktes en zwaktes en je neemt op basis hiervan acties om je eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten/verbeteren en zo beter te presteren. 3) Je beschrijft vooraf je persoonlijke leerdoelen, op basis van de punten in het beoordelingsformulier Informatie bij: Carlien Nijdam, Marjan Glas, VCC gitaar in de klas voor beginners (VCCU5841-Semester2-14/15) Je krijgt les in het gebruik maken van de gitaar in de klas. Deze lessen vinden plaats op de woensdagochtenden in het eerste timeslot. Aan deze cursus zitten extra kosten verbonden, ongeveer 95 euro. Deze voldoe je direct bij aanmelding. Op dat moment ben je ingeschreven. Per 22 november 2015 volgt een eerste inventarisatie bij studenten voor deze cursus. Je kunt via infonet aangeven of je belangstelling hebt: InfoNet/Studie/studieloopbaan/behoeftepeiling VCC. Het daadwerkelijke aanmelden vindt plaats tussen 10 en 14 december. Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Marjo Schillings: VCC gitaar in de klas voor gevorderden (VCCU5842-Semester2-14/15) Je krijgt les in het gebruik maken van de gitaar in de klas. Deze lessen vinden plaats op de woensdagochtenden in het eerste timeslot. Voorwaarde voor deelname is een voldoende afronding van VCCU05842-S2-12/14 of eerder. Aan deze cursus zitten extra kosten verbonden, ongeveer 95 euro. Deze voldoe je direct bij aanmelding. Op dat moment ben je ingeschreven. Per 22 november 2015 volgt een eerste inventarisatie bij studenten voor deze cursus. Je kunt via infonet aangeven of je belangstelling hebt: InfoNet/Studie/studieloopbaan/behoeftepeiling VCC. Het daadwerkelijke aanmelden vindt plaats tussen 10 en 14 december.

13 Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Marjo Schillings: VCC Keyboard in de klas voor beginners (VCCU8719-Semester2-14/15) Je krijgt les in het gebruik maken van het keyboard in de klas. Deze lessen vinden plaats op de woensdagochtenden in het eerste timeslot. Aan deze cursus zitten extra kosten verbonden, ongeveer 95 euro. Deze voldoe je direct bij aanmelding. Op dat moment ben je ingeschreven. Per 22 november 2015 volgt een eerste inventarisatie bij studenten voor deze cursus. Je kunt via infonet aangeven of je belangstelling hebt: InfoNet/Studie/studieloopbaan/behoeftepeiling VCC. Het daadwerkelijke aanmelden vindt plaats tussen 10 en 14 december. Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Marjo Schillings: VCC Keyboard in de klas voor gevorderden (VCCU8720-Semester2-14/15) Je krijgt les in het gebruik maken van het keyboard in de klas. Deze lessen vinden plaats op de woensdagochtenden in het eerste timeslot. Voorwaarde voor deelname is een voldoende afronding van VCCU08719-S2-12/14 of eerder. Aan deze cursus zitten extra kosten verbonden, ongeveer 95 euro. Deze voldoe je direct bij aanmelding. Op dat moment ben je ingeschreven. Per 22 november 2015 volgt een eerste inventarisatie bij studenten voor deze cursus. Je kunt via infonet aangeven of je belangstelling hebt: InfoNet/Studie/studieloopbaan/behoeftepeiling VCC. Het daadwerkelijke aanmelden vindt plaats tussen 10 en 14 december. Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Marjo Schillings: Informatie bij Marjo Schillings: VCC studentenraad (semester 1 en ) Elke Academie binnen de HZ heeft een studentenraad in het leven geroepen om studenten nauw te betrekken bij de ontwikkeling van de opleidingen. De studentenraad van de pabo draagt vanuit studentenperspectief bij aan het leveren van kwaliteit van de opleiding Pabo. De raad kent het beleid dat de pabo uitvoert, neemt deel aan verschillende soorten activiteiten om dat beleid op een studentvriendelijke manier uit te voeren en is dé spreekbuis van iedere student. De studentenraad werkt als team en overlegt maandelijks over verschillende onderwerpen. Bron voor die onderwerpen zijn de studentevaluaties die ieder semester door iedere student worden uitgevoerd. Vanuit die vergaderingen worden verschillende activiteiten voorbereid zoals deelname aan curriculumontwikkeling van de pabo, het verzorgen van open dagen, het beheer van de facebookpagina van de academie, het bijdragen aan de pabo-facts e.d. Naar aanleiding van alle input, wordt o.a. de studiegids voor het komende schooljaar opgemaakt (en is de studiegids van dit jaar gemaakt). Denk jij een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de studentenraad? Heb jij creatieve ideeën, mooie onderwerpen of goede plannen, waarvan jij denkt dat ze kunnen bijdragen aan een nog mooiere pabo? Kom dan in de studentenraad. Je beschrijft vooraf je persoonlijke leerdoelen, op basis van de punten in het beoordelingsformulier. Informatie bij: Paul van Liere, lid studentenraad met als taak ledenwerving studentenraad,

14 VCC opleidingscommissie (semester 1 en semester ) De opleidingscommissie is de medezeggenschapsraad van de pabo en bestaat uit studenten uit iedere jaargroep, leerkrachten uit het basisonderwijs en pabodocenten. De opleidingscommissie werkt volgens het document Reglement opleidingscommissies HZ Stichting Hogeschool Zeeland. De opleidingscommissie heeft tot taak: advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling alvorens het college van bestuur deze vaststelt; het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling; het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de betrokken academiedirecteur danwel het college van bestuur over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding(en), zoals de operationalisering van het kwaliteitssysteem voor de opleiding(en), het academieplan, het opleidingsplan en de studiegids. Resultaten van studentenevaluaties worden door de opleidingscommissie bekeken. Doordat zowel studenten, leerkrachten als pabodocenten gezamenlijk over deze resultaten praten, kunnen verbetervoorstellen voor de pabo gedegen en vanuit verschillende invalshoeken worden omschreven. De opleidingscoördinator draagt zorg voor de wijze waarop deze voorstellen worden doorgevoerd in de opleiding. Informatie bij: Ferdinand Spinnewijn, VCC Promotie van en voorlichting over de opleiding pabo (semester 1 en /2016) Gedurende het jaar vinden regelmatig promotie-activiteiten en voorlichtingsactiviteiten plaats voor de opleiding pabo. In teamverband maak je, samen met studenten uit de studentenraad en de opleidingscoördinator een basisplan dat tijdens deze momenten wordt uitgevoerd en voer je deze ook uit. Je zet je tijdens meerdere van deze activiteiten professioneel en constructief in. Onderdelen van dit voorlichtingsplan (en de uitvoering) zijn: 1. De open dagen van de HZ op meerdere zaterdagen (zie het jaarrooster) 2. De meeloopdagen voor aankomende studenten 3. Voorlichtingen op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs 4. Inzet van verschillende sociale media zoals de facebookpagina en het (je kunt medebeheerder van dit account worden). 5. Andere creatieve ideeën waaraan de opleidingscoördinator op dit moment niet aan heeft gedacht. Je beschrijft vooraf je persoonlijke leerdoelen, op basis van de punten in het beoordelingsformulier. Informatie bij: Yris Varwijk, lid studentenraad met als taak voorlichting,

15 VCC Expeditie pabo (semester 1 en semester ) Het wordt misschien niet altijd zo expliciet gezegd, maar het beroep van de leraar is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen en dus voor de samenleving... Al meer dan 80 jaar worden kritische vragen gesteld over het beroep van de leraar en ook over zijn opleiding. Daarbij komt ook nog dat iedereen in deze samenleving zelf ervaring heeft met het onderwijs, als leerling, als ouder. Iedereen vindt dat hij/zij er over mee kan praten (uit: 10 voor de leraar, Ontwikkelingen op de pabo, H. van den Ven, 2012). Landelijke ontwikkelingen vragen momenteel van de pabo s een herbezinning op het huidige curriculum. De pabo-hz heeft deze herbezinning omgezet in een project met de naam EXPEDITIE PABO-HZ. Het doel van deze expeditie is te komen tot een nieuw curriculum. Wil jij constructief bijdragen aan een curriculum dat opleidt tot een leerkracht anno 2016? Wil jij nu al invloed uitoefenen op de opleiding en daarmee op toekomstige collega s? Ga dan mee op expeditie. Je draagt actief bij tijdens studiedagen met pabodocenten en leerkrachten uit het werkveld. Tevens werk je voorstellen uit die studiedagen uit tot concrete activiteiten in / ten bate van dit nieuwe curriculum. Je beschrijft vooraf je persoonlijke leerdoelen, op basis van de punten in het beoordelingsformulier. Meer informatie: Jos de Jong, expeditieleider, VCC De leraarondersteuner (Pabo 3, semester 1 en semester ) Met de schoolleiding en de leerkracht van de klas maakt de student afspraken over de precieze taak. Vanuit de Opleiding wordt hij daarin niet begeleid. Dat wil niet zeggen dat het ons als opleiding onverschillig laat hoe die vrijdag wordt ingevuld. De taken die hij op zich neemt, kunnen variëren van een dag zelfstandig voor de klas staan tot individuele kinderen begeleiden. Belangrijk is dat de student voor zichzelf beseft dat de door hem uit te voeren activiteiten zinvol zijn en dat ze bijdragen aan het vergroten van zijn expertise. Voordat de student aan de stage LO begint heeft hij bij de stagecoördinator opgegeven waar hij de stage LO loopt. In je portfolio legt de student verantwoording af van de planning en de voorbereiding van je stageactiviteiten. Daarvoor gebruikt hij de werkbladen uit de bijlage. Aan het eind van elk kwartaal schrijft hij een kort reflectief verslag. Dat verslag is het uitgangspunt voor een afsluitend gesprek met je SLC docent. Bij het uitvoeren van vijf dagen stage, kun je deze dagen verzilveren tot deze vcc. Deze vcc is per student maximaal tweemaal uit te voeren. Je kunt dus maximaal 2,5 EC behalen met deze cursus. Je beschrijft vooraf je persoonlijke leerdoelen, op basis van de punten in het beoordelingsformulier. Informatie bij: Riaan Lous, VCC Extra LIO-stage (Pabo 4 VCCU06795 en VCCU06796, semester 1 en semester ) Deze VCC biedt je de mogelijkheid om extra dagen LIO te lopen en zo bijvoorbeeld het gehele jaar op een stageschool te kunnen blijven. Bij het uitvoeren van vijf dagen stage, kun je deze dagen verzilveren tot deze vcc. Deze vcc is per student maximaal tweemaal uit te voeren. Je kunt dus maximaal 2,5 EC behalen met deze cursus. Je beschrijft vooraf je persoonlijke leerdoelen, op basis van de punten in het beoordelingsformulier Voorwaarde is dat je reguliere Lio-stage tenminste voldoende moet zijn. Je laat je stagekaart aftekenen door je mentor en levert die bij je studieloopbaancoach in. Deze stagekaart vind je op onder het tabblad leraar in opleiding.

16 VCC HZCult Zie hiervoor de beschrijving op VCC Ondersteuning in het pabo-onderwijs Ondersteuning in het onderwijs is vaak zeer gewenst. Ook de docenten Rekenen en Nederlands of de mentoren van de basisschool kunnen wel eens een helpende hand gebruiken. Waar kun je bijvoorbeeld aan denken; -het begeleiden van een groepje medestudenten in hun studie voor de toets basiskennis Nederlands of Rekenen, -het ondersteunen van je mentor/basisschool met een specifiek reken of taal probleem (wat je dan buitenom je stage doet), -het ondersteunen van de docenten op de pabo met organisatorische zaken...de voorleeswedstrijd. En zo kunnen we (jij en wij) vast nog veel meer dingen verzinnen. Meer informatie bij: Marlies Schot (rekenen): Hilde Kooiker (Nederlands): VCC EHBO Ook in jouw toekomstige beroep is het soms nodig om eerste hulp te bieden. Bij het Rode Kruis afdeling Walcheren kun je je EHBO-diploma behalen. In 10 a 15 lessen leer je eerste hulp geven aan mensen, niet specifiek kinderen. Deze cursus vindt in de avonduren plaats bij het Rode Kruis in Middelburg, buiten om je eigen opleiding. Behaal je je diploma? Dan lever je een kopie aan bij het academiebureau, waarna de studiepunten worden toegekend. Bij voldoende aanmeldingen start het Rode Kruis een aparte groep, speciaal voor HZ-studenten. Zijn er niet voldoende aanmeldingen, dan doe je mee in een andere groep. Kosten zijn 130 euro, die je voldoet aan het Rode Kruis door je in te schrijven. Veel zorgverzekeringsmaatschappijen hechten er waarde aan dat mensen deze cursus doen en vergoeden dit bedrag volledig. Ga dus na bij jouw zorgverzekering of dit voor jou wordt vergoed. Per 22 november 2015 volgt een eerste inventarisatie bij studenten voor deze cursus. Je kunt via infonet aangeven of je belangstelling hebt: InfoNet/Studie/studieloopbaan/behoeftpeiling VCC. Het daadwerkelijke aanmelden vindt plaats tussen 10 en 14 december.

HZ Onderwijsreeks. HZ University of Applied Sciences. Personality

HZ Onderwijsreeks. HZ University of Applied Sciences. Personality HZ Onderwijsreeks HZ University of Applied Sciences Personality 2015 1 Personality Programma PVCC Vrijecompositiecursus HZ University of Applied Sciences juli 2015, HZ University of Applied Sciences Auteurs:,

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie

Studentenhandleiding

Studentenhandleiding Studentenhandleiding Studieloopbaancoaching SLCpabo1 Auteur: Paulien Honkoop 2012-2013 1 1. INLEIDING MET UITGEBREIDE BEROEPSSITUATIE... 3 1 INLEIDING... 3 BEROEPSKADER EN BEROEPSSITUATIE... FOUT!

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences;

reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; reglement opleidingscommissies HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op artikel 10.3c van de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding

LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Pabo HvA, Onderwijs en Opvoeding LiO Contract 2 Stageovereenkomst Leraar in Opleiding (onbetaald: met en zonder vergoeding) Je kunt het contract ook digitaal invullen. Vervolgens kun je het printen om te (laten) tekenen. Partijen Leraar

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Programma SBC (Studieloopbaancoaching ) V2 Blok 1 Week Vorm: Toelichting Toetsing 1 29 aug Klassenbijeenkomst vooruitkijken blok 1 toelichten

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag

KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn 2014-2015 KPB 1: Lesgeven en Stageverslag Cursuscode Cohort 2013: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1 (associate) Cohort 2014: LGWKLG01P1 (bachelor); LGAKLG01P1

Nadere informatie

Studenthandleiding. Studieloopbaancoaching SLC pabo jaar2 en 3. Auteur: Paulien Honkoop

<object> Studenthandleiding. Studieloopbaancoaching SLC pabo jaar2 en 3. Auteur: Paulien Honkoop Studenthandleiding Studieloopbaancoaching SLC pabo jaar2 en 3 Auteur: Paulien Honkoop 2013-2014 1 1. INLEIDING MET UITGEBREIDE BEROEPSSITUATIE... 3 1 INLEIDING... 3 BEROEPSKADER EN BEROEPSSITUATIE...

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Portfolio voor pedagogisch medewerkers om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Colofon Z evenzien methodiek voor ontwikkelingsgericht werken met kinderen bestaat uit: Map Handreiking voor

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

KPB Activerende didactiek

KPB Activerende didactiek 2014-2015 Cursuscode Cohort 2012: LGWKAD40P2 Cohort 2013: LGWKAD01P2 Cohort 2014: LGWKAD01P2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Werken aan competenties 3 Praktijkopdracht activerende didactiek 3 Bijlage 1: Beoordelingsformulier

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Datum: Naam Student: Studentnummer: Klas: Werkperiode: Instellingsdocent

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK Studenten

STAGEHANDBOEK Studenten STAGEHANDBOEK Studenten Opleiding Grafimediatechnologie Instituut CMI / Media aan de Maas Pieter de Hoochweg 129 3024 BG Rotterdam Tel. 010-794 65 02 http://www.hogeschool-rotterdam.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School Samenwerkingsovereenkomst ILO - School TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van (Post)Master-studenten met een stageplek) Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen

Nadere informatie

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement

Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. Inhoudsopgave reglement Inhoudsopgave reglement Reglement Diploma Praktijkonderwijs, Regio Haaglanden. 1. Algemeen 2. Begrippen 3. Totstandkoming en wijziging 4. Publicatie 5. Eisen 6. Commissie Examinering PrO den Haag 7. Beroepsmogelijkheid

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Vrijstellingenbeleid. Dienst Onderwijs en Kwaliteit. versie 2.1. 28 augustus 2014

Vrijstellingenbeleid. Dienst Onderwijs en Kwaliteit. versie 2.1. 28 augustus 2014 Vrijstellingenbeleid Dienst Onderwijs en Kwaliteit versie 2.1 28 augustus 2014 vastgesteld door College van Bestuur op 2 september 2014 Versiebeheer: v1.0 (14 sept. 2012) Definitieve versie, voorgelegd

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids LSW 1 DROMEN Jaar 1 HEALTH LEISURE APPEARANCE FOOD HUMAN MOVEMENT LIVING Pagina Stagegids 3 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 1 INLEIDING

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Stagecoördinator. Doel. Context

Stagecoördinator. Doel. Context Stagecoördinator Doel (Mede)opstellen van het stagebeleid en na goedkeuring zorgdragen voor de uitvoering hiervan, in lijn met het onderwijsbeleid en het studenten(loopbaan)-beleid, teneinde te komen tot

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg

VERTROUWELIJK. Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg VERTROUWELIJK Rapportage intake-assessment Fontys Economische Hogeschool Tilburg School: Opleiding: Klas: Fontys Economische Hogeschool Tilburg Communicatie 1CD E-mail: jotamdveer@home.nl Studentnummer:

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS

ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS ONTWIKKELEN EN PRESTEREN MET DE GESPREKKENCYCLUS Tot nu toe was je gewend aan één jaarlijks functioneringsgesprek. We hebben een nieuwe visie op die gesprekken ontwikkeld en dat betekent dat vanaf 2014

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014

Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Opleidingsprofiel Montessoricollege Nijmegen. 2013-2014 Je komt als student op onze school. Hoe gaat dat in zijn werk bij ons? Wat kun je verwachten, hoe is de begeleiding, hoe vind je de weg? Onderstaand

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs

ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs ONDERWIJS-EN EXAMENREGLEMENT 2013-2014 Post HBO opleiding jenaplanonderwijs 1 Inleiding In het onderwijs- en examenreglement (OER) van de NJPV is geregeld: de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 1

Opdrachten bij hoofdstuk 1 Opdrachten bij hoofdstuk 1 1.1 Het portfolio op jouw opleiding Ga na met welke portfolio s er binnen jouw pabo gewerkt wordt. Probeer in handboeken en studiegidsen van je opleiding omschrijvingen van het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage!

Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Het jaargesprek: samen werken aan een plezierige en een nuttige bijdrage! Waar medewerker staat worden zowel de vrouwelijke als de mannelijke medewerker bedoeld Aan de inhoud van deze folder kunt u geen

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Toetsplan 2014-2015. Docent theater. M. Lammers

Toetsplan 2014-2015. Docent theater. M. Lammers Toetsplan 2014-2015 Docent theater M. Lammers Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Visie en uitgangspunten... 4 1.1 Visie op onderwijs... 4 Vaktraining en projecten... 4 Propedeuse en hoofdfase... 5 Actieve

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

PAP (Persoonlijk activiteitenplan)

PAP (Persoonlijk activiteitenplan) PAP (Persoonlijk activiteitenplan) Schoonderbeek Installatietechniek Robin van Heijningen Persoonlijk activiteitenplan Robin van Heijningen Hillegom 20 oktober 2012 Schoonderbeek Installatietechniek Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie