Jaarverslag Graafschap Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Graafschap Groep"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Graafschap Groep

2 Colofon Leeswijzer 2 Dit jaarverslag is een uitgave van de Graafschap Groep. Tekst en opmaak: team communicatie Graafschap College Fotografie: archief Graafschap College, tenzij anders vermeld Juni 2011 Het jaarverslag is op te vragen bij het Graafschap College Slingelaan EA Doetinchem Tel Fax of te downloaden via: In de hoofdstukken Krachtig onderwijs voor een krachtige regio, Resultatenbox en Samen successen vieren wordt beschreven wat de Graafschap Groep in het verslagjaar heeft bereikt. De hoofdstukken Over de Graafschap Groep, Onderwijs, Studenten en Bedrijfsvoering gaan in op de wijze waarop de Graafschap Groep haar organisatie en onderwijs heeft georganiseerd en uitgevoerd. Het hoofdstuk Personeel is het sociale jaarverslag van de Graafschap Groep en in het hoofdstuk Beknopt financieel jaarverslag worden de onderwerpen met betrekking tot de financiën beschreven. Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het jaarverslag, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de Graafschap Groep

3 Inhoud Voorwoord van het college van bestuur 7 Bericht van de raad van toezicht 9 1. Krachtig onderwijs voor een krachtige regio Inleiding De instellingsopdracht (missie) Het toekomstbeeld (visie) Strategie: toonaangevend partner en speler in de regio Strategie: stimuleren van een leven lang leren Strategie: innovatie als gevolg van creativiteit Strategie: rendement uit talent Strategie: sterke professionals Thema s jaarbrief Resultatenbox (indicatoren) Inleiding Diplomaresultaat Jaarresultaat Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA) Nieuwe Voortijdig Schoolverlaters (VSV) Financiële kengetallen 28 Samen successen vieren Over de Graafschap Groep Inleiding Organisatiestructuur Bestuurlijk vermogen en kwaliteitsborging Tevredenheid bedrijven en instellingen 40 3

4 3.5. Belanghebbenden en samenwerkingsverbanden Maatschappelijke participaties, sponsoring en ondersteuning goede doelen Onderwijs Inleiding Aanbod Graafschap Groep Innovaties Beroepsgenerieke competenties Examinering Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo Internationalisering Studenten Studenten en cursisten van de Graafschap Groep Studentbegeleiding Studententevredenheid Alumnitevredenheid Met elkaar in gesprek Personeel Inleiding Medewerkers van de Graafschap Groep Medewerkerstevredenheid Met elkaar in gesprek Gesprekkencyclus Scholing en ontwikkeling Strategische personeelsplanning Functiebouwwerk Werkverdeling medewerkers primaire proces Werving en selectie Introductie nieuwe medewerkers Arbobeleid Ziekteverzuim 76

5 Medewerkers uit dienst Dynamisch HRM in de beroepskolom Faciliteiten, vergoedingen en regelingen voor personeel Bedrijfsvoering Informatiemanagement en ICT Van noise naar Magister Faciliteiten en huisvesting Communicatie en pr Beknopt financieel jaarverslag Inleiding Juridische structuur Het financiële jaar Financiële kengetallen Risico s en onzekerheden Verwachtingen voor het jaar Financieel beleid 97 Geconsolideerde balans 98 Geconsolideerde staat van baten en lasten 99 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 100 Afkortingen en begrippen 102 Bijlage 1: Samenstelling, taakverdeling en relevante nevenfuncties college van bestuur en raad van toezicht 106 Bijlage 2: Verantwoording implementatieplan Taal en Rekenen 108

6 6

7 Voorwoord van het college van bestuur Dit is het jaarverslag 2010 van de Graafschap Groep 1. Via dit verslag geven wij onze belanghebbenden 2 en andere geïnteresseerden inzicht in de resultaten die wij het afgelopen jaar hebben geboekt. Ten behoeve van de dialoog met onze belanghebbenden en de verantwoording van het gevoerde beleid publiceren wij een publieksversie van het jaarverslag Wij zijn er trots op dat wij voor de regio Achterhoek een rol van betekenis mogen spelen. Dat wij een voorbeeld mogen zijn van de Achterhoekse manier van werken. U kunt onze kernwaarden herkennen in onze manier van werken en in onze resultaten. Zo mochten wij bijvoorbeeld studenten met een diploma uitzwaaien, bleken wij in staat om de schooluitval verder te verminderen en zijn er loopbaanklassen gestart voor studenten die tussentijds opvang nodig hadden. Wij zijn nog meer dan voorheen met werkgevers in de regio in gesprek geraakt, ons ziekteverzuim is gedaald naar 4% en wij worden in de Keuzegids MBO 2010 genoemd als beste grote roc! Dit alles hebben we kunnen realiseren door de grote inzet en toewijding van alle medewerkers van de Graafschap Groep. Als college van bestuur danken wij alle collega s daar hartelijk voor! In het verslagjaar was de aftrap van ons nieuwe strategische beleid. In dit beleid staan vijf strategische doelen centraal waar wij ons de komende vijf jaar, in samenwerking met onze partners in de regio, op richten: toonaangevend partner en speler in de regio, stimuleren van een leven lang leren, innovatie als gevolg van creativiteit, rendement uit talent en sterke professionals in een professionele organisatie. De vijf kernwaarden persoonlijk, creatief, verbonden, zelfbewust en duurzaam zijn ons kompas en leidend bij het uitvoeren van ons beleid. Het afgelopen jaar hebben wij volop gewerkt aan de realisatie van onze strategische doelen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn terug te vinden in dit verslag. René van Gils en Sarien Shkolnik-Oostwouder College van bestuur 1 De samenstelling van de Graafschap Groep is in het verslagjaar gewijzigd. D O C STAP maakt niet langer deel uit van de Graafschap Groep. Het Instituut voor Orthopedagogie (IVO) en STAP Re-integratie, die eerder deel uitmaakten van D O C STAP, zijn wel onderdeel van de Graafschap Groep gebleven. Beide organisatieonderdelen hebben een nieuwe naam gekregen: Graafschap Orthopedagogie en Graafschap Re-integratie. Het Graafschap College, Graafschap Orthopedagogie, Graafschap Re-integratie en de Volksuniversiteit van Doetinchem vormen nu de Graafschap Groep. 2 Onze belanghebbenden zijn: studenten, ouders, medewerkers, werkgevers, overheid (landelijk, provinciaal en gemeentelijk), toeleverende 7 scholen en hogescholen.

8 8

9 Bericht van de raad van toezicht De raad van toezicht is belast met het houden van toezicht op het onder leiding van het college van bestuur gevoerde beleid van de Graafschap Groep. De belangrijkste informant en overlegpartner is uiteraard het college van bestuur. Daarnaast is er incidenteel overleg met de medezeggenschapsraad, de accountant en de leden van de directieraad. De onderzoeksverslagen van de inspectie alsook bevindingen van andere belangrijke derden worden de raad van toezicht ter hand gesteld. Ten gevolge van de wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is in het verslagjaar de rol van de raad van toezicht en het college van bestuur opnieuw statutair vastgelegd. De raad van toezicht heeft in 2010 goedkeuring gegeven aan het strategische beleidsplan, de begroting, de jaarbrief, de jaarrekening, het jaarverslag en aan de afsplitsing van D O C STAP. Daarnaast heeft de raad van toezicht een accountant benoemd voor de controle van de jaarrekening 2010 en is een offertetraject gestart voor de benoeming van een accountant voor de komende jaren. In juni heeft een delegatie van de raad van toezicht met de leden van het college van bestuur het jaarlijkse evaluatiegesprek gehouden en in november heeft de raad van toezicht het eigen functioneren geëvalueerd. In 2010 zijn, vanwege het aftreden van twee leden van de raad van toezicht, de heren M. Beijer en A.M. Oostlander per 31 december, twee nieuwe leden voor de raad van toezicht benoemd, de dames A. Nijman en A.E.Verstand-Bogaert. In 2010 is René van Gils, voorzitter van het college van bestuur een groot deel van het jaar afwezig geweest in verband met ziekte. Wij zijn verheugd dat hij met ingang van 2011 weer volledig is hersteld. Vanaf april 2010 is ter ondersteuning van Sarien Shkolnik, die op voortreffelijke wijze de volledige bestuurstaken op zich heeft genomen, extra ondersteuning aangetrokken in de vorm van een bestuurssecretaris (halve formatieplaats). Daarnaast hebben de sectordirecteuren, in goed overleg, extra taken opgepakt. Wij zijn hen daar erkentelijk voor. Terugblikkend kunnen we met tevredenheid vaststellen dat de prestaties onverminderd goed zijn en de ingezette koers van de Graafschap Groep verder vervolgd kan worden. De raad van toezicht heeft met grote belangstelling kennis genomen van de goede resultaten van de Graafschap Groep en dankt het bestuur, de directie en de medewerkers voor de inzet en de behaalde resultaten. Naar het oordeel van de raad van toezicht is er in het verslagjaar een goede start gemaakt met de realisatie van de strategische doelen uit het strategisch plan In 2011 zal de Graafschap Groep verder werken aan het realiseren van haar doelstellingen. Het meest belangrijk blijft natuurlijk het op maat aanbieden van opleidingstrajecten die leiden tot een diploma of (deel)kwalificatie, waarmee schoolverlaters op de arbeidsmarkt aantrekkelijke medewerkers worden. Dit vereist een voortdurende dialoog met bedrijven en instellingen om ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen steeds een plaats in het opleidingstraject krijgen. Daarnaast beschouwt de Graafschap Groep het als een opdracht om de opleidingen en het opleidingsklimaat zo in te richten dat studenten worden uitgedaagd het beste in zichzelf naar boven te halen. Dit geeft studenten voldoening, maar zeker ook de onderwijsmedewerkers. Goed geoutilleerde gebouwen met een aantrekkelijke uitstraling dragen hieraan bij. Dat bij dit alles de toegekende middelen zeker niet zullen toenemen, vraagt om creativiteit en ondernemerschap en vooral om gemotiveerde medewerkers. Daar hebben we er gelukkig veel van. Daarom heeft de raad van toezicht vertrouwen in de toekomst. J.H.L.M. Metzemaekers Voorzitter raad van toezicht 9

10 1. Krachtig onderwijs voor een krachtige regio Inleiding In 2010 is de nieuwe strategische periode aangebroken. De komende vijf jaar richt de Graafschap Groep zich op de realisatie van vijf strategische doelen. De nieuwe strategie is tot stand gekomen in samenwerking met studenten, cursisten, managementleden, medewerkers, klanten en belanghebbenden en draagt de naam Krachtig onderwijs voor een krachtige regio. Gedegen en kwalitatief goed onderwijs en betrouwbaarheid blijven ook in de nieuwe strategie de basis. Dit vanuit de gedachte dat iedereen ontwikkelbare talenten heeft. De uitgangspunten bij de opleiding van de studenten en cursisten zijn vakmanschap, burgerschap en ondernemerschap. De strategische doelen kunnen alleen worden bereikt door voortdurende samenwerking met belanghebbenden in de regio. In dit hoofdstuk wordt in hoofdlijnen behandeld welke activiteiten de Graafschap Groep in 2010 heeft ondernomen om te werken aan de realisatie van de strategische doelen De instellingsopdracht (missie) Het Graafschap College biedt voor jong en oud beroepsopleidingen en educatie gebaseerd op maatwerk en structuur. We creëren voor iedereen de mogelijkheid zich maximaal te ontplooien, vanuit de overtuiging dat iedereen talenten heeft. Zo dragen wij bij aan een zo goed mogelijke voorbereiding op beroep en werk in elke levensfase. In bredere zin willen wij aanzienlijk bijdragen aan de vitaliteit, leefbaarheid en het innoverend vermogen van de regio Het toekomstbeeld (visie) Wij geven krachtig onderwijs, op maat gesneden, boeiend, van hoge kwaliteit en innovatief. Wij halen talenten naar boven bij studenten en cursisten. Wij spelen in en lopen waar nodig vooruit op nieuwe ontwikkelingen. Krachtig onderwijs is van essentieel belang voor de ontwikkeling van de regio. Het versterken van onze rol en positie binnen de regio is noodzakelijk. 4 In 2015 willen we voor wat betreft onderwijs landelijk als excellent worden gekend, een leidende rol spelen in de regio op het gebied van onderwijs en aangrenzende gebieden, voorop lopen als het gaat om onderwijsinnovatie en sociale innovatie en dit als organisatie zelfbewust waarmaken. We willen dit bereiken door meer samen te werken met bedrijven en overheden, best practices uit te wisselen, prominent aanwezig te zijn in de regio, een schakel te zijn voor doorlopende leerlijnen en excellente docenten in te zetten. De vijf strategische doelen die binnen onze organisatie centraal staan, zijn: toonaangevend partner en speler in de regio; stimuleren van een leven lang leren; innovatie als gevolg van creativiteit; rendement uit talent; sterke professionals in een professionele organisatie. De vijf kernwaarden persoonlijk, creatief, verbonden, zelfbewust en duurzaam zijn ons kompas en zijn leidend bij het uitvoeren van het nieuwe beleid. 3, 4 en 5 Citaten uit: Strategisch beleidsplan Krachtig onderwijs voor een krachtige regio

11 1.4. Strategie: toonaangevend partner en speler in de regio Wij willen dé partner zijn voor zowel individuen als bedrijven, instellingen en overheden bij opleidings- en loopbaanvraagstukken. Om dit te bereiken zijn wij prominent aanwezig in de regio, lopen we actief vooruit op regionale ontwikkelingen en nemen we initiatief bij het zoeken naar oplossingen. Onze relaties worden onze bondgenoten. De buitenwereld is goed op de hoogte van onze mogelijkheden en we vieren en communiceren onze successen. 5 In 2010 was het Graafschap College actief betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden in de regio, waaronder het beraad Achterhoek Overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek hebben hun krachten gebundeld om gezamenlijk in te spelen op de economische en demografische ontwikkelingen in de regio. Het doel is om de Achterhoek aantrekkelijk en vitaal te houden. In het verslagjaar werden diverse sponsoractiviteiten ondernomen om op die manier een duurzame relatie op te bouwen met de regio, de naamsbekendheid te vergroten en de maatschappelijke betrokkenheid uit te dragen. Bedrijven en instellingen waren in 2010 structureel betrokken bij het onderwijs. Dit gebeurde onder andere via de onderwijsadviesraden. Daarnaast liepen docenten stage bij bedrijven en instellingen. Het Graafschap College had in 2010 een breed en gevarieerd opleidingen- en cursusaanbod voor jong en oud. Naast de reguliere beroepsopleidingen is het aanbod van maatwerkscholing verder uitgebreid. Op basis van wensen van bedrijven, instellingen en overheden werden cursussen en opleidingen op maat ontwikkeld. In het verslagjaar was de inrichting en positionering van het loopbaanplein een belangrijk speerpunt. Via het loopbaanplein kunnen externe partners eenvoudig afspraken maken met de Graafschap Groep op het gebied van onderwijs en loopbaan. Project Matchmaker speelt in op behoeften bedrijfsleven De opleidingengroep Werktuigbouw en elektrotechniek (Sector Techniek & Informatica) was in het verslagjaar, samen met een drietal andere roc s, betrokken bij het project Matchmaker. Het project werkt aan een goede match tussen student en bedrijfsleven, gelet op de kwaliteiten van de student. Het bedrijfsleven heeft een sterke behoefte aan voldoende op maat geschoolde medewerkers. Enerzijds om hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden en anderzijds om de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten te waarborgen. Bovendien zijn zij van belang om in te spelen op regionale ontwikkelingen. Binnen het project wordt voor alle roc s een model ontwikkeld, dat wordt ingezet om het technisch onderwijs vorm te geven. Een van de aspecten die daarbij een cruciale rol speelt, is de mogelijkheid tot flexibilisering van onderwijsprogramma s om ze nog beter aan te laten sluiten bij de reële beroepscontext. Er wordt een flexkompas ontwikkeld, waarin de studievorderingen en kwaliteiten van studenten worden vastgelegd, zodat er een goede match kan plaatsvinden tussen talent en arbeidsmarkt. Het project streeft naar doorlopende leerlijnen binnen de techniek. Daarom is er veel aandacht voor de aansluiting van het onderwijs met het vmbo en het hbo. 11

12 12 Sinterklaasje kom maar binnen Op 13 november 2010 werd Sinterklaas samen met zijn pieten in Doetinchem feestelijk ingehaald. Zo n 350 studenten en medewerkers van het Graafschap College waren voor de derde keer nauw betrokken bij de organisatie van dit evenement. De studenten en medewerkers waren afkomstig van verschillende opleidingen van het Graafschap College. Studenten van de bakkersopleiding deelden zelfgemaakt lekkers uit en studenten pedagogisch werk en maatschappelijke zorg traden op als Zwarte Piet en organiseerden diverse activiteiten in de binnenstad, zoals een sinterklaasshow. Een aantal pieten werd uitgenodigd mee te varen in de solarboot van het Graafschap College. De opbouw van de podia in de stad werd verzorgd door studenten van de assistentopleidingen werktuigbouw en elektrotechniek. Mensen van de opleiding helpende zorg en welzijn namen de versiering van de podia voor hun rekening. De grime van de Spaanse delegatie was in handen van studenten van de opleiding schoonheidsverzorging. Het verkeer rond het evenement werd door studenten orde en veiligheid in goede banen geleid en studenten van de opleiding toezicht en veiligheid zorgden voor een goed verloop van de optocht. Speciaal voor de sinterklaasintocht werd door studenten informatie en communicatie een website gebouwd. Foto:Carlo Stevering

13 Spelen met techniek In 2010 heeft het Graafschap College samen met VNO NCW Achterhoek, POA Achterhoek, diverse scholen en opleidingsinstituten vier techniekdagen in de Achterhoek en de Liemers georganiseerd. Tijdens de techniekdag kunnen kinderen tussen 8 en 13 jaar spelenderwijs kennismaken met technische opleidingen en beroepen. De technische sector hoopt op deze manier het imago van technische beroepen te verbeteren en nieuwe beroepskrachten aan te trekken Strategie: stimuleren van een leven lang leren Wij zorgen ervoor dat mensen een leven lang kunnen leren. Daarom besteden we meer aandacht aan doorlopende leerlijnen en werken we meer samen met het vmbo, hbo en wo. Ons streven is binnen onze school vormen van hoger onderwijs aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van AD trajecten. Voortdurend wisselen we kennis en ervaring uit met de praktijk en werken intensiever samen met bedrijven, overheden en andere externe partijen. 6 Ook in het afgelopen verslagjaar maakte het Graafschap College deel uit van het regionale samenwerkingsverband Profijt. Binnen dit samenwerkingsverband willen mbo-scholen, vmbo-scholen en scholen voor praktijkonderwijs voorwaarden creëren om jongeren te laten doorstuderen in de beroepskolom. De instelling werkte in 2010 samen met verschillende hogescholen, waaronder de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Saxion Hogeschool. Het doel van de samenwerking is de overgang van mbo naar hbo te versoepelen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over de aansluiting van opleidingen en studieloopbaanbegeleiding. Daarnaast werden voor een aantal opleidingen doorstroomprogramma s verzorgd, zodat studenten in een verkort traject een hbo-vervolgopleiding kunnen afronden. Meer informatie hierover is te lezen in hoofdstuk 4, paragraaf Citaat uit: Strategisch beleidsplan Krachtig onderwijs voor een krachtige regio

14 Samen met bedrijven, instellingen en overheden richtten wij ons in het verslagjaar op de behoefte van leren tijdens de loopbaan. Het Graafschap College heeft, onder andere in company, scholing, cursussen en trainingen op maat aangeboden. Om een transparante scheiding tussen bekostigde en niet-bekostigde activiteiten te waarborgen, zijn deze activiteiten ondergebracht in Graafschap Opleidingen BV. Overzicht maatwerkscholing 2010 (privaat bekostigd) Sector Techniek & Informatica Maatwerkcursussen en bedrijfsopleidingen op het gebied van werktuigbouwkundig tekenen, plaatwerken, verspanen en lassen. Extra instroom door deelname aan samenwerkingsproject Leer- en werkbanen in de metaal van UWV WERKbedrijf, kenniscentrum Kenteq en Graafschap College. Sector Economie & Dienstverlening Transportsector: maatwerkcursussen voor beroepschauffeurs en examinering CCV praktische toets voor aspirant-chauffeurs. In samenwerking met Achterkamp Bedrijfsopleidingen en Projectbureau Opleiding & Advies in het kader van de Europese Richtlijn vakbekwaamheid. Tweejarige opleiding Medewerker marketing en communicatie in de beroepsbegeleidende leerweg voor zorgmanagers van Stichting Fatima. De opleiding werd in 2010 afgesloten. Sollicitatietraining voor personen vanuit het UWV of Mobiliteitscentrum Achterhoek en voor studenten van de opleiding verpleegkundige van Graafschap College. De Sector Economie & Dienstverlening heeft de sollicitatietraining ontwikkeld, de training is verzorgd door Graafschap Re-integratie. Opleiding Beveiliger (deeltijd-bol), in samenwerking met Graafschap Re-integratie. Training webshopbeheer, georganiseerd voor een bedrijf in het kader van deeltijd-ww. Opleiding Facilitair medewerker in de beroepsbegeleidende leerweg voor medewerkers van De Waalboog in Nijmegen. Opleiding van anderhalf jaar, gestart in april Horeca: voortraject Passie voor de gast voor 13 werkzoekenden. In samenwerking met Branche Servicepunt Horeca, UWV Zutphen, UWV Winterswijk, UWV Doetinchem, Koninklijke Horeca en gemeenten. Tien van de 13 deelnemers zijn in september 2010 gestart met de opleiding kok of gastheer/ gastvrouw. Sector Zorg & Welzijn Maatwerkcursussen en -opleidingen voor zorginstellingen. Instellingen met een grote vraag in 2010 waren: Livio, Diafaan, Markenheem, De Lichtenvoorde en Fatima. De deelkwalificaties 302 en 304 van het diploma Verzorgende waren het meest succesvol. 14 Sector Educatie & Participatie Cursus digitale basisvaardigheden voor leden van de Rabobank. Diverse opleidingen, waaronder AKA, voor deelnemers van Hameland. Cursus Ontmoeting in taal voor 15 moeilijk benaderbare allochtone vrouwen. Cursus Nederlands voor Duitstaligen voor het bedrijf Kramp. Cursus Zakelijk Engels voor het bedrijf Nijhuis Pompen.

15 Sfeer proeven op vmbo-meedraaidag in Groenlo Meer dan 300 leerlingen van regionale vmbo-scholen bezochten begin 2010 het Graafschap College in Groenlo. Het idee ontstond vanuit een wens van de vmbo-decanen. Zij wilden hun leerlingen uitgebreider kennis laten maken met de praktijk van het mbo. Tijdens de meedraaidag kregen de leerlingen de keus uit een aantal workshops in de werkvelden pedagogisch werk, verpleging en verzorging, maatschappelijke zorg en onderwijs. Naast de maatwerkscholing zijn er in 2010 voor diverse bedrijven en instellingen evc-procedures (eerder verworven competenties) uitgevoerd. Door evc-procedures is in kaart gebracht over welke competenties medewerkers op basis van kennis en ervaring beschikken. De reden van de evc-procedures was in veel gevallen de doorstroom van personeel naar andere functies. Binnen de Sector Techniek & Informatica ging het tevens om certificering in het kader van het aanwijsbeleid (eisen waaraan een werknemer moet voldoen in het kader van werkzaamheden op het gebied van elektriciteit). De assessoren en trajectbegeleiders evc hebben in het verslagjaar trainingen gevolgd om te voldoen aan de laatste eisen van de kenniscentra. Bovendien zijn de ontwikkelingen in de markt nauwgezet gevolgd, zodat hier direct op kan worden ingespeeld. Alle interne activiteiten op het gebied van evc hebben ertoe geleid dat de erkenning tot erkende evc-instantie wederom werd verlengd. Ook door de cursussen van de Volksuniversiteit voor specifieke, soms zwakkere, groepen in de samenleving, is invulling gegeven aan een leven lang leren. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, ouderen en laaggeletterden werd kennis bijgebracht en vaardigheden aangeleerd, zodat zij zich beter kunnen redden in de samenleving. 15

16 Nascholing voor beroepschauffeurs Graafschap Transportopleidingen is een samenwerkingsverband van het Graafschap College, Projectbureau Opleiding & Advies en Achterkamp Bedrijfsopleidingen en is in 2010 ontstaan. Graafschap Transportopleidingen biedt een breed scala aan gecertificeerde theorie- en praktijkcursussen voor beroepschauffeurs in het kader van de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid. Het cursusaanbod is zorgvuldig samengesteld op basis van de vragen uit de markt. Voorbeelden van cursussen die worden aangeboden zijn manoeuvreren, ADR, bedrijfshulpverlening, digitale tachograaf, VCA, rijvaardigheid HNR en diagnose stellen bij pech. Cursus digitale vaardigheden bewoners verzorgingshuis In het kader van een leven lang leren verzorgde de Sector Educatie & Participatie in het verslagjaar een cursus digitale vaardigheden voor bewoners van het verzorgingshuis Oldershove in Wehl. De cursus besteedde aandacht aan de basis van het 16 werken met Word, en internet. Doelen van de cursus zijn dat de ouderen zich zekerder voelen achter de computer en zelfstandig aan de slag kunnen.

17 Strategie: innovatie als gevolg van creativiteit We bieden en ontwikkelen innovatieve onderwijsvormen die aansluiten op de behoeften van de verschillende doelgroepen. Daarbij bouwen we voort op het goede uit onze onderwijstraditie. We leggen de verbinding tussen ambacht, ondernemerschap, nieuwsgierigheid en productontwikkeling. 7 In alle sectoren is in 2010 gewerkt aan projecten op het gebied van creativiteit, innovatie en duurzaamheid. Dit gebeurde vaak in samenwerking met regionale bedrijven en instellingen. De Sector Techniek & Informatica innoveerde door technische producten te verbeteren en was creatief door slimme oplossingen te bedenken voor technische vraagstukken. Studenten bouwen zonneboot Studenten van de opleiding WEI Werktuigbouwkunde hebben in 2010, onder begeleiding van twee docenten en een industrieel ontwerper, een zonneboot gebouwd. De boot heeft de vorm van een trimaran (boot met smalle hoofdromp en twee hulpdrijvers) en wordt volledig aangedreven door zonne-energie. Ter voorbereiding op het project volgden de studenten onder andere verschillende gastcolleges van bedrijven en het solarteam van de HAN. Hierdoor konden zij informatie verzamelen en inspiratie opdoen. In juli 2010 namen de studenten deel aan een internationale zonnebootrace in de Friese wateren. Om aan deze wedstrijd deel te kunnen nemen, moest de zonneboot aan verschillende technische eisen voldoen. 7 Citaat uit: Strategisch beleidsplan Krachtig onderwijs voor een krachtige regio

18 18 Er is intensief samengewerkt met kunst- en cultuurorganisaties om creativiteit, kunst en cultuur een plaats te geven binnen het onderwijs. Medewerkers van de Gruitpoort Kunst en Cultuur Doetinchem leverden bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan de organisatie van ons jaarlijkse debat. Daarnaast maakten bijna honderd studenten van de opleidingen op het gebied van toerisme, recreatie en facilitaire dienstverlening bezoekers van Schouwburg Amphion wegwijs in het nieuwgebouwde theater. In 2010 participeerden we ook in diverse regionale netwerken, zoals het Cultuurpact Achterhoek en AChterhoek CUltuur. Ieder jaar hebben de medewerkers van de Graafschap Groep de mogelijkheid om een kunstwerk te kiezen als kerstattentie. In 2010 deden ruim honderd medewerkers dit. Het kunstwerk dat zij cadeau kregen was een ets van de Doetinchemse kunstenares Rido Jansen. Het slimme bed Begin januari 2010 ging een uniek project van start tussen studenten van de opleidingen Verzorgende en Elektrotechniek. De opdracht: bedenk en maak Het slimme bed. Een bed dat verzorgers waarschuwt als een dementerende zorgvrager uit bed stapt of valt. Eind juni werd het bed gepresenteerd. Druksensoren, elektronische waarschuwingssystemen en een kleine beveiligingscamera zorgen ervoor dat een verzorger op afstand kan waken en snel kan bijspringen als het echt nodig is. Het prototype van het bed is bekeken door mensen uit het werkveld. Men was enthousiast over het idee.

19 Prachtige poorten Op 5 november 2010 werd in Doetinchem voor de tiende keer de Architectuurprijs Achterhoek uitgereikt aan een architect van een bijzonder bouwwerk in de regio. In aanloop naar dit evenement hebben studenten van het Graafschap College (opleidingengroep Bouw en interieur), het Metzo College en het Almende College in groepen poorten ontworpen. De studenten zijn met architecten door de regio gereisd en hebben de bouwwerken bekeken van de architecten die de afgelopen negen jaar de Architectuurprijs Achterhoek hebben gewonnen. Iedere groep kreeg een bouwwerk toegewezen en maakte op basis daarvan een ontwerp en maquette. De ontwerpen en maquettes zijn beoordeeld door een deskundige jury. Het beste ontwerp is op schaal gemaakt en heeft een weekend voor de ingang van theater Amphion in Doetinchem gestaan Strategie: rendement uit talent Wij helpen ieder individu om zijn of haar mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. We brengen niet alleen goede vakmensen voort, maar ook mensen die hun kracht kennen, breed georiënteerd zijn en communicatief en sociaal vaardig zijn Uitstroom beroepsonderwijs In het schooljaar stroomden studenten uit. 69% (1.935) van deze studenten verliet het Graafschap College met een diploma. 31% (854) verliet de instelling zonder diploma. Dit is inclusief studenten die op een ander roc in Nederland een opleiding zijn gaan volgen. Van het aantal studenten dat het Graafschap College ongediplomeerd heeft verlaten, is 74% (636) jonger dan 23 jaar Citaat uit: Strategisch beleidsplan Krachtig onderwijs voor een krachtige regio

20 Uitstroom beroepsonderwijs % % % 29% % met diploma zonder diploma % % % % % schooljaar 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 Aantal gediplomeerden per sector 2009/ % 62% 77% Techniek & Informatica Economie & Dienstverlening Zorg & Welzijn 40 63% Educatie & Participatie Foto: Yvonne van Zaanen

21 Redenen ongediplomeerde uitstroom De grafiek hiernaast geeft inzicht in de redenen van ongediplomeerde uitstroom. Tot arbeidsmarkt- en externe omgevingsfactoren behoren redenen als het vinden van een baan of het wisselen van werkgever. Instellingsgebonden factoren zijn onder andere: het hebben van een verkeerd beeld van de opleiding of het te moeilijk vinden van de opleiding. Persoonsgebonden factoren zijn bijvoorbeeld psychosociale factoren, thuissituatie of financiële problemen. Tot studie- en beroepskeuzegebonden factoren wordt onder meer een verkeerde opleidingskeuze gerekend. Uit de grafiek blijkt dat in het schooljaar de meeste studenten het Graafschap College ongediplomeerd verlieten vanwege instellingsgebonden factoren. In het schooljaar verliet ruim een kwart van de uitstromende studenten het Graafschap College zonder diploma, vanwege instellingsgebonden factoren. Het percentage uitstromende studenten dat de instelling zonder diploma verliet, vanwege persoonsgebonden factoren, is in het schooljaar gedaald ten opzichte van het vorige schooljaar. Om te voorkomen dat studenten met sociaal-emotionele problemen en leerproblemen voortijdig stoppen met hun opleiding, konden deze studenten rekenen op intensieve begeleiding. Vaak gebeurde dit in samenwerking met hulpverleningsinstanties. Concrete voorbeelden van studentenbegeleiding zijn het Zorgen Adviesteam, schoolmaatschappelijk werk, het heroriëntatietraject en het samenwerkingsverband JOUW Unit.. schooljaar 2006/7 reden ongediplomeerde uitstroom arbeidsmarkt- en externe omgevingsfactoren instellingsgebonden factoren persoonsgebonden factoren studie- en beroepskeuzegebonden factoren (bewust) alleen certificaten behaald % 1% 15% 34% 35% 16% In- en doorstroom 10% 16% 37% 23% 15% 2007/8 6% 22% 33% 26% 14% 2008/9 18% 27% 43% 11% 2009/10 De tabel op de volgende pagina geeft inzicht in de in- en doorstroom per sector in het schooljaar In het afgelopen schooljaar stroomden in totaal studenten in bij het Graafschap College studenten waren externe instromers. De overige 348 studenten waren doorstromers, oftewel studenten van het Graafschap College die in een andere sector een opleiding zijn gaan volgen. Bijna de helft van de interne doorstromers ging een opleiding volgen bij de Sector Economie & Dienstverlening. De Sector Techniek & Informatica kreeg te maken met de minste interne doorstromers, namelijk 29 (8%). 21

22 In- en doorstroom per sector (schooljaar ) Externe instroom Interne doorstroom Totale instroom Techniek & Informatica Economie & Dienstverlening Zorg & Welzijn Educatie & Participatie Totaal Percentage nieuwe vsv ers Graafschap College 5,7% 6,5% 6,3% 7,4% Gemiddelde andere roc s 8,6% 9,1% 9,6% 10,2% Voortijdig schoolverlaten Het verder terugdringen en voorkomen van voortijdig schoolverlaten had in het verslagjaar extra aandacht. Een nieuw registratiesysteem helpt om het voortijdig schoolverlaten betrouwbaar in beeld te krijgen. In het schooljaar is het percentage vsv ers met bijna 1% gedaald ten opzichte van het schooljaar Het percentage vsv ers bij het Graafschap College lag in het afgelopen schooljaar bovendien bijna 3% lager dan het landelijk gemiddelde. 22 Foto: Yvonne van Zaanen

23 JOUW Unit JOUW Unit is een samenwerking tussen het RMC, gemeenten, het Graafschap College, Hameland Arbeidsintegratie en het UWV WERKbedrijf. Het doel van de samenwerking is om meer jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar aan een afgeronde opleiding te helpen. De activiteiten van JOUW Unit zijn er op gericht om jongeren op een zo hoog mogelijk niveau op te leiden en het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. JOUW Unit is in het UWV WERKbedrijf gevestigd, omdat veel voortijdig schoolverlaters zich daar melden. In het schooljaar werden 521 voortijdig schoolverlaters gemeld bij het RMC. Van deze 521 jongeren waren er 18 leerplichtig. De belangrijkste redenen voor het voortijdig verlaten van de opleiding waren problemen op school en persoonlijke en psychische problemen. Ten opzichte van de vorige twee schooljaren is het aantal meldingen afgenomen. In de schooljaren en kreeg het RMC respectievelijk 689 en 806 meldingen van voortijdig schooluitval. Keuzegids MBO 2010: Graafschap College beste grote roc In 2010 is het Graafschap College door de Keuzegids MBO uitgeroepen tot het best presterende grote roc van Nederland. In de gids komt de instelling naar voren als het opleidingencentrum dat het best in staat is om de uitval te bestrijden. Ook vermeldt de Keuzegids dat studenten over het onderwijs en de begeleiding op het Graafschap College zeer positief zijn. De studierichtingen Sport en bewegen, Brood en banket en Juridische dienstverlening worden als de beste van Nederland gekwalificeerd. Meerdere studierichtingen van het Graafschap College bevinden zich in de top 5. 23

24 1.8. Strategie: sterke professionals 24 We zoeken naar mogelijkheden om uit te blinken in ons werk en om onszelf te blijven ontwikkelen. Daarom lopen we voorop in vakkennis, wisselen we best practices uit en werken we samen met mensen binnen en buiten onze organisatie. We staan open voor spiegeling en reflectie. Voor studenten en cursisten zijn we rolmodellen en we inspireren hen om talenten te ontwikkelen Professioneel statuut In 2010 is gewerkt aan de concrete uitwerking van het professioneel statuut voor docenten, dat is opgesteld door de sociale partners in de mbo-sector in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het statuut regelt de voortdurende verbetering van de professionaliteit van de docenten in het mbo. Bovendien wordt de zeggenschap van de docent gewaarborgd Gesprekkencyclus De gesprekkencyclus rondom de professionalisering van medewerkers is in het verslagjaar opnieuw bekeken. Er is een instrument ontwikkeld dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van medewerkers en de organisatie. In maart stemde de medezeggenschapsraad in met het nieuwe beleid. Naast het al bestaande functionerings- en ontwikkelgesprek, krijgen medewerkers een beoordelingsgesprek. Meer informatie over de gesprekkencyclus is terug te vinden in hoofdstuk 6, paragraaf Graafschap Academie De officiële opening van de Graafschap Academie was in De Graafschap Academie biedt diverse professionaliseringsactiviteiten waar iedere medewerker in overleg met zijn of haar leidinggevende aan deel kan nemen. Over de Graafschap Academie staat meer informatie beschreven in hoofdstuk 6, paragraaf Lerarenbeurs In het schooljaar maakten 45 docenten gebruik van de lerarenbeurs. De lerarenbeurs wordt in het kader van het rapport Leerkracht door het ministerie van OCW verstrekt. Met behulp van de beurs wordt het professionele niveau van docenten verhoogd, hun vakkennis verbreed en kunnen zij zich specialiseren. Ook de mogelijkheid om een docentstage te volgen, die er was in het verslagjaar, draagt bij aan verdere professionalisering van medewerkers. 9 Citaat uit: Strategisch beleidsplan Krachtig onderwijs voor een krachtige regio

25 1.9. Thema s jaarbrief Naast de voortdurende zorg voor de basiskwaliteit was er in 2010 extra aandacht voor zeven actuele thema s. Deze thema s staan beschreven in de jaarbrief Terugdringen en voorkomen van voortijdig schooluitval Al jaren investeert de Graafschap Groep in het terugdringen en voorkomen van voortijdig schooluitval. Sinds vorig schooljaar wordt het vroegtijdig schoolverlaten betrouwbaar in beeld gebracht via het programma Magister. Meer informatie over het terugdringen en voorkomen van voortijdig schooluitval staat beschreven in hoofdstuk 1, paragraaf Verhogen van taal- en rekenniveau In 2010 was er ook veel aandacht voor het verhogen van het taal- en rekenniveau van studenten. Het taal- en rekenonderwijs kregen een nieuwe impuls. Dit is van doorslaggevend belang voor studenten om een goede keuze te maken voor een eventuele vervolgstudie. In april 2010 is het Implementatieplan Taal en Rekenen opgesteld, waarin per sector activiteiten zijn benoemd om het taal- en rekenonderwijs te verbeteren. Meer informatie over dit onderwerp is terug te vinden in het hoofdstuk 4, paragraaf Jessica ten Have Uitblinker 2010 Jessica ten Have uit Laren is gekozen tot Uitblinker 2010 van het Graafschap College. Ze heeft de opleiding sport- en bewegingscoördinator bij de Sector Zorg & Welzijn gevolgd. Op 16 juni 2010 werd Jessica ten Have tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Graafschap College gehuldigd. De studente blinkt uit door haar ijver, ambitie en enthousiasme in haar vak. Als personal fitnesscoach stimuleert zij mensen met veel passie en plezier om hun persoonlijke doelen te verleggen en op een gezondere manier te gaan leven. Haar fitnessklanten zijn haar daarvoor dankbaar. Tijdens haar stage ontwikkelde Jessica nieuwe trainingsschema s, waarvoor ze door het bedrijf wordt geprezen. In oktober 2010 werden de 51 Uitblinkers van alle roc s in Nederland gehuldigd. Jessica behoorde tot de tien Uitblinkers met de meeste stemmen en mocht zich daarom presenteren Uitvoering professioneel statuut docenten In 2010 is gewerkt aan de concrete uitvoering van het professioneel statuut voor docenten, dat is opgesteld door de sociale partners in de mbo-sector. Het eerste Slinge Symposium heeft in het verslagjaar plaatsgevonden. Bovendien heeft het management zich in het verslagjaar georiënteerd op de professionaliseringsscan die voor elk team een foto kan maken van de stand van zaken. 25

26 Inrichting loopbaanplein De inrichting en positionering van het loopbaanplein hadden in het schooljaar veel aandacht. De Graafschap Groep wil het voor externe partners eenvoudiger maken om afspraken met de Graafschap Groep te maken. Daarnaast is er behoefte aan een uitvoeringscentrum voor bovensectorale activiteiten. Het loopbaanplein moet in deze behoeften voorzien. In hoofdstuk 5, paragraaf wordt uitgebreider ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot het loopbaanplein Sociale en fysieke veiligheid Recente ervaringen en maatschappelijke ontwikkelingen bewijzen voortdurend dat het aspect sociale en fysieke veiligheid voor studenten en medewerkers niet aan onze aandacht mag ontsnappen. Binnen onze schoolgemeenschap dient een cultuur te heersen, waarin zowel studenten als medewerkers vrijelijk over hun opvattingen kunnen communiceren. De uitgangspunten schoon, veilig en gastvrij zijn voor ons belangrijk in de optimalisatie van de leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. In het verslagjaar zijn onder andere de ingangen van onze hoofdvestiging aangepast, is het parkeerplan geïmplementeerd en is een digitaal systeem ontwikkeld dat het voor alle medewerkers mogelijk maakt via de portal incidenten te melden. genomen, waardoor de financiële administratie is verbeterd en er goede en betrouwbare managementinformatie beschikbaar is Arbeidsmarktgerichte voorlichting Om studenten op weg te helpen bij het maken van de juiste keuzes en hun zoektocht naar een geschikte arbeidsplaats in onze samenleving is voorlichting over de arbeidsmarkt noodzakelijk. Sinds augustus 2008 bestaat de wettelijke plicht om te zorgen voor duidelijkheid over arbeidsmarktperspectief. Onderzoek heeft aangetoond dat daarin een verbeterslag is gemaakt. Daarom heeft dit onderwerp in het verslagjaar extra aandacht gekregen. De sectoren hebben hier ieder op een eigen manier invulling aan gegeven Gezond financieel fundament In het licht van de te verwachten bezuinigingen van rijkswege in de 26 komende jaren is het in stand houden van een gezond financieel fundament van groot belang. In het verslagjaar zijn voorstellen gedaan voor een efficiëntere inrichting van de bedrijfsvoering, zodat tijdig kan worden geanticipeerd op de financiële ontwikkelingen en niet voor verrassingen komen te staan. Tevens is de financiële planning en control aangescherpt. De sectoren hebben maatregelen

27 2. Resultatenbox (indicatoren) 2.1. Inleiding In dit hoofdstuk zijn de verplichte indicatoren opgenomen (regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, 1 januari 2008). Het gaat om de indicatoren: diplomaresultaat, jaarresultaat, Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA), Nieuwe Voortijdig Schoolverlaters (VSV) en financiële kengetallen. De indicatoren zijn door het ministerie van OCW, DUO, de Inspectie voor Onderwijs en de MBO Raad uitgewerkt. In de berekening zijn uitsluitend de bekostigde studenten meegenomen. De indicatoren van het Graafschap College worden vergeleken met de cijfers van andere roc s Diplomaresultaat Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat de instelling met een diploma verlaat in verhouding tot alle studenten die in het schooljaar de school hebben verlaten. Het percentage gediplomeerden is de afgelopen jaren bij het Graafschap College redelijk stabiel gebleven. Het Graafschap College scoort nog altijd boven het landelijk gemiddelde. In het schooljaar is het diplomaresultaat van het Graafschap College 7% hoger dan het gemiddelde diplomaresultaat. Diplomaresultaat Graafschap College 74% 73% 74% 73% Gemiddelde andere roc s 67% 65% 62% 61% Jaarresultaat Graafschap College 73% 74% 74% 74% Gemiddelde andere roc s 68% 66% 64% 64% 2.3. Jaarresultaat Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde studenten ten opzichte van alle studenten die in het schooljaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Ons jaarresultaat was in het afgelopen schooljaar 73%. In vergelijking tot het gemiddelde van andere roc s een bovengemiddelde score. Ten opzichte van eerdere schooljaren is het jaarresultaat in het schooljaar met 1% gedaald. 27

28 2.4. Voorbereidende en Ondersteunende Activiteiten (VOA) Met behulp van VOA-middelen kan een onderwijsinstelling studenten extra ondersteuning bieden, zodat zij hun beroepsopleiding succesvol kunnen afronden en de opleiding niet voortijdig verlaten Nieuwe Voortijdig Schoolverlaters (VSV) Een nieuwe VSV is een student die: aan het begin van het schooljaar jonger is dan 22 jaar; op 1 oktober is ingeschreven als bekostigd student; op 1 oktober van het volgende jaar niet is ingeschreven in het vo, mbo, vavo of hbo; in het betreffende schooljaar of in de jaren ervoor geen start kwalificerend diploma (diploma havo, vwo, mbo 2 of hoger) heeft behaald. Bij het Graafschap College ligt het percentage vsv ers onder het landelijke gemiddelde. Percentage VOA-geïndiceerden Graafschap College 27% 27% 27% Percentage nieuwe vsv ers Graafschap College 5,7% 6,5% 6,3% 7,4% Gemiddelde andere roc s 8,6% 9,1% 9,6% 10,2% 2.6. Financiële kengetallen In onderstaande tabel een overzicht van de financiële kengetallen. Een toelichting op de kengetallen staat beschreven in hoofdstuk 8. Financiële kengetallen Graafschap College Norm Solvabiliteit >0,3 0,72 0,63 0,65 0,65 0,68 28 Liquiditeit >1,2 2,29 2,32 3,35 1,88 3,59 Rentabiliteit >1,0 0,72 3,78 3,53 3,10 2,50

29 Samen successen vieren Wij vieren onze successen. In dit hoofdstuk een overzicht van een aantal van de vele winnaars en kampioenen van het Graafschap College. Docent Richard Jansen wint Kristalprijs 2010 Op 11 maart werd op het Graafschap College de Kristalprijs uitgereikt. Richard Jansen, docent bij de studierichting Brood en banket, mocht de felbegeerde wisseltrofee in ontvangst nemen. Medewerkers van het Graafschap College komen voor de Kristalprijs in aanmerking als zij op een bijzondere manier hebben bijgedragen aan het onderwijs. Zij kunnen elkaar nomineren voor de prijs. Richard Jansen ontving de prijs, omdat hij het vak brood en banket en daarnaast het Graafschap College regionaal, nationaal en internationaal op de kaart zet. Succes tijdens Jeugdvakwedstrijden voor bakkers Op 9 en 10 februari 2010 was het Graafschap College gastheer voor de regionale jeugdvakwedstrijden voor bakkers. Deze wedstrijden worden jaarlijks georganiseerd door de Stichting Jeugdvakwedstrijden. In verschillende rondes namen studenten van vier verschillende roc s uit de regio Oost deel. In vijf van de zeven wedstrijdonderdelen behaalde het Graafschap College succes. Eline Abelman werd beste broodbakker, Huib Jonkman won in de categorie brood en banket, Anne Grootherder werd beste banketbakker en Wouter Shukkink en Fabiënne Beudel wonnen de wedstrijd allround brood- en banketbakker. Naast de jeugdvakwedstrijden vond op dezelfde dagen de wedstrijd om de Graafschap Bokaal plaats. Studenten en regionale bakkersbedrijven namen het tegen elkaar op in de jacht naar de ultieme smaakbeleving op het gebied van brood en banket. Studente Tamara Bosch van het Graafschap College en haar leerbedrijf Echte Bakker Bram uit Wehl wonnen de Graafschap Bokaal. 29

30 Joost Bouwmeester is beste Cisco specialist Studenten behalen achtste plaats zonnebootrace Op 4, 5 en 6 maart 2010 vonden in Ahoy Rotterdam de landelijke mbo-vakwedstrijden Skills Masters plaats. Joost Bouwmeester (22) volgt op het Graafschap College de opleiding ICT-beheerder en bleek tijdens de ICT-vakwedstrijd de beste in zijn vak. In december 2010 mocht hij deelnemen aan de EuroSkills in Lissabon. Hij ging daar de strijd aan met Europese vakcollega s. Drie dagen voerden de deelnemers wedstrijdopdrachten uit, die werden beoordeeld door experts uit het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Joost Bouwmeester eindigde als zesde van Europa. Als enige roc nam het Graafschap College in juli 2010 deel aan de Frisian Solar Challenge : een internationale zonnebootrace met een vrijwel identieke route als de Friese Elfstedentocht. Het belangrijkste doel van deze race is het promoten van duurzame energie, met name in de scheepsbouw, onder jongeren en studenten. Studenten van de opleiding WEI Werktuigbouwkunde namen deel aan deze race met een zelfgebouwde zonneboot. Solarteams vanuit de hele wereld, voornamelijk bestaande uit studenten van hogescholen en universiteiten, namen deel aan de wedstrijd. De studenten van het Graafschap College behaalden de achtste plaats in hun klasse en werden 14e in het eindklassement. 30

31 3. Over de Graafschap Groep 3.1 Inleiding Het Graafschap College, Graafschap Orthopedagogie, Graafschap Re-integratie en de Volksuniversiteit van Doetinchem vormen gezamenlijk de Graafschap Groep Graafschap College Het Graafschap College is het regionale opleidingencentrum voor beroepsonderwijs en educatie in Oost-Gelderland. Op negen verschillende vestigingen in Doetinchem, Groenlo en Winterswijk wordt met ruim 800 medewerkers voor zo n studenten beroepsonderwijs verzorgd. Het beroepsonderwijs bestaat uit een uitgebreid en gevarieerd programma aan beroepsopleidingen op het gebied van techniek, informatica, economie, dienstverlening, zorg en welzijn. Ook voortgezette educatie, Nederlands als tweede taal, verplichte inburgeringscursussen voor allochtonen en cursussen maken deel uit van het aanbod. Volwassenen die de behoefte hebben zich op een bepaald gebied te ontwikkelen, kunnen bij het Graafschap College terecht om zich voor te bereiden op een vervolgopleiding, beroepsopleiding of baan. Daarnaast heeft de instelling een cursusaanbod voor specifieke, soms zwakkere, groepen in de samenleving gericht op de stimulatie van de zelfredzaamheid van deze groepen. Bovendien biedt het Graafschap College maatwerkscholing voor de overheid, bedrijven of instellingen, die willen investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. door gediplomeerde pedagogen, (gz) psychologen en remedial teachers Graafschap Re-integratie Graafschap Re-integratie richt zich op de begeleiding van re-integratie-, outplacementtrajecten en mediation. Verder biedt Graafschap Re-integratie trainingen en cursussen voor werkzoekenden om nieuwe vaardigheden aan te leren of kennis op te doen. Graafschap Re-integratie heeft één vestiging in Doetinchem Volksuniversiteit van Doetinchem Via de Volksuniversiteit krijgen alle volwassen inwoners van Doetinchem en omstreken de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen in verstandelijke, sociale en culturele zin. De Volksuniversiteit biedt een divers activiteitenprogramma, dat bestaat uit cursussen, workshops, lezingen en excursies. Het doel is om mensen de mogelijkheid te bieden zich algemeen te ontwikkelen, zodat zij, ook buiten de arbeidssituatie of zonder betaald werk te verrichten, volwaardig kunnen participeren in de maatschappij Graafschap Orthopedagogie Graafschap Orthopedagogie is gevestigd op een locatie in Doetinchem en is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblematiek en biedt hierbij ondersteuning. Voor jong en oud is er een gevarieerd hulpaanbod op maat. Graafschap Orthopedagogie geeft advies, doet onderzoek en geeft begeleiding. De hulpverlening wordt verzorgd 31

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011

Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011 Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE 6 1.1 Albeda algemeen 6 1.1.2 Structuur: juridisch en organisatorisch 8 1.2 College van bestuur 10 1.3 Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Het jaar in beeld gebracht.

Jaarverslag 2008. Het jaar in beeld gebracht. Jaarverslag 2008. Het jaar in beeld gebracht. Van talent naar vakmanschap Colofon ROC Aventus, juni 2009 Samenstelling: stafdienst Communicatie & Marketing, ROC Aventus Eindredactie: Paul Adels, Rieks

Nadere informatie

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen Jaarverslag Friesland College 2010 Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen 1 Colofon Gedrukte oplage: 25 Opmaak: Bureau Communicatie, Friesland College Druk: CSL, Leeuwarden De foto s en

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf Geïntegreerd jaardocument brinnummer 28DE ROC de Leijgraaf Mijn ouders dachten dat ik deze status niet zou behalen Waar licht is, daar is Ashwin Zondag (22). Tijdens zijn opleiding elektrotechniek aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 4 Verslag Raad van Toezicht 5 Voorwoord College van Bestuur 8 Profiel van het HMC 11 Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland roc midden nederland Jaarverslag 2012 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing &

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon MBO Amersfoort Geïntegreerd jaarverslag 2014 Vol energie verder Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 19 mei 2015 Goedkeuring Raad van Toezicht : 19 juni 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Reggesteyn

Jaarverslag. CSG Reggesteyn Jaarverslag 2011 Jaarverslag CSG Reggesteyn 2011 1 2 In dit deel gaan we in op de ontwikkelingen in en rond de school als geheel Woord vooraf 5 Centrale verantwoording 7 Waar staat de school voor? 7 Missie

Nadere informatie

Geïntegreerd Jaardocument 2013

Geïntegreerd Jaardocument 2013 Geïntegreerd Jaardocument 2013 Inhoud Voorwoord 4 Verklaring inzake Governancecode 5 Leeswijzer 6 Hoofdstuk 1 - Schets van ROC Mondriaan 1. Missie, visie en strategische ambities 8 2. Organisatie 11 3.

Nadere informatie

Jaarverslag COG 2010. Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College

Jaarverslag COG 2010. Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College 1 Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College 2 Geïntegreerd jaardocument 2010 3 Inhoud A Jaarverslag

Nadere informatie

Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen

Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen 2 Inhoudsopgave inleiding 5 1. resultatenbox 6 verklaring van het bevoegd gezag 6 verslag raad van toezicht 8 paspoort 10 2. leerwinsten

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie