Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding:"

Transcriptie

1 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum van de opleiding voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding: Nederlandse instroom jaar 1, periode 1.1 CE-B jaar 1, periode 1.2 CE-B jaar 1, periode 1.3 CE-B jaar 1, periode 1.4 CE-B Marketing 1 DECCE1 Onderzoek 1 OCEOZ1 e communicatie1 GSCO1 Studieloopbaanbegeleiding/ Zelfmanagement 1 OCESC1 Engels 1 DECEN1 Engels 2 DECEN2 Bedrijfseconomie 2 DECBE2 Human Resource Management 1 DECHR1 Basisvaardigheden OCEBV: Mondelinge com. (OCEMOC1) Kwantitatieve methoden (OCEKM) Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA) Inkoop 1 DECIK1 Verkoop OCEVER Marketing 2 DECCE2 Modern Foreign Language 1 MFL 1 Management 1 DECMAN1 Modern Foreign Language 2 MFL 2 Aan de slag! ICEADS Trendy Tours ICETT Innovate don t imitate ICEINN Jij de baas? ICEJDB Duitse instroom jaar 1, periode 1.1 CE-B jaar 1, periode 1.2 CE-B jaar 1, periode 1.3 CE-B jaar 1, periode 1.4 CE-B Marketing 1 DECCE1 Onderzoek 1 OCEOZ1 e communicatie1 GSCO1 Studieloopbaanbegeleiding/ Zelfmanagement 1 OCESC1 Modern Foreign Language 1 MFL 1(OECNLD3 Nederlands 3) Modern Foreign Language 2 MFL 2 (OECNLD3 Nederlands3) Bedrijfseconomie 2 DECBE2 Human Resource Management 1 DECHR1 Basisvaardigheden OCEBV: Mondelinge com. (OCEMOC1) Kwantitatieve methoden (OCEKM) Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA) Inkoop 1 DECIK1 Verkoop OCEVER Marketing 2 DECCE2 Engels 1 DECEN1 Management 1 DECMAN1 Engels 2 DECEN2 Aan de slag! ICEADS Trendy Tours ICETT Innovate don t imitate ICEINN Jij de baas? ICEJDB De bouwstenen Nederlands 1 en Nederlands 2 zijn tijdens de intensieve zomercursus gevolgd. Let op: Nederlands 3 is een tweede jaars vak, de behaalde ec s tellen niet mee voor het behalen van de propedeuse en ook niet voor het behalen van de NBSA-norm! 1

2 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Nederlandse instroom DECCE1 Naam bouwsteen: Marketing 1 Periode: 1 9 weken Instapniveau: Nederlands In deze bouwsteen maakt de student kennis met het vakgebied marketing. Wat is marketing, hoe organiseer je dit, welke vormen zijn er etc. Vervolgens wordt ingegaan op de omgeving, met welke factoren moet een marketeer rekening houden (op macro- en microniveau). Aansluitend wordt er aandacht geschonken aan de doelgroep, op wie wil een bedrijf zich richten. Hierbij is de eerste stap dat je de totale markt onderverdeelt in kleinere segmenten met gelijksoortige kenmerken. In deze bouwsteen wordt er ingegaan op hoe je dat effectief kunt doen. Als de totale markt in kleinere segmenten is verdeeld, kies je voor het marktsegment waar jij je marketingactiviteiten op wilt gaan afstemmen, hiermee heb je de keuze voor je doelgroep gemaakt. Na het identificeren van je doelgroep ga je als bedrijf je positioneren binnen het segment. De positionering is de plaats die het product, merk of dienst in de ogen van de consument inneemt in vergelijking met de concurrent. De positionering vormt de basis van de daadwerkelijke marketingactiviteiten. Werkvormen: Per week is er een hoorcollege (1 lesuur): hierin wordt een toelichting gegeven op de stof die voor deze week op het programma staat. Daarnaast is er per week een werkcollege (2 lesuren): hierin worden de opgaven en cases behandeld behorend bij de stof die voor deze week op het programma staat. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Innovatie & productontwikkeling Marketing C4 Strategie en beleid. Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunne n onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Marketingplanning Marketing management Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan de marketingmanagement concepten onderscheiden. De student kent de termen maatschappelijk verantwoordelijkheid en marketingethiek. De student kent het verloop van de beslissingsprocessen bij klanten en Niveau van Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine, woordenboek (D- tentamen met daar- Kennis/ inzicht/ toepassen Kennis/ inzicht/ toepassen 2

3 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 de beïnvloedende factoren. De student kent het perceptieproces van de klant. De student kent de verschillen tussen goederen en diensten. De student heeft inzicht in het strategisch marketingmanagementproces, de onderdelen daarvan en mogelijke hulpmiddelen daarbij. De student kent de verschillen tussen consumenten en zakelijke klanten en heeft inzicht in de marketingimplicaties hiervan. De student kan op basis van relevante criteria de markt segmenteren en segmenten beschrijven. De student kan op basis van marktsegmentatie een aantrekkelijke doelgroep kiezen. De student kan positioneringstrategieën formuleren. De student kent het belang van klantrelaties en concurrentievoordeel. Cesuur 55% in 40 MCvragen en 1 à 2 open vragen. NL) Literatuur Boekema, J.J. e.a. (2005). Basisboek Marketing. Groningen: Noordhoff Basisboekmarketing.noordhoff.nl 3

4 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 DECEN1 Naam bouwsteen: Business English 1 Periode: 1 9 weken Instapniveau: A2/ B1 Engels In deze bouwsteen werkt de student aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling van belangrijke zakelijke communicatievaardigheden zoals telefoneren, vergaderen, presenteren, het schrijven van s en samenvattingen. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust van de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen: Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau van CEFR B1 /mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Toegestane hulpmiddelen: De student kan deelnemen aan gesprekken en discussies over onderwerpen uit het vakgebied. Mondeling De student kan een korte presentatie houden over een onderwerp uit de Mondeling studie en werksfeer en vragen daarover beantwoorden. De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student kan s en samenvattingen schrijven over onderwerpen uit de studie en werksfeer. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen Schrifte- uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing van de relevante lijk/mon- structuren en taalfuncties. deling Cesuur 55% Wijze van Literatuur: Cotton, D., Falvey, D., & Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd edition). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD- ROM) Harlow: Pearson Longman

5 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode

6 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 OCEBV Naam bouwsteen: Basisvaardigheden 6 EC Periode: 1 9 weken Instapniveau: Nederlands In deze bouwsteen komen enkele basisvaardigheden aan de orde, te weten Mondelinge communicatie, Kwantitatieve methoden en Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie. Mondelinge Communicatie (OCEMOC1): In dit onderdeel gaat het om mondelinge communicatie, individueel voor een groep en in groepsverband. Je leert presenteren (spreken voor een groep), presenteren in een groep. Kwantitatieve methoden (OCEKM): Hierin wordt aandacht besteed aan elementair rekenen, het oplossen van vergelijkingen, het rekenen met machten, differentiëren, prijselasticiteit en indexcijfers. Daarnaast een stuk financiële rekenkunde in de vorm van werken met samengestelde interest en het bepalen van de contante waarde.toepassing van het differentiëeren voor het bepalen van maximale winst en minimale kosten. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie (OCEBEBA): De bouwsteen Inleiding Bedrijfseconomie en -adminstratie beslaat twee onderdelen. In het onderdeel Bedrijfseconomie komt de jaarrekening aan de orde, waarbij het accent ligt op het kunnen lezen, analyseren en interpreteren van de onderdelen van de jaarrekening. In het onderdeel bedrijfsadministratie komt aan de orde Werkvormen: Werkcolleges. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: Mondelinge Communicatie: C10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau van Inzicht Toepassen Opdracht/ Mondeling Kwantitatieve Methoden: C2.Marktonderzoek. het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek Kwantitatieve methoden van gegevensverzamelen Inzicht Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Financieel Management C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of i nternationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. Analyse interne omgeving C5 Planning & uitvoering. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Meten van ontwikkelingen Inzicht/ toepassen Inzicht/ toepassen Inzicht/ toepassen 6

7 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Mondelinge Communicatie: De student kan een individuele- en groeps presentatie houden en laat daarbij zien hoe een presentatie wordt voorbereid, opgebouwd, ondersteund (Powerpoint /Prezy), hoe je publiek kunt boeien, en hoe je op constructieve wijze feedback kunt geven op presentaties van anderen. Participatie/peerassessment/ portfolio Toegestane hulpmid -delen: Rekenmachine Cesuur 55% Kwantitatieve Methoden: Rekenvaardigheden bevorderen die als fundament dienen voor andere bouwstenen in de opleiding Cesuur 55% Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: De student kent de basis van financiële administratie De student is in staat een balsns te analyseren en te interpreteren.. Cesuur 55% Rekenmachine Literatuur: Mondelinge Communicatie: o Gramsbergen-Hoogland, Y., Molen van der, H., (2013). Gesprekken in Organisaties (5 e druk), Groningen-Houten: Noordhoff Uitgevers Kwantitatieve Methoden: o Reus, & Groen. (2010). Basisvaardigheden Toegepast rekenen. Groningen/Houten: Noordhoff. Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie: o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Groningen: Noordhoff. o De Boer,P., Brouwers,M.P., Koetzier,W.(2011). Basisboek Bedrijfseconomie:Opgavenboek. Groningen: Noordhoff. o Klerks,C.A.M.(2009). Introductie bedrijfsadministratie, Groningen:Noordhoff Mondelinge Communicatie: 7

8 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 ICEADS Naam bouwsteen: Aan de slag! Periode: 1 9 weken Instapniveau: Nederlands Ten eerste wordt deze bouwsteen gebruikt om je vertrouwd te maken met Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO), dat gedurende de gehele opleiding in verschillende vormen gehanteerd wordt. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook vergadertechnieken aangeleerd en geoefend. Ten tweede zul je in deze bouwsteen zicht krijgen op wat de mogelijkheden in het werkveld voor je zijn wanneer je hier als afgestudeerd Commercieel Econoom afzwaait. Hiervoor ga je aan de slag met het uitwerken van het beroepsbeeld van de Commercieel Econoom. Dit doe je in groepsverband via PGO. Ten derde ga je de kennis over de basis van marketing, die je verworven hebt in de bouwsteen Marketing 1 (DECCE1), toepassen in een case. Werkvormen: PGO Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C 1. Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Marketing C3 Bedrijfs- en omgevingsanalyse. Vaststellen voor een onderneming van enerzijds de sterktes en zwaktes op basis van een analyse van de interne bedrijfsprocessen en cultuur, als onderdeel van de waardeketen, en anderzijds van de kansen en bedreigingen op de lokale, nationale en/of internationale markt op basis van relevante nationale en internationale trends. Analyse externe omgeving Analyse interne omgeving C 9. Leiderschap en management. Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf. Projectleiding Managementtechnieken C 10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student is in staat tijdens een vergadering op een correcte en effectieve wijze inbreng te leveren en feedback ontvangen (toepassen) De student kan de bijdrage van een medewerker of lid van projectgroep schatten naar waarde en feedback geven naar de projectgroep (toepassen) De student kan het beroepsbeeld van een Commercieel Econoom beschrijven (toepassen) De student kan relevante omgevingsfactoren in kaart brengen (toepassen) De student kan marktkansen zien/aanwijzen op basis van informatie uit de markt (kennis, inzicht) Niveau 1 Niveau 2 observatie observatie film film rapport Niveau van CN1 Videofilm/rapp ort Videofilm/rapp ort PGO PGO Toegestane hulpmiddelen: 8

9 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 1 De student kan afnemersgroepen onderscheiden en beschrijven (kennis, rapport inzicht) Cesuur 55% Literatuur: Kotler, P. (2011). Principes van Marketing. Amsterdam: Pearson - Prentice Hall. Gramsbergen-Hoogland, Y. & Van der Molen, H. (2007). Gesprekken in organisaties (4 e druk). Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff

10 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 OCEOZ1 Naam bouwsteen: Onderzoek 1 Periode: 2 9 weken Instapniveau: Nederlands Op zeker moment kom je het in je werk tegen: Een vraag waar je niet direct een antwoord op kunt geven, een vraag die je ook niet zo even ergens op kunt zoeken. Bijvoorbeeld: Hoe zit het met de financiële situatie van de afdeling productie? Werkt deze nieuwe methode ook in onze doelgroep? Werkt deze test ook in andere situaties? Hoe denkt de markt over ons bedrijf? Etc. Om adequaat op dit soort vragen antwoord te kunnen geven moet er iets meer gebeuren dan even goed in het geheugen graven, of er even wat op naslaan. De kans is groot dat je onderzoek moet doen. Onderzoek doe je niet zomaar. Zeker als er grote belangen zijn en die zijn er bij dit soort complexe vragen meestal. Je zult je zaken moeten kunnen onderbouwen en moeten kunnen aantonen dat je grondig te werk bent gegaan. In deze bouwsteen leer je hoe je op een methodische wijze onderzoek kunt verrichten en daar verslag van kunt doen. Je voert, net als in het tweede leerjaar, ook zo n onderzoek uit. Gedurende acht weken word je door alle stappen en fasen van het onderzoeksproces geleid en maak je hierbij (deel)opdrachten en word je ondersteund met hoorcolleges. Werkvormen: Wekelijks vindt er een hoorcollege en een werkcollege plaats. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C2 Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. Onderzoeksopzet Desk Research Kwalitatieve methoden van gegevensverzameling Kwantitatieve methoden van gegevensverzamelen Analyse van onderzoeksresultaten Interpretatie en Rapportage Niveau van Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Beschrijven van de fasen van een onderzoek. Inzicht hebben in het opzetten van een onderzoek. Verzamelen met behulp van adequate zoekvragen en strategieën, relevante literatuur. Verwerken van verzamelde literatuur in een literature review. Op stellen van een eenvoudig onderzoeksinstrument. Formuleren vanuit een concrete (praktijk)situatie van een probleemstelling Construeren van een eenvoudig onderzoeksplan/-design Beoordelen van kritische onderzoeksopzet Ontwerpen of kiezen van een onderzoeksinstrument dat past bij de onderzoeksvragen Verzamelen op effectieve en efficiënte wijze van onderzoeksdata Hanteren van eenvoudige kwalitatieve en kwantitatieve technieken bij het analyseren van onderzoeksdata (Tenta-men en onderzoeksrapport) Kennis/ inzicht/ toepassen Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine 10

11 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Berekenen van centrum- en spreidingsmaten in verschillende soorten van verdelingen van een verzameling Interpreteren van je onderzoeksresultaten en het rapporteren daarover De APA-richtlijnen op een adequate manier hanteren in het onderzoeksverslag. Cesuur 55% Literatuur: Broekhoff, M.A.(2007). Starten met marktonderzoek (2e dr.). Groningen: Wolters Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Deskresearch (3e dr.). Groningen: Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Kwalitatief marktonderzoek (3 e dr.) Groningen: Noordhoff

12 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 DECEN2 Naam bouwsteen: Business English 2 Periode: 2 9 weken Instapniveau: A2/ B1 Engels In deze bouwsteen werkt de student verder aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van zakelijk Engels. De cursus richt zich op de ontwikkeling van belangrijke zakelijke communicatieve vaardigheden zoals gesprekken voeren, onderhandelen, presenteren en het schrijven van s en korte rapporten. Daarnaast wordt de zakelijke woordenschat uitgebreid en worden de belangrijkste grammaticale structuren herhaald. Tot slot wordt de student zich bewust van de communicatieve conventies die gelden in het Angelsaksische taalgebied. Werkvormen: Werkcolleges, rollenspelen, case studies, discussie, opdrachten en zelfwerkzaamheid. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Niveau van CEFR B1 /mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Toegestane hulpmiddelen: De student kan deelnemen aan gesprekken en discussies over onderwerpen uit het vakgebied. Mondeling De student kan een korte presentatie houden over een onderwerp uit de Mondeling studie en werksfeer en vragen daarover beantwoorden. De student kan teksten over onderwerpen uit het vakgebied begrijpen. De student kan s en korte rapporten schrijven over onderwerpen uit de studie en werksfeer. De student beschikt over een voldoende woordenschat over onderwerpen Schrifte- uit het vakgebied en heeft een voldoende beheersing van de relevante lijk/mon- structuren en taalfuncties. deling Cesuur 55% Wijze van Literatuur: Cotton, D., Falvey, D. and Kent, S. (2010). Market Leader Intermediate ( 3 rd edition). (2-pack Course book and Practice file). Harlow: Pearson Longman Longman Business English Dictionary (new edition). (paper edition + CD- ROM) Harlow: Pearson Longman

13 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode

14 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 DECIK1 Naam bouwsteen: Inkoop 1 Periode: 2 9 weken Instapniveau: Nederlands Deze module is een eerste kennismaking met het vakgebied inkoop, hierin komen o.a. de belangrijkste basisbegrippen aan de orde. Verder gaat deze module in op het operationele en tactische deel van inkoop. Aan de orde komen o.a. het inkoopproces, de in te kopen goederen of diensten, de aard van de inkopende organisatie en de marktvorm waarin dit plaatsvindt. Ook ondersteuning met e-procurement oplossingen en inkoopethiek komen aan de orde. Werkvormen: OECIK1 kent drie werkvormen: Een viertal hoorcolleges, zeven werkcolleges en een achttal PGObijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. In de werkcolleges worden opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO-taken werken studenten aan taken die gericht zijn op het tot stand brengen van een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. Voor de uitwerkingen van werkcolleges en PGO-taken moet een minimale score worden gehaald, alvorens studenten worden toegelaten tot het tentamen. Competenties en wijze van Competenties en BOKS C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Logistiek en Inkoop C6 Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Inkoopmanagement Niveau van Inzien en toepassen Inzien en toepassen en mondeling en mondeling Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Inkoop als schakel in de voortbrengingsketen weergeven en deels toepassen, het inkoopproces weergeven en toepassen, de marktvormen en opzet van inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die van belang zijn bij leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen De rol en positie van inkoop in een facilitaire omgeving weergeven, de rol en positie van inkoop in een zakelijke dienstverleningsomgeving weergeven, de rol en positie van inkoop in een omgeving van Public procurement beschrijven, de rol en positie van inkoop in retailorganisaties weergeven, de marktvormen en opzet van inkoopmarktonderzoek voor inkoop weergeven en deels toepassen, de aspecten we die van belang zijn bij Leveranciersbeoordeling en ontwikkeling weergeven en deels toepassen, De rol en betekenis van duurzaam inkopen, integriteit en ethiek weergeven WC: Mondeling PGO: Mondeling Tentamen: WC: Mondeling Tentamen: Cesuur WC: 71% PGO: 55% Toegestane hulpmiddelen: WC: alle PGO: alle Tentamen: geen WC: alle Tentamen: geen 14

15 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 Tentamen: 55% Literatuur: Weele, A.J., van (2008). Inkoop in strategisch perspectief (6 e druk). Amsterdam: Kluwer

16 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 OCEVER Naam bouwsteen: Verkoop Periode: 2 9 weken Instapniveau: geen Nederlands In deze bouwsteen maakt de student kennis met het vakgebied verkoop. Het verkoopproces is één van de primaire processen van een commerciële organisatie. Veelal is het succes van de organisatie juist daaraan af te meten. Het is het moment dat klant(inkoper) en verkoper met elkaar in contact treden. We gaan uit verschillende gezichtspunten kijken hoe dat verkoopproces verloopt en hoe verkoop verankerd is in de eigen bedrijfsomgeving. Je gaat je niet alleen verdiepen in het verkoopproces maar ook ga je jezelf trainen in verschillende verkoopvaardigheden. Tevens leer je om verkoopprognoses te maken door gebruik te maken van verschillende voorspellingsmethoden. Uiteindelijk ga je de opgedane kennis toepassen bij het organiseren een beurs waaraan je aan potentiële klanten je producten dient te verkopen. Werkvormen: OCEVER kent een viertal werkvormen: een viertal hoorcolleges, fieldresearch (beursbezoek), zeven werkcolleges en een achttal PGO bijeenkomsten. Tijdens de hoorcolleges worden de verschillende onderwerpen uit de literatuur ingeleid. In de werkcolleges worden verkoopgesprekken geoefend, opdrachten en cases besproken. Tijdens de PGO-taken werken studenten aan taken die gericht zijn op het tot stand brengen van een koppeling tussen de theorie en de beroepspraktijk. Voor de uitwerkingen van de PGO-taken moet een minimale score worden gehaald, alvorens studenten worden toegelaten tot het tentamen. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C6 Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Sales en relatiemanagement Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan op basis van kwantitatieve gegevens een verkoopplan opstellen prognose maken waarbij de student gebruik maakt van verschillende voorspellingsmethoden. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in de relatie tussen verkoop en distributie en dat zijn rol als verkoper mede afhankelijk is op de manier waarop bedrijven producten of diensten aan de eindgebruikers aanbieden. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in de relatie tussen de ondernemingsdoelstellingen en de verkoopdoelstellingen. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in de verkooporganisatie en verkoopmethoden. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht over enkelvoudig verkopen van Niveau van PGO = Mondeling Tentamen = Kennis/ inzicht/ toepassen en mondeling Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Tentamen = rekenmachine woordenboek D-NL PGO = alle 16

17 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 product of dienst (transactionele verkoop) Aanknopen, ontwikkelen en onderhouden van relaties, zowel mondeling als schriftelijk. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in het maken van offertes en kan deze beoordelen. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. De student heeft kennis en inzicht in onderscheiden van klantgroepen (btc en btb) in termen van prospects en suspects. En kan deze kennis in een groepsopdracht toepassen. Cesuur PGO=55% Tentamen=55% Beursbezoek = 55% Literatuur: Tak, A.A.M.M. (2005). Verkoper & verkoop. Groningen: Noordhoff

18 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 ICETT Naam bouwsteen: Trendy Tours Periode: 2 9 weken Instapniveau: Nederlands De reiswereld is een dynamische, internationale wereld. Door de aard van de activiteiten is het noodzakelijk om veel internationale contacten te hebben. De reiswereld is als grote serviceverlenende industrie wereldwijd vertegenwoordigd. Dat betekent ook dat allerlei effecten wereldwijd hun invloed doen gelden in de reiswereld. Economische ontwikkelingen vormen een belangrijke graadmeter voor de reiswereld. Reizen wordt meestal gezien als een zekere vorm van luxe, waar een consument aan toe komt wanneer hij in zijn basisbehoefte is voorzien. In deze bouwsteen krijgt de student de mogelijkheid om een kijkje te nemen in deze toeristische, dienstverlenende en internationale markt van de touroperator Trendy Tours. In de positie van assistent inkoper krijgt de student te maken met de trends ten aanzien van landen, accommodaties en activiteiten. Daarnaast is het cross culturele aspect in deze bouwsteen aanwezig, want waar ontmoet je meer culturen en mensen dan in de toeristische sector. Duidelijk zal worden dat het begrip inkoop vele aspecten kent waar rekening mee gehouden moet worden. Belangrijk voor toeristische bedrijven is om de wensen en eisen van de klanten te kunnen vertalen in een compact vakantiepakket. Werkvormen: Iedere week vindt er een PGO bijeenkomst plaats onder begeleiding van een tutor. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C5 Planning & uitvoering. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Opstellen en implementeren Meten van ontwikkelingen C6 Ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties. T.b.v. inkoop, verkoop en dienstverlening en het verkopen van producten en of diensten. Sales en relatiemanagement Inkoopmanagement C9 Leiderschap en management. Leiding geven aan een project, bedrijfsproces, bedrijfsonderdeel of bedrijf Projectleiding Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan op basis van eigen verkregen onderzoeksresultaten een beargumenteerde beslissing nemen. De student kan op representatieve wijze het reisaanbod presenteren. De student heeft kennis van de inrichting van beursstands. De student kan een project leiden. De student kan een overtuigend verkoopgesprek voeren. De student kan marktkansen zien/aanwijzen op basis van informatie uit de markt. De student kan marktonderzoek, verricht door anderen, interpreteren, toetsen en evalueren. Niveau 2 Niveau 2 Mondeling (beurspresentatie) Niveau van Niveau 2 Mondeling Mondeling Mondeling Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Beursstand 18

19 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 2 De student kan na afloop van deze module vanuit een (praktijk)situatie een probleemstelling formuleren. De student verzamelt op effectieve en efficiënte wijze onderzoeksdata. De student kan de gevolgen van een onbeantwoorde vraag herkennen. De student kan marketing- en inkoopactiviteiten afstemmen op de mogelijkheden van de eigen organisatie. De student kan relevante omgevingsfactoren in kaart brengen. De student kan werken met de verschillende fasen van het inkoopproces. De student kan a.d.h.v. marktvormen, de aard van de onderneming en de goederen/diensten een inschatting maken van de inkooppositie. De student is in staat na afronding van deze module de fases van onderzoek beschrijven. De student interpreteert onderzoeksresultaten en kan deze op representatie wijze presenteren. De student heeft kennis en inzicht in de relatie tussen verkoop en de marketinginstrumenten. De student heeft inzicht in de relatie tussen marketing en verkoop en welke rol verkoopmanagement speelt binnen een onderneming. Cesuur 55% Literatuur: Prof. Dr. A.J. van Weele. Inkoop in strategisch perspectief, analyse, strategie, planning en praktijk (6 e dr.). Kluwer Y.A.A.M.M. Tak. Verkoper en verkoop. Groningen Noordhoff Broekhoff, M.A.(2007). Starten met marktonderzoek (2e dr.). Groningen: Wolters Noordhoff Broekhoff, M.A.(2012). Deskresearch (3e dr.). Groningen: Noordhoff Broefhoff, M.A.(2012). Kwalitatief marktonderzoek (3 e dr.) Groningen: Noordhoff

20 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 GSCO1 Naam bouwsteen: e Communicatie 1 Periode: 3 9 weken Instapniveau: Nederlands In de bouwsteen e Communicatie ligt de nadruk op effectief schriftelijk rapporteren: doelgerichtheid, doelgroepgerichtheid, inhoud, structuur a.d.h.v. een bouwplan, lay-out, spelling, grammatica en stijl. Werkvormen: Werkcolleges Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C10. Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau van Inzien en toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan complexe communicatiesituaties analyseren en vervolgens een strategisch geformuleerde tekst schrijven. De student maakt de structuur van de tekst zichtbaar voor de lezer. Hij gebruikt bouwplannen voor zijn schriftelijke communicatie. De student gebruikt de passende structuur bij doel en doelgroep. De student schrijft een inleiding met een afgebakende doelstelling en de correct en bondig geformuleerde wat, waarom en hoe elementen. De student schrijft in de fases: bouwplan, eerste opzet,herschrijven, vorm geven. De student verwerft deze vaardigheden door het schrijven van een rapport. De student vermeldt op de APA manier zijn bronnen in zijn schriftelijke communicatie. De student beheerst de spelling. Cesuur 55 % Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Literatuur: Bouwsteenboek GSCO1 Zie bouwsteenboek Zie bouwsteenboek 20

21 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 DECBE2 Naam bouwsteen: Bedrijfseconomie 2 Periode: 3 9 weken Instapniveau: OCEBEBA Nederlands In deze bouwsteen leer je wat kosten zijn en verschillende manieren om kostprijzen te berekenen, afhankelijk van de situatie in een bedrijf. Werkvormen: Werkcolleges Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Financieel management Niveau van Toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Het kunnen berekenen van het break-even punt. Het kunnen berekenen van kostprijzen. Het kunnen analyseren van verschillen tussen de gebudgetteerde en werkelijke kosten. Cesuur 55% Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine Literatuur: Boer, P. de, Brouwers, M.P., & Koetzier, W (2011). Basisboek Bedrijfseconomie. Groningen: Noordhoff Boer, P. de, Brouwers, M.P., & Koetzier, W (2011). Basisboek Bedrijfseconomie, opgaven. Groningen: Noordhoff

22 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 DECCE2 Naam bouwsteen: Marketing 2 Periode: 3 9 weken Instapniveau: Nederlands In deze bouwsteen draait het om de marketingmix. De marketingmix wordt namelijk geheel ontwikkeld op basis van de positionering. In deze bouwsteen gaan we uitgebreid in op de elementen van de marketingmix. De 4 P s of 7P s of zijn de essentiële instrumenten binnen het vakgebied om de marketingstrategie te operationaliseren. Immers een reis naar de Seychellen dat niet gepromoot wordt, wordt niet verkocht! Marketeers zoeken naar de optimale verhouding in deze P s om zodoende de effectiviteit en bedrijfsresultaten van de organisatie te verbeteren en de klant te bedienen. Hoe bepaal je de prijs, waar is het product verkrijgbaar, welke promotiemiddelen ga je inzetten, hoe moet het product eruit zien, welke personeel staat aan de balie, hoe ziet de winkel eruit en welke procedures ondergaat de klant? Vragen die een antwoord vinden in Marketing 2. Werkvormen: Per week is er een hoorcollege (1 lesuur): hierin wordt een toelichting gegeven op de stof die voor deze week op het programma staat. Daarnaast is er per week een werkcollege (2 lesuren): hierin worden de opgaven en cases behandeld behorend bij de stof die voor deze week op het programma staat. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C 1. Ondernemerschap:Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Innovatie & productontwikkeling Marketing C 4. Strategie en beleid: Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunnen onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. Marketingplanning marketing management Niveau van Kennis/ inzicht/ toepassen Kennis/ inzicht/ toepassen Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan het door een onderneming te voeren productbeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan het door een onderneming te voeren distributiebeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student het door een onderneming te voeren prijsbeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan het door een onderneming te voeren promotiebeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. :40 MCvragen en 1 à 2 open vragen. Cesuur 55% Wijze van Toegestane hulpmiddelen: Rekenmachine, woordenboek (D- NL) 22

23 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 Literatuur: Boekema, J.J. e.a., Basisboek Marketing. Groningen: Noordhoff Basisboekmarketing.noordhoff.nl 23

24 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 OECDE1 Naam bouwsteen: Duits 1 Periode: 3 9 weken Instapniveau: 0 Nederlands/Duits Deze bouwsteen is gericht op de basis van het Duits, met een start op nulniveau. Het uiteindelijke doel van de bouwsteen is om op A1 niveau te komen van het Common European Framework of Reference. We werken aan de volgende taalcompetenties: het uitwisselen van informatie in de breedste zin van het woord over mensen, persoonlijke zaken, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. De bouwsteen behandelt de volgende thema s: - Informatie vragen en geven over persoonlijke zaken - Informatie vragen en geven over bedrijven, producten en diensten - Persoonlijke voorkeuren geven, en andermans voorkeuren geven - Vragen naar en uitleggen van de eigenschappen van bepaalde zaken - Algemene beschrijvingen geven van mensen, dingen, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. - Eenvoudige telefoongesprekken houden Werkvormen Interactieve lessen, portfolio en Blackboard. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C 2.1a/b Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural Awareness in een professional context Externe communicatie Cross cultural Awareness in een professional context C 2.3 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Lezen A1: Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Schrijven A1: Ik kan een korte, eenvoudige mededeling doen, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres op een inschrijvingsformulier noteren. Luisteren A1: Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Spreken interactie A1: Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en helpt bij het formuleren van wat de spreker probeert te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Spreken productie A1: Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen ge- Niveau van CEFR A1 Wijze van Mondeling/ schriftelijk 60% 55% Mondeling 40% Toegesta ne hulpmidd elen 24

25 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 bruiken om de eigen woonomgeving en de mensen in de naaste omgeving te beschrijven. Cesuur 55% Literatuur: Braunert (2007), Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Lehrbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH Braunert (2007), Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Arbeitsbuch. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH Van Dale Woordenboeken Duits Nederlands / Nederlands Duits Internet, Blackboard

26 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 OECFR1 Naam bouwsteen: Frans 1 Periode: 3 9 weken Instapniveau: A1/A2 Nederlands De student is in staat te communiceren met collega s en klanten intern en extern in (professionele) en praktische situaties. Tevens zijn de studenten in staat de verschillen voorkomend uit cultuurgebonden gedrag op te sporen en te kunnen overbruggen om zo kansen benutten om grenzen te verleggen en nieuwe relaties aan te gaan, die kunnen leiden tot bijv. een zakelijk afspraak of een nieuwe klant. Werkvormen: -e opdrachten - portfolio -Mondelinge opdrachten rollenspelen -Luisteropdrachten -Leesopdrachten Werkcollege - zelfwerkzaamheid Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal. Interne communicatie Intercultural awareness in professional context Externe communicatie Cross cultural awareness in professional context Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: Niveau van ECFR A2 Wijze van Mondeling Mondeling 1 LUISTEREN A2 Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. 2 LEZEN A2 Ik kan zeer korte eenvoudige teksten lezen. Ik kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu's en dienstregelingen en ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen. 3 SPREKEN PRODUCTIE A2 Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven. 4 SPREKEN INTERACTIE A2 Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. 5 SCHRIJVEN A2 Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoor- Mondeling / mondeling Toegestane hulpmiddelen 26

27 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 beeld om iemand voor iets te bedanken persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier. Literatuur: Mitchell, e.a. (2011). Pour parler affaires, méthode de français commercial, nouvelle édition. Amsterdam/Antwerpen : Intertaal livre de l élève + cahier d activités + 2 CD audio, Intertaal Van Dale Woordenboeken Frans Nederlands / Nederlands Frans of vergelijkbare woordenboeken Frans-Duits / Duits-Frans / Frans-Engels/ Engels- Frans Portfolio Eggermont, J.L. (1995). Grammaire fondamentale. Utrecht/Zutphen : ThiemeMeulenhoff of vergelijkbare grammatica in het Duits/Engels (vocabulaire téléchargeable-downloadable) Exercices interactifs sur Internet via Blackboard

28 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 OECES1 Naam bouwsteen: Español 1 Periode: 3 9 weken Instapniveau: 0 Español/Nederlands Deze bouwsteen is gericht op de basis van het Spaans, met een start op nulniveau. Het uiteindelijke doel van de bouwsteen is om op A1 niveau te komen van het Common European Framework of Reference. We werken aan de volgende taalcompetenties: het uitwisselen van informatie in de breedste zin van het woord over mensen, persoonlijke zaken, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. De bouwsteen behandelt de volgende thema s: Informatie vragen en geven over persoonlijke zaken Informatie vragen en geven over bedrijven, producten en diensten Persoonlijke voorkeuren geven, en andermans voorkeuren geven Vragen naar en uitleggen van de eigenschappen van bepaalde zaken Algemene beschrijvingen geven van mensen, dingen, landen, steden, bedrijven, hotels, enz. Eenvoudige telefoongesprekken houden Werkvormen: Interactieve lessen, portfolio en Blackboard. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C7 Communiceren in meer talen en rekening houdend met culturele verschillen, intern en extern, nationaal en internationaal: Interne communicatie Intercultural Awareness in een professionele context Externe communicatie Cross cultural Awareness in een professionele context C10 Sociale en communicatieve competentie (interpersoonlijk). De directe communicatie met de partijen in het commerciële werkveld. Niveau van CEFR A1 Belangrijkste doelstelling(en) inclusief niveau aanduiding zoals in de matrix is opgenomen en wijze van toetsing en de toegestane hulpmiddelen: Doelstelling: Lezen A1: Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi. Schrijven A1: Ik kan een korte, eenvoudige mededeling doen, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres op een inschrijvingsformulier noteren. Luisteren A1: Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Spreken interactie A1: Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en helpt bij het formuleren van wat de spreker probeert te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen. Wijze van Toegestane hulpmiddelen: tentamen Mondeling tentamen Mondeling tentamen tentamen geen geen 28

29 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 Spreken productie A1: Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om de eigen woonomgeving en de mensen in de naaste omgeving te beschrijven. Cesuur 55% Literatuur: Colegas 1. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Libro del alumno, Intertaal. Colegas 1. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios, Intertaal Gramática española, Blackboard Van Dale Woordenboeken Spaans Nederlands / Nederlands Spaans of een vergelijkbaar woordenboek Spaans-Duits/ Duits-Spaans Grammatica in gebruik Spaans of een vergelijkbare grammatica in het Duits Ejercicios interactivos de Internet, Blackboard 29

30 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 ICEINN Naam bouwsteen: Innovate don t imitate Periode: 3 9 weken Instapniveau: Nederlands In deze periode staat het fictieve bedrijf PI&D (Product Innovation & Development) centraal. PI&D is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het vernieuwen van succesvolle productformules. Vandaar ook de titel Innovate don t imitate. Bij dit thema staan de 4 P s centraal. Daarnaast zijn er juridische- en kostenoverwegingen die van belang zijn. De studenten staan, als junior productmanager, aan het begin van deze nieuwe productontwikkelingen en dienen een ambitieus introductieplan te schrijven en te presenteren aan het management. Werkvormen: Per week zijn er twee PGO-bijeenkomsten van 2 lesuren. Minimaal één daarvan wordt begeleid door een tutor. Verder zijn er vijf keer feedbackbijeenkomsten met de marketingdocent. Competenties en wijze van Competenties en BOKS: Niveau van Niveau 1/2 Niveau 1 Niveau 1 Niveau 1 C1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend C2 Marktonderzoek. Het opzetten, uitvoeren, interpreteren, toetsen en evalueren van marktonderzoek. C4 Strategie en beleid. Ontwikkelen van marketingbeleid voor een nationaal of internationaal opererende onderneming en het kunne n onderbouwen en beargumenteren van gemaakte keuzes. C5 Planning & uitvoering. Opstellen, uitvoeren en bijstellen van plannen vanuit het marketingbeleid. Belangrijkste doelstelling(en) en wijze van Doelstelling: De student kan het door een onderneming te voeren productbeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan het door een onderneming te voeren distributiebeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student het door een onderneming te voeren prijsbeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student kan het door een onderneming te voeren promotiebeleid op elementair niveau ontwikkelen en beoordelen. De student ziet de samenhang tussen verschillende tactische marketingbeslissingen. De student kan een integrale kostprijs opstellen. De student kan een Break-Even-analyse uitvoeren. Wijze van (verslag) en mondeling (presentatie) Cesuur 55% Toegesta ne hulpmidd elen: 30

31 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 3 Literatuur: Boekema, J.J. e.a., (2005) Basisboek Marketing. Groningen: Noordhoff Basisboekmarketing.noordhoff.nl 31

32 Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Jaar 1, periode 4 OCESC1 Naam bouwsteen: Studieloopbaanplanning Periode: 1,2,3,4 Gehele eerste jaar Instapniveau: Nederlands De bouwsteen studieloopbaanbegeleiding 1 bestaat uit 2 onderdelen, te weten Studieloopbaanvaardigheden (SLV) en Studieloopbaancoaching (SLC). Wie ben ik? Wat kan ik al? Waar pas ik? Wat wil ik worden? Wat moet ik nog doen? Bovenstaande vragen zijn de rode draad in de bouwsteen SLB1. Onderstaande verplichte onderdelen ondersteunen je gedurende het hele studiejaar in het vinden van een antwoord op deze vragen. Voor SLB1 gelden de volgende verplichte onderdelen: Studiestartweek: volledige deelname en registratie; Startgesprek (periode 1); Side programma : activiteiten werkveldoriëntatie / beroepsoriëntatie en stageterugkomdag; Portfolio met uitwerkingen van de opdrachten SLV op een voldoende niveau en bewijsstukken van de activiteiten genoemd onder punt 3; Eindgesprek met studiecoach waarin de student zijn ontwikkeling toelicht aan de hand van SMART geformuleerde concrete doelen. Werkvormen: SLV werkcolleges SLC klassikale coachingsuren SLC individuele coachingsgesprekken Competenties en wijze van Competenties en BOKS: C11. Zelfsturende competentie (intrapersoonlijk). De communicatie die een persoon met zichzelf voert als professional in het commerciële werkveld. Student helpen bij inzicht krijgen in de ontwikkeling van de competenties, die nodig zijn om in een bepaalde beroepssituatie goed te kunnen functioneren. Belangrijkste doelstelling(en) wijze van Doelstelling:opstellen van persoonlijk ontwikkelplan. Na het succesvol afronden van deze bouwsteen: heb je zicht op het curriculum van jouw studie en het studeren aan Stenden Hogeschool; weet je welke informatie je voor jouw studie nodig hebt, kan je deze opsporen, voor jezelf evalueren en verwerken en deze op een correcte manier in een product verwerken; ben je in staat je studie te plannen op een manier die aansluit bij jouw eigen leerstijl; kun je verantwoorden waarom je deze studie- en beroepskeuze gemaakt hebt; heb jij je beroepsbeeld verder ontwikkeld en ben je in staat om deze zo nodig bij te stellen; Niveau van Inzien Opdrachten/ portfolio/ eindgesprek Wijze van Toegestane hulpmiddelen: 32

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor

Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B: Propedeuse Commerciële Economie, bachelor Bijlage B Nadere uitwerking de onderwijseenheden het curriculum de opleiding voor de propedeutische fase de bacheloropleiding Inhoud Contacturen...

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D: Associate Degree Commerciële Economie Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van de Associate Degree Commerciële Economie Inhoud Contacturen... 3 Overzicht hoofdfase cohorten vanaf

Nadere informatie

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor

Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische Bijlage C: Hoofdfase Commerciële Economie, bachelor Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding Inhoud Overzicht hoofdfase

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2014 2015 versie1.1 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Rechtspraktijk Modeldeeltraject 1 1 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1

Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 Commerciële Economie Digital Publishing Studies studiegids 2013 2014 versie1.1 I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf,

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 15 5. CONVERSIETABELLEN 18 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 19 7. LITERATUURLIJSTEN 111 8.

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014

Studiegids Commerciële Economie 2013/2014 1. VOORWOORD / INTRODUCTIE 4 2. BEROEPSPROFIEL VOOR DE OPLEIDING CE IEMES 5 3. COMPETENTIEPROFIEL 8 4. CURRICULUMKADERS 9 5. CONVERSIETABELLEN 12 6. MODULEBESCHRIJVINGEN 13 7. LITERATUURLIJSTEN 105 8.

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Deeltijdopleidingen Management en Organisatie Bedrijfskunde MER en Human Resource Management Studiehandleiding Minor Beleggen Deeltijd 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. International Business and Languages 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. International Business and Languages 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding International Business and Languages 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL.

BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. BBA- matrix, competentiegebieden en niveaus ten behoeve van IBL. Uitgangspunt : De opleiding International Business and Languages maakt onderdeel uit van het domein Commerce en volgt voor het bepalen van

Nadere informatie

Commerciële Economie voltijd en duaal

Commerciële Economie voltijd en duaal Studiegids Bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd en duaal Associate Degree opleiding Assistent Marketeer voltijd 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts

Commerciële Economie Digital Business Concepts Commerciële Economie Digital Business Concepts I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane Michals (Fotograaf, filosoof) STUDIEGIDS 2014 2015

Nadere informatie