wettig je binnen de week.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wettig je binnen de week."

Transcriptie

1 CENTRUMREGLEMENT Het reglement in 7 spelregels Tijdens de les zet je je gsm uit. Je komt op tijd in de les en je betaalt voor de vervaldatum. Je bent altijd aanwezig in de les. Bij afwezigheid verwittig en wettig je binnen de week. Als je van internet of andere bronnen kopieert dan vermeld je de oorsprong. Je drinkt geen alcohol in het centrum. Je brengt geen cannabis of andere illegale drugs binnen de schoolmuren. Je gebruikt niet, deelt niet en dealt niet. Je gebruikt nooit verbaal of fysiek geweld.

2 CENTRUMREGLEMENT P 2 Heldere procedures en richtlijnen ondersteunen een prettig klimaat. Voor je inschrijft, krijg je de kans om het centrumreglement door te nemen. Je ondertekent bij de inschrijving dat je ermee akkoord gaat. Je vindt in het centrumreglement informatie over het centrum als leergemeenschap het centrum als organisatie het centrum als leefgemeenschap cvo TOEKOMSTONDERWIJS respecteert de Universele Rechten van de Mens: het recht op vrijheid van overtuiging het recht op onderwijs de keuzevrijheid cvo TOEKOMSTONDERWIJS respecteert de Belgische grondwet: alle cursisten zijn gelijk voor deze spelregels alle cursisten hebben recht op hun mening en meningsuiting alle cursisten hebben recht op de eerbiediging van hun privéleven alle cursisten hebben recht op de inzage van bestuursdocumenten cvo TOEKOMSTONDERWIJS respecteert een aantal algemene rechtsbeginselen: het recht op verdediging het hoorrecht het inzagerecht het recht op kennisgeving binnen een bepaalde termijn de motiveringsplicht cvo TOEKOMSTONDERWIJS respecteert alle decretale verplichtingen van het Vlaamse volwassenenonderwijs.

3 CENTRUMREGLEMENT P 3 Inhoud Inhoud... 3 INSTAPPEN... 6 INFORMATIEMOMENTEN... 6 INLOOP... 6 INTAKEGESPREK... 6 PROEVEN... 6 ADVIES... 6 ORIËNTATIE PER AFDELING... 6 ASO... 6 Aanvullende algemene vorming... 7 Secretariaatsmedewerker, medisch administratief bediende en meertalig polyvalent bediende... 7 VRIJSTELLINGEN... 7 ALGEMEEN... 7 OP BASIS VAN EEN OPLEIDING... 7 OP BASIS VAN WERKERVARING... 7 OP BASIS VAN EEN PROEF... 8 HOE VRAAG JE EEN VRIJSTELLING AAN?... 8 VRIJSTELLINGSCOMMISSIE... 8 HOE VERNEEM JE WELKE VRIJSTELLINGEN TOEGEKEND WORDEN?... 9 INSCHRIJVEN... 9 GELDIG INSCHRIJVEN... 9 WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN EEN INS CHRIJVING... 9 KOSTPRIJS BIJDRAGE VOOR MATERIAALKOSTEN TIJDENS DE INLOOPPERIODE INSCHRIJVINGSGELD BIJDRAGE VOOR CURSUSMATERIAAL WANNEER BETAAL JE? FINANCIËLE STEUN OPLEIDINGSCHEQUES EN -PREMIES STUDIEFONDS LES VOLGEN ORGANISATIE... 12

4 CENTRUMREGLEMENT P 4 ALGEMEEN LESMOMENTEN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN ADMINISTRATIE WERKZOEKEND KINDERGELD BETAALD EDUCATIEF VERLOF (BEV) VERZEKERING JE ADMINISTRATIEVE DOSSIER PRIVACY LEERWEG MODULES ONZE PARTNERCENTRA AANWEZIGHEID JE KOMT OP TIJD JE WETTIGT TIJDIG JE AFWEZIGHEID EVALUATIE FORMATIEVE EN SUMMATI EVE EVALUATIE FRAUDE ADVISERENDE EN BEGELEIDENDE KLASSENRAAD EVALUATIECOMMISSIE DELIBERATIE UITGESTELDE BESLISSING EVALUATIEVERSLAG BEROEPSCOMMISSIE CERTIFICATEN EN DIPLOMA S ORDE- EN TUCHTREGLEMENT MAATREGELEN BEROEPSCOMMISSIE KLACHTEN DE OMBUDSPERSOON VZW DE ORGANISATIE DE VZW-STRUCTUUR... 23

5 CENTRUMREGLEMENT P 5 DE ALGEMENE VERGADERING (AV) DE RAAD VAN BESTUUR (RVB) COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (CPBW) FINANCIËLE COMMISSIE (FICO) LOKAAL ONDERHANDELINGSCOMITÉ (LOC) CURSISTENPARTICIPATIE DIENST INFORMATIEVEILIGHEID GELDIGHEIDSPERIODE REGLEMENT Bijlage: kostprijs per module... 25

6 CENTRUMREGLEMENT P 6 INSTAPPEN INFORMATIEMOMENTEN Ben je kandidaat? Kom naar een van onze informatiemomenten tijdens het schooljaar. Je vindt de data op Wat breng je mee? identiteitskaart of document wettig verblijf indien je ze bezit: originele jaarrapporten vanaf het 4 de jaar en het getuigschrift tweede graad voor ASO, TSO of KSO. Voor BSO het jaarrapport vanaf het 6 de jaar. Heb je een leerstoornis? Breng een attest mee. INLOOP In de inloopperiode leren we je mogelijkheden beter kennen. We helpen je om een persoonlijke studieweg uit te stippelen. INTAKEGESPREK In een persoonlijk intakegesprek vragen we naar je vooropleiding, je interesse, je verwachtingen en je toekomstplannen. PROEVEN Je neemt deel aan enkele oriëntatieproeven en/of vrijstellingsproeven. Ze maken een momentopname van wat je kent en kan voor een vak. We bekijken ook of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. Welke proeven moet je afleggen? Dat lees je bij oriëntatie per afdeling. Niet deelnemen aan de proeven betekent dat je niet kan starten. ADVIES Op het einde van de inloopperiode krijg je een persoonlijk advies over je studiemogelijkheden.. Mensen met beperkingen zijn welkom. Er wordt individueel bekeken of ons centrum voldoende mogelijkheden heeft om je te begeleiden. ORIËNTATIE PER AFDELING ASO 1. Voortraject Heb je geen getuigschrift tweede graad ASO/TSO/KSO en wil je in het ASO traject stappen? Je legt oriëntatieproeven af voor rekenen (niet voor wie een derde jaar ASO/TSO/KSO behaalde), Nederlands, Frans en Engels. Op basis van je resultaten stellen we een voortraject samen waarin je voorbereid wordt op het traject derde graad.

7 CENTRUMREGLEMENT P 7 2. Derde graad Heb je een getuigschrift tweede graad ASO/TSO/KSO, dan kan je rechtstreeks instappen in een aantal modules van de derde graad ASO. Wie in het buitenland een gelijkgesteld getuigschrift tweede graad behaalde, legt een proef Nederlands af. Aanvullende algemene vorming Je legt oriëntatieproeven af voor Nederlands, rekenen en vreemde talen: Frans en/of Engels. In een adviesgesprek overlopen we de resultaten. Mocht je onvoldoende scoren, dan adviseren we je om eerst je tekorten bij te werken. We verwijzen je dan naar een geschikte vooropleiding. Secretariaatsmedewerker, medisch administratief bediende en meertalig polyvalent bediende Voor secretariaatsmedewerker leg je oriëntatieproeven af voor Nederlands, rekenen, Frans en Engels. Voor medisch administratief bediende doe je proeven voor Nederlands, rekenen en Frans. Voor meertalig polyvalent bediende doe je proeven voor Nederlands, rekenen, Frans, Engels en Spaans. In een adviesgesprek overlopen we de resultaten. Mocht je onvoldoende scoren, dan adviseren we je om eerst je tekorten bij te werken. We verwijzen je dan naar een geschikte vooropleiding. VRIJSTELLINGEN ALGEMEEN De directeur beslist welke onderdelen van de opleiding in aanmerking komen voor vrijstellingen. Als je een vrijstelling krijgt voor een module, dan hoef je voor die module geen les meer te volgen. Je hoeft ook niet meer geëvalueerd te worden. Je krijgt geen deelcertificaat van een vrijgestelde module. Vrijstellingen kunnen vervallen als je de opleiding minstens een semester onderbreekt. Vrijstellingen gelden pas als ze door de directie zijn ondertekend. OP BASIS VAN EEN OPLEIDING Welke bewijsstukken kan je voorleggen? een diploma, getuigschrift of certificaat uit het onderwijs een jaarrapport uit het onderwijs een deelattest van de examencommissie OP BASIS VAN WERKERVARING In de opleidingen Secretariaatsmedewerker, Medisch administratief bediende en Meertalig polyvalent bediende kan je vrijstelling krijgen voor de praktijkstage. Je moet kunnen

8 CENTRUMREGLEMENT P 8 aantonen dat je in de laatste vier jaar voorafgaand aan je opleiding gewerkt hebt voor minstens een periode gelijkwaardig aan zes maanden voltijds werk en dit bij dezelfde werkgever. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf alle relevante bewijzen te verzamelen en te selecteren. Welke bewijsstukken kan je voorleggen? Een verklaring van je werkgever met een precieze vermelding van je takenpakket en de periode. De verklaring staat op origineel briefpapier en werd ondertekend door de werkgever. Je legt ook een kopie van de arbeidsovereenkomst voor. Voor meer informatie kan je terecht bij je leertrajectbegeleider. OP BASIS VAN EEN PROEF Tijdens de inloopperiode organiseren we vrijstellingsproeven voor bepaalde modules. Binnen dezelfde oriëntatieperiode kan je de proeven slechts één keer afleggen. Voor AAV mag je een proef maar één keer per jaar afleggen. Je mag geen vrijstellingsproef afleggen voor een module als je in het semester vóór de oriëntatieperiode ingeschreven was voor die module. Tenzij je uitzonderlijk toestemming krijgt. Je krijgt alleen toestemming als je geslaagd was voor de module en een positief advies kreeg van de vakleerkracht en de opleidingscoördinator of van de klassenraad Je mag dan proberen een volgend niveau over te slaan met een vrijstellingsproef. HOE VRAAG JE EEN VRIJSTELLING AAN? Vóór je inschrijving leg je de bewijsstukken voor aan je opleidingscoördinator. Bewijsstukken zijn steeds een origineel attest of rapport. Rapporten die ouder zijn dan vier jaar worden niet in overweging genomen. We nemen op school zelf een kopie voor je dossier. Als de inhoud van het attest onduidelijk is, vragen we bijkomende informatie. Bijvoorbeeld een leerplan, een inhoudstafel, de cursus,. Heb je van eenzelfde studiejaar verschillende rapporten? Dan kies je er één om je vrijstelling aan te vragen. We combineren geen jaarrapporten of attesten bij het toekennen van vrijstellingen. VRIJSTELLINGSCOMMISSIE De vrijstellingscommissie bestaat uit een afgevaardigde van de directeur, de leertrajectbegeleider, de opleidingscoördinator en eventueel de vakleerkracht(en). Zij gaat na of je geslaagd bent voor de vrijstellingsproef of de inhoud, het volume en de omvang van de gevolgde opleidingen of beroepservaring overeenstemt met het opleidingsonderdeel waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd.

9 CENTRUMREGLEMENT P 9 Zij beoordeelt het dossier op basis van volgende criteria: de aard van de gevolgde opleidingen behaalde resultaten authenticiteit van de studiebewijzen duur van de beroepservaring de verantwoordelijkheid tijdens de uitoefening van het beroep de relevantie van de beroepservaring voor het opleidingsonderdeel Indien gewenst word je uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. De vrijstellingscommissie formuleert een advies voor de directie. De directeur beslist binnen een termijn van 10 dagen na het indienen van je aanvraag. De beslissing van de directeur is definitief. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Een gemotiveerd verslag met de bewijsstukken bewaren we in je dossier. HOE VERNEEM JE WELKE VRIJSTELLINGEN TOEGEKEND WORDEN? De leertrajectbegeleider brengt je uiterlijk 5 werkdagen na de beslissing, per mail op de hoogte van het resultaat van je aanvraag. Je wordt daarbij uitgenodigd om het attest te komen tekenen op het secretariaat. INSCHRIJVEN GELDIG INSCHRIJVEN Om een opleiding bij Toekomstonderwijs te starten in september moet je 18 worden vóór 1 januari. Voor het 2 de semester mag je enkel inschrijven als je al 18 bent. Bij je inschrijving kan je een identiteitskaart of document wettig verblijf voorleggen. Je hebt voorrang op basis van je aanmelding. Je bent pas ingeschreven als je op tijd en ter plaatse inschrijft als je het inschrijvingsgeld en de bijdrage voor cursusmateriaal op tijd hebt betaald als je het attest om vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld te krijgen, op tijd hebt bezorgd De directeur kan je inschrijving toch weigeren om organisatorische redenen als de veiligheid in het gedrang komt als je definitief werd uitgesloten een derde keer inschrijven voor eenzelfde module is niet vanzelfsprekend. Dit kan pas na overleg. WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN EEN INS CHRIJVING Tot 1 oktober (voor het eerste semester) of tot 1 maart (voor het tweede semester) kan je je inschrijving wijzigen.

10 CENTRUMREGLEMENT P 10 Als je de lessen door omstandigheden moet stopzetten, dan verwittig je het centrum. Tot 1 oktober in het eerste semester en tot 1 maart in het tweede semester betalen we je inschrijvingsgeld en/of de bijdrage voor cursusmateriaal terug. KOSTPRIJS Les volgen bij Toekomstonderwijs is jammer genoeg niet gratis. Er zijn verschillende soorten van bijdragen: bijdrage voor de inloopperiode, bijdrage voor cursusmateriaal en inschrijvingsgeld. Je kan beroep doen op financiële ondersteuning. BIJDRAGE VOOR MATERIAALKOSTEN TIJDENS DE INLOOPPERIODE Alle nieuwe cursisten gaan door een oriëntatie- en vrijstellingsperiode. We besteden hieraan veel zorg. Als je de eerste keer in ons centrum inschrijft, dan vragen we een bijdrage van 15 euro voor materiaalkosten tijdens deze periode (de kost van de kopieën en de software en hardware voor de vrijstellingsproeven). Je ontvangt een korting van 10 euro op je inschrijvingsgeld of bijdrage voor cursusmateriaal als je je inschrijft in de eerstvolgende inschrijvingsperiode. INSCHRIJVINGSGELD Wie de modules van de opleidingen Secretariaatsmedewerker, Medisch administratief bediende of Meertalig polyvalent bediende volgt, moet wettelijk verplicht 1,5 per lesuur betalen, tenzij je hiervan volledig of gedeeltelijk bent vrijgesteld. Wie is gedeeltelijk vrijgesteld en betaalt 0,30 per lesuur? werkzoekenden (of ten laste van) gehandicapten (of ten laste van) ex-cursisten van Basiseducatie (Open School) Wie is volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld? wie een leefloon krijgt (of ten laste van) asielzoekers met materiële hulp schoolverlaters in hun wachttijd Ben je volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld, dan betaal je wel de bijdrage voor cursusmateriaal. Je betaalt maximum 300 inschrijvingsgeld per semester. Wie het diploma behaalt, kan het inschrijvingsgeld volledig terugvragen aan de overheid! BIJDRAGE VOOR CURSUSMATERIAAL Alleen wie modules volgt in het studiegebied Algemene Vorming of wie is vrijgesteld van inschrijvingsgeld in een ander studiegebied betaalt deze bijdrage. Met deze bijdrage financieren wij kopieën van cursussen en cursusmappen, de aansluiting op het digitale leerplatform, SMS-service, verplichte uitstappen, theatervoorstellingen, filmvoorstellingen en gastsprekers.

11 CENTRUMREGLEMENT P 11 Een overzicht per module vind je in de bijlage. Opgelet: reken bijkomend nog op kosten voor vervoer, zakrekenmachine, aankoop of huur van woordenboek, atlas, handboeken, kinderopvang WANNEER BETAAL JE? De bijdrage voor materiaalkosten tijdens de inloopperiode betaal je voor het deelnemen aan de oriëntatie- en vrijstellingsproeven. Je betaalt onmiddellijk bij inschrijving. Onze onthaalmedewerkers ontvangen liefst betalingen met bancontact. Je kan de betaling spreiden over drie momenten, in 3 gelijke delen, behalve voor modules van minder dan 15 weken. Die betaal je in één keer. Heb je niet het volledige bedrag betaald op de laatste vervaldag? Dan schrijven we je uit voor het aantal modules dat overeenkomt met het onbetaalde bedrag. FINANCIËLE STEUN OPLEIDINGSCHEQUES EN -PREMIES Je kan als je werknemer bent je opleiding volledig betalen met opleidingscheques. Vraag inlichtingen bij de VDAB of op het onthaal. Je vraagt de cheques aan voor 1 oktober of voor 1 maart. Werkzoekenden kunnen in aanmerking komen voor opleidingspremies. Vraag inlichtingen bij je trajectbegeleider van de VDAB of op het onthaal. Krijg je een leefloon uitgekeerd van het OCMW, dan moet je zeker ook je begeleider aanspreken. Je kan uitstappen laten betalen met cultuurcheques. Je kan ook een goedkoop abonnement krijgen voor je vervoer van en naar het centrum. Bij het begin van een schooljaar krijg je een studentenkaart. STUDIEFONDS Het centrum helpt cursisten met een zeer klein inkomen om de kosten van bijkomend studiemateriaal te betalen. Wanneer kom je in aanmerking? Als je aan minstens 2 van de volgende voorwaarden voldoet: We kennen je al even: je bent minstens al 1 keer ingeschreven geweest als regelmatige cursist(e) tijdens voorgaande semesters. Je inkomen is een vervangingsinkomen: een leefloon van het OCMW of stempelgeld van de VDAB of een integratietegemoetkoming, of je bent erkend politiek vluchteling en hebt een aanvraag lopen, of je bent voor 66% arbeidsongeschikt verklaard of ingeschreven bij het Vlaamse Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap. Je hebt 1 of meer kinderen ten laste. Hoe ga je te werk?

12 CENTRUMREGLEMENT P 12 Je meldt bij de adjunct-directeur dat je kandidaat bent voor het studiefonds. Je brengt bewijsstukken mee van OCMW, VDAB, en het bewijs van kinderlast. Je gaat akkoord met het feit dat de adjunct-directeur contact opneemt met iemand in de buitenwereld die kan bevestigen dat je financiële toestand ernstig is. De directie beslist of je aanvraag gegrond is en brengt je binnen de week na het gesprek op de hoogte. Als je aanvraag aanvaard wordt, dan krijg je van ons: Ofwel een jaarabonnement van De Lijn, waarvan je zelf slechts 25 betaalt Ofwel een bedrag voor aankoop van handboeken Ofwel bijkomende tussenkomst voor uitstappen Ofwel een tegemoetkoming aangepast aan je individuele situatie Het totale bedrag wordt beperkt tot een maximum van 125 per semester. Attestering bij leermoeilijkheden Cursisten die voldoen aan bovenstaande voorwaarden en die vermoeden een leerstoornis te hebben, kunnen zich bij een externe instantie laten testen. Zij kunnen ook aanspraak maken op een ondersteunend bedrag voor deze tests. LES VOLGEN ORGANISATIE ALGEMEEN Veiligheid Zet je mee in om de veiligheid te bevorderen. Signaleer defecten, beschadigingen en storingen en volg de richtlijnen bij evacuatie(oefeningen). Bij beschadiging of diefstal van centrummaterieel kunnen we je volledig verantwoordelijk stellen. Parkeren Parkeer je auto liefst voor het sportpleintje. Fietsen en brommers parkeer je op de speelplaats en zet je op slot. Respect voor de omgeving Wij sorteren afval. Dump geen afval in de tuinen of op de voetpaden en laat je motor niet onnodig lang draaien. Zo respecteer je onze buren en de omgeving van het centrum. Alcohol en drugs Je drinkt geen alcohol in het centrum. Je brengt geen cannabis of andere illegale drugs binnen de schoolmuren. Je gebruikt niet, deelt niet en dealt niet. De leerkrachten mogen je vragen om de klas te verlaten als je onder invloed bent en/of de les stoort. Als we merken dat je een probleem hebt met alcohol of drugs, dan spreken we je hierover aan. Als je onder invloed de lessen volgt, verkleint je kans op succes aanzienlijk. De psychologen kunnen je doorverwijzen naar externe hulpverlening. Alleen bij uitstappen mag je tijdens de middagpauze matig alcohol drinken.

13 CENTRUMREGLEMENT P 13 Je mag alleen roken op de voorziene plaats, niet aan de voor- of achterdeur. Gooi uitgedoofde peuken in de voorziene asbakken. LESMOMENTEN Je lesrooster valt binnen de volgende lesuren: Dag pauze middagpauze pauze pauze Avond pauze Het schooljaar delen we op in twee semesters. De vakantieperiodes komen overeen met die van het leerplichtonderwijs. BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN TKO Antwerpen ondersteunt cursisten financieel bij geplande buitenschoolse activiteiten! Uitgangspunt Als een leerkracht een uitstap organiseert als verplicht onderdeel van een module en dit van bij de inschrijving gekend is, dan betaal je een deel van de onkosten samen met het inschrijvingsgeld. TKO legt een bedrag bij. Wie betaalt wat? Het minimumbedrag dat je zelf moet bijdragen bepalen we op 5,00. Per dagdeel kan het centrum voor m a x. 5,00 tussenkomen. Een dagdeel definiëren we als volgt: een voormiddag, een namiddag of een avond. Zowel cursisten als leerkrachten kunnen genieten van deze regeling. Inschrijving en betaling van uitstappen Bij inschrijving voor een module betaal je alleen het eigen aandeel. Niet geplande uitstappen Wanneer een leerkracht onverwacht een uitstap wil organiseren, is die niet verplicht en betaal je het volledige bedrag zelf. Wat gebeurt er als je niet mee op uitstap gaat?

14 CENTRUMREGLEMENT P 14 In principe kan je alleen de geldsom terugkrijgen die niet moest uitgegeven worden (bijvoorbeeld een inkomticket moet niet gekocht worden omdat je niet aanwezig was). Het centrum beslist welke terugbetaling kan gebeuren. ADMINISTRATIE WERKZOEKEND Vrijstelling RVA om studies te volgen Ben je volledig werkloos dan kan je een vrijstelling bij de RVA aanvragen. Dit houdt in dat je niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt. De lessen moet je wel regelmatig bijwonen. Indien blijkt dat de lessen niet regelmatig gevolgd worden, kan de directeur van het werkloosheidsbureau de vrijstelling om te studeren intrekken. Verwittig het onthaal als je vrijstelling is ingetrokken. Bij ziekte vanaf twee weken moet je op ziekenkas gaan. Vrijstelling binnen de 8 dagen opzeggen als je eindigt met je studies. Voorwaarden om een vrijstelling bij de RVA te bekomen tot het volgen van studies met een onvolledig leerplan: voldoende dagen uitkeringsgerechtigd werkloos zijn of studies aanvatten in het kader van een knelpuntberoep en minimum 20 uur les volgen vóór 17u, eventueel in verschillende centra volwassenenonderwijs Administratie Je vraagt op het onthaal een aanvraagformulier C94A. Na betaling van het inschrijvingsgeld of de bijdrage voor het cursusmateriaal haal je dit formulier op het onthaal op en bezorgt dit aan je uitbetalingsinstelling. Als je vrijstelling wordt goedgekeurd bezorg je een kopie van de goedkeuring op het onthaal. Daarna kom je op het einde van elke maand op het onthaal een aanwezigheidsattest C98 halen dat je aan je uitbetalingsinstelling bezorgt. KINDERGELD Tot de leeftijd van 25 jaar kan je een aanvraag indienen voor kindergeld. Voorwaarden Je bent ingeschreven in september en/of in februari. Je volgt minimum 17u les per week (overdag en/of s avonds). Je hebt het inschrijvingsgeld of de bijdrage voor het cursusmateriaal volledig betaald en je bent aanwezig in de lessen. Je wettigt elke afwezigheid en je verwittigt het onthaal. Administratie Je brengt per semester het formulier P-7 binnen en wij vullen de achterzijde in met de effectieve uren. Je haalt zelf het ingevulde formulier P-7 op het onthaal op en stuurt dit naar het Kinderbijslagfonds. We verwittigen je ouders als je de lessen niet meer volgt.

15 CENTRUMREGLEMENT P 15 BETAALD EDUCATIEF VERLOF (BEV) BEV is bedoeld voor mensen die op TKO les willen volgen en tegelijkertijd blijven werken. Rechten Je hebt recht op max 180 uren verlof per jaar. Het aantal uren hangt af van je lessenpakket. De uren neem je op tussen 1 september en 31 juli. Je werkgever is wettelijk verplicht om BEV toe te staan, als je in aanmerking komt. Plichten Je licht je werkgever in en bezorgt hem een getuigschrift regelmatige inschrijving. De voorziene afwezigheden deel je mee aan de werkgever. Het overzicht van gewerkte dagen breng je binnen op het onthaal van TKO. Ieder trimester breng je een getuigschrift binnen bij de werkgever. Je haalt dit zelf af op het onthaal. Elke afwezigheid wettig je en geef je door aan het onthaal. Intrekking Indien je meer dan 10% ongewettigd afwezig bent, verlies je het recht op BEV voor 6 maanden. VERZEKERING Je bent verzekerd bij ongevallen in het centrum tijdens normale activiteiten van het centrum of centrumuitstappen als voetganger of fietser op weg naar het centrum als je de gebruikelijke weg neemt (niet noodzakelijk de kortste) als je met je bromfiets komt, alleen als je je naam en adres doorgeeft op het onthaal Verwittig zo snel mogelijk het onthaal als je betrokken bent bij een ongeval de verzekering vervalt immers bij laattijdige aangifte. Alleen lichamelijke schade wordt vergoed, geen brillen, kleding,. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden dekt stoffelijke en lichamelijke schade die je aan derden berokkent tijdens een onderwijsactiviteit. JE ADMINISTRATIEVE DOSSIER Wat zit erin? een individuele steekkaart met al je administratieve gegevens het instapformulier met een neerslag van het instapgesprek, voor zover het nuttige info bevat voor je leerweg op het centrum het adviesformulier dat we na de oriëntatie hebben opgesteld het bewijs van financiële inschrijving een overzicht van je aanwezigheden, afwezigheden en wettigingen een verslag van de besprekingen van de begeleidende en adviserende klassenraad en van de evaluatiecommissie bewijsstukken voor vrijstellingen

16 CENTRUMREGLEMENT P 16 PRIVACY Wij respecteren het recht op privacy van zowel personeelsleden als cursisten. We verwerken adressen en andere persoonsgegevens strikt vertrouwelijk binnen het centrum. Het secretariaat geeft onder geen enkele voorwaarde telefoonnummers of adressen door aan buitenstaanders zonder instemming van de cursist. Alle personeelsleden zijn op het centrum bereikbaar via een postbakje in de gang of via een centrummailadres: Cursisten en personeelsleden hebben het recht om hun persoonsgegevens te bekijken en aan te passen. Ook evaluatieresultaten behoren tot de persoonsgegevens(maar deze zijn uiteraard enkel ter inzage). Je kan je eigen gegevens bekijken - niet die van anderen. Bij inschrijving vragen we je toestemming om informatie al dan niet met je ouders te communiceren. Je kan weigeren dat informatie wordt doorgespeeld. Als je nog recht hebt op kindergeld, verwittigen we je ouders als je volledig uitgeschreven bent. Cursistgebonden gegevens kunnen anoniem gebruikt worden in het kader van begeleiding en wetenschappelijke onderzoek. Als een leerkracht afwezig is, dan verwittigen we je per SMS. Antwoorden op die SMS is niet mogelijk. Administratieve cursistgegevens en je leervorderingen worden soms tussen de partnercentra uitgewisseld. We doen dit om de administratie te vereenvoudigen en je leervorderingen beter op te volgen. Foto s: als je je inschrijft, ga je ermee akkoord: dat we je pasfoto gebruiken voor je cursistendossier, dat we foto s van centrumactiviteiten, waar jij op staat, gebruiken op onze website, in een presentatie over het centrum, in een centrumkrant, op Facebook, aan prikborden,. Camera s Je kan ons wel vragen om dit niet te doen. Er zijn in het schoolgebouw camera s geplaatst op basis van de camerawet van 21 maart Ze dienen uitsluitend om: misdrijven tegen personen en eigendommen te voorkomen, vast te stellen en op te sporen overlast te voorkomen, vast te stellen en op te sporen de openbare orde te bewaren De camerabeelden kunnen alleen door de directie bekeken worden. LEERWEG MODULES Het leerprogramma is modulair opgebouwd. En dit heeft heel wat voordelen.

17 CENTRUMREGLEMENT P 17 Doordat we je uitgebreid screenen bij het begin, kan je starten op je eigen niveau. Je gaat sneller of trager naargelang je mogelijkheden. Je volgt een persoonlijk leertraject en je kan je eigen leerweg en tempo met ons bespreken. Een leertrajectbegeleider begeleidt je bij het uitstippelen van je leerweg. Je hebt regelmatig een gesprek om het leertraject bij te sturen of de leervorderingen te bespreken. We bieden voor cursisten extra trainingen aan, bijvoorbeeld om te leren omgaan met faalangst of uitstelgedrag, er is een project studietechnieken,... Deze mogelijkheden verhogen je kansen op slagen. ONZE PARTNERCENTRA TKO organiseert verscheidene opleidingen in samenwerking met partnercentra. Op TKO volg je de algemene vakken en in de partnerschool de beroepsvakken en de praktijkvakken. Je vindt de volledige lijst van opleidingen op onze website. AANWEZIGHEID Je engageert je bij de inschrijving voor contactonderwijs. We verwachten dat je alle lessen aanwezig bent, tenzij je een geldige reden hebt. JE KOMT OP TIJD We vinden het belangrijk dat de lessen op tijd beginnen aan het begin van de dag en na pauzes. Als je te laat komt, stoor je zowel de leerkracht als andere cursisten. Kom je te laat binnen, dan noteert de leerkracht je als te laat. JE WETTIGT TIJDIG JE AFWEZIGHEID Bij elke afwezigheid meld je op het onthaal, liefst via waarom je niet aanwezig bent of hoe lang je afwezig zal zijn. Wettig je afwezigheid. Breng je attest binnen de week binnen: een doktersbriefje, overlijdensbericht, bewijs van de rechtbank, Ben je te veel afwezig, gewettigd of ongewettigd? Dan kan je uitgeschreven worden voor die module. Ook als je fraudeert met een wettiging schrijven we je uit. Ieder semester komt de verificateur de aanwezigheden en de bewijsstukken van gewettigde afwezigheid controleren. Wie onregelmatig heeft deelgenomen aan het geheel van de lessen kan worden geschrapt. Schrappen betekent dat je niet subsidieerbaar wordt voor die module (we krijgen geen leraarsuren voor het volgende schooljaar). Dat betekent dat je voor die module wordt uitgeschreven. Nadat de verificateur geweest is, worden de geschrapte cursisten hiervan op de hoogte gebracht. EVALUATIE FORMATIEVE EN SUMMATI EVE EVALUATIE De leerkrachten volgen je leerproces. Tijdens dat leerproces organiseert de vakleerkracht observaties, taken en toetsen om het leerproces bij te sturen. Dat heet formatieve

18 CENTRUMREGLEMENT P 18 evaluatie. Als de resultaten van de beoordeling meetellen voor de eindbeoordeling spreken we van summatieve evaluatie. Aan het begin van iedere module deelt de leerkracht je de evaluatievormen mee in een protocol. Mogelijke evaluatievormen zijn: dagelijks werk, zelfstandig werk, praktische proeven, mondelinge of schriftelijke proeven,. Een cursist kan om ernstige redenen vragen om af te wijken van de vastgestelde evaluatievormen. De directeur beslist. Bij summatieve evaluatievormen kan de leerkracht het advies van externen vragen. Hij vraagt hen bijvoorbeeld om mee in een jury te zetelen of een stageverslag te beoordelen. Waarnemers kunnen de evaluatiemomenten bijwonen. Cursisten of leerkrachten vragen dit gemotiveerd aan bij de directie voor het evaluatiemoment. De directeur beslist. Je kan als cursist de eigen evaluatie bespreken met de leerkracht. Leerkrachten maken van alle schriftelijke en mondelinge evaluatieonderdelen die meetellen een verslag. Aan het eind van de module bezorgen zij hun beoordelingscriteria en quotering aan de directie. Ze dienen ook een voorbeeld van een evaluatiedossier in. Daarin bundelen ze al het evaluatiemateriaal van drie cursisten. FRAUDE Als je bij een proef of taak fraude pleegt, krijg je een onvoldoende voor de volledige proef. Je kan de taak of proef waarin je fraudeerde niet inhalen. Je kan hiertegen beroep aantekenen bij de directeur. Zij oordeelt over de gegrondheid van de vaststellingen en kan de beslissing herroepen. ADVISERENDE EN BEGELEIDENDE KLASSENRAAD Er zijn klassenraden met een adviserende en begeleidende functie. In deze vergaderingen zitten de leerkrachten die een lesopdracht hebben in een opleiding, de leertrajectbegeleider van de opleiding en een lid van het zorgteam. De opleidingscoördinator of de leertrajectbegeleider zit de vergadering voor. Tijdens het schooljaar komt deze begeleidende klassenraad regelmatig samen om studievorderingen en resultaten van de cursisten te bespreken. De adviserende klassenraad kan eveneens adviezen formuleren over je studie- en werkmethode, het volgen van een andere opleiding, EVALUATIECOMMISSIE De evaluatiecommissie beslist over het eindoordeel na een evaluatie. De evaluatiecommissie is minstens samengesteld uit de leerkracht(en) die de module geeft/geven, de leertrajectbegeleider, eventueel een lid van het zorgteam en de directeur of haar vertegenwoordiger. Enkel de leerkracht(en) en de (vertegenwoordiger van) de directeur hebben stemrecht. In geval van stemming beslist de meerderheid. In geval van staking van stemmen, beslist de directeur. De directeur of diens afgevaardigde zit de commissie voor.

19 CENTRUMREGLEMENT P 19 DELIBERATIE Deliberaties gebeuren per module. Als een lid van de evaluatiecommissie familie van je is (bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad), dan mag hij/zij niet deelnemen aan de beraadslaging. De beraadslaging van de evaluatiecommissie is geheim. Geen enkele deelnemer aan de vergadering mag informatie over de beraadslaging en de stemming naar buiten brengen. Mogelijke beslissingen zijn geslaagd of niet geslaagd'. We delen je de resultaten mee na de deliberatie. Je moet geslaagd zijn voor alle modules waarvoor je geen vrijstelling kreeg, om een certificaat of diploma te halen. Als na de deliberatie wordt vastgesteld dat er een materiële vergissing is gebeurd, dan wordt een extra evaluatiecommissie samengeroepen die de deliberatie overdoet. UITGESTELDE BESLISSING Indien je niet kan deelnemen aan een evaluatieonderdeel, dan kan de evaluatiecommissie een uitgestelde beslissing toestaan op volgende voorwaarden: je was voor die module ingeschreven je was gewettigd afwezig op het evaluatieonderdeel waarvan sprake de leerkracht heeft uitgelegd aan de evaluatiecommissie dat hij/zij niet over voldoende informatie beschikt om een eindbeoordeling te formuleren. Uitgestelde proeven worden ingericht onmiddellijk na de deliberatie. De evaluatiecommissie beslist pas over de resultaten tijdens een volgende deliberatie. EVALUATIEVERSLAG Van de deliberatievergadering wordt een verslag opgesteld, het zogenaamde procesverbaal (PV). Dit PV vermeldt volgende elementen: de samenstelling en de aanwezigen bij de beraadslaging de evaluatieresultaten van elke cursist de genomen beslissingen over het slagen of niet slagen de motivatie voor deliberatie. De aanwezige leden handtekenen het proces-verbaal. Heb je een klacht na een evaluatiemoment? Heb je tijdens of onmiddellijk na een evaluatieonderdeel de indruk dat er onregelmatigheden zijn gebeurd (vb. er werd buiten de leerstof ondervraagd, je voelt je onheus behandeld )? Je kan dan tot één werkdag na het evaluatiemoment klacht neerleggen bij de directeur. Zij stelt een onderzoek in en beslist autonoom of de evaluatie moet worden overgedaan. Deze procedure moet binnen de drie werkdagen na het indienen van je klacht afgehandeld zijn. Heb je twijfels na de deliberatie?

20 CENTRUMREGLEMENT P 20 De beslissing van de evaluatiecommissie is altijd het resultaat van een weloverwogen oordeel in jouw belang. Uitzonderlijk kan toch een betwisting rijzen, bijvoorbeeld als je twijfelt of er een vergissing is gebeurd. Dan volgen we de volgende procedure: Tot uiterlijk 5 dagen na de bekendmaking van de resultaten kan je een gesprek vragen met de directie. Tijdens dit gesprek leg je je bezwaren uit. Binnen de drie werkdagen krijg je van de directeur het schriftelijk verslag van het onderzoek. De conclusie van het onderzoek kan zijn: De directie merkt op dat het gaat om materiële vergissingen en zet deze recht. De directie oordeelt dat de elementen die je aanbracht, te licht wegen om de evaluatiecommissie opnieuw samen te roepen. De directie roept de evaluatiecommissie opnieuw samen en die buigt zich opnieuw over de beslissing. BEROEPSCOMMISSIE Als je nog steeds niet akkoord gaat, kan je schriftelijk beroep instellen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dit doe je uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het verslag van de directeur. Een beroepscommissie, samengesteld uit ten minste 3 leden van de inrichtende macht, onderzoekt je klacht grondig. Op basis daarvan beslist de beroepscommissie of de evaluatiecommissie wel of niet opnieuw moet samenkomen. Indien dat het geval is, neemt de evaluatiecommissie een eindbeslissing. Deze beslissing en de motivatie wordt je bij aangetekend schrijven meegedeeld. De hele procedure moet uiterlijk 30 dagen na het aantekenen van het schriftelijk beroep zijn afgesloten. De vakantieperiode schort deze termijn op. CERTIFICATEN EN DIPLOMA S Als je alle modules van de opleiding met succes hebt afgelegd, dan behaal je een certificaat of een diploma. Na de derde graad ASO ontvang je een diploma secundair onderwijs, gelijkwaardig met het diploma van het leerplichtonderwijs. Opleidingen buiten ASO omvatten twee opleidingen: de opleiding aanvullende algemene vorming en de beroepsopleiding. Je ontvangt na beide opleidingen een certificaat. De twee certificaten samen geven recht op een diploma secundair onderwijs. Het diploma is gelijkwaardig met het diploma secundair onderwijs van het leerplichtonderwijs. Voor de meeste opleidingen volg je les in twee centra. Je ontvangt dan je diploma in het centrum dat het laatste certificaat uitreikt. Er wordt je meegedeeld wanneer je een studiebewijs kan afhalen. Op de proclamatie van de afgestudeerden kan je het diploma of certificaat in ontvangst nemen. Aangezien je moet tekenen voor ontvangst, worden studiebewijzen nooit opgestuurd.

21 CENTRUMREGLEMENT P 21 ORDE- EN TUCHTREGLEMENT MAATREGELEN We nemen een maatregel als je de goede werking in het centrum of tijdens de les stoort. Of als je studiehouding te wensen overlaat. Hiermee willen we een goede samenwerking opnieuw mogelijk maken. Alle personeelsleden kunnen volgende maatregelen nemen: een mondelinge verwittiging een tijdelijke verwijdering uit de les Alleen de directie neemt de volgende maatregelen: een schriftelijke verwittiging een tijdelijke uitsluiting een definitieve uitsluiting: die geldt voor de rest van het schooljaar en voor de volledige inschrijving Een tijdelijke uitsluiting Het betekent dat je tijdelijk het centrum moet verlaten. Dit kan bij zware gedragsmoeilijkheden, wanneer je aanwezigheid de goede werking van het centrum onmogelijk maakt of wanneer je betrapt wordt op bezit, delen of verhandelen van drugs. Binnen de drie lesdagen nadat je de beslissing vernomen hebt, kan je een gesprek vragen met de directie. Je kan hier geen beroep tegen aantekenen. Een definitieve uitsluiting Het betekent dat je volledig uitgesloten bent voor de rest van het schooljaar. Afhankelijk van het tijdstip van deze uitsluiting kan dit ook het daarop volgende schooljaar omvatten. De uitspraak gebeurt op basis van ernstige feiten. Hieronder vallen alle vormen van fysiek, moreel en verbaal geweld, zoals: opzettelijke slagen en verwondingen toebrengen belangrijke veiligheidsmaatregelen overtreden opzettelijk en blijvend lessen en andere activiteiten storen zware schade toebrengen diefstal of schriftvervalsing plegen wapenbezit drugs of alcoholhoudende dranken gebruiken, bezitten, delen of verhandelen. gebrek aan respect of bedreiging De inschrijving van iemand die wegens een tuchtmaatregel werd uitgesloten kan voor altijd geweigerd worden. Welke stappen nemen we bij een definitieve uitsluiting? je krijgt de dag na de uitsluiting een brief. Daarin staat waarom je bent uitgesloten en we nodigen je uit voor een gesprek. Je kan je laten bijstaan in dat gesprek, maar niet door een personeelslid van het centrum;

22 CENTRUMREGLEMENT P 22 daarna overlegt de directie met de begeleidende en adviserende klassenraad; ten laatste de derde werkdag na je gesprek verneem je of je definitief bent uitgesloten; we brengen ook je ouders op de hoogte als je nog ten laste bent van hen. Bij een definitieve uitsluiting kan je beroep aantekenen. BEROEPSCOMMISSIE Je hebt een beslissing tot definitieve uitsluiting ontvangen. Wat kan je doen? Uiterlijk vijf werkdagen nadat je de beslissing ontvangen hebt, kan je beroep aantekenen. Je schrijft hiervoor een brief of mail naar de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ondertussen blijf je wel uitgesloten. We sturen je dan een aangetekende brief. Daarin nodigen we je uit om voor de interne beroepscommissie te verschijnen. Deze commissie komt uiterlijk zeven werkdagen nadat we je beroep ontvangen hebben, samen. Je mag vooraf het dossier inkijken. De interne beroepscommissie stuurt je binnen de vijf werkdagen een aangetekende brief met de gemotiveerde beslissing. Die beslissing is bindend voor alle partijen. Bij de uiteindelijke beslissing wordt alleen rekening gehouden met de gegevens uit het tuchtdossier. Na uitputting van de hierboven beschreven beroepsprocedure kan de cursist een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van 60 kalenderdagen na kennisname van de beslissing van de interne beroepscommissie. De procedure schort deze beslissing echter niet op. Dit betekent dat de beslissing waarmee de cursist het niet eens is, toch onmiddellijk kan uitgevoerd worden. KLACHTEN DE OMBUDSPERSOON Je opleidingscoördinator is de aangewezen bemiddelaar tussen jou en je leerkrachten. Deze persoon vervult tijdens de looptijd van de lessen de functie van ombudspersoon. Ben je ontevreden over de behandeling van je klacht dan kan je je richten tot AHOVOS Afdeling volwassenenonderwijs als tweedelijns klachtendienst via mailadres De ombudsdienst van de Vlaamse Overheid is derdelijns:

23 CENTRUMREGLEMENT P 23 VZW DE ORGANISATIE cvo TOEKOMSTONDERWIJS is een onafhankelijke inrichtende macht. Ons centrum valt onder de reglementering van het vrij gesubsidieerd onderwijs. In 1981 werd het centrum opgericht als vrijwilligersorganisatie. Het centrum is sinds 1999 een erkende onderwijsinstelling. (decreet op het OSP van 2 maart 1999) Op TKO hebben zowel cursisten, leerkrachten en vertegenwoordigers van organisaties uit het netwerk een stem in de beleidsorganen. Onze doelstelling is definitief kansen keren van laaggeschoolde volwassenen. DE VZW-STRUCTUUR DE ALGEMENE VERGADERING (AV) De jaarlijkse ledenvergadering heeft als belangrijkste taken: goedkeuring financieel jaarverslag, balans en begroting, de verkiezing van de Raad van bestuur. De AV telt +/- 30 leden en bestaat uit personeelsleden, cursisten en buitenstaanders. DE RAAD VAN BESTUUR (RVB) De Raad van Bestuur vergadert maandelijks. Zij bekrachtigt de voorstellen uit een aantal subcommissies en bespreekt andere bestuurlijke aangelegenheden. De RVB telt +/- 12 leden en bestaat uit personeelsleden, cursisten en buitenstaanders COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (CPBW) Het CPBW heeft tot doel de veiligheid van de werknemers te bevorderen. Ze bestaat uit een afvaardiging van de werkgever en de werknemers en een onafhankelijk preventieadviseur. Ze wordt bijgestaan door de arbeidsgeneesheer. FINANCIËLE COMMISSIE (FICO) De Financiële Commissie bestaat uit de directiesecretaresse die de boekhouding uitvoert, de directeur en eventueel enkele leden van de Raad van Bestuur of een externe adviseur. Haar doel is controle en opvolging van de boekhouding, controle en opvolging financieel verslag, resultaten en balans, voorstellen van de begroting aan het bestuur. LOKAAL ONDERHANDELINGSCOMITÉ (LOC) Het lokaal onderhandelingscomité onderhandelt over alle personeelsaangelegenheden. In het LOC zetelen vertegenwoordigers van de werkgever en werknemers. CURSISTENPARTICIPATIE Cursisten hebben gegarandeerd een stem in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Er is ruimte voor een actieve cursistenraad die voorstellen bespreekt en voorlegt aan de directie. DIENST INFORMATIEVEILIGHEID De overheid wil een veiligheidsbeleid in de onderwijssector. Daarom heeft ze scholen verplicht om gegevensuitwisseling op een veilige manier te laten geschieden. Daarvoor werd

24 CENTRUMREGLEMENT P 24 de dienst informatieveiligheid in het leven geroepen. Deze werkgroep waakt er over dat persoonsgebonden informatie zoals gewenst door de overheid wordt behandeld. Daarnaast moet ze waken over de beveiliging van de geïnformatiseerde gegevens tegen rampen. GELDIGHEIDSPERIODE REGLEMENT Elke wijziging aan het reglement wordt goedgekeurd voor eind juni. In september van het nieuwe schooljaar treedt het reglement in werking. Dit centrumreglement werd voor de eerste keer goedgekeurd door de inrichtende macht van CVO Tweedekansonderwijs Antwerpen, voor de eerste examenreeks van het schooljaar Het werd de laatste maal aangepast door de Raad van Bestuur op om in te gaan vanaf 1 september 2015.

25 CENTRUMREGLEMENT P 25 Bijlage: kostprijs per module Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling Aanvullende Algemene Vorming Engels Aanvullende Algemene Vorming Engels Aanvullende Algemene Vorming Engels Aanvullende Algemene Vorming Engels Aanvullende Algemene Vorming Frans Aanvullende Algemene Vorming Frans Aanvullende Algemene Vorming Frans Aanvullende Algemene Vorming Frans Aanvullende Algemene Vorming Maatschappij, cultuur, organisatie en ,5 samenwerking en ICT3 Aanvullende Algemene Vorming Nederlands Aanvullende Algemene Vorming Nederlands Aanvullende Algemene Vorming Nederlands basis Aanvullende Algemene Vorming Nederlands basis Aanvullende Algemene Vorming Wetenschappen Aanvullende Algemene Vorming Wiskunde Aanvullende Algemene Vorming Wiskunde Aanvullende Algemene Vorming Wiskunde basis De bijdrage voor cursusmateriaal valt weg voor wie het inschrijvingsgeld volledig of gedeeltelijk moet betalen

26 CENTRUMREGLEMENT P 26 Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling Aanvullende Algemene Vorming Wiskunde basis Aanvullende Algemene Vorming ICT 1 en ASO Voortraject Aardrijkskunde ASO Voortraject Biologie ASO Voortraject Chemie ASO Voortraject Chemie ASO Voortraject Communicatie-expressie ASO Voortraject Engels ASO Voortraject Engels ASO Voortraject Opfris Frans ,5 ASO Voortraject Frans ASO Voortraject Frans ASO Voortraject Frans ASO Voortraject Fysica ASO Voortraject Fysica ASO Voortraject Geschiedenis ASO Voortraject Geschiedenis ASO Voortraject Identiteit-normering ASO Voortraject Nederlands ASO Voortraject Nederlands ASO Voortraject Nederlands ASO Voortraject Organisatie en samenwerking

27 CENTRUMREGLEMENT P 27 Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling ASO Voortraject Opfris Natuurwetenschappen ASO Voortraject Wiskunde ASO Voortraject Wiskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Opfris Natuurwetenschappen ASO 3 Humane Wetenschappen Aardrijkskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Aardrijkskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Aardrijkskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Biologie ,5 ASO 3 Humane Wetenschappen Chemie ,5 ASO 3 Humane Wetenschappen Engels ASO 3 Humane Wetenschappen Engels ASO 3 Humane Wetenschappen Engels ASO 3 Humane Wetenschappen Opfris Frans ASO 3 Humane Wetenschappen Frans ASO 3 Humane Wetenschappen Frans ASO 3 Humane Wetenschappen Frans ASO 3 Humane Wetenschappen Fysica ,5 ASO 3 Humane Wetenschappen Geschiedenis 1 en ASO 3 Humane Wetenschappen Geschiedenis 3 en ASO 3 Humane Wetenschappen Communicatie en Expressie

28 CENTRUMREGLEMENT P 28 Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling ASO 3 Humane Wetenschappen Identiteit en Normering ASO 3 Humane Wetenschappen Onderzoekscompetentie ASO 3 Humane Wetenschappen Organisatie en samenhang ASO 3 Humane Wetenschappen Nederlands ASO 3 Humane Wetenschappen Nederlands ASO 3 Humane Wetenschappen Nederlands ASO 3 Humane Wetenschappen Opfris Wiskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Opfris Wiskunde ,5 ASO 3 Humane Wetenschappen Wiskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Wiskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Wiskunde ASO 3 Humane Wetenschappen Wiskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Aardrijkskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Aardrijkskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Aardrijkskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Algebra - Meetkunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Analyse ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Analyse ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Biologie ,5 ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Chemie ,5 ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Engels ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Engels

29 CENTRUMREGLEMENT P 29 Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Engels ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Opfris Frans ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Frans ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Frans ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Frans ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Fysica ,5 ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Geschiedenis 1 en ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Geschiedenis 3 en ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Nederlands ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Nederlands ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Nederlands ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Onderzoekscompetentie Wiskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Statistiek ,5 ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Opfris Natuurwetenschappen ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wetenschappen 1 en ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wetenschappen ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wetenschappen ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Opfris Wiskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Opfris Wiskunde ,5 ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wiskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wiskunde

30 CENTRUMREGLEMENT P 30 Bijdrage Opleiding Module Lestijden geld geld met gedeeltelijke geld met volledige cursusmateriaal 1 vrijstelling vrijstelling ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wiskunde ASO 3 Wetenschappen-Wiskunde Wiskunde Medisch Administratief Bediende Deontologie Medisch Administratief Bediende Kantoorsoftware integratie ,5 Medisch Administratief Bediende Klaviervaardigheden ,5 Medisch Administratief Bediende Medische correspondentie Medisch Administratief Bediende Medische ICT Medisch Administratief Bediende Omgaan met patiënten Medisch Administratief Bediende Organisatie Gezondheidszorg Medisch Administratief Bediende PC-vaardigheden ,5 Medisch Administratief Bediende Praktijk Medisch Administratief Bediende Secretariële vaardigheden Medisch Administratief Bediende Tekstverwerking ,5 Medisch Administratief Bediende Zakelijk Nederlands ,5 Meertalig Polyvalent Bediende Boekhoudkundige vaardigheden ,5 Meertalig Polyvalent Bediende Kantoorsoftware integratie ,5 Meertalig Polyvalent Bediende Klaviervaardigheden ,5 Meertalig Polyvalent Bediende Rekenblad

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. cvo viio

CENTRUMREGLEMENT. cvo viio CENTRUMREGLEMENT cvo viio Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Centrumreglement cvo viio - p. 1

Nadere informatie

Centrumreglement CVO TISJ

Centrumreglement CVO TISJ Centrumreglement CVO TISJ Geel Technisch Instituut Sint-Jozef Technische Schoolstraat 52 2440 Geel Arendonk Sint Claracollege Kloosterbaan 5 2370 Arendonk Tessenderlo Technische Heilig Hart Instituut Heilig

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 (2015 2016)

Onderwijs- en Evaluatiereglement Onderwijs-en Evaluatiereglement PXL-Level 5 (2015 2016) Onderwijs- en Evaluatiereglement Pagina 0 Inhoud 1. Begripsbepalingen... 3 2. Inleidende bepalingen... 7 2.1. Toepassing van de onderwijs- en evaluatieregeling... 7 2.1. Inwerkingtreding... 7 2.2. Beschikbaarheid...

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Centrumreglement 2010-2011

Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement 2010-2011 Centrumreglement ACE-GROEP T CVO 2010-2011 1 Woord vooraf...4 Deel 1. ACE-Groep T CVO...5 Visie...5 Inrichtende macht...5 Opleidingsaanbod ACE-Groep T CVO...6 Lineaire en modulaire

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

ONDERWIJS. De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de regelgeving die van toepassing is op het gesubsidieerd secundair onderwijs; BESLUIT:

ONDERWIJS. De provincieraad van Antwerpen, Gelet op de regelgeving die van toepassing is op het gesubsidieerd secundair onderwijs; BESLUIT: 84 84 ONDERWIJS Provincieraadsbesluit van 28 februari 2013 in verband met de goedkeuring van de wijziging van de schoolreglementen van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal Onderwijs Antwerpen

Nadere informatie

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be

Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23. www.sint-lambertuscollege.be. info@sint-lambertuscollege.be Schoolreglement 2012-2013 2013 Sint-Lambertuslaan 15 3740 Bilzen T 089 41 11 05 F 089 41 80 23 www.sint-lambertuscollege.be info@sint-lambertuscollege.be INHOUDSTAFEL Welkom 1 Inleiding op het schoolreglement

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT

ORDE- EN TUCHTREGLEMENT DEEL I ORDE- EN TUCHTREGLEMENT SECUNDAIR ONDERWIJS 5 INHOUD ORDE- EN TUCHTREGLEMENT TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Hoofdstuk 1: rechtsgrond en definities, artikelen 1 & 2 Hoofdstuk 2: toelatingsvoorwaarden,

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO

CENTRUMREGLEMENT. Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO CENTRUMREGLEMENT Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - CVO Directeur: Dirk Temmerman Dit centrumreglement in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs werd

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2011-2012

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2011-2012 CENTRUMREGLEMENT CV DE AVNDSCHL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHLJAAR 2011-2012 BC 26-05-2011 Schoolraad 27-05-2011 RVB 22-06-2011 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement

INHOUDSTAFEL. Deel I opvoedingsproject en engagementsverklaring. Deel II algemeen reglement Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad,

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT

SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT HOTELSCHOOL GENT SCHOLENGEMEENSCHAP ARTEVELDE SCHOOLREGLEMENT 2014 2015 HOTELSCHOOL GENT 1 Beste leerling Geachte ouder Hartelijk welkom in Hotelschool Gent! In Hotelschool Gent worden leerlingen opgeleid in de studierichtingen

Nadere informatie

Schoolreglement voor het basisonderwijs

Schoolreglement voor het basisonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het basisonderwijs Schooljaar 2015-2016 Inhoud Deel 1 Algemene informatie...

Nadere informatie

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming schooljaar 2015-2016 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 Aarschot

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN De Turnhoutse basisscholen stemmen de inschrijvingen van leerlingen op elkaar af en maakten via het LOP de volgende gemeenschappelijke afspraken : Uw kind inschrijven in de school

Nadere informatie

Schoolreglement voor het secundair onderwijs

Schoolreglement voor het secundair onderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Schoolreglement voor het secundair onderwijs Schooljaar 2014-2015 Campus Het Spoor Chrysantenlaan

Nadere informatie