PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: Agenda nr. 4/26 Dossier Half Blue - dadingsovereenkomst. Toepassing artikel 42 en artikel 43 2, 20 van het Provinciedecreet. Goedkeuring. Historiek en context De Cel Juridische Ondersteuning (DOJO) heeft reeds verschillende malen gerapporteerd over dit dossier aan de deputatie. De feiten zijn als volgt samen te vatten. Op 10 januari 2012 ontving het provinciebestuur van de griffie van de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring dat werd ingediend door de bvba Half Blue. Het geding betreft een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de levering van AED-toestellen met opbergkast en onderhoudscontract. De opdracht werd op 18 oktober 2012 door de deputatie toegewezen aan de nv Vita Nova Supra. Dit was de beslissing die voor de Raad van State werd betwist. Per brief van 25 oktober 2012 werd de bvba Half Blue in kennis gesteld van deze beslissing. Volgens de bvba Half Blue werd de opdracht gegund op basis van een verkeerde beoordeling van de technische vereisten. Zij stelden dat meer bepaald de vereiste om zowel kinderen als volwassenen met dezelfde elektroden te defibrilleren werd geschonden. Volgens hen concludeerde de provincie verkeerdelijk dat het toestel aangeboden door de nv Vita Nova Supra (Cardiac Science PowerHeart G3) met dezelfde elektroden zowel kinderen als volwassenen kan defibrilleren. Het toestel voorgesteld door de bvba Half Blue (Philips HeartStart FRx) werd, zo meenden zij, onterecht bestraft omdat een baby-/kindersleutel gebruikt moet worden om toe te laten met dezelfde elektroden zowel volwassenen als kinderen te defibrilleren. Zij meenden eveneens dat het toestel dat werd voorgesteld door de inschrijver aan wie de opdracht uiteindelijk werd gegund, niet optimaal gebruikt kon worden voor gebruik bij kinderen met dezelfde elektroden. De bvba Half Blue steunde hun verzoekschrift op een schending van het bestek met referte BE_AED2012.doc, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, de artikelen 65/4, 65/5 en 65/29 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten, artikel 51, 2 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheids-, het redelijkheidsbeginsel en het patere [legem] quam ipse fecisti -beginsel en de materiële motiveringsplicht.

2 De deputatie besliste in de zitting van 24 januari 2013 om meester Christophe Coen, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 210A, aan te stellen om de belangen van de provincie in deze zaak te behartigen. De kosten en erelonen van onze raadsman werden door LAR, rechtsbijstandverzekeraar van de provincie, gedragen. Op 10 juli 2013 werd het verslag van de 1 ste Auditeur van de Raad van State overgemaakt aan de provincie. De Auditeur was van mening dat de beoordeling van de offertes niet correct gebeurde aangezien het AED-toestel van de nv Vita Nova Supra (Powerheart AEd G3) specifieke elektroden nodig heeft voor gebruik bij kinderen onder de 8 jaar. Zo stelde de Auditeur: Volgens de memorie van antwoord zijn voor drie van de vier aangeboden toestellen verschillende elektroden voor kinderen en volwassenen beschikbaar en werkt enkel het toestel aangeboden door verzoekster [bvba Half Blue] niet met verschillende elektroden maar met een kindsleutel. Verweerster erkent dus dat voor Powerheart (toestel aangeboden door de nv Vita Nova Supra en gekozen door verweerster) verschillende elektroden voor kinderen en volwassenen beschikbaar zijn. Als tegenargumentatie heeft de provincie nog trachten aan te brengen dat de European Resuscitation Council in richtlijnen van 2010 heeft aangegeven dat AED-toestellen die niet aangepast zijn voor kinderen toch voor kinderen mogen gebruikt worden indien een aanpasbaar toestel of pediatrische elektroden niet meteen beschikbaar zijn en dat daarom het toestel van nv Vita Nova Supra conform werd bevonden. De Auditeur stelde dat de bedoeling van voormelde richtlijn eruit bestond om in een noodgeval, wanneer enkel een onaangepast toestel beschikbaar is, dergelijk AED-toestel mag gebruikt worden voor kinderen van 1 tot 8 jaar. Die richtlijn kon volgens de Auditeur niet spelen bij de aankoop van een toestel wanneer in het bestek vereist was dat het toestel zowel kinderen als volwassenen kon defibrilleren met dezelfde elektroden en uit de gebruiksaanwijzing bleek dat er voor kinderen jonger dan 8 jaar en met een gewicht lager dan 25 kg energiedempende kinder-elektroden moeten gebruikt worden. Om bovenstaande redenen adviseerde de Auditeur de vernietiging van de bestreden gunningsbeslissing. De Cel Juridische Ondersteuning en onze raadsman waren van mening dat er bij de beoordeling van de offertes effectief een foutieve beoordeling werd gemaakt, waardoor de rangschikking van de offertes in het gedrang zijn gekomen. Gelet op de onafwendbare vernietiging, besliste de deputatie om in de zitting van 14 augustus 2013 de bestreden gunningsbeslissing in te trekken en om onze raadsman te machtigen met de bvba Half Blue te onderhandelen over een objectieve begroting van de schade. Aangezien het contract een levering van goederen betrof en dit reeds werd uitgevoerd, kon een rechtsherstel in hoofde van de bvba Half Blue immers enkel bestaan uit de betaling van een schadevergoeding. In haar arrest van 29 oktober 2013 vernietigde de Raad van State de gunningsbeslissing van 18 oktober 2012 op grond van de argumentatie van de Auditeur. Ondanks het feit dat het bestreden gunningsbesluit door de deputatie was ingetrokken, was de Raad van State van oordeel dat er toch aanleiding was om het besluit nietig te verklaren en het beroep niet zonder voorwerp te verklaren. De Raad meende dat de nietigverklaring vanuit het criterium van de rechtszekerheid meer waarborgen bood aan de verzoekende partij. Naast de nietigverklaring van het besluit, werd de provincie verwezen in de kosten van het beroep, begroot op 175 EUR.

3 Hoewel de deputatie aldus in de zitting van 14 augustus 2013 de bestreden gunningsbeslissing, om terechte redenen van onregelmatigheid, had ingetrokken en met terugwerkende kracht uit het rechtsverkeer verwijderd had, sprak de Raad van State in haar arrest van 29 oktober 2013 om bovenstaande redenen toch de vernietiging uit. In het deputatiebesluit van 14 augustus 2013 werd onze raadsman gemachtigd om minnelijk met de bvba Half Blue te onderhandelen over een begroting van de schadevergoeding. In een brief van 12 november 2013 meldde onze raadsman dat er reeds contacten waren gelegd met de raadsman van de bvba Half Blue, welke ging overleggen met zijn cliënte met betrekking tot de schadevergoeding die zij vorderde. Er werd een eerste voorstel gedaan ten belope van 5% (1.326,4 EUR) van het inschrijvingsbedrag van zijn cliënte (26.528,04 EUR). Dit was vrij laag aangezien er bij openbare aanbestedingen normaal een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het aanbestedingsbedrag wordt toegekend. Op 22 november meldde onze raadsman dat de bvba Half Blue bereid was de schade te begroten op EUR. Aangezien er onmogelijk een schadevergoeding van 22% van het inschrijvingsbedrag kon gevorderd worden zonder enige opgave van detail, werden de onderhandelingen verdergezet. In een brief van 3 december 2013, deelde onze advocaat mee dat de raadsman van de tegenpartij een nieuw voorstel formuleerde. De tegenpartij was bereid om de zaak af te sluiten mits betaling van een bedrag van 2.653,00 EUR aan schadevergoeding vermeerderd met een rechtsplegingsvergoeding van 715 EUR, wat een totaal geeft van 3.368,00 EUR. De tegenpartij heeft hiermee haar vergoeding beperkt tot 10% van het inschrijvingsbedrag en de bijkomende rechtsplegingsvergoeding. Onze raadsman stelde dat het voorstel van de tegenpartij niet overdreven was aangezien zij een hele procedure voor de Raad van State had gevoerd en stelde voor akkoord te gaan met dit voorstel. De Cel Juridische Ondersteuning (DOJO) adviseerde de deputatie eveneens om het minnelijk voorstel van de tegenpartij te aanvaarden om proceseconomische redenen. Naast de huidige minnelijke onderhandelingen beschikte de bvba Half Blue immers ook nog steeds over de mogelijkheid om de provincie te dagvaarden voor de burgerlijke rechtbank teneinde een hogere schadevergoeding te laten vaststellen. Om een verdere procedureslag, kosten en het risico op de veroordeling tot een hogere schadevergoeding te voorkomen, werd geadviseerd om het voorstel te aanvaarden tot slot van alle rekeningen. Op 12 december 2013 besliste de deputatie om akkoord te gaan met het voorstel tot minnelijke regeling van de tegenpartij om de zaak af te sluiten mits betaling door de provincie van een schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding voor een totaal bedrag van EUR. Op 19 december 2013 bezorgde de Cel Juridische Ondersteuning een ontwerp van dading aan onze raadsman met de vraag deze ter goedkeuring voor te leggen aan de tegenpartij. Op 14 februari berichtte onze raadsman dat de tegenpartij haar akkoord betuigde met de voorgelegde dadingsovereenkomst. 1. Overeenkomst van dading. De provincie Antwerpen zal aan de bvba Half Blue de som van 3.368,00 betalen en dit ten titel van schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding, voor slot van alle rekeningen. Voormeld bedrag wordt betaald binnen de drie maanden na de goedkeuring van deze dading door de provincieraad.

4 Partijen komen overeen dat zij geen berichtgevingen doen in de pers over huidige minnelijke regeling. Partijen gaan akkoord dat deze dading als beslechting geldt van huidig geschil dat tussen partijen gerezen was. Partijen erkennen dat deze dading onherroepelijk en definitief is en een einde stelt aan de hierboven vermelde betwisting. Bij niet-uitvoering kan de andere partij aan de rechter de gedwongen uitvoering van de dading vragen. Partijen doen afstand van het recht om de ontbinding van deze overeenkomst van dading te vorderen. Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 maart De provincieraad van Antwerpen, Gelet op artikel 42 van het Provinciedecreet; Gelet op artikel 43 2, 20 van het Provinciedecreet; Overwegende dat de provincie Antwerpen door het afsluiten van de dadingsovereenkomst met bvba Half Blue op minnelijke wijze een einde kan maken aan het geschil; Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Enig artikel: Beslist wordt akkoord te gaan met de bijgevoegde dadingsovereenkomst, en over te gaan tot het ondertekenen van dit document.

5 OVEREENKOMST VAN DADING Tussen HALF BLUE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ondernemingsnummer en maatschappelijke zetel te Steenweg op Brussel 213, 1780 Wemmel, vertegenwoordigd door de heer Didier Borremans zaakvoerder, hierna bvba Half Blue genoemd en De PROVINCIE ANTWERPEN, met ondernemingsnummer en maatschappelijke zetel te Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Danny Toelen, provinciegriffier en de heer Ludwig Caluwé, bevoegde gedeputeerde, handelend in uitvoering van het deputatiebesluit d.d. 6 maart 2014 en het provincieraadsbesluit dd. 27 maart 2014, hierna provincie Antwerpen genoemd wordt volgende overeenkomst van dading gesloten: 1. Voorwerp van de betwisting Op 10 januari 2012 ontving het provinciebestuur van de griffie van de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring dat werd ingediend door de bvba Half Blue. Het geding betreft een overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de levering van AED-toestellen met opbergkast en onderhoudscontract. De opdracht werd op 18 oktober 2012 door de provincie toegewezen aan de nv Vita Nova Supra. Op 10 juli 2013 werd het verslag van de 1 ste Auditeur van de Raad van State overgemaakt aan de provincie. De Auditeur was van mening dat de beoordeling van de offertes niet correct gebeurde aangezien het AED-toestel van de nv Vita Nova Supra (Powerheart AEd G3) specifieke elektroden nodig heeft voor gebruik bij kinderen onder de 8 jaar. Om bovenstaande redenen adviseerde de Auditeur de vernietiging van de bestreden gunningsbeslissing. Aangezien voor de provincie duidelijk werd dat er bij de beoordeling van de offertes effectief een foutieve beoordeling was gemaakt, werd beslist om de bestreden beslissing in te trekken en om met de bvba Half Blue te onderhandelen over een objectieve begroting van de schade. Aangezien het contract een levering van goederen betreft en dit reeds was uitgevoerd, kon een rechtsherstel in hoofde van de bvba Half Blue immers enkel bestaan uit de betaling van een schadevergoeding. In haar arrest van 29 oktober 2013 vernietigde de Raad van State de gunningsbeslissing van 18 oktober In het kader van de minnelijke onderhandelingen werd er dan ook een aanvaardbaar voorstel uitgewerkt, wat het onderwerp uitmaakt van deze overeenkomst van dading. 2. Dading Partijen wensen na algemeen overleg aan het geschil een einde te stellen door wederzijdse toegevingen:

6 De provincie Antwerpen zal aan Half Blue bvba de som van 3.368,00 betalen en dit ten titel van schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding, voor slot van alle rekeningen. Voormeld bedrag wordt betaald binnen de drie maanden na de goedkeuring van deze dading door de provincieraad. Partijen komen overeen dat zij geen berichtgevingen doen in de pers over huidige minnelijke regeling. Partijen gaan akkoord dat deze dading als beslechting geldt van huidig geschil dat tussen partijen gerezen was. Partijen erkennen dat deze dading onherroepelijk en definitief is en een einde stelt aan de hierboven vermelde betwisting. Bij niet-uitvoering kan de andere partij aan de rechter de gedwongen uitvoering van de dading vragen. Partijen doen afstand van het recht om de ontbinding van deze overeenkomst van dading te vorderen. Aldus opgesteld te Antwerpen op 17 februari 2014 in 2 exemplaren, waarvan elke partij verklaart er één ontvangen te hebben. Voor Half Blue bvba Zaakvoerder Didier Borremans Voor de provincie Antwerpen: Namens de deputatie De provinciegriffier De gedeputeerde Danny Toelen Ludwig Caluwé

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 mei 2012 met refertenummer X. nr. 145 477 van 18 mei 2015 in de zaak RvV X / IX In zake: X Gekozen woonplaats: X tegen: de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

VLAAMSE OVERHEID. Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking VLAAMSE OVERHEID Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Juridische

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL

ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL le blad ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL 2 de kamer openbare zitting van A C. _tau cat. tot4 VONNIS A.R. nr. 23924/96 arbeidsovereenkomst - bediende tegensprekelijk vonnis Rép. nr 07/ C3 657 De heer J. H,

Nadere informatie

Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten

Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten Vrijdag 7 december 2012 Johan GEERTS Advocaat GD&A Advocaten 1 2 1. Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten: wettelijk kader 2. Motiverings-

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/01/2014

Datum van inontvangstneming : 14/01/2014 Datum van inontvangstneming : 14/01/2014 Vertaling C-628/13-1 Zaak C-628/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 2 december 2013 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740

Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740 Cour du travail de Bruxelles (3e ch.) - Arrêt du 8 octobre 2013 - Rôle n 2012-AB-740 Arrêt A.R. nr. 2012/AB/740 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 8 OKTOBER 2013 3e KAMER ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ONGETEKENDE KOPIE ZITTING VAN : ----------,---------:----~" ' met vennootschapszetel

ONGETEKENDE KOPIE ZITTING VAN : ----------,---------:----~ ' met vennootschapszetel Rechtbank van Koopnan~ te oendermonue Noordlaan, 31 _ g~~.,) Oendel ffi~j i '"'' 5o~ 1 Ji 50) ONGETEKENDE KOPIE ZITTING VAN :, ~ Folio 5"oo ~\R~E T BIJ HET HOF EROEP TE GENT A/10/03244 -IN DE ZAAK VAN:

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten, ingesteld door de nv «Axus».

A R R E S T. In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten, ingesteld door de nv «Axus». Rolnummer 5791 Arrest nr. 182/2014 van 10 december 2014 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten, ingesteld door de nv «Axus».

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Meerwaarde op aandelen. Vrijstellingsvoorwaarden. Beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid Datum 18 september 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG

DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK. Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG DIENST INFORMATICA BIJZONDER BESTEK Betreffende de ontwikkeling van een ERP softwarepakket (Enterprise Resource Planning) KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG Mei 2012 Referentienummer: CSC-IT1201 ALGEMENE AANBESTEDING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Claim it

Algemene Voorwaarden Claim it * * * Algemene Voorwaarden Claim it Laatst gewijzigd op 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid & voorwaarden Artikel 3 Ons aanbod en uw serviceorder

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.4592 (120.04) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

III. Beslissing van het Hof. Beoordeling. A. Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen

III. Beslissing van het Hof. Beoordeling. A. Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen 1. en 2. De wettelijke herhaling betreft de persoonlijke toestand van de beklaagde die hem in een minder gunstige toestand brengt dan de beklaagde die voor het eerst een misdrijf heeft gepleegd. De staat

Nadere informatie

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2008 / NR. 10 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

HOF VAN CASSATIE ARRESTEN VAN HET JAARGANG 2008 / NR. 10 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE JAARGANG 2008 / NR. 10 MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BEZORGD DOOR DE LEDEN VAN HET HOF VAN CASSATIE ARRESTEN OKTOBER 2008 NRS 514 TOT 602

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Commissieloon bij einde arbeidsovereenkomst waarvoor handelsvertegenwoordiger rechtsreeks contact had met klant dat tot aanvaarding van het

Nadere informatie

Protocolakkoord tussen de bij Assuralia aangesloten rechtsbijstandsverzekeraars, de OVB en de OBFG

Protocolakkoord tussen de bij Assuralia aangesloten rechtsbijstandsverzekeraars, de OVB en de OBFG Protocolakkoord tussen de bij Assuralia aangesloten rechtsbijstandsverzekeraars, de OVB en de OBFG INLEIDING 1. De rechtsbijstandsverzekeraars, aangesloten bij Assuralia, zoeken, met inachtneming van de

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST VAN 17 MAART 2010

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST VAN 17 MAART 2010 A.R. 2003/AA/353 Rep. Nr. 2010/595 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN ARREST VAN 17 MAART 2010 appellant, vertegenwoordigd door mr. ( ) advocaat te ( ) tegen: ( ) met maatschappelijke zetel te ( ) ingeschreven in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 september 2005 Rapportnummer: 2005/296

Rapport. Datum: 30 september 2005 Rapportnummer: 2005/296 Rapport Datum: 30 september 2005 Rapportnummer: 2005/296 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen(uwv), Gouda, achterstallige premies sociale verzekeringen

Nadere informatie

BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCATEN

BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCATEN BRIEFWISSELING TUSSEN ADVOCATEN Stafhouder Edgar BOYDENS HOOFDSTUK I. INLEIDING De briefwisseling tussen advocaten is vertrouwelijk; dit wil zeggen dat deze briefwisseling niet mag overgelegd worden, noch

Nadere informatie

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

RECHTBANK NOORD-HOLLAND RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling privaatrecht Sectie handel & insolventie JR/MvL zaaknummer / rolnummer: C/14/148885 / HA ZA 13-278 Vonnis van 4 in de zaak van EISERES, wonende te [woonplaats], eiseres

Nadere informatie

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5574. Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5574 Arrest nr. 176/2013 van 19 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 418, eerste lid, en 419, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Rolnummers 3689, 3692 en 3726. Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T

Rolnummers 3689, 3692 en 3726. Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T Rolnummers 3689, 3692 en 3726 Arrest nr. 57/2006 van 19 april 2006 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Correctionele

Nadere informatie

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken MR. C.W.M. LIEVERSE / MR. M.VAN SCHUPPEN CBB 19 december 2000, JOR 2001, 66 CBB 30 januari 2001, JOR 2001, 67 HR 9 februari 2001, JOR 2001, 40* 56 In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

ARREST. De Provincie Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door de Bestendige Deputatie in de persoon van de gouverneur,

ARREST. De Provincie Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door de Bestendige Deputatie in de persoon van de gouverneur, Blad 1 REKENHOF Rolnummer: 18 Nummer van het arrest: 1.861.854 A2 van 14 januari 2003 ARREST De Provincie Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door de Bestendige Deputatie in de persoon van de gouverneur,

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie