van de namen der gener die in de Gemeijnte tot Swijndrecht ten huwelijksen staet uitgeroepen ofte bevesticht sijn, tsedert anno 1600.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de namen der gener die in de Gemeijnte tot Swijndrecht ten huwelijksen staet uitgeroepen ofte bevesticht sijn, tsedert anno 1600."

Transcriptie

1 Ooit gecopiëerd van Internet site Herman de Wit Digitale bronbewerkingen 1 jan sep 1677 R E G I S T E R van de namen der gener die in de Gemeijnte tot Swijndrecht ten huwelijksen staet uitgeroepen ofte bevesticht sijn, tsedert anno Eerst beginnende van 1. Januarij anno 1600 op welke tijt de Gemeijnte van Swijndrecht bedient is door de dienaren des H.Evangelij van Dorcht door 't afsterven van Hr. Isacus Corput, gedurende welke tijt Sylvester Adriaensze Secretaris de huwe-lijcken hadde opgeteijckent, gelijck als volcht: Adriaen Gerartsz Jonckgesel van Swindrecht met Lijntgen Willemsdochter, Jongedochter van Sprangh, nu woonende in Swindrecht, sijn van Joe Dibbets getrouwt den 16. January anno Mr. Pieter Jansz, chirurgijn, ende Sara van Campen Jansdochter, hare leste gebodt is gegeven den 6. february 1600, alles sonder verhinderinghe. Cornelis Dirksz. Jonckgesel, met Daentgen Joostendochter beijde van Swindrecht sijn getrouwt, den 12. Martij 1600 bij Servatius Joes Neeranus. Jacop Cornelisz. Jongh. met Adriaentgen Dirx Jongedochter van Lidt, bij den Bosch, getrouwt den 27. Febr door Joes Berius. Peeter Gorisz Jong. met Anna Jansdr. we. wijlen Goosen Stevensz, getrouwt den 19. Martij 1600 bij Joes Pelleberch. Bastiaen Jansz. Jonckgesel van Swindrecht met Mariken Peeters, mede van Swindrecht, getrouwt den 9. April 1600 bij Joes Dibbets. Dirck Adriaensz. Jongesel van Swind. met Mariken Cornelis dochter, weduwe wijlen Corn. Pieters Bootser van IJselmonde, hebben hare drie geboden gehadt sonder verhinderinghe, het letste den 23. Juli Michiel Peetersz. van Middelborch, jonckgesel, met Leentgen Dircks, weduwe wijlen Hendrick Jansz, geboren van Worckum, getrouwt den 12. September Jacop Peetersz. uit Vlaenderen met Sara Lievens van Antwerpen, getrouwt den 24. Septemb bij Henricus van de Corput. Arent Ariensz Wit stockmaker met Haesken Tielmans, beijde van Dorcht, sijn ten selven dage ( ) als voorch bij den voorsz. predikant getrouwt. Willem Jansz. van Swindr. met Janneken Dircks van Cappelle, getrouwt den 1. Octob bij J. Dibbets.?-?-1600 Sijmon Geeritsz. wer. wijlen Janneken Wilbrechts met Mariken Willems Jongedochter, beijde woonende in Swindrecht, hebben hare geboden gehadt sonder verhinderinghe, ende sijn getrouwt in de Langhstraet. Adriaen Joosten Jonckgesel uit den Polder met Mariken Martens jongedochter van Swindr. hebben hare geboden gehad sonder verhinderinghe, den 17. Septemb Ghijsbrecht Barentsz. Jonckgesel van Streefkercke, Secretarius op Alblasserdam, met Janneken Ariens jongedochter op 't Swindrechtsche Veyr, getrouwt den 10. Januarij anno 1601 bij Joes Pelleberch. Geerit Teunisz. scheeptimmerman van Swindrecht met Pieterken Jansdr. van IJsselmond. hebben hare geboden gehadt sonder verhinderinghe den 28. Januarij 1601.?-?-1601 Adriaen Damasz. wr. van Swindrecht met Anneken Peeters jongedochter van den Oostendam hebben hare drie geboden gehadt sonder verhinderinghe. Volgen de huwelicken op Swindrecht gevallen t'sedert dat Franciscus Loo aldaer in den dienst des H. Evangely bevesticht is. Naedat Franciscus Loo in den dienst des goddelijken woorts in der Gemeijnte tot Swindrecht door Joes Berius bevesticht was, in Juni 1601, sijn dese navolgende

2 huwelijcken voorgevallen. Willem Willemsz. Jonckgesel geboren ende woonende op de Westmase met Aeltgen Bastianesdochter Jongedochter geboren ende woonende op Swindrecht, hebben haere laeste uitroepinghe gehadt den 10. Juni ende sijn getrouwt den 24. der selver maent Philips Adriaensz. van Breda met Magdaleenken Jans van Roosendael volgens d'attestatie hier van gesien ende in t'register der attestaties bewaert sijn getrouwt op Swindrecht den 12. Augusti Robrecht Hert uit Engelant met Anneken Spaens Hendrixdr. van Antwerpen. sijn getrouwt den 21. Octob volgens d'attestatie van de Dienaren tot Dorcht. Cornelis Leenartsz ende Ariaentgen Peeters jongedochter sijn naedat sij hare 3 geboden gehadt hadden getrouwt den 26. January Ten selven dage sijn noch in den huwelijcken staet bevesticht dese navolgende: Jan Aartsz weversknecht, met Janneken Pieters Jansdr. Item Pieter Nauts, naeldemaker, ende Susanna Pietersdochter. Den 15. Octob hebben Adriaen Jacopsz ende Janneken van Bommele op Swindrecht haere derde uitroepinghe gehadt. Claes Hermansz. van Dorcht wr. met Neeltgen Cornelisdochter weduwe wijlen Cornelis Damen sijn getrouwt den 16. february Jan Davidsz. van Vianen met Anniken Jansdr. van Dorcht, getrouwt den 5. Marty Jacop Jansz van Wesel met Lijntgen Joris van Suricksee, getrouwt den 24. Marty Bartolomeus Jacopsz ende Janneken Willemsdr. beijde Jongeluijden van Swindrecht sijn in Swindrecht getrouwt den 12. Meij Cornelis Geeritsz, schuytmaker ende Mariken Willems sijn getrouwt den 19. Meij Cornelis Woutersz. Schipper met Josijntgen van der Noort Cornelisdochter sijn volgende d'attestatie die sij medebrachten getrouwt den 26. Junij (na 26-06) Soo sijn oock op Swindrecht getrouwt Jacop Aertsz ende Grietgen Pietersdochter. Joris Wernartsz brouwersknecht van Dorcht met Grietgen Adriaensdochter haere attestatie sijn getrouwt in den jare Bastiaen Willemsz jonckgesel van Swindrecht met Joostgen Aertsdochter, mede van Swindrecht sijn getrouwt den 9. Februarij Aert Jansz. van Dorcht woonende op Swindrecht met Immeken Geerits van Nimmegen mede woonachtig op Swindrecht sijn aldaar getrouwt den 9. februarij Teunis Claasz Jonckgesel van Swindrecht Schipstimmerman met Adriaentgen Adriens, Jongedochter, wollenaeyster van den Droogendijck mede woonende op Swijndrecht, sijn aldaer getrouwt 1603 den 21. Meij. Wijtman Hendriksz. greelmaker Jonckgesel van Swindrecht met Anneken Pietersdr. J.d. mede van Swindrecht, sijn getrouwt den 25. Meij Cornelis Claasze jonckgesel van Swindrecht woonachtig op Claeswael, met Machteltgen Ghijsbrechts geboren in Mijnsheerenlant, woonende op de Westmase hebben hare 3ø geboden op Swindrecht gehadt sonder verhinderingh ende is hen attestatie verleent op den 30. Meij 1603 om te trouwen op de Mase. Den 6. July 1603 sijn ondertrouwt ende voor d'eerste mael ten huwelijcke uitgeroepen Cornelis Peetersz Jonckgesel van Watervliet met Tanneken Pietersdr. jdr. geboren te St.Willebrorts buijten Antwerpen, beijde woonachtig op Swindrecht ende is hen attestatie gegeven om te mogen trouwen tot Dorcht. Item den 17. Augusti 1603 ondertrouwt Gerrit Wittensz. ende Mariken Crijnendr. jongeluijden beijde van Swindrecht. Hen is daernae attestatie gegeven om te trouwen tot Dorcht. t'welcke geschiet is door Isaac Neranus, die doentertijt tot Dordt predicte. Willem Willemsz Jonckgesel, Schipstimmerman van Dorcht met Neeltgen Giellis de panneboetersdochter, jongedochter van Swindrecht sijn naedat sij attestatie van

3 Dorcht getoont hadden op Swindrecht getrouwt den 28. Sept Cornelis Corstensz wr. ende Judich Dirick Jansdr. beijde van Dorcht sijn op Swindrecht getrouwt op t'schrijven van Dorcht op den 5. October Gerrit Cornelisz., Jonckman varendgesel, ende anders woonachtich op Swindrecht, geboren van Crimpen, met Geeritgen Willemsdr. jongedochter van Swindrecht sijn op Swindrecht getrouwt den 30. Meij anno Joost Jacopsz. Jonckgesel van Pittershoeck, met Mariken Cornelisdochter, jongedochter van Swindrecht in Swind. uitgeroepen, hebben den 2. April 1604 attestatie gehaelt om te trouwen op Pittershoeck. Den 14. Martij 1604 tot Dorcht bij F.Loo getrouwt Jan Jansz. met Janneken Jansdr. op d'attestatie van Rotterdam. Richart Parvis, geboren t'albort in Engelant, met Elisabeth J.dr. dochter van Quintin de l'allieu, geboren van Viane op t'schrijven van Dorcht door Polyander getrouwt op Swijnd. den 21. Maart Dirk Dirksz. cleermaker, met Mariken Pietersdochter getrouwt den 21. Martij Laurens Pietersz. spellemaker, wr. van Dorcht met Celiken Ghijsbrecht Pauwelsdochter we. van Antwerpen op t schrijven van Dorcht getrouwt den 28. Martij Damas Damasz. Jonckgesel van Swijndrecht met Mariken Dirxdr. Jongedochter mede van Swindrecht getrouwt in t'eijnde van April anno Omtrent deselve tijt (eind apr. 1604) sijn in Swindrecht uitgeroepen Aelbert Pietersz, Jonckgesel geboren in den Linde, met Anneken Jaspersdr. J.dr. geboren van Swindrecht ende hen attestatie gegeven om te trouwen in den Linde. Peeter Jansz. wedenaer van Dorcht ende Neeltgen Jan Andriesdr. van Delff, sijn op t'schrijvens van Dorcht getrouwt den 6. Junij Ten selven dage ( ) noch op t'schrijven van Dorcht in Swindrecht getrouwt Jacop Hendriksz. goutsmit van Hoorn, met Trijntgen Aloff Hendrixdochter van Duesborch in t'lant van Cleve. Wouter Dirksz. Jonckgesel olyeslager van Heijnsberch wonende tot Dorcht, met Mariken Robrecht van Brochovendochter van Dorcht sijn getrouwt op den 24. Juny ao Huijbert Jansz. hovenier op Swindrecht, geboren van Brussel wr. wijlen Lijsken Giellisdr. met Geertgen Claesdr. van Dorcht we. wijlen Pauwels Hendriksz. sijn getrouwt den 15. Aug Adriaan Geeritsz. en Mariken Jansdr. sijn op Swindrecht getrouwt den 25. Juli 1604 op t'schrijven van Dorcht. Roelant Maertensz. soldaet onder den brugmester wr. van Luijck met Heijltgen Tijsdr. van Maestricht we. wijlen Jan Sijmonsz. van Esden sijn op Swindrecht getrouwt den 29. Augusti Leenart Remmertsz uit de Linde wr. wijlen Teuntgen Ariensz. ende Lijntgen Huijbertsdr. Jongedochter van Swindrecht sijn getrouwt den 26. Septemb Hendrick Aelbrechtsz van Vocht in t'sticht van Munster, soldaet geweest onder de compagnie van Graeff Hendrick, wr. ende Willemken Hendricks van s'hertogenbosch we. wijlen Hans Torenberch van Antwerpen sijn op t'schrijven van Dorcht in Swindrecht getrouwt den 12. September Item desselven daechs ( ) opt schrijven van Dorcht getrouwt Tijs Dirksz. linnewever van Leent met Anneken Pietersdr. van Geldorp. Jan Claasz. arbeijder opt'lant van Swindrecht met Aeltgen Jan Jansdochter woonende beijde op Swindrecht hebben den 26. Sept haer 3de uitroepingh gehadt, maer sijn op Swindrecht nijet getrouwt hebben oock geen bescheijt gehaelt. Leenart Leenartsz. Jonckgesel geboren van Swindrecht Bastiaentgen Ariensdr. Jongedochter geboren van Rijsoort maer woonende op Swindrecht sijn getrouwt den 10. October Den 19. November 1604 hebben attestatie van Geertruijdenberge gebracht ende sijn dienvolgende getrouwt Aert Antonisz Praem van Dorcht ende Lijntgen Adriaensdochter.

4 Franciscus Leo, Predikant des H. Evangely in Swindrecht ende Aeltgen Claes Apersdochter hebben hare laeste uitroepinghe op Swindrecht gehadt den 7. Novemb ende sijn getrouwt den 14. November tot Dordrecht. Jacob Pauwelsz. Jonckgesel uit de Linde, met Adriaentgen Bastiaensdr. van Swindrecht sijn getrouwt in 't eijnde van November Cornelis Dirksz. Huijstimmerman van Dorcht, ende Trijntgen Geerit Teunisdr. van Honsdorp in t'land van Guilich sijn op t'schrijven van Dorcht getrouwt in de maent van December ao Hendrik Coocks droochscheerder van Maestricht ende Anniken Dirxdr. van Dorcht sijn op t'schrijven van Dorcht getrouwt den 5. December Gerrit Jansz. hovenier van Antwerpen, wr. ende Anniken Jansdochter van Dorpmond in Westfalen, vertoont hebbende attestatie van Dorcht (hoewel sij beijde in Swindrecht woonden) hebben van Fr. Leo eene uitroepingh gehadt den 31. Octob maer sijn opgehouden door bevel des Classis tot dat ons den H. Baillu ordineren soude deselve te trouwen, maer dat Franciscus Leo alsdan sich soude vervoegen tot den gedeputeerden des Classis. Dirk Woutersz. schippersgeselle van Portugael, met Adriaentgen Willemsdr. van Swindrecht we. wijlen Pieter Jansz. dese hebben hare eerste uitroepinghe gehadt den 5. December 1604 ende hen is naederhant attestatie verleent om te trouwen tot Dorcht. Adriaen Jansz. Cooll, wr. van Antwerpen, ende Anniken Cornelis Pietersdochter, jongedochter van Isselmonde, hebben attestatie gehadt om te trouwen tot Isselmonde, twelcke aldaar oock geschiet is op den 19. December Jacop Cornelisz. van Swindrecht, wr. wijlen Adriaentgen Dirx ende Machtelt Teunisdr. van Swindrecht we. wijlen Teunis Wilmsz., sijn getrouwt den 26. December Willem Conelisz. jongesel van Swindrecht ende Anniken Cornelisdr. Jongedochter geboren van Dorcht woonende in Swindrecht sijn getrouwt den 9. January Wouter Pietersz. schippersgeselle van G.Berghe ende Hester Claesdr. van Gent we. wijlen Berent Jansz. sijn op t'schrijvens van Dorcht getrouwt den 23. Januar Damas Damasz. van Swindrecht wr. wijlen Mariken Dircks, met Aeltgen Banen J.dr. van Slijdrecht sijn getrouwt den 13. Februar Thonis Abrahamsz. spellemaker ende Soetgen Jansdr. sijn op t'schrijvens des kerckenraets van Dorcht getrouwt op Swindrecht den 30. Januar Robrecht Jansz. wr. coolwercker ende Lijntgen Martens we. wijlen Cornelis Corsten beijde van Dorcht, op t'schrijven van Dorcht getrouwt in Swindrecht den 11. Januar Schalck Foppen, woonende bij den Vrougalenwech, hoepsnijder, wr. wijlen Anniken Cornelis ende Machteltgen Geerits, jongedochter geboren van Batenburch woonende op Swindrecht, sijn op Swindrecht getrouwt den 27. Febr Henrick Stoffelsz schipper wr. van Dorcht, met Barbel Jacopsdochter van s'hertogenbosch we. van Gielis Adriaensz., wever, sijn op t'schrijven van Dorcht getrouwt den 27. Febr Jonas Torner soldaet onder Colonel Horatio Veijr, Mayken Houwaert, we. van Dirick d'acowijnen, beijde uit Engelant. (april 1605) Christoffel Frisnigfil van Lonnen soldaet onder Colonel Veijr ende Margrita Pikram Abrahamsdochter sijn op den 24. April 1605 volgens d'attestatien van Dorcht, op Swindrecht getrouwt. Jacop Pietersz. wr. van Antwerpen woonende op swindrecht met Lijsbeth Cornelisdr. van Isselmonde woonende in H. Iden Ambacht hebben hare 3. uitroepinghe gehadt op swindrecht, ende is hun daervan attestatie gegeven om te Dorcht te mogen trouwen. (eind apr, begin mei 1605) Adam Kerssen sledenaer van Dorcht ende Anniken Peter Jacobsdochter van Antwerpen sijn op t'schrijven van Dorcht getrouwt den 15. Meij Den 21. Meij 1605 sijn volgens d'attestatie van Dorcht op Swindrecht getrouwt dese 3 paren: Wouter Jansz. lindraeyer van Lexmonde, met Mariken Jacob Franszdochter van Dorcht.

5 Jan Barentz schippersgeselle van Ceullen met Mariken Roelant Pietersdochter. Thijs Jansz. van Gennep met Trijntgen Barentsdr. van Venlo we wijlen Jan Barentsz Linnewever. Den 12. Junij 1605 sijn voor d'eerstemael uitgeroepen Willem Willemsz. Jonckman schippersgeselle geboren op Swind. ende Neeltgen Adriaen Ariensdochter Jongedochter geboren van Dorcht. Ende naedat hare 3. geboden onverhindert gegeven waren is hen attestatie gegeven om te trouwen tot Dorcht. Cornelis Pietersz. van Watervliet uit Vlaenderen woonende op Swind. wr wijlen Tanniken Pieters met Grietgen Pieters Jongedochter van Antwerpen, woonende op Swijnd. getrouwt den 10 Julij Aert Aertsz Jongkint uit de Linde met Bastiaentgen Pieters uit het Volgerlant van de Linde. (juli 1605) Cornelis Wilmsz. van Swind. wr wijlen Adriaent Ariaensdr. met Pietergen Geritsdr. geboren van Duninghen bij s' Hertogenbosch woonende op Ridderkercke getrouwt den 24. Julij Hans Cools Adriaensz. Jongman geboren van Antwerpen woonende op Swind. met Maria Cool Pietersdr. Jongedochter geboren van Bergen op den Soom woonende tot Dorcht, hen is int begin van Sept attestatie gegeven om te trouwen tot Dorcht. Michiel Wilmsz. Jonckman, varensgesel, geboren van Brussele, hem onthoudende tot Dorcht, met Teuntgen Christoffelsdochter J.dr. geboren van Remmerswael in Seelant woonende op Swind. sijn getrouwt den 28. Augusti Jan Jansz. van Wesel, cleermaker woonende aen S te. Pauwelswech, bij den Oostendam, wr wijlen Ariantgen Teunis, ende Jacopjen Pietersdr. j.dr. van Swindrecht, getrouwt den 18. Septemb Ot Jorisz, schippersgesel van Bommel ende Ariantgen Jansdr. mede van Bommel, sijn op t' schrijven van Bommel getrouwt den 2. October Bastiaen Aert Aertsz. Jongman schippersgesel van Swind. met Dingetien Willem Driesszdr. j.dr. geboren op de Laage Swaluwe woonende op Swind. hebbende omtrent het begin January 1606 attestatie gehaelt om te trouwen tot Dorcht. Haere leste gebodt hadden sij den 25 Decemb of e daechs, daeraen alsoo t' Christdach was. Cornelis Pietersz. j. gesel geboren tot Lis bij Leijden woonende op Swind. met Soetgen Claesdochter, j.dr. geboren van Schie bij Rotterdam woonachtig op swind. sij hebben 1. januarij 1606 haer leste uitroepinghe gehadt ende hen is gegeven attestatie om te trouwen tot Dorcht. Adriaen Cools wr van Antwerpen woonende op Swind. met Engeltien Smaeyers jongedochter geboren t' Antwerpen woonende tot Sevenbergen, sijn op Swind. getrout den 5 Februarij Jacob Jacobsz van Wely J. gesel van Nimmegen woonende op Swind. met Lijntgen Jansdr. j.dr. van Antwerpen, woonende tot Schiedam. haer leste uitroepinghe hebben sij gehadt den 15 Januar ende hen is attestatie verleent om te trouwen tot Schiedam. Wouter Govertsz. j.g. olyslager geboren van Oorschot in Brabant laest woonachtig tot Schoonhoven met Aechtien Fransen we woonende op Swind. Haer laeste gebodt is gegaen den 15. Januar 1606 ende hen is attestatie gegeven om te trouwen tot Dorcht. Thomas Thomasz. Darol, geboren tot Bristlo in Engelant, jonckgesel slotemaker, met Adriaentgen Carols we van Jaques Fransz schoelapper, sijn op t' schrijven van Delft getrouwt den 24. Julij Jan Engel van Ceullen passementwerker. ende Geertgen Adriaen Cornelisdr. op t' schrijven van Dorcht getrouwt den 31. Juli Peeter Trade, Engelsch soldaet onder Colonel Veijer, ende Maeijken Claes Stoxdr. van Leuven, we van Pieter Haack doctor, op t' schrijven van Dorcht getrouwt den 29. Januar Cornelis Claesz j.g. van Swind. met Commertgen Bastiaenendr. j.dr. mede van Swindrecht getrouwt in Februario Leenart Jansz. cleermaker van Venlo, met Willemken van Brecht Vullinxdr. we van Looij Jansz. sijn op Swind. getrout den 5 en Febr op t' schrijven

6 van Dorcht. Willem Rutten, geboren van Oilsen bij Stockum, omtrent Maseeck, wr wijlen Ariaentgen Meulenaers, hovenier, woonende op Swindrecht met Anneken Jan Bekedochter, geboren van Nootkercke in t' Sticht van Munster, woonende op Swind. is getrouwt den 7. Meij Jan Ariensz hovenier van Swindrecht wr. wijlen Wilmken Aert Jansz smit, met Mariken Arien Bastianendochter, j.dr. van Swindrecht, getrouwt den 19. martij Adriaen Wilmsz. schippersgeselle van s' Gravenmoer ende Hester Claesdr. van Gent, we. wijlen Wouter Pietersz., sijn getrouwt op t' schrijven van Dorcht den 5. Martij Joost Jansz. spellemaker van Gorcum met Geertruyt Engel Rutgersdr. van Duysburch uit t' lant van Cleef getrouwt den 19. Mart op t' schrijven van Dorcht. Peeter Petersz cleermaker van Essen, met Lovijntgen Eewoutsdr. van Schiedam we. wijlen Lenaert Cornelisz. beszemmaker op t' schrijven van Dorcht getrouwt den 19. Martij Lambert Leenartsz schiptimmerman van Swind. wr. met Hilliken Pietersdr. we. wijlen Jan Hendrixsz greelmaker, mede van Swind. getrouwt den 16. April Jan Michielsz. en Mariken Martensdr. sijn op t' schrijven van Dorcht getrouwt den 27. Mart Matthijs Gabrielsz., arbeijder uit Vlaenderen, wr. wijlen Neeltgen Jans, met Griet Jacopsdr., geboren in de Stadt Tonningen in Oostlant in de Eijder we. wijlen Pieter Jonas arbeijder, getrouwt den 7. Maij Den 30. April 1606 voor de lestenmael uitgeroepen Frederick Claes Nijsz j.g. geboren van Maastricht woonende op Swind. met Stoffelijne Stoffelsdr. j.dr. geboren van Remmerswael tuschen Bergen op Soom ende ter Tholen. Hen is attestatie gegeven om te trouwen tot Dorcht. Pieter Bastiaenen Wagenaer van Isselmonde wr. met Marijken Quirijnen, we van Gerrit Wittensz. schuijtenaer van Swindrecht, haer 3 de gebodt is gegeven den 7. May Maer sij hebben eerst bij de 3 maenden daernae bescheijt gehaelt om te trouwen tot Isselmonde. Bastiaen Adriaensz wr. wijlen Mariken Ariens woonende op de Westmase, met Willemken Bastianendochter we wijlen Jan Adriaensz. schipper, woonende op Swind. getrout den 16. Maij Willem Huyes Engelsch soldaet onder Colonel Veyr, ende Trijntgen Nopes Dirixdr. van Nuijs, op 't schrijven van Dorcht getrout den 15 Maij Jan Overton soldaet onder Colonel Ogle, Engelsch ende Lijsbet Marten Aertszdr. van Dorcht, we. van Gielis Wilsz. soldaet op t' schrijven van Dorcht getrouwt den 16. Maij Arent Brant van Roermondt schipper op de brugponten ende Heijlken Goris Pietersdr. van Eijsden bij Maestricht op t' schrijven van Dorcht getrouwt den 30. April Hendrik Govertsz. j.g. van Oorschot, arbeijder woonende tot G.Berch, met Aeltgen Willemsdr. j.dr. van Swind. hen is bescheijt gegeven om te trouwen tot Dorcht den 4. July Jan Dirksz., j.g. van Cleve, schipper, met Hadowijchien Coen Claesdr. j.dr. van Swindrecht, haer leste gebodt hebben sij gehadt den 2. July 1606 ende hen is bescheijt gegeven om te trouwen tot Dorcht. Cornelis Jacopsz jonckgesel van Swind. met Mariken Willemsdr. j.dr., mede van Swind. doch resorterende onder Henrick den Ambocht, sijn getrouwt den 2. Julij Marten Jansz. schoenmakergeselle van Cruchten bij Venlo, met Emmeken Hendrixdr. van Duijsborch, we. van Jan Pietersz. op t' schrijven van Dorcht getrouwt den 11 Juny Robert Cornelisz. linnewever van Dorcht ende Mariken Giellisdr. van Burchworm in t' lant van Luijck we van Ghijsbert Pietersz. sijn op t' schrijven van Dorcht getrouwt den 4. Junij Jan Graffam, Engelsch soldaet onder Colonel Ogle ende Janneken Wessels van

7 Amsterdam, we. van Herman Egbertsz sijn op t' schrijven van Dorcht getrouwt den 25 Junij Henrick Jansz. cleermaker van Toor wr. ende Barbara Jansdr. van Dorcht we wijlen Bartholomeeus Monsen sijn op 't schrijven van Dorcht getrout den 2 July Willem Michielsz. Jongman backergeselle van Breda, woonende tot Dorcht ende Hendriksken Pietersdr. J.dr. van Swind. sijn getrouwt in September Wilm Jansz. Jonckman varendgesel geboren ten Tholen woonende op Swind. met Mariken Jansdr. j dr. van Swindrecht getrouwt den 6. August Wilm Franken droochscheerder met Peeterken Schrevel Siegersdr. beijde van Dorcht getrouwt den 6 Augusti 1606 op 't schrijven van Dorcht. Jacop Ariensz. wr. wijlen Jacopjen Teunisdr. met Neeltgen Teunisdr. we. wijlen Geerit Wilmsz., beijde van Swindrecht, getrouwt den 1 en October Den 31 December 1606 Bastiaen Ariens j.g. v. Swijndr. met Soetghen Sijmons j.d. in Heer Oudelandts ambacht, en aldaer ghetrouwet. Den Janu Jorden Jacopsz. j.g. van Dordrecht, met Grietken Jacopsz. j.d. van Swijnd. bevesticht 28. dito. ( ) Wouter Jansz. j.g. schiptimmerman van Dordrecht, met Neeltgen Gijlis van Swijndr. w. van Willem Willemsz. schiptimmerman bevesticht den 28. dito. ( ) Cornelis Heindricksz. gereelmaker v. Breda, nu wonende op Swijnd. w. met Ariaentgen Allendorp j.d. van Dordrecht, bevesticht in Dordrecht. Den 15. April Jacop Bartholomeus Schoutet, met Aelchen Ariens. ( ) Aert Cornelisz., met Ariaentgen Jacopsz. Den 20. Mai 1607 Jan Pietersz. uit de Linde, met Dijvercken Foppen, w. van Arien Claissen. ( ) Jacop Stomp, Engelsman, met Maria van Sande. Den 17. Junij 1607 Bastiaen Bastiaensz. j.g. met Mariken Bastiaensz. j.d. beijde van Swijndrecht. Den 4. Novemb Cornelis Jacopsz. j.g. van Goereck nu wonende in Swijndrecht, met Ariaentghen Ariensz. j.d. van Swijnd. proclamatie in Goereck, bevesticht den 2. November. attestatie brengen van Moordrecht. ( ) Geert Ebertsz. van Swijnd., w. wijlend Pleuntgen Pietersz., met Lijsghe Jansz. van Vlissingen, nu woonende in Swijndrecht, w. van Pieter Claesz. Sij sijn noch niet bevesticht. Den 11. Novemb Bastiaen Pietersz. van Isselmond, met Mariche Heindricksz van Swijnd. beide j.luden geproclameert Isselmonde met attestatie ghetrouwet te Dordrecht den 11. Decemb. Den 25. Novemb sijn Jan Florisz. lijnenwever uit het landt van Lutzenborch en Lijsghen Dirick Rutten d.v. Leendt in Brabant, naer dat sij binnen Dordrecht drijmael sonder verhindernisz voorgestelt geweest sijn, op attestatie van D.Servatio Johannis getrouwdt. Den 25. Decemb sijn Leenert Claesz j.m. v. Soetermeer en Maerchien Janszdr. j.d. v. Haserwoude naer dat sij haere Kerckelicke proclamatien gehat hebben in de voor noemde placen bij ons bevesticht op attestatie van Jacobo Ruchlino en Petro van den Broeck. Den 16. Decemb Francois Moeresijn v. Antwerpen syikermaker wonende te Dordrecht, ende Lijntghen Cornelis j.d. v. Syricksee wonende op Swijdrecht bevesticht anno Febru. in Swijndrecht. ( ) Blasius van Haerlem Blasiumsz. w. ende Cornelia Jansdr. van den Engel w. van Aert Jansen sijn opt schriven van Dordrecht bevesticht in Swijnd. den 2. Decemb., op het schriven van Ds. Belij. Den 30. Decemb Arien Bastiaensz. schipper iong. v. Swijndrecht ende Mintghe Jans j.d. mede v. Swijnd. getrouwet den 20. Jan. anno 1608 in Swijnd. ( ) Willem Cornelisz. Smit j.g. v. Swind. ende Geeritghen Heindricksz. j.d. van Dordrecht. ghetrouwedt den 27. Jan. anno Den 9. Febru Jacop Aertsz ende Lijsebeth Bastiaensdr. beide iongheluden van Swijnd. getrouwet den 23. Maert. Den 15. Maert 1608 sijn Jan Willemsz. spelmaker w. van Londen en Barbara

8 Heindrick van Dixmuden w. van Diest Simonsz. op het schriven van Dordrecht aldaer haere proclamatien gehadt hebbende, bij ons bevesticht. Den 27. April Cornelis Ariens, j.g. van den Drogen Dijck met Mariken Claes j.docht.van Swijndrecht, bevesticht in Swijnd. den 28. Maij. Den 8. Junij Cornelis Jansz. j.g. van Swijnd. met Judic Woutersz. van Dordrecht w. van Herman Jansz, wonende nu beide op Swijndrecht. getrout den 22. Juni op Swijnd. Den 6. Juli Michiel Pietersz. schipper w. met Teuntghen Govaerts Aertsdr. van Ramsdonc sijn op het schriven Dibbetzij getrout. Den 13. Juli 1608 : ondertrout Bastiaen Cornelis w. v. Janneken Teunis met Anna Jans w. v. Willem Ariens, beide wonende op Swijnd. Sijn bevesticht den 10. August. op Swijnd. Den 15. August Jan Bastiaensz. van Hardickszvelt ende Lijsebet Jaspers van Swijnd. beide iongeluden bevesticht binnen Dordrecht den 14. Septemb. op attestatie. Den 16. August op het schriven van Dibbetzij getrouwt Frans Geeritsz. v. Mets in Lotharingen, soldaet onder Grave Johan Ernst van Nassou: met Janneken Willemsz. van Claeswael. Den 24. Augusti 1608 op het schriven D.becij getrout Willem Backer soldaet ende Marighe Claes. Den 13. Septemb Jan Adriaensz. Cool w. ende Cornelia Maerten Aertzd. beide v. Dordrecht. bevesticht binnen den 30. Septemb. Den 21. Septemb Theunis Matthijs metselarsknecht v. Dord. ende Susanna Lieven v. Antwerpen wonende in Swijnd. bevesticht den 9. November. Den 28. Septemb Adriaen Jacopsz. jonghg. ende Neeltgen Lambrechtsd. j.d. beide v. Swijnd. bevesticht den 12 Octob. op Swijn. Den 4. Octob ondertrout D. Wilhelmum Bastingium, j.g. van Antwerpen, predicandt des H.E.ely op Heinenoort met Annighe Joost Ariensd. j.d. van Swijndrecht, en sijn bevesticht alhier den 21. Octob. Den 5. Octob op het schriven Servatij Johannis bevesticht Pieter Jansz. knecht int Gasthuijs uit landt v. Heusde ten Embroec: met Geerten Jan Goevaertsd. v. Dordrecht. Den 11. Octob Conelis Ariens w. van Swijnd. met Marighe Ariens j.dochter van Leckerkercke: ende bevesticht 21. Decemb. alhier. Den 26. Octob Frans Matthijs van Geertrudenberg schipper met Neeltijen Gabrielsdochter op het schriven Servatij Johannis van Dordrecht bevesticht. Den 9. Novemb Herman Geraerdts ende Susanna Treckels op het schriven Becij bevesticht. ( ) Simon Tomsoon ende Pieterken Michiels bevesticht op het schriven D.Becij. Den 30. Novemb ondertrout Job Jansz. meulenaar w. v. Ariaentgen Ariens met Willemtgen Geritsz. w. v. Teunis Willemsz. beide wonende op Swijnd. ende bevesticht den 4. Janu. anno Hendrick Bellerdt ende Sijke Elandt op het schriven v. Lijdij bevesticht desen 22. Februarij Den Martij Jasper Wouters Fluwele aardewercker w. v. Antwerpen wonende in Swijnd. ende Geertghe Philipsd. v. Dord. w. v. Claes Hermans. ende sijn bevesticht te Dordrecht den 22. Martij. Den 29. Meert 1609 Richard Walckers, Engelsch soldaet ende Maijken Balthers Jongebloedtsd. sijn alhier op het schriven D.Becij bevesticht. Den 20. April 1609 op het schriven D.becij bevesticht Abraham Gombi Engelsch soldaet onder Colonel Veer ende Janneken Claesd. uit t' landt van Lutzenburch. Den 26. April 1609 op het schriven D.Lidij bevesticht Adriaen Loures ende Ariaentghen Ariens. Den 3. Mai Samuel Jacopsz. schippersgesel van Dordrecht ende Dingen Jacopsz. van Swijnd. beide iongeluden bevesticht alhier den 24 Mai. ( ) bevesticht op het schriven D.Lidij v. Dordrecht Teunis Adriaens schippersgesel v. Dordrecht ende Anneke Berend Hermansd. Den 10. Mai 1609 Marig Heldt w. v. Hoesen in Holsteen wonende tot Rotterdam

9 ende Margrieth Thijs w. v. Matthies Gabriels wonende in Swijnd. bevesticht den 24. Mai. alhier. Den 12. Mai 1609 ondertrout Jan Laijtsz. v. Londen in Engelandt ionggesel ende soldaet onder Capitaein Arien v. Esse dienende op de reduijt v. Hardicksvelt: ende Lijsbeth Geertz. i.d. van Swijndrecht. Sij sijn bevesticht den 1. Novemb. Den 24. Mai 1609 Lobbert Jansz. i.g. v. Gollingstein uit Stifft v. Bremen ende Anneke Jansz. v. Iserloon w. v. Geert Jansz. bevesticht t' Utrecht bij eenen paep. ( ) Denselven dach bevesticht op het schriven Dibbetij Conraedt Hotsbach ende Anneken Willemsz. Den 21. Jun op het schriven D.Lijdij bevesticht Hubert Dircks ende Lijnke Lenaerts. ( ) voorgestelt Johannes Lopig jongm. v. Dooren uit Sticht v. Utrecht, predicandt des H.Evangely tot Herwijnen ende Marighe Joostens j. Dochter v. Swijndrecht, ende bevesticht alhier den 7. Julij. Den 13. Sept Conelis Jacopsz. jong, met Geertruijd Gielis j.d. beide van Swijndrecht ende bevesticht den 29. Sept. Den 20. Sept Jan Aerdts Smidt jong. met Janneken Dirksz. j.d. beide van Swijndrecht ende bevesticht den 18. Octobris. Den 18. Octob op het schriven D. Danielis Demetrij bevesticht Cornelis Willemsz. met Mariken Adriaens Actum in de Linde. Den 25. Octob op het schriven D.Abrahami Mellini ende Matthia Mochaerdts bevesticht Gerit Geelfsen ende Machteltken Heindricks. Den 13. Decemb op het schriven D. Dibetij getrout Willem Slaeter sergant onder Colonel Veer ende Lijntge de Bruijn Joostensd. w. v. Jan Geeritz conducteur. Den 20. Decemb op het schriven van Dordrecht bevesticht Pieter Crousen v. Lubeeck soldaet met Willemken Pietersz. jong d. Den 17. Janu Schalc Stevensz. j.gesel van Heer-oudelandts ambacht, met Lijsbeth Hubertszd. jong. Doch. van Swijndrecht, bevesticht alhier den 21. Febuar. Den 7. Febru Conelis Pietersz. j.g. uit de Linde ende Martijntghen Pietersz. j.d. v. Swijndrecht ende bevesticht in de Linde. Den 14. Feb Jan Hermans soldaet ende Christina Michielsd. bevesticht op het schriven D. Dibetij v. Dordrecht. Den 19. Febru Schalc Foppen w. v. Swijnd. met Pieterken Glein w. v. Pieter Dirck v. Worckem, bevesticht alhier den 7. Martij. Den 14. Mart. 1610: op het schriven D.Isaaci Dammantij predicandt te Breda bevestigt Pieter Lanoij w. soldaet onder capitein Casenbroot, ende Mariken Jans van der Put w. v. Jan Jansz. de Lac. Den Martij Hubert Dircks schippersgeselle van Dordrecht met Anneken Willemsd. j.d. v. Swijndrecht ende sijn bevesticht alhier den 25. Aprilis. Den 4. April op het schrivens D. Joh. Polyandri bevesticht Isaac Cardinant van Nantes ende Judith du Bois Antonidochter. Den 18. April 1610 op het schriven van Dordrecht bevesticht Jan Jansz. lijnweversknecht schotsman ende Janneken Davidts mede uit Schotlandt. Den 25. April 1610 Willem Everts j.g. van Swijndr, met Lijsbeth Lamberts j.d. v. den Bosch wonende te Dordrecht ende bevesticht alhier den 15. Mai. Den 31. Mai 1610 op het schriven D. Henrici Arnoldi te Delfft bevesticht Anthonis Jans met Margrieta van Winsen. Den 13. Junij 1610 op het schriven van Dordrecht bevesticht Marcus Michiels kleermaecker v. Dordrecht ende Trijntken Jan Heindricksz. van Cleeff. Den 27. Junij 1610 ondertrout Heindrick Gijsbrechts j.g. hoeffsmidt v. Dordrecht ende Maddeleentken Gijsbrechts j.d. van Swijnd. bevesticht alhier den 31. Julij. ( ) Op het schriven D. Dibbetij bevesticht Geerit Adriaens j.g. knoopmaecker v. Dordrecht ende Mariken Lenaerdts j.d. van Enckhuijsen.

10 Den 8. August op het schriven van Dordrecht bevesticht Abraham Gijsbrechts kleermaecker ende Neeltken Thomas Willemsdr. Den 17. Septemb Conelis Lenaertsz j.g. van Saerloos wonende in Kijfhoeck ende Geertken Willemsd. van Swijndrecht weduwe van Geert Cornelis. bevesticht alhier den 25. Den 10. Octob 1610 Lenaert Heindricks j.g. uit Heidrick-Yden ambacht wonende te Dordrecht brouwersgesel ende Geertghen Bastiaens j.d.v. Swijndrecht ende bevesticht alhier den 31. Octob. Den 7. Septemb op het schriven van Dordrecht bevesticht Jan Bacmos ende Geertruijt Hubrechtsdochter. Den 16. Novemb Cornelis Pietersz. schippersgeselle van Leiden wonende binnen Amsterdam ende Wijve Cornelis Geleins dochter. sij sijn bevesticht met attestatie te Amsterdam. Den 21. Novemb op het schriven v. Dordrecht bevesticht Joris Stevensz. ende Mariken Jans. Den 12. Decemb Goris Lenaertsz. j.g. van Swijndrecht ende Mariken Jacops w. v. Arien Teunissen ondertrout ende bevesticht met attestatie te Dordrecht anno 1611 den 1. Martij. Den 19. Decemb ondertrout Arien Witte, j.g. v. Swijnd. ende Lijsghen Geerden w. v. Jan Laijgi wonende mede alhier, ende sijn bevesticht alhier den 19. Janu. anno Den 30. Janu ondertrout Geerit Adriaens j.g. van Swijndrecht ende Grijtken Everts j.d. onder Heindrick-Yden Ambacht ende sijn bevesticht den 20. Febru. alhier. Den 12. Febru ondertrout Geert Dircksen v. Groeningen w. v. Magdaleentken Jans ende Anneken Ariens j.d.v. Dordrecht. sij sijn bevesticht op attestatie te Dordrecht den 8. Martij. ( ) Jan Heindricks j.g. v. Geeraerdt van Stifft van Ceulen ende Aeltken Reinijrse v. Buijl uit Brabant w.v. Batiaen Vercandt. sij sijn bevesticht alhier den 6. Mart Anno Den 20. Febru Marinus Teunisz. van Vosmaer uit t' landt ter Tolen w. v. Anneken Ariens ende Sijghe Cornelis w. v. Aert Pietersz. sij sijn bevesticht met attestatie in de Linde den 27. Martij. ( ) op het schrijven v. Dordrecht bevesticht Herman Jansz. j.g. v. Cuderstede ende Hentrichsen Gerritsz j.d. v. Dordrecht. Den 20. Martij 1611 Adriaen Ocker bierdraeger v. Dordrecht ende Grijtken Heindricks j.d.v. Drungen in de Lange Straete hebbende onlangs gewoont alhier. Sij sijn bevesticht met attestatie van hier te Baeswijck. Den 9. April Marinus Cornelis j.g.v. Siricksee uit Seelandt ende Wive Joostens j.d. uit de Linde wonende beide alhier Sij sijn bevesticht alhier den 8. Maij. Den 10. April 1611 bevesticht op het schriven van die van Dordrecht Aert van der Graaf Cornelisz. ende Heelken van de Vest Jansd. ( ) Hans van Croenenberg ende Lijntken Wouters. ( ) Pieter Willemsz. ende Trijntcken Mattijs. Den 23 Maij op het schriven van Dordrecht bevesticht: Adelbert Jansz. Temmichof knoopmaecker v. Dordrecht ende Dirrijchsgien Toppen Jansd. v. Utrecht Den 29. Maij Pieter Fleurisz j.g. van Swijnd. en Janneken Joris j.d.v. "Haerlem; sij sijn bevesticht met attestatie op s' Gravendeel den 26. Junij." ( ) Paulus Jacopsz. uit de Linde w.v. Bastiaentgen Pieters ende Ghijlcken Dammas v. Swijndrecht w.v. Bastiaen Lourens. Sij sijn bevesticht in de Linde. Den 5. Junij 1611 Claes Claes j.g.v. Swind. ende Leentghen Ariens j.d.v. den Dorrendijck. Sij sijn bevesticht alhier den 26. Junij. Den 3. Julij Jan Cornelis schuijtmaecker j.g. ende Sara Hubrechtsd. j.d. beide van Swijndrecht ende sijn bevesticht alhier den 20. Julij. Den 10. Julij 1611 bevesticht op t schriven v. Dordrecht Hans Gerards de Vries ende Lijncken Adriaen Jansd.

11 Den 16. Julij 1611 Willem Roo van Warreijck in Engelandt j.g. ende linnenwercker ende Aeltgen Teunis j.d.v. Swijndrecht ende sijn bevesticht den 23. Octob. alhier. ( ) Arien Huberden w.v. Ariaentchen Ariens in Papendrecht met Dingen Pieters j.d. van Swijndrecht. Sij sijn bevesticht den 7. Augusti met attestatie in Papendrecht. Den 23. Julij 1611 Arien Heindricks j.g. uit Barendrecht ende Geriche Pieters j.d. van Swijndrecht ende sijn bevesticht den 25. Aug. van mij te Dordrecht. Den 24. Julij 1611 op t' schriven D. Dami Demetrij v. Dordrecht bevesticht Christoffel Scherping ende Beliken Maertensd. Den 6. August ondertrout Isaac Pieters v. Dordrecht schippersgesel ende "Mariche Jacopsd. j.d.v. Swijndrecht; sij sijn bevesticht alhier den" 21 Augusti. Den 13. August ondertrout Reiger Joosten j.g. van de Linde ende "Berber Claes j.d.v. Swijndrecht; ende sijn bevesticht alhier den 28 August." Den 17. August ondertrout Meerten Cornelis j.g. ende Sijge Lenaerts j.d. beide van Swijndrecht ende sijn bevesticht alhier den 25. September. Den 1. Octob Niclaes Coenen j.g.v. Swind. ende Machtelgen Baltersdr. j.d.v. Hilligersberch, hen is attestatie verleendt te trouwen te Hilchersberch den 5. Novembris. ( ) bevesticht opt schriven D. Dan. Demetrij Jacop Piddel ende Sara Aelbrechtsd. Den 23. October 1611 op het Schriven D. B. Lijdij bevesticht Marten Carelsz van Doccum ende Beatrix Heindricks van Herp. Den 13. Novemb op het schriven D.Bocardi te Dordrecht bevesticht Herman Heindricks ende Grijtgien Cornelis. Den 19. Novemb Conelis Pietersz. hovenier w.v. Leijen ende Ariaentgen Willemsd. v. Gorcum w.v. Tielman Jans Hoetmaecker. Attestatie verleent om te trouwen te Dordr. den 11. December. Den 25. Novemb Coenraedt Fleurisze j.g.v. Swijnd. schrijnwercker ende Stijntgien Heindrickszd. j.d.v. Dordrecht. Attestatie verleent om te trouwen te Dordrecht den 22. Decembris. Den 4. Decemb op het schriven van Dordrecht Cornelis Geritzs backer ende Grijtgien Jonas Pietersd. bevesticht. Den 25. Decemb Adriaen Jansz. v. Beaumont ende Gijsbrechtgien Volcken van Baren bevesticht op t schriven D. Becij v. Dordrecht. Den 26. Decemb opt schriven D. Becij Richaert Willemsz. Engels soldaet en Grijtgien Michiels. ( ) opt schriven D. Becij Abraham Frantzen ende Joostgien Pieters. Den 28 December ondertrout Barthlomeus Hansz. j.g. schoenlapper van Bunckelenborch uit t' landt v. Didmarschen ende Dorothea Jans j.d.v. Franckenborch uit 't landt v. Sassen wonende beide op Swijndrecht. Sij sijn bevesticht alhier den 15 Janu. anno Den 15. Janu op het schriven D. becij van Dordrecht bevesticht Jan Thoors droochscheerder ende Maritgien Lenaerts. Den 12. Febru Gijsbrecht Cornelis j.g. ende Claertgien Jacops, j.d. beide van Swijnd. Sij sijn bevesticht alhier den 4. maert. Den 14. April 1612 Teunis Jansz. j.g.v. Swijndrecht ende Lijsbeth Jans. j.d.v. Dordrecht. Sij sijn bevesticht alhier den 13. maij. Den 29. April Corstiaen Meus Adriaensz. j.g. ende hoetstoffierder v. Dordrecht ende Neeltgien Ariens j.d.v. Swijndrecht, ende sijn bevesticht alhier den 15. Maij. Den 6. Mai 1612 opt schriven D. Boccardi te Dordrecht predicandt sijn bevesticht Anthonis Francen ende Geertruijt Cornelis. Den 3. Junij 1612 op t schriven D. Lijdij bevesticht Jan Heindricks trapenier v. Breda ende Maritgen Jan Jacopsd. van de Goude. Den 9. Junij 1612 ondertrout Michiel Pieters v. Middelborch in Seelandt w.v. Leentgien Dircks ende Grijtgien Lenaerts v. Swijndrecht w.v. Geert Teissen, wonende beide alhier ende sijn bevesticht alhier den 1. Julij.

12 ( ) Pieter Jorisz. w.v. Annetgien Jans ende Lijsbeth Bastiaensz w.v. Jacop Aertz. beide v. Swijndrecht ende sijn bevesticht alhier den 8 Julij. Den 10. Junij 1612 opt schriven D. Dan. Demetrij v. Dordrecht bevesticht Laurens Jans ende Neesken Reiniers. Den 17. Junij 1612 opt schriven D. Dani. Demetrij bevesticht Huijg Hamelson ende Cathelijntgien Claesd. Den 1. Julij 1612 bevesticht opt schrieven D. Bal. Lijdij te Dordrecht Hubrecht Pauwels ende Janneken Adriaens. Den 2. Septemb opt schrieven D. Dibbetij v. Dordrecht bevesticht Lenaert Lenaerts w.v. Vianen ende Maicken Willemsd w.v. Jacop Cornelis. Den 27. Octob opt schrieven D.Lijdij tot Dordrecht bevesticht Pieter Willems ende Marike Gerritsd. Den 11. Novemb Jan Willemsz. j.g.v. Swijndrecht ende Jaepken Thijssen j.d.v. Schiedam, wonende mede alhier. Sij sijn bevesticht met attestatie tot Schiedam den 29. December. Den 18. Novemb opt schrieven D. Becij v. Dordrecht bevesticht Basilius Keve Engelsman ende Janneken Gowaerts. Den 16. Decemb opt schrieven D. Dani. Demetrij v. Dordrecht Aert Sibrandts ende Josijntken Jacops bevesticht. Den 29. Decemb Cornelis Tijssen j.g. van Swijnd. ende Maicken Claes j.d. van den Oostendam. Attestatie verleent om te trouwen op den Oostendam den 17. Januarij anno Den 10. Febru Pieter Jansz. schuijtevoerder v. Delft ende Lijntghen Jans w.v. Jacob Jacopsz. wonende op Swijndrecht ende sijn bevesticht alhier den 24. Febru. Den 24. Febru opt schrieven D. Bocardi v. Dordrecht bevesticht Thomas Adriaentsz. ende Jacobken Dircks. Den 27 Maij 1613 opt schriven D. Becij v. Dordrecht bevesticht Daniel Manisz cleermaacker uit Schotlandt ende Janneken Lenaerdt van Dordrecht. Den 20. Julij 1613 Arien Witten w.v. Teuntgien Willemszd. wonende op Heerjansdam ende Cruijntgien Willems w.v. Gerit Robben wonende alhier op Swijndrecht. Hun is attestatie verleent om te trouwen te Dordrecht. Den 24. Julij 1613 Pieter Fleurissen w.v. Jannegien Jorisd. wonende in Swijndrecht ende Susanna Iemantsd. w.v. Pieter Cornelis wonende in Oudt Baijerlandt. Hun is attestatie verleent om te trouwen te Dordrecht den 26. September. Den 17. August Simon Aertsz. j.g.v. Dordrecht schiptimmerman ende Geertruidt Cornelis, j.d.v. Swijndrecht. Sij sijn bevesticht den 6. Octob. Den 8 Septemb opt schrieven D. Thomae Hissiengi predicant tot Leerdam bevesticht Cornelis Roeloffs w. ende Annetgien Melsen j.d. beide v. Leerdam. Den 13. Octob Arien Hubertsz. j.g.v. Swijndrecht ende Laurentgien Ariens j.d.v. Hemert int t' lant v. Gelderen wonende mede alhier. Sij sijn bevesticht den 10. November. Den 10. Novemb opt schrieven D. Dan. Demetrij bevesticht Roelandt Evertsoon met Laurentia Wesselsd. Den 30. Novemb ondertrout Jan Jansz. v. Nieuwerkerck w.v. Aechtghen Ariens opt princenlandt ende Lijsbeth Pieters j.d.v. Swijndrecht. ende sijn bevesticht alhier den 5. Januarij Den 1. Decemb opt schrieven D. Dibbetsij bevesticht Jacops Jacopsz. ende Jannetgien Andries. Den 4. Januarij 1614 Lenert Dircksz. j.g. van Cleundert, wonende int Princenlant ende Teuntgen Pietersd., j.d.v. Swijnd. Hun is attestatie verleent om binnen te trouwen den 11. Febru. Den 1. Martij 1614 Wouter Cornelis j.g.v. Ridderkercke ende Annetgien Pieters w.v. Ariens Dammas wonende alhier ende sijn bevesticht alhier den 16. Martij. Den 23. Martij 1614 opt' schrieven van Dordrecht bevesticht Pieter Aelbrecht ende Maiken Heindricks.

13 Den 8. April 1614 Jan Pietersz. w. Meulenaer v. Dordrecht ende Magdalena van den Hoeck Janszd. v. Antwerpen. Den 18 Maij 1614 opt schrieven D. Dan. Demetrij bevesticht Herbert Dircks ende Lijntghen van Flonsem. Den 15. Junij 1614 op het schrieven D. Bocardi van Dordrecht bevesticht Adriaen Jacops arbeider ende Lijndtken Jans van de Viversd. Den 31. August opt schrieven v. Lijdij bevesticht Pieter Aertz ende Geertruidt Heindricksd. Den 14. Septemb opt schrieven D.Lijdij bevesticht Heindrick Ambrosius ende Maike Dionijsius. Den 12. Octob bevesticht Aert Pietersz. j.g. van ver Dussen ende Elisabeth Gijsbrechtsd. j.d. van Swijndrecht. Den 19. Octob opt schrieven v. Dibbetzij bevesticht Jan v. Wesel Jacopsz. ende Digna Ewijck Dirijcksd. Den 30. Novemb op t schrieven D. Bzeij alhier bevesticht Martijn l'ange Adriaensz. soldaet onder Companie v. Graeft Jan Ernst v. Nassauen ende Heindricksen Aert Adriaenszd. v. Dordrecht. Den 14. Decemb opt schrieven v. Bzeij bevesticht Reinier Robberts ende Anna Thonisd. Den 21.(Dec) 1614 opt schrieven D.Bzeij bevestigt Joos Geeritzensz ende Maritghen Simonsd. Den 6. Decemb Steven Goosensz. schiptimmerman van Swijndrecht ende Pietergien Adriaen Jaspersdr. van Dordrecht, hun is attestatie verleent om te mogen trouwen te Dordrecht, den 27. December. Den 29. Decemb ondertrout Jan Ariensz. j.g. van Ridderkercke ende Maritghen Claes j.d. van Swijndrecht. Sij sijn bevesticht alhier den 25. Janua. ao Januarij 1615 Geert Francen j.m. schiptimmergesel ende Truijcke Goosensd. j.d. beide van Swijndrecht ende sijn bevesticht den 1. Februa. alhier. Den 10. Janua: 1615 Pieter Aertsz. j.g. uit de Linde ende Maritghen Wouters j.d.v. Swijndrecht. Sij sijn bevesticht den 7. Februarij. Den 7. Februarij: 1615 Jan Pietersz. w.v. Maritghen Ariens wonende tot Alblasserdam ende Grijtchen Maertens, j.d. wonende alhier. hun is attestatie verleent om te mogen trouwen te Dordrecht den 22. februarij. ( ) Joris Jacopsz. j.g.v. Heinenoort wagenmaecker ende Lijntghen Tijssen w.v. Leendert Clemens, wonende beide alhier. Sij sijn bevesticht den 1. Maert. Den 20. April 1615 Jaques Metsue v. Aerdenborch schilder, ende Maritchen Jans de Leu w.v. Heindrick Eckberts ende sijn bevesticht alhier den 3. Maj. Den 27. April 1615 Arien Pieters, j.g. in Heindrick IJden ambacht ende Martijntgen Pieters w.v. Cornelis Pieters wonende alhier ende sijn bevesticht geworden den 17. Maij. ( ) Aert Cornelis Sleenaer van Gijblandt ende Stijntghen Jacop Meusdochter van Swijndrecht wonende nu in Dordrecht ende sijn alhier bevesticht geworden den 17. Maj. Den 16 Mai 1615 Bastiaen Bastiaens w.v. Maritghen Bastiaens ende Lijsbeth Leenaerts j.d. wonende beide in Swijndrecht. Sij sijn bevesticht geworden alhier den 14. Junij. Den 31. Maj 1615 opt schrieven D.Bocardi v. Dordrecht bevesticht Jan Aerts Smidt *(bruidt?)* van Tienen ende Belicken Willems v. Wesel w.v. Adriaen Joosten. Den 8. Junij 1615 Tomotheus Wijckentooren w.v. Petronella Dircks v. Clootwijck predicandt des H.Evangely aen den Dussen ende Anneken Ariens j.d. van Swijndrecht ende sijn bevesticht alhier den 30 Junij. Den 28. Junij 1615 Arien Leenaertz j.g. ende Machtelt Gijsbrechtsd. j.d. beide van Swijndrecht. Sij sijn alhier bevesticht den 19. Julij. Den 11. Julij 1615 Heindrick Pieters j.g. van den Oostendam wonende op Swijndrecht ende Ariaentghen Imants j.d.v. Iselmonde. Hun is attestatie

14 verleent om te mogen trouwen te Dordrecht den 13. August. Den 12. Julij 1615 op het schrieven D.Becij van Dordrecht bevesticht Jacop Leenaertz. knoopmaeker ende Lijsbeth Cornelis Commersd. Den 19. Julij 1615 opt schrieven D.Dibbezij van Dordrecht bevesticht Romeis Heindricks tuijnder ende Maritgien Cornelis Robbertsd. ( ) Heindrick Cornelis j.g. van Papendrecht ende Emmetgien Ariens j.d. van Swijndrecht. Sij sijn bevesticht met attestatie in Papendrecht den 16. Augusti. Den 26. Julij 1615 Arien Aertz lindtwercker ende Crijntgen Bastiaens opt schrieven D.Becij bevesticht. Den 13. Septemb opt schrieven D.Bocardi bevesticht Adriaen Jans ende Elsken Jans Hoestemansd. Den 4. Octobris 1615 op t schrieven D.Becij bevesticht Arnoldt Lantmeter coopergieter van Aecken ende Trijntken Jans Pietersd. Den 11 Octobris 1615 opt schrieven D.Becij bevesticht Cornelis Joppen ende Aechtken Leenaertz. ( ) Frantsz Diriksz. ende Lijsbeth Geeritzd. Den 11. Octobris 1615 Pieter Florisz. cleedermaecker van Swijndrecht ende Janneken Ariaens Leenaertzdr. v. Dordrecht ende sijn bevesticht alhier den 29. November. Den 6. November 1615 Geert Pieters j.g.v. Dordrecht ende Neeltgen Willemsd. j.d.v. Swijndrecht. Sij sijn bevesticht alhier den 27. December. Den 6. December 1615 opt schriven D.Becij bevesticht Pieter Heindricks ende Janneken Jacops. Den 10. December 1615 ondertrout Pieter Leenartsz. van Ravensteen Maeschipper w. ende Maritghen Jansd. van Remunde weduwe. Sij sijn bevesticht alhier den 27. December. Den 12. December 1615 ondertrout Claes Leenaertz j.g. ende Maritghen Gordensd. j.d. beide v. Swijndrecht. Sij sijn bevesticht den 3. Januarij anno Den 13. December 1615 sijn bevesticht naer de drij sondaegsche proclamatien alhier gegaen Arien Francen schuijtmaecker ende Lijsbeth Jansd. beide jongeluden van Swijndrecht. Den 17. Januarij 1616 Pieter Huberden j.g.v. Sevenbergen ende Heindricsken Wouters, j.d. van Swijndrecht. bevesticht met attestatie te Dordrecht den 14. Martij. Den 5. Martij 1616 opt schrieven D.Bocardi van Dordrecht bevesticht Moses van den Broucke ende Annetgien Pietersd. Den 27. Martij 1616 opt schrieven van Dordrecht bevesticht Pieter de Schrijvere ende Janneken Maerten Coniersd. Den 9. Aprilis 1616 Cornelis Ariens cleermaecker j.g. van den Oostendam woonende tot Dordrecht ende Grijtghen Ariens j.d.v. Swijndrecht. Sij sijn bevesticht alhier den 1. Mai. Den 17. Aprilis 1616 Dirck Joppen j.g.v. Hardicksvelt ende Maritghen Jans w.v. Willem Jansz. wonende op Swijndrecht ende sijn bevesticht op Hardicksvelt. Den 1. Maj opt schrieven D. de la Vigne van Dordrecht bevesticht Jan Jansen Lenaers *(of Lemmens)* ende Neeltghen Biloo Lambrechtsd. Den 5. Mai Pieter Jacops van Swijndrecht schippersgesel ende Ariaentgien Jansen, Jan Arents van Randwijckd. van Willemstadt, beide jongeluden. Sij sijn bevesticht met attestatie in Willemstat. Den 22 Maj opt schriven D.Bocardi van Dordrecht bevesticht Teunis Teunissen ende Lijsbeth Jacops de Graefsd. Den 29. Mai 1616 opt schriven van die van Dordrecht bevesticht Willem Cornelis ende Grijtghe Jans. ( ) Pieter Andries ende Trijntghen Pauwels. Den 11 Junij 1616 Cornelis Jansoon schuijtevoerder j.g. ende Teuntgien Cornelis j.d. beide v. Swijndrecht, ende sijn bevesticht alhier den 26. Junij.

15 Den 17. Junij 1616 Heindrick Jacops schipper j.g.v. Princenlandt ende Lijsbeth Lambert Lenartsd. j.d.v. Swijndrecht ende sijn bevesticht alhier den 17. Julij. Den 1. Julij Abraham Davidts lijnewever, ende Magdalena Gijsbrechts bevesticht. Den 4. Septembris 1616 opt schriven D.Junij van Haerlem ende D.Becij van Dordrecht bevesticht Salomon Hoornaert ende Trijntgen Peters. Den 27 de Martij 1617 zijn bevesticht Arien Jacobse Cuijper, weduwnaar van Neesgen Cornelisd. ende Willemken Bastiaenen weduwe van Bastiaen Arijense Verstoup. Den 7 en Meije 1617 zijn bevesticht Pieter Pietersz. Jonckgeselle met Susanna Corn. jongedochter. Den XV en Meije 1616 sijn bevesticht Jan Jansz Jonckgeselle met Lijsbeth Thijssendochter van Rooster. Den 28 en dito 1617 zijn bevesticht Pieter Adriaensz. Jonckgeselle geboren van Mijnsheerenlant met Marijken Cornelisdr. Jonge dochter van Swijndrecht. Den 17 September 1617 sijn bevesticht Pieter Bastiaensen iongegeselle van Papendrecht ende Grietie Geerts jonge dochter van Bergeijck. Den 15. Octobris 1617 sijn bevesticht Coenraet Cornelissen huijstimmerman van Dordrecht ende Celikie Jan Joris van Alken. ex m. D.Balt Lydii. Noch den 15. Oct.1617 Cornelis Geritsen van Breda, soldaet onder graaf Jan Ernst ende Hermtien Henric de Geldsendochter van Gelder ex att. Johan Boeii. Den 28. Januarii 1618 sijn bevesticht Jan Borgerel, wedenaer van Maestricht ende Anneken Ariens van Dordrecht, weduwe van Geerit Dirksz. Den 25. Febr sijn bevesticht Jacob Pietersen ende Marie Arnoudt. attest: de la Vigne, dienaer des Godd. Woorts in de Fransche kercke tot Dordrecht. ( ) Fleuris Digmansen jongman van Dordrecht ende Marichen Jacobs van Swindrecht weduwe van Isaack Pietersen. Den 18 Maert 1618 sijn bevesticht Jan Janssen ende Lijsbeth Berentsdr. uit schrijvens van D.Becij. Den 1 April 1618 sijn bevesticht Jan Adriaensz. j.g. van Botsrep ende Anneken Aerts j.d. van Antwerpen, uit schrijven van D.Dibbetz. Den 8 April 1618 sijn bevesticht Maerten Cornelisze wedenaer van Swindrecht ende Anneken Paulus ionge dochter van de Linde. Joost Adriaensen jonckgeselle van Outbeijerlant ende Marijken Jacobs jonge dochter van Swindrecht hebben hier hare houwelijcxe geboden gehadt ende sijn in Beijerlant bevesticht. Lenaert Otten jonckgeselle van Henrijk ijden ambacht ende Anneken Cornelisse Jonge dochter van de oude Soutkeet, hebben hier hare drie houwelijcxe geboden gehadt, ende sijn in Henrijk ijden ambacht bevesticht op t en 20 en Maij Den 12 en Meijes 1618 sijn bevesticht Bastiaen Tscheunen ende Trijntgen Jans Beckers opt schrijven van D.Bocius. Den 3 en Junij 1618 zijn bevesticht Govaert Heerts ende Maeijken van Loon opt schrijven van D.Bocius. Den 10 en Junij 1618 zijn bevesticht Jacob Pietersz. de Roo ende Janneken Dille Rimmervorsdr. opt schrijven van D.Lijdius. Joost Arijens Smouter, ende Marijken Ariensdr., weduwe van Cornelis Arijens Lammers, hebben hare drie sonnendaechsche geboden gehadt (onverhinderlijck), ende zijn binnen Dordrecht bevesticht den Julius Jan Bastiaensz. van Driell weduwnaer ende Lijsbeth Huijbertsd. Sangersdr. weduwe van Schalck Stevensen hebben hare drie sonnendaechsche geboden gehadt (onverhinderlijck) ende zijn te Piershill bevesticht den vierden Augustij Steven Evertsen van der Mast, Jonckgeselle met Marijken Pleunen jonge dochter van Rijssoort, onder den ban van Ridderkerck, hebben hare drie sonnendaechsche houwelijkxe geboden gehadt onverhindert, ende sijn in Rijssoort bevesticht den

16 9 en September Geerit Theuniszen kuijper Jonckgeselle van Dordrecht ende Adriaenken Adriaens Foppendr. van Swindrecht hebben hare drie sonnendaechsche houwelijcxe geboden gehadt, onverhindert, ende zijn den 11 en November 1618 alhier bevesticht. Willem Gijsbrecht jongg. van Swijndrecht ende Arientgen Ariens jongedochter van Iselmond hebben hier onverhindert hare drij houw. geboden (gehadt) ende sij attestatie gegeven na Iselmonde om daer bevesticht te worden, den 28. Dember Paulus Warijn Doct ende Anthonette Bongaert sijn bij ons getrouwt door het uitschrijven D. Becij den 1. December Den 20 Maij 1619 sijn getrouwt bij ons Aelbertus Heind. met Willemkje Smits door uitschrijven van Danielis de Meester. Den 2. Junij 1619 sijn getrouwt Jan Otten jonckgesel met Marijken Leenaerts uit Swijndrecht Den 26. Maij 1619 sijn getrouwt Sijlvester Adriaens secretaris van Schobbelantsambacht ende Ariaentgen Adriaensdochter Den Julij 1619 is met attestatie getrouwt i. Nuivart Jan Eduards ende Anneken Jacobs. Den 11. Aug sijn getrouwt Cornelis Sijmons met Neeltgen Cornelisd. Den 20 Augusti sijn getrouwt Laurens Claesz. met Stijntgen Goverts door het uitschrijven D. Becij. Weinig daarnae int eerste September 1619 Sijmon Dirksz. ende Susanna Pauwels door uitschrijven Demetrij. Den 1 Oct is getrouwt Lambrecht Leendertsz met Marijnken Maertens. Den 22. November sijn getrouwt Paulus Stroes ende Trijntgen Breukel door uitschrijven van Daniel de la Vigne, pastor Gallus. Lenaert Bastiaensen huijsdecker met Maijken Laurensd. van Pelt. sijn getrouwt anno 1620 int leste van Februarius. Den in Maert 1620 sijn getrouwt Adriaen Wouterssen Keijser ende Heiltgen Joosten beide van Swijndrecht. Den 3. Meij 1620 is getrouwt Gijsbert Willems van den Eijck met Geertruit Gillisdr. beijde van Swijndrecht. Den 10. Meij 1620 is getrouwt Jacop Cornelisz. met Neeltgen Huibrechtsd. In Juni 1620 den is getrouwt Andries Jansen van Outbeierlant met Lijsbet Sijlvesters. Den 11 Julij 1620 is getrouwt Arien Cornelisz. Smit met Arxken Huigen jonged. Den 19 Julij 1620 Johan van Grestening met Margriet Rutgers. Den 16 en November 1620 zijn getrouwt Geerit Fleuriszen ende Maaijke Laurents. Arien Joppen iong. geselle van Swijndrecht met selver wonende alhier, Met Anneken Cornelisdr. jonge dochter geboren van Oterberch ooc wonende alhier, sijn tsamen getrouwt tot Dordrecht den 16. Februarij Ao Jacob Lambrechtsz jongeselle geboren van Swijndrecht wonende alhier, met Stijntgen Hendriks, weduwe van Abraham Willems schiptimmerman, tegenwoordig wonende buijten Dordrecht sijn tsamen getrouwt tot Dordrecht den 31. Januarij Ao Wouter Cornelisz. ende Mariken Jacob Dirkszdr. beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D.Lijdij getrouwt op den 31. Januarij ao Hendrick Florissen Bosman, houtvletter ende Mariken Jacob, Corneliszdr., beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D.Dibbetzij getrout den 14 Febr. ao Jan Hendriksz. van den Bosch, spellemaker ende Laurensken van Deijnsen Frankendr., beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier getrout opt voorschrijven D.Demetrij op den 21. Februarij anno Joseph Tielmansz, houtvletter, ende Aeltgen Dircksdr., beijde van Dordrecht sijn alhier opt. voorschrijven D.Jos Becij getrouwt op den 21. Februarij anno Claes Aarnouts jonggeselle ende Trijntgen Pieter jongedochter, beijde

17 wonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D.Balthasaris Lijdij getrout op den 7. Martij Jan Pietersz. Jonggeselle van Oosthae in West Vlaender wonende iegenwoordich "tot Vlissingen; met Neeltgen Joosten jongedochter geboren van Swindrecht" wonende ooc alhier sijn tsamen getrout op den 4. April ao door attestatie van Vlissingen. Evert Willemsz. ende Eefken Bartelsdr. beijde wonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D.Danielis Demetrij in den houwelijcken staet bevesticht op den 28. Martij ao Hendrick Teunisz. lintwercker van 's-hertogenbossche ende Christijngen Aert van Kerckouvs Dr. van Dordrecht, beijde wonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D.Joh. Becij getrouwt op den 12. April Bernhard Miechielsz. Smit j.geselle van Venlo, gewoont hebbende tot Rotterdam ende Metgen Reynier Busschopsdr. j.dr. van Maeseijck wonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven van D. Joh. Dibbetzij tot Dordrecht ende D. Petri Mosis tot Rotterdam, predicanten, in den echten staet des houwelijcx bevesticht op den 23. Maij Marcus Cornelisz. j.g. van Bergen op Soom ende Hendricsken Jans j.dr. van s' Hertogen-Bossche gewoont hebbende op Mijns-Heeren landt sijn alhier opt voorschrij-ven D.Timothei Wijckentoorn in den echten staet des houwelijcx bevesticht op den 23. Maij Ao Thijs Pietersz. Smit van Venlo gewoont hebbende tot Gorichem ende Anneken Aert Guerts dr. van Dulleken int lant van Gulijck tegenwoordig wonende tot Dordrecht sijn alhier voor onse gemeijnte op voorschrijven D.J. Spiliardi predicant tot Gorichem, ende D.Johannis Dibbetzij, ende D.Gosuini Buijtendijck predicanten tot Dordrecht, in den echten staet des houwelijcks bevesticht op den 23. Maij Ao Wouter Ariensz. jong geselle ende Lijsbeth Arensz jongedochter beijde wonende op Swindrecht sijn getrouwt in Swindrecht den 6. Junij Pieter Hermansz. jonggeselle van Ridderkerc woonende aen den Pruijmdijck onder Henrick-Iden-Ambacht met Anneken Cornelis, weduwe van Leendert Otten woonende alhier op Swindrecht aen de Oude Keet, sijn getrout binnen Dordrecht op den 29. Junij Anno Met attestatie van Hendric-Iden-Ambacht. Theunis Geertsz. van Venlo ende Janneken Aerts beijde wonende tot Dordrecht, sijn alhier in den houwelijcken staet opt voorschrijven D. Joh. Becij bevesticht op den 11. Julij ao Cornelis Jaspersz. jonggeselle geboren van Pieterhoeck ende aldaer woonachtig, ende Lijntgen Cornelisdr. geboren ende woonachtich alhier op Swindrecht sijn getrout op Pietershoeck op den 18. Julij Ao Jan Henri van Hoeij schoenlapper weduwnaer van Jaquemijntgen Stepijns "woonende tot Isselmonde; met Mariken Jacobs van Breskens in Vlaendern weduwe" van Arien Dircksz. Draytr. woonende hier op Swindrecht sijn getrout op Dordrecht op den 20 Julij ao met attestatie van Isselmonde. Frans Rutten jonggeselle ende Janneken Louerts weduwe, beijde woonende tot Dordrecht, sijn alhier in den houwelijcken staet bevesticht opt voorschrijven D.Gosuini Buijtendijck den 29. Augusti Anno Joost Willemsz. jonggeselle van Haerlem, met Marijtgen Geerits jongedr. van Eijndhoven sijn alhier in den houwelijcken staet bevesticht opt voorschrijven D. Jacobi Alberti Camp predicant van Haerlem ende D. Joh. Becij Dienaer des H.Evangely tot Dordrecht op den 12 september Ao Passchier Lowijsz. houtsaeger ende Neeltgen Pieters beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D. Dibbetzij voor dese gemeijnte in den echten staet des houwelijcks bevesticht op den 19. September Pieter Pauwels weduwnaer van saliger Neeltgen Huijberts woonende alhier op Swijndrecht ende Geertgen Goossens jonge dochter van Etten woonende op Dubbeldam is getrouwt met attestatie van Etten op den 31. Octobris 1621 in Swijndrecht. Pieter Cornelisz. Huijsman Jonggeselle van Portugael ende Sara Joris beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D.Danielis Demetrij voor

18 dese gemeijnte in den echten staet des huwelijcks bevesticht op den 24. Septembris Ao Claes Janszoon Verschraag Jonggeselle ende Maeijken Jacob Ewoutsdr. beijde woonende tot Dordrecht sijn hier opt voorschrijven D. Balth. Lijdij voor onse gemeijnte in den houwelijcken staet bevesticht den 5. Decembris Willem Thijsz. ende Hendricsken Pancraesdr. beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D. Goswini Buijtendijck in den houwelijcken staet bevestigt op den 10. Januarij Ao Jacob Gasten Engels soldaet onder de compagnie van Colonel Veer ende Janneken Mathijsdr. sijn voor dese gemeijnte opt voorschrijven D. Lijdij in den houwelijcken staet bevestigt op den 23. Januarij Ao Jan van Lin weduwnaer woonende tot Nieumegen in Gelderlandt ende Pieterken Heindrick Kannegietersdr. j.d. van Heijnsberg woonende tot Dordrecht sijn alhier voor dese gemeijnte opt voorschrijven D. Joh. Smith dienaer des H.Evangely tot Nieumegen ende D. Danielis Demetrij dienaer des H.Evangely tot Dordrecht, in den echten staet des houwelijcx bevestigt op den 27. Februarij Joost Seegerszoon ende Metken Hendricks woonende beijde tot Dordrecht sijn alhier voor onse gemeijnte opt voorschrijven D. Lijdij in den echten staet des houwelijcks bevestigt op den 28. Martij Ao Pierre van Buquoij ende Anna Pels woonende tot Cuelen sijn hier voor dese gemeijnte opt voorschrijven D. Danielis Demetrij in den echten staet des houwelijcks bevestigt op den 10 Aprilis Anno Gillis Janszen ende Maeijken Jans beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier voor onse Christelijcke gemeijnte in den echten staet des houwelijcx opt. voorschrijven D. Goswini Buijtendijck bevesticht op den 10. Aprilis Ao Willem Jacobsz. jonegesel uit de Linde woonende aldaer, ende Pietertgen Jans jongedochter van Papendrecht, woonende alhier, sijn met voorschrijven van D. Bandixio ende ons getrout tot Dordrecht. Den 10. Maij Ao Ernest Pierot, soldaet onder Colonel Famas ende Geertruijdt Jean Jeanledr. beijde uit landt van Luijck getrouwt den 24 Aprilis 1622 door voorschrijven van D. de la Vigne. Rutger Heijsz. Engelsch soldaet liggende in garnisoen tot Dordrecht onder de compagnie van Colonel Veer ende Janneken Jans woonende tot Dordrecht sijn in dese gemeijnte opt' voorschrijven D. Buijtendijckij in den echten staet des houwelijcx bevestigt den 8. Maij Jan Theunissen van Hethuijsen, weduwnaer van Geertruijt Molenaers ende Barbel Willem Ruttendr. j.dr. van Delfft, beijde woonende alhier sijn getrout op den 16. Maij Raphael Coenraets jonggeselle ende Iken Jacobs j.dr. beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier voor de gemeijnte opt voorschrijven D. Lijdij in den echten staet des houwelijcx bevestigt den 16. Maij Hendrick Jansz. van Weset schrijnwercker binnen Dordrecht, weduwnaer van Mariken Cornelis ende Mariken Jacobs j.d. van Swindrecht getrout den 5. Junij: Damis Bastiaensz. Jongman van Swindrecht ende Diricksen Hendriks j.dr. van Leunbroeck, tegenwoordig beijde woonende tot Hardinxvelt sijn ooc aldaer getrout den 19. Junij Jan Tolderweij adelborst onder de compagnie van de Generael Veer uit Engelandt, liggende in garnisoen tot Dordrecht, met Antonetta Beecks van Dordrecht, we. van Johan Rogiers vaendraeger van de selve compagnie in sijn leven, sijn getrout opt voorschrijven D.Goswini Buijtendijck den 19. Junij Jan Jansz. Copijn schoenmaecker Jonggeselle van Aloeze in Vrancrijck, met Neeltgen Jans van der Vesten van Mijnsheerenlandt, weduwe van Aert Cornelisz. Houtcooper, beijde woonende tot Dordrecht, sijn voor onse gemeijnte opt voorschrijven D. Joh. Dibbertzij in den houwelijcken staet bevesticht op den 19. Junij anno Joris Jappel Engels soldaet onder Colonel Veer liggende in garnisoen tot

19 Dordrecht met Mariken Philips Jansdr. j.dr. van Dordrecht sijn opt voorschrijven D. Dan. Demetrij alhier getrouwt den 19. Junij ao Wouter van den Brant schoenmaker j.g. van Herentals, met Ariaentgen Hendrik Hendrickszdr. j.d. van Dordrecht, beijde aldaer woonachtich, sijn opt voorschrijven D. Balth. Lijdij alhier getrouwt op den 26. Junij Ao Willem Jansz. Kraemkint wed.? van Lusenborch ende Magdalena Theunis Gijsbertsdr. van s' Hertogenbosch beijde woonende tot Dordrecht, sijn voor onse gemeijnte in den houwelijcken staet opt voorschrijven D. Balthasar Lijdij bevesticht den 3. Julij Ao Bartholomeus Janss ende Iken Hermanss j.dr. beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier in den houwelijcken staet opt voorschrijven D. Gos. Buijtendijck bevesticht op den 29. Maij ao Corstiaen Jansz. drapenier j.g. van Glabbeec in het landt van Gulich ende Heijltgen Willems j.dr. van Tilborch beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier in den houwelijcken staet opt voorschrijven D. Jodoci Geijsterani predicant tot Gorichem, ende D. Balthasarus Lijdij bevesticht op den 24. Julij Ao Hubrecht Jansz. j.g. ende Catelijne Quintijnsdr. j.dr., beijde woonende tot Dordrecht, sijn alhier in den houwelijcken staet opt voorschrijven D. Danielis de la Vigne Walsse predicant tot Dordrecht bevesticht op den 15. Augusti Ao Jacob Jansz. Jongman van Bergen op Soom ende Aeltgen Arents j.dr. woonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven van D.Danielis Demetrij in den huwelijcken staet bevesticht op den 21. Augusti Ao Lambrecht Lambinon j.g. ende Jeanne Doneau j.dr. beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier opt. voorschrijven D.Danielis de la Vigne in den houwelijcken staet bevesticht op den 11. September Ao Herman Govaerts cleermakers-geselle van Heijnsburch ende Trijnken Dirck Pieterszdr. van Delft, beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier opt vorschrijven D.Joh. Becij in den echten staet des houwelijkx bevestiget op den 9. Octobris Ao Claes Jansz. smitgeselle van Geelkercke ende Hilleken Berten Michielsdr. uit landt van Gulick, woonende beijde tot Dordrecht, sijn van gelijcken denselven optschrijven D.Joh.Becij voor onse gemeijnte getrouwt. Philips Verbrugge ende Catharina Bouten sijn alhier voor onse gemeijnte opt voorschrijven D. Dan. Demetrij in den houwelijcken staet bevestigt op den 13. Novembris Ao Claes Willemsz. j.g. van Rotterdam, aldaer woonachtig, Mariken Geeloff j.dr. van Swindrecht, ooc woonende tot Rotterdam sijn aldaer getrouwt den 4. December Ao Aert Eduwaerts jongman van Swindrecht schiptimmerman tot Dordrecht ende Susanna Pieter Evertsdr. van Dordrecht, sijn ooc aldaer getrouwt op den 26. Decembris Ao Cornelis Claesz. wedr: schipper ende Mariken Jans, wed.e van Jan Goosenss, Arbeijder op straet, beijde woonende tot Dordrecht, sijn alhier getrouwt op den 27. November Ao opt schrijven van Dordrecht. Jan Wibben j.g. ende Ariaentgen Pieters beijde van Swindrecht sijn in den echten staet des houwelijcx bevestigt tot Dordrecht op den 17. January ao Bastiaen Joosten j.g. van Swindrecht ende Neeltgen Meeussen j.dr. van Ridderkerck sijn sijn in den echten staet des houwelijcx bevestigt op den 29. Januarij 1623 tot Ridderkerck. Claes Jansz. smitsgeselle van Geelkercke ende Hilleken Michielsdr. van Doveren int landt van Gulic, beijde woonende tot Dordrecht, sijn alhier in den echten staet des houwelijcks opt voorschrijven D.Joh.Becij bevesticht op den 9. October Joost Jansz. ende Janneken Pietersdr. sijn alhier voor onse gemeijnte opt voorschrijven D.Lijdij in den echter staet des houwelijck bevestigt op den 26. Februarij Ao Jan Janssen ende Janneken Jans, beijde woonende tot Dordrecht, sijn opt

20 voorschrijven D.Buijtendijcky hier getrout den 22. Januarij. Theunis Andriesz. ende Ariaentgen Wouters sijn in den echten staet des houwelijcks voor de gemeijnte alhier bevestigt op den 12. Martij Anno Gillis Bertrams soldaet liggende in garnisoen tot Dordrecht j.g. van Cuijck ende Neesken Cherback Mathijsdr. wonende beijde tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D. Danielis Demetrij voor onse gemeijnte in den echten staet des houwelijcx bevestigt op den 12. Martij Anno Hendrik Barentsz., j.g. ende Janneken Barents, j.dr. beijde woonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D.Lijdij in den echten staet des houwelijcx bevestigt op den 19. Martij Anno Alexander Abernati, Schotsman wed.r van Jacomijntgen Philips Pionier, wonende int Willegen-bosch buijten Dordrecht, ende Anna Adamsdr. van Weijnen uit den Pfals wed.e van Jan Schuts wonende tot Dordrecht sijn van mij getrouwt opt voorschrijven D. Lijdij in de groote Kerck den 23. April Ao Jan Aertsz. Roversz. j.g. ende Sara Theunis j.dr. beijde wonende tot Dordrecht sijn opt voorschrijven D. Lijdij alhier in den houwelijcken staet bevestigt den 30. April Jan Pietersz. Jongman van Swindrecht ende Ariaentgen Leenders j.dr. uit de Linde haere drij sondaechsche proclamatien ofte houwelijcx geboden alhier sonder wederspreken gehadt hebbende sijn getrouwt in de Linde den 7. May Teunis Jansz. ende Aefken Michiels van Aken sijn alhier in den houwelijcken staet opt voorschrijven D. Gosw. Buijtendijckij bevestigt op den 14. Maij anno Cornelis Cornelisz. schuytmaker j.g. ende Leentgen Ariensz. j.dr. beijde van Swijndrecht sijn alhier in den echten staet des houwelijcx bevestigt op den 14. Maij Ao Jan Janssen van Dordrecht schoenmakersgesel ende Hendrixken Sander Joostendr. van Dordrecht sijn getrouwt den 5. Mart Adam van Staveren j.g. ende Margriete van Loo, beijde woonende tot Dordrecht sijn opt voorschrijven D.Dan. Demetrij alhier in den houwelijcken staet bevestigt op den 28. Maij Jan Vonck soldaet onder de Comp.ie van Mr. Wits, liggende in garnisoen tot Dordrecht, geboortich van Wassenburcht uit landt van Gulik ende Aechtgen Cornelis sijn opt voorschrijven D. Demetrij hier in den houwelijcken staet bevesticht den 28. Maij Hermes Pierot geboren van Luijck soldaet onder de Comp.e van Mons. Famas liggende in garnisoen tot Dordrecht ende Geertruijd Jean Jeanledr. van Luijck beijde wonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D. Lavigne in den houwelijcken staet bevestigt op den 12. Junij Glaude Fijkemon geboren van St. Donijs in Vranckrijc soldaet onder de compagnie van Colonel Famas liggende in garnisoen tot Dordrecht ende Catelijne van der Plancke Dircksdr. van Antwerpen tegenwoordech woonende tot Dordrecht sijn hier opt voorschrijven D. Lavigne in den houwelijcken staet bevesticht op den 12. Junij Testes Jaques Braband et Noe Qoeyon. Willem Backer ende Janneken Laurentsz.dr. beijde wonende tot Dordrecht sijn opt voorschrijven D. Lijdij in den houwelijcken staet bevestigt alhier op den 5.Junij ao Andries Grim ende Adriaentgen Jobpen beijde wonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D. Lijdij in den houwelijcken staet bevestigt op den 3. Junij Ao Hendrick van den Velde ende Hendrixken Mathijsdr. beijde wonende tot Dordrecht sijn alhier opt voorschrijven D. Buijtendijckij getrouwt den 5. Junij Ao Pauwels Janss, wedr. van Nimmegen ende Grietgen Thielen j.dr. van Boven uit Landt beijde liggende met haer schip tot Dordrecht sijn opt voorschrijven D. Leonini Leonis predicant tot Nimmegen alhier ten overstaen van Schalc Ariensz. ende Cornelis Ariensz. met die gene die van wedersijden quamen in den echten staet des houwelijcx bevesticht op

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_124_132 Nadere Toegang op inv. nrs 124-132 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende archiefstukken betreffende

Nadere informatie

Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739)

Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739) Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739) 2007 M.J.S.M. van der Zanden Grotenekker 4 5541 DJ REUSEL opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.331.20070713

Nadere informatie

(De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal)

(De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal) Transcriptie van kerkmeestersrekening Sint-Joriskerk (De Guesen worden wel 8 maal genoemd, het woord [familie]wapen wel 14 maal) WE MISSEN VAN HET COPY BLZ. 1 EN 1V, staat wel in het transcript. Bladzijde

Nadere informatie

Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 25 t/m 31)

Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 25 t/m 31) Haarlem, transcriptie gildeboek Schonenvaarders 1416-1646 (deel 25 t/m 31) - bewerkt door diverse personen, coördinatie door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief,

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752

Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752 Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752 - gemaakt door Hein de Vries - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Nieuwpoort Inventarisnummer: 3.II Omschrijving:

Nadere informatie

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel g

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel g Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel g - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC)

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Willem Janszoon Verwer. editie J.J. Temminck

Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Willem Janszoon Verwer. editie J.J. Temminck Memoriaelbouck Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 Willem Janszoon Verwer editie J.J. Temminck bron. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 (ed. J.J. Temminck). Schuyt, Haarlem

Nadere informatie

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1)

Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) NT00001_51O Nadere Toegang op inv.nr 51O uit het archief van het Stadsbestuur Wijk bij Duurstede, 1300-1810 (1) P. Heijmans en D. van Hillegondsberg z.j. Inleiding Het betreft een letterlijke transcriptie

Nadere informatie

Stamboom van Jacques SURMONT

Stamboom van Jacques SURMONT Stamboom van Jacques SURMONT Vooraf: Het Suurmondverleden is boeiend. Hier volgt een overzicht van generaties met de bedoeling dat ieder familielid zich kan plaatsen in het geheel van onze stamboom. Leuke

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds)

Nadere informatie

Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809

Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809 Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809 - gemaakt door Jos de Kloe - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Streekarchief Land van Heusden en Altena Archief: Ambacht

Nadere informatie

Het Geslacht Slooten. Toch wil ik deze informatie vermelden zoals de heer Dinkla deze vond

Het Geslacht Slooten. Toch wil ik deze informatie vermelden zoals de heer Dinkla deze vond 1 Het Geslacht Slooten Samengesteld door Dr. Johanna Patricia Slooten, Costa Rica, December 2007. Alle opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen naar e-mail Yeluka46@yahoo.com Iedereen wil op een bepaald

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Reünie-uitgave Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Nieuw begin van een oude familie Inleiding De 200-ste geboortedag van Pieter de Leeuw van Weenen is aanleiding om alles wat op dit moment over Pieter

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 205 van het Oud Archief (Apostillen 1743-1753) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 O Uitgegeven

Nadere informatie

STREEKMUSEl~\l HOEKSCHE \VAARD HOF",,'EG 13.i274 BK HEl:\ENOORD

STREEKMUSEl~\l HOEKSCHE \VAARD HOF,,'EG 13.i274 BK HEl:\ENOORD . 36 I " il ~ \ ' I; STREEKMUSEl~\l HOEKSCHE \VAARD HOF",,'EG 13.i274 BK HEl:\ENOORD ,,.,.------,. '. -1- September 1985 VRIENDENKRING VAN HET STREEKMUSEUM HOEKSCHE WAARD Redactie en secretariaat Aofweg

Nadere informatie

Huizen en hun bewoners herdgang Spoordonk 1791-1832

Huizen en hun bewoners herdgang Spoordonk 1791-1832 1791-1832 2011-08-30 1/11 Huizen en hun bewoners herdgang Spoordonk 1791-1832 Lijste ofte quohier van alle de huijsen en wooningen van de agt respective hertgangen van Oirschot, mitsgaars de eijgenaars

Nadere informatie

In de kerkelijke boeken van Putten wordt dit huwelijk in 1618 (als Gerrit al overleden is) ingeschreven:

In de kerkelijke boeken van Putten wordt dit huwelijk in 1618 (als Gerrit al overleden is) ingeschreven: Ten Broek Vermoedelijk begin van de familie Ten Broek in Putten Gerrit Aersen van Broeck Overleden: 1615 te Putten Gehuwd met: 26 november 1598 te Putten Stüntgen Aertsen In de kerkelijke boeken van Putten

Nadere informatie

Gerichtssignaat 1721 1730

Gerichtssignaat 1721 1730 Toegang 0152 ORA Gendt (en Erlecom) Inventaris nr. 31 Gerichtssignaat 1721-1730 Het Oud Rechtelijk Archief (ORA) van Stadt en Heerlijkheijt Gendt en Erlecom Gerichtssignaat 1721 1730 Vindplaats: Gelders

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 door ir J. P. Noppen In Gens Nostra van juli/augustus 2002 schreef ik over vier families Van der Mijl uit Dordrecht waarvan

Nadere informatie

De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.)

De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.) Laatste bewerking E.R. van Crugten, 4 February 2014. http://www.crugten.nl erwin@crugten.nl De familie (Van) Bronsveld (Den Haag, Scheveningen, enz.) 1 I. Philippus Johann van Bronsveld/Bronsvelt, * ±

Nadere informatie

KERCKEBOEK HEEGH. van den dorpe GERBEN WIERDA

KERCKEBOEK HEEGH. van den dorpe GERBEN WIERDA KERCKEBOEK van den dorpe HEEGH GERBEN WIERDA Ir G. WIERDA, VLAARDINGEN 2008 INHOUD Voorwoord...5 Inleiding...7 Inhoudsopgaven...9 Inhoud A... 10 Inhoud B... 27 Inhoud C... 30 pag 3 4 Voorwoord De interesse

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden

Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden nr. 82, extra editie verschijnt viermaal per jaar losse nummers f 5,-- achttiende jaargang nr. 2, 12 mei 1994 Zevenhonderd jaar kerkelijk leven in Schipluiden ].W Moerman 2 M idden-delfkrant Redactioneel

Nadere informatie

Jutphaas, index r.k. begraven 1694-1716

Jutphaas, index r.k. begraven 1694-1716 Jutphaas, index r.k. begraven 1694-1716 - gemaakt door Karen Frank - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Archief: Inventarisnummer: Omschrijving: Opmerking: Het Utrechts Archief, Utrecht DTB Jutphaas

Nadere informatie

Grafzerken uit de kerk van Meerle

Grafzerken uit de kerk van Meerle Grafzerken uit de kerk van Meerle De volgende teksten zijn grotendeels opgetekend door onze werkgroep maar slecht leesbare graven zijn aangevuld met notities die we terugvonden in het provinciaal archief

Nadere informatie