Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming"

Transcriptie

1 Ondergetekenden, Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming cursist¹: voorletters: roep adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: vertegenwoordigd door²: adres: postcode + woonplaats: m/v beroepspraktijkvorming-biedende organisatie: adres: postcode +plaats: code leerbedrijf: Friesland College: adres opleiding: postcode + plaats: gelet op: A. artikel en van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), houdende bepalingen met betrekking tot de beroepspraktijkvorming en de totstandkoming van de praktijkovereenkomst; vervangende praktijkplaats; B. de gunstige beoordeling van de beroepspraktijkvorming-biedende organisatie door het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven, als bedoeld in artikel van de WEB; in aanmerking nemende: C. dat onderwijs in de praktijk van het beroep deel uitmaakt van elke beroepsopleiding volgens de WEB; D. dat de deelnemer is ingeschreven bij het Friesland College op grond van een in de WEB voorgeschreven onderwijsovereenkomst tussen cursist en Friesland College; E. dat de door de deelnemer in het kader van deze overeenkomst te verrichten activiteiten een leerfunctie hebben; komen het volgende overeen: 1. De beroepspraktijkvorming maakt deel uit van de opleiding: CREBO-nummer: leerweg: niveau: 2. De beroepspraktijkvorming begint op: en eindigt op: en heeft in effectieve klokuren de volgende omvang: 3. Gedurende de beroepspraktijkvorming heeft de cursist de rechtspositie van: cursist / werknemer. 4. De persoonlijke leerdoelen van de cursist, de vorm en frequentie van de begeleiding alsmede de wijze van beoordelen aangaande de BPV worden vastgelegd in een afzonderlijk document, waarvan het format in de OER is opgenomen. Het ingevulde format maakt onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst. 5. De Algemene bepalingen bij de Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming maken deel uit van deze overeenkomst.

2 6. Aan deze overeenkomst kan een ondertekende en gedateerde Vergoedingen overeenkomst zijn toegevoegd die onlosmakelijk aan deze overeenkomst is verbonden. 7. Aan deze overeenkomst kan een ondertekend en gedateerd Addendum zijn toegevoegd dat onlosmakelijk aan deze overeenkomst is verbonden. Aldus overeengekomen en in 3-voud of 4-voud 3 op opgemaakt te: Namens de beroepspraktijk- De cursist of de wettelijke Namens het vorming-biedende organisatie, vertegenwoordiger van de cursist Friesland College (handtekening) (handtekening) (handtekening) Namens het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, (ondertekening kenniscentrum bij beroepsbegeleidende leerweg) adres: postcode + plaats: (handtekening) Voetnoten bij de Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming ¹ Op alle hieronder vermelde gegevens van de cursist is het Intern Reglement Bescherming Persoonsgegevens van het Friesland College van toepassing. ² Alleen vermelden indien de cursist jonger is dan 18 jaar. 3 Als de overeenkomst betrekking heeft op de beroepspraktijkvorming in het kader van de beroepsopleidende leerweg (BOL) wordt de overeenkomst in 3-voud opgemaakt. Bij de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) wordt de overeenkomst in 4-voud opgemaakt. Toelichting op de Overeenkomst voor de Beroepspraktijkvorming ad 1. ad 2. ad 3. In dit artikel is de formele naam voor de opleiding vermeld. Het genoemde (CREBO)nummer is het nummer dat de opleiding heeft in het Centrale Register Beroepsopleidingen van het Ministerie van O, C & W. De dagelijkse praktijktijd voor de cursist is de werktijd die geldt voor locatie van de beroepspraktijkvorming-biedende organisatie, tenzij anders is overeengekomen. De praktijktijd mag niet in strijd zijn met de arbeidswetgeving met betrekking tot jongeren. Voor vrijaf en verlof gelden de arbeidsvoorwaarden van de beroepspraktijkvorming-biedende organisatie. Deze toelichting geldt alleen voor de beroepsopleidende leerweg (BOL). Hier wordt aangegeven of de beroepspraktijkvorming plaatsvindt in het kader van de Onderwijsovereenkomst tussen de cursist en het Friesland College of (ook) in het kader van een arbeidsovereenkomst tussen de cursist en de beroepspraktijkvorming-biedende overeenkomst.

3 Algemene bepalingen bij de Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming begrippenlijst BPV beroepspraktijkvorming Interne Bezwarencommissie Friesland College, sectie cursisten onafhankelijke commissie waaraan een geschil met betrekking tot de BPV kan worden voorgelegd ten behoeve van een niet bindend advies aan het College van Bestuur Kenniscentrum Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven: landelijke brancheorganisatie met als doel het beroepsonderwijs optimaal te laten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt OER Onderwijs- en Examenregeling van de betreffende opleiding, die voor elke cursist op een toegankelijke plaats op de betreffende opleidingsplaats is in te zien. Artikel 1: doel van de BPV-overeenkomst De BPV maakt onderdeel uit van beroepsopleidingen die in het kader van de WEB door het Friesland College worden verzorgd. Het doel van deze BPV-overeenkomst is het vastleggen van afspraken over de BPV, zodat het uitbreiden van kennis, competenties en ervaring gerealiseerd kan worden. Deze uitbreiding is noodzakelijk voor het voltooien van een beroepsopleiding. Artikel 2: inhoud van de BPV 1. Uitgangspunt is dat de cursist gedurende de BPV werkt aan de voor de opleiding geldende onderwijs- en vormingsdoelen zoals opgenomen in de OER van de opleiding. 2. Aan de BPV ligt een inhoudelijk plan voor de BPV ten grondslag. 3. De OER is voor elke deelnemer op een toegankelijke plaats in te zien. Artikel 3: beoordeling beroepspraktijkvorming 1. De onderwijsinstelling heeft de eindverantwoordelijkheid bij de beoordeling. De procedure van de beoordeling staat beschreven in het onlosmakelijk met deze overeenkomst verbonden document waarin ook de persoonlijke leerdoelen van de cursist alsmede de vorm en frequentie van de begeleiding zijn opgenomen. 2. Het bevoegd gezag betrekt bij de beoordeling van de BPV het oordeel van de BPV-biedende organisatie, met inachtneming van hetgeen daaromtrent is afgesproken. 3. Indien overeengekomen stelt de BPV-biedende organisatie aan het einde van de BPV een rapportage op over het functioneren van de cursist tijdens de BPV bij de BPV-biedende organisatie. 4. De BPV-biedende organisatie verklaart zich bereid beoordeling op de praktijkplaats mogelijk te maken. Artikel 4: deelname examinering De cursist wordt door de BPV-biedende organisatie in staat gesteld deel te nemen aan een eventuele examinering van het Friesland College die tijdens de periode van de BPV plaatsvindt. Artikel 5: aansprakelijkheid 1. De BPV-biedende organisatie is jegens de cursist aansprakelijk voor schade die de cursist tijdens of in verband met de BPV lijdt, tenzij de BPV-biedende organisatie aantoont dat zij de in artikel 7:658, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek genoemde verplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de cursist. 2. Het Friesland College is niet aansprakelijk voor de schade die tijdens of in verband met de BPV door de cursist aan de BPV-biedende organisatie of aan derden is toegebracht. De BPV-biedende organisatie is verzekerd tegen het financiële risico van wettelijke bedrijfsaansprakelijkheid, ook tegenover cursisten/stagiaires.

4 Artikel 6: problemen en conflicten 1. Bij problemen of conflicten die ontstaan in het kader van de BPV neemt de cursist contact op met zijn begeleider binnen de BPV-biedende organisatie. 2. Leidt dat niet tot een oplossing, dan wordt de betreffende BPV-begleider van de onderwijsinstelling ingeschakeld. 3. Als de begeleider binnen de BPV-biedende organisatie, de BPV-begleider van de onderwijsinstelling en de cursist in overleg niet tot een oplossing komen kan, afhankelijk van de aard van het probleem of het conflict, de zaak worden voorgelegd aan de Interne Bezwarencommissie Friesland College, sectie cursisten of kan gebruik worden gemaakt van de algemene klachtenregeling die het Friesland College kent. Artikel 7: problemen en conflicten bij seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of geweld 1. De BVP-biedende organisatie treft maatregelen die gericht zijn op voorkóming en/of bestrijding van vormen van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. 2. In geval van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld, heeft de cursist het recht om de werkzaamheden direct neer te leggen zonder dat dit reden is voor een negatieve beoordeling. 3. De cursist moet de werkonderbreking direct melden bij de begeleider binnen de BPV-biedende organisatie en de BPV-begleider van de onderwijsinstelling. Wanneer dit niet mogelijk is meldt de cursist de werkonderbreking bij de vertrouwenspersoon van de BPV-biedende organisatie of van het Friesland College. Artikel 8: gedragsregels en veiligheid 1. De cursist is verplicht de regels, voorschriften en aanwijzingen na te volgen die binnen de BPVbiedende organisatie worden gegeven in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid. De cursist wordt over deze regels ingelicht. 2. De BPV-biedende organisatie treft, overeenkomstig de Arbeidsomstandighedenwet, maatregelen die gericht zijn op de bescherming van de lichamelijke en geestelijke veiligheid van de cursist. Artikel 9: geheimhouding De cursist is verplicht alles geheim te houden wat hem/haar onder geheimhouding is toevertrouwd, wat hem/haar als geheim ter kennis komt of waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet begrijpen. Artikel 10: afwezigheid De cursist stelt de begeleider binnen de BPV-biedende organisatie en het Friesland College meteen op de hoogte van afwezigheid van de cursist, en van terugkomst na afwezigheid. Voor de afwezigheid tijdens de BPV gelden voor de cursist voorts de regels zoals deze door de BPV-biedende organisatie gehanteerd worden, evenals de regels zoals deze in de onderwijsovereenkomst tussen cursist en Friesland College zijn afgesproken. Artikel 11: beëindiging overeenkomst Deze overeenkomst eindigt: a. door het verstrijken van de termijn waarop deze BPV-overeenkomst van toepassing is; b. wanneer voldaan is aan alle diploma-eisen van de opleiding waarop deze BPV-overeenkomst betrekking heeft; c. wanneer, indien daar sprake van is, de arbeidsovereenkomst tussen de BPV-biedende organisatie en de cursist wordt beëindigd; d. door het beëindigen van de onderwijsovereenkomst tussen de cursist en het Friesland College; e. indien de cursist (voortijdig) het Friesland College verlaat dan wel de cursist door het Friesland College is uitgeschreven; f. bij onderling goedvinden van de BPV-biedende organisatie en cursist, nadat daarover een gesprek gevoerd is tussen de cursist, de begeleider binnen de BPV-biedende organisatie, de BPV-begleider van de onderwijsinstelling en eventueel de vertegenwoordiger van het Kenniscentrum; de uitkomst van dit gesprek wordt schriftelijk bevestigd; g. wanneer de cursist zich, ondanks nadrukkelijke waarschuwing, niet houdt aan de gedragsregels zoals hierboven in de Algemene bepalingen bij deze BPV-overeenkomst genoemd; in dat geval vindt er eerst een gesprek plaats tussen begeleider binnen de BPV-biedende

5 organisatie, de BPV-begleider van de onderwijsinstelling en cursist; de uitkomst van dit gesprek wordt schriftelijk bevestigd; h. indien één der partijen op grond van zwaarwegende omstandigheden beëindiging van deze BPV-overeenkomst noodzakelijk acht en in redelijkheid niet verlangd kan worden de BPVovereenkomst te laten voortduren; i. wanneer het Friesland College, de cursist of de BPV-biedende organisatie de hem bij wet of de BPV-overeenkomst opgelegde verplichtingen niet nakomt; j. door schriftelijke aanzegging van het Friesland College of het Kenniscentrum aan partijen, als het Friesland College en het Kenniscentrum zich ervan hebben overtuigd dat, overeenkomstig artikel 7.2.9, 2 de lid van de WEB, de BPV-plaats niet of niet volledig beschikbaar is, de begeleiding tekort schiet of ontbreekt, de BPV-biedende organisatie niet langer beschikt over een gunstige beoordeling als bedoeld in artikel van de WEB, of sprake is van andere omstandigheden die maken dat de BPV niet naar behoren zal kunnen plaatsvinden. Bij voortijdige beëindiging van de BPV-overeenkomst stelt de desbetreffende partij de andere partijen daarvan schriftelijk op de hoogte. Artikel 12: vervangende BPV-plaats Indien het Friesland College en het betrokken Kenniscentrum na het sluiten van de BPVovereenkomst vaststellen dat de BPV-plaats niet of niet volledig beschikbaar is; de begeleiding tekort schiet of ontbreekt; de BPV-biedende organisatie niet langer beschikt over een gunstige beoordeling (als bedoeld in art van de WEB); of indien er sprake is van andere omstandigheden die maken dat de beroepspraktijkvorming niet naar behoren plaatsvindt of kan plaatsvinden, zorgen het Friesland College en het betrokken Kenniscentrum ervoor dat een toereikende vervangende voorziening zo spoedig mogelijk beschikbaar wordt gesteld. Artikel 13: verlenging Indien de cursist niet binnen de gestelde tijdsduur de BPV met goed gevolg heeft afgerond, kunnen de partijen een gewijzigd praktijkvormingstraject overeenkomen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een addendum dat aan de BPV-overeenkomst wordt toegevoegd. Artikel 14: Nederlands recht Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Artikel 15: slotbepaling 1. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslissen de directies van de BPVbiedende organisatie en het Friesland College in overleg, na overleg met de cursist. Als het gaat om zaken die de verantwoordelijkheid van het Kenniscentrum raken, wordt het Kenniscentrum bij dat overleg betrokken. 2. Cursist en BPV-biedende organisatie verklaren dat zij de documenten waarnaar in deze BPVovereenkomst wordt verwezen en/of die als aanhangsel/addendum aan de overeenkomst zijn toegevoegd, hebben ontvangen en/of daarvan hebben kennisgenomen. 3. Indien van deze overeenkomst een vertaling is uitgereikt dan is bij geschillen over de uitleg van de overeenkomst, de Nederlandse versie doorslaggevend.

6 Addendum behorende bij Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Dit Addendum is verbonden aan de Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming d.d.: (datum invullen), die tevens ondertekend is door de ondergetekenden van dit Addendum. Dit Addendum is alleen rechtsgeldig indien aangehecht aan de bijbehorende Overeenkomst. Ondergetekenden, A. de cursist¹: m/v voorletters: vertegenwoordigd door²: 1 e voornaam voluit: B. de beroepspraktijkvorming-biedende organisatie: naam organisatie: naam vertegenwoordiger: C. Friesland College: D. het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 3 : naam KBB: naam vertegenwoordiger: verklaren in afwijking van/aanvulling op de aangehechte Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming (excl. de Algemene bepalingen) te zijn overeengekomen: * Voor begeleiding wordt verwezen naar bijlage 1. Aldus overeengekomen en in 3-voud of 4-voud 4 op (datum invullen) namens de BPV- de cursist of de wettelijke namens het namens het KBB 3, biedende organisatie, vertegenwoordiger, Friesland College, (handtekening) (handtekening) (handtekening) (handtekening) Voetnoten bij het Addendum behorende bij de Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming ¹ Op alle hieronder vermelde gegevens van de cursist is het Intern Reglement Bescherming Persoonsgegevens van het Friesland College van toepassing. ² Alleen vermelden indien de cursist jonger is dan 18 jaar. 3 Alleen van toepassing bij de beroepsbegeleidende leerweg. 4 Als het addendum/de overeenkomst betrekking heeft op de beroepspraktijkvorming in het kader van de beroepsopleidende leerweg wordt de overeenkomst in 3-voud opgemaakt. Bij de beroepsbegeleidende leerweg wordt de overeenkomst in 4-voud opgemaakt

7 Aanvraag- en afsprakenformulier BPV Inleiding Dit formulier is tevens het aanvraagformulier voor de opmaak van de BPV-overeenkomst en maakt onlosmakelijk deel uit van de betreffende BPV-overeenkomst. Deze afspraken worden tijdens de voorbereiding van de BPV gemaakt door de cursist, de BPV-begeleider van school en de begeleider van de BPV-biedende organisatie, conform het BPV-protocol (bijlage bij de Onderwijs- en Examenregeling). De afspraken gaan over de begeleiding (vorm en frequentie), de persoonlijke doelen van de cursist en de wijze van beoordelen van de BPV (niet zijnde de kwalificerende beoordeling / examinering). Bij de voortgangsgesprekken zijn de cursist en de beide BPV-begeleiders aanwezig. De voortgang wordt schriftelijk/digitaal vastgelegd. Deze gesprekken gaan in ieder geval over: De voortgang van het leren Attitude en houding Afspraken, die bij aanvang van de BPV (o.a. op deze BPV-overeenkomst), c.q. op vorig voortgangsgesprek gemaakt zijn. Er vinden daarnaast op de praktijkplaats begeleidings-/reflectiegesprekken plaats tussen cursist en begeleider van de BPV-biedende organisatie en op school tussen cursist en BPV-begeleider van school. Cursist: NAAM Cursist-nummer: ov-nummer Crebo: nummer Opleiding: naam opleiding De begeleiding De begeleiding van de cursist door de school wordt verzorgd door: Naam: NAAM VAN DE BPV-BEGELEIDER VAN SCHOOL Te bereiken via: TELEFOONNUMMER en via: BPV-biedende organisatie De begeleiding van de cursist door de BPV-biedende organisatie wordt verzorgd door: Naam: NAAM bpv-biedende organisatie Adres: adres bpv-biedende organisatie Postcode: postcode Woonplaats: woonplaats Naam: NAAM BEGELEIDER bpv-biedende organisatie Te bereiken via: TELEFOONNUMMER en via: Stage periode Van: DATUM 20 tot DATUM 20 Aantal uren per week: AANTAL Aantal uren per periode AANTAL Aanvraag- en afsprakenformulier BPV 2012/08 KvK Nr pagina 1 van 2

8 De inhoud van de BPV (Geef hier een korte beschrijving van de doelen/leerafspraken over kennis, houding en vaardigheden. Denk hierbij aan: af te ronden kerntaken, werkprocessen, stageverslagen, BPV-boek, houding en attitude en mate van zelfstandigheid/ zelfsturend vermogen.) Er vinden vanaf de start van de BPV AANTAL; MINIMAAL 2 voortgangsgesprekken plaats na AANTAL weken, na AANTAL weken, AANTAL (aanvullen in overeenstemming met aantal voortgangsgesprekken) De beoordeling In de laatste 2 weken van de BPV wordt er een afrondend (beoordelend) gesprek over de beoordeling van de BPV georganiseerd tussen cursist, begeleider van de BPV-biedende organisatie en de BPV-begeleider van school. Dit gesprek vindt plaats op DATUMRANGE INVULLEN VALLEND BINNEN DE LAATSTE 2 WEKEN VAN DE BPV De beoordeling wordt gemaakt op grond van: (Geef hier een korte beschrijving waarop de cursist beoordeeld wordt en op grond waarvan deze BPV met een voldoende is afgerond. Denk hierbij aan: af te ronden kerntaken, werkprocessen, stageverslagen, BPV-boek, houding en attitude en mate van zelfstandigheid/zelfsturend vermogen. (Zie ook de doelen/leerafspraken.) De beoordeling van deze BPV wordt schriftelijk en digitaal vastgelegd. overige opmerkingen Naam coach/begeleider Friesland College NAAM Voor akkoord handtekening coach/begeleider HANDTEKENING Datum aanvraag: DATUM Dit formulier inleveren bij de Cursisten Administratie Alleen een volledig ingevuld formulier wordt verwerkt. Aanvraag- en afsprakenformulier BPV 2012/08 KvK Nr pagina 2 van 2

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, cursist¹: overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming voorletters: 1 e voornaam voluit: adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: sofinummer: vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BPV-blad

Algemene voorwaarden BPV-blad Algemene voorwaarden BPV-blad 1. Randvoorwaarden 1.1. De leerlingenraad van het Hout- en Meubileringscollege heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van het Hout- en Meubileringscollege en de

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Praktijkovereenkomst Kenmerk: BO 20120828-jlj081 Versie

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d. 03.03.16 Inhoud 1 Opleidingsblad praktijkovereenkomst (versie 1) 3 2 Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst 5 3 Addendum:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Hierna te noemen de onderwijsinstelling.

Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Hierna te noemen de onderwijsinstelling. Student nr: Ondergetekenden: 1. De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd door :, vestigingsdirecteur mbo vestiging te: Hierna te noemen de onderwijsinstelling. 2a. De student

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Ondergetekenden: Komen het volgende overeen:

Praktijkovereenkomst. Ondergetekenden: Komen het volgende overeen: Praktijkovereenkomst Ondergetekenden: Student Achternaam : Haringman Voorletters : J. Voornaam : Jasmijn Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 4 december 1997 Geboortegemeente : Huizen Adres : Huizermaatweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres

Leerwerkovereenkomst. De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres Leerwerkovereenkomst De Starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : :

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV / BBL. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV / BBL 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

Servicedocument Stages in het mbo

Servicedocument Stages in het mbo Servicedocument Stages in het mbo Samengesteld door Stichting van de Arbeid, AWVN, MBO Raad, Colo en JOB en ondersteund door de ministeries van OCW en SZW, december 2006 Servicedocument Stages in het mbo,

Nadere informatie

Informatiegids beroepspraktijkvorming

Informatiegids beroepspraktijkvorming Informatiegids beroepspraktijkvorming Informatiegids beroepspraktijkvorming ID College Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Wat is beroepspraktijkvorming? 4 2 Wettelijke kaders en landelijke afspraken 5 2.1 Accreditatie

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Contractnummer:. Ondergetekenden: 1. stichting Gilde Opleidingen, gevestigd te Roermond, en ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen Gilde Opleidingen, en 2.

Nadere informatie

BPV overeenkomst + Aanvraag- en afsprakenformulier Afspraken: De Cursisten Administratie (CA) zorgt voor:

BPV overeenkomst + Aanvraag- en afsprakenformulier Afspraken: De Cursisten Administratie (CA) zorgt voor: BPV overeenkomst + Aanvraag- en afsprakenformulier 2012-2013 De Cursisten Administratie (CA) zorgt voor: Het aanmaken van de BPV-overeenkomst in noise (KRD) Het laten ondertekenen van de BPV-overeenkomst

Nadere informatie

Voor en achternaam Geslacht Functie E-mailadres

Voor en achternaam Geslacht Functie E-mailadres De Starter Naam Adres Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres : : : :

Nadere informatie

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding.

Regeling BPV. De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Regeling BPV 1.1 Begrippen De student: de persoon die is ingeschreven bij Kronenburgh Beroepsopleidingen voor het volgen van een opleiding. Kronenburgh Beroepsopleidingen: Het bevoegd gezag en verantwoordelijk

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer adres KVK nummer

Naam Voor en achternaam Adres Geslacht Postcode en plaats Functie Telefoonnummer  adres KVK nummer De starter Naam Adres Postcode en plaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer Geslacht Geboortedatum BSN-nummer E-mailadres En: Het leerbedrijf Vertegenwoordigd door Naam Voor en achternaam Adres Geslacht

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden vormen samen met het BPV-blad de praktijkovereenkomst als bedoeld in artikel WEB.

De Algemene Voorwaarden vormen samen met het BPV-blad de praktijkovereenkomst als bedoeld in artikel WEB. Praktijkovereenkomsten Algemene Voorwaarden Geldig per 1 augustus 2016 Geldigheid en inwerkingtreding Deze Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST

ONDERWIJSOVEREENKOMST ONDERWIJSOVEREENKOMST Ondergetekenden: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar in de persoon van Rob Smink en de deelnemer hierna te noemen: de deelnemer

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND

ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND ALGEMENE BEPALINGEN STAGEOVEREENKOMST ROC van FLEVOLAND Uitgave : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Auteur : E. Fischer, DOI Traject OR ROCvA : n.v.t. Traject OR ROCvF : n.v.t. Traject CSR ROCvA en

Nadere informatie

Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College

Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College Informatiegids Beroepspraktijkvorming ROC ID College Versie 0.3 december 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding...4 1 Wat is Beroepspraktijkvorming?...4 2 Wettelijke kaders en Landelijke afspraken...4 Accreditatie...4

Nadere informatie

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen;

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen; ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSOPLEIDING NIMETO UTRECHT Ondergetekenden: 1. De onderwijsinstelling Nimeto Utrecht gevestigd Smijerslaan 2, te Utrecht te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Stichting

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ENTREEOPLEIDING HKS COHORT

ONDERWIJSOVEREENKOMST ENTREEOPLEIDING HKS COHORT DOCUMENTSOORT ONDERWIJSOVEREENKOMST ENTREEOPLEIDING HKS COHORT 2016-2017 Opleidingsblad De komende periode gaat u als deelnemer een opleiding volgen bij de Lentiz onderwijsgroep. Deze opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616 Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal 2014-2015 CROHO: 34616 Ondergetekenden 1. De student, verder te noemen werknemer/student Naam : Roepnaam of voorletters : Adres : Postcode en plaats : Geboortedatum :

Nadere informatie

Servicedocument Stages in het mbo

Servicedocument Stages in het mbo Servicedocument Stages in het mbo Samengesteld door Stichting van de Arbeid, AWVN, MBO Raad, Colo en JOB en ondersteund door de ministeries van OCW en SZW, december 2006. In december 2009 is de tekst voor

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Onderwijsovereenkomst BBL

Nadere informatie

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS 1. De beroepspraktijkplaatsbiedende organisatie - Bedrijf :.... - Adres :... - Postcode :... - Woonplaats :... hier vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

Informatiegids beroepspraktijkvorming

Informatiegids beroepspraktijkvorming Informatiegids beroepspraktijkvorming Cohort 2016 Informatiegids beroepspraktijkvorming 2 Informatiegids beroepspraktijkvorming ID College Cohort 2016 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat is beroepspraktijkvorming?

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs,

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, 2015-2016 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 2.1 2.2 Jan 2013 Jun 2014 Jul 2014 Juli 2015 07-01-2016 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Toevoeging bindend studieadvies Entree opleiding (C) Vaststelling College

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Informatiegids Beroepspraktijkvorming mborijnland. Cohort 2017

Informatiegids Beroepspraktijkvorming mborijnland. Cohort 2017 Informatiegids Beroepspraktijkvorming mborijnland Cohort 2017 BEROEPSPRAKTIJKVORMING INFORMATIEGIDS 1 Inhoud Inleiding 3 1. Wat is beroepspraktijkvorming? 4 2. Wettelijke kaders en landelijke afspraken

Nadere informatie

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Terborg, Betreft: leer-arbeidsovereenkomst. Geachte heer, Hierbij bevestigen wij de afspraak met betrekking tot het gezamenlijk opleiden van een leerling in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) In uw

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2013-2014 Vastgesteld door College van Bestuur : 10 juni 2013 Kenmerk CvB : U13.00438 OW 99 Instemming Studentenraad : 18 juni 2013 I. Inleiding MBO Utrecht wil

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Voorwaarden praktijkovereenkomst

Voorwaarden praktijkovereenkomst Voorwaarden praktijkovereenkomst Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Strekking overeenkomst... 2 Artikel 3 Inschrijving opleiding... 2 Artikel 4 Verplichtingen partijen... 2 Artikel 5 Aansprakelijkheid...

Nadere informatie

Examenovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Examenovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Examenovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Opleidingsblad examenovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Algemene voorwaarden examenovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 3 studentenraad op 5 juni 2013 treedt

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te geschieden. Een leerling is immers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer..

ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer.. ONDERWIJSOVEREENKOMST nummer.. Opleidingsblad Aan de inschrijving van de student bij het Friesland College ligt een overeenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs tussen

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

Voorwoord. Beste deelnemer,

Voorwoord. Beste deelnemer, BPV-informatiemap Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de voorbereiding op de BPV, de BPV zelf,

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) - De studentenraad van ROC Friese Poort heeft ingestemd met de model onderwijsovereenkomst van ROC Friese Poort - Op deze

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Algemeen - De Studentenraad heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst; - Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; - In gevallen

Nadere informatie

OVEREENKOMST WERKPLEKLEREN

OVEREENKOMST WERKPLEKLEREN Betrokken partijen, 1. Eindhoven School of Education, verder te noemen ESoE, onderdeel van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) vertegenwoordigd door Mw. Drs. M. Gardenier Opleidingscoördinator

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST

STAGEOVEREENKOMST Specifieke Lerarenopleiding KU Leuven Academisch Vormingscentrum voor Leraren Krakenstraat 3 - bus 5205 3000 Leuven STAGEOVEREENKOMST 2016-2017 Preservicetraining (stage) Specifieke Lerarenopleiding Gegevens

Nadere informatie

6. Format detacheringsovereenkomst

6. Format detacheringsovereenkomst Invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 6. Format detacheringsovereenkomst Gegevens medewerker Naam medewerker BSN Adres en woonplaats Telefoonnummer E-mail Gegevens uitlener Uitlenende organisatie

Nadere informatie

BPV-Handboek Markiezaat College 2015-2016

BPV-Handboek Markiezaat College 2015-2016 BPV-Handboek Markiezaat College BEROEPSPRAKTIJKVORMING INFORMATIE VOOR PRAKTIJKOPLEIDERS EN STUDENTEN GEBASEERD OP HET MBO PROTOCOL 2015-2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 2 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Doel en

Nadere informatie

BPV-informatiemap. BPV-informatiemap

BPV-informatiemap. BPV-informatiemap BPV-informatiemap BPV-informatiemap Schoolinformatie Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Arcus OOK, maart 2015 Pagina 1 van 12 VOORWAARDEN De Centrale Studentenraad van Stichting Arcus College (hierna te noemen: Arcus) heeft ingestemd

Nadere informatie

BPV-informatiemap. BPV-informatiemap

BPV-informatiemap. BPV-informatiemap BPV-informatiemap BPV-informatiemap Schoolinformatie Voorwoord Beste deelnemer, In deze BPV-map komen alle belangrijke zaken aan de orde die voor jouw Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van belang zijn; de

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Het All Inn Kapperscollege gevestigd te Alkmaar te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2)

LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2) LEERWERKOVEREENKOMST Studie & Werk - Associate Degree-opleiding 1,2 2013-2014 (LWO-S&W-AD 1,2) Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool

Nadere informatie

Samenwerking sport en onderwijs voor contractonderwijs maart

Samenwerking sport en onderwijs voor contractonderwijs maart SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN SPORTBOND EN ONDERWIJSINSTELLING INZAKE HET OPLEIDEN VAN SPORTLEIDERS (inzake sporttechnische opleidingen in het kader van contractonderwijs) Samenwerking sport en onderwijs

Nadere informatie