stichting Oudheidkamer ReeuwHk REEUWIJKSE BRONNEN deel 8 Waarder Rechterlyk archief I 712

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting Oudheidkamer ReeuwHk REEUWIJKSE BRONNEN deel 8 Waarder Rechterlyk archief 1692 - I 712"

Transcriptie

1 stichting Oudheidkamer ReeuwHk REEUWIJKSE BRONNEN deel 8 Waarder Rechterlyk archief I 712

2 A Rechterlyk arch ief WAARDER ARA, inv. nr. 15 regesten van akten samenstelling: medewerkers Stickting Oudheidkamer Reeuwyk Collectiez o Comguterbestand met ruim personen o Brondooumenten o Naslagwerken, waaronder een groot aantal periodieke genealogische uitgaven o Familieadvertenties en bidprentjes, zowel papier als digitaal. Reeuwiikse bronnen. o % reeuwiik.nl/qenealogie 01 algemeenhtml Gevestigd in het Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk Oudeweg NM Reeuwijk, tel

3 de Rechterlijk Archief WAARDER nr 15 Hiervan de akten A.R.A. Den Haag,toegang Fol 1 15-A-1692 Coram(in aanwezigheid van,voor) NICOLAAS van der HOSTEDE,Schout en GERRIT BREEDIJK en TIJS WOERDENSZ,Schepenen van Waarder comp JACOB KIP Mr Timmerman te Woerden.Hij verkoopt aan DIRK PIETERSZ KEYSER te Barwoutswaarder 1/3 part in 8m lands het erf,daar het huis op gestaan heeft,hem aangekomen als ook RAMP,eerder gehuwd met JAN door huwelijk met EMMITJE DIERTEN GIJSBERTSZ RAMP van wie zij het geerfd heeft,zijnde bouw-,weyen hooiland gelegen in Korte Waarder,waarvan de 2 andere derde parten behoren aan LEENDERT GIJSBERTSZ RAMP.Strekkend voor uit den _Rijn tot_achter,aan_de_gnaaflijkh idslanden,bel ten O voor de en9ten'w kinderen van JAN DIRKSZ PAUW Kapel,achter ten O GEELOF GIJSBERTSZ RAMP,ten W JACOB KRIJNEN ROMEYN. Volgen de gegevens betreffende lasten en servituten. De prijs 600gld is voldaan. Fol Comp JAN JANSZ VAN VLIET wonend te Bodegraven. Hij heeft verkocht aan zijn zwager KORNELIS AERTSZ VRIJENHOEF won Zd-zijde van Bodegraven 2m 150 roeden land op het W-einde van Waarder str uit de Wetering,die aan de Wierxkade ligt tot achter aan het land van de wede van WOUTER DIRKSZ van der NEUT. Bel ten Z de wede van WILLEM LOOY en ten N JAN WILLEMSZ VAN VLIET. Normaal belast,prijs 425 gld is voldaan. Fol Schout HOFSTEDE,GERRIT HOOGENDOORN en TIJS WOERDENS,Schepenen Comp AERT JANSZ VAN REEWIJK,nomine uxoris(in naam van zijn vrouw) voor hem zelve en GERRIT KORNELISSEN en PIETER CLAESZ van der NEUT en nog voorn.aert JANSZ in opdracht van GOOLTJE KLAASZvan der NEUT en JAN-en ROELOF STEEHOUWER voor hen zelven en hun innocenten meerderjarige broer HEINDRIK STEEHOUWER.Zij verkopen voor de helft aan de A kinderen van AAFGEN KORNELIS,verwekt bij JAN KLAASS in't HOUT met namen KLAAS,MAARTEN,MARRIGJE en KORNELIS, alle meerderjarig,een stuk land van Am gelegen in het O-einde van Waarder,str uit de Oosteijnder Weteringe tot aan de Papenkooper Landscheidinge.Bel ten O en W de wede van JAN KLAASSE in't HOUQ de moeder van de kopers. De prijs h00gld is voldaan. Fol Comp AERT JANSZ VAN REEUWIJK n.u. voor hem selve,gerrlt KORNELISZ en PITER KLAASZ van der NEUT en AERT JANSZ VAN REEUWIJK nog met procuratie van GOOLTJE KLAAS van der NEUT gepasseerd voor Notrs ANTHONY VAN RHIJN te Bodegraven op 3-A-1691 en JAN en ROELOF STEEHOUWER voor hen zelve en voor HEINDRIK STEEHOUWER,hun innocenten broeder. _1_

4 AERT JANSZ VAN REEUWIJK,GERRIT CORNELISZ en PIETER CLAAS'van der NEUT verkopen 16m en de overige comparanten 7m land met huijs, berg en schuur aan KORNELIS WILLEMSZ POLS en zijn 3 zonen,met name GIJSBERT,CORNELIS en BARENT CORNELIS POLS,medecomparerende.De hofstede is gelegen in het Westeijnde van Waarder,waarvan de 16m zijn belent ten O BALTEN WILLEMSZ BOEREFIJN en te W de wede van WOUTER DIRKS van der NEUT,str heidslanden af tot achter aan bel.ten W de Heer ZWARTENDIJK de hele 23m v66rvan de Graaflijkde langeruijeweidse landscheiding, Belast met de gebruikelijke lasten en servituten. De prijs 2000 gld is betaald. Fol 5 Copie JAN en ROELOF STEDEHOUWER hebben mede voor hun innocente broer HEINDRIK wonend op Rietveld~onder»Woerden geleend van HEINDRICK TOMISSEN TECCOP te Haastrecht een som van 5000gld.Zij hebben deze schuld nog niet geheel afgelost en zouden nu genoodzaakt zijn hun laatste bezit openbaar te verkopen.zij kunnen echter het bezit van hun innocenten broer niet verkopen zonder toestemming van het Hof van Holland.Zij verzoeken het Hof om toestemming om deze hun schuld te kunnen aflossen.het Gedaan goederen te mogen verkopen om Hof heeft toestemming gegeven F Comp.KORNELIS WILLEMS POLS met zijn 3 zoons met namen GIJSBERT,KORNELIS en BARENT KORN.POLS.Zij bekennen CASTELEYN,Bedienaar des Goddelijken schuldig te zijn aan JACOBUS Woords te Gouda 2000gld,die dienen moetenvoor de betaling van 23m land op heden door hen gekocht.zij beloven "haar noijt te sullen behelpen met de uijtvlugt van te seggen geen gelt ontfangen te hebben,maar integendeel voort gebruick te betalen een rente van 4 gld 10stv per honderd gld.zij zullen binnen 2 jaar de schuld aflossen"in grof silver gelt" Indien zij op tijd aflossen en rente betalen zonder zich te beroepen op oorlog,wateroverlast of iets dergelijks dan behoeven zij slechts 4% rente te betalen.als onderpand dienen de 23m land,die zij gekocht hebben int Westeijnde van WAARDER en hun overige bezit. In de marge: Op 6-A-1743 heeft NEELTJE CORNELIS HOOYBOUW,wede van GIJSBERT CORNELIS POLS een kwitantie getoond,ondertekend door ADRIAEN DE GRANDE gehuwd met EVA MARIA CASTELEIJN,enige dochter van JACOBUS CASTELEIJN sa,als bewijs,dat de schuld is afgelost. Fol Comp.JAN-en ROELOF STEDEHOUWER,mede voor hun broer HENDRIK en verkopen aan LUCAS RUIJFFELAAR en MERRIGJE ARIENS EL,wonend op het dorp Waarder 2m 1h land in het Westeijnde van Waarder bel,ten O de Weteringe en de Papenkade,ten W KORNELIS DE JONG,ten N Juffr,de LANGE. Prijs 450 gld. _2_

5 Fol Comp PIETER KLAASS van LEIJEN,JAN WILLEMSZ VERHAAR en CORN WILLEMSZ van BREUKELEN en KLAAS WILLEMSZvan den BERG,als procureur van de erfgenamen van NEELTJE JANS VERHAAR wede van JACOBUS BILET overleden in Bodegraven.Zij verkopen aan PIETER JANSZ BERGSHOEF wonend op Bekenes 1m 2h land gelegen op het kerfland van Waarder.Be1 Z AAGJE PIETERS,ten W dekoper ten O de weduwe van GENIUS FONTEIN. Prijs 350 gld is voldaan. Fol 10 Copie Comp voor JOHAN CRABETH notrs te Gouda de volgende getuigen:lijsbeth CORN METSELAAR wede van HAGEN JANSZ HOOGENDOORN wonend tegenwoordig in Kattendijkblok van Gouderak ter eenre en GERRIT HAGEN HOOGENDOORN wonend Langeweyde met KORNELIS HAGEN HOOGENDORN en RUIJSCH CORNELIS LOOIJ gehuwd met MACHTELTGEN HAGEN HOOGENDOORN,beide te Waarder,kinderen en erfgenamen van HAGEN *JANSZ a' ` Hooctunoonhetef anide refz15 de2zij nebben in der minne de boedel gedeeld.lijsbet krijgt enige stukken land in Gouderak en 6m in Waarder. De anderen krijgen samen enige grondstukjes in Waarder. Gedaan te Gouda 10-A-1692 Zie ook fol 32 dd k Fol Comp de Hr LAURENS DE LANGE Advocaat te Rotterdam.Hij verkoopt aan Mej ELISABETH van der HOEM wede de Heer PIETER DE LANGE med.docts,5m land gelegen op Korte bel ten O de wede van ARIEN WILLEMSZ BRABANDER,ten W JACOB sloot van de kinderen van HUIJBERT STEHOUWER. Prijs 42Ogld is voldaan. van Waarder PIETERSZ VERHOOG,str voor uit de Bekenesser wetering tot de halve Fol Wij JAN VERMIJ,Schout(tekent),JACOB JACOBS BENSCHOP(tek) en PIETER KOOPERDRAAD(merk),Schepenen van Barwoutswaarder en Bekenes en NICOLAAS van der HOFSTEDE(tek)Schout,GERRIT JANSZ HOOGENDOORN(tek) en GERRIT CORNS BREDIJK(merk),schepenen van Waarder verklaren,dat gecompareerd is de Hr ADRIAAN DE LANGE Med Doct wonend te Rotterdam.Hij verkoopt aan Mej ELISABETH van der HOEVE wede van PIETER DE LANGE 1hm 5hont land met de huysinge en het getimmerte etc gelegen op Barwoutswaarder(13m 2h) Waarder (1m 3h).Tesamen met hm hh leenland te leen van de HRN Staten 's lands van Utrecht als HRN van Montfoort,maakt dit een hofstede van ca 19m 3h land,str voor van het jaagpad tot achter aan de Waardsendijk,bel ten O GIJSBERTUS GRIFFIOEN en ten W JAN PIETERSZ DE GROOT of zijn navolgers. Prijs totaal 2150 gld is voldaan. Fol Comp als boven De Hr ADRIAAN DE LANGE verkoopt aan MEJ ELISABETh VAN DER HOEEE 5m 3h land,waarvan 4m gelegen zijn op Barwoutswaarder met huijs berg,schuur etc en 1m 3h in het Oosteijnde van Waarder,str de hm voor van de hoogen Rijndijk tot agter in de oude Weteringe toe en de 1,5 m sijn strekkende voor uijt de Oude Wetering tot agter aan de Waardsendijk.bel ten W CORNS JANSZ HOOGHOUT,deze landen zijn pro quota belast met het nog resterende capitaal tot opbouw _3_ en

6 van de nieuwe windwatermolen.verder de gewone lasten. Prijs 550 gld is voldaan. Fol Coram NICOLAAS van der HOFSTEDE,Schout,GERRID JANSEN HOOGENDOORN en GERRIT LAMBERTS GROENENDIJK,Schepenen comp CORNELIS PIETERSSE van MUIJEN,procuratie hebbend van de gesamentlijcke erfgenamen van GRIETJE ENGELS VERHAGEN,mede voor sich se1ven.hij transporteert aan JAN CORNELIS in 't HOUT en zijn zuster ANNETJE in't HOUT EEN VIERDE part leggende in 1m 5h land gelegen in het Westeijnde van Waarder,bel ten O ARY JANSZ SNOECK,ten Z de ruijgeweijdse landscheijdinge,ten W DIRK WILLEMS POLS en ten N de westeijnder Wetering.Comp nog PIETER JANS van LEEUWEN,mede-erfgenaam,hij verkoopt aan JAN CORN in't HOUT sijn 5,5 hond,leggende met het bovengenoemde land in een weer van 5 en een halff mergen._ Het land is belast met de gebruikelijke lasten. Prijs van het 1ste perceel~51gldjen<van het 2de 120g1d is betaald. Fol 16 Copie van bovengenoemde machtiging Comp voor NICOLAAS van SCHELLINGERHOUT,Schout,GIJSBERT PIETERS van DAM en GERRIT LEENDERTS VERMIJ,Schepenen van den Ambachte van Outshoorn en Gnephoek:CORNELIS SYMONSZ van HEIJNINGEN,NIESJE CORN in't HOUT,AART JACOBS VERHAGEN,WILLEM CORN in't HOUT,PIETER JANS van LEEUWEN,JANNETJE JACOBS VERHOEF alle voor haar selven en mede voor MAARTEN JACOBS VERHOEF,JACOB JASPERS VERHOEF en JAAPJE VERHAGEN verder nog PIETER JANSZ van LEEUWEN medevoogt over GRIETJE JANS encornelis PIETERSZ vanleeuwen en MAARTEN DIRKSZ LELYVELD als voogd over PIETER en ANNETJE JASPERS VERHOEF,alle erfgenamen van GRIETJE ENGELS VERHAGEN.Zij machtigen KORNELIS PIETERSZ van MUIJEN.Zie vorige akte. Gedaan Schellingerwout Fol Alsoo uijt kragte van sekere provisionele sententie gewesen bij den Geregte van Waarder ten voordele van de Heeren Regenten vant Arme Weeshuijs tot Amsterdam Eijsers en triumphanten jegens de kinderen van PIETER GERRIT FLOREN met namen LEENDERT,KORNELIS en MERRITJE PIETERS van VLIET,gedaagden in dato 22 July 1692 door AALBERT ROOSEBOOM,Geregtbode,van Waardeqha 4 son-en merktdaagse als in Waarder)is bij executie en met den geboden so in Woerden palmslag t.o.v.schout en Schepenen tot Waarder in 't openbaar geveijlt op 6 Sept 1692 aan GERRIT FLOOREN OUDENES,de helft van derdhalf(=2 ) morgen land,waarvan de wederhelft toebehoort aan de kinderen van ANNETJE PIETERS van VLIET,gelegen in het Westeynde van Waarder,be1 ten wedersijden WILLEM BALTENS BOEREFIJN,str voor van de Waardse Wetering tot agter aan de Wierken toe,sijnde dit land vrig eigen Xatromonieel goed.volgen de koopvoorwaarden. Rfijs 14Ogl is vol aan. Fol Coram NICOLAAS van der HOFSTEDE,Schout,TYS WOERDENS en GERRIT LAMBERTS GROENENDIJK,Schepenen comp KORNELIS WILLEMS van der KROEG,meerderjarig en KORS KORNSS van der KROEG ALS voogt over EMMETJE WILLEMSZ van der KROEG en JAN WILLEMS van der KROEG,al1e nagelaten kinderen van WILLEM KORN van der KROEG verwekt bij ANNETJE PIETERS van VLIET,mede comparerende voor de _4_

7 eene helfte en GERRIT FLOREN OUDENES voor de wederhelfte U eijgenaars van het nagenoemde stukje land.zij verkopen aan GERRIT HAGENS HOOGENDOORN derdhalf mergen lands gelegen in het Westeijnde van Waarder,belending zie vorige akte. Prijs 28h gld is voldaan. Fol Coram NIC van der HOFSTEDESchout,WOUTER BARENTS en LODEWIJK OPBROEK,Schepenen tot Waarder comp ARIEN JANSS en JAN JANSZ GROENENDIJCK,soonen van AALTJE ARIENS laatst wede van PIETER KLAASZ SCHELLING,wonend aan de Driebruggen,dewelke voor haar selven en voor haar minderjarige suster NEELTJE JANS GROENENDIJCK en met last van hun Moeder,soo voor haar selve en als voogdesse van haar onmondige kinderen,benevens JOHANNES JANSZ SCHELLING,wonendiin 's mijn Hrn Land(MIJNSHERENLAND),mede comparerend als bloedoom en voogd over het onmondige kind van PIETER KLAASZ SCHELLING(akte Nan procuratie ).Zij»venkopen aan JAN WILLEMS BOEREFIJN, wonend in het Wésteinde van Waarder,ca 3m bezit,sijnde wey,hoyals hennipland,bel Z WILLEM DAMEN HOOGENES en N de Hr ADRIAAN WITTERT Oude te Rotterdam,str uijt de Westeijnder Weteringe tot in de Weteringe toe.vrij en onbelast. Prijs 500 gld is voldaan. Fol 21 Copie van de procuratie voor EVERARD van STAMMEN,Schout WILLEM WILLEMS VERHOEF en LEENDERT JANSZ JONGER,Schepenen van de Langeweijde,op 28 februarius Fol Coram NIC van der HOFSTEDE,Schout,JAN IN't HOUT en LODEWIJK OPBROEK Schepenen tot Waarder comp PIETER JANSZ VERMIJ en verkoopt aan JACOB HOLENDER sekere huijsinge met getimmerte, bepotinge etc opde Zijdelkade in het Westeinde van Waarder,vrij en onbelast.prijs 250 gld is voldaan. Fol Comp JACOB HOLLANDER tegenwoordig wonend ontrent Haarlem en verkoopt aan KLAAS EVERTS van ROSSUM,zijn zwager,sekere huijsinge(zie vorige akte) Prijs 250 gld is voldaan. Fol 24 1h Comp Mr GIJSBERT COSTERUS Secrts van 't Groot- Waterschap Woerden en JOHANNES MOSCH,Med Doctor in qualitate als testamentaire voogden van de nagelaten kinderen van GIJSBERTUS GRIFFIOEN en KATHARINA DE WITH EL overleden te Woerden.Zij hebben op 7 December 1693 verkocht aan Mej ELISABETH van der HOEVE Wede van de Heer PIETER DE LANGE van wiens wegen TIJS JANSEN, desselfs bediende,comparerende de koop accepteerde van 1,5m land gelegen op het Oosteijnde van Waarder,bel aan weerszijden Mej de LANGE zelf.belast als gebruikelijk. Prijs 80 gld is voldaan. _5_

8 A Fol Comp als boven en verkopen aan HOFSTEDE,schepen en raad van Oudewater en Schout ca 8m land op het Oosteijnde van Waarder,str van de broekerlandscheijdinge bel teno HENDRIK JANSZ ten W de zoon van HEIJNDRICK EVERTSZ. Prijs 250 gld is voldaan. NICOLAASuvander van Waarder de dijck af tot MOLENVELD, en F01 26 Coram NIC van der HOFSTEDE,Schout KORNELIS LAUWEN PAUW(merk) en KORNELIS HAGEN HOOGENDOORN(tek)Schepenen comp als boven en verklaren op verkocht te hebben aan KLAAS,MAARTEN en KORNELIS en MARRITJE IN t HOUT,kinderen van AEFGEN KORNELIS en JAN KLAAS IN't HOUT sa 5m 3hond land in het Oosteijnde van Waarder bel ten O GIJSBERT HEINDRICKSZ en ten W HUBERT van GORCUM.Over de kade van dit land vermag volgens contract van de wede van HEINDRICK EVERS en hare erven te rijden en drijven tot op de j0udewatersen broek,des_moet de,weduwe die kade uijt alle schouwe houden en blijft het bout op die kade staande aan dit land,welk hout de weduwe en haar ervenook moeten uijtbloten en overbaggeren Verder de gebruikelijke lasten. Prijs 525 gld is voldaan op 30-A-1694 F % Schepen is nu PIETER GEELOFSZ BERGHOEF i.p.v KORNELIS HAGENDOORN. Comp KORNELIS AARTSE VRIJENHOEF,wonend Bodegraven en verkoopt aan zijn schoonvader JAN JANSZ van VLIET te Bodegraven,mede comparerend 2m 150 roeden land gelegen op het Westeijnde of Korte Waarder str uijt de wetering tot agter het land van de wede van WOUTER DIRKSZ van der NEUT,bel ten Z de wede van WILLEM LOOY en ten W JAN WILLEMS van VLIET. Prijs 225 gld is voldaan. F Alsoo uijt kragte van de sententie gewesen bij den Geregte van Waarder ten voordele van de Hr Regenten van 't Arme Weeshuijs te Amsterdam,eijsers en triumfanten jegens de kinderen van PIETER GERRIT FLOREN met namen LEENDERT,KORNELIS en MERRIGJE PIETERS van VLIET gedaagden in dato 22 July 1692 door AALBERT ROOSEBOOM Geregtsbode van Waarder(zie fol 17 dd ) openbaar zijn verkocht op aan de Hren Regenten van bovengenoemd Weeshuis(van welkers wegen de Hr WIGBOLT MUIJLMAN en KORNELIS VERPOORTEN de koop hebben getekend) 8m erfpagtlands in erfpagt gehouden van het capittel der Kerke St PIETER te Uijtregt op een jaarlijkse last van 9 keurvorsten goudguldens voor dato deses gemunt,ofte zo veel daar voor als de goudgulden voors koopen mag in elken tijd der betalinge,te betalen op St Pietersdag ad Cathedram in ieder jaar.de 8m zijn gelegen int Westeijnde van Waarder str van de Westeijnder Weteringe tot aan de landscheijding van de ruijgeweijde,bel ten 0 JAN JOOSTEN of nu WILLEM BALTENS BOEREFIJN en ten W de wede van Hr PIETER DE LANGE. Comp mede de voors ROOSEBOOM(die voor soo veel des noot sijfen eenigszins gelden kan)het land aan de Hrn Regenten transporteerdei De prijs 225 gld is ontvangen door Secr MOSCH en weer gedistribueert, daarmede ontervende de kinderen van PIETER GERRIT FLOREN. _5_

9 Fol Schepen GERRIT ROOSEBOOM ipv PIETER GEELOFS BERGHOEF., Comp Mej ENGELTJE van WIERINGEN weduwe van Mr PIETER ZWARTENDIJK te Woerden en verkoopt aan den Heer MATHEUS van WIERINGEN,haar broeder wonend te Amsterdam 9m hooy-als weyland in het Westeijnde van Waarder in 2 percelen(7 en2m),het 1ste perceel bel ten O Mej ASSENDELFT te Leiden en ten W de Heer BREDIUS,predikant te Pijnacker;het 2de perceel ten 0 Mej ASSENDELFT en ten W de Heer BREDIUS.Normale lasten.prijs van 600gld is voldaan. Fol Comp Mej ENGELTJE van WIERINGEN WEDE VAN Mr PIETER ZWARTENDIJK wonend te Woerden en verkoopt aan PIETER van WIERINGEN en WILHELMUS LOMANUS Predikant bij de Remonstranten te Nieukoop,haar broeder en zwager resp.een hofstede met huijs berg etc en 16 m land op het Westeijnde van Waarder in 2percelen (12 en 4m).Ophet eerste perceel staat het gebouw,str voor van de Waardse dijk tot de halve sloot van de ruijgeweijdse kade, bel ten U de wede van Ds MOSCH7té Woerden en ten W de wede van PIETER DE LANGE tot Gouda,het 2de perceel bel ten O Ds BREDIUS tot Pijnaken en ten W Juff ASSENDELFT te Leiden. Prijs 1500 gld is voldaan. Fol Nu schepen KLAAS JANSEN in't HOUT(tek)ipv KORNELIS LAUWEN PAUW. Comp LIJSBET KORNELIS METSELAAR wede van HAGEN JANSZ HOOGENDOORN won Kattendijkblok te Gouderak.Zij transporteert in gevolge van de verkoop op aan KORNELIS HAGENS HOOGENDOORN wonend Oosteijnde van Waarder 6m land gekomen uit de boedel vanhagen JANSZ HOOGENDOORN en de compt,dit perceel is haar toebedeeld bij de boedelscheiding voor Notrs CRABETH te Gouda op Het percel strekt uijt de halve wetering af tot de Papekooper landscheiding,bel ten 0 KORNELIS PIETERSZ BERGSHOEF en ten W de Graaflijkheidslanderijen. Prijs 1000 gld is voldaan. Fol Comp GERRIT HAGENS HOOGENDOORN te Waarder en RUIJSCH LOOY gehuwd met MAGTELD HAGENS HOOGENDOORN en verkopen aan KORNELIS HAGENS HOOGENDOORN haren broeder en zwager resp mede wonend op het Oosteijnde van Waarder 2 derdeparten in 2 weren lands samen 6 en een halff mergen,waarvan het ander derde part de acceptant behoort.bel ten N GERRIT JANSEN HOOGENDOORN en ten Z de Graaflijkheid.Prijs 1083 gld en 6 stv is voldaan. Fol Comp DIRK ZWARTENDIJK,0udt Kameraar vant Groot Waterschap Woerden en verkoopt aan GERRIT HAGENSZ HOOGENDOORN een hofstede met huijs en 2 bergen en 25 m land op het Westeijnde van Waarder,waar de koper al enige tijd op woont. De 22m strekken voor uit de halve Waarderwetering tot agter aen de ruijgeweijdse landscheijdinge,bel ten 0 KORNELIS POLSc.s. en ten W PIETER JANQEN van der VELDE,de andere 3m gelegen over de dijk str uijt de halver westeifher wetering tot achter het land van de erfgenamen van den Hr van BERKENRODE,bel 0 de voorn.pols en W de HR Regenten van't arme Weeshuijs te Amsterdam.Het land is normaal belastde prijs 3400gld is betaald met 1300gld contant en een custingbrief van 21oogld. _7_

10 Fol Schuldbekentenis van GERRIT HAGENSZ HOOGENDOORN Zie vorige akte.de rente op de custingbrief bedraagt 3,5% In de marge:comp Mr ABRAHAM BOOGAART,Oud-Burgermeester van Woerden en DIRK ZWARTENDIJK,Secretaris van Montfoort,Schout van Waarder,mede voor hun broeders en zwagers,de Heer GIJSBERT SWARTENDIJK,predikant te Hoorn en LEENDERT SWARTENDIJK koopman in wijnen te Rotterdam,als erfgenamen van de Heer DIRK SWARTENDIJK. Zij bekennen de voors. som van 2100gld ontvangen te hebben, zodat de schuldbrief is geroijeert.datum Getekend door de getuigen LEENDERT JILLIS? BOSMAN en DIRK WOUTERSE van der NEUT. Fol k Comp DIRK PIETERS KEYSER wonend Bodegraven en verkoopt aan KORNELIS PIETERS KEYSER,sijnen broeder wonend op Barwoutswaarder de helft van tiendhalff(=9 ) morgen in't Oosteijnde van Waarder,waarvan 1,5m belend wordt ten O BARENT POLSybPuikeP en ten W d»hp~jqhannes»santvoort te Rotterdam, de andere 8m str voor uit de halve Waardse Wetering tot aan de Broekker landscheijdinge,bel ten O de Heer SCHAAP tot Amsterdam en ten W Mej ELISABETH ZWAANSWIJK tot Waarder,het land is vrij en onbelast,behalve met de normale lasten. 500gld is voldaan. Koopsom van Fol Voor NIC van der HOFSTEDE,Schout,DIRK WOUTERS van der NEUT(tek) en GERRIT JANSEN VAN DORPE(merk),Schepenen comp Mej ELISABETH van der HOEVE wede van PIETER DE LANGE en verkoopt aan JAN GERRITS BOER,won op het Westeijnde van Waarder 3,5m land aan de Groenendijk,bel ten N de koper en ten Z de erfgenamen van de Heer van BERKENROODE.Normaal belast. Koopsom van 35Ogld is betaald. Fol Voor NIC van der HOFSTEDE,Schout,CORNELIS ARIENS NOORLANDER(tek) en DIRK van der NEUT,Schepenen comp ZWEER CORNELIS van den BOOGAART,man en voogd van MARIA GIJSBERTS ODIJK, ARIS CORN van der WAART man van BELIJTGEN GIJSBERTS ODIJK, HUIBERT CORN TURENHOUT,weduwn van METGEN GIJSEN ODIJK,als vader van MERRITJE HUIBERTS TURENHOUT,als erfgenamen van KORNELIS GIJSEN ODIJK.Zij verkopen aan WILLEM THOEN,Oud-Burgermeester en Schepen van Woerden een schuldrentebrief van 400gld ten behoeve van KORNELIS GIJSEN VAN ODIJK en ten laste van CORJELIS AARTSE van der ZWAAN,gepasseerd ten overstaan van Schout en Schepenen van Waarder met als onderpand 15m hh land in het Oosteinde van Waarder.Volgen rente-en aflossingscondities. Fol Comp voor NIC van der HOFSTEDE,Schout,JAN GERRITS BOER en GERRIT JANSZ VAN DORPE,Schepenen PIETER DIRKSZ GROENENDIJK,won W-eijnde van Waarder.Hij is JACOB SIJMONSZ PEL, won in't Land van Steijn 2600gld schuldig.het betreft 2 schuldbrieven op naam van DIRK JANSEN GROENENDIJK,vader van de comparant, tbv JACOB SIJMONSZ PEL,de eerste dd en de 2de in dato ,gepasseerd voor Notrs STRAFFINTVELD te Gouda.Volgen rente-en aflossingscondities.pieter stelt als onderpand 10m 3h land in het W-eijnde van Waarder en zijn overige roerende en onroerende goederen. _3_

11 Fol Comp voor JAN VERMEIJ,Schout,LEENDERT TEUNIS SNATER en JAN BEUKELSZ VERMEIJ Schepenen van Barwoutswaarder en Bekenes,NICOLAAS van der HOFSTEDE,Schout,KORNELIS ARIENS NOORLANDER en JACOB FLOREN JONGEDOORN Schepenen van Waarder Mr GIJSBERT COSTERUS,Secr van het Groote Waterschappe vanwoerden met procuratie van de Hr VINCENT PAATS.Hij verkoopt aan de Hr ADRIAAN VAN GROENENDIJK,Secretaris van Gouda,een huijs met 2 bergen schuur,bepotinge en beplantinge op 22m land op Barwoutswaarder en nog 5h in't Oosteijnde van Waarder thans gebruikt door DIRK KOOPERDRAAD,str voor uit de Rijn tot inde Wetering van Waarder, bel ten O de wede van PIETER DE LANGE en Mr HUIBERT VAN GORCUM te waarder en ten W de kinderen van de Hr GIJSBERT GRIFFIOEN EN ACHTER MEVR DE RAAT in 's Gravenhage.De hofstede is normaal belast.dekoopsom van 2875gld is voldaan. Volgt een kopie van de procuratie verleend aan GIJBERT COSTERUS op bij GERARD BLOKKERUS,Notrs te ROTTERDAM door Mr VINCENT PAATS ADRIAANSZ won te Rotterdam. Fol Comp voor Nic van der HOFSTEDE,Schout,JAN WILLEMS van VLIET(tek) en TYS WOERDENS,Schepenen van Waarder JAN JANSZ van VLIET won Weylant van Bodegraven en verkoopt aan BEUKEL JANSZ DE JONG de helft van 45m hooi-en hennipland gelegen in Korte Waarder,bel ten N JAN WILLEMSZ van VLIET en ten»z de wede van WILLEM LOOIJEN,ten W de kade van de Dubbele Wierikken en ten O de wede van WOUTER DIRKSZ van der NEUT. Belast met de normale lasten.koopsom van 65Ogld is voldaan. In de marge: JAN WILLEMS van VLIET en BEUKEL JANSZ DE JONG verklaren het recht van overpad geregeld te hebben. Fol Comp voor Nic van der HOFSTEDE Schout,WOUTER BARENTSZ(tek) en PIETER DIRKSZ GROENENDIJK(tek),Schepenen BALTEN WILLEMSZ BOEREFIJN won te Sluipwijk en verkoopt aan JAN WILLEMSZ BOEREFIJN,sijn broeder,een derde part in 125m land int W-eijnde van Waarder,waarvan 1/3 part aan JAN WILLEMS BOEREFIJN behoort en het andere derde part aan de weeskinderen van PIETER WILLEMSZ BOEREFIJN hun broer.volgen de belendingenzde Hr ADRIAAN WITTERT,het Weeshuijs van Utrecht en JASPER GIJSEN KAMERIJK. Normaal belast.koopsom van 350gld is voldaan. Fol Q Comp HENDRIK MOLEVELT en verkoopt aan KLAAS, MAARTEN,KORNELIS en MERRIGJE int HOUT kinderen van AEFGEN KORNELIS verwekt bij JAN KLAASZ int HOUT hm land in't O-einde van Waarder hem comparant aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders, str voor uit de Oosteijnderwetering tot achter aan de Broeker landscheidinge bel ten O de wede van PIETER DE LANGE,ten W NICOLAAS van der HOFSTEDE chout.normaal belast.koopsom van 400g1d is voldaan Fol Voor Nic.van der HOFSTEDE,Scho0ut,DAEM PIETERS NOORLANDER(merk) en BARENT POLS(merk)comp Doctor JOHANNES MOSCH Secrt van Waarder als curator over de geabandonneerde boedel van KORNELIS AARTSE van der ZWAAN en MERRIGJE DIRKS van WAARDER,in leven egteluijden.hij verkoopt aan KORNELIS HAGENSZ HOOGENDOORN hm land int Oosteinde van Waarder. _g_

12 Fol Comp Doctor JOHANNES MOSCH,Secrts van Waarder als curator over de geabandonneerde boedel van KORNELIS AARTSZ van der SWAAN en MARRIGJE DIRKSZ mitsgaders GIJSBERT KLAASZ van LEEUWEN.zij hebben verkocht aan LAMBERT LAMBERTSZ GROENENDIJCK een hofstede met betimmeringe etc em 17m hh land in het O-eijnde van Waarder.Hiervan bezat KORNELIS AARTSZ van der SWAAN 2/3 van de betimmeringe en beplantinge en 11m hh land,het overige is eigendom van genoemde GIJSBERT KLAASZ van LEEUWEN.Strekkende dit land voor van de kerflandse wetering af tot aan de Papekooper landscheidinge toe.bel ten O Mevr HESTER BERNARDS Wed van de Heer VERGEER en ten W de wede van de Heer PIETER DE LANGE en Schout HOFSTEDE.Alles belast als gebruikelijk. De koopsom 1683gld is voldaan. Fol Voor Nic.van der HOFSTEDESchout,DIRK CORNELIS RAMP en LUCAS RUIJFFELAAR Schepenen van Waarder comp DIRK WILLEMS -POLS;eigenaar.voor lee.de helft~vanwde hierna te noemen landerijen en huijsinge}kornelis WILLEMSZ POLS;den jongsten,dirk WMS POLS en KORNELIS WILLEMSZ POLS,den oudsten,voor zich zelf en HEINDRIK PIETERSZ WOERDEN en DIRK KLAASZ STOLWIJK,vader en voogden over de 3 nagelaten kinderen van GRIETJE KLAASZ STOLWIJK,verwekt bij HENDRIK PIETERSZ WOERDEN,alle erfgenamen van MERRIGJE WILLEMS POQS,voor de andere helft.zij verkopen aan KORNELIS KORNELIS POLS mede comparerend,een hofstede met 7m land daarbij gelegen,nu bewoond door DIRK WILLEMS POLS,str voor van de Groenendijk tot achter aan de ruijgeweijdse landscheiding,bel ten O Jonkheer JOHAN BOOT in 's Gravenhage en ten W het Weeshuijs te Utrecht. Alles belast als gebruikelijk.kornelis KORNELIS POLS moet zijn Oom DIRK WILLEMS POLS "bij hem behouden en versorgen van alles wat tot onderhoud van sijn lighaam behoort sijn leven lang gedurende".de koopsom van 700gld is voldaan. DIRK CORN RAMP zet een merk,luicas RUIJFELAAR tekent Fol Comp KORNELIS KORN POLS.Hij is schuldig aan JAN WILLEMSZ BOEREFIJN en WOUTER BARENTSZ tesamen de som van 700gld,geleend geld.rente 28gld/jaar.Volgen aflossingsvoorwaarden Onderpand zijn hofstede en land (zie vorige akte)in de marge: Heden 9 Augustus 1723 comp voor Secrt en Schout van Waarder JAN WILLEMS BOEREFIJN,eigenaar van de helft van bovengenoemde 700 gld en BARENT-en GERRIT WOUTERSZ GROENENDIJK,kinderen van WOUTER BARENTSZ GROENENDIJK voor zich zelve en voor hun zwager JACOB JANSZ NIEUWERKERK gehuwd met LIJSBETH WOUTERSZ GROENENDIJK erfganaam van de andere helft.zij verklaren,dat de schuld geheel is afgelost. Fol Voor Nic van der HOFSTEDE,Schout,GERRIT ROOSENBOOM(tek) en LUKAS RUIJFFELAAR,Schepenen compareerde GERRIT JANSEN HOOGENDOORN en verkoopt aan KORNELIS HAGENS HOOGENDOORN 3m 5h en 25 roeden land,str voor uit de kerflandse Wetering tot in de Oosteijnder wetering toe,bel O KORNELIS van den BERG en W de koper.belast als gebruikelijk,koopsom van 175 gld is voldaan. _10_

13 Fol Wij,GIJSBERT COSTERUS,waarnemend Schout van Barwoutswaarder,LEENDERT TEUNIS SNATER en JAKOB JAKOPSZ BENSCHOP Schepenen van Barwoutswaarder en Bekenes en Nic van der HOFSTEDE Schout,DAEM PIETERS NOORLANDER en GERRIT ROOSEBOOM,Schepenen van Waarder doen kond,dat voor ons gecompareert is Juffr ELISABETH van der HOEVE wede en erfgename van PIETER DE LANGE,in leven Med doct te Gouda.Zij verkoopt aan de Heer HUBERT RIJKEVORSEL brouwer te Rotterdam volgende hofsteden en landerijen. 1) 21m bouw-,weij-en hooijland met betimmeringe,bepotingedaarop staande,str voor uit de Rijn tot achter aan de Diemerbroeker landscheidinge,gelegen op Barwoutswaarder en Waarder respektive,bel ten O de Hr GLAUDE LOUIS DE SURMONT en ten W de transportante,vrij en onbelast. het O-eijnde van str voor uijt de 2) 6m bouw-en weijland te Barwoutswaarder str voor van de Hoogen Rijndijk tot achter aan de Nieuwe Wetering,in welkeémorgen inschiet een boomgaartjen en hoogkampjen behorende de kinderen van JAN DIRKSZ RlJSEVELT,waarover het voorsz perceel een vrij overpad fheeftaomte mogen jagen en draven,bel a.»f ten O de landen van de kinderen van JAN DIRKSZ RIJSEVELT;ten W de kinderen van MELSEN JASPERSZ. 3) Ontrent 7m hhond bouw-weij-en hooijland op Barwoutswaarder Rijn tot achter aan de Barwoutswaarder landscheiding bel ten O de navolgers van MELSEN JASPERS en ten W de Heer GLAUDI VAN SURMONT. h) 1m hh land op het O-eijnde van Waarder str uit de Waardse Wetering tot agter aan de landen van JAN CORNS in de Oudewaterse broek,bel ten O de Heer JACOB WEVELIGHOVEN en ten W HEINDRICK JANSZ of zijn navolgers.deze 1m land van de nazaten van MELSEN JASPERS volgens koopcedulle dd 17-h-1653 tussen CORNS JANSZ VERWOERT en JAN LEENDERTS HOOGMOLENVELT. 5) 10m 3h en 50 roe bouw-en weijland op Barwoutswaarder en nog 1m 1h in het O-eijnde van Waarder,samen 10m hh en 50 roeden str voor uit de hh hebben vrij overpad over een kampje Rijn tot achter aan de Waardsendijk bel ten O DIRK GIJSBERTSZ,PIETER DE LANGE voorn.en de kinderen van JAN DIRKSZ RIJSEVELT en ten W dezelfden. 6) 3h land op Barwoutswaarder,binnen en buitendijks,waarop een pannebakkerije gestaan heeft,bel ten O en W de transportante. 7) 8half hond land op Barw.waarder str voor uit de Rijn,bel als boven 8) een hofstede met huijs,berg en schuur met 17m land in het O-eijnde van Waarder,bel ten O de erfgenamen van DIRCK KORSZ RIJSEVELT en ten W de navolgers van de Hr JOHAN VAN WEVELINGHOVEN. 9) 1hm 5h land met huijsinge en getimmerte enbeplantinge op Barwoutswaarder en het O-eijnde van Waarder(resp 13m 2h op Barw. en 1m 3h in Waarder)uijtmakende met hm hh leenland te leen gehouden van de Heren Staten van Utrecht als Heren van Montfoort een hofstede van ca 19m 3h,str voor van het jaagpad-of trekpad tot agter aan de Waardsedijk,bel ten O GIJSBERT GRIFFIOEN en ten W JAN PIETERSZ DE GROOT of zijn navolgers. _11._.

14 10) ca 11m 5h land op Barwoutswaarder,bel ten 0 de voorn.wede de LANGE en ten W de Hr ADRIAAN van GROENENDIJK. 11) 5m 3h land (hm op Barw.met huijs en berg en 1m 3h tefwaarder) bel ten O de landen onder 10) vermeld. 12) 1%m op het 0-eijnde van waarder,bel aan weerszijden de landen hiervoor vermeld,zijnde de hofstede en landerijen vrij en onbelast. Verder de normale lasten.de koopsom van gld is voldaan. DAEM PIETERS NOORLANDER zet een merk,de anderen tekenen. Fol Copie Wij Mr GIJSBERT COSTERUS bij procuratie van den Heere WILHELM HOOFT Bailjuw van Woerden,waarnemend het Schoutampt,JAN BEUKELSZ VERMIJ, JACOB JACOBSZ BENSCHOP en JAN HUIJGEN VOORDOUW,schepenen van Barwoutswaarder en Bekenes en NICOLAAS van der HOFSTEDE,Schout DAAM PRS NOORLANDER en BARENT KORNELISZ POLS,schepenen van Waarder verklaren dat comp KORS HUIJGEN,WILLEM HUIJGEN,NEELTJE HUIJGEN, NEELTJE GEERLOFS en GERRITJE GEERLOFS RIJSEVELT en verkopen aan BOUWEN,LEENDERI en JAN RIJSEVELT<5negende parten in 16m hh land op Barwoutswaarder en in 7m op het O-eijnde van Waarder,het eerste str voor uijt de Rijn tot in de Oude Waardse Wetering,bel ten 0 de Heer SURMONT en ten W de Hr RIJKEVORSEL te Rotterdam en het land te Waarderstr voor uit de Oudewaardse Wetering tot in de Broeker landscheijdinge toe,belent als boven.normaal belast. Koppsom van 125Ogld is voldaan. Fol LAMBERT LAMBERTS GROENENDIJK(tek) is nu schepen Comp TYS PIETERSZ WOERDENS wonend te Waardenvoogd over het nagenoemde weeskind.hij is OOTJE HEINDRIKS GEESDORP,minderjarige dochter van HEINDRIK GEESDORP,overleden aan de Kattenbroekerdijk van wiens wegen GERRIT DRIEHUIJS,haar medevoogd,mede compareerde 600gld schuldig wegens geleend geld.volgen de leenvoorwaarden. In de marge: op is de schuld geheel afgelost. Fol Voor Nic.van der HOFSTEDE,Schout,LAMBERT LAMBERTSZ GROENENDIJK en PIETER KORNELIS PAUW Schepenen comp MARRITJE LAMBERTSZ,eerder wede van DAEM PIETERSZ van der LEE en nu van JASPER GIJSEN KAMERIJK,geassisteerd met LEENDERT DAMEN van der LEE,haar soon.zij verkopen aan GERRIT Floren OUDENES te Waarder een hofstede groot 9m 3h lands met huijs,berg etc in het W-eijnde van Waarder,tegenwoordig door partijen bewoond,str voor van den Eijgen van ADRIAAN WITTERT,koopman te R'dam tot achter in de Ruijgeweijdse landscheijdinge,bel ten O JAN WILLEMS BOEREFIJN en ten W de Hr DANIEL BERNARD te Amsterdam.Als gebruikelijk belast. De koopsom van 1050gld is voldaan. Fol Nu is LUKAS RUIJFFELAER schepen. Comp AALBERT- en GERRIT ROOSEBOOM voor haar selven,als ook voor JAN ROOSEBOOM en de kinderen van DIRK- en KORNELIS ROOSEBOOM verder nog ARIEN ROOSEBOOM en GERRIT SPIJKER getrouwd met ARIAENTJE ROOSEBOOM,kinderen van PIETER ROOSEBOOM in leven getrouwd met MERRIGJE ARIENS,alle erfgenamen van IJSBRANT AELBERTSZ ROOSEBOOM.Zij verkopen aan de Diakony tot Waarder een huijs met eerf op het dorp van Waarder,daar aan de ene sijde LUKAS RUIJFFELAER en aan de andere sijde het overpad naar desselfs land _12_

15 gelegen zijn.(zie de eigendomsbrief voor Schout en Schepenen gepasseert op ).Als gebruikelijk belast. De koopsom van 90 gld is voldaan. Comp als boven.jacob FLOOREN en HAGEN PIETERSZ KLAREN en JACOB ROMEIJN,diaconen van de Kerk te Waarder.Zij verkopen aan GERRIT ROOSEBOOM huijs en erve zie vorige akte. 90 gld is voldaan. Koopsom van Fol Comp voor Nic van der HOFSTEDE,Schout en JAN KORNELIS in't HOUT en TYS WOERDENS,Schepenen ARIEN JACOBSZ ZAAL,man en voogd van GEERTJE WOUTERS van der NEUT, wonend Kamerijk Mijsijde.Hij is MEES JANSZ van't RIET,wonend suijdsijde van Bodegraven 1500 gld schuldig,geleend geld.rente Bgld 15stv per 100gld_Volgen verdere condities. ARIE stelt als onderpand een hofstede groot 14m land met huijs berg15e1:c`g Waard'er";`iiaa'r`o»p DIRK WOUTERS van der NEUT zijn zwager woont,str voor van de Bekenesse Weterijng tot aan het land van Secrts REELAND toe,bel ten O de Heer van HOEDRINGEN en ten W de wede van WILLEM LOOIJ.Deze hofstede is hem compt bij de boedelscheiding tussen MERRIGJE van STOLWIJK,sijn vrouws moeder, DIRCK WOUTERS van der NEUT,sijn swager,en hem zelf te beurt gevallen Alles onbelast,nadien(=omdat) het capitaal a 2500 gld,dat ten behoeve van PIETER JACOBSZ van den ENGE in 1685 daarop is gevestigt, aan diens erfgenamen is afgelost. Fol 63 Op 17 Juny 1703 comp ARIEN JACOBSZ SAAL,exhiberende den voorenstaende originelen francijnenbrief op 3 plaetsen doorsneden sijnde,mitsgaders het transport van dese schuldrentebrief,staende pag 70 en 71 hier aanvolgende,welke MEES JANSZ van't RIET op den 8 Meij 1699 hadde getransporteert aan JAN PIETERSZ van der SWAEN, wonende op de Bree in den lande van Woerden,in dorso,van welke transportbrief de voorn. van der SWAEN bekende van de gehele som in desen vermelt,voldaen te sijn,waeromme deselve alhier werd geroyeert,gecassert ende vernietigt,sonder dat hij van der SWAEN ten opsigte van Capitael of renten iets meerder te pretenderen hadde.actum en bij ons getekent op den 17 Junij Fol 64 Copie Op heden sijn wij MERRIGJE WILLEMSZ van STOLWIJK,wede van WOUTER DIRCKSZ van der NEUT ter eenre;arien JACOBSZ ZAAL getrout met GEERTJE WOUTERSZ van der NEUT en DIRCK WOUTERSZ van der NEUT,kinderen van WOUTER DIRKSZ en MERRIGJE WILLEMSZ van STOLWIJK ter andere,in minne en vriendschap bij forme van lootinge ofte boedelscheijdinge als volgt overeengekomen.dat MERRIGJE WILLEMSZ in eigendom zal houden 9m erfpachtland,gelegen in Waarder aan de Swartendijk,bel ten O KORNELIS POLS en ten W de Graaflijkheit Ruijgeweijdse str voor uijt de Westeijnder Wetering tot aan de landscheiding.deze 9m zijn uitgegeven door het Capittel van St Pieter te Utrecht tegen een jaarlijkse pacht van 29 gld 14 stv. Dat GEERTJE WOUTERS in eigendom krijgt een hofstede met huis en berg etc en 14m land gelegen in Korte Waarder daar DIRK WOUTERS _.13...

16 nu op woont(zie vorige akten).dehypotheek van 2500gld is door vererving overgegaan op KORNELIS RAMP te Bodegraven als man van TRIJNTJE TEUNISZ van der ENGE.Deze schuld neemt ARIEN JACOBSZ nu op zich. Dat DIRK WOUTERSZ VAN DER NEUT zal krijgen het vee,koeien,haaf, bouwgereedschap,linden(:linnen) en wol,het lijfgoed van uitgezonderd.de ploeg krijgt ARIEN ZAAL.Na het overlijden van MERRIGJE WILLEMS Z van STOLWIJK krijgt GEERTJE de 9m land,bij haar vooroverlijden erven de kinderen van GEERTJE. Ondertekend door:merghen WILLEMS,DIRK WOUTERS van der NEUT, ARIEN JACOBSZ ZAAL. F zijn moeder VOOP Nic van der HOFSTEDE,SCh0ut,JAN GERRITS BOER(tek) en BEUKEL _JANSZ de JONG(tek),SchepenenWoomQM EBBIT FLOREN OUDENES won. wleiajlfldekfah` 4w aah-de`i4ierii iv erékoopn ~ ' aanf.jan WILLEMS BOEREFIJN een hofstede groot 9m 3h land,met huis etc in het W-einde,nu bewoond door GERRIT FLOREN OUDENES,str voor van den Eijgen van ADRIAAN WITTERT,koopman te R'dam,tot achter aan de Ruijgeweijdse landscheiding.bel ten O de koper en ten W de Heer DANIEL BARNARD tot Amsterdam,a1s gebruikelijk belast. De'koopsom van 1250gld is voldaan. F Schepenen zijn nu:ruljsch LOOIJ en JAN KORNELIS in't HOUT. COMP Mr JOHAN van der POL,Secrts van den Capittele van St Pieter te Utrecht en verkoopt als zodanig aan FREDERIK MAMUCHET van HOEDRINGEN,mede Canunijk Capitulair derselve Kerke,het land specterende(=behorende?)tot de Vicarie St Johannis Evangelista in Cripta,nl 14m weij-en hooijland in het Oost-eijnde van Waarder,gelegen in 21 m,waarvan 7m DIRK KORSZ RIJSEVELT behoren. Bel ten O de Hr SURMONT te Amsterdam en ten W de Hr HUIJBERT RIJKEVORSEL,brouwer te Rotterdam.Het land wordt nu gehuurd door NEELTJE RIJSEVELT of haar erfgenamen tot Petri ad Cathedram 1700.Als gebruikelijk belast.koopsom van 600g1d is voldaan. Fol 68 Copie Ds Decan BORRE van AMERONGEN,MAMUCHET,D LEEUW,UIJTTEWAEL,WIJCK, HALMAEL,UIJTTEWAEL,D GOY,GERVE,D Leeuw,VAN ROYEN. D Ed Eerwaarde Heeren Decanen Caple van St Pieter hebben mij Secrts gemachtigd om uit hun naam te transporteren het land behoord hebbend aan de Vicarije van St Joannis Evangelista in Cripta aan de Heer MAMUCHET van HOEDRINGEN. GET J v POLL Fol 69 A Schepenen KLAAS in't HOUT en ROCHUS JACOBSZ OOSTROM (merk) comp TEUNIS GERWERTSZ DEKEN wonend te Nieuwkoop,voor zich zelve en voor zijn zuster JANNETJE GERWERTSZ DEKEN gehuwd met JAN JANSZ wonend onder Esselijkerwoude en nog TEUNIS LUGTENBURG.Zij verkopen ieder 1/3 part in hm land en zo tesamen 2/3 part aan BARENT POLS die zelf het laatste derde part bezit en getrouwd was met JANNETJE GIJSBERTSZ HEULESTEIJN.Deze hm liggen inhet O-eijnde van Waarder,str voor van de waardse dijk tot in de kerflandse Wetering 1L_

17 bel ten O de Hr de BRUIJN te Utrecht en ten W KORNELIS KEYSER, zijnde bezwaard met een jaarlijkse pacht van 20gld,competerende de Gereformeerde Kerk te Woerden,deze komt ten laste van BARENT POLS. De koopsom van 500gld is voldaan dmv een obligatie van 500gld. Fol Comp MEES JANSEN van't RIET wonend op de Zuidzijde van Bodegraven en verkoopt aan JAN PIETERSZ van der ZWAAN won.op de Bree onder Woerden een schuldrentebrief van 1500gld ten behoeve van MEES JANSZ van't RIET en tot laste van ARIEN JACOBSZ ZAAL man van GRIETJE WOUTERSZ van der NEUT won te Kamerik.(zie fol 62 en 63) Fol6`72 c1'2i-5'41 6`9'9 es nepenen=lucats`"ruijjffelaer en WILLEM HUIJGEN RlJSEVELT(tek) Comp PIETER JANSZ van de VELDE won W-eijnde van Waarder en verkoopt aan WOUTER BARENTSZ mede wonend aldaar een hofstede groot 12m met huis,berg etc gelegen aan de Zwartendijk,waar compt nog woont,str voor uit de Waardse Wetering tot achter aan»de Ruijgeweijdse landscheiding,bel ten O de navolgers vande Heer Cameraar SWARTENDIJK of GERRIT HAGENS HOOGENDOORN,ten W ARIEN JANSZ SNOEK,ten Z de landscheiding van Ruijgeweijde en ten N de Wetering.Alles normaal belast. De koopsom van 1700gld en 10 gld speldegeld zijn voldaan. Fol 73 Copie Wij,JOHANNES MOSCH,Schout,JASPER PIETERSZ van MUIJEN en Pieter KOPERDRAAD,Schepenen van Barwoutswaarder en Bekenes: NICOLAAS van der HOFSTEDE,Schout,KLAAS JANSEN in't HOUT en ROCHUS JAKOBS OOSTROM,Schepenen van Waarder verklaren dat voor ons verschenen zijn LEENDERT-en JAN RIJSEVELT,die verkopen aan BOUWEN RIJSEVELT en ARIEN KORNELIS BRUNT mede comparerend hun gedeelte in 16m hh land met betimmering en beplanting daarop gelegen op Barwoutswaarder en in 7m land te Waarder,st het land in Barwoutswaarder voor uit de Rijn tot in de Oude Waardsewetering,bel ten O de Hr SURMONT en ten W de Hr RIJKEVORSEL en het land te Waarder gemengder voor met het Capittel van St Pieter te Utrecht in 14m,str voor uit de Oude Waardse Wetering tot in de Br oeker landscheidinge toe,bel ten O en W als boven. Normaal belast.de koopsom van 3450gld is voldaan. Getekend PIETER KOOPERDRAAD en ROCHUS OOSTROM zetten een merk,de anderen een handtekening. Fol Schepenen WOUTER BARENTSZ en GIJSBERT KORNELIS POLS.Comp Mrs PIETER DE BIJE en JACOB VAN RAVESTEIJN,gestelde Executeurs van het testament van wijlen HENDRIK VAN ALKEMADE VAN BERKENROODE,in leven Heer van Berkenrode en de groote Lindem _15_

18 Zij verkopen aan JAN GERRITS BOER een hofstede met huijs7etc en 21 m land,door hem reeds gehuurd,gelegen in het W-eijnde van Waarder aan de Groenendijk,str achter in de Wierkentot over de Groenendijk aan GERRIT HAGENSZ HOOGENDOORN zijn land toe,bel ten N de Heren van de Graaflijkheid en de koper en ten Z het Weeshuis van Amsterdam,alles normaal belast. hooogld is voldaan. Koopsom van Getekend:WOUTER BARENTSZ GROENENDIJCK Fol Schepenen KLAAS in't HOUT en LUCAS RUIJFFELAER Comp JACOB SIJMENS PEL wonend in het Land van Steyn.Hij is schuldig aan de Hr ADRIAAN WITTERT te Rotterdam 600gld 19stv en hpenn bestaande uit een huurschuld van 400gld 19stv en hpenn(zie akte dd voor Notrs OTTHO VAN VOORST te Rotterdam) en uit verlopen landpacht.volgen de aflossingsoondities. Als"onderpand stelt JACOB PELiééh schu1drentebrief van 2600gld ten laste van PIETER JANSEN GROENENDIJK te Waarder dd ten behoeve van JACOB PEL en verder zijn hofstede groot 10m 3h met huis,berg en schuur op 't Weeshuis grond staande,gehypothekeerd verder al zijn goederen,roerend en onroerend. Fol Schout en Schepenen van Waarder doen kond,dat is gecompareerd Doctor JOHANNES MOSCH,secretaris des Geregts,die verklaarde, dat hij als curateur over de insolvente boedel van MATIJS PIETERSZ WOERDENS openbaar heeft verkocht aan GERRIT ROOSEBOOM, een huis en erve,boomgaart en schuur,gelegen op het dorp van Waarder,str voor van de dijk tot agter ter halver sloot van het land van RUIJFLAAR,bel O de Wetering,W LODEWIJK OPBROEK, normaal belast. De koopsom van 835gld is voldaan.tijs WOERDENS,noch enig ander persoon,kan nog rechten op dit bezit doen gelden. F Coram NIKOLAAS van der HOFSTEDE,Schout,KLAAS JANSEN in't HOUT en GIJSBERT KORNELIS POLS,schepenen van Waarder,Dr JOHAN MOSCH, Schout,HAGEN BOSMAN en PIETER KORNELIS KEIJSER,Schepenen van Barwoutswaarder en Bekenes comp de Hr Mr CORNELIS VAN GROENENDIJK Baad en Scepen van Gouda en de Hr FRANCOIS VERSSEN als ex.test. van wijlen Juffr ELISABETH van der HOEVE,wede van Dr PIETER de LANGE en ook nog met procuratie van Heere JOHAN JACOB,Baron van LILLIENBURG,Drossaart der Baronije van ljselstein en deheer FRANCO VAN MAARLAND,IN DEN TIJD BURGEMR van Ijselstein,ex.test. van de Hr WILLEM VAN DER HOEVE,in leven oud-burgemr van Ijselstein;Baron van LILLIENBURG en van MAARLAND waren verder nog administrateurs van de goederen,welke de kinderen van de Hr ADRIAAN VAN DER HOEVE sa,aanbestorven zijn van WILLEM VAN DER HOEVE volgens testament dd WILLEM VAN DER HOEVE was mede fidei commissaire erfgenaam van CORNELIS VAN DER HOEVE en van juffr EMMERENTIA VAN DER HOEVE,wede van HENDRIK VERRIET, en van Mr ADRIAAN PAATS,Ontfanger Generaal van het Collegie ter Admiraliteit op de Maas en LEONARD OVERVEST,beijde als _16...

19 mede exec.test.van ELISABETH van der HOEVE(procuratie gepasseerd voor Notrs HUIJBERT van EIJCK te Gouda ) En nog met procuratie van LEONARD OVERVEST,voor hem selve en voor Juffr.KORNELIA van ARKEL,wede van JACOB BOSER,Juffr JOHANNA Val] ARKEL,wede van HENDRIK OOSTERHUIJSEN,PAULUS SCHUT als man Van GEERTRUY Van ARKEL en JOHAN KARSSENBURG als MHH Van ANNA van ARKEL,zijnde GEERTRUY en ANNA kinderen van GERRIT van ARKEL. EN Antony Brouwer,voor hem selve en als administrateur van de fidei commissaire goederen van de kindskinderen van wijlen FOP van ARKEL en nog als voogd van zijn zuster MARIA BROUWER,alle erfgenamen van Mr CORNELIS van der HOEVE(procuratie gepasseert voor Notrs DAVID WALSCHAART te Amsterdam dd 4 en 5 Maart 1700) Verder nog FRANCOIS VERSEN als naaste bloedvoogd van de kinderen Van ADRIAAN van der HOEVE en voor zijn zusters en broer,alle erfgenamen van CORNELIS van der HOEVE.Procuratie gepasseert voor Notrs ABM COXIUS van de ABELE te Rotterdam dd De'comparantenlhébben verkochtfa n*huijbert RIJKEVORSEL te Rotterdam,mede comp,een hofstede met huijs,berg,schuur en 32m land gelegen onder Kortewaarder en Bekenes in volgende percelen 1) 9m in Bekenes,in 2 percelen.bel van het perceel,waar het huis opstaat,str voor van de Rijn tot achter aan de Kortenwaardsedijk, ten O de Hr van HOEDRINGEN en ten W de wede van WILLEM LOOIJ, belenders van het 2de perceelzten O de erfgenamen van MATTHEUS Van den BROEK en ten W KORNELIS JANSEN DE JONG. 2) 18m land op Kortewaarder str voor uit de Kortewaardsendijk tot agter aan het land van de wede van WOUTER DIRKSZ van der NEUT, bel ten O de wede van WILLEM LOOIJ en ten W JAN WILLEM VAN VLIET. 3) 5m op Kortewaarder str voor uijt de Bekenesse Wetering tot de halve sloot van de kinderen van HUIJBERT STEEHOUWER,bel ten O de wede van ARIEN WILLEMSZ BRABANDER en ten W JAKOB PIETERSZ VERHO0G.Alles als gebruikelijk belast. De koopsom van 9550gld is voldaan. Fol 81 dd Comp Mr CORNELIS van GROENENDIJK en FRANCOIS VERSSEN en verkopen Mej JOHANNA van ARKEL wede van HENDRIK OOSTERHUIJSEN een hofstede met huis,berg en schuur en 23m 1,5h land gelegen in het W-eijnde van Waarder,voor desen bestaande uit 2 hofsteden,de een groot 13m 1,5h,waarin 5m leenland te leen van sijne Hoogheit den Prince van de Westeijnder dijk af uijt de wetering Orangien,str voor van tot agter aan de Gemeenlandskade toe,bel ten O JAKOB CLAASS BRUGGE en ten W Juffr MARIA van LEEUWEN en dan nog 10m str voor van de dijk af tot agter aan de ruijgeweijdse kade toe,bel ten O PIETER GERRIT FLOREN en ten W JAKOB KLAASS BRUGGE. Alles als gebruikelijk belast.koopsom van 3750gld is voldaan. _17_

20 Fol Comp als boven en verkopen aan ARIEN JANSZ SNOEK en LAMBERT LAMBERTSZ GROENENDIJK een hofstede met huijs etc en 16m land in 4 percelen. Als 6m daar het huis op staat str voor van de kerkhofssloot tot agter aan de Wierken toe,bel ten N HUGO RH EE van WILLEM LOOIJ,de erfgenamen van KORNELS JANSZ LUKAS RUIJFLAAR,ten Z Juffr ASSENDELFT. Nog 5m str uijt de Westeijnder Weteringe tot aan landscheijdinge toe bel ten 0 de successeurs van VAN WIERINGEN,wede van PIETER SWARTENDIJK en ten ASSENDELFT. LAND, de wede DE JONG en Ruijgeweijdse de Juffr ENGELTJE Dan nog 2m op het Oosteijnde van Waarder str voo r van de halve Oosteijnder Wetering tot agter aan de Kerflandse Wetering toe bel ten O LAMBERT LAMBERTSZ GROENENDIJK en ten W de erfgenamen van VROUWE HESTER BERNARDS en nog 3m land gelegen op het Kerfland str voor van de Barwoutwaarder kade af tot agter ter halver kenflandse weteringlbel ten N PIETER KORNELIS van den W Juffr BERG én'ten"z Mevn BERGEIJK teiutrecht. Belast als gebruike1ijk,behalve ook een jaarlijkse uijtgang offte rente van 1gld 1stv ten behoeve van de Kerk,die de koopers ten hare laste moeten nemen. De koopsom van 2750gld is voldaan.» Fol Comp ARIEN JANSZ SNOEK en LAMBERT LAMBERTSZ GROENENDIJK en verkopen aan PIETER JANSEN VAN DORPEN en Mr DIRK VERDOES 11m land leggende in 2 percelen. Zie vorige akte: de 6m en 5m land. Koopsom 2050gld is voldaan. der HOFSTEDE,Schout,WOUTER F Voor Nic van BARENTSZ GROENENDIJK en LUKAS RUIJFLAAR,Schepenen comp PIETER JANSZ VAN DORPEN.Hij is 500g1d schuldig aan de Diaconie van Waarder wegens geleende penningen,ontvangen uit handen van de Hr DOLEGIUS ROLANDUS,predikant en WOUTER BARENTSZ en GERRIT HAGEN als Diakenen tegen een rente van 3gld 10stv/100 gld de hofstede met 11m op per jaar te betalen op 12 Maart,de eerste 4 jaar geen aflossing. Alsonderpand geeft hij de helft van het dorp van Waarder(zie vorige akte) In de marge:op verklaren voor DIRK SWARTENDIJK,Schout PIETER LOOIJ en HENDRIK RAAMBURGER,Schepenen van Waarder AART EVERTSZ OUDENHUIJSEN,ANDRIES BOER en ARIEN HOOGENDOORN, diaconen van W Yder,dat bovenstaande schuld is afgelost. Fol Wij ARIEN JANSZ SNOEK en LAMBERT LAMBERTSZ GROENENDIJK hebben tezamen van ELISABETH van der HOEVE een hofstede gekocht met 11m land in het westeijnde van Waarder. Deze 11m hebben wij verkocht aan PIETER JANSEN VAN DORPEN en DIRK VERDOES.Verder hebben wij samen gekocht 3m op het Kerfland en 2m in het Oosteijnde van Waarder. _13_

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_124_132 Nadere Toegang op inv. nrs 124-132 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende archiefstukken betreffende

Nadere informatie

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser

Inleiding: bron: versie 5-1 - www.varkevisser.org/varkevisser Inleiding: Een bijzondere familienaam, echt afkomstig uit een kustplaats, die er als 't ware om vraagt nader te worden bezien. En omdat er over de familie Varkevisser, die uitlopers heeft gekregen naar

Nadere informatie

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661

St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661 St. Michielsgestel, transcriptie protocol akten van overdracht, etc. 1659-1661 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 205 van het Oud Archief (Apostillen 1743-1753) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 O Uitgegeven

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 206 van het Oud Archief (Apostillen 1754-1769) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 P Uitgegeven

Nadere informatie

In de kerkelijke boeken van Putten wordt dit huwelijk in 1618 (als Gerrit al overleden is) ingeschreven:

In de kerkelijke boeken van Putten wordt dit huwelijk in 1618 (als Gerrit al overleden is) ingeschreven: Ten Broek Vermoedelijk begin van de familie Ten Broek in Putten Gerrit Aersen van Broeck Overleden: 1615 te Putten Gehuwd met: 26 november 1598 te Putten Stüntgen Aertsen In de kerkelijke boeken van Putten

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds)

Nadere informatie

Gerichtssignaat 1721 1730

Gerichtssignaat 1721 1730 Toegang 0152 ORA Gendt (en Erlecom) Inventaris nr. 31 Gerichtssignaat 1721-1730 Het Oud Rechtelijk Archief (ORA) van Stadt en Heerlijkheijt Gendt en Erlecom Gerichtssignaat 1721 1730 Vindplaats: Gelders

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

KERCKEBOEK HEEGH. van den dorpe GERBEN WIERDA

KERCKEBOEK HEEGH. van den dorpe GERBEN WIERDA KERCKEBOEK van den dorpe HEEGH GERBEN WIERDA Ir G. WIERDA, VLAARDINGEN 2008 INHOUD Voorwoord...5 Inleiding...7 Inhoudsopgaven...9 Inhoud A... 10 Inhoud B... 27 Inhoud C... 30 pag 3 4 Voorwoord De interesse

Nadere informatie

TOT 18 10 waren bij de eigendomsoverdracht van onroerend goed tenminste

TOT 18 10 waren bij de eigendomsoverdracht van onroerend goed tenminste KEES WALLE 'Diefstal, gewelt en andere grove onbetaamlijckheden' HET RELAAS VAN EEN ONVERZOENLIJKE FAMILIERUZIE TOT 18 10 waren bij de eigendomsoverdracht van onroerend goed tenminste dr ie partijen betrokken.

Nadere informatie

Geschiedenis familie Mensink te Elsen, gemeente Markelo

Geschiedenis familie Mensink te Elsen, gemeente Markelo Geschiedenis familie Mensink te Elsen, gemeente Markelo De familie Mensink woont al vele eeuwen in de buurtschap Elsen. De geschiedenis begint in het jaar 1297. Eerst is de boerderij in het bezit van andere

Nadere informatie

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888

Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Reünie-uitgave Pieter de Leeuw van Weenen, 1810-1888 Nieuw begin van een oude familie Inleiding De 200-ste geboortedag van Pieter de Leeuw van Weenen is aanleiding om alles wat op dit moment over Pieter

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 Een van de laatste huisjes in de voormalige Drentse proefkolonie

Nadere informatie

Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739)

Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739) Vewantschap tussen Maria Elisabeth Kerkhofs en haar oudvader (1873-1948) en Hendricus Christiaen Kerkhofs (1687-1739) 2007 M.J.S.M. van der Zanden Grotenekker 4 5541 DJ REUSEL opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.331.20070713

Nadere informatie

De voormalige havezate De Breedenhorst

De voormalige havezate De Breedenhorst De voormalige havezate De Breedenhorst Verzamelde informatie door Johan Journée te Pijnacker (t.b.v. het maken van een maquette van deze havezate in haar direkte omgeving) 02 december 2007 Internet: www.shipmotions.nl

Nadere informatie

Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809

Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809 Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809 De Gildekeurkamer, de Keurkamer van het Koningrijk Holland van goud- en zilversmeden en hun regelgeving. R.Kappers Schoonhoven: Keurkamers en Regels 1705-1809

Nadere informatie

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 door ir J. P. Noppen In Gens Nostra van juli/augustus 2002 schreef ik over vier families Van der Mijl uit Dordrecht waarvan

Nadere informatie

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750

GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750 J. MIDDELHOEK Sr. -1a- Gegevens uit de Archieven van Rotterdam en 's Hertogenbosch verwerkt

Nadere informatie

Lezingen & Activiteiten

Lezingen & Activiteiten AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 september 2010 Nummer 3 De memorietafel van de familie Van Schaijck, (lezing 14-12-2010)

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

De hof van Wahlwiller

De hof van Wahlwiller De hof van Wahlwiller door H.J.M. Franssen Brand te Wahlwillerhof. Onder deze kop schreef een ambtenaar van de gemeente Wittem een samenvatting van de brief, die de burgemeester had gezonden aan de commissaris

Nadere informatie

Stamboom van Jacques SURMONT

Stamboom van Jacques SURMONT Stamboom van Jacques SURMONT Vooraf: Het Suurmondverleden is boeiend. Hier volgt een overzicht van generaties met de bedoeling dat ieder familielid zich kan plaatsen in het geheel van onze stamboom. Leuke

Nadere informatie

Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014

Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014 Mededelingenblad H I S T O R I S C H E V E R E N I G I N G H A R D I N X V E L D - G I E S S E N D A M Jaargang 36 Nummer 1 Zomer 2014 Inhoudsopgave Van de voorzitter 1 Van het bestuur 2 Open Monumentendag

Nadere informatie