Jan G.H.R. van den Heuvel, TOELICHTING BIJ STAMBOOM VAN DEN HEUVEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jan G.H.R. van den Heuvel, 2008 9-11-2008 TOELICHTING BIJ STAMBOOM VAN DEN HEUVEL"

Transcriptie

1 Jan G.H.R. van den Heuvel, TOELICHTING BIJ STAMBOOM VAN DEN HEUVEL

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 Omgeving...6 Voorbericht...7 Wijze van bewerking...8 De Zeven Hoofdkerken van Veghel...9 Stamvader...10 Namenlijst...22 Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 2 van 21

3 Voorwoord Deze toelichting behoort bij de grafische stamboom, een steendruk, die in opdracht van Antonius van den Heuvel ( , zie in deze toelichting) is gemaakt. In het Voorbericht wordt dit nader aangegeven. De grafische stamboom start bij de stamvader Arnoldus Joannes Hendriks van den Heuvel (ca ) en is in 1858 gemaakt en stopt derhalve ook rond deze periode. Het is een steendruk van de Steendrukkerij J.F. Demelinne te s Bosch. Uit het Voorbericht valt op te maken dat Antonius van den Heuvel steendrukken van de stamboom aan de toenmalige familieleden heeft geschonken. Zodoende zullen er waarschijnlijk nog diverse exemplaren daarvan in omloop zijn c.q. bestaan. Een voorbeeld staat op het voorblad. Het is een boom met drie verschillende cirkels : * gouden cirkels duiden op een huwelijk; * zilveren cirkels duiden op een vrijgezel (die overigens later, buiten de weergegeven periode op de stamboom, nog getrouwd kunnen zijn. Vandaar het grote aantal zilveren cirkels aan de uiteinden van de stamboom); * zilveren cirkels met een gouden rand duiden op een geestelijke. Het zilver is door de tijd enigszins gecorrodeerd en daardoor lastiger leesbaar. Bij de samenstelling van de stamboom is Antonius blijkbaar door een, tot op heden onbekend, familielid bijgestaan. Deze heeft een handgeschreven toelichting op deze stamboom gemaakt die tot omstreeks 1875 loopt. Daarin is niet alleen een verdere toelichting op de grafische stamboom gegeven maar ook enige correcties alsmede aanvullingen over de periode Hiernaast is een kopie opgenomen van een bladzijde uit deze handgeschreven schriftelijke toelichting. Vanwege de ouderdom van de kopieën zijn deze in negatief. Nog niet alles was goed leesbaar vandaar dat in de vertaalde tekst: * XX is opgenomen indien het woord onleesbaar is; * HOOFDLETTERS duiden aan dat de vertaling onzeker is; * cursief stamt niet uit de oorspronkelijke tekst maar is een toelichting; Daarnaast zijn enige voetteksten opgenomen ter nadere verduidelijking. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 3 van 21

4 De grafische stamboom hangt bij mijn ouders, Robertus Leonardus Marie Thérèse van den Heuvel (1929-), in huis. Oorspronkelijk komt deze, via zijn vader Johannes Henricus Agnes Maria van den Heuvel ( ) en grootvader Gérard Jean Baptiste Maria van den Heuvel ( ), van zijn overgrootvader Henricus van den Heuvel ( ) die het van Antonius van den Heuvel als geschenk heeft gekregen. Het Familiewapen dat op deze grafische stamboom voorkomt betreft waarschijnlijk een grafische decoratie van deze steendruk. De drie bomen op de heuvels stellen de drie zonen van de stamvader voor: Joannes, Gerardus en Antonius. Deze vertegenwoordigen de drie takken van de grafische stamboom. Hiernaast is daarvan nog een cliché opgenomen. Aanleiding om een en ander uit te werken vormde de geboorte van onze zoon. In het verleden vertelde mijn vader over zijn en onze familie, het referentiekader, de structuur alsmede wellicht in die tijd ook de interesse ontbrak echter. De informatie middels de grafische stamboom en kopieën van de toelichting hierop waren echter voorhanden en zijn bij deze uitgewerkt. Onder andere middels de vertaling van de handgeschreven toelichting alsmede het verwerken van de stamboom tot op heden in het programma Aldfaer. Daardoor is voor de familie en het nageslacht de informatie verder gestructureerd en vertaald naar de (digitale) middelen van deze tijd. Van de omgeving waaruit de familie oorspronkelijk stamt, is een plaatje bijgesloten. Voor éénieder die het aangaat en interesseert, veel leesplezier. Jan G.H.R. van den Heuvel (1962) Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 4 van 21

5 Omgeving Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 5 van 21

6 Voorbericht Vele leden der oorspronkelijke te Veghel thuis behorende familie van den Heuvel zijn in het bezit van een prachtigen in goud, zilver en kleuren gelithografeerde stam- afge-slachtboom met familiewapen. Het is bekend dat onze familie dit werk te danken heeft aan de zorg van één der achtenswaardige harer leden, den hoog eerwaarden heer Antonius van den Heuvel, in leven kanunnik van het bisdom en pastoor den St Pieterskerk te Den Bosch, die het tenjare 1858 deed vervaardigen en daarvan aan ieder van ons een prachtig exemplaar ten geschenkenis gaf. De waardige man, die zoo menigmaal bewijzen gaf van bijzondere en hartelijke belangstelling jegens de familie waartoe hij behoorde, beschouwde dit als een middel om de vriendschap-pelijke betrekking onder elkander te bevorderen en de nagedachtenis onzer overledene ouders en verdere naastbestaanden levendig te houden. INTUSSCHEN SCHEEN de stamboom alléén niet ten volle aan het doel te beantwoorden. De beperkte plaatsruimte laat, welke uit den aard der zaak daarop beschikbaar was, liet niet toe meer dan de namen en enkele aantekeningen beknoptelijk te vermelden. Het werk dus, zou het volledig zijn, moest vergezeld gaan van een aanhangsel, waarop nog andere, voor belangstellende BETREKKING en wetenswaardige bijzonderheden, hare plaats konden vinden. De ijverige te vroeg ontslapene ontwerper was al dadelijk HIEROP BEDACHT en verzocht schrijver dezes, die hem in het opsporen en bijeenzamelen der bouwstoffen van den stamboom behulpzaam was geweest, dat werk op zich te nemen, en te dien einde nieuwe en volledigere nazoekingen in het archief der gemeente Veghel te doen. Daarbij nu is het gelukt ook de ouders en groot-ouders van den algemeenen stamvader, diens broerders en zusters en andere zijverwanten op te sporen. Men zal die in de aantekeningen op den algemenen stamvader vermeld vinden en daarbij bevestigd zien dat van diens broeders geen afstammelingen in de mannelijke linie meer bestaan, wijl de enige broederlijke zijtak kort geleden in die linie is uitgestorven. Ook zijn enige bijzonderheden aan het licht gekomen ten aanzien der zogenaamde Zeven Hoofd kerken van Veghel, welke alle in betrekking staande tot BIJNA AL de leden der familie, belangrijk genoeg zijn voorgekomen om aan het hoofd dezer aantekeningen bijzondere vermelding te verdienen. Het familiewapen op den stamboom prijkend bestaat in een door loofwerk omgeven schild op wapenbord voorzien van een heuvel met drie bomen, als zinnebeeld der drie stamvaders Joannes, Gerardus en Antonius van den Heuvel en tevens van de drie nog levende takken van de stamboom, bevattende de kinderen en verdere nakomelingen van Arnoldus EN Joannes zoon van Gerardus en Arnoldus Zoon van Antonius van den Heuvel. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 6 van 21

7 Wijze van bewerking 1 de namen der familieleden in dit aanhangsel voorkomende zijn geplaatst naar rang van afstamming en ouderstam, van welke ge-regelde volgorde op den stamboom, terwille van den vorm is afgeweken. Aan ieder is een doorloopend volgnummering gegeven. 2 de voornamen waaronder de aangeduide personen MEER BEKEND zijn en waaronder zij gewoonlijk genoemd worden, zijn VOOR zoo veel mogelijk door XX aangewezen. 3 de getallen voor het volgnummer ge-plaatst dienen tot aanwijzing der linie van afstamming en der graad van bloedver-wantschap. Zoo verwijst het onmiddellijk aan het volg-nummer voorafgaande getal naar den vader, de tweede naar den grootvader en zoo vervolgens, waardoor met een oogopslag kan worden gezien van wie de betreffende persoon afstamt en hoeveel graden hij van zijn voorzaten verwijderd is. In de zijdlinie vindt men de graad van bloedverwantschap TUSSCHEN twee persoonen door samenvoeging van beider getallen tot XX het naastbij gelegen gemeen getal hetwelk den gemeenen STAMVADER aanwijst. Het zal nauwelijks vermelding behoeven dat elk getal, dat een GRAAD aanwijst en dat bij den telling het volgnummer van den betreffende persoon zelven niet in aanmerking mag worden genomen. 4. Enkele dagtekeningen op den stamboom voorkomende, die gebleken zijn onjuist te wezen, zijn in het aanhangsel verbeterd met vermelding tevens van de later voorgevallen veranderingen, voor zoo ver die bekend zijn geworden. Voor nadere aantekeningen is hierom daar de nodige ruimte opengelaten. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 7 van 21

8 De Zeven Hoofdkerken van Veghel De echtlieden Hendrik van de Wiel, meer bekend onder den naam van Heintje Peer HARRIKS en Margaretha Bouwmans hadden acht dochters van welke zeven in de gemeente Veghel zijn getrouwd en aldaar een talrijk nakomelingschap hebben nagelaten. Het gevolg daarvan was dat op het einde der 18 e en in het begin der 19 e eeuw een AANZIENLIJK gedeelte der INGEZETENEN, tot den gegoeden stand behoorend, in den vierden tot den achtsten graad aan elkander verwant waren en dat huwelijken tusschen bloedverwanten in den zesden graad niet tot de zeldzaamheden behoorden. Deze omstandigheid schijnt aanleiding te hebben gegeven om de genoemde vrouwen als de voornaamste afhoofdstammeling te bestempelen onder de vrij zonderlinge benaming van de Zeven Hoofdkerken van Veghel, onder welke benaming zij in die gemeente bij overlevering zijn bekend gebleven. Deze vrouwen zijn: 1 Jacomijna, gehuwd met Jacobus van Hoof den ; 2 Maria, gehuwd met Adriaan Lambz (Lambertus zoon) van de Ven den ; 3 JANNEKE gehuwd met Aart XX (XX zoon) van Eert in 1738; 4 Geertrui gehuwd met Gerardus van der Landen in 1741; 5 Pertonella gehuwd met Hendrik XX (XX zoon) van der Linden in 1741; 6 Anna gehuwd met Johannes ADZ (ADRIAAN ZOON) Verhoeven in 1753; 7 Anna Maria gehuwd met Philippus van Vegchel in 1755; De achtste dochter, genaamd Helena is in 1748 gehuwd met Jan XX van den TILLaart doch vermoedelijk naar Erp vertrokken en zal daarom niet in de zoogenaamde Hoofdkerken zijn begrepen. Vier dezer laatsten, te weten Jacomijna, Maria, JANNEKE en Anna, zijn in de familie van den Heuvel opgenomen door de volgende huwelijken harer kinderen en kleinkinderen als: 1 Joannes van den Heuvel (naamlijst 2) Zoon van den algemeenen stamvader Arnoldus Johannes Hendriks is gehuwd met Maria van Hoof, dochter van Jacobus van Hoof en van Jacomijna van de Wiel; 2 Gerardus van den Heuvel (4) tweede zoon van den algemeenen stamvader Arnoldus Johannes Hendriks, gehuwd met Petronella van de Ven dochter van Adrianus Lz (Lambertus zoon) van de Ven en Maria van de Wiel; 3 Arnoldus van den Heuvel (6) zoon van evengenoemde Gerardus van den Heuvel en dus kleinzoon van Maria van de Wiel, is gehuwd met Maria Verhoeven, dochter van Hendrik en klein-dochter van Johannes Adz (ADRIAAN zoon) Verhoeven en Anna van de Wiel. Zijne kinderen hebben dus Maria van de Wiel tot vaderlijke en hare zuster Anna van de Wiel tot moederlijke overgrootmoeder en harer vader Hen-drik van de Wiel of Heintje Peer HARRIKS tot algemeenen stamvader in de beide linien.; 4 Joannes van den Heuvel (8) broeder van genoemde Arnoldus en dus even-eens kleinzoon van Maria van de Wiel, is gehuwd met Maria van Roij, dochter van Gerardus van Roij en van Margaretha van Eert en door deze laatste kleindochter van Aart Xz (XX zoon) van Eert en van JANNEKE van de Wiel. Ook hier doet zich ten aanzien van Maria en JANNEKE van de Wiel hetzelfde geval voor als onder het voorgaande nummer ten aanzien van Maria en Anna van de Wiel is vermeld. De kinderen van Joannes van den Heuvel hebben dus Hendrik van de Wiel of HEINTJE Peer MARNIKS/HARRIKS in de beide linien tot al-gemeenen stamvader. 5 Gerardus van den Heuvel ArnAntz (28) (Arnoldus Antonius zoon) is gehuwd met Geertruda Verhoeven, zuster van Maria (Verhoeven) hiervoor gemeld en dus evenals deze kleindochter van Anna van de Wiel. Zijne kinderen die in de vaderlijke linie aan de kinderen van Arnoldus en Joannes van den Heuvel Gz (Gerardus zoon) slechts in den 7 graad verwant zijn, zijn dus van moeders zijde volle neven en nichten (XX graad) van de eerstgenoemde. Uit het voorstaande blijkt dat, met uitzondering van de NAkinderen van Arnoldus van den Heuvel Antz (Antonius zoon) het gehele thans levende geslacht der Van den Heuvel s uit de zoogenaamde Zeven Hoofdkerken van Veghel zijn voorgesproten. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 8 van 21

9 Stamvader 1 Arnoldus Joannes Hendriks van den Heuvel, de algemeene stamvader der familie, komt in de doopakten van al zijne kinderen voor onder den naam van Arnoldus Jois Hendriks, drie voornamen waarvan de eerste zijn eigen, de tweede die zijns vaders en de laatste die zijns grootvaders. Dergelijke aanduiding, onder weglating van den geslachtsnaam, was destijds zeer gebruikelijk, en wordt in de doopregisters bij velen aangetroffen. Het is echter opmerkelijk, dat niet alleen in de doopregisters maar ook in alle officiële stukken, ter SECRETARIE opgemaakt, bij deze familie, in de eerste helft der 18e eeuw de geslachtsnaamaanduiding gemist wordt. Men vindt dien voor het eerst vermeld ten jare 1765 in de huwelijksakte van Catharina Aart van den Heuvel, en zou dus XX GROND kunnen VERMOEDEN, dat de geslachtsnaam eerst in het begin der tweede helft van de voorgaande eeuw is aangenomen. In dat geval echter zouden NIET alleen de kinderen van Arnoldus Joannes Hendriks maar ook kinderen van Willem Joannes Hendriks te dien aanzien eenstemming hebben gehandeld. Dit nu is wel niet onmogelijk maar toch ook geenszins met zekerheid aangenomen, wijl ieder, die geen geslachtsnaam bezat, er eenen naar eigen keus kon aannemen, en er voorbeelden bestaan dat broeders en zusters verschillende geslachtsnamen dragen. Deze omstandigheid dus, in verband met het aangehaalde gebruik, maakt het meer waarschijnlijk dat de naam reeds vroeger bestand. Arnoldus Joannes Hendriks was de zoon van Jan Hendrik Jan MARTENS en van Catalijna Jan's VERSTEEGDEN. In de doopregisters welke in de gemeente Veghel slechts tot het jaar 1700 OPKLIMMEN wordt hij niet vermeld doch wel de volgende zijner broeders en zusters als: 1 Maria gedoopt den ; 2 Lambertus gedoopt den en 3 Wilhelmus gedoopt den Waarschijnlijk zal hij op het eind der 17e eeuw geboren zijn. Hij is in of omstreeks het jaar 1734 te Nistelrode gehuwd met Elisabeth Tonisse van Dijk, in de doopakten der kinderen en andere stukken eenvoudig Elisabeth Tonisse genaamd. Hij overleed te Veghel den , nalatende vier kinderen met namen: Joannes, Catharina, Gerardus, Antonius, hierna onder 2-5 vermeld. Zijne weduwe hertrouwt den (op stamboom ) met Adriaan GERRIT van LaarBROEK uit DINTHER, en overleed te Veghel den Een kind met naam GertrudIS, den uit dat huwelijk geboren, moet in jeugdigen ouderdom overleden zijn. De stamvader Arnoldus Joannes Hendriks had vijf broeders en zusters (eigenlijk 6) te weten: 1 Hendrina; 2 Lambert (Lambertus, zie hierboven 2); 3 HILLEKEN; 4 Jan en 5 Willem (Wilhelmus, zie hierboven 3). Dit blijkt uit twee akten van boedelscheiding van den en , bij welke laatste o.a. aan Arnoldus of Aart is toegedeeld het Stamhuis met gronden te Veghel op het VEN, thans nog aan een der nakomelingen zijner dochter Catharina toebehorende. Zijne hierboven genoemde zuster Maria (zie hierboven 1) was in 1732 reeds overleden. Aan deze akten zijn ook de namen der ouders ontleend waarbij men zal hebben opgemerkt dat de vader Jan of Joannes niet alleen met de voornaamen van zijner vader en grootvader (Hendrik Jan) wordt aangeduid, maar daarbij nog bovendien die van zijn overgrootvader (MARTENS) is gevoegd. Zie hier NU EENIGE in het archief der gemeente Veghel gevonden bijzonderheden betreffende de genoemde broeders en zusters van den stamvader. 1. Hendrina, gehuwd met Hendrik Hendrik Jan Huijbers is naar Erp vertrokken; 2. Lambertus is kinderloos overleden; Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 9 van 21

10 Zoo als blijkt uit den inventaris van den , bij het hertrouwen van den weduwe Arnoldus Jois Hendriks opgemaakt. 3. HILLEKEN is getrouwd met MXX Hendriks te Dinther, hetwelk blijkt uit den akte van opdracht van een perceel grond d.d Zij is waarschijnlijk naar Dinther vertrokken. 4. Jan is na de eerste doch voor de tweede hiervoor gemelde boedelscheiding, dus in de jaren in ongehuwden staat overleden. Zoo als uit de boven aangehaalde akten dier scheidingen blijkt, en EINDELIJK 5. Willem is den gehuwd met Maria PETRI Claassen, uit welk huwelijk is gesproten Arnoldus van den Heuvel, geboren den Deze laatste is den in den echt getreden met Wilhelmina Lambertus van den Heuvel, WEDUWE Hendrik PETER Cluijtmans, welke echtelieden hebben nagelaten twee kinderen te weten: 1. Maria, geboren den , en gehuwd den met Hendricus Johannes van den Heuvel en 2. Wilhelmus, geboren den en in ongehuwden staat overleden den De bovenaangehaalde Willem Jois Hendriks, van wier de zoo even gemelde Wilhelmus van den Heuvel, in de mannelijke linie de laatste afstammeling was, en Adriaan TONNIS van Dijk waren mom boiren 1 over de vier onmondige kinderen Aart Jan HendriX, verwekt bij Elisabeth TONNIS. Aldus in een akte van verpachting der goederen van die kinderen van den Jan Hendrik Jan Martens, de vader van Arnoldus Joannes Hendriks, had voor zoover bekend twee broeders, te weten: 1 Willem (Hendrik Jan Martens), gehuwd den met Wilhelmina Adriaan Boudewijns uit welk huwelijk zijn geboren: a. Henricus den 3(1?) ; b. Anna Maria den ; c. Joannes den ; 2 Gerardus (Hendrik Jan Martens), gehuwd met WilhelmA SERVATIË, van welke echtlieden is gedoopt een kind met naam Henricus den ; Ten aanzien dezer XX der familie zijn geen verdere nasporingen gedaan, terwijl het evenmin bij overlevering bekend is of daarvan heden ten dage nog afstammelingen bestaan en zoo ja of deze ook den naam van Van den Heuvel dragen. 1.2 Joannes van den Heuvel, oudste zoon van den algemeenen stamvader Arnoldus Joannes Hendriks, wordt geboren te Veghel den Hij trad in den echt met Maria van Hoof den , uit welk huwelijk den een kind met name Arnoldus geboren wordt, dat echter reeds den 5-4-(1768) des volgenden jaars overleden is. Tien dagen na dit overlijden stierf de moeder ( ), terwijl ook haar man niet lang daarna, den , en dus reeds op 33 jarigen leeftijd overleed. De genoemde Joannes was de eerste in de familie die zich op den handel, voornamelijk in boter, toelegde, daarin door zijnen jongeren broeder Gerardus geholpen en opgevolgd. Hij was alzoo de grondlegger ONZER zaak, die later DOOR VERDER ZXEIDENEe leden der familie is, en door sommigen nog heden ten dage wordt uitgeoefend. Zijn vrouw, geboren te Veghel den was dochter van Jacobus van Hoof en Jacomijna van de Wiel en kleindochter van Hendrik van de Wiel van wier hiervoor bij de Zeven Hoofdkerken van Veghel sprake is. 1.3 Catherina van den Heuvel dochter van Arnoldus Joannes Hendriks, is geboren (gedoopt?) te Veghel den (in stamboom staat ). Zij huwde aldaar den met Johannes van Son (in stamboom staat van Zon, komt in akten beiden voor) den Heuvel, uit welk huwelijk zijn geboren vier kinderen, met namen: Arnoldus, Hendricus, Antonius en Geertuie. Zij overleed te Veghel den Hare voornoemde kinderen hebben allen nakomelingen nagelaten, als: 1 Vele kinderen verloren reeds op jeugdige leeftijd hun ouders. In dat geval werden bloedverwanten aangesteld tot voogden. Die werden "momboiren" genoemd, een vervorming van het Latijnse woord "mamburnus". Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 10 van 21

11 1 Arnoldus van Son gehuwd met Johanna Maria van Sleeuwen, had twee kinderen, te weten: Johannes en Maria. De eerste is ongehuwd overleden en de laatste was gehuwd met Willem Kanters, uit welk huwelijk verscheidene kinderen geboren zijn, van wie de oudste, met name Regina, gehuwd met Johannes van der Landen (komt in een akte ook voor onder Sanden), in het bezit is van het voorouderlijk stamhuis, waarvan sprake VERDERXX hiervoor. 2. Hendricus van Son gehuwd met DALIANA (Adilia volgens doopakte) van Berkel, van wier Johannes en verdere afstammelingen XX. 3. Antonius van Son, eerst gehuwd met Johanna Maria van Dooren (komt in akten ook voor onder van Dore, Doorne enz.) en later met Helena WILLEMS, die verscheidene kinderen heeft nagelaten. 4. Geertruie van Son, gehuwd met Hendrik Somers (komt in akten ook voor onder Soomers), van wie eveneens kinderen en kleinkinderen zijn overgebleven. 1.4 Gerardus van den Heuvel, tweede zoon van Arnoldus, Joannes Hendriks, is geboren te Veghel den (in stamboom ). Hij huwde aldaar den met Petronella van de Ven, dochter van Adrianus Lambertus van de Ven en van Maria van de Wiel, geboren te Veghel den Deze Maria van de Wiel was ener der Zeven Hoofdkerken hierboven genoemd. Haar man Adrianus Lambertus van de Ven was in 1751 (of 1731) Schepen der gemeente Veghel, en had negen kinderen waaronder, behalve de genoemde Petronella, slechts twee die nakomelingen hebben nagelaten, te weten: # zie hierna 1 (2 en 1 zijn omgedraaid in de tekst) 2 Lambertus van de Ven geboren te Veghel den , een zoon genaamd Nicolaas. Van deze zijn nog in leven twee kinderen Jan en Johannes van de Ven, de eerste ongehuwd en de tweede gehuwd met Johanna van den Heuvel, dochter van Hendricus Johannes van den Heuvel en door hare moeder achterkleindochter van Willem van den Heuvel, broeder des algemeene stamvader, vermeld onder NR 5 hiervoor. 1. Mechtildis van de Ven, geboren te Veghel den , gehuwd met Johannes van de Wiel, vader van Rogier of Rut van de Wiel. De laatste had twee zoons Johannes en Theodurus van de Wiel van wie de eerste kinderloos is overleden en de laatste, gehuwd met Johanna van Rijbroek, kinderen heeft nagelaten. Gerardus van den Heuvel wordt den , dus kort na zijn huwelijk, bij aankoop eigenaar van een huis in DE straat te Veghel, hetwelk hij deed afbreken en herbouwen in 1777 en thans nog door zijn kleinzoon Franciskus van den Heuvel wordt bezeten en bewoond. Hij overleed te Veghel den , nalatende drie kinderen Arnoldus, Elisabeth en Joannes, terwijl zes anderen in jeugdigen ouderdom overleden waren. Zijne vrouw overleed te Veghel den Antonius van den Heuvel, jongste zoon van Arnoldus, Joannes Hendriks, is geboren te Veghel den Hij huwde aldaar den met Hendrina Cluijtmans, geboren te Veghel den (stamboom ), dochter van Henricus Rutgeri Cluijtmans en Anna Petri Donkers. Hij overleed te Veghel in of omstreeks het jaar 1806, doch van zijn overlijden is in het daartoe bestaand register geen aantekening gevonden. Zijne vrouw is den te Veghel overleden. Deze echtlieden hebben slechts één kind nagelaten met name Arnoldus Arnoldus van den Heuvel, zoon van Gerardus en van Petronella van de Ven, wordt geboren te Veghel den Den wordt hij benoemd tot lid van het Gemeentebestuur en Schepen van Veghel. Hij trad in den echt in Veghel den met Maria Verhoeven, dochter van Hendricus en van Wilhelmina van Santvoort en vestigde zich als koopman te Uden, alwaar hij, met nalating van negen kinderen, is overleden den (stamboom ). Zijne vrouw was kleindochter van Johannes Adriaan Verhoeven en van Anna van de Wiel, eene der hiervoor genoemde Zeven Hoofdkerken. Hendrik van de Wiel of Heintje Peer HARRIKS was alzoo haar overgrootvader van vaderszijde en van harer man de overgrootvader van moederszijde, zoo als bereids is opgemerkt, zie de Zeven Hoofdkerken. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 11 van 21

12 Zij overleed te Uden den Elizabetha van den Heuvel, zuster van Nr 6 is geboren te Veghel den Zij huwde den met Franciscus Egidus Schrijvers, secretaris der gemeente Schijndel, die aldaar overleed den Na te Schijndel gewoond te hebben tot in 1858, keerde zij naar hare geboorteplaats terug en wordt acht jaar later, ter oorzake van het verlies harer verstandelijke vermogens, ter verpleging bezorgd in het LIEFDEhuis te Deurne, alwaar zij den , in den hoogen ouderdom van 87 jaren overleden en op het R.K. kerkhof begraven is Joannes van den Heuvel, broeder van nrs 6 en 7, is geboren te Veghel den Hij is aldaar gehuwd den met Maria van Roij, geboren te Veghel den Na sinds vele jaren de betrekking van XX te hebben bekleed, wordt hij den tot burgemeester der gemeente Veghel benoemd. Na den als zoodanig te zijn afgetreden, overleed hij op het onverwachtex den 17-1-(1850) daarna met achterlating van negen kinderen. Zijn vrouw was dochter van Gerardus van Roij en van Margaretha van Eert, en door deze kleindochter van Aart van Eert en van Janneke van de Wiel, eene der hiervoor genoemde Zeven Hoofdkerken. Ook hier zijn beide echtleiden achterkleinkinderen van Hendrik van de Wiel of Heintje Peer Harriks (zie de Zeven Hoofdkerken). Zij overleed te Veghel den Haar vader G. van Roij, die naar het schijnt reeds voor de Franse Revolutie deel van het gemeentebestuur van Veghel uitmaakte, en in den zoogenaamden Partiottentijd 2 als een vurig patriot bekend stond, wordt bij de eerste vrije rechtstreeksche verkiezing, den , tot Regent of lid der Municipaliteit verkozen en der 18 dier maand (4-1795) tot vice president benoemd. Na een herkiezing in 1797, werd hij den benoemd tot president, doch het schijnt dat de toenmalige samenstelling van het gemeentebestuur niet strookte met de inzichten van het hooger gezag, en met name de president aldaar niet in de smaak viel. Ook scheen men weinig eerbied te hebben voor de UITDRUKKING van den vrijen volkswil, waarmede IN DIE TIJDEN van vrijheid, gelijkheid, broederschap anders niet weinig gedweept werd. Althans er kwam eene commissie uit het intermediair administratief bestuur van het voormalig gewest van Bataafsch Brabant, om de Municipaliteit te reorganiseren D.I. (dit is) een deel der leden ONTSLAAN, en in hunne plaats benoemen: de zulke, die (zoo heette het) de XX GANSWOORDIGE orde van zaken volkomen zijn TOEGEDAAN Bij deze reorganisatie verkreeg de president zijn ontslag en werd een ander in zijn plaats aangesteld. Van de nieuwe leden werd gevorderd de volgende schriftelijke verklaring: IK VERKLAAR te hebben een onvoorwaardelijken afkeer van t Stadhoudersschap, de aristocratie, t federalisme en de regeeringloosheid. De daarbij gegeven instructia, voorkomende in 2 AKTEN bladzij 112 van het archief der gemeente Veghel, is curieus om te lezen als PRXX der destijds bestaande vrijheid (?) Korten tijd daarna, bij eene dergelijke reorganisatie, den keert de vroegere president in het gemeentebestuur terug en wordt den (-1798) daarna andermaal tot president benoemd. 2 Alhoewel de naam patriotten al in het begin van de 17e eeuw en in het midden van de 18e eeuw in zwang was, wordt meestal het tijdperk tussen 1780 en 1798 bedoeld toen de Patriotten invloed uitoefenden om een meer democratisch staatsbestel te bewerkstelligen. In deze categorie zijn twee soorten Patriotten verzameld, die van "1787" en een jongere generatie, die vanaf "1795" een belangrijke rol speelde. Aan de hegemonie van de zeven gewesten en aan de verlammende invloed van de 55 steden op de besluitvorming van de Staten-Generaal werd een halt toegeroepen. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 12 van 21

13 Vervolgens wordt hij den aangesteld tot Schout Civiel, zijnde het hoofd van het Constitutioneel Gemeentebestuur en den Rechtbank van Veghel, en in 1811 tot Maire 3 (burgemeester) dier gemeente. Ook bekleedde hij bijkans de Bataafsche Republiek de betrekking van Representant in het Departementale Bestuur voor het Kwartier van Peelland 4. Uit dit alles blijkt dat Van Roij, in een veel bewogen tijdperk der geschiedenis, gedurende een reeks van jaren, aan de openbare zaak een werkzaam deel nam. Geen wonder dan ook dat hij in de oorlogstijd en bij de herhaalde omwentelingen, welke dat tijdperk kenmerkten, zoo in zijn persoon als goederen dikwijls veel te lijden had Arnoldus van den Heuvel; zoon van Antonius en van Hendrina Cluijtmans, werd geboren te Veghel den Hij huwde aldaar den met Maria Verwatering en na overlijden van deze, met Hendrina van Heesch den Bij de eerste rechtstreeksche verkiezing den word hij verkozen tot regent of lid der Municipaliteit van Veghel. In 1798 bij de reorganisatie dezer laatste werd hij tot president benoemd ter vervanging van G. Van Roij, doch bekleedde deze betrekking slechts zeer korten tijd, daar laatstgenoemden reeds den (-1798) derzelfden jaars, andermaal tot president benoemd werd. (XX zie hieromtrent het vermelde onder 1.4.8). Hij overleed te Veghel den , nalatende drie kinderen uit zijn eerste en drie uit zijn tweede huwelijk (nrs 31-33). Maria Verwetering werd geboren te Veghel den Zij was dochter van Gerardus en van Anna Maria van Eert, en overleed aldaar den Hendrina van Heesch werd geboren te Veghel den en was dochter van Joannes en van Elisabeth Smits. Zij overleed aldaar den Petrus van den Heuvel, zoon van Arnoldus en van Maria Verhoeven, werd geboren te Uden den Hij studeerde aan de Hooge school te Leiden en verkreeg aldaar den den graad van Meester in den Rechten, waarna hij zich vestigde als practiserend advocaat respectievelijk te Den Bosch, Veghel en Eindhoven. Hij is gehuwd te Uden den met Maria Allegonda van den Broek, dochter van Arnoldus en van Johanna Maria Antonia van Schevichaven, geboren te Uden den Den werd hij benoemd tot Rechter in de Arrondissementsrechtbank te Eindhoven en den tot schoolopziener in het 7 e district van Noord Brabant. Voorst werd hij bij volkskeuze geroepen tot de volgende betrekkingen als: * Lid van den Gemeenteraad van Eindhoven den ; 3 Bij keizerlijk decreet van 9 juli 1810 werd het Koninkrijk Holland bij Frankrijk ingelijfd. Een gevolg van de inlijving was dat de naam schout vervangen werd door maire. Tevens hielden per 1 maart 1811 de gemeentebesturen op een rechtsprekend college te zijn. Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813 werd de titulatuur van maire veranderd in die van burgemeester. De functie van burgemeester is ingesteld na de inlijving van Nederland bij Frankrijk in Vanaf 1810 tot nu heeft Veghel 18 burgervaders gehad 4 Peelland is de benaming voor een gedeelte van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De naam is afgeleid van de naam van een hoogveengebied dat de oostelijke grens van de streek vormt, de Peel. Het Kwartier van Peelland is tevens de benaming voor één van de vier kwartieren van de voormalige Meierij van 's-hertogenbosch, die weer een onderdeel van het hertogdom Brabant vormde. De andere drie kwartieren van deze meierij waren Kwartier van Kempenland, Kwartier van Maasland en Kwartier van Oisterwijk. De bestuurlijke hoofdplaats van Peelland was in de Middeleeuwen het plaatsje Sint-Oedenrode, dat haar positie mogelijk ontleende aan haar voormalige functie van hoofdzetel voor het Graafschap Rode. Dit graafschap Rode is volgens historicus Martien van Asseldonk mogelijk de voorloper van het kwartier Peelland. De costuijmen van het graafschap Rode waren namelijk van kracht voor een aantal Peellandse plaatsen, de zogenoemde consorten van Rode. Hieronder vielen Sint-Oedenrode, Liempde, Son en Breugel, Veghel en Erp, Schijndel, Stiphout, Lieshout, Aarle-Beek, Bakel, Deurne, Lierop,Tongelre, Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Zij konden in hoger beroep gaan bij de zogenaamde hoofdof leenbank van Sint-Oedenrode. Later verschoof de geografische aanduiding van Peelland ietwat naar het zuidoosten van Brabant. De bestuurlijke rol van het kwartier werd overgenomen door Helmond, nu één van de belangrijkste plaatsen in Peelland en de huidige "hoofdstad van de Peel". Peelland moet niet verward worden met de Peel, een naam voor het hoogveengebied. In het dagelijks spraakgebruik wordt de streek ook wel eens aangeduid met Peel, doch dit is feitelijk incorrect. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 13 van 21

14 * Lid der Provinciale Staten van Noord Brabant voor het kiesdistrict Helmond in september 1850; * Lid van de Tweede kamer der Staten generaal van het kiesdistrict Eindhoven den , en voor het kiesdistrict Boxmeer in januari Uit voormeld huwelijk zijn geboren o.a. de volgende thans nog in leven zijnde kinderen te weten: 1. ALPhonsus Maria Alphonsus, geboren te Uden den ; 2 Maria Constantia Johanna Scholastica geboren te Veghel den ; 3 Hendrica Gerarda Maria, geboren te Eindhoven den ; 4 Elisabeth Henrica Maria, geboren te Eindhoven den Den viel hem de onderscheiding ten deel van door den Koning benoemd te worden tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw Henricus van den Heuvel, werd geboren te Uden den Hij huwde te OSS den met Maria Jurgens en werd den tot burgemeester aldaar benoemd, welke betrekking hij een 15 tal jaren heeft bekleed, waarna hij zich in zijne geboorteplaats Uden der WOON ging vestigen. Maria Jurgens, dochter van Leonardus en van Maria van Valkenburgh, werd geboren te OSS den en overleed aldaar den Uit dit huwelijk werden geboren twee kinderen te weten: 1 Leonie Maria geboren te Oss den en kort na de geboorte overleden; 2 Arnoldus Leonardus Maria, geboren te Oss den en aldaar overleden den Den trad hij andermaal in het huwelijk te Ewijk met Henrica Johanna van Koolwijk, dochter van Henricus en van Maria Welie, geboren te WINSSEN (gemeente Beuningen) den Deze zijne tweede echtgenote overleed te Uden den , uit dit huwelijk nalatende twee kinderen als: 1 Gerard Jean Baptiste geboren te Uden den ; 2 Henri Joseph, geboren te Uden den ; Een ander kind genaamd Arnoldus Henricus Alphonsus Maria geboren te Oss den , overleed aldaar den Den ging hij (na bekomen dispensatie) een derde huwelijk aan met Anna Rosalia Maria van den Dries, weduwe van zijne broeder Joannes Willebrordus, onder nr 14 genoemd. Uit dit huwelijk is den een kind geboren met name Joseph Antonius Maria, en den een tweede kind genaamd Auguste. Den een kind genaamd Aloysius Sigbertus Maria. Den een kind genaamd Johanna Benedicta Maria Gerardus Joannes Baptista van den Heuvel werd geboren te Uden den Hij werd: a priester gewijd in het seminarie te Haaren den ; b rector der Eerw(aarden) Penitentienen te Herentals België (=klooster) den ; c kapelaan te Boekel den ? (weggevallen in tekst) Den vertrok hij als missionaris naar Noord Amerika en overleed te Green Bay (zie publikatie) (Staat Wisconsin) den (typhoid fever, tyfus) Wilhelmina Anna Maria van den Heuvel werd geboren te Uden den (stamboom ). Zij bleef ongehuwd en overleed aldaar den Johannes Willebrordus van den Heuvel, is geboren te Uden den Hij huwde te Geffen den met Anna Rosalie Maria van den Dries, geboren te Den Bosch den , dochter van Joannes Benedictus en van Maria Cornelia Latour. Uit dit huwelijk zijn geboren : 1 Arnoldus Johannes Sigbertus Maria te Uden den ; 2 Maria Juliana PETRUS te Veghel den ; Hij overleed te Woensel den en werd in zijne geboorteplaats Uden begraven. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 14 van 21

15 Zijne weduwe hertrouwde den met harer schoonbroeder Henricus van den Heuvel, onder nr 11 genoemd Allegonda van den Heuvel, geboren te Uden den , is aldaar gehuwd den met Joannes Henricus Ernst en na diens overlijden met Sigbertus Verheggen te Buggenum 5 den Uit deze huwelijken zijn geene kinderen geboren Maria Johanna van den Heuvel, is geboren te Uden den Zij trad in het huwelijk met Franciscus Clemens Soer, te Uden den Laatstgenoemde, zoon van Joannes Franciskus en van Maria Elisabeth Lange, is geboren te Zutphen den Hij verkreeg den graad van kandidaat in de Letteren den en werd aan De Hooge School te Utrecht gepromoveerd tot Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren den Den aanvaardde hij de redactie der katholieke tijdschriften, waarvan de bekende en verdienstelijke (Joachim George) le Sage ten Broek (geboren 27 november 1775 in Groningen overleed op zondag 11 juli 1847 in zijn woonplaats Grave) de grondlegger was, te weten De Katholieke Nederlandsche Stemmen, De Godsdienstvriend (In 1818 opgericht en bleef tot 1869 bestaan) en XX XX lectuur. Ruim twee jaren later den werd hij benoemd tot rector 6 der Latijnsche school te Boxmeer en vervolgens den tot rector van het gymnasium te Oldenzaal welke laatste betrekking hij bekleedde tot den , toen hij die van leeraar (Nederlands, aardrijkskunde en katholiek) aan de Rijks Hoogen Burgerschool te Tilburg aanvaardde (tot 1891). De in leven zijnde kinderen uit dit huwelijk zijn : 1 Henrietta Elisabeth Maria, geboren te Oldenzaal den ; 2 Joannes Gerardus Aloysius Maria, geboren te Oldenzaal den ; 3 Elisabeth Wilhelmina Maria, geboren te Oldenzaal den ; 4 Arnoldus Leonardus Maria, geboren te Oldenzaal den ; 5 Sigbertus Clemens Maria, geboren te Oldenzaal den ; 6 Josephus PLICHELMIUS Maria, geboren te Tilburg den Elisabeth Henrica van den Heuvel, is geboren te Uden den Zij trad in den echt met Antonius Ignatius Bertels te Uden den en overleed kort daarna en wel den derzelfden jaars (stamboom ) te Volkel onder Uden Antonius Arcadius van den Heuvel, is geboren te Uden den Hij werd opgenomen in de orde der eerwaarde Kruisheeren den en deed als zoodanig zijne professie 7 te Uden den Buggenum: Limburgs: Bögkeme, is een kerkdorp in de Nederlandse provincie Limburg. Voor 2007 behoorde het tot de voormalige gemeente Haelen, maar nu is het onderdeel van de gemeente Leudal. Tot 1942 was Buggenum een zelfstandige gemeente. 6 Een rector is een priester van de rooms-katholieke Kerk, die de geestelijke verzorging op zich genomen heeft in een instelling. Dat kan zijn de pastorale bediening in een bejaardentehuis, maar ook de priesterlijke bediening ten behoeve van een klooster van vrouwelijke religieuzen. Ook wordt de term gebruikt voor de leider van een priesterseminarie. Op basis van deze laatste functie heeft hij vaak ook zitting in het bestuur van een bisdom, het kathedrale kapittel. Een Rector Cantus is een priester/kerkmusicus die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de liturgische muziek tijdens de vieringen in een kathedraal. Let op: Spelling van 1858 Lat., een opziener, bestuurder of eerste leeraar van eene Latijnsche school of een gymnasiüm. Rector magnificus, de opperbestuurder van eenen akademischen raad of senaat. Rectoraat, de waardigheid of het ambt van eenen rector. 7 Professie: (Lat.) Het in het openbaar afleggen van de kloostergeloften. Deze professie vindt plaats nadat de nieuwe kloosterling(e) eerst postulante(e) en novice is geweest. Men onderscheidt de tijdelijke (kleine) en de eeuwige (grote) professie. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 15 van 21

16 Voorts werd hij priester gewijd te Mechelen den en benoemd tot Prior 8 van het klooster te Maaseijck den Petronella Elisabeth Arnolda van den Heuvel, is geboren te Veghel den Zij overleed aldaar, in ongehuwden staat, den Anna Catharina Margaretha van den Heuvel, is geboren te Veghel den , en overleed, eveneens ongehuwd, te Helmond den , doch werd te Veghel hare geboorteplaats begraven Gerardina Wilhelmina Maria van den Heuvel, is geboren te Veghel den Zij trad in het huwelijk met Joannes Mathias Deckers te Veghel den , uit welk huwelijk zijn geboren zes kinderen van welke drie nog in leven als: 1 Maria Christina geboren te Helenaveen 9 onder Deurne den ; 2 Jacobus Gerardus idem den en 3 Alphonsa Johanna Elisabeth MarION idem den Zij overleed te Veghel den Haar man Johannes Mathias Deckers, door de PRIMITIEVE ONDERNEMERS, de heeren Jan de Griendt, x IN 1855 belast met de plaatselijke directie van het belangrijke werk der ontginning en verveening van de Peel onder Deurne, waaraan de naam werd gegeven van Helenaveen, bleef daaraan zijne krachten en bekwaamheden wijden tot aan zijnen dood den Hij werd op het nieuw aangelegde R.K. kerkhof te Helenaveen begraven. Uit zijn tweede huwelijk met Anna Maria Jacoba BUSSING heeft hij geen kinderen nagelaten Gerardus Gijsbertus van den Heuvel, is geboren te Veghel den Hij werd priester gewijd te St. Michielsgestel den waarna hij successievelijk werd benoemd tot: a vice Prefect 10 in het seminarie 1 e AFDELING te St. Michielsgestel den ; b Prefect aldaar in het jaar 1847; c directeur van het Seminarie 2 e afdeling te Haaren den ; d pastoor te Loon op Zand den 8 januari Henrica Elisabeth van den Heuvel, is geboren te Veghel den Zij werd opgenomen als religieuze in de Congregatie van Onze Lieve Vrouwen van Barmhartigheid, waarvan de hoofdzetel is gevestigd te Tilburg, en ontving den kloosternaam van Maria Rosa den Adrianus Johannes van den Heuvel, is geboren te Veghel den Hij werd benoemd tot secretaris der gemeente Veghel den en tot ontvanger dier gemeente den welke beide betrekkingen hij bekleedde tot in 1861, als wanneer hij den 10-1 (-1861) werd benoemd tot notaris te Udenhout. In 1863 aldaar verkozen zijnde tot lid van den Raad werd hij spoedig daarna tot wethouder benoemd en bekleedde deze betrekking tot in 1866, als wanneer hij verzocht voor een herkiezing als lid van den Raad niet meer in aanmerking te komen. Vervolgens werd hij den verkozen als lid van de Provinciale Staten van Noord Brabant, voor het kiesdistrict Tilburg en als zoo danig herkozen den Prior: een kerkelijk gezagsdrager. Men vindt priors en prioressen in de kloosterorden maar ook in de Ridderlijke Orden als de Orde van Malta komen priores en Grootpriores voor. De prior is de onderoverste van een klooster, onder de abt. In sommige mannenkloosters, met name bij de bedelorden, is hij de overste. Een klooster (en de daarbij horende kerk) onder het bestuur van een prior wordt dan een priorij genoemd. 9 Helenaveen: een dorp in het hoogveengebied van de Peel, gelegen in het zuidoosten van de gemeente Deurne. Helenaveen werd in 1853 gesticht door de veenontginner Jan van de Griendt, wiens vrouw Helena Panis heette. In het dorp werden zowel een hervormde als een katholieke kerk gesticht, omdat de bevolking, grotendeels afkomstig uit Drenthe en Overijssel, sterk gemengd was van religie. Dat is ook de reden dat er zoveel 'niet-brabantse namen' uit Helenaveen komen, zoals Ugen en Schonewille. 10 Prefect: (1) Voorzitter van een Romeinse congregatie; (2) lekenvoorzitter van een Mariacongregatie; (3) disciplinair priester-hoofd van jongenscollege of seminarie, de zgn. prefectus disciplinae. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 16 van 21

17 Den trad hij in het huwelijk met Josephina Maria Theresia van den Dries, geboren te Den Bosch den , dochter van Joannes Benedictus en van Maria Cornelia Latour en zuster van Anna Rosalia Maria van den Dries, onder nrs 11 en 14 genoemd. Hij had het ongeluk zijne echtgenote te verliezen den 2(9) , hem nalatende drie nog jeugdige kinderen, allen te Udenhout geboren, te weten: 1 Eduardus Joannes Maria, geboren den ; 2 Maria Gerardina Catherina Josephine, geboren den ; 3 Anna Rosalia Francisca Maria, geboren den ; Nog twee andere kinderen zijn op jeugdige leeftijd overleden als: * den Gerardus Julianus Josephus, geboren den 17-3 derzelfden jaars en * den Clemantine Theresia Henrica Maria, geboren den Franciscus Pepinus van den Heuvel, is geboren te Veghel den Hij bekleedde in zijne geboorteplaats, alwaar het onder nr. 4 bedoelde stamhuis door hem bewoond wordt, de betrekkingen van lid den Gemeenteraad en der Kamer van Koophandel. Den is hij aldaar gehuwd met Elisabeth Maria van Hout, geboren te Veghel den , dochter van Lambertus en van Anna Maria Petronella Scheij. Van de kinderen uit dat huwelijk geboren is nog slechts in leven Maria Elisabeth Antonia, geboren te Veghel den Maria Elisabeth van den Heuvel, is geboren te Veghel den Aldaar overleden den Francisca Petronella van den Heuvel, is geboren te Veghel den Zij werd als religieuze opgenomen in de congregatie van H.H. Maria en Franciscus te Veghel en ontving den kloosternaam Maria Scholastica den , en deed hare professie den Gerardus van den Heuvel, zoon van Arnoldus en van Maria Verwetering. Is geboren te Veghel Hij huwde aldaar den met Geertruda (komt ook in akten voor onder Geertuijda) Verhoeven en vestigde zich vervolgens als koopman te Oirschot alwaar hij overleed den , nalatende negen kinderen, hierna onder nrs genoemd. Geertruda Verhoeven was dochter van Henricus en van Wilhelmina van Santvoort en geboren te Veghel den Zij was zuster van Maria Verhoeven, vermeld onder nr: 6 en mitsdien achterkleinkind van meergenoemden Hendrik van de Wiel. Zij overleed te Oirschot Joannes (staat geen h) van den Heuvel, is geboren te Veghel 5 (Is 5 geen 3) Hij werd priester gewijd den en overleed te Oirschot den Antonius van den Heuvel, is geboren te Veghel den Priester gewijd werd hij vervolgens den benoemd tot kapelaan te Schijndel. Den tot kapelaan den St. Pieterskerk te s Bosch (Den Bosch of s Hertogenbosch). En den tot pastoor aldaar. In deze betrekking maakte hij zich verdienstelijk, niet alleen door KUNDE en IJVER in zijne priesterlijke bediening, maar vooral door zijne bijzondere zorg voor de talrijke behoeftigen zijner parochie, in wiens zedelijke en stoffelijke nooden hij door oprichting van ARMENscholen en andere instellingen van liefdadigheid trachtte te voorzien. Hem viel dan ook de onderscheiding ten deel van door den Koning benoemd te worden tot Ridder der Orde van den Nederlandsen Leeuw den Bij de oprichting van het kapittel 11 in de Kathedrale Kerk van St Jan te s Bosch 12, 11 Een kapittel: een college van kanunniken: Boven het kapittel staat meestal een proost. De dagelijkse leiding heeft de deken die uit de kanunniken wordt gekozen. Een dom- of kathedraalskapittel staat de bisschop bij in zijn bestuurstaken en koos in de regel de nieuwe bisschop. Ter onderscheiding van een kathedraalkapittel noemt men andere kapittels ook wel collegiaalkapittel. Kathedrale kapittels zijn meestal zo oud als de bisschopszetel zelf, aangezien een bisschop zich omringde met een aantal priesters. Vanaf de merovingische periode ontstonden er collegiale, seculiere kapittels. Vaak waren het gemeenschappen van leken die door wereldlijke heren, graaf of heerlijkheden, gesticht werden. De ordo canonicus kende zijn eerste formalisering onder Karel de Grote met de Regel van Aken, ook wel Regel van Chrodegang genoemd. Nadien werd een striktere observantie geëist met de Regel van Jeruzalem. Deze was geïnspireerd op de Eerste Kerk. In de late Middeleeuwen kozen kapittels er vaak voor om niet langer een regulier kapittel te vormen, regulier in de zin dat men een kloosterregel volgde, maar een seculier kapittel. Dit gaf de kanunniken meer bewegingsruimte. Veel kapittels waren gedroomde plaatsen Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 17 van 21

18 na de HERstelling der KERKELIJKE HIERACHIA in Nederland, wordt hij benoemd tot kanunnik 13 den Door zijne zorg werd de stamboom der familie van den Heuvel opgemaakt (zie voorbericht). Hij overleed te s Bosch en zijn stoffelijk overschot rust op het kerkhof te Orthen (was buurtschap, dorp of gehucht bij Den Bosch) Hendricus van den Heuvel. Zoon van Arnoldus Antz (Antonius zoon) uit zijn tweede huwelijk met Hendrina van Heesch, is geboren te Veghel Hij huwde te Schijndel met Adriana van den Oetelaar den en overleed aldaar , nalatende twee kinderen Arnoldus en Johannes, beide te Schijndel geboren, eerstgemelde den en de laatste den 5 (is 5 en geen 3) Maria van den Heuvel, geboren te Veghel den Zij trad in het huwelijk met Dominicus Bosch wonende te Arendonk (België) alwaar zij overleed den ( ?) nalatende vier kinderen met de namen Antonius, Elisabeth Maria, Hendricus en Josephus Elisabeth van den Heuvel, is geboren te Veghel den Alphonsus Maria Arnoldus van den Heuvel, zoon van Petrus en Maria Allegonda van den Broek is geboren te Uden den Hij trad den in de Orde der Eerwaarde Kruisheeren en werd geprofest 14 aan het klooster te St. Agahtha (is plaats in de gemeente Cuijk) den , waarna hij te Luik de priesterlijke wijding ontving den Maria Constantia Johanna Scholastica van den Heuvel, geboren te Veghel den Zij trad als religieuze in de orde der Ursulinen te Venray in de maand mei 1868 onder den kloosternaam van Constance. Twee jaren later deed zij hare professie en werd in de maand juni 1874 gezonden naar de Ned(erlandsche) Oostindiën Hendrica Gerarda Maria van den Heuvel, is geboren te Eindhoven den Elisabeth Henrica Maria van den Heuvel, is geboren te Eindhoven den Martinus van den Heuvel, zoon van Gerardus en van Gertruda Verhoeven is geboren te Veghel den ( ). Hij huwde te Boxtel den (in akte staat ) met Adriana Roelofs, geboren te Boxtel den , dochter van Johannes (komt in akten ook voor onder Johannes Francis) Roelofs en van Henrica (komt ook in akten voor onder Hendriena, Hendrika, Hendrica en Hendrina) van den Biggelaar. De nog in leven zijnde kinderen uit dit huwelijk zijn: om jongere zonen van edelen van een gepast inkomen en aanzien te voorzien vanwege de prebende, inkomsten, verbonden aan een kanunniksplaats. In de gebieden waar de Franse Revolutie overheerste werden de kapittels aan het einde van de 18e eeuw opgeheven. Nadien werden enkel kathedrale kapittels heropgericht. 12 De Sint-Janskathedraal (voluit: de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist) in de binnenstad van 's-hertogenbosch is het hoogtepunt van de Brabantse gotiek in Nederland. De Sint-Jan staat op de hoek van de Parade en de Torenstraat waaraan zich de hoofdingang bevindt. Het gebouw imponeert door zijn omvang en rijkdom aan beeldhouwwerk. De kathedraal werd oorspronkelijk als parochiekerk gebouwd en werd in 1366 tot kapittelkerk en in 1559 tot kathedraal van het nieuwe Bisdom 's-hertogenbosch verheven. De kathedraal kreeg op 22 juni 1929 de eretitel basiliek. Het is qua vorm een kruiskerk, meer specifiek een kruisbasiliek. De kerk behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. Een kathedraal of dom is de kerk waar een bisschop zetelt. De benaming valt te herleiden tot ecclesia cathedralis, kerk van de zetel. Die zetel is letterlijk de zetel van de bisschop, die in het priesterkoor van de kerk staat opgesteld. Deze zetel heet in het Latijn cathedra. De bisschopskerk is de belangrijkste kerk van het bisdom. Wanneer een kerk als kathedraal is gebouwd, uit dit zich vaak in de grootse bouw en versieringen. Soms heeft de kathedrale kerk ook de status van basiliek. In dat geval spreekt men van een kathedrale basiliek. Een voorbeeld is de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist in 's-hertogenbosch. 13 Een kanunnik (canonicus in het Latijn, meervoud kanunniken), ook koorheer, domheer, stiftsheer of kapittelheer genaamd, is een geestelijke die deel uitmaakt van een kapittel. De kanunniken worden benoemd door de titulaire bisschop, die verdienstelijke priesters uitkiest. Deze komen meestal uit het eigen bisdom, en de zetel van het kapittel is verbonden aan de kathedraal. Ook vicarissen, ereprelaten en andere bisschoppen worden vaak in het kapittel opgenomen. Normaal kent elk kapittel zijn eigen heriërachie, en heeft het zijn eigen gebruiken. Kanunniken en vicarissen hebben de gewoonte om de bisschop bij te staan bij vormsels in het bisdom en de liturgie in de kathedraal te verzorgen. 14 geprofest: gewijd en ingekleed als kloosterling; Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 18 van 21

19 1 Hendrica geboren te Best den ; 2 Gerardina geboren te Best den Laatstgenoemde werd als religieuze OF LIEFDE ZUSTER opgenomen in de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid te Tilburg den en deed als zoodanig hare professie den Johannes van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Hij huwde te Middelburg den met Theodora Wibaut (in de stamboom staat Theresia Wiebant), geboren te Vlissingen den , dochter van Jan Baptist (dit lijkt te moeten zijn Jean Baptiste) en van Anna Maria de la Bie (dit lijkt te moeten zijn Anna Marie Labeij). Hij overleed te Veghel den nalatende twee kinderen, te weten: 1 Gerardus Florantinus geboren te Middelburg den ANTONETTA Maria, geboren te Rotterdam den en overleden te Stratum den Arnoldus van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Hij werd als lekebroeder 15 opgenomen in de Orde der Eerwaarde Jezuïeten te Culemborg den en geprofest Den Hij vertrok naar de missie van de wilde Osages (indianenstam), staat Kansas in Noord Amerika den en keerde vandaar in het vaderland terug den Josephus van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Hij huwde te Beest den met Engelina Catherina Allegonda Pieck geboren te Beesd den , dochter van Cornelis en van Anna van Zelst. Zijne echtgenote overleed te Beest den , nalatende één kind genaamd Getruda Engelina, geboren te Beest den Daarna trad hij in het huwelijk met Antonia Wilhelmina Terbeek te Den Bosch den Deze laatste dochter van Coenraad en Elisabeth Goijarts, is geboren te Dordrecht den Uit het 2e huwelijk zijn geboren: 1 Antonia Wilhelmina te Culemborg den Maria Cornelia, geboren te Tiel den Cornelia Jacoba, geboren te Tiel den Elisabeth Antonia, geboren te Tiel den Antonius van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Hij werd opgenomen in de Orde der Eerwaarde Jezuïeten te Culemborg den en geprofest den Den werd hij gezonden naar de missie van Noord Amerika en priester gewijd te Boston den Wilhelmina van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Wilhelmus van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Den trad hij te Eindhoven in het huwelijk met Maria Gertruda Schutjes geboren te Eindhoven den 10(?) , dochter van Gerardus Schutjes en Henrica Cecilia van Bree. Hij overleed te Eindhoven den nalatende een kind genaamd Gerardus Martinus Henricus Maria geboren te Eindhoven den Dit kind is den te Eindhoven overleden Maria van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Zij werd als religieuze OF liefde zuster opgenomen in de congregatie de H(eilig) H(art) Maria en Franciscus te Veghel, onder den kloosternaam Cecilia den en geprofest den Gerardina van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Zij huwde aldaar den met HENRICUS Kuijpers geboren te ROSMALEN , zoon van Johannes Wilhelmus en van Henrica GOOYERS. Uit dit huwelijk zijn geboren te Oirschot: 1. Martinus Johannes Gerardus den Gertruda Allegonda Henrica den Henrica Adriana Maria den Een lekenbroeder (in 1954 nog lekebroeder gespeld): een kloosterling die wel de gelofte van de orde waartoe hij behoort, heeft afgelegd doch zonder klerikale wijdingen en met minder verplichtingen ten aanzien van het koorofficie. De lekenbroeders voeren meestal handenarbeid uit of andere materiële en praktische aangelegenheden. Zo werkten ze bij de Cisterciënzers vooral op de uithoven, de grote boerderijachtige vestigingen van waaruit men het kloosterlijke grondbezit bewerkte en beheerde. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 19 van 21

20 Namenlijst Antonius van den Heuvel... 7 Hendrik van de Wiel... 9 Margaretha Bouwmans... 9 Jacobus van Hoof... 9 Adriaan Lambz (Lambertus zoon) van de Ven... 9 Gerardus van der Landen... 9 Hendrik XX (XX zoon) van der Linden... 9 Johannes ADZ (ADRIAAN ZOON) Verhoeven... 9 Philippus van Vegchel... 9 Jan XX van den TILLaart Arnoldus Joannes Hendriks van den Heuvel, Jan Hendrik Jan MARTENS Catalijna Jan's VERSTEEGDEN Jan Hendrik Jan Martens Willem (Hendrik Jan Martens) Gerardus (Hendrik Jan Martens) Joannes van den Heuvel Catherina van den Heuvel Gerardus van den Heuvel Antonius van den Heuvel Arnoldus van den Heuvel Elizabetha van den Heuvel Joannes van den Heuvel Arnoldus van den Heuvel Petrus van den Heuvel Henricus van den Heuvel Gerardus Joannes Baptista van den Heuvel Wilhelmina Anna Maria van den Heuvel Johannes Willebrordus van den Heuvel Allegonda van den Heuvel Maria Johanna van den Heuvel Elisabeth Henrica van den Heuvel Antonius Arcadius van den Heuvel Petronella Elisabeth Arnolda van den Heuvel Anna Catharina Margaretha van den Heuvel Gerardina Wilhelmina Maria van den Heuvel Gerardus Gijsbertus van den Heuvel Henrica Elisabeth van den Heuvel Adrianus Johannes van den Heuvel Franciscus Pepinus van den Heuvel Maria Elisabeth van den Heuvel Francisca Petronella van den Heuvel Gerardus van den Heuvel Joannes (staat geen h) van den Heuvel Antonius van den Heuvel Hendricus van den Heuvel Maria van den Heuvel Elisabeth van den Heuvel Alphonsus Maria Arnoldus van den Heuvel Maria Constantia Johanna Scholastica van den Heuvel Hendrica Gerarda Maria van den Heuvel Elisabeth Henrica Maria van den Heuvel Martinus van den Heuvel Johannes van den Heuvel Arnoldus van den Heuvel Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 20 van 21

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins

Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins Stkhting HISTORISCH ONDERZOEK WEERT Bijna anderhalve eeuw (1654-1795) schouten in Weert: een geschiedenis van de familie Costerins door Jos FA. Wassink I. Inleiding In de zeventiende en achttiende eeuw

Nadere informatie

Over heeroom en tante zuster. Overzicht van alle priesters, broeders, fraters en zusters geboren en/of getogen in Udenhout en Biezenmortel

Over heeroom en tante zuster. Overzicht van alle priesters, broeders, fraters en zusters geboren en/of getogen in Udenhout en Biezenmortel Over heeroom en tante zuster Overzicht van alle priesters, broeders, fraters en zusters geboren en/of getogen in Udenhout en Biezenmortel 2 ISBN-10 9080648078 ISBN-13 9789080648074 Uitgever Stichting Heemcentrum

Nadere informatie

FUNDAMENTEN. Historische krachtenvelden in de stad Oss. Rotary Club Oss-Maasland

FUNDAMENTEN. Historische krachtenvelden in de stad Oss. Rotary Club Oss-Maasland Fundamenten omslag.indd 1 18-09-2008 14:37:40 FUNDAMENTEN Historische krachtenvelden in de stad Oss Rotary Club Oss-Maasland Historische krachtenvelden in de stad Oss Deze uitgave is tot stand gekomen

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 De familie Van Looy Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 INLEIDING De familie Van Looy, waaraan wij deze bijdrage wijden, is afkomstig van

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

De voormalige havezate De Breedenhorst

De voormalige havezate De Breedenhorst De voormalige havezate De Breedenhorst Verzamelde informatie door Johan Journée te Pijnacker (t.b.v. het maken van een maquette van deze havezate in haar direkte omgeving) 02 december 2007 Internet: www.shipmotions.nl

Nadere informatie

Rosmalen in de 19e eeuw

Rosmalen in de 19e eeuw Rosmalen in de 19e eeuw R.J. Wols Op 13 november jongstleden is de inventaris van het gemeentearchief van Rosmalen over de periode 1811-1932 gepresenteerd.' Daarmee is een belangrijke bron voor de kennis

Nadere informatie

DE STADSREKENING VAN MAASTRICHT OVER HET JAAR 1399-1400

DE STADSREKENING VAN MAASTRICHT OVER HET JAAR 1399-1400 DE STADSREKENING VAN MAASTRICHT OVER HET JAAR 1399-1400 MAASLANDSE MONOGRAFIE~N ONDER REDACTIE VAN Prof. Dr. W. Jappe Alberts, Dr. Remigius Dieteren O.F.M., Mr. K. J. Th. Janssen de Limpens Dr. G. W. A.

Nadere informatie

Zusters van de Choorstraat in Oss, het H. Margaretha Mariagesticht Brouwerstraat De R.K. Burgerschool A en B, de boerenen de burgerschool

Zusters van de Choorstraat in Oss, het H. Margaretha Mariagesticht Brouwerstraat De R.K. Burgerschool A en B, de boerenen de burgerschool t u s s e n t i j d s 2/11 Een uitgave van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens Jaargang 17 Najaar 2011 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50 Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

Nadere informatie

Mgr Petrus Savelberg en Broeder Aloysius

Mgr Petrus Savelberg en Broeder Aloysius Mgr Petrus Savelberg en Broeder Aloysius door Rob Hamers Verschenen in Jaarboek Heemkunde OCGL 2007 Vormgevers van de eerste zorginstellingen in Landgraaf en Limburg Limburg telt inmiddels een groot aantal

Nadere informatie

De hof van Wahlwiller

De hof van Wahlwiller De hof van Wahlwiller door H.J.M. Franssen Brand te Wahlwillerhof. Onder deze kop schreef een ambtenaar van de gemeente Wittem een samenvatting van de brief, die de burgemeester had gezonden aan de commissaris

Nadere informatie

't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001

't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001 't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001 Voorwoord in etwerken blijken in onze huidige maatschappij een belangrijke rol te spelen. Immers van je 'netwerk' kun je gebruik

Nadere informatie

Methodologische verantwoording over de uitvoering van het onderzoek en de geraadpleegde archiefbronnen

Methodologische verantwoording over de uitvoering van het onderzoek en de geraadpleegde archiefbronnen Methodologische verantwoording over de uitvoering van het onderzoek en de geraadpleegde archiefbronnen 1 Achtereenvolgens komen de volgende congregaties en andere onderzochte organisaties en gevallen aan

Nadere informatie

G E M E R T S 2010 H E E M

G E M E R T S 2010 H E E M ELLEN BROUWERS 3 GEMER T S H E E M 2010 Jaargang 52, 2010, nr. 3. Inhoud: Ton Thelen, Het Vrijthof. Begraven in en rond de kerk... 1 Adriaan v. Zeeland en Simon v. Wetten, De Broekstraat van weleer (8

Nadere informatie

Flehite Jaarboek 2009

Flehite Jaarboek 2009 Flehite Jaarboek 2009 Ontwerp voor een nieuwe Kamperbinnenpoort van architect Gerrit Adriaans, 1923 Flehite Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2009 Stichting Flehite Publicaties Deel x Plaatsen

Nadere informatie

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING TWENTE J A A R G A N G VI J A N UARI 1990 No. 1 D e K e r k v a n d e H.H. S i m o n e n J u d a s t e O o t m a r s u m De tekening op de omslag voor 1990

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 9e jaargang, nummer 2 april/mei 2007 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland Bestuurssamenstelling J.W Zondervan

Nadere informatie

0.1. VOORREDE. P.J.B. LEIDEN, 18 October 1919.

0.1. VOORREDE. P.J.B. LEIDEN, 18 October 1919. P.J. Blok, Willem de Eerste, Prins van Oranje. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets, onder-directeur van 's Rijksprentenkabinet, 2 delen, Amsterdam : Meulenhoff, 1919-1920. I: 254 pp. Aanteekeningen

Nadere informatie

Publicaties van het Regionaal Historisch Centrum Limburg nr. 4

Publicaties van het Regionaal Historisch Centrum Limburg nr. 4 Publicaties van het Regionaal Historisch Centrum Limburg nr. 4 ISBN 978 90 5291 114 4 Realisatie: Datawyse boek- en grafische producties Inventaris van het archief van het officialaat, de kerkelijke rechtbank

Nadere informatie

Door het bier Tot het lied

Door het bier Tot het lied Door het bier Tot het lied Een onderzoek naar rituelen met betrekking tot zingen op het Utrechtsch Studenten Corps Masterthesis Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht Begeleider: Louis Peter Grijp

Nadere informatie

TERUG VAN WEGGEWEEST

TERUG VAN WEGGEWEEST TERUG VAN WEGGEWEEST OVER DE LOTGEVALLEN VAN EEN LEIDSE FAMILIE EN HAAR BIJBEL KEES WALLE In vroeger eeuwen was de bijbel niet alleen een bron van troost en godsvrucht, maar diende het meest gelezen boek

Nadere informatie

... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen

... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen ... dat men het goed van den ongeboornen niet mag verkoopen Gemene gronden in de Meierij van Den Bosch tussen hertog en hertgang 1000-2000 Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Van wind en water, stoom en stroom de molens van Almelo door de eeuwen heen Hennie Rutgers. m.m.v. Herman Hagens.

Van wind en water, stoom en stroom de molens van Almelo door de eeuwen heen Hennie Rutgers. m.m.v. Herman Hagens. Van wind en water, stoom en stroom de molens van Almelo door de eeuwen heen Hennie Rutgers. m.m.v. Herman Hagens. Inhoud Woord vooraf... 2 Ten geleide... 2 Het verhaal van de oude stadsmolen.... 3 Voorgeschiedenis....

Nadere informatie

Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon Osse ingezetenen geraakt door de Tweede Wereldoorlog Dichtung und Wahrheit

Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon Osse ingezetenen geraakt door de Tweede Wereldoorlog Dichtung und Wahrheit t u s s e n t i j d s 2/14 Een uitgave van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens Jaargang 20 Najaar 2014 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50 Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

Nadere informatie

2 Kruyt: een biografische schets

2 Kruyt: een biografische schets 2 Kruyt: een biografische schets 2.1 INLEIDING Het biografische deel van deze studie heeft als doel Kruyts missionair denken te plaatsen in de context van zijn leven en werk. Het geeft aandacht aan het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

der 1579-1939 samengesteld door DIENST INSPECTIE PER ARCHIEVEN IN LIMBURG Maastricht 1977.

der 1579-1939 samengesteld door DIENST INSPECTIE PER ARCHIEVEN IN LIMBURG Maastricht 1977. I N V E N T A R I S v a n d e A R C H I E V E N der G E M E E N T E H O R S T 1579-1939 samengesteld door W. V A N M U L K E N DIENST INSPECTIE PER ARCHIEVEN IN LIMBURG Maastricht 1977. VOORWOORD. Deze

Nadere informatie

De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE. te CUIJK. van 1960 t/m 2004

De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE. te CUIJK. van 1960 t/m 2004 De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE te CUIJK van 1960 t/m 2004 door P. Vis Gildemeester 1982 t/m 2003 Geschied04g 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 1: 1960-1976... 3 2: 1979-2000... 5 3:

Nadere informatie

Verslag van een studie van Frans Roefs Werkgroep kloosterleven in Boxtel Februari 2004. Spaanse zusters in Boxtel

Verslag van een studie van Frans Roefs Werkgroep kloosterleven in Boxtel Februari 2004. Spaanse zusters in Boxtel Verslag van een studie van Frans Roefs Werkgroep kloosterleven in Boxtel Februari 2004 Spaanse zusters in Boxtel 2 Spaanse Zusters in Boxtel... 4 De stichting en doelstellingen van de Obreras de la Cruz...

Nadere informatie