Jan G.H.R. van den Heuvel, TOELICHTING BIJ STAMBOOM VAN DEN HEUVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jan G.H.R. van den Heuvel, 2008 9-11-2008 TOELICHTING BIJ STAMBOOM VAN DEN HEUVEL"

Transcriptie

1 Jan G.H.R. van den Heuvel, TOELICHTING BIJ STAMBOOM VAN DEN HEUVEL

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 Omgeving...6 Voorbericht...7 Wijze van bewerking...8 De Zeven Hoofdkerken van Veghel...9 Stamvader...10 Namenlijst...22 Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 2 van 21

3 Voorwoord Deze toelichting behoort bij de grafische stamboom, een steendruk, die in opdracht van Antonius van den Heuvel ( , zie in deze toelichting) is gemaakt. In het Voorbericht wordt dit nader aangegeven. De grafische stamboom start bij de stamvader Arnoldus Joannes Hendriks van den Heuvel (ca ) en is in 1858 gemaakt en stopt derhalve ook rond deze periode. Het is een steendruk van de Steendrukkerij J.F. Demelinne te s Bosch. Uit het Voorbericht valt op te maken dat Antonius van den Heuvel steendrukken van de stamboom aan de toenmalige familieleden heeft geschonken. Zodoende zullen er waarschijnlijk nog diverse exemplaren daarvan in omloop zijn c.q. bestaan. Een voorbeeld staat op het voorblad. Het is een boom met drie verschillende cirkels : * gouden cirkels duiden op een huwelijk; * zilveren cirkels duiden op een vrijgezel (die overigens later, buiten de weergegeven periode op de stamboom, nog getrouwd kunnen zijn. Vandaar het grote aantal zilveren cirkels aan de uiteinden van de stamboom); * zilveren cirkels met een gouden rand duiden op een geestelijke. Het zilver is door de tijd enigszins gecorrodeerd en daardoor lastiger leesbaar. Bij de samenstelling van de stamboom is Antonius blijkbaar door een, tot op heden onbekend, familielid bijgestaan. Deze heeft een handgeschreven toelichting op deze stamboom gemaakt die tot omstreeks 1875 loopt. Daarin is niet alleen een verdere toelichting op de grafische stamboom gegeven maar ook enige correcties alsmede aanvullingen over de periode Hiernaast is een kopie opgenomen van een bladzijde uit deze handgeschreven schriftelijke toelichting. Vanwege de ouderdom van de kopieën zijn deze in negatief. Nog niet alles was goed leesbaar vandaar dat in de vertaalde tekst: * XX is opgenomen indien het woord onleesbaar is; * HOOFDLETTERS duiden aan dat de vertaling onzeker is; * cursief stamt niet uit de oorspronkelijke tekst maar is een toelichting; Daarnaast zijn enige voetteksten opgenomen ter nadere verduidelijking. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 3 van 21

4 De grafische stamboom hangt bij mijn ouders, Robertus Leonardus Marie Thérèse van den Heuvel (1929-), in huis. Oorspronkelijk komt deze, via zijn vader Johannes Henricus Agnes Maria van den Heuvel ( ) en grootvader Gérard Jean Baptiste Maria van den Heuvel ( ), van zijn overgrootvader Henricus van den Heuvel ( ) die het van Antonius van den Heuvel als geschenk heeft gekregen. Het Familiewapen dat op deze grafische stamboom voorkomt betreft waarschijnlijk een grafische decoratie van deze steendruk. De drie bomen op de heuvels stellen de drie zonen van de stamvader voor: Joannes, Gerardus en Antonius. Deze vertegenwoordigen de drie takken van de grafische stamboom. Hiernaast is daarvan nog een cliché opgenomen. Aanleiding om een en ander uit te werken vormde de geboorte van onze zoon. In het verleden vertelde mijn vader over zijn en onze familie, het referentiekader, de structuur alsmede wellicht in die tijd ook de interesse ontbrak echter. De informatie middels de grafische stamboom en kopieën van de toelichting hierop waren echter voorhanden en zijn bij deze uitgewerkt. Onder andere middels de vertaling van de handgeschreven toelichting alsmede het verwerken van de stamboom tot op heden in het programma Aldfaer. Daardoor is voor de familie en het nageslacht de informatie verder gestructureerd en vertaald naar de (digitale) middelen van deze tijd. Van de omgeving waaruit de familie oorspronkelijk stamt, is een plaatje bijgesloten. Voor éénieder die het aangaat en interesseert, veel leesplezier. Jan G.H.R. van den Heuvel (1962) Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 4 van 21

5 Omgeving Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 5 van 21

6 Voorbericht Vele leden der oorspronkelijke te Veghel thuis behorende familie van den Heuvel zijn in het bezit van een prachtigen in goud, zilver en kleuren gelithografeerde stam- afge-slachtboom met familiewapen. Het is bekend dat onze familie dit werk te danken heeft aan de zorg van één der achtenswaardige harer leden, den hoog eerwaarden heer Antonius van den Heuvel, in leven kanunnik van het bisdom en pastoor den St Pieterskerk te Den Bosch, die het tenjare 1858 deed vervaardigen en daarvan aan ieder van ons een prachtig exemplaar ten geschenkenis gaf. De waardige man, die zoo menigmaal bewijzen gaf van bijzondere en hartelijke belangstelling jegens de familie waartoe hij behoorde, beschouwde dit als een middel om de vriendschap-pelijke betrekking onder elkander te bevorderen en de nagedachtenis onzer overledene ouders en verdere naastbestaanden levendig te houden. INTUSSCHEN SCHEEN de stamboom alléén niet ten volle aan het doel te beantwoorden. De beperkte plaatsruimte laat, welke uit den aard der zaak daarop beschikbaar was, liet niet toe meer dan de namen en enkele aantekeningen beknoptelijk te vermelden. Het werk dus, zou het volledig zijn, moest vergezeld gaan van een aanhangsel, waarop nog andere, voor belangstellende BETREKKING en wetenswaardige bijzonderheden, hare plaats konden vinden. De ijverige te vroeg ontslapene ontwerper was al dadelijk HIEROP BEDACHT en verzocht schrijver dezes, die hem in het opsporen en bijeenzamelen der bouwstoffen van den stamboom behulpzaam was geweest, dat werk op zich te nemen, en te dien einde nieuwe en volledigere nazoekingen in het archief der gemeente Veghel te doen. Daarbij nu is het gelukt ook de ouders en groot-ouders van den algemeenen stamvader, diens broerders en zusters en andere zijverwanten op te sporen. Men zal die in de aantekeningen op den algemenen stamvader vermeld vinden en daarbij bevestigd zien dat van diens broeders geen afstammelingen in de mannelijke linie meer bestaan, wijl de enige broederlijke zijtak kort geleden in die linie is uitgestorven. Ook zijn enige bijzonderheden aan het licht gekomen ten aanzien der zogenaamde Zeven Hoofd kerken van Veghel, welke alle in betrekking staande tot BIJNA AL de leden der familie, belangrijk genoeg zijn voorgekomen om aan het hoofd dezer aantekeningen bijzondere vermelding te verdienen. Het familiewapen op den stamboom prijkend bestaat in een door loofwerk omgeven schild op wapenbord voorzien van een heuvel met drie bomen, als zinnebeeld der drie stamvaders Joannes, Gerardus en Antonius van den Heuvel en tevens van de drie nog levende takken van de stamboom, bevattende de kinderen en verdere nakomelingen van Arnoldus EN Joannes zoon van Gerardus en Arnoldus Zoon van Antonius van den Heuvel. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 6 van 21

7 Wijze van bewerking 1 de namen der familieleden in dit aanhangsel voorkomende zijn geplaatst naar rang van afstamming en ouderstam, van welke ge-regelde volgorde op den stamboom, terwille van den vorm is afgeweken. Aan ieder is een doorloopend volgnummering gegeven. 2 de voornamen waaronder de aangeduide personen MEER BEKEND zijn en waaronder zij gewoonlijk genoemd worden, zijn VOOR zoo veel mogelijk door XX aangewezen. 3 de getallen voor het volgnummer ge-plaatst dienen tot aanwijzing der linie van afstamming en der graad van bloedver-wantschap. Zoo verwijst het onmiddellijk aan het volg-nummer voorafgaande getal naar den vader, de tweede naar den grootvader en zoo vervolgens, waardoor met een oogopslag kan worden gezien van wie de betreffende persoon afstamt en hoeveel graden hij van zijn voorzaten verwijderd is. In de zijdlinie vindt men de graad van bloedverwantschap TUSSCHEN twee persoonen door samenvoeging van beider getallen tot XX het naastbij gelegen gemeen getal hetwelk den gemeenen STAMVADER aanwijst. Het zal nauwelijks vermelding behoeven dat elk getal, dat een GRAAD aanwijst en dat bij den telling het volgnummer van den betreffende persoon zelven niet in aanmerking mag worden genomen. 4. Enkele dagtekeningen op den stamboom voorkomende, die gebleken zijn onjuist te wezen, zijn in het aanhangsel verbeterd met vermelding tevens van de later voorgevallen veranderingen, voor zoo ver die bekend zijn geworden. Voor nadere aantekeningen is hierom daar de nodige ruimte opengelaten. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 7 van 21

8 De Zeven Hoofdkerken van Veghel De echtlieden Hendrik van de Wiel, meer bekend onder den naam van Heintje Peer HARRIKS en Margaretha Bouwmans hadden acht dochters van welke zeven in de gemeente Veghel zijn getrouwd en aldaar een talrijk nakomelingschap hebben nagelaten. Het gevolg daarvan was dat op het einde der 18 e en in het begin der 19 e eeuw een AANZIENLIJK gedeelte der INGEZETENEN, tot den gegoeden stand behoorend, in den vierden tot den achtsten graad aan elkander verwant waren en dat huwelijken tusschen bloedverwanten in den zesden graad niet tot de zeldzaamheden behoorden. Deze omstandigheid schijnt aanleiding te hebben gegeven om de genoemde vrouwen als de voornaamste afhoofdstammeling te bestempelen onder de vrij zonderlinge benaming van de Zeven Hoofdkerken van Veghel, onder welke benaming zij in die gemeente bij overlevering zijn bekend gebleven. Deze vrouwen zijn: 1 Jacomijna, gehuwd met Jacobus van Hoof den ; 2 Maria, gehuwd met Adriaan Lambz (Lambertus zoon) van de Ven den ; 3 JANNEKE gehuwd met Aart XX (XX zoon) van Eert in 1738; 4 Geertrui gehuwd met Gerardus van der Landen in 1741; 5 Pertonella gehuwd met Hendrik XX (XX zoon) van der Linden in 1741; 6 Anna gehuwd met Johannes ADZ (ADRIAAN ZOON) Verhoeven in 1753; 7 Anna Maria gehuwd met Philippus van Vegchel in 1755; De achtste dochter, genaamd Helena is in 1748 gehuwd met Jan XX van den TILLaart doch vermoedelijk naar Erp vertrokken en zal daarom niet in de zoogenaamde Hoofdkerken zijn begrepen. Vier dezer laatsten, te weten Jacomijna, Maria, JANNEKE en Anna, zijn in de familie van den Heuvel opgenomen door de volgende huwelijken harer kinderen en kleinkinderen als: 1 Joannes van den Heuvel (naamlijst 2) Zoon van den algemeenen stamvader Arnoldus Johannes Hendriks is gehuwd met Maria van Hoof, dochter van Jacobus van Hoof en van Jacomijna van de Wiel; 2 Gerardus van den Heuvel (4) tweede zoon van den algemeenen stamvader Arnoldus Johannes Hendriks, gehuwd met Petronella van de Ven dochter van Adrianus Lz (Lambertus zoon) van de Ven en Maria van de Wiel; 3 Arnoldus van den Heuvel (6) zoon van evengenoemde Gerardus van den Heuvel en dus kleinzoon van Maria van de Wiel, is gehuwd met Maria Verhoeven, dochter van Hendrik en klein-dochter van Johannes Adz (ADRIAAN zoon) Verhoeven en Anna van de Wiel. Zijne kinderen hebben dus Maria van de Wiel tot vaderlijke en hare zuster Anna van de Wiel tot moederlijke overgrootmoeder en harer vader Hen-drik van de Wiel of Heintje Peer HARRIKS tot algemeenen stamvader in de beide linien.; 4 Joannes van den Heuvel (8) broeder van genoemde Arnoldus en dus even-eens kleinzoon van Maria van de Wiel, is gehuwd met Maria van Roij, dochter van Gerardus van Roij en van Margaretha van Eert en door deze laatste kleindochter van Aart Xz (XX zoon) van Eert en van JANNEKE van de Wiel. Ook hier doet zich ten aanzien van Maria en JANNEKE van de Wiel hetzelfde geval voor als onder het voorgaande nummer ten aanzien van Maria en Anna van de Wiel is vermeld. De kinderen van Joannes van den Heuvel hebben dus Hendrik van de Wiel of HEINTJE Peer MARNIKS/HARRIKS in de beide linien tot al-gemeenen stamvader. 5 Gerardus van den Heuvel ArnAntz (28) (Arnoldus Antonius zoon) is gehuwd met Geertruda Verhoeven, zuster van Maria (Verhoeven) hiervoor gemeld en dus evenals deze kleindochter van Anna van de Wiel. Zijne kinderen die in de vaderlijke linie aan de kinderen van Arnoldus en Joannes van den Heuvel Gz (Gerardus zoon) slechts in den 7 graad verwant zijn, zijn dus van moeders zijde volle neven en nichten (XX graad) van de eerstgenoemde. Uit het voorstaande blijkt dat, met uitzondering van de NAkinderen van Arnoldus van den Heuvel Antz (Antonius zoon) het gehele thans levende geslacht der Van den Heuvel s uit de zoogenaamde Zeven Hoofdkerken van Veghel zijn voorgesproten. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 8 van 21

9 Stamvader 1 Arnoldus Joannes Hendriks van den Heuvel, de algemeene stamvader der familie, komt in de doopakten van al zijne kinderen voor onder den naam van Arnoldus Jois Hendriks, drie voornamen waarvan de eerste zijn eigen, de tweede die zijns vaders en de laatste die zijns grootvaders. Dergelijke aanduiding, onder weglating van den geslachtsnaam, was destijds zeer gebruikelijk, en wordt in de doopregisters bij velen aangetroffen. Het is echter opmerkelijk, dat niet alleen in de doopregisters maar ook in alle officiële stukken, ter SECRETARIE opgemaakt, bij deze familie, in de eerste helft der 18e eeuw de geslachtsnaamaanduiding gemist wordt. Men vindt dien voor het eerst vermeld ten jare 1765 in de huwelijksakte van Catharina Aart van den Heuvel, en zou dus XX GROND kunnen VERMOEDEN, dat de geslachtsnaam eerst in het begin der tweede helft van de voorgaande eeuw is aangenomen. In dat geval echter zouden NIET alleen de kinderen van Arnoldus Joannes Hendriks maar ook kinderen van Willem Joannes Hendriks te dien aanzien eenstemming hebben gehandeld. Dit nu is wel niet onmogelijk maar toch ook geenszins met zekerheid aangenomen, wijl ieder, die geen geslachtsnaam bezat, er eenen naar eigen keus kon aannemen, en er voorbeelden bestaan dat broeders en zusters verschillende geslachtsnamen dragen. Deze omstandigheid dus, in verband met het aangehaalde gebruik, maakt het meer waarschijnlijk dat de naam reeds vroeger bestand. Arnoldus Joannes Hendriks was de zoon van Jan Hendrik Jan MARTENS en van Catalijna Jan's VERSTEEGDEN. In de doopregisters welke in de gemeente Veghel slechts tot het jaar 1700 OPKLIMMEN wordt hij niet vermeld doch wel de volgende zijner broeders en zusters als: 1 Maria gedoopt den ; 2 Lambertus gedoopt den en 3 Wilhelmus gedoopt den Waarschijnlijk zal hij op het eind der 17e eeuw geboren zijn. Hij is in of omstreeks het jaar 1734 te Nistelrode gehuwd met Elisabeth Tonisse van Dijk, in de doopakten der kinderen en andere stukken eenvoudig Elisabeth Tonisse genaamd. Hij overleed te Veghel den , nalatende vier kinderen met namen: Joannes, Catharina, Gerardus, Antonius, hierna onder 2-5 vermeld. Zijne weduwe hertrouwt den (op stamboom ) met Adriaan GERRIT van LaarBROEK uit DINTHER, en overleed te Veghel den Een kind met naam GertrudIS, den uit dat huwelijk geboren, moet in jeugdigen ouderdom overleden zijn. De stamvader Arnoldus Joannes Hendriks had vijf broeders en zusters (eigenlijk 6) te weten: 1 Hendrina; 2 Lambert (Lambertus, zie hierboven 2); 3 HILLEKEN; 4 Jan en 5 Willem (Wilhelmus, zie hierboven 3). Dit blijkt uit twee akten van boedelscheiding van den en , bij welke laatste o.a. aan Arnoldus of Aart is toegedeeld het Stamhuis met gronden te Veghel op het VEN, thans nog aan een der nakomelingen zijner dochter Catharina toebehorende. Zijne hierboven genoemde zuster Maria (zie hierboven 1) was in 1732 reeds overleden. Aan deze akten zijn ook de namen der ouders ontleend waarbij men zal hebben opgemerkt dat de vader Jan of Joannes niet alleen met de voornaamen van zijner vader en grootvader (Hendrik Jan) wordt aangeduid, maar daarbij nog bovendien die van zijn overgrootvader (MARTENS) is gevoegd. Zie hier NU EENIGE in het archief der gemeente Veghel gevonden bijzonderheden betreffende de genoemde broeders en zusters van den stamvader. 1. Hendrina, gehuwd met Hendrik Hendrik Jan Huijbers is naar Erp vertrokken; 2. Lambertus is kinderloos overleden; Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 9 van 21

10 Zoo als blijkt uit den inventaris van den , bij het hertrouwen van den weduwe Arnoldus Jois Hendriks opgemaakt. 3. HILLEKEN is getrouwd met MXX Hendriks te Dinther, hetwelk blijkt uit den akte van opdracht van een perceel grond d.d Zij is waarschijnlijk naar Dinther vertrokken. 4. Jan is na de eerste doch voor de tweede hiervoor gemelde boedelscheiding, dus in de jaren in ongehuwden staat overleden. Zoo als uit de boven aangehaalde akten dier scheidingen blijkt, en EINDELIJK 5. Willem is den gehuwd met Maria PETRI Claassen, uit welk huwelijk is gesproten Arnoldus van den Heuvel, geboren den Deze laatste is den in den echt getreden met Wilhelmina Lambertus van den Heuvel, WEDUWE Hendrik PETER Cluijtmans, welke echtelieden hebben nagelaten twee kinderen te weten: 1. Maria, geboren den , en gehuwd den met Hendricus Johannes van den Heuvel en 2. Wilhelmus, geboren den en in ongehuwden staat overleden den De bovenaangehaalde Willem Jois Hendriks, van wier de zoo even gemelde Wilhelmus van den Heuvel, in de mannelijke linie de laatste afstammeling was, en Adriaan TONNIS van Dijk waren mom boiren 1 over de vier onmondige kinderen Aart Jan HendriX, verwekt bij Elisabeth TONNIS. Aldus in een akte van verpachting der goederen van die kinderen van den Jan Hendrik Jan Martens, de vader van Arnoldus Joannes Hendriks, had voor zoover bekend twee broeders, te weten: 1 Willem (Hendrik Jan Martens), gehuwd den met Wilhelmina Adriaan Boudewijns uit welk huwelijk zijn geboren: a. Henricus den 3(1?) ; b. Anna Maria den ; c. Joannes den ; 2 Gerardus (Hendrik Jan Martens), gehuwd met WilhelmA SERVATIË, van welke echtlieden is gedoopt een kind met naam Henricus den ; Ten aanzien dezer XX der familie zijn geen verdere nasporingen gedaan, terwijl het evenmin bij overlevering bekend is of daarvan heden ten dage nog afstammelingen bestaan en zoo ja of deze ook den naam van Van den Heuvel dragen. 1.2 Joannes van den Heuvel, oudste zoon van den algemeenen stamvader Arnoldus Joannes Hendriks, wordt geboren te Veghel den Hij trad in den echt met Maria van Hoof den , uit welk huwelijk den een kind met name Arnoldus geboren wordt, dat echter reeds den 5-4-(1768) des volgenden jaars overleden is. Tien dagen na dit overlijden stierf de moeder ( ), terwijl ook haar man niet lang daarna, den , en dus reeds op 33 jarigen leeftijd overleed. De genoemde Joannes was de eerste in de familie die zich op den handel, voornamelijk in boter, toelegde, daarin door zijnen jongeren broeder Gerardus geholpen en opgevolgd. Hij was alzoo de grondlegger ONZER zaak, die later DOOR VERDER ZXEIDENEe leden der familie is, en door sommigen nog heden ten dage wordt uitgeoefend. Zijn vrouw, geboren te Veghel den was dochter van Jacobus van Hoof en Jacomijna van de Wiel en kleindochter van Hendrik van de Wiel van wier hiervoor bij de Zeven Hoofdkerken van Veghel sprake is. 1.3 Catherina van den Heuvel dochter van Arnoldus Joannes Hendriks, is geboren (gedoopt?) te Veghel den (in stamboom staat ). Zij huwde aldaar den met Johannes van Son (in stamboom staat van Zon, komt in akten beiden voor) den Heuvel, uit welk huwelijk zijn geboren vier kinderen, met namen: Arnoldus, Hendricus, Antonius en Geertuie. Zij overleed te Veghel den Hare voornoemde kinderen hebben allen nakomelingen nagelaten, als: 1 Vele kinderen verloren reeds op jeugdige leeftijd hun ouders. In dat geval werden bloedverwanten aangesteld tot voogden. Die werden "momboiren" genoemd, een vervorming van het Latijnse woord "mamburnus". Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 10 van 21

11 1 Arnoldus van Son gehuwd met Johanna Maria van Sleeuwen, had twee kinderen, te weten: Johannes en Maria. De eerste is ongehuwd overleden en de laatste was gehuwd met Willem Kanters, uit welk huwelijk verscheidene kinderen geboren zijn, van wie de oudste, met name Regina, gehuwd met Johannes van der Landen (komt in een akte ook voor onder Sanden), in het bezit is van het voorouderlijk stamhuis, waarvan sprake VERDERXX hiervoor. 2. Hendricus van Son gehuwd met DALIANA (Adilia volgens doopakte) van Berkel, van wier Johannes en verdere afstammelingen XX. 3. Antonius van Son, eerst gehuwd met Johanna Maria van Dooren (komt in akten ook voor onder van Dore, Doorne enz.) en later met Helena WILLEMS, die verscheidene kinderen heeft nagelaten. 4. Geertruie van Son, gehuwd met Hendrik Somers (komt in akten ook voor onder Soomers), van wie eveneens kinderen en kleinkinderen zijn overgebleven. 1.4 Gerardus van den Heuvel, tweede zoon van Arnoldus, Joannes Hendriks, is geboren te Veghel den (in stamboom ). Hij huwde aldaar den met Petronella van de Ven, dochter van Adrianus Lambertus van de Ven en van Maria van de Wiel, geboren te Veghel den Deze Maria van de Wiel was ener der Zeven Hoofdkerken hierboven genoemd. Haar man Adrianus Lambertus van de Ven was in 1751 (of 1731) Schepen der gemeente Veghel, en had negen kinderen waaronder, behalve de genoemde Petronella, slechts twee die nakomelingen hebben nagelaten, te weten: # zie hierna 1 (2 en 1 zijn omgedraaid in de tekst) 2 Lambertus van de Ven geboren te Veghel den , een zoon genaamd Nicolaas. Van deze zijn nog in leven twee kinderen Jan en Johannes van de Ven, de eerste ongehuwd en de tweede gehuwd met Johanna van den Heuvel, dochter van Hendricus Johannes van den Heuvel en door hare moeder achterkleindochter van Willem van den Heuvel, broeder des algemeene stamvader, vermeld onder NR 5 hiervoor. 1. Mechtildis van de Ven, geboren te Veghel den , gehuwd met Johannes van de Wiel, vader van Rogier of Rut van de Wiel. De laatste had twee zoons Johannes en Theodurus van de Wiel van wie de eerste kinderloos is overleden en de laatste, gehuwd met Johanna van Rijbroek, kinderen heeft nagelaten. Gerardus van den Heuvel wordt den , dus kort na zijn huwelijk, bij aankoop eigenaar van een huis in DE straat te Veghel, hetwelk hij deed afbreken en herbouwen in 1777 en thans nog door zijn kleinzoon Franciskus van den Heuvel wordt bezeten en bewoond. Hij overleed te Veghel den , nalatende drie kinderen Arnoldus, Elisabeth en Joannes, terwijl zes anderen in jeugdigen ouderdom overleden waren. Zijne vrouw overleed te Veghel den Antonius van den Heuvel, jongste zoon van Arnoldus, Joannes Hendriks, is geboren te Veghel den Hij huwde aldaar den met Hendrina Cluijtmans, geboren te Veghel den (stamboom ), dochter van Henricus Rutgeri Cluijtmans en Anna Petri Donkers. Hij overleed te Veghel in of omstreeks het jaar 1806, doch van zijn overlijden is in het daartoe bestaand register geen aantekening gevonden. Zijne vrouw is den te Veghel overleden. Deze echtlieden hebben slechts één kind nagelaten met name Arnoldus Arnoldus van den Heuvel, zoon van Gerardus en van Petronella van de Ven, wordt geboren te Veghel den Den wordt hij benoemd tot lid van het Gemeentebestuur en Schepen van Veghel. Hij trad in den echt in Veghel den met Maria Verhoeven, dochter van Hendricus en van Wilhelmina van Santvoort en vestigde zich als koopman te Uden, alwaar hij, met nalating van negen kinderen, is overleden den (stamboom ). Zijne vrouw was kleindochter van Johannes Adriaan Verhoeven en van Anna van de Wiel, eene der hiervoor genoemde Zeven Hoofdkerken. Hendrik van de Wiel of Heintje Peer HARRIKS was alzoo haar overgrootvader van vaderszijde en van harer man de overgrootvader van moederszijde, zoo als bereids is opgemerkt, zie de Zeven Hoofdkerken. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 11 van 21

12 Zij overleed te Uden den Elizabetha van den Heuvel, zuster van Nr 6 is geboren te Veghel den Zij huwde den met Franciscus Egidus Schrijvers, secretaris der gemeente Schijndel, die aldaar overleed den Na te Schijndel gewoond te hebben tot in 1858, keerde zij naar hare geboorteplaats terug en wordt acht jaar later, ter oorzake van het verlies harer verstandelijke vermogens, ter verpleging bezorgd in het LIEFDEhuis te Deurne, alwaar zij den , in den hoogen ouderdom van 87 jaren overleden en op het R.K. kerkhof begraven is Joannes van den Heuvel, broeder van nrs 6 en 7, is geboren te Veghel den Hij is aldaar gehuwd den met Maria van Roij, geboren te Veghel den Na sinds vele jaren de betrekking van XX te hebben bekleed, wordt hij den tot burgemeester der gemeente Veghel benoemd. Na den als zoodanig te zijn afgetreden, overleed hij op het onverwachtex den 17-1-(1850) daarna met achterlating van negen kinderen. Zijn vrouw was dochter van Gerardus van Roij en van Margaretha van Eert, en door deze kleindochter van Aart van Eert en van Janneke van de Wiel, eene der hiervoor genoemde Zeven Hoofdkerken. Ook hier zijn beide echtleiden achterkleinkinderen van Hendrik van de Wiel of Heintje Peer Harriks (zie de Zeven Hoofdkerken). Zij overleed te Veghel den Haar vader G. van Roij, die naar het schijnt reeds voor de Franse Revolutie deel van het gemeentebestuur van Veghel uitmaakte, en in den zoogenaamden Partiottentijd 2 als een vurig patriot bekend stond, wordt bij de eerste vrije rechtstreeksche verkiezing, den , tot Regent of lid der Municipaliteit verkozen en der 18 dier maand (4-1795) tot vice president benoemd. Na een herkiezing in 1797, werd hij den benoemd tot president, doch het schijnt dat de toenmalige samenstelling van het gemeentebestuur niet strookte met de inzichten van het hooger gezag, en met name de president aldaar niet in de smaak viel. Ook scheen men weinig eerbied te hebben voor de UITDRUKKING van den vrijen volkswil, waarmede IN DIE TIJDEN van vrijheid, gelijkheid, broederschap anders niet weinig gedweept werd. Althans er kwam eene commissie uit het intermediair administratief bestuur van het voormalig gewest van Bataafsch Brabant, om de Municipaliteit te reorganiseren D.I. (dit is) een deel der leden ONTSLAAN, en in hunne plaats benoemen: de zulke, die (zoo heette het) de XX GANSWOORDIGE orde van zaken volkomen zijn TOEGEDAAN Bij deze reorganisatie verkreeg de president zijn ontslag en werd een ander in zijn plaats aangesteld. Van de nieuwe leden werd gevorderd de volgende schriftelijke verklaring: IK VERKLAAR te hebben een onvoorwaardelijken afkeer van t Stadhoudersschap, de aristocratie, t federalisme en de regeeringloosheid. De daarbij gegeven instructia, voorkomende in 2 AKTEN bladzij 112 van het archief der gemeente Veghel, is curieus om te lezen als PRXX der destijds bestaande vrijheid (?) Korten tijd daarna, bij eene dergelijke reorganisatie, den keert de vroegere president in het gemeentebestuur terug en wordt den (-1798) daarna andermaal tot president benoemd. 2 Alhoewel de naam patriotten al in het begin van de 17e eeuw en in het midden van de 18e eeuw in zwang was, wordt meestal het tijdperk tussen 1780 en 1798 bedoeld toen de Patriotten invloed uitoefenden om een meer democratisch staatsbestel te bewerkstelligen. In deze categorie zijn twee soorten Patriotten verzameld, die van "1787" en een jongere generatie, die vanaf "1795" een belangrijke rol speelde. Aan de hegemonie van de zeven gewesten en aan de verlammende invloed van de 55 steden op de besluitvorming van de Staten-Generaal werd een halt toegeroepen. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 12 van 21

13 Vervolgens wordt hij den aangesteld tot Schout Civiel, zijnde het hoofd van het Constitutioneel Gemeentebestuur en den Rechtbank van Veghel, en in 1811 tot Maire 3 (burgemeester) dier gemeente. Ook bekleedde hij bijkans de Bataafsche Republiek de betrekking van Representant in het Departementale Bestuur voor het Kwartier van Peelland 4. Uit dit alles blijkt dat Van Roij, in een veel bewogen tijdperk der geschiedenis, gedurende een reeks van jaren, aan de openbare zaak een werkzaam deel nam. Geen wonder dan ook dat hij in de oorlogstijd en bij de herhaalde omwentelingen, welke dat tijdperk kenmerkten, zoo in zijn persoon als goederen dikwijls veel te lijden had Arnoldus van den Heuvel; zoon van Antonius en van Hendrina Cluijtmans, werd geboren te Veghel den Hij huwde aldaar den met Maria Verwatering en na overlijden van deze, met Hendrina van Heesch den Bij de eerste rechtstreeksche verkiezing den word hij verkozen tot regent of lid der Municipaliteit van Veghel. In 1798 bij de reorganisatie dezer laatste werd hij tot president benoemd ter vervanging van G. Van Roij, doch bekleedde deze betrekking slechts zeer korten tijd, daar laatstgenoemden reeds den (-1798) derzelfden jaars, andermaal tot president benoemd werd. (XX zie hieromtrent het vermelde onder 1.4.8). Hij overleed te Veghel den , nalatende drie kinderen uit zijn eerste en drie uit zijn tweede huwelijk (nrs 31-33). Maria Verwetering werd geboren te Veghel den Zij was dochter van Gerardus en van Anna Maria van Eert, en overleed aldaar den Hendrina van Heesch werd geboren te Veghel den en was dochter van Joannes en van Elisabeth Smits. Zij overleed aldaar den Petrus van den Heuvel, zoon van Arnoldus en van Maria Verhoeven, werd geboren te Uden den Hij studeerde aan de Hooge school te Leiden en verkreeg aldaar den den graad van Meester in den Rechten, waarna hij zich vestigde als practiserend advocaat respectievelijk te Den Bosch, Veghel en Eindhoven. Hij is gehuwd te Uden den met Maria Allegonda van den Broek, dochter van Arnoldus en van Johanna Maria Antonia van Schevichaven, geboren te Uden den Den werd hij benoemd tot Rechter in de Arrondissementsrechtbank te Eindhoven en den tot schoolopziener in het 7 e district van Noord Brabant. Voorst werd hij bij volkskeuze geroepen tot de volgende betrekkingen als: * Lid van den Gemeenteraad van Eindhoven den ; 3 Bij keizerlijk decreet van 9 juli 1810 werd het Koninkrijk Holland bij Frankrijk ingelijfd. Een gevolg van de inlijving was dat de naam schout vervangen werd door maire. Tevens hielden per 1 maart 1811 de gemeentebesturen op een rechtsprekend college te zijn. Na het herstel van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1813 werd de titulatuur van maire veranderd in die van burgemeester. De functie van burgemeester is ingesteld na de inlijving van Nederland bij Frankrijk in Vanaf 1810 tot nu heeft Veghel 18 burgervaders gehad 4 Peelland is de benaming voor een gedeelte van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. De naam is afgeleid van de naam van een hoogveengebied dat de oostelijke grens van de streek vormt, de Peel. Het Kwartier van Peelland is tevens de benaming voor één van de vier kwartieren van de voormalige Meierij van 's-hertogenbosch, die weer een onderdeel van het hertogdom Brabant vormde. De andere drie kwartieren van deze meierij waren Kwartier van Kempenland, Kwartier van Maasland en Kwartier van Oisterwijk. De bestuurlijke hoofdplaats van Peelland was in de Middeleeuwen het plaatsje Sint-Oedenrode, dat haar positie mogelijk ontleende aan haar voormalige functie van hoofdzetel voor het Graafschap Rode. Dit graafschap Rode is volgens historicus Martien van Asseldonk mogelijk de voorloper van het kwartier Peelland. De costuijmen van het graafschap Rode waren namelijk van kracht voor een aantal Peellandse plaatsen, de zogenoemde consorten van Rode. Hieronder vielen Sint-Oedenrode, Liempde, Son en Breugel, Veghel en Erp, Schijndel, Stiphout, Lieshout, Aarle-Beek, Bakel, Deurne, Lierop,Tongelre, Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Zij konden in hoger beroep gaan bij de zogenaamde hoofdof leenbank van Sint-Oedenrode. Later verschoof de geografische aanduiding van Peelland ietwat naar het zuidoosten van Brabant. De bestuurlijke rol van het kwartier werd overgenomen door Helmond, nu één van de belangrijkste plaatsen in Peelland en de huidige "hoofdstad van de Peel". Peelland moet niet verward worden met de Peel, een naam voor het hoogveengebied. In het dagelijks spraakgebruik wordt de streek ook wel eens aangeduid met Peel, doch dit is feitelijk incorrect. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 13 van 21

14 * Lid der Provinciale Staten van Noord Brabant voor het kiesdistrict Helmond in september 1850; * Lid van de Tweede kamer der Staten generaal van het kiesdistrict Eindhoven den , en voor het kiesdistrict Boxmeer in januari Uit voormeld huwelijk zijn geboren o.a. de volgende thans nog in leven zijnde kinderen te weten: 1. ALPhonsus Maria Alphonsus, geboren te Uden den ; 2 Maria Constantia Johanna Scholastica geboren te Veghel den ; 3 Hendrica Gerarda Maria, geboren te Eindhoven den ; 4 Elisabeth Henrica Maria, geboren te Eindhoven den Den viel hem de onderscheiding ten deel van door den Koning benoemd te worden tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw Henricus van den Heuvel, werd geboren te Uden den Hij huwde te OSS den met Maria Jurgens en werd den tot burgemeester aldaar benoemd, welke betrekking hij een 15 tal jaren heeft bekleed, waarna hij zich in zijne geboorteplaats Uden der WOON ging vestigen. Maria Jurgens, dochter van Leonardus en van Maria van Valkenburgh, werd geboren te OSS den en overleed aldaar den Uit dit huwelijk werden geboren twee kinderen te weten: 1 Leonie Maria geboren te Oss den en kort na de geboorte overleden; 2 Arnoldus Leonardus Maria, geboren te Oss den en aldaar overleden den Den trad hij andermaal in het huwelijk te Ewijk met Henrica Johanna van Koolwijk, dochter van Henricus en van Maria Welie, geboren te WINSSEN (gemeente Beuningen) den Deze zijne tweede echtgenote overleed te Uden den , uit dit huwelijk nalatende twee kinderen als: 1 Gerard Jean Baptiste geboren te Uden den ; 2 Henri Joseph, geboren te Uden den ; Een ander kind genaamd Arnoldus Henricus Alphonsus Maria geboren te Oss den , overleed aldaar den Den ging hij (na bekomen dispensatie) een derde huwelijk aan met Anna Rosalia Maria van den Dries, weduwe van zijne broeder Joannes Willebrordus, onder nr 14 genoemd. Uit dit huwelijk is den een kind geboren met name Joseph Antonius Maria, en den een tweede kind genaamd Auguste. Den een kind genaamd Aloysius Sigbertus Maria. Den een kind genaamd Johanna Benedicta Maria Gerardus Joannes Baptista van den Heuvel werd geboren te Uden den Hij werd: a priester gewijd in het seminarie te Haaren den ; b rector der Eerw(aarden) Penitentienen te Herentals België (=klooster) den ; c kapelaan te Boekel den ? (weggevallen in tekst) Den vertrok hij als missionaris naar Noord Amerika en overleed te Green Bay (zie publikatie) (Staat Wisconsin) den (typhoid fever, tyfus) Wilhelmina Anna Maria van den Heuvel werd geboren te Uden den (stamboom ). Zij bleef ongehuwd en overleed aldaar den Johannes Willebrordus van den Heuvel, is geboren te Uden den Hij huwde te Geffen den met Anna Rosalie Maria van den Dries, geboren te Den Bosch den , dochter van Joannes Benedictus en van Maria Cornelia Latour. Uit dit huwelijk zijn geboren : 1 Arnoldus Johannes Sigbertus Maria te Uden den ; 2 Maria Juliana PETRUS te Veghel den ; Hij overleed te Woensel den en werd in zijne geboorteplaats Uden begraven. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 14 van 21

15 Zijne weduwe hertrouwde den met harer schoonbroeder Henricus van den Heuvel, onder nr 11 genoemd Allegonda van den Heuvel, geboren te Uden den , is aldaar gehuwd den met Joannes Henricus Ernst en na diens overlijden met Sigbertus Verheggen te Buggenum 5 den Uit deze huwelijken zijn geene kinderen geboren Maria Johanna van den Heuvel, is geboren te Uden den Zij trad in het huwelijk met Franciscus Clemens Soer, te Uden den Laatstgenoemde, zoon van Joannes Franciskus en van Maria Elisabeth Lange, is geboren te Zutphen den Hij verkreeg den graad van kandidaat in de Letteren den en werd aan De Hooge School te Utrecht gepromoveerd tot Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren den Den aanvaardde hij de redactie der katholieke tijdschriften, waarvan de bekende en verdienstelijke (Joachim George) le Sage ten Broek (geboren 27 november 1775 in Groningen overleed op zondag 11 juli 1847 in zijn woonplaats Grave) de grondlegger was, te weten De Katholieke Nederlandsche Stemmen, De Godsdienstvriend (In 1818 opgericht en bleef tot 1869 bestaan) en XX XX lectuur. Ruim twee jaren later den werd hij benoemd tot rector 6 der Latijnsche school te Boxmeer en vervolgens den tot rector van het gymnasium te Oldenzaal welke laatste betrekking hij bekleedde tot den , toen hij die van leeraar (Nederlands, aardrijkskunde en katholiek) aan de Rijks Hoogen Burgerschool te Tilburg aanvaardde (tot 1891). De in leven zijnde kinderen uit dit huwelijk zijn : 1 Henrietta Elisabeth Maria, geboren te Oldenzaal den ; 2 Joannes Gerardus Aloysius Maria, geboren te Oldenzaal den ; 3 Elisabeth Wilhelmina Maria, geboren te Oldenzaal den ; 4 Arnoldus Leonardus Maria, geboren te Oldenzaal den ; 5 Sigbertus Clemens Maria, geboren te Oldenzaal den ; 6 Josephus PLICHELMIUS Maria, geboren te Tilburg den Elisabeth Henrica van den Heuvel, is geboren te Uden den Zij trad in den echt met Antonius Ignatius Bertels te Uden den en overleed kort daarna en wel den derzelfden jaars (stamboom ) te Volkel onder Uden Antonius Arcadius van den Heuvel, is geboren te Uden den Hij werd opgenomen in de orde der eerwaarde Kruisheeren den en deed als zoodanig zijne professie 7 te Uden den Buggenum: Limburgs: Bögkeme, is een kerkdorp in de Nederlandse provincie Limburg. Voor 2007 behoorde het tot de voormalige gemeente Haelen, maar nu is het onderdeel van de gemeente Leudal. Tot 1942 was Buggenum een zelfstandige gemeente. 6 Een rector is een priester van de rooms-katholieke Kerk, die de geestelijke verzorging op zich genomen heeft in een instelling. Dat kan zijn de pastorale bediening in een bejaardentehuis, maar ook de priesterlijke bediening ten behoeve van een klooster van vrouwelijke religieuzen. Ook wordt de term gebruikt voor de leider van een priesterseminarie. Op basis van deze laatste functie heeft hij vaak ook zitting in het bestuur van een bisdom, het kathedrale kapittel. Een Rector Cantus is een priester/kerkmusicus die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de liturgische muziek tijdens de vieringen in een kathedraal. Let op: Spelling van 1858 Lat., een opziener, bestuurder of eerste leeraar van eene Latijnsche school of een gymnasiüm. Rector magnificus, de opperbestuurder van eenen akademischen raad of senaat. Rectoraat, de waardigheid of het ambt van eenen rector. 7 Professie: (Lat.) Het in het openbaar afleggen van de kloostergeloften. Deze professie vindt plaats nadat de nieuwe kloosterling(e) eerst postulante(e) en novice is geweest. Men onderscheidt de tijdelijke (kleine) en de eeuwige (grote) professie. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 15 van 21

16 Voorts werd hij priester gewijd te Mechelen den en benoemd tot Prior 8 van het klooster te Maaseijck den Petronella Elisabeth Arnolda van den Heuvel, is geboren te Veghel den Zij overleed aldaar, in ongehuwden staat, den Anna Catharina Margaretha van den Heuvel, is geboren te Veghel den , en overleed, eveneens ongehuwd, te Helmond den , doch werd te Veghel hare geboorteplaats begraven Gerardina Wilhelmina Maria van den Heuvel, is geboren te Veghel den Zij trad in het huwelijk met Joannes Mathias Deckers te Veghel den , uit welk huwelijk zijn geboren zes kinderen van welke drie nog in leven als: 1 Maria Christina geboren te Helenaveen 9 onder Deurne den ; 2 Jacobus Gerardus idem den en 3 Alphonsa Johanna Elisabeth MarION idem den Zij overleed te Veghel den Haar man Johannes Mathias Deckers, door de PRIMITIEVE ONDERNEMERS, de heeren Jan de Griendt, x IN 1855 belast met de plaatselijke directie van het belangrijke werk der ontginning en verveening van de Peel onder Deurne, waaraan de naam werd gegeven van Helenaveen, bleef daaraan zijne krachten en bekwaamheden wijden tot aan zijnen dood den Hij werd op het nieuw aangelegde R.K. kerkhof te Helenaveen begraven. Uit zijn tweede huwelijk met Anna Maria Jacoba BUSSING heeft hij geen kinderen nagelaten Gerardus Gijsbertus van den Heuvel, is geboren te Veghel den Hij werd priester gewijd te St. Michielsgestel den waarna hij successievelijk werd benoemd tot: a vice Prefect 10 in het seminarie 1 e AFDELING te St. Michielsgestel den ; b Prefect aldaar in het jaar 1847; c directeur van het Seminarie 2 e afdeling te Haaren den ; d pastoor te Loon op Zand den 8 januari Henrica Elisabeth van den Heuvel, is geboren te Veghel den Zij werd opgenomen als religieuze in de Congregatie van Onze Lieve Vrouwen van Barmhartigheid, waarvan de hoofdzetel is gevestigd te Tilburg, en ontving den kloosternaam van Maria Rosa den Adrianus Johannes van den Heuvel, is geboren te Veghel den Hij werd benoemd tot secretaris der gemeente Veghel den en tot ontvanger dier gemeente den welke beide betrekkingen hij bekleedde tot in 1861, als wanneer hij den 10-1 (-1861) werd benoemd tot notaris te Udenhout. In 1863 aldaar verkozen zijnde tot lid van den Raad werd hij spoedig daarna tot wethouder benoemd en bekleedde deze betrekking tot in 1866, als wanneer hij verzocht voor een herkiezing als lid van den Raad niet meer in aanmerking te komen. Vervolgens werd hij den verkozen als lid van de Provinciale Staten van Noord Brabant, voor het kiesdistrict Tilburg en als zoo danig herkozen den Prior: een kerkelijk gezagsdrager. Men vindt priors en prioressen in de kloosterorden maar ook in de Ridderlijke Orden als de Orde van Malta komen priores en Grootpriores voor. De prior is de onderoverste van een klooster, onder de abt. In sommige mannenkloosters, met name bij de bedelorden, is hij de overste. Een klooster (en de daarbij horende kerk) onder het bestuur van een prior wordt dan een priorij genoemd. 9 Helenaveen: een dorp in het hoogveengebied van de Peel, gelegen in het zuidoosten van de gemeente Deurne. Helenaveen werd in 1853 gesticht door de veenontginner Jan van de Griendt, wiens vrouw Helena Panis heette. In het dorp werden zowel een hervormde als een katholieke kerk gesticht, omdat de bevolking, grotendeels afkomstig uit Drenthe en Overijssel, sterk gemengd was van religie. Dat is ook de reden dat er zoveel 'niet-brabantse namen' uit Helenaveen komen, zoals Ugen en Schonewille. 10 Prefect: (1) Voorzitter van een Romeinse congregatie; (2) lekenvoorzitter van een Mariacongregatie; (3) disciplinair priester-hoofd van jongenscollege of seminarie, de zgn. prefectus disciplinae. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 16 van 21

17 Den trad hij in het huwelijk met Josephina Maria Theresia van den Dries, geboren te Den Bosch den , dochter van Joannes Benedictus en van Maria Cornelia Latour en zuster van Anna Rosalia Maria van den Dries, onder nrs 11 en 14 genoemd. Hij had het ongeluk zijne echtgenote te verliezen den 2(9) , hem nalatende drie nog jeugdige kinderen, allen te Udenhout geboren, te weten: 1 Eduardus Joannes Maria, geboren den ; 2 Maria Gerardina Catherina Josephine, geboren den ; 3 Anna Rosalia Francisca Maria, geboren den ; Nog twee andere kinderen zijn op jeugdige leeftijd overleden als: * den Gerardus Julianus Josephus, geboren den 17-3 derzelfden jaars en * den Clemantine Theresia Henrica Maria, geboren den Franciscus Pepinus van den Heuvel, is geboren te Veghel den Hij bekleedde in zijne geboorteplaats, alwaar het onder nr. 4 bedoelde stamhuis door hem bewoond wordt, de betrekkingen van lid den Gemeenteraad en der Kamer van Koophandel. Den is hij aldaar gehuwd met Elisabeth Maria van Hout, geboren te Veghel den , dochter van Lambertus en van Anna Maria Petronella Scheij. Van de kinderen uit dat huwelijk geboren is nog slechts in leven Maria Elisabeth Antonia, geboren te Veghel den Maria Elisabeth van den Heuvel, is geboren te Veghel den Aldaar overleden den Francisca Petronella van den Heuvel, is geboren te Veghel den Zij werd als religieuze opgenomen in de congregatie van H.H. Maria en Franciscus te Veghel en ontving den kloosternaam Maria Scholastica den , en deed hare professie den Gerardus van den Heuvel, zoon van Arnoldus en van Maria Verwetering. Is geboren te Veghel Hij huwde aldaar den met Geertruda (komt ook in akten voor onder Geertuijda) Verhoeven en vestigde zich vervolgens als koopman te Oirschot alwaar hij overleed den , nalatende negen kinderen, hierna onder nrs genoemd. Geertruda Verhoeven was dochter van Henricus en van Wilhelmina van Santvoort en geboren te Veghel den Zij was zuster van Maria Verhoeven, vermeld onder nr: 6 en mitsdien achterkleinkind van meergenoemden Hendrik van de Wiel. Zij overleed te Oirschot Joannes (staat geen h) van den Heuvel, is geboren te Veghel 5 (Is 5 geen 3) Hij werd priester gewijd den en overleed te Oirschot den Antonius van den Heuvel, is geboren te Veghel den Priester gewijd werd hij vervolgens den benoemd tot kapelaan te Schijndel. Den tot kapelaan den St. Pieterskerk te s Bosch (Den Bosch of s Hertogenbosch). En den tot pastoor aldaar. In deze betrekking maakte hij zich verdienstelijk, niet alleen door KUNDE en IJVER in zijne priesterlijke bediening, maar vooral door zijne bijzondere zorg voor de talrijke behoeftigen zijner parochie, in wiens zedelijke en stoffelijke nooden hij door oprichting van ARMENscholen en andere instellingen van liefdadigheid trachtte te voorzien. Hem viel dan ook de onderscheiding ten deel van door den Koning benoemd te worden tot Ridder der Orde van den Nederlandsen Leeuw den Bij de oprichting van het kapittel 11 in de Kathedrale Kerk van St Jan te s Bosch 12, 11 Een kapittel: een college van kanunniken: Boven het kapittel staat meestal een proost. De dagelijkse leiding heeft de deken die uit de kanunniken wordt gekozen. Een dom- of kathedraalskapittel staat de bisschop bij in zijn bestuurstaken en koos in de regel de nieuwe bisschop. Ter onderscheiding van een kathedraalkapittel noemt men andere kapittels ook wel collegiaalkapittel. Kathedrale kapittels zijn meestal zo oud als de bisschopszetel zelf, aangezien een bisschop zich omringde met een aantal priesters. Vanaf de merovingische periode ontstonden er collegiale, seculiere kapittels. Vaak waren het gemeenschappen van leken die door wereldlijke heren, graaf of heerlijkheden, gesticht werden. De ordo canonicus kende zijn eerste formalisering onder Karel de Grote met de Regel van Aken, ook wel Regel van Chrodegang genoemd. Nadien werd een striktere observantie geëist met de Regel van Jeruzalem. Deze was geïnspireerd op de Eerste Kerk. In de late Middeleeuwen kozen kapittels er vaak voor om niet langer een regulier kapittel te vormen, regulier in de zin dat men een kloosterregel volgde, maar een seculier kapittel. Dit gaf de kanunniken meer bewegingsruimte. Veel kapittels waren gedroomde plaatsen Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 17 van 21

18 na de HERstelling der KERKELIJKE HIERACHIA in Nederland, wordt hij benoemd tot kanunnik 13 den Door zijne zorg werd de stamboom der familie van den Heuvel opgemaakt (zie voorbericht). Hij overleed te s Bosch en zijn stoffelijk overschot rust op het kerkhof te Orthen (was buurtschap, dorp of gehucht bij Den Bosch) Hendricus van den Heuvel. Zoon van Arnoldus Antz (Antonius zoon) uit zijn tweede huwelijk met Hendrina van Heesch, is geboren te Veghel Hij huwde te Schijndel met Adriana van den Oetelaar den en overleed aldaar , nalatende twee kinderen Arnoldus en Johannes, beide te Schijndel geboren, eerstgemelde den en de laatste den 5 (is 5 en geen 3) Maria van den Heuvel, geboren te Veghel den Zij trad in het huwelijk met Dominicus Bosch wonende te Arendonk (België) alwaar zij overleed den ( ?) nalatende vier kinderen met de namen Antonius, Elisabeth Maria, Hendricus en Josephus Elisabeth van den Heuvel, is geboren te Veghel den Alphonsus Maria Arnoldus van den Heuvel, zoon van Petrus en Maria Allegonda van den Broek is geboren te Uden den Hij trad den in de Orde der Eerwaarde Kruisheeren en werd geprofest 14 aan het klooster te St. Agahtha (is plaats in de gemeente Cuijk) den , waarna hij te Luik de priesterlijke wijding ontving den Maria Constantia Johanna Scholastica van den Heuvel, geboren te Veghel den Zij trad als religieuze in de orde der Ursulinen te Venray in de maand mei 1868 onder den kloosternaam van Constance. Twee jaren later deed zij hare professie en werd in de maand juni 1874 gezonden naar de Ned(erlandsche) Oostindiën Hendrica Gerarda Maria van den Heuvel, is geboren te Eindhoven den Elisabeth Henrica Maria van den Heuvel, is geboren te Eindhoven den Martinus van den Heuvel, zoon van Gerardus en van Gertruda Verhoeven is geboren te Veghel den ( ). Hij huwde te Boxtel den (in akte staat ) met Adriana Roelofs, geboren te Boxtel den , dochter van Johannes (komt in akten ook voor onder Johannes Francis) Roelofs en van Henrica (komt ook in akten voor onder Hendriena, Hendrika, Hendrica en Hendrina) van den Biggelaar. De nog in leven zijnde kinderen uit dit huwelijk zijn: om jongere zonen van edelen van een gepast inkomen en aanzien te voorzien vanwege de prebende, inkomsten, verbonden aan een kanunniksplaats. In de gebieden waar de Franse Revolutie overheerste werden de kapittels aan het einde van de 18e eeuw opgeheven. Nadien werden enkel kathedrale kapittels heropgericht. 12 De Sint-Janskathedraal (voluit: de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist) in de binnenstad van 's-hertogenbosch is het hoogtepunt van de Brabantse gotiek in Nederland. De Sint-Jan staat op de hoek van de Parade en de Torenstraat waaraan zich de hoofdingang bevindt. Het gebouw imponeert door zijn omvang en rijkdom aan beeldhouwwerk. De kathedraal werd oorspronkelijk als parochiekerk gebouwd en werd in 1366 tot kapittelkerk en in 1559 tot kathedraal van het nieuwe Bisdom 's-hertogenbosch verheven. De kathedraal kreeg op 22 juni 1929 de eretitel basiliek. Het is qua vorm een kruiskerk, meer specifiek een kruisbasiliek. De kerk behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten. Een kathedraal of dom is de kerk waar een bisschop zetelt. De benaming valt te herleiden tot ecclesia cathedralis, kerk van de zetel. Die zetel is letterlijk de zetel van de bisschop, die in het priesterkoor van de kerk staat opgesteld. Deze zetel heet in het Latijn cathedra. De bisschopskerk is de belangrijkste kerk van het bisdom. Wanneer een kerk als kathedraal is gebouwd, uit dit zich vaak in de grootse bouw en versieringen. Soms heeft de kathedrale kerk ook de status van basiliek. In dat geval spreekt men van een kathedrale basiliek. Een voorbeeld is de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist in 's-hertogenbosch. 13 Een kanunnik (canonicus in het Latijn, meervoud kanunniken), ook koorheer, domheer, stiftsheer of kapittelheer genaamd, is een geestelijke die deel uitmaakt van een kapittel. De kanunniken worden benoemd door de titulaire bisschop, die verdienstelijke priesters uitkiest. Deze komen meestal uit het eigen bisdom, en de zetel van het kapittel is verbonden aan de kathedraal. Ook vicarissen, ereprelaten en andere bisschoppen worden vaak in het kapittel opgenomen. Normaal kent elk kapittel zijn eigen heriërachie, en heeft het zijn eigen gebruiken. Kanunniken en vicarissen hebben de gewoonte om de bisschop bij te staan bij vormsels in het bisdom en de liturgie in de kathedraal te verzorgen. 14 geprofest: gewijd en ingekleed als kloosterling; Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 18 van 21

19 1 Hendrica geboren te Best den ; 2 Gerardina geboren te Best den Laatstgenoemde werd als religieuze OF LIEFDE ZUSTER opgenomen in de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid te Tilburg den en deed als zoodanig hare professie den Johannes van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Hij huwde te Middelburg den met Theodora Wibaut (in de stamboom staat Theresia Wiebant), geboren te Vlissingen den , dochter van Jan Baptist (dit lijkt te moeten zijn Jean Baptiste) en van Anna Maria de la Bie (dit lijkt te moeten zijn Anna Marie Labeij). Hij overleed te Veghel den nalatende twee kinderen, te weten: 1 Gerardus Florantinus geboren te Middelburg den ANTONETTA Maria, geboren te Rotterdam den en overleden te Stratum den Arnoldus van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Hij werd als lekebroeder 15 opgenomen in de Orde der Eerwaarde Jezuïeten te Culemborg den en geprofest Den Hij vertrok naar de missie van de wilde Osages (indianenstam), staat Kansas in Noord Amerika den en keerde vandaar in het vaderland terug den Josephus van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Hij huwde te Beest den met Engelina Catherina Allegonda Pieck geboren te Beesd den , dochter van Cornelis en van Anna van Zelst. Zijne echtgenote overleed te Beest den , nalatende één kind genaamd Getruda Engelina, geboren te Beest den Daarna trad hij in het huwelijk met Antonia Wilhelmina Terbeek te Den Bosch den Deze laatste dochter van Coenraad en Elisabeth Goijarts, is geboren te Dordrecht den Uit het 2e huwelijk zijn geboren: 1 Antonia Wilhelmina te Culemborg den Maria Cornelia, geboren te Tiel den Cornelia Jacoba, geboren te Tiel den Elisabeth Antonia, geboren te Tiel den Antonius van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Hij werd opgenomen in de Orde der Eerwaarde Jezuïeten te Culemborg den en geprofest den Den werd hij gezonden naar de missie van Noord Amerika en priester gewijd te Boston den Wilhelmina van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Wilhelmus van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Den trad hij te Eindhoven in het huwelijk met Maria Gertruda Schutjes geboren te Eindhoven den 10(?) , dochter van Gerardus Schutjes en Henrica Cecilia van Bree. Hij overleed te Eindhoven den nalatende een kind genaamd Gerardus Martinus Henricus Maria geboren te Eindhoven den Dit kind is den te Eindhoven overleden Maria van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Zij werd als religieuze OF liefde zuster opgenomen in de congregatie de H(eilig) H(art) Maria en Franciscus te Veghel, onder den kloosternaam Cecilia den en geprofest den Gerardina van den Heuvel, is geboren te Oirschot den Zij huwde aldaar den met HENRICUS Kuijpers geboren te ROSMALEN , zoon van Johannes Wilhelmus en van Henrica GOOYERS. Uit dit huwelijk zijn geboren te Oirschot: 1. Martinus Johannes Gerardus den Gertruda Allegonda Henrica den Henrica Adriana Maria den Een lekenbroeder (in 1954 nog lekebroeder gespeld): een kloosterling die wel de gelofte van de orde waartoe hij behoort, heeft afgelegd doch zonder klerikale wijdingen en met minder verplichtingen ten aanzien van het koorofficie. De lekenbroeders voeren meestal handenarbeid uit of andere materiële en praktische aangelegenheden. Zo werkten ze bij de Cisterciënzers vooral op de uithoven, de grote boerderijachtige vestigingen van waaruit men het kloosterlijke grondbezit bewerkte en beheerde. Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 19 van 21

20 Namenlijst Antonius van den Heuvel... 7 Hendrik van de Wiel... 9 Margaretha Bouwmans... 9 Jacobus van Hoof... 9 Adriaan Lambz (Lambertus zoon) van de Ven... 9 Gerardus van der Landen... 9 Hendrik XX (XX zoon) van der Linden... 9 Johannes ADZ (ADRIAAN ZOON) Verhoeven... 9 Philippus van Vegchel... 9 Jan XX van den TILLaart Arnoldus Joannes Hendriks van den Heuvel, Jan Hendrik Jan MARTENS Catalijna Jan's VERSTEEGDEN Jan Hendrik Jan Martens Willem (Hendrik Jan Martens) Gerardus (Hendrik Jan Martens) Joannes van den Heuvel Catherina van den Heuvel Gerardus van den Heuvel Antonius van den Heuvel Arnoldus van den Heuvel Elizabetha van den Heuvel Joannes van den Heuvel Arnoldus van den Heuvel Petrus van den Heuvel Henricus van den Heuvel Gerardus Joannes Baptista van den Heuvel Wilhelmina Anna Maria van den Heuvel Johannes Willebrordus van den Heuvel Allegonda van den Heuvel Maria Johanna van den Heuvel Elisabeth Henrica van den Heuvel Antonius Arcadius van den Heuvel Petronella Elisabeth Arnolda van den Heuvel Anna Catharina Margaretha van den Heuvel Gerardina Wilhelmina Maria van den Heuvel Gerardus Gijsbertus van den Heuvel Henrica Elisabeth van den Heuvel Adrianus Johannes van den Heuvel Franciscus Pepinus van den Heuvel Maria Elisabeth van den Heuvel Francisca Petronella van den Heuvel Gerardus van den Heuvel Joannes (staat geen h) van den Heuvel Antonius van den Heuvel Hendricus van den Heuvel Maria van den Heuvel Elisabeth van den Heuvel Alphonsus Maria Arnoldus van den Heuvel Maria Constantia Johanna Scholastica van den Heuvel Hendrica Gerarda Maria van den Heuvel Elisabeth Henrica Maria van den Heuvel Martinus van den Heuvel Johannes van den Heuvel Arnoldus van den Heuvel Referentie: voorbericht stamboom Jan G.H.R. van den Heuvel pag. 20 van 21

Parenteel van stamvader

Parenteel van stamvader pagina 1 van 27 Parenteel van stamvader 1 stamvader. Kinderen uit onbekende relatie: 1 Jan Hendrik Jan Martens. Volgt 1.1. 2 Willem (Hendrik Jan Martens). Volgt 1.2. 3 Gerardus (Hendrik Jan Martens). Volgt

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Theodorus Hoefs ( )

Theodorus Hoefs ( ) Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs (1808-1878) Theodora Rutten (1811-1873) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden 1855-66 : In het jaar eenduizend acht honderd

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg (sectie: E111/1118/1116).

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van den Bosch

De nakomelingen van Johannes van den Bosch een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van den Bosch door 12 juli 2016 De nakomelingen van Johannes van den Bosch Generatie 1 1. Johannes van den Bosch, zoon van Hendrik/Hendrick

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861 1859 Geboren, gestorven, getrouwd en scheepvaart in Meijel Vanaf 1854 kende peeldorp Meijel volop scheepvaart. Daarvoor was in 1853 immers de Noordervaart uitgediept en de Helenavaart gegraven. In 1861

Nadere informatie

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte Bewijsstukken 1 e kwartier Fenny LUTGERINK geboorte 34 2 e en 3 e kwartier Hendrikus Petrus Harry LUTGERINK Geboorte 35 Jacoba Johanna Wilhelmina Cobi DE REUVER Geboorte Huwelijk 36 4 e en 5 e kwartier

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Smeulders

De nakomelingen van Johannes Smeulders een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Smeulders door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Smeulders Generatie 1 1. Johannes Smeulders, zoon van Jan Baptist Smeulders en Johanna

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johanna Jan Verberne door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Johanna Jan Verberne Generatie 1 1. Johanna Jan Verberne, dochter van Jan Verberne en Johanna

Nadere informatie

D63, Meester Schendelerstraat 2

D63, Meester Schendelerstraat 2 D63, Meester Schendelerstraat 2 Geplaatst in de Heise Krant januari 2015, gewijzigd 28-09-2016 Wanneer we de geschiedenis van het huis aan de Meester Schendelerstraat 2, voorheen D63, bestuderen, blijkt

Nadere informatie

Parenteel van Wouter Brokx

Parenteel van Wouter Brokx Parenteel van Wouter Brokx 1 Wouter Brokx. Hij is begraven op 30-09-1706 in Gilze (nbr,nld). Wouter trouwde met Adriana Adrianus van den Erven. Kinderen van Wouter en Adriana: 1 Adrianus Wouter Brokx.

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De ouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) 02. * Gemert 04-03-1850 + Helmond

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Fragment-genealogie familie Smeets (4)

Fragment-genealogie familie Smeets (4) Fragment-genealogie familie Smeets (4) Gerard van Hoof Vervolg XII-3: Franciscus Josephus SMEETS Uit het tweede huwelijk van Franciscus Josephus SMEETS met Anna Elisabeth Hendrica STASSEN werden verder

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH KAPELSTRAAT 8 Verdwenen plek, nu Kapelstraat 8. Deze woonplek kende in loop van de tijd veel verschillende en meerdere bewoners gelijktijdig (met kamerverhuur). Het waren

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders Blad 2 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Overgrootouders/betovergrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2 Generatie

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN DER KALLEN

DE FAMILIE VAN DER KALLEN DE FAMILIE VAN DER KALLEN afstammend van Jan Gerits (alias) Ke(e)rle, in 1605 met zijn gezin wonend in Berlicum, gelegen in de Meierij van 's-hertogenbosch door : Mia van der Kallen Een uitgebreid en uit

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De grootouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie III De grootouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) van vaderskant: 04.

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders Blad 2a Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) oudouders/oudgrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2a Generatie VI De

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige.

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige. FAMILIE van ZUTPHEN Goorts Erp Kinderen 12 van M.1.1.1.2.1.3.4.2.5..1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. N.1.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1.1 Gijsbertus, Petrus, Johannes, Joseph van

Nadere informatie

Stamboom van Zutphen INLEIDING. Beste familieleden, andere belangstellenden.

Stamboom van Zutphen INLEIDING. Beste familieleden, andere belangstellenden. Stamboom van Zutphen INLEIDING. Beste familieleden, andere belangstellenden. Voor u ligt de stamboom van onze tak van de familie van Zutphen vanaf 1500. Vanaf 1500 tot circa 1850 voornamelijk verticaal,

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie Totaalindex Van Veen [Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Bij echtparen staan het

Nadere informatie

Graf Antoon Hubert Janssen begraafplaats Einighausen.

Graf Antoon Hubert Janssen begraafplaats Einighausen. Bron Archieflocatie Graf Antoon Hubert Janssen begraafplaats Einighausen. Burgerlijke stand - Geboorte Regionaal Historisch Centrum Limburg Algemeen Toegangnr: 12.058 Inventarisnr: 11 Gemeente: Maasniel

Nadere informatie

Gegevens zijn afkomstig uit

Gegevens zijn afkomstig uit sers en uys '0) 4) 31 5) OVERZICHT wasvrouw schoenmaker bediende strodekker pastoor gerechtsbode arbeider sijn hoefsmid Staat.. Tijd Woonplaats ~..".' INWONERS der of beneden Kinderen 32 komst Ouderdom

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per tak

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per tak Fragment parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : 17-04-2017 Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per

Nadere informatie

Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk:

Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk: Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk: Alphen en Riel Datum huwelijk: 19-05-1930 Bruidegom Johannes

Nadere informatie

Het armenbos. door Paul Lammeretz

Het armenbos. door Paul Lammeretz Het armenbos door Paul Lammeretz In de tweede helft van 1800 was het een slechte tijd voor de mensen. De lichamelijke conditie van grote delen van de Nederlandse bevolking was slecht; jonge en oude mensen,

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

D77, thans Kruisstraat 04

D77, thans Kruisstraat 04 D77, thans Kruisstraat 04 Geplaatst in de Heise Krant van oktober 2013, gewijzigd 30-11-2013 In 1999 verkochten Noud en Mien Aarts hun boerderij aan de Kruisstraat met huisnummer 4, voorheen D77, aan Henk

Nadere informatie

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest 1 Alsemgeest Klaas 1877 2 Klaas Alsemgeest 3 Oude familiefoto klein 4 Grafsteen Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest (afb. 1 t/m

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

D67, Hintelstraat 12

D67, Hintelstraat 12 D67, Hintelstraat 12 Geplaatst Heise Krant maart 2014, gewijzigd 04-06-2016 De boerderij D67 aan de Hintel wordt op dit moment bewoond door de familie Rikken, maar is beter bekend als de boerderij van

Nadere informatie

Blad 3. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) overgrootouders/betovergrootouders

Blad 3. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) overgrootouders/betovergrootouders Blad 3 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) overgrootouders/betovergrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 3 Generatie

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

Stamboom dossier. Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers ( ) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld ( )

Stamboom dossier. Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers ( ) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld ( ) Stamboom dossier Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers (1907-1992) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld (1904-1989) Update 1.1 150526 door Ir. René A.M. Martens RI Msc. Geboren Boxmeer

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vermeer. 144a-145. Vermeer. 144a. Clasina (of Nicolaa) Vermeer,

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vermeer. 144a-145. Vermeer. 144a. Clasina (of Nicolaa) Vermeer, Vermeer Anderhalve eeuw in Oisterwijk 144a-145. Vermeer Voor de oisterwijkse schepenen trouwen 10 mei 1733 Peter, zoon van Cornelis Vermeer en Eycken, dochter van Dielis Stoeldrayers 1. Beiden zijn geboren

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

De nakomelingen van Hubert Gielen

De nakomelingen van Hubert Gielen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Hubert Gielen door 16 mei 2017 De nakomelingen van Hubert Gielen Generatie 1 1. Hubert Gielen, zoon van Joannes Petrus Gielen en Maria Cornelia Senden,

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

De nakomelingen van Kerstien Schrader

De nakomelingen van Kerstien Schrader een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Kerstien Schrader door 4 mei 2016 De nakomelingen van Kerstien Schrader Generatie 1 1. Kerstien Schrader, is geboren rond 1615. Hij is dagloner van beroep.

Nadere informatie

De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen

De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen door 16 mei 2017 De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen Generatie 1 1. Andreas Adamus Diederen, zoon van Peter Nicolaas

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1771 te Bussum (Gooise Meren), beroep arbeider, werkman, overleden 10 maart 1818 te Bussum hij trouwde Arnolda Gerritse Bus,

Nadere informatie

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand door 28 augustus 2017 De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand Generatie 1 1. Sluiter, Ferdinand. Hij is getrouwd met Hans, Barbara.

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

NB: alle gegevens zijn afkomstig uit diverse stamreeksen i.v.m. de privacy en daarmee fictief! Stamreeks van. Simon de Boer

NB: alle gegevens zijn afkomstig uit diverse stamreeksen i.v.m. de privacy en daarmee fictief! Stamreeks van. Simon de Boer NB: alle gegevens zijn afkomstig uit diverse stamreeksen i.v.m. de privacy en daarmee fictief! Stamreeks van Simon de Boer geboren op 3 mei 1930 in Breda. Door Josca Koster Stamboomuitzoeken.nl 2 3 Inhoud

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van der Asdonck

De nakomelingen van Johannes van der Asdonck een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van der Asdonck door 11 november 2016 De nakomelingen van Johannes van der Asdonck Generatie 1 1. Johannes van der Asdonck, is geboren in 1365

Nadere informatie

1a E 3165 00 00 07 Oostende Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch. 2 E 3163 01 51 80 Torenstraat 1 Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch

1a E 3165 00 00 07 Oostende Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch. 2 E 3163 01 51 80 Torenstraat 1 Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch LIJST d.d. 9 januari 2007 VAN AANGEWEZEN PERCE(E)L(EN) EN/OF GEDEELTE(N) DAARVAN in de kadastrale Gemeente, waarop de artikelen 10 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn,

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens Het begon in 1819. Op initiatief van drie vooraanstaande katholieken uit Breda, Mr. L. Ingenhousz, Mr. F.J. Hoppenbrouwers en J.P. Eeltiens, werd een Stichting in het leven geroepen ten behoeve van noodlijdende

Nadere informatie

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Dagboekfragmenten van Antonius van Namen Opgemaakt door: M.G.H. van Namen Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Foundation, 2004 1 In het R.K. Kerkregister / Archief Driel/ Maasdriel

Nadere informatie

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Petrus Martinus Wijnen, mijn grootvader van vaders kant, werd geboren op 1 januari 1855 in Wanroij. Hij runde daar Café t Haantje aan de Lepelstraat

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

E70, Goordonksedijk 4

E70, Goordonksedijk 4 E70, Goordonksedijk 4 Geplaatst in de Heise Krant januari 2014, gewijzigd 13-04-2016 Wanneer we op de kadasterkaart van 1832 kijken, waar nu de Goordonksedijk loopt, zien we aan weerszijden een grote vlakte

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ARCHITEKT A.J. JOLING STICHTING

NIEUWSBRIEF ARCHITEKT A.J. JOLING STICHTING NIEUWSBRIEF ARCHITEKT A.J. JOLING STICHTING nummer 1, mei 2013 Beste (achter)nichten en (achter)neven Joling. Allereerst willen wij hen, die zich als donateur van de Architekt A.J.Joling Stichting hebben

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

137 Rimpkje Rembertha Vroklage

137 Rimpkje Rembertha Vroklage 137 Rimpkje Rembertha Vroklage Contributed by Corrien Froklage Saturday, 11 October 2008 Last Updated Wednesday, 25 September 2013 K.1.1.1.1.4.3.1.1.1.5 : (zie pag. 12) (2) Rimpkje (Rembertha) Froklage,

Nadere informatie