bij hun sociaal-maatschappelijke problematiek en ondersteuning bij hun plaatsing op de arbeidsmarkt; en in het verlengde daarvan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bij hun sociaal-maatschappelijke problematiek en ondersteuning bij hun plaatsing op de arbeidsmarkt; en in het verlengde daarvan"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Doel van de Stichting Bouwloods Utrecht: De Stichting Bouwloods Utrecht heeft ten doel het bieden van werkervaring en scholing aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De Bouwloods exploiteert hiervoor o.m. een professionele werkplaats voor houtbewerking. In deze werkplaats doen de deelnemers praktische ervaring op in de ambachtelijke houtbewerking, onder leiding van gekwalificeerde leermeesters. Voor dit doel fungeert de Stichting Bouwloods Utrecht als erkend leerbedrijf. Op basis van dit maatschappelijke doel en het ontbreken van een winstoogmerk heeft de Stichting Bouwloods Utrecht de ANBI status. 1. Activiteiten van de Bouwloods. De Bouwloods geeft aan haar doel vorm door: - opleiding in de houtbewerking van personen met afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief de begeleiding bij hun sociaal-maatschappelijke problematiek en ondersteuning bij hun plaatsing op de arbeidsmarkt; en in het verlengde daarvan - begeleiding van stageactiviteiten van leerlingen bij hun praktijkvorming ten behoeve van beroepsopleidingen; - begeleiding bij dagbesteding; en - ondersteuning van personen die op vrijwillige basis arbeidsritme willen opdoen en dergelijke Opleiding. Voor de opleiding streeft de Bouwloods naar een zo divers mogelijke groep van leerlingen o.a. in leeftijd, afkomst, niveau en problematiek. De Bouwloods wil hiermee bereiken dat het werk centraal komt te staan, boven alle andere zaken. Daarvoor is het noodzakelijk, dat de Bouwloods opdrachten voor houtproducten verwerft die de motivatie van de leerlingen voor hun opleiding vergroten en betrokkenheid op het werk en elkaar tot stand brengen. Dit is in de visie van de Bouwloods van het allergrootste belang. De houtproducten betreffen enerzijds grote eenmalige projecten met historische, culturele en/of toeristische waarde en andersoortige eenmalige projecten en anderzijds meermalen terugkomende producten. Al deze producten zijn van grote waarde voor het portfolio van de leerlingen Begeleiding stage. Leerlingen van diverse opleidingen moeten stage lopen teneinde hun beroepspraktijkvorming te behalen en hiermee een essentieel onderdeel van hun opleiding af te ronden. De Bouwloods biedt deze stagiaires daarbij de ruimte en begeleiding die noodzakelijk is. Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 8

2 1.3. Begeleiding dagbesteding. Begeleiding bij dagbesteding. Voor personen die niet in staat worden geacht de opleiding te volgen en daarmee een zelfstandige plaats op de arbeidsmarkt te verwerven treedt de Bouwloods op als begeleider bij een zinvolle dagbesteding. Ook hierbij ligt overigens de nadruk op de houtbewerking Ondersteuning vrijwilligers. Er doen zich situaties voor waarbij personen al dan niet in het bezit van diploma behoefte hebben aan ruimte om arbeidsritme op te doen of vast te houden. Deze kunnen als vrijwilliger hun activiteiten verrichten bij de Bouwloods. Zij worden daarbij ondersteund door de leermeesters. 2. Opleiding ter voorbereiding op de arbeidsmarkt: De Bouwloods biedt hiervoor een totaaltraject van 15 maanden bestaande uit: - werkervaring opdoen in houtbewerking onder leiding van gekwalificeerde leermeesters; - het volgen van arbeidsmarktkwalificerende scholing bij een R.O.C.; - begeleiding bij sociaal-maatschappelijke problematiek en begeleiding naar en plaatsing op de arbeidsmarkt (jobhunting en jobcoaching). Om gedurende dit traject voldoende kennis en vaardigheden op te doen, gaat de Bouwloods (in de regel) uit van een 32-urige werkweek met daarnaast externe scholing. De Bouwloods heeft dagelijks plek voor 12 tot 15 van deze leerlingen Het traject is opgebouwd uit 2 fasen. - Een proefperiode van 3 maanden, waarin kennismaking, werknemersvaardigheden en oriëntatie op het vak centraal staan. Bovendien wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan het verkrijgen van inzicht in de eigen persoon, het eigen functioneren en het realiteitsgehalte en de haalbaarheid van de toekomstverwachtingen. In 2013 is intern een werkboek proefperiode ontwikkeld en in gebruik genomen. Dit werkboek besteedt niet alleen aandacht aan technische basisvaardigheden, maar ook ruimschoots aan evaluatie van gedrag, afspraken, (ziekte)verzuim en collegialiteit. Door te werken op basis van dit werkboek trachten de leermeesters en de trajectbegeleider problemen in de ontwikkeling van een leerling snel te signaleren, zodat tijdens of aan het eind van de proefperiode een gedegen beslissing genomen kan worden over het vervolg van het traject. Na het goed doorlopen van deze proefperiode start - de leer/werkfase van een jaar. In dit jaar start de leerling met scholing bij het ROC, wordt meer verwacht van de technische vaardigheden en productie, loopt de leerling extern stage en start de jobhunting. De Bouwloods streeft ernaar de leerling aan het eind van de leer/werkfase uit te laten stromen naar betaalde arbeid, een vervolgopleiding of, indien dit niet mogelijk is, naar duurzaam vrijwilligerswerk. Basismotivatie van de leerling is essentieel voor het slagen van de opleiding. Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 8

3 3. Deelnemers in In 2014 zijn in totaal 32 deelnemers voor langere of kortere tijd werkzaam geweest bij De Bouwloods, waarvan 15 om verschillende redenen zijn uitge- vrouw man totaal als gevolg van totaal Soort activiteit Deelnemers Uitstroom stroomd. (Zie betaalde ge- finanval stage einde uit- het overzicht baan haald ciering hiernaast.) Opleiding Met deze 32 Dagbesteding deelnemers Stagiaires HMC 1 ) heeft de werkplaats een goede MN 2 ) Stagiaires ROC 1 gemiddelde Stagiaires overig bezetting gehad. Vrijwilligers Het aantal Werkervaring vrouwelijke deelnemers is nog steeds zeer beperkt. Totaal Zoals eerder aangegeven acht de Bouwloods het van belang, dat er voldoende variëteit is in de leeftijd van de t/m 22 jaar 23 t/m 30 jaar Uitkeringssituatie 2014 Uitkeringssituatie t/m 40 jaar boven 40 jaar leeftijd deelnemers 2014 leeftijd deelnemers 2013 deelnemers. Uit nevenstaand overzicht blijkt, dat daarin is voorzien. Waar in 2013 de nadruk lag op de deelnemers in de leeftijdsgroep tot en met 22 jaar is in 2014 de groep tussen 23 en 30 jaar het best vertegenwoordigd. Gelet op de situatie van de betrokken deelnemers is het duidelijk, dat de meeste daarvan een uitkering ontvangen. Zie nevenstaand overzicht. Waar in 2013 nog de WWB-uitkering het meest vertegenwoordigd was is het accent in 2014 verlegd naar de Wajong. Uit de volgende tabel, waarin is aangegeven hoe per deelnemersgroep de uitkeringssituatie is, wordt duidelijk, dat de leerlingen vooral een vergoeding krijgen via de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) of de Wet Werk en Bijstand (WWB). 1 ) HMC = Hout- en Meubileringscollege 2 ) ROC MN =Regionaal Opleidingscentrum Midden Nederland Jaarverslag 2014 Pagina 3 van 8

4 Wajong WIA WW WWB Studiefin. Geen Uitkeringssituatie 2014 leerlingen dagbesteding stagiaires vrijwilligers werkervaring De middelen voor re-integratie staan sterk onder druk. In de visie van de Bouwloods was iedere kandidaat met de juiste motivatie en inzet welkom, ongeacht of er middelen beschikbaar waren. Als gevolg daarvan liepen de bijdragen voor begeleiding de laatste jaren sterk terug. Dit zette zich voort in Omdat daarmee het voortbestaan van de Bouwloods in het gedrang kwam is in de tweede helft van 2014 besloten voornamelijk te kiezen voor deelnemers waarmee wel een vergoeding voor begeleiding wordt verkregen Geslaagd. Van de zestien leerlingen hebben er vijf een betaalde baan gevonden. Zij zijn met ondersteuning van de Bouwloods (jobhunting) uitgestroomd naar werk in de houtbewerking. Tien leerlingen waren per nog bezig met hun opleiding. Dit jaar heeft maar één leerling de opleiding vroegtijdig verlaten. Zoals blijkt uit het eerste overzicht hebben negen personen stage gelopen bij de Bouwloods. Het gaat hierbij veelal om personen die elders geen stageplek konden bemachtigen. Daarvan hebben er zes de stage met goed gevolg doorlopen en waren er twee per nog bezig. Slechts één stagiaire heeft de stage niet afgemaakt. Over het geheel genomen een goed resultaat dus. De leerlingen met een Wajong-uitkering die uitgestroomd zijn naar een betaalde baan worden nog gedurende maximaal anderhalf jaar ondersteund met jobcoaching door de trajectbegeleider Uitval. De Bouwloods onderscheidt twee vormen van uitval. - Uitval in de proefperiode van drie maanden. Belangrijkste redenen daarvoor zijn normaliter het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken (bijvoorbeeld ongeoorloofd verzuim), zware gedragsproblematiek of ernstige psychiatrische problematiek. Het komt ook voor, dat de uitkerende instantie geen toestemming geeft aan de leerling om bij de Bouwloods werkervaring op te doen. - Uitval in de leer/werkfase. Voornaamste oorzaken van uitval in deze fase zijn psychiatrische en gedragsproblemen. Ook blijkt vaak als het jongeren betreft - dat zij (nog) niet voldoende overtuigd zijn van het belang van het verkrijgen van een diploma en een plek op de arbeidsmarkt. Deze vorm van uitval is ernstig omdat de leerling al een langere periode bij de Bouwloods werkzaam is en er een extern scholingstraject bij het ROC is gestart. Er is dus al veel in de leerling geïnvesteerd. Daarom zal de Bouwloods reeds in de proefperiode scherp in de gaten houden of een eventueel aanwezige achterliggende problematiek een te grote belemmering vormt voor uiteindelijke plaatsing op de arbeidsmarkt. Zoals hiervoor al is aangegeven is van de leerlingen er slechts één vroegtijdig uitgevallen. Jaarverslag 2014 Pagina 4 van 8

5 4. Projecten. Hét middel om de opleiding van leerlingen te realiseren is het vervaardigen van projecten. Deze projecten spelen een cruciale rol in de praktijkopleiding en zijn ook zeer belangrijk voor de inkomsten van de Bouwloods Grote projecten In 2014 zijn 2 grote bouwprojecten gerealiseerd Japanse brug. In 2013 kreeg de Bouwloods opdracht voor de realisatie van 4 houten Japanse loopbruggen in de Binnenhof van het Máximapark in Leidsche Rijn. Deze opdracht is uitgevoerd in onderaanneming van Van Wijk Nieuwegein BV. Opdrachtgever voor deze bruggen was Projectbureau Leidsche Rijn (Dienst van de gemeente Utrecht die voor de ontwikkeling van Leidsche Rijn verantwoordelijk is.). Drie van deze bruggen zijn in 2013 opgeleverd. De laatste is in 2014 afgewerkt, gemonteerd en opgeleverd. Door de jaren heen zijn door de Bouwloods hiermee in het Máximapark 10 Japanse bruggen gerealiseerd. De overspanning van deze bruggen varieert van 12 tot 50 meter. Door de ruime ervaring met de bouw van deze bruggen en door in serie te kunnen produceren is de Bouwloods in staat om tegen zeer aanvaardbare prijs dergelijke bruggen te maken Meststal in Castellum Hoge Woerd. Castellum Hoge Woerd maakt deel uit van de Limes (noordgrens van het Romeinse rijk). De gemeente Utrecht wil het belang van de Limes o.m. zichtbaar maken door de bouw van een nieuwe interpretatie van het Romeinse Castellum. In dit nieuwe complex zullen onder andere een museum, een evenemententerrein, een concertzaal, een restaurant, diverse kleine creatieve bedrijfjes en milieueducatie een onderkomen krijgen. De werken worden uitgevoerd door WBC Bouwgroep B.V.. De Bouwloods heeft in onderaanneming de meststal gerealiseerd Kleine projecten. In de Jaarrekening 2014 is een lijst opgenomen van werken die zijn uitgevoerd. Naast de hierboven genoemde grote projecten zijn daarin diverse kleinere projecten vermeld. Zoals: Meubels voor derden Meubels voor eigen verkoop Picknicktafels in opdracht van Van Vliet Kastanjehout Renovatiewerkzaamheden Metaal Kathedraal Landbouwhekken Meterkasten enz. in opdracht van BéBouw/Midreth Een overzicht van genoemde en overige projecten is opgenomen in de Jaarrekening Door deze projecten hebben de leerlingen voldoende leerstof gehad voor hun opleiding. Jaarverslag 2014 Pagina 5 van 8

6 5. Resultaat. De inkomsten uit de vervaardiging van producten zijn verre van voldoende om alle kosten van de Bouwloods te kunnen opvangen. De oorzaken daarvoor zijn divers. Het aantal grote projecten waarmee in de voorbij jaren hoge inkomsten werden verkregen is sterk teruggelopen. Bovendien staan de prijzen daarvan, maar ook die van de andere producten, sterk onder druk. Mede als gevolg van de crisis in de afgelopen jaren wordt van de Bouwloods verwacht tegen marktprijzen te produceren. Doordat de Bouwloods een leerwerkbedrijf is behoort dat niet tot de mogelijkheden. Immers de leerlingen zijn nog in opleiding en de leermeesters moeten hun tijd in belangrijke mate besteden aan begeleiding en voorbeeldwerken. Als derhalve al een opdracht wordt verkregen is de opbrengst daarvan meestal niet kostendekkend. Het is en blijft dus noodzakelijk ook andere inkomsten te verwerven waarmee de kosten van begeleiding en overhead kunnen worden gedekt. Hierbij spelen de bovengenoemde leerlingenbijdragen tot op heden een zeer beperkte rol. Vandaar, dat is besloten voortaan in principe alleen deelnemers op te nemen waarvoor wel directe vergoedingen worden verkregen. De laatste en zeer belangrijke geldstroom voor de Bouwloods bestaat uit: bijdragen van instellingen om daarmee bepaalde grote projecten te realiseren; bijdragen van fondsen zoals Stichting Instituut Gak - in de kosten van opleiding en begeleiding van leerlingen; en ten slotte bijdragen van bijvoorbeeld Stichting Beheerfonds Vaartsche Rijn die de voorbije jaren bereid is geweest grote bedragen bij te dragen in de kosten van ontwikkelingen binnen de Bouwloods. Ondanks de in de exploitatie gestoken energie vertont de Jaarrekening 2014 een negatief saldo van Het zal duidelijk zijn, dat een wezenlijke ommekeer in de exploitatie moet worden bewerkstelligd. Bij de gedachtevorming daarover is ook de Rabobank ten nauwste betrokken. 6. Nabije toekomst Het streven en ook de verwachting is, dat aan het einde van het jaar 2015 zicht op een sluitende exploitatie is verkregen waaruit in de nabije toekomst bovendien voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt om ook het nu bestaande negatieve eigen vermogen op te vullen. Dit kan alleen als er voldoende gelden binnenkomen via opdrachten voor projecten en bijdragen van organisaties en fondsen. De grote projecten van de Bouwloods kennen veelal een lange voorbereidingstijd. Mede als gevolg van de onder 5. genoemde redenen is de orderportefeuille van de Bouwloods op dit punt zeer beperkt. Verwacht wordt wel, dat in 2015 meer duidelijkheid zal ontstaan over de herbouw van de stadskraan in Utrecht. Dit project is van groot belang om dat daarmee gedurende langere tijd ruimte ontstaat voor de opleiding van leerlingen via de Bouwloods. Hoewel voor een deel daarvan reeds gelden zijn toegezegd kunnen de werkzaamheden pas starten zodra de gemeente Utrecht heeft ingestemd met de bouw van de stadskraan en daartoe ook een plaats heeft aangewezen. Hiernaast overlegt de Bouwloods met diverse gemeenten en andere partijen voor het verwerven van opdrachten voor grote en kleine projecten, zodat gedurende meerdere maanden voldoende werkvoorraad voor de leerlingen wordt opgebouwd. Ook wordt intensief getracht bedrijven te interesseren voor social return. De Bouwloods is zeer goed in staat de daaruit voortkomende verplichtingen voor bedrijven en organisaties over te nemen en te realiseren. Uiteraard behoort daar dan een adequate vergoeding tegenover te staan. Naast dit alles wordt veel energie gestoken in het verwerven van bijdragen van instellingen en fondsen. Hierbij moet o.m. worden gedacht aan vergoedingen van re-integratiebedrijven, Europese subsidies, opleidingsgelden van de Nederlandse overheid en ondersteuningsbijdragen van fondsen en stichtingen zoals eerder reeds genoemd. Zo heeft bijvoorbeeld de Stichting Beheerfonds Vaartsche Rijn al aangegeven bereid te zijn de Bouwloods in 2015 bij te staan. Jaarverslag 2014 Pagina 6 van 8

7 7. Bestuur en staf van de Bouwloods. Aan het handelen van bestuur en staf en hun onderliggende verhoudingen liggen ten grondslag: - de in 2012 (gewijzigde) vastgestelde statuten; - het in dat jaar vastgestelde directiestatuut; - het personeelshandboek, opgesteld in Bestuurssamenstelling In 2014 hebben zich in het bestuur van de Bouwloods veranderingen voorgedaan. Riet van der Nat die tijdelijk de functie van voorzitter had waargenomen heeft deze functie op 1 juni overgedragen aan Hans Voogt. Op 7 januari 2014 zijn Tjitske Tabak en Herman Sol toegetreden tot het bestuur. Doel van de bestuursuitbreiding was verjonging van het bestuur en het vergroten van het netwerk. Jammer genoeg heeft Herman Sol reeds op 1 juni te kennen gegeven, dat het bestuurslidmaatschap voor hem niet te combineren was met zijn werk en andere activiteiten. Het bestuur is op zoek naar een vervanger voor hem. Als gevolg van dit alles bestond het bestuur per uit: Hans Voogt, voorzitter (toegetreden 2014); Hans Broeze, secretaris (toegetreden 2008); Ben Mommers, penningmeester (toegetreden 2009); Riet van der Nat, bestuurslid (toegetreden 2013); Tjitske Tabak, bestuurslid (toegetreden 2014); Jan Touw (adviseur van het bestuur) Bestuursactiviteiten In tien officiële bestuursvergaderingen en vele informele gesprekken en contacten heeft het bestuur zich ingezet voor de Bouwloods. Veel aandacht en tijd is gestoken in de (financiële) toekomst van de Bouwloods, uitbreiding van het netwerk rondom de Bouwloods, het werven van opdrachten en bijdragen en de vervanging van de directeur enz.. Eind van het jaar is gestart met de opstelling van een nieuw beleidsplan met een daaraan gekoppeld activiteitenplan. Deze beide zijn begin 2015 vastgesteld. Daarnaast zijn de gebruikelijke zaken aan de orde geweest. Zo zijn tijdig de Jaarrekening 2013, het inhoudelijk Jaarverslag 2013, de kwartaalrapportages 2014 (inclusief liquiditeitenramingen), de periodieke salarisaanpassing en de Begroting 2015 vastgesteld. In het kader van de kwartaalrapportages is ook de informatie over in- en uitstroom van leerlingen inhoudelijk besproken Staf In 2013 is gekozen voor het inzetten van een chef werkplaats naast de leermeester. De chef werkplaats (36u pw) heeft de algehele leiding over de werkplaats, bereidt projecten voor, doet de inkoop en is eindverantwoordelijk voor het verloop en resultaat van de projecten, maar begeleidt ook leerlingen. De leermeester (36u pw) draagt verantwoordelijkheid voor het leer/werktraject van de leerlingen, ontwikkelt en beheert opleidingsmateriaal, is verantwoordelijk voor veiligheid in de werkplaats en voor de bedrijfshulpverlening. Kortom: is meer op de leerlingen gericht. Met deze veranderingen in de bedrijfsvoering bestond de staf in het eerste halfjaar 2014 uit: de directeur (32 u pw), algehele dagelijkse leiding; de chef werkplaats (36u pw); een leermeester (36 u pw); de trajectbegeleider (24 u pw), sociale begeleiding van leerlingen, jobhunting, jobcoaching en de managementassistent (24 u pw), boekhouding, post, telefoon, zaalverhuur, duizendpoot. Jaarverslag 2014 Pagina 7 van 8

8 Nu Leidsche Rijn af is en de Bouwloods nieuwe wegen moet inslaan heeft Liesbeth Bouwhuis (directeur) aangegeven zich ook op andere zaken te willen richten. Gezamenlijk is besloten na 10 jaar uit elkaar te gaan. In haar plaats is een directeur a.i. ingehuurd, zodat de staf op werd gevormd door: John Vork, directeur a.i. Dimitri Marangos, chef werkplaats/leermeester; Richard Reijmerink, leermeester; Saskia van Splunter, trajectbegeleider (arbeidsovereenkomst beëindigd per ); Ans Bransen, managementassistente. Op heeft het bestuur besloten het aantal uren van John Vork te verminderen en de resterende uren in te zetten voor acquisitie. Daar tegenover is Martin Vastenhout aangetrokken om voor de vrijkomende uren de rol van directeur a.i. vervullen en daarbinnen ook uren te besteden aan het werven van (Europese) bijdragen. In dezelfde vergadering heeft het bestuur besloten tot de aanstelling van een tijdelijke derde leermeester die het toenemende aantal deelnemers aan de dagbesteding gaat begeleiden. De Meern, Jaarverslag 2014 Pagina 8 van 8

JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE

JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE Opmaakdatum: 12 juni 2012 1 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 JAARVERSLAG 1 INLEIDING 7 2 BEDRIJFSVOERING 11 Personeel 11 Huisvesting en faciliteiten 12 Informatievoorziening

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Anderhalf jaar in de uitkering

Anderhalf jaar in de uitkering Opdrachtgever IWI Anderhalf jaar in de uitkering Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Anderhalf jaar in de uitkering; nota van bevindingen Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 1 januari 2008 Categorie

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage SV/R&S/2004/67290 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Eindrapportage project Ook de Wajong doet mee!

Eindrapportage project Ook de Wajong doet mee! Eindrapportage project Ook de Wajong doet mee! Deelnemende partijen: Ketenpartners Ik doe mee in Oost-Groningen UWV Wajong Groningen Drenthe Wedeka werk-leerbedrijf Veendam Stadskanaal dr. R.H. Bakker

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken

Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-07-2012 tot 01-01-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie

Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Deze serie bevat de volgende rapportages: Thema 1 Arbeidskundig onderzoek Thema 2 Netwerkvorming in relatie tot arbeidsintegratie Thema 3 Leerlingwerkplaatsen

Nadere informatie

S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid

S TICHTING. VluchtelingenWerk APELDOORN. Jaarverslag. Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid S TICHTING VluchtelingenWerk APELDOORN Jaarverslag 2003 Evenwicht tussen afstand en betrokkenheid Voorwoord Apeldoorn, juni 2004 Geachte lezer(es), Een jaarverslag geeft een overzicht over het reilen en

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers Inhoud 1 Algemeen 3 Missie en Visie Organigram Kerncijfers 2 Verslagen 9 Verslag Algemeen Bestuur Verslag Raad van Commissarissen Verslag Directie Verslag Ondernemingsraad > 3 Jaarcijfers 29 Geconsolideerde

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

OPMAAT. Beleidsplan De Haardstee 2014-2018. 13 januari 2015. Organisatie/beleidsterreinen/beleidsplan/2015-01-13Beleidsplan 2014-2018 eindversie.

OPMAAT. Beleidsplan De Haardstee 2014-2018. 13 januari 2015. Organisatie/beleidsterreinen/beleidsplan/2015-01-13Beleidsplan 2014-2018 eindversie. OPMAAT Beleidsplan De Haardstee 2014-2018 13 januari 2015 Organisatie/beleidsterreinen/beleidsplan/2015-01-13Beleidsplan 2014-2018 eindversie.docx Inhoudsopgave: pagina: Vooraf 1 1. Inleiding 2 2. Missie,

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken. Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie

Nadere informatie

Arbeidsperspectieven van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen

Arbeidsperspectieven van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen Arbeidsperspectieven van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen Gemeentelijke infrastructuur voor re-integratie in Amersfoort, Rotterdam en Utrecht Marjan de Gruijter Rob Lammerts December 2007 Inhoud

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie mei 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen 2 Hoofdstuk 1 Probleemschets: een actieve rol voor

Nadere informatie

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Perspectief voor oudere werklozen? Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden Colofon Programma Dienstverlenende Overheid Datum Augustus 2013 Nummer R13/05 ISSN ISBN 1383-8733 978-90-5079-264-6

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie