bij hun sociaal-maatschappelijke problematiek en ondersteuning bij hun plaatsing op de arbeidsmarkt; en in het verlengde daarvan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bij hun sociaal-maatschappelijke problematiek en ondersteuning bij hun plaatsing op de arbeidsmarkt; en in het verlengde daarvan"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Doel van de Stichting Bouwloods Utrecht: De Stichting Bouwloods Utrecht heeft ten doel het bieden van werkervaring en scholing aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De Bouwloods exploiteert hiervoor o.m. een professionele werkplaats voor houtbewerking. In deze werkplaats doen de deelnemers praktische ervaring op in de ambachtelijke houtbewerking, onder leiding van gekwalificeerde leermeesters. Voor dit doel fungeert de Stichting Bouwloods Utrecht als erkend leerbedrijf. Op basis van dit maatschappelijke doel en het ontbreken van een winstoogmerk heeft de Stichting Bouwloods Utrecht de ANBI status. 1. Activiteiten van de Bouwloods. De Bouwloods geeft aan haar doel vorm door: - opleiding in de houtbewerking van personen met afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief de begeleiding bij hun sociaal-maatschappelijke problematiek en ondersteuning bij hun plaatsing op de arbeidsmarkt; en in het verlengde daarvan - begeleiding van stageactiviteiten van leerlingen bij hun praktijkvorming ten behoeve van beroepsopleidingen; - begeleiding bij dagbesteding; en - ondersteuning van personen die op vrijwillige basis arbeidsritme willen opdoen en dergelijke Opleiding. Voor de opleiding streeft de Bouwloods naar een zo divers mogelijke groep van leerlingen o.a. in leeftijd, afkomst, niveau en problematiek. De Bouwloods wil hiermee bereiken dat het werk centraal komt te staan, boven alle andere zaken. Daarvoor is het noodzakelijk, dat de Bouwloods opdrachten voor houtproducten verwerft die de motivatie van de leerlingen voor hun opleiding vergroten en betrokkenheid op het werk en elkaar tot stand brengen. Dit is in de visie van de Bouwloods van het allergrootste belang. De houtproducten betreffen enerzijds grote eenmalige projecten met historische, culturele en/of toeristische waarde en andersoortige eenmalige projecten en anderzijds meermalen terugkomende producten. Al deze producten zijn van grote waarde voor het portfolio van de leerlingen Begeleiding stage. Leerlingen van diverse opleidingen moeten stage lopen teneinde hun beroepspraktijkvorming te behalen en hiermee een essentieel onderdeel van hun opleiding af te ronden. De Bouwloods biedt deze stagiaires daarbij de ruimte en begeleiding die noodzakelijk is. Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 8

2 1.3. Begeleiding dagbesteding. Begeleiding bij dagbesteding. Voor personen die niet in staat worden geacht de opleiding te volgen en daarmee een zelfstandige plaats op de arbeidsmarkt te verwerven treedt de Bouwloods op als begeleider bij een zinvolle dagbesteding. Ook hierbij ligt overigens de nadruk op de houtbewerking Ondersteuning vrijwilligers. Er doen zich situaties voor waarbij personen al dan niet in het bezit van diploma behoefte hebben aan ruimte om arbeidsritme op te doen of vast te houden. Deze kunnen als vrijwilliger hun activiteiten verrichten bij de Bouwloods. Zij worden daarbij ondersteund door de leermeesters. 2. Opleiding ter voorbereiding op de arbeidsmarkt: De Bouwloods biedt hiervoor een totaaltraject van 15 maanden bestaande uit: - werkervaring opdoen in houtbewerking onder leiding van gekwalificeerde leermeesters; - het volgen van arbeidsmarktkwalificerende scholing bij een R.O.C.; - begeleiding bij sociaal-maatschappelijke problematiek en begeleiding naar en plaatsing op de arbeidsmarkt (jobhunting en jobcoaching). Om gedurende dit traject voldoende kennis en vaardigheden op te doen, gaat de Bouwloods (in de regel) uit van een 32-urige werkweek met daarnaast externe scholing. De Bouwloods heeft dagelijks plek voor 12 tot 15 van deze leerlingen Het traject is opgebouwd uit 2 fasen. - Een proefperiode van 3 maanden, waarin kennismaking, werknemersvaardigheden en oriëntatie op het vak centraal staan. Bovendien wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan het verkrijgen van inzicht in de eigen persoon, het eigen functioneren en het realiteitsgehalte en de haalbaarheid van de toekomstverwachtingen. In 2013 is intern een werkboek proefperiode ontwikkeld en in gebruik genomen. Dit werkboek besteedt niet alleen aandacht aan technische basisvaardigheden, maar ook ruimschoots aan evaluatie van gedrag, afspraken, (ziekte)verzuim en collegialiteit. Door te werken op basis van dit werkboek trachten de leermeesters en de trajectbegeleider problemen in de ontwikkeling van een leerling snel te signaleren, zodat tijdens of aan het eind van de proefperiode een gedegen beslissing genomen kan worden over het vervolg van het traject. Na het goed doorlopen van deze proefperiode start - de leer/werkfase van een jaar. In dit jaar start de leerling met scholing bij het ROC, wordt meer verwacht van de technische vaardigheden en productie, loopt de leerling extern stage en start de jobhunting. De Bouwloods streeft ernaar de leerling aan het eind van de leer/werkfase uit te laten stromen naar betaalde arbeid, een vervolgopleiding of, indien dit niet mogelijk is, naar duurzaam vrijwilligerswerk. Basismotivatie van de leerling is essentieel voor het slagen van de opleiding. Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 8

3 3. Deelnemers in In 2014 zijn in totaal 32 deelnemers voor langere of kortere tijd werkzaam geweest bij De Bouwloods, waarvan 15 om verschillende redenen zijn uitge- vrouw man totaal als gevolg van totaal Soort activiteit Deelnemers Uitstroom stroomd. (Zie betaalde ge- finanval stage einde uit- het overzicht baan haald ciering hiernaast.) Opleiding Met deze 32 Dagbesteding deelnemers Stagiaires HMC 1 ) heeft de werkplaats een goede MN 2 ) Stagiaires ROC 1 gemiddelde Stagiaires overig bezetting gehad. Vrijwilligers Het aantal Werkervaring vrouwelijke deelnemers is nog steeds zeer beperkt. Totaal Zoals eerder aangegeven acht de Bouwloods het van belang, dat er voldoende variëteit is in de leeftijd van de t/m 22 jaar 23 t/m 30 jaar Uitkeringssituatie 2014 Uitkeringssituatie t/m 40 jaar boven 40 jaar leeftijd deelnemers 2014 leeftijd deelnemers 2013 deelnemers. Uit nevenstaand overzicht blijkt, dat daarin is voorzien. Waar in 2013 de nadruk lag op de deelnemers in de leeftijdsgroep tot en met 22 jaar is in 2014 de groep tussen 23 en 30 jaar het best vertegenwoordigd. Gelet op de situatie van de betrokken deelnemers is het duidelijk, dat de meeste daarvan een uitkering ontvangen. Zie nevenstaand overzicht. Waar in 2013 nog de WWB-uitkering het meest vertegenwoordigd was is het accent in 2014 verlegd naar de Wajong. Uit de volgende tabel, waarin is aangegeven hoe per deelnemersgroep de uitkeringssituatie is, wordt duidelijk, dat de leerlingen vooral een vergoeding krijgen via de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) of de Wet Werk en Bijstand (WWB). 1 ) HMC = Hout- en Meubileringscollege 2 ) ROC MN =Regionaal Opleidingscentrum Midden Nederland Jaarverslag 2014 Pagina 3 van 8

4 Wajong WIA WW WWB Studiefin. Geen Uitkeringssituatie 2014 leerlingen dagbesteding stagiaires vrijwilligers werkervaring De middelen voor re-integratie staan sterk onder druk. In de visie van de Bouwloods was iedere kandidaat met de juiste motivatie en inzet welkom, ongeacht of er middelen beschikbaar waren. Als gevolg daarvan liepen de bijdragen voor begeleiding de laatste jaren sterk terug. Dit zette zich voort in Omdat daarmee het voortbestaan van de Bouwloods in het gedrang kwam is in de tweede helft van 2014 besloten voornamelijk te kiezen voor deelnemers waarmee wel een vergoeding voor begeleiding wordt verkregen Geslaagd. Van de zestien leerlingen hebben er vijf een betaalde baan gevonden. Zij zijn met ondersteuning van de Bouwloods (jobhunting) uitgestroomd naar werk in de houtbewerking. Tien leerlingen waren per nog bezig met hun opleiding. Dit jaar heeft maar één leerling de opleiding vroegtijdig verlaten. Zoals blijkt uit het eerste overzicht hebben negen personen stage gelopen bij de Bouwloods. Het gaat hierbij veelal om personen die elders geen stageplek konden bemachtigen. Daarvan hebben er zes de stage met goed gevolg doorlopen en waren er twee per nog bezig. Slechts één stagiaire heeft de stage niet afgemaakt. Over het geheel genomen een goed resultaat dus. De leerlingen met een Wajong-uitkering die uitgestroomd zijn naar een betaalde baan worden nog gedurende maximaal anderhalf jaar ondersteund met jobcoaching door de trajectbegeleider Uitval. De Bouwloods onderscheidt twee vormen van uitval. - Uitval in de proefperiode van drie maanden. Belangrijkste redenen daarvoor zijn normaliter het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken (bijvoorbeeld ongeoorloofd verzuim), zware gedragsproblematiek of ernstige psychiatrische problematiek. Het komt ook voor, dat de uitkerende instantie geen toestemming geeft aan de leerling om bij de Bouwloods werkervaring op te doen. - Uitval in de leer/werkfase. Voornaamste oorzaken van uitval in deze fase zijn psychiatrische en gedragsproblemen. Ook blijkt vaak als het jongeren betreft - dat zij (nog) niet voldoende overtuigd zijn van het belang van het verkrijgen van een diploma en een plek op de arbeidsmarkt. Deze vorm van uitval is ernstig omdat de leerling al een langere periode bij de Bouwloods werkzaam is en er een extern scholingstraject bij het ROC is gestart. Er is dus al veel in de leerling geïnvesteerd. Daarom zal de Bouwloods reeds in de proefperiode scherp in de gaten houden of een eventueel aanwezige achterliggende problematiek een te grote belemmering vormt voor uiteindelijke plaatsing op de arbeidsmarkt. Zoals hiervoor al is aangegeven is van de leerlingen er slechts één vroegtijdig uitgevallen. Jaarverslag 2014 Pagina 4 van 8

5 4. Projecten. Hét middel om de opleiding van leerlingen te realiseren is het vervaardigen van projecten. Deze projecten spelen een cruciale rol in de praktijkopleiding en zijn ook zeer belangrijk voor de inkomsten van de Bouwloods Grote projecten In 2014 zijn 2 grote bouwprojecten gerealiseerd Japanse brug. In 2013 kreeg de Bouwloods opdracht voor de realisatie van 4 houten Japanse loopbruggen in de Binnenhof van het Máximapark in Leidsche Rijn. Deze opdracht is uitgevoerd in onderaanneming van Van Wijk Nieuwegein BV. Opdrachtgever voor deze bruggen was Projectbureau Leidsche Rijn (Dienst van de gemeente Utrecht die voor de ontwikkeling van Leidsche Rijn verantwoordelijk is.). Drie van deze bruggen zijn in 2013 opgeleverd. De laatste is in 2014 afgewerkt, gemonteerd en opgeleverd. Door de jaren heen zijn door de Bouwloods hiermee in het Máximapark 10 Japanse bruggen gerealiseerd. De overspanning van deze bruggen varieert van 12 tot 50 meter. Door de ruime ervaring met de bouw van deze bruggen en door in serie te kunnen produceren is de Bouwloods in staat om tegen zeer aanvaardbare prijs dergelijke bruggen te maken Meststal in Castellum Hoge Woerd. Castellum Hoge Woerd maakt deel uit van de Limes (noordgrens van het Romeinse rijk). De gemeente Utrecht wil het belang van de Limes o.m. zichtbaar maken door de bouw van een nieuwe interpretatie van het Romeinse Castellum. In dit nieuwe complex zullen onder andere een museum, een evenemententerrein, een concertzaal, een restaurant, diverse kleine creatieve bedrijfjes en milieueducatie een onderkomen krijgen. De werken worden uitgevoerd door WBC Bouwgroep B.V.. De Bouwloods heeft in onderaanneming de meststal gerealiseerd Kleine projecten. In de Jaarrekening 2014 is een lijst opgenomen van werken die zijn uitgevoerd. Naast de hierboven genoemde grote projecten zijn daarin diverse kleinere projecten vermeld. Zoals: Meubels voor derden Meubels voor eigen verkoop Picknicktafels in opdracht van Van Vliet Kastanjehout Renovatiewerkzaamheden Metaal Kathedraal Landbouwhekken Meterkasten enz. in opdracht van BéBouw/Midreth Een overzicht van genoemde en overige projecten is opgenomen in de Jaarrekening Door deze projecten hebben de leerlingen voldoende leerstof gehad voor hun opleiding. Jaarverslag 2014 Pagina 5 van 8

6 5. Resultaat. De inkomsten uit de vervaardiging van producten zijn verre van voldoende om alle kosten van de Bouwloods te kunnen opvangen. De oorzaken daarvoor zijn divers. Het aantal grote projecten waarmee in de voorbij jaren hoge inkomsten werden verkregen is sterk teruggelopen. Bovendien staan de prijzen daarvan, maar ook die van de andere producten, sterk onder druk. Mede als gevolg van de crisis in de afgelopen jaren wordt van de Bouwloods verwacht tegen marktprijzen te produceren. Doordat de Bouwloods een leerwerkbedrijf is behoort dat niet tot de mogelijkheden. Immers de leerlingen zijn nog in opleiding en de leermeesters moeten hun tijd in belangrijke mate besteden aan begeleiding en voorbeeldwerken. Als derhalve al een opdracht wordt verkregen is de opbrengst daarvan meestal niet kostendekkend. Het is en blijft dus noodzakelijk ook andere inkomsten te verwerven waarmee de kosten van begeleiding en overhead kunnen worden gedekt. Hierbij spelen de bovengenoemde leerlingenbijdragen tot op heden een zeer beperkte rol. Vandaar, dat is besloten voortaan in principe alleen deelnemers op te nemen waarvoor wel directe vergoedingen worden verkregen. De laatste en zeer belangrijke geldstroom voor de Bouwloods bestaat uit: bijdragen van instellingen om daarmee bepaalde grote projecten te realiseren; bijdragen van fondsen zoals Stichting Instituut Gak - in de kosten van opleiding en begeleiding van leerlingen; en ten slotte bijdragen van bijvoorbeeld Stichting Beheerfonds Vaartsche Rijn die de voorbije jaren bereid is geweest grote bedragen bij te dragen in de kosten van ontwikkelingen binnen de Bouwloods. Ondanks de in de exploitatie gestoken energie vertont de Jaarrekening 2014 een negatief saldo van Het zal duidelijk zijn, dat een wezenlijke ommekeer in de exploitatie moet worden bewerkstelligd. Bij de gedachtevorming daarover is ook de Rabobank ten nauwste betrokken. 6. Nabije toekomst Het streven en ook de verwachting is, dat aan het einde van het jaar 2015 zicht op een sluitende exploitatie is verkregen waaruit in de nabije toekomst bovendien voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt om ook het nu bestaande negatieve eigen vermogen op te vullen. Dit kan alleen als er voldoende gelden binnenkomen via opdrachten voor projecten en bijdragen van organisaties en fondsen. De grote projecten van de Bouwloods kennen veelal een lange voorbereidingstijd. Mede als gevolg van de onder 5. genoemde redenen is de orderportefeuille van de Bouwloods op dit punt zeer beperkt. Verwacht wordt wel, dat in 2015 meer duidelijkheid zal ontstaan over de herbouw van de stadskraan in Utrecht. Dit project is van groot belang om dat daarmee gedurende langere tijd ruimte ontstaat voor de opleiding van leerlingen via de Bouwloods. Hoewel voor een deel daarvan reeds gelden zijn toegezegd kunnen de werkzaamheden pas starten zodra de gemeente Utrecht heeft ingestemd met de bouw van de stadskraan en daartoe ook een plaats heeft aangewezen. Hiernaast overlegt de Bouwloods met diverse gemeenten en andere partijen voor het verwerven van opdrachten voor grote en kleine projecten, zodat gedurende meerdere maanden voldoende werkvoorraad voor de leerlingen wordt opgebouwd. Ook wordt intensief getracht bedrijven te interesseren voor social return. De Bouwloods is zeer goed in staat de daaruit voortkomende verplichtingen voor bedrijven en organisaties over te nemen en te realiseren. Uiteraard behoort daar dan een adequate vergoeding tegenover te staan. Naast dit alles wordt veel energie gestoken in het verwerven van bijdragen van instellingen en fondsen. Hierbij moet o.m. worden gedacht aan vergoedingen van re-integratiebedrijven, Europese subsidies, opleidingsgelden van de Nederlandse overheid en ondersteuningsbijdragen van fondsen en stichtingen zoals eerder reeds genoemd. Zo heeft bijvoorbeeld de Stichting Beheerfonds Vaartsche Rijn al aangegeven bereid te zijn de Bouwloods in 2015 bij te staan. Jaarverslag 2014 Pagina 6 van 8

7 7. Bestuur en staf van de Bouwloods. Aan het handelen van bestuur en staf en hun onderliggende verhoudingen liggen ten grondslag: - de in 2012 (gewijzigde) vastgestelde statuten; - het in dat jaar vastgestelde directiestatuut; - het personeelshandboek, opgesteld in Bestuurssamenstelling In 2014 hebben zich in het bestuur van de Bouwloods veranderingen voorgedaan. Riet van der Nat die tijdelijk de functie van voorzitter had waargenomen heeft deze functie op 1 juni overgedragen aan Hans Voogt. Op 7 januari 2014 zijn Tjitske Tabak en Herman Sol toegetreden tot het bestuur. Doel van de bestuursuitbreiding was verjonging van het bestuur en het vergroten van het netwerk. Jammer genoeg heeft Herman Sol reeds op 1 juni te kennen gegeven, dat het bestuurslidmaatschap voor hem niet te combineren was met zijn werk en andere activiteiten. Het bestuur is op zoek naar een vervanger voor hem. Als gevolg van dit alles bestond het bestuur per uit: Hans Voogt, voorzitter (toegetreden 2014); Hans Broeze, secretaris (toegetreden 2008); Ben Mommers, penningmeester (toegetreden 2009); Riet van der Nat, bestuurslid (toegetreden 2013); Tjitske Tabak, bestuurslid (toegetreden 2014); Jan Touw (adviseur van het bestuur) Bestuursactiviteiten In tien officiële bestuursvergaderingen en vele informele gesprekken en contacten heeft het bestuur zich ingezet voor de Bouwloods. Veel aandacht en tijd is gestoken in de (financiële) toekomst van de Bouwloods, uitbreiding van het netwerk rondom de Bouwloods, het werven van opdrachten en bijdragen en de vervanging van de directeur enz.. Eind van het jaar is gestart met de opstelling van een nieuw beleidsplan met een daaraan gekoppeld activiteitenplan. Deze beide zijn begin 2015 vastgesteld. Daarnaast zijn de gebruikelijke zaken aan de orde geweest. Zo zijn tijdig de Jaarrekening 2013, het inhoudelijk Jaarverslag 2013, de kwartaalrapportages 2014 (inclusief liquiditeitenramingen), de periodieke salarisaanpassing en de Begroting 2015 vastgesteld. In het kader van de kwartaalrapportages is ook de informatie over in- en uitstroom van leerlingen inhoudelijk besproken Staf In 2013 is gekozen voor het inzetten van een chef werkplaats naast de leermeester. De chef werkplaats (36u pw) heeft de algehele leiding over de werkplaats, bereidt projecten voor, doet de inkoop en is eindverantwoordelijk voor het verloop en resultaat van de projecten, maar begeleidt ook leerlingen. De leermeester (36u pw) draagt verantwoordelijkheid voor het leer/werktraject van de leerlingen, ontwikkelt en beheert opleidingsmateriaal, is verantwoordelijk voor veiligheid in de werkplaats en voor de bedrijfshulpverlening. Kortom: is meer op de leerlingen gericht. Met deze veranderingen in de bedrijfsvoering bestond de staf in het eerste halfjaar 2014 uit: de directeur (32 u pw), algehele dagelijkse leiding; de chef werkplaats (36u pw); een leermeester (36 u pw); de trajectbegeleider (24 u pw), sociale begeleiding van leerlingen, jobhunting, jobcoaching en de managementassistent (24 u pw), boekhouding, post, telefoon, zaalverhuur, duizendpoot. Jaarverslag 2014 Pagina 7 van 8

8 Nu Leidsche Rijn af is en de Bouwloods nieuwe wegen moet inslaan heeft Liesbeth Bouwhuis (directeur) aangegeven zich ook op andere zaken te willen richten. Gezamenlijk is besloten na 10 jaar uit elkaar te gaan. In haar plaats is een directeur a.i. ingehuurd, zodat de staf op werd gevormd door: John Vork, directeur a.i. Dimitri Marangos, chef werkplaats/leermeester; Richard Reijmerink, leermeester; Saskia van Splunter, trajectbegeleider (arbeidsovereenkomst beëindigd per ); Ans Bransen, managementassistente. Op heeft het bestuur besloten het aantal uren van John Vork te verminderen en de resterende uren in te zetten voor acquisitie. Daar tegenover is Martin Vastenhout aangetrokken om voor de vrijkomende uren de rol van directeur a.i. vervullen en daarbinnen ook uren te besteden aan het werven van (Europese) bijdragen. In dezelfde vergadering heeft het bestuur besloten tot de aanstelling van een tijdelijke derde leermeester die het toenemende aantal deelnemers aan de dagbesteding gaat begeleiden. De Meern, Jaarverslag 2014 Pagina 8 van 8

begeleiden bij dagbesteding; en ondersteunen van personen die op vrijwillige basis arbeidsritme willen opdoen.

begeleiden bij dagbesteding; en ondersteunen van personen die op vrijwillige basis arbeidsritme willen opdoen. JAARVERSLAG Doel van de Stichting Bouwloods Utrecht: De Stichting Bouwloods Utrecht heeft ten doel het bieden van werkervaring en scholing aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De Bouwloods exploiteert

Nadere informatie

Vastgesteld door het bestuur, 25 maart 2014

Vastgesteld door het bestuur, 25 maart 2014 Vastgesteld door het bestuur, maart OPTIMALE VOORBEREIDING OP DE ARBEIDSMARKT De Bouwloods biedt een totaaltraject: Werkervaring opdoen in houtbouwprojecten onder leiding van gekwalificeerde leermeesters.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Bouwloods Utrecht Pratumplaats 2 3454 NA DE MEERN 24-2-2015

BELEIDSPLAN. Stichting Bouwloods Utrecht Pratumplaats 2 3454 NA DE MEERN 24-2-2015 2015 BELEIDSPLAN Stichting Bouwloods Utrecht Pratumplaats 2 3454 NA DE MEERN 24-2-2015 Inhoud Inleiding... 3 Context... 3 Reputatie... 3 Omslag... 3 1. Stichting Bouwloods Utrecht... 4 1.1 Doel... 4 1.2

Nadere informatie

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017

Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Financieel strategisch beleidsplan 2015-2017 Versie december 2014 Inleiding In dit plan presenteert Stichting Reformatie Instituut Dordrecht (hierna: RID ) haar financiële beleidsvoornemens voor de periode

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo

LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS. Jaarverslag 2014. Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 1 LEERWERKBEDRIJF KRINGLOOPWINKEL WERKPLAATS Jaarverslag 2014 Stichting Vrienden van De Zaak van Ermelo 2 Voorwoord Op 31 augustus 2012 is De Zaak van Ermelo BV opgericht als sociale onderneming en leerwerkbedrijf,

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap

Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap Roest Advies ontwikkelt ondernemerschap voor zelfstandig ondernemers en maatschappelijke organisaties Voor meer informatie: info@roestadvies.nl telefoon 030-2640480 www.roestadvies.nl Wie zijn wij Roest

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015

Jaarverslag. Stichting ELSA 2015 Jaarverslag Stichting ELSA 2015 Met speciale dank aan Toon Beerens van AMECO, dankzij hem is stichting ELSA voor een groot deel tot ontwikkeling gekomen. 1 Inhoudsopgave Doelstelling van de stichting Jaarplan

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017

Beleidsplan 2015-2017 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden 3.2 Werving en beheer van gelden 3.3 Vermogen van de instelling 3.4 Bestedingsbeleid 3.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca

Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Leren, werken en meedoen www.robinhoodeindhoven.nl Geen zicht op betaald werk? Kom leren en werken in de horeca Wanneer je geen werk hebt en

Nadere informatie

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen

Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return paragraaf Deze volgende tekst is onderdeel van de EA WMO Hulpmiddelen Social Return On Investment (SROI) paragraaf Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk:

Nadere informatie

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven Introductie Tafelvanzeven biedt een opleiding aan vrouwen met een passie voor koken én afstand tot werk. Het doel is de stap naar zelfstandig ondernemerschap, werken in de

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Social Return achtergrondinformatie

Social Return achtergrondinformatie Bijlage I Social Return achtergrondinformatie Bestek aanbesteding Multifunctionals pagina 1 van 6 Algemene informatie Social Return De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat een investering door

Nadere informatie

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief.

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Dit kunnen mensen met een uitkering zijn, maar ook mensen met een beperking (fysiek

Nadere informatie

Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag

Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Landelijke Cliëntenraad Oranjestraat 4 2514 JB Den Haag Tel.: 070-789 07 70 Fax :070-789 07 74 E-mail: info@lcr-suwi.nl www.landelijkeclientenraad.nl Aan de Vaste commissie SZW van de Tweede Kamer Postbus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3772 12 februari 2014 Beleidsregels Protocol Scholing 2014 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Besluit:

Nadere informatie

Gemeente Kampen, Social Return. Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016

Gemeente Kampen, Social Return. Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016 Gemeente Kampen, Social Return Inkoop Zorg t.b.v de inkooptafel van 22 september 2016 Focus op drie punten Bouwblokkenmethode is aangepast aan huidige wet- en regelgeving. Belangrijk: hoogste waarde geldt!

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166)

Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014, 166) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 60952 29 oktober 2014 Wijziging hoofdstuk 25 Stagiairs, trainees en duale student van de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam(3B, 2014,

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

- Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar)

- Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar) - Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar) - Fiscaal nummer 8163.65.155 - Contactgegevens alkmaar@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI

Jaap Peelen. Business Manager Tender support. In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Jaap Peelen Business Manager Tender support In de praktijk aanbestedingen winnen met SROI Track record 64 tenders in bouw- en infrasector (EMVI en BVP) 71% werd als beste beoordeeld door de opdrachtgever

Nadere informatie

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008

Beleidsregels Reïntegratie WWB. Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB Met intrekking van de bepalingen 2.2. en 2.3. per 1 juli 2008 Beleidsregels Reïntegratie WWB van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt

AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans. Artikel 43-vragen inzake WSW-ers aan de slag bij Kersten in het kader convenant: Afstand tot arbeidsmarkt gemeente Roermond uw nummer uw datum 21 maart 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/38314 2 april 2012-5 APR. 2012 AAN het raadslid mevrouw P. Beeren-Adriaans inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr.

Nadere informatie

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM

STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM JAARVERSLAG 2013 STICHTING KRINGLOOPCENTRUM GORINCHEM INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van verspilling van gebruiksartikelen en grondstoffen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Tussen: De Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV), vertegenwoordigd door Ruud Kuin, Vice-voorzitter FNV. en Gemeente Den Haag, vertegenwoordigd

Nadere informatie

RMC Regio: 0... Aantal geleverde namen met gegevens:.

RMC Regio: 0... Aantal geleverde namen met gegevens:. Conceptversie Handreiking Analyse Voortijdig schoolverlaters een jaar later, tussenstand 1 mei 2014 U ontvangt deze handreiking bij uw OCW/DUO-gegevenslevering Namen & Rugnummers voortijdig schoolverlaters

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Uitvoeringsregels premiebeleid WWB maart 2010

Uitvoeringsregels premiebeleid WWB maart 2010 Uitvoeringsregels premiebeleid WWB 2009 1 maart 2010 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Premies aan individuen 6 1.1 Algemene bepalingen 6 1.2 Uitstroompremie 7 1.3 Deeltijdpremie 7 1.4 Participatiepremie 8

Nadere informatie

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008

Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 UWV Rectificatie Besluit Protocol Scholing 2008 In de Staatscourant van 12 augustus 2008, nr. 154, is het Besluit Protocol Scholing 2008 geplaatst. Abusievelijk is bij dit besluit de verkeerde bijlage

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Werkartaal

Stichting Steunfonds Werkartaal Stichting Steunfonds Werkartaal Secretariaat Kersbergenlaan 20, 3703 AP Zeist e-mail corfeitsma@xs4all.nl Nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014 De naam Het RSIN of het fiscaal nummer De contactgegevens

Nadere informatie

Stichting Hartige Samaritaan

Stichting Hartige Samaritaan Stichting Hartige Samaritaan Beleidsplan 2016-2018 Auteurs: Heleen Baksteen Corné van den Brink Joanne Dekker Jan Willem van Galen Jan Maarten Verzendaal René van der Weijden Delft, november 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Werkgroep resultaten en opbrengsten

Werkgroep resultaten en opbrengsten Werkgroep resultaten en opbrengsten Domein INK: Resultaten en opbrengsten Thema: Leeropbrengsten Prestatie-indicator: Niveau Leeropbrengsten, niveau 80% van de haalt minimaal zijn uitstroomprofiel en uitstroomniveau.

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht voor ANBI s

Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren. Publicatieplicht voor ANBI s Stichting Flappus Voor opvang en herplaatsing van dieren Publicatieplicht voor ANBI s De naam van de instelling; Stichting Flappus Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaalnummer;

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ.

Beleidsplan 2015. Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom. Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. Beleidsplan 2015 Stichting Gezamelijk Roparun Teams omgeving Bergen op Zoom Beleidsplan Stichting Gezamelijke Roparun Teams Omgeving BOZ. 1 Index: 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes Stichting

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING ZEELAND van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING ZEELAND van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) - Officiële naam Vereniging afdeling Zeeland van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade- Arbeid Adelt (TAA-afdeling Zeeland) - Fiscaal nummer 8018.75.821 - Contactgegevens zeeland@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2018 VJK beleidsplan 2016-2019 Januari 2016 1/6 Inhoudsopgave Inleiding...3 Doelstellingen...3 Organisatie...3 Financiën / donaties / subsidies...4 Werving van middelen...4 Subsidies...4

Nadere informatie

1. Definitie van scholing. 2. Doelgroep van het protocol. 3. Beoordeling op indicatoren

1. Definitie van scholing. 2. Doelgroep van het protocol. 3. Beoordeling op indicatoren 1. Definitie van scholing Voor het protocol wordt de volgende definitie van scholing gehanteerd: Opleiding of scholing is het systematisch verwerven van arbeidsmarktrelevante kennis en/of vaardigheden

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Beleidsregels. wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

Beleidsregels. wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders Beleidsregels wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders 1 Inleiding De Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders is per 1 januari 2009 in werking getreden. Deze

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

Vereniging Arnhem en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA Arnhem)

Vereniging Arnhem en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA Arnhem) ANBI 2017 Vereniging Arnhem en omstreken van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA Arnhem) Fiscaal nummer: 815720786 Contactgegevens: taa.arnhem@gmail.com Bestuurssamenstelling:

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020

Stichting Koepeltjesfestival. Beleidsplan 2012 2020 Stichting Koepeltjesfestival Beleidsplan 2012 2020 Inhoudsopgave 1.Inleiding 2.Doelstelling en ambities Koepeltjesfestival 3. Het bestuur 4. Financiën 1.Inleiding. Het begon vorig jaar als projectonderdeel

Nadere informatie

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn

roe in-situatie Deelnemers Stage Nieuwe Stijl LEIDEN Actieplan jeugdwerkloosheid Jongeren op de Arbeidsmarkt Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn Deelnemers Stage Nieuwe Stijl Stageplek Gemeente Alphen aan den Rijn 'SNS heeft me uit de uitkering gehouden en heeft een einde gemaakt aan het deprimerende bankzitten. Dat het uiteindelijk ook heeft geleid

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Voor u als ondernemer. Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen

Voor u als ondernemer. Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen Voor u als ondernemer Sterk in Werk maatschappelijk en flexibel ondernemen Steeds meer bedrijven laten hun maatschappelijke betrokkenheid zien. Bijvoorbeeld door werkzaamheden uit te besteden bij een organisatie

Nadere informatie

Dorpshuis Fort Vreeswijk. Business- en beleidsplan Stichting. R.S. van der Mark. Nieuwegein, oktober 15

Dorpshuis Fort Vreeswijk. Business- en beleidsplan Stichting. R.S. van der Mark. Nieuwegein, oktober 15 Business- en beleidsplan Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk R.S. van der Mark 2015 Nieuwegein, oktober 15 Stichting Dorpshuis Fort vreeswijk Fort Vreeswijk 1 3433 ZZ Nieuwegein 0629264252 Stichting Dorpshuis

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING AMSTERDAM van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING AMSTERDAM van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) Afdeling Amsterdam - Officiële naam Vereniging afdeling Amsterdam van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade- Arbeid Adelt (TAA-afdeling Amsterdam) - Fiscaal nummer 0025.66.564 - Contactgegevens

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) Afdeling Haarlem KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) Afdeling Haarlem KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) Afdeling Haarlem - Officiële naam Vereniging afdeling Haarlem van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging TesselschadeArbeid Adelt

Nadere informatie

VERENIGING AFDELING LOCHEM-ZUTPHEN van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA)

VERENIGING AFDELING LOCHEM-ZUTPHEN van de ALGEMENE NEDERLANDSE VROUWENVERENIGING TESSELSCHADE-ARBEID ADELT (TAA) Lochem-Zutphen t.b.v. ANBI status Fiscaal nummer: 8182.58.090 Contactgegevens: lochem-zutphen@tesselschade-arbeidadelt.nl BESTUURSSAMENSTELLING: Voorzitter/penningmeester: A.B. van Gelder-Uyldert Secretaris:

Nadere informatie

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015

Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Werkwijze en alternatieve invulling van social return Wmo 2015 Inleiding Tijdens de bijeenkomsten van de fysieke tafel is afgesproken dat Baanbrekend Drechtsteden (ook wel BBD) en/of de Regionale Sociale

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING - Officiële naam Vereniging afdeling Apeldoorn van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade- Arbeid Adelt (TAA-afdeling Apeldoorn) - Fiscaal nummer 8083.87.121 - Contactgegevens apeldoorn@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering:

Aan: de gemeenteraad Vergadering: Aan: de gemeenteraad Vergadering: 21-02-2011 Onderwerp: raadsvoorstel verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening gemeente Beesel Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL De verordening wachtlijstbeheer

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING - Officiële naam Vereniging afdeling s-hertogenbosch van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling s-hertogenbosch) - Fiscaal nummer 0402.17.977 - Contactgegevens

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016 Stichting Zorgoutlet Midden Nederland

Jaarplan 2015-2016 Stichting Zorgoutlet Midden Nederland Jaarplan 2015-2016 Stichting Zorgoutlet Midden Nederland Beleidsplanmaart 2015: Voorwoord 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doel, visie en missie... 4 2.1 Doel... 4 2.2 Visie... 4 2.3 Missie... 4 3. Aanpak...

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN

STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN STICHTING VRIENDEN VAN HET REVIUS LYCEUM DOORN Beleidsplan 2014 INHOUDSOPGAVE Revius Lyceum Doorn Stichting Vrienden van het Revius Lyceum Doorn Statutaire doelstelling en middelen om dat doel te bereiken

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie