Regeling Bedrijfsverpakkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Bedrijfsverpakkers"

Transcriptie

1 Regeling Bedrijfsverpakkers Deze regeling gaat in met ingang van 1 januari 2016 en geldt voor de kalenderjaren 2016 en Partijen hebben de intentie de regeling na 2018 te continueren. Uitgangspunten Regeling Bedrijfsverpakkers Op basis van artikel 2.4 van Bijlage 1 bij de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen, kan het Afvalfonds Verpakkingen bij de vaststelling van de definitieve Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen per Producent/Importeur rekening houden met brancheafspraken. Hiertoe heeft het Afvalfonds Verpakkingen beleid ontwikkeld waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij de methodiek die de Belastingdienst hanteerde met betrekking tot de verpakkingenbelasting. Onder de verpakkingenbelasting bestond geen aparte regeling voor bedrijfsverpakkers. Sinds de heffingsgrondslag veranderd is van LCA (CO2) definities van de verschillende verpakkingsmaterialen voor de verpakkingenbelasting naar de kosten van de Afvalbeheersstructuur voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, bestaat er in het licht van artikel 2 lid 3 van het Verpakkingenbesluit (nu artikel 5 lid 3 van het Besluit beheer verpakkingen 2014) aanleiding om de volgende brancheafspraak met de bedrijfsverpakkers te maken c.q. te continueren. Uitgangspunten voor deze Regeling met de bedrijfsverpakkers zijn: Door middel van de Afvalbeheersstructuur wordt de Raamovereenkomst zo goed mogelijk uitgevoerd. Alle Producenten/Importeurs dragen evenredig bij aan de kosten van de Afvalbeheersstructuur en uitvoering van de Raamovereenkomst Er moet worden voorkomen dat de kosten voor bepaalde Producenten/Importeurs onevenredig lager worden en de kosten van de overige Producenten/Importeurs daardoor stijgen. De totale kosten van uitvoering van de Afvalbeheersstructuur zijn zo laag mogelijk. Doel van deze Regeling Deze Regeling is bedoeld om meer recht te doen aan de positie van bedrijven die nagenoeg alleen Bedrijfsverpakkingen op de markt zetten. Het systeem om voor iedere Producent/Importeur het exacte aandeel Bedrijfsverpakkingen te bepalen is onwenselijk, vanwege de hoge administratieve lasten voor Producent/Importeur en Afvalfonds Verpakkingen die dit zou veroorzaken. De Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen en de uitwerking daarvan door het Afvalfonds Verpakkingen blijven overigens van toepassing op Producenten en Importeurs die van de Regeling Bedrijfsverpakkers gebruik maken. Pagina 1 van 6

2 In deze Regeling Bedrijfsverpakkers gebruikte termen die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben in de Regeling Bedrijfsverpakkers de betekenis zoals opgenomen in artikel 1.1 van de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen, tenzij expliciet anders aangegeven. 1 Elementen Regeling Bedrijfsverpakkers 1.1 Wat is een Bedrijfsverpakking? In de Afvalbeheersstructuur wordt voor de definitie van Verpakking verwezen naar het Verpakkingenbesluit (artikel 1 aanhef en onder a). In lijn met de huidige aanpak onder de verpakkingenbelasting, worden logistieke hulpmiddelen niet meegenomen bij het bepalen van de gewichtshoeveelheid Verpakkingen op jaarbasis. Voor de Regeling Bedrijfsverpakkers wordt met een pragmatische definitie van bedrijfsverpakking gewerkt, die luidt als volgt: Bedrijfsverpakking = een verpakking als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder a van het Verpakkingenbesluit die bedoeld is om afgedankt te worden door bedrijven in hun bedrijfsafval, waarbij alleen sprake is van een Bedrijfsverpakking als de hele keten tot en met de eindgebruiker die een verpakking leeg maakt en afdankt bestaat uit bedrijfsmatige gebruikers. De eindgebruiker die zich ontdoet van de verpakking betaalt voor de inzameling en verwerking van deze verpakking. Van een Bedrijfsverpakking is geen sprake indien de verpakking een logistiek hulpmiddel is. Het Afvalfonds Verpakkingen bepaalt of in een individueel geval sprake is van een Bedrijfsverpakking en gebruikt als hulpmiddel bij deze beoordeling de Lijst Bedrijfsverpakkingen. De lijst met Bedrijfsverpakkingen is als bijlage 1 bij de Regeling Bedrijfsverpakkers gevoegd. Op deze lijst staan producten waarbij het Afvalfonds Verpakkingen er vanuit gaat dat de verpakkingen hiervan in het bedrijfsafval worden afgedankt. Het Afvalfonds Verpakkingen bepaalt in zijn beleid of in een individueel geval sprake is van een logistiek hulpmiddel. Naast Bedrijfsverpakkingen bestaan er binnen de Afvalbeheersstructuur Consumentenverpakkingen en logistieke hulpmiddelen. Een Consumentenverpakking is geen Bedrijfsverpakking en geen logistiek hulpmiddel. Logistieke hulpmiddelen worden in het beleid van het Afvalfonds Verpakkingen nader gedefinieerd. 1.2 Welke Producenten/Importeurs kunnen deelnemen aan de Regeling Bedrijfsverpakkers? Deelname aan de Regeling Bedrijfsverpakkers is vrijwillig en staat open voor iedere Producent/Importeur die kan aantonen dat 82% of meer van zijn gewichtshoeveelheid Verpakkingen (exclusief logistieke hulpmiddelen) op jaarbasis Bedrijfsverpakkingen zijn. Uitgedrukt in een formule: Percentage Bedrijfsverpakkingen = gewicht Bedrijfsverpakkingen gedeeld door (gewicht totale Verpakkingen gewicht logistieke hulpmiddelen). De noemer in Pagina 2 van 6

3 deze breuk is gelijk aan het totaal aantal kilogrammen die de Producent/Importeur invult bij de opgaaf/aangifte voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. 1.3 Hoe toont een Producent/Importeur aan dat hij in aanmerking komt voor de Regeling Bedrijfsverpakkers? 1. Een Producent/Importeur die in aanmerking wil komen voor deelname aan de Regeling Bedrijfsverpakkers dient hiertoe een verzoek in bij het Afvalfonds Verpakkingen. 2. Dit verzoek wordt gedaan uiterlijk twee jaar na afloop van het kalenderjaar waarop het verzoek betrekking heeft. 3. Bij het verzoek dient een verklaring gevoegd te worden van de Producent/Importeur dat hij voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de Regeling Bedrijfsverpakkers. De Producent/Importeur toont bij dit verzoek aan (indien mogelijk met behulp van de Lijst Bedrijfsverpakkingen) dat 82% of meer van zijn gewichtshoeveelheid Verpakkingen (exclusief logistieke hulpmiddelen) op jaarbasis Bedrijfsverpakkingen zijn. 4. Een Producent/Importeur die gebruik wil maken van de Regeling Bedrijfsverpakkers dient, voor elk kalenderjaar dat hij daarvan gebruik wil maken, aan te kunnen tonen dat hij daarvoor in aanmerking komt. Indien het Afvalfonds Verpakkingen daarom verzoekt, dient hij daartoe een door een accountant, conform een door het Afvalfonds Verpakkingen opgesteld controleprotocol, afgegeven controleverklaring over te leggen. 5. Het Afvalfonds Verpakkingen stelt jaarlijks vast of een individuele Producent of Importeur voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de Regeling Bedrijfsverpakkers. Een Producent of Importeur kan binnen vier weken nadat het Afvalfonds Verpakkingen heeft bepaald of hij voldoet aan de voorwaarden voor deelname, hiertegen schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. 1.4 Wat houdt de Regeling Bedrijfsverpakkers in? De kosten van het Afvalfonds Verpakkingen vallen uiteen in Systeemkosten en netto kosten voor inzameling, verwerking en vermarkting. Alle Producenten/Importeurs dienen bij te dragen aan de Systeemkosten op basis van hun gewichtshoeveelheid Verpakkingen op jaarbasis, met dien verstande dat ten aanzien van Bedrijfsverpakkingen niet hoeft te worden bijgedragen aan de kosten als bedoeld in artikel 5.1 van de Raamovereenkomst Ten aanzien van de Bedrijfsverpakkingen, worden in de Afvalbeheersstructuur geen kosten gemaakt voor inzameling en verwerking en vermarkting. Onder de Regeling Bedrijfsverpakkers hoeven bedrijfsverpakkers daarvoor geen bijdrage te voldoen. De bedrijfsverpakkers zijn voor 18% of minder echter ook Producenten/Importeurs van Consumentenverpakkingen. Het uitgangspunt is dat bedrijfsverpakkers de netto kosten voor inzameling, verwerking en vermarkting van de door hen op de markt gebrachte Consumentenverpakkingen dragen. Daarbij wordt opgemerkt dat het normale tarief van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen geldt voor een mix van Bedrijfs- en Consumentenverpakkingen. Voor de forfaitaire 18% die gebruikers van de Regeling Pagina 3 van 6

4 Bedrijfsverpakkers op de markt brengen, geldt het normale tarief per materiaalsoort van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Het tarief Regeling Bedrijfsverpakkers per materiaalsoort bestaat uit twee componenten: A) 18% maal het normale tarief voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen dat is vastgesteld door het Afvalfonds Verpakkingen voor dat jaar per materiaalsoort. B) 82% maal het aandeel Systeemkosten bedrijfsverpakkers = (begrote Systeemkosten voor het komende kalenderjaar minus EUR 20 miljoen) / geschatte totale gewichtshoeveelheid Verpakkingen in het komende kalenderjaar per materiaalsoort. Voor de werkbaarheid van de kortingsregeling stelt het Afvalfonds Verpakkingen jaarlijks speciale (samengestelde) tarieven vast voor Producenten/Importeurs die gebruik maken van de Regeling Bedrijfsverpakkers. Ter illustratie zijn de op dit moment voorgenomen tarieven voor de Bedrijfsverpakkingen voor 2016 opgenomen in bijlage 2. De door een individuele Producent of Importeur verschuldigde Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen wordt, met de speciale tarieven, verder op gelijke wijze berekend als de reguliere Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. De Regeling Bedrijfsverpakkers zal in 2017 worden geëvalueerd door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen en de bedrijfsverpakkers, vertegenwoordigd door Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland en Vereniging FME-CWM zodat vanaf 2018 mogelijk een nieuwe Regeling Bedrijfsverpakkers zal gaan gelden. 1.5 Indirecte export In het beleid van het Afvalfonds Verpakkingen is in paragraaf de mogelijkheid tot teruggave c.q. vermindering indirecte export opgenomen. Deze teruggave wordt berekend op basis van het eerder in de keten betaalde tarief voor de afvalbeheersbijdrage. Deze betaling en het tarief dienen bij de claim indirecte export aangetoond te worden. Om dit te vereenvoudigen zullen de deelnemers aan de Regeling Bedrijfsverpakkers als zodanig op de website van het Afvalfonds Verpakkingen kunnen worden vermeld, na expliciete en voorafgaande toestemming van de deelnemer aan het Afvalfonds Verpakkingen. Pagina 4 van 6

5 Bijlage 1: Lijst Bedrijfsverpakkingen Zie de lijst bedrijfsverpakkingen op Pagina 5 van 6

6 Bijlage 2: Voorgenomen tarieven Regeling Bedrijfsverpakkers 2016 De tarieven voor het jaar 2016 zijn de volgende: Normaal tarief Tarief Bedrijfsverpakkers Korting Glas 0,0560 0, % Papier/karton 0,0220 0, % Kunststof 0,6400 0, % Biokunststof 0,0200 0, % Aluminium 0,0200 0, % Overige metalen 0,0200 0, % Hout 0,0200 0, % Andere materiaalsoorten 0,0200 0, % Drankenkartons 0,1800 0, % Statiegeld 0,0200 0, % Pagina 6 van 6

St. Bedrijfsverpakkingen Nederland en Vereniging FME-CWM drs. ing. R. van Beek Postbus 190. 2700 AD Zoetermeer. Leidschendam 18 oktober 2012,

St. Bedrijfsverpakkingen Nederland en Vereniging FME-CWM drs. ing. R. van Beek Postbus 190. 2700 AD Zoetermeer. Leidschendam 18 oktober 2012, Overgoo 13 2266 JZ Leidschendam 070 762 02 66 Postbus 1266 2260 BG Leidschendam St. Bedrijfsverpakkingen Nederland en Vereniging FME-CWM drs. ing. R. van Beek Postbus 190 info@afvalfondsverpakkingen.nl

Nadere informatie

Toelichting Regeling Bedrijfsverpakkers 2013

Toelichting Regeling Bedrijfsverpakkers 2013 Toelichting Regeling Bedrijfsverpakkers 2013 Versie: 2-5-2013 Algemeen Dit document is een bijlage bij de Regeling Bedrijfsverpakkers. Dit document licht de praktische toepassing van de Regeling Bedrijfsverpakkers

Nadere informatie

Toelichting Regeling Bedrijfsverpakkers 2013

Toelichting Regeling Bedrijfsverpakkers 2013 Toelichting Regeling Bedrijfsverpakkers 2013 Versie: 10-12-2012 Algemeen Dit document is een bijlage bij de Regeling Bedrijfsverpakkers. Dit document licht de praktische toepassing van de Regeling Bedrijfsverpakkers

Nadere informatie

Accountantsprotocol Aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Accountantsprotocol Aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Accountantsprotocol Aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen september 2013 1 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Definities 3 3 Werkingssfeer en wettelijk kader 6 4 Doel 8 5 Het onderzoeksobject 9 6 De onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst Bloemen en Planten

Vaststellingsovereenkomst Bloemen en Planten Vaststellingsovereenkomst Bloemen en Planten Partijen: (1) Coöperatie Royal FloraHolland U.A., gevestigd te Aalsmeer en kantoorhoudende te (1431 GB) Aalsmeer aan de Legmeerdijk 313 (hierna te noemen "Royal

Nadere informatie

Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen

Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen tussen Stichting Verpakkingen Fast Moving Consumer Goods Stichting Verpakkingen Non Food Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland en Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Nadere informatie

Nadere handreiking bij Accountantsprotocol Regeling Bedrijfsverpakkers

Nadere handreiking bij Accountantsprotocol Regeling Bedrijfsverpakkers Nadere handreiking bij Accountantsprotocol Regeling Bedrijfsverpakkers september 2013 1 Inhoud 1 Introductie 3 1.1 Voor wie is deze handreiking bestemd? 4 1.2 Wat vindt u in deze handreiking? 4 1.3 Meer

Nadere informatie

Beleid Afvalfonds Verpakkingen

Beleid Afvalfonds Verpakkingen Beleid Afvalfonds Verpakkingen 15 december 2016 Versie 1.3 1 Versie Datum Wijzigingen t.o.v. vorige versie 1.0 31-01-2013 Eerste versie Beleid Afvalfonds Verpakkingen, ingaande 1 januari 2013 1.1 14-11-2014

Nadere informatie

Beleid Afvalfonds Verpakkingen

Beleid Afvalfonds Verpakkingen Beleid Afvalfonds Verpakkingen 30 december 2015 Versie 1.2 1 Versie Datum Wijzigingen t.o.v. vorige versie 1.0 31-01-2013 Eerste versie Beleid Afvalfonds Verpakkingen, ingaande 1 januari 2013 1.1 14-11-2014

Nadere informatie

Handleiding Afvalbeheersbijdrage verpakkingen bloemen en planten

Handleiding Afvalbeheersbijdrage verpakkingen bloemen en planten Informatie voor bedrijven binnen de sierteeltsector Handleiding Afvalbeheersbijdrage verpakkingen bloemen en planten 2 maart 2015 Let op! Bedrijven die zonder toepassing van de regeling boven, maar na

Nadere informatie

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nieuwe Raamovereenkomst & Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen KVNW Ledenvergadering Den Haag 4 oktober 2012 Cees de Mol van Otterloo Directeur Afvalfonds Verpakkingen Raamovereenkomst Producentenverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Afvalfonds. Verpakkingen

Afvalfonds. Verpakkingen De Afvalbeheersbijdrage Van invoering naar uitvoering Stichting Afvalfonds Opgericht in 2013 als opvolger van de verpakkingenbelasting Voldoet namens producenten en importeurs van verpakte producten aan

Nadere informatie

Uitvoerings- en monitoringsprotocol. Algemene UMP bijlagen UMP 1 - Definities

Uitvoerings- en monitoringsprotocol. Algemene UMP bijlagen UMP 1 - Definities Uitvoerings- en monitoringsprotocol Algemene UMP bijlagen UMP 1 - Definities UMP 3.0 23-12-2016 UMP bijlage 1 - Definities Deze bijlage bevat de begrippen die zijn gebruikt in het UMP, inclusief de bijbehorende

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval nadere toelichting vergoedingsgrondslag 11/12/2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Grondslag voor

Nadere informatie

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via

Over het UMP. Deze PDF is gegenereerd op via Over het UMP Deze PDF is gegenereerd op 23-07-2017 via www.umpverpakkingen.nl 3. Kader wet- en regelgeving In wet- en regelgeving en verschillende overeenkomsten zoals de Raamovereenkomst - zijn zowel

Nadere informatie

Vereniging Importeurs Verre Oosten (Far East Importers Association) Nieuwsbrief 03 Datum: 30 januari 2013 EXTRA NIEUWSBRIEF

Vereniging Importeurs Verre Oosten (Far East Importers Association) Nieuwsbrief 03 Datum: 30 januari 2013 EXTRA NIEUWSBRIEF Vereniging Importeurs Verre Oosten (Far East Importers Association) Secretariaat: p/a H.E.M.b.v. Tel: 020-6597861 Prins Mauritslaan 3 / Postbus 56 Fax: 020-6597572 1170 AB Badhoevedorp Email: info@hem-bv.nl

Nadere informatie

Handleiding verpakkingenbelasting in de sierteelt aangifte voor 2011/2012

Handleiding verpakkingenbelasting in de sierteelt aangifte voor 2011/2012 Informatie voor februari 2012 Pag 1 bedrijven binnen de sierteeltsector Handleiding verpakkingenbelasting in de sierteelt aangifte voor 2011/2012 Maatwerkafspraken bloemen en planten FloraHolland heeft

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26296 28 december 2012 Wet milieubeheer kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst Bloemen en Planten Plantion

Vaststellingsovereenkomst Bloemen en Planten Plantion Vaststellingsovereenkomst Bloemen en Planten Plantion Partijen: (1) De coöperatie Plantion U.A., gevestigd te Ede en kantoorhoudende te (6718 XZ) Ede aan de Wellensiekstraat 4(hierna te noemen "Plantion");

Nadere informatie

Nadere handreiking bij Accountantsprotocol Aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen

Nadere handreiking bij Accountantsprotocol Aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen Nadere handreiking bij Accountantsprotocol Aangifte Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen september 2013 1 Inhoud 1 Introductie 3 1.1 Voor wie is deze handreiking bestemd? 3 1.2 Wat vindt u in deze handreiking?

Nadere informatie

Handreiking verpakkingenadministratie

Handreiking verpakkingenadministratie Handreiking verpakkingenadministratie januari 2013 1 Inhoud 1 Introductie 3 1.1 Voor wie is de handreiking bestemd? 3 1.2 Wat vindt u in deze handreiking? 3 1.3 Meer informatie? 3 2 Uw verpakkingenadministratie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. in de groenten- en fruitsector. vanaf

HANDLEIDING. Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. in de groenten- en fruitsector. vanaf HANDLEIDING Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen in de groenten- en fruitsector vanaf 2017-2019 Samengesteld door: N.E.M. Quaedvlieg, in overleg met het Afvalfonds Verpakkingen GroentenFruit Huis Postbus

Nadere informatie

Stand van zaken verpakkingenbelasting

Stand van zaken verpakkingenbelasting Verpakkingenbelasting: reactie op het rapport van EIM Bij brief van 8 mei 2009 heeft de vaste commissie voor Financiën mij verzocht een schriftelijke reactie te geven op het rapport dat EIM heeft opgesteld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 24 Besluit van 9 januari 2013 tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met het vastleggen van de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Afvalbeheersbijdrage verpakkingen bloemen en planten

Handleiding Afvalbeheersbijdrage verpakkingen bloemen en planten Nieuwsbrief April 2016 Handleiding Afvalbeheersbijdrage verpakkingen bloemen en planten Maatwerkafspraak Royal FloraHolland, VGB en Afvalfonds Verpakkingen Royal FloraHolland heeft in samenwerking met

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst Bloemen en Planten

Vaststellingsovereenkomst Bloemen en Planten Vaststellingsovereenkomst Bloemen en Planten Partijen: (1) De coöperatie Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A., gevestigd te Aalsmeer en kantoorhoudende te (1431 GB) Aalsmeer aan de

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval 3/7/2014 2 3/7/2014 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Vergoeding inzameling en sortering 5 2.1 Integrale

Nadere informatie

Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag

Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag (Tekst geldend op: 06-02-2010) Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

Monitoring Verpakkingen. Resultaten inzameling

Monitoring Verpakkingen. Resultaten inzameling Monitoring Verpakkingen Resultaten inzameling en recycling 2015 Postbus 1266 2260 BG Leidschendam 070 76 20 266 www.afvalfondsverpakkingen.nl info@afvalfondsverpakkingen.nl 28 juli 2016, versie 1.0 Deze

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer PBAVP63026 Besluit op uw mededeling in het kader van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Onderwerp Zaaknummer PBAVP63026 Besluit op uw mededeling in het kader van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton Uitvoering Afvalbeheer wordt uitnevnfirrt in SenterA/ovem Stichting Duurzaam Verpakkingsglas t.a.v. de heer R.A.P. van Notten judana van Stobogfean 3 Postbus 38.-o- r,^ A1, i 4286 ZG Almkerk ÏÏ&^u 2509AC

Nadere informatie

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen financiële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die

Nadere informatie

houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014)

houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014) Besluit van houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie

Nadere informatie

Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Nieuwe Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Met ingang van 14 februari 2014 is de nieuwe Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur van kracht. Deze vervangt de oude

Nadere informatie

VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Recycling verpakkingen Nederland 2015 INHOUD Recycling 4 resultaten 2015 Voorwoord 5 Monitoring 6 in 2015 Papier 7 en karton Kunststofketen 9 volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Meer kunststoffen recyclen!

Meer kunststoffen recyclen! Meer kunststoffen recyclen! 19 maart 2015 Gemeentelijk Afvalcongres Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Inhoud Wie zijn we? Circulus- Berkel BV Publieke vennootschap Uitsluitend voor

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER VOOR INDIVIDUELE DEELNAME VAN BEDRIJVEN AAN CONVENANT VERPAKKINGEN III VIA Productschap MVO

AANMELDINGSFORMULIER VOOR INDIVIDUELE DEELNAME VAN BEDRIJVEN AAN CONVENANT VERPAKKINGEN III VIA Productschap MVO AANMELDINGSFORMULIER VOOR INDIVIDUELE DEELNAME VAN BEDRIJVEN AAN CONVENANT VERPAKKINGEN III VIA 1. Inleiding Met de ondertekening van dit formulier neemt uw bedrijf via * deel aan het Convenant Verpakkingen

Nadere informatie

(070) BAMM/U juli Uitvoeringsprotocollen raamovereenkomst verpakkingen

(070) BAMM/U juli Uitvoeringsprotocollen raamovereenkomst verpakkingen Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk bijlage(n) betreft Uitvoeringsprotocollen raamovereenkomst verpakkingen ons kenmerk BAMM/U200900803 datum

Nadere informatie

Copro Controleprotocol Afvalbeheersbijdragen. Producenten/Importeurs van personenwagenbanden

Copro Controleprotocol Afvalbeheersbijdragen. Producenten/Importeurs van personenwagenbanden Controleprotocol Afvalbeheersbijdragen Producenten/Importeurs van personenwagenbanden Stichting Fonds Band en Milieu Loire 150 2491 AK Den Haag Postbus 418 2260 AK Leidschendam KvK-nr. 27264615 Telefoon

Nadere informatie

Mr. R. (Rogier) Hörchner @afvaladvocaat

Mr. R. (Rogier) Hörchner @afvaladvocaat Mr. R. (Rogier) Hörchner @afvaladvocaat Zwerfafval: wiens verantwoordelijkheid? A. Producenten B. Gemeenten C. Hufters D. U en ik: gewoon oprapen A. Producenten De producent of importeur draagt zorg voor

Nadere informatie

Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013

Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013 Monitoring Verpakkingen Resultaten Inzameling en Recycling 2013 Nederland van Afval naar Grondstof Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoringsrapportage is

Nadere informatie

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK

UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK UITWERKING WAARDERING ONDERHANDEN WERK 1. Inleiding De Belastingdienst en de brancheorganisaties Bouwend Nederland, Uneto-VNI en FME CWM hebben onderzocht welke uitwerking van artikel 3.29b Wet IB 2001

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T21FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

Concept UMP 3.0. Bijlagen UP-Gemeenten G3 - Vergoedingen gemeenten

Concept UMP 3.0. Bijlagen UP-Gemeenten G3 - Vergoedingen gemeenten Concept UMP 3.0 Bijlagen UP-Gemeenten G3 - Vergoedingen gemeenten CONCEPT 23-09-2016 Disclaimer: Deze conceptversie is opgesteld door de werkgroep Herziening UMP ten behoeve van vaststelling in de Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Belastingdienst Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2012 Uitgave januari LH 099-1T23FD Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/ premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie

Nadere informatie

VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Recycling verpakkingen Nederland 2016 VERPAKKINGEN IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE Recycling verpakkingen Nederland 2016 INHOUD Circulaire economie met bijdrage 6 verpakkingsketen

Nadere informatie

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari

Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013. Uitgave januari Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2013 Uitgave januari 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen 4 2.1 Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Raamovereenkomst /11

Raamovereenkomst /11 Bijlage 1: Raamovereenkomst tussen het ministerie van VROM, het verpakkende bedrijfsleven en VNG over de aanpak van de dossiers verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2008 t/m 2012 Overwegende: 1. Dat

Nadere informatie

Uitvoerings- en Monitoringprotocol. versie 3.0

Uitvoerings- en Monitoringprotocol. versie 3.0 Uitvoerings- en Monitoringprotocol versie 3.0 UMP 3.0 23-12-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Wijzigingen ten opzichte van UMP 2.0... 2 2. Opbouw UMP 3.0... 5 3. Beheerstructuur UMP... 6 Algemeen deel...

Nadere informatie

Verpakking en voedselverspilling

Verpakking en voedselverspilling Verpakking en voedselverspilling Presentatie NVVL Hester Klein Lankhorst, directeur In deze presentatie Een korte introductie: Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Welke kennis vraagt optimaliseren

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 409 Besluit van 27 oktober 2014, houdende regels voor verpakkingen en verpakkingsafval (Besluit beheer verpakkingen 2014) 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton)

Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) (Tekst geldend op: 02-08-2007) Besluit van 24 maart 2005, houdende regels voor verpakkingen, verpakkingsafval, papier en karton (Besluit beheer verpakkingen en papier en karton) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

januari 2009 Handreiking Verpakkingenadministratie

januari 2009 Handreiking Verpakkingenadministratie januari 2009 Handreiking Verpakkingenadministratie 12345 Inhoud 1 Introductie 2 1.1. Voor wie is de handreiking bestemd? 3 1.2 Wat vindt u in deze handreiking? 5 1.3 Meer informatie? 5 2 Uw administratie

Nadere informatie

Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval. Eindhoven, 8 september 2015

Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval. Eindhoven, 8 september 2015 Inzamel en recyclingketen kunststof verpakkingsafval Eindhoven, 8 september 2015 1 Inhoud 1. Producentenverantwoordelijkheid verpakkingen 2. De inzamel en hergebruikketen 3. Vergoedingen 4. Rapportage

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2014/1250 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: Agendapunt: 17-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Het bestek dat als bijlage is bijgevoegd en de basis vormt voor de Europese

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering.inzamelen.en. sorteren.kunststof.verpakkingsafval.

Kwaliteitsverbetering.inzamelen.en. sorteren.kunststof.verpakkingsafval. Kwaliteitsverbeteringinzamelenen sorterenkunststofverpakkingsafval Verkenningmogelijkhedenenhandelingsperspectiefgemeentenvoor hetverbeterenvandekwaliteitvanhetingezameldeengesorteerde kunststofverpakkingsafvalverpakkingsafval

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bevindingenrapport evaluatie werking Besluit beheer verpakkingen en papier en karton 18 mei 2011

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bevindingenrapport evaluatie werking Besluit beheer verpakkingen en papier en karton 18 mei 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Bevindingenrapport evaluatie werking Besluit beheer verpakkingen en papier en karton 18 mei 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Herengracht 9 2511 EG Den

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d.

FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. FEDERATIE NEDERLANDSE LEVENSMIDDELEN INDUSTRIE (FNLI) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 oktober 2013) Artikel 1. Bestuur Algemeen 1. Het bestuur vormt door zijn

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 2 juni 2009 Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Samenvatting: Voorgesteld wordt om vóór 1 januari

Nadere informatie

Feitelijke informatie: De feitelijke inzameling is, conform uw besluit van 8 september, op 1 oktober 2009 begonnen.

Feitelijke informatie: De feitelijke inzameling is, conform uw besluit van 8 september, op 1 oktober 2009 begonnen. College Onderwerp: V200901158 Overeenkomst met stichting NEDVANG Collegevoorstel Inleiding: Op 8 september 2009 heeft uw college ingestemd met de inzameling van kunststof verpakkingsafval. Voor de inhoudelijke

Nadere informatie

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017

Verpakken in de circulaire economie. Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 Verpakken in de circulaire economie Hester Klein Lankhorst Empack, 5 april 2017 2 Copyright 2016 KIDV 8 november 2016 3 Copyright 2017 KIDV 12-4-2017 Verpakkingen In Europa openen we ongeveer 7 verpakkingen

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen. Resultaten op de markt gebrachte verpakkingen 2008

Monitoring verpakkingen. Resultaten op de markt gebrachte verpakkingen 2008 Monitoring verpakkingen Resultaten op de markt gebrachte verpakkingen 2008 22 juni 2010 Monitoring verpakkingen Rapportage resultaten op de markt gebrachte verpakkingen 2008 Auteurs Stichting Nedvang en

Nadere informatie

Besluit. Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee. Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/ ACM/17/022706

Besluit. Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee. Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/ ACM/17/022706 Besluit Kenmerk Zaaknummer ACM/UIT/346633 ACM/17/022706 Inkomstenbesluit TenneT 2018 Net op zee Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 42e, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Uitvoerings- en monitoringprotocol

Uitvoerings- en monitoringprotocol Uitvoerings- en monitoringprotocol gescheiden inzameling verpakkingsafval Inhoud INLEIDING 1. UITVOERINGSPROTOCOL HUISHOUDENS 2. UITVOERINGSPROTOCOL BEDRIJVEN 3. MONITORINGPROTOCOL 4. MODEL DEELNEMERSOVEREENKOMST

Nadere informatie

2130 AS Hoofddorp ^ Telefoon Telefax Dooridesnr

2130 AS Hoofddorp ^ Telefoon Telefax Dooridesnr Uitvoering Afvalbeheer wordt uitgevoerd in opdracht van hfit Minie SenterA/ovem StichtingVerpakkingenRecyclingNederland t.a.v. de heer G. van Oosterum Juliana van Stofcergiaan 3 Postbus 735 2 ïi fl Sü

Nadere informatie

Monitoring Verpakkingen Resultaten inzameling en recycling 2014

Monitoring Verpakkingen Resultaten inzameling en recycling 2014 Monitoring Verpakkingen Resultaten inzameling en recycling 2014 Postbus 1266 2260 BG Leidschendam 085 4012660 www.afvalfondsverpakkingen.nl info@afvalfondsverpakkingen.nl 17 juli 2015 Deze monitoringsrapportage

Nadere informatie

Convenant tussen de Belastingdienst en. de Vereniging Bloemist Winkeliers AL 849 1Z*1ED

Convenant tussen de Belastingdienst en. de Vereniging Bloemist Winkeliers AL 849 1Z*1ED Convenant tussen de Belastingdienst en de Vereniging Bloemist Winkeliers AL 849 1Z*1ED Convenant gevestigde Bloemendetailhandel Partijen de brancheorganisatie Vereniging Bloemist Winkeliers, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Basisdocument monitoring verpakkingen (2013-2022) Versie 1.0, augustus 2013. Datum 22 augustus 2013

Basisdocument monitoring verpakkingen (2013-2022) Versie 1.0, augustus 2013. Datum 22 augustus 2013 Basisdocument monitoring verpakkingen (2013-2022) Versie 1.0, augustus 2013 Datum 22 augustus 2013 Colofon Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Rijkswaterstaat geen enkele

Nadere informatie

S. A iemboto. Paramaribo, 28 juli 2015. De initiatiefne rs: Aan: De Nationale Assemblée. essar. P Jn Watamaleo DE NATIONALE ASSEMBLEE

S. A iemboto. Paramaribo, 28 juli 2015. De initiatiefne rs: Aan: De Nationale Assemblée. essar. P Jn Watamaleo DE NATIONALE ASSEMBLEE Initiatiefvoorstel 1crachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend door R. Parmessar, S. Akiernboto, R. Kromodihardjo,

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN

TITEL I DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE DEFINITIE VAN MIDDELGROTE, KLEINE EN MICRO-ONDERNEMINGEN BIJLAGE 1 MKB-definitie AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1422) (2003/361/EG)

Nadere informatie

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.15.03422 *G.15.03422* Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: ID/232 Datum collegebehandeling: 27 oktober 2015 Steller: Ta'Sangka Portefeuillehouder: Burgemeester

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval controleprotocol sorteerders

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval controleprotocol sorteerders vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval controleprotocol sorteerders 2 V1.0 19/1/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Achtergrond controleprotocol

Nadere informatie

Deze handreiking is bestemd voor ondernemingen die belastingplichtig zijn en aangifte moeten doen voor de verpakkingenbelasting.

Deze handreiking is bestemd voor ondernemingen die belastingplichtig zijn en aangifte moeten doen voor de verpakkingenbelasting. 1. Introductie Als uw onderneming verpakte producten in Nederland op de markt brengt, dan bent u belastingplichtig voor de verpakkingenbelasting. Misschien moet u dan ook aangifte doen over deze verpakkingen.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Convenant Verpakkingen II VROM

Convenant Verpakkingen II VROM Convenant Verpakkingen II VROM Integratieconvenant verpakkingen Partijen, 1. van de zijde van de overheid: De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Margaretha de Boer, handelend

Nadere informatie

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen

Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen Bijlage 5 bij circulaire Care/Wlz/16/13c REGELING Monitoring uitgaven Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2017 : Ingevolge de artikelen 62 en 68 van de Wet marktordening

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Auditinstructies gemeenten

Auditinstructies gemeenten Audit- en controleprotocol Dienstverleners en gemeenten Auditinstructies gemeenten 6 Maart 2012 Auteurs Stichting Nedvang en Stichting Afvalfonds Versie 1.3 6 Maart 2012 2 Voorwoord Hierbij treft u de

Nadere informatie

TARIEFRICHTLIJN KLEINSCHALIGE DUURZAME STROOMVOORZIENING

TARIEFRICHTLIJN KLEINSCHALIGE DUURZAME STROOMVOORZIENING 2011 TARIEFRICHTLIJN KLEINSCHALIGE DUURZAME STROOMVOORZIENING NADERE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEPALING VAN DE TERUGLEVERTARIEVEN BIJ DE KOPPELING VAN INSTALLATIES VOOR NIET-BEDRIJFSMATIGE OPWEKKING VAN DUURZAME

Nadere informatie

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval.

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval. TEKST SECTORPLAN 41 (onderdeel LAP) Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen I Afbakening Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 3 ANALYSE FINANCIËLE RATIO S OMGEVINGSDIENSTEN 22 mei 2017 Bijlage 3. Analyse financiële ratio s omgevingsdiensten Inleiding In deze

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari

Ouderschapsverlof. 1 Officieel is de afdrachtvermindering betaald ouderschapsverlof voor de werkgever per 1 januari Ouderschapsverlof Inleiding Het doorbetalingpercentage bij betaald ouderschapsverlof zal met ingang van 1 januari 2007 verlaagd worden van 75% naar 55%. De reden hiervoor is dat de fiscale regeling afdrachtvermindering

Nadere informatie

CONVENANT VERPAKKINGEN II

CONVENANT VERPAKKINGEN II CONVENANT VERPAKKINGEN II Inhoudsopgave integratieconvenant verpakkingen - convenant pag. 1 - toelichting pag. 11 - Bijlage I: Monitoringprotocol en Technische Bijlage pag. 15 - Bijlage II: Protocol clustering

Nadere informatie

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt.

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt. Samenvatting onderzoek uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten Doel onderzoek Het doel van het doelmatigheidsonderzoek was te komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2010. Versie 7 september 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2010. Versie 7 september 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2010 Versie 7 september 2011 2 Monitoring verpakkingen Rapportage Resultaten 2010 Stichting Nedvang Schorpioenstraat 194 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam info@nedvang.nl

Nadere informatie

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt

Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk. Karen van de Stadt Brancheverduurzamingsplannen: Circulaire economie in de praktijk Karen van de Stadt KIDV Opgericht op 1 januari 2013: Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 2022. Vermindering milieudruk verpakkingsketen.

Nadere informatie

FLO/U Lbr. 12/033

FLO/U Lbr. 12/033 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Onderhandelaarsakkoord verpakkingen en statiegeld uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200457 Lbr. 12/033 bijlage(n)

Nadere informatie

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007

Addendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007 Dit addendum vormt een onlosmakelijk deel van het prospectus van HiQ Market Neutral Fund (het Fonds ), versie -inclusief de wijziging per 15 januari 2009- (het Prospectus ). In dit addendum wordt melding

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing)

Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) Bijlage agendapunt 9. Vaststelling belastingverordeningen 2010 (afvalstoffenheffing) In de programmabegroting 2010 is in de paragraaf B. Lokale heffingen een toelichting met onderbouwing opgenomen met

Nadere informatie

Handleiding Oplosmiddelenboekhouding

Handleiding Oplosmiddelenboekhouding Handleiding Oplosmiddelenboekhouding Inleiding Wanneer bij de bedrijfsactiviteiten die zijn genoemd in tabel 1 gebruik wordt gemaakt van producten met daarin vluchtige organische stoffen (VOS) moet per

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie