SCHOLENGEMEENSCHAP REINAERT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOLENGEMEENSCHAP REINAERT"

Transcriptie

1 SCHLENGEMEENSCHAP REINAERT Schoolstraat, Lochristi Gemeentescholen Destelbergen - Heusden Lochristi Melle Moerbeke FUNCTIEBESCHRIJVING LEERMEESTER LICHAMELIJKE PVEDING SCHLENGEMEENSCHAP REINAERT Gemeentelijke Basisschool Destelbergen Dendermondesteenweg DESTELBERGEN (09) Gemeentelijke Sportbasisschool Heusden Zandakkerlaan DESTELBERGEN (09) Gemeentelijke Basisschool Lochristi Schoolstraat LCHRISTI (09) Gemeentelijke Basisschool Melle Brusselsesteenweg MELLE (09) Gemeentelijke Basisschool De Vlinderdreef Drongendreef MERBEKE-WAAS (09) Naam personeelslid:... pdrachtbreuk: /24 School:... Schoolbestuur:... Naam directeur: (1 ste evaluator)... Naam directeur-coördinatie: (2 de evaluator)... Na onderhandeling door het Beheerscomité beslist op 15 oktober 2008 Goedgekeurd door de gemeenteraad op... (datum)

2 Beste medewerker, De overheid voorziet een wettelijk kader voor het evaluatieproces. Binnen dit kader heeft men op lokaal niveau echter ook voldoende ruimte en autonomie om op een constructieve en positieve wijze het gebruik van functiebeschrijvingen en evaluaties aan te wenden. Zowel m.b.t. de functiebeschrijvingen als m.b.t. de evaluaties hebben het schoolbestuur en de scholengemeenschap immers algemene afspraken onderhandeld in het lokaal comité. Evaluatie is een sleutelelement in het personeelsbeleid van een hedendaagse school. Dit instrument zorgt voor een billijke beoordeling en betere waardering van de prestaties van het personeel. p grond van een nauwkeurige en objectieve inschatting van de geschiktheid, de inzet, de prestaties en de verdiensten vormt de evaluator een oordeel over de wijze waarop een personeelslid in de uitgeoefende functie presteert. Evaluatie mag in geen geval repressief zijn. Het positief in toepassing brengen van de personeelsevaluatie betekent dat het personeelslid erkenning krijgt voor zijn inzet en voldoening vindt in het werk. Dit weerspiegelt zich in de kwaliteit en de resultaten van de school. Het evaluatieproces start met het aanduiden van de evaluatoren, vervolgens volgt het opstellen van functiebeschrijving en het evaluatieproces zelf met de coaching en begeleiding van het personeelslid. Dit mondt tenslotte uit in een evaluatieverslag. Functiebeschrijvingen en evaluaties staan dus niet op zich, maar maken deel uit van een permanent proces dat start met en steunt op een geïndividualiseerde functiebeschrijving. Elk personeelslid dat minimaal 104 dagen aangesteld wordt, moet een geïndividualiseerde functiebeschrijving krijgen. Essentieel is dat elk personeelslid dat een functiebeschrijving heeft gekregen, ook moet worden geëvalueerd en dat een personeelslid zonder functiebeschrijving niet kan geëvalueerd worden. De functiebeschrijving wordt in principe door de eerste evaluator en het personeelslid in samenspraak gemaakt. Raken zij het niet eens, dan moet de inrichtende macht een beslissing nemen. De eerste evaluator ondertekent de geïndividualiseerde functiebeschrijving en het personeelslid tekent voor kennisname. Een functiebeschrijving kan worden aangepast: op basis van afspraken die tijdens een functioneringsgesprek worden gemaakt; in onderling overleg tussen beide partijen bij een belangrijke wijziging van de opdracht van het personeelslid; bij de start van een nieuwe evaluatieperiode. Uitvoerige informatie over functiebeschrijving en evaluatie vindt u op: Met dank bij voorbaat voor uw inzet Functiebeschrijving SG leermeester L.doc

3 1 DEL VAN DE FUNCTIE, inbegrepen de instellingsspecifieke doelstellingen p basis van het pedagogisch project van de school didactisch verantwoord bewegingsopvoeding geven teneinde bij te dragen tot de ontwikkeling van een aantal cognitieve en sociale vaardigheden en tot het ontwikkelen, verbeteren en het op peil houden van de algemene fysieke conditie en het welzijn van het kind en het stimuleren van de interesse voor beweging. 2 HFDPDRACHT EN PDRACHT Bij het realiseren van onderstaande opdrachten, komt de leermeester L de verplichtingen na die hem/haar opgelegd zijn door de decreten, besluiten, omzendbrieven, reglementen, schoolwerkplan, afspraken gemaakt in de personeelsvergaderingen, dienstorders, handelingsplannen zoals dat in het arbeidsreglement is voorzien. 2.1 Plannen en voorbereiden van lessen houdt een dagelijks planningsdocument bij en zorgt daarbij voor een goede afstemming met de collega s; plant leerinhouden op korte en lange termijn; maakt keuzes uit een gegeven aanbod (doelen en inhouden), rekening houdend met de beginsituatie, de beschikbare tijd en hulpmiddelen; vertaalt leerinhouden/leerervaringen in opdrachten die aansluiten bij de leefwereld en motivatie van de kinderen; kiest aangepaste werkvormen en stemt ze af op de doelstellingen; kiest gepaste groeperingsvormen; kiest gepaste didactische middelen in functie van het bereiken en/of nastreven van doelstellingen; voorziet in differentiatiemogelijkheden bij het uittekenen van de lesgang; raadpleegt de eindtermen en/of ontwikkelingsdoelen en past ze toe. 2.2 Zorgen voor een geschikte leeromgeving en voor het beheer van de sportinfrastructuur richt de turnzaal zodanig in dat ze uitnodigt om te bewegen en zorgt ervoor dat de lessen in de best mogelijke en veilige omstandigheden verlopen; doet voorstellen tot de aankoop van toestellen en materiaal; (S) signaleert tekorten aan het materiaal; (S) legt contacten met het zwembad in verband met de afspraken rond het gebruik van de infrastructuur; (S) verleent medewerking aan het opstellen van het bezettingsrooster van de sportinfrastructuur. 2.3 Lesgeven durft de lesgang bij te sturen in functie van de reactie van de kinderen of in functie van de interesses op dat ogenblik; werkt flexibel met zowel homogene als met heterogene werkgroepen; brengt kinderen de elementaire regels bij i.v.m. hygiëne, veiligheid en gezondheid; speelt soepel in op de reactie en inbreng van de kinderen en de actualiteit; benut de onderwijstijd optimaal; Functiebeschrijving SG leermeester L.doc - 3 -

4 begeleidt, voedt op en helpt de kinderen om zich in de best mogelijke omstandigheden te ontwikkelen; geeft les in functie van de eindtermen, het pedagogisch project, het SWP en het leerplan; evalueert het proces van het lesgeven en reflecteert op de eigen werking; heeft aandacht voor zorgverbreding en zorgverbredend werk; signaleert lichamelijke en affectieve tekorten bij de leerlingen. 2.4 Sociale vaardigheden, waarden, normen brengt de maatschappelijke regels en sociale vaardigheden zoals in de eindtermen vermeld bij; oefent een voorbeeldfunctie uit; treedt consequent, correct en zonder vooroordelen op met regels en normen zoals afgesproken in het schoolteam; leert de leerlingen de elementaire spelregels aan en de toepassing ervan. maakt afspraken met de leerlingen en volgt ze op; bouwt aan een professionele vertrouwensrelatie met de kinderen; heeft oog voor het algemeen fysisch en psychisch welzijn van de leerlingen. 2.5 Evaluatie van de resultaten en de werkwijze verzamelt op systematische wijze gegevens in verband met het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen via sportproeven, observaties en gesprekken met het kind; gebruikt in het kader van een systematische gegevensverzameling het door de school gekozen volgsysteem; interpreteert en beoordeelt de prestaties van de leerlingen correct en objectief; toetst aan de hand van de evaluatiegegevens het eigen didactisch handelen en stuurt zichzelf bij indien nodig. 2.6 Leerlingenbegeleiding kan inlevend met kinderen omgaan: luistert, toont begrip, gaat in op emotionele problemen, ; signaleert probleemgedrag van kinderen en expliciteert de hulpvraag met het oog op het gericht bieden van ondersteuning. 2.7 Bijdragen tot een goede werking van de school in haar geheel kent de krachtlijnen uitgezet in het pedagogisch project en past ze toe; participeert indien nodig aan de klassenraad, het multidisciplinair overleg en/of individueel overleg; levert een bijdrage tot het opmaken van het schoolwerkplan; leest dagelijks de dienstorders en past ze toe; heeft oog voor ouder- en leerlingenparticipatie; organiseert en promoot sportdagen /sportactiviteiten die bijdragen tot een sportief imago van de school; is bereid om eendaagse extra-murosactiviteiten voor te bereiden, uit te werken, te begeleiden en te evalueren; Functiebeschrijving SG leermeester L.doc

5 (S) is bereid om meerdaagse extra-murosactiviteiten voor te bereiden, uit te werken, te begeleiden en te evalueren; is bereid om klas- en niveauoverschrijdende activiteiten te organiseren en uit te voeren. vervangt afwezige collega s binnen de afspraken van het BC. houdt toezicht volgens de in het onderhandelingscomité gemaakte afspraken. 2.8 Administratie eigen aan de functie vult het leerlingendossier aan, conform de onderrichtingen; stelt jaarlijks een lessenrooster op; houdt het aanwezigheidsregister, conform de onderrichtingen nauwgezet bij; houdt de evaluatiedocumenten en de klasagenda 2 jaar bij; voldoet aan de administratieve verplichtingen. 2.9 verleg en samenwerking met directeur, schoolteam, CLB, ouders, externe actoren realiseert zijn opdracht in samenwerking met de leden van het schoolteam en houdt rekening met de schoolcultuur; participeert aan het overleg m.b.t. het schoolfunctioneren en neemt deel aan de teamvergaderingen; participeert aan de klassenraad en indien nodig aan het multidisciplinair overleg en/of individueel overleg; informeert de ouders indien gewenst (wettelijk verantwoordelijken) over de leervorderingen, gedrag- en houdingsaspecten en studiekeuze; neemt deel aan ouderavonden en infoavonden Begeleiding van stagiairs in samenspraak met de mentor (S) kijkt de lesvoorbereidingen na, geeft suggesties tot aanpassing en bespreekt de lesopbouw en inhouden met de stagiair; (S) woont de lessen bij, houdt een nabespreking en stelt het verslag op; (S) overlegt met de mentor en de docenten. (S) neemt de taak van mentor op zich op schoolniveau. 3 NASCHLING Doel: p de hoogte blijven van de actualiteit en van de meest recente evoluties op het vakgebied, vernieuwingen kunnen uittesten en/of kunnen toepassen in de praktijk en hedendaags kwalitatief onderwijs kunnen blijven waarborgen. volgt navormingen zoals uitgewerkt in het nascholingsplan; woont de pedagogische studiedagen bij en voert eventuele voor- en nataken uit conform de onderrichtingen; speelt informatie door aan het team; geeft mee vorm aan een functioneel nascholingsplan. NT: (S) = Specifieke opdracht De aangekruiste items zijn niet verplicht van toepassing voor dit personeelslid. Functiebeschrijving SG leermeester L.doc - 5 -

6 In overleg opgemaakt op... Handtekening directeur (1 ste evaluator): In voorkomend geval, verzet van het personeelslid over de volgende elementen: Beslissing van het schoolbestuur: Functiebeschrijving SG leermeester L.doc

7 Functiebeschrijving SG leermeester L.doc - 7 -

8 - 8 - Functiebeschrijving SG leermeester L.doc

Professioneel handelen in de onderwijspraktijk voor de LIO

Professioneel handelen in de onderwijspraktijk voor de LIO Interfacultair Departement LerarenOpleiding Professioneel handelen in de onderwijspraktijk voor de LIO Handleiding voor de mentor Handleiding bij in-service training van de LIO 2015-2016 Prof. Dr. Wouter

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS

ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS Persoonlijk OntwikkelingsPlan en gesprekscyclus Een praktische handleiding met voorbeelden en formats 3 De brochure Persoonlijk OntwikkelingsPlan en gesprekscyclus

Nadere informatie

Dan is directeur van een basisschool van het stedelijk onderwijs Vilvoorde de uitdaging die je zoekt. Wat zijn je taken? Je functiebeschrijving

Dan is directeur van een basisschool van het stedelijk onderwijs Vilvoorde de uitdaging die je zoekt. Wat zijn je taken? Je functiebeschrijving Ben je op zoek naar een leidinggevende uitdaging in het basisonderwijs? Heb je talent om medewerkers en leerlingen te motiveren en te inspireren? Heb je zin om, samen met een heel team en in overleg met

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen. Leid(st)ers montessoribasisonderwijs

Bekwaamheidseisen. Leid(st)ers montessoribasisonderwijs en Leid(st)ers montessoribasisonderwijs Augustus 2005 Keuze van competenties Het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL, www.lerarenweb.nl ) onderscheidt zeven competentiegebieden: 1. Interpersoonlijk

Nadere informatie

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek Inhoudstafel Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven,

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Openbaar Primair Onderwijs Almelo Geleding Besproken Besluitvorming Staf Staf 3-2-2015 Directeuren MT GMR GMR 16-4-2015 GMR 24-4-2015 College van Bestuur CvB 3-6-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo VERZUIMBELEIDSPLAN 2015-2018 Inhoudsopgave

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER

FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER FUNCTIEOMSCHRIJVING FINANCIAL CONTROLLER 1. Functietitel Financial Controller 2. Doel van de functie Actief bijdragen aan de financieel-economische stuurbaarheid van het ziekenhuis door in te staan voor

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V)

Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Functiebeschrijving: Leertrajectbegeleider (M/V) DEEL 1: CONTEXTINFORMATIE 0. Identificatiecode Dit gegeven wordt ingevuld door de dienst Corporate HR van het departement

Nadere informatie

Kijkwijzers effectief onderwijsgedrag

Kijkwijzers effectief onderwijsgedrag Kijkwijzer onderwijsinhouden, didactische werkvormen en klassenmanagement - overziet de leerlijnen die aan de methoden ten grondslag liggen. - bevordert de samenhang tussen de onderwijsinhouden. - bevordert

Nadere informatie

THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE

THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE THUIS- EN BEJAARDENZORG/ ZORGKUNDIGE 3DE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2005/0279/020 vanaf 1 september 2014 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+)

Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Cursushandhandleiding Leren & Werken jaar 3 en 4 voor collega s in opleiding met een onderwijsbevoegdheid (CiO+) Codes LERS3B03X, LERS3C02X, LERS4C04X (voltijd) Codes LERS3B03D, LERS3C02D, LERS4C04D (deeltijd)

Nadere informatie

CHANNEL EXPERT (M/V)

CHANNEL EXPERT (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: CHANNEL EXPERT (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren

OCMW- secretaris. 2. assessment center (competentiegerichte tests en persoonlijkheidsonderzoek): gunstig scoren OCMW- secretaris A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten medisch

Nadere informatie

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG

COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG COMPETENTIELIJNEN VERZORGENDE-IG 1 Inhoudsopgave Inleiding blz.3 Hoofdstuk 1 Omschrijving kerntaken en werkprocessen met bijbehorende competenties blz.6 Hoofdstuk 2 Alle competenties in niveaus: Beginner,

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties

Competentiegids. Versie 2.5. September 2010 / juni 2011. Ontwikkelen van mensen en organisaties Competentiegids Versie 2.5 September 2010 / juni 2011 Rijskadeveld 28, 4231 DZ Meerkerk T 0183 353520 E mail@deldenadvies.nl www.deldenadvies.nl Inhoud 1. Communicatief... 3 2. Samenwerkingsgerichtheid...

Nadere informatie

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v.

Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. Informatie Landelijk competentieprofiel voor beroepskrachten (niveau ABC) in het primaire proces van de gehandicaptenzorg t.b.v. de EVC-procedure Versie: 2009 Niveau : A, B en C Datum: juli 2012 Pagina

Nadere informatie