EXAMENREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Cateringbeheerder (OCC-C) Prakijkopleider

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Cateringbeheerder (OCC-C) Prakijkopleider"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT Cateringmedewerker (OCC-B) Cateringbeheerder (OCC-C) Prakijkopleider STATUS : voorlopig DATUM : 3 mei 2011 ONDERWERP : Examenreglement OCC, september 2013 NUMMER : Dit examenreglement is door het bestuur vastgesteld in september notitie

2 Inhoudsopgave 1. Begrippenlijst 3 2. De regeling van de examens 5 3. De organisatie van de examens 8 4. Klacht en beroep Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Overzicht wijzigingen 18 2

3 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. Aanmelder Beoordelaar Beroep Certificaat Commissie van Beroep voor Examens Diploma Examen Examencommissie Examenonderdeel Examenbureau Gecommitteerde De werkgever die of (de docent of trainer van) het opleidingsinstituut dat de kandidaten aanmeldt bij het examenbureau. Ook de natuurlijke persoon die zichzelf aanmeldt is aanmelder. Een door OCC aangewezen functionaris, die beoordeelt om te kwalificeren. Hij beoordeelt of bewijzen voldoende zijn voor de afsluiting van een (cluster van) competentie(s) voor het behalen van een diploma. Bezwaar van een kandidaat tegen een uitspraak van de beoordelaar of de Examencommissie over een ingediende klacht. Een document waarin is vastgelegd dat de bezitter ervan aantoonbaar voldoet aan de eisen van een certificeerbare eenheid van een opleiding. Een onafhankelijke commissie die het beroep behandelt dat door een kandidaat is aangetekend en daarover een bindende uitspraak doet. Een branche erkend document waarin is vastgelegd dat de bezitter een omschreven kwalificatie aantoonbaar heeft behaald. Een onderzoek of toets naar de competenties en kennis behorende bij een opleiding. Dit onderzoek is om vast te stellen of de kandidaat de competenties voldoende beheerst op beoogd eindniveau. Een commissie die verantwoordelijk is voor de inhoud en de uitvoering van de examens en het vaststellen van de resultaten. De commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van OCC. De inrichting en uitvoering van examens ligt vast in uitvoeringsreglementen per opleiding. Een samenhangend geheel van leerstof, ontleend aan de leerinhouden zoals deze door OCC zijn geformuleerd, waarop een kandidaat wordt beoordeeld. Het bureau dat in opdracht van de Examencommissie de examinering van OCC verzorgt. Een door OCC benoemd persoon, die namens de Examencommissie toezicht houdt op de uitvoering van het examen. 3

4 Identiteitsbewijs Kandidaat OCC Toelatingseisen Toezichthouders Een bewijs waaruit de identiteit van de examenkandidaat blijkt, voorzien van een pasfoto: - paspoort - Europese Identiteitskaart - rijbewijs - vreemdelingenverblijfsdocument Degene die is toegelaten tot het examen: - interne kandidaten zijn kandidaten die krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij een bij FBA aangesloten contractcateringbedrijf; er is al sprake van een dienstverband op moment van aanmelding. - externe kandidaten zijn kandidaten die niet krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij een bij FBA aangesloten contractcateringbedrijf; - gedetacheerde kandidaten zijn externe kandidaten die wel onder management van een bij FBA aangesloten contractcateringbedrijf werkzaam zijn, maar hiermee geen arbeidsovereenkomst hebben. Het bestuur van de Stichting Opleidingen Contractcatering dat verantwoordelijk is voor alle zaken die opleiding en examinering voor de branche betreffen. De voorwaarden voor kandidaten om deel te kunnen nemen aan examens. Alle personen die namens OCC toezicht houden op de gang van zaken tijdens het examen en/of die bevoegd zijn de uitvoering van examenopdrachten te beoordelen. Uitvoeringsreglement Alle gegevens over de inhoud, vorm, plaats van afname, beoordeling/beoordelaars, toelatingseisen, weging en cesuur van de examens. 4

5 2. De regeling van de examens Art. 2.1 Inwerkingtreding Dit examenreglement treedt in werking op 1 december Art. 2.2 Toegang en toelating Degene die als kandidaat is ingeschreven, heeft toegang tot de examenvoorzieningen met in achtneming van de toelatingseisen die staan beschreven in het uitvoeringsreglement. Art. 2.3 Afwezigheid De Examencommissie stelt kandidaten die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan examenvoorzieningen deel te nemen, in staat om na opheffing van de situatie van ziekte of overmacht- alsnog aan de betreffende examenvoorziening deel te nemen. De kandidaat heeft dan recht deel te nemen aan de eerst volgende examengelegenheid. De kandidaat behoudt het recht op herkansing. Art 2.4 Uitvoeringsreglement De Examencommissie stelt het uitvoeringsreglement van de opleiding vast. De examinering wordt conform dit reglement uitgevoerd. Art. 2.5 Beoordeling lid 1 Alle tot het examen behorende onderdelen worden beoordeeld door de beoordelaar(s). De beoordeling wordt opgenomen in het examendossier van de kandidaat. lid 2 De Examencommissie maakt de resultaten van een examen binnen drie werkweken bekend aan de kandidaat. Art. 2.6 Diploma lid 1 Aan de kandidaat die is geslaagd wordt een diploma verstrekt namens de voorzitter van de Examencommissie. lid 2 Op het diploma wordt vermeld: - de naam van de opleiding; - de naam van de kandidaat; - de geboortedatum van de kandidaat; - de uitgiftedatum, dit is de datum waarop het laatste examenonderdeel heeft plaatsgevonden. 5

6 Art. 2.7 Onregelmatigheden lid 1 De beoordelaar en/of gecommitteerde moet in voorkomende gevallen melding maken van geconstateerde onregelmatigheden door een kandidaat. Het geconstateerde wordt opgenomen in het examenverslag, waarvan de Examencommissie een afschrift ontvangt. De kandidaat wordt hiervan terstond in kennis gesteld. lid 2 lid 3 De Examencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten die ten aanzien van de examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, worden de kandidaat en de beoordelaar en/of gecommitteerde door de Examencommissie gehoord. De kandidaat kan zich laten bijstaan; de minderjarige kandidaat kan zich laten vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: het plegen van fraude tijdens examens; het bedreigen of onder druk zetten van de beoordelaar. Voorts is het ter beoordeling van de Examencommissie om gedragingen of handelingen aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. lid 4 lid 5 lid 6 lid 7 De Examencommissie deelt haar maatregel binnen tien werkdagen mee aan de kandidaat, nadat de onregelmatigheid schriftelijk door de beoordelaar is gemeld. De Examencommissie wijst de kandidaat daarbij op de mogelijkheid tot het aantekenen van beroep. De Examencommissie zendt van haar maatregel ook een afschrift aan de wettelijke vertegenwoordiger van de kandidaat als deze minderjarig is. De maatregelen bedoeld artikel 2.6 kunnen zijn: ongeldig verklaring van het betreffende examen; schorsing van deelname aan een OCC examen gedurende 1 jaar. Als de onregelmatigheden zich hebben voorgedaan buiten de schuld van de kandidaat, worden de maatregelen als bedoeld in lid 6 niet toegepast. Dit wordt door de Examencommissie beoordeeld. Wanneer de kandidaat in het gelijk wordt gesteld, dan ontvangt hij een vergoeding voor de gemaakte reiskosten. In voorkomende gevallen kan OCC besluiten het examengeld te restitueren of een herexamen kosteloos aan te bieden. Art. 2.8 Onvoorziene omstandigheden In geval van omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting OCC dat opdrachtgever is van de Examencommissie. 6

7 3. De organisatie van de examens Art. 3.1 Organisatie van examens lid 1 De Examencommissie heeft ten behoeve van de organisatie, de inrichting en de uitvoering van examens per opleiding een uitvoeringsreglement open vastgesteld. lid 2 De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen bij de uitvoering van examens zijn vastgelegd in bijlage 1. Art. 3.2 Exameninformatie De Examencommissie verstrekt de kandidaat tijdig, doch minimaal tien werkdagen voorafgaand aan het examen, de volledige informatie over het examen. Art. 3.3 Hulpmiddelen In de toelichting bij de examens staat vermeld welke hulpmiddelen de kandidaat mag gebruiken. Art. 3.4 Bewaartermijn Het examenwerk van de kandidaat wordt samen met het examen, de beoordelingscriteria en de begeleidende protocollen bewaard door het examenbureau. De bewaartermijn is twaalf maanden na vaststelling van de resultaten. Art. 3.5 Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Art. 3.6 Aangepaste examinering m.b.t. gehandicapten en anderstaligen In bijzondere gevallen kan de Examencommissie bepalen dat de examinering in afwijkende vorm en/of duur plaatsvindt. De aanvraagprocedure wordt bekend gemaakt via de aanmelder. 7

8 Art. 3.7 Inzage lid 1 De kandidaat kan schriftelijk een verzoek indienen om inzage te krijgen in de stukken die zijn opgesteld naar aanleiding van het examen. Dit verzoek wordt aan de Examencommissie binnen tien werkdagen ingediend. De termijn vangt aan de dag nadat het examenresultaat schriftelijk is bekend gemaakt. lid 2 De Examencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inzage. De inzage vindt plaats binnen tien werkdagen nadat de kandidaat het verzoek heeft ingediend. Het examenbureau organiseert de inzage. 8

9 4. Klacht en Beroep Klacht Art. 4.1 Klacht indienen Een kandidaat kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot het examen schriftelijk een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de stichting. Beroep Art. 4.2 In beroep gaan lid 1 Een kandidaat kan tegen een beslissing van de beoordelaar of de Examencommissie in beroep gaan. De Examencommissie stelt daartoe een onafhankelijke commissie samen, hierna genoemd de Commissie van Beroep voor Examens van OCC. lid 2 lid 3 De kandidaat dient om in beroep te gaan een beroepschrift in bij de Commissie van Beroep voor Examens van OCC. De kandidaat dient het beroepschrift in binnen tien werkdagen. De termijn vangt aan op de dag nadat de beslissing door de beoordelaar of de Examencommissie schriftelijk is bekend gemaakt. Art. 4.3 Beroepschrift lid 1 Het beroepschrift bevat: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van de beslissing of maatregel waartegen beroep wordt ingediend; de gronden van het beroep. lid 2 lid 3 Het beroep wordt ingediend bij het bevoegd gezag: Stichting OCC t.a.v. Commissie van Beroep Bij ontvangst voorziet de Commissie van Beroep voor Examens het beroepschrift van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop het beroep door het postbedrijf bij het examenbureau is aangeboden en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijn van tien werkdagen waarbinnen het beroepschrift ingediend moet worden. De commissie van beroep stelt de Opleidingscommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. Art. 4.4 Minnelijke schikking Nadat de kandidaat het beroepschrift heeft ingediend, kan in overleg met de Examencommissie worden geprobeerd tot een minnelijke schikking (overeenstemming) te komen. Als daarmee het probleem is opgelost, hoeft het ingediende beroep niet te worden behandeld. 9

10 Art. 4.5 Termijn uitspraak beroep lid 1 De Commissie van Beroep voor Examens beslist binnen twintig werkdagen na indiening van het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van tien werkdagen. lid 2 lid 3 De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de indiener van het beroepschrift. Als deze minderjarig is, stuurt de Commissie van Beroep voor de examens ook aan de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) een afschrift van haar beslissing. De Commissie van Beroep voor de Examens deelt de uitslag mee aan het bestuur van de Stichting OCC met een afschrift aan de voorzitter van de Examencommissie. 10

11 5. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen bij examens zijn in deze bijlage omschreven. 11

12 Opleider De opleider valt niet onder de verantwoordelijkheid van de stichting OCC, maar in het kader van een goede voorbereiding van de kandidaat op het examen verwacht OCC dat de opleider voldoet aan het profiel zoals hieronder is beschreven. Verantwoordelijkheden Is verantwoordelijk voor een didactische, op de doelgroep afgestemde overdracht van kennis en vaardigheden die ertoe leidt dat een examen redelijkerwijs met goed gevolg kan worden afgelegd. Werkt vraaggericht: houdt in zijn aanpak rekening met de leervragen en capaciteiten van studenten. Is verantwoordelijk voor het transformeren van de leeropdracht naar de actuele beroepspraktijk. Ondersteunt de deelnemer bij de professionele ontwikkeling. Helpt de deelnemer bij het ontdekken en optimaal benutten van zijn leerpotenties. Stimuleert de deelnemer na te denken over zijn overtuigingen, vanzelfsprekendheden en zijn wijze van denken en doen. Bevordert de ontwikkeling tot zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid (zelfsturing). Houdt toezicht op de inhoud en voortgang van het leerproces. Is verantwoordelijk voor de coaching van deelnemers bij de leeractiviteiten in het kader van een effectieve en efficiënte studievoortgang en bij het correcte gebruik van de digitale examenomgeving. Geeft feedback op leerresultaten en leerontwikkeling van deelnemers. Bevoegdheden Is bevoegd om feedback te geven op leerontwikkeling en de cursist leer- en studieadviezen te geven. Is bevoegd om een formatief oordeel uit te spreken over leerresultaten (beoordelen met het oog op leren). Taken Ontwerpt en evalueert leeractiviteiten die betekenisvol zijn voor deelnemers en die aansluiten bij hun leerontwikkeling en de leerdoelen van de opleiding. Geeft instructie en/of onderricht in lessen, workshops, trainingen, clinics, projecten, etc. teneinde de leerdoelen te behalen. Coacht deelnemers bij hun leerontwikkeling; geeft feedback op leerresultaten van deelnemers alsmede signaleert leer- en/of gedragsproblemen bij deelnemers. Zet bevindingen op schrift met betrekking tot het leren van deelnemers. Ondersteunt deelnemers bij de samenstelling van hun portfolio of examendossier. Administreert leerresultaten. 12

13 Kandidaat De kandidaat heeft zowel een rol in zijn leerproces als in het examenproces. Om goed voorbereid te zijn op een examen, zijn hieronder tevens de verantwoordelijkheden van de kandidaat in zijn leerproces weergegeven. Verantwoordelijkheden Bij het leerproces: Is eigenaar en vormgever van zijn leerproces. Eerstverantwoordelijke oplosser van de vraagstukken en problemen die zich tijdens het opleidingsproces voordoen. Eerstverantwoordelijke voor het aantoonbaar maken van zijn leerontwikkeling, gericht op het behalen van de leerdoelen. Bij het examenproces: Verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van zijn leerdossier of portfolio. Het zorgvuldig bewaren van bewijsmateriaal dat door de examencommissie als onderdeel van het examen is gekenmerkt. Bevoegdheden Bij het leerproces: Is bevoegd het onderwijsaanbod te evalueren en bespreekbaar te maken in relatie tot de vereiste leerdoelen en zijn persoonlijke situatie. Heeft recht op feedback op volgens afspraak gerealiseerde leerprestaties. Bij het examenproces: Verwerft het recht op deelname aan examens als aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan. Is bevoegd om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen beslissingen van de examencommissie of examinatoren. Taken Bij het leerproces: De deelnemer Neemt actief deel en geeft inhoud aan onderwijsactiviteiten / leeractiviteiten. Levert tijdig volgens planning studieresultaten in en aan. Neemt actief deel aan coachings- en leergesprekken. Ontwikkelt c.q. maakt of verzamelt bewijsmateriaal. Vult de evaluatie in bij leeractiviteiten / opdrachten. Bij het examenproces: De deelnemer Beheert een eigen leerdossier of portfolio. Beslist welk bewijsmateriaal hij beschikbaar stelt ter beoordeling. Zorgt ervoor dat ingediend bewijsmateriaal voldoet aan de gestelde eisen door de examinerende instantie. Stelt het bewijsmateriaal ter beschikking aan de assessoren. Neemt deel aan het criteriumgericht interview. Tekent voorafgaand aan het interview een verklaring de assessor niet te kennen. Houdt zich aan afspraken zoals vastgelegd in het examenreglement. 13

14 Assessor Verantwoordelijkheden Zorgt voor een veilig klimaat ten tijde van het criteriumgericht interview. Dat wil zeggen dat het gesprek plaatsvindt in een sfeer waarin de kandidaat zich op zijn gemak voelt en zich voldoende vrij voelt de leerresultaten toe te lichten. Is in opdracht van de Examencommissie verantwoordelijk voor een valide en betrouwbare uitvoering van het assessment en de beoordeling van de kandidaat. Spreekt samen met de inhoudsdeskundige een oordeel uit over de authenticiteit van bewijsmateriaal. Heeft uitsluitend een beoordelende taak; is op geen enkele wijze betrokken bij de begeleiding van een deelnemer met betrekking tot het onderdeel waarin hij examineert. Is eerstverantwoordelijke voor een ordelijke en transparante afname van het criteriumgericht interview. Zorgt ervoor dat hij/zij te allen tijde professioneel omgaat met de informatie die tijdens het criteriumgericht interview of door de uitwerkingen van de opdrachten wordt verkregen. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Bevoegdheden Taken Is bevoegd te bepalen of door een deelnemer ingebrachte bewijzen van bekwaamheid en/of getoonde beroepsbekwaamheid voldoen aan de gestelde eisen van de betreffende kwalificatie. Beoordeelt of het portfolio voldoet aan de normen. Informeert het Examenbureau minimaal 3 dagen voor de examendatum wanneer het portfolio niet aan de normen voldoet. Tekent voorafgaand aan het interview een verklaring de kandidaat niet te kennen. Neemt een (criteriumgericht) interview af volgens de STAR-methodiek. Bewaakt het proces van afname van het criteriumgericht interview volgens het examen- en uitvoeringsreglement. Stelt een proces verbaal op; draagt het de resultaten van het assessment met de beoordelingsresultaten over aan de Examencommissie i.c. het examensecretariaat. Profiel: De kandidaat-assessor is persoonsgebonden gecertificeerd als assessor. Indien de kandidaat assessor niet over de persoonsgebonden certificering beschikt, geldt het volgende: Hij/zij heeft aantoonbare ervaring met het afnemen van portfolioassessments/criteriumgerichte interviews; Hij/zij heeft aantoonbaar een training, cursus of leergang gevolgd tot assessor (bij voorkeur bij een geaccrediteerde aanbieder). Haalt binnen een jaar na benoeming door OCC een certificaat tot assessor. 14

15 Inhoudsdeskundige Verantwoordelijkheden: Is in opdracht van de Examencommissie verantwoordelijk voor een valide en betrouwbare beoordeling van examens. Spreekt samen met de assessor een oordeel uit over de authenticiteit van bewijsmateriaal, op basis van relevantie en inhoudelijke correctheid. Heeft uitsluitend een beoordelende taak; is op geen enkele wijze betrokken bij de begeleiding van een deelnemer met betrekking tot het onderdeel waarin hij examineert en is niet werkzaam bij dezelfde organisatie als de kandidaat. Zorgt ervoor dat hij/zij te allen tijde professioneel omgaat met de informatie die tijdens het criteriumgericht interview of door de uitwerkingen van de opdrachten wordt verkregen. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Bevoegdheden: Taken: Is bevoegd te bepalen of door een deelnemer ingebrachte bewijzen van bekwaamheid en/of getoonde beroepsbekwaamheid voldoen aan de gestelde eisen van de betreffende opleiding. Geeft aan de assessor feedback op leerresultaten van deelnemers; is bevoegd om een diagnostisch en/of formatief oordeel uit te spreken over examenresultaten. Bewaakt de vakinhoudelijke juistheid ten tijde van het criteriumgericht interview. Stelt mede het proces verbaal op. 15

16 Examensecretariaat of -bureau Verantwoordelijkheden: Is op aanwijzing van OCC verantwoordelijk voor de logistieke uitvoering van het examentraject conform het reglement. Bevoegdheden: Taken: Is bevoegd om de resultaten van deelnemers te administreren, archiveren en publiceren. Nodigt de examenkandidaten uit. Nodigt de assessoren en inhoudsdeskundigen uit. Organiseert het theorie examen. Organiseert het criteriumgericht interview. Herroept de examenoproep aan de kandidaat bij melding assessor wanneer het portfolio niet voldoet aan de normen. Geeft uitvoering aan het inzagerecht van deelnemers. Archiveert en beheert producten en documenten van examens. Vervult een loketfunctie voor bezwaar- en beroepsaantekening. Vervult een loketfunctie voor vragen bij examensystemen. Zet evaluaties uit conform afspraken. Verwerkt evaluatieve gegevens. Registreert, maakt gereed en verzendt diploma s. 16

17 Examencommissie Verantwoordelijkheden: Het op een verantwoorde wijze uitvoeren van de examenprocedures voor de opleiding waarvoor zij is ingesteld. Het totale proces van de planning, de voorbereiding, de afname, de beoordeling, de vaststelling van resultaten. Het bekendmaken van de uitslag en de diplomering. De evaluatie van examens. Het beheer en de archivering van examens. Het toewijzen van onafhankelijke examinatoren aan kandidaten. Het aansturen van toezichthouders en medewerkers die betrokken zijn bij de examinering zoals inhoudsdeskundigen, surveillanten e.d. Bevoegdheden: Conform examenreglement. Taken: Stelt het examenreglement vast. Stelt het resultaat van het criteriumgericht interview vast. Neemt maatregelen bij onregelmatigheden conform het examenreglement. Bewaakt de deskundigheid van allen die bij de examinering betrokken zijn. 17

18 6. Overzicht wijzigingen Hieronder volgt een samenvatting van de wijzingen die zijn aangebracht in het draaiboek ten opzichte van de vorige versie. SEPTEMBER 2011: De term Opleidingscommissie is gewijzigd in Examencommissie. September 2013: Bij verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de assessor toelichting toegevoegd van veilige omgeving. 18

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement Schoonmaakexamens

Examenreglement Schoonmaakexamens Examenreglement Schoonmaakexamens IVIO-Examenbureau 2011, versie 1 Inhoudsopgave 1. AANMELDING, EXAMENKOSTEN, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTELLING EN PRIVACY GEËXAMINEERDE... 3 1.1 AANMELDING...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen.

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Fraude

IFV Uitvoeringsregeling Fraude IFV Uitvoeringsregeling Fraude Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten.

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten. Examenreglement Stichting EBFS 0. Preambule In het examenreglement zijn rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van exameninstituut EBFS vallen.

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Waarom een Onderwijsregeling?

Waarom een Onderwijsregeling? Waarom een Onderwijsregeling? Dit document bevat de Onderwijsregeling van Kappersvakschool Noordoost Nederland. Wij willen voor alle leerlingen een goede organisatie en kwaliteit van de opleiding verzorgen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool)

Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool) Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool) Waarom algemene voorwaarden bij Mode Vak Amsterdam? Wij willen voor alle deelnemers een goede organisatie en kwaliteit van de opleidingen

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Examenreglement Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam : het

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 9 1. ALGEMEEN ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering IFV Examenreglement Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het algemeen bestuur van het IFV op 13 december 2013. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 1. Definities Examen: Het examen waarbij die competenties van de kandidaat praktisch en theoretisch worden getoetst die staan vermeld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

Nationaal Platform Zwembaden NRZ

Nationaal Platform Zwembaden NRZ Nationaal Platform Zwembaden NRZ Examenreglement Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) Nationaal Platform Zwembaden NRZ Postbus 119 3970 AC Driebergen Tel (0343) 51 81 18 E-mail:

Nadere informatie

STUDIEGIDS - EXAMINERING

STUDIEGIDS - EXAMINERING PROJECTLEIDER STUDIEGIDS - EXAMINERING Projectleider (PIE) (crebo 94525) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Versie 2011 Cohort 2010 10 september 2013 Inhoud Voorwoord & leeswijzer...

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave Examenreglement EPBD Inhoudsopgave 1 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07 Klachten,

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Het examenreglement 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA en NIMA. De MOA S.O. Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit MOA-

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN lad 1 van 9 REGLEMENT tevens inhoudende het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN PREAMBULE Door de Stichting Opleiding Medewerkers

Nadere informatie

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional.

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional. Algemene voorwaarden Trainingen, Opleidingen en Scholingen Artikel 1 Definities a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST Studiejaar 2014-2015 @ Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT F-GASSEN

EXAMENREGLEMENT F-GASSEN 27-08-201 1 / 1 Examenreglement F-gassen (her-)examens van de STEK Exameninstelling zoals bedoeld in art 9 lid 2 van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties INHOUD

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID. Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de

IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID. Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de IBEX EXAMENREGLEMENT CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID Voor alle Vakbekwaamheidsprofielen conform de Certificatieschema s van Stichting Certificatie Asbest (ASCERT) SC-510 DTA SC-520 DAV SC-560 DIA Copyright

Nadere informatie

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013 Examenreglement Groningen, juli 2013 Het hierna volgende examenreglement maakt deel uit van het Onderwijs en Examenreglement (OER), op grond van artikel 7.4.8 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Nadere informatie

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen Vastgesteld door de directeur van het College van Educatie ROC van Twente op 6 oktober 2011 0 Inhoudsopgave: 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2014-2015 Examenregeling mbo beroepsgerichte deel voor opleidingen gestart

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR

BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR EXAMENREGLEMENT BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR SUMMA COLLEGE 2014-2015 Datum : 1 juli 2014 Versie : 1.5a Versiebeheer Versie Datum Omschrijving Door 0.1 20 juli 2009 Definitieve vaststelling CvB

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College 2014

Examenreglement van het Friesland College 2014 Examenreglement van het Friesland College 2014 Dit examenreglement is van toepassing op alle toetsen/examens (of onderdelen daarvan) van alle opleidingen van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs,

Nadere informatie

Handboek Examinering 2013-2014

Handboek Examinering 2013-2014 Handboek Examinering 2013-2014 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1 Visie op examineren 3 1.2 Basisregels uitvoeren examinering 3 1.3 Scope van het handboek examinering 4 1.4 Opzet van het handboek

Nadere informatie

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling

Examenreglement. Inhoudsopgave. Toepasselijkheid van de regeling. Vaststelling en wijziging van de regeling Examenreglement Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Artikel 1.1 Artikel 1.2 Artikel 1.3 Algemene bepalingen Toepasselijkheid van de regeling Begripsbepalingen Vaststelling en wijziging van de regeling Hoofdstuk

Nadere informatie

d.d. 31 maart 2014 de voorzitter van de commissie Commissie van Kwaliteitshandhaving commissie die toeziet op kwaliteitszaken binnen NRTO

d.d. 31 maart 2014 de voorzitter van de commissie Commissie van Kwaliteitshandhaving commissie die toeziet op kwaliteitszaken binnen NRTO Reglement commissie van Beroep voor Examens van de NRTO d.d. 31 maart 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: NRTO Nederlandse Raad voor

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland

Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Examenreglement Stichting Financial Planning Standards Board Nederland Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Definities 3 2. Toelating tot het examen... 4 3. Inschrijving 4 4. Examengeld en restitutie bij annulering.

Nadere informatie

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR EXAMENREGLEMENT BEHORENDE BIJ HET EXAMEN TER VERKRIJGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR als bedoeld in de door de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid SKO opgestelde Regelingen

Nadere informatie

A2000. Examenreglement Koninklijke PBNA

A2000. Examenreglement Koninklijke PBNA A2000 Examenreglement Koninklijke PBNA Uitgave januari 2014 Van toepassing op PBNA-examens na 1 januari 2014 Indeling van het examenreglement Koninklijke PBNA. Artikel Omschrijving Begrippenlijst 1 Algemene

Nadere informatie

Onderwijsregeling. Op de laatste opleidingsdag ontvangt u een N.M.A. geïnitieerde deelnemerscertificaat.

Onderwijsregeling. Op de laatste opleidingsdag ontvangt u een N.M.A. geïnitieerde deelnemerscertificaat. Waarom een Onderwijsregeling? Dit document bevat de Onderwijsregeling van de New Move Academy. Wij willen voor alle leerlingen een goede organisatie en kwaliteit van de opleiding verzorgen. In deze onderwijsregeling

Nadere informatie

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027).

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027). Algemene voorwaarden Cursussen en Trainingen FRAME B.V. Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder

Nadere informatie

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie