EXAMENREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Cateringbeheerder (OCC-C) Prakijkopleider

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Cateringbeheerder (OCC-C) Prakijkopleider"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENT Cateringmedewerker (OCC-B) Cateringbeheerder (OCC-C) Prakijkopleider STATUS : voorlopig DATUM : 3 mei 2011 ONDERWERP : Examenreglement OCC, september 2013 NUMMER : Dit examenreglement is door het bestuur vastgesteld in september notitie

2 Inhoudsopgave 1. Begrippenlijst 3 2. De regeling van de examens 5 3. De organisatie van de examens 8 4. Klacht en beroep Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Overzicht wijzigingen 18 2

3 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. Aanmelder Beoordelaar Beroep Certificaat Commissie van Beroep voor Examens Diploma Examen Examencommissie Examenonderdeel Examenbureau Gecommitteerde De werkgever die of (de docent of trainer van) het opleidingsinstituut dat de kandidaten aanmeldt bij het examenbureau. Ook de natuurlijke persoon die zichzelf aanmeldt is aanmelder. Een door OCC aangewezen functionaris, die beoordeelt om te kwalificeren. Hij beoordeelt of bewijzen voldoende zijn voor de afsluiting van een (cluster van) competentie(s) voor het behalen van een diploma. Bezwaar van een kandidaat tegen een uitspraak van de beoordelaar of de Examencommissie over een ingediende klacht. Een document waarin is vastgelegd dat de bezitter ervan aantoonbaar voldoet aan de eisen van een certificeerbare eenheid van een opleiding. Een onafhankelijke commissie die het beroep behandelt dat door een kandidaat is aangetekend en daarover een bindende uitspraak doet. Een branche erkend document waarin is vastgelegd dat de bezitter een omschreven kwalificatie aantoonbaar heeft behaald. Een onderzoek of toets naar de competenties en kennis behorende bij een opleiding. Dit onderzoek is om vast te stellen of de kandidaat de competenties voldoende beheerst op beoogd eindniveau. Een commissie die verantwoordelijk is voor de inhoud en de uitvoering van de examens en het vaststellen van de resultaten. De commissie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van OCC. De inrichting en uitvoering van examens ligt vast in uitvoeringsreglementen per opleiding. Een samenhangend geheel van leerstof, ontleend aan de leerinhouden zoals deze door OCC zijn geformuleerd, waarop een kandidaat wordt beoordeeld. Het bureau dat in opdracht van de Examencommissie de examinering van OCC verzorgt. Een door OCC benoemd persoon, die namens de Examencommissie toezicht houdt op de uitvoering van het examen. 3

4 Identiteitsbewijs Kandidaat OCC Toelatingseisen Toezichthouders Een bewijs waaruit de identiteit van de examenkandidaat blijkt, voorzien van een pasfoto: - paspoort - Europese Identiteitskaart - rijbewijs - vreemdelingenverblijfsdocument Degene die is toegelaten tot het examen: - interne kandidaten zijn kandidaten die krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij een bij FBA aangesloten contractcateringbedrijf; er is al sprake van een dienstverband op moment van aanmelding. - externe kandidaten zijn kandidaten die niet krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij een bij FBA aangesloten contractcateringbedrijf; - gedetacheerde kandidaten zijn externe kandidaten die wel onder management van een bij FBA aangesloten contractcateringbedrijf werkzaam zijn, maar hiermee geen arbeidsovereenkomst hebben. Het bestuur van de Stichting Opleidingen Contractcatering dat verantwoordelijk is voor alle zaken die opleiding en examinering voor de branche betreffen. De voorwaarden voor kandidaten om deel te kunnen nemen aan examens. Alle personen die namens OCC toezicht houden op de gang van zaken tijdens het examen en/of die bevoegd zijn de uitvoering van examenopdrachten te beoordelen. Uitvoeringsreglement Alle gegevens over de inhoud, vorm, plaats van afname, beoordeling/beoordelaars, toelatingseisen, weging en cesuur van de examens. 4

5 2. De regeling van de examens Art. 2.1 Inwerkingtreding Dit examenreglement treedt in werking op 1 december Art. 2.2 Toegang en toelating Degene die als kandidaat is ingeschreven, heeft toegang tot de examenvoorzieningen met in achtneming van de toelatingseisen die staan beschreven in het uitvoeringsreglement. Art. 2.3 Afwezigheid De Examencommissie stelt kandidaten die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan examenvoorzieningen deel te nemen, in staat om na opheffing van de situatie van ziekte of overmacht- alsnog aan de betreffende examenvoorziening deel te nemen. De kandidaat heeft dan recht deel te nemen aan de eerst volgende examengelegenheid. De kandidaat behoudt het recht op herkansing. Art 2.4 Uitvoeringsreglement De Examencommissie stelt het uitvoeringsreglement van de opleiding vast. De examinering wordt conform dit reglement uitgevoerd. Art. 2.5 Beoordeling lid 1 Alle tot het examen behorende onderdelen worden beoordeeld door de beoordelaar(s). De beoordeling wordt opgenomen in het examendossier van de kandidaat. lid 2 De Examencommissie maakt de resultaten van een examen binnen drie werkweken bekend aan de kandidaat. Art. 2.6 Diploma lid 1 Aan de kandidaat die is geslaagd wordt een diploma verstrekt namens de voorzitter van de Examencommissie. lid 2 Op het diploma wordt vermeld: - de naam van de opleiding; - de naam van de kandidaat; - de geboortedatum van de kandidaat; - de uitgiftedatum, dit is de datum waarop het laatste examenonderdeel heeft plaatsgevonden. 5

6 Art. 2.7 Onregelmatigheden lid 1 De beoordelaar en/of gecommitteerde moet in voorkomende gevallen melding maken van geconstateerde onregelmatigheden door een kandidaat. Het geconstateerde wordt opgenomen in het examenverslag, waarvan de Examencommissie een afschrift ontvangt. De kandidaat wordt hiervan terstond in kennis gesteld. lid 2 lid 3 De Examencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten die ten aanzien van de examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, worden de kandidaat en de beoordelaar en/of gecommitteerde door de Examencommissie gehoord. De kandidaat kan zich laten bijstaan; de minderjarige kandidaat kan zich laten vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: het plegen van fraude tijdens examens; het bedreigen of onder druk zetten van de beoordelaar. Voorts is het ter beoordeling van de Examencommissie om gedragingen of handelingen aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. lid 4 lid 5 lid 6 lid 7 De Examencommissie deelt haar maatregel binnen tien werkdagen mee aan de kandidaat, nadat de onregelmatigheid schriftelijk door de beoordelaar is gemeld. De Examencommissie wijst de kandidaat daarbij op de mogelijkheid tot het aantekenen van beroep. De Examencommissie zendt van haar maatregel ook een afschrift aan de wettelijke vertegenwoordiger van de kandidaat als deze minderjarig is. De maatregelen bedoeld artikel 2.6 kunnen zijn: ongeldig verklaring van het betreffende examen; schorsing van deelname aan een OCC examen gedurende 1 jaar. Als de onregelmatigheden zich hebben voorgedaan buiten de schuld van de kandidaat, worden de maatregelen als bedoeld in lid 6 niet toegepast. Dit wordt door de Examencommissie beoordeeld. Wanneer de kandidaat in het gelijk wordt gesteld, dan ontvangt hij een vergoeding voor de gemaakte reiskosten. In voorkomende gevallen kan OCC besluiten het examengeld te restitueren of een herexamen kosteloos aan te bieden. Art. 2.8 Onvoorziene omstandigheden In geval van omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting OCC dat opdrachtgever is van de Examencommissie. 6

7 3. De organisatie van de examens Art. 3.1 Organisatie van examens lid 1 De Examencommissie heeft ten behoeve van de organisatie, de inrichting en de uitvoering van examens per opleiding een uitvoeringsreglement open vastgesteld. lid 2 De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen bij de uitvoering van examens zijn vastgelegd in bijlage 1. Art. 3.2 Exameninformatie De Examencommissie verstrekt de kandidaat tijdig, doch minimaal tien werkdagen voorafgaand aan het examen, de volledige informatie over het examen. Art. 3.3 Hulpmiddelen In de toelichting bij de examens staat vermeld welke hulpmiddelen de kandidaat mag gebruiken. Art. 3.4 Bewaartermijn Het examenwerk van de kandidaat wordt samen met het examen, de beoordelingscriteria en de begeleidende protocollen bewaard door het examenbureau. De bewaartermijn is twaalf maanden na vaststelling van de resultaten. Art. 3.5 Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Art. 3.6 Aangepaste examinering m.b.t. gehandicapten en anderstaligen In bijzondere gevallen kan de Examencommissie bepalen dat de examinering in afwijkende vorm en/of duur plaatsvindt. De aanvraagprocedure wordt bekend gemaakt via de aanmelder. 7

8 Art. 3.7 Inzage lid 1 De kandidaat kan schriftelijk een verzoek indienen om inzage te krijgen in de stukken die zijn opgesteld naar aanleiding van het examen. Dit verzoek wordt aan de Examencommissie binnen tien werkdagen ingediend. De termijn vangt aan de dag nadat het examenresultaat schriftelijk is bekend gemaakt. lid 2 De Examencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inzage. De inzage vindt plaats binnen tien werkdagen nadat de kandidaat het verzoek heeft ingediend. Het examenbureau organiseert de inzage. 8

9 4. Klacht en Beroep Klacht Art. 4.1 Klacht indienen Een kandidaat kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot het examen schriftelijk een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de stichting. Beroep Art. 4.2 In beroep gaan lid 1 Een kandidaat kan tegen een beslissing van de beoordelaar of de Examencommissie in beroep gaan. De Examencommissie stelt daartoe een onafhankelijke commissie samen, hierna genoemd de Commissie van Beroep voor Examens van OCC. lid 2 lid 3 De kandidaat dient om in beroep te gaan een beroepschrift in bij de Commissie van Beroep voor Examens van OCC. De kandidaat dient het beroepschrift in binnen tien werkdagen. De termijn vangt aan op de dag nadat de beslissing door de beoordelaar of de Examencommissie schriftelijk is bekend gemaakt. Art. 4.3 Beroepschrift lid 1 Het beroepschrift bevat: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van de beslissing of maatregel waartegen beroep wordt ingediend; de gronden van het beroep. lid 2 lid 3 Het beroep wordt ingediend bij het bevoegd gezag: Stichting OCC t.a.v. Commissie van Beroep Bij ontvangst voorziet de Commissie van Beroep voor Examens het beroepschrift van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop het beroep door het postbedrijf bij het examenbureau is aangeboden en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijn van tien werkdagen waarbinnen het beroepschrift ingediend moet worden. De commissie van beroep stelt de Opleidingscommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. Art. 4.4 Minnelijke schikking Nadat de kandidaat het beroepschrift heeft ingediend, kan in overleg met de Examencommissie worden geprobeerd tot een minnelijke schikking (overeenstemming) te komen. Als daarmee het probleem is opgelost, hoeft het ingediende beroep niet te worden behandeld. 9

10 Art. 4.5 Termijn uitspraak beroep lid 1 De Commissie van Beroep voor Examens beslist binnen twintig werkdagen na indiening van het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van tien werkdagen. lid 2 lid 3 De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de indiener van het beroepschrift. Als deze minderjarig is, stuurt de Commissie van Beroep voor de examens ook aan de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) een afschrift van haar beslissing. De Commissie van Beroep voor de Examens deelt de uitslag mee aan het bestuur van de Stichting OCC met een afschrift aan de voorzitter van de Examencommissie. 10

11 5. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokkenen bij examens zijn in deze bijlage omschreven. 11

12 Opleider De opleider valt niet onder de verantwoordelijkheid van de stichting OCC, maar in het kader van een goede voorbereiding van de kandidaat op het examen verwacht OCC dat de opleider voldoet aan het profiel zoals hieronder is beschreven. Verantwoordelijkheden Is verantwoordelijk voor een didactische, op de doelgroep afgestemde overdracht van kennis en vaardigheden die ertoe leidt dat een examen redelijkerwijs met goed gevolg kan worden afgelegd. Werkt vraaggericht: houdt in zijn aanpak rekening met de leervragen en capaciteiten van studenten. Is verantwoordelijk voor het transformeren van de leeropdracht naar de actuele beroepspraktijk. Ondersteunt de deelnemer bij de professionele ontwikkeling. Helpt de deelnemer bij het ontdekken en optimaal benutten van zijn leerpotenties. Stimuleert de deelnemer na te denken over zijn overtuigingen, vanzelfsprekendheden en zijn wijze van denken en doen. Bevordert de ontwikkeling tot zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid (zelfsturing). Houdt toezicht op de inhoud en voortgang van het leerproces. Is verantwoordelijk voor de coaching van deelnemers bij de leeractiviteiten in het kader van een effectieve en efficiënte studievoortgang en bij het correcte gebruik van de digitale examenomgeving. Geeft feedback op leerresultaten en leerontwikkeling van deelnemers. Bevoegdheden Is bevoegd om feedback te geven op leerontwikkeling en de cursist leer- en studieadviezen te geven. Is bevoegd om een formatief oordeel uit te spreken over leerresultaten (beoordelen met het oog op leren). Taken Ontwerpt en evalueert leeractiviteiten die betekenisvol zijn voor deelnemers en die aansluiten bij hun leerontwikkeling en de leerdoelen van de opleiding. Geeft instructie en/of onderricht in lessen, workshops, trainingen, clinics, projecten, etc. teneinde de leerdoelen te behalen. Coacht deelnemers bij hun leerontwikkeling; geeft feedback op leerresultaten van deelnemers alsmede signaleert leer- en/of gedragsproblemen bij deelnemers. Zet bevindingen op schrift met betrekking tot het leren van deelnemers. Ondersteunt deelnemers bij de samenstelling van hun portfolio of examendossier. Administreert leerresultaten. 12

13 Kandidaat De kandidaat heeft zowel een rol in zijn leerproces als in het examenproces. Om goed voorbereid te zijn op een examen, zijn hieronder tevens de verantwoordelijkheden van de kandidaat in zijn leerproces weergegeven. Verantwoordelijkheden Bij het leerproces: Is eigenaar en vormgever van zijn leerproces. Eerstverantwoordelijke oplosser van de vraagstukken en problemen die zich tijdens het opleidingsproces voordoen. Eerstverantwoordelijke voor het aantoonbaar maken van zijn leerontwikkeling, gericht op het behalen van de leerdoelen. Bij het examenproces: Verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer van zijn leerdossier of portfolio. Het zorgvuldig bewaren van bewijsmateriaal dat door de examencommissie als onderdeel van het examen is gekenmerkt. Bevoegdheden Bij het leerproces: Is bevoegd het onderwijsaanbod te evalueren en bespreekbaar te maken in relatie tot de vereiste leerdoelen en zijn persoonlijke situatie. Heeft recht op feedback op volgens afspraak gerealiseerde leerprestaties. Bij het examenproces: Verwerft het recht op deelname aan examens als aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan. Is bevoegd om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen beslissingen van de examencommissie of examinatoren. Taken Bij het leerproces: De deelnemer Neemt actief deel en geeft inhoud aan onderwijsactiviteiten / leeractiviteiten. Levert tijdig volgens planning studieresultaten in en aan. Neemt actief deel aan coachings- en leergesprekken. Ontwikkelt c.q. maakt of verzamelt bewijsmateriaal. Vult de evaluatie in bij leeractiviteiten / opdrachten. Bij het examenproces: De deelnemer Beheert een eigen leerdossier of portfolio. Beslist welk bewijsmateriaal hij beschikbaar stelt ter beoordeling. Zorgt ervoor dat ingediend bewijsmateriaal voldoet aan de gestelde eisen door de examinerende instantie. Stelt het bewijsmateriaal ter beschikking aan de assessoren. Neemt deel aan het criteriumgericht interview. Tekent voorafgaand aan het interview een verklaring de assessor niet te kennen. Houdt zich aan afspraken zoals vastgelegd in het examenreglement. 13

14 Assessor Verantwoordelijkheden Zorgt voor een veilig klimaat ten tijde van het criteriumgericht interview. Dat wil zeggen dat het gesprek plaatsvindt in een sfeer waarin de kandidaat zich op zijn gemak voelt en zich voldoende vrij voelt de leerresultaten toe te lichten. Is in opdracht van de Examencommissie verantwoordelijk voor een valide en betrouwbare uitvoering van het assessment en de beoordeling van de kandidaat. Spreekt samen met de inhoudsdeskundige een oordeel uit over de authenticiteit van bewijsmateriaal. Heeft uitsluitend een beoordelende taak; is op geen enkele wijze betrokken bij de begeleiding van een deelnemer met betrekking tot het onderdeel waarin hij examineert. Is eerstverantwoordelijke voor een ordelijke en transparante afname van het criteriumgericht interview. Zorgt ervoor dat hij/zij te allen tijde professioneel omgaat met de informatie die tijdens het criteriumgericht interview of door de uitwerkingen van de opdrachten wordt verkregen. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Bevoegdheden Taken Is bevoegd te bepalen of door een deelnemer ingebrachte bewijzen van bekwaamheid en/of getoonde beroepsbekwaamheid voldoen aan de gestelde eisen van de betreffende kwalificatie. Beoordeelt of het portfolio voldoet aan de normen. Informeert het Examenbureau minimaal 3 dagen voor de examendatum wanneer het portfolio niet aan de normen voldoet. Tekent voorafgaand aan het interview een verklaring de kandidaat niet te kennen. Neemt een (criteriumgericht) interview af volgens de STAR-methodiek. Bewaakt het proces van afname van het criteriumgericht interview volgens het examen- en uitvoeringsreglement. Stelt een proces verbaal op; draagt het de resultaten van het assessment met de beoordelingsresultaten over aan de Examencommissie i.c. het examensecretariaat. Profiel: De kandidaat-assessor is persoonsgebonden gecertificeerd als assessor. Indien de kandidaat assessor niet over de persoonsgebonden certificering beschikt, geldt het volgende: Hij/zij heeft aantoonbare ervaring met het afnemen van portfolioassessments/criteriumgerichte interviews; Hij/zij heeft aantoonbaar een training, cursus of leergang gevolgd tot assessor (bij voorkeur bij een geaccrediteerde aanbieder). Haalt binnen een jaar na benoeming door OCC een certificaat tot assessor. 14

15 Inhoudsdeskundige Verantwoordelijkheden: Is in opdracht van de Examencommissie verantwoordelijk voor een valide en betrouwbare beoordeling van examens. Spreekt samen met de assessor een oordeel uit over de authenticiteit van bewijsmateriaal, op basis van relevantie en inhoudelijke correctheid. Heeft uitsluitend een beoordelende taak; is op geen enkele wijze betrokken bij de begeleiding van een deelnemer met betrekking tot het onderdeel waarin hij examineert en is niet werkzaam bij dezelfde organisatie als de kandidaat. Zorgt ervoor dat hij/zij te allen tijde professioneel omgaat met de informatie die tijdens het criteriumgericht interview of door de uitwerkingen van de opdrachten wordt verkregen. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Bevoegdheden: Taken: Is bevoegd te bepalen of door een deelnemer ingebrachte bewijzen van bekwaamheid en/of getoonde beroepsbekwaamheid voldoen aan de gestelde eisen van de betreffende opleiding. Geeft aan de assessor feedback op leerresultaten van deelnemers; is bevoegd om een diagnostisch en/of formatief oordeel uit te spreken over examenresultaten. Bewaakt de vakinhoudelijke juistheid ten tijde van het criteriumgericht interview. Stelt mede het proces verbaal op. 15

16 Examensecretariaat of -bureau Verantwoordelijkheden: Is op aanwijzing van OCC verantwoordelijk voor de logistieke uitvoering van het examentraject conform het reglement. Bevoegdheden: Taken: Is bevoegd om de resultaten van deelnemers te administreren, archiveren en publiceren. Nodigt de examenkandidaten uit. Nodigt de assessoren en inhoudsdeskundigen uit. Organiseert het theorie examen. Organiseert het criteriumgericht interview. Herroept de examenoproep aan de kandidaat bij melding assessor wanneer het portfolio niet voldoet aan de normen. Geeft uitvoering aan het inzagerecht van deelnemers. Archiveert en beheert producten en documenten van examens. Vervult een loketfunctie voor bezwaar- en beroepsaantekening. Vervult een loketfunctie voor vragen bij examensystemen. Zet evaluaties uit conform afspraken. Verwerkt evaluatieve gegevens. Registreert, maakt gereed en verzendt diploma s. 16

17 Examencommissie Verantwoordelijkheden: Het op een verantwoorde wijze uitvoeren van de examenprocedures voor de opleiding waarvoor zij is ingesteld. Het totale proces van de planning, de voorbereiding, de afname, de beoordeling, de vaststelling van resultaten. Het bekendmaken van de uitslag en de diplomering. De evaluatie van examens. Het beheer en de archivering van examens. Het toewijzen van onafhankelijke examinatoren aan kandidaten. Het aansturen van toezichthouders en medewerkers die betrokken zijn bij de examinering zoals inhoudsdeskundigen, surveillanten e.d. Bevoegdheden: Conform examenreglement. Taken: Stelt het examenreglement vast. Stelt het resultaat van het criteriumgericht interview vast. Neemt maatregelen bij onregelmatigheden conform het examenreglement. Bewaakt de deskundigheid van allen die bij de examinering betrokken zijn. 17

18 6. Overzicht wijzigingen Hieronder volgt een samenvatting van de wijzingen die zijn aangebracht in het draaiboek ten opzichte van de vorige versie. SEPTEMBER 2011: De term Opleidingscommissie is gewijzigd in Examencommissie. September 2013: Bij verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de assessor toelichting toegevoegd van veilige omgeving. 18

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

OPLEIDING- EN EXAMENREGELING. Bachelor Hospitality & Events Management AD Hospitality & Events Management

OPLEIDING- EN EXAMENREGELING. Bachelor Hospitality & Events Management AD Hospitality & Events Management OPLEIDING- EN EXAMENREGELING Bachelor Hospitality & Events Management AD Hospitality & Events Management met bijlagen Studiejaar 2015-2016 Vastgesteld in het CvB op 1 september 2015 1 Inhoud Hoofdstuk

Nadere informatie

Examenreglement NSPOH Medische Vervolgopleiding Sociale Geneeskunde

Examenreglement NSPOH Medische Vervolgopleiding Sociale Geneeskunde Examenreglement NSPOH Medische Vervolgopleiding Sociale Geneeskunde oktober 2010 Verwerkt zijn de bepalingen van de SGRC (hoofdenoverleg juni 2010) en de opmerkingen na voorbespreking met de voorzitter

Nadere informatie

OPLEIDING- EN EXAMENREGELING

OPLEIDING- EN EXAMENREGELING OPLEIDING- EN EXAMENREGELING BBA Bedrijfskunde Ad Marketing Management Ad International Trade met bijlagen Studiejaar 2015-2016 Vastgesteld in het CvB op 1 september 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering IFV Examenreglement Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het algemeen bestuur van het IFV op 13 december 2013. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (versie 19 maart 2012) TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en de richtlijnen m.b.t. de beoordeling

Nadere informatie

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers

Studiegids 2015-2016. Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Studiegids 2015-2016 Stichting Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf KOB voor HBO ers Copyright 2015 Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Examenreglement Noorderpoort

Examenreglement Noorderpoort Examenreglement Noorderpoort Competentiegerichte MBO opleidingen Onderdeel van het OER 2009-2010 Inwerkingtreding per 1 augustus 2009 Versie juni 2009 pagina 1 van 37 Colofon Datum Juli 2009 Titel Examenreglement

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen

VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen BIJLAGE 1 VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen Bevoegdheden m.b.t. onderwijs in de wet (WHW) De WHW (zie

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Handboek Audit Sportkader

Handboek Audit Sportkader Handboek Audit Sportkader 1 Colofon Deze uitgave is een gezamenlijke productie van NOC*NSF/Academie voor Sportkader (ASK) en sportbonden (Arnhem, september 2011). Samenstelling en begeleiding - Alijd Vervoorn

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Regeling bijzondere toelatingen HOOFSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Regeling bijzondere toelatingen Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 27-05-2015 Instemming van Medezeggenschapsraad Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Commercieel Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: 90111 Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Medisch Ondersteunende Opleidingen

Onderwijs- en Examenregeling. Medisch Ondersteunende Opleidingen Onderwijs- en Examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen September 2014 Onderwijs- en examenregeling Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) VUmc Amstel Academie De Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam

Nadere informatie