Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester"

Transcriptie

1 Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

2 SVH heeft bij het samenstellen van deze uitgave de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of (zet)fouten in voorkomen. SVH stelt zich, evenals auteurs en drukker, niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van acties die zijn genomen op basis van deze uitgave. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale bewerking of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission from the publisher. SVH, Zoetermeer 2014

3 Inleiding U gaat één of meerdere examens afleggen die leiden tot het diploma SVH Leermeester. Het examen SVH Leermeester bestaat uit drie examenonderdelen: Theorie, Coachen en Begeleiden, en Portfolio. Het Profiel Praktijkopleider is de basis voor het examen SVH Leermeester. Dit profiel vindt u op of Voor het behalen van het diploma SVH Leermeester dienen alle drie de examens SVH Leermeester door de kandidaat behaald te worden. Het is niet mogelijk het diploma SVH Leermeester te behalen door 60% van het totaal aantal punten te behalen. Voor elk examen geldt een cesuur (zak- /slaaggrens) waaraan voldaan moet worden voordat de kandidaat kan slagen voor het examen. Dit boekje geeft u informatie over de examenonderdelen. Vanwege de leesbaarheid verwijzen wij naar de leermeester met hij en hem. Uiteraard dient u dit te lezen als hij/zij en hem/haar. Wij wensen u veel succes met het voorbereiden van uw examen(s)! 2

4 Exameninformatie Aanmelden examen Wanneer u zonder cursus wilt deelnemen aan het examen SVH Leermeester dient u uzelf in te schrijven via onze website U dient zich voor elk examenonderdeel apart in te schrijven. Voor een examen dat aansluitend aan een cursus plaatsvindt (hierna te noemen projectexamen), zal het opleidingsinstituut u aanmelden. Aanmelden voor een herexamen Indien u één of meerdere examens wilt herkansen dient u uzelf in te schrijven. Inschrijven is per examen. Aanmelden voor het herexamen kan via Een aantal opleidingsinstituten biedt hun eigen cursisten de mogelijkheid voor een herkansing. De inschrijving verloopt dan via het opleidingsinstituut waar u de cursus heeft gevolgd. Informeer hiervoor bij uw opleider. Herkansing examen SVH Leermeester Portfolio Indien u alleen voor het examen SVH Leermeester Portfolio een herkansing heeft, hoeft u niet naar Zoetermeer te komen. De examendatum waar u voor inschrijft, is de uiterste datum dat uw portfolio in het bezit moet zijn van SVH. U stuurt uw portfolio als digitale versie (PDF) met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs naar: t.a.v. examen SVH Leermeester Portfolio [datum examen] Examenlocatie SVH organiseert een aantal malen per jaar het examen SVH Leermeester in Zoetermeer. De data waarop de examens worden afgenomen vindt u op Projectexamens vinden plaats aansluitend aan de cursus. De examenlocatie wordt in overleg met het opleidingsinstituut bepaald. Legitimatie en organisatie Voor het begin van het examen moet u zich legitimeren bij de examenleider. Dit kan alleen met de volgende documenten: Paspoort; Europees identiteitskaart; Nederlands reisdocument voor vluchtelingen; Nederlands reisdocument voor vreemdelingen; Verblijfsdocumenten en W-documenten; Nederlands rijbewijs. Van al deze identiteitsbewijzen mag de geldigheidsduur niet zijn verlopen. Kent een document naast een geldigheidsduur ook een vernieuwen-voor-datum, dan bepaalt deze laatstgenoemde datum de geldigheid. Wanneer u zich niet op de voorgeschreven wijze kunt identificeren, wordt u niet tot het examen toegelaten. 3

5 Tijdsplanning projectexamen (aansluitend op cursus) Activiteit Kandidaten aanwezig op examenlocatie Legitimatie kandidaten plus inname portfolio s Start examen Coachen en Begeleiden Start examen Theorie Einde examen Tijd 12:00 uur 12:30 uur 13:00 uur Nadat alle kandidaten het examen Coachen en Begeleiden hebben afgelegd Streeftijd uiterlijk 18:00 uur Om de 30 minuten worden er twee kandidaten naar binnen geroepen. Vanaf dat moment hebben de overige kandidaten nog ongeveer 30 minuten om eventueel de wachtruimte te verlaten om te lunchen, te roken et cetera. De examinator zal naast de kandidaten waarvan het examen wordt afgenomen, ook kandidaten naar binnen roepen die de rol van leerling vervullen. Als alle kandidaten het examen Coachen en Begeleiden hebben afgelegd, zal - indien nodig - de examenleider de kandidaten vragen om te helpen de examenzaal klaar te zetten voor het examen SVH Leermeester Theorie. Dit examen duurt 40 minuten. De kandidaten die eerder klaar zijn met hun examen moeten wachten tot alle andere kandidaten klaar zijn of tot de 40 minuten zijn verstreken. De verwachte eindtijd van de examendag is afhankelijk van het aantal kandidaten. De streeftijd is uiterlijk 18:00 uur. Tijdsplanning examen in Zoetermeer (direct via SVH) Activiteiten Kandidaten aanwezig op examenlocatie Legitimatie kandidaten plus inname portfolio s Start examen Coachen en Begeleiden Start examen Theorie Tijd U dient een half uur voor de op uw examenoproep vermelde examentijd aanwezig te zijn. Direct na aankomst op de examenlocatie Zie de op uw oproep vermelde examentijd Zie de op uw oproep vermelde examentijd De kandidaat wordt naar binnen geroepen op het tijdstip dat is aangegeven op de oproep. SVH zal een leerling verzorgen voor het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden. Op de examenlocatie aanwezig materialen/voorzieningen Op de examenlocatie zijn de volgende materialen en voorzieningen aanwezig: een tafel op werkhoogte voor de manuele vaardigheden (120 h x 80 b); een tafel op gewone hoogte voor de communicatieve vaardigheden (80 h x 80 b) met twee stoelen; een tafel met drie stoelen voor examinator, kandidaat en leerling; twee emmers (een voor vloeibaar afval en een met koud water); afvalcontainer; keukendoeken. Overige materialen en/of ingrediënten worden door de kandidaat in tweevoud zelf meegenomen. Voor het examen SVH Leermeester Theorie is een vaste tijd ingepland door SVH, zorg dat u een half uur van tevoren aanwezig bent (zie examenoproep van SVH). Dit examen duurt 40 minuten. De kandidaten die eerder klaar zijn, moeten wachten tot de 40 minuten zijn verstreken. 4

6 Uitslag examen De Examencommissie stelt, conform het examenreglement, de normen voor slagen vast voor de examens SVH Leermeester. Uiterlijk tien werkdagen na de examendag ontvangt u schriftelijk de uitslag van de door u afgelegde examens. Wanneer u examen doet via een opleider, worden de uitslagen na uiterlijk tien werkdagen naar de opleider verstuurd. Als u in één keer slaagt voor alle drie de examens, ontvangt u direct het diploma SVH Leermeester en de SVH Leermeesterspeld. Bent u niet in één keer voor alle examens geslaagd, dan ontvangt u een SVH-uitslagbrief. Zodra u de drie examenonderdelen behaald heeft, worden het diploma SVH Leermeester en de SVH Leermeesterspeld aan u toegestuurd. 5

7 Exameneisen SVH Leermeester Theorie De kandidaat krijgt 40 minuten de tijd om 30 meerkeuzevragen te beantwoorden. Bij elke meerkeuzevraag heeft de kandidaat drie keuzemogelijkheden. Beoordelingspunten Kennis van en inzicht in het Profiel Praktijkopleider (Kerntaak 1 en 2) Kennis algemeen leermeesterschap. Cesuur De kandidaat dient 22 vragen of meer juist te beantwoorden om te slagen voor het examen SVH Leermeester Theorie. De kandidaat hoeft niet, voor elk werkproces in het examen SVH Leermeester Theorie minimaal één punt te behalen. Dit is bij de examens SVH Leermeester Coachen en Begeleiden en SVH Leermeester Portfolio wel het geval. 6

8 Exameneisen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden Algemeen Tijdens het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden wordt getoetst of de kandidaat het gedrag laat zien dat hoort bij het coachen en begeleiden van een leerling. De kandidaat leert een ongeoefende leerling een manuele of communicatieve vaardigheid aan. Voor het examen geeft u aan de examenleider door welke manuele of communicatieve vaardigheid u de leerling wilt aanleren. De examenleider geeft dit door aan de betreffende examinator. Het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden duurt 30 minuten. Let op: sterk ruikende grondstoffen zoals: vis, schaal- en schelpdieren, ui, prei of knoflook zijn niet toegestaan. Gas en vuur zijn verboden. Wanneer u zich meldt bij de examenleider zal hij of zij beoordelen of uw voorbereiding (die u mondeling toelicht) aan de voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is zal de examenleider aangeven wat u moet aanpassen, zodat u alsnog het examen kunt afleggen. Beoordelingspunten In het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden zijn werkproces 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.6 opgenomen. De kandidaat wordt getoetst op de onderstaande onderdelen. Bij elk onderdeel is het werkproces aangegeven waaraan het onderdeel gekoppeld is. Voorbereiding 1 punt [2.1] De kandidaat is in staat om een goede voorbereiding te treffen die compleet aansluit bij zijn instructie. Daarnaast dienen alle materialen die de kandidaat wil gebruiken in tweevoud te worden klaargezet. Voorkennis 2 punten [1.3] De kandidaat controleert de voorkennis van de leerling over de te leren vaardigheid/taak. [1.3] De kandidaat gebruikt verschillende soorten vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de voorkennis. Uitleg 8 punten [1.3] De kandidaat geeft aan wat het leerdoel is. Dit leerdoel wordt SMART geformuleerd. [2.1] De kandidaat plaatst de vaardigheid/taak in een context. [2.1] Indien het een manuele vaardigheid/taak betreft, bespreekt de kandidaat de volgende onderdelen: - materiaal; - grondstof; - hygiëne; - veiligheid; - ergonomie; - economie. [2.1] Indien het een communicatieve vaardigheid/taak betreft, bespreekt de kandidaat de volgende onderdelen: - gewenst gedrag; - procedure; - materiaal; - ergonomie. [2.1] Indien het een manuele vaardigheid/taak betreft, geeft de kandidaat aan de hand van het vier stappenplan een duidelijke uitleg over de te leren (manuele) vaardigheid/taak. 7

9 [2.1] Indien het een communicatieve vaardigheid/taak betreft, geeft de kandidaat aan de hand van een rollenspel een duidelijke uitleg over de te leren (communicatieve) vaardigheid/taak. Daarbij worden minimaal de volgende onderdelen opgenomen - uitleg waarom gebruik wordt gemaakt van het rollenspel en welke methodiek; - beschrijving van de situatie en personages; - rollen verdelen; - het rollenspel wordt minimaal tweemaal uitgevoerd. [2.1] De kandidaat geeft tijdens de uitleg de leerling de ruimte om vragen te stellen en moedigt het stellen van vragen door de leerling aan. [2.1] De kandidaat controleert of de leerling zijn uitleg heeft begrepen door hem te vragen wat het leerdoel is en wat hij daarnaast nog meer heeft geleerd van de uitleg. Begeleiden 4 punten [2.1] De kandidaat laat na zijn uitleg de leerling de vaardigheid uitvoeren. [2.2] De kandidaat speelt in op het gedrag van de leerling. [2.1] De kandidaat geeft tijdens de begeleiding de leerling de ruimte om vragen te stellen en moedigt het stellen van vragen door de leerling aan. [2.4] De kandidaat laat de leerling evalueren of het gewenste leerdoel is bereikt. Daarbij laat de kandidaat de leerling: - de door hem uitgevoerde vaardigheid/taak beschrijven; - beschrijven wat er tijdens de uitvoering goed of niet goed ging; - aangeven waarom hij van mening is waarom het leerdoel wel of niet behaald is. Feedback 4 punten [2.4] De kandidaat laat de leerling weten of het leerdoel bereikt is. [2.3] De kandidaat omschrijft wat hij heeft waargenomen. [2.4] De kandidaat bespreekt de positieve punten en de verbeterpunten met de leerling. [2.3] De kandidaat controleert of de leerling zijn feedback heeft begrepen door de leerling zijn zojuist gegeven feedback te laten herhalen. Analyseren 4 punten [1.6] De kandidaat legt aan de examinator uit of het leerdoel van de leerling is behaald en geeft daarvoor een onderbouwing. Deze uitleg dient overeen te komen met de feedback aan de leerling. [2.2] De kandidaat analyseert het gedrag van de leerling en de reactie van hemzelf op dit gedrag. [2.6] De kandidaat noemt uit het praktijkexamen één onderdeel dat goed ging in zijn eigen handelen/gedrag of één onderdeel dat verbeterd kan worden en geeft daarbij een onderbouwing. Taalniveau kritisch De kandidaat kan zich mondeling minimaal uitdrukken op F2-niveau (Meijerink). U vindt hierover meer informatie in de bijlage. Cesuur De kandidaat dient 14 of meer punten te behalen voor het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden om te slagen voor het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden. Van de behaalde punten uit het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden dient minimaal één punt afkomstig te zijn uit elk van de volgende werkprocessen: 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.6. Daarnaast dient de kritische exameneis behaald te zijn. 8

10 Exameneisen SVH Leermeester Portfolio Algemeen Het portfolio mag maximaal zestien pagina s (A4) bevatten, enkelzijdig bedrukt, lettertype Arial grootte 10 pt. Op het voorblad van het portfolio vermeldt u uw volledige naam, geboortedatum, adres, bedrijfsnaam en de datum van het examen. Het portfolio levert u als digitale versie (PDF) in bij SVH. De digitale versie dient uiterlijk op de dag van het examen in het bezit te zijn van SVH. De digitale versie stuurt u naar: t.a.v. examen SVH leermeester portfolio [datum examen] Bij het uitwerken van het onderdeel Planning in het portfolio is het mogelijk dat een leerling een kortere periode stage loopt, in plaats van een stageperiode van zes maanden of een jaar. Wanneer er sprake is van een stageperiode van enkele weken, dan geeft u dit duidelijk aan in uw portfolio en motiveert u hoe de planning qua opzet en inhoud aansluit op de duur van de stageperiode van de leerling. In het examen SVH Leermeester Portfolio zal de kandidaat getoetst worden op werkproces 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.5 en 2.6. Hieronder is een blauwdruk uitgewerkt met onderdelen die in het portfolio moeten terugkomen. Bij elk onderdeel is het werkproces aangegeven waaraan het onderdeel gekoppeld is. Cesuur De kandidaat dient 19 of meer punten te behalen voor het examen SVH Leermeester Portfolio om te slagen voor het examen SVH Leermeester Portfolio. Van de behaalde punten uit het examen SVH Leermeester Portfolio dient minimaal één punt afkomstig te zijn uit elk van de volgende werkprocessen: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.5 en 2.6. Daarnaast dienen de kritische exameneisen behaald te zijn. 9

11 Portfolio SVH Leermeester afbeelding Naam: Geboortedatum: Bedrijf: Datum examen: [naam kandidaat] [geboortedatum kandidaat] [ kandidaat] [bedrijf waar kandidaat werkt] [datum van het examen] 10

12 1. Een selectiegesprek voeren Voorstellen leerbedrijf 3 punten Algemene bedrijfsgegevens Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Website: Gegevens contactpersoon leerbedrijf Naam: Telefoonnummer: Bedrijfsomschrijving [1.1] Geef een beschrijving van het leerbedrijf waardoor de leerling een duidelijk beeld van uw leerbedrijf kan krijgen. Het bijvoegen van een organigram is toegestaan, maar niet verplicht. Doel van het opleiden [1.1] Geef aan waarom het leerbedrijf ervoor heeft gekozen om leerlingen op te leiden. Leerlingprofiel 9 punten Uitstroomrichting [1.1] Vul hieronder de gegevens in voor het uitstroomprofiel waarvoor u opleidt. Uitstroomprofiel: [bijv. gastheer] Opleidingsniveau: [niveau 1, 2, 3 of 4] Leerjaar: [leerjaar 1, 2, 3 of 4] Leerweg: [indien van toepassing, bijv. BBL of BOL] Startniveau kennis leerling [1.1] Noem de (eventuele) vooropleiding en (eventuele) werkervaring of specifieke kennis die de leerling nodig heeft om bij uw bedrijf de BPV-periode te beginnen. Wanneer deze niet nodig zijn, geeft u dat aan en legt u uit waarom. Startniveau vaardigheden leerling [1.1] Geef een beschrijving van het gewenst startniveau van de leerling op het gebied van vaardigheden. Hierbij dient u drie vaktechnische vaardigheden, drie beroepsvaardigheden, twee sociale vaardigheden en één persoonlijk kenmerk te noemen waarover de leerling moet beschikken. Wanneer u heeft gekozen voor het begeleiden van een leerling van niveau 1, vul dan vaardigheden in van een zeer eenvoudig niveau. 11

13 Vaktechnische vaardigheden Beroepsvaardigheden Sociale vaardigheden Persoonlijk kenmerk 1. Eindniveau vaardigheden leerling [1.1] Geef het gewenste eindniveau van de leerling aan op het gebied van vaardigheden aan het einde van de BPV-periode. Hierbij dient u minimaal twee vaktechnische vaardigheden en twee beroepsvaardigheden te noemen. De genoemde vaardigheden bij het eindniveau mogen overeenkomen met het startniveau, mits een duidelijke niveaubeschrijving wordt toegevoegd waar het verschil in niveaus naar voren komt. Vaktechnische vaardigheden Beroepsvaardigheden Uitslag selectiegesprek negatief [1.1] Indien u naar aanleiding van het selectiegesprek de kandidaat niet wilt aannemen, dan dient u hem daarvan op de hoogte te brengen. Stel een bericht op waarin u de kandidaat afwijst. In dit bericht dient u het volgende te noemen: dat de leerling is afgewezen; minimaal twee argumenten waarom de leerling wordt afgewezen. Hierbij heeft minimaal één argument betrekking op het startniveau van de vaardigheden van de leerling; de leerling bedanken voor zijn tijd/interesse. Uitslag selectiegesprek positief [1.1] Indien u naar aanleiding van het selectiegesprek de kandidaat wilt aannemen, dan dient u hem daarvan op de hoogte te brengen. Stel een bericht op waarin u de kandidaat aanneemt. In dit bericht dient u het volgende te noemen: dat de leerling is aangenomen; minimaal twee argumenten waarom de leerling wordt aangenomen. Hierbij heeft minimaal één argument betrekking op het startniveau van de vaardigheden van de leerling; de eerste dag noemen dat de leerling kan beginnen met werken. 12

14 2. Een leeractiviteit inplannen 4 punten Leerdoel bepalen [1.4] Noem een leerdoel van de leerling. Dit leerdoel is SMART geformuleerd. Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt voor een kandidaat. Uw uitwerking zal betrekking hebben op uw leerling. Specifiek: Meetbaar: Acceptabel: Realistisch: Tijdsgebonden: De kandidaat kan het vier stappenplan, zoals beschreven in de Syllabus SVH Leermeester, op de juiste manier toepassen bij het aanleren van een vaardigheid aan een leerling. De kandidaat leert de leerling een vaardigheid waarbij hij eerst de vaardigheid voordoet op bedrijfssnelheid, vervolgens de vaardigheid stap voor stap voor doet, daarna de vaardigheid uitvoert samen met de leerling en bij de laatste stap de leerling de vaardigheid zelfstandig laat uitvoeren. Het aanleren van een vaardigheid aan een leerling met behulp van het vier stappen plan is een geaccepteerde methode. Het leerdoel is realistisch, omdat de kandidaat voldoende tijd en mogelijkheden krijgt om het leerdoel te oefenen. De kandidaat krijgt twee weken de tijd om het leerdoel te behalen. Zijn opleider zal hier op toezien. Leeractiviteit bepalen [1.4] Beschrijf een leeractiviteit waarmee het leerdoel behaald kan worden en uitvoerbaar is in het leerbedrijf. Aansluiten bij de wensen en/of capaciteiten leerling [1.4] Beschrijf hoe de leeractiviteit aansluit bij de wensen en/of capaciteiten van de leerling. Bij wensen kunt u denken aan: vaardigheden die de leerling graag wilt leren, manier waarop de leerling graag wilt werken, ervaring die de leerling wilt op doen, etc. Bij capaciteiten kunt kijken naar de capaciteiten van de leerling die hij goed kan inzetten bij deze leeractiviteit. 3. Een planning opstellen 13 punten Inwerkprogramma [1.2] Maak een logisch inwerkprogramma voor de leerling. Het inwerkprogramma is uitgewerkt per dag en duurt tussen de vijf en veertien dagen. In het inwerkprogramma dient een rondleiding en een introductiegesprek te zijn opgenomen met daarbij een beschrijving. Daarnaast moeten de volgende onderdelen zijn opgenomen in het inwerkprogramma: weeknummer; dag (maandag, dinsdag, etc.); datum; activiteit; wie er bij de activiteit betrokken zijn (leerling, leermeester, etc.); omschrijving van de activiteit. 13

15 Voorbeeld Week Dag Datum Activiteit Wie Omschrijving 1 ma Uitleggen regels en voorstellen Leermeester en leerling voorstellen aan collega s. 1 di Rondleiding Leermeester en leerling 1 wo Welkom heten 1 do Bediening kassa Dennis en leerling Ellen en leerling Uitleggen van de huisregels, bedrijfsprocessen en procedures, en De leerling krijgt rondleiding door de keuken en wordt verteld waar het materiaal staat. De leerling krijgt uitleg over het welkom heten van gasten. De leerling krijg uitleg over het bedienen van de kassa. Huisregels [1.2] Noem drie huisregels die specifiek van toepassing zijn in uw leerbedrijf. Regels die bij wet verboden zijn vallen hier niet onder Ziekmelden [1.2] Beschrijf de procedure die gevolgd wordt wanneer een leerling ziek is. Afwezig [1.2] Beschrijf de procedure die gevolgd wordt wanneer een leerling een dag heeft gemist. Opleidingsfase [1.5] Maak een logische planning voor de BPV-periode die volgt na de inwerkperiode. Deze plannen zijn uitgewerkt per week en de volgende onderdelen dienen te zijn opgenomen: weeknummer; activiteit; wie er bij de activiteit betrokken zijn (leerling, leermeester, etc.); omschrijving van de activiteit. [1.5] Daarnaast dienen in de opleidingsfase de volgende activiteiten te zijn opgenomen: functioneringsgesprekken; beoordelingsmomenten (vaktechniek, beroepsvaardigheden en algemeen functioneren); contactmoment(en) met de onderwijsinstelling van de leerling; vakanties; interne/externe activiteit voor de leerling; inhaalmoment voor de leerling; taken uit het werkboek; de eventuele (eind)opdracht vanuit de onderwijsinstelling van de leerling; exitgesprek. Overleg met de leerling over de planning [1.5] Beschrijf hoe in overleg met de leerling de planning tot stand is gekomen. Beschrijf daarbij welke onderdelen u besproken heeft met de leerling en op welke manier de leerling betrokken is geweest bij het maken van de planning. 14

16 Deze opdracht zal moeilijk te beantwoorden zijn wanneer u geen leerling begeleid. Beschrijf dan op welke manier u de leerling zou willen betrekken bij het maken van de planning en welke onderdelen u met hem bespreekt. 3. Zich blijven ontwikkelen 3 punten Zich blijven ontwikkelen [2.6] Noem twee competenties uit de lijst ideale leermeester waarover u beschikt. Deze lijst is te vinden in de Syllabus SVH Leermeester. Geef bij beide competenties een concreet voorbeeld waaruit blijkt dat u over deze competenties beschikt. [2.5] Noem twee competenties uit de lijst ideale leermeester die u verder wilt ontwikkelen. Deze lijst is te vinden in de Syllabus SVH Leermeester. Geef aan waarom u juist deze competenties verder wilt ontwikkelen. [2.6] U heeft twee competenties genoemd die u verder wilt ontwikkelen. Beschrijf twee activiteiten waarmee u deze competenties verder wilt ontwikkelen. 5. Overige eisen kritisch Taalniveau De kandidaat kan zich schriftelijk minimaal uitdrukken op F2-niveau (Meijerink). U vindt hierover meer informatie in de bijlage. Authenticiteit De kandidaat levert een authentiek portfolio in. Indien van twee of meer kandidaten de portfolio s in grote mate overeenkomen (plagiaat), worden de betreffende kandidaten afgewezen voor dit examen. De uitwerking van het portfolio mag op basis van inhoud hetzelfde zijn, zolang deze in eigen bewoording is geschreven. Bij kandidaten die in hetzelfde bedrijf werken, mag de bedrijfsomschrijving hetzelfde zijn. SVH adviseert kandidaten die in hetzelfde leerbedrijf werken, verschillende uitstroomprofielen te kiezen in hun portfolio. Bij kandidaten waarbij het uitstroomprofiel geheel overeenkomt, zowel leerweg, uitstroomprofiel, opleidingsniveau en leerjaar, mogen in het portfolio ook de onderdelen startniveau vaardigheden en eindniveau vaardigheden hetzelfde zijn. Voorblad Het voorblad van het portfolio dient de volgende gegevens te bevatten: volledige naam kandidaat; geboortedatum; adres; bedrijfsnaam; datum examen; (eventueel) afbeelding van het leerbedrijf. 15

17 Bijlage Taalniveau 2F (methode Meijerink) Mondelinge vaardigheid Gespreksvaardigheid Luisteren Spreekvaardigheid Kan luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de persoonlijke leefwereld of die verder van deze leefwereld af staan. Kan gesprekken voeren over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit dagelijks leven, werk en opleiding. Kan uiting geven aan persoonlijke meningen, kan informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen en gevoelens onder woorden brengen. Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen uit het alledaagse leven of interessegebied. Leesvaardigheid Zakelijke teksten Kan teksten lezen over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de lezer en over onderwerpen die verder van de lezer afstaan. Fictionele en literaire teksten Kan eenvoudige adolescentenliteratuur en zeer eenvoudige volwassenenliteratuur belevend en herkennend lezen. Schrijfvaardigheid Schrijven Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen binnen school, werk en maatschappij. Bron: SLO-rapport over de drempels van taal 16

18

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester SVH heeft bij het samenstellen van deze uitgave de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of

Nadere informatie

Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten

Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten Div Sup W003-03 2 INHOUDSOPGAVE Exameninformatie... 3 Instructies examens SVH Leermeester... 4 Examen SVH Coachen en begeleiden... 5 Beoordelingsformulier examen

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenregeling. Landelijk Examen. Praktijkvoerend Astroloog. Informatie voor de kandidaat

Examenregeling. Landelijk Examen. Praktijkvoerend Astroloog. Informatie voor de kandidaat Examenregeling Landelijk Examen Praktijkvoerend Astroloog december 2011 Informatie voor de kandidaat Inhoud Inleiding... 3 1. Het Examen... 4 Het examen van de opleiding... 4 Het landelijk examen... 4

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Annulering... 3 2. Legitimatiebewijs... 3 3. Aanvang Examen... 4 4. Te laat komen... 4 5. Examenduur... 4 6. Regels

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 8.0, september 2012 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met twin ferrule fittingen Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met twin ferrule fittingen Ingangsdatum 1 april 2012 werken met twin ferrule fittingen Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV - versie 1.1 augustus 2015 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de door VCA gepubliceerde toetsmatrijs en

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Het examenreglement 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA en NIMA. De MOA S.O. Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit MOA-

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 basis: TC-K 2011-44 Versie 01 22 februari 2014 Dienst opleidingen afdeling VCA. PVI-examenreglement

Pagina 1 van 5 basis: TC-K 2011-44 Versie 01 22 februari 2014 Dienst opleidingen afdeling VCA. PVI-examenreglement Pagina 1 van 5 PVI-examenreglement 1. Inschrijvingsmodaliteiten a. Gesloten VCA-examen i. Klant neemt (telefonisch) contact op met medewerker van de afdeling VCA om vraag te kunnen plaatsen (wanneer waar

Nadere informatie

Nederlands als tweede

Nederlands als tweede Staatsexamens Nederlands als tweede taal Als het Nederlands niet uw moedertaal is en u wilt laten zien dat u deze taal goed beheerst, kunt u het NT2-examen doen. NT2 betekent: Nederlands als tweede taal.

Nadere informatie

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D)

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Examenreglement SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Algemeen 1. Het examen ter verkrijging van het SRM-diploma SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) wordt afgenomen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2

Profiel Praktijkopleider juli 2013. Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider juli 2013 Standaard rapportopmaak 2 Profiel Praktijkopleider 2013 Kenwerk 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding... 4 3 Overzicht van het profiel... 6 4 Kerntaak en werkprocessen Praktijkopleider...

Nadere informatie

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het

BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het BIJLAGE B (categorie B) behorende bij het ALGEMENE DEEL REGLEMENT voor het afnemen van het examen RIJ-INSTRUCTEUR voor de categorieën A, B, C, D en E (betreffende examens volgens de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Staatsexamen Nederlands als tweede taal Regelingen en voorzieningen CODE 8.2.4.32 Staatsexamen Nederlands als tweede taal brochure bronnen www.ocwduo.nl, januari 2010 1 Staatsexamen Nederlands als tweede taal Als het Nederlands niet uw moedertaal

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Studiehandleiding. Basiskennis calculatie (BKC)

Studiehandleiding. Basiskennis calculatie (BKC) Studiehandleiding Basiskennis calculatie (BKC) Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk februari 2008 2 e druk mei 2009 3 e druk september 2010 4 e druk december 2012 001204617 2008, NTI bv,

Nadere informatie

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP 12/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP Pagina 1 van 10 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010

Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 Examenreglement voor het examen Eerste Hulp Vastgesteld augustus 2010 1. Definities Examen: Het examen waarbij die competenties van de kandidaat praktisch en theoretisch worden getoetst die staan vermeld

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK. Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0. Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat

VCA-HANDBOEK. Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0. Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat VCA-HANDBOEK Conform Handboek VCA Infra, december 2014 versie 2015 1.0 Deel III: Examenreglement ten behoeve van de kandidaat Van toepassing op het kalenderjaar 2015 NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR

BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR EXAMENREGLEMENT BEHORENDE BIJ HET EXAMEN TER VERKRIJGING VAN HET BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID TAXATEUR als bedoeld in de door de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid SKO opgestelde Regelingen

Nadere informatie

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015

Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Aanmeldings- en toelatingsprocedure Examen Meester Boulanger en Meester Patissier2015 Hieronder wordt in het kort uitgelegd hoe de aanmeldings- en toelatingsprocedure tot de verschillende onderdelen van

Nadere informatie

B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE

B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE B A S I S B E R O E P S O P L E I D I N G A L L R O U N D Z W E M B A D M E D E W E R K E R INHOUDSOPGAVE I. Opzet Basisberoepsopleiding 1 II. Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begrippen 3 III.Organisatie

Nadere informatie

Inburgeren. Reglement Inburgerings examen. Waar staan welke regels?

Inburgeren. Reglement Inburgerings examen. Waar staan welke regels? Inburgeren Reglement Inburgerings examen U gaat inburgeringsexamen doen. In deze brochure leest u de regels voor de examens. U leest welke regels voor u gelden. En welke examens er zijn. Ook leest u wat

Nadere informatie

Cinses Praktijkbegeleider-diploma

Cinses Praktijkbegeleider-diploma Examenreglement Cinses Praktijkbegeleider-diploma Diploma Het door Cinses afgegeven Cinses Praktijkbegeleider-diploma. Cesuur De slaaggrens bij de beoordeling van een toets. De hoogste toetsscore voor

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU

EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU EXAMENREGELS ATEX NEN 3140 VP & VOP VCA- Basis, VCA- VOL en VIL- VCU Page 1 of 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Annulering...3 2. Legitimatiebewijs...3 3. Aanvang Examen...3 4. Te laat komen...4 5.

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

2F TAKEN SPECIFICATIE EN KENMERKEN week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 Neemt deel aan discussie en overleg

2F TAKEN SPECIFICATIE EN KENMERKEN week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 Neemt deel aan discussie en overleg 2F TAKEN SPECIFICATIE EN KENMERKEN week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6 week 7 week 8 week 9 week 10 Neemt deel aan discussie en overleg Gesprekken Kan eenvoudige gesprekken voeren over alledaagse

Nadere informatie

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A naam opleiding e-mail 2 INHOUD DEEL A Algemene informatie 1 Startpagina... 3 2 Hoe je leert bij het Talencentrum... 4 3 Examen doen in het Talencentrum....5 4 Dyslexie?...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Voortgangsregeling Schooljaar 2015 2016

Voortgangsregeling Schooljaar 2015 2016 Voortgangsregeling Schooljaar 2015 2016 MOH15A,B,C,O,P (Manager Ondernemer Horeca niveau 4: leerjaar 1) Deze klassen zijn 6 perioden op school (2 perioden stage= 10 weken) het lopende schooljaar met een

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Staatsexamens. De IB-Groep komt je tegemoet. Het examen Aanmelden Kosten. Wat is het NT2-examen?

Staatsexamens. De IB-Groep komt je tegemoet. Het examen Aanmelden Kosten. Wat is het NT2-examen? Staatsexamens Nederlands als tweede taal Als het Nederlands niet uw moedertaal is en u wilt laten zien dat u deze taal goed beheerst, kunt u het NT2-examen doen. NT2 betekent: Nederlands als tweede taal.

Nadere informatie

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen

Handboek Opleidingen 2004 Hoofdstuk 20. 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A. 1. Algemene bepalingen 1.1 Algemeen opleidings- en examenprogramma instructeur A 1. Algemene bepalingen 1.1 Doel van de opleiding Het doel van de opleiding is de cursist voor te bereiden op het instructie geven aan beginnende

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Staatsexamen Nederlands als tweede taal. Wat is het NT2-examen?

Staatsexamen Nederlands als tweede taal. Wat is het NT2-examen? Staatsexamen Nederlands als tweede taal Als het Nederlands niet uw moedertaal is en u wilt laten zien dat u deze taal goed beheerst, kunt u het NT2-examen doen. NT2 betekent: Nederlands als tweede taal.

Nadere informatie

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING In dit Examenreglement wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder: De Algemene Voorwaarden van SVH.

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING In dit Examenreglement wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder: De Algemene Voorwaarden van SVH. Examenreglement SVH Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING In dit Examenreglement wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Commissie van Beroep

Nadere informatie

Onder de loep: het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het vmbo landbouw-breed 2010 en 2011

Onder de loep: het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het vmbo landbouw-breed 2010 en 2011 Onder de loep: het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) voor het vmbo landbouw-breed 2010 en 2011 Sinds de invoering van het cspe voor het vmbo rijst steeds vaker de vraag: wat zijn nu eigenlijk

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE Start 24 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen met levenservaring en/of werkervaring in een andere sector die zich

Nadere informatie

Inzicht in examinering Beveiliger (beroepsgerichte kwalificatiestructuur)

Inzicht in examinering Beveiliger (beroepsgerichte kwalificatiestructuur) Over de SVPB De SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties) bevordert de vakbekwaamheid van (toekomstige) werknemers in de particuliere beveiligingsorganisaties. We doen dat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken Ingangsdatum 1 april 2012

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken Ingangsdatum 1 april 2012 werken met een verreiker voor heffen en hoogwerken Ingangsdatum 1 april 2012 SSVV revisie oktober 2012 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de, op www.vcaexamenbank.nl,

Nadere informatie

Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011

Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011 Servicedocument Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

CURSISTENHANDLEIDING FIT!VAK FITNESSTRAINER B PERSONAL TRAINER NIVEAU

CURSISTENHANDLEIDING FIT!VAK FITNESSTRAINER B PERSONAL TRAINER NIVEAU CURSISTENHANDLEIDING FIT!VAK FITNESSTRAINER B PERSONAL TRAINER NIVEAU 4 INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Geertruidenberg, oktober 2015 CURSISTENHANDLEIDING FITNESSTRAINER-B Opleidingen 2000

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT F-GASSEN

EXAMENREGLEMENT F-GASSEN 27-08-201 1 / 1 Examenreglement F-gassen (her-)examens van de STEK Exameninstelling zoals bedoeld in art 9 lid 2 van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties INHOUD

Nadere informatie

Het examen bij de vakopleiding train de trainer

Het examen bij de vakopleiding train de trainer Het examen bij de vakopleiding train de trainer Als je klaar bent met de vakopleiding train de trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt er dus apart

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen (< 10 tonmeter) Ingangsdatum 23 juni 2014

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen (< 10 tonmeter) Ingangsdatum 23 juni 2014 werken met een starre verreiker voor heffen en hijsen (< 10 tonmeter) Ingangsdatum 23 juni 2014 SSVV versie 1.1 augustus 2015 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de door

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN lad 1 van 9 REGLEMENT tevens inhoudende het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN PREAMBULE Door de Stichting Opleiding Medewerkers

Nadere informatie

Inburgeren Examen doen

Inburgeren Examen doen Inburgeren Examen doen Examen doen voor inburgering Gaat u het inburgeringsexamen doen? In deze folder leest u hoe u het inburgeringsexamen kunt doen. U leest welke examenonderdelen er zijn en waar u de

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Staatsexamen Nederlands als tweede taal

Staatsexamen Nederlands als tweede taal Staatsexamen Nederlands als tweede taal Als het Nederlands niet uw moedertaal is en u wilt laten zien dat u deze taal goed beheerst, kunt u het NT2-examen doen. NT2 betekent: Nederlands als tweede taal.

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van het rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 9 1. ALGEMEEN ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Nederlands Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV

REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV REGLEMENT VOOR HET EXAMEN AFDELINGSHELPER VAN DE AFDELING NOORD BRABANT DER KNPV 1.INLEIDING Eenieder die aan de onder punt 2 vermelde voorwaarden voldoet kan Afdelingshelper van de Afdeling Noord - Brabant

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN. Bedrijfsexamen

Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN. Bedrijfsexamen Examenomschrijving Inspectie van elektrische installaties volgens ATEX-ADN Bedrijfsexamen Stichting algemene basisvaardigheden Deze examenomschrijving is goedgekeurd door het bestuur van SABV d.d. SABV,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN

EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN EXAMENREGLEMENT CERTOPLAN Voor deelname aan VCA examens en het verkrijgen van VCA diploma s CertoPlan B.V. Postbus 341 2800 AH GOUDA Groningenweg 10 2803 PV GOUDA Telefoon (0182) 82 04 80 Telefax (0182)

Nadere informatie

geboortedatum geslacht kandidaatsnummer examenplaats opleidersnummer loc. voor de categorie aanvraagdatum volgnummer

geboortedatum geslacht kandidaatsnummer examenplaats opleidersnummer loc. voor de categorie aanvraagdatum volgnummer afgelegd door Uitslagformulier geboren te geboortedatum geslacht kandidaatsnummer examenplaats opleidersnummer loc. voor de categorie aanvraagdatum volgnummer examendatum examentijd wijziging examendatum

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Studiehandleiding. Basiskennis boekhouden (BKB)

Studiehandleiding. Basiskennis boekhouden (BKB) Studiehandleiding Basiskennis boekhouden (BKB) Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk voorjaar 2008 2 e druk september 2010 3 e druk december 2012 001204616 2012, NTI bv, Leiden Alle rechten

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING In dit Examenreglement wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder: Algemene Voorwaarden:

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING In dit Examenreglement wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Examenreglement SVH Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING In dit Examenreglement wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Bewijs van afgifte:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave Examenreglement EPBD Inhoudsopgave 1 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07 Klachten,

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie