Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester"

Transcriptie

1 Kandidateninformatieboekje SVH Leermeester

2 SVH heeft bij het samenstellen van deze uitgave de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten dat er eventueel onjuistheden of (zet)fouten in voorkomen. SVH stelt zich, evenals auteurs en drukker, niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van acties die zijn genomen op basis van deze uitgave. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale bewerking of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission from the publisher. SVH, Zoetermeer 2014

3 Inleiding U gaat één of meerdere examens afleggen die leiden tot het diploma SVH Leermeester. Het examen SVH Leermeester bestaat uit drie examenonderdelen: Theorie, Coachen en Begeleiden, en Portfolio. Het Profiel Praktijkopleider is de basis voor het examen SVH Leermeester. Dit profiel vindt u op of Voor het behalen van het diploma SVH Leermeester dienen alle drie de examens SVH Leermeester door de kandidaat behaald te worden. Het is niet mogelijk het diploma SVH Leermeester te behalen door 60% van het totaal aantal punten te behalen. Voor elk examen geldt een cesuur (zak- /slaaggrens) waaraan voldaan moet worden voordat de kandidaat kan slagen voor het examen. Dit boekje geeft u informatie over de examenonderdelen. Vanwege de leesbaarheid verwijzen wij naar de leermeester met hij en hem. Uiteraard dient u dit te lezen als hij/zij en hem/haar. Wij wensen u veel succes met het voorbereiden van uw examen(s)! 2

4 Exameninformatie Aanmelden examen Wanneer u zonder cursus wilt deelnemen aan het examen SVH Leermeester dient u uzelf in te schrijven via onze website U dient zich voor elk examenonderdeel apart in te schrijven. Voor een examen dat aansluitend aan een cursus plaatsvindt (hierna te noemen projectexamen), zal het opleidingsinstituut u aanmelden. Aanmelden voor een herexamen Indien u één of meerdere examens wilt herkansen dient u uzelf in te schrijven. Inschrijven is per examen. Aanmelden voor het herexamen kan via Een aantal opleidingsinstituten biedt hun eigen cursisten de mogelijkheid voor een herkansing. De inschrijving verloopt dan via het opleidingsinstituut waar u de cursus heeft gevolgd. Informeer hiervoor bij uw opleider. Herkansing examen SVH Leermeester Portfolio Indien u alleen voor het examen SVH Leermeester Portfolio een herkansing heeft, hoeft u niet naar Zoetermeer te komen. De examendatum waar u voor inschrijft, is de uiterste datum dat uw portfolio in het bezit moet zijn van SVH. U stuurt uw portfolio als digitale versie (PDF) met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs naar: t.a.v. examen SVH Leermeester Portfolio [datum examen] Examenlocatie SVH organiseert een aantal malen per jaar het examen SVH Leermeester in Zoetermeer. De data waarop de examens worden afgenomen vindt u op Projectexamens vinden plaats aansluitend aan de cursus. De examenlocatie wordt in overleg met het opleidingsinstituut bepaald. Legitimatie en organisatie Voor het begin van het examen moet u zich legitimeren bij de examenleider. Dit kan alleen met de volgende documenten: Paspoort; Europees identiteitskaart; Nederlands reisdocument voor vluchtelingen; Nederlands reisdocument voor vreemdelingen; Verblijfsdocumenten en W-documenten; Nederlands rijbewijs. Van al deze identiteitsbewijzen mag de geldigheidsduur niet zijn verlopen. Kent een document naast een geldigheidsduur ook een vernieuwen-voor-datum, dan bepaalt deze laatstgenoemde datum de geldigheid. Wanneer u zich niet op de voorgeschreven wijze kunt identificeren, wordt u niet tot het examen toegelaten. 3

5 Tijdsplanning projectexamen (aansluitend op cursus) Activiteit Kandidaten aanwezig op examenlocatie Legitimatie kandidaten plus inname portfolio s Start examen Coachen en Begeleiden Start examen Theorie Einde examen Tijd 12:00 uur 12:30 uur 13:00 uur Nadat alle kandidaten het examen Coachen en Begeleiden hebben afgelegd Streeftijd uiterlijk 18:00 uur Om de 30 minuten worden er twee kandidaten naar binnen geroepen. Vanaf dat moment hebben de overige kandidaten nog ongeveer 30 minuten om eventueel de wachtruimte te verlaten om te lunchen, te roken et cetera. De examinator zal naast de kandidaten waarvan het examen wordt afgenomen, ook kandidaten naar binnen roepen die de rol van leerling vervullen. Als alle kandidaten het examen Coachen en Begeleiden hebben afgelegd, zal - indien nodig - de examenleider de kandidaten vragen om te helpen de examenzaal klaar te zetten voor het examen SVH Leermeester Theorie. Dit examen duurt 40 minuten. De kandidaten die eerder klaar zijn met hun examen moeten wachten tot alle andere kandidaten klaar zijn of tot de 40 minuten zijn verstreken. De verwachte eindtijd van de examendag is afhankelijk van het aantal kandidaten. De streeftijd is uiterlijk 18:00 uur. Tijdsplanning examen in Zoetermeer (direct via SVH) Activiteiten Kandidaten aanwezig op examenlocatie Legitimatie kandidaten plus inname portfolio s Start examen Coachen en Begeleiden Start examen Theorie Tijd U dient een half uur voor de op uw examenoproep vermelde examentijd aanwezig te zijn. Direct na aankomst op de examenlocatie Zie de op uw oproep vermelde examentijd Zie de op uw oproep vermelde examentijd De kandidaat wordt naar binnen geroepen op het tijdstip dat is aangegeven op de oproep. SVH zal een leerling verzorgen voor het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden. Op de examenlocatie aanwezig materialen/voorzieningen Op de examenlocatie zijn de volgende materialen en voorzieningen aanwezig: een tafel op werkhoogte voor de manuele vaardigheden (120 h x 80 b); een tafel op gewone hoogte voor de communicatieve vaardigheden (80 h x 80 b) met twee stoelen; een tafel met drie stoelen voor examinator, kandidaat en leerling; twee emmers (een voor vloeibaar afval en een met koud water); afvalcontainer; keukendoeken. Overige materialen en/of ingrediënten worden door de kandidaat in tweevoud zelf meegenomen. Voor het examen SVH Leermeester Theorie is een vaste tijd ingepland door SVH, zorg dat u een half uur van tevoren aanwezig bent (zie examenoproep van SVH). Dit examen duurt 40 minuten. De kandidaten die eerder klaar zijn, moeten wachten tot de 40 minuten zijn verstreken. 4

6 Uitslag examen De Examencommissie stelt, conform het examenreglement, de normen voor slagen vast voor de examens SVH Leermeester. Uiterlijk tien werkdagen na de examendag ontvangt u schriftelijk de uitslag van de door u afgelegde examens. Wanneer u examen doet via een opleider, worden de uitslagen na uiterlijk tien werkdagen naar de opleider verstuurd. Als u in één keer slaagt voor alle drie de examens, ontvangt u direct het diploma SVH Leermeester en de SVH Leermeesterspeld. Bent u niet in één keer voor alle examens geslaagd, dan ontvangt u een SVH-uitslagbrief. Zodra u de drie examenonderdelen behaald heeft, worden het diploma SVH Leermeester en de SVH Leermeesterspeld aan u toegestuurd. 5

7 Exameneisen SVH Leermeester Theorie De kandidaat krijgt 40 minuten de tijd om 30 meerkeuzevragen te beantwoorden. Bij elke meerkeuzevraag heeft de kandidaat drie keuzemogelijkheden. Beoordelingspunten Kennis van en inzicht in het Profiel Praktijkopleider (Kerntaak 1 en 2) Kennis algemeen leermeesterschap. Cesuur De kandidaat dient 22 vragen of meer juist te beantwoorden om te slagen voor het examen SVH Leermeester Theorie. De kandidaat hoeft niet, voor elk werkproces in het examen SVH Leermeester Theorie minimaal één punt te behalen. Dit is bij de examens SVH Leermeester Coachen en Begeleiden en SVH Leermeester Portfolio wel het geval. 6

8 Exameneisen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden Algemeen Tijdens het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden wordt getoetst of de kandidaat het gedrag laat zien dat hoort bij het coachen en begeleiden van een leerling. De kandidaat leert een ongeoefende leerling een manuele of communicatieve vaardigheid aan. Voor het examen geeft u aan de examenleider door welke manuele of communicatieve vaardigheid u de leerling wilt aanleren. De examenleider geeft dit door aan de betreffende examinator. Het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden duurt 30 minuten. Let op: sterk ruikende grondstoffen zoals: vis, schaal- en schelpdieren, ui, prei of knoflook zijn niet toegestaan. Gas en vuur zijn verboden. Wanneer u zich meldt bij de examenleider zal hij of zij beoordelen of uw voorbereiding (die u mondeling toelicht) aan de voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is zal de examenleider aangeven wat u moet aanpassen, zodat u alsnog het examen kunt afleggen. Beoordelingspunten In het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden zijn werkproces 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.6 opgenomen. De kandidaat wordt getoetst op de onderstaande onderdelen. Bij elk onderdeel is het werkproces aangegeven waaraan het onderdeel gekoppeld is. Voorbereiding 1 punt [2.1] De kandidaat is in staat om een goede voorbereiding te treffen die compleet aansluit bij zijn instructie. Daarnaast dienen alle materialen die de kandidaat wil gebruiken in tweevoud te worden klaargezet. Voorkennis 2 punten [1.3] De kandidaat controleert de voorkennis van de leerling over de te leren vaardigheid/taak. [1.3] De kandidaat gebruikt verschillende soorten vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de voorkennis. Uitleg 8 punten [1.3] De kandidaat geeft aan wat het leerdoel is. Dit leerdoel wordt SMART geformuleerd. [2.1] De kandidaat plaatst de vaardigheid/taak in een context. [2.1] Indien het een manuele vaardigheid/taak betreft, bespreekt de kandidaat de volgende onderdelen: - materiaal; - grondstof; - hygiëne; - veiligheid; - ergonomie; - economie. [2.1] Indien het een communicatieve vaardigheid/taak betreft, bespreekt de kandidaat de volgende onderdelen: - gewenst gedrag; - procedure; - materiaal; - ergonomie. [2.1] Indien het een manuele vaardigheid/taak betreft, geeft de kandidaat aan de hand van het vier stappenplan een duidelijke uitleg over de te leren (manuele) vaardigheid/taak. 7

9 [2.1] Indien het een communicatieve vaardigheid/taak betreft, geeft de kandidaat aan de hand van een rollenspel een duidelijke uitleg over de te leren (communicatieve) vaardigheid/taak. Daarbij worden minimaal de volgende onderdelen opgenomen - uitleg waarom gebruik wordt gemaakt van het rollenspel en welke methodiek; - beschrijving van de situatie en personages; - rollen verdelen; - het rollenspel wordt minimaal tweemaal uitgevoerd. [2.1] De kandidaat geeft tijdens de uitleg de leerling de ruimte om vragen te stellen en moedigt het stellen van vragen door de leerling aan. [2.1] De kandidaat controleert of de leerling zijn uitleg heeft begrepen door hem te vragen wat het leerdoel is en wat hij daarnaast nog meer heeft geleerd van de uitleg. Begeleiden 4 punten [2.1] De kandidaat laat na zijn uitleg de leerling de vaardigheid uitvoeren. [2.2] De kandidaat speelt in op het gedrag van de leerling. [2.1] De kandidaat geeft tijdens de begeleiding de leerling de ruimte om vragen te stellen en moedigt het stellen van vragen door de leerling aan. [2.4] De kandidaat laat de leerling evalueren of het gewenste leerdoel is bereikt. Daarbij laat de kandidaat de leerling: - de door hem uitgevoerde vaardigheid/taak beschrijven; - beschrijven wat er tijdens de uitvoering goed of niet goed ging; - aangeven waarom hij van mening is waarom het leerdoel wel of niet behaald is. Feedback 4 punten [2.4] De kandidaat laat de leerling weten of het leerdoel bereikt is. [2.3] De kandidaat omschrijft wat hij heeft waargenomen. [2.4] De kandidaat bespreekt de positieve punten en de verbeterpunten met de leerling. [2.3] De kandidaat controleert of de leerling zijn feedback heeft begrepen door de leerling zijn zojuist gegeven feedback te laten herhalen. Analyseren 4 punten [1.6] De kandidaat legt aan de examinator uit of het leerdoel van de leerling is behaald en geeft daarvoor een onderbouwing. Deze uitleg dient overeen te komen met de feedback aan de leerling. [2.2] De kandidaat analyseert het gedrag van de leerling en de reactie van hemzelf op dit gedrag. [2.6] De kandidaat noemt uit het praktijkexamen één onderdeel dat goed ging in zijn eigen handelen/gedrag of één onderdeel dat verbeterd kan worden en geeft daarbij een onderbouwing. Taalniveau kritisch De kandidaat kan zich mondeling minimaal uitdrukken op F2-niveau (Meijerink). U vindt hierover meer informatie in de bijlage. Cesuur De kandidaat dient 14 of meer punten te behalen voor het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden om te slagen voor het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden. Van de behaalde punten uit het examen SVH Leermeester Coachen en Begeleiden dient minimaal één punt afkomstig te zijn uit elk van de volgende werkprocessen: 1.3, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.6. Daarnaast dient de kritische exameneis behaald te zijn. 8

10 Exameneisen SVH Leermeester Portfolio Algemeen Het portfolio mag maximaal zestien pagina s (A4) bevatten, enkelzijdig bedrukt, lettertype Arial grootte 10 pt. Op het voorblad van het portfolio vermeldt u uw volledige naam, geboortedatum, adres, bedrijfsnaam en de datum van het examen. Het portfolio levert u als digitale versie (PDF) in bij SVH. De digitale versie dient uiterlijk op de dag van het examen in het bezit te zijn van SVH. De digitale versie stuurt u naar: t.a.v. examen SVH leermeester portfolio [datum examen] Bij het uitwerken van het onderdeel Planning in het portfolio is het mogelijk dat een leerling een kortere periode stage loopt, in plaats van een stageperiode van zes maanden of een jaar. Wanneer er sprake is van een stageperiode van enkele weken, dan geeft u dit duidelijk aan in uw portfolio en motiveert u hoe de planning qua opzet en inhoud aansluit op de duur van de stageperiode van de leerling. In het examen SVH Leermeester Portfolio zal de kandidaat getoetst worden op werkproces 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.5 en 2.6. Hieronder is een blauwdruk uitgewerkt met onderdelen die in het portfolio moeten terugkomen. Bij elk onderdeel is het werkproces aangegeven waaraan het onderdeel gekoppeld is. Cesuur De kandidaat dient 19 of meer punten te behalen voor het examen SVH Leermeester Portfolio om te slagen voor het examen SVH Leermeester Portfolio. Van de behaalde punten uit het examen SVH Leermeester Portfolio dient minimaal één punt afkomstig te zijn uit elk van de volgende werkprocessen: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.5 en 2.6. Daarnaast dienen de kritische exameneisen behaald te zijn. 9

11 Portfolio SVH Leermeester afbeelding Naam: Geboortedatum: Bedrijf: Datum examen: [naam kandidaat] [geboortedatum kandidaat] [ kandidaat] [bedrijf waar kandidaat werkt] [datum van het examen] 10

12 1. Een selectiegesprek voeren Voorstellen leerbedrijf 3 punten Algemene bedrijfsgegevens Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Website: Gegevens contactpersoon leerbedrijf Naam: Telefoonnummer: Bedrijfsomschrijving [1.1] Geef een beschrijving van het leerbedrijf waardoor de leerling een duidelijk beeld van uw leerbedrijf kan krijgen. Het bijvoegen van een organigram is toegestaan, maar niet verplicht. Doel van het opleiden [1.1] Geef aan waarom het leerbedrijf ervoor heeft gekozen om leerlingen op te leiden. Leerlingprofiel 9 punten Uitstroomrichting [1.1] Vul hieronder de gegevens in voor het uitstroomprofiel waarvoor u opleidt. Uitstroomprofiel: [bijv. gastheer] Opleidingsniveau: [niveau 1, 2, 3 of 4] Leerjaar: [leerjaar 1, 2, 3 of 4] Leerweg: [indien van toepassing, bijv. BBL of BOL] Startniveau kennis leerling [1.1] Noem de (eventuele) vooropleiding en (eventuele) werkervaring of specifieke kennis die de leerling nodig heeft om bij uw bedrijf de BPV-periode te beginnen. Wanneer deze niet nodig zijn, geeft u dat aan en legt u uit waarom. Startniveau vaardigheden leerling [1.1] Geef een beschrijving van het gewenst startniveau van de leerling op het gebied van vaardigheden. Hierbij dient u drie vaktechnische vaardigheden, drie beroepsvaardigheden, twee sociale vaardigheden en één persoonlijk kenmerk te noemen waarover de leerling moet beschikken. Wanneer u heeft gekozen voor het begeleiden van een leerling van niveau 1, vul dan vaardigheden in van een zeer eenvoudig niveau. 11

13 Vaktechnische vaardigheden Beroepsvaardigheden Sociale vaardigheden Persoonlijk kenmerk 1. Eindniveau vaardigheden leerling [1.1] Geef het gewenste eindniveau van de leerling aan op het gebied van vaardigheden aan het einde van de BPV-periode. Hierbij dient u minimaal twee vaktechnische vaardigheden en twee beroepsvaardigheden te noemen. De genoemde vaardigheden bij het eindniveau mogen overeenkomen met het startniveau, mits een duidelijke niveaubeschrijving wordt toegevoegd waar het verschil in niveaus naar voren komt. Vaktechnische vaardigheden Beroepsvaardigheden Uitslag selectiegesprek negatief [1.1] Indien u naar aanleiding van het selectiegesprek de kandidaat niet wilt aannemen, dan dient u hem daarvan op de hoogte te brengen. Stel een bericht op waarin u de kandidaat afwijst. In dit bericht dient u het volgende te noemen: dat de leerling is afgewezen; minimaal twee argumenten waarom de leerling wordt afgewezen. Hierbij heeft minimaal één argument betrekking op het startniveau van de vaardigheden van de leerling; de leerling bedanken voor zijn tijd/interesse. Uitslag selectiegesprek positief [1.1] Indien u naar aanleiding van het selectiegesprek de kandidaat wilt aannemen, dan dient u hem daarvan op de hoogte te brengen. Stel een bericht op waarin u de kandidaat aanneemt. In dit bericht dient u het volgende te noemen: dat de leerling is aangenomen; minimaal twee argumenten waarom de leerling wordt aangenomen. Hierbij heeft minimaal één argument betrekking op het startniveau van de vaardigheden van de leerling; de eerste dag noemen dat de leerling kan beginnen met werken. 12

14 2. Een leeractiviteit inplannen 4 punten Leerdoel bepalen [1.4] Noem een leerdoel van de leerling. Dit leerdoel is SMART geformuleerd. Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt voor een kandidaat. Uw uitwerking zal betrekking hebben op uw leerling. Specifiek: Meetbaar: Acceptabel: Realistisch: Tijdsgebonden: De kandidaat kan het vier stappenplan, zoals beschreven in de Syllabus SVH Leermeester, op de juiste manier toepassen bij het aanleren van een vaardigheid aan een leerling. De kandidaat leert de leerling een vaardigheid waarbij hij eerst de vaardigheid voordoet op bedrijfssnelheid, vervolgens de vaardigheid stap voor stap voor doet, daarna de vaardigheid uitvoert samen met de leerling en bij de laatste stap de leerling de vaardigheid zelfstandig laat uitvoeren. Het aanleren van een vaardigheid aan een leerling met behulp van het vier stappen plan is een geaccepteerde methode. Het leerdoel is realistisch, omdat de kandidaat voldoende tijd en mogelijkheden krijgt om het leerdoel te oefenen. De kandidaat krijgt twee weken de tijd om het leerdoel te behalen. Zijn opleider zal hier op toezien. Leeractiviteit bepalen [1.4] Beschrijf een leeractiviteit waarmee het leerdoel behaald kan worden en uitvoerbaar is in het leerbedrijf. Aansluiten bij de wensen en/of capaciteiten leerling [1.4] Beschrijf hoe de leeractiviteit aansluit bij de wensen en/of capaciteiten van de leerling. Bij wensen kunt u denken aan: vaardigheden die de leerling graag wilt leren, manier waarop de leerling graag wilt werken, ervaring die de leerling wilt op doen, etc. Bij capaciteiten kunt kijken naar de capaciteiten van de leerling die hij goed kan inzetten bij deze leeractiviteit. 3. Een planning opstellen 13 punten Inwerkprogramma [1.2] Maak een logisch inwerkprogramma voor de leerling. Het inwerkprogramma is uitgewerkt per dag en duurt tussen de vijf en veertien dagen. In het inwerkprogramma dient een rondleiding en een introductiegesprek te zijn opgenomen met daarbij een beschrijving. Daarnaast moeten de volgende onderdelen zijn opgenomen in het inwerkprogramma: weeknummer; dag (maandag, dinsdag, etc.); datum; activiteit; wie er bij de activiteit betrokken zijn (leerling, leermeester, etc.); omschrijving van de activiteit. 13

15 Voorbeeld Week Dag Datum Activiteit Wie Omschrijving 1 ma Uitleggen regels en voorstellen Leermeester en leerling voorstellen aan collega s. 1 di Rondleiding Leermeester en leerling 1 wo Welkom heten 1 do Bediening kassa Dennis en leerling Ellen en leerling Uitleggen van de huisregels, bedrijfsprocessen en procedures, en De leerling krijgt rondleiding door de keuken en wordt verteld waar het materiaal staat. De leerling krijgt uitleg over het welkom heten van gasten. De leerling krijg uitleg over het bedienen van de kassa. Huisregels [1.2] Noem drie huisregels die specifiek van toepassing zijn in uw leerbedrijf. Regels die bij wet verboden zijn vallen hier niet onder Ziekmelden [1.2] Beschrijf de procedure die gevolgd wordt wanneer een leerling ziek is. Afwezig [1.2] Beschrijf de procedure die gevolgd wordt wanneer een leerling een dag heeft gemist. Opleidingsfase [1.5] Maak een logische planning voor de BPV-periode die volgt na de inwerkperiode. Deze plannen zijn uitgewerkt per week en de volgende onderdelen dienen te zijn opgenomen: weeknummer; activiteit; wie er bij de activiteit betrokken zijn (leerling, leermeester, etc.); omschrijving van de activiteit. [1.5] Daarnaast dienen in de opleidingsfase de volgende activiteiten te zijn opgenomen: functioneringsgesprekken; beoordelingsmomenten (vaktechniek, beroepsvaardigheden en algemeen functioneren); contactmoment(en) met de onderwijsinstelling van de leerling; vakanties; interne/externe activiteit voor de leerling; inhaalmoment voor de leerling; taken uit het werkboek; de eventuele (eind)opdracht vanuit de onderwijsinstelling van de leerling; exitgesprek. Overleg met de leerling over de planning [1.5] Beschrijf hoe in overleg met de leerling de planning tot stand is gekomen. Beschrijf daarbij welke onderdelen u besproken heeft met de leerling en op welke manier de leerling betrokken is geweest bij het maken van de planning. 14

16 Deze opdracht zal moeilijk te beantwoorden zijn wanneer u geen leerling begeleid. Beschrijf dan op welke manier u de leerling zou willen betrekken bij het maken van de planning en welke onderdelen u met hem bespreekt. 3. Zich blijven ontwikkelen 3 punten Zich blijven ontwikkelen [2.6] Noem twee competenties uit de lijst ideale leermeester waarover u beschikt. Deze lijst is te vinden in de Syllabus SVH Leermeester. Geef bij beide competenties een concreet voorbeeld waaruit blijkt dat u over deze competenties beschikt. [2.5] Noem twee competenties uit de lijst ideale leermeester die u verder wilt ontwikkelen. Deze lijst is te vinden in de Syllabus SVH Leermeester. Geef aan waarom u juist deze competenties verder wilt ontwikkelen. [2.6] U heeft twee competenties genoemd die u verder wilt ontwikkelen. Beschrijf twee activiteiten waarmee u deze competenties verder wilt ontwikkelen. 5. Overige eisen kritisch Taalniveau De kandidaat kan zich schriftelijk minimaal uitdrukken op F2-niveau (Meijerink). U vindt hierover meer informatie in de bijlage. Authenticiteit De kandidaat levert een authentiek portfolio in. Indien van twee of meer kandidaten de portfolio s in grote mate overeenkomen (plagiaat), worden de betreffende kandidaten afgewezen voor dit examen. De uitwerking van het portfolio mag op basis van inhoud hetzelfde zijn, zolang deze in eigen bewoording is geschreven. Bij kandidaten die in hetzelfde bedrijf werken, mag de bedrijfsomschrijving hetzelfde zijn. SVH adviseert kandidaten die in hetzelfde leerbedrijf werken, verschillende uitstroomprofielen te kiezen in hun portfolio. Bij kandidaten waarbij het uitstroomprofiel geheel overeenkomt, zowel leerweg, uitstroomprofiel, opleidingsniveau en leerjaar, mogen in het portfolio ook de onderdelen startniveau vaardigheden en eindniveau vaardigheden hetzelfde zijn. Voorblad Het voorblad van het portfolio dient de volgende gegevens te bevatten: volledige naam kandidaat; geboortedatum; adres; bedrijfsnaam; datum examen; (eventueel) afbeelding van het leerbedrijf. 15

17 Bijlage Taalniveau 2F (methode Meijerink) Mondelinge vaardigheid Gespreksvaardigheid Luisteren Spreekvaardigheid Kan luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de persoonlijke leefwereld of die verder van deze leefwereld af staan. Kan gesprekken voeren over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit dagelijks leven, werk en opleiding. Kan uiting geven aan persoonlijke meningen, kan informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen en gevoelens onder woorden brengen. Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen uit het alledaagse leven of interessegebied. Leesvaardigheid Zakelijke teksten Kan teksten lezen over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de lezer en over onderwerpen die verder van de lezer afstaan. Fictionele en literaire teksten Kan eenvoudige adolescentenliteratuur en zeer eenvoudige volwassenenliteratuur belevend en herkennend lezen. Schrijfvaardigheid Schrijven Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen binnen school, werk en maatschappij. Bron: SLO-rapport over de drempels van taal 16

18

Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten

Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten Examen SVH Leermeester Informatie kandidaten Div Sup W003-03 2 INHOUDSOPGAVE Exameninformatie... 3 Instructies examens SVH Leermeester... 4 Examen SVH Coachen en begeleiden... 5 Beoordelingsformulier examen

Nadere informatie

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer Ict

Cluster: Techniek 2. Afdeling: ICT-Lyceum. Opleiding: Medewerker Beheer Ict Werkboek Beroepspraktijkvorming Cluster: Techniek 2 Afdeling: ICT-Lyceum Opleiding: Medewerker Beheer Ict Copyright Drenthe College Cluster Techniek 2 Postbus 173 7800 AD Emmen Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT

EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT EXAMENREGLEMENT Copyright SIR 2014 5 e druk, maart 2014 inclusief herziening 1, oktober 2014 Dit examenreglement is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De betrokkenen kunnen echter geen aansprakelijkheid

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek

Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars. Opdrachtenboek Praktijktoets Persoonscertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars Opdrachtenboek Inhoud Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 1 Algemene informatie praktijktoets persoonscertificaat Beheerders van

Nadere informatie

Handleiding stage mbo niveau 4, SRH2

Handleiding stage mbo niveau 4, SRH2 andleiding stage mbo niveau 4, SR2 nr: M.S.STS.1.0 2009 hogeschool hospitality en toerisme. andleiding stage mbo niveau 4, SR2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Inhoud Belangrijke attentiepunten

Inhoud Belangrijke attentiepunten Inhoud Draaiboek Competentiegerichte Proeve van Bekwaamheid (CGO) Kwalificatiedossier Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom Autoschadetechnicus niveau 3 crebo 95042 Toetsvorm Proeve van bekwaamheid

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Basisdocument scriptie

Basisdocument scriptie HOFAM en Treasury Management Basisdocument scriptie Van plan van aanpak t/m het mondeling examen **** 3/6/2012 blz. 1 Hoofdstuk 1. Algemeen INHOUDSOPGAVE 1.1. Begripsbepalingen blz. 3 1.2. Samenvatting

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL

STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK STUDIEGIDS - OPLEIDINGSDEEL PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS PODIUM & RIGGING NIV 4 (CREBO 95716) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS LICHT NIV 4 (CREBO 95715) PODIUM EN EVENEMENTENTECHNICUS

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Examendossier. NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Werktuigbouwkunde Crebo 94421 BEGELEIDERSVERSIE

Examendossier. NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Werktuigbouwkunde Crebo 94421 BEGELEIDERSVERSIE Examendossier NIVEAU 4 MIDDENKADER ENGINEERING Crebo 94421 BEGELEIDERSVERSIE NIVEAU 4 middenkader engineering Crebo 94421 3Examendossier kwalificerend Projectbegeleiders, Praktijkopleiders en Beoordelaars

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013

MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 MBO 1&2 Buitenpost Instroom 2012-2013 AOC Friesland MBO 1& 2 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING

BEROEPSPRAKTIJKVORMING BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische informatie Recreatie Frontoffice schooljaar 2014-2015 BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Procestechnologie Opleiding : Operator C mechanische variant Crebonummer : 90240 Opleidingscode : K1691 KBB : PMLF Niveau : 4 Leerweg : BBL Opleidingsduur :

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Applicatieontwikkelaar niveau 4 Leerweg BOL crebonummer 95311 Applicatieontwikkelaar versie 2014 MBO College Almere Locatie Louis Armstrongweg

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Frontofficemedewerker Opleiding Frontofficemanager Crebo 94072 Niveau 4 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Frontofficemedewerker Opleiding Frontofficemanager Crebo 94072 Niveau 4 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Frontofficemedewerker Opleiding Frontofficemanager Crebo 94072 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 1. Procedures Inhoudsopgave Handleiding EVC Traject 4 Erkennen Verworven Competenties 4 Inleiding 5 1. Onderdelen van EVC- traject 6 Het doel van EVC 6 De uitkomst van het EVC-traject 6 De stappen in het

Nadere informatie