Ledenvergadering. Agenda. Datum 1 juni 2011 Ontvangst vanaf uur. Locatie BuitenSporig Stationsplein CP Tiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenvergadering. Agenda. Datum 1 juni 2011 Ontvangst vanaf 16.30 uur. Locatie BuitenSporig Stationsplein 1 4001 CP Tiel 0344 623328."

Transcriptie

1 Ledenvergadering Agenda Datum 1 juni 2011 Ontvangst vanaf uur Aanvang uur Einde uur Locatie BuitenSporig Stationsplein CP Tiel Bijlage 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag vergadering 14 december Toelichting en stand van zaken activiteiten: a) Glasvezel b) Beveiliging bedrijventerreinen c) Duurzame Energie d) Revitalisering/herstructurering Latenstein 5. Jaarrekening Begroting OCT (Her)benoeming bestuursleden Rondvraag 9. Sluiting

2 Ledenvergadering Concept Verslag Aanwezig Zie toegevoegde presentielijst Datum 14 december 2010 Aanvang uur Einde uur Locatie Restaurant De Betuwe, Hoog Kellenseweg 7, Tiel 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Toelichting door de heer F. Van Es, directeur/bestuurder Zorgcentra Rivierenland. De heer Van Es geeft een toelichting op de plannen Beplanting van de geluidsmuur langs de A15. Hij legt uit dat de initiatiefnemers graag zien dat de betonschermen worden voorzien van worteldoek en hedra, dit is uitvoerbaar met een beperkt budget. Zij zijn volop bezig met het verkrijgen van middelen om dit uiteindelijk ook te kunnen uitvoeren. Inmiddels zijn een paar bedrijven en gemeente bereid gevonden een bijdrage te leveren maar er is nog een tekort. Een beroep wordt gedaan richting de ondernemers in de regio om een bijdrage te leveren aan een groener Tiel. Desgevraagd wordt door de heer Van Es aangegeven dat: Rijkswaterstaat niet structureel graffiti wil verwijderen tenzij het aanstootgevend is. Een subsidie aanvraag is uitgezet bij de provincie maar dat antwoord nog moet volgen. Twee offertes zijn aangevraagd en de geoffreerde bedragen zijn getoetst. De offerte van Flora Nova is op basis van sponsoringuitgangspunten opgebouwd. Een van de sprekers stelt voor om een mogelijke bijdrage vanuit de OCT in stemming te brengen. De voorzitter geeft aan dat dit een goed voorstel is maar dat het bestuur van mening is dat een bijdrage onmogelijk is omdat er geen middelen beschikbaar zijn. Voorgesteld wordt eerst de begroting te behandelen zodat de leden inzicht hebben in de financiële positie en op basis van die kennis een weloverwogen besluit kunnen nemen over dit initiatief. Aldus wordt besloten. Mededelingen: Organogram OCT en organogram geldstromen Het schema geldstromen Financiën Ondernemerscoöperatie Tiel evenals organogram OCT wordt uitgedeeld en vervolgens door de voorzitter toegelicht. SBBT heeft een financiële relatie met het Ondernemersfonds omdat het SBBT gesubsidieerd wordt vanuit het Ondernemersfonds. Coöperatie Medel heeft geen financiële relatie met OCT. Zowel SBBT alsook Coöperatie Medel nemen deel in het bestuur van het OCT maar duidelijk wordt dat het om zelfstandige ondernemersverenigingen gaat. Verder wordt stil gestaan bij de drie activiteitenpijlers van OCT. De organogrammen worden aan dit verslag toegevoegd, zodat de leden die niet aanwezig konden zijn ook inzicht verkrijgen in de activiteiten van OCT. Gemeld wordt dat de netwerkfunctie die de OCT heeft niet alleen Kellen, Latenstein en Westroyen aangaat maar ook daarbuiten. Voor eerder genoemde drie bedrijventerrein behartigt OCT ook de belangen. 3. Verslag vergadering 31 mei 2010 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

3 Ledenvergadering 4. Verantwoording SBBT 2009, 2010 en begroting 2011 De heer de Bruin krijgt het woord van de voorzitter. Hij geeft vervolgens een toelichting op de cijfers vanaf 2009, omdat vanaf dit jaar de SBBT gesubsidieerd wordt vanuit het Ondernemersfonds. De diverse posten worden toegelicht op basis van geld en inspanning om tot het behaalde resultaat te komen. De volgende punten worden specifiek benoemd: Op Westroyen is het glasvezel nog niet helemaal gereed vanwege de vorstperiode, zodra de vorst verdwenen is wordt het werk hervat. Kentekenregistratie is actief en staat in verbinding met Schiphol Rijk, signalering vindt direct plaats en actie wordt ondernomen. Dit wordt straks op meerdere plaatsen toegepast. Toezichtcentrale is bemand en surveillance is geregeld. Slagbomen worden regelmatig kapot gereden, op beelden is te zien dat enorm hard gereden wordt. Vanaf augustus tot en met begin december is het goed gegaan. Op de vraag of het verhaalbaar is wordt aangegeven dat wel nagegaan wordt of dat mogelijk is maar dat is een moeilijk proces. De slagbomen zijn wat lichter gemaakt waardoor alleen de boom eruit gereden wordt en niet de kast. Dat scheelt duizenden euro s aan kosten. Aanleg glasvezel slagboomeilanden is eenmalig. Op de vraag wat SBBT gaat doen met Aanleg camerabewaking Latenstein legt de heer De Bruin uit dat dit in twee fasen is opgeknipt en opgepakt wordt zodra de middelen beschikbaar zijn. De loze leidingen zijn reeds aanwezig. Voor fase 1 is reeds een offerte uitgebracht en daarvoor worden er 5 kentekenregistratiecamera s geplaatst bij de toegangswegen en in fase 2 wordt dit verder uitgedetailleerd. Op de vraag binnen welke termijn dit kan worden gerealiseerd wordt aangegeven dat dit afhankelijk is van het beschikbaar komen van ,--. Dit is mede afhankelijk of de toezichtruimte er komt, dan komt er geld beschikbaar en dat kan daarvoor beschikbaar worden gesteld. Ook is de ontwikkeling rondom Glasnet Tiel van belang omdat er eerst glasvezel aangelegd moet zijn alvorens dit alles aangelegd kan worden. Als glasvezel er ligt en een bedrag van ,-- beschikbaar komt, kan fase 1 wellicht begin 2011uitgerold worden. SBBT krijgt een nieuwe voorzitter omdat Gert Jan van Ingen aftreedt. Piet Verhoeks neemt de voorzittershamer over met ingang van 1 januari Op de vraag of de achter- en zijingangen van de bedrijventerreinen worden afgesloten wordt bevestigend geantwoord. Gemeld wordt dat men lang stil moet staan voor de bomen, dit heeft te maken met de snelheid van het gekozen systeem. Met meer middelen kan er een sneller systeem worden ingezet. Tot slot merkt de heer De Bruin op dat de huidige voorzieningen nu vijf jaar in werking zijn, niet alles is probleemloos verlopen, maar gemeld kan worden dat de criminaliteit met 75% is teruggedrongen. Daar waren de inspanningen ook op gericht. De voorzitter dankt de heer De Bruin voor zijn toelichting en in het bijzonder voor zijn inspanningen en die van het bestuur van SBBT. Voorts wenst hij de heer Verhoeks succes in zijn functie van voorzitter van de SBBT. 5. Stand van zaken glasvezel De heer Van Breugel geeft een toelichting op de stand van zaken en blikt even terug op het initiatief dat 1,5 jaar geleden tot stand is gekomen. Toen is besloten Glasnet Tiel BV op te richten. Het oorspronkelijke plan was om alle bedrijven, niet één uitgezonderd, te voorzien van glasvezel tot in het pand. Driekwart jaar geleden is vastgesteld dat dit plan te ambitieus was en is het bijgesteld. Thans zijn er 50 bedrijven die zich inmiddels hebben aangemeld en zijn de investeringsplannen ook bijgesteld, zodanig dat alleen de aangemelde bedrijven worden aangesloten. Wel behoort het tot de mogelijkheid dat latere aanmelders alsnog worden aangesloten. Alleen is dat voor het bedrijf dan kostbaarder omdat er dan per pand gegraven moet worden. Dat maakt het duurder. OCT heeft contact gezocht met Coöperatie Medel om de krachten te bundelen. Financieringstechnisch is deze samenwerking ook van groot belang voor OCT. Coöperatie Medel heeft 15 december 2010 de ALV en dan wordt duidelijk of deze ook positief beslist over de samenwerking. De Rabobank heeft haar toestemming al toegezegd waardoor slechts de beslissing van de ALV van Coöperatie Medel nog rest. Na wordt Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

4 Ledenvergadering hierover meer duidelijk. Indien Coöperatie Medel niet aansluit, dan volgt nader onderzoek. Dat onderzoek loopt parallel aan het besluit van de ALV Coöperatie Medel. Dit om te bezien op welke manier het mogelijk is de aanleg van glasvezel voor Kellen, Latenstein en Westroyen zonder aansluiting van Coöperatie Medel te realiseren. Hierover vindt ook overleg plaats met de Rabobank. Op de mogelijke vraag waarom de voorbereidingstijd zo veel tijd in beslag neemt geeft de heer Van Breugel op voorhand aan dat nader onderzoek noodzakelijk was ter voorkoming van onnodige kosten. In beeld moest worden gebracht wat er al aan infrastructuur op Kellen lag. Uit dit onderzoek is gebleken dat het nodig is om een totaal nieuwe infrastructuur aan te leggen. Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden welke kwaliteit is aangelegd en waar de leidingen liggen. Deze onduidelijkheid brengt te veel risico s met zich mee en daarmee is het aanleggen van een nieuwe infrastructuur noodzakelijk. Dit ter zekerheidstelling van de aansluitingsmogelijkheden en een goede werking. Indien de ALV van Coöperatie Medel 15 december 2010 positief beslist, kan in maart 2011 het werk worden gestart en zijn de aansluitingen, op basis van gefaseerde uitvoering, voor de zomerperiode gereed. Nadere informatie over de besluitvorming en planning volgt op korte termijn. Desgevraagd wordt uitgelegd dat Coöperatie Medel meefinanciert in Glasnet Tiel, naast de Rabobank, voor een bedrag van ,--.Dit tegen een opslag van 2% t.o.v. het percentage van de Rabobank vanwege het risico dat Coöperatie Medel draagt. Coöperatie Medel brengt daarnaast de infrastructuur om niet in. Volledigheidshalve meldt de voorzitter dat besluitvorming over de financiële uitgangspunten reeds in de vorige vergadering heeft plaatsgevonden. Het stellen van verklarende vragen is uiteraard mogelijk. Vragenronde: De heer Van Dalen vraagt of op basis van de huidige kennis andere beslissingen mogelijk waren geweest. De heer Van Breugel geeft aan dat dit niet het geval is. Op de vraag van de heer Van Dalen of er een moment van no return is, wordt gemeld dat als de ALV van Coöperatie Medel 15 december akkoord gaat, dan wordt het plan voor de zomer uitgerold. Dit onder voorwaarden van het verkrijgen van de financiering en de samenwerking met Coöperatie Medel. Dat is het moment van no return, aldus de heer Van Breugel. De voorzitter vult aan dat de ambitie van het bestuur blijft om alle bedrijven op alle terreinen van glasvezel te voorzien. Bij de aanmelders zitten ook bedrijven die grote behoefte hebben aan de komst van glasvezel. Daarnaast is het bestuur ook van mening dat glasvezel in de toekomst steeds belangrijker wordt en de behoefte zal toenemen. De heer Van Breugel attendeert er op dat het nu voordeliger is om aan te sluiten, als men later aanhaakt komt men voor aansluitkosten te staan. Door de heer Sardaro wordt opgemerkt dat hij al glasvezel gebruikt en dat hij het merkwaardig vindt dat nu dit gemelde onderzoek heeft moeten plaatsvinden. Hij vindt het vervelend dat hij met dubbele kosten wordt geconfronteerd. Zijn eerdere aansluiting en de nieuwe aansluiting. De voorzitter geeft aan dat er één leiding ligt maar die is niet open en heeft niet de beoogde kwaliteit. De uitgangspunten zijn niet gewijzigd zegt de voorzitter en dat is dat alle bedrijventerreinen beschikken over een open netwerk dat in eigendom is van de ondernemers waarbij het afbreukrisico wordt verkleind. Wat wel nieuw was is dat bij de revitalisering van het bedrijventerrein er al het een en ander was aangelegd. Alleen kon er geen duidelijkheid worden gegeven over wat er aangelegd was. Dat is onderzocht en daaruit blijkt dat er mogelijk zaken met elkaar gecombineerd kunnen worden waarmee kosten kunnen worden bespaard. Dat zijn nieuwe feiten die niet eerder bekend waren. De voorzitter geeft aan dat het bestuur gehouden mag houden aan de randvoorwaarden bij de start van Glasnet Tiel BV en het afgegeven mandaat. Op de vraag van de heer Van Erven of de aan te leggen infrastructuur van invloed is op de camerabeveiliging wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De heer Scheffer vraagt of de aanleg tot in het pand ook gedaan wordt als niet besloten wordt tot een abonnement, dit omdat men het feitelijk nog niet gaat gebruiken. Dat is zelfs aan te bevelen, dit heeft meerwaarde voor het pand. De heer Van Breugel zal dit betrekken bij de communicatie richting de leden. Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

5 Ledenvergadering De heer Stofmeel vraagt waar de uitrol van de fasering wordt gestart als de ALV van Coöperatie Medel positief beslist. Het is de planning dat bij positief besluit alle bedrijventerreinen voor de zomer worden voorzien van glasvezel. De heer Stofmeel wijst erop dat het proces wel erg lang duurt, zonder daarbij het bestuur iets te verwijten, maar de behoefte bij de inschrijvers groeit omdat men met het bedrijf vooruit wil. Verder wijst hij op de gewijzigde marktomstandigheden. Destijds loonde het de moeite te wachten maar nu wordt dat als gevolg van de gewijzigde prijsstellingen, voor bijvoorbeeld graafwerk, voor de individuele ondernemers wellicht anders. De voorzitter merkt op dat het wachten mede veroorzaakt werd door het aantrekken van de financiering maar ook de aanwas van leden liet op zich wachten. Door feitelijke realisatie hoopt hij het vliegwieleffect te bereiken waardoor veel meer bedrijven zich zullen aanmelden. 6. Update ondernemersfonds 2010 De heer van Breugel licht op basis van een presentatie de cijfers toe en waar de posten voor zijn bestemd. De begroting van het OCT wordt in het voorjaar 2011 vastgesteld, deze ligt dus nu niet voor. Uitsluitend de begroting van het Ondernemersfonds. 7. Begroting ondernemersfonds 2011 De begroting ondernemerfonds 2010 wordt toegelicht aan de hand van het vooraf toegestuurde overzicht. Zie ook de bijlage. Op de vraag of het bedrag van SBBT 2010 niet zou moeten aansluiten op de begroting geeft de heer De Bruin aan dat als vermeld bedrag door SBBT wordt ontvangen SBBT voor 2011 voldoende middelen heeft. Zij hebben nl. nog geld over van 2009 en De heer Van Breugel geeft aan dat de wijze waarop de cijfers worden beoordeeld dit verschil toont. Als men dezelfde tijdsperiode zou hanteren, dan zijn de cijfers sluitend met de begroting van het Ondernemersfonds. De heer Van Dalen vraagt, gezien het grote aandeel SBBT in de begroting van het Ondernemersfonds, of het mogelijk is een relatie te leggen met de bedrijven die de beveiliging in meer of mindere mate nodig hebben. Hij kan zich het verschil voorstellen in de beveiligingsbehoefte tussen de bedrijven. De heer Van Breugel geeft aan dat dit niet mogelijk is, waarop de voorzitter aanvult deze discussie te herkennen maar kijkt daarbij terug naar de oprichting van het reclamefonds. Waarbij hij aangeeft dat de gekozen oplossing een next best oplossing is maar het is een regeling waarbij iedereen in meer of mindere mate profijt van heeft. Destijds is men op deze werkwijze uitgekomen en vooralsnog is er geen beter plan voorhanden om een evenredige verdeling van kosten te kunnen doorvoeren. Voor de heer Van Dalen is de problematiek duidelijk maar hij is van mening dat de kleine bedrijven de grotere bedrijven subsidiëren. De voorzitter geeft nogmaals aan dat er geen relatie te leggen valt met het risicoprofiel per bedrijf. Dat is onmogelijk. De heer Van Breugel stelt dat de onroerende zaak belasting als alternatief gebruikt kan worden maar dat kan niet op basis van zonering (Kellen, Latenstein en Westroyen) worden toegepast. Dat is dan uitsluitend van toepassing voor heel Tiel. Op de opmerking van de heer Van Dalen dat zijn buurman op het Vijverterrein niet hoeft te betalen voor reclamebelasting geeft de voorzitter aan hierin niet te kunnen interveniëren. Aan de vraag van de voorzitter of er iemand in de zaal heroverweging van de reclamebelasting aan de orde wil stellen wordt geen gehoor gegeven door de ALV. De heer Van IJzendoorn vraagt uitleg over de post dubieuze debiteuren die in 2010 op 0 staat. Hij meent zich te herinneren dat er een aantal posten niet geïnd konden worden. Dat is correct, maar dat is verwerkt in het bedrag van ,-- dat in de kolom update 2010 ( ) staat. Desgevraagd wordt aangegeven dat het bedrag van 8.800,-- (post oprichting en storting aandelenkapitaal) terugkomt op de balans van Glasnet Tiel BV. Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

6 Ledenvergadering Toelichting op Ondernemersfonds 2011 De afzonderlijke posten worden toegelicht. De heer Sardaro vraagt of de post onvoorzien gebruikt kan worden voor het initiatief van de heer Van Es. De voorzitter stelt voor de vraag uit te stellen, totdat de tweede spreker de heer Jacobs aan het woord is geweest. Op de vraag of de 3% voor dubieuze debiteuren niet aan de lage kant is geeft de heer Van Breugel aan dat veel bedrijven het moeilijk hebben en het misschien wel op 5% gezet had kunnen worden. Er moet voor gewaakt worden te veel bedragen te oormerken omdat men met tegenvallers te maken kan krijgen. De heer Van Breugel geeft aan dat met de begeleidingsgroep Ondernemersfonds maandelijks overleg plaatsvindt waar gemeente Tiel en Hart van Tiel bij aanwezig zijn. Vanuit de ondernemers is veelvuldig kenbaar gemaakt dat het in één keer betalen van de reclamebelasting grote impact heeft voor de ondernemers. Daarom is besloten een betaling in twee termijnen mogelijk te maken en automatische incasso; dan is betaling in acht termijnen mogelijk. De classificatie van de reclamebelasting blijft ongewijzigd. De heer Stofmeel vindt het ongewoon dat niet alle cijfers in de begroting in beeld zijn gebracht. Daarop wordt aangegeven dat er aparte begrotingen van toepassing zijn. De heer Stofmeel vindt het beter om één begroting te hebben waarin alle posten van de diverse ondernemingen worden getoond, hiermee worden de aansluitingen tussen de verschillende begrotingen in één overzicht duidelijk. De voorzitter geeft hierop aan dat die aansluiting is gepresenteerd tijdens de ALV van mei De suggestie van de heer Stofmeel wordt gewaardeerd en verwerkt in de nieuwe begroting, zijnde OCT contributie en begroting OCT. De heer Van Dalen stelt voor een klasse van 0 tot 1 m2 toe te voegen omdat hier wellicht geld mee te verdienen valt. De voorzitter en de heer Bevers geven aan dat het bestuur hier al over van gedachten gewisseld heeft en dat dit de komende periode ook nader zal worden onderzocht. Dit is niet meer haalbaar voor Door de voorzitter wordt toegezegd dat de suggestie van de heer Van Dalen wordt beoordeel op uitvoerbaarheid. Besluit: de ALV stemt voor het Ondernemersfonds in met: Update Voorstel Voorstel klasse 0 = 0,0-0,10 m2 -> 0 Voorstel klasse 1 = 0,11-10 m2 -> Voorstel klasse 2 = m2 -> Voorstel klasse 3 = m2 -> Voorstel klasse 4 = > 100 m2 -> Alsmede onderzoek naar aanpassing van de klasses en het daarbij betrekken van de suggestie van de heer Van Dalen; zijnde toevoegen klasse van 0 tot 1 m2 Wijziging betalingstermijnen: in twee termijnen en/of per automatische incasso in 8 termijnen. 8. Rondvraag De voorzitter geeft aan dat men een geassocieerd lid wil kunnen toelaten tot het OCT met als doel netwerken. Het bestuur ontvangt regelmatig verzoeken van bedrijven buiten de drie bedrijventerreinen hiertoe en heeft besloten toetreding als geassocieerd lid mogelijk te maken en legt dit dan ook voor aan de ALV ter besluitvorming. De kosten worden gelijk gesteld aan het volwaardig lidmaatschap voor OCT-lid, thans 100,-- De statuten hoeven hiervoor niet gewijzigd te worden. Deze vorm van lidmaatschap biedt bedrijven die niet gevestigd zijn op Kellen, Latenstein, Westroyen de mogelijkheid Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

7 Ledenvergadering geassocieerd lid te worden. Dus alle bedrijven vanuit gemeente Tiel kunnen dan lid worden. De geassocieerde leden krijgen geen stemrecht. Besluit: de ALV stemt in met de invoering van het geassocieerde lidmaatschap per deelnemer. Inhoudende deelnemen aan netwerkbijeenkomsten, maar geen stemrecht hebbend. Deze leden worden dan ook niet genodigd voor de ALV maar uitsluitend voor de lunch- en borrelbijeenkomsten. Het geassocieerde lidmaatschapsbedrag wordt gelijk gesteld aan het volwaardige lidmaatschapsbedrag, thans 100,--. Op de vraag van de heer Scheffer hoe de gemiddelde opkomst is geeft de voorzitter aan dat dit gelijk is aan het aantal van deze ALV. De heer Scheffer geeft aan dat hij geen voorstander is van grote ondernemersverenigingen. 9. Presentatie door Servaas Jacobs De heer Jacobs geeft een toelichting op een initiatief van Stichting Vrienden van het Ziekenhuis en licht de plannen toe op de actie "Verlicht het leven van een kankerpatiënt - Ontsteek een lampje in de olifant." Voor meer informatie over deze actie en de Stichting Vrienden en tevens donatie mogelijkheid zie: Ter plaatse is ook informatiemateriaal ter beschikking. Vervolgens wordt er gediscussieerd over de wijze waarop het mogelijk is een of beide initiatieven op basis van collectiviteit te ondersteunen met financiële middelen vanuit het Ondernemersfonds of vanuit OCT. Ter afronding van de discussie stelt de voorzitter de ALV de vraag of men, met inachtneming van de gepresenteerde en vastgestelde begroting, wel of geen bijdrage beschikbaar wil stellen voor de gepresenteerde initiatieven. Besloten wordt te stemmen per initiatief. Initiatief Stemming ALV voor collectieve ondersteuning. "Verlicht het leven van een kankerpatiënt - Ontsteek een lampje in de olifant." 0 voor Beplanting van de geluidsmuur langs de A15 3 voor Besluit: de ALV stelt geen budget beschikbaar en laat de keuze over aan de individuele ondernemers. 10. Sluiting De vergadering wordt onder dankzegging van ieders komst en inbreng om uur gesloten. Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

8 Ledenvergadering Presentielijst Zaaknaam Dhr/mw. vrltrs Kontaktpers_achtern Naam (indien afwijkend t.o.v. vermeld) AT&C Accountants Dhr. Drs. J.M.J.M. Freriks De heer Boekhoorn BAM Utiliteitsbouw BV Dhr. A.G.B. van Hulst Betuwe-Beton B.V. Dhr. C.C. Hol Bhoss BV Dhr. S. Scheffer De Geus Assurantie- en Adviesbureau Dhr. S. Kerkhof De Straalloods Tiel Dhr. K. van Dalen dga De Vree en Sliepen B.V. Dhr. P. Dikker De Waal Autogroep B.V. Dhr. H.C.A. de Bruin Design8 BV Dhr. O.J.C. Sardaro Equi Nederland B.V. Mevr. J.W. van Hensbergen Fluksion Dhr. E. Henning Gejo Cycleworld B.V. (De Vree Holdng BV) Dhr. D.J. de Vree/ G.A. de Wit Gemeente Tiel Dhr. ing. R. Bevers Hans van Driel B.V. Dhr. K. Versteeg Hoek Human Resource Consultancy Dhr. A.J.H. Hoek Kamer van Koophandel Midden-Nederland Dhr. Drs. R. Hurenkamp Kingspan Insulation BV Dhr. R. Eenhoorn Koning ICT diensten Dhr. M. Koning Lander Werk & Integratie Dhr. H. Vogelaar M.C. Gerritse Gerritse / De heer H. Personenwagens B.V. Dhr. M.C. Stofmeel Mol Cargo BV Dhr. C.A. Mol Rabobank West-Betuwe Dhr. A. Boer en/of P. Swinkels M. Anemaat Rabobank West-Betuwe Dhr. P. Swinkels Remotall Schoonmakers Dhr. W. van Erven Securitas Beveiligingen Dhr. M.C. van Tongeren Smile Nederland Dhr. K. Kruitwagen St. Zorgcentra Rivierenland Dhr. F.A. van Es Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) Dhr. P.W. van den Bosch Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

9 Ledenvergadering Van IJzendoorn Marketing Advies Dhr. H.W.M. van IJzendoorn Van Noord accountants en belastingadviseurs Dhr. drs. J.J.A. van Breugel Ziekenhuis Rivierenland Dhr. A.B. Wijmenga Dhr. C. Berendse Dhr. J. Ribbius Industrieschap Medel Dhr. J. Eerens Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

10 Jaarrapport 2010 van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Tiel CONCEPT

11 CONCEPT Inhoudsopgave Pagina A Bestuursverslag 1. Algemeen 2 B Jaarrekening 1. Balans per 31 december Exploitatierekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 4. Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening over C Overige gegevens 1. Overige gegevens Accountantsverklaring FSV Accountants + Adviseurs 12

12 CONCEPT Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Laan van Westroijen 2B 4003 AZ Tiel Tiel: Betreft: Jaarrekening 2010 Geachte leden, Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2010 van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting van de coöperatie De coöperatie is opgericht op 14 november Bestuur Het bestuur van de coöperatie is als volgt samengesteld: Naam: Woonplaats: Functie: H.A. Vogelaar Culemborg Voorzitter P.W. van den Bosch Amersfoort Secretaris J.J.A. van Breugel Rijswijk NB Penningmeester J.P. Verhoeks Opijnen Algemeen lid H. de Lange Ophemert Algemeen lid G.H. Reinders Kapel-Avezaath Algemeen lid P.L. Dikker Tiel Algemeen lid 2.

13 CONCEPT Als u nog vragen heeft, willen wij deze graag beantwoorden. Hoogachtend, H.A. Vogelaar P.W. van den Bosch J.J.A. van Breugel 3.

14 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA 31 december december 2009 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Coöperatiekapitaal Bestemmingsfondsen Ondernemersfonds Tiel Project Duurzame energie Totaal eigen vermogen KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva Totaal passiva

15 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 2 EXPLOITATIEREKENING OVER Subsidie Ondernemersfonds Tiel Overige subsidies Totaal subsidies Overige opbrengsten Som der opbrengsten Directe kosten Ondernemersfonds Tiel Directe kosten overige subsidies Directe kosten Exploitatiesaldo vóór indirecte kosten Kantoorkosten Overige algemene kosten Indirecte kosten Exploitatiesaldo

16 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN De coöperatie heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met RJ-Uiting WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Bestemmingsfondsen Dit betreft het deel van het eigen vermogen, waarbij door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. Liquide middelen en kortlopende schulden De liquide middelen en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Als het resultaat is bepaald, het verschil tussen de opbrengsten en de kosten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld. Opbrengsten De opbrengsten betreffen subsidies en andere bijdragen van derden. Kosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering toegerekend aan het verslagjaat waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 6.

17 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER december december 2009 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen Rekening-courant Glasnet Tiel B.V. i.o Overlopende activa Te ontvangen subsidie Ondernemersfonds Tiel Te ontvangen contributiebijdragen leden Voorziening dubieuze debiteuren Te ontvangen subsidies Provincie Gelderland Nog te factureren contributies Te ontvangen interest Liquide middelen Rabobank rekening-courant Rabobank bedrijfstelerekening Kruisposten KAPITAAL Coöperatiekapitaal Stand per 1 januari Bestemming exploitatiesaldo Stand per 31 december

18 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 31 december december 2009 BESTEMMINGSFONDSEN Ondernemersfonds Tiel Stand per 1 januari Bestemming exploitatiesaldo Stand per 31 december De bestemmingsfonds voor Ondernemersfonds Tiel betreft een voorlopig overschot van ontvangen geldmiddelen van Stichting Ondernemersfonds Tiel. Zie ook de toelichting onder "Subsidies" op pagina 9. Er geldt geen terugbetalingsverplichting van eventuele overschotten. Wel geldt een bestemmingsverplichting. Project Duurzame energie Stand per 1 januari Bestemming exploitatiesaldo Stand per 31 december De bestemmingsfonds voor Duurzame energie is gevormd als gevolg van nog niet bestede subsidiegelden van de Gemeente Tiel en de Rabobank, welke nog specifiek voor duurzame energie moeten worden ingezet. KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva Administratie-, accountants- en advieskosten Secretariaatskosten Parkmanagement Communicatiekosten Kosten glasvezelproject Terug te betalen subsidie Ondernemersfonds Tiel Nog te betalen aan SBBT Nog te betalen overige kosten

19 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2010 Subsidies Ondernemersfonds Tiel Provincie Gelderland t.b.v. glasvezelproject Rabobank t.b.v. duurzame energie De verantwoorde subsidies zijn gebaseerd op voorlopige toekenningen. De definitieve toekenningen zijn op het moment van uitbrengen van deze jaarrekening nog niet beschikbaar en kunnen uiteindelijk afwijken van de voorlopige toekenningen. Overige opbrengsten Contributiebijdrage leden Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Interest bedrijfstelerekening Directe kosten Ondernemersfonds Tiel SBBT (beveiliging) Glasvezelproject (restant van overige subsidies) Communicatie direct Communicatie indirect Informatiebijeenkomsten Secretariaatskosten Bestuurskosten Accountantskosten Advieskosten Inrichting CRM-pakket Smile Nederland (coördinator)

20 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel Directe kosten overige subsidies Glasvezelproject Niet subsidiabel naar directe kosten ondernemersfonds Project duurzame energie Kantoorkosten Abonnementen en contributies Secretariaatskosten Secretariaatskosten t.b.v. ondernemersfonds Ledenadministratie Ledenadministratie eenmalige opzet Bestuurskosten Bestuurskosten t.b.v. ondernemersfonds Communicatiekosten Communicatiekosten t.b.v. ondernemersfonds Drukwerk Porti Overige algemene kosten Kosten ledenbijeenkomsten Accountantskosten Accountantskosten t.b.v. ondernemersfonds Accountantskosten voorgaande jaren (VPB) Smile Nederland (coördinator) Smile Nederland (coördinator) t.b.v. ondernemersfonds Relatiegeschenk Overige algemene kosten 0 0 Rente- en bankkosten

21 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 1 OVERIGE GEGEVENS 1.1 Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het exploitatiesaldo Artikel 17 van de statuten bepaalt het volgende: 1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Zij bepaalt tevens welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd; 2. De winst wordt over de leden gelijkelijk verdeeld; 3. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening. Winstuitkeringen die binnen vijf jaren nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de coöperatie; 4. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat; 5. Voor zover over enig boekjaar geleden verlies niet uit enige reserve is bestreden of op andere wijze is gedelgd, heeft in de volgende jaren geen winstuitkering plaats zolang het verlies niet is aangezuiverd. 1.2 Voorstel bestemming exploitatiesaldo Volgens de statuten staat het exploitatiesaldo ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het exploitatiesaldo over 2010 ad positief als volgt te verdelen: Toevoeging aan bestemmingsfonds Ondernemersfonds Tiel Toevoeging aan bestemmingsfonds Duurzame Energie Toevoeging aan coöperatiekapitaal Dit voorstel is per ultimo 2010 in de jaarrekening verwerkt. 11.

22 OCT: WERKELIJK 2010 VS BEGROTING BEGROTING werkelijk t.l.v. begroot saldo t.l.v. begroot saldo begroot begroot begroot begroot reclame reclame reclame contributie contributie contributie reclame contributie reclame contributie ALV ALV ALV ALV oorsprong forecast forecast Contributie Reclamebelasting Subsidies Totale opbrengsten Secretariaat Abonnementen en contributies Drukwerk Website Coördinator Accountantskosten Ledenadministratie Adviseurskosten Ledenbijeenkomsten Bestuurskosten, incl. verzekering SBBT Communicatiekosten Informatiebijeenkomsten Glasnet Tiel Duurzamen energie Interest en bankkosten Onvoorzien Totale kosten Saldo t.l.v. Bestemmingsfonds Duurzame Energie t.g.v. Vrij kapitaal

23 Rooster samenstelling bestuur Naam functie aftredend en herkiesbaar Harry Vogelaar voorzitter aftredend en herkiesbaar Gerrit Reinders lid loopt Henk de Lange lid niet herkiesbaar John van Breugel penningmeester aftredend en herkiesbaar Peter Dikker lid loopt Peter van den Bosch Secretaris loopt Piet Verhoeks lid loopt Uit het huishoudelijk regelement: Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De bestuursleden treden af volgens bijgaand rooster Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar Benoeming van bestuursleden vindt dan plaats in de algemene ledenvergadering Het bestuur bestaat uit minimaal 5 bestuursleden

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Rapport deputaten financiën en beheer

Rapport deputaten financiën en beheer Rapport deputaten financiën en beheer Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Aedes vereniging van woningcorporaties

Aedes vereniging van woningcorporaties Aedes vereniging van woningcorporaties jaarverslag 2013 congres 17 april 2014 Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007

Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Rekenkamer Oost-Nederland, Deventer, april 2007 Inhoudsopgave Colofon Leeswijzer Voorwoord... 1 1. Rekenkameronderzoeken... 2 1.1. Afgeronde onderzoeken 2006...2 1.2.

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718

Uitnodiging. Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Secretaris: R. Kroon Tolhuiswierde 32 9791 JK Ten Boer 050-3024718 Uitnodiging Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Ten Boer

Nadere informatie

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia VERENIGINGSCONGRES 25 APRIL 2013 PROGRAMMA Dagvoorzitter: Jan Tromp 12.30 13.30 14.00 15.30 16.30 Ontvangst met inlooplunch Stemregistratie Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 23 mei 2012 om 11.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V., Utrecht, 23 mei 2013

Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V., Utrecht, 23 mei 2013 Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V., Utrecht, 23 mei 2013 Aanwezig aan de bestuurstafel: Commissarissen: Lucas Brentjens, Reggie de Jong Bestuursleden: Michiel

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1-

CONCEPT AGENDA. 1. Opening en mededelingen. -1- CONCEPT Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MACINTOSH RETAIL GROUP NV, gehouden op dinsdag 27 april 2011 te Maastricht, Golden Tulip Apple Park Hotel AGENDA 1. Opening en mededelingen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.

SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10. SnowWorld N.V. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bij SnowWorld, Buytenparklaan 30, te Zoetermeer D.d. 12 maart 2015 om 10.00 uur Aanwezig: Raad van Commissarissen: De heer. A.J. Bakker,

Nadere informatie

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst hij als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op woensdag 21 mei 2014 om 10.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1.

R 21 april 2009/1. De voorzitter opent de raadsvergadering, heet iedereen van harte welkom en stelt aan de orde agendapunt 1. R 21 april 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 21 april 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste: de heer

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). 1 CONCEPTNOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo, gehouden op donderdag 2 april 2015, 's morgens om 11.00

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge De Waarden U.A. gehouden op woensdag 13 april 2011 in Het Witte Paard te Cabauw

Notulen Algemene Ledenvergadering Onderlinge De Waarden U.A. gehouden op woensdag 13 april 2011 in Het Witte Paard te Cabauw _ Aanvang 20.00 uur Aanwezig 45 leden en A. Noorlander (gast), bestuursleden L.J. Maijenburg, G.W. Metz, B.A.W.M. Bruns, F.J.W. van der Steen, A.J.H. de Beaufort en directeur R.J. Hoek. Afmeldingen J.

Nadere informatie