Ledenvergadering. Agenda. Datum 1 juni 2011 Ontvangst vanaf uur. Locatie BuitenSporig Stationsplein CP Tiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ledenvergadering. Agenda. Datum 1 juni 2011 Ontvangst vanaf 16.30 uur. Locatie BuitenSporig Stationsplein 1 4001 CP Tiel 0344 623328."

Transcriptie

1 Ledenvergadering Agenda Datum 1 juni 2011 Ontvangst vanaf uur Aanvang uur Einde uur Locatie BuitenSporig Stationsplein CP Tiel Bijlage 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag vergadering 14 december Toelichting en stand van zaken activiteiten: a) Glasvezel b) Beveiliging bedrijventerreinen c) Duurzame Energie d) Revitalisering/herstructurering Latenstein 5. Jaarrekening Begroting OCT (Her)benoeming bestuursleden Rondvraag 9. Sluiting

2 Ledenvergadering Concept Verslag Aanwezig Zie toegevoegde presentielijst Datum 14 december 2010 Aanvang uur Einde uur Locatie Restaurant De Betuwe, Hoog Kellenseweg 7, Tiel 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Toelichting door de heer F. Van Es, directeur/bestuurder Zorgcentra Rivierenland. De heer Van Es geeft een toelichting op de plannen Beplanting van de geluidsmuur langs de A15. Hij legt uit dat de initiatiefnemers graag zien dat de betonschermen worden voorzien van worteldoek en hedra, dit is uitvoerbaar met een beperkt budget. Zij zijn volop bezig met het verkrijgen van middelen om dit uiteindelijk ook te kunnen uitvoeren. Inmiddels zijn een paar bedrijven en gemeente bereid gevonden een bijdrage te leveren maar er is nog een tekort. Een beroep wordt gedaan richting de ondernemers in de regio om een bijdrage te leveren aan een groener Tiel. Desgevraagd wordt door de heer Van Es aangegeven dat: Rijkswaterstaat niet structureel graffiti wil verwijderen tenzij het aanstootgevend is. Een subsidie aanvraag is uitgezet bij de provincie maar dat antwoord nog moet volgen. Twee offertes zijn aangevraagd en de geoffreerde bedragen zijn getoetst. De offerte van Flora Nova is op basis van sponsoringuitgangspunten opgebouwd. Een van de sprekers stelt voor om een mogelijke bijdrage vanuit de OCT in stemming te brengen. De voorzitter geeft aan dat dit een goed voorstel is maar dat het bestuur van mening is dat een bijdrage onmogelijk is omdat er geen middelen beschikbaar zijn. Voorgesteld wordt eerst de begroting te behandelen zodat de leden inzicht hebben in de financiële positie en op basis van die kennis een weloverwogen besluit kunnen nemen over dit initiatief. Aldus wordt besloten. Mededelingen: Organogram OCT en organogram geldstromen Het schema geldstromen Financiën Ondernemerscoöperatie Tiel evenals organogram OCT wordt uitgedeeld en vervolgens door de voorzitter toegelicht. SBBT heeft een financiële relatie met het Ondernemersfonds omdat het SBBT gesubsidieerd wordt vanuit het Ondernemersfonds. Coöperatie Medel heeft geen financiële relatie met OCT. Zowel SBBT alsook Coöperatie Medel nemen deel in het bestuur van het OCT maar duidelijk wordt dat het om zelfstandige ondernemersverenigingen gaat. Verder wordt stil gestaan bij de drie activiteitenpijlers van OCT. De organogrammen worden aan dit verslag toegevoegd, zodat de leden die niet aanwezig konden zijn ook inzicht verkrijgen in de activiteiten van OCT. Gemeld wordt dat de netwerkfunctie die de OCT heeft niet alleen Kellen, Latenstein en Westroyen aangaat maar ook daarbuiten. Voor eerder genoemde drie bedrijventerrein behartigt OCT ook de belangen. 3. Verslag vergadering 31 mei 2010 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

3 Ledenvergadering 4. Verantwoording SBBT 2009, 2010 en begroting 2011 De heer de Bruin krijgt het woord van de voorzitter. Hij geeft vervolgens een toelichting op de cijfers vanaf 2009, omdat vanaf dit jaar de SBBT gesubsidieerd wordt vanuit het Ondernemersfonds. De diverse posten worden toegelicht op basis van geld en inspanning om tot het behaalde resultaat te komen. De volgende punten worden specifiek benoemd: Op Westroyen is het glasvezel nog niet helemaal gereed vanwege de vorstperiode, zodra de vorst verdwenen is wordt het werk hervat. Kentekenregistratie is actief en staat in verbinding met Schiphol Rijk, signalering vindt direct plaats en actie wordt ondernomen. Dit wordt straks op meerdere plaatsen toegepast. Toezichtcentrale is bemand en surveillance is geregeld. Slagbomen worden regelmatig kapot gereden, op beelden is te zien dat enorm hard gereden wordt. Vanaf augustus tot en met begin december is het goed gegaan. Op de vraag of het verhaalbaar is wordt aangegeven dat wel nagegaan wordt of dat mogelijk is maar dat is een moeilijk proces. De slagbomen zijn wat lichter gemaakt waardoor alleen de boom eruit gereden wordt en niet de kast. Dat scheelt duizenden euro s aan kosten. Aanleg glasvezel slagboomeilanden is eenmalig. Op de vraag wat SBBT gaat doen met Aanleg camerabewaking Latenstein legt de heer De Bruin uit dat dit in twee fasen is opgeknipt en opgepakt wordt zodra de middelen beschikbaar zijn. De loze leidingen zijn reeds aanwezig. Voor fase 1 is reeds een offerte uitgebracht en daarvoor worden er 5 kentekenregistratiecamera s geplaatst bij de toegangswegen en in fase 2 wordt dit verder uitgedetailleerd. Op de vraag binnen welke termijn dit kan worden gerealiseerd wordt aangegeven dat dit afhankelijk is van het beschikbaar komen van ,--. Dit is mede afhankelijk of de toezichtruimte er komt, dan komt er geld beschikbaar en dat kan daarvoor beschikbaar worden gesteld. Ook is de ontwikkeling rondom Glasnet Tiel van belang omdat er eerst glasvezel aangelegd moet zijn alvorens dit alles aangelegd kan worden. Als glasvezel er ligt en een bedrag van ,-- beschikbaar komt, kan fase 1 wellicht begin 2011uitgerold worden. SBBT krijgt een nieuwe voorzitter omdat Gert Jan van Ingen aftreedt. Piet Verhoeks neemt de voorzittershamer over met ingang van 1 januari Op de vraag of de achter- en zijingangen van de bedrijventerreinen worden afgesloten wordt bevestigend geantwoord. Gemeld wordt dat men lang stil moet staan voor de bomen, dit heeft te maken met de snelheid van het gekozen systeem. Met meer middelen kan er een sneller systeem worden ingezet. Tot slot merkt de heer De Bruin op dat de huidige voorzieningen nu vijf jaar in werking zijn, niet alles is probleemloos verlopen, maar gemeld kan worden dat de criminaliteit met 75% is teruggedrongen. Daar waren de inspanningen ook op gericht. De voorzitter dankt de heer De Bruin voor zijn toelichting en in het bijzonder voor zijn inspanningen en die van het bestuur van SBBT. Voorts wenst hij de heer Verhoeks succes in zijn functie van voorzitter van de SBBT. 5. Stand van zaken glasvezel De heer Van Breugel geeft een toelichting op de stand van zaken en blikt even terug op het initiatief dat 1,5 jaar geleden tot stand is gekomen. Toen is besloten Glasnet Tiel BV op te richten. Het oorspronkelijke plan was om alle bedrijven, niet één uitgezonderd, te voorzien van glasvezel tot in het pand. Driekwart jaar geleden is vastgesteld dat dit plan te ambitieus was en is het bijgesteld. Thans zijn er 50 bedrijven die zich inmiddels hebben aangemeld en zijn de investeringsplannen ook bijgesteld, zodanig dat alleen de aangemelde bedrijven worden aangesloten. Wel behoort het tot de mogelijkheid dat latere aanmelders alsnog worden aangesloten. Alleen is dat voor het bedrijf dan kostbaarder omdat er dan per pand gegraven moet worden. Dat maakt het duurder. OCT heeft contact gezocht met Coöperatie Medel om de krachten te bundelen. Financieringstechnisch is deze samenwerking ook van groot belang voor OCT. Coöperatie Medel heeft 15 december 2010 de ALV en dan wordt duidelijk of deze ook positief beslist over de samenwerking. De Rabobank heeft haar toestemming al toegezegd waardoor slechts de beslissing van de ALV van Coöperatie Medel nog rest. Na wordt Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

4 Ledenvergadering hierover meer duidelijk. Indien Coöperatie Medel niet aansluit, dan volgt nader onderzoek. Dat onderzoek loopt parallel aan het besluit van de ALV Coöperatie Medel. Dit om te bezien op welke manier het mogelijk is de aanleg van glasvezel voor Kellen, Latenstein en Westroyen zonder aansluiting van Coöperatie Medel te realiseren. Hierover vindt ook overleg plaats met de Rabobank. Op de mogelijke vraag waarom de voorbereidingstijd zo veel tijd in beslag neemt geeft de heer Van Breugel op voorhand aan dat nader onderzoek noodzakelijk was ter voorkoming van onnodige kosten. In beeld moest worden gebracht wat er al aan infrastructuur op Kellen lag. Uit dit onderzoek is gebleken dat het nodig is om een totaal nieuwe infrastructuur aan te leggen. Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden welke kwaliteit is aangelegd en waar de leidingen liggen. Deze onduidelijkheid brengt te veel risico s met zich mee en daarmee is het aanleggen van een nieuwe infrastructuur noodzakelijk. Dit ter zekerheidstelling van de aansluitingsmogelijkheden en een goede werking. Indien de ALV van Coöperatie Medel 15 december 2010 positief beslist, kan in maart 2011 het werk worden gestart en zijn de aansluitingen, op basis van gefaseerde uitvoering, voor de zomerperiode gereed. Nadere informatie over de besluitvorming en planning volgt op korte termijn. Desgevraagd wordt uitgelegd dat Coöperatie Medel meefinanciert in Glasnet Tiel, naast de Rabobank, voor een bedrag van ,--.Dit tegen een opslag van 2% t.o.v. het percentage van de Rabobank vanwege het risico dat Coöperatie Medel draagt. Coöperatie Medel brengt daarnaast de infrastructuur om niet in. Volledigheidshalve meldt de voorzitter dat besluitvorming over de financiële uitgangspunten reeds in de vorige vergadering heeft plaatsgevonden. Het stellen van verklarende vragen is uiteraard mogelijk. Vragenronde: De heer Van Dalen vraagt of op basis van de huidige kennis andere beslissingen mogelijk waren geweest. De heer Van Breugel geeft aan dat dit niet het geval is. Op de vraag van de heer Van Dalen of er een moment van no return is, wordt gemeld dat als de ALV van Coöperatie Medel 15 december akkoord gaat, dan wordt het plan voor de zomer uitgerold. Dit onder voorwaarden van het verkrijgen van de financiering en de samenwerking met Coöperatie Medel. Dat is het moment van no return, aldus de heer Van Breugel. De voorzitter vult aan dat de ambitie van het bestuur blijft om alle bedrijven op alle terreinen van glasvezel te voorzien. Bij de aanmelders zitten ook bedrijven die grote behoefte hebben aan de komst van glasvezel. Daarnaast is het bestuur ook van mening dat glasvezel in de toekomst steeds belangrijker wordt en de behoefte zal toenemen. De heer Van Breugel attendeert er op dat het nu voordeliger is om aan te sluiten, als men later aanhaakt komt men voor aansluitkosten te staan. Door de heer Sardaro wordt opgemerkt dat hij al glasvezel gebruikt en dat hij het merkwaardig vindt dat nu dit gemelde onderzoek heeft moeten plaatsvinden. Hij vindt het vervelend dat hij met dubbele kosten wordt geconfronteerd. Zijn eerdere aansluiting en de nieuwe aansluiting. De voorzitter geeft aan dat er één leiding ligt maar die is niet open en heeft niet de beoogde kwaliteit. De uitgangspunten zijn niet gewijzigd zegt de voorzitter en dat is dat alle bedrijventerreinen beschikken over een open netwerk dat in eigendom is van de ondernemers waarbij het afbreukrisico wordt verkleind. Wat wel nieuw was is dat bij de revitalisering van het bedrijventerrein er al het een en ander was aangelegd. Alleen kon er geen duidelijkheid worden gegeven over wat er aangelegd was. Dat is onderzocht en daaruit blijkt dat er mogelijk zaken met elkaar gecombineerd kunnen worden waarmee kosten kunnen worden bespaard. Dat zijn nieuwe feiten die niet eerder bekend waren. De voorzitter geeft aan dat het bestuur gehouden mag houden aan de randvoorwaarden bij de start van Glasnet Tiel BV en het afgegeven mandaat. Op de vraag van de heer Van Erven of de aan te leggen infrastructuur van invloed is op de camerabeveiliging wordt aangegeven dat dit niet het geval is. De heer Scheffer vraagt of de aanleg tot in het pand ook gedaan wordt als niet besloten wordt tot een abonnement, dit omdat men het feitelijk nog niet gaat gebruiken. Dat is zelfs aan te bevelen, dit heeft meerwaarde voor het pand. De heer Van Breugel zal dit betrekken bij de communicatie richting de leden. Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

5 Ledenvergadering De heer Stofmeel vraagt waar de uitrol van de fasering wordt gestart als de ALV van Coöperatie Medel positief beslist. Het is de planning dat bij positief besluit alle bedrijventerreinen voor de zomer worden voorzien van glasvezel. De heer Stofmeel wijst erop dat het proces wel erg lang duurt, zonder daarbij het bestuur iets te verwijten, maar de behoefte bij de inschrijvers groeit omdat men met het bedrijf vooruit wil. Verder wijst hij op de gewijzigde marktomstandigheden. Destijds loonde het de moeite te wachten maar nu wordt dat als gevolg van de gewijzigde prijsstellingen, voor bijvoorbeeld graafwerk, voor de individuele ondernemers wellicht anders. De voorzitter merkt op dat het wachten mede veroorzaakt werd door het aantrekken van de financiering maar ook de aanwas van leden liet op zich wachten. Door feitelijke realisatie hoopt hij het vliegwieleffect te bereiken waardoor veel meer bedrijven zich zullen aanmelden. 6. Update ondernemersfonds 2010 De heer van Breugel licht op basis van een presentatie de cijfers toe en waar de posten voor zijn bestemd. De begroting van het OCT wordt in het voorjaar 2011 vastgesteld, deze ligt dus nu niet voor. Uitsluitend de begroting van het Ondernemersfonds. 7. Begroting ondernemersfonds 2011 De begroting ondernemerfonds 2010 wordt toegelicht aan de hand van het vooraf toegestuurde overzicht. Zie ook de bijlage. Op de vraag of het bedrag van SBBT 2010 niet zou moeten aansluiten op de begroting geeft de heer De Bruin aan dat als vermeld bedrag door SBBT wordt ontvangen SBBT voor 2011 voldoende middelen heeft. Zij hebben nl. nog geld over van 2009 en De heer Van Breugel geeft aan dat de wijze waarop de cijfers worden beoordeeld dit verschil toont. Als men dezelfde tijdsperiode zou hanteren, dan zijn de cijfers sluitend met de begroting van het Ondernemersfonds. De heer Van Dalen vraagt, gezien het grote aandeel SBBT in de begroting van het Ondernemersfonds, of het mogelijk is een relatie te leggen met de bedrijven die de beveiliging in meer of mindere mate nodig hebben. Hij kan zich het verschil voorstellen in de beveiligingsbehoefte tussen de bedrijven. De heer Van Breugel geeft aan dat dit niet mogelijk is, waarop de voorzitter aanvult deze discussie te herkennen maar kijkt daarbij terug naar de oprichting van het reclamefonds. Waarbij hij aangeeft dat de gekozen oplossing een next best oplossing is maar het is een regeling waarbij iedereen in meer of mindere mate profijt van heeft. Destijds is men op deze werkwijze uitgekomen en vooralsnog is er geen beter plan voorhanden om een evenredige verdeling van kosten te kunnen doorvoeren. Voor de heer Van Dalen is de problematiek duidelijk maar hij is van mening dat de kleine bedrijven de grotere bedrijven subsidiëren. De voorzitter geeft nogmaals aan dat er geen relatie te leggen valt met het risicoprofiel per bedrijf. Dat is onmogelijk. De heer Van Breugel stelt dat de onroerende zaak belasting als alternatief gebruikt kan worden maar dat kan niet op basis van zonering (Kellen, Latenstein en Westroyen) worden toegepast. Dat is dan uitsluitend van toepassing voor heel Tiel. Op de opmerking van de heer Van Dalen dat zijn buurman op het Vijverterrein niet hoeft te betalen voor reclamebelasting geeft de voorzitter aan hierin niet te kunnen interveniëren. Aan de vraag van de voorzitter of er iemand in de zaal heroverweging van de reclamebelasting aan de orde wil stellen wordt geen gehoor gegeven door de ALV. De heer Van IJzendoorn vraagt uitleg over de post dubieuze debiteuren die in 2010 op 0 staat. Hij meent zich te herinneren dat er een aantal posten niet geïnd konden worden. Dat is correct, maar dat is verwerkt in het bedrag van ,-- dat in de kolom update 2010 ( ) staat. Desgevraagd wordt aangegeven dat het bedrag van 8.800,-- (post oprichting en storting aandelenkapitaal) terugkomt op de balans van Glasnet Tiel BV. Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

6 Ledenvergadering Toelichting op Ondernemersfonds 2011 De afzonderlijke posten worden toegelicht. De heer Sardaro vraagt of de post onvoorzien gebruikt kan worden voor het initiatief van de heer Van Es. De voorzitter stelt voor de vraag uit te stellen, totdat de tweede spreker de heer Jacobs aan het woord is geweest. Op de vraag of de 3% voor dubieuze debiteuren niet aan de lage kant is geeft de heer Van Breugel aan dat veel bedrijven het moeilijk hebben en het misschien wel op 5% gezet had kunnen worden. Er moet voor gewaakt worden te veel bedragen te oormerken omdat men met tegenvallers te maken kan krijgen. De heer Van Breugel geeft aan dat met de begeleidingsgroep Ondernemersfonds maandelijks overleg plaatsvindt waar gemeente Tiel en Hart van Tiel bij aanwezig zijn. Vanuit de ondernemers is veelvuldig kenbaar gemaakt dat het in één keer betalen van de reclamebelasting grote impact heeft voor de ondernemers. Daarom is besloten een betaling in twee termijnen mogelijk te maken en automatische incasso; dan is betaling in acht termijnen mogelijk. De classificatie van de reclamebelasting blijft ongewijzigd. De heer Stofmeel vindt het ongewoon dat niet alle cijfers in de begroting in beeld zijn gebracht. Daarop wordt aangegeven dat er aparte begrotingen van toepassing zijn. De heer Stofmeel vindt het beter om één begroting te hebben waarin alle posten van de diverse ondernemingen worden getoond, hiermee worden de aansluitingen tussen de verschillende begrotingen in één overzicht duidelijk. De voorzitter geeft hierop aan dat die aansluiting is gepresenteerd tijdens de ALV van mei De suggestie van de heer Stofmeel wordt gewaardeerd en verwerkt in de nieuwe begroting, zijnde OCT contributie en begroting OCT. De heer Van Dalen stelt voor een klasse van 0 tot 1 m2 toe te voegen omdat hier wellicht geld mee te verdienen valt. De voorzitter en de heer Bevers geven aan dat het bestuur hier al over van gedachten gewisseld heeft en dat dit de komende periode ook nader zal worden onderzocht. Dit is niet meer haalbaar voor Door de voorzitter wordt toegezegd dat de suggestie van de heer Van Dalen wordt beoordeel op uitvoerbaarheid. Besluit: de ALV stemt voor het Ondernemersfonds in met: Update Voorstel Voorstel klasse 0 = 0,0-0,10 m2 -> 0 Voorstel klasse 1 = 0,11-10 m2 -> Voorstel klasse 2 = m2 -> Voorstel klasse 3 = m2 -> Voorstel klasse 4 = > 100 m2 -> Alsmede onderzoek naar aanpassing van de klasses en het daarbij betrekken van de suggestie van de heer Van Dalen; zijnde toevoegen klasse van 0 tot 1 m2 Wijziging betalingstermijnen: in twee termijnen en/of per automatische incasso in 8 termijnen. 8. Rondvraag De voorzitter geeft aan dat men een geassocieerd lid wil kunnen toelaten tot het OCT met als doel netwerken. Het bestuur ontvangt regelmatig verzoeken van bedrijven buiten de drie bedrijventerreinen hiertoe en heeft besloten toetreding als geassocieerd lid mogelijk te maken en legt dit dan ook voor aan de ALV ter besluitvorming. De kosten worden gelijk gesteld aan het volwaardig lidmaatschap voor OCT-lid, thans 100,-- De statuten hoeven hiervoor niet gewijzigd te worden. Deze vorm van lidmaatschap biedt bedrijven die niet gevestigd zijn op Kellen, Latenstein, Westroyen de mogelijkheid Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

7 Ledenvergadering geassocieerd lid te worden. Dus alle bedrijven vanuit gemeente Tiel kunnen dan lid worden. De geassocieerde leden krijgen geen stemrecht. Besluit: de ALV stemt in met de invoering van het geassocieerde lidmaatschap per deelnemer. Inhoudende deelnemen aan netwerkbijeenkomsten, maar geen stemrecht hebbend. Deze leden worden dan ook niet genodigd voor de ALV maar uitsluitend voor de lunch- en borrelbijeenkomsten. Het geassocieerde lidmaatschapsbedrag wordt gelijk gesteld aan het volwaardige lidmaatschapsbedrag, thans 100,--. Op de vraag van de heer Scheffer hoe de gemiddelde opkomst is geeft de voorzitter aan dat dit gelijk is aan het aantal van deze ALV. De heer Scheffer geeft aan dat hij geen voorstander is van grote ondernemersverenigingen. 9. Presentatie door Servaas Jacobs De heer Jacobs geeft een toelichting op een initiatief van Stichting Vrienden van het Ziekenhuis en licht de plannen toe op de actie "Verlicht het leven van een kankerpatiënt - Ontsteek een lampje in de olifant." Voor meer informatie over deze actie en de Stichting Vrienden en tevens donatie mogelijkheid zie: Ter plaatse is ook informatiemateriaal ter beschikking. Vervolgens wordt er gediscussieerd over de wijze waarop het mogelijk is een of beide initiatieven op basis van collectiviteit te ondersteunen met financiële middelen vanuit het Ondernemersfonds of vanuit OCT. Ter afronding van de discussie stelt de voorzitter de ALV de vraag of men, met inachtneming van de gepresenteerde en vastgestelde begroting, wel of geen bijdrage beschikbaar wil stellen voor de gepresenteerde initiatieven. Besloten wordt te stemmen per initiatief. Initiatief Stemming ALV voor collectieve ondersteuning. "Verlicht het leven van een kankerpatiënt - Ontsteek een lampje in de olifant." 0 voor Beplanting van de geluidsmuur langs de A15 3 voor Besluit: de ALV stelt geen budget beschikbaar en laat de keuze over aan de individuele ondernemers. 10. Sluiting De vergadering wordt onder dankzegging van ieders komst en inbreng om uur gesloten. Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

8 Ledenvergadering Presentielijst Zaaknaam Dhr/mw. vrltrs Kontaktpers_achtern Naam (indien afwijkend t.o.v. vermeld) AT&C Accountants Dhr. Drs. J.M.J.M. Freriks De heer Boekhoorn BAM Utiliteitsbouw BV Dhr. A.G.B. van Hulst Betuwe-Beton B.V. Dhr. C.C. Hol Bhoss BV Dhr. S. Scheffer De Geus Assurantie- en Adviesbureau Dhr. S. Kerkhof De Straalloods Tiel Dhr. K. van Dalen dga De Vree en Sliepen B.V. Dhr. P. Dikker De Waal Autogroep B.V. Dhr. H.C.A. de Bruin Design8 BV Dhr. O.J.C. Sardaro Equi Nederland B.V. Mevr. J.W. van Hensbergen Fluksion Dhr. E. Henning Gejo Cycleworld B.V. (De Vree Holdng BV) Dhr. D.J. de Vree/ G.A. de Wit Gemeente Tiel Dhr. ing. R. Bevers Hans van Driel B.V. Dhr. K. Versteeg Hoek Human Resource Consultancy Dhr. A.J.H. Hoek Kamer van Koophandel Midden-Nederland Dhr. Drs. R. Hurenkamp Kingspan Insulation BV Dhr. R. Eenhoorn Koning ICT diensten Dhr. M. Koning Lander Werk & Integratie Dhr. H. Vogelaar M.C. Gerritse Gerritse / De heer H. Personenwagens B.V. Dhr. M.C. Stofmeel Mol Cargo BV Dhr. C.A. Mol Rabobank West-Betuwe Dhr. A. Boer en/of P. Swinkels M. Anemaat Rabobank West-Betuwe Dhr. P. Swinkels Remotall Schoonmakers Dhr. W. van Erven Securitas Beveiligingen Dhr. M.C. van Tongeren Smile Nederland Dhr. K. Kruitwagen St. Zorgcentra Rivierenland Dhr. F.A. van Es Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) Dhr. P.W. van den Bosch Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

9 Ledenvergadering Van IJzendoorn Marketing Advies Dhr. H.W.M. van IJzendoorn Van Noord accountants en belastingadviseurs Dhr. drs. J.J.A. van Breugel Ziekenhuis Rivierenland Dhr. A.B. Wijmenga Dhr. C. Berendse Dhr. J. Ribbius Industrieschap Medel Dhr. J. Eerens Ledenvergadering OCT d.d. 14 december

10 Jaarrapport 2010 van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Tiel CONCEPT

11 CONCEPT Inhoudsopgave Pagina A Bestuursverslag 1. Algemeen 2 B Jaarrekening 1. Balans per 31 december Exploitatierekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 4. Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de exploitatierekening over C Overige gegevens 1. Overige gegevens Accountantsverklaring FSV Accountants + Adviseurs 12

12 CONCEPT Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Laan van Westroijen 2B 4003 AZ Tiel Tiel: Betreft: Jaarrekening 2010 Geachte leden, Hiermee brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2010 van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. 1. ALGEMEEN 1.1 Oprichting van de coöperatie De coöperatie is opgericht op 14 november Bestuur Het bestuur van de coöperatie is als volgt samengesteld: Naam: Woonplaats: Functie: H.A. Vogelaar Culemborg Voorzitter P.W. van den Bosch Amersfoort Secretaris J.J.A. van Breugel Rijswijk NB Penningmeester J.P. Verhoeks Opijnen Algemeen lid H. de Lange Ophemert Algemeen lid G.H. Reinders Kapel-Avezaath Algemeen lid P.L. Dikker Tiel Algemeen lid 2.

13 CONCEPT Als u nog vragen heeft, willen wij deze graag beantwoorden. Hoogachtend, H.A. Vogelaar P.W. van den Bosch J.J.A. van Breugel 3.

14 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA 31 december december 2009 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activa PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Coöperatiekapitaal Bestemmingsfondsen Ondernemersfonds Tiel Project Duurzame energie Totaal eigen vermogen KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva Totaal passiva

15 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 2 EXPLOITATIEREKENING OVER Subsidie Ondernemersfonds Tiel Overige subsidies Totaal subsidies Overige opbrengsten Som der opbrengsten Directe kosten Ondernemersfonds Tiel Directe kosten overige subsidies Directe kosten Exploitatiesaldo vóór indirecte kosten Kantoorkosten Overige algemene kosten Indirecte kosten Exploitatiesaldo

16 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN De coöperatie heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met RJ-Uiting WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. Bestemmingsfondsen Dit betreft het deel van het eigen vermogen, waarbij door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht. Liquide middelen en kortlopende schulden De liquide middelen en kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Als het resultaat is bepaald, het verschil tussen de opbrengsten en de kosten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld. Opbrengsten De opbrengsten betreffen subsidies en andere bijdragen van derden. Kosten De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering toegerekend aan het verslagjaat waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 6.

17 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER december december 2009 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Overige vorderingen Rekening-courant Glasnet Tiel B.V. i.o Overlopende activa Te ontvangen subsidie Ondernemersfonds Tiel Te ontvangen contributiebijdragen leden Voorziening dubieuze debiteuren Te ontvangen subsidies Provincie Gelderland Nog te factureren contributies Te ontvangen interest Liquide middelen Rabobank rekening-courant Rabobank bedrijfstelerekening Kruisposten KAPITAAL Coöperatiekapitaal Stand per 1 januari Bestemming exploitatiesaldo Stand per 31 december

18 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 31 december december 2009 BESTEMMINGSFONDSEN Ondernemersfonds Tiel Stand per 1 januari Bestemming exploitatiesaldo Stand per 31 december De bestemmingsfonds voor Ondernemersfonds Tiel betreft een voorlopig overschot van ontvangen geldmiddelen van Stichting Ondernemersfonds Tiel. Zie ook de toelichting onder "Subsidies" op pagina 9. Er geldt geen terugbetalingsverplichting van eventuele overschotten. Wel geldt een bestemmingsverplichting. Project Duurzame energie Stand per 1 januari Bestemming exploitatiesaldo Stand per 31 december De bestemmingsfonds voor Duurzame energie is gevormd als gevolg van nog niet bestede subsidiegelden van de Gemeente Tiel en de Rabobank, welke nog specifiek voor duurzame energie moeten worden ingezet. KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva Administratie-, accountants- en advieskosten Secretariaatskosten Parkmanagement Communicatiekosten Kosten glasvezelproject Terug te betalen subsidie Ondernemersfonds Tiel Nog te betalen aan SBBT Nog te betalen overige kosten

19 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 5 TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER 2010 Subsidies Ondernemersfonds Tiel Provincie Gelderland t.b.v. glasvezelproject Rabobank t.b.v. duurzame energie De verantwoorde subsidies zijn gebaseerd op voorlopige toekenningen. De definitieve toekenningen zijn op het moment van uitbrengen van deze jaarrekening nog niet beschikbaar en kunnen uiteindelijk afwijken van de voorlopige toekenningen. Overige opbrengsten Contributiebijdrage leden Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Interest bedrijfstelerekening Directe kosten Ondernemersfonds Tiel SBBT (beveiliging) Glasvezelproject (restant van overige subsidies) Communicatie direct Communicatie indirect Informatiebijeenkomsten Secretariaatskosten Bestuurskosten Accountantskosten Advieskosten Inrichting CRM-pakket Smile Nederland (coördinator)

20 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel Directe kosten overige subsidies Glasvezelproject Niet subsidiabel naar directe kosten ondernemersfonds Project duurzame energie Kantoorkosten Abonnementen en contributies Secretariaatskosten Secretariaatskosten t.b.v. ondernemersfonds Ledenadministratie Ledenadministratie eenmalige opzet Bestuurskosten Bestuurskosten t.b.v. ondernemersfonds Communicatiekosten Communicatiekosten t.b.v. ondernemersfonds Drukwerk Porti Overige algemene kosten Kosten ledenbijeenkomsten Accountantskosten Accountantskosten t.b.v. ondernemersfonds Accountantskosten voorgaande jaren (VPB) Smile Nederland (coördinator) Smile Nederland (coördinator) t.b.v. ondernemersfonds Relatiegeschenk Overige algemene kosten 0 0 Rente- en bankkosten

21 CONCEPT Jaarrapport Bij het bestuursverslag van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A., Tiel 1 OVERIGE GEGEVENS 1.1 Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het exploitatiesaldo Artikel 17 van de statuten bepaalt het volgende: 1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Zij bepaalt tevens welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd; 2. De winst wordt over de leden gelijkelijk verdeeld; 3. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening. Winstuitkeringen die binnen vijf jaren nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de coöperatie; 4. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat; 5. Voor zover over enig boekjaar geleden verlies niet uit enige reserve is bestreden of op andere wijze is gedelgd, heeft in de volgende jaren geen winstuitkering plaats zolang het verlies niet is aangezuiverd. 1.2 Voorstel bestemming exploitatiesaldo Volgens de statuten staat het exploitatiesaldo ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het exploitatiesaldo over 2010 ad positief als volgt te verdelen: Toevoeging aan bestemmingsfonds Ondernemersfonds Tiel Toevoeging aan bestemmingsfonds Duurzame Energie Toevoeging aan coöperatiekapitaal Dit voorstel is per ultimo 2010 in de jaarrekening verwerkt. 11.

22 OCT: WERKELIJK 2010 VS BEGROTING BEGROTING werkelijk t.l.v. begroot saldo t.l.v. begroot saldo begroot begroot begroot begroot reclame reclame reclame contributie contributie contributie reclame contributie reclame contributie ALV ALV ALV ALV oorsprong forecast forecast Contributie Reclamebelasting Subsidies Totale opbrengsten Secretariaat Abonnementen en contributies Drukwerk Website Coördinator Accountantskosten Ledenadministratie Adviseurskosten Ledenbijeenkomsten Bestuurskosten, incl. verzekering SBBT Communicatiekosten Informatiebijeenkomsten Glasnet Tiel Duurzamen energie Interest en bankkosten Onvoorzien Totale kosten Saldo t.l.v. Bestemmingsfonds Duurzame Energie t.g.v. Vrij kapitaal

23 Rooster samenstelling bestuur Naam functie aftredend en herkiesbaar Harry Vogelaar voorzitter aftredend en herkiesbaar Gerrit Reinders lid loopt Henk de Lange lid niet herkiesbaar John van Breugel penningmeester aftredend en herkiesbaar Peter Dikker lid loopt Peter van den Bosch Secretaris loopt Piet Verhoeks lid loopt Uit het huishoudelijk regelement: Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De bestuursleden treden af volgens bijgaand rooster Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar Benoeming van bestuursleden vindt dan plaats in de algemene ledenvergadering Het bestuur bestaat uit minimaal 5 bestuursleden

Jaarrapport 2015 van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Tiel

Jaarrapport 2015 van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Tiel 2015 van Ondernemers Coöperatie Tiel U.A. Tiel INHOUDSOPGAVE Pagina 1 BESTUURSVERSLAG OVER 2015 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 6 2 Staat van baten en lasten over 2015 7 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG Pagina Algemeen 3 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 5 Exploitatierekening over 2013 7 Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe

Stichting de Zaaier. gevestigd te. Epe Stichting de Zaaier gevestigd te Epe Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Oranje - Vereniging Harderwijk te HARDERWIJK

JAARREKENING 2012. Oranje - Vereniging Harderwijk te HARDERWIJK JAARREKENING 2012 Oranje - Vereniging Harderwijk te HARDERWIJK INHOUDSOPGAVE A FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 2 B JAARSTUKKEN 2012 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 5

Nadere informatie

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015

Stichting Sonshine. Rotterdam. Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING OZOVERBINDZORG.NL TE LUTTENBERG Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Resultaat 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht Financieel verslag 2008 Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen Utrecht Jaarrekening Balans per 31 december 2008 Activa 31 december 2008 31 december 2007 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3

Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Monique Velzeboer Foundation Parallel Boulevard 166 2202 HS NOORDWIJK J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Administratiekantoor C.P.M. Zwetsloot-Heemskerk ALGEMEEN De Stichting is 29 augustus 2003

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Stichting Ondernemersfonds gevestigd te ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 JAARVERSLAGGEVING Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013 JAARRAPPORT 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten over 2013

Nadere informatie

Financieel verslag van Stichting Buurtgezinnen.nl te Amsterdam de periode vanaf 10 september 201 tot en met 31 december 2015.

Financieel verslag van Stichting Buurtgezinnen.nl te Amsterdam de periode vanaf 10 september 201 tot en met 31 december 2015. Financieel verslag van Stichting Buurtgezinnen.nl te Amsterdam de periode vanaf 10 september 201 tot en met 31 december 2015 13 juni 2016 Inhoudsopgave Algemeen Jaarrekening Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept VERENIGING ERFRECHT ADVOCATEN NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 5 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Jaarrekening 2013/2014 Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam Adres: Waterlooplein 22 1011 PG Amsterdam Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Algemeen 2. Bestuur 3. Verwerking

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg

Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te Bunschoten-Spakenburg Jaarverslaggeving 2014 van Stichting Kadergroep Visketen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 6 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2016 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2013 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarstukken 2008. Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Jaarstukken 2008 Gold & Discovery Management B.V. statutair gevestigd INHOUDSOPGAVE Jaarrekening: 1. Balans per 31 december 2008 1 2. Winst- en verliesrekening over 2008 2 3. Algemeen, activiteiten, grondslagen

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

BENARD ACOUNTANTS ADVISEURS

BENARD ACOUNTANTS ADVISEURS JAARSTUKKEN 2014 van Stichting Woordwijs te Nieuwerkerk aan den IJssel INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsverslag 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2015 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring van de

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA

VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA VOORLOOPBLAD RAPPORT STICHTING HELP NORMA ALGEMENE GEGEVENS Revisienummer 3 Actuele rapportstatus Concept Verantwoordelijk accountant B. Zijlstra Actuele gebruiker ronald.vanoosterhout Datum en tijd 25-08-2015

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Bestuur: J.J. Atsma, voorzitter mr. A. van der Meer, secretaris J.P. Visser, penningmeester B.K.C. Baron, bestuurslid J.A. Mulder,

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2015 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 -

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1. Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2014 5 1.3 Staat

Nadere informatie

STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 STICHTING SHARE WORLD te DEN HAAG Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Grondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther Jaarrekening 2016 ii Stichting Vrienden van Bandra East Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Bestuurssamenstelling 2 Adresgegevens 2 RSIN/Fiscaal nummer 2 Bankgegevens 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014 TE JAARREKENING 2013/2014 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 1.227 2.303 1 Belastingen 2.307 4.027 1 Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 3 Algemeen 3 Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Bestuursverslag Bestuursverslag 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015

IPMA Nederland. DEFINITIEVE Jaarrekening 2015 IPMA Nederland DEFINITIEVE Jaarrekening 2015, 27 januari 2016 IPMA-NL-1 Inhoud Blad Financieel verslag Jaarstukken 2015 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening over 2015 4

Nadere informatie

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING NIDA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5 JAARREKENING 1 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012 p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 1 Resultaten 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening 2014. Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2014 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2014 2. Staat van baten en lasten over 2014 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

CALorie Stationsweg AA Castricum. Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013

CALorie Stationsweg AA Castricum. Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013 CALorie Stationsweg 9 1901 AA Castricum Rapport inzake de jaarstukken over het boekjaar 2013 1 februari 2014 Inhoud Rapport Algemeen 4 Resultaten 5 Fiscale positie 6 Jaarstukken boekjaar 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 Culemborg, 14 februari 2017 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2016 Samenstellingsverklaring 2. Balans per

Nadere informatie

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 auren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Regionale Omroep Vereniging de Golfbreker te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800

Nadere informatie