Integrale aanpak bedrijventerreinen en werklocaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale aanpak bedrijventerreinen en werklocaties"

Transcriptie

1 Integrale aanpak bedrijventerreinen en werklocaties mei 2015

2 Samenvatting De gemeente Ede bevindt zich in het hart van FoodValley, wat ons prachtige kansen biedt. Wij hebben een groot aantal werklocaties die wij aanbieden aan de markt. Wij mogen onszelf de vraag stellen: welke doelgroepen willen en kunnen wij faciliteren, wat wíl deze doelgroep en past ons aanbod daarop? Een integrale aanpak van de marketing van bedrijventerreinen en werklocaties is nodig, om kansen te verzilveren en om te Voorkomen dat we kansen niet optimaal benutten. De afdelingen Economie, Grondzaken, RO, RP en WPI zijn met deze vraag aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd in de voorliggende Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties. We gaan uit van een tweeledige visie: 1. Ons huidige bedrijfsleven is onze waarde. Hier zijn we zuinig op en dit koesteren we. We zetten in op goed accountmanagement om ons bedrijfsleven te faciliteren en te accommoderen; 2. Daarnaast zetten we in op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en daarin focussen we ons op Food. Hier ondernemen we activiteiten om Ede neer te zetten als hotspot voor Food. Dit betekent: dat we op de korte termijn inzetten op het intensiveren van de verkoopinspanningen om minimaal volgens uitgifteplanning te verkopen; en dat we op de lange termijn inzetten op het neerzetten van een zakelijk merk waar Food de drager van is met als doel economische clustering en duurzame werkgelegenheid te creëren. 2

3 Samenvatting Dit plan is gebaseerd op een uitgebreide analyse van relevante ontwikkelingen en biedt een integrale aanpak van product, promotie en prijs: Mede op basis van een interne en externe analyse hebben we de doelgroepen bepaald. Dit zijn de lokale, regionale en bovenregionale bedrijven, waarbij bij de laatste groep gefocust wordt op het aantrekken van specifieke sectoren uit de foodbranche; We doen voorstellen om ons aanbod nog beter aan te laten sluiten op de vraag. We behandelen de belangrijkste vestigingsvoorwaarden en gaan vervolgens concreet in op aanpassingen voor o.a. bedrijvenpark De Vallei en bedrijventerreinen Het Laar en BT A12; We verhelderen onze marketingboodschap, verbeteren ons verkoopproces en doen voorstellen voor acquisitie, promotie en marketing, kennisuitwisseling en onderzoek, samenwerking, cluster en community-vorming; De grondprijzen zijn inmiddels onafhankelijk getaxeerd en vastgesteld. Deze zijn daar waar nodig bijgesteld om aan de marktvraag te voldoen. 3

4 Beslispunten voor het College Wij vragen het College van Burgemeester en Wethouders in te stemmen met de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties. Dit houdt in; Instemmen met de strategie om op de korte termijn in te zetten op het intensiveren van de verkoopinspanningen om minimaal volgens uitgifteplanning te verkopen en de strategie dat we op de lange termijn inzetten op het neerzetten van een zakelijk merk waar food de drager van is met als doel economische clustering en duurzame werkgelegenheid te creëren. Instemmen met de keuze voor de drie doelgroepen (lokale bedrijvigheid, regionale bedrijvigheid en bovenregionale bedrijvigheid); Instemmen met de verdeling van doelgroepen over bedrijventerreinen en werklocaties. Dit betekent dat wij bedrijventerrein A12/De Klomp in de markt zetten als nationaal concurrerend bedrijventerrein voor Food. Dit betekent niet dat wij andere branches niet accommoderen op deze bedrijventerreinen. Dit betekent dat wij de Kennisas Ede-Wageningen in de markt zetten als (inter)nationaal concurrerende werklocatie voor kenniswerkers; Instemmen met het, binnen bestaande bovengemeentelijke wet- en regelgeving, aanpassen van bedrijventerreinen met als doel de verkoopbaarheid te vergroten; Instemmen met de marketingboodschap (blz 51-52); Instemmen met de genoemde activiteiten (blz 56-62); Instemmen met het opvoeren van euro voor een periode van 2 jaar bij de integrale afweging van de perspectiefnota (2016: 200k, 2017: 200k) om de keten van sales te versterken met als doel minimaal volgens uitgifteplanning te verkopen. 4

5

6 Aanleiding De volgende punten vormen de aanleiding voor de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties: De noodzaak tot het creëren van werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid binnen gemeente Ede; De noodzaak om te komen tot een duurzame strategie voor, en een focus op, het verder versterken van de food- en foodgerelateerde sector binnen gemeente Ede en Regio FoodValley; De sterke behoefte aan verbeterde samenwerking op het gebied van (internationale) marketing en acquisitie met de regiogemeenten van Regio FoodValley, Provincie Gelderland, WUR, Oost NV, NFIA en het WFC; Onderzoek van STEC (oktober 2014) inzake afzettempo bedrijventerreinen toont aan dat de vraag naar bedrijventerreinen na 2020 afneemt en het aanbod van bedrijfsgronden en panden in Ede en de regio nog omvangrijk is. M.a.w. er ligt een forse uitdaging voor de gemeente om tijdig voldoende bedrijfskavels af te zetten; Dit vergt extra aandacht omdat er sprake is van een negatieve boekwaarde op de bedrijventerreinen, waarover rente wordt berekend. De rentepost voor de bedrijventerreinen bedraagt ca. 2,2 mln rente per jaar, hetgeen neerkomt op ca per dag; Onderzoek van BCI (januari 2015) naar de vraag van Foodbedrijven per deelsector. Hoe kunnen Ede en de Regio FoodValley zo goed mogelijk aan deze vraag voldoen? 6

7

8 Doel Het doel van de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties is belangstelling wekken voor onze bedrijventerreinen en werklocaties en het klantgericht accommoderen van bedrijven op de diverse locaties in Ede. Ede wil bestaande en nieuwe bedrijvigheid accommoderen en wil daarmee haar positie binnen dé Foodregio van Nederland, Regio FoodValley, de komende jaren verder versterken en duurzame werkgelegenheid creëren. Met deze aanpak maken we inzichtelijk welke vraag wij gaan accommoderen, hoe we vraag en aanbod bij elkaar brengen en welke maximale inspanning we leveren om om bedrijvigheid op onze werklocaties te laten landen. De klantvraag is leidend voor ons. Hierbij zoeken we nauwe aansluiting gezocht bij de kansen die geboden worden door ontwikkelingen zoals het WFC, de Kennisas en Regio FoodValley. Met deze aanpak beogen wij het goede ondernemersklimaat in Ede verder te versterken; food- en foodgerelateerde bedrijven te behouden en aan te trekken; een bijdrage te leveren aan de ambities en plannen vanuit het Collegeprogramma; de geprognosticeerde uitgifte te realiseren. 8

9 Doel Om de doelen te bereiken zijn de volgende randvoorwaarden essentieel: Gedragen door College van B&W en gemeenteraad; Realistische benadering (verwachtingen- en risicomanagement); Verdere professionalisering van het accountmanagement en de klantbegeleiding, waarbij het helder en lean maken van het verkoopproces essentieel is; Versterking van de verbinding met de stakeholders, zoals regiogemeenten, WUR, OostNV, Provincie Gelderland, kennisas en World Food Center; Voldoende capaciteit en budget, om gestelde ambities te kunnen realiseren. 9

10

11 Uitgangspunten De Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties staat niet op zichzelf en kan niet worden losgezien van andere plannen en visies binnen de gemeente Ede en Regio FoodValley, zoals: Visie Ede2025 Coalitie-akkoord Programma Economie Food-visie Strategische Ambitie en Programma Regio FoodValley De samenhang in de plannen en visies wordt gewaarborgd door een aansturing volgens het matrix-model. De integrale aanpak van bedrijventerreinen en werklocaties is het resultaat van een integrale samenwerking van de teams Economie, Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke projecten en Werk. Bij het opstellen van deze aanpak is zoveel mogelijk afstemming gezocht met diverse interne belanghebbenden binnen gemeente Ede. Het idee is om deze aanpak te delen met de regiogemeenten en relevante partners. 11

12 Uitgangspunten De Integrale Aanpak richt zich in eerste instantie op de stimulering van de verkoop van de bedrijfskavels van de gemeente Ede dan wel het gemeentelijk vastgoed. De klantvraag zal voor ons daarbij leidend zijn. Dit plan gaat uit van een professionele klantbenadering van bedrijven door de gemeente met ondersteuning van een CRM-systeem. In het kader van de Ladder van Duurzame Verstedelijking van de SER beoordelen wij bij het oplossen van huisvestingsvraagstukken van het zittend Edese bedrijfsleven en nieuwe bedrijvigheid ook de mogelijkheden op de huidige locatie en bestaand vastgoed. Dit plan richt zich niet op de acquisitie van retailactiviteiten voor bijvoorbeeld Ede Centrum. Deze activiteiten zullen een plaats vinden binnen het programma Levendig Centrum. Ook richt dit plan zich vooralsnog niet op de acquisitie van activiteiten uit de sector Toerisme & Recreatie. In de scope van dit plan worden wel díe bedrijven meegenomen die zich richten op verblijven en ervaren, met name wanneer dit gerelateerd is aan Food. Het langer laten verblijven van bezoekers is één van de speerpunten van gemeentelijk beleid en Citymarketing. 12

13 Uitgangspunten Werksessie met bedrijven en gemeenteraad 26 maart 2016: Zoek/werk samen met ambassadeurs Acquisitie en accountmanagement liggen dicht tegen elkaar aan Voldoende capaciteit, ook kwalitatief Acquisitie met focus op Food Foodcluster inrichten Rode loper Grote vissen lastig, maar met WFC meer mogelijk Vele kleintjes maken een grote; aandacht voor start ups Onderscheidende werkmilieus aanbieden Faciliteren met bestemmoingsplan 13

14

15 Visie Bedrijventerreinen en andere werklocaties zijn belangrijk voor onze economie. Hier bevinden zich onze bedrijven: de werkgevers, de innovatoren, de ambassadeurs, de O van ondernemers uit de belangrijke Triple Helix. Het stimuleren van werkgelegenheid is een belangrijke gemeentelijke doelstelling. Op onze bedrijventerreinen en werklocaties bieden we ruimte aan bedrijven in Ede en De Regio die op hun huidige locatie niet meer kunnen uitbreiden. Ook bieden we ruimte aan bedrijven van buiten de regio die zich graag willen vestigen in Regio FoodValley. Bedrijven van buiten de Regio FoodValley kunnen ons economisch profiel verder versterken. Bovendien bieden zij extra werkgelegenheid. In onze (inter)nationale acquisitie is focus echter noodzakelijk om succesvol te kunnen zijn. Dat betekent het maken van keuzes. Ede heeft gekozen voor food. Ede heeft hierin een traditie en een sterke positie. Deze positie willen we koesteren en verder versterken. In onze (inter)nationale acquisitie sluiten wij daarom in onze activiteiten aan op de keuze voor food in het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Dit sluit de vestiging van bedrijven uit andere branches niet uit. Iedere lead willen wij accommoderen. 15

16 Visie Wat betekent dit? Welke rol wil Ede dan spelen? Ede wil ruimte bieden aan lokale en regionale bedrijven, daarbij faciliterend in hun wensen en behoeften passend bij de levensfase waarin het bedrijf zich op dat moment bevindt, waarbij zij bijdraagt aan het versterken en behouden van duurzame werkgelegenheid, Ede concurreert niet met andere gemeenten in de regio FoodValley, maar kan wel een aantrekkelijke vestigingslocatie vormen voor bedrijven in een gebied rond de regio FoodValley, waar geen of weinig nieuw bedrijventerrein beschikbaar is, zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwezoom. én Ede wil zich profileren als dé vestigingslocatie voor (inter)nationale foodbedrijven en foodgerelateerde bedrijvigheid. 16

17

18 Interne analyse De volgende ontwikkelingen spelen zich binnen de organisatie van de gemeente Ede af en zijn relevant voor de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties: Ontwikkelingen interne organisatie gemeente Ede: Per augustus 2014 acquisiteur Food aangetrokken; Gemeentebrede prioriteit voor Food; o.a. aantrekken programmamanager Food; Inzet op professionalisering accountmanagement en klantbegeleiding, o.a. met inzet op CRM systeem. Deze ontwikkelingen zullen positief bijdragen aan de uitvoering van dit plan en de realisatie van de gestelde doelen. Ontwikkelingen projectorganisatie gemeente Ede, zoals: De ontwikkeling van het World Food Centre; De ontwikkeling van de Kennisas Ede-Wageningen; De ontwikkeling van BT De Klomp; Het Programma Buitengebied; De inzet op project de Smaak van Van Gogh. Deze ontwikkelingen dragen bij aan het lange termijn effect: het neerzetten van Ede als hotspot voor Food. 18

19

20

21 Externe analyse Het besluitvormingstraject voor bedrijfsverplaatsingen is langer geworden door o.a. uitgebreidere beslistrajecten bij financierders, een onzeker economisch klimaat en de toenemende focus op investeren in marketing en sales i.p.v. vastgoed. Op het gebied van bedrijfsverplaatsingen binnen de foodsector heeft Regio Food Valley te maken met diverse concurrenten op internationaal, nationaal en regionaal niveau. Internationaal: Internationaal gezien loopt Nederland voorop op de terreinen: - de plantaardige productie (sierteelt en tuinbouw, inclusief zaden); - de zuivelsector en met name de verwerking van zuivel richting babyvoeding; - kennis van food. Nederland kan internationaal goed meekomen op de gebieden van: - de dierlijke productie met name kalfsvlees en pluimvee; - de verwerking van zetmelen tot functionele ingrediënten; - de productie van machines voor toepassing in de tuinbouw, landbouw en levensmiddelenproductie. Internationaal gezien concurreert Nederland met name met het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland. Voor Duitsland is bijvoorbeeld grondprijs een sterke troef. Voor het Verenigd Koninkrijk en wederom Duitsland zijn het hun omvangrijke afzetmarkten. Voor België vormt bijvoorbeeld de regio rondom de Universiteit van Leuven een aantrekkingskracht. Opkomende gebieden zijn bijvoorbeeld de regio s rondom Öresund in Denemarken en Grenoble in Frankrijk (bron: Oost NV/NFIA)

22 Externe analyse Nationaal: Verspreid over Nederland liggen diverse regio s waar food een speerpunt is. Enkele voorbeelden zijn Fresh Park Venlo en Venlo Green Park (Venlo), Foodpark Veghel (Veghel) en Heerenveen (IBF). Ook dichterbij zijn er enkele terreinen waar de Regio mogelijk mee concurreert op het gebied van Food. Voorbeelden zijn: Ecofactorij (Apeldoorn), De Wildeman (Zaltbommel) en Lorentz III (Harderwijk). Desalniettemin onderscheiden we, naast onze regio, nationaal vier sterke spelers waar het food betreft: 1. Agrofood cluster Brabant: Een sterk high tech cluster met een compleet agrofoodcluster, veel topbedrijven, gecombineerd met een traditie van coöperatief ondernemen met een centrale ligging. 2. Food Rotterdam: De sterke troeven zijn hier het Food intelligence platform, een sterk multimodaal cluster, de Markthallen als consumentenattractie en de exportgerichtheid van deze omgeving. 3. Greenport Venlo: Een sterk cluster gericht op vers en logistiek, met een groot aanbod aan glastuinbouw en ca. 100 versbedrijven. 4. Zaanstreek: Groot aandeel groothandel Ten opzichte van andere Food-regio s onderscheidt de regio FoodValley zich door een brede aanwezigheid van de Food-sector met een sterke ( en in Ede groeiende) aanwezigheid van groothandel en diensten. Brabant is sterk in primaire sector en verwerking, Zaanstad en Venlo in groothandel (benchmark Agrofood Alterra) 22 22

23 Externe analyse Regionaal: Binnen Regio FoodValley is voldoende aanbod van gronden en andere vastgoedlocaties. Hieronder volgen de belangrijkste speerpunten van de individuele gemeenten in Regio FoodValley, inclusief de werklocaties die als vestigingslocatie worden aangeboden aan de bedrijven in deze speerpunten. Gemeente Belangrijkste speerpunt Belangrijkste beschikbare werklocaties Barneveld logistiek, intensieve veehouderij (waaronder pluimvee) Harselaar West West, Harselaar Zuid (nog niet uitgeefbaar) Ede food- en food-gerelateerde bedrijven: Nizo/ WFC kennisintensief. BT A12, Kazerneterrein / Veluwse Poort Nijkerk food(productie), logistiek De Flier, Arkerpoort, Nijkerkerpoort, Arkervaart West Wageningen Kennisintensief agrofood, biobased economy, Research. Agribusiness Park, Campus: zuidelijke bebouwing Veenendaal ICT De Batterijen, De Vendel Innovatief kenniscentrum (agro & Remmerden + uitbreiding + DELM food) Specifiek voor kennisintensieve activiteiten, die meer op en rondom de Kennisas Rhenen plaatsvinden is de concurrentie in Nederland beperkt. Met de aanwezigheid van Wageningen UR en locaties en faciliteiten voor deze doelgroep, hebben we een unieke propositie in Nederland. 23

24 Externe analyse Na een beeld te hebben geschetst van bedrijfsverplaatsing in zijn algemeenheid op Nederlands schaalniveau en de concurrenten van Regio FoodValley, zoomen we nu in op de mondiale trends en ontwikkelingen in de foodsector. Ontwikkelingen binnen de foodsector: Fast Moving Consumer Goods (FMCG) multinationals verplaatsen zich op basis van kosten-efficiency en rendement over de hele wereld. Commercie is leidend in de besluitvorming; Deze bedrijven worden gedreven door shareholder value: bij onvoldoende rendement van een merk, wordt dit merk in de etalage gezet; Deze bedrijven zijn sales en marketing gedreven. Dat betekent dat niet ingezet wordt op vastgoed, dat wordt gezien als dood geld. Deze bedrijven moeten snel kunnen schakelen en bedrijfsonderdelen van de hand kunnen doen indien noodzakelijk; FMCG organisaties worden hiërarchisch aangestuurd, vanuit met name de VS. Bij bewezen succes volgt een beperkte vrijheid; Foodgerelateerde bedrijven zijn vooruitstrevend in hun innovatie en efficiency op het gebied van productie, distributie en ketenregie

25 Externe analyse Food MKB (regionale en landelijke spelers) wordt gekarakteriseerd door vele middelgrote en kleine bedrijven met diverse aandeelhouders. Het zijn vaak familiebedrijven, maar dit aantal neemt af; Bij deze MKB bedrijven is kwaliteit is nummer 1, commercie nummer 2 en personeel nummer 3; Bij deze bedrijven heeft de directie een grotere beslis-bevoegdheid in vergelijking met de directie van de multinationals; Optimale winstmarges zijn geen uitgangspunt van beleidsvorming bij de MKB bedrijven. 25

26 Externe analyse Conclusies: Bedrijven verplaatsen zich over korte afstanden. Dit betekent dat we vooral goed inzicht moeten hebben in de vraag van onze lokale en regionale bedrijven. Goed accountmanagementschap is daarom onontbeerlijk. Dat betekent: - inzicht in, overzicht van en een warm relatienetwerk met het lokale en regionale bedrijfsleven; - samenwerking met de andere Regio FoodValley-gemeenten; - goed inzicht in mogelijke bedrijfsverplaatsingen van net buiten onze regio - informerende en adviserende rol voor bedrijfsleven richting provinciale, nationale en europese subsidiestromen. Zowel op regionaal, nationaal als op internationaal niveau is er voor Foodbedrijven voldoende aanbod voor bedrijfshuisvesting. Dit betekent: - kennis van de foodsector en inzicht krijgen in de foodgerelateerde keten; - samenwerking met andere stakeholders, waaronder WUR en WFC; - samenwerking met bovenregionale partijen, zoals Oost NV en NFIA; - zoeken naar nieuwe strategische allianties met bijvoorbeeld Brabant, Rotterdam, Venlo; Acquisitie op internationale foodbedrijven hangt nauw samen met processen binnen deze bedrijven en daardoor is samenwerking op allerlei niveaus essentieel; 26

27 Externe analyse Acquisitie draait om het uitbreiden van ons netwerk: het opbouwen, onderhouden en benutten van relaties. We hebben al een groot netwerk van partners op het gebied van marketing en acquisitie. Onze partners opereren al geruime tijd op dit gebied en hebben hier veel ervaring en een ruim netwerk. Het verdiepen van de samenwerking biedt kansen: - NFIA is de organisatie van het Ministerie van EZ die zich bezig houdt met het aantrekken van buitenlandse bedrijvigheid naar Nederland. Met dat doel heeft het NFIA kantoren in Europa, Azië, Amerika en het Midden-Oosten; - Oost NV is de officiële partner van het NFIA voor het laten landen van buitenlandse bedrijven in Gelderland en Overijssel. Oost NV combineert kennis en acquisitiekracht van (food)bedrijvigheid en levert via PPM Oost mogelijkheden tot financiële participatie; - FoodValley NL verbindt kennis aan innovatieve MKB, puur op het gebied van Food en heeft via uitgaande en inkomende missies veel contact met buitenlandse foodbedrijven. FoodValley NL opereert op landelijk niveau; - Provincie Gelderland ondersteunt (rechtstreeks en via Oost NV) bedrijvigheid in Gelderland en innovaties binnen de foodsector in Gelderland; - Wageningen UR heeft een zeer internationaal netwerk van innovatieve starters en bedrijvigheid; - RCT De Vallei ondersteunt de regionale maakindustrie en heeft met haar regionale innovatiemakelaar een zeer sterk regionaal netwerk. 27

28

29 Doelgroepen Binnen de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties onderscheiden we drie doelgroepen: 1. Lokale bedrijvigheid: dit zijn alle bestaande bedrijven in Ede die uitbreidingswensen hebben en die we niet meer kunnen faciliteren op hun huidige locatie. We focussen ons hierbij niet op een specifieke branche of sector. Behoud en versterking van deze doelgroep met daarmee behoud van werkgelegenheid is ons uitgangspunt. 2. Regionale bedrijvigheid: dit zijn de bedrijven in de andere gemeenten van Regio FoodValley en omliggende gemeenten die uitbreidingswensen hebben en niet meer gefaciliteerd kunnen worden op hun huidige locatie in die gemeente. Hierbij is het criterium behoud van werkgelegenheid voor de Regio leidend. We kiezen ervoor hier met name de snelle groeiers en de foodbedrijven te accommoderen. Afstemming over deze bedrijven binnen Regio FoodValley is essentieel. 29

30 Doelgroepen 3. Bovenregionale bedrijvigheid: hierin onderscheiden we: food- en foodgerelateerde bedrijvigheid die in Nederland gevestigd is en zich aangetrokken voelt door sterke aanwezigheid van research & development in Regio FoodValley, met in achtneming van goede voorzieningen qua huisvesting, mobiliteit, etc; internationale food- en foodgerelateerde bedrijven, gevestigd in of met een wens om zich te vestigen in Europa, in verband met bedrijfsstructuur (EMEA-regio). Wat betreft de pro-actieve acquisitie van deze bovenregionale bedrijvigheid focussen wij op de kansrijke sectoren binnen deze foodbranche, zoals onderscheiden in het BCI rapport Verdieping doelgroepen bedrijventerreinen FoodValley, januari Overigens accomoderen wij ook altijd niet-foodbedrijven in Ede. Echter, bij gelijke belangstelling zullen foodbedrijven voorrang krijgen. Marktsegmenten binnen Food met dynamiek Omschrijving bedrijfsactiviteit Productie 1. Verwerking van aardappelen, groente en fruit 2. Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 3. Vervaardiging van zuivelproducten 4. Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren 5. Vervaardiging van overige voedingsmiddelen Handel en afzet 1. Handelsbemiddeling in landbouwproducten Zakelijke diensten 1. Dienstverlening voor de akkerbouw/fokken en houden van dieren 2. Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies en administratie 3. Speur- en ontwikkelingswerk 4. Reclame en marktonderzoek Kennis 1. Onderwijs VAL/VAS (Value Added Logistics/Value Added Services) 1. Vervaardiging van verpakkingsmiddelen 2. Drukkerijen van verpakkingen Groothandel food 1. Groothandel in landbouwproducten/levende dieren 2. Groothandel in voedingsmiddelen 30

31 Doelgroepen Bij elke klantvraag worden de volgende elementen in kaart gebracht: 1. Bedrijf zelf; kredietwaardigheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen 2. Werkgelegenheid (behoud en nieuwe, ook voor mensen met uitkering) 3. Bijdrage aan economische clustervorming Food 4. Bijdrage aan gewenste ruimtelijke ontwikkeling 5. Overzicht consequenties per keuze (voorbeeldwerking, risico s, wat kan er niet als we positief besluiten) 6. Financiële afweging (grondopbrengsten, rentelasten, ontwikkelkosten, andere kosten, risico s) 31

32 Doelgroepen Productie en verwerking van voedingsmiddelen, zoals AGF en zuivel is een stabiele markt die de afgelopen jaren een groei heeft laten zien. Dit heeft zich vertaald in incidentele markttransacties, zoals bij Friesland Campina, A-ware en Fonterra; In navolging van de productie en verwerking van voedingsmiddelen laat ook de (groot)handel en afzet van voedingsmiddelen en landbouwproducten dynamiek zien; In de categorie sectorspecifieke dienstverleners, zoals diensten ten behoeve van akkerbouw/fokken en houden van dieren en ook speur- en ontwikkelingswerk (R&D) wordt een zekere marktdynamiek verwacht. Dit blijkt niet alleen uit recente vestigers (CTBG, FSIN), maar ook uit diverse start-ups; In het verlengde hiervan wordt veel verwacht van kennisintensieve activiteiten rondom agro, food en biobased economy in de vorm van start-ups, doorstarters en (inter)nationale bedrijven (bijvoorbeeld R&D). Ook schuilen volop kansen in cross-overs met andere technische domeinen zoals ICT en sensoren. Voor ontwikkeling van nieuwe processen en materialen is die technologie van groot belang; Een trend in de logistieke dienstverlening die mogelijk perspectief biedt betreft de consolidatie en samenvoeging van distributiecentra van fabrikanten op goed bereikbare locaties. Vooral in de regionale en nationale markt (zowel geconditioneerd als niet-geconditioneerd) biedt fijnmazige distributie vanuit deze dc s perspectief voor de regio. In het verlengde hiervan laat de markt van Value Added Logistics/Value Added Services (VAL/VAS), zoals logistieke dienstverleners die waarde toevoegen door inpakken, labelen, samenvoegen van halffabrikaten, e.d., dynamiek zien. Ook in de (groot)handel wordt dynamiek verwacht. E-commerce en de bijbehorende logistieke activiteiten e-fulfillment is in deze een bijzondere categorie met perspectief. Beide sectoren zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid (in Nederland alleen al 20% omzetgroei op jaarbasis over de afgelopen vijf jaar). 32

33 Doelgroepen We focussen ons op het aantrekken van food- en foodgerelateerde bedrijven. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld bedrijventerrein BT De Klomp in de markt zetten als (inter)nationaal concurrerend bedrijventerrein voor Food. Dat betekent niet dat wij andere branches niet accomoderen op dit bedrijventerrein. Echter wanneer twee bedrijven zich aandienen voor een kavel, zal de voorkeur uitgaan naar het foodbedrijf. Bedrijven die enigszins kunnen conflicteren qua milieucategorie, qua activiteiten, zullen ruimtelijk worden ingepast. Bedrijven (ook foodbedrijven) die andere bedrijven duidelijk kunnen hinderen hebben niet de voorkeur en zullen aan het College ter afweging worden voorgelegd. We houden rekening met het feit dat we onderdeel uitmaken van Regio FoodValley en de verdeling in activiteiten die onderling is gemaakt. Zo richt Veenendaal zich op het ICT cluster binnen de foodsector, Barneveld richt zich op logistiek en Wageningen met de WUR heel duidelijk op onderzoek. Op deze doelgroepen zal Ede zich dan niet actief richten, maar we sluiten vestiging niet uit. De vraag van de klant staat immers centraal. 33

34

35 Vestigingsvoorwaarden Voor bedrijven, zowel lokaal, regionaal als bovenregionaal (nationaal en internationaal) zijn over het algemeen de vestigingsvoorwaarden, zoals verbeeld in het onderstaande plaatje, aan de orde (bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, Van Winden en Van den Berg). 35

36 Vestigingsvoorwaarden De vestigingsvoorwaarden van onze doelgroepen zijn de volgende: 1. Kennisbasis Met name de (inter)nationale foodbedrijvigheid wil gevestigd zijn nabij een kenniscluster bestaande uit kennisinstituten, universiteiten, opleidingsinstellingen en andere kennisintensieve bedrijven. Maar ook voor lokale en regionale bedrijvigheid kan dit een belangrijke vestigingsvoorwaarde zijn, zeker bij die bedrijvigheid waar cross-overs tussen bijvoorbeeld techniek of ICT en andere activiteiten plaats vinden. Regio FoodValley biedt een uniek kenniscluster, waarbij de WUR voor bedrijven van het agrofoodcluster een enorme aantrekkingskracht heeft. Daarnaast biedt de Kennisas een breed palet aan specialistische opleidingen van VMBO tot en met HBO niveau. Bovendien treft de doelgroep in de regio een scala van start-ups en incubators zoals StartLife aan. Dit betekent dat er een ruime en gevarieerde arbeidscapaciteit voor handen is. Verder zit er in de regio een groot aantal aanverwante bedrijven die interessant zijn voor de benoemde doelgroepen, zoals de innovatieve verpakkingsindustrie en andere innovatie kweekvijvers voor agrofood technieken. Bovendien wordt in de regio clustervorming gestimuleerd. Vanuit de gemeente Ede en de Regio FoodValley worden vele verbindingen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennis- en opleidingsinstellingen gelegd. 36

37 Vestigingsvoorwaarden 2. Economische basis Goede regionale economische cijfers en prestaties vormen de basis en de aantrekkingskracht voor economische bedrijvigheid. Het betreft hier bijvoorbeeld werkgelegenheidscijfers, BNP, investeringscijfers, innovatiecijfers, bestaande aanwezigheid van sector- en branchegenoten, maar ook de beoordeling en het niveau van de sociale en ruimtelijke voorzieningen. De bedrijvigheid in de Regio FoodValley kent al jaren een hoog groeipercentage. Werkgelegenheid en bruto regionaal product groeien harder dan het landelijk gemiddelde. Vooral de foodsector ontwikkelt zich positief. Nederland is vaak een springplank (startpunt) voor internationale bedrijven voor de Europese markt. Voorbeelden hiervan binnen Regio FoodValley zijn Emmerson, Yili, Kikkoman en Arla. Dit heeft geleid tot concentratie en versterking van aanverwante en nieuwe bedrijvigheid vanuit met name Nederland, vanuit verschillende sectoren als - spuitgietsector, zoals Plasticum - verpakkingsindustrie, zoals HSV, ValleyPackaging (i.o.) - machinetechniek, zoals Van Mourik en LDL Bulkhandling - vormgevers, zoals designers en 3Dprinters, zoals 3DWorknet 37

38

39 Vestigingsvoorwaarden 4. Arbeidsmarkt Bedrijven zoeken werklocaties daar waar op korte afstand relevant geschoold personeel voor hen aanwezig is. Voor alle doelgroepen, lokaal, regionaal en bovenregionaal, is de beschikbaarheid van geschikt personeel, dan wel geschikt te maken personeel een zeer relevante vestigingsvoorwaarde. Daarbij gaat deze vestigingsvoorwaarde hand in hand gaan met de vorige, bereikbaarheid, want als het personeel niet op korte afstand te vinden is, kan het dan over een langere afstand Ede wel makkelijk bereiken? Dit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de werkgever. Rond Ede ligt een groot arbeidsreservoir aan arbeidskrachten: er studeren universiteits-, HBO- en MBO-studenten in en rond Ede (WUR, Radboud Universiteit Nijmegen, HAN Arnhem/Nijmegen, Van Hall Larenstein, Chr Hogeschool Ede, ROC A12, ROC Rijn-Ijssel). De aansluiting tussen opleiding en werkgelegenheid binnen de Regio is zeer kort. Letterlijk de fysieke afstand is nabij, omdat het geschoolde personeel voor handen is. Ede kan zich buigen op een hoog arbeidsethos bij haar beroepsbevolking, hetgeen zich uit in hoge arbeidsproductiviteit en laag ziekteverzuim. Om te putten uit het aanbod aan gemotiveerde werkzoekenden kan de ondernemer gebruik maken van de kostenloze dienstverlening van het Werkgeversservicepunt FoodValley. Dit omvat o.a. werving & selectie, jobcoaching, accountmanagement en scholing & training. 39

40 Vestigingsvoorwaarden 5. Leefkwaliteit De factoren die bepalen of het voor een doelgroep interessant/prettig is om in een bepaalde omgeving te verblijven/zich vestigen. Dit zijn factoren als woningen, scholen, milieu/groen, veiligheid, sociale cohesie, culturele voorzieningen en vrije tijd. Dit is met name bepalend voor de (inter)nationale foodbedrijvigheid. Hierbij gaat het mede om het beeld dat bij deze partijen over Ede en de Regio ontstaat: is het hier prettig vertoeven? De gemeente Ede combineert groene ruimte met stedelijke voorzieningen. Voor haar inwoners en de Regio en haar bezoekers biedt de gemeente Ede sport, film, theater, ontspanning en andere vormen van cultuur. Bovendien zijn culturele clusters zoals in Arnhem en Utrecht nabij. Ede biedt een omgeving met veel landelijke ruimte, een veilige woonomgeving, natuurgebieden en een nationaal park. De Veluwe is het grootste aaneengesloten natuurgebied in Nederland met daarin het Kröller Müller Museum met haar beelden en een grote Van Gogh-collectie. Ede biedt diverse woonmilieus en passende woningen, zowel in de huur- als in de koopsector. Daarnaast is tijdelijke huur in het hogere segment (bijvoorbeeld voor expats) mogelijk. In Wageningen is een expat-center gevestigd. In Arnhem en Utrecht internationale scholen. In de regio wordt tweetalig onderwijs gegeven. 40

41 Vestigingsvoorwaarden 6. Kavelkenmerken Onder kavelkenmerken bevatten we alle kenmerken die relevant zijn voor de kavel, te weten de kavelomvang, de prijsstelling, de milieucategorie, de mogelijkheid tot parkeren/laden & lossen en voorzieningen als parkmanagement en beveiliging. Met name de lokale en regionale doelgroep zoekt een kavel die past: niet te groot en niet te klein, waarbij het parkeren naar eigen believen kan worden opgelost. Kavels variërend tussen m² en m² zijn bij deze doelgroep het meest courant. M.n. beveiliging van een bedrijventerrein wordt enorm op prijs gesteld. Voor de (inter)nationale fooddoelgroep zoals gedefinieerd op pagina 28 zijn kavels variërend in grootte van m² - 6 ha aan de orde. Deze doelgroep zoekt bedrijfskavels met milieucategorie Voor bedrijvigheid uit de sectoren productie, VAL/VAS en groothandel is goede parkeermogelijkheden en ruimte voor laden & lossen essentieel. Op de verschillende bedrijventerreinen in Ede worden diverse serviceniveaus voor bedrijven geboden, variërend van volledig parkmanagement op BT A12 tot vrijwillig lidmaatschap van ondernemersvereniging op bedrijventerreinen zoals Frankeneng en Heestereng. 41

42 Vestigingsvoorwaarden 7. Facilitering aan de poort Hoe wordt een bedrijf ontvangen en begeleid door een gemeente in haar proces van huisvesting? Uitgiftebeleid en beheer: De gemeente Ede biedt flexibiliteit en maatwerk in de uitgifte van kavels. Daarbij adviseert en begeleidt de gemeente het bedrijf in de opeenvolgende fasen van ideevorming, planvorming, vergunningaanvraag, exploitatie, bouw en operatie (after sales). Community vorming: De gemeente Ede verbindt bedrijven onderling door ze actief met elkaar in contact te brengen (zowel inhoudelijk, commercieel als cultureel), dan wel door bedrijven te verbinden met kennis- en onderwijsinstellingen, om op deze wijze verankering in Ede en de regio en kennisdeling onderling te bewerkstelligen. Voor alle doelgroepen is dit een relevante dienstverlening. 42

43

44 Match vraag en aanbod Op basis van de doelgroepen en hun vestigingseisen komen we tot de volgende verdeling van de doelgroepen over de diverse werklocaties: Overzicht doelgroepen en werklocaties Locaties Doelgroepen Lokale bedrijvigheid; alle economische sectoren - Ontwikkelingsmogelijkheden bieden op huidige locatie voor zover passend - Nieuwe bedrijventerreinen als mogelijkheid voor nieuwvestiging - Bedrijventerrein Het Laar voor bedrijven uit het buitengebied Regionale bedrijvigheid (m.n. voor omliggende gemeenten die zelf weinig uitbreidingsruimte hebben zoals Veenendaal (ISEV-convenant) en Wageningen Nieuwe bedrijventerreinen als huidige locatie niet meer passend is, of bestaand leegstaand vastgoed Bovenregionale bedrijvigheid - Bedrijventerrein A12-De Klomp profileren als (inter)-nationaal concurrerend bedrijventerrein voor Food - Kennisas Ede-Wageningen als (inter)nationaal concurrerende werklocatie voor kenniswerkers - Bedrijventerrein A12, De Vallei en Kievitsmeent - Bestaand leegstaand vastgoed op bedrijventerreinen en werklocaties Hoe past de doelgroep op deze bedrijventerreinen en werklocaties, m.a.w. hoe matcht de vraag van onze doelgroep op ons aanbod? 44

45 Match vraag en aanbod Resumerend zijn de volgende voorwaarden bepalend voor bedrijven in hun keuze voor een locatie (bron: Erasmus Universiteit Rotterdam, Van Winden en Van den Berg) : de kennisbasis; de economische basis; de bereikbaarheid van de locatie; de arbeidsmarkt; de leefkwaliteit; de mate waarin de kavels voldoen aan de vraag (kavelkenmerken); de facilitering aan de poort. BCI heeft in 2014 onderzocht in hoeverre onze werklocaties voldoen aan de vraag van landelijke en internationale Food-bedrijven: Voor kennisintensieve gebruikers kan de Kennisas worden ontwikkeld tot een aantrekkelijke en landelijk onderscheidende locatie, zeker als het World Food Center wordt gerealiseerd; De regionale bedrijventerreinen zijn geschikt voor handel en afzet van agro en food, zakelijke diensten en deels ook productie en verwerking. Aandachtspunten zijn de volgende: Het huidige aanbod van bedrijventerreinen is goed, maar niet onderscheidend; Er is zeer beperkt ruimte voor bedrijven in een hogere milieucategorie (productie en verwerking); de grondprijzen in de regio zijn niet positief onderscheidend. 45

46 Match vraag en aanbod Hierna staat weergegeven hoe binnen de verschillende projecten aanpassingen worden voorgesteld om beter aan te sluiten op de vraag. Bedrijvenpark De Vallei Analyse situatie Het Bestemmingsplan, Beeldkwaliteitplan en Beheerplan zijn ingestoken om op het snijvlak van bestaande (modern gemengd) bedrijfsterreinen en woonwijk een bedrijfsomgeving met een kwalitaiteve plus te genereren. De bedrijven die zich hier hebben gevestigd hebben dat gedaan in de verwachting en veronderstelling dat dit op termijn een waardevaste ontwikkeling zou betekenen. Dit vraagt aan nieuwe bedrijven iets meer aan aanvangsinvestering: - per 100 m2 b.v.o. 30 m2 groen op terrein; - hogere gemiddelde investering in gebouwen, gedekte natuurlijke materialen; - relatief veel m2 kantoorachtige functies. Inmiddels is 80% van het bedrijventerrein verkocht en zijn nog 6 kavels in verkoop. Stimulering verkoopbaarheid Om de verkoopbaarheid te vergroten is een keerlus op de doodlopende Stevinlaan aangelegd, waardoor de ontsluiting professioneler oogt en beter functioneel is. Daarnaast is een samenwerking met een lokale bedrijfsmakelaar aangegaan. Deze samenwerking zal worden uitgebreid met een landelijk opererende bedrijfsmakelaars. Spoedige verkoop is niet zeer urgent omdat er sprake is van een positieve boekwaarde op dit terrein (opbrengsten zijn al hoger dan de kosten). 46

47 Match vraag en aanbod Bedrijventerrein het Laar Analyse Situatie De volgende zaken worden door ondernemers als belemmerend ervaren: - De grondprijs; - De bebouwingsmogelijkheden van de eerste vier meter van de percelen in relatie tot de grondprijs; - Parkeren voor het pand is niet mogelijk; - Aan de voorzijde van het pand is geen laden en lossen toegestaan; - De gewenste groenzone zou bij het gemeentelijk terrein betrokken moeten worden, zodat de ondernemer deze niet hoeft aan te kopen. Stimulering verkoopbaarheid De grondprijs is inmiddels aangepast. Door de stedenbouwkundige is een ruimtelijke verkenning gedaan m.b.t. de mogelijkheden om aan de voorzijde te parkeren. Hiervoor dient echter het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Alle verkoopstimulerende maatregelen worden op korte termijn bekeken. Er moet een afweging gemaakt worden over de overige zaken die ondernemers als belemmerend ervaren. Dit is lastig omdat de ondernemers ook aangeven belang te hechten aan de kwaliteit van het bedrijventerrein. 47

48 Match vraag en aanbod Bedrijventerrein BT A12 Noord en Zuid Analyse huidige situatie Aandachtspunten bij de verkoop van de kavels zijn: - de maat van de kavels (veel kavels zijn groter dan m²); - de prijs wordt niet altijd als passend bij de setting ervaren; - de klant ervaart dat er veel eisen worden gesteld. Stimulering verkoopbaarheid De prijzen van de diverse kavels zijn specifiek bekeken. Per kavel is gekeken of de grondprijs daadwerkelijk past bij wat er wordt geboden. De volgende punten zijn geïnventariseerd om aan te passen: - maatvoering van de kavels: geïnventariseerd is welke kavels in kleinere kavels te splitsen zijn. Doorgerekend wordt welke kosten dan gemaakt moeten worden om kavels bereikbaar te maken en aan te sluiten op o.a. riolering; - minimaliseren van de eisen zonder kwaliteit teveel los te laten; - verruiming milieucategorieën waar mogelijk; - onderzoek naar mogelijkheden om gronden tijdelijk te verhuren. 48

49 Match vraag en aanbod Kennisas De nieuw te ontwikkelen WFC-campus biedt ruimte aan kantoorachtige bedrijvigheid die wil profiteren van de internationale aantrekkingskracht van het WFC. Bedrijventerrein De Klomp Voor dit nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein geldt een grote flexibiliteit wat betreft omvang en vorm van kavels, de ontsluiting en de uiteindelijke indeling van het gebied. Dit om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen van de klant. Op De Klomp kunnen bedrijven in een hogere milieucategorie worden gehuisvest zoals Food-industrie maar ook laboratoria. Een aantal start-ups op de Kennisas in een hogere milieucategorie is nu nog aangewezen op terreinen buiten de regio. 49

50

51 Marketingboodschap Vanuit de missie, de visie, de wereld om ons heen en de doelgroepen met hun vestigingsvoorwaarden en ons aanbod komen we tot de volgende overall strategie: we zetten in op het op maat faciliteren van bedrijven op bedrijventerreinen en andere werklocaties. Op de lange termijn investeren we in het duurzaam neerzetten van het merk Ede in combinatie met Regio FoodValley. Hier vloeit de volgende marketingboodschap uit voort: Van oudsher kent Ede een rijke traditie aan food gerelateerde bedrijvigheid die door de komst en de groei van de WUR is versterkt. De aantrekkingskracht van deze regio heeft geleid tot nieuwe vestiging van bedrijvigheid, al dan niet foodgerelateerd. Deze diversiteit aan bedrijvigheid heeft ervoor gezorgd dat Ede relatief goed door de economische crisis is gekomen en nu het vizier kan richten op het versterken van de regionale economie. Keuze voor food De Regio FoodValley heeft bewust gekozen om het thema food verder te ontwikkelen qua bedrijvigheid en kennis om zo dit merk breder en internationaal in de markt te zetten. Regio FoodValley is nationaal een unieke regio met kennisintensieve bedrijven in de agrofood sector en aanverwante industrie, waar kennis en innovatieve technieken bij elkaar komen om de kwaliteit van voeding en voedselveiligheid te verbeteren. Ede en de regio bieden hierin een breed arbeidspotentieel, van hoogopgeleiden tot specialistisch technisch personeel, dat gekenmerkt kan worden door een uitstekend arbeidsethos. 51

52 Marketingboodschap Het is deze unieke positie, zowel nationaal als internationaal, van economische diversiteit gecombineerd met de specialistische foodkennis, die we internationaal in de etalage willen zetten (o.a. via het WFC) en meer spelers daarop aan willen laten haken. Regio FoodValley voorziet in een breed assortiment van foodbedrijven binnen de keten, niet alleen op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van productie, logistiek en procesmatige en creatieve bedrijvigheid. Daarnaast is ook een bredere dienstverlenende sector voor handen, met bijvoorbeeld ICT, accountancy, die faciliterend is in het aantrekken en behouden van grote (internationale) foodspelers die belangrijk zijn voor Regio FoodValley. De regio biedt daarmee ruime kansen voor samenwerking, clustervorming en verbinding, en dit alles op een korte afstand van elkaar. 52

53 Marketingboodschap Bereikbaarheid Regio FoodValley ligt in het hart van WestEuropa: een ideale ligging binnen de Benelux, met prima uitvalswegen richting het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. De regionale infrastructuur is optimaal met vier autosnelwegen A12, A30, A1 en A50, die de regio ontsluiten. Op lokaal niveau zijn er goede ontsluitingswegen op deze nationale infrastructuur naar de verschillende bedrijventerreinen en werklocaties. Leefkwaliteit Regio FoodValley is één van de grootste regio s van Nederland en bij uitstek een regio waar het goed kort én langdurig verblijven en recreëren is, met parels als het Nationaal Park de Hoge Veluwe, het Kröller Müller Museum, Cinemec en het Akoesticum, gecombineerd met de ruimte en de weidsheid van het landschap, het goede en gevarieerde woningen- en voorzieningenaanbod. Faciliteren aan de poort Ede biedt een grote variatie aan werklocaties in diverse milieucategorieën met een hoog uitstralingsniveau, goed beheer van de openbare ruimte en parkmanagement. Hierbij is maatwerk in uitgifte het uitgangspunt en pakt de gemeente haar rol as facilitator in de samenwerking met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en het onderwijs. 53

54 Marketingboodschap De gemeente Ede zet hierbij in op het verhogen van de leefbaarheid, het laten kennismaken van bedrijven met elkaar en verbindingen leggen tussen bedrijven onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen. Daarbij is het doel bedrijven nader te verankeren in Ede en de regio, kansen op samenwerking te verhogen en innovatie te versterken. 54

55

56 Activiteiten Deze Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties is een dynamische aanpak. Dat betekent dat we scherp op de activiteiten moeten blijven en waar nodig moeten bijsturen. In het kader van het vermarkten van onze bedrijfslocaties is de doelstelling om op de korte en middellange termijn bedrijfsgronden te verkopen en op de lange termijn om met een duurzame strategie foodbedrijven aan Ede te binden. Daarnaast is het belangrijk dat het zittend bedrijfsleven zich prettig gehuisvest voelt in gemeente Ede en daarvoor ook behouden blijft. In dat licht zijn de komende twee jaar de volgende activiteiten voor accountmanagement essentieel: kleurgebruik: doen we al, activiteit wordt uitgebreid, nieuwe activiteit 56

57 Activiteiten Acquisitie op basis van de uitkomsten van onderzoek verhuisbehoefte de betreffende bedrijven benaderen met propositie Ede: 75 gesprekken per jaar met lokale en regionale bedrijven met potentiële verhuisbehoefte; 50 gesprekken per jaar met (inter)nationale foodbedrijven (buiten Regio FoodValley) over Ede als vestigingsplek; aanhaken op het leadsbestand van Oost NV om potentiële bedrijven te identificeren en gezamenlijk met Oost NV/NFIA te benaderen; aanhaken op het leadsbestand van project WFC om bedrijven die om welke reden dan ook niet gehuisvest kunnen worden binnen project WFC, elders binnen Ede gehuisvest kunnen worden; de verdere inzet van het ambassadeurs netwerk van Edese bedrijven in het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en de nadere uitbouw van dit netwerk; samen met gemeente Wageningen en WUR relatiemanagement opbouwen met potentiële groeiers op de Kennisas, zodat deze kunnen worden opgevangen op alternatieve werklocaties wanneer zij groeien; bezoeken van buitenlandse bedrijven gevestigd in Ede om potentiële vestigers uit het land van herkomst gezamenlijk te kunnen identificeren en te benaderen, met hulp van partijen als Oost NV, NFIA en WUR; in kaart brengen van de partijen die ook een belang hebben bij het verkopen van bedrijfsgronden en ander vastgoed. Dus samen met ontwikkelaars, beleggers en smaakmakers vanuit bedrijfsleven hun actielijstjes doornemen en in de realisatie hiervan gezamenlijk optrekken waardoor een win/win situatie wordt gecreëerd. 57

58 Activiteiten Promotie en marketing Online 1. Content blijven leveren aan websites Regio FoodValley, gemeente Ede en websites van BTA 12, Veluwse Poort en Kennisas; 2. Content leveren aan relevante websites zoals PropertyNL, Vestigingslocaties.nl, VMT.nl 3. Actief blijven vullen van 4. Actieve deelname in een aantal LinkedIn groepen. Offline 1. Het organiseren van 1 à 2 bustours per jaar langs vastgoedprojecten binnen de gemeente Ede voor potentiële bovenregionale vestigers en intermediairs (makelaars, ontwikkelaars, architecten, etc) 2. Faciliteren en aantrekken van foodevents, à la Versmarketeer en FoodUnplugged; 3. Het in de etalage zetten van foodbedrijven uit Ede wanneer daar iets interessants aan de hand is, middels een artikel in een relevant magazine (foodbedrijf een podium geven en in de slipstream Ede als vestigingslocatie meenemen); 4. Idem: prijswinnaars vermelden. Bedrijven uit Ede die een prijs oid winnen zijn een mooie affiche van de gemeente en verdienen het om in de (sociale) media in het zonnetje te worden gezet; 5. Gerichte mailingacties voorafgaand aan events als Versmarketeer, Provada, FoodUnplugged en EdegoesWild; 6. Videoboodschap ontwikkelen over unieke propostie Regio FoodValley, met rol voor WUR en grote spelers als NIZO, Arla, te gebruiken in (internationale) promotie, op beurzen, via tv (RTL Z) 7. Het opstellen van bidbooks. 58

59 Activiteiten Kennisontwikkeling en onderzoek scan door Deloitte Innovations naar kennis- en bedrijfsbasis Kennisas Ede-Wageningen en de daarop aansluitende te acquireren doelgroep. Deze scan laten we uitvoeren ism gemeente Wageningen; onderzoek naar concurrentiepositie van Regio FoodValley tov andere regio s in Europa en de wereld ( bewijslast unieke positie opbouwen); onderzoek naar de verhuisbehoefte van bestaande bedrijven (binnen Ede) en van foodbedrijven (buiten Regio FoodValley) (welke huurcontracten lopen binnen 1-5 jaar af); in kaart brengen welk voorzieningenniveau (wonen, scholen, vrije tijd) voor handen is in de Regio FoodValley en in de bredere regio (Arnhem / Utrecht) voor werknemers van (international) multinationals (kenniswerkers) ; onderzoek naar ontwikkelingen die kunnen leiden tot verhuisbehoefte, bijvoorbeeld binnen de diverse sectoren uit de foodgerelateerde branche; foodopleiding van 4 modules aan de HAN door accountmanagers. 59

60 Activiteiten Samenwerking samenwerking met de andere regiogemeenten van Regio FoodValley samenwerking met kennispartners samen met Wageningen gesprekken met WUR omtrent starters: wie gaat groeien, wie heeft extra huisvestingsbehoefte samenwerking met Zkh GV en andere kennispartners aan de Kennisas samenwerking met andere (kennis)foodclusters als Rotterdam, Amsterdam en Venlo samenwerking met andere acquisitiepartners, zoals Oost NV, NFIA, Provincie Gelderland, RCT De Vallei, PPM Oost interne samenwerking met vertegenwoordiging Regio FoodValley in Brussel, het bestuur en de relevante stafdiensten samenwerking met partners, zoals WFC en WUR binnen het project Kennisas samenwerking met relevante netwerkpartners zoals FSIN, Machevo en FME; samenwerking met derden waaronder vastgoedpartners zoals makelaars, verhuurders, ontwikkelaars, banken, beleggers, business angels, ondernemersverenigingen, incubators 60

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Gemeente Ede Bergstraat 4 Postbus 9022 6710 HK Ede T: 14 0318 M: info@ede.nl www.ede.nl Voor cijfers op wijk- en buurtniveau: www.ede.buurtmonitor.nl UITGAVE

Nadere informatie

AGRO FOOD MONI TOR EDE

AGRO FOOD MONI TOR EDE AGRO FOOD MONI TOR EDE HIGHLIGHTS 2016 Voorwoord Ede ligt in het hart van FoodValley, de internationale topregio voor kennis en innovatie op het gebied van voedselproductie. Food omvat veel schakels in

Nadere informatie

FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY INNOVEERT INNOVEERT FOODVALLEY BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN FOODVALLEY! JIJ BENT NODIG!

FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY INNOVEERT INNOVEERT FOODVALLEY BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN FOODVALLEY! JIJ BENT NODIG! Foodproductiecentrum Nijkerk kwalitatieve woningen aantrekken internationale centrum voor arbeidsmobiliteit internationale R&D BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN! FoodValley is uitgegroeid tot een aantrekkelijke,

Nadere informatie

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Uitnodiging Raadsinformatiebijeenkomst Regionale thema s en projecten Woensdag 23 november 2016 Van 17.30 uur tot 21.30 uur Raadhuis Ede Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Op woensdag

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl Development Company Greenport Venlo Stand van zaken Leopold Hermans - Manager Business Development www.dcgv.nl 1 Venlo in Europa 2 3 4 Opbouw presentatie Wat is DCGV? Het Klavertje 4 gebied Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede. Ede

Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede. Ede Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede Ede Ede kiest voor Food in een jonge stad van ontmoeten en verbinden. Dat is de overkoepelende richting, die de gemeente Ede heeft gekozen in de Visie

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal

Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Economische Beleidsvisie Gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Berry Roelofs Millingen aan de Rijn, 5 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Economische foto 2 Missie en doelen 3

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

MIRT Onderzoek FoodValley

MIRT Onderzoek FoodValley MIRT Onderzoek FoodValley Dutch Food to the European Top Management Samenvatting 15 oktober 2013 Status: Definitief Datum: 15 oktober 2013 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Klein Amerika 18

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven?

Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven? Stec Groep - Logica in locatiepatronen: hoe kiezen bedrijven? Samenvatting belangrijkste feiten en conclusies 2000-2010 o.b.v. Database Bovenregionale Locatiebeslissingen (DLN) uitgangspunten van het onderzoek:

Nadere informatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Speerpunt Agribusiness Culemborg Buren Neder-Betuwe Geldermalsen Tiel Lingewaal Neerijnen West Maas en Waal Speerpunt Economie en Logistiek Zaltbommel

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO

FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO VAN DENKEN NAAR DOEN In 2011 was FoodValley nog een abstract begrip met de wens én potentie om uit te groeien tot een krachtige, vitale en duurzame regio. De afgelopen jaren

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Startnotitie Strategische visie Food Definitieve versie 24 Februari 2015

Startnotitie Strategische visie Food Definitieve versie 24 Februari 2015 Startnotitie Strategische visie Food Definitieve versie 24 Februari 2015 1 Inleiding In het convenant 2014-2018 Ede smaakt naar meer staat dat het College Food als speerpunt wil verbinden met de belangrijkste

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 (PA 17 december 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Ruimte voor innovatie

Ruimte voor innovatie Prof. dr. Jacques van Dinteren 8 december 2014 Wat gedachten over: De te stellen eisen aan een science park De vestigers De werkomgeving Inbedding in het regionale systeem De financiering van het vastgoed

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO TE KOOP NIEUW TE REALISEREN LOGISTIEK GEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO Bent u op zoek naar een

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt.

... VERBINDT. Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. WELKOM VERBINDT Wij denken in een keten benadering. De organisatie van het TIC is opgebouwd door professionals uit de markt. Ondernemers ondernemen voor Ondernemers. Zij weten als geen ander, hoe een brug

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3

PS2011MME05-1. Ontwerp-besluit pag. 3 PS2011MME05-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30-08-2011 Nummer PS: PS2011MME05 Afdeling : ECM Commissie : MME Registratienummer : 8096D8F2 Portefeuillehouder : Van Lunteren Titel

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016

Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016 Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016 Onderwerpen Wie zijn we? Economisch belang Organisatie Greenport Gelderland Wat doen we? Resultaten 2012-2015 Agenda 2020, aktielijnen en speerpunten

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf Januari 2016 Justin Jansen, Erasmus Universiteit Rotterdam Occo Roelofsen, McKinsey & Company Poll: Hoe gaat het met ondernemerschap in Nederland?

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *15RDS00293* 15RDS00293 Onderwerp Vaststellen economisch beleidsplan 2016-2025 1 Beslispunten Het economische beleidsplan 2016-2025 vast te stellen. 2 Samenvatting

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Maastricht Airport Aviation Valley

Maastricht Airport Aviation Valley FIRST CLASS BUSINESS Wat is Aviation Valley? In het zuiden van Nederland spreidt Aviation Valley zijn vleugels. Binnen een dynamisch werkgebied, waarin economische activiteiten volledig in balans zijn

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen 1. Waar komen we vandaan Brabant is een bruisende regio met vele interessante plaatsen en mensen. In Brabant komen innovatie,

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO.

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO. 1 Arbeidsmarkt Creëert een stabiele arbeidsmarkt waarin de werkzoekende centraal staat. Voorzieningen zijn gericht op een leven lang leren. Bedrijfsleven en beroepsbevolking hebben een nauwe relatie, waarbij

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Symposium Dag van de Garnaal. 31 oktober De coöperatie

Symposium Dag van de Garnaal. 31 oktober De coöperatie Symposium Dag van de Garnaal 31 oktober 2014 De coöperatie Indeling presentatie 1. NCR 2. De coöperatie Wat zijn ontwikkelingen Hoe werken coöperaties Wat betekenen coöperaties voor agrofood 3. Uitdagingen

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving 2 A 3 B 4 5 6 7 C 8 9 1 11 10 2 A 3 Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving Met behoud van de parkachtige omgeving wordt een goed geoutilleerd businesspark ontwikkeld, dat zich verder

Nadere informatie

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases Mei 18, 2011 Waarom koploper? Zuidwest-Nederland: Aanwezigheid grondstoffen Hoogwaardige bedrijven in agro,

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM,

Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân. Presentatie commissie ROM, Bedrijventerreinvisie Heerenveen en regionaal plan Zuidoost Fryslân Presentatie commissie ROM, 2011-03-14 In vogelvlucht Waarom een nieuwe visie Bestaande bedrijventerreinen Uitgeefbare bedrijventerreinen

Nadere informatie

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Kader Stedelijke Ontwikkeling Presentatie Hans Beekman MCD Open College Gemeenten Kader Stedelijke Ontwikkeling De prospectus van de stad 11 juni 2013 Aanleiding Eerdere opdracht nieuwe nota Grondbeleid (rekenkamerrapport Grond voor

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

Regionale Visie Werklocaties FoodValley

Regionale Visie Werklocaties FoodValley Regionale Visie Werklocaties FoodValley Ede, 23 november 2016 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 0222 Mobiel : 06-2005 5050 E-mail : sandra.liere@bciglobal.com

Nadere informatie

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie Overijssel maart 2010 RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen.

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland Programma / Programmanummer Economie / 9510; Onderwijs / 9520 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene, H. Beerten

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie