JAARVERSLAG. Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG. Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven VOC

2 Doel en activiteiten van de stichting Het doel van de Stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Vakopleiding Carrosseriebedrijf en de Aanverwante Bedrijven is: vorm en inhoud te geven aan de taakstelling(en) die voor kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven in de Wet Educatie Beroepsonderwijs of in andere van toepassing zijnde wetten en/ of regelingen zijn genoemd; zonder winstoogmerk een landelijke kwalificatiestructuur te ontwikkelen en onderhouden, die gericht is op het creëren van aansluiting tussen het aanbod van beroepsonderwijs op het gebied van de carrosseriebranche en de aanverwante bedrijven en de maatschappelijke behoeften daaraan, mede in het licht van arbeidsmarkt-perspectieven voor gediplomeerden, en mede gelet op internationale en nationale ontwikkelingen die verband houden met of van belang zijn voor de Wet Educatie Beroepsonderwijs en/of andere relevante wetten en/of regelingen. Arbeidsmarktonderzoek Jaarlijks voert VOC een onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt, de behoefte aan instroom van nieuwe medewerkers en naar technologische ontwikkelingen in de branche en de impact hiervan op de gevraagde competenties bij (toekomstige) medewerkers. In het rapport worden actuele ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt en het onderwijs vertaald naar perspectieven voor leerlingen op de arbeidsmarkt (kans op werk) en de beroepspraktijkvorming (kans op een leerwerkbaan of stage). Het rapport is bedoeld voor onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties en intermediairs op de arbeidsmarkt, zoals UWV.

3 beroepsgerichte Onderwijs Kwalificatie Structuur (boks) In het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zorgt VOC voor de ontwikkeling en onderhoud van de onderwijs kwalificatiestructuur voor Mbo-opleidingen in de carrosseriebranche. VOC formuleert de diploma-eisen/ beroepskwalificaties in de carrosseriebranche en organiseert de dialoog hierover tussen bedrijfsleven en onderwijsveld. KBB VOC beheert 15 beroepscompetentieprofielen, 7 onderwijs kwalificatiedossiers met 14 uitstromen. Het doel voor was op 1-1- minimaal 1/3 van de 4 eigen onderwijs kwalificatiedossiers en van de 9 eigen uitstromen bij de Toetsingskamer te hebben ingediend in het nieuwe format. Samenstelling Paritaire Commissie beroepsonderwijs bedrijfsleven Carrosseriebranche (PCC) Per 31 december was de Paritaire Commissie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Carrosseriebranche als volgt samengesteld: Naam Vertegenwoordiging Aangetreden sinds Organisatie H. Bos (Henk) Bedrijfsleven 2004 CarrosserieNL W. Koot (Will) Bedrijfsleven 2008 Care Schadeservice B.V. W. Sprockel (Willy) Bedrijfsleven 2005 FOCWA Schadeherstel <vacature> Bedrijfsleven <voordracht FOCWA Federatie> J. Elzinga (Jan) Vakbonden 2010 CNV H. Duifhuizen (Hans) Onderwijs 2008 ROC Rijn IJssel College M.W.A. Reyngoudt (Arien) Onderwijs 2004 ROC Mondriaan A. de Voest (Andries) Onderwijs 2008 ROC Midden Nederland <vacature> Onderwijs <voordracht MBO Raad> J.M.J. van Kollenbrug (Jos) waarnemen MBO Raad M.J.M. Brokamp (Max) Voorzitter 2006 VOC mevr. V. van Dijk (Vivianne) Secretaris 2011 VOC

4 Ontwikkelingen in de carrosseriebranche In 2011 is het aantal bedrijven binnen de carrosseriebranche met 1% gestegen naar bedrijven (ten opzichte van 6% stijging het jaar ervoor), met name doordat er niche-bedrijfjes bijkomen. Maar liefst 204 (10%) van de bedrijven in 2010 bestaan in 2011 niet meer. Dat betekent dat in 2011 van de bedrijven er 223 (11%) nieuw waren. Tussen 2009 en 2010 was er sprake van 8% stakingen en 13% nieuwe bedrijven. Een aantal jaren geleden lag het percentage stakende bedrijven redelijk stabiel rond de 7 à 8% en waren het bijna uitsluitend kleine bedrijven die nog maar kort bestonden, echter inmiddels verdwijnen steeds meer bedrijven die groter zijn en al langer bestaan. De gemiddelde bedrijfsomvang neemt de afgelopen jaren af van 9,8 werknemers in 2007 naar 8,6 werknemers gemiddeld in Met name de nieuwe, kleine bedrijfjes trekken de gemiddelde bedrijfsomvang omlaag. In 2011 waren er in totaal dienstverbanden binnen de carrosseriebranche. Dat is een krimp van 0,5% ten opzichte van In voorgaande jaren was de krimp groter; tussen de 4 en 5%. Voor de meeste functies geldt dat bedrijven een evenwicht of stijging van het aantal arbeidsplaatsen verwachten. Voor de Autoschadetechnicus, de Caravantechnicus en Eerste Caravantechnicus wordt een (sterke) stijging voorzien, hetgeen logisch is in het licht van de hogere eisen aan vakbekwaamheid en de uitstroom van oudere werknemers. De vraag van bedrijven is kleiner dan voorgaande jaren, en lijkt grotendeels te kunnen worden vervuld vanuit het onderwijsaanbod. Voorwaarde is wel dat opleidingen aansluiten bij de praktijk. Breed is de zorg om de vergrijzing die hard toeslaat in het docentenkorps. Als we kijken naar instroom en leerlingen, dan zien we dat in personen opleidingen voor de branche volgden, terwijl er in het schooljaar leerlingen in opleiding waren. Als bedrijven voornamelijk zouden putten uit het onderwijsaanbod, dan zouden alle leerlingen een baan moeten kunnen vinden in de branche. Het lijkt echter buitengewoon onverstandig om niet optimaal gebruik te maken van de steeds schaarsere leerling-werknemers. De leerlingaantallen lopen jaarlijks terug en bereiken inmiddels kritische grenzen waarbij het voortbestaan van opleidingen in het geding komt. Zo ontstaat mogelijk de situatie waarbij ondernemers zelf zij-instromers moeten opleiden en daardoor veel duurder uit zijn. Vergrijzing en ontgroening hebben in toenemende mate impact op de bedrijven. Een grote uitdaging voor de bedrijven is om, gegeven de vergrijzing, tijdig te investeren in nieuwe jonge werknemers.

5 Beroepspraktijkvorming VOC ondersteunt bedrijven om medewerkers en mogelijk toekomstige medewerkers de gelegenheid te bieden hun bekwaamheden op de werkvloer verder te ontwikkelen en om deze mensen een professionele begeleiding te geven van eigen medewerkers. VOC levert bedrijven en praktijkopleiders daarbij concrete adviezen en werkt daarin samen met de onderwijsinstellingen. Deskundigheidsbevordering Praktijkopleiders VOC biedt trainingen, bijscholingen en bijeenkomsten aan ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de praktijkopleider/ -beoordelaar. De basistraining Opleiden, Begeleiden en Beoordelen is in vijfmaal georganiseerd. Aan deze cursus Praktijkopleider van de Toekomst (basis leermeestercursus) hebben 29 praktijkopleiders deelgenomen. Bovendien zijn tien praktijkopleidersbijeenkomsten georganiseerd, verspreid over het land. Trainers hebben de 184 aanwezige praktijkopleiders verdieping gegeven op het gebied van signalering, erkenning en mee omgaan van verschillende vormen van ADHD en dyslectie. Met regionale kennisavonden voor werknemers en leerlingen is aandacht besteed aan meer inhoudelijke en technische ontwikkelingen op het vakgebied. De besproken onderwerpen waren verlichtingstechniek, kunststofherstel & elektrische voertuigen, laknoviteiten, hybride verbindingstechnieken en aanname & introductie van nieuwe medewerkers. De participatie van praktijkopleiders/ -beoordelaars wordt geregistreerd. Aanname & Introductie Ten einde de uitval van leerlingen te verminderen is aansluitend op een goede werving en selectie de periode van aanname en introductie cruciaal. Er is een handig hulpmiddel ontwikkeld voor leerbedrijven om meer vorm en structuur te bieden aan deze periode. Afgelopen periode is een set van ruim 40 opdrachten ontwikkeld en getest welke verschillen qua tijdsintensiteit van de begeleiding.

6 Stagemarkt.nl De website Stagemarkt.nl bevat informatie over alle leerbedrijven en hun beschikbare BPV plaatsen van alle branches. Samen met alle andere kenniscentra zorgt KBB VOC ervoor dat de informatie over leerbedrijven actueel is. In is de kwaliteit van de database met basisgegevens verbeterd waarmee tools als Stagemarkt gevoed worden ter bevordering van de instroom van leerlingen in de branche in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Een nieuwe koppeling tussen het CRM systeem van VOC en Stagemarkt.nl is opgeleverd waardoor aanvullende informatie over het leerbedrijf beschikbaar komt. VOC heeft SBB ondersteund met het leveren, controleren en bijstellen van informatie voor Jobfeed, een vindplaats voor vacatures voor schoolverlaters. BPVcarrosserie.nl Het platform BPV carrosserie zag het levenslicht in. In deze eerste fase werden alle bestaande instrumenten rondom de beroepspraktijkvorming samengebracht. Ten einde het verwachtingspatroon van de leerling in te kleuren en de praktijkopleider handvatten te geven, wordt middels dit platform inzicht gegeven in en instrumenten aangereikt voor een succesvolle beroepspraktijk ervaring. De planning is om in het derde kwartaal van 2013 de gebruiksvriendelijkheid en de sectorgerelateerdheid nadrukkelijk aangepakt te hebben. Leerbedrijf en Praktijkopleider van het Jaar Ieder jaar organiseert VOC de verkiezing Leerbedrijf en Praktijkopleider van het jaar. Deze verkiezing is ingesteld om aandacht en positieve waardering te geven aan bedrijven voor het opleiden van Mbo-scholieren. Deze prijzen worden uitgereikt aan het bedrijf en de praktijkopleider die zich onderscheiden in de manier waarop ze het opleiden van leerlingen in de beroepspraktijk een plaats geven in de dagelijkse bedrijfsvoering. In werden de prijzen gewonnen door het leerbedrijf ABS Snijders in Amsterdam en door praktijkopleider de heer Jans Vos van carrosseriefabriek Heiwo in Wolvega. Differentiatie Leerbedrijven In heeft de Raad van Toezicht een projectplan vastgesteld voor de differentiatie van leerbedrijven. Expliciete segmentatie van leerbedrijven kent VOC nog niet. VOC heeft in een instrumentarium voor de differentiatie van leerbedrijven ontwikkeld, waarmee de kwaliteit van het BPV proces in beeld gebracht wordt en verbeterpunten zichtbaar worden. In 2013 vinden er pilots plaats, worden de pilotresultaten vergeleken met andere kenniscentra en worden minimaal 3 aansluitende opleidingsen adviesproducten (bijvoorbeeld verbeterkaarten) ontwikkeld.

7 Samenwerking met andere KBB s en onderwijsveld VOC werkt op vele fronten samen met de partners in het onderwijs en bedrijfsleven. Het leitmotiv bij samenwerking is niet zo zeer het crisisthema Meer met Minder, maar Samen Sterker voor Branche en Bedrijf. Samenwerking dient meerwaarde op te leveren. Stem Een kwalitatief goed en kwantitatief toereikend beoordelingsinstrumentarium ten behoeve van het onderwijs is een gezamenlijk belang van scholenveld en bedrijfsleven. Stem (Stichting Examens Mobiliteitsbranche) is de plek waar ROC s en bedrijven (in dit kader) bij elkaar komen om gezamenlijk en efficiënt herkenbare toetsen en examens te ontwikkelen en uit te voeren. De ROC s zijn verantwoordelijk voor de examens die zij afnemen. Stem houdt zich bezig met de ontwikkeling en distributie van de examens. In zijn er nieuwe Proeven van Bekwaamheid voor Carrosserie beschikbaar gekomen en zijn bestaande proeven uitgebreid of aangevuld. Btg MCT VOC participeert in de bedrijfstakgroep Motorvoertuigen, Carrosserie en Tweewielers van de MBO Raad. Opleiden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onderwijs en bedrijfsleven. VMBO Platform Instroombevordering betreft de activiteiten die bijdragen aan de instroom van leerlingen/ werknemers in de bedrijfstak. VOC draagt bij door voorlichting op het VMBO en participatie in het VMBO Platform Mobiliteit. Daarmee is het volgende totaaloverzicht ontstaan van kwalificaties waarvoor Proeven van Bekwaamheid beschikbaar zijn: Assistent Mobiliteitsbranche (93742) Autospuiter niveau 2 (91770) Autospuiter niveau 3 (91780) Autoschadehersteller (95030) niveau 2 Autoschadehersteller (95041) niveau 3 Autoschadetechnicus (95042) niveau 3 Carrosseriebouwer niveau 2 (91790) Carrosseriebouwer niveau 3 (91800) Werkplaatsmanager (93385) Carrosseriebouw Werkplaatsmanager (93386) Schadeherstel Excenter In heeft VOC zich samen met andere exameninstellingen georiënteerd op de invoering van een keurmerk voor examenproducten en diensten.

8 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december Naam Rol Namens Hoofdfunctie De heer P.R. van Markus voorzitter FOCWA directeur autoschadeherstelbedrijf De heer P.R. van Markus voorzitter FOCWA directeur autoschadeherstelbedrijf De heer J.G. Kruithof secretaris/penningmeester De Unie bestuurder De heer J.G.A.M. Derijck lid RvT FNV Bondgenoten bestuurder De heer M.H. Hietkamp lid RvT CNV Vakmensen bestuurder De heer H.C.A. ter Stege lid RvT MBO-raad directeur unit techniek Arcus College De heer B.H.M. Kolvenbach lid RvT FOCWA directeur autorestauratiebedrijf De heer O.B. van Nugteren lid RvT MBO-raad lid college en bestuur ROC Eindhoven De heer K. Bakker lid RvT MBO-raad Opleidingsmanager Motorvoertuigen-, Carrosserieen Tweewielertechniek Deltion College vacature lid RvT FOCWA Staat van baten en lasten x 1000 euro Baten Personeelskosten Afschijvingskosten Huisvestingskosten Overige lasten Som der lasten Financiele baten Resultaat Baten Personeelskosten Afschijvingskosten Huisves>ngskosten Overige lasten Som der lasten Financiele baten Resultaat 2011

9 Balans per 31 december Actief x 1000 euro 2011 Vaste activa 12 0 Vlottende activa 2 23 Liquide middelen Totaal Vaste ac2va Vlo6ende ac2va Liquide middelen Totaal Passief x 1000 euro 2011 Algemene reserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Totaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Totaal 2011

BeVAM jaarverslag 2012

BeVAM jaarverslag 2012 BeVAM jaarverslag 2012 inhoud Bericht van de directie 3 Resultaten 2012 5 Verbeteren opleidingsinfrastructuur 5 Verbeteren kenniscirculatie 8 Verhogen kwaliteit instroom 10 Bijlage 1 12 Verantwoording

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2012

Geïntegreerd jaardocument 2012 Geïntegreerd jaardocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap Utrecht, april 2014

Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap Utrecht, april 2014 Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap Utrecht, april 2014 140401 1. De status van het sectorplan Het sectorplan in geschreven in samenspraak met de aanvragers en de verschillende ondersteunende

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk 1. Strategie en beleid... 3 Hoofdstuk 2. Bestuur en management... 6 Hoofdstuk 3. Projecten... 7 De Nederlandse School voor Gezondheidstechniek... 7 Voorrang voor Creatief

Nadere informatie

Naar meer doelmatigheid in het mbo. Tussenrapportage commissie Kwalificeren en Examineren (commissie Hermans/Van Zijl)

Naar meer doelmatigheid in het mbo. Tussenrapportage commissie Kwalificeren en Examineren (commissie Hermans/Van Zijl) Naar meer doelmatigheid in het mbo Tussenrapportage commissie Kwalificeren en Examineren (commissie Hermans/Van Zijl) 9 september 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Adviesvraag en werkwijze commissie...

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom.

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. 2007 Focus op instroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. Met dit motto willen wij bij Savantis aangeven trots te zijn op de forse stijging van instroom van vakmensen. Ik

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013

ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017. Maastricht, 6 maart 2013 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 ARBEIDSMARKT ECABO-DOMEIN 2012-2017 Maastricht, 6 maart 2013 J.W.M. Gardeniers, Msc. Drs. J.J.L. Meuwissen M.R.R.W. Poeth, MSc. J. de Quillettes, Msc. Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jaarverslag 2 201 0 3 13

Jaarverslag 2 201 0 3 13 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 Onze doelen (Plan) Onze resultaten (Do) Wat vinden onze klanten ervan? (Check) Lessons learned? Reflectie

Nadere informatie

Hans Verschoor, Algemeen directeur Savantis

Hans Verschoor, Algemeen directeur Savantis S A V A N T I S J A A R V E R S L A G I S O V I S O V I S O V E R D R E R D R I S O V I S O V I S O V I S O V I S O V I S O V E R D R E R D R E R D R I S O V I S O V I S O V E R D R E R D R E R D R E R

Nadere informatie

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 4 Verslag Raad van Toezicht 5 Voorwoord College van Bestuur 8 Profiel van het HMC 11 Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming in het MBO

Beroepspraktijkvorming in het MBO Ervaringen van leerbedrijven drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries 0801/april 2009 DIJK12 AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl www.dijk12.nl Contactpersonen: MKB-Nederland Mw. ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Namens de sociale partners in de procesindustrie: In samenwerking verenigd in: Cofinanciering door: EN BEDRIJVEN IN DE PROCESINDUSTRIE Inhoud Sectorplan Procesindustrie... 1

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer. Peiling juni 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer. Peiling juni 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Stage- en leerbanenoffensief pakt jeugdwerkloosheid aan Peiling juni 2013 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt juni 2013 Stage- en leerbanenoffensief

Nadere informatie

Examinering in het mbo

Examinering in het mbo Examinering in het mbo Over de vereniging Excenter, de Vereniging Exameninstellingen Onderwijs Bedrijfsleven, vertegenwoordigt leveranciers van examenproducten en diensten en Een overzicht van activiteiten

Nadere informatie

Regiovisie Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland

Regiovisie Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland Regiovisie Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland 26 Janu 27 januari 2015 26 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Zuidoost-Nederland 2 2.1 Automotive sector 3 3 Carrosserie- en autoschadeherstelmarkt 4 4 Technisch

Nadere informatie

Human Capital Agenda. Cluster Logistiek Metropoolregio Amsterdam

Human Capital Agenda. Cluster Logistiek Metropoolregio Amsterdam Human Capital Agenda voor het Cluster Logistiek Metropoolregio Amsterdam Amsterdam Economic Board Kerngroep Logistiek Maart 2013 Inhoud 1 Inleiding... 7 2 Afbakening en achtergrond... 8 3 Arbeidsmarkt

Nadere informatie

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt

SBB Barometer. In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt SBB Barometer In dit nummer Allochtone studenten weten leerbedrijf te vinden Peiling maart 2014 Trends arbeidsmarkt Trends stagemarkt van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt maart 2014 Allochtone studenten

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Midden Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

BPV-protocol Special. Vertrouwen op elkaars professionaliteit

BPV-protocol Special. Vertrouwen op elkaars professionaliteit BPV-protocol Special Vertrouwen op elkaars professionaliteit Hoe duidelijker de hoe tevrede Uit onderzoeken van o.a. de Onderwijsinspectie, de Algemene Rekenkamer en onderzoeksbureau Dijk12 blijkt dat

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Elk Talent Telt Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Missie OTIB De missie van OTIB is helder en staat al jaren vast: Bijdragen aan een aantrekkelijke Technische Installatiebranche, met voldoende en goed

Nadere informatie