Punt 1. Goedkeuring van de dagorde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Punt 1. Goedkeuring van de dagorde"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering nr van het raadgevend comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 24 september 2008 FAVV Houins Gil (Voorzitter), Berthot Véronique, Diricks Herman, Dochy Jean-Marie, Houbaert Pascal, Marc Raemaekers, Lieve Busschots, Yasmine Ghafir en Boyen Chris (verslaggever). Jean Renault, vertegenwoordiger kabinet Minister Laruelle. Leden van het raadgevend comité: EL PL EL PL Adriaens Camiel/Van Goethem Aloys 0 Machiels Katia/De Groof Dirk 1 Ardies Luc/Van Bosch Johan 1 Maraite Helmut/ Schneiders Lucia 0 Broucke Sonja/Van Daele Daniël v Mijten Erik/Van Keerberghen Georges 1 Closset M-F/Marot Jean 0 Nijs Katrien/Van Moeseke Wim 1 Cools Romain/Peeters Dirk 1 Ogiers Luc/ Bastin Valérie/Nutelet Guy(x) 0 Debergh Renaat/De Wijngaert Lambert 1 Poriau Pierre/Orban Stéphane 1 Schelfhout Kathleen/Woestenborghs Sofie v Ramakers Clarisse/Deplae Arnaud 1 De Craene Ann/Appeltans Philippe 1 Remy Robert/Scarniet Isabelle 1 De Haes Jan/De Bauw Luc 1 Ruppol Patrick/Laenens Leen v Dehaut Philippe/Deweghe Liane 1 S le Marie-Laurence/Masure Alain 1 Dejaegher Yvan/Hoeven Erik 1 Smagghe Thierry/Leroux Frans 1 de Roubaix Jérôme/Lokietek Sophie v Vandecavey Brigitte/ Segers Dina 1 Focquaert Carine/Serwas Roland v Vandenbosch Michel/De Greef Ann v Jaeken Peter/De Kegel Tim 1 Vandevelde Renaat/Vandercammen Marc v Hallaert Johan/Sermeus Maud 1 Vanhaevre Ingrid/Renaerts Rob 1 Jonckheere Caroline/ Van Der Haegen Vincent 1 Verhaeghe Alain/de Laminne de Bex Gérard 1 Ladouce René/De Bruyn Alain v Dumez Linn /Jan Turf 1 Laquiére Isabelle/Crémer Charles 1 Verbust Willy/Pottier Jean-Luc 1 Lauryssen Sigrid/Maertens Gwendoline 1 1 Aanwezig op de vergadering v Afwezig met kennisgeving 0 Afwezig op de vergadering Page 1 of 1

2 Dagorde: 1. Goedkeuring van de dagorde 2. Ontwerp van nieuw Business plan van het FAVV 3. Activiteitenverslag 2007: commentaren van de leden en discussie 4. Stand van zaken uitvoering controleplan Financiering 2008: stand van zaken 6. Opvolging acties 7. Opvolging actualiteit : 8. Varia Actiepunten Punt 1. Goedkeuring van de dagorde 1. Volgende variapunt wordt aan de agenda toegevoegd: - de heer Verbust heeft een vraag over dierlijk afval. 2. De dagorde wordt goedgekeurd. 3. De heer Hallaert vraagt een antwoord op de vragen Fenavian (zie punten 127 en 128 van het verslag van 25/06/08). De DG CB bereidt een antwoord voor dat zal worden bezorgd aan Fenavian met de heer Hallaert in kopie. Punt 2. Ontwerp van nieuw Business plan van het FAVV 4. De Voorzitter geeft een toelichting bij het nieuwe Business Plan van het FAVV. Voor de volledige uiteenzetting wordt verwezen naar de PP-presentatie (zie FAVVwebsite). Vermeld BP is opgebouwd rond een aantal punten: voorgaande businessplannen: ** L. Beernaert ( ) werd voor bijna 100% gerealiseerd met uitzondering van de analytische boekhouding, maar was niet becijferd; ** P. VANTHEMSCHE ( ) Installatie nieuw financieringsstelsel: zware problemen gehad omdat de operatorenbank niet betrouwbaar was; BPR: veel procedures werden aangepast en opgesteld, hetgeen meer professionalisme voor gevolg had ; Personeelsplan/autocontrole zeer trage evolutie van de gecertificeerde autocontrole zodat het personeelsplan niet beduidend kon afnemen. socio-economische context: Evolutie consumptiepatronen Economisch belang van de sectoren Page 2 of 2

3 Evolutie van de sectoren Import/export Kwaliteitssystemen 5. De Voorzitter verwacht op dit vlak een bijdrage van de sectoren om dit luik verder te stofferen. Het taartdiagram geeft een verdeling van de toegevoegde waarde aan tussen de verschillende sectoren. Uit de evolutie van de toegevoegde waarde tussen blijkt dat de heffingen voor bepaalde sectoren gestegen zijn (de toegevoegde waarde is een belangrijke parameter voor de bepaling van de heffing). Overheidscontext Institutionele evolutie Ver. EG 882/2004 Overleg met - Gewesten - Gemeenschappen Federale verankering 6. Het is een groot voordeel dat het FAVV de ganse voedselketen aanstuurt en coördineert op federaal niveau. De ervaring in andere Europese landen leert ons dat een beleid voeren moeilijker wordt wanneer bvb. zoals in Duitsland, de voedselveiligheid wordt geregeld op niveau van de Länder. Goed overleg met Gemeenschappen en Gewesten over gedeelde materies is evenwel een must. structuur van de organisatie Uitvoering SWOT analyse bij: Het Middle management: Een aantal sterktes: relevantie van te waken over de ganse voedselketen is een toegevoegde waarde goede externe communicatie en goede internationale reputatie eigen kwalitatief hoogstaande labo s; Een aantal zwaktes: verbetering databanken gerichte informatie naar de kleine operator die niet verbonden is aan een organisatie aangepaste opleiding DMO (het plaatsen van the right man in the right place) afbouwen repressief imago Een representatie van de stakeholders Een aantal sterktes : communicatie naar sectoren, bedrijven, consumenten en de media - duidelijke structuur - goede crisispreventie en beheer Een aantal zwaktes: interne communicatie (Brussel) en inspecteurs/controleurs - eenvormigheid van de controles en toegepaste normen -opleiding van de inspecteurs - wachttijden voor analyses 7. De heer Remy merkt op dat de consumentenverenigingen niet werden geconsulteerd. Inderdaad enkel de stakeholders die financieel bijdragen werden geïnterpelleerd. 8. De Voorzitter merkt op dat uit de vergelijking van de sterke en zwakke punten blijkt dat er drie kerndomeinen overblijven: controles, controleprogramma/regelgeving en financiering. Uit deze SWOT-analyse bij de representatieve operatoren uit de voedselketen blijkt eveneens dat het Agentschap, naast haar professionalisme vooral als een repressieve instantie wordt ervaren. Er zullen initiatieven worden ondernomen om dit beeld bij te sturen : Vooropgestelde strategie A) Evolueren naar een steeds veiliger voedselketen door een actualisering van de crisisscenario s; meer bewaking bij import; Page 3 of 3

4 consolidering van de operatorendatabank BOOD ( van belang is na te gaan of iedere leverancier is geregistreerd) inspecties ( toegespitst op niet-gecertificeerde, verlaging voor gecertificeerden) behoud van de wetenschappelijke methodologie om programma s voor monsternemingen en inspecties uit te werken aangepaste inspectiefrequenties per sector. De Voorzitter vraagt advies over de meegedeelde inspectiefrequenties. Deze maken deel uit van het BP. B) Agentschap aanvaard door de operatoren & erkend door de samenleving Voorlichtingscel : de werkzaamheden zijn opgestart. Deze cel, geïntegreerd in de dienst communicatie, bestaat uit 4 medewerkers die zich richten op de distributie en de horeca. In de landbouwpers was te horen dat deze cel zich ook zou moeten richten op de primaire productie. Als de huidige oefening slaagt, zal de voorzitter deze uitbreiden; Communicatie gericht op doelgroepen: vb. restaurants die een gunstige inspectie bekomen hebben zullen een schrijven ontvangen waarin de aandacht gevestigd wordt op de mogelijkheden om een FAVV-Smiley te bekomen; Opleiding controleurs & inspecteurs ( moeten meer bepaald een module communicatie met gecontroleerden volgen); Relationele vaardigheden worden een criterium voor aanwerving & evaluatie om de drie jaar een tevredenheidsenquête bij de operatoren en dit voor de eerste keer in 2009; Vermindering van de financiële lasten ( zal worden opgenomen in de programmawet die nog moet worden goedgekeurd door de regering); C) Transparant Agentschap Behoud sterke punten inzonderheid externe communicatie & website (de vernieuwde website werd reeds voorgesteld) Overhandigen van documenten met enkel de non-conformiteiten na inspectie / audit CRM (Customer Relationship Management) = toegang voor de operatoren tot hun profiel & resultaten (WG CRM is zopas opgestart elke operator zal op die manier zijn inspectieresultaten en de zijn resultaten van de analyses van de monsters kunnen nakijken); D) Bevordering autocontrole Progressieve evolutie bonus malus ( amendering vorige versie: de gecertificeerde bedrijven zouden van een bonus van 50 % (in plaats van 20 %) genieten op hun jaarlijkse heffing aan het Agentschap. De andere moeten een progressief groeiende malus (20%, 60%, 100%) betalen en dit om hen aan te sporen om zich te laten certificeren). Deze evolutie is afhankelijk van de budgettaire marge. Wat de financiering van de BSE betreft, wordt er niet getornd aan dit principe van solidarisering, wat een politieke beslissing is. 9. De heer Hallaert is van oordeel dat een bonus van 100% moet mogelijk zijn. De Staat kan niet de totaliteit van de BSE-kosten uit het verleden om zich nemen. Dit zou in tegenspraak zijn met de EG-regelgeving. Bijgevolg moet elke operator dit minstens ten laste nemen via zijn heffing. Een bonus van 100 % is dus niet mogelijk. Toespitsen van de inspecties naar de niet gecertificeerde operatoren Page 4 of 4

5 De operatoren zouden een ACS van hun leveranciers moeten eisen (aanmoedigen via de sectorgidsen). Dit vormt een economische druk om een snelle evolutie in de certificering te bekomen. 10. De Voorzitter vraagt naar de mening van het RC omtrent vermelde vereiste: Bemefa past dit principe toe; Boerenbond +FWA: landbouwers evolueren beetje bij beetje in die richting de Voorzitter vraagt enig voluntarisme; FWA: idem maar momenteel is het nog wat te vroeg Fevia: dit veronderstelt het maken van collectieve afspraken m.b.t. gevalideerde ACS. Omwille van de concurrentiewetgeving ligt het zeer gevoelig binnen een federatie afspraken te maken die verder gaan dan de wettelijke sfeer (en die dus eigenlijk behoren tot de commerciële sfeer). Aansluitend daarbij wijst de heer Cools op de moeilijkheid om deze vereiste na te streven bij leveranciers in het buitenland. Leveranciersselectie is één van de elementen die naar voren geschoven wordt in hun gids; Fedis: sluit zich aan bij het voorgaande en onderstreept dat het als federatie moeilijk ligt om daarrond een akkoord te geven. De heer Verbust onderstreept dat de vereiste van ACS in de praktijk moeilijk na te komen valt omdat beenhouwers ook leveringen ontvangen van bvb. leveranciers van groenten en fruit. Het gaat hier niet om een verplichting die wettelijk is voorzien maar om een vraag gericht aan de sectoren door sectoren, antwoordt de Voorzitter. Daartegenover staat een evolutieve malus als financieel drukkingsmiddel. Betere complementariteit tussen gidsen en lastenboeken (vb. : GMP Diervoeders heeft de sectorgids als hoofdstuk 1 van de GMP opgenomen, terwijl in hoofdstuk 2 de bijkomende vereisten zijn opgenomen). Dit verdient enige transparantie. Kostenbeperking en versoepelingen integreren voor de zeer kleine bedrijven Op dit ogenblik zijn reeds een twintigtal gidsen goedgekeurd en omvatten de meerderheid van de operatoren. Er wordt aan 19 gidsen gewerkt. Opleiding communicatie (het Agentschap zal actief deelnemen aan opleidingssessies die door de vakorganisaties worden georganiseerd voor de vulgarisering van hun gids en de FAVV-inspecteurs zullen dit promoten); Naar een administratieve vereenvoudiging Ondernemingsloketten = evolueren naar een enig loket een WG administratieve vereenvoudiging gecoördineerd door de DG Controlebeleid zal hiertoe maatregelen uitwerken Voedingswet (een ontwerp van voedselwet dat 8 wetten groepeert die momenteel onder de bevoegdheid van het FAVV vallen zal in 2009 aan het Parlement worden voorgelegd) Gecombineerde audits & communicatie m.b.t. de verschillende gidsen/lastenboeken momenteel is bvb. een audit van de slachthuizen voorzien (lastenboeken & sectoriële audits) Page 5 of 5

6 De EU-reglementering blijft de BASIS. In principe gaat men niet verder. Verduidelijking zal worden verstrekt op vraag van een sector of over die punten waar deze regelgeving te vaag blijft. Toepasbaarheid / impact / overleg / overgangsperiode. Elke nieuwe reglementering zal met de sectoren worden overlegd om de impact en de toepasbaarheid ervan op voorhand te evalueren en redelijke overgangstermijnen te voorzien zodat de betrokken partners goed worden geïnformeerd over de nieuwigheden. Een professioneel en op het vlak van resultaten veeleisend Agentschap gebruik van KPI voor de strategische en operationele plannen van de DG s en jaarlijkse presentatie van de voortgang aan het Raadgevend Comité een beter uitgewerkt Human Resources beleid (motivatie, opleiding, uniformiteit in aanpak en verhoogde productiviteit). Publiek/private samenwerking Versterken van de dialoog met de dierenartsen en meeraandacht voor prestaties en opleidingen van met opdracht belaste dierenartsen Netwerk van referentielaboratoria met KPI (meer bepaald duur van analyses) DGZ-ARSIA (geprivilegieerde partners voor dierengezondheid): SWOT analyse zal worden uitgevoerd OCI onder toezicht van het FAVV (cfr. advies van de heer Remy inzake autocontrole) het FAVV zal minder beroep doen op consultants, behalve voor zeer gespecialiseerde onderwerpen (informatica, opleiding). Een constructieve en doeltreffende samenwerking met andere overheden Er bestaan verschillende protocollen. Andere overeenkomsten moeten worden gefinaliseerd. Protocol FAVV/ GEWESTEN / FEDERALE POLITIE: Afval Gemeenten (B to C) bvb. Brussel en Gent KBO Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer (ICT) Ontwikkeling e-government : beter beheer van de werklast van de medewerkers door de informatica; Betere rapportering van de controles aankoop draagbare PC voor codering ter plaatse : betere productiviteit Disaster recovery site opstarten CRM (Client Relation Management) Geconsolideerde datawarehouse (betere aanwending van de beschikbare gegevens) Kwaliteitsgaranties : Toepassing ISO 9001 : het FAVV zal in oktober 2008 worden gecertificeerd voor sommige diensten. De ISO 9001-norm zal worden uitgebreid naar alle basisactiviteiten. De 5 laboratoria hebben reeds de ISO norm behaald. De inspectiediensten moeten zich nog laten certificeren voor de ISO norm. Page 6 of 6

7 Interne audit : risicoanalyse zal meer en meer worden toegepast. Om de 5 jaar audit van de volledige scope van het FAVV. Ombudsdienst: meer naambekendheid geven en de reactietijd van de behandeling van dossiers verkorten. Duurzame ontwikkeling bij het FAVV Registratie EMAS Opmaken jaarlijks actieplan - interne campagnes - dag Duurzame Ontwikkeling - impactmeting bij nieuwe initiatieven Internationale context Banden en contacten nauwer aanhalen met zusterorganisaties organisatie uitwisselingsprogramma s met deskundigen om in België de beste ervaring door te voeren betrokkenheid bij exportbevordering (door opmaak protocollen) Personeelsplan PP : 1340 medewerkers PP : 1266 VTE (zijn er strikt genomen nodig om een normaal toezicht op de voedselketen uit te oefenen indien 50% van de operatoren beschikken over ACS). PP 2011 : 1253 VTE Trend naar vermindering van personeelsbestand zet zich voort. Door een verhoging van de dotatie wordt de personeelskost minder ten laste gelegd van de inkomsten uit heffingen. De heer Mijten vraagt of de DMO ook vervat zijn in het cijfer van 1266 VTE voor Neen, Het FAVV heeft 762 DMO onder contract ( = 430 VTE). Dit zijn geen personeelsleden maar zelfstandige dierenartsen die prestaties leveren voor het FAVV. Zij zijn niet in het personeelsplan opgenomen GB : status-quo ( 2 personen staf vervangen door 2 medewerkers voor de cel vulgarisatie) DG Contr.bel. : status-quo DG Controle : 20 VTE administratieve medewerkers zullen worden vervangen door 20 VTE Controleurs DG Labo s : -3 VTE niv. D DG Alg.dienst. : -10 VTE (niv. C en D) ( zullen worden opgenomen in de Interdepartementale cel Mobiliteit). natuurlijke afvloeiingen: in stijgende lijn ( pépé-boom ) : zie dia van de presentatie % dotatie t.o.v. de totale inkomsten: in stijgende lijn (evolueert van 46,8% naar 60,7% + indexatie wordt gevraagd voor de toekomst). Momenteel bestaat nog onzekerheid over het budget 2009 omdat het begrotingsconclaaf nog moet worden gevoerd. De documenten over de evolutie van de begroting zullen daarna worden bijgevoegd. verdeling heffingen tussen de sectoren met toepassing van de afgesproken parameters: de Voorzitter onderstreept deze oefening over een jaar te herbekijken en na te gaan of er zich een evolutie in de parameters aftekent en er zich een aanpassing opdringt. Page 7 of 7

8 RAMING EVOLUTIE ACS TUSSEN 2009 EN De Voorzitter stelt dat in geval van onveranderd beleid en zonder indexering de heffingen langs de kant van de inkomsten en de BSE-tests langs de kant van de uitgaven aanzienlijk zullen verminderen. De algemene inkomsten zullen verhogen door de progressieve verhoging van de malus, maar het effect wordt gematigd naarmate meer operatoren over een ACS zullen beschikken. Deze bijkomende inkomsten zullen bij voorkeur worden gebruikt voor de verhoging van de bonus van de gecertificeerde operatoren (communicerende vaten). 12. Uitgaventabel: het personeelsplan (PP4) werd uitgevoerd. In feite wordt het personeelsplan (PP3) nu pas ingevuld (wegens vrijwillige beperking van de aanwervingen door het FAVV) vandaar een verhoging van het budget. Maar in 2011 zal deze kost verlagen wegens afvloeiingen en vermindering van het personeel (ongeveer ). 13. In 2007 heeft het FAVV minder geïnvesteerd. Dus in de nabije toekomst zullen uitgestelde uitgaven dienen uitgevoerd. 14. Wat de lasten uit het verleden betreft : het FAVV moet 65 mio met interest terugbetalen aan het BIRB tegen 2021, zijnde een terugbetaling van + 4,7mio /jaar. Door een beslissing van de Regering is in 2007 en 2008 deze terugbetaling niet gebeurd omwille van de blauwtongcrisis. Er is een voorstel geformuleerd door de FOD Begroting om deze terugbetaling te annuleren maar tijdens het begrotingsconclaaf zal een beslissing worden genomen. 15. Mevrouw S le is verbaasd dat de EG vraagt dat de landbouwers een deel van BSEkost dragen, terwijl de overheden zichzelf de schuld kwijt schelden. De voorzitter antwoordt dat de eigenaar van dieren zelf een deel van de kost moet dragen. De Commissie heeft het moeilijk gehad om aan te nemen dat de terugbetaling wordt uitgevoerd via de heffingen van alle operatoren, maar dit mag niet verward worden met een schuldvergelijking tussen overheden (FAVV en BIRB in voorkomend geval). 16. Er wordt een crisisreserve aangelegd van 10 mio die op een speciale thesaurierekening zal worden geplaatst en die kan worden aangewend in geval van crisis. Wanneer de crisisreserve (10 mio ) oorspronkelijk opgebouwd door de dotatie 2008 en 2009, niet wordt gebruikt, zal de geïndexeerde dotatie echter moeten behouden blijven om te komen tot de 80% van de budgettaire behoeften. 17. Waardeverminderingen : onbetaalde facturen van dubieuze debiteuren (bepaalde slachthuizen en uitsnijderijen), een erfenis uit het verleden zijnde 9 mio van de 20 mio, bekomen van het ex-ivk. Deze post moet geleidelijk aan worden afgeschreven. 18. Er wordt verwezen naar een wijziging van de EG-reglementering omtrent de BSE-tests waardoor de leeftijd van te testen runderen zou worden opgetrokken van 30 tot 48 maanden en de leeftijd van krengen van 24 tot 48 maanden en dit vanaf 01/01/2009. Deze wijziging brengt met zich mee dat de totale onkosten BSE dalen ( naar ). 4 mio daling van de uitgaven in de hypothese dat het Belgische dossier wordt aanvaard door de EG. Onze voogdijminister ondersteunt dit dossier. Er zullen ook minder inkomsten zijn (retributie per test, EU-hulp), wat zou moeten leiden tot een netto-besparing van ± 2,5 miljoen. Mogelijk gebruik van de marges (voorstellen FAVV) A. Vermindering kostprijs certificaten( afgeleverd op dezelfde plaats en tijdstip) 1ste = 37,5 2de = 7,5 Page 8 of 8

9 3de 10de = 22,5 11de en volgende : 17,50 IMPACT = De heer Dochy verduidelijkt dat elke certificateur die zich verplaatst 1 uur kost aan het FAVV. Als er slechts één certificaat moet worden afgeleverd verliest het FAVV geld (het FAVV betaalt het 1 ste uur/dierenarts, terwijl zij soms ½ uur factureert). Er wordt vanuit gegaan dat de aflevering van een certificaat gemiddeld 30 minuten in beslag neemt. In het voorstel wordt 37,5 aangerekend voor het 1 ste certificaat. 7,5 voor het 2 de dat tezelfdertijd met het 1 ste wordt afgeleverd. Dit bedrag dekt de reële kost voor het aanmaken van het 2 de certificaat. Voor 2 tezelfdertijd afgeleverde certificaten wordt 37,5 + 7,5 = 45 betaald. Voor de volgende 3 de tot 10 de certificaat = 22,5 (= reële kost/half uur). Bvb. voor certificaten die aan de band worden afgeleverd. Momenteel moet er 25 /certificaat worden betaald. 20. De heer Mijten is verheugd met het voorstel maar heeft vragen bij het cijfermateriaal dat hij onvoldoende transparant vindt en moeilijk uit te leggen bij de achterban. De Voorzitter vraagt aan de landbouwsector om een alternatief voorstel te formuleren. 21. De Voorzitter benadrukt dat het FAVV selfsupporting moet zijn voor de geleverde diensten aan individuele operatoren. Dit principe is behouden in het BP. 22. De heer Mijten is niet overtuigd dat vermelde kost zo hoog is. 23. De berekening gaat uit van de reële kost op het terrein, zegt de heer Dochy. Hierin zit evenwel niet de kost voor de coördinerende prestatie van de DMO (overhead). Deze kost moet niet worden doorgerekend dankzij de verhoging van de dotatie. 24. De heer Debergh sluit zich aan bij het voorbeeld en is van oordeel dat de kosten voor de aflevering van certificaten moeten worden gedekt. Anders zou dit een impact hebben op de heffingen (= verhoging). 25. De Voorzitter vraagt of de andere leden van het comité dezelfde mening delen: Het comité bevestigt zijn vorig advies hieromtrent; Febev is akkoord maar heeft vragen bij de aflevering van een certificaat dat een ½ uur duurt. Bvb. wat als er 25 certificaten worden afgeleverd in een ½ uur? De heer Dochy onderstreept dat men niet mag hervallen in vroegere praktijken waarbij certificaten dienden afgeleverd onder druk van de operator. De kost, de kwaliteit en de geldigheid van het certificaat moeten worden gerespecteerd. 26. De Voorzitter verwacht tegenvoorstellen van de sectoren en meer in het bijzonder van de landbouwsector over haar voorstel met betrekking tot de certificaten. B. Eventuele verhoging bonus in Per schijf van 10%. Dit zou volgens de simulaties betekenen in C. Vergoedingen / uur voor DMO administratieve verantwoordelijken +5% = Forfaitaire vergoeding DMO voor codering in Traces (EC-informaticasysteem voor import/export) 5 per codering = Correcte indexering contracten met NRL en DGZ/ARSIA (i.p.v. 1,8%) Page 9 of 9

10 = Beleid van het personeel FAVV = sociale dienst (o.a. inrichting crèches in de zomermaanden) 27. Conclusie: De bemerkingen bij voorliggend nieuw BP van het FAVV worden uiterlijk verwacht tegen 15 oktober Bemerkingen worden toegestuurd aan het secretariaat. Zij zullen in een bijlage bij het verslag worden opgenomen. 28. Actie: De elektronische versie van de PP-presentatie en het BP worden op het internet geplaatst. Punt 3. Activiteitenverslag 2007: commentaren van de leden en discussie 29. Op vermelde vraag tot commentaar reageerde Test-Aankoop. Hierna volgen de vragen met antwoord. 30. TA onderstreept dat hun commentaar en suggesties eerst en vooral constructief bedoeld zijn in het kader van een steeds grotere bezorgdheid voor de voedselveiligheid en het verstrekken van nuttige en volledige informatie aan de consument : 31. A) Een snellere publicatie voorzien : een activiteitenverslag van het vorige jaar eind augustus publiceren, lijkt ons toch wat laat en maakt het moeilijk om eventuele aanpassingen aan de toekomstige controleplannen door te voeren. 32. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst het jaarverslag tegen begin juli voor te stellen. Voorliggend JV is het meest gedetailleerde jaarverslag t.o.v. dat van andere EG-lidstaten. 33. B) Een meer praktische voorstelling qua structuur voorzien. Het is niet evident, zelfs voor de meest geïnteresseerde personen, om moeiteloos de gewenste inlichtingen terug te vinden. Zou het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om de verschillende controles (microbiologische, samenstelling, residuen, enz) m.b.t. alle grote categorieën voedingsmiddelen (melk en melkproducten, vlees, vis, eieren, enz.) onder één enkele titel onder te brengen zodat de lezer niet verplicht wordt de gewenste info in verschillende hoofdstukken te zoeken? 34. De Voorzitter gaat akkoord om in het volgende jaarverslag een overzicht van de controles per schakel en per type product weer te geven. De huidige structuur is gebaseerd op de diensten binnen het FAVV. 35. C) Kan overwogen worden om de powerpoint-presentatie van de persconferentie bij het verslag te voegen? 36. Deze PP-presentatie staat reeds op onze web-site. 37. D) Kunnen de normen voor nadere bepaling van de conformiteiten of de nonconformiteiten worden verduidelijkt (vb. welke normen voor GGO s, voor Enterobacter in pitabroodjes, enz.)? 38. Deze actielimieten staan op de FAVV internet-site, behalve deze voor microbiologie, aangezien deze nog moeten worden gefinaliseerd. Page 10 of 10

11 39. E) Waarom doet het FAVV in het jaarverslag geen uitspraak over de realiteitszin van de nieuwe wetgeving van dat jaar en of deze wel gepast is? 40. Het FAVV ligt ofwel aan de basis van de wetgeving ofwel komt deze van de FOD en het Agentschap kan hierop moeilijk kritiek geven. Zij kan deze citeren en eventueel toepassingsproblemen naar voren schuiven. 41. F) De vergelijking van de resultaten met de voorgaande jaren wekt te vaak de indruk van een zekere zelfvoldoening eerder dan van een proactief beleid waarbij men bekommerd is om een steeds verdere daling van eventuele risico s. 42. De Voorzitter laat het aan de heer Remy over om de verantwoordelijkheid van deze opmerking op zich te nemen : de cijfers zijn wat ze zijn en hij hoopt dat een progressieve verbetering van de voedselveiligheid de consument enkel kan tevreden stemmen. In de toekomst kan een vergelijking worden gegeven over een groter aantal jaren. 43. G) TEST AANKOOP is tevreden met de verklaringen van het FAVV waarin gesteld wordt dat zij zich steeds verder bekommert om de voedselveiligheid van de producten op het eind van de keten, zoals ze aan de verkooppunten worden geleverd, maar TA hoopt dat dit in de toekomst naar concrete acties wordt vertaald. Hoe kan bvb. worden verduidelijkt dat er geen microbiologische controle wordt uitgevoerd op gevogelte in de kleinhandel? 44. In 2007 werden er controles uitgevoerd op gevogelte en hun producten in de kleinhandel, maar het activiteitenverslag bevat niet alle controleresultaten. Men heeft zich geconcentreerd op de «ready-to-eat»-producten die risicoproducten zijn, terwijl het kippenvlees vóór de consumptie ervan moet worden doorbakken. 45. In 2007 werden de volgende producten geanalyseerd (telling van het totaal aërobe kiemen en E. coli, opsporing van Campylobacter en Salmonella) : - Kippenkarkassen en kippen, - Stukken versneden gevogelte met of zonder vel, - Gehakt, vleesbereidingen (vb. worst, blinde vinken, chicken-burger ) en gevogelteproducten (gevogeltekroketten, kippenschnitzels (hersamengesteld vlees), cordon bleu van kalkoen ). 46. Microbiologische analyses van vlees van gevogelte in 2007 (% van conformiteit) Salmonella Campylobacter E. coli Totaal aërobe kiemen Karkassen van vleeskippen 89% 81% 100% 57% Karkassen van braadkippen 93% 81% 100% 82% Stukken versneden gevogelte zonder vel 96% 96% 100% 90% Stukken versneden gevogelte met vel 91% 90% 100% 100% Gevogeltegehakt 87% 100% 42% Gevogeltebereidingen 89% 99% 98% Gevogelteproducten 94% 47. Limiet m.b.t. conformiteit van microbiologische analyses Salmonella Campylobacter E. coli Totaal aërobe kiemen Karkassen van vleeskippen Afwezig in 25g 100 kve/g kve/g kve/g Karkassen van braadkippen Afwezig in 25g 100 kve/g kve/g kve/g Stukken versneden gevogelte zonder vel Afwezig in 25g 100 kve/g 5000 kve/g kve/g Stukken versneden gevogelte met vel Afwezig in 25g 100 kve/g kve/g kve/g Page 11 of 11

12 Gevogeltegehakt Afwezig in 10g 100 kve/g 500 kve/g Gevogeltebereidingen Afwezig in 10g 100 kve/g 5000 kve/g Gevogelteproducten Afwezig in 10g 48. H) Een aantal controles dringen zich op : vb. controle op het zoutgehalte in brood. Is dit een zaak van voedselveiligheid? In deze optiek is het ook aan het FAVV om verschillende controles uit te voeren omtrent de voedingsbestanddelen van levensmiddelen en het naleven van de samenstellingscriteria, enz. 49. De Voorzitter deelt mee dat een protocol met de FOD Economie werd afgesloten. In dit protocol is voorzien dat het FAVV de controles gaat uitvoeren. Er werd inderdaad vastgesteld dat het zoutgehalte in brood in veel gevallen te hoog is en de impact op de volksgezondheid kan niet worden ontkend. 50. De heer de Laminne de Bex vraagt om een onderscheid te maken tussen inspecties en controles van producten. In voorkomend geval wordt er geen product genomen bij de producent maar bij de distributeur waardoor de verantwoordelijkheid voor het product dan bij de distributie komt te liggen. 51. Hij vraagt tevens om een onderscheid te maken tussen distributie en horeca. 52. In een volgend jaarverslag zal vermeld onderscheid worden gemaakt (afzonderlijk hoofdstuk voor distributie en Horeca), antwoordt de Voorzitter. Wat de monsters betreft, is het niet van belang waar ze worden genomen : de fabrikant/invoerder is verantwoordelijk als het product correct wordt bewaard bij de distributeur. 53. De heer Diricks en mevrouw Ghafir zullen een vergadering beleggen waarop de sectoren kunnen aangeven wat zij willen veranderen met betrekking tot de presentatie van het verslag. 54. Het JV verstrekt veel informatie maar een algemeen overzicht ontbreekt. De heer Hallaert vraagt om een vergelijking te maken met de gegevens van het vorige jaar voor de transformatie. Uit het JV blijkt evenmin waar sectoren hun aandacht dienen op toe te spitsen ingevolge de meegedeelde gegevens. 55. De Voorzitter vraagt aan FEVIA een voorstel ter verbetering van het luik transformatie mee te delen. 56. De heer Ardies verwijst naar vorige jaarverslagen waar de evolutie perfect te volgen was en vraagt dat opnieuw eenzelfde vorm van transparantie zou worden opgenomen. Een vergelijking bvb. op het vlak van basishygiëne en non-conformiteiten maakt het mogelijk om als sector na te gaan waar inspanningen moeten worden geleverd en welke lessen dienen getrokken voor de bepaling van een toekomstige strategie. 57. Unizo kan zeer gedetailleerde gegevens bekomen bij de DG Controlebeleid, antwoordt de heer Diricks. Maar te veel detail komt het verslag evenmin ten goede. 58. De heer Ardies vraagt aandacht voor de voorstelling van het JV aan de pers waarbij een aantal negatieve elementen voor de sector worden uitvergroot. Hij vraagt om de boodschap in de toekomst op een meer genuanceerde manier te brengen. 59. Voor de 1 ste keer werd een persconferentie georganiseerd naar aanleiding van de release van het JV. De pers maakt haar eigen selectie van het voorgestelde waarbij helaas dikwijls wordt vastgesteld dat bepaalde items uit hun context worden gehaald of worden verkeerd begrepen, benadrukt de Voorzitter. Page 12 of 12

13 60. De heer Verbust verwijst naar een in de pers verkeerdelijk geïnterpreteerd bericht dat de Smiley voorlopig enkel beschikbaar is voor de horeca, wat niet het geval is voor de slagers en bakkers. 61. De Voorzitter stelt dat deze info inderdaad verkeerdelijk werd begrepen door Belga die een amalgaam gemaakt heeft tussen de Smiley en de voorlichtingscel. 62. Actie: Aanpassingen ter verbetering van een volgend jaarverslag kunnen alsnog worden bezorgd aan het secretariaat. De heer Diricks en mevrouw Ghafir zullen een vergadering organiseren met voorstellen hieromtrent. Punt 4. Stand van zaken uitvoering controleplan De heer Dochy geeft een toelichting bij de stand van zaken van de controleactiviteiten voor de 1 ste helft van 2008 ( periode januari tot juni 2008). Er werden tot begin september opdrachten en controles uitgevoerd. Dit komt neer op een gemiddelde van 2,37 controle/opdracht = ingevulde check-lists. Achtereenvolgens worden volgende gegevens overlopen: Nieuwe weging checklists onderstaande tabel geeft aan welke actie en het resultaat van de checklists voor verschillende soorten NC Cijfergegevens: bepaalde opdrachten zijn niet gecodeerd in foodnet zoals certificaten, controles bij invoer, opdrachten externe dienstverleners (DMO s, dierenartsen voor epidemiologische bewaking) De hercontroles die zijn opgenomen zijn de hercontroles op het terrein, behalve de administratieve hercontroles; Aantal controles: rationalisering van de opdrachten en controles uitgevoerd bij een operator. In onderstaande tabel wordt een vergelijking gemaakt tussen 2007 en 2008 ( eerste halfjaar) van het aantal uitgevoerde missies en controles (*). Voor wat de cijfers van het eerste halfjaar 2008 betreft zijn 412 missies uitgevoerd door controleurs die het Agentschap hebben verlaten tussen 1/1/2008 en 1/9/2008 of door controleurs die van PCE zijn veranderd; hun controles zijn niet meer aan een PCE toegewezen ofwel aan een andere PCE toegewezen. De 925 bijbehorende controles werden niet in aanmerking genomen in de hierna vermelde tabellen (**). Page 13 of 13

14 Aantal controles per soort nl. controles uitgevoerd met behulp van specifieke documenten, met gebruik van een checklist en in aansluiting op een controle bij een andere operator; Aantal controles per reden en per soort: de reden voor de controles zijn dezelfde gebleven als in Na een verwittiging volgt een hercontrole na het verstrijken van de termijn om zich in orde te stellen. Hercontroles op het terrein zijn betalend. Een administratieve hercontrole (op kantoor) is echter niet meer betalend. Er wordt geen verwittiging gegeven als het om een kleine inbreuk gaat. Monsternemingen met vaste maandelijkse doelstelling: bij het begin van de codering in 2007 heeft men meermaals een monsterneming ingebracht als één monster, wat niet correct was (vb. in microbiologie). Deze problemen zijn opgelost. 64. Mevrouw S le vraagt of de monsterneming in verhouding staat tot het volume aan producten dat geproduceerd wordt. Bepaalde operatoren worden heel vaak gecontroleerd, gezien er maar heel weinig van zijn in een provincie. De heer Dochy antwoordt dat er 2 soorten van monsternemingen zijn : ofwel zijn ze geprogrammeerd door de DG Controlebeleid (actieve screening) en worden verplicht uitgevoerd ofwel gebeuren ze ingevolge uitgevoerde inspecties bvb. in het kader van salmonella. In bepaalde provincies moeten bepaalde monsters verplicht worden genomen van bepaalde producten en indien er bvb. maar één producent is zou dit inderdaad een foutieve indruk kunnen wekken. Maar de DG Controle moet het controleplan uitvoeren. De Voorzitter vraagt niettemin dat er aandacht zou worden besteed aan deze vraag bij de programmering en de opsplitsing van het monsternemingsplan onder de 11 PCE s. Aantal checklists per sector/scope: voor dierenwelzijn toename met 17% - eveneens een verhoging voor de controle van autocontrolesystemen; Vergelijking resultaten 2007 en 2008: de monsternemingen zijn stabiel gebleven wat de inspecties betreft is er een stijging van het aantal conforme resultaten en van de NC en een daling van ongunstige resultaten. De grijze zone is weg dank zij de weging van de CL; Maatregelen per controlesoort: een stijging van het aantal PV (= 814 i.p.v. 506) als gevolg van controles. Naar aanleiding van uitgevoerde inspecties werden meer waarschuwingen uitgeschreven en er is een daling van het aantal PV (= 108 i.p.v. 182). Het versturen van brieven voor kleine onregelmatigheden neemt gestadig aan af; Evolutie van de opdrachten met PV gebaseerd op de gewogen checklist: dit overzicht heeft betrekking op deze opdrachten die werden afgesloten met een PV. Van de opdrachten werd er in 4,6% van de gevallen geverbaliseerd. Wat de evolutie betreft tussen de gewesten moet worden opgemerkt dat er een stijging van het aantal PV wordt vastgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( = 14,2% i.p.v. 5,7% in 2007), Aantal afgegeven certificaten: een lichte stijging in 2008; Evolutie van de personeelsbezetting Datum VTE (voltijdse Personeels- % bezetting Equivalenten) plan Het PP is voor 89,1% opgevuld (terwijl het reeds gebaseerd is op het principe dat 50% van de operatoren over ACS beschikken). Dit is verre van het geval. Page 14 of 14

15 Conclusie 1 ste halfjaar 2008: het aantal controles per opdracht steeg met 23,4% het aantal hercontroles steeg met 38% het aantal controles in uitvoering van het plan steeg met 10,7% van het vastgelegde aantal bemonsteringen in de programmering werd 99,92% uitgevoerd de weging van de checklists geeft een duidelijker resultaat te zien het aantal opdrachten met PV steeg met 43% het aantal afgegeven certificaten steeg met 6,8% 65. De heer Poriau vraagt om een onderscheid te maken tussen de gegevens van de distributie en de horeca. Bij de inspecties aparte vermelding van de resultaten van de operatoren die over een Smiley beschikken. Op die manier zal men kunnen aflezen dat deze operatoren minder gecontroleerd worden. 66. De heer Dejaegher vraagt hoe bvb. melamine of antibiotica in bijproducten kunnen worden geprogrammeerd. Hoe flexibel is het systeem zodat supplementaire monsternemingen kunnen worden toegevoegd? 67. De heer Diricks antwoordt dat er maandelijks een overleg plaatsvindt tussen de DG CB, DG C en de DG Labo om na te gaan of het controleplan dient aangepast ingevolge de actualiteit. 68. Rond melamine wordt een speciale campagne voorbereid. Het zal van start gaan van zodra de analysetechnieken van onze labo s op punt zullen staan, stelt de Voorzitter aanvullend. Er wordt o.a. voorzien om controles uit te voeren in Chinese winkels en restaurants. Punt 5. Financiering 2008: stand van zaken 69. Stand van zaken heffingen: 70. Mevrouw Berthot verduidelijkt dat 23 mio werd gefactureerd i.pl.v. 26 mio omdat: bepaalde operatoren hun gegevens nog niet doorgestuurd hebben. De grootdistributie wordt bvb. gevraagd om een fichier per groep van operatoren in te dienen. ICT zoekt een oplossing; nieuwe operatoren zijn in 2008 nog niet gefactureerd (voor de betaling van een forfaitaire heffing); een synchronisatie met gegevens uit de KBO zal worden uitgevoerd: op deze manier worden operatoren uit de KBO gerecupereerd. De KBO heeft haar activiteitenboom en nomenclatuur veranderd mogelijke operatoren werden gevonden. Zij zullen worden aangeschreven. 71. De gegevens van de KBO zijn helaas onbetrouwbaar. Voor het aanschrijven van vermoedelijke operatoren moet het FAVV weerom risico s nemen, benadrukt de Voorzitter. Page 15 of 15

16 72. Elke operator die een nieuwe activiteit uitoefent zit in de KBO. Het FAVV zal ze per brief aanschrijven en vragen om het registratieformulier van het KB Erkenningen terug te sturen zodat de gegevens correct kunnen worden ingevuld in haar databank. Het FAVV is voorstander dat in de toekomst het ondernemersloket deze taak op zich zou nemen, stelt de heer Houins. Deze samenwerking moet verder worden uitgewerkt. 73. Volgens de heer Poriau moet worden geijverd voor een maximale registratie dus ook van operatoren van de verenigingswereld (bvb. kantines van sportclubs, voetbalclubs, B&B ). 74. De heer Ardies beaamt dat ondernemingsloketten zouden kunnen helpen bij de registratie van operatoren. Bij de opstartfase moet worden bekeken of de nodige gegevens kunnen worden gecommuniceerd aan het FAVV. In voorkomend geval moet duidelijk worden gemaakt welke operatoren heffingplichtig zijn. 75. Mevrouw S le vraagt of naar de datum voor de verzending in 2009 van de facturatie van de landbouwsector. Zij vraagt om de verzending niet te laten samenvallen met de bijdragen voor de fondsen. Mevrouw Berthot antwoordt dat verzendingsperiode werd aangepast op vraag van de landbouwsector. Het FAVV kan dezelfde periode van 2008 aanhouden ( juni). 76. Vraag van de Boerenbond: 77. Voor de heffingen 2008 zijn er 3305 vestigingseenheden die van de toepassing van een bonus genieten. Hiervan zijn er cf. eerdere mededeling op RC FAVV 2951 producenten uit G-012: sector plantaardige productie. Deze producenten hebben een gevalideerd autocontrolesysteem voor hun volledige activiteiten in de primaire productie. 78. Blijkbaar zijn er een aantal facturen met het volledige bedrag van de heffing naar deze producenten verstuurd in plaats van een bonus en een verminderde heffing. 79. Bovendien heerst er bij een aantal producenten onduidelijkheid of ze al dan niet in aanmerking komen voor de bonus, en dus voor een verminderde heffing. 80. Op welke eenvoudige wijze kunnen vernoemde producenten duidelijkheid bekomen inzake hun bonusrecht? Op welke wijze kunnen vernoemde producenten aangeven dat ze recht hebben op een bonus? 81. Antwoord FAVV: 82. Er zijn 2 mogelijke oplossingen : de lijst met betrokken operatoren kan worden overgemaakt aan het secretariaat van mevrouw Berthot of de betrokken operatoren kunnen zelf contact opnemen met het call center volgens de voorziene procedure. 83. De heer Cools wijst op praktische problemen van de formulieren waarop een vak ontbreekt waarin gegevens dienen vermeld indien een operator in aanmerking komt voor de bonus. 84. Mevrouw Berthot antwoordt dat het FAVV deze gegevens doorgespeeld krijgt van de OCI s, wat betrouwbaarder is dan aan de operator vragen om een vakje aan te kruisen. Deze laatste heeft immers de neiging te geloven dat als hij over een certificaat beschikt m.b.t. een lastenboek, hij ook van een bonus kan genieten. De gegevens van Bood en van de OCI zijn soms contradictorisch. Het probleem is dat de OCI s niet signaleerden of het certificaat alle activiteiten afdekte. 85. De Voorzitter stelt voor om deze problemen aan te kaarten in de volgende bilaterale. 86. Stand van zaken retributies: 87. De inkomsten zijn gedaald bij een budget in evenwicht. Page 16 of 16

17 Punt 6. Opvolging acties A) Stand van zaken blauwtong 88. De heer Raemaeckers geeft een stand van zaken van vermelde vaccinatiecampagne (zie PP-presentatie voor meer detail). Wat België betreft zijn: - sinds begin augustus: 8 eigen gevallen gekend beperkte viruscirculatie 4 uit FR ingevoerde gevallen - ca. 50 notificaties van verdenking met BT per week - systematische controle op invoer uit risicogebieden met andere serotypes dan BTV8 (BTV1 in zuidwest Frankrijk). 89. Leverschema : alle leveringen zijn gebeurd. Een laatste levering van Fort Dodge ( doses) gebeurt op 23/09/ Verder verloop van de campagne: vaccinaties schapen/geiten/herten: doses geleverd aan bijna dierenartsen runderen: 3,7 miljoen doses geleverd aan bijna dierenartsen, waarvan doses voor vleeskalveren (augustus) laatste weken sterke daling van het aantal bestellingen (10/week) rapportering momenteel > registraties door dierenartsen gebruik van de webapplicaties is algemeen en levert geen bijzondere problemen meer op 91. De heer Mijten verwijst naar de vraag van de Boerenbond in dit verband: Blauwtong type 1 dreigt vanuit het zuiden van Europa op te rukken naar België. De veehouderij is dusdanig ongerust dat zij aandringt op een aantal preventieve acties. In welke tijdspanne kan een vaccin BT 1 beschikbaar gemaakt worden voor vaccinatie in België? Welke zijn de gevolgen van een vrijwillige vaccinatie tegen BT 1 in België voor het intracommunautaire handelsverkeer? Kan een noodvoorraad vaccin BT 1 aangelegd worden? De Boerenbond dringt aan op deze aankoop die kan worden gefinancierd door het Sanitair Fonds met cofinanciering van de overheid. Op die manier kan worden gevaccineerd bij een evt. uitbraak. 92. Mevrouw S le sluit zich aan bij het gestelde en vraagt bijkomend dat de doses voor BTV8 vaccinatie eveneens vroegtijdig zouden beschikbaar zijn en zeker voor het moment dat de dieren opnieuw van stal gaan. Zij vraagt tevens wanneer de terugbetalingen zullen gebeuren. 93. De Voorzitter antwoordt dat de fichiers voor terugbetaling werden overgemaakt aan het BIRB. Hij onderstreept dat onvermijdelijk sancties (administratieve boetes) zullen volgen in geval van het niet respecteren van de verplichte vaccinatie. Er werden in totaal dieren ( runderen, schapen, geiten, herten) gevaccineerd. Hij dankt de landbouworganisaties voor de berichten die werden verspreid om hun leden te herinneren aan de verplichte vaccinatie. Het FAVV zal de nodige brieven versturen in dit verband. Page 17 of 17

18 Punt 7. Opvolging actualiteit : 94. Dossier Belgische mosselen 95. Mevrouw Busschots geeft een korte toelichting bij het mosselincident (zie PP-presentatie voor meer detail). Er zijn 2 productiegebieden in de Noordzee, met name Reynaert-Versluys en SDVO. Op vrijdag 1 augustus 2008 moesten alle Belgica-mosselen van Reynaert- Versluys uit de rekken worden gehaald omdat uit een staal dat op dinsdag 22 juli 2008 was genomen bleek dat de mosselen de toxine DSP bevatten, ( diarrhetic shellfish poisoning ). 96. Onmiddellijk werden alle noodzakelijke maatregelen door het Agentschap genomen met name de tijdelijke blokkering van de productiezone. Deze zou pas worden heropend wanneer de producenten het bewijs hebben geleverd dat een watermonster en twee opeenvolgende monsters van mosselen, bemonsterd met minimum 48 uur tussentijd, een gunstig resultaat geven. Resultaat: terugroeping van de mosselen bij de operatoren en terugroeping bij de consument door middel van een persbericht. 97. Reynaert-Versluys liet op eigen initiatief een tweede analyse uitvoeren door het Rikiltonderzoeksinstituut in het Nederlandse Wageningen en het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) Het was overigens het WIV dat de DSP-besmetting in eerste instantie had vastgesteld. 98. Willy Versluys van Reynaert-Versluys meldt woensdag aan Belga dat de tegenexpertise van het Rikilt negatief was. Het FAVV stelt dat niet de tegenexpertises negatief zijn maar dat het om nieuwe monsters gaat en dat zij alle informatie via de pers moet vernemen. 99. De kweekzone van de Belgische mosselen die na de positieve DSP-test geblokkeerd werd, kon slechts heropend worden na ontvangst van de analyses-resultaten van het WIV, in de pers door de producent meegedeeld. De kweekzone werd heropend op 14/08/2008 omdat analyses uitwezen dat de mosselen opnieuw goed zijn voor consumptie Voor 2009 zal een apart protocol (bij de oogstplannen voor 2009) worden opgemaakt met deze twee mosselproducenten Nucleair incident IRE 102. De Voorzitter verwijst naar de PP-presentatie over het nucleair incident in Fleurus (zie FAVV-website voor meer detail). Het FAVV werd op donderdag 21/08/08 omstreeks 17u. door het Crisiscentrum van de Regering verwittigd en de inspecteurs hebben dezelfde avond nog monsters genomen uit de melktanks van de dichtst nabijgelegen producenten. Op vrijdag 22/08/08 rond de middag berichtte men dat alle resultaten conform waren aan de EG-norm en stond de nodige informatie reeds op onze website, gezien er reeds vragen uit het buitenland werden gesteld. De landbouwers en BCZ waren binnen de 24u van de resultaten verwittigd. De procedure was dezelfde voor groenten en fruit en deze waren eveneens conform De heer Cools vraagt om in geval van een incident zo vlug mogelijk te mogen beschikken over een Engelstalige versie van de getroffen maatregelen zodat buitenlandse klanten naar de website van het FAVV kunnen worden verwezen Fraude geblokkeerd kippenvlees in Oekraïne Page 18 of 18

19 105. In voorkomend geval ging het om vlees dat ongeschikt is voor menselijke consumptie dat begin 2008 effectief in Oekraïne in beslag werd genomen en afkomstig uit Polen, verder moet worden verduidelijkt dat: a) in geen enkel geval er een aanwijzing is dat dit vlees afkomstig zou zijn van de dioxinecrisis; b) tot op heden geen enkel Belgisch bedrijf verwikkeld schijnt te zijn in deze fraude. Echter de exportcertificaten die voor dit vlees van nog onbekende oorsprong gebruikt werden, zijn wel van Belgisch model maar vervalst en frauduleus. De laatste week van augustus hebben experts van het Agentschap een Belgische rogatoire commissie onder leiding van het Federale Parket, naar Oekraïne vergezeld. Daar het onderzoek volledig in handen is van het Belgische en het Oekraïense gerecht, kan er over deze zaak geen verdere details worden meegedeeld Inbeslagname eieren in Moeskroen 107. Een bedrijf te Moeskroen beschikt over drie koelinstallaties waarvan één vuur heeft gevat. Daarnaast gebeurt er ook opslag van eieren in twee andere opslagruimten. In deze opslagruimten hangt een verschrikkelijke geur van rottende eieren. Alle eieren worden in beslag genomen. Dit gebeurde in samenwerking met het parket. Er werden allerhande problemen vastgesteld: zoals het niet nakomen van de hygiënemaatregelen van toepassing op deze installaties, de betrokken firma beschikte over geen toelating voor het stockeren van eieren noch voor het transport van voedingsmiddelen. Er werden verschillende inbreuken vastgesteld op het vlak van algemene en specifieke hygiëne, op het vlak van etikettering, merken en traceerbaarheid. Een ACS ontbrak Melamine in melk 109. Op 11 september brengt een bedrijf in Nieuw-Zeeland de autoriteiten op de hoogte van een geval van fraude i.v.m. de aanwezigheid van melamine in zuigelingenmelk afkomstig uit China. De Chinese overheid wordt hiervan op de hoogte gebracht Op 25/09/08 gaat het SCoFCAH hierover samenkomen De heer Remy vraagt of er ondertussen geen bijkomende gegevens beschikbaar zijn dan de verschenen persmededelingen Het is in de 1 ste plaats een probleem van China en in 2 de orde betreft het de landen die Chinese verwerkte levensmiddelen importeren. Zuivelproducten die meer dan 50 % melk bevatten mogen de EU niet binnenkomen. België heeft de controles bij import opgevoerd (zie ook het Businessplan) omdat er reeds in het verleden veel NC werden vastgesteld bij import van Chinese producten over het algemeen. Het is van belang dat de EC globale maatregelen treft op dit vlak, gezien de unieke positie van de EU-markt, onderstreept de Voorzitter. Verder heeft het FAVV een enquête gelanceerd bij Chinese kruidenierszaken en restaurants België is de enige lidstaat die analyseresultaten bij import van Chinese producten heeft kunnen meedelen aan de EC, benadrukt de heer Diricks. Punt 8. Varia A) Vraag toepassing Smiley in andere sectoren dan de horeca (slagerijen?) Page 19 of 19

20 114. De Voorzitter verwijst naar een vraag van slagers en keurslagers om het toepassingsveld van de Smiley te vergroten en niet enkel te beperken tot de horecasector De Landsbond der Beenhouwers is van oordeel dat het project Smiley voorlopig best beperkt blijft tot de horeca. Hun bijzondere aandacht gaat nu uit naar de hygiënecontroles en audits. Op de bilaterale van 1/10/2008 zal de Landsbond der Beenhouwers verslag uitbrengen over het verloop van de audits. Deze evaluatie heeft tot doel de onduidelijkheden in de controles uit te klaren zodat de auditeurs correct weten wat de eisen daaromtrent zijn. Zo worden de audits beter afgestemd op de sector. Er zijn nog altijd pijnpunten die moeten worden weggewerkt. De heer Verbust stelt voor om voor deze sector de Smiley voorlopig nog even op te bergen De heer Ardies is eveneens van oordeel dat een grondige analyse aan de invoering van de Smiley bij de beenhouwers moet voorafgaan. Hij vraagt een evaluatie van de pijnpunten en de nodige aanpassingen te doen. Bovendien moet een redelijke meerderheid van de sector in staat zijn om de Smiley te halen. Bekijken met de CL wat de resultaten zijn De Voorzitter antwoordt dat de audits worden uitgevoerd op basis van de CL van de sectorgids Voor de introductie van de Smiley in een sector wordt het advies van het RC gevraagd. Bij het opstarten van nieuwe systemen is de rol van de voortrekker van de gids van belang. In dit specifiek geval zullen de voortrekkers geen initiatieven nemen Bij de toepassing van de CL in de detailhandel worden er nog veel problemen vastgesteld (bvb. op het vlak van infrastructuur vlees dat via de garage binnenkomt). De Voorzitter stelt voor om deze problemen aan te kaarten in de bilaterale vergadering van de slagers en de DG Controlebeleid. B) Vragen van de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België 120. De landsbond stelt met voldoening vast dat door het verplicht uithangen van de toelating werk is gemaakt met het kenbaar maken aan de verbruiker en de controleinstanties van de operatoren in de kleinhandel die gekend zijn bij het FAVV Een minpunt is de lange periode gedurende dewelke de verzending van de toelatingen aan de operatoren plaatsvindt waardoor de slagers die de toelating nog niet hebben ontvangen zich benadeeld voelen tegenover collega s die de toelating reeds hebben Antwoord van de heer Dochy: 123. Eind juni werden alle toelatingen verzonden op 2 dagen. De bij het FAVV gekende operatoren moeten deze zending hebben ontvangen. Wie niet gekend is kon geen toelating ontvangen. Daarnaast kunnen er zich problemen hebben voorgedaan bij de bestelling door de post. De heer Dochy vraagt hem de lijst van vermelde operatoren te bezorgen. In voorkomend geval kan de operator ook contact opnemen met de PCE en een toelating zal worden bezorgd op voorwaarde dat ze gekend zijn De heer Verbust deelt mee dat bijna 35% van de operatoren geen toelating heeft ontvangen. Dit percentage komt overeen met het aantal niet geregistreerde operatoren dat gemiddeld genomen door de DG Controle wordt vastgesteld bij inspecties per straat, antwoordt de heer Dochy. ********************** De volgende vergadering heeft plaats op woensdag 22 oktober 2008 om 9u30. ********************** Page 20 of 20

BUSINESSPLAN

BUSINESSPLAN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen BUSINESSPLAN 2012-2014 Ir. Gil HOUINS C.E.O. FAVV 1 BUSINESSPLAN FAVV 1. Luc BEERNAERT (2000 2004) 2. Piet VANTHEMSCHE (2005 2008) 3. Gil HOUINS

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE

ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE ACTIVITEITENVERSLAG 2014 PUBLICATIE VAN DE INSPECTIERESULTATEN Herman Diricks 30 juni 2015 Gedelegeerd bestuurder 1 ACTIVITEITENVERSLAG 2014 2015 : website + Feiten en Cijfers 2 Het FAVV ten DIENSTE van

Nadere informatie

Activiteitenverslag FAVV 2016

Activiteitenverslag FAVV 2016 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Activiteitenverslag FAVV 2016 Herman Diricks Gedelegeerd bestuurder 28/06/2017 Activiteitenverslag 2016 Website + Feiten & Cijfers (papieren versie)

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 1 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ACTIVITEITENVERSLAG 2015 Herman Diricks Gedelegeerd bestuurder 5/7/2016

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ACTIVITEITENVERSLAG 2015 Herman Diricks Gedelegeerd bestuurder 5/7/2016 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ACTIVITEITENVERSLAG 2015 Herman Diricks Gedelegeerd bestuurder 5/7/2016 Activiteitenverslag 2015 website + «Feiten en Cijfers» papieren versie

Nadere informatie

Slachthuissector : Op de goede weg?

Slachthuissector : Op de goede weg? Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Slachthuissector : Op de goede weg? Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder FAVV Overzicht Resultaten 2013 Jaarverslag - algemeen Financiering

Nadere informatie

FAVV: JAARVERSLAG 2012. Sabine Laruelle Minister van Middenstand, KMO s, Zelfstandigen en Landbouw

FAVV: JAARVERSLAG 2012. Sabine Laruelle Minister van Middenstand, KMO s, Zelfstandigen en Landbouw 1 FAVV: JAARVERSLAG 2012 Sabine Laruelle Minister van Middenstand, KMO s, Zelfstandigen en Landbouw 2 1. Intro Zoals elk jaar: publicatie van een zeer gedetailleerd jaarverslag dankzij het FAVV Het belang

Nadere informatie

FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers

FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers FAQ Bijdrages FAVV voor landbouwers 1. Wat zijn de heffingen van het FAVV? De heffingen worden jaarlijks geïnd in de sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten

Nadere informatie

Captatie van risicosignalen door de keten heen

Captatie van risicosignalen door de keten heen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Captatie van risicosignalen door de keten heen Gezamenlijke vergadering Wetenschappelijk & FAVV Brussel, 23 januari 2015 Doelstellingen Permanente

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-006) REV 1 2009-2/8 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED De bedoeling van dit document is de vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande de Generische autocontrolegids voor

Nadere informatie

Toepassing huishoudelijk reglement en evaluatie prestatie-indicatoren december 2010 tot oktober 2011

Toepassing huishoudelijk reglement en evaluatie prestatie-indicatoren december 2010 tot oktober 2011 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toepassing huishoudelijk reglement en evaluatie prestatie-indicatoren december 2010 tot oktober 2011 Chris BOYEN In uitvoering van het verbeterprogramma

Nadere informatie

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV activiteiten Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle Agenda Cel «AER» Registratie operatoren Nomenclatuur NACE-BEL Nomenclatuur FAVV

Nadere informatie

Raadgevend comité van 09.12.2008 Historiek en respons van de contaminatie met dioxines en PCB in Iers varkensvlees

Raadgevend comité van 09.12.2008 Historiek en respons van de contaminatie met dioxines en PCB in Iers varkensvlees Raadgevend comité van 09.12.2008 Historiek en respons van de contaminatie met dioxines en PCB in Iers varkensvlees Datum Feiten Respons 19.11.2008 Ierse overheid doet routine monsterneming in een uitsnijderij

Nadere informatie

Het FAVV : 10 jaar in dienst van de voedselveiligheid

Het FAVV : 10 jaar in dienst van de voedselveiligheid Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Het FAVV : 10 jaar in dienst van de voedselveiligheid Gil Houins Oorsprong van het FAVV «Dioxinecrisis» 1999 Kritiek op de overheden Wantrouwen

Nadere informatie

Overzicht regelgeving ter voorlegging aan het Raadgevend Comité in 2013

Overzicht regelgeving ter voorlegging aan het Raadgevend Comité in 2013 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht regelgeving ter voorlegging aan het Raadgevend Comité in 2013 KB tot wijziging van het KB van 13 maart 2011 houdende de verplichte keuring

Nadere informatie

FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers

FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers FAQ FAVV - bijdragen voor landbouwers 1. Wat zijn de heffingen van het FAVV? De heffingen worden jaarlijks geïnd in de sectoren die actief zijn binnen de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van. Toekomstig beleid businessplan 2015-2017

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van. Toekomstig beleid businessplan 2015-2017 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Toekomstig beleid businessplan 2015-2017 Herman Diricks Gedelegeerd bestuurder Raadgevend Comité 26/11/2014 Regeerakkoord Inzake veiligheid van

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen

Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot slagerijscholen Referentie PCCB/S3/EME/574427 Datum 04/06/2013 Huidige versie 2.0 Van toepassing vanaf Datum van

Nadere informatie

Regulering en administratieve last: het perspectief van inspectiediensten

Regulering en administratieve last: het perspectief van inspectiediensten Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Regulering en administratieve last: het perspectief van inspectiediensten Diricks Herman, directeur-generaal Overzicht 1. De proloog onstaan van

Nadere informatie

Overzicht regelgevend werk Stand van zaken oktober 2015

Overzicht regelgevend werk Stand van zaken oktober 2015 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Overzicht regelgevend werk Stand van zaken oktober 2015 Besproken in RC 2015 MB tot vaststelling van de auditreferentiesystemen Wijziging financieringswet

Nadere informatie

Activiteitenverslag FAVV 2013

Activiteitenverslag FAVV 2013 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Activiteitenverslag FAVV 2013 Persconferentie 19 juni 2014 Inleiding Resultaten controleprogramma Bijzondere resultaten Pesticiden Slachthuizen

Nadere informatie

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen.

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen. TECHNISCHE SPECIFICATIE VOOR HET BEPALEN VAN HET AANTAL MANDAGEN EN VAN DE FREQUENTIE BIJ AUDITS IN HET KADER VAN DE VALIDATIES VAN AUTOCONTROLESYSTEMEN Versie 14-12-07 I. INLEIDING De bedoeling van dit

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de bemonsteringsfrequentie voor gehakt vlees en vleesbereidingen en de versoepeling ervan in het kader van verordening

Nadere informatie

Raadgevend comité van 24 maart 2015

Raadgevend comité van 24 maart 2015 Raadgevend comité van 24 maart 2015 FINANCIERING Verslag van de campagne 2014 Perspectieven voor 2015 e-communicatie Planning van de campagne 2015 - stand van zaken Aantal vestigingseenheden: detail Bonus/malus

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf: 15-04-2011

Nadere informatie

Dienst Communicatie Raadgevend Comité

Dienst Communicatie Raadgevend Comité Dienst Communicatie Raadgevend Comité Verwezenlijkingen 2015 Planning 2016 1 VERWEZENLIJKINGEN 2015 2 BEURZEN en MANIFESTATIES - Agriflanders 01/2015 +/- 1.925 bezoekers - Horeca Vakdagen (Waregem) 01/2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 interne audit

Jaarverslag 2011 interne audit Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag 2011 interne audit Raadgevend Comité 20 juni 2012 Guy Mommens, diensthoofd IAQP Jaarverslag 2011 structuur (1) Nieuwigheid : aanpassing

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011

Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag van de interne audit Raadgevend Comité 22 juni 2011 Guy Mommens Jaarverslag 2010 Opbouw van het document: 1. Woord vooraf door voorzitter

Nadere informatie

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Interne audit

Jaarverslag 2012 Interne audit Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag 2012 Interne audit Raadgevend comité 19 juni 2013 Plan 1. Nieuwigheden 2. Auditprogramma 2012 Audituniversum Inhoud Uitvoering 3.

Nadere informatie

Persconferentie van 12 juli 2011 Presentatie van het jaarverslag 2010 van het FAVV

Persconferentie van 12 juli 2011 Presentatie van het jaarverslag 2010 van het FAVV Persconferentie van 12 juli 2011 Presentatie van het jaarverslag 2010 van het FAVV Mevrouw Sabine LARUELLE Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid 1 1. FAVV: rollen, troeven en

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 2 2009-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 09 - REV 2 2005-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

EVALUATIE WERKING RAADGEVEND COMITÉ NOVEMBER 2011 TOT OKTOBER 2012

EVALUATIE WERKING RAADGEVEND COMITÉ NOVEMBER 2011 TOT OKTOBER 2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen EVALUATIE WERKING RAADGEVEND COMITÉ NOVEMBER 2011 TOT OKTOBER 2012 Chris BOYEN In het kader van de BPR werden evaluatieindicatoren uitgewerkt

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 3 2009-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor het ontwikkelen van autocontrolesystemen bij de productie van voedingsmiddelen in de sectoren:

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole vissector

FAQ - Gids autocontrole vissector PB 07 FAQ (G-032) REV 1 2012-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole vissector Van toepassing vanaf: 18-12-2012 Opgesteld door: DG Controlebeleid Vincent

Nadere informatie

Operationele Doelstellingen 2012

Operationele Doelstellingen 2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Operationele Doelstellingen 2012 Jean-Marie Dochy Directeur-generaal DG Controle SD 1 Een veiligere voedselketen OD 1.1 : actieplan slachthuizen

Nadere informatie

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1

Activiteitenverslag Administratieve boetes. Cel administratieve boetes 1 Activiteitenverslag 2015 Administratieve boetes Cel administratieve boetes 1 Overzicht Statistieken en tendensen Alternatieven voor de administratieve boete What s new? Cel administratieve boetes 2 Aantal

Nadere informatie

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem

Bijlage. Validatie van het autocontrolesysteem Bijlage Validatie van het autocontrolesysteem 1 Inhoudstafel 1. Toelichting voor de operatoren 5 2. Vereisten voor de OCI s 5 2.1 Accreditatie 5 2.2 Erkenning 5 2.3 Inspectiemethode 6 2.4 Kwalificatie

Nadere informatie

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen?

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen? PB 07 FAQ INTERNET REV 0 2007-1/7 FAQ OCI 1) Worden de auditoren van de CI s erkend door het FAVV? 2) Dient de vereiste van twee jaar ervaring voor auditoren die audits in een bepaalde sector willen uitvoeren,

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen PB 07 FAQ (G-017) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids voor wegtransport en opslag in de voedselketen Van toepassing vanaf: 15-02-2011 Opgesteld door:

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit

Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de erkenning in het kader van de handelsnormen groenten en fruit Referentie PCCB/S1/LSW/1352788 Datum 03/03/2016

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.

Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Referentie PCCB/S3/CDP/5200333 Datum

Nadere informatie

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken

IKKB Standaard: Vereisten m.b.t. voedselveiligheid, traceerbaarheid en milieu: wetgeving en inter-professionele afspraken FAQ 2007 Wat is het verschil tussen de IKKB Standaard en de Sectorgids Autocontrole? De Sectorgids Autocontrole voor de Primaire Plantaardige Productie is een hulpmiddel dat toelaat het KB van 14/11/2003

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC

FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC FIC INFO SESSION UPDATE 13-05-2014 15/05/2014 FIC INFOSESSIE DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. ETIKETTERING UPDATE 13.05.2014 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À L ÉTIQUETAGE SESSION D INFO FIC PROGRAMMA Bepalingen

Nadere informatie

Food Contact Materials

Food Contact Materials Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Food Contact Materials Agoria 15/10/2015 Ir. Caroline DE PRAETER Indeling Belangrijkste FCM wetgeving Belangrijkste FAVV wetgeving Controles &

Nadere informatie

Punt 1. Goedkeuring van de dagorde

Punt 1. Goedkeuring van de dagorde Verslag van de vergadering nr. 2009-2 van het raadgevend comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 18 februari 2009 FAVV Gil Houins (Voorzitter), Jean-Marie Dochy, Philippe

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie PB 07 FAQ (G-005) REV 2 2010-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie Van toepassing vanaf: 11/10/2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole

Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Accreditatie van laboratoria in het kader van de autocontrole Geert De Poorter, 25/09/2013 2 1. Inleiding 2. Erkenning 3. Accreditatie: waarom

Nadere informatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie PB 07 FAQ (G-026 B2B) REV0 2014-1/7 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de brood- en banketbakkerij in de sector transformatie

Nadere informatie

INFOVERSPREIDING SECTOREN. Verstrekte Info/Info diffusée Verspreidingskanalen/Voies de diffusion. - rapportering RC via. - aanpassingen gids AC via

INFOVERSPREIDING SECTOREN. Verstrekte Info/Info diffusée Verspreidingskanalen/Voies de diffusion. - rapportering RC via. - aanpassingen gids AC via INFOVERSPREIDING SECTOREN Sector/Secteur Belgapom (aardappelhandel & verwerking) Vegebe (groenteverwerking) Fresh Trade Belgium (in- en uitvoer AGF) FEBEV leden Vleesindustrie: slachthuizen, uitsnijderijen

Nadere informatie

Opschorting van de validatie van een autocontrolesysteem

Opschorting van de validatie van een autocontrolesysteem Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2012 / 534 / PCCB Procedure Opschorting van de validatie van een autocontrolesysteem Versie Versie 2 dd 31-10-14 In toepassing vanaf 25/11/2014

Nadere informatie

BUSINESSPLAN

BUSINESSPLAN Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire BUSINESSPLAN 2018-2020 Opmaak Businessplan 2018-2020 Algemene principes Structuur blijft behouden Thema s blijven in principe dezelfde Behoud kwantitatieve

Nadere informatie

LAB 00 P 510 Aanvraag erkenning door externe laboratoria. Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01

LAB 00 P 510 Aanvraag erkenning door externe laboratoria. Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Dit is een vertaling. De franse versie is de originele versie. LAB 00 P 510 Versie 04 Datum van toepassing 2012-12-01 Opgesteld

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief betreffende versleping van de diervoeders Huidige versie Referenties PCCB/S1/626741 Datum 15/03/2011 Trefwoorden Kruisverontreiniging,

Nadere informatie

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN

PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 2014/767/PCCB PROCEDURE EQUIVALENTIE VAN BEPAALDE AUDITREFERENTIELEN MET DE AUTOCONTROLEGIDSEN Versie 1 dd 8-07-14 In toepassing vanaf 28-07-14

Nadere informatie

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel

FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel PB 07 FAQ (G-014) REV 2 2009-1/11 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids Autocontrole: aardappelen, groenten, fruit verwerkende industrie en handel Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/EME/1136184

Nadere informatie

Het FAVV tot uw dienst

Het FAVV tot uw dienst Het FAVV tot uw dienst CU-COC-809718-CX Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins, C.E.O. AC-Kruidtuin, Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Het FAVV tot uw dienst Het Voedselagentschap (FAVV)

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête bij operatoren 2013

Tevredenheidsenquête bij operatoren 2013 Tevredenheidsenquête bij operatoren 2013 Yasmine Ghafir Paul Coosemans Timothy Hutsebaut Een groot succes 8 feb - 27 feb 2013 27.910 van 144.326 operatoren (19%) Schriftelijk en online Vertrouwelijke behandeling

Nadere informatie

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits

Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits PB 00 L 01 - REV 2 2005-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Richtlijnen voor non-conformiteiten in het kader van de audits Van toepassing vanaf: 01-08-2010 Opgesteld door: Gecontroleerd

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 07 FAQ (G-019) REV 0 2009-2/6 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED De bedoeling van dit document is de vaak gestelde vragen, afkomstig van operatoren, auditoren,... aangaande gids voor het ontwikkelen

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie

FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie PB 07 FAQ (G-002) REV 2 2012-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrolesysteem zuivelindustrie Van toepassing vanaf: 09-09-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid

Nadere informatie

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS. Wateronderzoek bij bedrijven in de voedingssector

UNIZO UCM FEDIS FWA BOERENBOND ABS. Wateronderzoek bij bedrijven in de voedingssector Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Controlebeleid Directie Transformatie en Distributie van Voedingsmiddelen WTC III Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel Tel. 02 208 34 11 Fax 02

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 07 FAQ (G-018) REV 4 2016-1/9 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Generische autocontrolegids voor slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor de vervaardiging van

Nadere informatie

Dienst communicatie Raadgevend comité 29/02/2012. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Dienst communicatie Raadgevend comité 29/02/2012. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Communicatieplan 2012 Dienst communicatie Raadgevend comité 29/02/2012 Dienst communicatie Externe communicatie - Operatoren - Consumenten Voorlichtingscel Meldpunt 2 Actieve communicatie benadrukken Studie

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel BIM 1 Inhoud Brussels Hoofdstedelijke Gewest : Leefmilieu Brussel - BIM... 3 1. Voorstelling Leefmilieu Brussel - BIM... 3 2. Projecten en

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Interne audit

Jaarverslag 2013 Interne audit Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag 2013 Interne audit Raadgevend Comité 18 juni 2014 Plan 1. Nieuwigheden 2. Auditprogramma 2013 Inhoud Uitvoering 3. Belangrijkste vaststellingen

Nadere informatie

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid

FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid 1 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Versoepelingen in het kader van autocontrole en traceerbaarheid Versie 1 dd 2016-01-28 Van toepassing vanaf: 11/04/2016 Opgesteld door:

Nadere informatie

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1

DIS 3006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [3006] v1 Provinciale dienst van : Datum : Veranwoordelijke controleur : Nr : Operator : N uniek : Adres : DIS 006 Vleeswinkel -TRACEERBAARHEID [006] v1 C: conform NC: Niet-conform NA: niet van toepassing H: hoofdstuk

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong.

Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de traceerbaarheid bij het verzenden van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Referentie PCCB/S2/GDS/891700

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) Deel FOD

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) Deel FOD Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel FOD 1 Inhoud Federale staat: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu... 3 1. Voorstelling FOD... 3 2. Projecten

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot het ontsmetten van gereedschap in slachthuizen, uitsnijderijen en inrichtingen voor het vervaardigen van gehakt

Nadere informatie

Raadgevend comité van 26 september 2012 Heffingen & Retributies 2012

Raadgevend comité van 26 september 2012 Heffingen & Retributies 2012 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Raadgevend comité van 26 september 2012 Heffingen & Retributies 2012 Aantal vestigingseenheden : detail Bonus/malus (heffingencampagne tot 21/09/2012)

Nadere informatie

Gerichte controle : Gebruik van sulfiet in filet américain

Gerichte controle : Gebruik van sulfiet in filet américain Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Gerichte controle : Gebruik van sulfiet in filet américain DG Controle Sector DIS 15/03/2014 I. Inleiding Toevoegen van sulfiet in filet américain

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen

Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de validatie van het autocontrolesysteem in het kader van export naar derde landen Referentie PCCB/S4/1220694 Datum

Nadere informatie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie PB 07 FAQ (G-033) REV 1 2009-1/8 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Sectorgids autocontrole van de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire plantaardige productie

Nadere informatie

Hoeveel werkvergunningen werden in 2013 ingetrokken? Graag opsplitsing per provincie en sector van tewerkstelling.

Hoeveel werkvergunningen werden in 2013 ingetrokken? Graag opsplitsing per provincie en sector van tewerkstelling. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vraag nr. 3 van 5 augustus 2014 van ROBRECHT BOTHUYNE Buitenlandse werknemers - Controles Een

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 03 - REV 3 2005-2/14 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Procedure. Beroepsprocedure. Secretariaat staf DG Controlebeleid

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Procedure. Beroepsprocedure. Secretariaat staf DG Controlebeleid Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen PB 00 P 06 - REV 1 2011-1/5 Nieuw Nr. : PCCB/332/2010 Procedure Beroepsprocedure versie 10-04-12 In toepassing vanaf : 25-06-12 Verantwoordelijke

Nadere informatie

FAQ Audit. 7) In hoeverre mag op de checklistaudit de quotering 0 (= niet beoordeeld) gebruikt worden?

FAQ Audit. 7) In hoeverre mag op de checklistaudit de quotering 0 (= niet beoordeeld) gebruikt worden? PB 07 FAQ INTERNET REV 1 2007-1/11 FAQ Audit 1) Mogen foto s gebruikt worden om niet opnieuw naar het bedrijf te moeten in geval van een NC A tijdens een audit en wanneer een visuele controle noodzakelijk

Nadere informatie

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte.

IB.ZA.03.01 juli 2014. Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Zuid-Afrika Separatorvlees van gevogelte. I. Toepassingsgebied Productomschrijving GN-code Land Vers vlees van gevogelte 02 07 Separatorvlees van gevogelte 02 07 II. Bilateraal certificaat Code FAVV EX.VTL.ZA.03.01 Titel van het certificaat Veterinair

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV2 2014-1/6 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 22 MAART 2013. - Ministerieel besluit betreffende de van de toepassingsmodaliteiten van de en de traceerbaarheid

Nadere informatie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie

FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie PB 07 FAQ (G-022) REV 0 2011-1/5 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Gids autocontrole voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie Van toepassing

Nadere informatie

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders

FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders PB 07 FAQ (G-001) REV 3 2011-1/10 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ - Autocontrolegids Dierenvoeders Van toepassing vanaf: 25-04-2013 Opgesteld door: DG Controlebeleid Jacques

Nadere informatie

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen

Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot de toelating en erkenning voor hoevezuivelproducenten en het gebruik van de autocontrolegidsen Referentie PCCB/S3/NDZ/1136184

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Verslag van de vergadering nr. 2009-4 van het Raadgevend comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 27 mei 2009.

Verslag van de vergadering nr. 2009-4 van het Raadgevend comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 27 mei 2009. Verslag van de vergadering nr. 2009-4 van het Raadgevend comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van 27 mei 2009. FAVV Gil Houins (Voorzitter), Véronique Berthot, Herman

Nadere informatie

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse

Aanvraag tot aanpassing van de lijst. Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse Aanvraag tot aanpassing van de lijst Koen De Smet, Eva D Haese, Frédéric Lecomte, Sigrid Mulier, Valérie Noblesse 1 Procedure tot aanpassing van lijst Procedure tot aanpassing van de lijst: Implantaten

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen

Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Auditreferentiëlen - De relatie tussen de sectoriële gidsen en de privé auditreferentiëlen Bornem 15-10-09 Jacques Inghelram Cel Validatie Gidsen

Nadere informatie