Convergentieonderzoek De verzuiling voorbij Blauw Research bv B5332, eindrapportage november 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convergentieonderzoek De verzuiling voorbij Blauw Research bv B5332, eindrapportage november 2004"

Transcriptie

1 1 Convergentieonderzoek De verzuiling voorbij Blauw Research bv B5332, eindrapportage november 2004

2 2 Copyright 2004 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauw Research. Dit rapport is geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de MOA.

3 Voorwoord 3 Voorwoord Voor u ligt een onderzoeksrapport van Blauw Research. In dit rapport worden de resultaten beschreven van het convergentieonderzoek, wat voorafgaand aan het congres De verzuiling voorbij van 11 november 2004 is gehouden. Wij wensen de lezer een vruchtbaar gebruik van onze bevindingen toe. Blauw Research Tel: Business unit: Intelligence Services (IS) Rotterdam, november 2004 Bart de Theije, project manager Mel Heiligers, business unit manager Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Informatieprocessen en bedrijfsvoering 9 3 Interne bronnen 13 4 Externe bronnen 15 5 Marketing Intelligence 17 6 Profielen 21 Verantwoording 25 Bijlage: Vragenlijst Extra dank aan Wout Thuis en Laurens Langendonck voor hun inzet bij deze rapportage.

4 Managementsamenvatting 4 Op 11 november 2004 is door SPSS en Blauw IS een congres georganiseerd dat geheel in het teken staat van de convergentie van marktonderzoek en data mining. Het congres heeft als thema De verzuiling voorbij. Blauw Research heeft een marktonderzoek uitgevoerd dat geheel in het teken staat van dit congres. Het onderzoek heeft een tweetal doelstellingen: In kaart brengen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de convergentie van marktonderzoek en data mining Achterhalen in welke mate en op welke wijze Marketing Intelligence (MI) wordt toegepast Aan het onderzoek hebben 73 bedrijven hun medewerking verleend door middel van het invullen van een online vragenlijst Sturen op de klant nog steeds een uitdaging Het mag geen verrassing zijn dat bedrijven in sterke mate sturen op de financiële kengetallen. Wanneer het kengetallen betreft met betrekking tot marketing & sales, klantenservice en meer nog met betrekking tot de klant liggen er voor bedrijven nog grote uitdagingen (slechts een kwart van de bedrijven stuurt momenteel in sterke mate op deze kengetallen). Die bedrijven die sturen op marketing & sales rapporteren met name ten aanzien van aantallen klanten en gemiddelde omzet per maand. De meer CRM-gerichte stuurinfo op marketing niveau (aantal marketingacties, churn motieven, etc) wordt nog niet grootschalig toegepast. Waar het gaat om de toepassing van rapportages op klantniveau zijn het met name de klassieke klanttevredenheidsonderzoeken en barometers waar gebruik van wordt gemaakt. De meer typische CRM KPI s (maar nu op klantniveau zoals acquisitie, klantwaarde retentie en churn) zijn nog geen vanzelfsprekende continu stuurvariabelen. Bij het overgrote deel van de bedrijven die sturen op marketing & sales en/of klant kengetallen (75%) zijn met betrekking tot deze getallen normen aanwezig. Dit wil niet direct zeggen dat dit ook leidt tot acties (bijna tweederde van deze bedrijven onderneemt altijd of in ieder geval regelmatig actie). Deze acties vinden met name plaats vanuit het management. Analyseren betekent nog niet voorspellen Het leeuwendeel van de ondervraagde bedrijven (95%) wendt continu of in ieder geval regelmatig de interne bronnen aan om informatie te achterhalen. Hierop worden veelvuldig data-analyses uitgevoerd (67% van deze groep). De data die hiervoor aangewend worden, zijn met name transactiedata, gevolgd door data uit het verkoop informatie systeem en contact informatie. De interne data worden als accuraat, betrouwbaar en rijk bestempeld, ware het niet dat data met betrekking tot klantgedrag nogal eens ontbreken. Tools om te rapporteren en te analyseren zijn bij de meeste bedrijven in (ruime) mate aanwezig. Als het gaat om tools om te voorspellen liggen de zaken anders. 40% Van de bedrijven die data analyses uitvoeren beschikt over de hiertoe benodigde tools. Daarnaast ontbreekt nogal eens de capaciteit om tot voorspellingen te komen. Optimisme over ontwikkeling Marketing intelligence Bijna de helft van de respondenten heeft de beleving dat het belang van Marketing Intelligence (MI) nog onvoldoende onderkend wordt. De mate van toepassing van MI varieert. Ruim eenderde heeft het gevoel dat binnen hun organisatie MI redelijk veel wordt toegepast en bij bijna eenderde wordt MI enigszins toegepast. Het betreft hier met name gebieden als segmentatie, marktontwikkelingen en verkoop. Eenderde van die bedrijven waar MI wordt toegepast is sterk overtuigd van het rendement hiervan. Nog eens ruim eenderde heeft hier een redelijke doch iets minder stellige overtuiging in. De helft van de bedrijven waarbinnen MI wordt toegepast, is het (ten dele) eens met de stelling dat binnen hun organisatie voorspeld wordt door middel van de integratie van gedrag- en houdingsinformatie (de convergentie van marktonderzoek en data mining). Dat MI leidend wordt voor sturing op het gebied van klanten en markt wordt door het grootste deel van de ondervraagden (84%) op zijn minst enigszins onderkend. Een vrijwel gelijk optimisme is er ten aanzien van data mining, waarvan men de beleving heeft dat dit binnen vijf jaar onmisbaar is binnen de organisatie.

5 1 Inleiding 5 Dit onderzoek heeft plaatsgevonden ter ondersteuning van het congres De verzuiling voorbij wat 11 november 2004 plaatsvindt in de Orangerie te s-hertogenbosch. Het congres en onderzoek staan beiden in het teken van de convergentie van marktonderzoek en data mining. De onderzoeksdoelstelling is tweeledig: het in kaart brengen van de stand van zaken wat betreft deze convergentie het achterhalen van de mate waarin marketing intelligence wordt toegepast. Deze doelstelling(en) vallen uiteen in de volgende onderzoeksvragen: Welke plaats neemt marktonderzoek in binnen bedrijven? Hoe intensief wordt hiervan gebruik gemaakt? Op welke wijze wordt van marktonderzoek gebruik gemaakt? In welke mate wordt data mining toegepast binnen bedrijven? Op welke wijze wordt data mining toegepast binnen bedrijven? In hoeverre worden deze twee informatiebronnen gecombineerd om sturende informatie te genereren? Opbouw van de rapportage Aan dit onderzoek hebben 73 bedrijven die op de Nederlandse markt opereren deelgenomen. Eerst wordt ingegaan op de informatieprocessen en bedrijfsvoering. Vervolgens is gekeken naar de informatiebronnen die bedrijven aanwenden om tot intelligence te komen. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de werkelijke Marketing Intelligence en zijn op basis van analyses een viertal clusters geïdentificeerd. De volgorde van de resultaten loopt nagenoeg gelijk aan de opbouw van de vragenlijst. Het wordt gevolgd door enkele analyses die betrekking hebben op de specifieke onderzoeksdoelstellingen. Opmerking: de branches zijn als volgt ingedeeld: finance, zakelijke dienstverlening, telecom/new media/energie, handel/industrie/transport, overig (onder andere IT en uitgeverijen). Dit is gebaseerd op de ontvangen respons en eigen inzicht.

6 2 Informatieprocessen en bedrijfsvoering 2.1 Kengetallen in bedrijfsvoering 6 kengetallen m.b.t. financiën Sturen op kengetallen 82% 10% 4% 3% Dit hoofdstuk beschrijft het belang van informatie voor de bedrijfsvoering. In 2.1 komt het sturen op kengetallen aan bod. 2.2 en 2.3 handelen respectievelijk over rapportage van marketing en sales informatie en klant informatie. 2.4 beschrijft tot slot in welke mate er normen gesteld worden en daar acties op worden ondernomen. kengetallen m.b.t. marketing en sales 25% 44% 14% 11% 6% Bij het leeuwendeel van de ondervraagde bedrijven wordt in sterke mate gestuurd op kengetallen met betrekking tot financiën (80%). Op zich is dit geen verrassing. kengetallen m.b.t. klantenservice 27% 34% 14% 15% 10% Slechts een kwart van de bedrijven stuurt in sterke mate op de verder genoemde kengetallen. kengetallen m.b.t. klanten 26% 23% 24% 24% Met name sturing op kengetallen met betrekking tot de klant is een nog niet al te veel toegepaste bezigheid. N.b. bij 78 procent van de bedrijven zijn kengetallen eenduidig gedefinieerd. (niet in grafiek weergegeven). in sterke mate in redelijke mate enigszins nauwelijks niet (n=73)

7 2.2 Rapportage marketing & sales informatie 7 aantal klanten gemiddelde omzet per maand aantal marketingacties opbrengsten per actie in geld Onderdelen rapportage marketing & sales informatie 32% 37% 51% 47% 36% 37% 32% 41% 8% 5% 12% 12% 10% 3% 3% 10% 5% 5% op management niveau op directie niveau Beschikbaarheid marketing & sales informatie 83% 90% Op het gebied van marketing en sales worden met name het aantal klanten en de gemiddelde maandelijkse omzet van elke klant gerapporteerd. Churnmotieven worden minder vaak opgeslagen of achterhaald; bij de helft van de bedrijven die op enigerlei wijze sturen op Marketing & Sales kengetallen zijn hierover nauwelijks of geen gegevens beschikbaar. omzet per verkoopkanaal churn motieven 14% 32% 8% 31% in sterke mate in redelijke mate enigszins nauwelijks niet 31% basis: indien marketing & sales informatie stuurinstrument (n=59) 25% 19% 12% 22% 7% op uitvoerend niveau Type rapportage marketing & sales informatie 42% basis: indien marketing & sales informatie stuurinstrument (n=59) Informatie ten aanzien van marketing en sales wordt voornamelijk op management- en directieniveau gerapporteerd. 60 procent van de rapportages met betrekking tot marketing en sales informatie heeft een continu karakter. ad hoc 41% continu 59% basis: indien marketing & sales informatie stuurinstrument (n=59)

8 2.3 Rapportage klantinformatie 8 Onderdelen rapportage klantinformatie klanttevredenheid 49% 25% 12% 12% 2% acquisitie 35% 35% 12% 16% 2% klantwaarde 24% 31% 22% 16% 8% retentie 31% 22% 27% 16% op management niveau op directie niveau Beschikbaarheid klantinformatie 73% 90% Bij de helft van de bedrijven die sturen op kengetallen met betrekking tot klantinformatie wordt met enige regelmaat gerapporteerd over gegevens met betrekking tot klanttevredenheid. Ook ten aanzien van acquisitie wordt op regelmatige basis de balans opgemaakt. Ten aanzien van churngegevens is de informatie-voorziening binnen de eerdergenoemde groep echter gering; bij 40% van deze bedrijven wordt churninformatie nauwelijks of niet in kaart gebracht. op uitvoerend niveau 53% churn 24% 18% 22% 22% 16% in sterke mate in redelijke mate enigszins nauwelijks niet basis: indien klantinformatie stuurinstrument (n=51) basis: indien klantinformatie stuurinstrument (n=51) Type rapportage klantinformatie Waar het gaat om rapportages met betrekking tot klantinformatie speelt met name informatie met betrekking tot klanttevredenheid een belangrijke rol. Meer specifieke CRM-onderwerpen zoals klantwaarde, retentie en churn komen minder vaak voor bij rapportages met betrekking tot klantinformatie. ad hoc 38% continu 62% Klantinformatie wordt bijna altijd op managementniveau gerapporteerd. Daarnaast wordt in driekwart van de gevallen op directieniveau informatie opgeleverd. Het betreft ook hier voor het grootste deel rapportages met een continu karakter. basis: indien klantinformatie stuurinstrument (n=51)

9 2.4 Normstelling voor klant en/of marketing & sales informatie en bijbehorende acties 9 Aanwezigheid normen voor kengetallen klant of marketing en sales ja 75% Ondernemen actie bij afwijkingen t.o.v. normen klant en/of marketing & sales niveau soms 36% regelmatig 39% Bij driekwart van de bedrijven die op enigerlei wijze sturen op Marketing & Sales zijn en/of klant zijn normen gesteld met betrekking tot de kengetallen. Indien wordt afgeweken van de norm, wordt slechts bij een kwart van de bedrijven altijd actie ondernomen. Bij viertiende gebeurt dit regelmatig en bij ruim éénderde soms. nee 25% altijd 25% Te nemen acties bij afwijking van de norm vinden met name plaats vanuit het management. basis: indien klant- of marketing/salesinformatie stuurinstrument (n=59) basis: indien normen voor klant- of marketing/salesinformatie (n=44) Niveau waarop actie wordt ondernomen directie niveau 18% management niveau 73% uitvoerende niveau 9% basis: indien actie bij afwijking normen M&S (n=44)

10 3 Interne bronnen 3.1 Gebruik en voeding interne bronnen 10 nooit 1% transactiedata verkoopinformatie systeem relaties/contacten informatie marketingdata anders Gebruiksfrequentie interne bronnen algemeen af en toe 4% 6% continu 68% regelmatig 27% Voeding datawarehouse door interne bronnen 51% (n=72) 65% 64% 86% basis: indien gebruik interne bronnen (n=72) continu 31% Gebruiksfrequentie interne bronnen t.b.v. data-analyse niet 1% nauwelijks 10% ja, op basis van bestaande externe bronnen ja, op basis van ad hoc marktonderzoek ja, op basis van continu (klant)panelonderzoek nee anders 13% 26% 30% 37% enigszins 22% 47% regelmatig 36% Voeding datawarehouse door externe bronnen (n=72) basis: indien gebruik externe bronnen (n=70) Dit hoofdstuk handelt over interne informatiebronnen. In 3.1 wordt het gebruik en de voeding van deze bronnen in kaart gebracht. 3.2 gaat over de kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden van interne bronnen en de aanwezige capaciteit om de interne bronnen te benutten. Interne data zijn een belangrijke informatiebron; tweederde van de bedrijven gebruikt op continue basis interne bronnen om informatie te achterhalen. De interne informatie vormt een belangrijke informatiebron, niet alleen vanuit de platte feiten; veelvuldig vinden hier ook analyses op plaats. Bij tweederde van de bedrijven gebeurt dit op continue of op regelmatige basis. De data die als interne bron gehanteerd worden, zijn vooral transactiedata, gevolgd door data uit het verkoopinformatiesysteem en contactinformatie met betrekking tot bestaande relaties en contacten. Vrijwel alle ondervraagde bedrijven maken gebruik van externe bronnen. Bijna de helft hiervan maakt gebruik van bestaande externe bronnen (bijv. Acxiom) om interne bronnen te verrijken. Daarnaast is marktonderzoek een belangrijke bron, zij het dat dit vaker ad hoc onderzoek dan continu onderzoek betreft.

11 3.2 Kwaliteit en toepassingsmogelijkheden op interne bronnen 11 rijke bestanden (actueel / zorgvuldig ingerichte) accuraat / nauwelijks vervuild Kwaliteit interne data 47% 43% 38% 51% 10% 11% omzetprognoses analyseren van cross-sell kansen Gebruikte toepassingen om te voorspellen 36% 84% De interne data worden grotendeels betrouwbaar en accuraat geacht. Bovendien worden de bestanden als rijk ervaren. Het ontbreekt daarentegen nogal eens aan gegevens over gedrag van klanten. Dit strookt met de bevindingen uit 2.3. betrouwbaar veel gegevens over klantgedrag rapporteren 39% 49% waar deels waar niet waar (n=72) Aanwezigheid tools voor interne bronnen 50% 31% 38% 46% 31% 13% 6% sturen op loyaliteit 28% sturen op retentie 26% anders 9% basis: indien data-analyse wordt uitgevoerd op interne bronnen (n=58) Aanwezigheid capaciteit voor interne bronnen rapporteren 23% 53% 23% 2.1 heeft al uitgewezen dat veel belang wordt gehecht aan kengetallen m.b.t. financiën. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist op dit gebied het meest voorspeld wordt. Voorspellingen op specifieke klant kpi s zijn beduidend minder voorkomende toepassingen. Daarnaast blijken de tools om te voorspellen in beperkte mate voorhanden te zijn en/of ontbreekt de capaciteit. Rapportage- en analysetools zijn wel in ruime mate beschikbaar, maar met name wat betreft het analyseren ontbreekt het bedrijven nog vaak aan capaciteit. analyseren 39% 41% 17% 3% analyseren 9% 50% 41% voorspellen 19% 20% 42% 19% voorspellen 3% 25% 57% 14% in ruime mate aanwezig aanwezig beperkt aanwezig niet aanwezig basis: indien data-analyse wordt uitgevoerd op interne bronnen (n=64) in ruime mate voldoende beperkt geen capaciteit basis: indien data-analyse wordt uitgevoerd op interne bronnen (n=64)

12 4 Externe bronnen 4.1 Gebruik en toepassingen externe bronnen 12 continu 31% Gebruiksfrequentie externe bronnen niet 12% nauwelijks 15% regelmatig 23% vaststellen marktpositie af en toe 19% (n=73) Toepassing externe bronnen Aanwezigheid onderzoeksplan 83% ja 55% nee 45% basis: indien gebruik wordt gemaakt van externe bronnen (n=49) Naast de interne bronnen kan er ten behoeve van de informatievoorziening ook een beroep gedaan worden op externe bronnen (marktonderzoek). In deze paragraaf wordt het gebruik en de toepassingen van externe informatiebronnen beschreven. De budgettering voor externe bronnen en het type rapportage komen in de volgende paragraaf aan de orde. Logischerwijs worden externe bronnen minder vaak gebruikt bij informatie-inwinning dan interne bronnen. Een kwart van de bedrijven geeft aan niet of nauwelijks gebruik te maken van externe bronnen. Daarentegen doet éénderde van de bedrijven dit op continu basis. klanttevredenheid consumententrends algemeen productontwikkeling evaluatie van campagnes voorspellen marktpotentieel brand tracking ontwikkelen van campagnes 42% 55% 53% 51% 51% 51% 83% Bijna de helft van de bedrijven, die gebruik maken van externe bronnen, stelt hiervoor geen onderzoeksplan op. Extern onderzoek is voornamelijk gericht op het vaststellen van de marktpositie en de klanttevredenheid. anders 9% basis: indien gebruik wordt gemaakt van externe bronnen (n=53)

13 4.2 Budgettering en type rapportages externe bronnen 13 Bij driekwart van de bedrijven is voldoende budget aanwezig om externe (markt)onderzoeken uit te laten voeren. De helft van de uitgevoerde externe onderzoeken betreft ad hoc onderzoek. Aanwezigheid budget voor marktonderzoek Type rapportage extern onderzoek continu 52% onvoldoende budget 27% voldoende budget 69% ruim voldoende budget 4% ad hoc 48% basis: indien gebruik wordt gemaakt van externe bronnen (n=48) basis: indien gebruik wordt gemaakt van externe bronnen (n=53)

14 5 Marketing Intelligence 5.1 Belang en gebruik van Marketing Intelligence 14 Onderkenning belang MI niet onderkend 12% onvoldoende onderkend 33% zeer goed onderkend 5% voldoende onderkend 50% nauwelijks 18% Mate van toepassing MI niet 15% zeer veel 1% enigszins 31% redelijk veel 35% Dit hoofdstuk handelt over Marketing Intelligence (MI). Allereerst komt het belang, het gebruik en de rendabiliteit ervan aan bod ( 5.1). Vervolgens worden de toepassingen van MI beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van de toekomstvisie op MI ( 5.3). Bijna de helft van de managers geeft aan dat het belang van MI onvoldoende onderkend wordt. Gebieden waar MI bijdraagt (n=73) Rendabiliteit MI (n=71) De mate waarin MI binnen bedrijven wordt toegepast varieert. Eénderde maakt er niet of nauwelijks gebruik van, terwijl ruim éénderde juist veel gebruik van MI maakt. klantsegmentatie marktontwikkelingen verkoop communicatie productontwikkeling 49% 47% 66% 77% 74% mindere mate 23% altijd 6% sterke mate 34% Gebieden waar MI een nuttige bijdrage levert aan de bedrijfsvoering zijn met name: klantsegmentatie, marktontwikkelingen en verkoop. In mindere mate is MI eveneens nuttig op het gebied van communicatie en productontwikkeling. aftersales levering geen van bovenstaande 4% 2% 15% redelijke mate 37% De ruime meerderheid is van mening dat MI zichzelf in redelijke of sterke mate terugverdient. basis: indien MI wordt toegepast (n=47) basis: indien MI wordt toegepast (n=35)

15 5.2 Informatiedeling en personeelssamenwerking 15 Aanwezigheid centrale informatieomgeving (bijv. intranet) alleen externe informatie 2% geen centrale informatieomgeving 43% alleen interne informatie 22% zowel interne als externe informatie 33% 'Analisten binnen onze organisatie stellen zich reactief op ' neutraal 19% mee eens 29% zeer mee eens 2% zeer mee oneens 8% Bij een aanzienlijk deel (40%) van de bedrijven waar MI wordt toegepast, is geen centrale informatieomgeving aanwezig. Daarentegen is bij éénderde van de bedrijven zowel interne als externe informatie beschikbaar. Drie op de tien managers geven aan dat in hun bedrijf analisten zich reactief in plaats van pro-actief opstellen. basis: indien MI wordt toegepast (n=46) mee oneens 42% (n=64) MI wordt bij de meeste bedrijven (in geringe of in grote mate) ingezet om te sturen vanuit vaste rapportages. MI wordt ingezet om te sturen vanuit vaste rapportages Stellingen toepassing MI 30% 57% 14% Bij de helft van de bedrijven wordt daarentegen niet gewerkt met voorspellende informatie vanuit integratie van klant- en houdingsinformatie. Er wordt gewerkt met voorspellende informatie door intergratie van klant- en houdingsinformatie 9% 40% 51% waar deels waar niet waar basis: indien MI wordt toegepast (n=44)

16 5.3 Toekomstvisie Marketing Intelligence 16 Stellingen over de toekomst van MI Managers zien een grote rol weggelegd voor MI in de nabije toekomst; acht op de tien managers zijn van mening dat data mining binnen vijf jaar een onmisbaar instrument zal zijn. Data mining is over vijf jaar onmisbaar 18% 41% 22% 6% 3% 7% 3% Eenzelfde aandeel verwacht dat MI leidend zal worden voor de sturing op het gebied van klanten en markt. Deze overtuiging is wel iets minder sterk. MI wordt leidend voor sturing o.h.g.v. klanten en markt. 10% 31% 43% 6% 3% 4% 3% zeer mee eens mee eens enigszins mee eens neutraal enigszins mee oneens mee oneens zeer mee oneens (n=68)

17 6 Profielen 6.1 Profiel deelnemende bedrijven 17 business to business business to consumer Kernmarkt 22% 25% < 100 werknemers werknemers werknemers 12% Bedrijfsgrootte 19% 26% In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens een profiel van de steekproef op enkele bedrijfskenmerken ( 6.1), en een clusteranalyse van de steekproef met een profiel van de clusters aan bod ( 6.2). Hiernaast staan enkele achtergrondgegevens van deelnemende bedrijven weergegeven. beiden 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% (n=73) werknemers > 2000 werknemers 11% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% (n=73) Een kwart van de bedrijven houdt zich voornamelijk bezig met business to businessactiviteiten terwijl éénvijfde zich richt op de consumentenmarkt. Ruim de helft van de bedrijven richt zich op beide markten. finance zakelijke dienstverlening Branche 18% 22% Eénderde van de managers werkt bij een bedrijf met tenminste tweeduizend medewerkers. Voor bijna één op de vijf medewerkers heeft het bedrijf waarvoor ze werkzaam zijn minder dan 100 medewerkers. telecom/newmedia/energie handel/industrie/transport 11% 21% De branches waarin de participerende bedrijven werkzaam zijn, zijn divers: finance, zakelijke dienstverlening, telecom/energie en handel. overig 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% (n=73)

18 6.2.1 Clustering deelnemende bedrijven 18 Een clusteranalyse gebaseerd op drie variabelen/onderdelen, te weten intern brongebruik, extern brongebruik en marketing intelligence is opgesteld. Elk bedrijf heeft aan de hand van de antwoorden op de vragen een score per blok toegekend gekregen. Deze scores zijn percentages van het totaal aantal punten die maximaal per blok gehaald konden worden. Uit de clusteranalyse komen de volgende bevindingen naar voren: Intern brongebruik Extern brongebruik Marketing intelligence 31% 1% 6% 60% 6% 40% 45% 49% 15% 64% 68% 48% Clusters -> intuitives 15% -> miners 15% -> potentials 30% -> drivers 40% Voor de clusteranalyse is gekeken naar een k-means methode en een hiërarchische methode met verschillende linkage en afstandsvarianten. Uitsplitsing naar 4 clusters bleek het meest onderscheidend en interpreteerbaar. Er blijken 4 groepen te onderscheiden: 1. Een groep die in zeer geringe mate data beschikbaar heeft dan wel verzamelt. Deze groep zullen we aanduiden met de intuitives. 2. Een groep die zeer uitgebreid de informatie over de eigen klanten verzamelt en analyseert. Er is echter te weinig (externe) marktinformatie aanwezig om de interne met de externe bronnen te kunnen koppelen. Deze groep zullen we aanduiden met de miners. 3. Een groep die redelijk uitgebreid zowel interne als externe informatie inwint. De mogelijkheden voor marketing intelligence zijn aanwezig, maar worden niet volledig benut. Deze groep zullen we aanduiden met de miners. 4. Een groep die zeer uitgebreid op alle drie de vlakken operatief is. Deze groep zullen we aanduiden met de drivers. Een profilering van deze groepen is op de volgende pagina te vinden

19 6.2.2 Clustering deelnemende bedrijven: Profielen 19 De volgende profileringen zijn tot stand gekomen door het onder de loep nemen van de verschillende clusters. De voornaamste aspecten die hiervoor zijn meegenomen naast de scores op de drie eerder genoemde onderwerpen zijn de toekomstvisie, bedrijfsgrootte en redabiliteit van marketing intelligence. Cluster 1: Intuitives Profiel: Kleine bedrijven die niet of weinig aan dataverzameling doen. Ze hebben niet de middelen hiervoor en nemen beslissingen op het gevoel en op basis van desk research. Ze hebben een zeer sterke en duidelijke toekomstvisie. Cluster 2: Miners Profiel: Bedrijven die uit alle interne processen informatie verzamelen en analyseren. Kennen hun eigen klanten van binnen tot buiten, maar zijn minder op de hoogte van hun omgeving. Ze zijn uit alle branches afkomstig en zien hun toekomst rooskleurig tegemoet. Cluster 3: Potentials Profiel: Bedrijven die veel weten van zowel de gedragingen als de houding van eigen en potentiele klanten, maar die deze informatie nog niet optimaal weten te koppelen. De koppeling betaalt zichzelf redelijk goed uit en deze overwegend dienstverlenende bedrijven ziet ook toekomst in marketing intelligence. Cluster 4: Drivers Profiel: Zeer grote corporaties die vooruit (willen) lopen op de concurrentie in de markt. Ze kennen hun klant én de markt van top tot teen en dit betaalt zich dik uit. Veel van deze organisaties komen uit de telecomhoek en verzekeringswereld.

20 Verantwoording 20 Inleiding Op 11 november 2004 is door SPSS en Blauw IS een congres georganiseerd dat geheel in het teken staat van de convergentie van marktonderzoek en data mining. Het congres heeft als thema De verzuiling voorbij. Voor dit congres heeft Blauw Research een marktonderzoek uitgevoerd onder de relaties van Blauw Research en SPSS. Het centrale doel van het onderzoek valt uiteen in twee onderdelen, te weten: Het in kaart brengen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de convergentie van marktonderzoek en data mining; Achterhalen in welke mate en op welke wijze Marketing Intelligence (MI) wordt toegepast onder de doelgroep. Om deze onderzoeksdoelstellingen te realiseren is onder andere gekeken naar de omgang met kengetallen binnen de bedrijfsvoering en het gebruik van interne en externe bronnen. Daarnaast wordt verder ingegaan op de mate waarin marketing intelligence wordt toegepast binnen de doelgroep. Onderzoeksmethode Gezien de aard van de doelstellingen is gekozen voor kwantitatief onderzoek, waarbij de gegevensverzameling online plaatsvond. Kwantitatief onderzoek biedt in de regel goede handvatten]om representatieve uitspraken te doen aangaande de populatie. Daarnaast maakte deze on-line methode een snellere beantwoording van de vragen van het onderzoek mogelijk dan bij bijvoorbeeld een telefonisch onderzoek. Kwantitatief onderzoek is ook geschikt voor het monitoren van de genoemde doelen. Steekproefprocedure De onderzoekspopulatie kan gedefinieerd worden als het klantenbestand van Blauw en SPSS. Het onderzoek richtte zich met name op managers op het gebied van marketing intelligence, CRM, database marketing, marktonderzoek en marketing. Voor zover het bestand het toeliet zijn deze selecties gemaakt. Bruto werden 898 personen, grotendeels managers, benaderd. Hierbij kwamen 125 uitnodigingsmails niet aan mede doordat een deel van de geadresseerden niet meer werkzaam was bij het desbetreffende bedrijf. Deze kanttekening meegenomen, bedroeg het responspercentage 9%. De netto gerealiseerde steekproef bedroeg 73 respondenten. Om de respons te bevorderen zijn er nog twee reminders gestuurd per . De tegenvallende respons is wel te verklaren: het feit dat het grotendeels een algemeen klantenbestand is terwijl het een zeer specifieke doelgroep betreft; slechts een zeer beperkte groep (managers) is in staat om antwoord te geven op alle vragen; het feit dat deze groep niet aangegeven heeft betrokken te willen worden bij dit onderzoek. Veldwerk Aan de hand van de geformuleerde onderzoeksdoelstellingen en de input van prof. dr. E. Peelen, hoogleraar aan de universiteit van Nyenrode, heeft Blauw Research een vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst omvatte ondermeer de volgende zaken: Welke plaats heeft marktonderzoek binnen bedrijven? Hoe intensief wordt hiervan gebruik gemaakt? Op welke wijze wordt van marktonderzoek gebruik gemaakt? In welke mate wordt data mining toegepast binnen bedrijven? Op welke wijze wordt data mining toegepast binnen bedrijven? In hoeverre worden deze twee informatiebronnen gecombineerd om sturende informatie te genereren? Gedurende het veldwerk heeft een 10% check plaatsgevonden waarna nog enkele tekstuele aanpassingen hebben plaatsgevonden.

21 Verantwoording 21 Verwerking en rapportage Na afloop van het veldwerk is het opgebouwde databestand gecontroleerd op plausibiliteit en consistentie en vervolgens geschikt gemaakt voor statistische analyse. Gezien het aantal waarnemingen is bij de interpretatie van de resultaten enige voorzichtigheid betracht. De rapportage is opgebouwd uit vier delen: de managementsamenvatting, de bevindingen, de verantwoording en de bijlagen. In de managementsamenvatting worden de belangrijkste resultaten kernachtig samengevat. In het bevindingendeel worden de resultaten beschreven aan de hand van heldere grafieken. De vragenlijst is in de bijlage opgenomen.

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert

Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert Aantrekkelijke campagne enthousiasmeert Effectmeting e-books lenen voor de Stichting Bibliotheek.nl B17345, oktober 2014 Effectmeting 'E-books lenen' B17345 / oktober 2014 Pag. 1 Copyright 2014 Blauw Research

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Mei 2016 Communicatie-integratie

Strategic Decisions Monitor Mei 2016 Communicatie-integratie Strategic Decisions Monitor Mei 2016 Communicatie-integratie In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche.

Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. Graydon Brancheonderzoek 2014 Brancheonderzoek 2014. Marketing en Sales in de Verhuur & Lease branche. VERHUUR Voorwoord Bij deze bied ik u graag ons jaarlijks brancheonderzoek naar de Nederlandse en Belgische

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juni 2014 De Teamleider. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juni 2014 De Teamleider. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juni 2014 De Teamleider In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek

Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Hoofdstuk 7 Marktonderzoek Leerdoelen Uitleggen hoe belangrijk informatie is voor het bedrijf, om inzicht te krijgen in de markt. Het marketinginformatiesysteem definiëren en de onderdelen daarvan bespreken.

Nadere informatie

maakt resultaat meetbaar

maakt resultaat meetbaar maakt resultaat meetbaar Enthousiaste terugkerende klanten Gemotiveerde competente medewerkers Reputatiemanagement door adequaat klachtmanagement Nieuwe klanten door betere vindbaarheid en conversie Meer

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen

Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen Iedereen is manager! Managerstitels voor alledaagse beroepen voor exprtease B13030, februari 2011 < logo klant > Iedereen is manager! 1/ pag. Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht

Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht Meer toezicht op de incassobranche noodzakelijk geacht Korte peiling over actueel onderwerpen op het gebied van credit management Mei 2015 Tussentijdse trendmeting VCMB 2015 20545 / mei 2015 Pag. 1 Copyright

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service

Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service Strategic Decisions Monitor December 2015 Hostmanship in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV)

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Branchevergelijkend onderzoek tussenpersonen Performance verbetering door benchmarking Amsterdam, januari 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Consumentenonderzoek

Consumentenonderzoek Consumentenonderzoek Overstapgedrag klanten vaste diensten Tele2, Vodafone, Solcon, Online (incl. Canal Digitaal) B17207-3 augustus 2014 Overstapgedrag klanten Tele2, Vodafone, Solcon, Online

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor November 2014 Klachtenmanagement

Strategic Decisions Monitor November 2014 Klachtenmanagement Strategic Decisions Monitor November 2014 Klachtenmanagement In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze

Nadere informatie

Ontwikkeling Benchmarkinstrument Klantgerichte Organisatie

Ontwikkeling Benchmarkinstrument Klantgerichte Organisatie Ontwikkeling Benchmarkinstrument Klantgerichte Organisatie Platform voor Klantgericht Ondernemen Rijksuniversiteit Groningen CMotions Janny Hoekstra Ronald Wiekenkamp CIC 2 Startpunt: gevalideerde theorie

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk M200605 Scholing in het MKB Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juli 2006 Scholing in het MKB Een overgrote meerderheid van de bedrijven in het MKB besteedt

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Klantwaarde en klantentrouw als strategische stuurvariabelen (KPI s) Van klanttevredenheid naar -waarde en loyaliteit Gebruik waardevolle feedback van klanten om bedrijfsresultaten verder te verbeteren

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

turning data into profit knowhowmarketing

turning data into profit knowhowmarketing turning data into profit knowhowmarketing Kennis over de markt, de klant, de concurrent en de effectiviteit van marketing wordt steeds belangrijker. Succesvolle bedrijven gebruiken deze kennis om snel

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010

Onderzoeksopzet. Trends in Service 2010 Onderzoeksopzet Trends in Service 2010 Utrecht, oktober 2010 1. Inleiding De sociale netwerken nemen een steeds belangrijker plaats in in de communicatie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten en

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2003-2004 Samenvatting, conclusies en aandachtspunten 1 Autisme in het primair

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009

Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009 Brochure Imago Blauwdruk Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 datum: januari 2009 Blauw Research bv / Brochure IB Inkoopcombinaties Hypotheken 2009 / B10200-1 / jan 2009 1 Copyright 2009 Blauw Research bv

Nadere informatie

Herculesplein AA Utrecht. +31 (0)

Herculesplein AA Utrecht. +31 (0) Herculesplein 36 3584 AA Utrecht +31 (0)88 2345 700 www.novioresearch.com Novio Research is ISO 9001:2000 gecertificeerd. Wij zijn lid van de Markt Onderzoek Associatie (MOA), Research keurmerkgroep, de

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Kosten- en beloningstransparantie 2011

Kosten- en beloningstransparantie 2011 Kosten- en beloningstransparantie 2011 Achtergrond Intermediairorganisaties zeer bezorgd over nieuw wetsvoorstel Bgfo De Federatie FIDIN en de OvFD zijn zeer bezorgd over het nieuwe wetsvoorstel Bgfo,

Nadere informatie

Focus op kwaliteit en klantbehoud

Focus op kwaliteit en klantbehoud Focus op kwaliteit en klantbehoud Onderzoeksrapportage Autobedrijf.tevreden.nl april 2009 Onderscheidend vermogen ten tijde van economische neergang Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Introductie 3 2. Onderzoek

Nadere informatie

Brunelleschi. De Dom van Florence

Brunelleschi. De Dom van Florence Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv, Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers

Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers Slim werken = slim reizen = slim werkgeverschap Resultaten onderzoek onder werknemers voor TFMM mei 2010 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 43 juli 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index juli 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 48 december 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index december 2016 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Herculesplein AA Utrecht. +31 (0)

Herculesplein AA Utrecht. +31 (0) Herculesplein 36 3584 AA Utrecht +31 (0)88 2345 700 www.novioresearch.com Novio Research is ISO 9001:2000 gecertificeerd. Wij zijn lid van de Markt Onderzoek Associatie (MOA), Research keurmerkgroep, de

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens

Geen fabriekswerk. Roeien met de wind mee en de stroom tegen. Jac Willekens Copyright 2011 Uitgeverij Lambo bv Arnhem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant Rapport Marktlink Marktmonitor 2016 3 oktober 2016 In opdracht van: Majka van Doorn Consultant 033 330 3321 06 23 77 85 14 Management summary Management summary Driekwart ondernemers denkt na over verkoop

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 40 april 2016 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 7 Sportdeelname Index april 2016 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie