2012 Jaarverslag STICHTING PRESENT ALKMAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2012 Jaarverslag STICHTING PRESENT ALKMAAR"

Transcriptie

1 Slaat een brug tussen mensen Nassaulaan GK Alkmaar Jaarverslag STICHTING PRESENT ALKMAAR

2

3 INHOUD VOORWOORD 2 1 MISSIE, VISIE EN WERKWIJZE Focus op degene die iets te bieden heeft (aanbod centraal) Nauwe samenwerking met Maatschappelijke Organisaties Incidentele en meer langdurige inzet, structurele opzet Present echt Alkmaars (lokaal gedragen) 4 2 ORGANISATIE Voorbereiding Bestuur en oprichting Doelstelling en identiteit Personeel en huisvesting Ondersteuning Present Nederland 6 3 PROJECTEN EN GROEPEN Projecten Aantal projecten Soorten projecten Groepen Aantal groepen Categorieën groepen Achtergrond groepen 8 4 SAMENWERKING MET KERKEN EN ORGANISATIES Kerken Maatschappelijke organisaties Woningcorporaties Zorginstellingen Gemeente Alkmaar Bedrijven 11 5 FINANCIEEL DRAAGVLAK VSB-fonds Oranjefonds Skanfonds Gemeente Alkmaar Woningcorporaties Partners en bedrijven Kerken Fannootschap 13 6 HOOGTEPUNTEN JAAROVERZICHT Startsymposium Serve the Citydag Projecten CONCLUSIE 2012 EN VOORUITBLIK Conclusie Begeleiding en coördinatie van groepen en projecten Voorlichting en bewustwording Fondsen en financiën Vooruitblik Begeleiding en coördinatie van groepen en projecten Voorlichting en bewustwording Fondsen en financiën Free publicity en Social Media Doelstelling JAARREKENING 2012 & BEGROTING 2012 en Jaarrekening 2012 vanaf en Begroting 2012 & Toelichting op de jaarrekening en financieel verslag Toelichting op de begroting COLOFON 27 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

4 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2011/2012, anderhalf jaar waarin Stichting Present Alkmaar is opgericht en van start is gegaan. Van onbekend en onbemand naar een redelijk bekend en (weliswaar nog schaars) bemand adres dat steeds vaker wordt gevonden door vrijwillig werkzoekenden en maatschappelijke organisaties die geconfronteerd worden met noodlijdenden in de samenleving. Van onbekend naar bekend is vooral te danken aan het succesvolle startsymposium De moderne vrijwilliger d.d. 15 maart 2012 in het gebouw van Citylight waar Stichting Present Alkmaar zich heeft gepresenteerd. Daarna is gestart met het uitvoeren van projecten. We zijn er trots op dat in 2012 Stichting Present een kleine 25 projecten heeft mogen uitvoeren, waaraan zo n 160 vrijwilligers hebben meegedaan. Heel bijzonder was zaterdag 3 november waarop elf groepen zich hebben ingezet voor mensen in de stad. Stichting Present Alkmaar heeft inmiddels een behoorlijk netwerk opgebouwd. Maatschappelijke organisaties, kerken en vrijwilligersorganisaties weten ons te vinden. We kunnen nu al constateren dat Present een belangrijke speler is binnen de lijnen waar mensen iets willen betekenen voor stadgenoten die het minder hebben. Gezien de economische crisis zal dat de komende tijd ongetwijfeld alleen maar toenemen. Er zijn zoveel plekken waar mensen in zorgelijke omstandigheden leven; voor ons is hier een wereld open gegaan. Eenzaamheid, sociale overbodigheid, armoede, ziekte, het speelt zich allemaal af bij ons om de hoek. Op onze website en Facebookpagina zijn foto s te zien, niet van een ontwikkelingsland, maar van situaties om de hoek hier in Alkmaar. Bij Present zijn we echter hoopvol gestemd. We merken dat mensen hun hart laten spreken door zich te willen inzetten voor hun medemens. Steeds meer mensen en groepen geven zich als vrijwilliger op. Dat is niet alleen voor de hulpontvangers maar ook voor ons een bemoediging! We zien hierin dat God ons werk wil zegenen. Ons enige zorgenkind is de financiële situatie: de startsubsidies van diverse fondsen duren slechts drie jaar. Die lopen af in Voor die tijd moeten we een solide financieel draagvlak hebben. Denkt, werkt en bidt u met ons mee? We zitten boordevol ideeën en zoeken nieuwe wegen om mensen zinvol vrijwilligerswerk te bieden, met als resultaat een beweging waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien. Het begin is er! Lees dit verhaal van 2012, hopelijk wordt het in de toekomst een spannend vervolgverhaal, waarin u zelf ook kunt voorkomen. We hopen natuurlijk als helper, maar mocht u ooit onverhoopt zelf in een uitzichtloze situatie komen, dan weet u dat Present bestaat. We wensen u veel leesplezier en bedanken iedereen die in 2012 een bijdrage heeft geleverd aan onze missie en visie. Graag tot ziens in 2013 en volgende jaren! Het bestuur: Dhr. Dick Scheepstra (voorzitter) Dhr. Jethro Nieuwenhuis (secretaris) Dhr. Harrie Frijters (penningmeester) Dhr. Johan Paul de Groot (PR & communicatie) Mw. Dory Lieffijn (HRM) Algemeen coördinator: Dhr. Jan Zwart 2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

5 1 MISSIE, VISIE EN WERKWIJZE Kenmerkend voor Present, een Alkmaarse brug Stichting Present Alkmaar heeft als missie een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Onze visie is een maatschappelijke beweging ondersteunen waarbij mensen het steeds meer vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te gaan zien. Alkmaar is een middelgrote stad met inwoners die voor uitdagingen staat als het bestrijden van sociale uitsluiting en isolement, het slaan van bruggen tussen verschillende bevolkingsgroepen, het stimuleren van omzien naar elkaar en zorg voor kwetsbare groepen. Daarbij is het van cruciaal belang dat niet alleen overheid en professionals de problemen oplossen maar dat ook burgers gefaciliteerd worden om zich zinvol in te zetten. Stichting Present wil een bijdrage leveren aan realisatie van deze doelstellingen. 1.1 Focus op degene die iets te bieden heeft (aanbod centraal) Ook in Alkmaar is er sociale en materiële armoede en voor een deel van de Alkmaarders is dat een dagelijkse nachtmerrie. Tegelijk is armoede voor veel Alkmaarders zo ver van het bed dat ze er niet wakker van liggen. Als Stichting Present focussen we ons in eerste instantie op die tweede groep en we dagen hen uit om een stukje van hun tijd, hart en handen beschikbaar te stellen voor een ander. Groepen en projecten De projecten die we voor deze groepen organiseren, gaan verder dan een dagje aan de slag via Present. De ontmoetingen roepen vragen op en geven stof tot nadenken: Dat deze mensen in zulke omstandigheden leven, in mijn eigen stad, ik had geen idee. Het is onderwerp van gesprek aan tafel, tijdens verjaardagen, in de kerk, tijdens bijeenkomsten of op het werk. Mensen delen met anderen wat het Presentproject met hen heeft gedaan en dat heeft een sneeuwbaleffect. Kunnen we dat ook doen met onze vereniging, met ons gezin, met onze school?" Van daaruit melden groepen zich aan. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 3

6 Kerken Mede door landelijke wetgeving (WMO) zijn kerken sterk bezig met de vraag: wat kan onze bijdrage zijn, wat is onze taak in het maatschappelijk verkeer? Stichting Present is aanvullend op wat er al gedaan wordt. We gaan met kerken in gesprek over hun visie op samenlevingsdiaconaat en bieden praktische handvatten aan de kerk om zelf zichtbaar te zijn in de wijk, buurt en stad om zo van betekenis te zijn voor de Alkmaarse samenleving. 1.2 Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties Stichting Present is een brug, geen hulpverleningsinitiatief. We zien het als een uitdaging om met vrijwillige inzet de bestaande hulpverleningsketen en de samenhang in wijken te versterken. De inzet van een groep kan veel impact hebben, meer dan een opgeruimd huis of een leuke activiteit in eerste instantie doet vermoeden. De komst van een groep mensen is een kans voor de hulpontvanger. Het geeft hem/haar een reden om zelf actief te worden. Hulpverleners benutten de inzet van een groep vaak als middel om stappen te zetten op verschillende terreinen. Er kan structuur aangebracht worden tijdens de voorbereiding en de cliënt kan daarbij geactiveerd worden om zelf aan de slag te gaan. Tijdens, maar zeker ook na het project. De ontmoeting met een groep mensen kan een belangrijk leermoment zijn voor een cliënt met een beperkt netwerk. De gedachte dat er naast de hulpverleners zomaar mensen komen om te helpen, is iets bijzonders. Zoals een groep onder de indruk raakt van mensen die ze tegenkomen in deze situaties, zo is de ontmoeting voor de hulpontvanger net zo bijzonder in het kader van bewustwording. In de samenwerking met maatschappelijke organisaties is het mogelijk om vrijwillige inzet te verbinden met zorg en welzijn. De hulpverlener heeft de regie voor de cliënt en voor Present is hij/zij een schakel in het toerusten van de groep die zich inzet. Aan bod komt bijvoorbeeld de vraag hoe de groep het beste kan anticiperen op de problematiek die ze aantreffen en hoe de groepsleden de cliënt respectvol en op basis van gelijkwaardigheid kunnen benaderen. 1.3 Incidentele en meer langdurige inzet, structurele opzet Stichting Present is een vrijwilligersorganisatie met een professioneel kader. Daar is bewust voor gekozen om de continuïteit en de kwaliteit te waarborgen. Op zichzelf genomen zijn de projecten die via Stichting Present gedaan worden niet uniek. Iemand helpen verhuizen of behangen of een tijdje bij iemand betrokken zijn, dat doen veel mensen op z n tijd en het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in wijken, gebeurt ook wel vaker. Waarom dan die professionele kaders? Wij concentreren ons op het overbruggen van de kloof tussen mensen die willen geven en mensen die zelf onvoldoende geld, netwerk of gezondheid hebben om de klus geklaard te krijgen. Maar de tijd die mensen beschikbaar stellen komt niet altijd op de juiste plek terecht en sociaal isolement is niet even goedbedoeld te overbruggen. Bovendien willen de mensen die zich inzetten de tijd die ze beschikbaar stellen effectief gebruiken, zonder met allerlei administratieve toestanden geconfronteerd te worden. Present zorgt daarom voor de voorbereiding, afstemming en aansturing van de projecten. 1.4 Present echt Alkmaars (lokaal gedragen) Verankering in de Alkmaarse samenleving is essentieel voor Stichting Present Alkmaar. In de eerste 1,5 jaar van haar bestaan zijn al veel contacten gelegd. Het is stimulerend dat zoveel organisaties de samenwerking met Present aan gaan. De komende jaren willen we toewerken naar een intensivering van de samenwerking en een breed maatschappelijk draagvlak. 4 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7 2 ORGANISATIE 2.1.Voorbereiding Een van de aanleidingen voor de oprichting van Stichting Present Alkmaar was dat in Heerhugowaard, waar een zusterstichting Present actief is, regelmatig de vraag binnen kwam: Wanneer starten jullie nou eens in Alkmaar? Sinds begin 2009 is er door een voorbereidingsgroep intensief onderzoek gedaan naar draagvlak voor Present in Alkmaar. Zo werd twee keer in het jaarlijkse overleg van levensbeschouwelijke en religieuze organisaties de aandacht gevraagd voor de komst van Stichting Present Alkmaar. Daarop werd unaniem positief gereageerd. Daarnaast is er contact geweest met diverse kerkgenootschappen. Met de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) is een gesprek geweest over een te organiseren symposium over de Presentaanpak, dat vooraf zou gaan aan de officiële start van Present Alkmaar Bestuur en oprichting Na een enigszins moeizame start is het gelukt om een representatief bestuur te vormen van personen die zich enthousiast willen inzetten voor Present Alkmaar en die zelf ook over een goed netwerk beschikken. Op 22 september 2011 is Stichting Present Alkmaar opgericht. Per die datum zijn de werkzaamheden gestart. De acte van oprichting is verleden door notaris mr. Jan van Leeuwen, gevestigd te Zwolle. De statutaire vestigingsplaats is Alkmaar. Bestuursleden bij de oprichting waren de heren Dick Scheepstra (voorzitter), Jethro Nieuwenhuis, (secretaris/waarnemend penningmeester), Johan Paul de Groot (PR & communicatie) en mevrouw Dory Lieffijn (HRM). Per 1 januari 2012 is de heer Harrie Frijters toegetreden als penningmeester Doelstelling en identiteit Stichting Present Alkmaar heeft als doelstelling om zonder winstoogmerk een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present heeft een christelijke identiteit. Christus navolgen en vanuit die motivatie concrete invulling geven aan waarden als dienstbaarheid, gelijkwaardigheid van mensen, sociale rechtvaardigheid, verzoening en naastenliefde. Dat betekent niet dat we alleen met christenen samenwerken. Iedereen die iets van zijn of haar tijd wil geven is welkom en uiteraard helpen we iedereen die hulp nodig heeft. Stichting Present Alkmaar is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel regio Alkmaar onder nummer Stichting Present Alkmaar valt onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de successiewet. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft een ANBI verklaring afgegeven. Daardoor zijn giften van particulieren aftrekbaar voor de inkomstenbelasting Personeel en huisvesting Na de oprichting in september werd een sollicitatieprocedure voor een Algemeen coördinator gestart. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 januari 2012 de heer Jan Zwart is aangesteld voor 12 uur per week. Medio 2012 is er geworven voor een administratief vrijwilliger. Per 1 oktober werd mevrouw Linda van Koppen aangesteld. Helaas heeft zij aangegeven per half januari 2013 te moeten stoppen. In 2012 is nog niet geworven voor een operationeel team. Kantoorhuisvesting werd aanvankelijk gedeeld met Stichting Present Heerhugowaard- Langedijk, maar al snel bleek dit voor het coördinerende werk in Alkmaar niet handig te zijn. Daarom is gezocht naar een locatie in Alkmaar. Per 1 mei 2012 kon een kantoor in de St. Josephkerk aan de Nassaulaan worden betrokken, centraal in de stad en goed bereikbaar. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 5

8 2.5. Ondersteuning Present Nederland Present Alkmaar maakt gebruik van ondersteuning door de koepelorganisatie Present Nederland, waarvan het bureau in Zwolle is gevestigd. De directeur, de heer Tiemen Zeldenrust, is betrokken geweest bij de oprichting Present Alkmaar en bij de organisatie van het Startsymposium. Er is een regiocoördinator voor Noord-Holland, de heer Arjan Klein, die eens in het kwartaal een regio-overleg agendeert. Tijdens deze vergaderingen worden praktische ervaringen uitgewisseld. Daarnaast biedt Present Nederland bijscholing. De coördinator is in januari naar de landelijke Presentdagen geweest, waar verschillende workshops werden gevolgd. In het najaar heeft hij de driedaagse training voor nieuwe coördinatoren gevolgd. Het CRM-systeem dat voor Present was ontwikkeld bleek in 2012 niet goed te werken. Daardoor moest een eigen administratie worden bijgehouden. Gelukkig kregen we vrijwillige hulp van een secretaresse die tijdelijk geen werk had: mevrouw Annette Hoogewerf. Zij heeft in de zomer een opzet in Excel gemaakt op basis van het CRM-systeem. Maar het is zeer wenselijk dat het CRM-systeem snel operabel wordt. Dat scheelt veel tijd en ook kan de projectadministratie dan goed worden opgezet. Tiemen Zeldenrust (directeur) en André Rouvoet (voorzitter) van Present Nederland, tijdens het Startsymposium van Present Alkmaar 15 maart ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

9 3 PROJECTEN EN GROEPEN De kernactiviteit van Stichting Present Alkmaar is het begeleiden van projecten op basis van het aanbod van groepen die zich willen inzetten. Het jaar 2012 was voor ons een sprong in het diepe: zou het lukken om de gestelde doelen uit het Strategisch Plan te halen? Al voor het Startsymposium in maart werd Stichting Present benaderd om hulp. Uiteindelijk is het eerste project gestart in april met een groep bestaande uit enkele bestuursleden, de coördinator en vrijwilligers die zich tijdens het Startsymposium hadden aangemeld. Op deze manier is ook de tweede groep in mei samengesteld. Vervolgens werden we benaderd voor een MaS-project van de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz., waarmee 2 projecten zijn uitgevoerd. Inmiddels had de PR via krant en kerkbladen zijn werk gedaan, waardoor meer groepen en individuele vrijwilligers zich aanmeldden. De grootste impuls echter betrof het verzoek van Citylight (Pinkstergemeente Alkmaar) om een Serve the Citydag te organiseren, wat uiteindelijk heeft geleid tot 10 groepen op 1 dag. In april is gestart met voorlichting aan groepen en kerken. Mogelijkheden Present biedt mogelijkheden voor inzet aan de volgende groepen: Algemene groepen (18-88 jaar) Bestaande groepen volwassenen die zich niet voor langere tijd aan structureel vrijwilligerswerk willen binden. Jongeren (15-25 jaar) Bedrijven Gezinnen Kerken Scholen Als individu in een groep (zoals Flex, Tijdelijk Georganiseerd Netwerk) De inzet kan plaatsvinden in dagprojecten (een dag of dagdeel) of in een Tijdelijk Georganiseerd Netwerk (TGN= kleine groep die iemand een periode helpt). 3.1 Projecten Aantal projecten Jaar Begroot Gerealiseerd In het Strategisch Plan, dat nog uitging van een start in 2011, waren 25 projecten voor 2012 gepland. Uiteindelijk zijn we op 24 projecten uitgekomen, wat gezien de late start (eind april) een uitstekende score is Soorten projecten In totaal zijn er 19 praktische en 5 sociale projecten uitgevoerd. De praktische projecten vielen uiteen in tuinen (9), laminaat leggen (3), leegruimen & schoonmaken (1), schilderen/behangen (3) en verhuizingen (3). De sociale projecten vielen uiteen in maaltijden (3) en wandelingen/uitjes (2). Deze werden uitgevoerd bij AlkCare (Oldeburgh) (1 maaltijd), zorgcentrum Kooimeer (1 wandeling), Magentazorg (2 maaltijden op de locaties De Daalder en Oude Trambaan) en Zorgcirkel (De Vleugels 1 autorit met bewoners). ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 7

10 3.2 Groepen Aantal groepen Jaar Gerealiseerd Waarvan TGN 1 In totaal hebben 160 vrijwilligers, verdeeld over 24 groepen, zich ingezet in 24 projecten (waaronder 1 Tijdelijk Georganiseerd Netwerk). Gemiddeld hebben de projecten 4 uur geduurd. Hierdoor kwam zo n 640 uur vrijwillige inzet beschikbaar voor de Alkmaarse samenleving Categorieën groepen Algemeen 15 Jongeren 3 Bedrijven 2 Flex 3 TGN 1 Totaal Achtergrond groepen Citylight 10 GKV 6 Bedrijven 2 School, middelbaar, voortgezet 2 Overig (gemengde achtergrond) 4 Totaal 24 De groepen hebben een verschillende achtergrond. De algemene groepen zijn groepen in de leeftijd van jaar en zijn afkomstig uit kerken. Ook een van de flexgroepen had een kerkelijke achtergrond. Twee jongerengroepen betroffen Maatschappelijke stages van CSG Jan Arentsz en één groep kwam van het huiskamerproject Vroonermeer van Youth for Christ / The Mall. De bedrijvengroepen bestonden uit vrijwilligers met verschillende beroepen, zoals notarissen, advocaten etc. verenigd in Ronde Tafel 190 Alckmaer. Leuke details over deze projecten en de deelnemers kunt u lezen in het jaaroverzicht in hoofdstuk 6. Eerste project 28 april Leegruimen en schoonmaken van woning en tuin. Verhuizing van een vrouw door scholieren in het kader van hun maatschappelijke stage. 8 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

11 4 SAMENWERKING MET KERKEN EN ORGANISATIES 4.1 Kerken Stichting Present Alkmaar is vanuit de kerken ontstaan. Het is dus logisch om in eerste instantie samenwerking met kerken te zoeken. Citylight (Pinkstergemeente Alkmaar) Vooral het contact met Citylight is in 2012 van belang geweest. Niet alleen het Startsymposium werd hier gehouden, ook heeft Citylight gevraagd om een Serve the Citydag te helpen organiseren, waaraan in totaal 9 groepen hebben meegedaan. Het contact is verlopen via Frans Blok (voorganger) en Coert Koops (hoofd diaconie) en zijn vrouw Marjorie Koops. Hieruit is een fantastische samenwerking ontstaan die heeft geresulteerd in een zeer geslaagde projectendag op zaterdag 3 november. In de dienst van 7 oktober heeft Present tijdens een kerkdienst een korte presentatie gegeven. Enkele weken na de StC-dag heeft er op 25 november (Michazondag) een dienstenmarkt plaatsgevonden. Tijdens de dienst hebben vrijwilligers verteld over hun ervaringen op de StC-dag en op de markt hebben zich zo n 10 groepen en 25 individuele vrijwilligers aangemeld om zich op een later tijdstip voor Present in te zetten. Hiermee is een stukje continuïteit voor 2013 ingebouwd. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKV) De kerkenraad van de GKV heeft gevraagd een project voor Present te doen. Dit is gebeurd op zaterdag 15 september. Op zondag 16 september heeft Ds. Sietse Greving een themapreek gehouden naar aanleiding van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Present mocht tijdens deze dienst een presentatie en een tijdcollecte houden. Dit heeft geresulteerd in drie groepsaanmeldingen en 25 individuele aanmeldingen. RK Parochie HH Matthias-Laurentius Dankzij de bemiddeling van onze penningmeester kon Present in mei een kantoorruimte betrekken in de St. Josephkerk aan de Nassaulaan, een prachtige locatie midden in de stad. De coördinator heeft zich in het Parochieblad voorgesteld en neemt op zijn werkdagen indien mogelijk deel aan het 9-uur gebed. Vanuit de parochie heeft zich een grote groep vrouwen aangemeld om in het voorjaar van 2013 een sociaal project te doen. Evangelische Kringgemeente De Vriendschap Met de EKV is vanaf de oprichting van Present contact geweest. Na het Startsymposium hebben diverse vrijwilligers zich aangemeld en er is een contactpersoon (Delaja Nijdam) die hulp vanuit de EKV coördineert. Vanuit deze kerk heeft zich een groep van tien personen opgegeven die eenzame mensen wil bezoeken. Dit is in 2012 nog niet gerealiseerd. Overige kerken Vanuit de andere kerken zijn met name tijdens het Startsymposium diverse individuele aanmeldingen geweest. Naar vrijwel alle kerkbladen zijn persberichten en oproepen gestuurd. De contacten worden in 2013 uitgebreid. 4.2 Maatschappelijke organisaties Vanaf de voorbereiding van het Startsymposium is er intensief contact gezocht met de vele maatschappelijke organisaties die Alkmaar rijk is. Vrijwilligersorganisaties Met de VCRA is als eerste een gesprek geweest. Present heeft zich officieel aangemeld als vrijwilligersorganisatie bij de VCRA. Daarmee zijn vrijwilligers bij ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 9

12 Present automatisch door de Gemeente Alkmaar verzekerd. Present heeft vervolgens oproepen voor vrijwilligers geplaatst op de Vacaturebank van de VCRA. In november heeft Present zich aangemeld als tafelorganisator van de Dag van de Dialoog, die door de VCRA georganiseerd wordt. Het contact met WonenPlus, een vrijwilligersorganisatie die vooral individuele projecten doet, is erg fijn verlopen. Over en weer geven we elkaar vrijwilligers door die beter bij de werkwijze van de andere organisatie passen. Bij één project kon Present gebruik maken van de diensten van twee tuinmannen van WonenPlus. Vanaf juni neemt Present deel aan het Alkmaars Platform voor Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn. Maandelijks is er een korte vergadering, waarop allerlei zaken die ons allen aangaan besproken worden. Aan dit Platform nemen deel: Humanitas, Rode Kruis Alkmaar, WonenPlus, VCRA, De Zwaan, Aanloophuis De Steiger en De Zonnebloem. Het platform heeft in Henri Imholz een onafhankelijk voorzitter. Een vrijwilligersorganisatie die niet in het platform meedoet, maar met wie Present wel dankbaar heeft samengewerkt is Youth for Christ/Switch. Eerst via twee MaS-projecten van het CSG Jan Arentsz, die werden gecoördineerd door Levi van Rijsse (Youth for Christ/Switch) en later in het jaar met Cor Jong, die voor Youth for Christ/The Mall huiskamergroepen in de Vroonermeer en Koedijk leidt. Met deze laatste wordt de samenwerking in 2013 mogelijk structureel voortgezet. Hulpverleningsorganisaties Hulpverleningsorganisaties hebben snel de weg naar Present gevonden. Eigenlijk hoefden wij daar nauwelijks moeite voor te doen, de vragen kwamen als vanzelf. De contacten zijn vooral op uitvoerend vlak geweest. Dit werkt praktisch, maar in de toekomst is het wenselijk ook contact te leggen met het management van deze organisaties. Intensief is samengewerkt met Brijder Verslavingszorg, Stichting De Wering, dnodoen, Esdégé Reigersdaal, GGD (Meldpunt Vangnet & Advies) en GGZ-NHN. 4.3 Woningcorporaties Met woningcorporatie Woonwaard is via woonconsulent Ronald Bloemendaal en buurtmeester Roger Gijzen samengewerkt in Alkmaar-Noord. Hieruit zijn diverse hulpvragen ontstaan en uitgevoerd. Het is wenselijk om ook met het management van Woonwaard contact te leggen op het gebied van faciliterende en financiële ondersteuning. Met andere woningcorporaties is nog niet samengewerkt. Dit is een wens voor Zorginstellingen Komen hulpvragen voor doeprojecten haast automatisch binnen, vragen om hulp bij sociale projecten ontvangt Present niet of nauwelijks. Omdat dit wel een wens is van diverse vrijwilligersgroepen is hier een actief wervingsbeleid nodig. Vooral met het oog op de Serve the Citydag is hier tijd en energie aan besteed. Er is contact geweest met Alkcare (De Oldeburgh, t Rekerheem), Magentazorg (Lauwershof), De Zorgcirkel (De Vleugels) en Zorgcentrum Kooimeer. 4.5 Gemeente Alkmaar Ook de Gemeente Alkmaar is een belangrijke speler in het veld. Rondom de oprichting en vervolgens bij de organisatie van het Startsymposium is veelvuldig contact geweest met de Gemeente. In het najaar heeft Present een presentatie gegeven aan klantmanagers van de Gemeente. De contacten worden verder uitgebouwd. 10 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

13 4.6 Bedrijven Op publicitair vlak is samengewerkt met Stichting Specsavers Steunt. Op woensdag 5 april bemanden wij met onze collega s van Heerhugowaard en Zaanstad een marktkraam op de Paardenmarkt in Alkmaar. Hieruit kwamen enkele spontane aanmeldingen voor Present. In de zomer heeft Present Alkmaar meegedongen naar een prijs om een jaar lang gesteund te worden door Specsavers Steunt. Door een groot aantal mensen te benaderen die op ons wilden stemmen heeft Present de felbegeerde steun gewonnen, samen met het Hospice Alkmaar. Bij Stichting De Waaier heeft Present zich aangemeld voor de website, waar wij oproepen kunnen plaatsen. In oktober heeft Present deelgenomen aan de Beursvloer in het Afasstadion. Hieruit zijn 11 matches voortgekomen die in 2013 worden uitgevoerd. In december is er een gesprek geweest met directeur Peter Valbracht en de voorzitter en coördinator van Present. Het gebouw van Citylight, waar op 15 maart het startsymposium werd gehouden. Met Presentcollega s Petra de Jong (Zaanstreek) & Gea Klercq (Heerhugowaard-Langedijk) op de Informatiemarkt van Stichting Specsavers Steunt. De St. Josephkerk, waar Stichting Present Alkmaar sinds mei 2013 kantoor houdt. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 11

14 5 FINANCIEEL DRAAGVLAK Stichting Present Alkmaar hanteert het adagium bekend, betrokken, benaderbaar als uitgangspunt voor het verhogen van het financieel draagvlak. Het lukraak benaderen van doelgroepen voor fondsenwerving zal weinig resultaat opleveren. Daarom is het onder de aandacht brengen van het werk van Present Alkmaar cruciaal om middelen te verwerven. Niet alleen financiële, maar ook maatschappelijke waarde is belangrijk VSB-fonds Het VSB-fonds heeft in september 2011 een startsubsidie van 5000 verstrekt bij de oprichting van Stichting Present Alkmaar. Hiermee konden de aanloopkosten gedekt worden. Hiermee trad Present Alkmaar voor het eerst naar buiten Oranjefonds Het Oranje Fonds sponsort Stichting Present Alkmaar in 2012 en heeft aangegeven ook bereid te zijn sponsoring voor 2013 en 2014 op aanvraag te overwegen. Voor die jaren zal Present Alkmaar dan ook bij het Oranje Fonds een aanvraag indienen. Daarna stopt de subsidiëring Skanfonds Het Skanfonds sponsort Stichting Present Alkmaar in 2012 en heeft aangegeven ook bereid te zijn sponsoring voor 2013 en 2014 op aanvraag te overwegen. Voor die jaren zal Present Alkmaar dan ook bij het Skanfonds een aanvraag indienen. Daarna stopt de subsidiëring Gemeente Alkmaar Tijdens het startsymposium 15 maart heeft de gemeente als eenmalig geschenk een cheque van aan Stichting present Alkmaar overhandigd. De gemeente Alkmaar heeft tijdens de gesprekken die in 2011 gevoerd zijn, vóór de oprichting van Present Alkmaar, aangegeven op dat moment geen structurele subsidie te kunnen verlenen. Zodra Present Alkmaar in één of meer jaren haar meerwaarde bewezen heeft is hiertoe waarschijnlijk wel een mogelijkheid. Eind 2013 zal een subsidieaanvraag ingediend worden bij de gemeente Alkmaar voor de daarop volgende jaren Woningcorporaties Voor de oprichting van Present Alkmaar is overleg gevoerd met Woonwaard, de grootste woningcorporatie in Alkmaar. Evenals de gemeente gaf Woonwaard aan in deze tijd niet gelijk een structurele subsidie beschikbaar te kunnen stellen. Dit kan mogelijk wel zodra Present in één of meer jaren haar meerwaarde voor Woonwaard bewezen heeft. Woonwaard heeft aangegeven over een budget te beschikken ten behoeve van haar woningen/bewoners waar Present Alkmaar voor projecten voor deze doelgroep een beroep op kan doen voor de kosten van het project. Dit is in 2012 nog niet gebeurd Partners en bedrijven Ook het bedrijfsleven is een belangrijke samenwerkingspartner voor Present Alkmaar. Dit vanwege de sterke verwevenheid met de samenleving en het belang dat bedrijven hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Veel bedrijven zetten zich in voor de lokale gemeenschap en dit kan ook via Present. Groepen werknemers, managers en bestuurders van bedrijven kunnen bijvoorbeeld als uitje een project via Present uitvoeren. Daarnaast kunnen bedrijven Present Alkmaar zowel financieel als in natura ondersteunen. 12 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

15 5.1.7 Kerken Bij veel kerken is Present Alkmaar inmiddels bekend of is er contact gelegd. Door kerkenraden en gemeenteleden projecten te laten voeren wordt de betrokkenheid vergroot. Zodra een kerk een of meer projecten heeft uitgevoerd kan gesproken worden over ondersteuning, bijvoorbeeld uit diaconale fondsen en kan gevraagd worden naar de mogelijkheid voor het houden van een (jaarlijkse) collecte voor Present Alkmaar Fannootschap Ook bij particulieren is het belangrijk dat ze bekend en betrokken zijn met en bij Present, alvorens ze benaderd worden voor ondersteuning. Particuliere sponsoring kan via het fannotensysteem verlopen. Men kan zich via onder andere de website hiervoor aanmelden. Via de website en in handtekeningen van de Present Alkmaar adressen zal hieraan aandacht worden besteed. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 13

16 6 HOOGTEPUNTEN JAAROVERZICHT 6.1 Startsymposium De moderne vrijwilliger Zoals gezegd was het van het begin af aan de bedoeling om het werk van Stichting Present Alkmaar te starten met een symposium waarin de Presentaanpak duidelijk over het voetlicht zou worden gebracht. Er konden enkele indrukwekkende sprekers worden aangetrokken: André Rouvoet, per landelijk voorzitter van Stichting Present, niet alleen als spreker maar ook als dagvoorzitter, Marco Borsato, oud-alkmaarder en BN-er, prof. Theo Schuyt, hoogleraar aan de VU in Amsterdam, wethouder Martin Hagen, o.a. verantwoordelijk voor het WMO-beleid, en Jannemieke van Donkelaar, directeur van Stichting Present Den Helder. Als deelnemers werden uitgenodigd professionals uit het maatschappelijke veld, overheid, kerken, vrijwilligersorganisaties en individuele vrijwilligers. Zo n 150 mensen bezochten op donderdag 15 maart dit symposium in het gebouw van Citylight aan de Helderseweg. Een zeer geslaagde middag, waarmee Present Alkmaar op slag lokale bekendheid verwierf. Prof. dr. Theo Schuyt houdt zijn lezing over De moderne vrijwilliger/ster. Voorzitter Dick Scheepstra ontvangt van wethouder Martin Hagen een cheque van Marco Borsato roept iedereen enthousiast op om naar elkaar om te zien en als organisaties intensief samen te werken. Vier van de vijf sprekers ontvangen aan het eind van de middag een bloemetje (prof. Schuyt was al weg). André Rouvoet (dagvoorzitter), Jannemieke van Donkelaar, Marco Borsato en Martin Hagen. 14 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

17 6.2 Serve the Citydag In het voorjaar vroeg Citylight (Pinkstergemeente Alkmaar) bij monde van voorganger Frans Blok, hoofd diaconie Coert Koops en zijn vrouw Marjorie aan Present om projecten te zoeken voor een gemeentebrede projectendag, Serve the City genoemd. Voor de zomervakantie werd begonnen met het zoeken van projecten. In het kerkblad werden artikelen geschreven en in oktober kwam Present tijdens een kerkdienst over deze dag vertellen. Dankzij de onvermoeibare inzet van Coert Koops konden negen groepen gevonden worden die zich op zaterdag 3 november hebben ingezet in diverse projecten door de stad. Alle deelnemers waren erg enthousiast en de dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in het gebouw van Citylight. Links: groep die maaltijd heeft geserveerd in zorgcentrum De Oldeburgh (project 12) Rechts: groep die de tuin van een oudere heer heeft gerooid en opgeruimd (project 19) Maaltijd aan het eind van de Serve the Citydag. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 15

18 6.3 Projecten 2012 Uiteindelijk zijn 24 projecten gerealiseerd. Hieronder volgt een beschrijving van deze projecten. Project 1. Leegruimen en schoonmaken woning en tuin Op zaterdag 28 april heeft Stichting Present Alkmaar haar eerste project uitgevoerd. Met 6 vrijwilligers en 3 familieleden van de hulpontvanger en de hulpontvanger zelf werden een huis, schuur en tuin opgeruimd en schoongemaakt. Vijf vrachten met grofvuil werden naar de stort gebracht. Er is enorm veel werk verzet in een zeer plezierige sfeer. Ook uit de buurt kwamen er positieve reacties. Project 2. Verhuizing van een enigszins gehandicapte en slechtziende vrouw Ook het tweede project van Present Alkmaar verliep voorspoedig. Op vrijdag 4 mei hebben drie mannen diverse meubels gedemonteerd en zijn de witgoedapparaten in een busje geladen. De volgende dag vond de feitelijke verhuizing plaats. Het ging om een woningruil, dus de andere bewoner ging naar het huis van onze hulpaanvrager. Ook de andere bewoner had een eigen ploeg. Deze samenwerking liep gesmeerd - ieder busje vervoerde ook weer de spullen van de ander. Daardoor was zo rond half drie de complete verhuizing gedaan. Present was met zes vrijwilligers present, daarnaast had mevrouw haar drie dochters opgetrommeld plus nog twee vrienden. Hoewel ze vreselijk moe was, was mevrouw zeer dankbaar voor de hulp. Project 3. Maatschappelijke stage: vrouw helpen verhuizen Op 28 juni 2012 hebben vier jongeren van CSG Jan Arentsz in het kader van hun Maatschappelijke Stage meegeholpen bij de verhuizing van een mevrouw van Den Helder naar Alkmaar. Zij hebben de vrachtauto die door Present Den Helder was volgeladen en naar Alkmaar is gereden, leeg gehaald. De spullen moesten naar de 10e verdieping. Gelukkig was er een lift. Het MaS-project was voorbereid door Levi van Rijsse van Switch/Youth for Christ Nederland. Mevrouw was enorm blij met de hulp. Project 4. Maatschappelijke stage: Tuin opknappen Op dinsdag 3 juli hebben tien scholieren (tweede klas Havo/Vwo) van CSG Jan Arentsz in het kader van hun Maatschappelijke Stage bij een mevrouw de overwoekerde tuin opgeruimd en alle spullen afgevoerd. Zij werden begeleid door twee tuinmannen van WonenPlus. De hulpvraagster was zeer dankbaar en de groep had een voldaan gevoel van het bereikte resultaat. Project 5. Laminaat leggen Op zaterdag 7 juli hebben twee leden van de Bijbelkring 24+ van de GKV, aangevuld met een enthousiaste individuele vrijwilliger, laminaat gelegd bij een alleenstaande vrouw. Zij woonde al drie maanden op het beton. Ook de benedenburen zullen nu blij zijn. Een van de vrijwilligers schrijft: "Het was prettig om iemand te helpen bij werkzaamheden waar zij zelf niet toe in staat was. Omdat zij al drie maanden zonder vloer woonde, was het erg leuk om aan het einde van de dag de woonkamer en keuken gereed te hebben voor normale bewoning. Op die manier heb je het gevoel dat je echt kan helpen." 16 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

19 Project 6. Schilderen en wandelen met alleenstaande vrouw In juli hebben twee vrijwilligers via een Tijdelijk Georganiseerd Netwerk een alleenstaande vrouw met beperking geholpen. Een man heeft de deuren van haar woning geschilderd en een vrouw heeft met haar gewandeld. Project 7. Witten van de woning binnen Vijf leden van de Bijbelkring 24+ van de GKV Alkmaar hebben op zaterdag 28 juli in vijf uur tijd de woonkamer, keuken, gang en slaapkamer gewit voor een alleenstaande gescheiden vrouw. Dachten we 's morgens nog dat dat niet zou lukken voor uur - ze waren om uur al klaar! De hulpontvangster was erg blij en de groep vond het fijn om zo snel resultaat te zien. Project 8. Verhuizen 60-plusser met hartproblemen Op vrijdag 3 augustus heeft een vrijwilligersgroep van Present Alkmaar de verhuizing verzorgd van een 60-plusser met hartproblemen. Hij verhuisde van een bovenwoning op de tweede etage (zonder lift) naar een ruimere flat, 8 hoog maar mét lift! Hoewel de bovenwoning niet heel erg groot was, viel het de groep nogal tegen om hoeveel spullen het daadwerkelijk ging. Uiteindelijk is hij in twee keer verhuisd met nog een volle auto naar de afvalbrengplaats. Project 9. Wandelen met ouderen uit zorgcentrum Kooimeer Op zaterdag 8 september heeft een groep van zeven vrijwilligers van kring Overdie/Hoefplan van Citylight Alkmaar, gewandeld met een groep bewoners en een activiteitenbegeleidster van zorgcentrum Kooimeer. Het was prachtig weer en de groep heeft bij de AH XL winkelcentrum thee gedronken en een visje gegeten. De bewoners, die allen in een rolstoel zaten, hebben evenals de vrijwilligers genoten van dit gezellige uitje. Project 10. Opknappen overwoekerde tuin Op zaterdag 15 september hebben zes leden van de kerkenraad van de GKV Alkmaar een overwoekerde achtertuin vrijwel volledig opgeruimd. Dit was bij een vrouw, die door haar slechte gesteldheid geen zware dingen kan doen. Ze woont er met haar zoon en twee honden. Dominee Sietse Greving over dit project: De nood bij mensen dichtbij heeft me opnieuw getroffen. Heel mooi was de vraag: waarom doen jullie dit eigenlijk? Omdat we een God hebben die zo met ons doet, willen wij dat ook doen: goed doen zonder tegenprestatie! Zoon hielp mee en moeder zette koffie: ze vertelde iets over haar leven. Project 11. Laminaat leggen Drie leden van de kerkenraad GKV Alkmaar hebben op zaterdag 15 september laminaat gelegd bij een alleenstaande vrouw. Een eerdere vrijwilligersgroep had de woonkamer en de keuken gedaan. Nu moesten nog de gang en de slaapkamers gedaan worden. Helaas was er net niet genoeg laminaat voorradig, waardoor de klus niet helemaal is voltooid. Desondanks is mevrouw erg blij dat haar gang helemaal klaar is. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 17

20 De projecten 12 t/m 20 vonden plaats in het kader van Serve the City door groepen van Citylight (Pinkstergemeente Alkmaar) op zaterdag 3 november. Project 12. Koffie en maaltijd voor bewoners in Zorgcentrum. Tien leden van Citylight hebben op zaterdag 3 november in zorgcentrum De Oldeburgh (Alkcare) in Oudorp koffie en thee rondgebracht, alsmede de middagmaaltijd geserveerd. Een vrijwilliger schrijft: De bewoners vinden het geweldig om extra aandacht te krijgen. Oude mensen hebben vaak leuke verhalen te vertellen en veel meegemaakt. Wij vonden het allemaal de moeite waard en willen zeker nog wel eens meedoen. Project 13. Pannenkoeken bakken voor geriatrische patiënten Acht leden van Citylight hebben pannenkoeken gebakken voor geriatrische patiënten van Magentazorg, locatie de Oude Trambaan Alkmaar Centrum. Een van de vrijwilligers schrijft: Wat mij het beste is bijgebleven is de sfeer tijdens het eten. Bij het kennismaken was het moeilijk om contact te krijgen, maar tijdens het eten ging dit veel eenvoudiger en we dachten dat we veel te veel pannenkoeken hadden gemaakt, maar er werd echt goed meegedaan. De verpleging was ook dankbaar voor de extra hulp en de bewoners vonden het echt leuk dat wij dit voor hun deden. Die dankbaarheid was het mooiste geschenk. Een ander schrijft: Het heeft me vooral geraakt dat de ouderen soms zo hulpeloos leken. Ze hadden de hulp en zorg echt nodig van de verzorgenden. Mijn respect voor de verzorgenden is gegroeid. Het heeft me er bewust van gemaakt dat er misschien nog wel mensen in mijn omgeving zijn die een praatje of iets dergelijks nodig hebben. Project 14. Pannenkoeken bakken voor geriatrische patiënten Zes leden hebben pannenkoeken gebakken voor geriatrische patiënten van Magentazorg, locatie De Daalder. Project 15. Ritje met auto voor bewoners zorgcentrum. Vier leden van Citylight hebben een autorit gemaakt met bewoners van zorgcentrum De Vleugels (Zorgcirkel), Alkmaar, Hoefplan. Eén van de vrijwilligers schrijft: De autorit voerde ons richting Castricum. Een heerlijk kop koffie met huisgemaakte appelgebak. We zaten met z n allen aan een grote tafel midden in het restaurant Het Ruyterhuis te Bakkum. Henny Huisman woont een paar meter daarvandaan. Hij was zelfs langs gekomen in het restaurant. Twee bewoners hebben hem persoonlijk begroet. Hun dag kan niet meer stuk. De liefde van God drijft ons. We merkten dat we nieuwe vreugde en nieuwe kracht ontvingen. De blijdschap van de oudere mensen gaf ons vernieuwde energie. Eén van de bewoners had al een week uitgekeken naar dit uitje. Dit maakte het uitje heel bijzonder. 18 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

21 Project 16. Tuin van alleenstaande vrouw. Negen leden van Citylight hebben bij een alleenstaande vrouw met diverse problemen vijftien coniferen gerooid en afgevoerd naar de Afvalbrengplaats van de Gemeente Alkmaar. Daarnaast hebben zij een begin gemaakt met het plaatsen van een schutting. Project 17. Laminaat leggen bij alleenstaande vrouw. Twee leden van Citylight hebben bij een alleenstaande vrouw met diverse problemen het restant van laminaat in haar slaapkamer gelegd en diverse spullen, zoals tv, lampen en planken opgehangen. Een van de vrijwilligers schrijft: Als alleenstaande vrouw is het niet eenvoudig om allerlei klussen uit te voeren, dus was enige technische hulp erg welkom. De laminaatvloer in de slaapkamer hebben we afgemaakt, waardoor het bed gemonteerd kon worden. Daardoor kon ze eindelijk in een bed slapen ipv op de grond. Diverse lampen zijn gemonteerd en aangesloten. We vertelden dat onze gemeente Citylight heet en dat we het licht ook daadwerkelijk willen brengen bij mensen.. De hulpvraagster was erg blij dat er allemaal dingen opgehangen werden zodat haar appartement op een gezellig huis ging lijken. Project 18. Tuin van alleenstaande vrouw, Drie leden van Citylight hebben bij een alleenstaande vrouw met een zwakke fysieke gesteldheid en weinig financiële middelen de achtertuin gewied en omgespit. Project 19. Tuin van alleenstaande man op leeftijd. Zes leden van Citylight hebben bij een alleenstaande oudere heer zijn achtertuin opgeruimd en omgespit, zijn coniferen afgetopt en een grote partij grof vuil afgevoerd naar de Afvalbrengplaats van de Gemeente Alkmaar. Project 20. Tuin van bejaard echtpaar Twee dames van Citylight hebben hulp geboden bij een bejaard echtpaar. Mevrouw is bedlegerig en meneer kan niet meer bukken en zwaar werk doen. De dames hebben het grasgazon gemaaid, bladeren opgeruimd en een struik gesnoeid. Project 21. Tuin van alleenstaande man Zeven leden van de Ronde Tafel 190 Alckmaer hebben op zaterdag 3 november bij een alleenstaande man, die na een moeilijke periode zijn leven weer probeert op te pakken, een grote tuin van 10 bij 12 meter volledig gewied en omgespit en al het tuinafval afgevoerd naar de Afvalbrengplaats van de Gemeente Alkmaar. Project 22. Tuin van oude, zieke vrouw Vijf leden van de Ronde Tafel 190 Alckmaer hebben bij een oude, zieke vrouw op zaterdag 3 november haar tuin gewied en omgespit, het hek en de heg verwijderd en al het tuinafval afgevoerd naar de Afvalbrengplaats van de Gemeente Alkmaar. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 19

22 Project 23. Witten van woonkamer en keuken Op zaterdag 24 november heeft een enthousiaste kring van GKV Alkmaar de woonkamer en keuken (plafond en muren) gewit van een vrouw wier man enkele weken daarvoor was overleden. Mevrouw was enorm dankbaar voor de hulp en tevens voor de fijne gesprekken tijdens de lunch. Het is voor haar geweldig bemoedigend dat de hulp zo snel verstrekt kon worden. Project 24. Opknappen voor- en achtertuin van alleenstaande man Op zaterdag 15 december hebben vier jongeren van het huiskamerproject Vroonermeer (van YfC The Mall) onder leiding van de jongerenwerkers Cor en Guido het laatste project van Present Alkmaar in 2012 gerealiseerd: de voor- en achtertuin van een oudere alleenstaande heer vrijwel geheel snoeien. Meneer vond het geweldig ( De jongelui hebben fantastisch werk geleverd ) en ook de buurvrouw was blij. Volgens The Mall was het een duidelijke en tijdsgebonden klus die voor de jongeren goed afgekaderd was en tegelijkertijd direct resultaat opleverde. 20 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

23 7 CONCLUSIE 2012 EN VOORUITBLIK Conclusie 2012 In 2012 heeft Stichting Present Alkmaar een voortvarende start gemaakt. Per 1 januari is een algemeen coördinator aangesteld. Deze heeft in samenwerking met het bestuur het Startsymposium De moderne vrijwilliger voorbereid en georganiseerd, waarmee Present Alkmaar lokaal flinke bekendheid heeft gekregen. Vervolgens hebben 160 vrijwilligers zich ingezet in 24 projecten. Hierdoor kwam zo n 640 uur vrijwillige inzet beschikbaar voor de Alkmaarse samenleving Begeleiding en coördinatie van groepen en projecten De begeleiding en coördinatie van de groepen en projecten is prima gegaan. We hebben veel geleerd. Leren doe je vooral door het te doen. Situaties kunnen verschillen en dat is boeiend. Eigenlijk zijn vrijwel alle projecten goed verlopen, de groepen waren enthousiast, de maatschappelijke organisaties waren blij en de hulpontvangers dankbaar Voorlichting en bewustwording Het Startsymposium heeft in één keer voor een grote bewustwording gezorgd. Daarnaast heeft Present op diverse informatiemarkten gestaan, heeft tijdens drie kerkdiensten een presentatie gehouden en voorlichting gegeven aan verschillende groepen en aan klantmanagers, betrokken bij het WMO-loket Fondsen en financiën Zie 8.2 Toelichting op de jaarrekening PR en communicatie, social media Met name rond het symposium is veel publiciteit gezocht, wat geresulteerd heeft in brede aandacht van de plaatselijke pers. Website, Facebookpagina en Twitteraccount zijn opgezet en worden druk bezocht. 7.2 Vooruitblik 2013 In 2013 wordt de voortvarende start van Present Alkmaar geconsolideerd en doorontwikkeld. Inmiddels zijn voor 2013 al 20 hulpvragen binnen gekomen. Ook hebben zich nieuwe groepen aangemeld. Daarnaast gaat de toestroom van individuele vrijwilligers via website en vacaturebank van de VCRA gestaag door. Daarom is de eerste prioriteit samenstelling van het operationeel team. We gaan uit van 4-6 projectbegeleiders en één of twee administratieve krachten die ook vanuit huis kunnen werken. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in: Scholing/bijscholing van groepenbegeleiders en andere vrijwilligers Uitbouw van procedures en administratief systeem (CRM) Contact met woningcorporaties. Het is wenselijk om ook met het management van contact te leggen, met name op het gebied van faciliterende en financiële ondersteuning. Contact zoeken met management van hulpverleningsorganisaties Contact met Gemeente, ambtenaren en wethouders Intensivering van het contact met kerken Fondsenwerving Begeleiding en coördinatie van groepen en projecten De begeleiding van projecten is een belangrijke taak. Daarom moet zorgvuldig bekeken worden wie dit naast de algemeen coördinator kan doen. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 21

24 7.2.2 Voorlichting en bewustwording In 2013 zal de voorlichting aan beoogde doelgroepen (vrijwilligers) worden voortgezet. Eerst zullen we kerken benaderen waar nog geen presentatie is geweest. Daarna komen andere groepen in beeld Fondsen en financiën Zie: 8.3. Toelichting op de begroting Free publicity en Social Media Bekendheid van Present willen we vergroten door het gebruik van lokale media (persberichten). Daarnaast zijn de website en social media als Facebook en Twitter een belangrijk kanaal voor informatieoverdracht. Alle uitgevoerde projecten worden met beschrijving en foto s op de website geplaatst. Met de uitgave van een digitale nieuwsbrief wordt gewacht tot de ontwikkelingen rondom het landelijk CRM-systeem zijn afgerond Doelstelling 2013 Eind 2013 moet Present zijn waarde voor Alkmaar hebben bewezen, zodat in 2014 toegewerkt kan worden naar een solide en financieel stabiele vrijwilligersorganisatie die niet meer uit Alkmaar is weg te denken. 22 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Strategisch plan STICHTING PRESENT ALKMAAR. brengt mensen in beweging. Johan Paul de Groot Dory Lieffijn Jethro Nieuwenhuis Dick Scheepstra

Strategisch plan STICHTING PRESENT ALKMAAR. brengt mensen in beweging. Johan Paul de Groot Dory Lieffijn Jethro Nieuwenhuis Dick Scheepstra Stichting Present Alkmaar Brandpunt 9B 1705 SK Heerhugowaard 072-5346992 info@stichtingpresent-alkmaar.nl www.stichtingpresent-alkmaar.nl Strategisch plan STICHTING PRESENT ALKMAAR brengt mensen in beweging

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien.

JAARVERSLAG 2014. Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien. JAARVERSLAG 2014 Scholieren helpen tijdens hun maatschappelijke stage heggen in Overdie te snoeien. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Present Alkmaar. 2014 was voor onze christelijk-sociale

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Zoeken... 3 1. Missie, visie en werkwijze... 4 Werkwijze... 4 2. Aanbod, inzet en begeleiding van vrijwilligers... 5

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper!

5 & 6 juni. Ze geven zich dag en nacht, sponsor een Nonstopper! Nieuwsbrief Present Bollenstreek Present Bollenstreek heeft als doel om een maatschappelijke beweging op gang te brengen waarin het vanzelfsprekend is dat mensen naar elkaar omzien. Beste lezer, Present

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015. Jongeren en hun begeleiders werkten mee aan de Hulpkaravaan voor Griekenland

JAARVERSLAG 2015. Jongeren en hun begeleiders werkten mee aan de Hulpkaravaan voor Griekenland JAARVERSLAG 2015 Jongeren en hun begeleiders werkten mee aan de Hulpkaravaan voor Griekenland Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Present Alkmaar. Evenals 2014 was 2015 voor onze christelijk-sociale

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL

JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Tulpstraat 155 7571 AB Oldenzaal Tel: 06 2021 7375 info@presentoldenzaal.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan: JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 Een vliegende start Met dank aan: IK DURF NU DE DEUR WEER OPEN TE DOEN Ik heb Stichting Present ingeschakeld om klussers te zoeken voor het huis van een cliënte met een

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

VRIJWILLIGERS BEDANKT! VRIJWILLIGERS BEDANKT! View this email in your browser Vrijwilligers bedankt! Jullie hebben ons doel voor 2015 gehaald! Beste lezers, Allereerst wensen wij alle vrijwilligers en relaties een mooi, zinvol

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons.

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. Beste lezers,... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. De afgelopen maand weer veel contact met de Syrische statushouders in Purmerend. Nu de mannen alleen langzamerhand allemaal hun gezin overkrijgen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk Jaarverslag 2012 Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk 1.1 NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS 1.2 DOELSTELLING,

Nadere informatie

JAARVERSLAG In het najaar heeft Present 15 projecten met Nederlanders en Medelanders uitgevoerd. Jaarverslag 2016 Present Alkmaar - 1 -

JAARVERSLAG In het najaar heeft Present 15 projecten met Nederlanders en Medelanders uitgevoerd. Jaarverslag 2016 Present Alkmaar - 1 - JAARVERSLAG 2016 In het najaar heeft Present 15 projecten met Nederlanders en Medelanders uitgevoerd - 1 - Voorwoord Evenals voorgaande jaren was 2016 voor onze christelijk-sociale stichting een succesvol

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Lauwershof

Stichting Vrienden van Lauwershof Stichting Vrienden van Lauwershof Jaarverslag 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over 2014. In dit jaar heeft de stichting Vrienden van Lauwershof weer diverse aanvragen financieel ondersteund

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Verslag bestuur Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting Open Hof. Deze Stichting beheert het pand De Open Hof, aan Om en Bij 116 in Den Haag. In

Nadere informatie

Present Purmerend wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Present Purmerend wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Jaarverslag Stichting Present Purmerend 2012-2013 Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wat vooraf ging... 4

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard 2015 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2016 Pagina 1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN 2015-2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Huisvesting 3.1 Automatisering 3.2 Algemeen personeelsbeleid 3.3 Taken coördinator Open Huis 3.4 Taken coördinator

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3. 5 jaar Pact Sam Sam

Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3. 5 jaar Pact Sam Sam Nieuwsbrief oktober 2016 editie 3 INHOUDSOPGAVE 1. 5 Jaar Pact Sam Sam 2. Krantenartikelen 3. Netwerkcafé Jubileumbijeenkomst 29 november 4. Trainingen 5. Diaconie Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2014 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.presentrotterdam.nl E info@presentrotterdam.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Present Ede. aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander

Jaarverslag 2009. Stichting Present Ede. aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander Jaarverslag 2009 Stichting Present Ede aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander Stichting Present Ede is opgericht op 22 juni 2009. De akte van oprichting is verleden door notaris mr. P.T.A.

Nadere informatie

Stichting Present Winterswijk

Stichting Present Winterswijk College van B&W / WMO-raad t.a.v. mevr. G. Rauwerdink Postbus 101 7100 AC Winterswijk stichting present winterswijk Betreft: Aanvraag subsidie Innovatiefonds gemeente Winterswijk 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3

Inhoud. Jaarverslag 2013 Present Noord-Groningen 3 Jaarverslag 2013 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 5 3. Onze organisatie... 6 4. Onze werkwijze... 7 5. Relatie met Present Nederland... 8 6. Evaluatie 2013... 9 6.1. Algemeen... 9 6.2. Het operationele

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Lauwershof

Stichting Vrienden van Lauwershof Stichting Vrienden van Lauwershof Jaarverslag 2012 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag over 2012. In dit jaar is verder vorm gegeven aan de doorstart die de stichting in 2011 heeft gekend. Meer nog

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

NIEUWSFLITS NR 19, SEPTEMBER 2016 HOUSE OF HOPE DEVENTER. Gezin in nood Wasmachine Fiets na oproep Bouwers

NIEUWSFLITS NR 19, SEPTEMBER 2016 HOUSE OF HOPE DEVENTER. Gezin in nood Wasmachine Fiets na oproep Bouwers NIEUWSFLITS NR 19, SEPTEMBER 2016 HOUSE OF HOPE DEVENTER In deze nieuwsflits Genomineerd Tuinwerkzaamheden Alleengaande moeder Huisraad Strongman run Gezin in nood Wasmachine Fiets na oproep Bouwers Genomineerd!

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Stichting Present Leeuwarden Jaarverslag 2013 1 Inhoud Jaarverslag 2013... 1 Inhoud... 2 Eerste lustrum voor SPL... 3 Cijfers... 4 Gegevens Kerken 2013 die groepen ingezet hebben... 5 Gegevens overige organisaties 2013 die groepen

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2015

Activiteitenverslag 2015 Activiteitenverslag 2015 1 Organiseren feest Apeldoorn 2015 In 2015 is voor het eerst een Schoorsteengelukfeest georganiseerd in de stad Apeldoorn. Het plan was om 75 kinderen van 0-10 jaar te laten deelnemen.

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR:

DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR: DE STICHTING NOABERSCHAP WORDT GESPONSORD DOOR: Woongroep MARENLAND /Woonwinkel Patrimonium Woonstichting Groninger Huis Stichting SNS fonds Eemsmond Bouwbedrijf KOOI Gesteund door: Ongeveer 100 donateurs

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2010-2015... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 1.0 Status Definitief

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe

JAARVERSLAG 2014. Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe JAARVERSLAG 2014 Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1. Missie, aanpak en doelstellingen 2014. 4 2. Begeleiding groepen..... 6 3. Samenwerking met maatschappelijke

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2012 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

``` JAARVERSLAG 2015

``` JAARVERSLAG 2015 ``` //////////////////////////////// Stichting Present Delft heeft als kernactiviteit het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in Delft. Onze missie is om vrijwilligers

Nadere informatie

"door hulp van de vrijwilligers is haar huis weer een veilige woonomgeving" Maart - 2016 - in deze nieuwsbrief:

door hulp van de vrijwilligers is haar huis weer een veilige woonomgeving Maart - 2016 - in deze nieuwsbrief: "door hulp van de vrijwilligers is haar huis weer een veilige woonomgeving" Beste lezers, Naast rapportage over onze normale projecten deze keer een terugblik op het weer zeer geslaagde jaarlijkse NLDoet

Nadere informatie

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn

Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties. moet zichzelf kunnen zijn Homo-emancipatie behouden voor volgende generaties Ieder mens moet zichzelf kunnen zijn Daarom bewaakt en versterkt Het Blauwe Fonds de rechten van homoseksuelen. We nodigen je uit om Het Blauwe Fonds

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2014, Stichting de Arend

Inhoud. Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving: Standaut, Nieuw-Vossemeer. juni 2014, Stichting de Arend Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Algemeen... 4 Activiteiten... 5 Financieel jaarverslag... 6 Toelichting financiën... 7 Begroting 2014... 8 Tekst: Sietse Lagendijk, Stichting de Arend Vormgeving:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2011. Met dank aan: JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 Groter groeien Met dank aan: Willen is zoeken naar mogelijkheden. Niet willen is zoeken naar redenen. ///////////////////////////////// UITSPRAAK ROB ZIGTER, PERSONAL

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014

Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Bommelerwaard Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 3 2. Samenstelling bestuur op 31 december 2014 4 3. Doelstelling Stichting Leergeld Bommelerwaard 4 4. Doelgroep 4 5. Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014

Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Stichting Berkelland Oproep Bus jaarverslag 2014 Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Algemeen... 3 Fondsen werving.... 3 Public Relations... 4 Bestuurssamenstelling... 5 Financiën... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017. bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Stichting Urgente Noden Zoetermeer Beleidsplan 2015-2017 bruggenbouwer tussen wat kan en wat moet Beleidsplan Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SUNZ) Stichting Urgente Noden Zoetermeer is opgericht 19

Nadere informatie

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE.

Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. Stichting Serve the City Haarlem JAARVERSLAG 2014 IF YOU CAN'T SERVE A HUNDRED PEOPLE, SERVE JUST ONE. 1 Naam: Stichting Serve the City Haarlem Statutair adres: Professor Kouwerstraat 50 2035 CD Haarlem

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten Telefoon 0321-767085 www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Jaarverslag 2015 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Algemeen : 1-3

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2015 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2015 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie