STATUTEN Naam. Artikel 1. De naamloze vennootschap draagt de naam: Orthocenter N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Purmerend.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN Naam. Artikel 1. De naamloze vennootschap draagt de naam: Orthocenter N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Purmerend."

Transcriptie

1 STATUTEN Naam. Artikel 1. De naamloze vennootschap draagt de naam: Orthocenter N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Purmerend. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het opzetten, instandhouden en exploiteren van orthocenters (poliklinieken voor orthodontie); b. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, alsmede het voeren of doen voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan, het verlenen van diensten aan ondernemingen; c. het beleggen van vermogen; d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen. Kapitaal. Artikel 4. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (EURO ,--)twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EURO ,--), verdeeld in vijf miljoen ( ) vijfentwintig miljoen ( ) gewone aandelen, elk groot tien eurocent nominaal (EURO 0,10). Aandelen; register van aandeelhouders; vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. Artikel De aandelen luiden op naam. 2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af. 3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. 4. De directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig het bepaalde in de leden 9, 10 en 11 van dit artikel toekomen.

2 Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen. Mededelingen vanwege de vennootschap aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden aan hun in het register opgenomen adres. 5. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. 6. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. De bladen van het register worden doorlopend genummerd en getekend of geparafeerd door een directeur. Elke inschrijving of aantekening in dit register wordt eveneens getekend of geparafeerd door een directeur. 7. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en de in lid 10 bedoelde rechten van een certificaathouder daarop toekomen. 8. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in lid 10 van dit artikel bedoelde rechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. 9. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker komt hem dit recht slechts toe wanneer zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. 10. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking der vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen. 11. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de twee voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 12. Onder certificaathouders wordt hierna in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven

3 certificaten van aandelen, alsmede de personen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd recht van vruchtgebruik of pandrecht de in lid 10 van dit artikel bedoelde rechten hebben. Omzetting aandelen/certificaten van aandelen Artikel 5a 1. Iedere aandeelhouder is bevoegd zijn aandelen in eigendom ten titel van beheer over te dragen aan: Stichting Administratiekantoor Orthocenter, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Purmerend, en kantoorhoudende te: Wielingenstraat 107, 1441 ZN Purmerend, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: , hierna te noemen: de stichting, tegen toekenning van royeerbare certificaten (aan toonder) overeenkomstig de administratievoorwaarden zoals vastgelegd bij akte op zevenentwintig juli tweeduizend verleden voor Prof. mr. M. van Olffen, notaris te Amsterdam, hierna te noemen: de administratievoorwaarden. Voor elk aandeel zal de stichting een corresponderend certificaat aan toonder toekennen, welk certificaat is belichaamd in één (1) globaal certificaat van aandelen, overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de administratievoorwaarden. De kosten voor de overdracht van de aandelen ten titel van beheer aan de stichting zullen voor rekening van de vennootschap komen. 2. Iedere certificaathouder is bevoegd, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, zijn certificaten van aandelen in te leveren voor gelijke nominale bedragen aan aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De kosten voor het inleveren van de certificaten van aandelen komen voor rekening van de certificaathouder. Gemeenschap. Artikel 6. Als aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen, welke schriftelijke aanwijzing door alle deelgenoten dient te worden ondertekend, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 1. Uitgifte van aandelen. Artikel Voor de uitgifte van een aandeel en de vervreemding van aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. 2. Tot uitgifte van aandelen en tot vervreemding van aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, wordt besloten door de

4 algemene vergadering van aandeelhouders, die tevens de voorwaarden vaststelt. Het besluit kan ook worden genomen door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Het besluit tot uitgifte moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte of een besluit tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. De vennootschap doet voorts binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister, met vermelding van het aantal en soort. 3. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan hem die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. 4. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd; het besluit daartoe wordt genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. 5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat storting op uitgegeven aandelen ook op andere wijze dan in geld kan geschieden. Indien de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen is overgedragen aan een ander vennootschapsorgaan, is dit orgaan zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd een inbreng anders dan in geld overeen te komen. Voorkeursrecht. Artikel Bij uitgifte van aandelen hebben de aandeelhouders een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. Het voorkeursrecht komt de aandeelhouders niet toe in de gevallen waarin de wet dit hun dwingendrechtelijk onthoudt. 2. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend

5 gedurende drie weken na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders. 3. Het voorkeursrecht vervalt indien en voorzover niet binnen het in het voorgaande lid bedoelde tijdvak door de vennootschap van de aandeelhouder schriftelijk bericht is ontvangen dat en in hoeverre hij van zijn voorkeursrecht gebruik maakt. 4. Het voorkeursrecht kan mits met goedkeuring van de raad van commissarissen, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Van zodanig besluit wordt aan alle aandeelhouders schriftelijk mededeling gedaan. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsorgaan als bedoeld in artikel 7 lid 2, indien de bevoegdheid tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht aan dit orgaan is toegekend bij het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot aanwijzing en mits met goedkeuring van de raad van commissarissen. 5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, evenwel niet op het uitgeven van aandelen aan hem die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. Verkrijging van eigen aandelen; Kapitaalsvermindering. Artikel Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. 2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap - krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders - slechts verkrijgen om niet of indien: a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; b. de algemene vergadering van aandeelhouders het bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt in de machtiging hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen;

6 c. na de verkrijging van de eigen aandelen ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan de vennootschap. 3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van de leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging, anders dan om niet, overeenkomstig lid 2 niet toegestaan. 4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. 5. Onder het begrip aandelen in de voorgaande leden van dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. 6. Verkrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig. De directeuren zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt. 7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit voorgeschreven minimumkapitaal. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft in de vergadering is vertegenwoordigd. Het besluit kan ook worden genomen door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald tot welk bedrag het geplaatste kapitaal mag worden verminderd door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. 8. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. 9. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.

7 Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. 10. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. 11. De oproeping tot een vergadering waarin een in de leden 7 of 10 van dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalsvermindering en de wijze van uitvoering. Het bepaalde in artikel 23 lid 2 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing. 12. De vennootschap legt de in de leden 7 of 10 van dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad. Verbod zekerheidstelling; geldleningen door vennootschap. Artikel De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. 2. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de voorwaarden vermeld in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek. 3. Voor het vereiste in lid 2 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in lid 2 niet toegestaan. 4. De vennootschap houdt een niet- uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de in lid 2 bedoelde leningen. 5. Een besluit van het bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 2 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. 6. Wanneer aan de algemene vergadering de in lid 5 bedoelde goedkeuring wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Gelijktijdig met de oproeping wordt ten kantore van de vennootschap een rapport ter inzage van de aandeelhouders en

8 de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen gelegd waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het voor de vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico s voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap. 7. De vennootschap legt binnen acht dagen na de in lid 5 bedoelde goedkeuring het in lid 6 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het handelsregister. 8. De leden 1 tot en met 7 gelden niet, indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. Levering van aandelen. Artikel Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. 2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, danwel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, als bedoeld in lid 4 van dit artikel. 3. Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel geschiedt de erkenning in de akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte, in welk laatste geval door de vennootschap een gedagtekende verklaring op het overgelegde stuk wordt geplaatst. De betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte. 4. De vennootschap, die kennis draagt van een rechtshandeling als bedoeld in lid 2 van dit artikel kan, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht noch betekening van de akte aan haar is geschied, die rechtshandeling eigener beweging erkennen door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in het aandeelhoudersregister. De vennootschap doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshandeling betrokken partijen met het

9 verzoek alsnog een afschrift of uittreksel als bedoeld in lid 3 van dit artikel aan haar over te leggen. Na ontvangst daarvan plaatst de vennootschap ten bewijze van erkenning een aantekening op het stuk op de wijze als in lid 3 van dit artikel voor de erkenning wordt voorgeschreven; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld. Blokkeringsregeling. Artikel Iedere overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna in dit artikel ook genoemd het bevoegde orgaan. 2. De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief aan het bestuur onder opgave van het aantal te vervreemden aandelen en de naam van degene(n) aan wie de verzoeker de aandelen wenst over te dragen. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen zes weken na ontvangst van het verzoek. 3. Binnen één week na de in lid 2 genoemde vergadering moet het bestuur de beslissing schriftelijk aan de verzoeker mededelen, bij gebreke waarvan de goedkeuring wordt geacht te zijn verleend. 4. Als het bevoegde orgaan de goedkeuring weigert, moet zij een of meer gegadigden aanwijzen die bereid en in staat is/zijn alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen. Blijft deze aanwijzing achterwege of wordt bij de mededeling van de beslissing aan de verzoeker geen opgave van een of meer gegadigden als bedoeld gedaan, dan wordt de verzochte goedkeuring geacht te zijn verleend. 5. Tenzij uit het bepaalde in artikel 9 leden 2 en 3 anders voortvloeit, kan ook de vennootschap op grond van het bepaalde in het vorige lid als gegadigde worden aangewezen. 6. Wordt de verzochte goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn verleend, dan kan de overdracht waarop het verzoek betrekking had slechts plaatsvinden binnen drie maanden nadien. 7. Als bij weigering door het bevoegde orgaan van de verzochte goedkeuring tijdig een of meer gegadigden werden aangewezen en opgegeven overeenkomstig het bepaalde in lid 4, treden de verzoeker enerzijds en de gegadigde(n) met wie de verzoeker in onderhandeling wil treden anderzijds in overleg over de voor de aandelen te betalen prijs. Als dit overleg niet binnen een maand na de ontvangst door de verzoeker van de opgave van de aangewezen gegadigde(n) heeft geleid tot volledige overeenstemming met betrekking tot alle aandelen, zal de prijs voor al die aandelen worden vastgesteld door drie deskundigen van

10 wie ten minste één moet zijn een bevoegd accountant in de zin van artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, behoudens benoeming van een of meer deskundigen door de partijen in onderling overleg. 8. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap. De personen die deel uitmaken van de organen van de vennootschap verschaffen aan hen alle door hen gewenste inlichtingen en verlenen aan hen alle door hen gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling. De deskundigen brengen rapport uit aan het bestuur, dat binnen een week na ontvangst daarvan de vastgestelde prijs bij aangetekende brief meedeelt aan de verzoeker, aan alle gegadigden en alle (overige) aandeelhouders. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen of daarmee samenhangende kosten, zoals onder meer het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van de vennootschap, tenzij de verzoeker na de prijsvaststelling gebruik maakt van zijn in lid 10 te melden bevoegdheid, in welk geval die kosten te zijnen laste zijn. 9. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na de verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling het recht te verklaren, dat hij zich terugtrekt als gegadigde of minder aandelen wenst te verkrijgen dan waarvoor hij aanvankelijk gegadigde was. De verklaring vindt plaats bij aangetekende brief aan het bestuur. Maken een of meer gegadigden van deze bevoegdheid gebruik, dan wordt de verzochte goedkeuring alsnog geacht te zijn verleend, tenzij de overige gegadigden binnen één week na het verstrijken van de in de eerste zin bedoelde termijn zich bereid verklaren alle (resterende) aandelen te kopen. 10. De verzoeker heeft te allen tijde, echter uiterlijk tot een maand nadat hem definitief is meegedeeld tegen welke prijs hij de aandelen kan overdragen, het recht zich terug te trekken. Terugtrekking vindt plaats bij aangetekende brief aan het bestuur. Het bestuur doet van ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan de gegadigden en alle (overige) aandeelhouders. 11. Nadat de in het vorige lid genoemde termijn is verstreken moeten de aandelen binnen één maand daarna worden geleverd tegen gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs, tenzij voor wat de betaling betreft, partijen hierover anders zijn overeengekomen. 12. Ingeval: a. een aandeelhouder overlijdt; b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of surséance

11 van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest; c. de gemeenschap, waarin een aandeelhouder is gehuwd of geregistreerd en welke zijn aandelen omvat, wordt ontbonden en de aandelen niet binnen vierentwintig maanden daarna aan de oorspronkelijke aandeelhouder zijn toebedeeld en geleverd; d. van toedeling bij verdeling van enige andere gemeenschap welke de aandelen omvat aan een ander dan degeen te wiens name de aandelen geheel of gedeeltelijk waren gesteld; e. het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van de gemeenschap, waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en welke zijn aandelen omvat, op grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de aandeelhouder; f. een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van een juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan, alsmede in geval van ontbinding van een rechtspersoon, een vennootschap onder firma, een commanditaire of enigerlei andere vennootschap die rechthebbende is op een of meer aandelen; g. door uitgifte, overdracht of andere overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op aandelen de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van een aandeelhouderrechtspersoon door één of meer anderen wordt verkregen in de zin van het S.E.R. besluit fusiegedragsregels 2000 (ongeacht of die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn); h. overdracht van aandelen wordt gevorderd op grond van het bepaalde in artikel 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek, moeten de betrokken aandelen onbezwaard en vrij van alle lasten en beperkingen aan de overige aandeelhouders worden aangeboden en overgedragen. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande evenwel, dat de aanbieder nimmer bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien zich het geval voordoet bedoeld in het vorige lid, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald te vervreemden, indien hij bij de aanbieding meedeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden. 13. Blijft degeen, die verplicht is zijn aandelen aan te bieden, ondanks sommatie door de vennootschap, nalatig in de nakoming van enige verplichting in dit artikel omschreven, de verplichting tot levering daaronder begrepen, dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd die verplichting(en) namens de betrokkene na te komen.

12 Vanaf het tijdstip waarop en zolang als een aandeelhouder nalatig is, kan hij het hem toekomende aan de betrokken aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen, terwijl het hem toekomende aan die aandelen verbonden recht op dividend is opgeschort; maakt de vennootschap gebruik van de haar verleende machtiging, dan kan de aandeelhouder zijn bedoelde rechten wederom uitoefenen. 14. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten strekkende tot het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijkgesteld. 15. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel vindt geen toepassing, indien alle overige aandeelhouders schriftelijk hebben verklaard met een bepaalde overgang of voorgenomen overdracht van aandelen in te stemmen, voor wat betreft overdracht, mits deze plaatsvindt binnen drie maanden nadat daartoe toestemming werd verleend. 16. Alle in dit artikel gemelde kennisgevingen kunnen behalve bij aangetekende brief ook geschieden bij deurwaardersexploit of tegen ontvangstbewijs. 17. De voorgaande leden van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdracht en overgang van aandelen, uitgezonderd: a. bij overdracht of overgang van één of meer aandelen aan de vennootschap; b. de overdracht aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder krachtens de wet verplicht is; c. bij overdracht van één of meer aandelen ten titel van beheer aan de stichting, als bedoeld in artikel 5a lid 1. Bestuur. Artikel De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit een of meer natuurlijke personen. 2. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. Indien er meer dan een directeur is, kan de raad van commissarissen een van de directeuren tot voorzitter van de directie benoemen. Indien er een voorzitter van de directie is, zit deze de vergaderingen van de directie voor. 3. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. In het beleid komen ten minste de in artikelen 2:383c tot en met e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen. De bezoldiging van bestuurders wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in de vorige zin, vastgesteld door de raad van commissarissen.

13 De raad van commissarissen legt ten aanzien van regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen een voorstel ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan één of meer commissarissen een bezoldiging toekennen. De raad van commissarissen kan hiertoe een voorstel doen. Kosten worden aan hun vergoed. 4. De directeuren en de commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster, krachtens welk rooster iedere commissaris zitting heeft voor de tijd van ten hoogste vier jaren. Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Bij het benoemen van een of meer directeuren zal de directie aan de raad van commissarissen verzoeken om binnen zestig dagen een bindende voordracht op te maken, zodanig dat voor elke benoeming een keuze kan worden gedaan uit tenminste twee personen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Deze voordracht wordt in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen, dan wel wordt in de vergadering meegedeeld dat een voordracht niet of niet tijdig is opgemaakt. Is een bindende voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders vrij in haar benoeming. 5. Directeuren en commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen. Directeuren kunnen voorts te allen tijde onder opgaaf van redenen worden geschorst door de raad van commissarissen. Ter zake van schorsing of ontslag van directeuren en commissarissen besluit de algemene vergadering van aandeelhouders. 6. Indien, ingeval van schorsing van een directeur of commissaris, de vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

14 De geschorste directeur of commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en kan zich in die vergadering door een raadsman doen bijstaan. Artikel De directie vertegenwoordigt de vennootschap. 2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur. Ingeval evenwel een directeur een (in)direct persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is iedere commissaris bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De algemene vergadering van aandeelhouders is echter steeds bevoegd in geval van tegenstrijdig belang een persoon aan te wijzen die de vennootschap vertegenwoordigt. 3. Indien er meer dan één directeur is kunnen de directeuren hun werkzaamheden in onderling overleg verdelen. Indien de directeuren geen overeenstemming kunnen bereiken met betrekking tot de verdeling van hun werkzaamheden, kan de raad van commissarissen de werkzaamheden verdelen. De directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Ingeval de stemmen staken is het voorstel verworpen, tenzij er tenminste twee directeuren in functie zijn en een van hen tot voorzitter van de directie is benoemd; alsdan heeft de voorzitter van de directie een beslissende stem. 4. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle directeuren, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een directievergadering te vormen tenzij een directeur zich daartegen verzet. De door de voorzitter van de directie, of indien de directie geen voorzitter heeft aangewezen, de door een directeur gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten. 5. Besluiten van de directie kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijke - waaronder begrepen ieder elektronisch bericht en telefaxbericht, alsmede via ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht - worden genomen, mits alle leden van de directie in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet. 6. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overige directeuren, of is de enig overgebleven directeur, tijdelijk met het gehele bestuur belast.

15 Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren is een door de raad van commissarissen al dan niet uit zijn midden daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het gehele bestuur belast. 7. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders op een besluit als in dit lid bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. 8. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor bestuursbesluiten strekkende tot het verrichten van alle rechtshandelingen, waarvan de waarde of het belang een zodanig bedrag te boven gaat als de raad van commissarissen zal hebben bepaald en aan de directie zal hebben medegedeeld of waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden; splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. Indien bij de vennootschap geen commissarissen in functie zijn, wordt voor raad van commissarissen in dit lid gelezen algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van de directie aan zijn goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de raad van commissarissen

16 wordt onverwijld aan de directie medegedeeld. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. De raad van commissarissen kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat de directie zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen inzake de algemene lijnen van het te voeren financiële-, sociale-, economische- en personeelsbeleid. 9. Tot het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de directie bevoegd zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. 10. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in haar kapitaal of jegens een deelgenoot in een gemeenschap van goederen als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Het vorenstaande is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. Raad van commissarissen. Artikel De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang der vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en voorts aan iedere commissaris alle inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap die deze mocht verlangen. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap; iedere commissaris heeft te allen tijde toegang tot alle bij de vennootschap in gebruik zijnde ruimten en terreinen. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico s en het beheers- en controlesystemen van de vennootschap.

17 3. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen. 4. De raad van commissarissen benoemt een van zijn leden tot voorzitter. 5. Iedere commissaris alsmede de directie is bevoegd een vergadering van de raad van commissarissen bijeen te roepen. Een commissaris kan zich in de vergadering van commissarissen bij schriftelijke volmacht door een ander lid van de raad doen vertegenwoordigen. 6. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Ingeval de stemmen staken is het voorstel verworpen. Behoudens het in lid 8 bepaalde kan de raad van commissarissen alleen besluiten nemen als de meerderheid van de leden aanwezig is. 7. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle commissarissen, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de raad van commissarissen te vormen tenzij een commissaris zich daartegen verzet. De door de voorzitter van de raad van commissarissen, of indien de raad van commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen, de door een commissaris gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten. 8. De raad van commissarissen kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt, alle commissarissen hun stem hebben uitgebracht en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien meer dan de helft van het aantal commissarissen zich voor het voorstel heeft verklaard. 9. Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en verplichtingen door deze statuten aan de raad van commissarissen en zijn voorzitter toegekend en opgelegd. De algemene vergadering van aandeelhouders. Artikel De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd, dan wel in Amsterdam, Rotterdam, s-gravenhage, de gemeente Haarlemmermeer (Schiphol) of Utrecht. 2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Binnen drie maanden nadat het voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het

18 kapitaal, wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen. 3. De directie en de raad van commissarissen zijn gelijkelijk bevoegd een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. De directie en de raad van commissarissen zijn verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen indien een of meer houders van aandelen, die gezamenlijk tenminste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen hebben verzocht. Indien in dit geval noch de directie noch de raad van commissarissen zodanige maatregelen hebben getroffen, dat de algemene vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen een of meer houders van aandelen die gezamenlijk tenminste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen door de president van de rechtbank worden gemachtigd tot het met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde - bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders. Voor de toepassing van het bepaalde in de twee vorige zinnen van dit lid worden met houders van aandelen gelijkgesteld de certificaathouders als bedoeld in artikel 5 lid Onverminderd het in het vorige lid bepaalde geschiedt de oproeping door de directie of de raad van commissarissen door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en van de certificaathouders als bedoeld in artikel 5 lid 12, zoals deze adressen zijn vermeld in het register van aandeelhouders, te verzenden op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien een aandeelhouder hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste éénhonderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit lid worden certificaathouders gelijkgesteld met aandeelhouders.

19 5. Indien het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle overigen die ingevolge de wet of deze statuten ter vergadering moeten worden opgeroepen, kunnen, mits met algemene stemmen, door de algemene vergadering van aandeelhouders rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde gestelde onderwerpen, ook al werd gehandeld in strijd met door de wet of deze statuten gegeven voorschriften inzake de oproeping van de algemene vergadering. Wordt de vergadering gehouden in een andere dan de voorgeschreven plaats, dan kunnen door de algemene vergadering geldige besluiten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Artikel Iedere aandeelhouder die bevoegd is de aan het aandeel verbonden rechten uit te oefenen als bedoeld in artikel 11 lid 2, laatste zin, alsmede iedere certificaathouder als bedoeld in artikel 5 lid 12 is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij één schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. 2. Voor zover uit de wet of de statuten niet anders voortvloeit, is iedere aandeelhouder bevoegd het stemrecht uit te oefenen. 3. De in de leden 1 en 2 vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. 4. De in de leden 1 en 2 vermelde bevoegdheden kunnen in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde worden uitgeoefend. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. 5. Voorts hebben tot de algemene vergadering toegang directeuren en commissarissen en zij voor wie dit recht van toegang voortvloeit uit de wet of het elders in deze statuten bepaalde, alsmede diegenen, die daartoe door de raad van commissarissen zijn uitgenodigd. Directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. Voorzitterschap en Notulen. Artikel De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of bij diens afwezigheid door de daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris. Is geen der commissarissen aanwezig dan wordt de vergadering geleid door de daartoe door de directie aan te wijzen directeur. Is tevens geen der directeuren aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

20 2. Het ter algemene vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het evengemelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. De directie van de vennootschap houdt van de genomen besluiten aantekening middels het houden van notulen van vergaderingen van aandeelhouders. 3. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden notulen gehouden door een daartoe door de voorzitter aan te wijzen persoon - als hoedanig hij ook zichzelf kan aanwijzen -, welke notulen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering door de algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering worden ondertekend. Tot het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal is bevoegd iedere directeur, iedere commissaris alsmede een of meer houders van aandelen, die gezamenlijk tenminste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. De kosten van een notarieel proces-verbaal komen voor rekening van de vennootschap. Voor de toepassing van het bepaalde in de tweede zin van dit lid worden met houders van aandelen gelijkgesteld de certificaathouders als bedoeld in artikel 5 lid 12. De notulen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders, aan wie desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze notulen tegen ten hoogste de kostprijs wordt verstrekt. Besluitvorming. Artikel Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Behoort een aandeel tot een ontbonden wettelijke gemeenschap van goederen als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, dan komt het stemrecht toe aan de aandeelhouder die vermeld staat in het register van aandeelhouders als bedoeld in artikel Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen vaststelt en geen der ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.

21 3. Voorzover in deze statuten of in de wet geen andere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Indien in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en dit gedeelte ter vergadering niet vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. 4. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming. 5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. 6. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht. Besluitvorming buiten vergadering. Artikel Tenzij er certificaathouders zijn als bedoeld in artikel 5 lid 12, kunnen ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten genomen worden. Zodanige besluiten buiten vergadering kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen kunnen alleen schriftelijk - waaronder begrepen ieder elektronisch bericht en telefaxbericht, alsmede via ieder ander gangbaar

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4.

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4. 20150280 1 Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Retail XI Bewaar B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden sedert de

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017

Huidige statuten Voorgestelde wijzigingen Toelichting versie 4 januari 2017 EL.HL / 1014552 16.0617 / NOT2016-0557 Concept van 4 januari 2017 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te

Nadere informatie

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V.

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ]

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ] 272987/RB/MR Versie datum 13-06-2017 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Doorlopende tekst statuten SynVest RealEstate Fund N.V.

Doorlopende tekst statuten SynVest RealEstate Fund N.V. Dossiernummer: 10527/DL/en Doorlopende tekst statuten SynVest RealEstate Fund N.V. Statuten. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: - Aandelen: zowel de gewone aandelen als

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Statuten Fastned B.V.

Statuten Fastned B.V. Statuten Fastned B.V. Doorlopende tekst van de statuten van Fastned B.V. zoalsdeze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris Nick van Buitenen. NAAM EN ZETEL 1.1. De vennootschap

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. - 1 - STATUTEN VAN AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. ED/6001613/269943.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere.

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. RJJL\USG People stw aanpassing wet Voorstel 3-kolom MO/49162-373 Concept d.d. 5 november 2010 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING van USG People N.V. gevestigd te Almere. Voorstel tot het wijzigen van de statuten

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE HAVENBEDRIJF DEN HELDER N.V. CONCEPT 20 JUNI 2012

OPRICHTINGSAKTE HAVENBEDRIJF DEN HELDER N.V. CONCEPT 20 JUNI 2012 OPRICHTINGSAKTE HAVENBEDRIJF DEN HELDER N.V. CONCEPT 20 JUNI 2012 Vandaag,, verscheen voor mij, mr, notaris met de plaats van vestiging de gemeente :, zich legitimerende met, ten deze handelend als vertegenwoordiger

Nadere informatie

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V.

DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Bijlage III Drieluik met voorgestelde statutenwijziging DRIELUIK STATUTENWIJZIGING UNIT4 N.V. Toelichting op het drieluik: De governance structuur van UNIT4 N.V. (de "Vennootschap") als opgenomen in haar

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP. - 1 - OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Op dertig maart tweeduizend zes, verschijnt voor mij, mr. Anne-Mijke Dorothée Wesseling, hierna te noemen: notaris, als waarnemer voor mr. Martine Bijkerk, notaris

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1.

STATUTENWIJZIGING DPA GROUP N.V. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting. Artikel 1. Huidige statuten Voorstel statutenwijziging Toelichting BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben,

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN: RBS Holdings N.V.

STATUTEN: RBS Holdings N.V. 1 BJK/RL/L-179775 STATUTEN: Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap draagt de naam: RBS Holdings N.V. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen

Nadere informatie

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter DATUM [ ] Voorafgaand aan het passeren van deze akte zal de layout worden gewijzigd in een notariële opmaak, door (i) dit voorblad te

Nadere informatie

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes

ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes CURRENT ARTICLES OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION INCLUDING PROPOSED AMENDMENTS underscored text indicates proposed changes EXPLANATION Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Fugro

Nadere informatie

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4.

Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. Vermogen Artikel 4. -1- BV/20140741 Statuten Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. Artikel 1. Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Leiden en omgeving. 2. De stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING

Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. HUIDIGE STATUTEN VOORGESTELDE STATUTEN TOELICHTING 1 Drieluik statutenwijziging AerCap Holdings N.V. NAAM EN ZETEL Artikel 1 1.1 De vennootschap is genaamd: AerCap Holdings N.V. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. DOEL Artikel 2 Het doel van de vennootschap

Nadere informatie

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V.

CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. CONCEPT NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. DATUM 29 oktober 2013 (1) VOORGESTELDE NIEUWE STATUTEN D.E MASTER BLENDERS 1753 N.V. Nog niet van kracht 1. NAAM EN ZETEL 1.1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal

STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal STATUTEN stichting ouderraad OBS Balans Veenendaal Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Ouderraad OBS Balans Veenendaal. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Veenendaal.

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Bijlage II. Statuten Credit Linked Beheer B.V.

Bijlage II. Statuten Credit Linked Beheer B.V. Bijlage II. Statuten Credit Linked Beheer B.V. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze statuten wordt verstaan onder: Aandelen: aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; Aandeelhouders: de houders van

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

akte van statutenwijziging ref: jvm/mdl/ STATUTEN

akte van statutenwijziging ref: jvm/mdl/ STATUTEN akte van statutenwijziging ref: jvm/mdl/2017.001585.01 STATUTEN begripsbepalingen 1. In de statuten van deze stichting wordt verstaan onder: - aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1.

BE Semiconductor Industries N.V. STATUTEN Begripsbepalingen Artikel 1. Doorlopende tekst van de statuten van BE Semiconductor Industries N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging, voor een waarnemer van mr. D.J. Smit, notaris

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING - 1-21355517/PM/AV STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, vijfentwintig maart tweeduizend dertien, verscheen voor mij, Mr Hendrikus Andreas Wilhelmina Megens, notaris gevestigd te Nijmegen: mevrouw Alice Verstappen,

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. 1 VOORBEELD STATUTEN BV OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. Heden, @@ tweeduizend en zestien, verschenen voor mij, XXXXXXXXX, notaris te XXXX: 1. XXXXXXXXX, wonende te XXXXXXXX, geboren te XXXXXXX,

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt

S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt S T A T U T E N van: Grontmij N.V. statutair gevestigd te De Bilt HOOFDSTUK I Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Commandiet B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. Het deelnemen in,

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V.

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. - 1 - STATUTEN VAN HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. GJ/MH/6006717/10003777.dlt met zetel te Eindhoven, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 2 december 2008 voor mr. G.H.H.J. Janssen

Nadere informatie

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK

VOORGESTELDE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN STICHTING AANDELEN TRIODOS BANK Concept 10 april 2017 1 NautaDutilh N.V. Drieluik wijziging Administratievoorwaarden Stichting Aandelen Triodos Bank ADMINISTRATIEVOORWAARDEN Inleidend artikel. 1. In deze administratievoorwaarden wordt

Nadere informatie

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015

S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 S T A T U T E N van: AMG Advanced Metallurgical Group N.V. statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 24 juni 2015 Naam. Zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap draagt de naam: AMG Advanced Metallurgical Group

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Schuring & Benschop Netwerk Notarissen Postbus 107 3240 AC Middelharnis T (0187) 47 61 11 F (0187) 48 63 76 E info@notarissengo.nl ONTWERP VERSIE 18-10-2013 Bezoek adressen: Raadhuisstraat 3-5 Middelharnis

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag)

AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) 1 AKTE VAN OPRICHTING (Stichting Duurzaamheidsfonds VvE s Den Haag) Op DATUM is voor mij, NAAM NOTARIS, notaris met plaats van vestiging PLAATS, verschenen: [ kandidaat-notaris/paralegal]., te dezen handelend

Nadere informatie

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr

Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Handelsregister Amsterdam, nr Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap ING Groep N.V., gevestigd te Amsterdam. Statuten per 8 oktober 2008 van de naamloze vennootschap blz. 1 Naam. Artikel 1. De naam van de vennootschap

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden.

tekst van de statuten zoals deze na de voorgestelde wijzigingen zullen luiden. AGENDAPUNT 11 DRIELUIK STATUTENWIJZIGING KONINKLIJKE VOPAK N.V. Toelichting op het drieluik In dit drieluik zijn de in agendapunt 11 van de agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van Koninklijke

Nadere informatie