VEB620 / VEB625 ebook

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEB620 / VEB625 ebook"

Transcriptie

1 VEB620 / VEB625 ebook - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guida dell utente - Guía del usuario - Gebruikshandleiding - Guia do usuário - Käyttöopas - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστών - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) - 使 用 手 冊 ( 簡 中 ) Model No.: VS13392 VS13394

2 Copyright-informatie Copyright Corporation, Alle rechten voorbehouden., het logo met de drie vogels, OnView, ViewMatch en ViewMeter zijn gedeponeerde handelsmerken van Corporation. Disclaimer: Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische of publicatiefouten of -weglatingen in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering van dit materiaal of uit de prestaties of het gebruik van dit product. Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt Corporation zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De informatie in dit document kan wijzigen zonder kennisgeving. Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden via enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Corporation. Voor uw dossier Productnaam Modelnummer: Documentnummer: Serienummer: Aankoopdatum: VEB620 / VEB625 ebook VS13392 / VS13394 _UG_DUT Rev. 1A Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur is bezorgd over het behoud van het milieu. Gooi dit product op de juiste manier weg aan het einde van zijn nuttige levensduur. U lokale afvalverwerkingsmaatschappij kan u de nodige informatie bieden over het correct verwijderen van het product.

3 Nalevingsinformatie Voor de V.S.A. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van de volgende maatregelen: Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. Waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren. Voor Canada Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/ EG. De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2002/96/EC (WEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur. De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur als ongesorteerd gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van de teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Als de batterijen, accumulatoren en de knoopcellen de inbegrepen met dit materiaal, chemisch symboolhg tonen, betekenen CD, of Pb, dan het dat de batterij een zwaar metaalinhoud van meer dan % Kwik of meer dan, 0.002% Cadmium, of meer dan 0.004% Lood heeft.

4 Verklaring van RoHS-naleving Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2002/95/EC van het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn) en wordt verondersteld te voldoen aan de maximale concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische aanpassingen (TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven: Bestanddeel Aanbevolen maximale concentratie Huidige concentratie Lood (Pb) 0.1% < 0.1% Kwik (Hg) 0.1% < 0.1% Cadmium (Cd) 0.01% < 0.01% Zeswaardig chroom (Cr 6+ ) 0.1% < 0.1% Polybroombifenylen (PBB) 0.1% < 0.1% Polybroomdifenylethers (PBDE) 0.1% < 0.1% Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de Annex van de RoHS-richtlijnen zoals hieronder omschreven: Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn: 1. Kwik in compacte TL-lampen in een hoeveelheid die niet meer dan 5 mg per lamp bedraagt en in andere lampen die niet specifiek in de Annex van de RoHS-richtlijn zijn vermeld. 2. Lood in het glas van kathodestraalbuizen, elektronische componenten, TL-lampen en elektronische keramische onderdelen (bijv. piëzo-elektronische apparaten). 3. Lood in soldeerapparaten met hoge temperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten). 4. Lood als een toegekend element in staal dat tot 0,35% van zijn gewicht lood bevat, aluminium tot 0,4% en koper tot 4%. 2

5 FCC de Verklaring van de Blootstelling van de Straling Dit materiaal zou moeten met minimumafstand 20cm tussen de radiator & uw lichaam worden geïnstalleerdj en worden in werking gesteld. FCCID: TX2-RTL8191SU Het Bericht van Canada van de industrie: Dit draadloze moduleapparaat voldoet aan Canadese rss-210.to verhindert radiointerferentie aan de vergunning gegeven dienst, is dit apparaat bedoeld om binnen en vanaf vensters worden in werking gesteld om maximumbeveiliging te verstrekken. Materiaal (of zijn overbrengende antenne) dat onderworpen zijn aan verlenen van vergunningen in openlucht geïnstalleerd zijn. De installateur van dit radiomateriaal moet ervoor zorgen dat de antenne wordt gevestigd of gericht dusdanig dat het rf geen- gebied meer dan de grenzen van Canada van de Gezondheid voor de algemene bevolking uitzendt; raadpleeg Code 6 van de Veiligheid, verkrijgbaar van de website van Canada van de Gezondheid. R&TTE de Verklaring van de naleving Dit draadloze moduleapparaat voldoet aan de Essentiële Vereisten van de R&tte- Richtlijn van de Europese Unie (1999/5/EC). Dit materiaal voldoet aan de volgende conformiteitsnormen: EN V1.7.1 EN V1.6.1 EN V1.2.1

6 Inhoudsopgave Kennismaken met de ebook-modellen... 5 VEB VEB Hoofdstuk 1 Aan de slag met uw ebook... 8 Het apparaat opladen... 8 Bestanden overdragen Het apparaat inschakelen Hoofdstuk 2 Kennismaken met het apparaat Eigenschappen en functies Bovenaanzicht Onderaanzicht Achteraanzicht Reset De knoppen gebruiken Het aanraakscherm gebruiken Hoofdstuk 3 Kennismaken met de hoofdfuncties Startscherm Bibliotheek Een boek verwijderen Lezen op ebook Het optiemenu gebruiken Het menu Opties Ga naar pagina gebruiken Naar een pagina springen De inhoudsopgave weergeven Bladwijzers toevoegen Mijn bladwijzers weergeven Zoeken gebruiken De tekengrootte aanpassen Bladwijzers en notities weergeven Notities toevoegen Notities verwijderen Muziek afspelen Netwerkservice WiFi-instelling Verbinden met beschikbare netwerken Een aangrenzend netwerk gebruiken Instelling Firmware-upgrade Veiligheid en hardware... 44

7 Kennismaken met de ebook-modellen Er zijn drie modellen ebook-apparaten die afhankelijk zijn van het door u aangeschafte type. De volgende tabel toont een overzicht van alle modellen. Model Beschrijving Druk op Netwerk VEB620 VEB625 Algemene versie Geen aanraak- en netwerkconnectiviteit WiFi / Touch Met aanraakscherm en WiFiconnectiviteit

8 VEB620 Algemene versie Geen aanraak- en netwerkconnectiviteit 6

9 VEB625 WiFi met aanraakbesturing Met aanraakscherm en WiFi-connectiviteit

10 Hoofdstuk 1 Aan de slag met uw ebook Het apparaat opladen Gebruik de voedingsadapter om uw ebook-apparaat volledig op te laden terwijl u dat voor de eerste keer gebruikt. De batterij is ingebouwd en kan niet worden verwijderd. Uw ebook-apparaat opladen via de voedingsadapter: 1. Neem de voedingsadapter die bij uw apparaat is geleverd. 2. Zoek de USB-poort op de onderkant van uw apparaat. 3. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op de adapterpoort op de bovenkant van uw apparaat. 4. Controleer of het lampje van de voedingsindicator is ingeschakeld om aan te geven dat het opladen bezig is.

11 Het apparaat opladen (vervolg) Houd uw apparaat aangesloten op de voedingsadapter gedurende maximaal twee uren om de batterij de eerste keer volledig op te laden. Wanneer het uploaden is voltooid, koppelt u de voedingsadapter los. U kunt uw ebook-apparaat nu overal gebruiken. Als het laadindicatorlampje niet oplicht, moet u controleren of het uiteinde van de voedingsadapter volledig in de aansluiting zit. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, moet u een ander stopcontact proberen. Het laadstatuslampje wordt rood, waarmee wordt aangegeven dat de batterij oplaad. Een groen licht geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen.

12 Bestanden overdragen Om inhoud over te dragen tussen uw computer en uw apparaat, sluit u de bijgeleverde USB-kabel aan op het apparaat en op de USBpoort van de computer. Als de USB-poort van uw computer of de USB-hub op stroom voeding levert, zal uw apparaat opladen via USB. 10

13 Het apparaat inschakelen Verschuif de voedingsschakelaar om het apparaat in te schakelen Verschuif de schakelaar om het apparaat in te schakelen. Terwijl het apparaat wordt ingeschakeld. Schuif de schakelaar naar de slaapstand of verschuif de schakelaar en houd deze 4 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Uw ebook zal ook automatisch naar de slaapstand gaan wanneer u het apparaat niet gebruikt. 11

14 Hoofdstuk 2 Kennismaken met het apparaat Eigenschappen en functies De bedieningselementen zoeken U kunt door uw ebook navigeren met de 5-wegcontroller, de knoppen Startscherm, Menu, Vorige en Volgende / Vorige pagina en bediening via het aanraakscherm: Pen Knop Vorige pagina Knop Vorige Knop Menu Knop Startscherm Knop Volgende pagina 5-wegcontroller Vol. hoger / lager Knop Knop Tekstgrootte Bladwijzer * Pen alleen voor VEB625-model * Aanraakscherm alleen voor VEB625-model 12

15 Eigenschappen en functies (vervolg) Bovenaanzicht De bovenkant van uw ebook bevat het voedingsindicatorlampje en een voedingsschakelaar. Haakje leren hoes Indicatorlampje lading Voedingsschakelaar Pen * Pen alleen voor VEB625-model 13

16 Eigenschappen en functies (vervolg) Onderaanzicht De poorten voor de SD-kaart bevinden zich op de onderkant van uw ebook-apparaat. Open het afdeklipje en vouw het naar achter om deze sleuven te gebruiken. WiFi (voor VEB625) Aansluiting hoofdtelefoon Haakje leren hoes Netwerkswitch (WiFi) (for VEB625) USB/voedingspoort Sluit hier uw USB-kabel aan SD-kaartsleuf Reset-knop inbegrepen * Netwerkswitch (WiFi) alleen voor model VEB625 14

17 Eigenschappen en functies (vervolg) Achteraanzicht De achterkant van uw ebook bevat een luidspreker voor audioinhoud. 15

18 Eigenschappen en functies (vervolg) Reset Als uw ebook niet inschakelt of niet reageert tijdens het gebruik, kunt u proberen een reset van het apparaat uit te voeren door uw ebook los te koppelen van de voedingsbron. Verschuif en houd vervolgens de voedingsschakelaar gedurende 4 seconden vast voordat u deze loslaat of voer een reset van het systeem uit via de resetknop. Stok 16

19 De knoppen gebruiken De hardwareknoppen bieden basisfuncties waardoor de gebruiker het apparaat gemakkelijk kan begrijpen en bedienen. N aam Functie Voedingsschakelaar Schakel het systeem in en uit Knop Startscherm Terug naar startscherm Knop Vorige Keert terug op uw stappen op de ebook Knop Pagina omhoog Brengt u naar de vorige pagina in uw leesmateriaal. Knop Pagina omlaag Brengt u naar de volgende pagina in uw leesmateriaal. Zoomknop Wijzigt de grootte van de tekst terwijl u leest Knop Bladwijzer Snel een bladwijzer toevoegen Knop Menu Toont toepassings- en navigatie-opties die verwant zijn met het scherm dat u bekijkt. 5-richtingsknop Wanneer u deze knop indrukt, selecteert u een item of actie. Verplaatst de markering of cursor op het scherm omhoog en omlaag wanneer u op deze knop op omhoog of omlaag drukt. Verplaatst de markering of cursor op het scherm wanneer u naar links of rechts drukt op deze knop. Volumeregeling Verplaats de 5-wegcontroller voor het regelen van het volume van de hoofdtelefoon of luidspreker voor audioboeken, muziek. 17

20 Het aanraakscherm gebruiken a. Om naar de volgende pagina te gaan, schuift u uw vinger over het scherm van links naar rechts. b. Om naar de volgende pagina te gaan, schuift u uw vinger over het scherm van rechts naar links. Only for this model 18

21 Hoofdstuk 3 Kennismaken met de hoofdfuncties Startscherm Het onderstaande scherm toont het Home Screen (Startscherm) en de toepassingen. Het Home Screen (Startscherm) wordt weergegeven met verschillende opties waarin de gebruiker de gewenste instellingen kan kiezen onder Book Library (Bibliotheek), Bookmarks & Notes (Bladwijzers & notities), Network Service (Netwerkservice), Settings (Instellingen) en meer. 19

22 Startscherm (vervolg) De volgende tabel toont een overzicht van alle functies PICTOGRAM Beschrijving Book Library (Bibliotheek) hiermee kan de gebruiker verschillende types ebookinhoud openen, inclusief epub, PDF, RTF en TXT. Bookmark & Notes (Bladwijzer & notities) De gebruiker kan bladwijzers toevoegen of notities op het apparaat maken en deze beheren en weergeven in een lijst met pagina's. Music Library (Muziekbibliotheek) Hiermee kan de gebruiker audiobestanden afspelen die op het apparaat zijn afgespeeld. Network Service (Netwerkservice) (for VEB625) U kunt een draadloze of 3G-functie gebruiken om inhoud te downloaden en gegevens te delen met uw vrienden. Setting (Instelling) Hiermee gaat u naar het scherm Settings (Instellingen). User Manual (Handleiding) Handleiding op het scherm 20

23 Bibliotheek Tik op [Book Library (Bibliotheek)] op het Home Screen (Startscherm) om een boek te zoeken en te openen. Zodra u in de Book Library (Bibliotheek) komt, kunt u uw 5 laatst gelezen boeken zien op de eerste pagina. Druk op het menu Total (Totaal) om alle andere boeken in de bibliotheek te zien. Titelnaam Totaal aantal boeken Geeft een ander type formaat aan Naam boek Percentages van uw leesactiviteiten Naam auteur De voortgang van het lezen weergeven 21

24 Bibliotheek (vervolg) Schermfuncties Titelnaam Titel Auteur of datum Sorteerindicator Selectie-indicator Formaatindicator Voortgangsindicator Boeknummer De naam van uw plaats De naam van het boek Voor boeken wordt de auteur van het item weergegeven. Voor tijdschriften en ander materiaal wordt de datum weergegeven. Hier wordt de sorteermodus aangegeven. Geeft het item aan dat u hebt geselecteerd Het label geeft het boekformaat aan De lengte van de balk geeft aan hoe ver u hebt gelezen in een specifiek item. Geef het aantal boeken in dit apparaat aan 22

25 Een boek verwijderen Geavanceerde functies Het onderstaande schermvoorbeeld legt de submenufuncties uit die u mogelijk in uw bibliotheek kunt vinden en waarmee u uw boekenplank kunt beheren. U kunt ook het labelbeheer via het submenu uitvoeren 23

26 Lezen op ebook Hieronder ziet u een voorbeeldscherm dat wordt weergegeven onder de boekinhoud. Naam boek Bladwijzer Netwerkstatus (for VEB625) Pagina-informatie Batterijstatus 24

27 Het optiemenu gebruiken Wanneer u een boek leest, kunt u op de knop Menu drukken om het Options Menu (Menu Opties) te openen. Hier vindt u extra functies waarmee u verdere bewerkingen kunt uitvoeren. 25

28 Het menu Opties Druk op om de opties te openen voor het optimaliseren van uw leeservaring: To the first page (Naar eerste pagina) Naar de eerste pagina van het huidige boek gaan. Jump to a selected page (Naar pagina springen) Hiermee kunt u naar alle pagina's van het huidige boek springen. Table of contents (Inhoudsopgave) Brengt u naar de inhoudsopgave voor het item dat u leest. Bookmark (Bladwijzer) Hiermee plaatst u een bladwijzer op de huidige pagina My Bookmarks (Mijn bladwijzers) Toont bladwijzer voor het boek. Search (Zoeken) Toont de lijn Search (Zoeken) onderaan op het scherm, zoekt en toont een trefwoord binnen het boek. Font Size (Tekengrootte) Hiermee wordt de tekengrootte waarin de inhoud wordt weergegeven, gewijzigd. 26

29 Ga naar pagina gebruiken Wanneer u een boek leest, drukt u op het Options Menu (Menu Opties) en tikt u op To first page (Naar eerste pagina) om naar de eerste pagina in dit boek te gaan. 27

30 Naar een pagina springen Wanneer u Jump to page (Naar pagina springen) kiest, toont het systeem softwarecijfertoetsen. Hiermee kunt u het paginanummer invoeren om naar een specifieke pagina die u wilt lezen te springen. 28

31 De inhoudsopgave weergeven De Table of contents (INHOUDSOPGAVE) voor het ebook-apparaat toont u alle onderwerpen die in dit boek worden besproken. U kunt naar de inhoudspagina gaan door Table of Contents (Inhoudsopgave) te selecteren in het Options Menu (Menu Opties) wanneer u een boek leest. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het boek een INHOUDSOPGAVE bevat die met hyperlinks is gemaakt. 29

32 Bladwijzers toevoegen U kunt een bladwijzer toevoegen op de huidige pagina van het boek. De linkerbovenhoek van de pagina zal worden gemarkeerd met het pictogram dat aangeeft dat deze pagina een bladwijzer heeft Druk op de knop of selecteer Bookmark (Bladwijzer) in het Options Menu (Menu Opties) wanneer u een boek leest, om een bladwijzer toe te voegen aan de huidige pagina. Uw bladwijzers worden opgeslagen in My Bookmarks (Mijn bladwijzers) voor verdere referentie. Indicator bladwijzer * U kunt in totaal 8 bladwijzers toevoegen in een boek. De nieuwe zal de oude vervangen 30

33 Mijn bladwijzers weergeven U kunt de bladwijzers voor het boek opzoeken door My Bookmarks (Mijn bladwijzers) te selecteren in het Options Menu (Menu Opties). Er wordt een lijst van pagina's met bladwijzers weergegeven op het scherm. Tik op een bladwijzer die u wilt lezen om de pagina opnieuw weer te geven. U kunt de bladwijzers ook verwijderen zoals in het onderstaande voorbeeld. Naam boek 31

34 Zoeken gebruiken Om te zoeken in de boekinhoud, kunt u het menu Search (Zoeken) gebruiken en uw zoekterm ingeven om de pagina's met zoekresultaten weer te geven, zoals in het onderstaande voorbeeld. U kunt bladeren door de resultaten, zoals u dat zou doen bij het aflezen van een bibliotheek Stap 1 Zoekresultaat 15 records Stap 2 * Alleen voor het zoeken van Engelse tekst. 32

35 De tekengrootte aanpassen Om de tekengrootte te kiezen die u wilt gebruiken tijdens het lezen. U hebt de keuze tussen vijf formaten voor het lezen van inhoud op het apparaat. Tik op of verplaats de 5-way (5-wegschakelaar) om de tekengrootte voor de weergave aan te passen. Stap 2 Stap 1 33

36 Bladwijzers en notities weergeven Om alle bladwijzers of notities weer te geven, selecteert u Bookmarks and Notes (Bladwijzers en notities) op het Home Screen (Startscherm). Alle bladwijzers en notities worden weergegeven als een lijst van pagina's, zoals op het volgende voorbeeldscherm. Selecteer alle weergegeven items voor de detailpagina's. Bladwijzer / info notities (for VEB625) (for VEB625) 34

37 Notities toevoegen U kunt een notitie toevoegen voor verdere referentie Druk op Menu om het Options Menu (Menu Opties) weer te geven voor de lijst met bladwijzers/notities. Selecteer [add New (Nieuw toevoegen)] voor een nieuwe notitie en voer vervolgens de woorden in door op de lettertoetsen op het schermtoetsenbord te drukken. Wanneer u klaar bent, tikt u op [Save (Opslaan)] om de invoer te bevestigen. * In deze modus kunt u maximaal 20 notities toevoegen. Only for this model 35

38 Notities verwijderen Terwijl u in de bladwijzer/notitiemodus bent, drukt u op Menu om het Options Menu (Menu Opties) weer te geven. Selecteer Delete (Verwijderen) om de records van de pagina te verwijderen. * Bladwijzers kunnen niet worden verwijderd. Only for this model 36

39 Muziek afspelen Om de muziekmodus te openen, selecteert u Music Library (Muziekbibliotheek) op het startscherm. Gebruik de 5 way (5-wegcontroller) om uw muziekbestanden af te spelen (MP3). Hiermee kunt u door de audiolijst bladeren met de toets up/ down (omhoog/omlaag), afspelen met de toets Enter en het volume regelen met de toetsen Left/Right (links/rechts). Druk opnieuw op Enter om het afspelen van het bestand te stoppen. Tijdens de modus Nu afspelen, kunt u nog steeds een boek lezen. Pictogram Nu bezig met afspelen Om muziekbestanden af te spelen op het apparaat, moet u de muziek naar uw apparaat downloaden. 37

40 Netwerkservice Selecteer Network Service (Netwerkservice) voor het configureren van een netwerkverbinding/ aangrenzend netwerk vanaf het Home Screen (Startscherm). De netwerkservice zoals WiFi is afhankelijk van het model dat u hebt aangeschaft. Only for this model 38

41 WiFi-instelling Om een internetverbinding te maken, moet u de netwerkinstellingen configureren. WiFischakelaar Schakelen om WiFi in/uit te schakelen. Het apparaat zal beschikbare draadloze netwerken zoeken. De naam van de opgespoorde netwerken (SSID) worden weergegeven als een lijst. Alleen voor dit model 39

42 Verbinden met beschikbare netwerken Selecteer een netwerknaam om een verbinding te maken. Als u een beveiligd netwerk selecteert, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Gebruik het schermtoetsenbord om het wachtwoord in te voeren om de verbinding tot stand te brengen. Alleen voor dit model 40

43 Een aangrenzend netwerk gebruiken Selecteer Network Neighbor (Aangrenzend netwerk) om een verbinding te maken met het netwerk en gedeelde bestanden op het netwerk te downloaden. 1. Selecteer één van de pc's die op de pagina zijn weergegeven voor toegang tot de gedeelde map. 2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. 3. Daarna kunt u de bestanden direct downloaden. Beschikbare pc-lijst USN & PSW Alleen voor dit model 41

44 IInstelling Language (Taal), Power Management (Energiebeheer), Gesture Setting (Bewegingsinstelling), Systeeminfo.(About (Info)) en Advanced Setting (Geavanceerde instelling) zijn categorieën van Setting (Instelling). De instellingen Touch Screen Calibration (Kalibratie aanraakscherm), G-Sensor Calibration (Kalibratie G-sensor), Firmware Upgrade (Firmwareupgrade) en Restore Defaults (Standaardwaarden) zijn categorieën in Advanced settings (Geavanceerde instellingen). 1. Selecteer Settings (Instellingen) vanaf het Home Screen (Startscherm). 2. Gebruik de 5-wegcontroller om te navigeren door de instellingen en ze te configureren. 3. Druk op de Back key (toets Vorige) om terug te keren naar het vorige venster. 42

45 Firmware-upgrade Door de update van de systeemfirmware te downloaden en te installeren, wordt uw ebook-firmware en -software naar de nieuwste versie bijgewerkt. Dit zal de operationele prestaties van uw ebook verbeteren, softwarebugs oplossen, softwarefouten repareren en meer functies en waarde aan uw ebook toevoegen. Raadpleeg regelmatig onze webpagina online (www.viewsonic. com) voor updates van de systeemfirmware: 43

46 Veiligheid en hardware Belangrijke veiligheidsinstructies Wanneer u uw VS ebook-apparaat gebruikt, moet u altijd de standaard veiligheidsinstructies volgen om het risico op brand, elektrische schok en lichamelijk letsel te verminderen: 1. Gebruik het ebook-apparaat niet in de buurt van water, zoals: In de buurt van een badkuip, wasbak, gootsteen of wasmachine, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad. 2. Vermijd het gebruik van het ebook-product tijdens een onweer. Er kan een klein risico bestaan op elektrische schok door bliksem. 3. Gebruik alleen de voedingsadapter die bij uw ebook-apparaat is geleverd. Gooi uw ebook-apparaat niet in het vuur. De interne oplaadbare batterij kan ontploffen. Controleer de lokale voorschriften voor mogelijke speciale richtlijnen met betrekking tot het weggooien. 4. LET OP: Om het risico op brand te verminderen, mag u alleen de bijgeleverde 5W- of USB-kabel gebruiken. 5. LET OP: Verwijder het deksel (of de achterplaat) niet. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparaties over aan bekwame vakmensen. 6. LET OP: Om een betrouwbare werking te garanderen en oververhitting te voorkomen, moet u voldoende ventilatie voorzien voor uw ebook-apparaat en het uit de buurt houden van warmtebronnen. Plaats het niet bij kachels of andere apparatuur die warmte produceert. Zorg voor een vrije luchtstroom rond het ebook-apparaat en zijn voeding. 44

47 Klantenondersteuning Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning of productservice. Opmerking: U zult het serienummer van het product nodig hebben. Land/Regio Website Telefoon Nederland support/call-desk/ viewsoniceurope.com 45

48 Beperkte Garantie VIEWSONIC ebook Wat deze garantie dekt: garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal, volgens eigen voorkeur, het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn. De geldigheidsduur van de garantie: De ebook wordt gedurende 1 jaar gegarandeerd tegen productiefouten vanaf de datum van eerste aankoop. Wie wordt beschermd door de garantie? deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument. Wat deze garantie niet dekt: 1. Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd. 2. Schade, slijtage of storingen die voortvloeien uit: a. Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd. b. Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door. c. Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen. d. Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van. e. Normale slijtage. f. Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect. 3. Elk product dat een situatie vertoont die doorgaans bekend is als een schaduwbeeld dat resulteert wanneer gedurende lange tijd een stilstaand beeld wordt weergegeven op het product. Service aanvragen: 1. Voor informatie over het ontvangen van reparaties onder garantie, dient u contact op te nemen met de klantenondersteuning van (raadpleeg onze pagina Klantenondersteuning).U zult het serienummer van uw product moeten opgeven. 2. Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product. 3. Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend -servicecentrum of zelf. 4. Voor extra informatie of voor de naam van een -servicecentrum in de buurt, moet u contact opnemen met. Beperking van impliciete garanties: Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Uitsluiting van schade: De aansprakelijkheid van is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van het product. zal niet aansprakelijk zijn voor: 1. Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product, schade veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke relaties of ander commercieel verlies, zelfs als op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. 2. Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere schade. 3. Elke aanspraak ten opzichte van de klant door een andere partij. 4.3: ebook Warranty ebook_lw01 Rev. 1A

49

TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding

TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding TD2335S LCD-Scherm Gebruikshandleiding Modelnummer: VS15707 Nalevingsinformatie OPMERKING: In dit hoofdstuk worden alle eisen voor verbindingen en verklaringen met betrekking tot reguleringen genoemd.

Nadere informatie

ViewSonic. ViewPad 7. Model No. : VS13761

ViewSonic. ViewPad 7. Model No. : VS13761 ViewSonic ViewPad 7 Model No. : VS13761 Nalevingsinformatie CE SAR-informatie DIT MOBIELE APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN. Uw mobiele apparaat bevat een radiozender

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL GEBRUIKERSHANDLEIDING FUEL KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT EEN UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en een

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0

GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING D2 USB 3.0 KLIK HIER OM DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document te openen voor de meest recente inhoud en functies zoals uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekmogelijkheden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding ICARUS 8 8"e-reader Gebruikershandleiding ICARUS 8 gebruikershandleiding Voorzorgsmaatregelen betreffende veiligheid Over de batterij Laad de batterij alleen in omgevingstemperaturen tussen 0 tot 35 graden

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN DESKTOP DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE UP-TO-DATE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere

Nadere informatie

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING

PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING PORSCHE DESIGN MOBILE DRIVE GEBRUIKERSHANDLEIDING KLIK HEIR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE ACTUELE ONLINE VERSIE van dit document voor de meest recente inhoud en functies zoals uitbreidbare illustraties,

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie

Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kennismaken met de Eee PC Over deze gebruiksaanwijzing... 1-2 Opmerkingen

Nadere informatie

Netwerkspeler Gebruikershandleiding 82 NEDERLANDS NP30. Jouw muziek + onze passie

Netwerkspeler Gebruikershandleiding 82 NEDERLANDS NP30. Jouw muziek + onze passie - Netwerkspeler Gebruikershandleiding 82 NEDERLANDS NP30 Jouw muziek + onze passie Inhoud Inleiding Inleiding...82 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...83 Wi-Fi-informatie...84 Beperkte garantie...85

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

MeMO Pad Gebruikershandleiding

MeMO Pad Gebruikershandleiding MeMO Pad Gebruikershandleiding ASUS doet zijn best om milieuvriendelijke producten en verpakkingsmaterialen te maken uit belang van de gezondheid van de consument terwijl de invloed op het milieu minimaal

Nadere informatie

Touch-telefoon Gebruikershandleiding

Touch-telefoon Gebruikershandleiding Touch-telefoon Gebruikershandleiding www.htc.com 2 Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NIET OPGELADEN WANNEER U HET UITPAKT. VERWIJDER NOOIT DE BATTERIJ WANNEER HET APPARAAT WORDT OPGELADEN.

Nadere informatie

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding DU8496 Eerste editie juli 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

HTC HD2 Gebruikershandleiding

HTC HD2 Gebruikershandleiding HTC HD2 Gebruikershandleiding 2 Lees deze alstublieft voor u verder gaat DE ACCU IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN ALS U HET UIT DE VERPAKKING NEEMT. VERWIJDER HET BATTERIJPAK NIET TERWIJL HET APPARAAT LAADT.

Nadere informatie

Netwerkspeler Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Netwerkspeler Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Netwerkspeler Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Inleiding Inleiding... 2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen... 3 Wi-Fi-informatie... 4 Beperkte garantie... 5 Aansluitingen

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

Snelstartgids Vodafone Smart III

Snelstartgids Vodafone Smart III Sommige diensten en apps zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen.vraag meer informatie hierover in de winkel. Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.. Google, Android, YouTube en andere merktekens

Nadere informatie

MeMO Pad Gebruikershandleiding

MeMO Pad Gebruikershandleiding MeMO Pad Gebruikershandleiding ASUS doet zijn best om milieuvriendelijke producten en verpakkingsmaterialen te maken uit belang van de gezondheid van de consument terwijl de invloed op het milieu minimaal

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Joybook R55-serie

Gebruiksaanwijzing Joybook R55-serie Gebruiksaanwijzing Joybook R55-serie Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, opgeslagen in een zoeksysteem of

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Inhoudstafel Info over deze gebruikershandleiding... 2 Opmerkingen voor deze handleiding... 2 Veiligheidsinformatie... 3 Verzorging en schoonmaak... 3 1. Inleiding tot het product...

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500. www.lg.com MFL67986012 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500. www.lg.com MFL67986012 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V500 MFL67986012 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

918D. Snelstartgids. Nederlands - CJB3214ALAEA

918D. Snelstartgids. Nederlands - CJB3214ALAEA 918D Snelstartgids Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde

Nadere informatie