VEB620 / VEB625 ebook

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEB620 / VEB625 ebook"

Transcriptie

1 VEB620 / VEB625 ebook - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guida dell utente - Guía del usuario - Gebruikshandleiding - Guia do usuário - Käyttöopas - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστών - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) - 使 用 手 冊 ( 簡 中 ) Model No.: VS13392 VS13394

2 Copyright-informatie Copyright Corporation, Alle rechten voorbehouden., het logo met de drie vogels, OnView, ViewMatch en ViewMeter zijn gedeponeerde handelsmerken van Corporation. Disclaimer: Corporation zal niet aansprakelijk zijn voor technische of publicatiefouten of -weglatingen in dit document, noch voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de levering van dit materiaal of uit de prestaties of het gebruik van dit product. Met het oog op een voortdurende productverbetering, behoudt Corporation zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder kennisgeving. De informatie in dit document kan wijzigen zonder kennisgeving. Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, gereproduceerd of verzonden via enig middel of voor elk doel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Corporation. Voor uw dossier Productnaam Modelnummer: Documentnummer: Serienummer: Aankoopdatum: VEB620 / VEB625 ebook VS13392 / VS13394 _UG_DUT Rev. 1A Productverwijdering aan het einde van zijn levensduur is bezorgd over het behoud van het milieu. Gooi dit product op de juiste manier weg aan het einde van zijn nuttige levensduur. U lokale afvalverwerkingsmaatschappij kan u de nodige informatie bieden over het correct verwijderen van het product.

3 Nalevingsinformatie Voor de V.S.A. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet elke storing aanvaarden, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken. Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een particuliere installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing op te lossen met een of meer van de volgende maatregelen: Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp. Waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren. Voor Canada Dit digitaal apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. CE-verklaring van conformiteit voor Europese landen Het apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/ EG. De volgende informatie is uitsluitend voor EU-lidstaten De markering aan de rechterzijde is in overeenstemming met de richtlijn 2002/96/EC (WEEE) voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur. De markering geeft aan dat het VERBODEN is de apparatuur als ongesorteerd gemeentelijk afval te verwijderen, maar dat er moet worden gebruik gemaakt van de teruggave- en inzamelsystemen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Als de batterijen, accumulatoren en de knoopcellen de inbegrepen met dit materiaal, chemisch symboolhg tonen, betekenen CD, of Pb, dan het dat de batterij een zwaar metaalinhoud van meer dan % Kwik of meer dan, 0.002% Cadmium, of meer dan 0.004% Lood heeft.

4 Verklaring van RoHS-naleving Dit product werd ontworpen en geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn 2002/95/EC van het Europese parlement en de Raad voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS-richtlijn) en wordt verondersteld te voldoen aan de maximale concentratiewaarden die door het Europese Comité voor technische aanpassingen (TAC) zijn vastgesteld, zoals hieronder weergegeven: Bestanddeel Aanbevolen maximale concentratie Huidige concentratie Lood (Pb) 0.1% < 0.1% Kwik (Hg) 0.1% < 0.1% Cadmium (Cd) 0.01% < 0.01% Zeswaardig chroom (Cr 6+ ) 0.1% < 0.1% Polybroombifenylen (PBB) 0.1% < 0.1% Polybroomdifenylethers (PBDE) 0.1% < 0.1% Bepaalde bestanddelen van producten, zoals hierboven vermeld, zijn vrijgesteld onder de Annex van de RoHS-richtlijnen zoals hieronder omschreven: Voorbeelden van vrijgestelde elementen zijn: 1. Kwik in compacte TL-lampen in een hoeveelheid die niet meer dan 5 mg per lamp bedraagt en in andere lampen die niet specifiek in de Annex van de RoHS-richtlijn zijn vermeld. 2. Lood in het glas van kathodestraalbuizen, elektronische componenten, TL-lampen en elektronische keramische onderdelen (bijv. piëzo-elektronische apparaten). 3. Lood in soldeerapparaten met hoge temperatuur (d.w.z. op lood gebaseerde legeringen die voor 85% of meer van het gewicht lood bevatten). 4. Lood als een toegekend element in staal dat tot 0,35% van zijn gewicht lood bevat, aluminium tot 0,4% en koper tot 4%. 2

5 FCC de Verklaring van de Blootstelling van de Straling Dit materiaal zou moeten met minimumafstand 20cm tussen de radiator & uw lichaam worden geïnstalleerdj en worden in werking gesteld. FCCID: TX2-RTL8191SU Het Bericht van Canada van de industrie: Dit draadloze moduleapparaat voldoet aan Canadese rss-210.to verhindert radiointerferentie aan de vergunning gegeven dienst, is dit apparaat bedoeld om binnen en vanaf vensters worden in werking gesteld om maximumbeveiliging te verstrekken. Materiaal (of zijn overbrengende antenne) dat onderworpen zijn aan verlenen van vergunningen in openlucht geïnstalleerd zijn. De installateur van dit radiomateriaal moet ervoor zorgen dat de antenne wordt gevestigd of gericht dusdanig dat het rf geen- gebied meer dan de grenzen van Canada van de Gezondheid voor de algemene bevolking uitzendt; raadpleeg Code 6 van de Veiligheid, verkrijgbaar van de website van Canada van de Gezondheid. R&TTE de Verklaring van de naleving Dit draadloze moduleapparaat voldoet aan de Essentiële Vereisten van de R&tte- Richtlijn van de Europese Unie (1999/5/EC). Dit materiaal voldoet aan de volgende conformiteitsnormen: EN V1.7.1 EN V1.6.1 EN V1.2.1

6 Inhoudsopgave Kennismaken met de ebook-modellen... 5 VEB VEB Hoofdstuk 1 Aan de slag met uw ebook... 8 Het apparaat opladen... 8 Bestanden overdragen Het apparaat inschakelen Hoofdstuk 2 Kennismaken met het apparaat Eigenschappen en functies Bovenaanzicht Onderaanzicht Achteraanzicht Reset De knoppen gebruiken Het aanraakscherm gebruiken Hoofdstuk 3 Kennismaken met de hoofdfuncties Startscherm Bibliotheek Een boek verwijderen Lezen op ebook Het optiemenu gebruiken Het menu Opties Ga naar pagina gebruiken Naar een pagina springen De inhoudsopgave weergeven Bladwijzers toevoegen Mijn bladwijzers weergeven Zoeken gebruiken De tekengrootte aanpassen Bladwijzers en notities weergeven Notities toevoegen Notities verwijderen Muziek afspelen Netwerkservice WiFi-instelling Verbinden met beschikbare netwerken Een aangrenzend netwerk gebruiken Instelling Firmware-upgrade Veiligheid en hardware... 44

7 Kennismaken met de ebook-modellen Er zijn drie modellen ebook-apparaten die afhankelijk zijn van het door u aangeschafte type. De volgende tabel toont een overzicht van alle modellen. Model Beschrijving Druk op Netwerk VEB620 VEB625 Algemene versie Geen aanraak- en netwerkconnectiviteit WiFi / Touch Met aanraakscherm en WiFiconnectiviteit

8 VEB620 Algemene versie Geen aanraak- en netwerkconnectiviteit 6

9 VEB625 WiFi met aanraakbesturing Met aanraakscherm en WiFi-connectiviteit

10 Hoofdstuk 1 Aan de slag met uw ebook Het apparaat opladen Gebruik de voedingsadapter om uw ebook-apparaat volledig op te laden terwijl u dat voor de eerste keer gebruikt. De batterij is ingebouwd en kan niet worden verwijderd. Uw ebook-apparaat opladen via de voedingsadapter: 1. Neem de voedingsadapter die bij uw apparaat is geleverd. 2. Zoek de USB-poort op de onderkant van uw apparaat. 3. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op de adapterpoort op de bovenkant van uw apparaat. 4. Controleer of het lampje van de voedingsindicator is ingeschakeld om aan te geven dat het opladen bezig is.

11 Het apparaat opladen (vervolg) Houd uw apparaat aangesloten op de voedingsadapter gedurende maximaal twee uren om de batterij de eerste keer volledig op te laden. Wanneer het uploaden is voltooid, koppelt u de voedingsadapter los. U kunt uw ebook-apparaat nu overal gebruiken. Als het laadindicatorlampje niet oplicht, moet u controleren of het uiteinde van de voedingsadapter volledig in de aansluiting zit. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, moet u een ander stopcontact proberen. Het laadstatuslampje wordt rood, waarmee wordt aangegeven dat de batterij oplaad. Een groen licht geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen.

12 Bestanden overdragen Om inhoud over te dragen tussen uw computer en uw apparaat, sluit u de bijgeleverde USB-kabel aan op het apparaat en op de USBpoort van de computer. Als de USB-poort van uw computer of de USB-hub op stroom voeding levert, zal uw apparaat opladen via USB. 10

13 Het apparaat inschakelen Verschuif de voedingsschakelaar om het apparaat in te schakelen Verschuif de schakelaar om het apparaat in te schakelen. Terwijl het apparaat wordt ingeschakeld. Schuif de schakelaar naar de slaapstand of verschuif de schakelaar en houd deze 4 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Uw ebook zal ook automatisch naar de slaapstand gaan wanneer u het apparaat niet gebruikt. 11

14 Hoofdstuk 2 Kennismaken met het apparaat Eigenschappen en functies De bedieningselementen zoeken U kunt door uw ebook navigeren met de 5-wegcontroller, de knoppen Startscherm, Menu, Vorige en Volgende / Vorige pagina en bediening via het aanraakscherm: Pen Knop Vorige pagina Knop Vorige Knop Menu Knop Startscherm Knop Volgende pagina 5-wegcontroller Vol. hoger / lager Knop Knop Tekstgrootte Bladwijzer * Pen alleen voor VEB625-model * Aanraakscherm alleen voor VEB625-model 12

15 Eigenschappen en functies (vervolg) Bovenaanzicht De bovenkant van uw ebook bevat het voedingsindicatorlampje en een voedingsschakelaar. Haakje leren hoes Indicatorlampje lading Voedingsschakelaar Pen * Pen alleen voor VEB625-model 13

16 Eigenschappen en functies (vervolg) Onderaanzicht De poorten voor de SD-kaart bevinden zich op de onderkant van uw ebook-apparaat. Open het afdeklipje en vouw het naar achter om deze sleuven te gebruiken. WiFi (voor VEB625) Aansluiting hoofdtelefoon Haakje leren hoes Netwerkswitch (WiFi) (for VEB625) USB/voedingspoort Sluit hier uw USB-kabel aan SD-kaartsleuf Reset-knop inbegrepen * Netwerkswitch (WiFi) alleen voor model VEB625 14

17 Eigenschappen en functies (vervolg) Achteraanzicht De achterkant van uw ebook bevat een luidspreker voor audioinhoud. 15

18 Eigenschappen en functies (vervolg) Reset Als uw ebook niet inschakelt of niet reageert tijdens het gebruik, kunt u proberen een reset van het apparaat uit te voeren door uw ebook los te koppelen van de voedingsbron. Verschuif en houd vervolgens de voedingsschakelaar gedurende 4 seconden vast voordat u deze loslaat of voer een reset van het systeem uit via de resetknop. Stok 16

19 De knoppen gebruiken De hardwareknoppen bieden basisfuncties waardoor de gebruiker het apparaat gemakkelijk kan begrijpen en bedienen. N aam Functie Voedingsschakelaar Schakel het systeem in en uit Knop Startscherm Terug naar startscherm Knop Vorige Keert terug op uw stappen op de ebook Knop Pagina omhoog Brengt u naar de vorige pagina in uw leesmateriaal. Knop Pagina omlaag Brengt u naar de volgende pagina in uw leesmateriaal. Zoomknop Wijzigt de grootte van de tekst terwijl u leest Knop Bladwijzer Snel een bladwijzer toevoegen Knop Menu Toont toepassings- en navigatie-opties die verwant zijn met het scherm dat u bekijkt. 5-richtingsknop Wanneer u deze knop indrukt, selecteert u een item of actie. Verplaatst de markering of cursor op het scherm omhoog en omlaag wanneer u op deze knop op omhoog of omlaag drukt. Verplaatst de markering of cursor op het scherm wanneer u naar links of rechts drukt op deze knop. Volumeregeling Verplaats de 5-wegcontroller voor het regelen van het volume van de hoofdtelefoon of luidspreker voor audioboeken, muziek. 17

20 Het aanraakscherm gebruiken a. Om naar de volgende pagina te gaan, schuift u uw vinger over het scherm van links naar rechts. b. Om naar de volgende pagina te gaan, schuift u uw vinger over het scherm van rechts naar links. Only for this model 18

21 Hoofdstuk 3 Kennismaken met de hoofdfuncties Startscherm Het onderstaande scherm toont het Home Screen (Startscherm) en de toepassingen. Het Home Screen (Startscherm) wordt weergegeven met verschillende opties waarin de gebruiker de gewenste instellingen kan kiezen onder Book Library (Bibliotheek), Bookmarks & Notes (Bladwijzers & notities), Network Service (Netwerkservice), Settings (Instellingen) en meer. 19

22 Startscherm (vervolg) De volgende tabel toont een overzicht van alle functies PICTOGRAM Beschrijving Book Library (Bibliotheek) hiermee kan de gebruiker verschillende types ebookinhoud openen, inclusief epub, PDF, RTF en TXT. Bookmark & Notes (Bladwijzer & notities) De gebruiker kan bladwijzers toevoegen of notities op het apparaat maken en deze beheren en weergeven in een lijst met pagina's. Music Library (Muziekbibliotheek) Hiermee kan de gebruiker audiobestanden afspelen die op het apparaat zijn afgespeeld. Network Service (Netwerkservice) (for VEB625) U kunt een draadloze of 3G-functie gebruiken om inhoud te downloaden en gegevens te delen met uw vrienden. Setting (Instelling) Hiermee gaat u naar het scherm Settings (Instellingen). User Manual (Handleiding) Handleiding op het scherm 20

23 Bibliotheek Tik op [Book Library (Bibliotheek)] op het Home Screen (Startscherm) om een boek te zoeken en te openen. Zodra u in de Book Library (Bibliotheek) komt, kunt u uw 5 laatst gelezen boeken zien op de eerste pagina. Druk op het menu Total (Totaal) om alle andere boeken in de bibliotheek te zien. Titelnaam Totaal aantal boeken Geeft een ander type formaat aan Naam boek Percentages van uw leesactiviteiten Naam auteur De voortgang van het lezen weergeven 21

24 Bibliotheek (vervolg) Schermfuncties Titelnaam Titel Auteur of datum Sorteerindicator Selectie-indicator Formaatindicator Voortgangsindicator Boeknummer De naam van uw plaats De naam van het boek Voor boeken wordt de auteur van het item weergegeven. Voor tijdschriften en ander materiaal wordt de datum weergegeven. Hier wordt de sorteermodus aangegeven. Geeft het item aan dat u hebt geselecteerd Het label geeft het boekformaat aan De lengte van de balk geeft aan hoe ver u hebt gelezen in een specifiek item. Geef het aantal boeken in dit apparaat aan 22

25 Een boek verwijderen Geavanceerde functies Het onderstaande schermvoorbeeld legt de submenufuncties uit die u mogelijk in uw bibliotheek kunt vinden en waarmee u uw boekenplank kunt beheren. U kunt ook het labelbeheer via het submenu uitvoeren 23

26 Lezen op ebook Hieronder ziet u een voorbeeldscherm dat wordt weergegeven onder de boekinhoud. Naam boek Bladwijzer Netwerkstatus (for VEB625) Pagina-informatie Batterijstatus 24

27 Het optiemenu gebruiken Wanneer u een boek leest, kunt u op de knop Menu drukken om het Options Menu (Menu Opties) te openen. Hier vindt u extra functies waarmee u verdere bewerkingen kunt uitvoeren. 25

28 Het menu Opties Druk op om de opties te openen voor het optimaliseren van uw leeservaring: To the first page (Naar eerste pagina) Naar de eerste pagina van het huidige boek gaan. Jump to a selected page (Naar pagina springen) Hiermee kunt u naar alle pagina's van het huidige boek springen. Table of contents (Inhoudsopgave) Brengt u naar de inhoudsopgave voor het item dat u leest. Bookmark (Bladwijzer) Hiermee plaatst u een bladwijzer op de huidige pagina My Bookmarks (Mijn bladwijzers) Toont bladwijzer voor het boek. Search (Zoeken) Toont de lijn Search (Zoeken) onderaan op het scherm, zoekt en toont een trefwoord binnen het boek. Font Size (Tekengrootte) Hiermee wordt de tekengrootte waarin de inhoud wordt weergegeven, gewijzigd. 26

29 Ga naar pagina gebruiken Wanneer u een boek leest, drukt u op het Options Menu (Menu Opties) en tikt u op To first page (Naar eerste pagina) om naar de eerste pagina in dit boek te gaan. 27

30 Naar een pagina springen Wanneer u Jump to page (Naar pagina springen) kiest, toont het systeem softwarecijfertoetsen. Hiermee kunt u het paginanummer invoeren om naar een specifieke pagina die u wilt lezen te springen. 28

31 De inhoudsopgave weergeven De Table of contents (INHOUDSOPGAVE) voor het ebook-apparaat toont u alle onderwerpen die in dit boek worden besproken. U kunt naar de inhoudspagina gaan door Table of Contents (Inhoudsopgave) te selecteren in het Options Menu (Menu Opties) wanneer u een boek leest. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het boek een INHOUDSOPGAVE bevat die met hyperlinks is gemaakt. 29

32 Bladwijzers toevoegen U kunt een bladwijzer toevoegen op de huidige pagina van het boek. De linkerbovenhoek van de pagina zal worden gemarkeerd met het pictogram dat aangeeft dat deze pagina een bladwijzer heeft Druk op de knop of selecteer Bookmark (Bladwijzer) in het Options Menu (Menu Opties) wanneer u een boek leest, om een bladwijzer toe te voegen aan de huidige pagina. Uw bladwijzers worden opgeslagen in My Bookmarks (Mijn bladwijzers) voor verdere referentie. Indicator bladwijzer * U kunt in totaal 8 bladwijzers toevoegen in een boek. De nieuwe zal de oude vervangen 30

33 Mijn bladwijzers weergeven U kunt de bladwijzers voor het boek opzoeken door My Bookmarks (Mijn bladwijzers) te selecteren in het Options Menu (Menu Opties). Er wordt een lijst van pagina's met bladwijzers weergegeven op het scherm. Tik op een bladwijzer die u wilt lezen om de pagina opnieuw weer te geven. U kunt de bladwijzers ook verwijderen zoals in het onderstaande voorbeeld. Naam boek 31

34 Zoeken gebruiken Om te zoeken in de boekinhoud, kunt u het menu Search (Zoeken) gebruiken en uw zoekterm ingeven om de pagina's met zoekresultaten weer te geven, zoals in het onderstaande voorbeeld. U kunt bladeren door de resultaten, zoals u dat zou doen bij het aflezen van een bibliotheek Stap 1 Zoekresultaat 15 records Stap 2 * Alleen voor het zoeken van Engelse tekst. 32

35 De tekengrootte aanpassen Om de tekengrootte te kiezen die u wilt gebruiken tijdens het lezen. U hebt de keuze tussen vijf formaten voor het lezen van inhoud op het apparaat. Tik op of verplaats de 5-way (5-wegschakelaar) om de tekengrootte voor de weergave aan te passen. Stap 2 Stap 1 33

36 Bladwijzers en notities weergeven Om alle bladwijzers of notities weer te geven, selecteert u Bookmarks and Notes (Bladwijzers en notities) op het Home Screen (Startscherm). Alle bladwijzers en notities worden weergegeven als een lijst van pagina's, zoals op het volgende voorbeeldscherm. Selecteer alle weergegeven items voor de detailpagina's. Bladwijzer / info notities (for VEB625) (for VEB625) 34

37 Notities toevoegen U kunt een notitie toevoegen voor verdere referentie Druk op Menu om het Options Menu (Menu Opties) weer te geven voor de lijst met bladwijzers/notities. Selecteer [add New (Nieuw toevoegen)] voor een nieuwe notitie en voer vervolgens de woorden in door op de lettertoetsen op het schermtoetsenbord te drukken. Wanneer u klaar bent, tikt u op [Save (Opslaan)] om de invoer te bevestigen. * In deze modus kunt u maximaal 20 notities toevoegen. Only for this model 35

38 Notities verwijderen Terwijl u in de bladwijzer/notitiemodus bent, drukt u op Menu om het Options Menu (Menu Opties) weer te geven. Selecteer Delete (Verwijderen) om de records van de pagina te verwijderen. * Bladwijzers kunnen niet worden verwijderd. Only for this model 36

39 Muziek afspelen Om de muziekmodus te openen, selecteert u Music Library (Muziekbibliotheek) op het startscherm. Gebruik de 5 way (5-wegcontroller) om uw muziekbestanden af te spelen (MP3). Hiermee kunt u door de audiolijst bladeren met de toets up/ down (omhoog/omlaag), afspelen met de toets Enter en het volume regelen met de toetsen Left/Right (links/rechts). Druk opnieuw op Enter om het afspelen van het bestand te stoppen. Tijdens de modus Nu afspelen, kunt u nog steeds een boek lezen. Pictogram Nu bezig met afspelen Om muziekbestanden af te spelen op het apparaat, moet u de muziek naar uw apparaat downloaden. 37

40 Netwerkservice Selecteer Network Service (Netwerkservice) voor het configureren van een netwerkverbinding/ aangrenzend netwerk vanaf het Home Screen (Startscherm). De netwerkservice zoals WiFi is afhankelijk van het model dat u hebt aangeschaft. Only for this model 38

41 WiFi-instelling Om een internetverbinding te maken, moet u de netwerkinstellingen configureren. WiFischakelaar Schakelen om WiFi in/uit te schakelen. Het apparaat zal beschikbare draadloze netwerken zoeken. De naam van de opgespoorde netwerken (SSID) worden weergegeven als een lijst. Alleen voor dit model 39

42 Verbinden met beschikbare netwerken Selecteer een netwerknaam om een verbinding te maken. Als u een beveiligd netwerk selecteert, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Gebruik het schermtoetsenbord om het wachtwoord in te voeren om de verbinding tot stand te brengen. Alleen voor dit model 40

43 Een aangrenzend netwerk gebruiken Selecteer Network Neighbor (Aangrenzend netwerk) om een verbinding te maken met het netwerk en gedeelde bestanden op het netwerk te downloaden. 1. Selecteer één van de pc's die op de pagina zijn weergegeven voor toegang tot de gedeelde map. 2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. 3. Daarna kunt u de bestanden direct downloaden. Beschikbare pc-lijst USN & PSW Alleen voor dit model 41

44 IInstelling Language (Taal), Power Management (Energiebeheer), Gesture Setting (Bewegingsinstelling), Systeeminfo.(About (Info)) en Advanced Setting (Geavanceerde instelling) zijn categorieën van Setting (Instelling). De instellingen Touch Screen Calibration (Kalibratie aanraakscherm), G-Sensor Calibration (Kalibratie G-sensor), Firmware Upgrade (Firmwareupgrade) en Restore Defaults (Standaardwaarden) zijn categorieën in Advanced settings (Geavanceerde instellingen). 1. Selecteer Settings (Instellingen) vanaf het Home Screen (Startscherm). 2. Gebruik de 5-wegcontroller om te navigeren door de instellingen en ze te configureren. 3. Druk op de Back key (toets Vorige) om terug te keren naar het vorige venster. 42

45 Firmware-upgrade Door de update van de systeemfirmware te downloaden en te installeren, wordt uw ebook-firmware en -software naar de nieuwste versie bijgewerkt. Dit zal de operationele prestaties van uw ebook verbeteren, softwarebugs oplossen, softwarefouten repareren en meer functies en waarde aan uw ebook toevoegen. Raadpleeg regelmatig onze webpagina online (www.viewsonic. com) voor updates van de systeemfirmware: 43

46 Veiligheid en hardware Belangrijke veiligheidsinstructies Wanneer u uw VS ebook-apparaat gebruikt, moet u altijd de standaard veiligheidsinstructies volgen om het risico op brand, elektrische schok en lichamelijk letsel te verminderen: 1. Gebruik het ebook-apparaat niet in de buurt van water, zoals: In de buurt van een badkuip, wasbak, gootsteen of wasmachine, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad. 2. Vermijd het gebruik van het ebook-product tijdens een onweer. Er kan een klein risico bestaan op elektrische schok door bliksem. 3. Gebruik alleen de voedingsadapter die bij uw ebook-apparaat is geleverd. Gooi uw ebook-apparaat niet in het vuur. De interne oplaadbare batterij kan ontploffen. Controleer de lokale voorschriften voor mogelijke speciale richtlijnen met betrekking tot het weggooien. 4. LET OP: Om het risico op brand te verminderen, mag u alleen de bijgeleverde 5W- of USB-kabel gebruiken. 5. LET OP: Verwijder het deksel (of de achterplaat) niet. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud en reparaties over aan bekwame vakmensen. 6. LET OP: Om een betrouwbare werking te garanderen en oververhitting te voorkomen, moet u voldoende ventilatie voorzien voor uw ebook-apparaat en het uit de buurt houden van warmtebronnen. Plaats het niet bij kachels of andere apparatuur die warmte produceert. Zorg voor een vrije luchtstroom rond het ebook-apparaat en zijn voeding. 44

47 Klantenondersteuning Raadpleeg de onderstaande tabel of neem contact op met uw leverancier voor technische ondersteuning of productservice. Opmerking: U zult het serienummer van het product nodig hebben. Land/Regio Website Telefoon Nederland support/call-desk/ viewsoniceurope.com 45

48 Beperkte Garantie VIEWSONIC ebook Wat deze garantie dekt: garandeert dat haar producten tijdens de garantieperiode vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap bij normaal gebruik. Als een product tijdens de garantieperiode gebreken vertoont in materiaal of vakmanschap, zal, volgens eigen voorkeur, het product repareren of vervangen door een soortgelijk product. Het vervangingsproduct of de vervangingsonderdelen kunnen opgeknapte of opnieuw geproduceerde onderdelen of componenten zijn. De geldigheidsduur van de garantie: De ebook wordt gedurende 1 jaar gegarandeerd tegen productiefouten vanaf de datum van eerste aankoop. Wie wordt beschermd door de garantie? deze garantie is alleen geldig voor de eerste koper-consument. Wat deze garantie niet dekt: 1. Elk product waarop het serienummer onleesbaar is gemaakt, gewijzigd of verwijderd. 2. Schade, slijtage of storingen die voortvloeien uit: a. Ongevallen, misbruik, verwaarlozing, bliksem of andere natuurrampen, onbevoegde productwijzigingen of het niet naleven van de instructies die bij het product zijn geleverd. b. Reparaties of pogingen tot reparaties door personen die niet gemachtigd zijn door. c. Externe oorzaken, zoals stroomschommelingen of -storingen. d. Het gebruik van accessoires of onderdelen die niet voldoen aan de specificaties van. e. Normale slijtage. f. Elke andere oorzaak die niet verwant is met een productdefect. 3. Elk product dat een situatie vertoont die doorgaans bekend is als een schaduwbeeld dat resulteert wanneer gedurende lange tijd een stilstaand beeld wordt weergegeven op het product. Service aanvragen: 1. Voor informatie over het ontvangen van reparaties onder garantie, dient u contact op te nemen met de klantenondersteuning van (raadpleeg onze pagina Klantenondersteuning).U zult het serienummer van uw product moeten opgeven. 2. Om van de service onder garantie te genieten, wordt u gevraagd de volgende zaken te leveren: (a) het originele gedateerde aankoopbewijs, (b) uw naam, (c) uw adres, (d) een beschrijving van het probleem en (e) het serienummer van het product. 3. Neem of verzend het product franco in de originele doos naar een erkend -servicecentrum of zelf. 4. Voor extra informatie of voor de naam van een -servicecentrum in de buurt, moet u contact opnemen met. Beperking van impliciete garanties: Er zijn geen garanties, expliciet of impliciet, die meer bieden dan de beschrijving in dit document, met inbegrip van de impliciete garantie op verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Uitsluiting van schade: De aansprakelijkheid van is beperkt tot de kosten voor de reparatie of vervanging van het product. zal niet aansprakelijk zijn voor: 1. Schade aan andere eigendom die is veroorzaakt door defecten aan het product, schade veroorzaakt door storing, verlies van gebruik, tijdverlies of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, onderbreking van zakelijke relaties of ander commercieel verlies, zelfs als op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. 2. Elke andere schade, ongeacht om het gaat over incidentele schade, gevolgschade of andere schade. 3. Elke aanspraak ten opzichte van de klant door een andere partij. 4.3: ebook Warranty ebook_lw01 Rev. 1A

49

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

NEDERLANDS. POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS. POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing POLAR IrDA-USB 2.0-adapter en Bridge Driver Gebruiksaanwijzing INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 2. INSTALLATIE VAN HET STUURPROGRAMMA... 4 3. HARDWARE-INSTALLATIE... 7 4. DETECTIE... 10 5. IRDA-VERBINDING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Travelair N. Draadloze opslag. Gebruikershandleiding

Travelair N. Draadloze opslag. Gebruikershandleiding Travelair N Draadloze opslag Gebruikershandleiding DU10187 Eerste editie Mei 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product aanzichten... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 4 6. Knoppen... 4 7. Systeem instellingen... 5 8. HDMI... 7 9. Installeren,

Nadere informatie

Dual Analog USB GamePad Quick Start Guide Guide de démarrage rapide du double GamePad analogique USB Analog/USB Doppel-GamePad Kurzeinführung

Dual Analog USB GamePad Quick Start Guide Guide de démarrage rapide du double GamePad analogique USB Analog/USB Doppel-GamePad Kurzeinführung Dual Analog USB GamePad Quick Start Guide Guide de démarrage rapide du double GamePad analogique USB Analog/USB Doppel-GamePad Kurzeinführung Beknopte handleiding voor de Analoge Dual USB-GamePad USB GamePad

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM

SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE SISTEMA DE BLANCO INTELIGENTE INTELLIGENTES ZIELSYSTEM INTELLIGENT RICHTSYSTEEM Gebruiksaanwijzing www.light-strike.nl 8+ Item No./ Article Nº/ Artículo N.º/ Artikel-Nr./

Nadere informatie

Kennismaken met MyPal

Kennismaken met MyPal QDu9 Kennismaken met MyPal Functies voorkant Functies zijkant Voedings-/Meldings-LED Voeding Melding MyPal A636: LED Bluetooth/Wi-Fi/GPS MyPal A63: LED Bluetooth/ GPS Bluetooth Wi-Fi GPS LCD-aanraakscherm

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product Aanzicht... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 5 6. Knoppen... 5 7. Het APK Scherm... 6 8. Systeem instellingen... 6 9. Installeren,

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE

Inleiding. Intelligent Targeting System (ITS) overzicht SYSTÈME INTELLIGENT DE DÉTECTION DE CIBLE Inleiding Intelligent Targeting System (ITS) overzicht Verschuif de stroomschakelaar om het ITS in of uit te schakelen. Verschuif de volumeregelaar om het volume te verhogen of te verlagen. Verschuif de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC. Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing Samsung PV 210 Tablet PC Inhoudsopgave 1 Introductie van uw TABLET...2 2 Accu...2 4 Interface en applicaties...4 5 HDMI & Host...5 6 Taal & keyboard...6 7 Beheren van Applicaties...7

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Veiligheid. Algemene aanbevelingen

Gebruiksaanwijzing. Veiligheid. Algemene aanbevelingen Gebruiksaanwijzing Veiligheid 1. De e-reader is niet waterdicht en dient nooit blootgesteld te worden aan natte omgevingen. 2. Plaats de e-reader nooit langdurig in direct zonlicht, dit kan de batterijduur

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Het plaatsen van de batterij in de Linio Pocket 1. Draai de Linio Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen.

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing

ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing ResponseCard AnyWhere Desktop Gebruiksaanwijzing Systeemvereisten o Intel of AMD 600 MHz processor (1 GHz of hoger aanbevolen) o 256 MB RAM-geheugen (256 MB of meer beschikbaar geheugen aanbevolen) o 60

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen Snelstartgids Waarschuwing Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes vindt

Nadere informatie

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1

Online afdrukken 4.0. Uitgave 1 Online afdrukken 4.0 Uitgave 1 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10

Gebruiksaanwijzing. User Manual. OV-BaseCore10 Gebruiksaanwijzing User Manual OV-BaseCore10 NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Dank u voor de aanschaf van de Overmax Basecore 10. Wij wensen u veel plezier met de tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel.

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel. Edutab2+ Gebruikshandleiding Inleiding Dank u voor het kopen van de Edutab2+. Wij wensen u veel plezier met deze tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt,

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler 1 Installatie van de PLEXTALK Pocket 1. Draai de PLEXTALK Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen Snelstartgids Waarschuwing Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes Executive. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes

Nadere informatie

N300 Wi-Fi-router (N300R)

N300 Wi-Fi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N300 Wi-Fi-router (N300R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I785D8DCZ Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EMPIRE Intel Tablet Model I785D8DCZ. Deze handleiding geeft een kort overzicht van alle functies van de tablet en is ervoor bedoeld

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installeren en activeren Vorige versie Installatie U hoeft de vorige versie van F-Secure Mobile Anti-Virus niet te verwijderen. Controleer de instellingen van F-Secure

Nadere informatie

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen.

Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit, om

Nadere informatie

EM7410 WiFi Music Streamer

EM7410 WiFi Music Streamer EM7410 WiFi Music Streamer EM7410 WiFi Music Streamer 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Uitleg over de aansluitingen... 3 3.0 De WiFi Music Streamer

Nadere informatie

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een

Nadere informatie

Installatie-instructies

Installatie-instructies Installatie-instructies NB Het in deze instructies getoonde productmodel is TL-MR3040, bij wijze van voorbeeld. Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie

EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie...2 1.1 Functies en kenmerken...2 1.2 Inhoud van de verpakking...2 2.0

Nadere informatie

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010

300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 300Mbps Draadloze breedband router BR 6428nS Snelstartgids Versie 1.0 / oktober 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers

KORTE HANDLEIDING VOOR. de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers KORTE HANDLEIDING VOOR de installatie van Nokia Connectivity Cable Drivers Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Vereisten...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers installeren...2 3.1 Vóór de installatie...2

Nadere informatie

Dat houdt in; gebruikersnaam en wachtwoord van beide dienen exact hetzelfde te zijn.

Dat houdt in; gebruikersnaam en wachtwoord van beide dienen exact hetzelfde te zijn. Inleiding Heeft u problemen dat de e boeken niet meer overgezet worden vanuit uw Windows of Macintosh computer naar uw ebook Reader, geeft de Reader een melding dat hij gemachtigd is voor een andere gebruiker,

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

JABRA speak 810. Handleiding. jabra.com/speak810

JABRA speak 810. Handleiding. jabra.com/speak810 JABRA speak 810 Handleiding jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen.

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Aan de slag Ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren

Nadere informatie

KBS-61502G wireless 2.4 GHz toetsenbord en muis set

KBS-61502G wireless 2.4 GHz toetsenbord en muis set KBS-61502G wireless 2.4 GHz toetsenbord en muis set Disclaimer Geen moeite is gespaard om ervoor te zorgen dat de informatie in deze handleiding correct en compleet is. Er wordt echter geen aansprakelijkheid

Nadere informatie

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Productinformatie... 3 I-1. Inhoud van de verpakking... 3 I-2. Voorzijde... 3 I-3. LED-status... 4 I-4. Switch statusknop... 4 I-5. Productlabel...

Nadere informatie

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch

Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Bestnr. 95 37 31 AIPTEK Digitale fotolijst 7 inch Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing

DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing DC C30/C40 Digitale camera Gebruiksaanwijzing Welkom Copyright Copyright (c) 2003 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, verzonden, overgezet,

Nadere informatie

HANDLEIDING. Interface Koptelefoon Camera voor. De veiligste smartphone voor kinderen!

HANDLEIDING. Interface Koptelefoon Camera voor. De veiligste smartphone voor kinderen! De veiligste smartphone voor kinderen! HANDLEIDING Interface Koptelefoon Camera voor 3.5mm jack Volume + AAN/UIT/STANDBY Volume - Micro USB/Oplader Menu Home Terug BELANGRIJKE INFORMATIE - LEES ALSTUBLIEFT

Nadere informatie

Draadloze Muziekontvanger

Draadloze Muziekontvanger Draadloze Muziekontvanger ENV-1295 Gebruikershandleiding De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 1 De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD INSTALLATIE... 7 Functies... 8 Aansluiten... 9 Paren

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker

Gebruikershandleiding. Wi-Fi Versterker Gebruikershandleiding Wi-Fi Versterker De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD Introductie van de Wi-Fi versterker... 5 Inhoud van de verpakking... 5 Systeemvereisten... 6 Hardware Installatie...

Nadere informatie

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING A.U.B. VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE DOCUMENTATIE ALS EVENTUEEL NASLAGWERK.

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler 1 Installatie van de Linio Pocket 1. Draai de Linio Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de

Nadere informatie

1. Installeren van de app ibooks

1. Installeren van de app ibooks Omschrijving ibooks is een ideaal programma voor het downloaden en lezen van boeken. ibooks bevat de ibookstore, waar u dag en nacht de nieuwste bestsellers en oude favorieten kunt downloaden. Uw boeken

Nadere informatie

Netwerk mini domecamera

Netwerk mini domecamera Camera Netwerk mini domecamera Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Regelgevingsinformatie EU-conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Workshop Samsung Galaxy Tab 3

Workshop Samsung Galaxy Tab 3 Workshop Samsung Galaxy Tab 3 Pagina 1 van 9 Workshop Samsung Galaxy Tab 3 Deze tekst is een samenvatting van en een aanvulling op de Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Nederlandstalige handleiding die je vindt

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

ViewSonic. 3DV5 3D HD Camcorder دليل المستخدم - - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. 3DV5 3D HD Camcorder دليل المستخدم - - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic 3DV5 3D HD Camcorder - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Kullanιcι kιlavuzu - Gebruikshandleiding - Pyководство

Nadere informatie

QuickRestore cd gebruiken

QuickRestore cd gebruiken QuickRestore cd gebruiken BELANGRIJK: Als u deze cd gebruikt, verwijdert u alle informatie die op de computer is opgeslagen en formatteert u de vaste schijf opnieuw.! VOORZICHTIG: U wordt aangeraden QuickRestore

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 8 en Windows 8.1 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

Camera. Network Bullet-camera. Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands

Camera. Network Bullet-camera. Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands Camera Network Bullet-camera Beknopte bedieningshandleiding --- Nederlands Deze beknopte handleiding geldt voor: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Regelgevingsinformatie EU-conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud

Google Drive. Wat is google drive. Wat heb je nodig en wat krijg je. Je aanmelden aan de cloud Google Drive Wat is google drive Google drive is het cloud systeem van google. Je kan er documenten, beelden, films. op kwijt. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van hun online applicaties zoals google

Nadere informatie

QUALCORE 1010. Handleiding. Nederlands. www.overmax.eu/nl voor service vragen: info@overmax.nl

QUALCORE 1010. Handleiding. Nederlands. www.overmax.eu/nl voor service vragen: info@overmax.nl QUALCORE 1010 Handleiding Nederlands www.overmax.eu/nl voor service vragen: info@overmax.nl Voorwoord Dank u voor het kopen van de Overmax tablet. Wij wensen u veel plezier met de Qualcore 1010. Lees en

Nadere informatie

NETGEAR raadt u aan uw Push2TV bij te werken, omdat nieuwe updates waarschijnlijk nog meer draadloze beeldschermen ondersteunen.

NETGEAR raadt u aan uw Push2TV bij te werken, omdat nieuwe updates waarschijnlijk nog meer draadloze beeldschermen ondersteunen. Aan de slag Uw Push2TV bijwerken 2 NETGEAR raadt u aan uw Push2TV bij te werken, omdat nieuwe updates waarschijnlijk nog meer draadloze beeldschermen ondersteunen. 1. Ga op uw laptop of mobiele apparaat

Nadere informatie

JABRA PRO 925. Handleiding. jabra.com/pro925

JABRA PRO 925. Handleiding. jabra.com/pro925 JABRA PRO 925 Handleiding jabra.com/pro925 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

JABRA ECLIPSE. Handleiding. jabra.com/eclipse

JABRA ECLIPSE. Handleiding. jabra.com/eclipse Handleiding jabra.com/eclipse 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Handleiding jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO HNLIING QUIKSTOR PORTL PRO 1. e back-upsoftware 1.1 Installatie (Windows als voorbeeld) 1. Plaats de bijgeleverde cd met hulpprogramma s in uw cd/dvd-station. 2. Open in Windows Verkenner de map SHRKOON

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Leica icon Series. Handleiding licentie installeren en activeren. Versie 1.0 Nederlands

Leica icon Series. Handleiding licentie installeren en activeren. Versie 1.0 Nederlands Leica icon Series Handleiding licentie installeren en activeren Versie 1.0 Nederlands Inhoudsopgave In deze handleiding Hoofdstuk Blz. 1 icon robot 50 3 1.1 Firmware van de icon robot 50 updaten 3 1.2

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) Internet Control Station Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor updates Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) ICS-1000 Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening 2-890-158-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio System NAS-50HDE In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon 2 NEDERLANDS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Nederlands Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 1.1. Product introductie

Nadere informatie