TRANSFORMATIE IN DE PUBLIEKE SECTOR VEREENVOUDIGEN: EEN OP RENDEMENT GERICHTE BENADERING VAN CONNECTED GOVERNMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRANSFORMATIE IN DE PUBLIEKE SECTOR VEREENVOUDIGEN: EEN OP RENDEMENT GERICHTE BENADERING VAN CONNECTED GOVERNMENT"

Transcriptie

1 Whitepaper TRANSFORMATIE IN DE PUBLIEKE SECTOR VEREENVOUDIGEN: EEN OP RENDEMENT GERICHTE BENADERING VAN CONNECTED GOVERNMENT Samenvatting In deze white paper wordt een op rendement gerichte benadering besproken om de dienstverlening aan de burger in de publieke sector te transformeren. Het EMC-model voor connected government wordt uiteengezet, waarbij wordt toegelicht hoe dit model de genoemde transformatie kan vereenvoudigen. Daarnaast wordt ingegaan op de belangrijkste technologieën die vereist zijn om de dienstverlening te verbeteren en de benodigde tijd en kosten te beperken, en tegelijkertijd de productiviteit en transparantie te verbeteren. March 2011

2 Copyright 2011 EMC Corporation. Alle rechten voorbehouden. EMC is van mening dat de informatie in dit document op de publicatiedatum correct is. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in deze publicatie wordt als zodanig verstrekt. EMC Corporation doet geen toezeggingen en verleent geen garantie met betrekking tot de informatie in deze publicatie. Met name doet EMC Corporation afstand van impliciete garanties ten aanzien van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor het gebruiken, kopiëren of distribueren van de in dit document beschreven ECM-software is een softwarelicentie vereist. Zie EMC Corporation Trademarks op EMC.com voor een actueel overzicht van productnamen van EMC. Alle overige handelsmerken die in deze publicatie worden gebruikt, zijn eigendom van de desbetreffende rechthebbenden. Onderdeelnummer h4904,1 2

3 Inhoudsopgave Beknopte samenvatting...4 Doelgroep... 4 Connected government: vergeet business as usual...5 Connected government in actie... 6 Zakelijke argumenten voor connected government...6 Connected government in de praktijk...7 Fase 0: Overal informatie... 8 Fase 1: vastleggen, opslaan, raadplegen... 8 Fase 2: processen automatiseren en beheren... 9 Fase 3: overheid toegankelijker maken voor de burger... 9 Information governance De toekomst van connected government: gedeelde diensten EMC: voor een intelligente connected government-infrastructuur Conclusie EMC werkt samen met branche-experts om de transformatie van de publieke sector te vereenvoudigen

4 Beknopte samenvatting In deze whitepaper wordt de EMC-strategie voor connected government uiteengezet, die overheidsinstellingen de middelen in handen geeft om de dienstverlening aan de burger te verbeteren en de operationele kosten en risico s te beperken, en tegelijkertijd de productiviteit en transparantie te vergroten. Connected government is gericht op het automatiseren van backendsystemen en -processen om de uiteindelijke dienstverlening (front-end) te verbeteren. Hierbij wordt op een holistische manier gekeken naar het functioneren van overheidsinstellingen en wordt een naadloze samenwerking binnen en tussen instellingen of afdelingen mogelijk gemaakt. EMC biedt een infrastructuurplatform waarbinnen gemeenschappelijke services kunnen worden geconfigureerd en ontwikkeld die binnen een schaalbare, veilige infrastructuur worden uitgevoerd. Dit vereenvoudigt het beheer en de rapportage en vergemakkelijkt de naleving van wet- en regelgeving. Wat er met connected government kan worden bereikt, en hoe snel, is afhankelijk van een realistische inschatting van de huidige situatie binnen een instelling en van een strategische, tactische aanpak bij het realiseren van verbeteringen. In deze paper worden argumenten aangevoerd voor de implementatie van connected government, ondersteund met praktijkvoorbeelden van connected government. Instellingen kunnen deze paper gebruiken als strategisch referentiepunt en tactische handleiding voor het doorvoeren van een pragmatische technologische transformatie. Doelgroep Deze whitepaper is bedoeld voor overheidsfunctionarissen op alle overheidsniveaus die op zoek zijn naar op rendement gebaseerde, pragmatische methoden om de manier te veranderen waarop hun instellingen informatie verstrekken en diensten verlenen. De paper is geschikt voor beleidsmakers bij de overheid, branche- en IT-managers bij publieke instellingen (bijvoorbeeld op het terrein van sociale zaken, justitie of openbare veiligheid) en consultants en systeemintegrators die zijn gespecialiseerd in projecten bij de publieke sector. 4

5 Connected government: vergeet business as usual Overheden overal ter wereld ervaren de last van een hoge werkloosheid, afnemende belastingopbrengsten en hoge begrotingstekorten. In oktober 2010 kondigde de Britse overheid de meest drastische bezuinigingen op de overheidsuitgaven aan in meer dan 60 jaar, die erop neerkomen dat alle departementen gemiddeld 19 procent op de kosten moeten besparen en circa banen in de publieke sector verloren gaan. 1 Deze omstandigheden dwingen overheden op alle niveaus om opnieuw te beoordelen hoe technologie kan worden gebruikt om de proces- en infrastructuurkosten te verlagen, efficiënter te werken, en de burger beter van dienst te zijn. Een complicerende factor hierbij is dat diezelfde economische omstandigheden ervoor hebben gezorgd dat de vraag naar diensten is toegenomen, met name de vraag naar regelingen zoals bijstandsuitkeringen, schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Niet alleen de vraag naar dergelijke diensten is toegenomen, maar ook de eisen die de burger stelt aan het niveau van de dienstverlening. Commerciële bedrijven zoals Google en Amazon brengen voor consumenten de wereld binnen handbereik, en hetzelfde wordt van de overheid verwacht. Dit verwachtingspatroon heeft er mede voor gezorgd dat bepaalde instellingen zich nu begeven op het terrein van sociale media. Sociale netwerken worden bijvoorbeeld gebruikt om in contact te blijven met probleemjongeren. Overheden begrijpen dat ze de digitale dialoog met de burger moeten aangaan en proberen dan ook al minstens tien jaar om meer overheidsdiensten online aan te bieden, soms met opvallend succes. Dit fenomeen wordt ook wel de digitale overheid genoemd. Maar zoals uit een recent onderzoek van IDC Government Insights blijkt, heeft de digitale overheid grote stappen gezet op het gebied van informatievoorziening, maar is op het meest cruciale onderdeel niet het gewenste resultaat geboekt: informatie benutten om de dienstverlening aan de burger te verbeteren. 2 Overheidsfunctionarissen hebben te maken met een ongelukkig samenvallende fiscale en operationele realiteit. Business as usual werkt niet meer. De nieuwe slogan voor overheidsinstellingen, die er zelfs onder de beste omstandigheden naar streven alle risico s uit te sluiten, luidt pragmatische transformatie. Bij een pragmatische transformatie ligt de nadruk op het realiseren van rendement door middel van het digitaliseren van informatie en het combineren, stroomlijnen en automatiseren van activiteiten. De connected government-strategie van EMC komt tegemoet aan de doelstellingen van een pragmatische transformatie en brengt internettechnologiemodellen zoals gedeelde diensten en private cloud computing binnen financieel handbereik. Met het connected government-model van EMC kan de manier waarop de overheid werkt, drastisch worden veranderd. 1 Lyall, Sarah en Alan Cowell. "Britain Plans Deepest Cuts to Spending in 60 Years." New York Times (2010): O Brien, Adelaide. "Government Citizen Service Delivery Hits a New High But Transformation Is Beyond 2010." Government Insights #GI (2010): 1. 5

6 Connected government in actie Wil een technologie-initiatief tegenwoordig als succesvol en financieel haalbaar worden beschouwd, dan moet het een meetbaar rendement opleveren. Connected government maakt dit mogelijk omdat het meer is dan een strategie: het is een praktische benadering van pragmatische transformatie die meetbare resultaten oplevert. Het Britse Department for Work and Pensions heeft zijn technologieinfrastructuur gemoderniseerd en de verwerkingstijd voor staatspensioenaanvragen teruggebracht van 60 dagen tot 20 minuten. 3 Regionale en lokale belastingkantoren in de VS leveren nu gemeenschappelijke diensten. De dienstverlening aan de belastingbetaler is verbeterd doordat verwerkingsachterstanden zijn weggewerkt en de verwerkingstijd van ingediende aangiften is teruggebracht van dagen tot minder dan 10 dagen. Een nationale overheidsinstelling in Frankrijk wist de dienstverlening te verbeteren door de verwerking van 200 miljoen documenten per jaar te automatiseren. Een Russische overheidsinstelling beperkte de gemiddelde verwerkingstijd van documenten met 65 procent en verdubbelde de verwerkingscapaciteit van de postkamers. De Amerikaanse staat Michigan realiseerde een besparing van 65 procent op de kosten van gegevensopslag. Dit zijn geen op zichzelf staande gevallen. Overal ter wereld maken overheidsinstellingen gebruik van connected government-technologie voor het digitaliseren van informatie, het opzetten van beveiligde online databanken, het automatiseren van werkprocessen, het beheren van dossiers en het communiceren met burgers. Ze hebben hun dienstverlening getransformeerd door hun manier van werken te transformeren. Zakelijke argumenten voor connected government Hoe groter de reikwijdte van de inspanningen op het gebied van connected government binnen een organisatie, hoe groter de potentiële voordelen, en hoe groter de behoefte aan sterke, doelgerichte managers die leiding geven aan deze inspanningen. De voordelen nemen toe naarmate de reikwijdte zich uitbreidt van: Eén afdeling tot Meerdere afdelingen binnen een instelling tot Meerdere verschillende instellingen die samenwerken over functionele grenzen heen 3 Feld, Charlie. "How the United Kingdom Delivers Customer-Centric Government Services." CIO Magazine (2009): 1. ment_services 6

7 Welke aanpak het meest doeltreffend is, is afhankelijk van de specifieke behoeften van instellingen en de bijbehorende afdelingen. De voordelen van connected government zijn onder meer: Lagere kosten en risico s: diensten worden gemeenschappelijk en dus efficiënter verzorgd, de infrastructuur wordt gevirtualiseerd, informatie op papier wordt gedigitaliseerd door middel van intelligente vastlegging en archivering, en er worden passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd. Grotere productiviteit en kwaliteit: er worden technologieën toegepast voor bedrijfsprocesbeheer en casebeheer waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrijfsregels, automatiseringstechnologieën zoals gegevensontdubbeling, en wachtrijbeheer, ter vervanging van inefficiënte processen die handmatig en ad hoc worden uitgevoerd. Betere dienstverlening aan de burger: transacties tussen burger en instelling verlopen sneller door diensten online aan te bieden, de responstijd is consistenter geworden door efficiënter gebruik te maken van de beschikbare capaciteit, de persoonsgegevens van burgers worden beter beschermd en culturele en politieke informatie wordt digitaal gearchiveerd en is zo beter toegankelijk voor de burger en in de toekomst ook voor het nageslacht. Verbeterde continuïteit en naleving van wet- en regelgeving: er wordt gewerkt in een virtuele omgeving met een gegevensopslagsysteem dat aan de relevante wet- en regelgeving voldoet en dat het risico op onderbrekingen beperkt als zich calamiteiten voordoen of er sprake is van juridische geschillen of wettelijke controles; bovendien wordt gebruikgemaakt van beveiligingsvoorzieningen voor het maken en terugzetten van gegevensback-ups, zodat de dagelijkse activiteiten altijd doorgang kunnen vinden. Connected government in de praktijk EMC en zijn partners op het gebied van de publieke sector werken samen met overheden op alle niveaus om pragmatische transformatie te realiseren via connected government. Het connected government-model beslaat vier fasen. Fase nul, overal informatie, komt overeen met de toestand in het gros van de instellingen. De daarop volgende drie fasen beschrijven de voortschrijdende implementatie van connected government in combinatie met de informatiebeheertechnologieën die passen bij elke fase. Beleidsbepalers bij overheidsinstellingen kunnen aan de hand van dit model de huidige status van de IT in hun organisatie beoordelen en zo het meest geschikte startpunt bepalen voor initiatieven op het gebied van connected government. Het is belangrijk om te weten dat het samenvoegen, automatiseren en implementeren van veiligheidsmaatregelen in de infrastructuurlaag kan plaatsvinden parallel aan het connected government-proces. Met EMC worden de processen en technologieën die u in elke fase implementeert, gebouwd in een betrouwbare infrastructuur die gemeenschappelijke diensten ondersteunt, in omvang perfect op uw activiteiten kan worden afgestemd, en de naleving van wet- en regelgeving mogelijk maakt met verbeterde mogelijkheden voor beheer en rapportage. 7

8 Afbeelding 1. EMC-routekaart naar een connected government Fase 0: Overal informatie Naarmate de werkdruk bij instellingen toeneemt en taken complexer worden, vormen papieren documenten en op papier gebaseerde processen een belemmering voor effectief bestuur. De snelle groei van gespecialiseerde verwerkingssystemen en de bijbehorende silo s voor de opslag van digitale content, zorgt voor extra complicaties. Instellingen die de handen vol hebben aan hun op papier gebaseerde processen en werken met een gedistribueerde IT-infrastructuur, kunnen simpelweg niet voldoen aan het verwachtingspatroon van burgers en bedrijven die gewend zijn een groot deel van hun dagelijkse activiteiten online af te handelen. Beleidsbepalers beseffen dat business as usual niet meer voldoet. Fase 1: vastleggen, opslaan, raadplegen In fase 1 wordt de basis voor connected government gelegd door middel van digitale kantoortechnologie en het fysiek combineren van de benodigde apparatuur. De intelligente vastlegging van gegevens en een centrale, digitale databank komen in de plaats van fysieke dossierkasten en elektronische gegevenssilo s. Het digitale kantoor vermindert de hoeveelheid papier, vergemakkelijkt het beheer van alle gegevens en waarborgt de continuïteit van de dagelijkse activiteiten in het geval van een natuurramp of andere verstoring omdat digitale informatie gemakkelijker te beveiligen is met back-uptechnologieën, toegangsbeheer en andere IT-functies. Het digitale kantoor werkt technologisch gezien van binnen naar buiten, waarbij de interne controles zijn vergroot om de burger beter van dienst te kunnen zijn. Het streven hierbij is om controle te krijgen over de informatie die een instelling al in huis heeft (zoals belangrijke dossiers) en deze om te zetten in een beter 8

9 bruikbaar, digitaal formaat, en vervolgens processen op te zetten waarmee nieuwe informatie digitaal wordt vastgelegd. In strategisch opzicht is dit connected government in de meest eenvoudige vorm. Fase 2: processen automatiseren en beheren Als de bouwstenen van fase 1 op hun plek liggen, is het tijd voor fase 2, waarbij dynamisch casebeheer wordt toegepast voor het vereenvoudigen, stroomlijnen en automatiseren van de complexe informatiewerkstromen die van oudsher een effectieve dienstverlening in de weg staan. Deze informatiestromen hebben enige overlap als het gaat om terreinen als vergunningverlening, correspondentiebeheer, onderzoeken en het bijhouden van patiëntengegevens. Overheidsinstellingen en -ministeries overal ter wereld kunnen gebruik maken van casebeheer om de verwerkingssnelheid te verbeteren, de reactiesnelheid te vergroten, kosten te verlagen en te voldoen aan wet- en regelgeving, zonder meerdere toepassingen en IT-systemen te gebruiken. Fase 2 vereist een backoffice-infrastructuur voor informatiebeheer en een gevirtualiseerde groep computerresources die het delen van informatie en middelen tussen overheidsafdelingen en -programma s ondersteunen. Ook fase 2 werkt van binnen naar buiten. Dynamisch casebeheer wordt geïmplementeerd binnen een instelling of tussen verschillende instellingen, maar de bijbehorende voordelen worden erbuiten gerealiseerd, op het moment dat de burger profiteert van de verbeterde dienstverlening. Fase 3: overheid toegankelijker maken voor de burger In deze fase komen met ondersteuning van geautomatiseerde backofficeverwerking geavanceerde communicatiemogelijkheden voor burgers beschikbaar, zoals selfserviceportals waarmee burgers en bedrijven op elk gewenst moment op een transparante, veilige en elektronische manier kunnen communiceren met overheidsinstellingen. Dit biedt burgers gebruiksgemak, vergroot de transparantie en verbetert het niveau van de dienstverlening. Tegelijkertijd worden de kosten beperkt. Het toegankelijk maken van de overheid voor de burger is een uitgesproken vanbuiten-naar-binnen-benadering van connected government. Buiten de instelling worden op de burger gerichte diensten en eenvoudige, intuïtieve interfaces voor die diensten geboden, waarna alle benodigde informatie naar binnen wordt gebracht in de nieuw geautomatiseerde back-officesystemen van de instelling. EMC biedt overheden een veilige overgang van de wereld van de fysieke IT naar een eenvoudigere, rendabelere en flexibelere IT-wereld, ook wel bekend als cloud computing. Met cloud computing kan IT worden geleverd als een efficiënte, betrouwbare en veilige dienst, net als de manier waarop andere soorten infrastructuur, zoals nutsdiensten, worden geleverd. In dit nieuwe model kunnen verschillende applicaties binnen een instelling die voor zeer uiteenlopende doeleinden worden gebruikt, allemaal dezelfde rekenkracht gebruiken en wordt het mogelijk om de schaalbaarheid, betrouwbaarheid, het prestatieniveau en veiligheidsniveau te realiseren passend bij een nutsdienst. In fase 3 van het infrastructuurproces hebt u uw activiteiten zodanig getransformeerd dat verschillende technologische middelen gemeenschappelijk worden gebruikt. Bovendien is de transparantie verbeterd en is het beheer in de gehele IT-omgeving eenvoudiger geworden. 9

10 Information governance Naarmate transacties met burgers en bedrijven steeds vaker online plaatsvinden en het verzamelen van gegevens wordt geautomatiseerd, kunnen instellingen dossiers aanleggen op basis van vooraf gedefinieerde bedrijfsregels. Deze bedrijfsregels bepalen wat wordt vastgelegd, hoe lang het moet worden bewaard, en op welke manier de betreffende informatie mag worden gebruikt. Deze vragen staan centraal bij information governance en behoren de hoogste prioriteit te krijgen bij elk initiatief op het gebied van connected government. Information governance vereist een proactieve, door beleid gestuurde informatiebeheerstrategie. Het integreert de doelstellingen van een instelling met informatiebeheerbeleid waarbij rekening wordt gehouden met veiligheid, gegevensbescherming, passende gebruiksdoeleinden, ediscovery en de naleving van wet- en regelgeving gedurende de gehele levenscyclus van informatie. Bij information governance worden verschillende zaken in aanmerking genomen, bijvoorbeeld: Netwerkbeheer, zodat u weet waar uw informatie naartoe gaat en hoe Toegangsbeheer, zodat u kunt bepalen wie toegang heeft tot bepaalde gegevens Intelligente archivering, zodat gegevens precies zo lang bewaard blijven als nodig is Een information-governancestrategie zou de vereisten van het beheren van informatie moeten vereenvoudigen en de moeilijkheden die hieraan inherent zijn, moeten beperken door processen en beleid te standaardiseren en automatiseren voor alle uiteenlopende systemen en IT-infrastructuur. De best practices-architectuur van EMC voor information governance waarborgt de integriteit, beveiliging en toegankelijkheid van informatie. Het biedt de mogelijkheid om geordende informatie te beheren via meerdere clienttoegangspunten met geautomatiseerd, afdwingbaar bewaarbeleid en een geïntegreerd informatiearchief dat geschikt is voor elk type content. De toekomst van connected government: gedeelde diensten Bij de meest ambitieuze initiatieven op het gebied van connected government zijn meerdere instellingen betrokken die gebruikmaken van een omgeving met gemeenschappelijke diensten. Niet alle diensten of bedrijfsprocessen kunnen gemeenschappelijk worden gebruikt door instellingen, maar waar dit wel mogelijk is, zijn de voordelen vaak enorm groot. In de VS heeft de National Association of State Chief Information Officers het consolideren en optimaliseren van de infrastructuur aangewezen als hoogste IT-prioriteit voor Door de infrastructuur te consolideren, zijn CIO s en andere overheidsfunctionarissen in staat om op een flexibele, rendabele manier connected government-diensten te bieden aan andere instellingen en aan burgers. Modellen voor gemeenschappelijke diensten omvatten 4 Vaughn, S. "Priority Strategies, Management Processes and Solutions." State CIO Priorities for National Association of State Chief Information Officers (2010). 10

11 gestandaardiseerde ECM-voorzieningen die het implementeren van applicaties sneller en gemakkelijker doen verlopen, en maken IT-middelen beschikbaar voor gemeenschappelijk gebruik door meerdere instellingen via meerdere online afleverplatforms. Dankzij deze benadering kan de inkooptijd aanzienlijk worden verkort en kan sneller worden geprofiteerd van de tastbare voordelen van connected government. Wanneer een instelling behoefte heeft aan diensten voor informatiebeheer, kunnen deze diensten op basis van een doorbelastingsmodel worden ingekocht bij de CIO of een administratief medewerker. De berekende kosten zijn afhankelijk van de diensten die worden afgenomen. EMC heeft een groot aantal overheden geholpen met het consolideren van de infrastructuur met behulp van opslag en virtualisatie, zodat deze overheden nu centrale IT-diensten kunnen bieden aan hun burgers. EMC: voor een intelligente connected government-infrastructuur EMC is brancheleider op het gebied van IT-oplossingen en de aangewezen leverancier voor overheidsinstellingen op alle niveaus, omdat onze technologieën zijn ontwikkeld voor het vastleggen, opslaan, beheren en beveiligen van gegevens gedurende de gehele levenscyclus van deze gegevens. Wij bieden onder meer de volgende technologieën om uw transformatie naar een connected government te volbrengen: Met EMC unified storage solutions kunnen overheden hun infrastructuur consolideren, de IT-efficiency verbeteren en de samenwerking binnen en tussen instellingen vergroten. Door alle openbare gegevens in één opslaginfrastructuur te bewaren, kunnen organisaties in de publieke sector dubbele opslag voorkomen en hun back-upactiviteiten doeltreffender inzetten. Consolidatie is ook gunstig voor de schaalbaarheid en met EMC Fully Automated Storage Tiering wordt informatie automatisch gerangschikt al naar het gelang het belang voor de dagelijkse gang van zaken, zonder dat IT-middelen exclusief in beslag worden genomen, zodat overheden de productiviteit van hun personeel kunnen verbeteren. EMC Documentum xcelerated Composition Platform (xcp) ondersteunt de drie transformatiefasen van connected government en legt de basis voor de implementatie van information governance en gemeenschappelijke diensten. Het maakt het mogelijk om belangrijke informatie en processen vast te leggen, te beheren en te archiveren in één geïntegreerd, interoperabel platform voor contentbeheer. RSA, The Security Division of EMC, is brancheleider op het gebied van verificatie, toegangsbeheer en rechtenbeheer en heeft oplossingen geleverd aan overheden op alle niveaus, voor het beveiligen van dagelijkse activiteiten en het beschermen van de vertrouwelijke informatie van burgers. Nu overheden ook online diensten gaan aanbieden en informatie wordt uitgewisseld tussen overheden en burgers, is de behoefte aan een beveiligingsoplossing op het hoogste niveau nog nooit zo groot geweest. Aangezien overheden te maken hebben met gelijkblijvende of zelfs krimpende budgetten, gaan IT-managers op zoek naar manieren om geld te besparen door middel van technologie. De private cloud is een aantrekkelijke technologie geworden voor overheden vanwege de geboden 11

12 flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenbesparingen. De private cloud heeft alle voordelen van de public cloud, maar biedt meer mogelijkheden voor beheer en beveiliging. EMC is een toonaangevende leverancier van privatecloudoplossingen en kan private clouds leveren die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van een klant. EMC heeft een breed aanbod aan technologische oplossingen en beschikt over alle benodigde branchekennis om u te helpen met uw zakelijke uitdaging, ongeacht in welke fase u zich bevindt in de transformatie naar een connected government. 12

13 Conclusie EMC werkt samen met branche-experts om de transformatie van de publieke sector te vereenvoudigen Door het samenvallen van de fiscale en operationele realiteit is het van essentieel belang dat overheden afstappen van business as usual. EMC werkt doorlopend samen met zijn partners op het gebied van de publieke sector om connected governmentoplossingen te definiëren, ontwikkelen en leveren die overheden in staat stellen meer te doen met minder geld. We werken samen met honderden klanten op alle overheidsniveaus om een pragmatische transformatie tot stand te brengen op het gebied van: Algemeen bestuur Sociale zaken Gezondheidszorg Justitie en openbare veiligheid Financiën en belastingen Modernisering van vervoer en infrastructuur EMC en zijn partners beschikken zoals het marktleiders betaamt over aanzienlijke brancheexpertise en ontwikkelervaring. Dankzij deze samenwerkingsverbanden kunnen instellingen beschikken over een maximale waarde in een minimaal tijdsbestek, en wordt tegemoetgekomen aan stijgende operationele kosten, een toenemende werkbelasting en krimpende budgetten. Verwijzingen Casestudy s connected government County San Diego (VS) National Health Insurance Fund for Salaried Employees (CNAMTS) Justitie in Zweden Department of Revenue in Minnesota (VS) Department of Public Health in San Francisco (VS) Revenue Services in Zuid-Afrika Overheid van Perm Kray Demonstraties van oplossingen EMC kan een demonstratie geven van de volgende oplossingen voor connected government: Geïntegreerd beheer van rechtszaken Casebeheer tussen verschillende instellingen Casebeheer voor onderzoekszaken Verwerking van gerechtigheidsgegevens Correspondentiebeheer Subsidiebeheer 13

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

Het papier-efficiënte kantoor. Efficiënte toegang tot actieve documenten

Het papier-efficiënte kantoor. Efficiënte toegang tot actieve documenten 2 Het papier-efficiënte kantoor Efficiënte toegang tot actieve documenten DE WEG NAAR EEN PAPIER-EFFICIËNT KANTOOR OVERMATIG PAPIERGEBRUIK Fase Stage 1 1 Uw behoefte: > Beveiliging van uw informatie verbeteren

Nadere informatie

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores

IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit Whitepaper over de inzet van zakelijke full service IT stores IT: van kostenpost tot katalysator van productiviteit 1 Inleiding Tien jaar geleden zaten

Nadere informatie

HET PAPIER-EFFICIËNTE KANTOOR. De waarde van uw informatie volledig benutten

HET PAPIER-EFFICIËNTE KANTOOR. De waarde van uw informatie volledig benutten 4 HET PAPIER-EFFICIËNTE KANTOOR De waarde van uw informatie volledig benutten DE WEG NAAR EEN PAPIER-EFFICIËNT KANTOOR OVERMATIG PAPIERGEBRUIK FASE STAGE 1 1 Uw behoefte: > Beveiliging van uw informatie

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Multi Permit Solution. White paper

Multi Permit Solution. White paper Multi Permit Solution White paper Samenvatting Organisaties in de publieke sector hebben te maken met een aantal trends, zoals individualisering van de samenleving, toenemende interconnectiviteit tussen

Nadere informatie

Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft

Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft Beveiliging van de cloud infrastructuur van Microsoft In dit technische document maakt u kennis met het OSSC team (Online Services Security and Compliance), een onderdeel van de divisie Global Foundation

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie

Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Top 10 redenen voor extra beveiliging van informatie door middel van desktopvirtualisatie Controle terug en risico s gereduceerd zonder compromissen op het gebied van productiviteit en groei 2 Nieuwe manieren

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid 6 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Stef Blok Digitale dienstverlening vraagt echt om een andere manier van werken Samenwerken van netwerksamenleving tot cloud Anouchka van

Nadere informatie

Visie PQR op de IT van Morgen

Visie PQR op de IT van Morgen Visie PQR op de IT van Morgen 3 Constant contact De vraag achter de vraag Verder in dit nummer: In gesprek met de klant Where do you want to go today? 3D naar de cloud Uw IT-strategie begint bij het PQR

Nadere informatie

Veiligheid. in de 21e eeuw. Safety & Security. Jeanine Hennis-Plasschaert. Ronald Plasterk. m agazine over de digitale overheid

Veiligheid. in de 21e eeuw. Safety & Security. Jeanine Hennis-Plasschaert. Ronald Plasterk. m agazine over de digitale overheid 5 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Jeanine Hennis-Plasschaert "Defensie investeert in Cyber" Veiligheid in de 21e eeuw Ronald Plasterk Er moet een balans zijn tussen gebruiksgemak

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO

Digitale Transformatie in de Benelux. Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO Digitale Transformatie in de Benelux Acquia Marktonderzoek Digitale Transformatie en de visie van de CIO & CMO November 2014 Inleiding In het najaar van 2014 is een kwalitatief marktonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Be Informed-oplossingen voor overheden

Be Informed-oplossingen voor overheden Be Informed-oplossingen voor overheden Een overzicht Geert Rensen September 2010 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Visie 5 1.3 Een uniek overheidsplatform 6 2 Positionering Be

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2014. Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams

CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2014. Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF Januari 2014 Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams Opkomst van het Internet of Everything In veel opzichten is de cloud voor IT-leiders en hun teams een

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken

De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken De problemen van moderne, gedistribueerde bedrijven oplossen met telewerken Praktische methoden voor de transformatie van het organisatie-dna via nieuwe werkmethoden Alan Greenberg & Andy Nilssen Wainhouse

Nadere informatie

Optimaliseer uw basisinfrastructuur. Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken

Optimaliseer uw basisinfrastructuur. Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken 1 Optimaliseer uw basisinfrastructuur Dynamische IT voor Het Nieuwe Werken Executive Summary Doelgroep Deze whitepaper is bestemd voor IT-directeuren, managers en medewerkers die verantwoordelijk zijn

Nadere informatie

Cisco voor elk apparaat: Kiezen voor een productieve en veilige toekomst met een gunstige concurrentiepositie

Cisco voor elk apparaat: Kiezen voor een productieve en veilige toekomst met een gunstige concurrentiepositie Cisco voor elk apparaat: Kiezen voor een productieve en veilige toekomst met een gunstige concurrentiepositie Wat u leert De traditionele beperkingen van het bedrijfsnetwerk zijn aan het verdwijnen en

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie