MiFID. Beleid inzake belangenconflicten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MiFID. Beleid inzake belangenconflicten"

Transcriptie

1 MiFID Beleid inzake belangenconflicten

2

3 MiFID 3 INLEIDING Een financiële instelling is onderworpen aan een geheel van wettelijke en prudentiële verplichtingen, die erop gericht zijn haar integriteit te garanderen. Als onderdeel daarvan, gelden wettelijke bepalingen en prudentiële vereisten die de financiële instelling ertoe verplichten in haar organisatie en bij haar activiteiten belangenconflicten te onderkennen, te bewaken en te beheersen. Specifiek bij het verrichten van beleggingsdiensten en activiteiten, het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten of het verlenen van raad over financiële planning kunnen zich, rekening houdend met de specifieke werkzaamheden van Optima, bepaalde belangenconflicten voordoen tussen Optima, haar vennoten, haar bestuurders of daarmee gelijk te stellen personen, haar effectieve leiders, haar verbonden agenten, haar medewerkers of enig ander persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks door een zeggenschapsband met Optima is verbonden (hierna: relevante personen ) enerzijds en haar cliënten anderzijds, alsook tussen haar cliënten onderling. Een beschrijving in beknopte vorm van het belangenconflictbeleid wordt verstrekt op duurzame drager aan de cliënt voordat enige beleggingsdiensten en activiteiten worden verricht voordat enige verzekeringsbemiddelingsdiensten worden verleend of voordat enige raad over financiële planning wordt verstrekt. IDENTIFICATIE EN NIET-EXHAUSTIEVE LIJST VAN MOGELIJKE BELANGENCONFLICTEN De belangenconflicten of bronnen van conflicten, met een wezenlijk risico op schade aan de belangen van de cliënt(en), werden door Optima in kaart gebracht. Bij het identificeren van mogelijke belangenconflicten bij het verrichten van beleggingsdiensten en -activiteiten, het verlenen van verzekeringsbemiddelings-diensten of het verlenen van raad over financiële planning voor een bepaalde cliënt, zal Optima steeds nagaan of : - Optima en/of relevante personen financieel gewin kunnen behalen of een financieel verlies kunnen vermijden ten koste van de cliënt ; - Optima en/of relevante personen een belang hebben bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt in kwestie verrichte dienst of een namens de cliënt in kwestie uitgevoerde transactie, dat verschilt van het belang van de cliënt in kwestie bij dit resultaat ; - Optima en/of relevante personen een financiële of andere drijfveer hebben om het belang van een cliënt of groep van cliënten te laten primeren op het belang van de cliënt in kwestie ; - Optima en/of relevante personen hetzelfde bedrijf uitoefenen als de cliënt in kwestie ; - Optima en/of relevante personen van een andere persoon dan de cliënt in kwestie voor een ten behoeve van deze cliënt verrichte beleggingsdienst, -activiteit of verzekeringsbemiddelingsdienst een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten ontvangt of zal ontvangen dat verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze dienst. Als voorbeelden gelden de volgende omstandigheden: het tegelijkertijd aanbieden door Optima en/of relevante personen van diensten in verschillende hoedanigheden; - het gebruik van vertrouwelijke informatie door Optima en/of relevante personen over een cliënt, ten voordele of ten nadele van een andere cliënt ; - het hebben door Optima en/of relevante personen van een drijfveer om de belangen van de ene cliënt boven de belangen van een andere cliënt te stellen ; - het hebben door Optima en/of relevante personen van een belang bij het resultaat van een dienst (verleend aan de cliënt), dat het belang van de cliënt ondermijnt ; - het niet-respecteren van het beleggersprofiel van de cliënt omwille van andere tegenstrijdige belangen van Optima en/of relevante personen ; Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

4 4 MiFID - het adviseren rond financiële instrumenten van emittenten of verstrekken van verzekeringsbemiddelingsdiensten omtrent producten, aangeboden door emittenten waarmee Optima en/of relevante personen een zakelijke relatie hebben ; - het verhandelen door Optima en/of relevante personen van financiële instrumenten (vb. ICB s) of verzekeringsproducten die eveneens het voorwerp uitmaken van beleggingsadvies ; - het aannemen van geschenken of uitnodigingen door Optima en/of relevante personen die een objectief handelen in de weg zouden kunnen staan ; - het ontvangen door Optima en/of relevante personen van voordelen (in contanten of in natura) vanwege derden naar aanleiding van het verrichten van een dienst voor de cliënt ; - relaties tussen relevante personen en cliënten die zouden kunnen leiden tot belangenconflicten; - het onderhouden door relevante personen van relaties of activiteiten die nadelig voor de cliënt zouden kunnen zijn. Deze lijst met voorbeelden zal elk trimester worden aangepast indien er zich in dat trimester een belangenconflict heeft voorgedaan dat nog niet op de lijst is opgenomen. MAATREGELEN TER PREVENTIE, BEPERKING EN BEHEERSING VAN MOGELIJKE BELANGENCONFLICTEN Optima heeft verschillende maatregelen doorgevoerd ter preventie, beperking en beheersing van bovenstaande belangen conflicten. Binnen Optima is het de afdeling Compliance (die onafhankelijk functioneert en onder de rechtstreekse verant woordelijkheid valt van het Directiecomité) die instaat voor de identificatie, preventie en beheersing van de belangenconflicten. De afdeling Interne audit houdt op zijn beurt toezicht op de goede werking, doeltreffendheid en efficiëntie van de Compliance-functie. Onder andere de volgende maatregelen werden getroffen: 1 INFORMATIEBARRIÈRES Er werden organisatorische maatregelen getroffen om iedere niet-toegelaten uitwisseling van informatie tussen de medewerkers van Optima te vermijden. De diverse afdelingen, functies en IT-systemen functioneren met gepaste onafhankelijkheid van elkaar, inclusief de toekenning van gescheiden werkplaatsen, daar waar het de behartiging van de belangen van de cliënten betreft. 2 GESCHEIDEN FUNCTIES Optima beschikt over verschillende afdelingen en diensten met duidelijk afgebakende taken en verantwoordelijkheden. 3 OPLEIDING Optima zorgt voor een geschikte opleiding van de betrokken medewerkers, zodat zij volledig op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en verplichtingen en in staat zijn om belangenconflicten te herkennen en te beheersen. 4 BEHANDELING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE De toegang tot vertrouwelijke informatie van de cliënt is beperkt tot diegenen die een echte noodzaak hebben tot het bekomen van die informatie, in functie van de opdrachten waarmee Optima door de cliënt is belast. Bovendien zal Optima deze informatie niet aan derden onthullen, tenzij Optima daarvoor de uitdrukkelijke toestemming heeft van de cliënt, wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is of indien daarvoor een wettig belang bestaat. De werknemers van Optima moeten het gebruik van vertrouwelijke informatie vermijden bij het uitvoeren van persoonlijke transacties en de Gedragscode daaromtrent respecteren. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

5 MiFID 5 5 SALARIËRING De bezoldiging en de bonussen van de medewerkers van Optima kunnen gekoppeld zijn aan de winst van Optima, de afdeling waar de medewerkers werkzaam zijn en/of hun persoonlijk bereikte objectieven. Bovenstaande vergoedingen zijn evenwel niet gekoppeld aan de prestaties van een andere afdeling. 6 GIFTEN Voor wat betreft de politiek inzake geschenken, mogen de relevante personen geen gunst, geschenk of eender welk voordeel (voor zichzelf of voor een derde) beloven, toestaan, opeisen of aanvaarden, in ruil voor een standpunt, een interventie of een dienst met een persoonlijk karakter. 7 EXTERNE ACTIVITEITEN VAN RELEVANTE PERSONEN De relevante personen moeten hun externe mandaten melden aan Optima. Indien een externe functie of activiteit aanleiding zou kunnen geven tot een belangenconflict, neemt Optima de gepaste maatregelen om dit te voorkomen. 8 GESCHIKT ADVIES Er worden procedures vastgelegd om de belangen van de cliënten te vrijwaren op het vlak van beleggingsadvies (vb. het bepalen van het beleggersprofiel van de cliënt aan de hand van een concrete vragenlijst en de periodieke controle door de afdeling Compliance van de geschiktheid van de aanbevolen beleggingsproducten in functie van het beleggersprofiel van de cliënt). 9 INDUCEMENTS Bij het verrichten van beleggingsdiensten en activiteiten of het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten aan een cliënt, kan Optima voordelen (in contanten of in natura) verschaffen aan of ontvangen van derden.. Optima ziet er steeds op toe dat deze voordelen voor de cliënt een algemene kwaliteitsverbetering van de betreffende dienst of activiteit behelzen en niet beletten dat Optima in het beste belang van de cliënt handelt. Optima informeert de cliënt over het feit dat zij ingeval van een belegging door de cliënt in een instelling voor collectieve belegging (ICB, zie hoger) over het algemeen van de distributeur of de beheerder van deze ICB een gedeelte van het (door de cliënt aan de ICB betaalde) intrede- of beheerloon ontvangt. De hoogte van deze vergoeding is marktconform en varieert tussen 0% en 100% van het intredeloon en van 0% tot 65% van het beheerloon. De cliënt heeft steeds het recht om op aanvraag meer gedetailleerde informatie te ontvangen, meer bepaald over de aard, de hoegrootheid en de berekeningswijze van de bedragen die Optima ontvangt. Bij het verhandelen van schuldinstrumenten ontvangt Optima verkoopcommissies en beheercommissies. Optima zal de omvang bekendmaken voor het afsluiten van de verrichting. Optima kan geldelijke voordelen ontvangen in het kader van haar verzekeringsbemiddelingsdiensten. De hoogte van deze geldelijke voordelen is steeds marktconform. In beginsel ontvangt Optima een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van Optima bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken die door Optima werden ingevuld. Voor meer informatie kan u Optima hieromtrent steeds contacteren hetzij via brief op het adres Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent, hetzij via telefoon op het nummer , hetzij via op het adres In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

6 6 MiFID Tot slot kan Optima voordelen in natura ontvangen in het kader van haar beleggingsdiensten, activiteiten en verzekeringsbemiddelingsdiensten, zoals financiële analyses en ander informatiemateriaal, opleidingen en in zeker mate technische diensten die toegang geven tot informatiesystemen van derden. De aanvaarding van deze voordelen is niet rechtstreeks afhankelijk van of verbonden met de beleggingsdiensten, activiteiten en verzekeringsbemiddelingsdiensten die Optima aan haar cliënten aanbiedt. Deze voordelen worden eerder aangewend om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren en te verbeteren. Vooraleer Optima beleggingsdiensten en activiteiten verricht voor een cliënt of verzekeringsbemiddelingsdiensten verleent aan een cliënt, zal Optima aan de cliënt in kwestie het bedrag van alle inducements (geldelijke of niet-geldelijke) die het heeft ontvangen in verband met de betrokken dienst op een duurzame drager meedelen. Indien het bedrag niet vooraf kan worden bepaald, zal Optima de cliënt in kwestie de berekeningsbasis ervan meedelen. Het beheer en onderhandelen van commissies, vergoedingen en aanverwante voordelen wordt trouwens steeds toegewezen aan personen die onafhankelijk functioneren van de commerciële afdelingen binnen Optima. Raadpleeg onze website voor meer informatie. 10 OPENBAARMAKING VAN BELANGENCONFLICTEN Indien het niet mogelijk is om een bepaald conflict op een toereikende manier te beheersen of wanneer de genomen maatregelen onvoldoende blijken te zijn om de belangen van de cliënt te vrijwaren, zullen het bestaan en de redenen van het betrokken belangenconflict aan de cliënt kenbaar gemaakt worden teneinde hem toe te laten in alle kennis van zaken te beslissen of hij op de diensten van Optima een beroep wenst te doen. De informatie over het specifieke belangenconflict zal op duurzame drager aan de cliënt worden overlegd voordat enige beleggingsdiensten en -activiteiten worden verricht, voordat enige verzekeringsbemiddelingsdiensten worden verleend of voordat enige raad over financiële planning wordt verstrekt. Wanneer Optima met een cliënt een akkoord heeft inzake de regeling van een eventueel belangenconflict, houdt zij daaromtrent een schriftelijk dossier bij. 11 AFZIEN VAN HANDELEN Wanneer Optima meent dat bepaalde belangenconflicten niet op enige wijze te beheersen vallen (zelfs niet door de openbaarmaking ervan aan de cliënt) en Optima beletten om loyaal, billijk en professioneel te handelen tegenover de cliënt in kwestie, of indien Optima te maken zou hebben met een wettelijk of door de toezichthouder opgelegd verbod, zal Optima de vraag tot dienstverlening van een cliënt afwijzen en ervan afzien om voor deze cliënt op te treden. 12 REGISTER VAN BELANGENCONFLICTEN Optima legt op permanente wijze een register aan met gegevens in verband met potentiële of werkelijk gerezen belangen conflicten. Optima nv Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent KBO RPR Gent FSMA-inschrijvingsnummer A

7

8 MiFIDNL-D optima nv maatschappelijke zetel Keizer Karelstraat Gent t f e

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Insurance NV. 1 mei 2014

MiFID Brochure. ERGO Insurance NV. 1 mei 2014 00 MiFID Brochure ERGO Insurance NV 1 mei 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MiFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers van financiële producten

Nadere informatie

Assur Mifid. Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan:

Assur Mifid. Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan: Assur Mifid Gegevens van ons kantoor: Kantoor Solomé BVBA Weststraat 60 bus 0001 9940 Sleidinge info@solome.be tel 09/357 32 34 fax 09/357 73 32 www.solome.be FSMA 111781A ondernemingsnummer 0524.938.759

Nadere informatie

De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein.

De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein. 1. Wat is MiFID? 2. Orderuitvoeringsbeleid 3. Beleid op het gebied van belangenconflicten 4. Aard en risico s van de financiële instrumenten 5. Kosten en tarieven 6. Bijkomende informatie 7. Hoe worden

Nadere informatie

AssurMiFID-regelgeving en Aon België

AssurMiFID-regelgeving en Aon België Aon Belgium AssurMiFID-regelgeving en Aon België Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst De bescherming van afnemers van financiële producten en diensten in België is gebaseerd

Nadere informatie

MARSH NV IN BELGIË - ALGEMENE VOORWAARDEN - AANSTELLING ALS VERZEKERINGSMAKELAAR

MARSH NV IN BELGIË - ALGEMENE VOORWAARDEN - AANSTELLING ALS VERZEKERINGSMAKELAAR MARSH NV IN BELGIË - ALGEMENE VOORWAARDEN - AANSTELLING ALS VERZEKERINGSMAKELAAR Dit document vormt de basis voor de diensten die Marsh aan u verleent en zoals deze met u werden overeengekomen. Deze Algemene

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. Welkom bij Arces Arces is de beste verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure

MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure Aon Belgium MiFID en Twin Peaks II informatiebrochure Risk. Reinsurance. Human Resources. Index Voorstelling Aon Belgium...3 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. 6 1 Inleiding...............................................

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Beleggen in financiële producten Consumentengids over

Beleggen in financiële producten Consumentengids over FINANCIËLE DIENSTEN NADER TOEGELICHT Beleggen in financiële producten Consumentengids over de MiFID-richtlijn COMITÉ VAN EUROPESE EFFECTENREGELGEVERS COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

Voorwaarden MoneYou. Rendement. Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. MY-1312 (2013-12)

Voorwaarden MoneYou. Rendement. Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. MY-1312 (2013-12) Voorwaarden MoneYou Rendement Voor de producten in deze voorwaarden gelden ook de Voorwaarden MoneYou. Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Inhoudsopgave 1. Geldrekening en beleggingsrekening 4 2. Maximum

Nadere informatie

Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten

Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten Juni 2010 Inhoud Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten (BRVI) 4 1. Definities 4 2. Algemeen 4 3. Categorie-indeling

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - REGLEMENTAIRE

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - REGLEMENTAIRE TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - REGLEMENTAIRE DE VENNOOTSCHAP TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. INFORMATIE RECHTSVORM TreeTop Asset Management S.A. is een naamloze Vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V.

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. WET- EN REGELGEVING en overige informatie op het gebied van EFFECTENDIENSTVERLENING Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren. 25 november 2014

Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren. 25 november 2014 Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren Sandra Lodewijckx 25 november 2014 Anne Catteau Overzicht I. De compliance functie II. De core business van de compliance officer 1) AssurMiFID en verschillende

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only)

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING (Orderdoorgave d.m.v. Execution Only) TUSSEN: [NAAM],[VOORNAAM],.. [ADRES],.... [E-MAIL ADRES];.. hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS, EN: De beursvennootschap Lawaisse,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014

SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 SIXDOTS APP ALGEMENE VOORWAARDEN 20/11/2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Aanvaarding van de algemene voorwaarden 3 Hoofdstuk 2 Definities 3 Hoofdstuk 3 Blokkering van de toegang tot de Sixdots App 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Voorwoord 1. Begripsbepaling 2. Omschrijving van de reikwijdte en de

Nadere informatie

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Addendum Zorgverzekeraars. Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Addendum bij de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Addendum Zorgverzekeraars Voorwoord 1. Begripsbepaling 2. Omschrijving van de reikwijdte en de

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Deel 1 Code Goed Zorgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden 5 1.1.3

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

MAKELAARSOVEREENKOMST

MAKELAARSOVEREENKOMST MAKELAARSOVEREENKOMST Tussen: De vennootschap CNA Insurance Company Ltd, Belgisch filiaal (HRB 667.530), gevestigd te 1731 Zellik, Z.1. Researchpark 110, CBFA nr. 1075, vertegenwoordigd door zijn Verantwoordelijke

Nadere informatie