Rapport 0 Algemeen Onderzoeksrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport 0 Algemeen Onderzoeksrapport"

Transcriptie

1 Mondzorg in Kaart Een onderzoek naar de kosten, opbrengsten, prestaties en tijdbesteding in de Mondzorg in 2011 en 2012 Rapport 0 Algemeen Onderzoeksrapport

2

3 Mondzorg in Kaart Een onderzoek naar de kosten, opbrengsten, prestaties en tijdbesteding in de Mondzorg in 2011 en 2012 Rapport 0 Algemeen Onderzoeksrapport Uitgebracht aan: De Nederlandse Zorgautoriteit Versie: Definitief Datum: 14 juli 2014 Kenmerk: Uitgebracht door: Deloitte Consulting B.V. Auteurs: drs. P.C. van Batenburg, dr. P. Smidt

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Doelstelling van het onderzoek Leeswijzer 5 2. Onderzoeksopzet De onderzoeksvariabelen Het onderzoeksobject: de praktijk Meting van prestaties Typen mondzorgpraktijken Steekproeven en zo volledig mogelijke uitvragen Keuzen op basis van de pilotstudie Toelichting bij voor dit onderzoek specifiek gedefinieerde begrippen FTE s Correcties voor eigenaren vergoedingen Marges Marges per eigenaar FTE Gemiddeld salarisniveau per behandelaar en per medewerker en vergoeding voor ingehuurde behandelaren en medewerkers VAR-WUO correctie en informatie over ZZP vergoedingen Uitvoering van het onderzoek De grote uitvraag Aanschrijving, ontheffingen en bijtrekkingen Plausibele, gevalideerde en vrijwel volledige response Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid Inleiding: de begrippen betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid Betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid en van een meest relevante variabelen Conclusie over betrouwbaarheid en onnauwkeurigheid: de respons is voldoende groot Betrokkenen bij het onderzoek Bijlagen Validatieraamwerk Vragenlijst 30 4

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Per 1 januari 2012 was een experiment vrije prijsvorming in de mondzorg van start gegaan; aanbieders van mondzorg bepaalden daarbij zelf de prijzen. Het vrijgeven van de prijzen werd stopgezet na een motie in de Tweede Kamer. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarna door middel van een aanwijzing (kenmerk MC-U ) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de opdracht gegeven de tarieven in de mondzorg opnieuw te reguleren en daarmee dus het experiment vrije prijsvorming te beëindigen. Gegeven het (per 1 januari 2013) opnieuw invoeren van een prestatiestructuur met een gedeeltelijk verouderde tariefonderbouwing, ziet de NZa aanleiding om onderzoek te doen. Het bekostigingsonderzoek mondzorg in opdracht van de NZa is gericht op het in beeld brengen van de structuurkenmerken, opbrengsten, (praktijk)kosten, de productie en tijdsbesteding van aanbieders van mondzorg. De resultaten van dit onderzoek zullen gebruikt worden om de tarieven (nader) te onderbouwen en/of te herijken. De NZa heeft Deloitte Consulting B.V. gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Deloitte werkte hierbij samen met MediQuest BV. MediQuest is een bureau dat zich heeft gespecialiseerd in het bieden van inzicht en kwaliteit van zorg aan zorgpartijen door het verzamelen en beschikbaar maken van informatie. MediQuest was door Deloitte Consulting, specialist in kostenonderzoeken, gevraagd te ondersteunen vanwege hun kennis van de mondzorgsector, hun databases voor de beroepsgroep en hun portals waar al veel tandartsen en andere zorgaanbieders kennis mee hadden gemaakt. 1.2 Doelstelling van het onderzoek In het beschrijvend document betreffende de openbare aanbesteding voor de uitvoering van een onderzoek betreffende de mondzorgsector voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de onderzoeksopdracht als volgt verwoord: Doelstelling van het onderzoek is om de opbrengsten, kosten en productie in beeld te krijgen van aanbieders van mondzorg. Met deze gegevens zullen de tarieven die deze aanbieders in rekening mogen brengen worden onderbouwd door de NZa. Daarnaast wenste de NZa een onderzoek naar de tijdsbesteding van de aanbieders van mondzorg. 1.3 Leeswijzer De rapportage over het onderzoek Mondzorg in Kaart is verdeeld over zeven rapporten, dit algemeen onderzoeksrapport en een appendix met correlatietabellen. 1. Vier rapporten (1A tot en met 1D) voor de hoofdgroepen waar een steekproef voor is getrokken, namelijk: tandartspraktijken, praktijken voor mondhygiëne, orthodontiepraktijken (inclusief integraal uitgevraagde ortho-schisiscentra) en praktijken voor tandprothetiek. 2. Een rapport voor de volledig uitgevraagde instellingen voor Jeugdtandverzorging, de JTV s (inclusief pedodontologiepraktijken). 3. Een rapport voor de volledig uitgevraagde Centra voor Bijzondere Tandheelkunde, de CBT s. 4. Een rapport betreffende de differentiaties die onder tandartspraktijken kunnen worden aangetroffen, de zogenaamde overige groepen mondzorgpraktijken. Deze zijn hoofdzakelijk volledig uitgevraagd, alleen bij implantologiepraktijken en AWBZ-praktijken is sprake van een steekproef. 5

6 2. Onderzoeksopzet 2.1 De onderzoeksvariabelen De gehanteerde vragenlijst volgt de structuur van de gestelde onderzoeksdoelen en onderscheidt daarom de volgende hoofdelementen: Kenmerken van de praktijk Praktijkkosten en Opbrengsten van Mondzorg Tijdbesteding Productie en Prestaties Het blok kenmerken van de praktijk bevat vooral structuurkenmerken zoals de rechtsvorm, het aantal patiënten, het aantal eigenaren dat ook zorginhoudelijk actief is en detailvragen over de huisvesting van de praktijk. Het blok Praktijkkosten en Opbrengsten van Mondzorg vraagt eigenlijk de Jaarrekening uit. Het bevat de vragen naar de opbrengsten en de kosten van de praktijk, en vraagt ook om de balans van de praktijk. Het blok Tijdbesteding bevat uitgebreide vragen over behandelaren en ondersteunend medewerkers die in de praktijk actief zijn. Hierbij wordt niet alleen gevraagd naar tijdbesteding, maar ook naar type arbeidsrelaties, loonniveaus en de rol in de praktijk. Het blok Productie en Prestaties vraagt de respondenten om een uitdraai uit hun productiesystemen te maken van de volumes uitgevoerde verrichtingen per prestatiecode, het gemiddeld tarief en de doorberekende materiaal- en techniekkosten. Het gemiddelde van een breuk In deze rapporten zullen vaak gegevens worden gepresenteerd van kenmerken die berekend zijn als een breuk tussen andere gegevens (omzet per fte bijvoorbeeld). Het gemiddelde van een breuk is minder vanzelfsprekend dan op het eerste oog lijkt. Een simpel voorbeeld geeft dit weer: Iemand die op de heenweg 20 km/u fietst en op de terugweg 10 km/u, fietst gemiddeld geen 15 km/u maar 13,33 km/u want hij is 2 keer zo lang bezig met de terugweg als met de heenweg. Alleen als hij een uur lang 20 km/u zou fietsen, vervolgens zou omkeren en daarna een uur 10 km/u zou fietsen, zou zijn gemiddelde 15 km/u zijn (zonder thuis te zijn gekomen). Daarom is de beste definitie van het gemiddelde van een breuk: het gemiddelde van de teller gedeeld door het gemiddelde van de noemer. Dit gemiddelde kan daarom bepaald worden zonder per respondent de breuk uit te rekenen: dat heeft het voordeel dat we optimaal met onze respons omgaan en zowel bij teller als bij de noemer alle beschikbare gegevens kunnen gebruiken. Als de breuk per respondent zou worden uitgerekend, dan valt het aantal te gebruiken waarnemingen terug naar de kleinste van het aantal dat de teller bepaalde en het aantal dat de noemer bepaalde. 6

7 Als de aantallen voor de teller en voor de noemer identiek zijn, geeft de gebruikte definitie gemiddelde teller gedeeld door gemiddelde noemer exact dezelfde uitkomst als een met aandelen in de noemer gewogen rekenkundig gemiddelde van breuken: Waarin, T, de teller is N, de noemer is Het gewicht is gelijk aan n gedeeld door de som van de n Op deze wijze kan ook een standaarddeviatie worden bepaald. 2.2 Het onderzoeksobject: de praktijk Onderwerp van ons onderzoek is de mondzorgpraktijk. Het onderzoek diende volgens de uitvraag de opbrengsten, (praktijk)kosten, tijdsbesteding en productie van aanbieders van mondzorg in kaart te brengen. Het begrip aanbieder van mondzorg kan op verschillende manieren worden ingevuld. In dit kader werden om onderzoekstechnische redenen twee keuzen gemaakt. Allereerst werd de definitie aangescherpt door het onderzoeksobject nader te definiëren als aanbieders van mondzorg die zelfstandig prestaties mondzorg in rekening brengen. Dit garandeert dat er controleerbare opbrengsten en prestaties zijn die gebaseerd kunnen worden op een bestaande administratie. Vervolgens werd er voor gekozen om de te onderzoeken aanbieder nader te definiëren als een eenheid met een eigen administratie, locatie en entiteit van waaruit één of meer behandelaren mondzorg aanbieden en declareren, een praktijk. Het criterium om grenslijnen om de praktijk heen te trekken dat wij hierbij hebben gekozen is dat van het declaratiegebied: Mondzorgprestaties die de praktijk zelfstandig declareert behoren tot de praktijk, net als de hiervoor gemaakte kosten en de hiermee samenhangende tijdbesteding. Door deze definitie hebben de mondzorgprestaties, tijdbesteding, opbrengsten en kosten betrekking op dezelfde activiteiten. 7

8 2.3 Meting van prestaties De NZa bepaalt haar tarieven op grond van een norminkomen voor eigenaar-behandelaren gekoppeld aan informatie over de praktijkkosten gerelateerd aan de mondzorgactiviteiten en de productie omvang van praktijken. De NZa gebruikt hierbij de onderstaande begrippen en relaties. Voor iedere prestatie is een aantal punten vastgesteld. Deze punten worden per jaar vermenigvuldigd met een door de NZa vastgestelde puntwaarde om het tarief per prestatie vast te leggen. De puntwaarde wordt door de NZa vastgesteld op basis van het per eigenaar FTE van toepassing zijnde norminkomen en de integrale feitelijk aan mondzorgprestaties gerelateerde kosten (gedeeld door de productie). In de onderzoek aanvraag werd aan ons als onderzoeksbureau gevraagd om voor deze analyse de integrale kosten (nader ingevuld als de feitelijk aan mondzorg gerelateerde kosten) en de productieomvang in kaart te brengen. Om de omvang van de productie in kaart te brengen hebben wij de aantallen verrichtingen per prestatie en de omzet per prestatie uitgevraagd en gerapporteerd. Dit is ook de informatie die bij de door ons uitgevoerde pilot in de productiesystemen aanwezig bleek te zijn. Voor 2011 zijn de totale aantallen punten per hoofdstuk prestatiecodes uit de in het rapport gerapporteerde omzet mondzorg af te leiden door de waarde van de prestaties per hoofdstuk prestatiecodes te delen door de puntwaarde uit In 2012 werden de prestaties geherdefinieerd, de lijst met prestaties werd ingekort en een aantal prestaties kreeg een nieuwe definitie. Voor deze prestaties werden geen punten per prestatie vastgesteld, omdat er in dat jaar sprake was van vrije prijsstelling. Er werd ook geen puntwaarde vastgesteld. Het totaal aantal punten per praktijk is dus voor 2012 niet vast te stellen. De omzet mondzorg was ook in 2012 wel beschikbaar per hoofdstuk prestatiecodes. Om consistent te kunnen rapporteren wordt dus voor 2011 en 2012 de omzet mondzorg per hoofdstuk prestatiecodes gerapporteerd. De gedeclareerde techniek per prestatie is apart uitgevraagd, hoewel in de pilot 1 veelal niet op prestatiecode niveau maar per groep (hoofdstuk) prestatiecodes bleek te worden geadministreerd. Deze post rapporteren wij daarom op hoofdstukniveau. 1 Verderop wordt toegelicht dat de uitvraag getest is bij een aantal praktijken in een pilot. 8

9 2.4 Typen mondzorgpraktijken Het onderzoek diende te worden uitgevoerd onder aanbieders van mondzorg. Hierbij werd door de NZa gevraagd om speciale aandacht te besteden aan zes hoofdgroepen aanbieders van mondzorg: 1. Tandartspraktijken 2. Praktijken voor mondhygiëne 3. Orthodontiepraktijken 4. Praktijken voor tandprothetiek 5. Instellingen voor Jeugd Tandverzorging (JTV s) 6. Instellingen (Centra) voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT s) Verder werden negen differentiaties onderscheiden waarvoor tandartsen gecertificeerd kunnen zijn: 1. Tandarts-parodontologen 2. Tandarts-endodontologen 3. Tandarts-gnathologen 4. Tandarts-implantologen 5. Tandartsen-maxillo-faciaal-prothetiek 6. Tandartsen-geriatrie 7. Tandartsen-angstbegeleiding 8. Tandartsen-gehandicaptenzorg 9. Tandarts-pedodontologen Dit leverde nog eens negen types praktijken op die voor kunnen komen, namelijk praktijken die zich specialiseren in één of meerdere van deze differentiaties. De tandarts pedodontologen zijn overigens gespecialiseerd in jeugdtandverzorging en zijn daardoor nauw gelieerd aan de instellingen voor Jeugd Tandverzorging (JTV s). Het is dus goed voorstelbaar dat een JTV en een praktijk gespecialiseerd in pedodontologie veel op elkaar lijken. Deze veronderstelling wordt nader getoetst door in de rapportage de uitkomsten voor JTV s te vergelijken met die voor praktijken die zich specialiseren in pedodontologie. In het onderzoek zijn op basis van de oorspronkelijke onderzoeksvraag daarnaast nog twee typen praktijken benaderd, namelijk AWBZ -praktijken en ortho-schisiscentra. AWBZ praktijken AWBZ praktijken zijn praktijken die mondzorg leveren in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De prestaties voor deze bijzondere doelgroep wijken af. Dit vraagt om een aparte toetsing. Om deze groep praktijken in kaart te brengen is een steekproef getrokken op basis van een door het CAK-BZ aangeleverd bestand met mondzorgpraktijken die meer dan euro AWBZ declareerden. Deze praktijkvorm wordt in het onderzoek meegenomen als bijzondere tandartspraktijk. Voor het identificeren van AWBZ praktijken hadden wij te maken met de complicatie dat zij zich niet als zodanig onderscheiden of verenigd hebben. Er bestaat voor het verlenen van mondzorg aan AWBZ patiënten geen beroepsvereniging waarin praktijken of individuen met speciale aandacht voor dit onderwerp zich organiseren, er bestaat geen wetenschappelijke vereniging die zich op dit terrein specialiseert en er is geen website waarop AWBZ praktijken zich presenteren. Wij beschikten daardoor niet over een lijst met op AWBZ gerichte praktijken of individuen. Via de NZa en CAK-BZ kregen wij echter wel de beschikking over een lijst van alle praktijken in Nederland die in 2012 mondzorg bij de AWBZ declareerden, met het door hen gedeclareerde bedrag. Hiermee 9

10 konden wij weliswaar nog geen praktijken identificeren die zich specialiseren in AWBZ mondzorg, maar wel praktijken die een significant aantal AWBZ patiënten behandelen. Bij het benaderen van de praktijken hadden wij er voor kunnen kiezen om te starten met de praktijk met de hoogste declaratie en dan naar beneden te werken. Het onderzoek had zich dan gericht op de grootste praktijken. Daarmee zouden we echter alle hele grote praktijken die ook aan AWBZ doen in ons onderzoek hebben betrokken, en kleinere praktijken die zich toch in belangrijke mate op AWBZ richten buiten beschouwing laten. Op basis van de bestudering van de lijst met declaraties en de uitkomsten van onze pilot hebben we een andere keuze gemaakt en een beperkte populatie afgebakend, namelijk alle praktijken die meer dan euro mondzorg bij de AWBZ declareren. Het ging hier om 91 praktijken. Allereerst was dit een groep die groot genoeg was om de door ons gezochte minimumomvang van het onderzoek op te leveren, namelijk 50 praktijken Ten tweede was ons uit de pilot bekend dat 35% van de tandartspraktijken één behandelstoel had en nog eens dertig procent van de praktijken maar twee behandelstoelen hadden. Voor een praktijk met één behandelstoel leek een AWBZ omzet van meer dan euro ons een substantieel onderdeel van de praktijk Ten derde was ons uit de pilot bekend dat een omzet van euro ongeveer overeenkomt met 2 dagen per week inzet van één behandelaar, dit is voldoende substantieel. Overigens waren er 75 praktijken die tussen de euro en euro AWBZ declareerden, en 196 praktijken die tussen de euro en euro AWBZ declareerden. Ortho-Schisiscentra Ortho-Schisiscentra leveren specialistische zorg voor schisispatiënten via een zogenaamd schisis team. Alle op de officiële website van de Nederlandse Vereniging voor Schisis en Craniofaciale Afwijkingen vermelde schisis teams zijn aangeschreven. Hiervoor is de website als bron gebruikt. De kern van deze centra is een coördinerend team voor behandelingen die maar voor een zeer klein deel op het terrein van mondzorg liggen. Vaak wordt deze mondzorg bovendien verzorgd door een algemene orthodontiepraktijk die zelf geen deel uitmaakt van de instelling waar het Ortho-Schisiscentrum onder valt. Om deze reden kregen op drie na alle Ortho-Schisiscentra uiteindelijk een ontheffing voor het aanleveren van gegevens voor het kostenonderzoek. Het onderzoek stelde dus vast dat deze centra slechts marginaal mondzorg aanbieden. Soms worden vanuit deze centra wel orthodontie behandelingen verzorgd. 2.5 Steekproeven en zo volledig mogelijke uitvragen De pilot en de omvang van de uitvraag In de onderzoeksopzet was opgenomen dat er op basis van de spreiding in de uitkomsten van de pilot de steekproefomvang voor de omvangrijkste en meest gedifferentieerde subpopulatie, die van de tandartsen, zou worden vastgesteld. Op basis van de spreiding van met name het aantal patiënten in de pilot is geconcludeerd dat bij 300 tandartspraktijken waarschijnlijk de gevraagde onnauwkeurigheid van 10% bij een betrouwbaarheid van 90% gehaald zou worden. Aangezien rekening is gehouden met een aanzienlijke uitval door ontheffingen en onbruikbare respons is voorgesteld om ruim te trekken en dus ruim meer tandartspraktijken uit te vragen dan de gewenste

11 Andere praktijken dan algemene tandartspraktijken waren in de pilot beperkter vertegenwoordigd. Voor de andere hoofdgroepen was daarom het aantal respondenten in de pilot te klein om een dergelijke berekening te kunnen maken. Wel was uit ander onderzoek bij ons, de klankbordgroep en de NZa bekend dat de aantallen praktijken voor orthodontie, mondhygiëne en tandprothetiek qua zelfstandige behandelaren en bekende praktijken tussen de 200 en de 700 liggen. Aan de hand van deze informatie is het aantal praktijken bepaald die werden uitgevraagd op basis van onze aparte databases van adressen voor deze groepen. Naast de hoofdgroepen is er ook voor twee andere groepen een steekproef getrokken, namelijk voor de implantologiepraktijken en de AWBZ-praktijken, Voor de AWBZ-praktijken is zoals eerder beschreven een steekproef getrokken uit de deelpopulatie van praktijken die minimaal euro omzet ten behoeve van de AWBZ hebben gedeclareerd. De steekproeven voor de vier hoofdcategorieën zijn steeds uitgevoerd met behulp van cell sampling op een op postcode gesorteerde lijst. Hierbij wordt de populatie ingedeeld in even grote groepen en uit elke groep één waarneming gestoken. Elke praktijk heeft hierbij evenveel kans om gestoken te worden, maar op deze manier garanderen wij een regionaal representatieve, gelijkmatige spreiding van de steekproef over de populatie. Gehanteerde bronnen Wij startten ons onderzoek in de pilot met de bestaande mondzorg database van MediQuest gebaseerd op de zogenaamde AGB codes die zorgverleners (natuurlijke personen en instellingen) nodig hebben om zorg te kunnen declareren. Deze database, waarin de praktijken voor tandartsen, mondhygiëne, tandprothetiek en orthodontie waren opgenomen werd gecheckt met behulp van de ledenlijsten en zo nodig aangevuld met behulp van de ledenlijsten van de ANT, NMT, NVM en ONT. Deze database werd zowel in de pilot als de grote uitvraag gebruikt om tandartspraktijken, praktijken voor mondhygiëne, orthodontiepraktijken en praktijken voor tandprothetiek en instellingen voor jeugdtandverzorging te selecteren en aan te schrijven. Voor het identificeren van de differentiaties is deze database niet bruikbaar, omdat de AGB code niet onderscheidt naar differentiatie. De differentiaties zijn daarom op basis van aanvullende bestanden geïdentificeerd. Dit waren de ledenlijsten van de NVvP, NVvE, NVvK, NVGPT, NVOI, NVGD, Cobijt en Schisis.nl 2, aangevuld met de overzichten van AWBZ declarerende praktijken van het CAK-BZ. Een complicatie hierbij was dat de ledenlijsten niet altijd naar praktijken verwijzen maar vaak naar (alleen) personen. Door te controleren met de bestanden van de Kamer van Koophandel, de eerder genoemde adresbestanden en ledenlijsten en openbare informatie zoals websites (van praktijken zelf of van vergelijkingssites) hebben we toch een lijst met praktijken voor iedere differentiatie kunnen opstellen. De onderstaande tabel geeft het basisbestand aan per onderzoeksgroep en de vermoedelijke omvang van de populatie. Dit leverde allereerst voor de implantologen, de enige van de praktijksoorten gelabeld als steekproef die is verkregen op basis van een ledenlijst, het volgende resultaat op: Tabel Populatie praktijksoort o.b.v. ledenlijst en labeling steekproef Praktijksoort Basisbestand Vermoedelijke Steekproef / populatie Integraal Implantologiepraktijken Steekproef 2 De Ortho-Schisiscentra zijn verkregen op basis van de website Hierop staat een lijst met actuele schisisteams. 11

12 Vervolgens is er voor de praktijksoorten die gelabeld zijn als steekproef de populatie gecorrigeerd voor: Dubbel aangeschreven praktijken Niet in scope zijnde praktijken Deze correctie is gemaakt door het aantal in het basisbestand te vermenigvuldigen met het percentage bruikbaar wat resulteert in de vermoedelijke populatie zoals opgenomen in tabel Tabel Populatie praktijksoort o.b.v. database en labeling steekproef Praktijksoort Basisbestand Vermoedelijke populatie Steekproef / Integraal Tandartspraktijken Steekproef AWBZ-praktijken Steekproef Praktijken voor mondhygiëne Steekproef Orthodontiepraktijken Steekproef Praktijken voor tandprothetiek Steekproef Implantologiepraktijken Steekproef Voor de praktijksoorten die gelabeld zijn als integraal is het basisbestand verlaagd met het aantal dat niet gevonden is op basis van de KvK check en de overige hiervoor beschreven bestaanschecks. Dit alles resulteert in de vermoedelijke populatie zoals opgenomen in tabel Tabel Populatie praktijksoort o.b.v. ledenlijst en labeling integraal Praktijksoort Basisbestand Vermoedelijke populatie Steekproef / Integraal Ortho-Schisiscentra Integraal Instellingen voor Jeugd Tandverzorging Integraal Pedodontologiepraktijken Integraal Centra voor Bijzondere Tandheelkunde Integraal Endodontologiepraktijken Integraal Parodontologiepraktijken Integraal Tandartspraktijken voor angstbegeleiding 23 8 Integraal Tandartspraktijken gehandicaptenzorg Integraal Tandartspraktijken voor gerodontologie Integraal Gnathologiepraktijken Integraal Tandartspraktijken voor maxillo-faciale prothetiek 1 1 Integraal 3 Op de Implantologiepraktijken heeft zoals beschreven in tabel reeds een eerdere handeling plaatsgevonden waarbij het basisbestand gebaseerd op een ledenlijst is omgezet naar een lijst met praktijken. 12

13 Dit alles samenvoegend resulteert dit in de onderstaande tabel. Tabel Populaties praktijksoorten Praktijksoort Basisbestand Vermoedelijke populatie Steekproef / Integraal Tandartspraktijken Steekproef AWBZ-praktijken Steekproef Praktijken voor mondhygiëne Steekproef Orthodontiepraktijken Steekproef Ortho-Schisiscentra Integraal Praktijken voor tandprothetiek Steekproef Instellingen voor Jeugd Tandverzorging Integraal Pedodontologiepraktijken Integraal Centra voor Bijzondere Tandheelkunde Integraal Endodontologiepraktijken Integraal Implantologiepraktijken Steekproef Parodontologiepraktijken Integraal Tandartspraktijken voor angstbegeleiding 23 8 Integraal Tandartspraktijken gehandicaptenzorg Integraal Tandartspraktijken voor gerodontologie Integraal Gnathologiepraktijken Integraal Tandartspraktijken voor maxillo-faciale prothetiek 1 1 Integraal 2.6 Keuzen op basis van de pilotstudie Keuze voor onderzoeksjaren In haar aanvraag voor het onderzoek vroeg de NZa om een pilot studie om te bepalen of het mogelijk was om gegevens uit te vragen over 2012 en daarbij betrouwbare resultaten te verkrijgen. Hiervoor werd bepalend geacht in hoeverre de aanbieders de financiële administratie voor 2012 hadden voltooid. De NZa stelde in haar aanbestedingsdocument dat zij, omdat het een pilot was, het voldoende achtte om enkel één subpopulatie aan te schrijven, namelijk de tandartsen. Omdat wij de pilot ook wilden gebruiken om inzicht te krijgen in de rubricering en detaillering van de gegevens in de financiële administratie en de productie-administratie van tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici zijn er in de pilot ook enkele tientallen praktijken van deze andere groepen betrokken. Uit de pilot bleek dat vóór 15 mei 2013, de geplande startdatum voor de grote uitvraag, maar 14,9 procent van de respondenten verwachtte aangifte gedaan te hebben en daarmee te beschikken over betrouwbare en volledige financiële gegevens over het jaar Volgens eigen opgave zou 65,3 procent van de rest vóór 1 september 2013 aangifte doen (ook zonder dit onderzoek). Op 1 september 2013 zou dus minimaal 70 procent van de praktijken de financiële gegevens voor 2012 beschikbaar hebben. Gezien de relevantie van zo recent mogelijke gegevens voor de tariefstelling en de door de sector aangegeven wens om de cijfers 2012 mee te nemen werd besloten om de einddatum voor het aanleveren van de onderzoeksgegevens over de zomer te tillen richting. Er werd besloten om de praktijken een inleverdatum van 20 augustus 2013 mee te geven. 13

14 Uitdraai In de pilot is gevraagd om ook datadumps aan te leveren voor financiële cijfers en voor productiegegevens. Hieruit werd geconcludeerd dat er een beperkt aantal software pakketten gebruikt werd, met een duidelijk herkenbare datastructuur in de vorm van aantal, prestatiecodes, tarieven per verrichting en doorberekende materiaal- en techniekkosten. Op grond hiervan is besloten dat prestatiegegevens (volume en gedeclareerde prijs per prestatiecode) digitaal uitgevraagd konden worden: de gegevens zijn uniform beschikbaar en kunnen met behulp van een instructie per softwarepakket bruikbaar door respondenten worden aangeleverd. Daarnaast is geconcludeerd dat wat betreft de financiële gegevens deze niet uniform of consistent beschikbaar zijn. Dit resulteerde in de noodzaak om gegevens per component uit te vragen. Het opvragen van een uitdraai van financiële gegevens zou immers resulteren in onvergelijkbare en dus onbruikbare data opleveren. Opvragen van persoonlijke financiële gegevens zoals belastingopgaven Bij de pilot vroegen wij de respondenten om financiële bescheiden waarover zij beschikten zoals belastingopgaven en jaarrekeningen mee te sturen. Deze uitvraag had expliciet het doel om in kaart te brengen over wat voor informatie onze doelgroep beschikt om zo in de grote uitvraag de administratieve belasting te kunnen beperken en gericht uit te kunnen vragen. In ons oorspronkelijk onderzoek ontwerp hadden wij alle respondenten voor validatie- en verificatie doeleinden willen vragen om hun financiële stukken in te dienen. In verband met weerstand om deze stukken aan te leveren, besloten wij om dit bij de grote uitvraag op te vragen bij praktijken waar de outlier analyse van uitkomsten hier aanleiding voor gaf, en voor praktijken die zelf niet in staat waren om hun financiële administratie te vertalen naar de gedetailleerde en van jaarrekeningregels afgeleide antwoorden op de vragen uit de vragenlijst. 14

15 3. Toelichting bij voor dit onderzoek specifiek gedefinieerde begrippen In het rapport worden een aantal maatwerk begrippen gedefinieerd ten behoeve van de herijking van tarieven in de context van deze sector en de daar geldende regulering. Het gaat om de volgende begrippen: FTE o FTE behandelaren o FTE medewerkers o FTE Eigenaren Correcties voor eigenarenvergoedingen o Correctie voor personeelskosten eigenaren in loondienst o Correctie voor financieringsvergoedingen voor eigenaren o Correctie voor management fees o Correctie voor AOV en pensioenen voor eigenaren o Correctie voor afschrijving op goodwill o Correctie voor financieringskosten van goodwill Marges o Bruto marge o Netto marge o Bruto marge mondzorg o Bruto marge techniek in eigen beheer o Bruto marge overige opbrengsten Marge per eigenaar FTE o Definities eigenaar FTE en Marge voor berekening marge per eigenaar FTE o Populatieberekening marge per eigenaar FTE voor praktijken met en zonder eigenaren Gemiddelde salarissen en vergoedingen voor ingehuurd personeel o Gemiddeld salarisniveau per behandelaar o Gemiddeld salarisniveau per medewerker o Gemiddelde vergoeding per ingehuurde behandelaar o Gemiddelde vergoeding per ingehuurde medewerker VAR-WUO correctie en informatie over ZZP vergoedingen Deze begrippen worden nu één voor één in de volgende paragraaf besproken. 15

16 3.1 FTE s De FTE definitie in het rapport Mondzorg in Kaart De puntwaarde die door het NZa wordt gebruikt ten behoeve van de tariefbepaling wordt vastgesteld op basis van het per eigenaar FTE van toepassing zijnde inkomen en de integrale mondzorgkosten. De NZa gebruikt hiervoor een specifiek FTE begrip, het NZa FTE, en past dit toe voor eigenaren om te komen tot een begrip FTE per eigenaar. Omdat ons onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de herijking van de tarieven hebben wij in onze rapportage de FTE definitie gebruikt zoals die door de NZa bij de vaststelling van de mondzorgtarieven is en wordt toegepast, deze zogenaamde NZa FTE. Het NZa FTE heeft vier belangrijke kenmerken: 1. De berekening gaat uit van een full time werkweek van zesendertig uur. 2. Het aantal NZa FTE wordt berekend aan de hand van de opgegeven uren per behandelaar of medewerker per week, de werktijdfactor per week 3. Bij de berekening van het aantal NZa FTE van een praktijk wordt ook rekening gehouden met het aantal weken dat de behandelaar in 2011 en/of 2012 beschikbaar was om te werken, de zogenaamde werktijdfactor per jaar. Ziekteweken tellen hierbij overigens wel mee als beschikbaar. 4. Het aantal FTE dat een individuele medewerker meetelt in de FTE berekening is gelijk aan de werktijdfactor per week maal de werktijdfactor per jaar. Voor een individuele behandelaar of medewerker kan deze niet groter zijn dan 1. FTE behandelaren De berekening van het aantal FTE van een behandelaar wordt gebaseerd op de door de praktijken aangemelde tijdbesteding en beschikbare weken per individuele behandelaar per jaar. Om de werktijdfactor per week te bepalen wordt allereerst per individuele behandelaar de som van de door de praktijk voor deze behandelaar opgegeven direct patiëntgebonden tijd, de indirect patiënt gebonden tijd en niet-patiëntgebonden tijd die zij in een normale werkweek werkzaam zijn vastgesteld. Dit cijfer wordt gedeeld door 36. Was deze som gelijk aan 18 dan was de werktijdfactor per week dus 0,5. Was deze som 36 of meer dan was de werktijdfactor per week 1. Om de werktijdfactor per jaar te bepalen wordt allereerst gekeken of de behandelaar volgens de praktijk in het jaar (2011 of 2012) meer dan 6 weken verlof had opgenomen. Was dit het geval dan komt de werktijdfactor voor dat jaar onder de 1 uit. Voor de berekening wordt het aantal verlofweken (gewoon verlof plus speciaal verlof) en de tijd besteed aan opleiding afgetrokken van 52, en dit verschil gedeeld door 46. In de uitvraag en in de validatieronde was niet in dienst overigens expliciet gedefinieerd als speciaal verlof. Een behandelaar die in 2011 of 2012 minimaal 46 weken per jaar minimaal 36 uur per week heeft gewerkt, telt in dat jaar dus mee voor 1 fte. Werkt dezelfde behandelaar het volgend jaar gedurende 46 weken 18 uur per week, of gedurende 23 weken 36 uur per week, dan telt dit als 0,5 FTE. Verlof voor ziekte werd wel uitgevraagd maar wordt niet afgetrokken, een fulltime medewerker die een half jaar ziek is geweest telt gewoon voor 1 FTE. 16

17 FTE medewerkers Ook voor het aantal FTE ondersteunende medewerkers per praktijk werd gewerkt met de werktijdfactor per week en de werktijdfactor per jaar. Het aantal gewerkte uren per week is voor medewerkers echter alleen uitgevraagd in die gevallen waar de praktijk opgaf dat een medewerker tevens eigenaar van de praktijk was. Het aantal uren waarvoor zij een arbeidscontract hadden was wel uitgevraagd. De werktijdfactor per week werd voor medewerkers daarom bepaald op basis van het aantal uren van hun arbeidscontract. Verder was de berekening dezelfde. De categorie medewerkers bevat alleen ondersteunende medewerkers en geen behandelaars. In die gevallen waar praktijken hadden aangegeven dat er in de praktijk iemand behandelaar én medewerker (bijvoorbeeld directielid/manager) was is de praktijk benaderd om dit aan te passen. De betreffende persoon is dan behandelaar, de tijd besteed aan management wordt opgevoerd bij de indirecte tijdbesteding. Voor medewerkers die eigenaar zijn is het aantal uren dat zij werkten wel uitgevraagd. Dit gegeven is onder andere gebruikt bij de berekening van het aantal FTE eigenaren. FTE eigenaren Het aantal FTE eigenaren per praktijk is de optelsom van de hierboven beschreven FTE factor voor de individuele behandelaren en medewerkers waarvan de praktijk heeft opgegeven dat zij eigenaar zijn. De praktijk heeft namelijk voor iedere individuele behandelaar en voor iedere individuele medewerker de arbeidsrelatie op moeten geven. Hierbij kon men onder andere kiezen voor de opties eigenaar niet in loondienst en eigenaar in loondienst. Voor deze eigenaren werd verder de hierboven beschreven berekeningsmethode gebruikt. 3.2 Correcties voor eigenaren vergoedingen Bij de berekening van de marges in hoofdstuk zeven van ieder rapport worden zes correcties voor eigenarenvergoedingen toegepast: 1. Correctie voor personeelskosten eigenaren in loondienst 2. Correctie voor AOV en pensioenen voor eigenaren 3. Correctie voor management fees 4. Correctie voor afschrijving op goodwill 5. Correctie voor financieringskosten van goodwill 6. Correctie voor financieringsvergoedingen voor eigenaren - voor de vergelijkbaarheid van praktijken met verschillende rechtsvormen, - voor de vergelijkbaarheid van praktijken met en zonder eigenaren behandelaren - en om aan te sluiten bij de tariefsystematiek zijn alle uitkeringen aan eigenaren, ook loon aan eigenaren in loondienst, niet als kosten in het margebegrip meegenomen. De afschrijvingen voor goodwill, de financieringskosten van goodwill, eventuele management fees, de kosten voor pensioenverzekeringen voor de eigenaren, de kosten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor eigenaren en de loonkosten voor eigenaren in loondienst worden allemaal dus niet meegenomen in de gepresenteerde mondzorg marges. Dit wil niet zeggen dat dit geen legitieme kosten zijn. Ze worden terecht conform jaarrekeningrecht meegenomen in de jaarrekening van praktijken. Ze zijn in hoofdstuk vijf dus ook gewoon meegenomen in de gerapporteerde kosten per praktijk. Voor tarief herijking in het bestaande systeem, waarbij voor een kostendekkend tarief vergeleken wordt naar een norminkomen voor eigenaren, zijn inkomenscomponenten voor de eigenaar om redenen van consistentie buiten het vergelijkings begrip gehouden. 17

18 3.3 Marges In hoofdstuk 4 zijn alle opbrengstengegevens gepresenteerd conform de jaarrekening en de financiële administratie van de onderzochte praktijken. In hoofdstuk 5 zijn alle kostengegevens gepresenteerd conform de jaarrekening en de financiële administratie van de onderzochte praktijken. In hoofdstuk 6 zijn de balansgegevens gepresenteerd conform de jaarrekening en de financiële administratie van de onderzochte praktijken. In hoofdstuk 7 zijn de marges echter niet altijd één op één overgenomen uit de jaarrekening. Hier is aangesloten bij de begrippen die van belang zijn voor tariefbepaling en de hierbij door de NZa gehanteerde systematiek. Allereerst worden zoals hierboven beschreven vergoedingen voor eigenaren buiten de margeberekening geplaatst. Vervolgens worden een bruto marge en een netto marge onderscheiden, voor respectievelijk mondzorg, techniek in eigen beheer en overige opbrengsten. Hiermee wordt voldaan aan de vraag om via het kostenonderzoek de informatie aan te leveren die nodig is voor tariefherijking. De bruto marge Bij de opbouw van de marge wordt in hoofdstuk 7 van ieder rapport voor mondzorg, techniek in eigen beheer en overige opbrengsten vervolgens onderscheid gemaakt tussen bruto marge en netto marge. De bruto marge is de basismarge die de praktijk realiseert en waaruit de vergoeding voor geïnvesteerd vermogen, het norminkomen voor een eigenaar behandelaar en een eventuele ondernemersvergoeding moet worden betaald. De bruto marge sluit qua definitie precies aan bij het normale bedrijfsresultaat met één belangrijke kanttekening: alle vergoedingen voor eigenaren zijn van het kostenbegrip uitgesloten, worden dus niet afgetrokken van de opbrengsten. Dit wordt gedaan: om praktijken met en zonder eigenaren met elkaar te kunnen vergelijken, om praktijken met eigenaren in loondienst en met eigenaren die niet in loondienst zijn met elkaar te kunnen vergelijken, om één op één aan te sluiten bij de in de tariefregulering gehanteerde normbegrippen 18

19 De brutomarge is ook gelijk aan: de opbrengsten - minus de kosten voor techniek en materiaal - minus de personeelskosten (exclusief eigenarenvergoedingen), - minus de huisvestingskosten, - minus de verkoopkosten, - minus de algemene kosten (exclusief kosten ten behoeve van eigenaren, zoals de kosten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de eigenaren en de pensioenkosten voor eigenaren, - minus de afschrijvingen (exclusief afschrijvingen voor goodwill), - minus de overige kosten (exclusief eventuele management fees) Bruto marge mondzorg, bruto marge techniek in eigen beheer en bruto marge van de overige opbrengsten In hoofdstuk 7 van ieder rapport worden omzet, kosten en marge van de praktijken opgesplitst naar Mondzorg, Techniek in eigen beheer en Overige. Opbrengsten en de meeste kosten zijn verdeeld op basis van de percentages omzet mondzorg, omzet techniek in eigen beheer en overige opbrengsten. Hiervoor is gekozen omdat dit in de gegeven omstandigheden de theoretisch en praktisch meest voor de hand liggende toerekening basis is. Het toerekenen van gemeenschappelijke kosten zoals de kosten van huisvesting, de kosten van baliepersoneel en de algemene kosten wordt aanbevolen en vaak gebruikt wanneer er Geen duidelijk causaal verband bestaat tussen bepaalde producten/diensten en de hoogte van deze gemeenschappelijke kosten Gegevens ontbreken die het mogelijk maken om de kosten nauwkeuriger toe te rekenen Respondenten niet in staat zijn om met een beperkte inspanning de kosten causaal toe te rekenen Voor het overgrote deel van de praktijken golden alle drie argumenten. De kosten van techniek en materiaal kunnen wel goed door de praktijken aan mondzorg en techniek voor eigen beheer worden toegerekend en zijn daarom specifiek uitgevraagd voor mondzorg, techniek in eigen beheer en kosten van de overige opbrengsten. Deze zijn dus niet proportioneel maar op basis van de eigen opgave van de praktijken vastgelegd en gecategoriseerd. De netto marge De netto marge is gelijk aan de bruto marge minus de rentelasten, de overige bankkosten en de overige financiële lasten, exclusief alle vergoedingen voor kapitaal ingebracht door eigenaren. Ook de financieringskosten van goodwill worden hierbij niet meegenomen. Wanneer bij de drie netto marges (voor mondzorg, techniek in eigen beheer en overige opbrengsten) de financiële baten worden opgeteld en de eigenarenvergoedingen weer worden meegenomen blijft het resultaat voor belastingen conform de jaarrekening over. 19

20 3.4 Marges per eigenaar FTE De verschillende marges worden zowel per praktijk als per patiënt en per eigenaar FTE weergegeven. Elk van deze verhoudingsgetallen heeft zijn eigen informatieve waarde. Het rapport toont bijvoorbeeld prominent de netto marge mondzorg per eigenaar FTE. Dit is een zogenaamde populatieberekening, waarbij de gemiddelde netto marge mondzorg per praktijk wordt gedeeld door het gemiddeld aantal eigenaar FTE s per praktijk zoals hierboven gedefinieerd. Wij hebben er dus voor gekozen om op basis van een steekproef een betrouwbare schatting van de gemiddelde marge per praktijk op te stellen een betrouwbare schatting van het gemiddeld aantal eigenaren FTE per praktijk op te stellen deze twee schattingen op elkaar te delen om de gemiddelde marge per eigenaren FTE te schatten Deze aanpak heeft wanneer en deelontheffingen voor gegevens zijn het voordeel dat zo veel mogelijk praktijken met betrouwbare gegevens zijn meegenomen om de gemiddelde marge te berekenen en het gemiddeld aantal FTE s te berekenen. De aanpak heeft ook als voordeel dat de FTE s, kostencomponenten, opbrengstentypen en marges in de afzonderlijke rapportages op de maximale dataset (de grootste n) gerapporteerd kunnen worden en ook met dezelfde, dus herkenbare, cijfers in het marge hoofdstuk terugkomen. Wij hadden er ook voor kunnen kiezen om bij de berekening van de marge per FTE alleen praktijken mee te nemen waarvoor wij zowel over de kostengegevens, als over de opbrengstengegevens, als over de FTE gegevens konden beschikken. De dataset die voor de analyse gebruikt wordt is dan echter kleiner, omdat praktijken met een deelontheffing buiten beschouwing gelaten worden. De bruto marge per FTE meewerkend eigenaar wordt in de laatste paragraaf van ieder rapport niet alleen voor de gehele populatie gepresenteerd, maar ook voor de deelpopulatie van praktijken waar minimaal 0,3 FTE eigenaar werkzaam in is. Dit toont de eventuele gevoeligheid van deze variabele voor praktijken waar geen eigenaar in werkzaam zijn maar die wel meetallen voor de marge per (FTE) eigenaar. Theoretisch kunnen praktijken zonder meewerkend eigenaar voor tariefberekeningen uitgaand van een kostendekkend tarief wel degelijk worden meegenomen in een systematiek waar men zich baseert op marges per FTE eigenaar. Voorwaarde is wel dat bij een ruime meerderheid van de praktijken wel degelijk een eigenaar meewerkt. In plaats van een vergoeding in de vorm van een marge voor de eigenaar behandelaar keert een praktijk zonder meewerkende eigenaren immers aan een behandelaar loon uit. De marge na aftrek van alle arbeidsbeloningen (inclusief die van de eigenaar behandelaar) en van alle andere relevante kosten (inclusief beloning voor ingebracht vermogen en ondernemersrisico) komt bij een kostendekkend tarief theoretisch ook in beide gevallen op nul uit. De praktijk zonder eigenaartandarts draagt niet bij aan het totaal FTE's, maar draagt ook minder bij aan de totale marge Kort samengevat verdient een praktijk met tandarts-eigenaren een marge voor arbeid van de tandarts-eigenaar, voor het geïnvesteerd vermogen en ondernemersrisico. De praktijk zonder eigenaren behandelaren verdient alleen een marge voor het geïnvesteerd vermogen en voor ondernemersrisico. De volgens de jaarrekening berekende marge per FTE eigenaar is voor de praktijk met tandartseigenaar overigens groter dan die van een praktijk zonder meewerkend eigenaar, men betaalt immers minimaal één behandelaar minder uit de bruto en netto marge. 20

21 3.5 Gemiddeld salarisniveau per behandelaar en per medewerker en vergoeding voor ingehuurde behandelaren en medewerkers In hoofdstuk 3 van de rapporten zijn bij de karakteristieken van behandelaars en medewerkers ook indicaties opgenomen voor het salarisniveau per behandelaar naar arbeidsrelatie en specialisme en per medewerker naar arbeidsrelatie en functie. In dezelfde tabellen zijn vergoedingen berekend die omgerekend op full time basis betaald zijn aan ingehuurde behandelaren en medewerkers. Om de aangeleverde gegevens, werkelijk betaalde vergoedingen en tijdbesteding, vergelijkbaar te maken dienen zij naar een gemeenschappelijk maat als een FTE te worden omgerekend. Om aan te sluiten bij maatschappelijke discussies en een voor een voor lezers herkenbaar personeelskostenbegrip werd er voor gekozen om ter illustratie van inkomens niveau s voor behandelaren en voor ondersteunende medewerkers het gewone bruto salaris als uitgangspunt te hanteren. Voor ingehuurde behandelaren en medewerkers is dit gegeven niet beschikbaar, en werd het bedrag van de vergoeding als uitgangspunt voor de vergelijkende analyse gekozen. Voor het omrekenen van de salarissen naar een vergelijkbaar FTE niveau werd uit oogpunt van consistentie het NZa FTE begrip gebruikt dat ook in de tarief gerelateerde informatie is gebruikt. Dit betekent dat omgerekend wordt naar 36 uur (bij een werkverband van 18 uur wordt het salaris voor de rapportage gedeeld door de FTE factor. Bij werktijden boven 36 uur wordt het gerapporteerde salarisniveau tegen het feitelijk opgegeven bedrag meegenomen. Ook de wekenfactor (het aantal beschikbare weken) werd conform de eerder geïntroduceerde FTE berekening meegenomen. Ten slotte werden de feitelijk betaalde lonen en salarissen in de berekening meegenomen. In de validatieronde is actief gecontroleerd op hoge en lage salarisniveaus op het niveau van de individuele behandelaar en medewerker. Praktijken zijn hierbij verplicht om hun opgave te corrigeren of toe te lichten. Hieruit bleek onder andere dat behandelaren in opleiding en schoonmakers afwijkende lage beloningen per uur ontvangen. De vergoeding voor ingehuurd personeel via allerlei contracten wijkt uiteraard qua samenstelling sterk af van het salarisbegrip. Dit wordt in de naam van de tabellen duidelijk tot uitdrukking gebracht, er wordt gerapporteerd over salarisniveaus en vergoedingen voor ingehuurd personeel. Om hele hoge fictieve salarisniveaus bij minieme aantallen FTE s te voorkomen zijn behandelaren die in een jaar minder dan 0,05 fte werkzaam waren niet meegenomen in de analyse. Bij arbeidsinzet van minder dan 2 uur is het ook de vraag of de betaalde bedragen nog representatief zijn voor een full time vergoeding: men zal dan snel een hogere vergoeding bedingen, om de zogenaamde voorrijkosten oftewel de voorbereidingstijd en opsteltijd vergoed te krijgen. Voor de berekening van de relatieve salarisniveaus voor ingehuurd personeel werd dus hun volledige vergoeding als grondslag gebruikt. Om na onkosten hetzelfde netto inkomen over te houden als een personeelslid in loondienst dient dit hoger te zijn dan het bruto salaris van behandelaren in loondienst. 21

22 3.6 VAR-WUO correctie en informatie over ZZP vergoedingen In het geval dat een praktijk de gewerkte uren van een ZZP er (ook aangeduid als een behandelaar met een VAR-WUO of VAR-DGA verklaring) niet heeft kunnen opgeven, dan is de praktijk gevraagd om een schatting te maken van de omzet die door deze ZZP ers gerealiseerd is. Als ZZP ers namelijk een vergoeding op basis van de door hen gerealiseerde omzet krijgen, zijn de hiervoor door hen gewerkte uren (voor twee voorgaande jaren) bij de praktijk niet altijd bekend. Om toch de totale tijdbesteding van de behandelaren in de praktijk te kunnen ramen is de omzet van deze ZZP ers uitgevraagd. Vervolgens maken wij de veronderstelling dat de ZZP ers die in een bepaalde praktijk werkzaam zijn en waarvan de tijdbesteding niet is doorgegeven, evenveel omzet per uur realiseren als de andere behandelaren in die praktijk. Hiermee kan een correctie factor worden berekend om van de gerapporteerde tijdbesteding naar de totale tijdbesteding in de praktijk te komen. Wanneer de opgegeven omzet voor ZZP ers door de praktijk x procent verhoudt met de totale omzet gerealiseerd door alle behandelaren, zijn de opgegeven uren van alle behandelaren 1-x procent. Dit restant is dan het percentage van de uren gerealiseerd door ZZP ers. De ZZP correctie geeft een indicatie van de omvang van het aantal behandelaren met een VAR-WUO verklaring waarvoor de praktijken geen inzicht hadden in de tijdbesteding. Het geeft dus zeker geen volledig beeld van aantal en relatieve bijdrage aan de personeelsformatie van praktijken. Hoewel het niet apart onderwerp van onderzoek is leveren de rapporten langs twee andere lijnen overigens wel een indicatie voor het relatieve belang van ingehuurd personeel in de sector op: Allereerst is de praktijken gevraagd om de totale tijdbesteding van ingehuurd personeel in de tijdbestedingsoverzichten door te geven. De aantallen personen die dit betreft zijn gerapporteerd, net als hun FTE s gebaseerd op de doorgegeven uren. De ZZP correctie dient hier nog aan te worden toegevoegd, deze is namelijk berekend voor ingehuurde behandelaren waarvan wel gemeld is dat ze in de praktijk werkzaam zijn maar waarvan de tijdbesteding niet is doorgegeven. Ten tweede vormt de som van de posten kosten van waarneming tandartsen op provisiebasis, beloning op basis van ZZP-overeenkomsten en Kosten van ingehuurd personeel uit de jaarrekening een betrouwbaar minimum voor het financiële belang van inhuur. Deze gegevens worden gerapporteerd zijn bij de specificatie van de personeelskosten Gezamenlijk geven deze twee lijnen inzicht in het relatieve belang van ingehuurd personeel. 22

23 4. Uitvoering van het onderzoek 4.1 De grote uitvraag Bij het pilot onderzoek en de grote uitvraag werd een online vragenlijsttool van MediQuest gebruikt. Dit was een bestaande enquête tool die reeds gebruikt werd voor gegevensverzameling bij mondzorgpraktijken. In de verificatiefase werd de MediQuest online vragenlijsttool vervangen door een speciaal voor de uitgebreide plausibiliteitstoetsen ontwikkelde online vragenlijsttool van Deloitte. De vragenlijst was ontwikkeld op basis van regelgeving (richtlijnen voor de jaarrekening en beleidsregels van de NZa), onze bevindingen over de indeling van administraties bij pilot praktijken, en vijf bijeenkomsten met de klankbordgroep over opzet en conceptversies van de vragenlijst. Deel van de vragenlijst waren zes Excel templates waarin gegevens over de Winst en Verliesrekening, de Balans, Tijdbesteding, Productie en Prestaties en nadere informatie over de Huisvestingssituatie konden worden doorgegeven. Voor de uitvraag van productiegegevens per prestatiecode werd een alternatieve methode gebruikt. De respondenten werd gevraagd om de gegevens te laten exporteren uit een registratiesysteem en een digitaal bestand op te sturen met daarin de gegevens over de gefactureerde aantallen verrichtingen, gemiddeld tarief per verrichting, en de doorberekende materiaal- en techniekkosten als datadump uit hun eigen productie software. 4.2 Aanschrijving, ontheffingen en bijtrekkingen Voor het onderzoek werden in totaal praktijken aangeschreven, bij de eerste uitvraag in juni 2013, 88 in juli 2013 en 19 begin Medio juli 2013 werden ter vervanging van praktijken met ontheffing 88 extra praktijken aangeschreven, deze bijtrekking betrof 22 implantologiepraktijken, 20 orthodontiepraktijken, 21 praktijken voor mondhygiëne en 25 praktijken voor tandprothetiek. Daarnaast werden in februari 2014 aanvullend nog 19 gnathologiepraktijken benaderd naar aanleiding van een uiting van zorg door de NVGPT over ondervertegenwoordiging van gnathologiepraktijken in het onderzoek. Deze zorg was terecht, aangezien door een vergissing niet de gehele gnathologiepraktijken populatie was uitgevraagd. Omdat zowel gnathologiepraktijken die in 2013 zijn aangeschreven als gnathologiepraktijken die in 2014 zijn aangeschreven gevraagd is om gegevens over de twee voorgaande jaren (2011 en 2012) aan te leveren zal dit niet leiden tot verschillen in de respons en kunnen beide groepen dus in de analyse worden gecombineerd. Ditzelfde geldt voor de implantologie praktijken, orthodontiepraktijken, praktijken voor mondhygiëne en praktijken voor tand prothetiek die in juni respectievelijk juli zijn aangeschreven. De steekproefgrootte was gebaseerd op vermoedelijke populaties per categorie praktijken. Voor de totstandkoming van de vermoedelijke populatie verwijzen wij naar paragraaf 2.6 waarin het geheel nader is uitgewerkt en toegelicht. Verificatie van praktijkadressen Op de praktijken uit onze databases zijn standaard twee checks uitgevoerd, een bestaanscheck en een Kamer van Koophandel- check. De bestaanscheck werd uitgevoerd door MediQuest en hield in dat geprobeerd werd om via internet (websites, de telefoongids et cetera) het bestaan van de praktijk en de door de praktijk gevoerde naam te bevestigen. Dit was vooral van belang bij de steekproefsgewijs uitgevraagde praktijken. Bij 23

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken

Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Kostprijsonderzoek logopedie Onderzoek naar de kosten, inkomsten en tijdsbestedingen van logopediepraktijken Eindrapportage 12 december 2011 SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 G-1 3439 MN Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Rapport B. Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 13 oktober 2008

Rapport B. Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 13 oktober 2008 Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten van apotheekhoudenden in 2007 en de mate van kostendekkendheid van de vergoedingen Rapport B Uitgebracht

Nadere informatie

Praktijkkosten van apotheekhoudenden

Praktijkkosten van apotheekhoudenden Praktijkkosten van apotheekhoudenden Resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de praktijkkosten in 2004 Vastgesteld door de begeleidingscommissie op 16 maart 2007 Uitgebracht aan het Ministerie

Nadere informatie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie Eindrapport Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie oktober 2008 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Aanleiding en doel van het onderzoek 7 Aanpak en werkwijze 7 Conclusies

Nadere informatie

Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011

Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011 Rapport Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden 2009, 2010 en 2011 Gevolgen voor flexibel tarief 2011 november 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 15 1.1 Uitvoering

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Benchmark Ziekenhuizen

Benchmark Ziekenhuizen Rapport Benchmark Ziekenhuizen Documentatie & verkennende analyses oktober 2012 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding 6 1.1 Doel van het project 6 1.2 Relaties met bestaand onderzoek 7 1.3 Leeswijzer 7 2.

Nadere informatie

Kostprijsmodel DB(B)C voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader

Kostprijsmodel DB(B)C voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Kostprijsmodel DB(B)C voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Versie FZ 2011, 1.0 Utrecht, oktober 2010 Kostprijsmodel DB(B)C voor Forensische Zorg in strafrechtelijk kader Versie FZ 2011, 1.0 1

Nadere informatie

De softwaresector in Nederland

De softwaresector in Nederland De softwaresector in Nederland Survey 2010 In opdracht van: ICT~Office Project: 2010.002 Publicatienummer: 2010.002-1018 Datum: Utrecht, 23 augustus 2010 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp Marijn Plomp

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001 Rapportage 2001 Rapportage 2001 Maart 2003 Colofon Samenstelling drs. B.A. Wiendels mr. A.J. Ruige drs. M. Corvers drs. G.H.P. van der Helm H. Meijeren drs. J.C.M. Theunisse drs. D. Tijam drs. M. Schut

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Drs. M.P.J. van der Maat Dr. J.D. de Jong U vindt dit rapport

Nadere informatie

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage April 2014 Inhoudsopgave Pagina Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 6 2. Onderzoeksaanpak 9 3. Resultaten 14 Bijlagen 24 Bijlage 1 deelnemende

Nadere informatie

Ontwikkeling activiteitenrekening Rapport. Drs. PJ.M. Sprenger H.M.M. Vloet Mr. T.M. Welten

Ontwikkeling activiteitenrekening Rapport. Drs. PJ.M. Sprenger H.M.M. Vloet Mr. T.M. Welten Ontwikkeling activiteitenrekening Rapport Drs. PJ.M. Sprenger H.M.M. Vloet Mr. T.M. Welten Juli 2008 Ontwikkeling activiteitenrekening Rapport Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Onderzoeksvraag

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken

Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken Aantallen, kenmerken en wijze van afhandeling Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Martijn van Haeften,

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken Het arboconvenant banken werkt aan: Aandacht voor mens en werk Mens en werk in balans Goed en gezond werken Bewust omgaan met gezondheid Duur van het computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en

Nadere informatie

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Nadere informatie

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark

Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Vrouwen in hogere functies Ontwikkeling benchmark Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kees Zandvliet Met medewerking van: René Blanken Hassel Kroes Peter van Nes

Nadere informatie

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Eindrapport Opdrachtgever: de Ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid SEOR Kees Zandvliet

Nadere informatie

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Meten is Weten II. Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven Meten is Weten II Handleiding voor het definiëren en meten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven 1 Voorwoord Voor u ligt de handleiding voor het bepalen van de administratieve lasten voor het

Nadere informatie

Evaluatie regeling kleine banen

Evaluatie regeling kleine banen Opdrachtgever SZW Evaluatie regeling kleine banen Doel en vraagstelling Opdrachtnemer SEOR / N. de Jong, J. de Koning, K. Zandvliet Onderzoek Evaluatie regeling kleine banen Einddatum 1 mei 2011 Categorie

Nadere informatie

Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet

Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet Advies Bekostiging verpleging en verzorging in de Zorgverzekeringswet Op weg naar integrale zorgbekostiging met resultaatbeloning februari 2015 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 15

Nadere informatie

Zzp ers en hun marktpositie

Zzp ers en hun marktpositie Opdrachtgever RWI Zzp ers en hun marktpositie Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan- N. van den Berg, J.W.M. Mevissen en N. Tijsmans Onderzoek Zzp-ers op de arbeidsmarkt Startdatum 1 januari 2009

Nadere informatie

Kostprijsmodel DBC GRZ. Versie 2.2.

Kostprijsmodel DBC GRZ. Versie 2.2. Kostprijsmodel DBC GRZ Versie 2.2. 15 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doel van het kostprijsmodel... 4 2 Gehanteerde uitgangspunten... 5 3 Het kostprijsmodel in hoofdlijnen... 6 3.1 Korte

Nadere informatie

Schulden: een (on)dragelijke last?

Schulden: een (on)dragelijke last? Schulden: een (on)dragelijke last? Problematische schulden bij huishoudens tot 150% van het netto-sociaalminimum in 2003 Tilburg, juni 2004 Tris Serail IVA beleidsonderzoek en advies 1 2 Voorwoord Voor

Nadere informatie

Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in 2003. Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau

Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in 2003. Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau Een onderzoek naar het gebruik van samenloopsignalen door gemeenten in 2003 Inspectie Werk en Inkomen Samenloopsignalen van het Inlichtingenbureau Aan deze

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie