Studiegids voor certificering Project Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids voor certificering Project Management"

Transcriptie

1 Studiegids voor certificering Project Management Versie Status: in ontwikkeling s-hertogenbosch, 23 september 2012 Haax B.V. Telefoon: Web: IPMA Certificering Haax BV 2012

2 Inleiding Klanten vragen meer en meer om specifieke dienstverlening. Organisaties moeten steeds flexibeler (kunnen) werken om hierop in te kunnen spelen. Dit komt onder andere tot uiting in de verschuiving van routinematig werken naar projectmatig werken. De rol en plaats van projecten en projectleiders schuiven daardoor op in de richting van meer autonomie en verantwoordelijkheid. Hierdoor worden kwaliteitsnormen voor projectmanagers steeds actueler, de IPMA certificering staat borg voor een internationaal aantoonbaar kwaliteits- en ervaringniveau. Om de projectverantwoording te borgen eist de klant een objectief en kwalitatief certificaat. De IPMA heeft Projectmanagement als volgt geclassificeerd. Het D-certificaat: De Projectmanager Foundation beschikt over vakkennis en kan een projectmanager op uiteenlopende deelgebieden assisteren en bij afwezigheid op deze deelgebieden inhoudelijk vervangen. Examinering: alleen op kennis Geldigheidsduur certificaat: onbeperkt Omschrijving van een typische projectomgeving: Interne projecten met nauwelijks verantwoordelijkheid voor externe contacten. Het C-certificaat: De Registered Project Management Professional kan projecten zelfstandig leiden en in een complex project veelzijdige steun verlenen aan de projectmanager. Examinering: op kennis en projectmanagement vaardigheden; interview met een assesor. Geldigheidsduur certificaat: beperkt Omschrijving van een typische projectomgeving: Deze omgeving bestaat uit verschillende disciplines binnen eenzelfde organisatie. Het B-certificaat: De Certificated Project manager kan grote complexe projecten tot een goed einde brengen. Examinering: op kennis, vaardigheden en ervaring, mede aan de hand van een te overleggen Project - report, tevens een assesment met 2 assessoren. Geldigheidsduur: 5 jaar Omschrijving van een typische projectomgeving: Multidisciplinaire teams komende uit verschillende onafhankelijke organisaties en afdelingen, samengevoegd ten behoeve van het project. Het A-certificaat: De Certificated Projects Director is in staat om leiding te geven aan de totale projecten portfolio van een organsatie. Deze procedure is nog niet vastgesteld. Naar verwachting zal dit gelijk lopen als het B-certificaat. Omschrijving van een typische projectomgeving: Verschillende multidisciplinaire teams vanuit een grote verscheidenheid aan organisaties, operend in verschillende landen De toetsing en certificering vindt plaats onder auspiciën van het PMI Nederland. In de NCB (Nederlandse Competence Baseline) is vastgelegd welke kennis en ervaringsniveaus vereist zijn. Conform deze taxonomie heeft Haax B.V. zijn trainingen opgezet, met uitzondering van Level A. 2 van 11

3 Algemene Werkwijze Certificeringstrajecten Haax BV heeft een werkwijze ontwikkeld, afgestemd op de inhoud en vaardigheden die binnen een certificering vereist zijn en rekening houdend met de doelgroep. De werkvormen gegroepeerd per level zien er als volgt uit: Level Soort bijeenkomst D Module s C B Begeleiding Procesbegeleider Gastdocenten Deelnemers zelf Wat er onder meer gebeurt Aan de orde stellen van thema s uit het vakgebied projectmanagement Bespreken van daarmee samenhangende probleemverkenningen uit de praktijk (van uzelf of via casestudies); C B D C B C B Bijeenkomsten in subgroepen Individueel Vastlegging van het leerproces Procesbegeleider Deelnemers zelf Contacten met: uw mentor uw coach procesbegelei der ISESassessor Deelnemers zelf Het samen met enkele andere deelnemers verdiepen en bewaken van eigen ontwikkeling (interface tussen de persoonlijke leerdoelen en de praktijkomgeving), bijvoorbeeld door: Micro-audits; Intervisie; Wederzijdse advisering; Literatuurbespreking. Werken aan eigen ontwikkeling door onder meer: toepassing, observatie en ondervinding van vaardigheden, concepten etc. in de praktijk van de eigen projecten; zelfstudie contacten die gaan over: uw eigen projecten in relatie tot de theorie uw functioneren en uw leerproces Verslagen van plenaire workshops Werkstukken en rapportages uit eigen projecten Conclusies en actiepunten uit evaluaties Individueel logboek Bijhouden van dossiers van eigen projecten 3 van 11

4 Projectmanagement Level-D (PL-D) Project Manager Foundation PMF Als startend projectmanager wil je graag een objectief bewijs kunnen overleggen dat je kennis upto-date is. De klant vraagt om selectiecriteria en bovendien heeft je organisatie hierdoor nog een kwalitatief onderscheidend element. Het IPMA certificaat Level-D. Level-D toetst de theorie van projectmanagement. Juist beginnende projectmanagers kunnen hierna op vele manieren ervaring opdoen. Doelstelling In deze training wordt de deelnemer voorbereid op het examen voor Level-D van IPMA. Een training waarin de basiskennis projectmanagement wordt overgedragen. Projectmanagement komt in al zijn facetten aan bod; doelstellingen, methoden en technieken, resultaten, teambuilding, communicatieve vaardigheden. Na afloop van de training heeft de deelnemer kennis van de theorie op nivo D ten aanzien van: De definities van een project, projectmanagement en programmamanagement De structuren en modellen van projecten en projectorganisatie Methoden en technieken voor projectplanning, -besturing en kwaliteitsbewaking Budgettering en financiën binnen een project Leidinggeven en teams Behandelde onderwerpen zijn Definities van Projecten, Projectmanagement en Programmamanagement Het bepalen en bereiken van projectdoelen Het beoordelen van een project Het managen van risico s Het managen van kwaliteit Het faseren en inrichten Het opzetten van een projectorganisatie Tijd en Geld in projecten Work Breakdown Structure Planningstechnieken zoals: CPM, Gantt PERT Earned Value Analysis Leidinggeven Teamvorming Communicatie Doelgroep Startende projectmanagers met HBO denk- en werkniveau, ervaring is niet vereist. 4 van 11

5 Planning en organisatie Blok 1: Kennismaking, groepen samenstellen teambuilding Principes van projectmanagement: doelen stellen, faseren, beheersen en beslissen Programmamanagement en multi-project Projectmodellen en structuren Definiëren van de business-case, de afbakening, de doelstelling van de opdrachtgever, definiëren projectresultaat en leveringen, de opzet van de mogelijke verschillende faseringen. Opzet van de projectorganisatie Rollen en verantwoordelijkheden Start, uitvoering en afsluiting van een project Huiswerk Blok 2: Samenwerking Leiderschap Communicatie Besluitvorming Organisatiekunde Beheersaspecten Risico management Kwaliteitsmanagement Huiswerk Blok 3: Planningstechnieken zoals CPM, PERT, Gantt Work Breakdown Structure Earned Value analysis Voortgangsbewaking en beheersing Financiële basisbegrippen zoals balans en V&W rekening Cash flow, discounted cash flow, etc. Budgettering Financiering Werkvormen Tijdens de training worden met opzet onder andere de theoretische presentaties afgewisseld met groepsopdrachten. De kennisoverdracht vindt plaats tijdens de theoretische presentaties, de casuïstiek en de groepsactiviteiten. 5 van 11

6 Voorbereidingsmateriaal De deelnemers ontvangen een intakeformulier voor het opgeven van kennis en ervaring en leerdoelen. Materiaal/boeken Projectmanagement: op basis van NCB versie 3 en een syllabus. Docenten/gastsprekers De workshop wordt gegeven door een ervaren docent/projectmanager. Deze brengt derhalve gedegen didactische vaardigheden en projectervaring in. Tijdsduur De training vindt plaats in 3 blokken van 2 dagen inclusief de tussenliggende avonden. De totale doorlooptijd betreft een kwartaal. De deelnemers dienen rekening te houden met huiswerk dat in de periode tussen de cursusblokken, in teamverband en ind ividueel gemaakt wordt. Studiebeslag is buiten de cursusdagen 40 uur. 6 van 11

7 Projectmanagement Level-C (PL-C) Registered Project Manager Professional RPMP Het managen van projecten vereist specifieke vaardigheden en een resultaatgerichte instelling van de projectleider. Dit behelst onder andere: vaardigheden om voor een project een gestructureerde aanpak te kiezen - passend bij het beoogde resultaat- en vervolgens volgens die aanpak te gaan werken ( het -aspect). communicatieve en andere sociale vaardigheden ( ik -aspect). vaardigheden om een team te creëren en te motiveren ( wij -aspect). Deze training besteedt op een evenwichtige manier tijd aan de verschillende theorie onderdelen en praktische vaardigheden,zoals vastgelegd in het NCB ten aanzien van level-c. De deelnemers worden getraind in alle levensfasen van een project, beheersing van de voortgang, documentatie en rapportage over het project. leiderschapsvormen en het samenwerken in teams. Doelstelling In deze training wordt de deelnemer voorbereid op het examen voor Level-C van IPMA. De nadruk ligt op de verdere verdieping van de Projectmanagement theorie en het reflecteren op eigen projectmanagement ervaringen. Naast het opzetten van een project komen ruimschoots technische aspecten en groepsdynamische processen in hun onderlinge samenhang aan de orde. Aan de hand van casuïstiek worden de succes- en faalfactoren van projecten behandeld binnen onderdelen zoals: het uitwerken van een projectopdracht, het projecthandboek en projectplan, de beheersingselementen tevens wordt inzicht geboden in de positie van de projectleider in relatie tot personen en partijen binnen en buiten het project. Na afloop zijn de deelnemers in staat: een project kritisch te beoordelen, het projectdoel en -resultaat af te stemmen en vast te leggen, het projectresultaat te vertalen in tussentijdse en uiteindelijke leveringen (diensten, goederen, documentatie etc.), een projectfasering vast te stellen, een projectorganisatie en communicatiestructuur op te zetten, vast te stellen hoe de diverse beheersaspecten worden georganiseerd, kwaliteit, tijd, kosten en integratie beheersactiviteiten te plannen volgens de resultaatcyclus: aannemen, voorbereiden, uitvoeren, beoordelen, bijsturen, afleveren, afsluiten, het projectdoel, de fasering, de beheersaspecten en het beheersproces op een samenhangende wijze vast te leggen in een projecthandboek en projectplan, leiderschapsstijlen te onderscheiden, groepsdynamische processen te onderkennen. de voortgang van projecten te beheersen. Doelgroep Projectmanagers met ervaring en verantwoordelijkheid voor het leiden van niet - complexe projecten. 7 van 11

8 Scenario Projectmanagement Level-C Consultatie/ intervisie bijeenkomsten Kennis & Vaardigheids seminars Assessment sessies Blok 1 Project Management Assessment/ intake Optioneel Eigen praktijk situaties, etc. Blok 2 Organisatie Evaluatie idem Blok 3 Team Work idem Blok 4 De leider in mij Evaluatie idem Blok 5 Tijd & Geld Optioneel Eind evaluatie Individuele opleidingen Optioneel Assessment 8 van 11

9 Blok 1: Principes van projectmanagement: doelen stellen, faseren, beheersen en beslissen Projectbeoordeling Definiëren van de business-case, de afbakening, de doelstelling van de opdrachtgever, definiëren projectresultaat en leveringen, de opzet van de mogelijke verschillende faseringen. Beheersaspecten uitwerken tot een te realiseren aanpak Huiswerk in teamverband Blok 2: Opzet van de projectorganisatie voor personeel & organisatie en communicatie, structuur, management van risico s en kwaliteitsborging volgens de resultaatcyclus. Succes en faalfactoren Huiswerk in teamverband Blok 3: Theorie en oefening: Samenwerking en leiderschap Stuurgroepvergadering met klant/opdrachtgever Theorie: besluitvorming Teambuilding Communicatie Blok 4: Leiderschapstijlen en conflicthantering Uitvoeren project, voortgangsbewaking en beheersing Theorie en oefening: Leiderschap Vergaderen en onderhandelen Blok 5: (optioneel indien men PL-D heeft gevolgd) Planningstechnieken zoals CPM, PERT, Gantt Work Breakdown Structure Earned Value analysis Voortgangsbewaking en beheersing Financiële basisbegrippen Budgettering en financiering Werkvormen Tijdens de training worden met opzet onder andere de theoretische presentaties afgewisseld met groepsopdrachten. Het leren zal vooral uitgaan van de ervaringen van de deelnemers daartoe worden verschillende leerinterventies toegepast zoals: literatuurstudies intervisies rollenspelen huiswerkopdrachten 9 van 11

10 simulaties e-learning Met behulp van de casus en enkele rollenspelen worden alle ik -, wij -, het -aspecten van projectmanagement in de praktijk toegelicht, toegepast en getoetst. Gedurende de workshop worden zodoende alle fasen van een project doorlopen. De gekozen werkwijze is informeel, maar zeer intensief en vormt de deelnemers tot een groep met sterke samenhang. De kennis- en ervaringsoverdracht vindt zodoende plaats tijdens de theoretische presentaties, de casuïstiek en de groepsactiviteiten. Voorbereidingsmateriaal De deelnemers ontvangen een intakeformulier voor het opgeven van kennis en ervaring, een projectenlijst en leerdoelen. Indien gewenst kan de deelnemer op voorhand een pre-assessment doen, hierna kan het nivo van aanvang worden vastgesteld. Materiaal/boeken Projectmanagement: op basis van NCB versie 3 en een syllabus.. Docenten/gastsprekers De workshop wordt gegeven door twee ervaren docenten en projectmanagers. Zij brengen derhalve gedegen didactische vaardigheden en projectervaring in. Tijdens de cursus zijn er tevens twee gastsprekers die een aantal onderwerpen, zoals programmamanagement, leiderschapstijlen en conflicthantering vanuit een ieders expertise toelichten en uitdiepen. Tijdsduur De training vindt plaats in 5 blokken van 2 dagen inclusief de tussenliggende avonden. De deelnemers dienen rekening te houden met huiswerk dat in de periode tussen de cursusblokken, in teamverband en individueel gemaakt wordt. Studiebeslag is bu iten de cursusdagen 50 uur. 10 van 11

11 Namen, adressen, telefoonnummers en websites Voor aanmelding en alle informatie kunt u terecht bij: Haax B.V. Hans Fredriksz & Alex Swaans. Telefoon: Web: Algemene informatie over het certificatieprogramma van de IPMA is te vinden op: De internationale certificatie-eisen zijn te vinden in het boek: IPMA Competence Baseline, ISBN De daaruit afgeleide Nederlandse eisen staan in de Nederlandse Competence Baseline. Namens de IPMA mag PMI-Nederland een instituut machtigen projectleiders te certificeren. Gegevens: PMI-Nederland Post: Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk, Netherlands Telefoon: Telefax: Web: 11 van 11

IPMA D:Training projectmanagement *Avond*

IPMA D:Training projectmanagement *Avond* Bent u startend projectmanager of bent u projectmedewerker? Wilt u uw kennis en ervaring verder verbreden en met een erkend IPMA-D certificaat bekronen? Dan is IPMA D cursus projectmanagement voor u de

Nadere informatie

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl.

WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl. WIN PMO Groenewoudsedijk 70a 3528 BK Utrecht Tel. 030 711 55 66 events@winprojectsupport.nl www.winprojectsupport.nl Opleidingen 2014 Opzetten Project Management Office Basistraining voor de startende

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

IPMA C: Training projectmanagement

IPMA C: Training projectmanagement Wilt u uw ervaring als projectmanager met het internationaal erkende IPMA-C certificaat bekronen? En zoekt u een op maat gesneden, flexibel opleidingstraject dat uw slaagkans vergroot? Dan is IPMA C: Training

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

incompany & open inschrijving Opleiding project control [opc] start maart & september duur 9 avonden locatie utrecht

incompany & open inschrijving Opleiding project control [opc] start maart & september duur 9 avonden locatie utrecht incompany & open inschrijving Opleiding project control [opc] start maart & september duur 9 avonden locatie utrecht pco kennis opleidingen & trainingen PCO Kennis is meer dan 25 jaar dé kennisspecialist

Nadere informatie

OPLEIDEN EN CERTIFICEREN. Praktisch programmamanagement in 10 practicumlessen

OPLEIDEN EN CERTIFICEREN. Praktisch programmamanagement in 10 practicumlessen OPLEIDEN EN CERTIFICEREN Praktisch programmamanagement in 10 practicumlessen Over Major Milestones BV Major Milestones is hét expertisecentrum op het gebied van portfolio-, programmamanagement en programmamanagement

Nadere informatie

Opleidingen Studiegids 2013-2014

Opleidingen Studiegids 2013-2014 Opleidingen Studiegids 2013-2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel biedt voor elk specialisme binnen

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014

Opleidingen. Informatiemanagement en ICT. Studiegids 2013-2014 Opleidingen Informatiemanagement en ICT 1 Studiegids 2013-2014 2 Voorwoord Voor u ligt de studiegids 2013-2014 waarin het totale aanbod van de DIOR Opleidingen is opgenomen. Het DIOR opleidingsstelsel

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline

NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline NCB versie 3 Nederlandse Competence Baseline Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D Theorieboek Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

201209 Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave

201209 Studiegids Minor EVENT 2012 najaar. Inhoudsopgave sopgave 1. Inleiding... 3 Contact... 3 2. Doelen... 4 3. Opzet en programma... 4 Overzicht modules... 5 Event... 5 4. modules en project... 5 Sponsoring en financiering... 5 Publieksevenementen... 6 Event

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Projectmanagement voor het HBO op basis van IPMA-D Theorieboek Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd

Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd Projectmanagement Studiehandleiding 2014-2015 Opleiding Bedrijfskunde MER (BKM) Deeltijd, Economie en Recht (MER) Semester Projectmanagement Bedrijfskunde MER Deeltijd 2011/2012 ... Studiehandleiding...

Nadere informatie