De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 4,3 uur(centerv)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 4,3 uur(centerv)"

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 juni 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal SBK Advies & Training B.V SBK Bedrijfsopleidingen B.V. SBK Empoyability B.V. SBK Arbotrainingen B.V. SBK Projectmanagement B.V. Centerview B.V. Gasthuisstraat 102, 5708 HP, Helmond De heer G.A.E.M. van der Linden F.01/14/358 tim F.01/14/362 en F.01/14/390 7 mei 2014 mr. J.A. van der Meer mr. L.G.J.M. van Ekert werkzaamheden op het gebied van educatie, studiebegeleiding, en opleidingsvorming in de breedste zin van het woord SBK Advies & Training B.V: 13 SBK Bedrijfsleidingen s.v. 19 SBK Empoyability B.V.: 1 SBK Arbotrainingen B.V.: 10 SBK Projectmanagement B.v.: 4 Centerview B.V.: ,30 7 mei tot en met 11juni ,3 uur (SBK A&T) 4,2 uur (SBK Bedr.) 1,4 uur (SBK Empl) 2,9 uur (SBK Proj) 5,8 uur (SBK Arbo) 4,3 uur(centerv) 118,3 uur (SBK A&T) 4,2 uur (SBK Bedr.) 1,4 uur (SBK Empl) 2,9 uur (SBK Proj) 5,8 uur (SBK Arbo) 4,3 uur(centerv) Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd

2 als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: SBK Advies & Training B.V., haar vier dochterondernemingen (SBK Arbotrainingen B.v., SBK Projectmanagement B.V., SBK Bedrijfsopleidingen B.V. en SBK Employability B.V.) en zustermaatschappij (Centerview B.V.) verrichten werkzaamheden op het gebied van educatie, studiebegeleiding, en opleidingsvorming in de breedste zin van het woord. SBK Advies en Training B.V. is enig bestuurder en aandeelhouder van SBK Arbotrainingen B.v., SBK Projectmanagement B.V., SBK Bedrijfsopleidingen B.v. en SBK Employability B.v. De aandelen in SBK Advies en Training B.v. worden gehouden door Stagira Holding B.V. De aandelen in Stagira Holding B.v. worden voor 60% gehouden door investeringsmaatschappij Newion Investments B.v. en voor 40% door G.A.E.M. van der Linden Holding B.v., waarvan de heer G.A.E.M. van der Linden enig bestuurder en aandeelhouder is. De heer van der Linden is tevens (enig) bestuurder van SBK Advies & Training B.V. Stagira Holding B.v. is tevens enig bestuurder en aandeelhouder van Centerview B.v. De heer H.H.M. Mobach en mevrouw J.T.M. van Hout - van der Velden zijn bestuurders van Centerview B.V. Ter verduidelijking wordt verwezen naar onderstaan organogram:

3 De heer G.E.A.M. van der Linden Hé! wapen tegen schijnzekerheid G.E.A.M. van der Linden Holding B.V. Newion Investments B.v. SBK Arbotraininge av. SBK Employability B.V. 1.2 Winst en verlies: Over de boekjaren (voor belastingen): SBK Advies en Training B.V : : : : Centerview B.V : : : -2013: SBK Arbotrainingen B.V : : : : SBK Projectmanagement B.V : : : : SBK Employability B.V : : : :

4 SBK Bedrijfsopleidingen BV : : : : Balanstotaal: Over de boekjaren: SBK Advies en Training B.V : : : : Centerview B.V : : : : SBK Arbotrainingen B.V : : : : SBK Projectmanagement BV : : : SBK Employability B.V : : : : SBK Bedrijfsopleidingen BV : : : : Lopende procedures: 1.5 Verzekeringen: 1.6 Huur: Volgens opgave van de bestuurder waren er ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen procedures aanhangig waar gefailleerden bij betrokken was. Door de curator worden de lopende verzekeringen geïnventariseerd. De betreffende polissen op naam van gefailleerden zijn of zullen worden beëindigd. SBK Advies & Training B.V. huurde van Technologisch Opleidingscentrum SBK Beheer BV. het bedrijfspand aan de Gasthuisstraat te Helmond. De huurovereenkomst isl- na

5 toestemming van de rechter-commissaris - op 20 mei 2014 opgezegd met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. SBK Advies & Training B.v. had ten aanzien van het pand aan de Gasthuisstraat een onderhuurovereenkomst gesloten met haar gefailleerde dochter- en zusterondernemingen. Deze overeenkomsten zijn - na toestemming van de rechter-commissaris - met wederzijds goedvinden geëindigd 30 mei SBK Advies en Training B.v. huurt van de heer Mulukom uit Someren-Eind een tweetal opslagruimtes voor de opslag van administratie inmiddels is de rechter-commissaris toestemming verzocht de huur - met inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn - op te mogen zeggen. 1.7 Oorzaak faillissement: De curator verricht thans onderzoek teneinde te kunnen vaststellen welke oorzaak/oorzaken aan het faillissement ten grondslag ligt/liggen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faili:. 2.2 Aantal in jaar voor faill.: 2.3 Datum ontslagaanzegging: Ten tijde van de faillietverklaring waren er 48 personen bij gefailleerden in loondienst werkzaam. Ter toelichting geldt de volgende uitsplitsing: - SBK Advies & Training B.V: 13 personen - SBK Bedrijfsleidingen B.v.: 19 personen - SBK Empoyability B.v.: 1 persoon - SBK Arbotrainingen B.V.: 10 personen - SBK Projectmanagement B.V.: 4 personen - Centerview B.v.: 1 persoon Het is nog onbekend hoeveel personen in het jaar voor faillissement werkzaam waren bij gefailleerde. Het voltallige personeel van SBK Advies & Training B.V, SBK Bedrijfsleidingen B.V., SBK Empoyability B.V., SBK Arbotrainingen B.V. en SBK Projectmanagement B.V. is na verkregen toestemming van de rechter commissaris ontslag aangezegd op 15 mei Het enige personeelslid van Centerview B.V. is - na verkregen toestemming van de rechter-commissaris ontslag aangezegd op 20 mei Door de curator zijn de nodige inspanningen verricht om overname van loonverplichtingen door het UWV

6 te bespoedigen. Inmiddels heeft een centrale intake van het UWV op de bedrijfslocatie van gefailleerde plaatsgevonden. Voor zover het zich thans laat aanzien behoeven er geen bijzondere werkzaamheden meer te worden verricht. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: 3.2 Verkoopopbrengst: 3.3 Hoogte hypotheek: 3.4 Boedelbijdrage: Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving: 3.6 Verkoopopbrengst: 3.7 Boedelbijdrage: 3.8 Bodemvoorrecht fiscus: De gefailleerden beschikken over een inventaris behorende bij het kantoorpand gelegen aan de Gasthuisstraat te Helmond. Tevens beschikte gefailleerden over een wagenpark van een viertal voertuigen. De inventaris en wagenpark zijn in het kader van een doorstart verkocht aan Calder Holding. B.V. Zie verder punt 6.3. Inventaris ,- Wagenpark ,- Met de pandhouder is overeengekomen dat zij tegen een betaling van ,- afstand zal doen van al haar zekerheidsrechten. De meeropbrengstten aanzien van alle activa komt ten goede aan de boedel. Er is geen specifieke boedelbijdrage overeengekomen. Het bedrag van ,- is als volgt gespecificeerd: ,- wordt voldaan ten aanzien van het wagenpark; ,- wordt voldaan ten aanzien van de voorraden; ,-wordt voldaan ten aanzien van de debiteurenvorderingenen OHW. Zie punt 3.7. de opbrengst van de inventaris (bodemzaken) komt volledig aan de boedel toe, waarmee het bodemvoorrecht van de fiscus is gewaarborgd. Alle werkzaamheden ten aanzien van de verkoop van de bedrijfsmiddelen zijn afgewikkeld.

7 Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving: 3.10 Verkoopopbrengst: 3.11 Boedelbijdrage Werkzaamheden De gefailleerden beschikken over een kleine voorraad welke ligt opgeslagen in het kantoorpand gelegen aan de gasthuisstraat te Helmond. Het betreft voornamelijk voorraad voor het kunnen geven van diverse trainingen op het gebied van veiligheid. De voorraad is in het kader van een doorstart verkocht aan Calder Holding B.V. Zie verder punt ,- Met de pandhouder is overeengekomen dat zij tegen een betaling van ,- afstand zal doen van al haar zekerheidsrechten. De meeropbrengst ten aanzien van alle activa komt ten goede aan de boedel. Er is geen specifieke boedelbijdrage overeengekomen. Het bedrag van ,- is als volgt gespecificeerd: ,- wordt voldaan ten aanzien van het wagenpark; ,- wordt voldaan ten aanzien van de voorraden; ,- wordt voldaan ten aanzien van de debiteurenvorderingen en OHW. Alle werkzaamheden ten aanzien van de verkoop van de voorraad zijn afgewikkeld. Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Werkzaamheden Andere activa worden gevormd door Goodwill (waaronder een klantenbestand, de handelsnaam en de bijbehorende domeinnaam, telefoonnummers en e mailadressen) en intellectuele eigendomsrechten (waaronder nadrukkelijk begrepen opleidingsmethode "Criace"), hierna te noemen: "goodwill". Zie verder punt 6.3. De goodwill is in het kader van de doorstart - met toestemming van de rechter - commissaris verkocht aan Calder Holding B.v. voor een bedrag van ,-. De koopsom is reeds voldaan aan de boedel. Alle werkzaamheden ten aanzien van de verkoop van de goodwill zijn afgewikkeld. 4. Debiteuren

8 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage Per faillissementsdatum had failliet een bedrag aan debiteuren van in totaal circa ,- te vermeerderen met circa nog uit te factureren werkzaamheden (OHW).De debiteurenvorderingen zijn samen met het OHW voor een totaalbedrag van , verkocht aan Calder Holding B.v. in het kader van een complete doorstart. Zie verder punt ,- Met de pandhouder is overeengekomen dat zij tegen een betaling van ,- afstand zal doen van al haar zekerheidsrechten. De meeropbrengst ten aanzien van alle activa komt ten goede aan de boedel. Er is geen specifieke boedelbijdrage overeengekomen. Het bedrag van ,- is als volgt gespecificeerd: ,-wordt voldaan ten aanzien van het wagenpark; ,-wordt voldaan ten aanzien van de voorraden; ,-wordt voldaan ten aanzien van de debiteurenvorderingenen OHW. Werkzaamheden Alle werkzaamheden ten aanzien van de verkoop van de debiteurenvorderingen zijn afgewikkeld. 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): De gefailleerden bankieren bij ING Bank N.V. (hierna te noemen: "ING") en had een (concern)financiering van ,-(Afgelopen half jaar ingeperkt door ING tot een faciliteit van ,-). Rabobank heeft een vordering ingediend van ,77 + PM. 5.2 Leasecontracten: 5.3 Beschrijving zekerheden: Gefailleerde had voor een elftal voertuigen een operational leaseovereenkomst gesloten met ALD Leasing. 6 voertuigen zijn inmiddels retourgenomen door de leasemaatschappij. De overeenkomsten ten aanzien van de overige voertuigen worden in het kader van de doorstarter (mits overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden tussen Calder Holding B.v. en ALD) overgenomen. ING heeft een eerste pandrecht op: Alle huidige en toekomstige inventaris van de gefailleerde;

9 Alle huidige en toekomstige vorderingen op derden Alle huidige en toekomstige voorraden. Alle aandelen die worden gehouden in het kapitaal van gefailleerden De pandakte is op 23 april2008 geregistreerd. Naast gefailleerden is tevens Stagira Holding B.V. hoofdelijke medeschuldenaar voor het kredieten. De curator heeft de rechtmatigheid en de reikwijdte van de zekerheden beoordeeld en gerespecteerd. 5.4 Separatistenpositie: 5.5 Boedelbijdragen: 5.6 Eigendomsvoorbehoud: 5.7 Reclamerechten: 5.8 Retentierechten: Alle activa zijn met behulp van de curator reedsverkocht. Met de pandhouder is overeengekomen dat zij tegen een betaling van ,- afstand zal doen van al haar zekerheidsrechten. De meeropbrengst ten aanzien van alle activa komt ten goede aan de boedel. Er is geen specifieke boedelbijdrage overeengekomen. Het bedrag van ,- is als volgt gespecificeerd: ,- wordt voldaan ten aanzien van het wagenpark; ,- wordt voldaan ten aanzien van de voorraden; ,- wordt voldaan ten aanzien van de debiteurenvorderingen en OHW. Diverse crediteuren hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator is nog aan het inventariseren of deze zekerheden rechtsgeldig zijn bedongen en of de goederen aanwezig zijn. Op korte termijn zal worden aangevangen met de uitlevering van de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, welke uitlevering feitelijk door Calder Holding B.V. (doorstarter) geleverd. Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op het recht van reclame. Er zijn geen crediteuren die zich op het retentierecht hebben beroepen. Een en ander blijkt genoegzaam uit het voorgaande.

10 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie I zekerheden: 6.2 Financiële verslaglegging: De werkzaamheden zijn gedurende de looptijd het faillissement (welk is voorafgegaan aan een surseance van betaling (van 7 mei tot en met 15 mei (voor Centerview tot en met 20 mei) met toestemming van de rechter-commissaris (gedeeltelijk) tot en met 23 mei voortgezet. In het volgende verslag zal een nadere specificatie worden gegeven van de kosten en baten over de periode dat de werkzaamheden zijn voortgezet. Een en ander blijkt genoegzaak uit het voorgaande. Doorstart 6.3 Beschrijving: 6.4 Verantwoording: 6.5 Opbrengst: 6.6 Boedelbijdrage: De curator heeft de bedrijfsmiddelen, voorraad, debiteurenvorderingen (inclusief onderhandenwerk) en de goodwill (inclusief intellectuele eigendomsrechten) voor zover deze toebehoorden aan failliet verkocht aan Calder Holding B.v. Calder Holding heeft daarnaast 18 personeelsleden een dienstverband aangeboden.. Zie 6.5 De koopsom voor de bedrijfsmiddelen, voorraad, debiteurenvorderingen en goodwill bedraagt ,-. Zie 5.5. Er zijn geen werkzaamheden meer gerelateerd aan de afwikkeling van de doorstart met uitzondering van het verlenen van medewerking voor de overdracht van lopende contraeten (telefonie etc.) 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: De curator zalonderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen: De jaarrekeningen van SBK Training & Advies B.v. zij op de volgende data gedeponeerd: 2012 gedeponeerd op: 22 april gedeponeerd op: 23 april gedeponeerd op: 14 juni gedeponeerd op: 4 mei gedeponeerd op: 22 april 2009

11 De jaarrekeningen van Centerview B.V. zij op de volgende data gedeponeerd: 2012 gedeponeerd op: 22 april gedeponeerd op: 23 april gedeponeerd op: 3 juli gedeponeerd op: 3 mei gedeponeerd op: 22 april 2009 De jaarrekeningen van SBK Arbotraningen B.V. zij op de volgende data gedeponeerd: 2012 gedeponeerd op: 23 april gedeponeerd op: 23 april gedeponeerd op: 3 juli gedeponeerd op: 4 mei gedeponeerd op: 22 april 2009 De jaarrekeningen van SBK Projectmanagement B.V. zij op de volgende data gedeponeerd: 2012 gedeponeerd op: 22 april gedeponeerd op: 23 april gedeponeerd op: 3 juli gedeponeerd op: 4 mei gedeponeerd op: 22 april 2009 De jaarrekeningen van SBK Employability B.v. zij op de volgende data gedeponeerd: 2012 gedeponeerd op: 22 april gedeponeerd op: 23 april gedeponeerd op: verlengd boekjaar met 2011 De jaarrekeningen van SBK Bedrijfsopleidingen B.V. zij op de volgende data gedeponeerd: 2012 gedeponeerd op: 22 april gedeponeerd op: 24 april gedeponeerd op: 3 juli gedeponeerd op: 4 mei gedeponeerd op: 22 april Goedk. Verkl. Accountant: 7.4 Stortingsverpl. Aandelen: 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Op grond van artikel 2:396 lid 6 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant. Momenteel wordt onderzocht of er aan de volstortingsverplichting door bij de verschillende vennootschappen is voldaan. Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en eventuele bestuurdersaansprakelijkheid zal nader onderzoek worden ingesteld.

12 7.6 Paulianeus handelen: De curator zal nader onderzoek verrichten of er sprake is van paulianeus handelen. Een en ander blijk genoegzaam uit het voorgaande. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend. 8.2 Pref. vord. van de fiscus: ,00 (SBK A&T) ,00 (SBK Bedr.) 4.479,00 (SBK Empl) ,00 (SBK Proj) ,00 SBK Arbo) 0,00 (Centerv) 8.3 Pref. vord. van het UWV: Het UWV heeft haar vordering nog niet ingediend. 8.4 Andere pref. Crediteuren: Er zijn nog geen andere preferente vorderingen ingediend. 8.5 Bedrag preferente crediteuren: De preferente crediteuren hebben gezamenlijk een bedrag van 0,- te vorderen. 8.6 Aantal concurrente crediteuren: Inmiddels zijn er 52 concurrente vorderingen ingediend. 8.7 Bedrag concurrente crediteuren: ,80 (SBK A&T) ,67 (SBK Bedr.) 0,00 (SBK Empl) ,28 (SBK Proj) 122,51 (SBK Arbo) 0,00 (Centerv) 8.8 Verwachte wijze van afw.: Nog onbekend. Verder inventarisatie van de crediteurenvorderingen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en): 9.2 Aard procedure: 9.3 Stand procedure:

13 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill.: 10.2 Plan van aanpak: De afwikkeling van het faillissement zal naar verwachting nog geruime tijd in beslag nemen. Het plan van aanpak blijkt genoegzaam uit het vorenstaande Indiening volgend verslag: Ultimo oktober 2014 Best, 13 juni 2014 J.A. van der Meer, Curator

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 april 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 mei 2013 Gegevens onderneming Naam : Gebr. Spierings stucadoors -en afwerkingsbedrijf

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 april 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 29 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 maart 2013 Gegevens Naam onderneming Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 februari 2014 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 16 april 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap WRS SCHOONMAAK EN ONDERHOUD B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en feitelijk gevestigd te (1313 BB) Almere

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 19 maart 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Specia Iisten in bed rijfs kwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 29 augustus 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam

Turnaround Advocaten. Gegevens onderneming Naam Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 september 2013 Gegevens onderneming Naam

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fritz Repro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1355 EE

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie