Toelichting bij het meerjarenplan MJP4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 MJP4"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code: Toelichting bij het meerjarenplan MJP4 75

2 Inhoud 0. Inleiding Omgevingsanalyse provinciebestuur West-Vlaanderen De omgevingsanalyse: van missie tot vijf strategische keuzes De visie van de provincie West-Vlaanderen: drie speerpunten en twee duidelijke profielen Generieke SWOT-analyse van het provinciebestuur West-Vlaanderen Confrontatiematrix Tien uitgangspunten Vijf strategische keuzes Financiële risico s Overzicht van de beleidsdoelstellingen Informatie met betrekking tot de interne organisatie Organogram van de provinciale diensten Organogram van de verzelfstandigde agentschappen Westtoer POM Inagro Mu.Zee Overzicht van het personeelsbestand van de provincie West-Vlaanderen Overzicht van de budgethouders Overzicht van de beleidsdomeinen en de samenstellende beleidsvelden Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa Fiscaliteit Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting Aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing Plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen

3 6.4 Overzicht van de belastingen met wijzigende aanslagvoet Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen Financiële schulden

4 0. Inleiding De provincie West-Vlaanderen is gedreven. Zij startte als pilootbestuur op 1 januari 2012 met de implementatie van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de centra voor maatschappelijk welzijn. Door de toepassing van de bepalingen in dit besluit focust het budget zich niet langer op de input, maar op de output of op het resultaat en/of effect dat de provincie wenst te bereiken. Daarenboven wordt een budgetjaar gekaderd in het breder geheel van een meerjarenplan, waardoor de structurele financiële gezondheid van de provincie aangetoond worden. Leertraject Vermits de provincie als pilootbestuur sinds 2012 volgens het nieuwe besluit werkt, kon de wijze van implementatie geëvalueerd worden. Deze evaluatie greep de provincie aan om te leren en verbeteringen aan te brengen teneinde de kwaliteit en de leesbaarheid van de beleidsrapporten voor het meerjarenplan te verhogen. Er is geïnvesteerd in een adequate formulering van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen. Daarnaast zijn de personeelsuitgaven versleuteld per beleidsdomein. Ook werd een volgende stap gezet in de voorbereiding van de beleidsevaluatie. Daartoe vindt u onder punt 3 van deze toelichting bij het meerjarenplan per beleidsdoelstelling een indicator alsook een streefwaarde. Overeenkomstig artikel 6 van het besluit bestaat elke beleidsdoelstelling namelijk uit een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of effect dat indien mogelijk meetbaar wordt gemaakt. Om het resultaat of effect te meten, is aan elke beleidsdoelstelling een indicator toegekend. Opdat we zouden kunnen nagaan of het vooropgestelde resultaat/effect gehaald is, wordt een streefwaarde vooropgesteld. Ook voor de actieplannen zal telkens een indicator worden gedefinieerd. Een dergelijke indicator richt zich eerder op de activiteiten die moeten verwezenlijkt worden en niet zozeer op de output die moet gehaald worden. Ter ondersteuning van de provincieraadsleden werden twee verenigde commissies georganiseerd. De verenigde commissie die plaatsvond op 25 juni 2013 handelde over de beleids- en beheerscyclus in het algemeen. Op 14 november 2013 werd een tweede verenigde commissie georganiseerd m.b.t. de betekenis en interpretatie van de beleidsrapporten van de provincie West-Vlaanderen. 78

5 1. Omgevingsanalyse provinciebestuur West-Vlaanderen 1.1 De omgevingsanalyse: van missie tot vijf strategische keuzes Het provinciebestuur West-Vlaanderen put haar bevoegdheden uit artikel 2 van het provinciedecreet (missie). Vanuit die missie formuleerde het provinciebestuur vooreerst een visie. Deze visietekst beschrijft hoe het provinciebestuur met haar missie om wil gaan. De visie is gebouwd rond drie speerpunten en twee profielen. Aansluitend werd een generieke SWOT uitgevoerd waarbij de interne elementen (sterken en zwakten) met de externe factoren (kansen en bedreigingen) werden geconfronteerd om vanuit deze confrontatiematrix 10 uitgangspunten te distilleren die vervolgens in vijf strategische keuzes werden omschreven. Deze vijf strategische keuzes vormen het integrerende raamwerk waarbinnen de beleidsdoelstellingen kaderen in uitvoering van de strategie van het provinciebestuur. 1.2 De visie van de provincie West-Vlaanderen: drie speerpunten en twee duidelijke profielen De provincie wil als regiobestuur het grondgebied West-Vlaanderen verder gebiedsgericht uitbouwen tot een duurzame, ondernemende, recreatieve en kwaliteitsvolle provincie. Met het oog op vernieuwing speelt het provinciebestuur alert in op maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen, in afstemming met andere overheden en organisaties, ook over de grenzen. Als kennispartner biedt het expertise aan en garandeert het een kwalitatieve en servicegerichte organisatie die West-Vlamingen zoveel mogelijk bij het beleid betrekt. Op die manier wordt de baseline De gedreven provincie vorm gegeven. Drie speerpunten Om West-Vlaanderen in de toekomst beter, sterker en aantrekkelijker te maken, focust het provinciebestuur op drie speerpunten: West-Vlaanderen als recreatieve, ondernemende en kwaliteitsvolle regio. West-Vlaanderen is een recreatieve topregio. Ze moet verder uitgroeien tot dé gastvrije provincie. West-Vlaanderen wordt gekenmerkt door een unieke verscheidenheid aan landschappen en is als enige Belgische provincie aan de kust gelegen. De provincie zal deze troeven koesteren en promotioneel uitspelen. Het provinciebestuur zal verder investeren in een uitgebreid palet van musea, oorlogsherinneringen, provinciale domeinen, fiets- en wandelroutes, attracties en topevenementen. West-Vlaanderen is een ondernemende topregio. Een aantrekkelijk bedrijfsklimaat, goed uitgebouwde infrastructuur, stimulansen voor het toerisme en groeikansen voor land- en tuinbouw en visserij moeten onze welvaart veilig stellen. 79

6 West-Vlaanderen is een kwaliteitsvolle topregio. Kwaliteit raakt ons. De totale leefomgeving verdient ons respect, met een duurzaam gebruik van de schaarse en dus waardevolle ruimte: leefbare woonkernen, goed uitgeruste bedrijventerreinen, voldoende landbouwgrond, waardevolle streekeigen natuur, open ruimte en een gezond milieu. Maar ook de mens, van peuter tot bejaarde, moet alle zorgen toebedeeld krijgen in sociale voorzieningen en in een rijk verenigingsleven. Twee duidelijke profielen De sterktes van de provincie ontwikkelen en promoten, beschouwt het provinciebestuur als een opdracht van de eerste rang. De ambitie is dubbel: een bestuur zijn voor de hele provincie en daarnaast optreden als partner, met kennis en ervaring, om de provincie vooruit te helpen. KENNISPARTNER De provincie heeft heel wat kennis in huis. Expertise die ter beschikking gesteld wordt van gemeenten, organisaties en de West-Vlamingen zelf. Permanente vorming van personeel, landbouwonderzoek, vorming en educatie voor diverse doelgroepen dragen bij tot levenslang leren in onze kennismaatschappij. Innovatie en toegepast onderzoek vormen daarbij een permanente uitdaging, zowel binnen de klassieke sectoren, als nieuwe thema s. REGIOBESTUUR De provincie werkt vanuit een integrale visie en heeft het netwerk en de kennis uitgebouwd, om belangen af te wegen, knopen door te hakken en partners te verbinden. Op provinciaal niveau komen alle thema s integraal samen. Als intermediair bestuur vormt de provincie een belangrijke schakel in de overheidsketen. Ze vertaalt Europees, federaal en Vlaams beleid naar de regio. De provincie West-Vlaanderen verzekert een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van haar bevoegdheden. In een geest van openbaarheid worden alle West-Vlamingen zoveel als mogelijk bij het beleid betrokken. Het provinciebestuur ageert vanuit het permanente besef, dat het als overheid voor de som van alle burgers staat, en hun welzijn en welvaart nastreeft. 80

7 1.3 Generieke SWOT-analyse van het provinciebestuur West-Vlaanderen Het provinciebestuur van West-Vlaanderen staat niet alleen in het bestuurlijke landschap. Vele organisaties zijn er werkzaam. Om de juiste keuzes voor de toekomst te maken, is het daarom belangrijk om na te gaan waar de troeven van het provinciebestuur het best ingezet worden. Als uitgangspunt werden de sterktes en zwaktes van het provinciebestuur (interne analyse) opgelijst, evenals de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving stellen (externe analyse). STERKTES erkenning en inbedding in de streek resultaatgerichtheid labofunctie (interbestuurlijke) samenwerking deskundigheid en terreinkennis schaal van het provinciebestuur fiscale bevoegdheid maatwerk ZWAKTES weinig coherentie (bevoegdheden) weinig bekend als bestuursniveau projectorganisatie ontoereikend te weinig keuzes maken beperkte normerende impact kiezer is niet de klant KANSEN mandaat voor gedifferentieerd werken (regiowerking) neutrale positie interne staatshervorming mandaat voor regierol ruimte voor labofunctie mandaat voor maatwerk Europese middelen rechtstreekse democratische legitimering BEDREIGINGEN interne staatshervorming externe profilering dynamiek van de subregio s provincie als (financiële) melkkoe verschillende snelheden van lokale besturen grenzen financieringsmogelijkheden 81

8 1.4 Confrontatiematrix In een volgende stap werden de puzzelstukken uit de SWOT-analyse met elkaar verbonden. Hiervoor werd een confrontatiematrix opgesteld, die de interne en externe analyse met elkaar verbindt. De confrontatiematrix biedt een antwoord op de vraag: Welke troeven kan het provinciebestuur inzetten, om kansen in de omgeving volop te benutten of om bedreigingen het hoofd te bieden? De scores opgenomen in onderstaande confrontatiematrix werden toegekend door de leden van het CTeam+. Deze hadden de opdracht om in verschillende groepen de waarden 1, 3 of 5 toe te kennen (per kolom). De hoogst toekenbare waarde (5) symboliseert de belangrijkste kwestie. Uiteindelijk werden alle scores getotaliseerd. De hoogste score per kolom werd weerhouden als strategische combinatie. 82

9 De matrixcombinaties met de hoogste scores (aangegeven in rood) zijn belangrijke uitgangspunten voor het provinciale beleid. Deze 10 uitgangspunten, die hieronder worden toegelicht, werden uiteindelijk vertaald in vijf strategische keuzes voor de toekomst. 83

10 1.5 Tien uitgangspunten Uitgangspunt 1: Duidelijk mandaat voor gedifferentieerd beleid De provincie West-Vlaanderen krijgt van de decreetgever een duidelijk mandaat om maatwerk te leveren. Dankzij haar jarenlange traditie op dit vlak en haar onovertroffen expertise kan ze deze kans verder uitbouwen, om oplossingen op maat van doelgroepen of regio s aan te bieden. Specifieke problemen verdienen immers aangepaste oplossingen. Uitgangspunt 2: Neutrale speler in de (interbestuurlijke) samenwerking Het provinciebestuur wordt gewaardeerd om zijn neutrale positie in de (interbestuurlijke) samenwerking. Dankzij deze positie heeft het provinciebestuur een absoluut voordeel, om als onafhankelijke adviseur op te treden.. Deze onafhankelijke positie is de beste garantie voor een kwaliteitsvolle samenwerking met respect voor alle partners. Uitgangspunt 3: Regisseren als hoofdfocus Een goede regisseur is belangrijk voor goede acteerprestaties. Het provinciebestuur beschikt over heel wat kennis en ervaring, om partners in het bestuurlijke veld samen te brengen en samen te (laten) werken aan concrete oplossingen. Uitgangspunt 4: Ruimte voor vernieuwend beleid (labofunctie) Het provinciebestuur biedt ruimte voor beleid dat de platgetreden paden verlaat. Vernieuwend beleid als instrument voor maatwerk wordt doordacht ingezet, om oplossingen te bieden die echt werken. Uitgangspunt 5: Maatwerk is de regel Het provinciebestuur zoekt oplossingen op maat van de burger. Uitgangspunt 6: Maximale hefboomwerking via Europese middelen Het provinciebestuur zoekt maximale synergie met Europese middelen. Het treedt hierbij niet alleen op als kennispartner voor projectpartners, maar neemt ook een actieve trekkersrol op voor de realisatie van initiatieven ten behoeve van de provincie West-Vlaanderen. Op die manier kan de provincie haar eigen projectdynamiek verder ontwikkelen. 84

11 Uitgangspunt 7: Duidelijke rechtstreekse democratische legitimering Het provinciebestuur legt verantwoording af voor het beleid dat het voert via een rechtstreekse democratische legitimering. Op die wijze is de provincie echt aanspreekbaar voor haar beleid en haar inspanningen. Uitgangspunt 8: Regiodynamiek als handelsmerk Het provinciebestuur heeft het moeilijk, om inbedding in de streek te realiseren en hiervoor ook de verdiende erkenning te krijgen. Zijn inspanningen worden vaak onderbelicht. Via de regiodynamiek zal de provincie ernaar streven, om zichzelf steviger te verankeren in een dynamisch bestuurlijk landschap. Uitgangspunt 9: Gefocuste inzet van middelen Het provinciebestuur wordt te vaak aangezien en ingeschakeld als (mede)financier voor vele initiatieven. Keuzes moeten bijdragen tot een gerichte inzet van middelen, om echt het verschil te maken. Ook voor zijn interne werking kiest het provinciebestuur voor efficiëntie en zuinigheid. Uitgangspunt 10: Verantwoord fiscaal beleid Het provinciebestuur wordt net zoals elk lokaal bestuur geconfronteerd met een begrensde hoeveelheid financiële middelen. Via een verantwoord fiscaal beleid wil het provinciebestuur streven naar een maximale return voor elke West-Vlaming. 85

12 1.6 Vijf strategische keuzes De eerste strategische keuze: de provincie zet sterker in op gebiedsgerichte werking. Dankzij zijn jarenlange traditie in de gebiedsgerichte werking en de ontwikkeling van een regiodynamiek kan het provinciebestuur deze kans verder uitbouwen, om oplossingen op maat van regio s en/of doelgroepen uit te werken. Aangepaste oplossingen zijn immers het antwoord op specifieke problemen. De tweede strategische keuze: de provincie is de partner bij voorkeur voor samenwerking tussen lokale besturen. De provincie is wegens haar kennis en ervaring een zeer gewaardeerde partner voor samenwerking, niet in het minst omdat ze als neutrale speler kan optreden. Deze troef moet verder uitgespeeld worden, met focus op het regisseren. Een goede regisseur is immers onmisbaar voor goede acteerprestaties. Het provinciebestuur beschikt over heel wat kennis en ervaring, om partners in het interbestuurlijke veld samen te brengen en samen te laten werken aan concrete oplossingen. De derde strategische keuze: de provincie creëert ruimte voor vernieuwend beleid. Het provinciebestuur moet ruimte bieden voor beleid dat de platgetreden paden verlaat. Het gaat hier om vernieuwend beleid als instrument voor maatwerk dat ingezet wordt, om oplossingen te bieden die écht werken. De vierde strategische keuze: de provincie zoekt maximale hefboomwerking via Europese middelen. In tijden waarin de financiële middelen van het provinciebestuur meer dan ooit begrensd zijn, wordt maximaal gezocht naar synergie met Europese middelen. De vijfde strategische keuze: de provincie voert een verantwoord fiscaal beleid met optimale inzet van provinciale middelen. Het provinciebestuur wordt te vaak ingezet voor medefinanciering. Bewuste keuzes voor initiatieven waarop ingezet wordt, moeten de impact van de provincie vergroten en zo echt het verschil maken. Enkel op die manier kunnen de middelen uit fiscaliteit vertaald worden in een maximale return voor alle West-Vlamingen. Zuinigheid en efficiëntie vormen hierbij de uitgangspunten voor de provinciale administratie. Deze vijf strategische keuzes vormen het integrerende raamwerk waarbinnen de beleidsdoelstellingen kaderen in uitvoering van de strategie van het provinciebestuur. 86

13 2. Financiële risico s Het provinciebestuur West-Vlaanderen ziet na een risicoanalyse volgende fundamentele financiële risico s voor de loop van het meerjarenplan : 1. Provinciefonds De Vlaamse Regering heeft in haar Vlaams regeerakkoord de principes willen vastleggen voor het versterken van de lokale democratie en het verhogen van de slagkracht van de overheid. Daartoe heeft de Vlaamse Regering op 23 juli 2010 het Groenboek Interne Staatshervorming goedgekeurd. Na een overlegronde werd dit Groenboek geconcretiseerd in het Witboek dat door de Vlaamse Regering op 8 april 2011 werd goedgekeurd en de start betekende van de implementatie van de interne staatshervorming. Deze interne staatshervorming heeft vooral een bevoegdheidsverschuiving tussen de drie overheden (Vlaams niveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau) tot gevolg. Het witboek stelt dan ook dat deze bevoegdheidsverschuivingen een financiële verevening tot gevolg hebben. De financiële compensatie gebeurt door een vermindering van het Provinciefonds. Op basis van een prognose van de toepassing van het vereveningsmechanisme vermindert het Provinciefonds en zakt het aandeel van de provincie West-Vlaanderen naar ,67 euro. Voorzichtigheidshalve wordt dit bedrag niet geïndexeerd over de duur van het meerjarenplan Het volledig afschaffen van het Provinciefonds vormt een belangrijk financieel risico voor de provincie West-Vlaanderen en vereist een constante opvolging van deze problematiek en bijsturing van de financiële planning indien noodzakelijk. Het behouden van de fiscale autonomie van de provincie is een belangrijk aandachtspunt. 2. Pensioenlast De werkgeversbijdrage voor de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren staat de laatste jaren onder druk. Specialisten laten doorschijnen dat de recente verhogingen niet voldoende zullen zijn en dat de werkgeversbijdrage de volgende jaren verder zal stijgen. Daarenboven wordt de provinciale autonomie in deze materie in vraag gesteld. Een verplichte aansluiting tot de RSZPPO is niet uitgesloten. Bij aansluiting bij de RSZPPO wordt het principe van solidariteit gehanteerd: de bijdragevoet zal bepaald worden door de financieringsnood van het hele fonds. De provincie West-Vlaanderen beschikt momenteel over een aantal middelen en mogelijkheden om deze risico s in te dekken. Vooreerst toont de provincie West- Vlaanderen aan dat de twee vereiste financiële evenwichten daadwerkelijk gerespecteerd worden. Het beschikken over een positieve autofinancieringsmarge in 2019 duidt erop dat er een buffer is om financiële bijsturingen op te vangen. Daarnaast volgt de provincie permanent de uitvoering van het budget op om na te gaan of de financiële planning strookt met de financiële uitvoering. Voor de pensioenlasten is een voorziening aangelegd. Ten slotte wordt over de volledige duur van het meerjarenplan een belangrijke inspanning geleverd om de uitstaande schuld onder controle te houden. 87

14 3. Overzicht van de beleidsdoelstellingen De provincie West-Vlaanderen streeft 73 beleidsdoelstellingen na waarvan er 11 prioritair zijn aangeduid door de provincieraad. De prioritaire beleidsdoelstellingen zijn in detail toegelicht in de strategische nota bij het meerjarenplan De volledige gedetailleerde toelichting van alle beleidsdoelstellingen is na te lezen in het document Uitgebreide strategische nota meerjarenplan , een niet-verplichte bijlage bij het meerjarenplan Deze bijlage is digitaal ter beschikking via de afgeschermde intranetpagina voor de provincieraadsleden (http://www.west-vlaanderen.be/provincieraad). 01 Bestuurlijke Organisatie Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen in de provincie West-Vlaanderen Indicator: Evaluatie decretale graden Streefwaarde: Gunstig Deze beleidsdoelstelling werd reeds in de legislatuur geïntroduceerd en wordt voor de volgende legislatuur gecontinueerd (continu beleid). Ze omvat alle inspanningen met betrekking tot de ondersteuning van de provincieraad, de voorzitter van de provincieraad, de deputatie, de provincieraadscommissies en de provincieraadsleden in het algemeen. Ook de verdere ontwikkeling van de provinciale administratie op het vlak van management en organisatie behoort tot deze beleidsdoelstelling (processen, structuren, relatie met verzelfstandigde agentschappen) inclusief de decretale verplichtingen van de provinciegriffier en de financieel beheerder. Tenslotte wordt ook de werking van de Griffie opgenomen binnen deze beleidsdoelstelling in termen van interne en externe dienstverlening en juridische adviesverlening. 88

15 02 Algemene en Ondersteunende Dienstverlening Aanbieden van professionele accommodatie aan bezoekers en personeel Indicator: Tevredenheid over de aangeboden accommodatie Streefwaarde: Minstens status quo behouden De centrale huishoudelijke dienst werd in 2012 hervormd tot de dienst accommodatie. Dit houdt meer in dan louter een wijziging in de dienstnaam. De dienst accommodatie heeft de ambitie om haar dienstverlening efficiënt te organiseren en aan te bieden bij alle locaties van het provinciebestuur. Een netwerk van locatieverantwoordelijken wordt hiertoe opgezet. De dienst kreeg een nieuwe structuur aangemeten: de dienstverlening werd geclusterd in drie secties: (1) fleet en verzending, (2) economaat, werkkledij en vergaderzalen, (3) catering, cleaning en toezicht Positioneren van de Provincie West-Vlaanderen via interne en externe communicatie vanuit een multikanaalbenadering Indicator: Realisatie en uitvoering van een geïntegreerd communicatieplan voor de organisatie Streefwaarde: Beknopt positief evaluatierapport De positionering en profilering van de provincie is enerzijds een zaak van lange termijn en anderzijds ook een doelstelling die niet kan worden losgelaten. Het verhogen van de provinciale visibiliteit, het uitbouwen van de provinciale aanwezigheid in de media blijven permanente aandacht opeisen, ook al bouwen we zoveel mogelijk indicatoren in voor tussentijdse rapportage. Het beheren en ontwikkelen van provinciale publicaties en campagnes vormt een hoofdopdracht voor de ondersteunende dienst Communicatie: van communicatieoverleg en ontwerp en creatie tot afwerken van de producten (offline of online). De dienst Communicatie blijft ook in de toekomst de onthaalfunctie in al haar facetten (van balie Boeverbos tot Informatiecentrum Tolhuis) zo professioneel mogelijk uitbouwen. Verder biedt de dienst Communicatie, als ondersteunende dienst, haar expertise aan de diensten bij de organisatie van evenementen, openingen en plechtigheden. 89

16 03 Gebiedsgerichte werking Organiseren van gestructureerd overleg tussen besturen en relevante partners met het oog op bovenlokale samenwerking en agendavorming (Prioritair) Indicator: Streekagenda s zijn opgemaakt en gemonitord Streefwaarde: 3 Het betreft de prioritaire doelstelling van de dienst Gebiedsgerichte werking. De aanpak van heel wat problemen vergt samenwerking tussen een veelheid van zowel publieke als private actoren. Wat de aanpak van bovenlokale problemen betreft, is de provincie bij uitstek goed geplaatst om hier het voortouw te nemen. Dit werd trouwens zo vastgelegd in het provinciedecreet. Het was destijds een bewuste keuze van het bestuur om via de oprichting van streekhuizen fysiek aanwezig te zijn in de diverse streken van de provincie. Het samen zitten van preferentiële partners enerzijds en het creëren van een plaats van ontmoeting voor lokale besturen en andere streekactoren anderzijds moeten bijdragen tot betere afstemming, overleg en samenwerking. Deze afstemming en samenwerking heeft tot doel te komen tot het gezamenlijk formuleren van een agenda voor de streek. Daarin wordt samen met de partners, ook over grenzen heen, gezocht naar antwoorden voor de belangrijkste uitdagingen waarbij rollen worden uitgeklaard en taken worden verdeeld Voeren van een gecoördineerd beleid in functie van een (be-)leefbaar en gedifferentieerd platteland (Prioritair) Indicator: PDPO- en Leadermiddelen zijn grotendeels toegewezen aan projecten én gerapporteerd Streefwaarde: 75% Aangezien het hier om een gezamenlijke opdracht gaat waarbij verschillende provinciale diensten en andere externe partners betrokken zijn, en wij vanuit de dienst GGW vooral een coördinerende en afstemmende opdracht opnemen ter realisatie van de regierol op vlak van gebiedsgericht plattelandsbeleid en op vlak van de inrichting van het buitengebied (ISH) heeft de doelstelling van onze dienst vnl. betrekking op die coördinatierol. Beleidsvoering is in deze de samenvattende term van beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie en omvat dus het hele span van activiteiten die we organiseren. De verdere invulling ervan kan zowel thematisch zijn (m.b.t. economische dynamiek, landbouwverbreding, etc.) als gebiedsgericht en heeft uiteraard ook betrekking op onze verantwoordelijkheid inzake PDPO en Leader. De nadruk op ruimtelijke kwaliteit wordt ingeschreven in de missie ze heeft immers niet alleen betrekking op het plattelandsbeleid, maar evengoed op het beleid aan de kust of in steden en stadsranden. We hanteren de term platteland voor het gehele buitengebied, dat niet als stedelijk is afgebakend. De coördinatie van de inrichting van het buitengebied hoort daarbij. Naast die geografische begrenzing, ligt inhoudelijk de focus op plattelandsthema s: ondersteunen en integreren van economische dynamiek op platteland, duurzame landbouw, platteland als duurzame woon- en leefomgeving, identiteit van het platteland, basiskwaliteiten van het platteland, besturen in een plattelandscontext. Nieuwere thema s zijn de ontwikkeling van recreatieve bestemmingsgebieden en agrarisch ondernemen. Het plattelandsbeleid van de provincie is, via een jaarlijks actieplan, gebaseerd op het geactualiseerde Navigatieplan voor een vitaal West-Vlaams platteland enerzijds en de coördinatie van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma anderzijds; dat Europese programma bestaat uit een luik PDPO (Programmeringsdocument plattelandsontwikkeling) en een luik LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'économie Rurale) anderzijds. De implementatie kent een gedifferentieerde invulling naargelang de streek met telkens specifieke aandachtspunten. 90

17 03.03 Versterken van de interactie tussen stad en omgeving met het oog op een evenwichtige (stads-)regionale ontwikkeling Indicator: In elk van de vier centrumsteden is een stads-rand-project uitgevoerd Streefwaarde: 4 Dit grijpt terug naar de oorspronkelijke doelstelling zoals geformuleerd in het beleidsplan 2007 omwille van de meer specifieke gebiedsgerichte dimensie. Interactie is in deze expressiever (wederkerigheid) dan relatie (kan erg dominant zijn vanuit de stad). Evenwichtig slaat zowel op wederzijdse betrokkenheid (in bestuurlijke zin) als op de verdeling van de lusten en de lasten (of kosten en baten) van stadsregionale ontwikkeling. Vanuit tactische overweging is het misschien aangewezen om de term stadsregionaal niet te gebruiken, hoewel het wel een correcte term is. De interactie tussen de stad, de stadsrand en het platteland staat meer en meer op de agenda van diverse overheden en partners. In een Vlaamse context ligt dit in het verlengde van het Vlaams stedenbeleid. Stad en platteland zijn, zeker in verdicht gebied als Vlaanderen, niet langer te scheiden. Ze hebben beide specifieke functies en worden gekenmerkt door wederkerigheid wat het gebruik en de aanwending ervan betreft. We kunnen hierbij verwijzen naar de klassieke functies wonen, werken, cultuurbeleving, ontspanning, enz. In die zin passen ook initiatieven als Stad-Land-Schap, korte voedselketens of stadslandbouw onder deze doelstelling. Vanuit het provinciaal beleid ligt de focus vooral op de kleinstedelijke gebieden omwille van specifieke bevoegdheid op vlak van ruimtelijke planning. T.a.v. de centrumsteden gaat het bvb. over recreatieruimte in de rand (stadsrandbos), cultuurprogrammatie en participatie, duurzame mobiliteit Het is alvast de bedoeling om een aantal strategische projecten op te zetten die een duidelijke meerwaarde bieden. Het opbouwen van expertise ter zake wordt in ieder geval een belangrijk aandachtspunt Integreren van beleidsvoering en interbestuurlijke afstemming inzake kustgerelateerde thema's en de relatie met het hinterland Indicator: De twee speerpunten uit het Provinciaal Navigatieplan Kust (vergrijzing en ruimtelijke kwaliteit) zijn vertaald in specifieke projecten in samenwerking met de kustgemeenten Streefwaarde: 8 De interbestuurlijke dimensie is uitermate belangrijk voor de kust omdat de provincie er slechts beperkte eigen bevoegdheden heeft en sterk afhankelijk is van samenwerking met Vlaamse administraties en lokale overheden op heel wat beleidsdomeinen. Deze doelstelling wordt ook gevat in de realisatie van het provinciaal navigatieplan kust die als organisatiebrede doelstelling zou kunnen naar voor geschoven worden maar waarbinnen de rol van de dienst GGW dan verder moet gespecifieerd worden. Uit een eerste bespreking met de deputatie wordt de verdere uitbouw van de streekwerking aan de Kust belangrijk geacht. In relatie daarmee dient ook de contractuele verhouding met het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer te worden uitgeklaard. 91

18 03.05 Integreren van een verbrede economische finaliteit in de streekontwikkeling Indicator: In elk van de vijf streekpacten is minstens één actie uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de dienst Gebiedsgerichte Werking Streefwaarde: 5 Deze doelstelling blijft relevant omwille van de druk om de GGW ook in relatie met economie verder uit te bouwen. Belangrijk is ook dat deze dimensie zich kadert binnen een sociaal-economische streekontwikkeling waarin de RESOC en de POM dominante spelers zijn. Onze inbreng is dan ook eerder ondersteunend en flankerend, vaak ook vernieuwend. Dossiers zoals glastuinbouw (in relatie tot landschapsopbouw), leefbare haven (leefbaarheid in relatie tot infrastructuurontwikkeling), Trefpunt Zorg (zorg in relatie tot innovatie en economische ontwikkeling) komen hierbij aan bod. Vanuit een gebiedsgerichte invalshoek willen we dan ook inzetten om een economisch beleid op maat tot stand te brengen. We leveren een bijdrage tot het realiseren van de streekpacten door middel van participatie aan dossierontwikkeling enerzijds en projectwerking anderzijds. Om tot een beter gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van economische ontwikkeling te komen, is echter een breder perspectief nodig. Hiermee wordt bedoeld dat activiteiten op het vlak van ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en cultuur op een indirecte wijze een economische weerslag hebben. Het betekent maximale afstemming en integratie bevorderen tussen actoren en sectoren, enerzijds m.b.t. de randvoorwaarden t.a.v. economische ontwikkeling (het zogenaamde facetbeleid) en anderzijds met het oog op indirecte economische waardecreatie (zoals bijvoorbeeld het omgevingsbeleid) Valoriseren van geïntegreerde thema's met een streekeigen dimensie Indicator: Kenmerkende en identiteitsversterkende thema s per streek zijn vertaald in het ruimtelijk beleid van de provincie (cf. invulling deelruimtes ikv herzien PRS) Streefwaarde: 5 In de afgelopen periode werd in verschillende regio s ingezet op de valorisatie van thema s die bijdragen tot een versterking van de streekidentiteit. In de regio Zuid-en Midden-West- Vlaanderen gaat het ondermeer om vlas en de industriële streekgeschiedenis, het landelijk erfgoed in de Tieltse regio. In de Westhoek over verhalen m.b.t. thema s als grens, landschap en WOI. In de Brugse regio over de Staats-Spaanse Linies. Ook de opleiding van gidsen en streekvertellers passen binnen deze doelstelling. Daarnaast zijn er echter ook andere streekgerichte thema s die de nodige aandacht verdienen. Zoals bvb. Energiearmoede in de Westhoek. Of duurzaam woonbeleid in diverse regio s 92

19 04 Milieu, Landschap en Natuur Versterken van de beleidscapaciteit intern én bij gemeenten op het vlak van milieu, landschap, natuur en duurzame ontwikkeling Indicator: Aantal gemeenten dat "bereikt" wordt (=gemeenten waarmee projectpartnership wordt aangegaan, die bediend worden met studies toegespitst op lokale problematiek of opleiding genieten) Streefwaarde: 64 Eind 2013 worden de samenwerkingsovereenkomsten milieu tussen gewest en gemeenten, resp. provincies beëindigd. Deze vormden de basis voor de ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid door de provincies. Hoewel de gewestelijke subsidiëring voor de provinciale ondersteuning grotendeels of geheel zal wegvallen, blijft bij de lokale besturen de nood aan vorming, ervaringsuitwisseling en gezamenlijke actie wel bestaan. De Provincie wil de positie die zij verworven heeft als aanspreekpunt voor de gemeenten dan ook niet laten verloren gaan. Door zich verder te ontwikkelen tot een kenniscentrum, door verdere samenwerking met SBR en door verdere dienstverlening op maat (al of niet tegen betaling) en door voortzetting van de verschillende overlegfora met gemeenten wordt verder invulling gegeven aan deze doelstelling. Intern blijft studiewerk noodzakelijk om nieuw beleid en nieuwe projecten mee te onderbouwen Realiseren, efficiënt beheren en handhaven van een multifunctioneel bovenlokaal patrimonium van domeinen en groene assen (Prioritair) Indicator: Tevredenheid van de bezoekers van de 4 belangrijkste provinciedomeinen Streefwaarde: 90% Het provinciaal groenpatrimonium, bestaande uit groendomeinen en voormalige spoorwegbeddingen, heeft nog marge voor uitbreiding. Aankoopopportuniteiten die mogelijk maken om bestaande versnipperde groendomeinen tot een consistenter en beter toegankelijk gebied aaneen te smeden of nieuwe groenkernen te ontwikkelen in regio s waar het groenaanbod beperkt is, dienen nog overwogen te worden. Een optimale zonering, inrichting en handhaving zorgen ervoor dat de groendomeinen zowel hun rol kunnen vervullen op het vlak van natuurontwikkeling alsook hun sociale functie kunnen uitoefenen. Strategische projecten in deze legislatuurperiode zijn de opwaardering van het groen- en bezoekersaanbod in domein Raversijde, de uitbouw van het nieuwe domein Ijzerboomgaard te Diksmuide en de inrichting van provinciedomein en groene assen ten behoeve van het herdenkingsproject WO I. 93

20 04.03 Realiseren van nieuwe onthaal-, recreatieve- en natuureducatieve infrastructuur in het Zwin Looptijd: Indicator: Aantal bezoekers van het nieuw bezoekerscentrum per jaar Streefwaarde: De uitbouw van een nieuw bezoekerscentrum dat tegelijk ook een sterke toeristisch attractieve functie moet blijven vervullen voor de Zwinregio is volop in voorbereiding. Als alles volgens plan verloopt starten de bouwwerken in 2013 en gaat het nieuwe centrum (dat samen met ANB wordt uitgebaat) open in Dit alles in de veronderstelling dat de stedenbouwkundige vergunning in januari 2013 wordt verkregen Gebiedsspecifiek versterken van biodiversiteit en landschappen Indicator: Aantal derden (landbouwers, particulieren of bedrijven) waarmee (incl. vanuit de regionale landschappen) landschapsplannen worden gerealiseerd in het buitengebied Streefwaarde: Deze doelstelling wordt verder gezet. Volgens het Witboek komen regionale landschappen en bosgroepen onder provinciaal gezag waardoor we nog meer instrumenten zullen hebben om sterker in te zetten op landschapsontwikkeling, natuurverbinding, biodiversiteit en recreatieve nevengebruik. Deze doelstellingen worden zowel nagestreefd binnen het provinciaal groenpatrimonium als daarbuiten. Maar in het tweede geval moet dit wel gebeuren op het eigendom van derden wat betekent doelgroepenbeleid en partnership belangrijke instrumenten zijn Bevorderen van duurzaam bouwen en wonen Indicator: Aantal partner-instellingen dat meewerkt aan het netwerk voor kennisverspreiding omtrent duurzaam bouwen Streefwaarde: 40 De Provincie blijft het als haar roeping zien om de burgers tot meer duurzame keuzes aan te zetten. In de komende beleidsperiode zal ze zich daarbij vooral toespitsen op duurzaam bouwen. Met het oog op dit laatste wordt een steunpunt duurzaam bouwen en wonen gerealiseerd en wordt een netwerk uitgebouwd met alle relevante actoren. Om als geloofwaardige boodschapper naar buiten te treden, zal de Provincie ook intern haar duurzaamheidsbeleid projectsgewijze verder zetten. 94

21 04.06 Voorkoming van en aanpassing aan klimaatsverandering Indicator: Aantal partnerverenigingen, -organisaties en -intermediaire personen dat medewerking verleent aan initiatieven ter voorkoming van klimaatverandering Streefwaarde: 50 De Provincie blijft haar verantwoordelijkheid nemen als vergunningverlener van milieuvergunningen voor hinderlijke inrichtingen. De context waarbinnen dit zal gebeuren is momenteel wel voorwerp van discussie: de kans bestaat dat de milieuvergunning opgaat in een omgevingsvergunning. Evenzeer bestaat de kans dat de vergunning niet langer eindig zal zijn in de tijd. Verdere digitalisering zal voor een nog betere afstemming zorgen tussen de ruimtelijke en de milieuaspecten. De Provincie blijft een tijdige afhandeling van de vergunningsaanvragen hoog in het vaandel voeren. Binnen deze doelstelling wordt ook gefocust op de bewustmaking van de bevolking voor de klimaatverandering en haar gevolgen. Zowel op het vlak van voorkoming als op het punt van aanpassingen aan het gewijzigd klimaat liggen nog grote uitdagingen. Verder blijft de Provincie haar troeven als bovengemeentelijk bestuur inzetten om de kwaliteiten van het buitengebied inzake stilte en donkerte te bewaren en de strijd aan te binden tegen zwerfvuil en voor het nog beter functioneren van de materialenkringloop Bewerkstelligen van draagvlakverbreding en gedragsverandering bij diverse doelgroepen via natuur- en milieu-educatie Indicator: Aantal personen/jaar dat een educatief programma doorloopt, georganiseerd vanuit de NME-bezoekerscentra (met inbegrip van de centra die van het Gewest worden Streefwaarde: Gedragsverandering begint bij bewustmaking. De Provincie blijft dan ook investeren in Natuur- en Milieu-educatie. Daar de onderwijscontext een belangrijk aanknopingspunt biedt voor natuur- en milieu-educatie blijft de Provincie het onderwijs verder ondersteunen. Daarnaast wordt met de bezoekerscentra ook gemikt op ditzelfde onderwijs, maar op verenigingen en bezoekers van domeinen. De Provincie verwacht dat zij het gehele grondgebied gebiedsdekkend zal kunnen bestrijken in samenwerking met de gemeenten mits zij ook de bezoekerscentra van het Vlaamse Gewest kan overnemen. Bewustmaking omtrent de milieu- en natuurwaarden van de zee en het kustmilieu blijft voor West-Vlaanderen uiteraard een bijzonder aandachtspunt, dat trouwens ook toeristisch kan gevaloriseerd worden. Verder wordt ook samengewerkt met een aantal doelgroepen om de milieu-impact te beperken. Omgekeerd staat de Provincie ook open voor participatie aan haar beleid en onderhoudt zij daartoe een aantal inspraakfora en samenwerkingsverbanden langswaar zij in contact kan treden met het middenveld. 95

22 05 Toerisme en Recreatie Ontwikkelen van een innovatief en performant systeem voor het opslaan, ontsluiten en communiceren van relevante toeristisch-recreatieve informatie Indicator: Een operationeel performant systeem voor het opslaan, ontsluiten en communiceren van relevante toeristisch-recreatieve informatie Streefwaarde: ja Vormt een nieuwe uitdaging in de komende legislatuur, gaat verder en is ruimer dan de WIN-databank. Het gaat om een digitaal platform, ICT-ontwikkelingen en corporate communication. Deze doelstelling speelt ook in op verbetering van de toegang tot en het gebruik en de kwaliteit van informatie-en communicatietechnologie, 1 van de 11 thema s van de conceptverordeningen over de Europese programma s Promoten van West-Vlaanderen en van de West-Vlaamse toeristische regio s op een imago-ondersteunende en wervende wijze en verlenen van toeristischrecreatieve informatie aan eindgebruikers Indicator: Realisatie van een aantal campagnes Streefwaarde: 36 Dit is een continue opdracht, maar in de nieuwe legislatuur komen nieuwe accenten. Door de interne staatshervorming komen bepaalde taken volledig toe aan de provincie, bijvoorbeeld binnenlandpromotie. Bovendien is er een verhoogde bijdrage aan Logeren in Vlaanderen. Ook de regio-websites, digitale toepassingen, e-marketing, regiooverkoepelende campagnes, productcampagnes en groepscampagnes maken hiervan deel uit Ontwikkelen en in stand houden van een gediversifieerd en innovatief geheel van bovenlokale openluchtrecreatieve producten Indicator: Instandhouden van en realisatie van nieuwe openluchtrecreatieve producten Streefwaarde: 161 / 15 De provincie zal inzetten op investeringen in nieuwe recreatieve producten en op vervangingsinvesteringen. Het strategisch beleidsplan openluchtrecreatie blijft de basis voor de verdere recreatieve ontwikkeling van West-Vlaanderen. In de toekomst is er blijvende aandacht voor de nazorg en de groene assen Initiëren en stimuleren van bovenlokale toeristische producten en bijdragen tot de professionalisering en de upgrading van de servicekwaliteit van publieke en private actoren Indicator: Initiëren en stimuleren van bovenlokale toeristische producten (betreft zowel nieuwe producten als het herwaarderen van bestaande) en toekennen Q- labels aan ondernemingen of instanties Streefwaarde: 24 / 240 Inzake toeristische ontwikkeling wordt er ingezet op attractieve bovenlokale toeristische producten die op een autonome wijze toeristen kunnen aantrekken. Maatwerk om de professionalisering en de servicekwaliteit te verhogen in het kader van een volledige uitrol van het kwaliteitstraject over de volledige provincie, staat centraal. 96

23 05.05 Verzamelen en verspreiden van relevante toeristische data en beleidsinformatie en uitvoeren van regiogericht onderzoek Indicator: Publiceren van regionale trendrapporten en uitvoeren van regiogerichte onderzoeken Streefwaarde: 30 / 5 In dit kader wordt zowel voor de kust als voor de drie regio s alle basisgegevens verzameld en aangevuld via structurele onderzoeken voor de kust bijvoorbeeld inzake dagtoerisme en het tweede verblijfstoerisme. Daarnaast zal Westtoer ook inzetten op themagerichte onderzoeken zoals fietstoerisme, WO I en MICE in Zuid-West-Vlaanderen. Deze doelstelling speelt ook in op versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, 1 van de 11 thema s van de conceptverordeningen over de Europese programma s Uittekenen van een visie en strategie voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de vier West-Vlaamse toeristische regio s en coördineren van de uitvoering Indicator: Opmaken van jaarlijkse implementatienota s binnen de strategische beleidsplannen Streefwaarde: 24 De opgemaakte regionale strategische beleidsplannen (Strategisch beleidsplan Westhoek , Strategisch beleidsplan Kust , Strategisch beleidsplan Leiestreek en Strategisch beleidsplan Brugse Ommeland ) zullen in de loop van de periode worden herzien. Specifiek hierbij is het ontwikkelen van actieplannen m.b.t. het eigen aandeel van Westtoer en Provincie. Deze plannen moeten een richtlijn vormen voor het realiseren van de strategische doelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsplannen. Interbestuurlijke samenwerking wordt beoogd. De regierol krijgt via de regiowerking van Westtoer d.m.v. de regiomanager, de regiomedewerker en regiomarketingmedewerker vorm Faciliteren en bevorderen van het toerisme en recreatie in de provincie door het toekennen van toelagen aan geschikte organisaties Indicator: Toekennen van subsidies aan projecten Streefwaarde: 30 Nieuwe beleidsdoelstelling waaronder de activiteiten van de dienst Economie op het vlak toerisme en recreatie een plaats vinden (o.a. toelagen in het kader van het provinciaal reglement toeristische impulsen, toelagen aan vzw Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen) Verlenen van adequate diensten door eigen expertise met het oog op de versterking van het toeristisch-recreatief beleid Indicator: Inhoudelijke en financiële opvolging van de uitvoering van de beheersovereenkomst met Westtoer Streefwaarde: ja De dienst Economie en Westtoer verlenen in onderlinge samenwerking adequate dienstverlening op het vlak van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen: het fungeren als aanspreekpunt, adviseur en dienstverlener bij de voorbereiding en uitvoering van het provinciaal beleid door deelname aan raden, commissies, werk- en stuurgroepen, taskforces, enz. en het verlenen van advies of input aan andere diensten en organisaties. 97

24 05.09 Optimaliseren van het welzijn van de personeelsleden op het werk en van de efficiëntie en de effectiviteit van de werking van de eigen organisatie Indicator: Minstens even goed scoren als gelijkaardige overheden op vlak van personeelstevredenheid, ziekteverzuim en personeelsverloop Streefwaarde: Minstens status quo behouden Dit betreft het verder uitbouwen van Westtoer tot een slagkrachtige organisatie die doelgericht communiceert over haar werking en dienstverlening en waar de personeelsleden kwaliteitsvol en graag werken. Het opmaken van en communiceren over budget, jaarprogramma s, jaarverslagen en jaarrekeningen maken hiervan ook deel uit. 06 Ruimtelijke Ordening Bijdragen tot een duurzame ruimtelijke ordening van de provincie West-Vlaanderen door uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan (Prioritair) Indicator: Uitbouw van het PRS als dynamisch instrument door de uitwerking van regionale visies op deelruimtelijk niveau, de invoering van een cyclisch systeem van behoeftedetectie (wonen en werken) en het invoeren van een leefbaarheidsonderzoek (kleine dorpen) Streefwaarde: ja De opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is een decretale taak, waarbij bijgedragen wordt tot een verdere duurzame ontwikkeling van de provincie. Deze doelstelling omvat de uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan met: 1. de opmaak van provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen. 2. het verder uitwerken van strategische projecten, als het bijdragen tot de realisatie ervan 3. het uitwerken van ruimtelijke visies voor specifieke problematieken of uitdagingen Deze uitvoering gaat gepaard met een planningsproces met visievorming en onderzoek, alsook met overleg met diverse betrokkenen (gemeente, Vlaams gewest, middenveld, burgers, ). De doelstelling omvat ook de herzieningen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Het is de bedoeling om dit meer als een continu proces in te vullen waardoor regelmatig het provinciaal ruimtelijk structuurplan zal worden bijgestuurd volgens maatschappelijke noden en problemen die er ontstaan, om een verdere duurzame ontwikkeling te garanderen. Ook dienen decretale procedures te worden gevolgd. Hierin vervultt de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening als onafhankelijk adviescommissie een belangrijke rol in Vanuit het decreet RO dient een budget te worden voorzien. Het adviseren en goedkeuren van gemeentelijk ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen is een decretale taak van de deputatie. Deze gemeentelijke plannen worden getoetst aan de bepalingen van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan en vormen aldus een actie onder deze doelstelling. De provinciale plannen en gemeentelijke plannen dienen volgens digitale richtlijnen te worden opgesteld waarbij de provincie een coördinerende en ondersteunden rol vervult. 98

25 07 Mobiliteit en Weginfrastructuur Voeren van een gebiedsgericht mobiliteitsbeleid Indicator: Gerealiseerde gebiedsgerichte projecten Streefwaarde: >=6 Terwijl andere beleidsdoelstellingen eerder specifiek en sectoraal (fiets, sensibilisering, trage wegen ) gericht zijn, omvat deze doelstelling de integrale, gebiedsgerichte en bovenlokale aspecten van het mobiliteitsbeleid. Deze doelstelling is de insteek vanuit mobiliteit en weginfrastructuur voor de ombouw van de provincie naar een meer gebiedsgerichte en projectgerichte organisatie. Hier horen actieplannen thuis m.b.t. het bovenlokaal mobiliteitsbeleid in de brede zin, ondersteuning van lokale besturen, realisatie van weginfrastructuur zowel op het provinciaal patrimonium als daarbuiten, in het kader van een gebiedsgerichte visie. Ook de ondersteunende, coördinerende of faciliterende activiteiten zoals de uitbouw van dataverzamelingen en de provinciale mobiliteitsraad PROMORA kunnen ondergebracht worden onder deze doelstelling Uitbouwen van een fietsbeleid (Prioritair) Indicator: Realisatiegraad bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Streefwaarde: 70% Deze doelstelling is een van de speerpunten van het provinciaal beleid en moet de provincie op de kaart zetten als het fietsbestuur. De zichtbaarheid en de profileringsmogelijkheden van de provincie naar de West-Vlaamse burger zijn hier zeer sterk. Het omvat actiepunten van algemeen fietsbeleid zowel als inzake de realisatie van zowel recreatieve als functionele fietsinfrastructuur. Voor deze laatste wordt gebruik gemaakt van middelen van het Fietsfonds dat deels betoelaagd wordt door de Vlaamse overheid. De activiteiten van promotie en sensibilisering m.b.t. de fiets worden ondergebracht in doelstelling Sensibiliseren van doelgroepen gericht op de omschakeling naar duurzame mobiliteit Indicator: Aantal personen bereikt (boodschap ontvangen) via provinciale acties en initiatieven Streefwaarde: Bij de transitie naar een meer duurzame mobiliteit is sensibilisering een belangrijk aspect. Het sensibiliseringsbeleid van de provincie is geënt op de mobiliteitsaspecten die tot haar takenpakket behoren: vooral fiets, woon-werkverkeer en duurzaamheid. Daarbij ageert de provincie in haar sensibiliseringsacties bovenlokaal, gericht naar specifieke doelgroepen en eerder naar organisaties dan naar de individuele burger. Verder wordt ingezet op drie niveaus van sensibilisering: gericht informeren over praktische mobiliteitsaspecten, voorlichting en educatie gericht op gedragswijziging en tenslotte communiceren over het beleid gericht op draagvlakverwerving. Een belangrijk secundaire doelstelling is het bekendmaken en communiceren van het provinciaal beleid, de provinciale projecten en de provinciale realisaties. Via sensibilisering rond mobiliteit wordt tegelijkertijd de provincie als bestuur in de kijker gezet. 99

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BEVOEGDHEID MILIEU, LANDSCHAP & NATUUR

BEVOEGDHEID MILIEU, LANDSCHAP & NATUUR TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014 2019 BUDGET 2015 1STE COMMISSIE BEVOEGDHEID MILIEU, LANDSCHAP & NATUUR 2 1 Uitgebreide doelstellingennota bij het budget 2014 blz. x TOELICHTING NIET-PRIORITAIRE BELEIDSDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agriflanders - 16 januari 2015 Gebiedsgerichte maatregelen voor Een fraai platteland met

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Mechtilde Hennebert 3/10/2012 Departement Dienst Agenda 1. Situering 2. Strategische doelstellingen: Provincie Antwerpen 3. Tactische doelstellingen: Landbouw

Nadere informatie

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR

AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR AGENDA PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 25 JUNI 2015 PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 1. Mondelinge vraagstelling over actuele onderwerpen PRIORITAIRE AGENDAPUNTEN COMMISSIE AZF- BESTUURLIJKE

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

gemeenteraad Zitting van 21 september 2015

gemeenteraad Zitting van 21 september 2015 gemeenteraad Zitting van 21 september 2015 Ontwerpbesluit A-punten ondernemen en stadsmarketing 38 2015_GR_00471 Visit Antwerpen - Toeristisch fietsactieplan. Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuring Auteur

Nadere informatie

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Frederik Demeyere Minaraad 28 november 2016 1 IJzer en Leie 2 Financieel: Sinds 01/01/2014 werden de regionale landschappen en de bosgroepen overgedragen

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 23/06/2016 Agenda provincieraad (PR) OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: COMMISSIE AZF ALGEMENE ZAKEN EN FINANCIËN 1 STE COMMISSIE BESTUURLIJKE ORGANISATIE, ALGEMENE

Nadere informatie

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1 De VLM, uw partner in de open ruimte Pag.1 Wie zijn we? VLM of Vlaamse Landmaatschappij De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat

Het is mij telkens een groot genoegen naar een plek te komen waar. mensen, instellingen of organisaties door samenwerking bewijzen dat Dinsdag 20 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Studiedag 10 jaar Duurzaam Kustbeheer - Fort Napoleon Oostende Geachte gedeputeerde, Geachte Minister

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen

nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS Administratie Binnenlands Bestuur - Juridische adviezen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 274 van KURT DE LOOR datum: 17 december 2014 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

LANDBOUW. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 83 LANDBOUW Provincieraadsbesluit van 25 september 2014 in verband met de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor duurzame en verbrede landbouw Gelet op het provinciedecreet;

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Betreft: draagwijdte van het machtigingsbesluit van de provincies (RN/IP/2007/002) Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Betreft: draagwijdte van het machtigingsbesluit van de provincies (RN/IP/2007/002) Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Aanbeveling RR nr. 04/2008 van 7 mei 2008 Betreft: draagwijdte van het machtigingsbesluit van de provincies (RN/IP/2007/002) Het Sectoraal comité van het Rijksregister,

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Een stand van zaken op 3 februari 2012

Een stand van zaken op 3 februari 2012 Een stand van zaken op 3 februari 2012 2009 VVP-memorandum Vlaams Regeerakkoord 2010 Vlaams Groenboek Reactie VVP 2011 Vlaams Witboek Reactie VVP 2012 3 februari beslissing Vlaamse regering mbt.: persoonsgebonden

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s

Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s Wat is Westtoer? autonoom provinciebedrijf (apb) toerisme- en recreatiebeleid West-Vlaanderen West-Vlaanderen 4 toeristische regio s Brugge en het Brugse Ommeland De Kust De Leiestreek De Westhoek Organogram

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake platteland?

Wat doen de provincies inzake platteland? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake plattelandsbeleid...

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014

STREEKPACT 2013-2019. Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 STREEKPACT 2013-2019 Voorstelling lokale raad Ieper 16 december 2014 VOORSTELLING - Sociaaleconomisch streekoverleg - Tripartiet samengesteld: streekpolitici (lok., prov.) werkgevers - werknemers + deskundigen,

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 1 Provincieraad van West-Vlaanderen Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 INHOUDSOPGAVE I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gouverneur of gedeputeerden

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2016-18 / 20.10.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Regeerakkoord, een verkenning. Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte

Regeerakkoord, een verkenning. Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte 1 Regeerakkoord, een verkenning Vanuit de verschillende besleidsdomeinen Vanuit thema stad / bos Specifiek voor Ruimte 2 Gemeenten meer autonomie, verantwoordelijkheid BB Steden met + 100.000 inw. mogelijkheid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

68%6,',(6 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 3529,1&,$$/5(*/(0(17,1=$.('(72(.(11,1*9$1 68%6,',(6 $$162&,$$/(1&8/785(/(9(5(1,*,1*(1',($&7,()=,-1,1 '(3529,1&,(9/$$06%5$%$17 DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, Gelet op het besluit van de provincieraad

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010 Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Brussel, 10 maart 2010 Inhoud Deel 1: Bestuurlijke organisatie van het Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Regie van het lokaal sociaal beleid

Regie van het lokaal sociaal beleid Regie van het lokaal sociaal beleid Bram Verschuere Universiteit Gent Bram.Verschuere@Ugent.be @VerschuereBram - Beleidsopties Vlaamse regering - Een toekomstig kader? - Mogelijke modellen? - Aandachtspunten?

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project

HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN. AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project Pagina 1 van 10 HET REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE IMPULSEN van de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN AANVRAAGFORMULIER STARTSUBSIDIE voor het project.. Uiterlijk vóór 1 maart of vóór 1 september van het betrokken

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00411 Onderwerp: Engagementsverklaring 'Ontwikkeling van een Cleantech Cluster Regio Gent' en Kadertekst maart

Nadere informatie

De omgevingsvergunning komt eraan!

De omgevingsvergunning komt eraan! De omgevingsvergunning komt eraan! Sessie : vergunning Werner Van Hoof teammanager gebiedsontwikkeling VVSG studiedag : 23 november 2011 Dienstverlenende vereniging Opgericht in 1973, sinds 2003 intercommunale

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie