Toelichting bij het meerjarenplan MJP4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 MJP4"

Transcriptie

1 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code: Toelichting bij het meerjarenplan MJP4 75

2 Inhoud 0. Inleiding Omgevingsanalyse provinciebestuur West-Vlaanderen De omgevingsanalyse: van missie tot vijf strategische keuzes De visie van de provincie West-Vlaanderen: drie speerpunten en twee duidelijke profielen Generieke SWOT-analyse van het provinciebestuur West-Vlaanderen Confrontatiematrix Tien uitgangspunten Vijf strategische keuzes Financiële risico s Overzicht van de beleidsdoelstellingen Informatie met betrekking tot de interne organisatie Organogram van de provinciale diensten Organogram van de verzelfstandigde agentschappen Westtoer POM Inagro Mu.Zee Overzicht van het personeelsbestand van de provincie West-Vlaanderen Overzicht van de budgethouders Overzicht van de beleidsdomeinen en de samenstellende beleidsvelden Entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa Fiscaliteit Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting Aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing Plaats van publicatie van de eigen belastingsreglementen

3 6.4 Overzicht van de belastingen met wijzigende aanslagvoet Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de geheven belastingen Financiële schulden

4 0. Inleiding De provincie West-Vlaanderen is gedreven. Zij startte als pilootbestuur op 1 januari 2012 met de implementatie van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de centra voor maatschappelijk welzijn. Door de toepassing van de bepalingen in dit besluit focust het budget zich niet langer op de input, maar op de output of op het resultaat en/of effect dat de provincie wenst te bereiken. Daarenboven wordt een budgetjaar gekaderd in het breder geheel van een meerjarenplan, waardoor de structurele financiële gezondheid van de provincie aangetoond worden. Leertraject Vermits de provincie als pilootbestuur sinds 2012 volgens het nieuwe besluit werkt, kon de wijze van implementatie geëvalueerd worden. Deze evaluatie greep de provincie aan om te leren en verbeteringen aan te brengen teneinde de kwaliteit en de leesbaarheid van de beleidsrapporten voor het meerjarenplan te verhogen. Er is geïnvesteerd in een adequate formulering van de beleidsdoelstellingen en de actieplannen. Daarnaast zijn de personeelsuitgaven versleuteld per beleidsdomein. Ook werd een volgende stap gezet in de voorbereiding van de beleidsevaluatie. Daartoe vindt u onder punt 3 van deze toelichting bij het meerjarenplan per beleidsdoelstelling een indicator alsook een streefwaarde. Overeenkomstig artikel 6 van het besluit bestaat elke beleidsdoelstelling namelijk uit een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of effect dat indien mogelijk meetbaar wordt gemaakt. Om het resultaat of effect te meten, is aan elke beleidsdoelstelling een indicator toegekend. Opdat we zouden kunnen nagaan of het vooropgestelde resultaat/effect gehaald is, wordt een streefwaarde vooropgesteld. Ook voor de actieplannen zal telkens een indicator worden gedefinieerd. Een dergelijke indicator richt zich eerder op de activiteiten die moeten verwezenlijkt worden en niet zozeer op de output die moet gehaald worden. Ter ondersteuning van de provincieraadsleden werden twee verenigde commissies georganiseerd. De verenigde commissie die plaatsvond op 25 juni 2013 handelde over de beleids- en beheerscyclus in het algemeen. Op 14 november 2013 werd een tweede verenigde commissie georganiseerd m.b.t. de betekenis en interpretatie van de beleidsrapporten van de provincie West-Vlaanderen. 78

5 1. Omgevingsanalyse provinciebestuur West-Vlaanderen 1.1 De omgevingsanalyse: van missie tot vijf strategische keuzes Het provinciebestuur West-Vlaanderen put haar bevoegdheden uit artikel 2 van het provinciedecreet (missie). Vanuit die missie formuleerde het provinciebestuur vooreerst een visie. Deze visietekst beschrijft hoe het provinciebestuur met haar missie om wil gaan. De visie is gebouwd rond drie speerpunten en twee profielen. Aansluitend werd een generieke SWOT uitgevoerd waarbij de interne elementen (sterken en zwakten) met de externe factoren (kansen en bedreigingen) werden geconfronteerd om vanuit deze confrontatiematrix 10 uitgangspunten te distilleren die vervolgens in vijf strategische keuzes werden omschreven. Deze vijf strategische keuzes vormen het integrerende raamwerk waarbinnen de beleidsdoelstellingen kaderen in uitvoering van de strategie van het provinciebestuur. 1.2 De visie van de provincie West-Vlaanderen: drie speerpunten en twee duidelijke profielen De provincie wil als regiobestuur het grondgebied West-Vlaanderen verder gebiedsgericht uitbouwen tot een duurzame, ondernemende, recreatieve en kwaliteitsvolle provincie. Met het oog op vernieuwing speelt het provinciebestuur alert in op maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen, in afstemming met andere overheden en organisaties, ook over de grenzen. Als kennispartner biedt het expertise aan en garandeert het een kwalitatieve en servicegerichte organisatie die West-Vlamingen zoveel mogelijk bij het beleid betrekt. Op die manier wordt de baseline De gedreven provincie vorm gegeven. Drie speerpunten Om West-Vlaanderen in de toekomst beter, sterker en aantrekkelijker te maken, focust het provinciebestuur op drie speerpunten: West-Vlaanderen als recreatieve, ondernemende en kwaliteitsvolle regio. West-Vlaanderen is een recreatieve topregio. Ze moet verder uitgroeien tot dé gastvrije provincie. West-Vlaanderen wordt gekenmerkt door een unieke verscheidenheid aan landschappen en is als enige Belgische provincie aan de kust gelegen. De provincie zal deze troeven koesteren en promotioneel uitspelen. Het provinciebestuur zal verder investeren in een uitgebreid palet van musea, oorlogsherinneringen, provinciale domeinen, fiets- en wandelroutes, attracties en topevenementen. West-Vlaanderen is een ondernemende topregio. Een aantrekkelijk bedrijfsklimaat, goed uitgebouwde infrastructuur, stimulansen voor het toerisme en groeikansen voor land- en tuinbouw en visserij moeten onze welvaart veilig stellen. 79

6 West-Vlaanderen is een kwaliteitsvolle topregio. Kwaliteit raakt ons. De totale leefomgeving verdient ons respect, met een duurzaam gebruik van de schaarse en dus waardevolle ruimte: leefbare woonkernen, goed uitgeruste bedrijventerreinen, voldoende landbouwgrond, waardevolle streekeigen natuur, open ruimte en een gezond milieu. Maar ook de mens, van peuter tot bejaarde, moet alle zorgen toebedeeld krijgen in sociale voorzieningen en in een rijk verenigingsleven. Twee duidelijke profielen De sterktes van de provincie ontwikkelen en promoten, beschouwt het provinciebestuur als een opdracht van de eerste rang. De ambitie is dubbel: een bestuur zijn voor de hele provincie en daarnaast optreden als partner, met kennis en ervaring, om de provincie vooruit te helpen. KENNISPARTNER De provincie heeft heel wat kennis in huis. Expertise die ter beschikking gesteld wordt van gemeenten, organisaties en de West-Vlamingen zelf. Permanente vorming van personeel, landbouwonderzoek, vorming en educatie voor diverse doelgroepen dragen bij tot levenslang leren in onze kennismaatschappij. Innovatie en toegepast onderzoek vormen daarbij een permanente uitdaging, zowel binnen de klassieke sectoren, als nieuwe thema s. REGIOBESTUUR De provincie werkt vanuit een integrale visie en heeft het netwerk en de kennis uitgebouwd, om belangen af te wegen, knopen door te hakken en partners te verbinden. Op provinciaal niveau komen alle thema s integraal samen. Als intermediair bestuur vormt de provincie een belangrijke schakel in de overheidsketen. Ze vertaalt Europees, federaal en Vlaams beleid naar de regio. De provincie West-Vlaanderen verzekert een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van haar bevoegdheden. In een geest van openbaarheid worden alle West-Vlamingen zoveel als mogelijk bij het beleid betrokken. Het provinciebestuur ageert vanuit het permanente besef, dat het als overheid voor de som van alle burgers staat, en hun welzijn en welvaart nastreeft. 80

7 1.3 Generieke SWOT-analyse van het provinciebestuur West-Vlaanderen Het provinciebestuur van West-Vlaanderen staat niet alleen in het bestuurlijke landschap. Vele organisaties zijn er werkzaam. Om de juiste keuzes voor de toekomst te maken, is het daarom belangrijk om na te gaan waar de troeven van het provinciebestuur het best ingezet worden. Als uitgangspunt werden de sterktes en zwaktes van het provinciebestuur (interne analyse) opgelijst, evenals de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving stellen (externe analyse). STERKTES erkenning en inbedding in de streek resultaatgerichtheid labofunctie (interbestuurlijke) samenwerking deskundigheid en terreinkennis schaal van het provinciebestuur fiscale bevoegdheid maatwerk ZWAKTES weinig coherentie (bevoegdheden) weinig bekend als bestuursniveau projectorganisatie ontoereikend te weinig keuzes maken beperkte normerende impact kiezer is niet de klant KANSEN mandaat voor gedifferentieerd werken (regiowerking) neutrale positie interne staatshervorming mandaat voor regierol ruimte voor labofunctie mandaat voor maatwerk Europese middelen rechtstreekse democratische legitimering BEDREIGINGEN interne staatshervorming externe profilering dynamiek van de subregio s provincie als (financiële) melkkoe verschillende snelheden van lokale besturen grenzen financieringsmogelijkheden 81

8 1.4 Confrontatiematrix In een volgende stap werden de puzzelstukken uit de SWOT-analyse met elkaar verbonden. Hiervoor werd een confrontatiematrix opgesteld, die de interne en externe analyse met elkaar verbindt. De confrontatiematrix biedt een antwoord op de vraag: Welke troeven kan het provinciebestuur inzetten, om kansen in de omgeving volop te benutten of om bedreigingen het hoofd te bieden? De scores opgenomen in onderstaande confrontatiematrix werden toegekend door de leden van het CTeam+. Deze hadden de opdracht om in verschillende groepen de waarden 1, 3 of 5 toe te kennen (per kolom). De hoogst toekenbare waarde (5) symboliseert de belangrijkste kwestie. Uiteindelijk werden alle scores getotaliseerd. De hoogste score per kolom werd weerhouden als strategische combinatie. 82

9 De matrixcombinaties met de hoogste scores (aangegeven in rood) zijn belangrijke uitgangspunten voor het provinciale beleid. Deze 10 uitgangspunten, die hieronder worden toegelicht, werden uiteindelijk vertaald in vijf strategische keuzes voor de toekomst. 83

10 1.5 Tien uitgangspunten Uitgangspunt 1: Duidelijk mandaat voor gedifferentieerd beleid De provincie West-Vlaanderen krijgt van de decreetgever een duidelijk mandaat om maatwerk te leveren. Dankzij haar jarenlange traditie op dit vlak en haar onovertroffen expertise kan ze deze kans verder uitbouwen, om oplossingen op maat van doelgroepen of regio s aan te bieden. Specifieke problemen verdienen immers aangepaste oplossingen. Uitgangspunt 2: Neutrale speler in de (interbestuurlijke) samenwerking Het provinciebestuur wordt gewaardeerd om zijn neutrale positie in de (interbestuurlijke) samenwerking. Dankzij deze positie heeft het provinciebestuur een absoluut voordeel, om als onafhankelijke adviseur op te treden.. Deze onafhankelijke positie is de beste garantie voor een kwaliteitsvolle samenwerking met respect voor alle partners. Uitgangspunt 3: Regisseren als hoofdfocus Een goede regisseur is belangrijk voor goede acteerprestaties. Het provinciebestuur beschikt over heel wat kennis en ervaring, om partners in het bestuurlijke veld samen te brengen en samen te (laten) werken aan concrete oplossingen. Uitgangspunt 4: Ruimte voor vernieuwend beleid (labofunctie) Het provinciebestuur biedt ruimte voor beleid dat de platgetreden paden verlaat. Vernieuwend beleid als instrument voor maatwerk wordt doordacht ingezet, om oplossingen te bieden die echt werken. Uitgangspunt 5: Maatwerk is de regel Het provinciebestuur zoekt oplossingen op maat van de burger. Uitgangspunt 6: Maximale hefboomwerking via Europese middelen Het provinciebestuur zoekt maximale synergie met Europese middelen. Het treedt hierbij niet alleen op als kennispartner voor projectpartners, maar neemt ook een actieve trekkersrol op voor de realisatie van initiatieven ten behoeve van de provincie West-Vlaanderen. Op die manier kan de provincie haar eigen projectdynamiek verder ontwikkelen. 84

11 Uitgangspunt 7: Duidelijke rechtstreekse democratische legitimering Het provinciebestuur legt verantwoording af voor het beleid dat het voert via een rechtstreekse democratische legitimering. Op die wijze is de provincie echt aanspreekbaar voor haar beleid en haar inspanningen. Uitgangspunt 8: Regiodynamiek als handelsmerk Het provinciebestuur heeft het moeilijk, om inbedding in de streek te realiseren en hiervoor ook de verdiende erkenning te krijgen. Zijn inspanningen worden vaak onderbelicht. Via de regiodynamiek zal de provincie ernaar streven, om zichzelf steviger te verankeren in een dynamisch bestuurlijk landschap. Uitgangspunt 9: Gefocuste inzet van middelen Het provinciebestuur wordt te vaak aangezien en ingeschakeld als (mede)financier voor vele initiatieven. Keuzes moeten bijdragen tot een gerichte inzet van middelen, om echt het verschil te maken. Ook voor zijn interne werking kiest het provinciebestuur voor efficiëntie en zuinigheid. Uitgangspunt 10: Verantwoord fiscaal beleid Het provinciebestuur wordt net zoals elk lokaal bestuur geconfronteerd met een begrensde hoeveelheid financiële middelen. Via een verantwoord fiscaal beleid wil het provinciebestuur streven naar een maximale return voor elke West-Vlaming. 85

12 1.6 Vijf strategische keuzes De eerste strategische keuze: de provincie zet sterker in op gebiedsgerichte werking. Dankzij zijn jarenlange traditie in de gebiedsgerichte werking en de ontwikkeling van een regiodynamiek kan het provinciebestuur deze kans verder uitbouwen, om oplossingen op maat van regio s en/of doelgroepen uit te werken. Aangepaste oplossingen zijn immers het antwoord op specifieke problemen. De tweede strategische keuze: de provincie is de partner bij voorkeur voor samenwerking tussen lokale besturen. De provincie is wegens haar kennis en ervaring een zeer gewaardeerde partner voor samenwerking, niet in het minst omdat ze als neutrale speler kan optreden. Deze troef moet verder uitgespeeld worden, met focus op het regisseren. Een goede regisseur is immers onmisbaar voor goede acteerprestaties. Het provinciebestuur beschikt over heel wat kennis en ervaring, om partners in het interbestuurlijke veld samen te brengen en samen te laten werken aan concrete oplossingen. De derde strategische keuze: de provincie creëert ruimte voor vernieuwend beleid. Het provinciebestuur moet ruimte bieden voor beleid dat de platgetreden paden verlaat. Het gaat hier om vernieuwend beleid als instrument voor maatwerk dat ingezet wordt, om oplossingen te bieden die écht werken. De vierde strategische keuze: de provincie zoekt maximale hefboomwerking via Europese middelen. In tijden waarin de financiële middelen van het provinciebestuur meer dan ooit begrensd zijn, wordt maximaal gezocht naar synergie met Europese middelen. De vijfde strategische keuze: de provincie voert een verantwoord fiscaal beleid met optimale inzet van provinciale middelen. Het provinciebestuur wordt te vaak ingezet voor medefinanciering. Bewuste keuzes voor initiatieven waarop ingezet wordt, moeten de impact van de provincie vergroten en zo echt het verschil maken. Enkel op die manier kunnen de middelen uit fiscaliteit vertaald worden in een maximale return voor alle West-Vlamingen. Zuinigheid en efficiëntie vormen hierbij de uitgangspunten voor de provinciale administratie. Deze vijf strategische keuzes vormen het integrerende raamwerk waarbinnen de beleidsdoelstellingen kaderen in uitvoering van de strategie van het provinciebestuur. 86

13 2. Financiële risico s Het provinciebestuur West-Vlaanderen ziet na een risicoanalyse volgende fundamentele financiële risico s voor de loop van het meerjarenplan : 1. Provinciefonds De Vlaamse Regering heeft in haar Vlaams regeerakkoord de principes willen vastleggen voor het versterken van de lokale democratie en het verhogen van de slagkracht van de overheid. Daartoe heeft de Vlaamse Regering op 23 juli 2010 het Groenboek Interne Staatshervorming goedgekeurd. Na een overlegronde werd dit Groenboek geconcretiseerd in het Witboek dat door de Vlaamse Regering op 8 april 2011 werd goedgekeurd en de start betekende van de implementatie van de interne staatshervorming. Deze interne staatshervorming heeft vooral een bevoegdheidsverschuiving tussen de drie overheden (Vlaams niveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau) tot gevolg. Het witboek stelt dan ook dat deze bevoegdheidsverschuivingen een financiële verevening tot gevolg hebben. De financiële compensatie gebeurt door een vermindering van het Provinciefonds. Op basis van een prognose van de toepassing van het vereveningsmechanisme vermindert het Provinciefonds en zakt het aandeel van de provincie West-Vlaanderen naar ,67 euro. Voorzichtigheidshalve wordt dit bedrag niet geïndexeerd over de duur van het meerjarenplan Het volledig afschaffen van het Provinciefonds vormt een belangrijk financieel risico voor de provincie West-Vlaanderen en vereist een constante opvolging van deze problematiek en bijsturing van de financiële planning indien noodzakelijk. Het behouden van de fiscale autonomie van de provincie is een belangrijk aandachtspunt. 2. Pensioenlast De werkgeversbijdrage voor de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren staat de laatste jaren onder druk. Specialisten laten doorschijnen dat de recente verhogingen niet voldoende zullen zijn en dat de werkgeversbijdrage de volgende jaren verder zal stijgen. Daarenboven wordt de provinciale autonomie in deze materie in vraag gesteld. Een verplichte aansluiting tot de RSZPPO is niet uitgesloten. Bij aansluiting bij de RSZPPO wordt het principe van solidariteit gehanteerd: de bijdragevoet zal bepaald worden door de financieringsnood van het hele fonds. De provincie West-Vlaanderen beschikt momenteel over een aantal middelen en mogelijkheden om deze risico s in te dekken. Vooreerst toont de provincie West- Vlaanderen aan dat de twee vereiste financiële evenwichten daadwerkelijk gerespecteerd worden. Het beschikken over een positieve autofinancieringsmarge in 2019 duidt erop dat er een buffer is om financiële bijsturingen op te vangen. Daarnaast volgt de provincie permanent de uitvoering van het budget op om na te gaan of de financiële planning strookt met de financiële uitvoering. Voor de pensioenlasten is een voorziening aangelegd. Ten slotte wordt over de volledige duur van het meerjarenplan een belangrijke inspanning geleverd om de uitstaande schuld onder controle te houden. 87

14 3. Overzicht van de beleidsdoelstellingen De provincie West-Vlaanderen streeft 73 beleidsdoelstellingen na waarvan er 11 prioritair zijn aangeduid door de provincieraad. De prioritaire beleidsdoelstellingen zijn in detail toegelicht in de strategische nota bij het meerjarenplan De volledige gedetailleerde toelichting van alle beleidsdoelstellingen is na te lezen in het document Uitgebreide strategische nota meerjarenplan , een niet-verplichte bijlage bij het meerjarenplan Deze bijlage is digitaal ter beschikking via de afgeschermde intranetpagina voor de provincieraadsleden (http://www.west-vlaanderen.be/provincieraad). 01 Bestuurlijke Organisatie Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen in de provincie West-Vlaanderen Indicator: Evaluatie decretale graden Streefwaarde: Gunstig Deze beleidsdoelstelling werd reeds in de legislatuur geïntroduceerd en wordt voor de volgende legislatuur gecontinueerd (continu beleid). Ze omvat alle inspanningen met betrekking tot de ondersteuning van de provincieraad, de voorzitter van de provincieraad, de deputatie, de provincieraadscommissies en de provincieraadsleden in het algemeen. Ook de verdere ontwikkeling van de provinciale administratie op het vlak van management en organisatie behoort tot deze beleidsdoelstelling (processen, structuren, relatie met verzelfstandigde agentschappen) inclusief de decretale verplichtingen van de provinciegriffier en de financieel beheerder. Tenslotte wordt ook de werking van de Griffie opgenomen binnen deze beleidsdoelstelling in termen van interne en externe dienstverlening en juridische adviesverlening. 88

15 02 Algemene en Ondersteunende Dienstverlening Aanbieden van professionele accommodatie aan bezoekers en personeel Indicator: Tevredenheid over de aangeboden accommodatie Streefwaarde: Minstens status quo behouden De centrale huishoudelijke dienst werd in 2012 hervormd tot de dienst accommodatie. Dit houdt meer in dan louter een wijziging in de dienstnaam. De dienst accommodatie heeft de ambitie om haar dienstverlening efficiënt te organiseren en aan te bieden bij alle locaties van het provinciebestuur. Een netwerk van locatieverantwoordelijken wordt hiertoe opgezet. De dienst kreeg een nieuwe structuur aangemeten: de dienstverlening werd geclusterd in drie secties: (1) fleet en verzending, (2) economaat, werkkledij en vergaderzalen, (3) catering, cleaning en toezicht Positioneren van de Provincie West-Vlaanderen via interne en externe communicatie vanuit een multikanaalbenadering Indicator: Realisatie en uitvoering van een geïntegreerd communicatieplan voor de organisatie Streefwaarde: Beknopt positief evaluatierapport De positionering en profilering van de provincie is enerzijds een zaak van lange termijn en anderzijds ook een doelstelling die niet kan worden losgelaten. Het verhogen van de provinciale visibiliteit, het uitbouwen van de provinciale aanwezigheid in de media blijven permanente aandacht opeisen, ook al bouwen we zoveel mogelijk indicatoren in voor tussentijdse rapportage. Het beheren en ontwikkelen van provinciale publicaties en campagnes vormt een hoofdopdracht voor de ondersteunende dienst Communicatie: van communicatieoverleg en ontwerp en creatie tot afwerken van de producten (offline of online). De dienst Communicatie blijft ook in de toekomst de onthaalfunctie in al haar facetten (van balie Boeverbos tot Informatiecentrum Tolhuis) zo professioneel mogelijk uitbouwen. Verder biedt de dienst Communicatie, als ondersteunende dienst, haar expertise aan de diensten bij de organisatie van evenementen, openingen en plechtigheden. 89

16 03 Gebiedsgerichte werking Organiseren van gestructureerd overleg tussen besturen en relevante partners met het oog op bovenlokale samenwerking en agendavorming (Prioritair) Indicator: Streekagenda s zijn opgemaakt en gemonitord Streefwaarde: 3 Het betreft de prioritaire doelstelling van de dienst Gebiedsgerichte werking. De aanpak van heel wat problemen vergt samenwerking tussen een veelheid van zowel publieke als private actoren. Wat de aanpak van bovenlokale problemen betreft, is de provincie bij uitstek goed geplaatst om hier het voortouw te nemen. Dit werd trouwens zo vastgelegd in het provinciedecreet. Het was destijds een bewuste keuze van het bestuur om via de oprichting van streekhuizen fysiek aanwezig te zijn in de diverse streken van de provincie. Het samen zitten van preferentiële partners enerzijds en het creëren van een plaats van ontmoeting voor lokale besturen en andere streekactoren anderzijds moeten bijdragen tot betere afstemming, overleg en samenwerking. Deze afstemming en samenwerking heeft tot doel te komen tot het gezamenlijk formuleren van een agenda voor de streek. Daarin wordt samen met de partners, ook over grenzen heen, gezocht naar antwoorden voor de belangrijkste uitdagingen waarbij rollen worden uitgeklaard en taken worden verdeeld Voeren van een gecoördineerd beleid in functie van een (be-)leefbaar en gedifferentieerd platteland (Prioritair) Indicator: PDPO- en Leadermiddelen zijn grotendeels toegewezen aan projecten én gerapporteerd Streefwaarde: 75% Aangezien het hier om een gezamenlijke opdracht gaat waarbij verschillende provinciale diensten en andere externe partners betrokken zijn, en wij vanuit de dienst GGW vooral een coördinerende en afstemmende opdracht opnemen ter realisatie van de regierol op vlak van gebiedsgericht plattelandsbeleid en op vlak van de inrichting van het buitengebied (ISH) heeft de doelstelling van onze dienst vnl. betrekking op die coördinatierol. Beleidsvoering is in deze de samenvattende term van beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie en omvat dus het hele span van activiteiten die we organiseren. De verdere invulling ervan kan zowel thematisch zijn (m.b.t. economische dynamiek, landbouwverbreding, etc.) als gebiedsgericht en heeft uiteraard ook betrekking op onze verantwoordelijkheid inzake PDPO en Leader. De nadruk op ruimtelijke kwaliteit wordt ingeschreven in de missie ze heeft immers niet alleen betrekking op het plattelandsbeleid, maar evengoed op het beleid aan de kust of in steden en stadsranden. We hanteren de term platteland voor het gehele buitengebied, dat niet als stedelijk is afgebakend. De coördinatie van de inrichting van het buitengebied hoort daarbij. Naast die geografische begrenzing, ligt inhoudelijk de focus op plattelandsthema s: ondersteunen en integreren van economische dynamiek op platteland, duurzame landbouw, platteland als duurzame woon- en leefomgeving, identiteit van het platteland, basiskwaliteiten van het platteland, besturen in een plattelandscontext. Nieuwere thema s zijn de ontwikkeling van recreatieve bestemmingsgebieden en agrarisch ondernemen. Het plattelandsbeleid van de provincie is, via een jaarlijks actieplan, gebaseerd op het geactualiseerde Navigatieplan voor een vitaal West-Vlaams platteland enerzijds en de coördinatie van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma anderzijds; dat Europese programma bestaat uit een luik PDPO (Programmeringsdocument plattelandsontwikkeling) en een luik LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'économie Rurale) anderzijds. De implementatie kent een gedifferentieerde invulling naargelang de streek met telkens specifieke aandachtspunten. 90

17 03.03 Versterken van de interactie tussen stad en omgeving met het oog op een evenwichtige (stads-)regionale ontwikkeling Indicator: In elk van de vier centrumsteden is een stads-rand-project uitgevoerd Streefwaarde: 4 Dit grijpt terug naar de oorspronkelijke doelstelling zoals geformuleerd in het beleidsplan 2007 omwille van de meer specifieke gebiedsgerichte dimensie. Interactie is in deze expressiever (wederkerigheid) dan relatie (kan erg dominant zijn vanuit de stad). Evenwichtig slaat zowel op wederzijdse betrokkenheid (in bestuurlijke zin) als op de verdeling van de lusten en de lasten (of kosten en baten) van stadsregionale ontwikkeling. Vanuit tactische overweging is het misschien aangewezen om de term stadsregionaal niet te gebruiken, hoewel het wel een correcte term is. De interactie tussen de stad, de stadsrand en het platteland staat meer en meer op de agenda van diverse overheden en partners. In een Vlaamse context ligt dit in het verlengde van het Vlaams stedenbeleid. Stad en platteland zijn, zeker in verdicht gebied als Vlaanderen, niet langer te scheiden. Ze hebben beide specifieke functies en worden gekenmerkt door wederkerigheid wat het gebruik en de aanwending ervan betreft. We kunnen hierbij verwijzen naar de klassieke functies wonen, werken, cultuurbeleving, ontspanning, enz. In die zin passen ook initiatieven als Stad-Land-Schap, korte voedselketens of stadslandbouw onder deze doelstelling. Vanuit het provinciaal beleid ligt de focus vooral op de kleinstedelijke gebieden omwille van specifieke bevoegdheid op vlak van ruimtelijke planning. T.a.v. de centrumsteden gaat het bvb. over recreatieruimte in de rand (stadsrandbos), cultuurprogrammatie en participatie, duurzame mobiliteit Het is alvast de bedoeling om een aantal strategische projecten op te zetten die een duidelijke meerwaarde bieden. Het opbouwen van expertise ter zake wordt in ieder geval een belangrijk aandachtspunt Integreren van beleidsvoering en interbestuurlijke afstemming inzake kustgerelateerde thema's en de relatie met het hinterland Indicator: De twee speerpunten uit het Provinciaal Navigatieplan Kust (vergrijzing en ruimtelijke kwaliteit) zijn vertaald in specifieke projecten in samenwerking met de kustgemeenten Streefwaarde: 8 De interbestuurlijke dimensie is uitermate belangrijk voor de kust omdat de provincie er slechts beperkte eigen bevoegdheden heeft en sterk afhankelijk is van samenwerking met Vlaamse administraties en lokale overheden op heel wat beleidsdomeinen. Deze doelstelling wordt ook gevat in de realisatie van het provinciaal navigatieplan kust die als organisatiebrede doelstelling zou kunnen naar voor geschoven worden maar waarbinnen de rol van de dienst GGW dan verder moet gespecifieerd worden. Uit een eerste bespreking met de deputatie wordt de verdere uitbouw van de streekwerking aan de Kust belangrijk geacht. In relatie daarmee dient ook de contractuele verhouding met het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer te worden uitgeklaard. 91

18 03.05 Integreren van een verbrede economische finaliteit in de streekontwikkeling Indicator: In elk van de vijf streekpacten is minstens één actie uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de dienst Gebiedsgerichte Werking Streefwaarde: 5 Deze doelstelling blijft relevant omwille van de druk om de GGW ook in relatie met economie verder uit te bouwen. Belangrijk is ook dat deze dimensie zich kadert binnen een sociaal-economische streekontwikkeling waarin de RESOC en de POM dominante spelers zijn. Onze inbreng is dan ook eerder ondersteunend en flankerend, vaak ook vernieuwend. Dossiers zoals glastuinbouw (in relatie tot landschapsopbouw), leefbare haven (leefbaarheid in relatie tot infrastructuurontwikkeling), Trefpunt Zorg (zorg in relatie tot innovatie en economische ontwikkeling) komen hierbij aan bod. Vanuit een gebiedsgerichte invalshoek willen we dan ook inzetten om een economisch beleid op maat tot stand te brengen. We leveren een bijdrage tot het realiseren van de streekpacten door middel van participatie aan dossierontwikkeling enerzijds en projectwerking anderzijds. Om tot een beter gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van economische ontwikkeling te komen, is echter een breder perspectief nodig. Hiermee wordt bedoeld dat activiteiten op het vlak van ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en cultuur op een indirecte wijze een economische weerslag hebben. Het betekent maximale afstemming en integratie bevorderen tussen actoren en sectoren, enerzijds m.b.t. de randvoorwaarden t.a.v. economische ontwikkeling (het zogenaamde facetbeleid) en anderzijds met het oog op indirecte economische waardecreatie (zoals bijvoorbeeld het omgevingsbeleid) Valoriseren van geïntegreerde thema's met een streekeigen dimensie Indicator: Kenmerkende en identiteitsversterkende thema s per streek zijn vertaald in het ruimtelijk beleid van de provincie (cf. invulling deelruimtes ikv herzien PRS) Streefwaarde: 5 In de afgelopen periode werd in verschillende regio s ingezet op de valorisatie van thema s die bijdragen tot een versterking van de streekidentiteit. In de regio Zuid-en Midden-West- Vlaanderen gaat het ondermeer om vlas en de industriële streekgeschiedenis, het landelijk erfgoed in de Tieltse regio. In de Westhoek over verhalen m.b.t. thema s als grens, landschap en WOI. In de Brugse regio over de Staats-Spaanse Linies. Ook de opleiding van gidsen en streekvertellers passen binnen deze doelstelling. Daarnaast zijn er echter ook andere streekgerichte thema s die de nodige aandacht verdienen. Zoals bvb. Energiearmoede in de Westhoek. Of duurzaam woonbeleid in diverse regio s 92

19 04 Milieu, Landschap en Natuur Versterken van de beleidscapaciteit intern én bij gemeenten op het vlak van milieu, landschap, natuur en duurzame ontwikkeling Indicator: Aantal gemeenten dat "bereikt" wordt (=gemeenten waarmee projectpartnership wordt aangegaan, die bediend worden met studies toegespitst op lokale problematiek of opleiding genieten) Streefwaarde: 64 Eind 2013 worden de samenwerkingsovereenkomsten milieu tussen gewest en gemeenten, resp. provincies beëindigd. Deze vormden de basis voor de ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid door de provincies. Hoewel de gewestelijke subsidiëring voor de provinciale ondersteuning grotendeels of geheel zal wegvallen, blijft bij de lokale besturen de nood aan vorming, ervaringsuitwisseling en gezamenlijke actie wel bestaan. De Provincie wil de positie die zij verworven heeft als aanspreekpunt voor de gemeenten dan ook niet laten verloren gaan. Door zich verder te ontwikkelen tot een kenniscentrum, door verdere samenwerking met SBR en door verdere dienstverlening op maat (al of niet tegen betaling) en door voortzetting van de verschillende overlegfora met gemeenten wordt verder invulling gegeven aan deze doelstelling. Intern blijft studiewerk noodzakelijk om nieuw beleid en nieuwe projecten mee te onderbouwen Realiseren, efficiënt beheren en handhaven van een multifunctioneel bovenlokaal patrimonium van domeinen en groene assen (Prioritair) Indicator: Tevredenheid van de bezoekers van de 4 belangrijkste provinciedomeinen Streefwaarde: 90% Het provinciaal groenpatrimonium, bestaande uit groendomeinen en voormalige spoorwegbeddingen, heeft nog marge voor uitbreiding. Aankoopopportuniteiten die mogelijk maken om bestaande versnipperde groendomeinen tot een consistenter en beter toegankelijk gebied aaneen te smeden of nieuwe groenkernen te ontwikkelen in regio s waar het groenaanbod beperkt is, dienen nog overwogen te worden. Een optimale zonering, inrichting en handhaving zorgen ervoor dat de groendomeinen zowel hun rol kunnen vervullen op het vlak van natuurontwikkeling alsook hun sociale functie kunnen uitoefenen. Strategische projecten in deze legislatuurperiode zijn de opwaardering van het groen- en bezoekersaanbod in domein Raversijde, de uitbouw van het nieuwe domein Ijzerboomgaard te Diksmuide en de inrichting van provinciedomein en groene assen ten behoeve van het herdenkingsproject WO I. 93

20 04.03 Realiseren van nieuwe onthaal-, recreatieve- en natuureducatieve infrastructuur in het Zwin Looptijd: Indicator: Aantal bezoekers van het nieuw bezoekerscentrum per jaar Streefwaarde: De uitbouw van een nieuw bezoekerscentrum dat tegelijk ook een sterke toeristisch attractieve functie moet blijven vervullen voor de Zwinregio is volop in voorbereiding. Als alles volgens plan verloopt starten de bouwwerken in 2013 en gaat het nieuwe centrum (dat samen met ANB wordt uitgebaat) open in Dit alles in de veronderstelling dat de stedenbouwkundige vergunning in januari 2013 wordt verkregen Gebiedsspecifiek versterken van biodiversiteit en landschappen Indicator: Aantal derden (landbouwers, particulieren of bedrijven) waarmee (incl. vanuit de regionale landschappen) landschapsplannen worden gerealiseerd in het buitengebied Streefwaarde: Deze doelstelling wordt verder gezet. Volgens het Witboek komen regionale landschappen en bosgroepen onder provinciaal gezag waardoor we nog meer instrumenten zullen hebben om sterker in te zetten op landschapsontwikkeling, natuurverbinding, biodiversiteit en recreatieve nevengebruik. Deze doelstellingen worden zowel nagestreefd binnen het provinciaal groenpatrimonium als daarbuiten. Maar in het tweede geval moet dit wel gebeuren op het eigendom van derden wat betekent doelgroepenbeleid en partnership belangrijke instrumenten zijn Bevorderen van duurzaam bouwen en wonen Indicator: Aantal partner-instellingen dat meewerkt aan het netwerk voor kennisverspreiding omtrent duurzaam bouwen Streefwaarde: 40 De Provincie blijft het als haar roeping zien om de burgers tot meer duurzame keuzes aan te zetten. In de komende beleidsperiode zal ze zich daarbij vooral toespitsen op duurzaam bouwen. Met het oog op dit laatste wordt een steunpunt duurzaam bouwen en wonen gerealiseerd en wordt een netwerk uitgebouwd met alle relevante actoren. Om als geloofwaardige boodschapper naar buiten te treden, zal de Provincie ook intern haar duurzaamheidsbeleid projectsgewijze verder zetten. 94

21 04.06 Voorkoming van en aanpassing aan klimaatsverandering Indicator: Aantal partnerverenigingen, -organisaties en -intermediaire personen dat medewerking verleent aan initiatieven ter voorkoming van klimaatverandering Streefwaarde: 50 De Provincie blijft haar verantwoordelijkheid nemen als vergunningverlener van milieuvergunningen voor hinderlijke inrichtingen. De context waarbinnen dit zal gebeuren is momenteel wel voorwerp van discussie: de kans bestaat dat de milieuvergunning opgaat in een omgevingsvergunning. Evenzeer bestaat de kans dat de vergunning niet langer eindig zal zijn in de tijd. Verdere digitalisering zal voor een nog betere afstemming zorgen tussen de ruimtelijke en de milieuaspecten. De Provincie blijft een tijdige afhandeling van de vergunningsaanvragen hoog in het vaandel voeren. Binnen deze doelstelling wordt ook gefocust op de bewustmaking van de bevolking voor de klimaatverandering en haar gevolgen. Zowel op het vlak van voorkoming als op het punt van aanpassingen aan het gewijzigd klimaat liggen nog grote uitdagingen. Verder blijft de Provincie haar troeven als bovengemeentelijk bestuur inzetten om de kwaliteiten van het buitengebied inzake stilte en donkerte te bewaren en de strijd aan te binden tegen zwerfvuil en voor het nog beter functioneren van de materialenkringloop Bewerkstelligen van draagvlakverbreding en gedragsverandering bij diverse doelgroepen via natuur- en milieu-educatie Indicator: Aantal personen/jaar dat een educatief programma doorloopt, georganiseerd vanuit de NME-bezoekerscentra (met inbegrip van de centra die van het Gewest worden Streefwaarde: Gedragsverandering begint bij bewustmaking. De Provincie blijft dan ook investeren in Natuur- en Milieu-educatie. Daar de onderwijscontext een belangrijk aanknopingspunt biedt voor natuur- en milieu-educatie blijft de Provincie het onderwijs verder ondersteunen. Daarnaast wordt met de bezoekerscentra ook gemikt op ditzelfde onderwijs, maar op verenigingen en bezoekers van domeinen. De Provincie verwacht dat zij het gehele grondgebied gebiedsdekkend zal kunnen bestrijken in samenwerking met de gemeenten mits zij ook de bezoekerscentra van het Vlaamse Gewest kan overnemen. Bewustmaking omtrent de milieu- en natuurwaarden van de zee en het kustmilieu blijft voor West-Vlaanderen uiteraard een bijzonder aandachtspunt, dat trouwens ook toeristisch kan gevaloriseerd worden. Verder wordt ook samengewerkt met een aantal doelgroepen om de milieu-impact te beperken. Omgekeerd staat de Provincie ook open voor participatie aan haar beleid en onderhoudt zij daartoe een aantal inspraakfora en samenwerkingsverbanden langswaar zij in contact kan treden met het middenveld. 95

22 05 Toerisme en Recreatie Ontwikkelen van een innovatief en performant systeem voor het opslaan, ontsluiten en communiceren van relevante toeristisch-recreatieve informatie Indicator: Een operationeel performant systeem voor het opslaan, ontsluiten en communiceren van relevante toeristisch-recreatieve informatie Streefwaarde: ja Vormt een nieuwe uitdaging in de komende legislatuur, gaat verder en is ruimer dan de WIN-databank. Het gaat om een digitaal platform, ICT-ontwikkelingen en corporate communication. Deze doelstelling speelt ook in op verbetering van de toegang tot en het gebruik en de kwaliteit van informatie-en communicatietechnologie, 1 van de 11 thema s van de conceptverordeningen over de Europese programma s Promoten van West-Vlaanderen en van de West-Vlaamse toeristische regio s op een imago-ondersteunende en wervende wijze en verlenen van toeristischrecreatieve informatie aan eindgebruikers Indicator: Realisatie van een aantal campagnes Streefwaarde: 36 Dit is een continue opdracht, maar in de nieuwe legislatuur komen nieuwe accenten. Door de interne staatshervorming komen bepaalde taken volledig toe aan de provincie, bijvoorbeeld binnenlandpromotie. Bovendien is er een verhoogde bijdrage aan Logeren in Vlaanderen. Ook de regio-websites, digitale toepassingen, e-marketing, regiooverkoepelende campagnes, productcampagnes en groepscampagnes maken hiervan deel uit Ontwikkelen en in stand houden van een gediversifieerd en innovatief geheel van bovenlokale openluchtrecreatieve producten Indicator: Instandhouden van en realisatie van nieuwe openluchtrecreatieve producten Streefwaarde: 161 / 15 De provincie zal inzetten op investeringen in nieuwe recreatieve producten en op vervangingsinvesteringen. Het strategisch beleidsplan openluchtrecreatie blijft de basis voor de verdere recreatieve ontwikkeling van West-Vlaanderen. In de toekomst is er blijvende aandacht voor de nazorg en de groene assen Initiëren en stimuleren van bovenlokale toeristische producten en bijdragen tot de professionalisering en de upgrading van de servicekwaliteit van publieke en private actoren Indicator: Initiëren en stimuleren van bovenlokale toeristische producten (betreft zowel nieuwe producten als het herwaarderen van bestaande) en toekennen Q- labels aan ondernemingen of instanties Streefwaarde: 24 / 240 Inzake toeristische ontwikkeling wordt er ingezet op attractieve bovenlokale toeristische producten die op een autonome wijze toeristen kunnen aantrekken. Maatwerk om de professionalisering en de servicekwaliteit te verhogen in het kader van een volledige uitrol van het kwaliteitstraject over de volledige provincie, staat centraal. 96

23 05.05 Verzamelen en verspreiden van relevante toeristische data en beleidsinformatie en uitvoeren van regiogericht onderzoek Indicator: Publiceren van regionale trendrapporten en uitvoeren van regiogerichte onderzoeken Streefwaarde: 30 / 5 In dit kader wordt zowel voor de kust als voor de drie regio s alle basisgegevens verzameld en aangevuld via structurele onderzoeken voor de kust bijvoorbeeld inzake dagtoerisme en het tweede verblijfstoerisme. Daarnaast zal Westtoer ook inzetten op themagerichte onderzoeken zoals fietstoerisme, WO I en MICE in Zuid-West-Vlaanderen. Deze doelstelling speelt ook in op versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, 1 van de 11 thema s van de conceptverordeningen over de Europese programma s Uittekenen van een visie en strategie voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de vier West-Vlaamse toeristische regio s en coördineren van de uitvoering Indicator: Opmaken van jaarlijkse implementatienota s binnen de strategische beleidsplannen Streefwaarde: 24 De opgemaakte regionale strategische beleidsplannen (Strategisch beleidsplan Westhoek , Strategisch beleidsplan Kust , Strategisch beleidsplan Leiestreek en Strategisch beleidsplan Brugse Ommeland ) zullen in de loop van de periode worden herzien. Specifiek hierbij is het ontwikkelen van actieplannen m.b.t. het eigen aandeel van Westtoer en Provincie. Deze plannen moeten een richtlijn vormen voor het realiseren van de strategische doelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsplannen. Interbestuurlijke samenwerking wordt beoogd. De regierol krijgt via de regiowerking van Westtoer d.m.v. de regiomanager, de regiomedewerker en regiomarketingmedewerker vorm Faciliteren en bevorderen van het toerisme en recreatie in de provincie door het toekennen van toelagen aan geschikte organisaties Indicator: Toekennen van subsidies aan projecten Streefwaarde: 30 Nieuwe beleidsdoelstelling waaronder de activiteiten van de dienst Economie op het vlak toerisme en recreatie een plaats vinden (o.a. toelagen in het kader van het provinciaal reglement toeristische impulsen, toelagen aan vzw Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen) Verlenen van adequate diensten door eigen expertise met het oog op de versterking van het toeristisch-recreatief beleid Indicator: Inhoudelijke en financiële opvolging van de uitvoering van de beheersovereenkomst met Westtoer Streefwaarde: ja De dienst Economie en Westtoer verlenen in onderlinge samenwerking adequate dienstverlening op het vlak van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen: het fungeren als aanspreekpunt, adviseur en dienstverlener bij de voorbereiding en uitvoering van het provinciaal beleid door deelname aan raden, commissies, werk- en stuurgroepen, taskforces, enz. en het verlenen van advies of input aan andere diensten en organisaties. 97

24 05.09 Optimaliseren van het welzijn van de personeelsleden op het werk en van de efficiëntie en de effectiviteit van de werking van de eigen organisatie Indicator: Minstens even goed scoren als gelijkaardige overheden op vlak van personeelstevredenheid, ziekteverzuim en personeelsverloop Streefwaarde: Minstens status quo behouden Dit betreft het verder uitbouwen van Westtoer tot een slagkrachtige organisatie die doelgericht communiceert over haar werking en dienstverlening en waar de personeelsleden kwaliteitsvol en graag werken. Het opmaken van en communiceren over budget, jaarprogramma s, jaarverslagen en jaarrekeningen maken hiervan ook deel uit. 06 Ruimtelijke Ordening Bijdragen tot een duurzame ruimtelijke ordening van de provincie West-Vlaanderen door uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan (Prioritair) Indicator: Uitbouw van het PRS als dynamisch instrument door de uitwerking van regionale visies op deelruimtelijk niveau, de invoering van een cyclisch systeem van behoeftedetectie (wonen en werken) en het invoeren van een leefbaarheidsonderzoek (kleine dorpen) Streefwaarde: ja De opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan is een decretale taak, waarbij bijgedragen wordt tot een verdere duurzame ontwikkeling van de provincie. Deze doelstelling omvat de uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan met: 1. de opmaak van provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen. 2. het verder uitwerken van strategische projecten, als het bijdragen tot de realisatie ervan 3. het uitwerken van ruimtelijke visies voor specifieke problematieken of uitdagingen Deze uitvoering gaat gepaard met een planningsproces met visievorming en onderzoek, alsook met overleg met diverse betrokkenen (gemeente, Vlaams gewest, middenveld, burgers, ). De doelstelling omvat ook de herzieningen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Het is de bedoeling om dit meer als een continu proces in te vullen waardoor regelmatig het provinciaal ruimtelijk structuurplan zal worden bijgestuurd volgens maatschappelijke noden en problemen die er ontstaan, om een verdere duurzame ontwikkeling te garanderen. Ook dienen decretale procedures te worden gevolgd. Hierin vervultt de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening als onafhankelijk adviescommissie een belangrijke rol in Vanuit het decreet RO dient een budget te worden voorzien. Het adviseren en goedkeuren van gemeentelijk ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen is een decretale taak van de deputatie. Deze gemeentelijke plannen worden getoetst aan de bepalingen van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan en vormen aldus een actie onder deze doelstelling. De provinciale plannen en gemeentelijke plannen dienen volgens digitale richtlijnen te worden opgesteld waarbij de provincie een coördinerende en ondersteunden rol vervult. 98

25 07 Mobiliteit en Weginfrastructuur Voeren van een gebiedsgericht mobiliteitsbeleid Indicator: Gerealiseerde gebiedsgerichte projecten Streefwaarde: >=6 Terwijl andere beleidsdoelstellingen eerder specifiek en sectoraal (fiets, sensibilisering, trage wegen ) gericht zijn, omvat deze doelstelling de integrale, gebiedsgerichte en bovenlokale aspecten van het mobiliteitsbeleid. Deze doelstelling is de insteek vanuit mobiliteit en weginfrastructuur voor de ombouw van de provincie naar een meer gebiedsgerichte en projectgerichte organisatie. Hier horen actieplannen thuis m.b.t. het bovenlokaal mobiliteitsbeleid in de brede zin, ondersteuning van lokale besturen, realisatie van weginfrastructuur zowel op het provinciaal patrimonium als daarbuiten, in het kader van een gebiedsgerichte visie. Ook de ondersteunende, coördinerende of faciliterende activiteiten zoals de uitbouw van dataverzamelingen en de provinciale mobiliteitsraad PROMORA kunnen ondergebracht worden onder deze doelstelling Uitbouwen van een fietsbeleid (Prioritair) Indicator: Realisatiegraad bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Streefwaarde: 70% Deze doelstelling is een van de speerpunten van het provinciaal beleid en moet de provincie op de kaart zetten als het fietsbestuur. De zichtbaarheid en de profileringsmogelijkheden van de provincie naar de West-Vlaamse burger zijn hier zeer sterk. Het omvat actiepunten van algemeen fietsbeleid zowel als inzake de realisatie van zowel recreatieve als functionele fietsinfrastructuur. Voor deze laatste wordt gebruik gemaakt van middelen van het Fietsfonds dat deels betoelaagd wordt door de Vlaamse overheid. De activiteiten van promotie en sensibilisering m.b.t. de fiets worden ondergebracht in doelstelling Sensibiliseren van doelgroepen gericht op de omschakeling naar duurzame mobiliteit Indicator: Aantal personen bereikt (boodschap ontvangen) via provinciale acties en initiatieven Streefwaarde: Bij de transitie naar een meer duurzame mobiliteit is sensibilisering een belangrijk aspect. Het sensibiliseringsbeleid van de provincie is geënt op de mobiliteitsaspecten die tot haar takenpakket behoren: vooral fiets, woon-werkverkeer en duurzaamheid. Daarbij ageert de provincie in haar sensibiliseringsacties bovenlokaal, gericht naar specifieke doelgroepen en eerder naar organisaties dan naar de individuele burger. Verder wordt ingezet op drie niveaus van sensibilisering: gericht informeren over praktische mobiliteitsaspecten, voorlichting en educatie gericht op gedragswijziging en tenslotte communiceren over het beleid gericht op draagvlakverwerving. Een belangrijk secundaire doelstelling is het bekendmaken en communiceren van het provinciaal beleid, de provinciale projecten en de provinciale realisaties. Via sensibilisering rond mobiliteit wordt tegelijkertijd de provincie als bestuur in de kijker gezet. 99

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

Streekpact Westhoek 2013-2018

Streekpact Westhoek 2013-2018 Streekpact Westhoek 2013-2018 Streekpact RESOC Westhoek 2013-2018 1 Voorwoord TBD Streekpact RESOC Westhoek 2013-2018 2 Missie en visie De Westhoek is een krachtige streek met een mooie ambitie: Met een

Nadere informatie

CD&V: thuis in de toekomst. {Iedereen inbegrepen} in Vlaams-Brabant Provinciaal verkiezingsprogramma CD&V Vlaams-Brabant 2013-2018

CD&V: thuis in de toekomst. {Iedereen inbegrepen} in Vlaams-Brabant Provinciaal verkiezingsprogramma CD&V Vlaams-Brabant 2013-2018 CD&V: thuis in de toekomst. {Iedereen inbegrepen} in Vlaams-Brabant Provinciaal verkiezingsprogramma CD&V Vlaams-Brabant 2013-2018 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Versterken... 4 1.2. Verbinden en ontmoeten...

Nadere informatie

Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1

Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1 371 372 Bestuurlijke Organisatie 01.01 Ondersteunen van de werking van de

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

BELEIDSNOTA RUIMTELIJKE ORDENING 2009-2014. Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

BELEIDSNOTA RUIMTELIJKE ORDENING 2009-2014. Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport BELEIDSNOTA RUIMTELIJKE ORDENING 2009-2014 Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport I. Omgevingsanalyse Een mondiale economie in transitie De toekomst

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare

RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare RSL 2018: Toekomstige organisatiecultuur en -structuur voor het lokaal bestuur Roeselare 23-12-2014 Möbius Business Redesign NV Kortrijksesteenweg 152 B-9830 Sint-Martens-Latem Tel: +32 9 280 74 20 Fax:

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2007-2012

Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Inhoud 1. Situering 2. Provinciaal woonbeleid 2.1.Ondersteuning lokaal woonbeleid en dienstverlening 2.1.1. Intergemeentelijke huisvestingsdiensten/woonwinkels 2.1.2. Provinciaal

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

!! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 #

!! # $ % & ' & ( )*+, & -. / 0 / +1 & 22 & & # & / / / /   3 # 3 3 # !! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 # 2 1. Voorwoord 45 2.+637 +845. 88.9..227 4545 45425 2282 4522 2485 2 )8* 2 +8 22. #.). :*.2 88..;457.. +2222. 8+22< 222 2 2.23

Nadere informatie

AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014

AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 AI2 Aanvullende informatie: Uitgebreide doelstellingennota 2014 453 454 Bestuurlijke Organisatie 01.01 Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Screening Beleidsbrieven 2013

Screening Beleidsbrieven 2013 Screening Beleidsbrieven 2013 DECEMBER 2 3 INHOUDSTAFEL DIENST ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR)... 5 Screening Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid... 5 Screening Beleidsbrief Brussel... 18 Screening Beleidsbrief

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ORDENING

RUIMTELIJKE ORDENING Beleidsnota 2009-2014 RUIMTELIJKE ORDENING Een ruimtelijk beleid voor en op het ritme van de maatschappij Ambitieus in een moeilijke context Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk,

Nadere informatie

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019)

BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) BIJDRAGE STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIE VLAANDEREN (SBOV) AAN HET REGEERPROGRAMMA VAN DE AANTREDENDE VLAAMSE REGERING (2014-2019) 26.11.2013 SBOV Bijdrage aan het regeerprogramma van de aantredende

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1. 0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.1 Identiteit van de organisatie...5 1.1.1 Mission statement van

Nadere informatie