HUUROVEREENKOMST PERSONEEL - BURSALEN B E P A A L D E D U U R. Art. 1. VOORWERP. Art. 2. BESTEMMING. Tussen de ondergetekende partijen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUUROVEREENKOMST PERSONEEL - BURSALEN B E P A A L D E D U U R. Art. 1. VOORWERP. Art. 2. BESTEMMING. Tussen de ondergetekende partijen:"

Transcriptie

1 HUUROVEREENKOMST PERSONEEL - BURSALEN UNIVERSITAIR CENTRUM GROOT BEGIJNHOF Groot Begijnhof B-3000 LEUVEN B E P A A L D E D U U R Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS De KU Leuven, met maatschappelijke zetel gevestigd te: OUDE MARKT 13, 3000 LEUVEN, hier vertegenwoordigd door: Prof. dr. Marc VERVENNE, president van het Universitair Centrum Groot Begijnhof met werkadres: Groot Begijnhof / bus LEUVEN Telefoon: of adres: verder genoemd de VERHUURDER en ANDERZIJDS Naam en voornaam:... voor de duur van deze overeenkomst domicilie kiezend op het adres, straat, nr.... postcode, gemeente telefoon/gsm... adres... verder genoemd de HUURDER wordt overeengekomen wat volgt: Art. 1. VOORWERP De verhuurder geeft in huur: een studio een appartement, bestemd voor bewoning door.. perso(o)n(en), gelegen: Groot Begijnhof, 3000 Leuven met nummer wooneenheid:, Het gehuurde goed omvat de volgende basisvoorzieningen (aankruisen): a. meubels: bed met matras - tafel - stoelen - boekenrek - kleerkast - zetels - kasten b. keuken c. sanitaire installatie: koud - warm water bad /stortbad toilet d. verwarming: centrale verwarming e. telefoonaansluiting: ten laste van huurder; aan te vragen f. kabelaansluiting TV: ten laste van huurder; aan te vragen g. internetaansluiting: Kotnet h. ruimte voor fiets: neen ja, fietsenstallingen en fietsenrekken in het Groot Begijnhof j. ruimte voor auto: neen ja, op parkeerterrein Groot Begijnhof (beperkt aantal plaatsen) Deze opgave wordt aangevuld met een plaatsbeschrijving opgemaakt door de verhuurder of zijn vertegenwoordiger in het bijzijn van de huurder. Art. 2. BESTEMMING De huurder zal het goed gebruiken als hoofdverblijfplaats, met uitsluiting van elk gebruik voor handels- of beroepsdoeleinden. De huurder mag het goed geen andere bestemming geven tenzij met voorafgaande en schriftelijke instemming van de verhuurder. Deze huurovereenkomst is ondergeschikt aan de arbeidsovereenkomst / onderzoeksovereenkomst die de huurder heeft gesloten met de KU Leuven d.d.... Om die reden is deze 1

2 huurovereenkomst niet onderworpen aan de Woninghuurwet (art 1 2 WHW), wel zijn de bepalingen van de artikels 1714 tot 1761 bis van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Om dezelfde reden kunnen eventuele andere personen die in het gehuurde goed verblijven geen zelfstandige rechten putten uit deze overeenkomst wat betreft het bestaan van de overeenkomst en de termijn van de huur. De huurder mag deze bestemming niet eenzijdig wijzigen. Art. 3. TERMIJN Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van X maanden, ingaande op en van rechtswege en zonder opzegging eindigend op.. Deze overeenkomst zal niet automatisch verlengd worden en de huurder zal geen stilzwijgende wederinhuring kunnen inroepen, zelfs wanneer hij na de hiervoor bepaalde termijn in het genot van het verhuurde mocht zijn gebleven. Deze huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het einde van de arbeidsovereenkomst of de onderzoeksovereenkomst gesloten tussen de KU Leuven, met inbegrip van UZ Leuven, en de huurder. Art. 4. HUURPRIJS KOSTEN & LASTEN De huurprijs per maand bedraagt 000,00. In de huur is begrepen: a. de levering van koud en warm water; b. de levering van elektriciteit voor standaardverlichting, radio, wekkerradio, scheerapparaat, handhaardroger, PC; c. de kosten voor verwarming; d. aansluiting Kotnet; e. het gebruik van de fietsenbergplaatsen (buiten); f. het onderhoud van de gemene tuinen. De huurder heeft geen verhaal tegen de verhuurder noch enig recht op vergoeding ingeval van onderbreking van de levering van dergelijke nutsvoorzieningen, ongeacht de oorzaak daarvan. Alle niet tijdig betaalde huurgelden, met inbegrip van kosten en lasten, zullen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest opbrengen van 1% per maand en verhoogd worden met een forfaitair bedrag per maand van 10% van de huurprijs vanwege de veroorzaakte administratie- en inningskosten. Vallen volledig ten laste van de huurder: de kosten voor een vaste telefoonaansluiting (incl. abonnement en gesprekskosten), alle kosten die verband houden met toegang tot data-informatie buiten Kotnet en alle kosten voor een aansluiting op kabeldistributie voor TV, telefoon en/of internet (incl. abonnement). Art. 5. INSCHRIJFRECHT Vóór het ondertekenen van deze huurovereenkomst betaalt de huurder per afgesloten huurcontract eenmalig 115,00 als forfaitaire bijdrage voor administratie en andere algemene onkosten en voor de gereserveerde rechten die liggen op het gehuurde goed, door overschrijving op één van de onderstaande rekeningen: IBAN- rekeningnummer BE , met BIC-nummer GEBABEBB IBAN- rekeningnummer BE , met BIC-nummer KREDBEBB op naam van Universitair Centrum Groot Begijnhof, Groot Begijnhof 94-95, 3000 Leuven, met duidelijke vermelding van Inschrijfrecht voor (naam huurder). Dit bedrag zal onder geen enkel beding worden terugbetaald. Art. 6. HUURWAARBORG Tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen betaalt de huurder vóór de ingebruikneming een huurwaarborg ten bedrage van anderhalve maand huur, xxx,00. De huurder betaalt door overschrijving op één van in art. 5 vermelde bankrekeningen, of contant tegen ontvangstbewijs. De waarborg kan door de huurder nooit als betaling van huur of kosten en lasten worden aangewend. De waarborgsom of het saldo ervan zal na het einde van de huurovereenkomst worden vrijgegeven, mits de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de eventuele schade heeft vergoed. 2

3 Art. 7. BETALING De huurprijs zal telkens betaald worden binnen de eerste vijf werkdagen van de maand waarop het huurgeld betrekking heeft. De huurprijs zal worden betaald door overschrijving op een van de in art. 5 van deze overeenkomst vermelde bankrekeningen van de verhuurder, met duidelijke vermelding van de naam van de huurder en de huurmaand waarop de storting betrekking heeft. De betaling gebeurt door middel van een permanente betaalopdracht bij de betaalinstelling van de huurder en dit voor de huurperiode vanaf de begindatum van het huurcontract. Art. 8. BRANDVERZEKERING De verhuurder staat in voor de brandverzekering voor het gebouw en voor inhoud die eigendom is van de verhuurder. In de brandverzekering is geen dekking diefstal onderschreven. De huurder is vrijgesteld van het onderschrijven van een verzekering huurdersaansprakelijkheid. De brandverzekering van de verhuurder heeft in dit opzicht afstand gedaan van zijn verhaalsrecht. Bij wijze van wederkerigheid verklaart de huurder afstand te doen van alle verhaal tegen de verhuurder op grond van art 1386 en 1721 B.W., voor zover de waarde van zijn persoonlijke goederen de waarde van ,78 EUR (abex 670) overtreft. Noch de inhoud die eigendom is van de verhuurder, noch de inboedel die eigendom is van de huurder is verzekerd tegen diefstal. De huurder gaat de verbintenis aan de brandverzekeraar van zijn private goederen in kennis te stellen van de inhoud van dit artikel. Art. 9. GEMEENTEBELASTING Indien de huurder zijn domicilie niet kiest op het adres van het gehuurde goed, of niet is ingeschreven in het vreemdelingenregister van de stad Leuven voor een periode van meer dan 90 dagen, zal de gemeentebelasting op tweede verblijven van 750,00 worden aangerekend aan de huurder. Art. 10. PLAATSBESCHRIJVING De huurder verklaart het goed ontvangen te hebben in goede staat van onderhoud en daaraan geen andere gebreken of beschadigingen te hebben vastgesteld dan deze vermeld in de plaatsbeschrijving die voor gemeenschappelijke rekening en op tegenspraak zal worden opgesteld binnen de maand na de ingebruikname. De plaatsbeschrijving wordt na ondertekening door de contracterende partijen gehecht aan deze overeenkomst. Art. 11. EINDE VAN DE OVEREENKOMST De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen datum, zoals bepaald in artikel 3 van deze overeenkomst. Er wordt hier nogmaals gewezen op de verbondenheid van de geldigheid van deze overeenkomst aan het arbeidscontract / onderzoekscontract dat de huurder gesloten heeft met de KU Leuven of met een bemiddelende instantie op... De huurovereenkomst zal eindigen wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zonder dat daarbij een opzegtermijn dient te worden gerespecteerd. Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder de wooneenheid volledig ontruimen, grondig schoonmaken en de sleutels terugbezorgen aan de verhuurder. Voor elke huurder geldt dat hij vóór het inleveren van de sleutels ten minste een week voor het vertrek een afspraak maakt op de administratieve diensten van het Groot Begijnhof (open 9-12 uur) ten einde de verhuurder of zijn aangestelde in het bijzijn van de huurder een uittredende plaatsbeschrijving op te laten maken. Deze plaatsbeschrijving wordt uitsluitend opgemaakt op weekdagen en nadat de wooneenheid volledig ontruimd en schoongemaakt is. De huurder die het appartement of de studio verlaat zonder de verhuurder in staat te stellen een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken, verleent daardoor de verhuurder het recht de huurschade eenzijdig te begroten. Art. 12. REGELING VAKANTIE EN DERDE EXAMENPERIODE Dit artikel is niet van toepassing op deze overeenkomst. Art. 13. ONDERVERHUUR EN HUUROVERDRACHT Het is de huurder verboden de huur aan een derde over te dragen, tenzij hij hiertoe de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verhuurder verkrijgt. De verhuurder kan bij het geven van zijn toestemming eisen dat de huurder hoofdelijk met de overnemer gehouden blijft tot alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. Het is de huurder verboden het gehuurde goed volledig onder te verhuren. Hij mag echter wel na verkregen toestemming van de verhuurder een gedeelte van het goed onderverhuren op voorwaarde dat hij het resterende gedeelte van het goed als zijn hoofdverblijfplaats blijft gebruiken. 3

4 Art. 14. VOORTIJDIGE BEËINDIGING ONTBINDENDE VOORWAARDEN Indien één van de partijen haar plichten niet nakomt, kan de benadeelde partij, hetzij de dwanguitvoering van de huurovereenkomst eisen, hetzij de verbreking ervan met betaling van schadevergoeding. De huurder, door wiens tekortkoming de huurovereenkomst wordt verbroken, is aan de verhuurder behoudens de vermelde schadevergoeding een vergoeding verschuldigd voor wederverhuring en huurderving gelijk aan drie maanden huur. Als grond tot verbreking lastens de huurder geldt onder meer het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften of het huishoudelijk reglement of het zich zodanig gedragen dat de rust van de andere bewoners ernstig wordt verstoord. Als grond tot verbreking lastens de verhuurder geldt het ernstig gebrek aan de isolatie of de veiligheidsinstallatie Indien de huurder een andere woning buiten het universitaire woonerf Groot Begijnhof wenst te betrekken, kan hij, mits voorlegging van een volledig ondertekend huurcontract of een aankoopakte op zijn naam, deze overeenkomst voortijdig opzeggen, mits het naleven van een opzegtermijn van drie maanden te rekenen vanaf de maand na de opzegging per aangetekend schrijven Deze huurovereenkomst is aangegaan onder de volgende ontbindende voorwaarden: a) overlijden van de huurder; b) verlies van het statuut in hoofde van de huurder van student, doctoraatsbursaal of personeelslid van de KU Leuven, met inbegrip van UZ Leuven; c) netto maandinkomen in hoofde van de huurder dat gedurende meer dan drie aansluitende maanden hoger is dan 2.000,00 voor alleenwonenden en 3.000,00 voor samenwoners; In geval van vervulling van één van voornoemde ontbindende voorwaarden komt aan de huurovereenkomst een einde, in geval a) met onmiddellijke ingang, in gevallen b) en c) na een opzegtermijn van drie maanden te rekenen vanaf de maand na de opzegging per aangetekend schrijven. Art. 15. ONDERHOUD - HERSTELLINGEN SCHADE De huurder moet de woning gebruiken overeenkomstig haar bestemming en is ertoe gehouden de woning te onderhouden. Vallen ten laste van de huurder, het onderhoud die door de wet of het gebruik ten laste van de huurder zijn gelegd, en degene die hierna te zijnen laste worden gelegd. Vallen aldus onder het onderhoud ten laste van de huurder: het onderhoud van de luiken en van gelijkaardige voorzieningen; het onderhoud van de sanitaire installaties en van de afvoerleidingen; het onderhoud van de muur- en grondbekleding, van de deuren en vensters, sloten. Vallen onder meer, derhalve louter exemplarisch en zonder limitatief te zijn, onder de geringe herstellingen: de vervanging van de gebroken of gebarsten ruiten en spiegels, zelfs ingevolge overmacht; de herstelling van de betegeling; het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen ten gevolge van verkeerd gebruik. Herstelwerken ten laste van de huurder kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door de diensten van de universiteit op vraag van de huurder aan de verhuurder. Het technisch onderhoud en de herstellingen van installaties zijn ten laste van de verhuurder, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De huurder zal de verhuurder zo snel mogelijk schriftelijk in kennis stellen van iedere beschadiging, schade of defect, die een herstelling noodzaken. De verhuurder verbindt er zich toe de herstelling zo snel mogelijk uit te voeren. De verhuurder moet het bewijs kunnen voorleggen van het regelmatig onderhoud door bevoegde personen van alle verwarmingstoestellen en schoorstenen. De verhuurder is verplicht alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften toepasselijk op elektrische installaties en apparatuur ter beschikking te stellen van de huurder. De verhuurder is verantwoordelijk voor de bescherming van alle installaties tegen vorst. De huurder neemt mede alle voorzorgen om vorstschade in de wooneenheid te vermijden. De huurder is verantwoordelijk voor schade of waardevermindering toegebracht door hemzelf of door derden aan wie hij de toegang tot het gehuurde goed verleende. De huurder wordt vermoed aansprakelijk te zijn voor niet aanwijsbare schade aan toestellen (oven, kookplaat, ijskasten, enz.), meubilair, muren, deuren en ramen. Het meubilair mag niet weggenomen worden, noch bij het intrekken, noch bij het verhuizen. Er kan geen verhaal tegen de verhuurder uitgeoefend worden in geval van defect van de verwarmingsinstallatie en van de voorzieningen van water en elektriciteit. De huurders worden vermoed solidair aansprakelijk te zijn voor niet aanwijsbare schade aangebracht aan de gemeenschappelijke delen/goederen en aan de veiligheidsinstallaties, voor zover het niet gaat om herstellingen ten laste van de verhuurder, normaal gebruik, onderhoud of slijtage. Indien er werken moeten worden uitgevoerd die ten laste van de verhuurder komen, moet de huurder hem hierover zonder verwijl inlichten, op straffe van schadevergoeding, zodat de nodige maatregelen met spoed 4

5 kunnen worden genomen. In dat geval moet de huurder de verhuurder of zijn aangestelden ook toegang verlenen tot de woning om de werken uit te voeren. De huurder moet de uitvoering van deze werken gedogen, welke ongemakken hem daardoor ook mogen worden veroorzaakt, ook al zou hij gedurende de uitvoering van de werken het genot van een deel van de woning derven; hij is hiervoor op geen enkele vergoeding of huurprijsvermindering gerechtigd, ook al zouden de herstellingen langer dan veertig dagen duren. Het bovenstaand geldt tevens en onverminderd voor het uitvoeren van alle mogelijke onderhouds- of restauratiewerken waartoe de verhuurder beslist. De verhuurder heeft het recht op ieder moment en op eenvoudig verzoek het gehuurde goed te bezoeken met het oog op het nazicht ervan. Het is de huurder niet toegestaan verbouwingen, veranderingswerken of schilderwerk in de woning uit te voeren. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het is de huurder evenmin toegestaan diepvriezers, was- en vaatwasmachines, airocotoestellen te installeren. Alle herstellingen waarvoor de huurder aansprakelijk is, zullen aan hem gefactureerd worden. Indien de huurder toegestane werken uitvoert, zullen ze bij het einde van de huurovereenkomst door het verstrijken van de termijn of door opzegging dan wel verbreking, aan de verhuurder toebehoren zonder verplichting tot vergoeding ten voordele van de huurder. Indien er toch werken worden uitgevoerd waarvoor geen machtiging werd verleend, zal de verhuurder ze op het einde van de huur ofwel kunnen doen afbreken op kosten van de huurder ofwel behouden zonder verplichting tot vergoeding, onverminderd het recht van de verhuurder om huurverbreking dan wel schadevergoeding te vorderen wegens uitvoering van deze werken zonder machtiging. De verhuurder draagt zelfs voor gemachtigde werken geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan wie ook veroorzaakt wegens de uitvoering van deze werken. Art. 16. RUSTIG GENOT De verhuurder verbindt er zich toe het rustig genot van het gehuurde goed te verzekeren, tenzij de stoornis van het genot veroorzaakt wordt door onafhankelijke derden. Hij heeft toegang tot de wooneenheid in geval van overmacht, indien er dringende herstellingswerken, onderhoudswerken of veiligheidsingrepen moeten gebeuren, of met toestemming van de huurder. De huurder evenals de derden aan wie hij toegang heeft verleend, moeten zich onthouden van alles wat de rust van de bewoners of buren zou kunnen storen. De huurder is eraan gehouden het eigen karakter van het Groot Begijnhof te respecteren. De verhuurder behoudt zich het recht voor aan de veiligheidsvoorschriften en huishoudelijk reglement wijzigingen aan te brengen in functie van nieuwe evoluties en eventuele geschillen tussen bewoners van het Groot Begijnhof. Voornoemd huishoudelijk reglement wordt hierna door de huurder ondertekend en aan alle exemplaren van deze huurovereenkomst gehecht. De huurder verklaart te weten en te aanvaarden dat niet naleving van voornoemde veiligheidsvoorschriften en huishoudelijk reglement een ernstige reden uitmaken voor onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst te zijnen laste. Aldus is het onder meer niet toegelaten: - wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde goed (cf. art. 12 van deze overeenkomst); - huisdieren (honden, katten, hamsters, etc ) in het gehuurde goed te houden of te laten vertoeven; - fietsen, bromfietsen of andere materialen in de woning en in de gangen te zetten of op of onder de trappen te stapelen; - aanbrengen van folio of andere materialen aan de binnen/buitenzijde van de ramen van de huurwoning; - balspelen en andere spelen, zoals frisbee, te houden op het domein van het Groot Begijnhof; - met motorvoertuigen het Groot Begijnhof te betreden, behalve voor het in- en uitstappen van personen met fysieke beperkingen of voor het in- en uitladen van goederen; het hoogst toegelaten laadvolume van verhuisof bestelwagens die toegang krijgen tot het Groot Begijnhof bedraagt 9 m³ en maximum 3,5 ton Art. 17. COMFORT Het gehuurde goed moet in overeenstemming zijn met het geldende decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers. Het gehuurde goed moet voldoende verlicht, verlucht en tegen geluid geïsoleerd zijn. De verhuurder waarborgt een temperatuur van 20 C tussen 7 en 24 uur, en 12 C s nachts. Verwarmingstoestellen waarbij het verbrand gas niet afgevoerd wordt naar buiten zijn verboden. Elektrische verwarmingstoestellen en aircotoestellen zijn eveneens verboden. Art. 18. BEMIDDELING HUISVESTINGSDIENST Dit artikel is niet op deze overeenkomst van toepassing. 5

6 Art. 19. REGISTRATIE De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst rust op de verhuurder en de kosten verbonden aan een eventueel laattijdige registratie zijn volledig ten zijne laste. De registratie is gratis en dient te gebeuren binnen de twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. Het niet naleven van de registratieverplichting door de verhuurder geeft de huurder bij verkoop van het goed recht op schadeloosstelling door de verhuurder wanneer het huurcontract niet wordt gerespecteerd door de nieuwe eigenaar/verhuurder. Art. 20. SLOTBEPALINGEN De verhuurder verbindt er zich toe de brandveiligheidsvoorschriften van het huis aan de huurder te overhandigen. De huurder verklaart een exemplaar van deze voorschriften ontvangen te hebben. Deze documenten maken integraal deel uit van deze overeenkomst. De huurder heeft kennisgenomen van het EnergiePrestatieCertificaat. Deze huurovereenkomst is eveneens aangevuld met een huisreglement. De huurder dient zich naar de bepalingen ervan te gedragen, op voorwaarde dat de huurder er kennis heeft van kunnen nemen vóór de ondertekening van de huurovereenkomst. Dit huisreglement dient ondertekend te worden door beide partijen en maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst. De inhoud ervan mag in geen geval strijdig zijn met, of afbreuk doen aan de bepalingen vervat in de huurovereenkomst. Opgemaakt te... op... in drie originelen waarvan elk exemplaar apart gehandtekend wordt en waarvan elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben. Deze huurovereenkomst bestaat uit zes bladzijden waarvan de vijf eerste geparafeerd worden door beide partijen. Alle wijzigingen aan deze huurovereenkomst moeten door beide partijen geparafeerd worden. Een kopie van deze huurovereenkomst, samen met de plaatsbeschrijving bezorgt de verhuurder aan het registratiekantoor. HUURDER, VERHUURDER, Prof. dr. Marc Vervenne President Groot Begijnhof 6

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr. Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :.. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :. e mail:...

Nadere informatie

Huurcontract voor woonhuizen

Huurcontract voor woonhuizen Huurcontract voor woonhuizen Tussen ondergetekenden Hierna genoemd verhuurder (naam en adres): Telefoonnummer: Rekeningnummer: Hierna genoemd huurder (naam en adres + echtgeno(o)t(e) en/of samen wonende

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Gebouw:.. Appartement gemeubeld / ongemeubeld)* Huurprijs:.. / maand Gemeenschappelijke kosten:. / maand Startdatum huurovereenkomst:.

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONTWERP CONCESSIEOVEREENKOMST Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. 1. De algemene voorwaarden Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna "de bewoner" genoemd,

WOONOVEREENKOMST. de heer of mevrouw, wonende te straat nr... postnr... gemeente.hierna de bewoner genoemd, 1 WOONOVEREENKOMST De vereniging V.Z.W. HET VOLK VAN LEUVEN gevestigd K. Leopold I-straat 34-3000 LEUVEN, die het serviceflatgebouw HET MOLENHOF gelegen Burg. Stan. De Rijcklaan 3-3001 HEVERLEE beheert,

Nadere informatie

HUISVESTINGSDIENST. Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN

HUISVESTINGSDIENST. Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN HUISVESTINGSDIENST Op kot GEMEENSCHAPSHUIZEN Katholieke Universiteit Leuven Huisvestingsdienst Van Dalecollege Naamsestraat 80 bus 5415 3000 LEUVEN tel. + 32 16 32 44 00 fax + 32 16 32 88 20 huisvestingsdienst@dsv.kuleuven.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. september 2014

Huurvoorwaarden. september 2014 Huurvoorwaarden september 2014 Inhoud Artikel: 1 De huurvoorwaarden 2 Omschrijving van begrippen 3 Gemeenschappelijke ruimten 4 Verhuur aan meer huurders 5 Levering en aanvaarding van een onzelfstandige

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen

Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte. Algemeen Algemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte Algemeen Artikel 1 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal

Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Algemene huurvoorwaarden Stichting wonencentraal Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 1.1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE WONINGSTICHTING WOENSDRECHT D.D. JANUARI 2015 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC HUUROVEREENKOMST VOOR EEN MINIBUS RENAULT TRAFIC TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: Verhuurder EN, Rijbewijs nr. Identiteitskaart nr Huurder Verhuurder en Huurder, samen de Partijen. WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte van Thuisvester,, Prins Hendrikstraat 41, 4941 JT Raamsdonksveer. Artikel 1.

Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte van Thuisvester,, Prins Hendrikstraat 41, 4941 JT Raamsdonksveer. Artikel 1. Algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte van Thuisvester,, Prins Hendrikstraat 41, 4941 JT Raamsdonksveer. Artikel 1. 1. Deze Algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Huis & Erf, 1 januari 2013 Verklarende definities a. Huurder: De persoon of personen die het hoofdverblijf heeft / hebben in de van verhurende partij verkregen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst opslagruimte Mini Opslag Meppel

Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst opslagruimte Mini Opslag Meppel Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst opslagruimte Mini Opslag Meppel Artikel 1 Deze Algemene Bepalingen maken onderdeel uit van de Huurovereenkomst en zijn van toepassing op de Overeenkomst

Nadere informatie

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden www.directlease.be sales@directlease.be Adres Noordersingel 19 - B-2140 Antwerpen Fax +32(0)3 544 29 06 Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden Klantnummer: 18791 Datum: 31 oktober 2014 Hoofdovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Woonlnvest Algemene Huurvoorwaarden Over uw rechten en plichten als huurder bij WoonInvest Inhoudsopgave Artikel 1 Enige begrippen in deze voorwaarden 4 Artikel 2 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

Voel je thuis. Algemene voorwaarden. bij de huurovereenkomst van uw woonruimte

Voel je thuis. Algemene voorwaarden. bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Voel je thuis Algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Voel je thuis Algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Artikel 1: Waarop zijn deze voor waarden van toepassing?

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM 1. Algemeen 1.1 Deze algemene bepalingen maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent

REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent REGLEMENT VAN MEDE EIGENDOM RESIDENTIE LYS te Gent Voorafgaande beschouwingen De modaliteiten van de mede eigendom m.b.t. de residentie LYS worden beschreven in de volgende notariële aktes: notariële akte

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst woonruimte Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING

ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING ALGMENE HUURVOORWAARDEN BIJ HET HUREN VAN EEN VAKANTIEWONING 1. ALGEMEEN 1.1. In de huurovereenkomst en huurvoorwaarden wordt onder het begrip huurder verstaan: de volwassen persoon/personen die bijdraagt/bijdragen

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Toepassingsbereik 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie