HUUROVEREENKOMST PERSONEEL - BURSALEN B E P A A L D E D U U R. Art. 1. VOORWERP. Art. 2. BESTEMMING. Tussen de ondergetekende partijen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUUROVEREENKOMST PERSONEEL - BURSALEN B E P A A L D E D U U R. Art. 1. VOORWERP. Art. 2. BESTEMMING. Tussen de ondergetekende partijen:"

Transcriptie

1 HUUROVEREENKOMST PERSONEEL - BURSALEN UNIVERSITAIR CENTRUM GROOT BEGIJNHOF Groot Begijnhof B-3000 LEUVEN B E P A A L D E D U U R Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS De KU Leuven, met maatschappelijke zetel gevestigd te: OUDE MARKT 13, 3000 LEUVEN, hier vertegenwoordigd door: Prof. dr. Marc VERVENNE, president van het Universitair Centrum Groot Begijnhof met werkadres: Groot Begijnhof / bus LEUVEN Telefoon: of adres: verder genoemd de VERHUURDER en ANDERZIJDS Naam en voornaam:... voor de duur van deze overeenkomst domicilie kiezend op het adres, straat, nr.... postcode, gemeente telefoon/gsm... adres... verder genoemd de HUURDER wordt overeengekomen wat volgt: Art. 1. VOORWERP De verhuurder geeft in huur: een studio een appartement, bestemd voor bewoning door.. perso(o)n(en), gelegen: Groot Begijnhof, 3000 Leuven met nummer wooneenheid:, Het gehuurde goed omvat de volgende basisvoorzieningen (aankruisen): a. meubels: bed met matras - tafel - stoelen - boekenrek - kleerkast - zetels - kasten b. keuken c. sanitaire installatie: koud - warm water bad /stortbad toilet d. verwarming: centrale verwarming e. telefoonaansluiting: ten laste van huurder; aan te vragen f. kabelaansluiting TV: ten laste van huurder; aan te vragen g. internetaansluiting: Kotnet h. ruimte voor fiets: neen ja, fietsenstallingen en fietsenrekken in het Groot Begijnhof j. ruimte voor auto: neen ja, op parkeerterrein Groot Begijnhof (beperkt aantal plaatsen) Deze opgave wordt aangevuld met een plaatsbeschrijving opgemaakt door de verhuurder of zijn vertegenwoordiger in het bijzijn van de huurder. Art. 2. BESTEMMING De huurder zal het goed gebruiken als hoofdverblijfplaats, met uitsluiting van elk gebruik voor handels- of beroepsdoeleinden. De huurder mag het goed geen andere bestemming geven tenzij met voorafgaande en schriftelijke instemming van de verhuurder. Deze huurovereenkomst is ondergeschikt aan de arbeidsovereenkomst / onderzoeksovereenkomst die de huurder heeft gesloten met de KU Leuven d.d.... Om die reden is deze 1

2 huurovereenkomst niet onderworpen aan de Woninghuurwet (art 1 2 WHW), wel zijn de bepalingen van de artikels 1714 tot 1761 bis van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Om dezelfde reden kunnen eventuele andere personen die in het gehuurde goed verblijven geen zelfstandige rechten putten uit deze overeenkomst wat betreft het bestaan van de overeenkomst en de termijn van de huur. De huurder mag deze bestemming niet eenzijdig wijzigen. Art. 3. TERMIJN Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van X maanden, ingaande op en van rechtswege en zonder opzegging eindigend op.. Deze overeenkomst zal niet automatisch verlengd worden en de huurder zal geen stilzwijgende wederinhuring kunnen inroepen, zelfs wanneer hij na de hiervoor bepaalde termijn in het genot van het verhuurde mocht zijn gebleven. Deze huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het einde van de arbeidsovereenkomst of de onderzoeksovereenkomst gesloten tussen de KU Leuven, met inbegrip van UZ Leuven, en de huurder. Art. 4. HUURPRIJS KOSTEN & LASTEN De huurprijs per maand bedraagt 000,00. In de huur is begrepen: a. de levering van koud en warm water; b. de levering van elektriciteit voor standaardverlichting, radio, wekkerradio, scheerapparaat, handhaardroger, PC; c. de kosten voor verwarming; d. aansluiting Kotnet; e. het gebruik van de fietsenbergplaatsen (buiten); f. het onderhoud van de gemene tuinen. De huurder heeft geen verhaal tegen de verhuurder noch enig recht op vergoeding ingeval van onderbreking van de levering van dergelijke nutsvoorzieningen, ongeacht de oorzaak daarvan. Alle niet tijdig betaalde huurgelden, met inbegrip van kosten en lasten, zullen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest opbrengen van 1% per maand en verhoogd worden met een forfaitair bedrag per maand van 10% van de huurprijs vanwege de veroorzaakte administratie- en inningskosten. Vallen volledig ten laste van de huurder: de kosten voor een vaste telefoonaansluiting (incl. abonnement en gesprekskosten), alle kosten die verband houden met toegang tot data-informatie buiten Kotnet en alle kosten voor een aansluiting op kabeldistributie voor TV, telefoon en/of internet (incl. abonnement). Art. 5. INSCHRIJFRECHT Vóór het ondertekenen van deze huurovereenkomst betaalt de huurder per afgesloten huurcontract eenmalig 115,00 als forfaitaire bijdrage voor administratie en andere algemene onkosten en voor de gereserveerde rechten die liggen op het gehuurde goed, door overschrijving op één van de onderstaande rekeningen: IBAN- rekeningnummer BE , met BIC-nummer GEBABEBB IBAN- rekeningnummer BE , met BIC-nummer KREDBEBB op naam van Universitair Centrum Groot Begijnhof, Groot Begijnhof 94-95, 3000 Leuven, met duidelijke vermelding van Inschrijfrecht voor (naam huurder). Dit bedrag zal onder geen enkel beding worden terugbetaald. Art. 6. HUURWAARBORG Tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen betaalt de huurder vóór de ingebruikneming een huurwaarborg ten bedrage van anderhalve maand huur, xxx,00. De huurder betaalt door overschrijving op één van in art. 5 vermelde bankrekeningen, of contant tegen ontvangstbewijs. De waarborg kan door de huurder nooit als betaling van huur of kosten en lasten worden aangewend. De waarborgsom of het saldo ervan zal na het einde van de huurovereenkomst worden vrijgegeven, mits de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de eventuele schade heeft vergoed. 2

3 Art. 7. BETALING De huurprijs zal telkens betaald worden binnen de eerste vijf werkdagen van de maand waarop het huurgeld betrekking heeft. De huurprijs zal worden betaald door overschrijving op een van de in art. 5 van deze overeenkomst vermelde bankrekeningen van de verhuurder, met duidelijke vermelding van de naam van de huurder en de huurmaand waarop de storting betrekking heeft. De betaling gebeurt door middel van een permanente betaalopdracht bij de betaalinstelling van de huurder en dit voor de huurperiode vanaf de begindatum van het huurcontract. Art. 8. BRANDVERZEKERING De verhuurder staat in voor de brandverzekering voor het gebouw en voor inhoud die eigendom is van de verhuurder. In de brandverzekering is geen dekking diefstal onderschreven. De huurder is vrijgesteld van het onderschrijven van een verzekering huurdersaansprakelijkheid. De brandverzekering van de verhuurder heeft in dit opzicht afstand gedaan van zijn verhaalsrecht. Bij wijze van wederkerigheid verklaart de huurder afstand te doen van alle verhaal tegen de verhuurder op grond van art 1386 en 1721 B.W., voor zover de waarde van zijn persoonlijke goederen de waarde van ,78 EUR (abex 670) overtreft. Noch de inhoud die eigendom is van de verhuurder, noch de inboedel die eigendom is van de huurder is verzekerd tegen diefstal. De huurder gaat de verbintenis aan de brandverzekeraar van zijn private goederen in kennis te stellen van de inhoud van dit artikel. Art. 9. GEMEENTEBELASTING Indien de huurder zijn domicilie niet kiest op het adres van het gehuurde goed, of niet is ingeschreven in het vreemdelingenregister van de stad Leuven voor een periode van meer dan 90 dagen, zal de gemeentebelasting op tweede verblijven van 750,00 worden aangerekend aan de huurder. Art. 10. PLAATSBESCHRIJVING De huurder verklaart het goed ontvangen te hebben in goede staat van onderhoud en daaraan geen andere gebreken of beschadigingen te hebben vastgesteld dan deze vermeld in de plaatsbeschrijving die voor gemeenschappelijke rekening en op tegenspraak zal worden opgesteld binnen de maand na de ingebruikname. De plaatsbeschrijving wordt na ondertekening door de contracterende partijen gehecht aan deze overeenkomst. Art. 11. EINDE VAN DE OVEREENKOMST De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen datum, zoals bepaald in artikel 3 van deze overeenkomst. Er wordt hier nogmaals gewezen op de verbondenheid van de geldigheid van deze overeenkomst aan het arbeidscontract / onderzoekscontract dat de huurder gesloten heeft met de KU Leuven of met een bemiddelende instantie op... De huurovereenkomst zal eindigen wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zonder dat daarbij een opzegtermijn dient te worden gerespecteerd. Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder de wooneenheid volledig ontruimen, grondig schoonmaken en de sleutels terugbezorgen aan de verhuurder. Voor elke huurder geldt dat hij vóór het inleveren van de sleutels ten minste een week voor het vertrek een afspraak maakt op de administratieve diensten van het Groot Begijnhof (open 9-12 uur) ten einde de verhuurder of zijn aangestelde in het bijzijn van de huurder een uittredende plaatsbeschrijving op te laten maken. Deze plaatsbeschrijving wordt uitsluitend opgemaakt op weekdagen en nadat de wooneenheid volledig ontruimd en schoongemaakt is. De huurder die het appartement of de studio verlaat zonder de verhuurder in staat te stellen een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken, verleent daardoor de verhuurder het recht de huurschade eenzijdig te begroten. Art. 12. REGELING VAKANTIE EN DERDE EXAMENPERIODE Dit artikel is niet van toepassing op deze overeenkomst. Art. 13. ONDERVERHUUR EN HUUROVERDRACHT Het is de huurder verboden de huur aan een derde over te dragen, tenzij hij hiertoe de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verhuurder verkrijgt. De verhuurder kan bij het geven van zijn toestemming eisen dat de huurder hoofdelijk met de overnemer gehouden blijft tot alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. Het is de huurder verboden het gehuurde goed volledig onder te verhuren. Hij mag echter wel na verkregen toestemming van de verhuurder een gedeelte van het goed onderverhuren op voorwaarde dat hij het resterende gedeelte van het goed als zijn hoofdverblijfplaats blijft gebruiken. 3

4 Art. 14. VOORTIJDIGE BEËINDIGING ONTBINDENDE VOORWAARDEN Indien één van de partijen haar plichten niet nakomt, kan de benadeelde partij, hetzij de dwanguitvoering van de huurovereenkomst eisen, hetzij de verbreking ervan met betaling van schadevergoeding. De huurder, door wiens tekortkoming de huurovereenkomst wordt verbroken, is aan de verhuurder behoudens de vermelde schadevergoeding een vergoeding verschuldigd voor wederverhuring en huurderving gelijk aan drie maanden huur. Als grond tot verbreking lastens de huurder geldt onder meer het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften of het huishoudelijk reglement of het zich zodanig gedragen dat de rust van de andere bewoners ernstig wordt verstoord. Als grond tot verbreking lastens de verhuurder geldt het ernstig gebrek aan de isolatie of de veiligheidsinstallatie Indien de huurder een andere woning buiten het universitaire woonerf Groot Begijnhof wenst te betrekken, kan hij, mits voorlegging van een volledig ondertekend huurcontract of een aankoopakte op zijn naam, deze overeenkomst voortijdig opzeggen, mits het naleven van een opzegtermijn van drie maanden te rekenen vanaf de maand na de opzegging per aangetekend schrijven Deze huurovereenkomst is aangegaan onder de volgende ontbindende voorwaarden: a) overlijden van de huurder; b) verlies van het statuut in hoofde van de huurder van student, doctoraatsbursaal of personeelslid van de KU Leuven, met inbegrip van UZ Leuven; c) netto maandinkomen in hoofde van de huurder dat gedurende meer dan drie aansluitende maanden hoger is dan 2.000,00 voor alleenwonenden en 3.000,00 voor samenwoners; In geval van vervulling van één van voornoemde ontbindende voorwaarden komt aan de huurovereenkomst een einde, in geval a) met onmiddellijke ingang, in gevallen b) en c) na een opzegtermijn van drie maanden te rekenen vanaf de maand na de opzegging per aangetekend schrijven. Art. 15. ONDERHOUD - HERSTELLINGEN SCHADE De huurder moet de woning gebruiken overeenkomstig haar bestemming en is ertoe gehouden de woning te onderhouden. Vallen ten laste van de huurder, het onderhoud die door de wet of het gebruik ten laste van de huurder zijn gelegd, en degene die hierna te zijnen laste worden gelegd. Vallen aldus onder het onderhoud ten laste van de huurder: het onderhoud van de luiken en van gelijkaardige voorzieningen; het onderhoud van de sanitaire installaties en van de afvoerleidingen; het onderhoud van de muur- en grondbekleding, van de deuren en vensters, sloten. Vallen onder meer, derhalve louter exemplarisch en zonder limitatief te zijn, onder de geringe herstellingen: de vervanging van de gebroken of gebarsten ruiten en spiegels, zelfs ingevolge overmacht; de herstelling van de betegeling; het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen ten gevolge van verkeerd gebruik. Herstelwerken ten laste van de huurder kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door de diensten van de universiteit op vraag van de huurder aan de verhuurder. Het technisch onderhoud en de herstellingen van installaties zijn ten laste van de verhuurder, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De huurder zal de verhuurder zo snel mogelijk schriftelijk in kennis stellen van iedere beschadiging, schade of defect, die een herstelling noodzaken. De verhuurder verbindt er zich toe de herstelling zo snel mogelijk uit te voeren. De verhuurder moet het bewijs kunnen voorleggen van het regelmatig onderhoud door bevoegde personen van alle verwarmingstoestellen en schoorstenen. De verhuurder is verplicht alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften toepasselijk op elektrische installaties en apparatuur ter beschikking te stellen van de huurder. De verhuurder is verantwoordelijk voor de bescherming van alle installaties tegen vorst. De huurder neemt mede alle voorzorgen om vorstschade in de wooneenheid te vermijden. De huurder is verantwoordelijk voor schade of waardevermindering toegebracht door hemzelf of door derden aan wie hij de toegang tot het gehuurde goed verleende. De huurder wordt vermoed aansprakelijk te zijn voor niet aanwijsbare schade aan toestellen (oven, kookplaat, ijskasten, enz.), meubilair, muren, deuren en ramen. Het meubilair mag niet weggenomen worden, noch bij het intrekken, noch bij het verhuizen. Er kan geen verhaal tegen de verhuurder uitgeoefend worden in geval van defect van de verwarmingsinstallatie en van de voorzieningen van water en elektriciteit. De huurders worden vermoed solidair aansprakelijk te zijn voor niet aanwijsbare schade aangebracht aan de gemeenschappelijke delen/goederen en aan de veiligheidsinstallaties, voor zover het niet gaat om herstellingen ten laste van de verhuurder, normaal gebruik, onderhoud of slijtage. Indien er werken moeten worden uitgevoerd die ten laste van de verhuurder komen, moet de huurder hem hierover zonder verwijl inlichten, op straffe van schadevergoeding, zodat de nodige maatregelen met spoed 4

5 kunnen worden genomen. In dat geval moet de huurder de verhuurder of zijn aangestelden ook toegang verlenen tot de woning om de werken uit te voeren. De huurder moet de uitvoering van deze werken gedogen, welke ongemakken hem daardoor ook mogen worden veroorzaakt, ook al zou hij gedurende de uitvoering van de werken het genot van een deel van de woning derven; hij is hiervoor op geen enkele vergoeding of huurprijsvermindering gerechtigd, ook al zouden de herstellingen langer dan veertig dagen duren. Het bovenstaand geldt tevens en onverminderd voor het uitvoeren van alle mogelijke onderhouds- of restauratiewerken waartoe de verhuurder beslist. De verhuurder heeft het recht op ieder moment en op eenvoudig verzoek het gehuurde goed te bezoeken met het oog op het nazicht ervan. Het is de huurder niet toegestaan verbouwingen, veranderingswerken of schilderwerk in de woning uit te voeren. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het is de huurder evenmin toegestaan diepvriezers, was- en vaatwasmachines, airocotoestellen te installeren. Alle herstellingen waarvoor de huurder aansprakelijk is, zullen aan hem gefactureerd worden. Indien de huurder toegestane werken uitvoert, zullen ze bij het einde van de huurovereenkomst door het verstrijken van de termijn of door opzegging dan wel verbreking, aan de verhuurder toebehoren zonder verplichting tot vergoeding ten voordele van de huurder. Indien er toch werken worden uitgevoerd waarvoor geen machtiging werd verleend, zal de verhuurder ze op het einde van de huur ofwel kunnen doen afbreken op kosten van de huurder ofwel behouden zonder verplichting tot vergoeding, onverminderd het recht van de verhuurder om huurverbreking dan wel schadevergoeding te vorderen wegens uitvoering van deze werken zonder machtiging. De verhuurder draagt zelfs voor gemachtigde werken geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan wie ook veroorzaakt wegens de uitvoering van deze werken. Art. 16. RUSTIG GENOT De verhuurder verbindt er zich toe het rustig genot van het gehuurde goed te verzekeren, tenzij de stoornis van het genot veroorzaakt wordt door onafhankelijke derden. Hij heeft toegang tot de wooneenheid in geval van overmacht, indien er dringende herstellingswerken, onderhoudswerken of veiligheidsingrepen moeten gebeuren, of met toestemming van de huurder. De huurder evenals de derden aan wie hij toegang heeft verleend, moeten zich onthouden van alles wat de rust van de bewoners of buren zou kunnen storen. De huurder is eraan gehouden het eigen karakter van het Groot Begijnhof te respecteren. De verhuurder behoudt zich het recht voor aan de veiligheidsvoorschriften en huishoudelijk reglement wijzigingen aan te brengen in functie van nieuwe evoluties en eventuele geschillen tussen bewoners van het Groot Begijnhof. Voornoemd huishoudelijk reglement wordt hierna door de huurder ondertekend en aan alle exemplaren van deze huurovereenkomst gehecht. De huurder verklaart te weten en te aanvaarden dat niet naleving van voornoemde veiligheidsvoorschriften en huishoudelijk reglement een ernstige reden uitmaken voor onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst te zijnen laste. Aldus is het onder meer niet toegelaten: - wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde goed (cf. art. 12 van deze overeenkomst); - huisdieren (honden, katten, hamsters, etc ) in het gehuurde goed te houden of te laten vertoeven; - fietsen, bromfietsen of andere materialen in de woning en in de gangen te zetten of op of onder de trappen te stapelen; - aanbrengen van folio of andere materialen aan de binnen/buitenzijde van de ramen van de huurwoning; - balspelen en andere spelen, zoals frisbee, te houden op het domein van het Groot Begijnhof; - met motorvoertuigen het Groot Begijnhof te betreden, behalve voor het in- en uitstappen van personen met fysieke beperkingen of voor het in- en uitladen van goederen; het hoogst toegelaten laadvolume van verhuisof bestelwagens die toegang krijgen tot het Groot Begijnhof bedraagt 9 m³ en maximum 3,5 ton Art. 17. COMFORT Het gehuurde goed moet in overeenstemming zijn met het geldende decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers. Het gehuurde goed moet voldoende verlicht, verlucht en tegen geluid geïsoleerd zijn. De verhuurder waarborgt een temperatuur van 20 C tussen 7 en 24 uur, en 12 C s nachts. Verwarmingstoestellen waarbij het verbrand gas niet afgevoerd wordt naar buiten zijn verboden. Elektrische verwarmingstoestellen en aircotoestellen zijn eveneens verboden. Art. 18. BEMIDDELING HUISVESTINGSDIENST Dit artikel is niet op deze overeenkomst van toepassing. 5

6 Art. 19. REGISTRATIE De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst rust op de verhuurder en de kosten verbonden aan een eventueel laattijdige registratie zijn volledig ten zijne laste. De registratie is gratis en dient te gebeuren binnen de twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. Het niet naleven van de registratieverplichting door de verhuurder geeft de huurder bij verkoop van het goed recht op schadeloosstelling door de verhuurder wanneer het huurcontract niet wordt gerespecteerd door de nieuwe eigenaar/verhuurder. Art. 20. SLOTBEPALINGEN De verhuurder verbindt er zich toe de brandveiligheidsvoorschriften van het huis aan de huurder te overhandigen. De huurder verklaart een exemplaar van deze voorschriften ontvangen te hebben. Deze documenten maken integraal deel uit van deze overeenkomst. De huurder heeft kennisgenomen van het EnergiePrestatieCertificaat. Deze huurovereenkomst is eveneens aangevuld met een huisreglement. De huurder dient zich naar de bepalingen ervan te gedragen, op voorwaarde dat de huurder er kennis heeft van kunnen nemen vóór de ondertekening van de huurovereenkomst. Dit huisreglement dient ondertekend te worden door beide partijen en maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst. De inhoud ervan mag in geen geval strijdig zijn met, of afbreuk doen aan de bepalingen vervat in de huurovereenkomst. Opgemaakt te... op... in drie originelen waarvan elk exemplaar apart gehandtekend wordt en waarvan elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben. Deze huurovereenkomst bestaat uit zes bladzijden waarvan de vijf eerste geparafeerd worden door beide partijen. Alle wijzigingen aan deze huurovereenkomst moeten door beide partijen geparafeerd worden. Een kopie van deze huurovereenkomst, samen met de plaatsbeschrijving bezorgt de verhuurder aan het registratiekantoor. HUURDER, VERHUURDER, Prof. dr. Marc Vervenne President Groot Begijnhof 6

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER STAFDIENSTEN ALGEMEEN BEHEER EXPLOITATIE RESIDENTIES KRAKENSTRAAT 3 BUS 5500 3000 LEUVEN, BELGIË HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER RESIDENTIE WATERVIEW AC AD E M I E J AAR 2016-17 CONTRACT REFERENTIE : UZ

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS Isabel Vanneste Morinnestraat 40 8500 Kortrijk Chantal Vanneste Toekomststraat 3 8500 Kortrijk Vervolledig de tekst,

Nadere informatie

4. HUURPRIJS EN ONKOSTEN.

4. HUURPRIJS EN ONKOSTEN. HUUROVEREENKOMST STUDENT UNIVERSITAIR CENTRUM GROOT BEGIJNHOF Groot Begijnhof 94-95 B-3000 LEUVEN RESIDENTIE : GROOT BEGIJNHOF ACADEMIEJAAR 2014 2015 CONTRACT REFERENTIE : GBH-NAAM STUDENT-ACAD 2014-2015

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDIO RESIDENTIE WATERVIEW AC AD E M I E J AAR 2015-16 CONTRACT REFERENTIE. Tussen de ondergetekende partijen:

HUUROVEREENKOMST STUDIO RESIDENTIE WATERVIEW AC AD E M I E J AAR 2015-16 CONTRACT REFERENTIE. Tussen de ondergetekende partijen: STAFDIENSTEN ALGEMEEN BEHEER EXPLOITATIE RESIDENTIES KRAKENSTRAAT 3 BUS 5500 3000 LEUVEN, BELGIË HUUROVEREENKOMST STUDIO RESIDENTIE WATERVIEW AC AD E M I E J AAR 2015-16 CONTRACT REFERENTIE Tussen de ondergetekende

Nadere informatie

1/5. HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen :

1/5. HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen : 1/5 HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen : Enerzijds : Demeyere Magda Marquettestraat 1 8554 St.-Denijs Tel. 056/495143 GSM 0496/271628 GSM 0496/271616 Verder genoemd de VERHUURDER

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENVERBLIJF ACADEMIEJAAR: 2014-2015 Tussen de ondergetekende partijen: Enerzijds, Michel Goovaerts en Marie-Dominique Ramboux wonende te Meiweg 28 8500 Kortrijk, en Ignace Saey

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDENT

HUUROVEREENKOMST STUDENT RESIDENTIE : GROOT BEGIJNHOF HUUROVEREENKOMST STUDENT UNIVERSITAIR CENTRUM GROOT BEGIJNHOF Groot Begijnhof 94-95 B-3000 LEUVEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 CONTRACT REFERENTIE : GBH-NAAM STUDENT-ACAD 2016-2017

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

A C A D E M I E J A A R 201 0-2011

A C A D E M I E J A A R 201 0-2011 K.U.LEUVEN STUDENTENVOORZIENINGEN HUISVESTINGSDIENST VAN DALECOLLEGE NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN 016 32 44 00 HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER A C A D E M I E J A A R 201 0-2011 DE HUISVESTINGSDIENST

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te:

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te: HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... En: De huurder: Naam en voornaam : Wonende te: Tel: Gsm:. E-mail: Geboorteplaats

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr. Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :.. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :. e mail:...

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDENT

HUUROVEREENKOMST STUDENT HUUROVEREENKOMST STUDENT UNIVERSITAIR CENTRUM GROOT BEGIJNHOF Groot Begijnhof 94-95 B-3000 LEUVEN RESIDENTIE : GROOT BEGIJNHOF ACADEMIEJAAR 2017-2018 CONTRACT REFERENTIE : GBH-NAAM STUDENT-ACAD 2017-2018

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

DRAFT HUUROVEREENKOMST. voor een studentenkamer !!!!!

DRAFT HUUROVEREENKOMST. voor een studentenkamer !!!!! HUUROVEREENKOMST voor een studentenkamer Tussen de ondergetekende partijen: Enerzijds, Maatschap Blindestraat Zestien, met maatschappelijke zetel te Kloosterstraat 53 2270 Herenthout verder genoemd de

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer

Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Huurovereenkomst voor een studentenkamer Verhuurder enerzijds : naam : Ines Reynaert straat en nr: Krijgslaan 202 postnummer : 9000 Gent GSM : 0471 /202 202 e-mail: info@astrumgent.com

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst nummer : Tussen de ondergetekende partijen : Enerzijds - Bvba C Vermeyen, Hoogboomsteenweg 7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAMER 1-8. Huurovereenkomst Bakkerskot 2013-2014. Tussen de ondergetekende partijen:

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAMER 1-8. Huurovereenkomst Bakkerskot 2013-2014. Tussen de ondergetekende partijen: HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAMER Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS: Filip Vanneste Minister Tacklaan 63 8500 Kortrijk verder genoemd de VERHUURDER en ANDERZIJDS:

Nadere informatie

De huurder dient van één van deze hoedanigheden het bewijs te leveren, ten laatste binnen één maand na de start van de overeenkomst.

De huurder dient van één van deze hoedanigheden het bewijs te leveren, ten laatste binnen één maand na de start van de overeenkomst. STAFDIENSTEN ALGEMEEN BEHEER EXPLOITATIE RESIDENTIES KRAKENSTRAAT 3 BUS 5500 3000 LEUVEN, BELGIË HUUROVEREENKOMST RESIDENTIE Waterview AC AD E M I E J AAR 2016-1 7 CONTRACTNUMMER / REFERENTIE : 16 - Tussen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN RESIDENTIE IN HET KADER VAN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AFGESLOTEN MET KU LEUVEN COMFORT

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN RESIDENTIE IN HET KADER VAN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AFGESLOTEN MET KU LEUVEN COMFORT HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER/STUDIO/APPARTEMENT ACADEMIEJAAR 2016-2017 HUUROVEREENKOMST VOOR EEN RESIDENTIE IN HET KADER VAN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AFGESLOTEN MET KU LEUVEN COMFORT Tussen de

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon: CITYNEST bvba Kasteellaan 89 9000 GENT BTW BE0887.584.543 Rekeningnummer 363-5392251-61

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER CASA CURA ACADEMIEJAAR

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER CASA CURA ACADEMIEJAAR STUDENTENVOORZIENINGEN HUISVESTINGSDIENST NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415, 3000 LEUVEN, TEL. 016 32 44 00 HUISVESTINGSDIENST@DSV.KULEUVEN.BE WWW.KULEUVEN.BE/HUISVESTING HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER CASA CURA

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer

Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Huurovereenkomst voor een studentenkamer Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :... e-mail:...

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer

Huurovereenkomst voor een studentenkamer Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurders enerzijds: Han Laporte en Leen Dupan Wonende in de wittemereldreef 3, 8200 Sint-Michiels Telefoon: 050 388326 - GSM:

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor studentenkamer

Huurovereenkomst voor studentenkamer Huurovereenkomst voor studentenkamer Academiejaar - In de onderliggende huurovereenkomst: Tussen enerzijds Naam Straat Voornaam Nummer Postcode Gemeente Telefoon Land E-mail Bedrijfsinformatie Naam firma

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer

Huurovereenkomst voor een studentenkamer Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : Ines Reynaert straat en nr: Krijgslaan 202 postnummer : 9000 Gent GSM : 0471 /202 202 e-mail: info@astrumgent.com

Nadere informatie

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit :

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit : HANDELSHUUROVEREENKOMST ============================= Tussen de ondergetekenden enerzijds : X hierna de "verhuurder" genoemd; en anderzijds : Y hierna de "huurder" genoemd; wordt overeengekomen als volgt

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER - ACADEMIEJAAR

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER - ACADEMIEJAAR Hogere Studenten STIP Antwerpen Thomas Studentenvoorzieningen Universiteit Instituut Zeevaartschool voorzieningen More Artesis Plantijn Antwerpen voor Karel de Hogeschool Antwerpen Tropische Grote Geneeskunde

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR 2017-2018 ENKEL voor kamers die opgenomen zijn in het kamerbestand van de volgende onderwijsinstellingen en ENKEL voor studenten ingeschreven aan één van

Nadere informatie

H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand).

H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand). Suite Jean Vives - gemeubeld appartement, Marius Renardlaan 51/45, 1070 Anderlecht H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand). TUSSEN: 1) De heer Luc Laurent, met administratief adres Duinhoekstraat, 129/274

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd "de verhuurder". EN

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd de verhuurder. EN Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden:...... Hierna genoemd "de verhuurder". EN Naam:... Straat:... Gemeente:... Geboortedatum:... Identiteitskaartnummer:... Rijksregisternummer:... Hierna genoemd

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijlage bij de toelichtingsnota bij het ontwerp van collegebesluit nr. 07/446 houdende de vastlegging van middelen voor het afsluiten van een huurcontract voor de tijdelijke opvang

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR ONGEMEUBELDE STUDIO ACADEMIEJAAR 2012-2013

HUUROVEREENKOMST VOOR ONGEMEUBELDE STUDIO ACADEMIEJAAR 2012-2013 HUUROVEREENKOMST VOOR ONGEMEUBELDE STUDIO ACADEMIEJAAR 2012-2013 Tussen de ondergetekende partijen: L'ARIETTE NV Korte Nieuwstraat 4 2000 Antwerpen RPR Antwerpen 0431.995.834 Verder de VERHUURDER genoemd,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen

HUUROVEREENKOMST. Tussen HUUROVEREENKOMST Tussen Linda Dillen Koel Rent Steenovenstraat 56 2040 Antwerpen Berendrecht BTW: BE015.980.306 GSM: 0468 288 296 Email: info@koelrent.be Hierna de verhuurder genoemd, En Naam: Adres: Gemeente:

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS naam en voornamen: geboortedatum en plaats:.. straat, nr.: postcode, gemeente..

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende), in

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR ONGEMEUBELDE STUDIO VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 2016-2017

HUUROVEREENKOMST VOOR ONGEMEUBELDE STUDIO VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 HUUROVEREENKOMST VOOR ONGEMEUBELDE STUDIO VOOR STUDENTEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 Tussen de ondergetekende partijen: NV Superkot, Hessenplein 27 bus 303, 2000 Antwerpen, RPR Antwerpen 0431.995.834 verder

Nadere informatie

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer:

Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: Huurovereenkomst parkeergelegenheid SPACE-S contractnummer: De ondergetekenden: Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ;

1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; Partijen: 1 Stichting DUWO, gevestigd te Delft, verder: DUWO en verhuurder ; 2 Contactnummer: Naam: Geboortedatum: Nationaliteit: Onderwijsinstelling: verder: huurder, die bij aanvang van de huur de hoedanigheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR..

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.. SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BIJ OPNAME IN EEN SERVICEFLAT Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.... hierna de BEWONER genoemd, ofwel

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW

Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 lid 4 BW Huurovereenkomst met een student betreffende woonruimte, als bedoeld in art. 7:274 De ondergetekenden: Woon-, zorg- en activiteitencentrum voor ouderen Vreedenhoff, gevestigd aan de Esperantolaan 2, te

Nadere informatie

VERBLIJFSOVEREENKOMST

VERBLIJFSOVEREENKOMST vzw Emmaüs Beschut Wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong Bethaniënlei 87 2980 ZOERSEL tel. 03 385 45 06 fax 03 385 45 07 beschutwonen.zoersel@emmaus.be www.bwdesprong.be VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen:

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST. Tussen de ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden: VZW Jeugdhuis Djem, met zetel te 9120 Melsele, Dambrugstraat 5, vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris, hierna genoemd verhuurder. en Hierna genoemd

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv

Huurovereenkomst. Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli RescueMate Bv / AED Solutions Bv Huurovereenkomst Rescuemate Bv. / AED Solutions Bv. Juli 2015 RescueMate Op al Bv onze / Opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Opleidingen van toepassing. AED Solutions Deze

Nadere informatie

WOUDHUIS VASTGOED Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn

WOUDHUIS VASTGOED Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn Aan.. Apeldoorn, 5 januari 2011 Beste, Bijgaand ontvang je zoals afgesproken in tweevoud de huurovereenkomst voor de kamer aan.. te. Indien je naar aanleiding hiervan

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN Ondergetekenden: de heer, geboren.. te., zich identificerend met.., met sofi nummer, gehuwd mevrouw, geboren.. te.., zich identificerend met., met sofi nummer, beiden

Nadere informatie

Huurcontract voor studentenkamer

Huurcontract voor studentenkamer Huurcontract voor studentenkamer TUSSEN ONDERGETEKENDEN, hierna genoemd verhuurder ( naam en adres ) * bank rek. nr en hierna genoemd huurder ( naam en adres + echtgeno(o)t(e) en/of samen wonende met *

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: ALGEMENE HUUROVEREENKOMST 1. NOWEDO vzw met zetel DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA in de Polderstraat 76a te 8310 SINT-KRUIS (Brugge) Hierna vernoemd de VERHUURDER en 2 (Naam & adres).

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs.

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Huurcontract Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Inhoud Lees het grondig door vooraleer je het ondertekent. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Laat

Nadere informatie

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool.

1.2 Het gehuurde maakt deel uit van de onder verhuurder ressorterende school voor basisonderwijs met de naam Antoniusschool. CONCEPT HUUROVEREENKOMST STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR DE BEERZEN, OIRSCHOT EN SPOORDONK - GEMEENTE OIRSCHOT BETREFFENDE RUIMTEN VOOR KINDERDAGOPVANG IN EN BIJ DE ANTONIUSSCHOOL IN OIRSCHOT Ondergetekenden:

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM DE ONDERGETEKENDEN: 1. TIONG BO THE, geboren te Amersfoort (Nederland) op 15 Augustus 1979 en wonende te (1091 MS) Amsterdam aan de Ruyschstraat 391, per

Nadere informatie

Zorgovereenkomst hospice Ede De Olijftak

Zorgovereenkomst hospice Ede De Olijftak Overig document Rubriek 1 Zorgovereenkomst hospice Ede De Olijftak Bethanië, O/1/03.03, Zorgovereenkomst Hospice, versie 6.3, 12 augustus 2014 Pagina 1 van 5 Inhoud Inhoud 2 1. Verklaring zorgovereenkomst

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VAKANTIEWONING ZEE EN POLDER. LOMBAARDSIJDELAAN 153, HUIS 73, WESTENDE (hierna de Vakantiewoning )

HUUROVEREENKOMST VAKANTIEWONING ZEE EN POLDER. LOMBAARDSIJDELAAN 153, HUIS 73, WESTENDE (hierna de Vakantiewoning ) HUUROVEREENKOMST VAKANTIEWONING ZEE EN POLDER LOMBAARDSIJDELAAN 153, HUIS 73, WESTENDE (hierna de Vakantiewoning ) BVBA El Niro, gevestigd te Schrieksesteenweg 74, 2221 Booischot, BTW BEO 842 830 921,

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor studentenkamer

Huurovereenkomst voor studentenkamer Huurovereenkomst voor studentenkamer Academiejaar: 2e semester 2016-2017 In de onderliggende huurovereenkomst Tussen enerzijds Naam Vermeulen Voornaam Joske Straat Trammesantlei Nummer 122 Postcode 2900

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

OPENKOTDAG Thomas More

OPENKOTDAG Thomas More OPENKOTDAG Thomas More Lijst van de te bezoeken koten, per straat Je kan de koten bezoeken op 23 april tussen 10u en 16u Niet alle verhuurders kunnen deelnemen vandaag, maar je vindt het volledige aanbod

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING Tussen de ondergetekenden 1. De verhuurder. (naam, voornaam) wonende te.. (adres) en 2. De huurder(s).. (naam/namen) wonende.. (adres) wordt het volgende

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied ZZInleiding Hoofdhuurovereenkomsten Regelmatig stellen verhuurders en huurders vragen i.v.m. hun huurovereenkomst, waarbij ze dan totaal verrast worden door het antwoord. De regels betreffende de huurovereenkomsten

Nadere informatie

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door ten hoogste 4 volwassenen en 2 kinderen.

Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf zonder pension, te betrekken door ten hoogste 4 volwassenen en 2 kinderen. Huur-Overeenkomst Le Petit Morvan Ondergetekenden verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot de vakantiewoning in Villapourçon (Frankrijk) 58370 - Avaux. Uitsluitend bestemd

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR PARKEERPLAATSEN Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Terbeschikkingstelling en aanvaarding

Nadere informatie

Verhuurovereenkomst voor:

Verhuurovereenkomst voor: Verhuurovereenkomst voor: De Partijen CAIR, divisie van Interior Rent n.v, Bedrijvenpark De Veert 3, B-2830 Willebroek, hierna te noemen de verhuurster, en hierna te noemen de huurder Hoedanigheid In het

Nadere informatie

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Fax (035) 646 16 01 info@dudokwonen.nl www.dudokwonen.nl HUUROVEREENKOMST voor onzelfstandige woonruimte Ondergetekenden: Dudok Wonen,

Nadere informatie