HUUROVEREENKOMST PERSONEEL - BURSALEN B E P A A L D E D U U R. Art. 1. VOORWERP. Art. 2. BESTEMMING. Tussen de ondergetekende partijen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUUROVEREENKOMST PERSONEEL - BURSALEN B E P A A L D E D U U R. Art. 1. VOORWERP. Art. 2. BESTEMMING. Tussen de ondergetekende partijen:"

Transcriptie

1 HUUROVEREENKOMST PERSONEEL - BURSALEN UNIVERSITAIR CENTRUM GROOT BEGIJNHOF Groot Begijnhof B-3000 LEUVEN B E P A A L D E D U U R Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS De KU Leuven, met maatschappelijke zetel gevestigd te: OUDE MARKT 13, 3000 LEUVEN, hier vertegenwoordigd door: Prof. dr. Marc VERVENNE, president van het Universitair Centrum Groot Begijnhof met werkadres: Groot Begijnhof / bus LEUVEN Telefoon: of adres: verder genoemd de VERHUURDER en ANDERZIJDS Naam en voornaam:... voor de duur van deze overeenkomst domicilie kiezend op het adres, straat, nr.... postcode, gemeente telefoon/gsm... adres... verder genoemd de HUURDER wordt overeengekomen wat volgt: Art. 1. VOORWERP De verhuurder geeft in huur: een studio een appartement, bestemd voor bewoning door.. perso(o)n(en), gelegen: Groot Begijnhof, 3000 Leuven met nummer wooneenheid:, Het gehuurde goed omvat de volgende basisvoorzieningen (aankruisen): a. meubels: bed met matras - tafel - stoelen - boekenrek - kleerkast - zetels - kasten b. keuken c. sanitaire installatie: koud - warm water bad /stortbad toilet d. verwarming: centrale verwarming e. telefoonaansluiting: ten laste van huurder; aan te vragen f. kabelaansluiting TV: ten laste van huurder; aan te vragen g. internetaansluiting: Kotnet h. ruimte voor fiets: neen ja, fietsenstallingen en fietsenrekken in het Groot Begijnhof j. ruimte voor auto: neen ja, op parkeerterrein Groot Begijnhof (beperkt aantal plaatsen) Deze opgave wordt aangevuld met een plaatsbeschrijving opgemaakt door de verhuurder of zijn vertegenwoordiger in het bijzijn van de huurder. Art. 2. BESTEMMING De huurder zal het goed gebruiken als hoofdverblijfplaats, met uitsluiting van elk gebruik voor handels- of beroepsdoeleinden. De huurder mag het goed geen andere bestemming geven tenzij met voorafgaande en schriftelijke instemming van de verhuurder. Deze huurovereenkomst is ondergeschikt aan de arbeidsovereenkomst / onderzoeksovereenkomst die de huurder heeft gesloten met de KU Leuven d.d.... Om die reden is deze 1

2 huurovereenkomst niet onderworpen aan de Woninghuurwet (art 1 2 WHW), wel zijn de bepalingen van de artikels 1714 tot 1761 bis van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Om dezelfde reden kunnen eventuele andere personen die in het gehuurde goed verblijven geen zelfstandige rechten putten uit deze overeenkomst wat betreft het bestaan van de overeenkomst en de termijn van de huur. De huurder mag deze bestemming niet eenzijdig wijzigen. Art. 3. TERMIJN Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van X maanden, ingaande op en van rechtswege en zonder opzegging eindigend op.. Deze overeenkomst zal niet automatisch verlengd worden en de huurder zal geen stilzwijgende wederinhuring kunnen inroepen, zelfs wanneer hij na de hiervoor bepaalde termijn in het genot van het verhuurde mocht zijn gebleven. Deze huurovereenkomst eindigt van rechtswege bij het einde van de arbeidsovereenkomst of de onderzoeksovereenkomst gesloten tussen de KU Leuven, met inbegrip van UZ Leuven, en de huurder. Art. 4. HUURPRIJS KOSTEN & LASTEN De huurprijs per maand bedraagt 000,00. In de huur is begrepen: a. de levering van koud en warm water; b. de levering van elektriciteit voor standaardverlichting, radio, wekkerradio, scheerapparaat, handhaardroger, PC; c. de kosten voor verwarming; d. aansluiting Kotnet; e. het gebruik van de fietsenbergplaatsen (buiten); f. het onderhoud van de gemene tuinen. De huurder heeft geen verhaal tegen de verhuurder noch enig recht op vergoeding ingeval van onderbreking van de levering van dergelijke nutsvoorzieningen, ongeacht de oorzaak daarvan. Alle niet tijdig betaalde huurgelden, met inbegrip van kosten en lasten, zullen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest opbrengen van 1% per maand en verhoogd worden met een forfaitair bedrag per maand van 10% van de huurprijs vanwege de veroorzaakte administratie- en inningskosten. Vallen volledig ten laste van de huurder: de kosten voor een vaste telefoonaansluiting (incl. abonnement en gesprekskosten), alle kosten die verband houden met toegang tot data-informatie buiten Kotnet en alle kosten voor een aansluiting op kabeldistributie voor TV, telefoon en/of internet (incl. abonnement). Art. 5. INSCHRIJFRECHT Vóór het ondertekenen van deze huurovereenkomst betaalt de huurder per afgesloten huurcontract eenmalig 115,00 als forfaitaire bijdrage voor administratie en andere algemene onkosten en voor de gereserveerde rechten die liggen op het gehuurde goed, door overschrijving op één van de onderstaande rekeningen: IBAN- rekeningnummer BE , met BIC-nummer GEBABEBB IBAN- rekeningnummer BE , met BIC-nummer KREDBEBB op naam van Universitair Centrum Groot Begijnhof, Groot Begijnhof 94-95, 3000 Leuven, met duidelijke vermelding van Inschrijfrecht voor (naam huurder). Dit bedrag zal onder geen enkel beding worden terugbetaald. Art. 6. HUURWAARBORG Tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen betaalt de huurder vóór de ingebruikneming een huurwaarborg ten bedrage van anderhalve maand huur, xxx,00. De huurder betaalt door overschrijving op één van in art. 5 vermelde bankrekeningen, of contant tegen ontvangstbewijs. De waarborg kan door de huurder nooit als betaling van huur of kosten en lasten worden aangewend. De waarborgsom of het saldo ervan zal na het einde van de huurovereenkomst worden vrijgegeven, mits de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de eventuele schade heeft vergoed. 2

3 Art. 7. BETALING De huurprijs zal telkens betaald worden binnen de eerste vijf werkdagen van de maand waarop het huurgeld betrekking heeft. De huurprijs zal worden betaald door overschrijving op een van de in art. 5 van deze overeenkomst vermelde bankrekeningen van de verhuurder, met duidelijke vermelding van de naam van de huurder en de huurmaand waarop de storting betrekking heeft. De betaling gebeurt door middel van een permanente betaalopdracht bij de betaalinstelling van de huurder en dit voor de huurperiode vanaf de begindatum van het huurcontract. Art. 8. BRANDVERZEKERING De verhuurder staat in voor de brandverzekering voor het gebouw en voor inhoud die eigendom is van de verhuurder. In de brandverzekering is geen dekking diefstal onderschreven. De huurder is vrijgesteld van het onderschrijven van een verzekering huurdersaansprakelijkheid. De brandverzekering van de verhuurder heeft in dit opzicht afstand gedaan van zijn verhaalsrecht. Bij wijze van wederkerigheid verklaart de huurder afstand te doen van alle verhaal tegen de verhuurder op grond van art 1386 en 1721 B.W., voor zover de waarde van zijn persoonlijke goederen de waarde van ,78 EUR (abex 670) overtreft. Noch de inhoud die eigendom is van de verhuurder, noch de inboedel die eigendom is van de huurder is verzekerd tegen diefstal. De huurder gaat de verbintenis aan de brandverzekeraar van zijn private goederen in kennis te stellen van de inhoud van dit artikel. Art. 9. GEMEENTEBELASTING Indien de huurder zijn domicilie niet kiest op het adres van het gehuurde goed, of niet is ingeschreven in het vreemdelingenregister van de stad Leuven voor een periode van meer dan 90 dagen, zal de gemeentebelasting op tweede verblijven van 750,00 worden aangerekend aan de huurder. Art. 10. PLAATSBESCHRIJVING De huurder verklaart het goed ontvangen te hebben in goede staat van onderhoud en daaraan geen andere gebreken of beschadigingen te hebben vastgesteld dan deze vermeld in de plaatsbeschrijving die voor gemeenschappelijke rekening en op tegenspraak zal worden opgesteld binnen de maand na de ingebruikname. De plaatsbeschrijving wordt na ondertekening door de contracterende partijen gehecht aan deze overeenkomst. Art. 11. EINDE VAN DE OVEREENKOMST De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen datum, zoals bepaald in artikel 3 van deze overeenkomst. Er wordt hier nogmaals gewezen op de verbondenheid van de geldigheid van deze overeenkomst aan het arbeidscontract / onderzoekscontract dat de huurder gesloten heeft met de KU Leuven of met een bemiddelende instantie op... De huurovereenkomst zal eindigen wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, zonder dat daarbij een opzegtermijn dient te worden gerespecteerd. Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder de wooneenheid volledig ontruimen, grondig schoonmaken en de sleutels terugbezorgen aan de verhuurder. Voor elke huurder geldt dat hij vóór het inleveren van de sleutels ten minste een week voor het vertrek een afspraak maakt op de administratieve diensten van het Groot Begijnhof (open 9-12 uur) ten einde de verhuurder of zijn aangestelde in het bijzijn van de huurder een uittredende plaatsbeschrijving op te laten maken. Deze plaatsbeschrijving wordt uitsluitend opgemaakt op weekdagen en nadat de wooneenheid volledig ontruimd en schoongemaakt is. De huurder die het appartement of de studio verlaat zonder de verhuurder in staat te stellen een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te maken, verleent daardoor de verhuurder het recht de huurschade eenzijdig te begroten. Art. 12. REGELING VAKANTIE EN DERDE EXAMENPERIODE Dit artikel is niet van toepassing op deze overeenkomst. Art. 13. ONDERVERHUUR EN HUUROVERDRACHT Het is de huurder verboden de huur aan een derde over te dragen, tenzij hij hiertoe de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verhuurder verkrijgt. De verhuurder kan bij het geven van zijn toestemming eisen dat de huurder hoofdelijk met de overnemer gehouden blijft tot alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. Het is de huurder verboden het gehuurde goed volledig onder te verhuren. Hij mag echter wel na verkregen toestemming van de verhuurder een gedeelte van het goed onderverhuren op voorwaarde dat hij het resterende gedeelte van het goed als zijn hoofdverblijfplaats blijft gebruiken. 3

4 Art. 14. VOORTIJDIGE BEËINDIGING ONTBINDENDE VOORWAARDEN Indien één van de partijen haar plichten niet nakomt, kan de benadeelde partij, hetzij de dwanguitvoering van de huurovereenkomst eisen, hetzij de verbreking ervan met betaling van schadevergoeding. De huurder, door wiens tekortkoming de huurovereenkomst wordt verbroken, is aan de verhuurder behoudens de vermelde schadevergoeding een vergoeding verschuldigd voor wederverhuring en huurderving gelijk aan drie maanden huur. Als grond tot verbreking lastens de huurder geldt onder meer het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften of het huishoudelijk reglement of het zich zodanig gedragen dat de rust van de andere bewoners ernstig wordt verstoord. Als grond tot verbreking lastens de verhuurder geldt het ernstig gebrek aan de isolatie of de veiligheidsinstallatie Indien de huurder een andere woning buiten het universitaire woonerf Groot Begijnhof wenst te betrekken, kan hij, mits voorlegging van een volledig ondertekend huurcontract of een aankoopakte op zijn naam, deze overeenkomst voortijdig opzeggen, mits het naleven van een opzegtermijn van drie maanden te rekenen vanaf de maand na de opzegging per aangetekend schrijven Deze huurovereenkomst is aangegaan onder de volgende ontbindende voorwaarden: a) overlijden van de huurder; b) verlies van het statuut in hoofde van de huurder van student, doctoraatsbursaal of personeelslid van de KU Leuven, met inbegrip van UZ Leuven; c) netto maandinkomen in hoofde van de huurder dat gedurende meer dan drie aansluitende maanden hoger is dan 2.000,00 voor alleenwonenden en 3.000,00 voor samenwoners; In geval van vervulling van één van voornoemde ontbindende voorwaarden komt aan de huurovereenkomst een einde, in geval a) met onmiddellijke ingang, in gevallen b) en c) na een opzegtermijn van drie maanden te rekenen vanaf de maand na de opzegging per aangetekend schrijven. Art. 15. ONDERHOUD - HERSTELLINGEN SCHADE De huurder moet de woning gebruiken overeenkomstig haar bestemming en is ertoe gehouden de woning te onderhouden. Vallen ten laste van de huurder, het onderhoud die door de wet of het gebruik ten laste van de huurder zijn gelegd, en degene die hierna te zijnen laste worden gelegd. Vallen aldus onder het onderhoud ten laste van de huurder: het onderhoud van de luiken en van gelijkaardige voorzieningen; het onderhoud van de sanitaire installaties en van de afvoerleidingen; het onderhoud van de muur- en grondbekleding, van de deuren en vensters, sloten. Vallen onder meer, derhalve louter exemplarisch en zonder limitatief te zijn, onder de geringe herstellingen: de vervanging van de gebroken of gebarsten ruiten en spiegels, zelfs ingevolge overmacht; de herstelling van de betegeling; het vrijmaken van verstopte afvoerbuizen ten gevolge van verkeerd gebruik. Herstelwerken ten laste van de huurder kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door de diensten van de universiteit op vraag van de huurder aan de verhuurder. Het technisch onderhoud en de herstellingen van installaties zijn ten laste van de verhuurder, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De huurder zal de verhuurder zo snel mogelijk schriftelijk in kennis stellen van iedere beschadiging, schade of defect, die een herstelling noodzaken. De verhuurder verbindt er zich toe de herstelling zo snel mogelijk uit te voeren. De verhuurder moet het bewijs kunnen voorleggen van het regelmatig onderhoud door bevoegde personen van alle verwarmingstoestellen en schoorstenen. De verhuurder is verplicht alle gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften toepasselijk op elektrische installaties en apparatuur ter beschikking te stellen van de huurder. De verhuurder is verantwoordelijk voor de bescherming van alle installaties tegen vorst. De huurder neemt mede alle voorzorgen om vorstschade in de wooneenheid te vermijden. De huurder is verantwoordelijk voor schade of waardevermindering toegebracht door hemzelf of door derden aan wie hij de toegang tot het gehuurde goed verleende. De huurder wordt vermoed aansprakelijk te zijn voor niet aanwijsbare schade aan toestellen (oven, kookplaat, ijskasten, enz.), meubilair, muren, deuren en ramen. Het meubilair mag niet weggenomen worden, noch bij het intrekken, noch bij het verhuizen. Er kan geen verhaal tegen de verhuurder uitgeoefend worden in geval van defect van de verwarmingsinstallatie en van de voorzieningen van water en elektriciteit. De huurders worden vermoed solidair aansprakelijk te zijn voor niet aanwijsbare schade aangebracht aan de gemeenschappelijke delen/goederen en aan de veiligheidsinstallaties, voor zover het niet gaat om herstellingen ten laste van de verhuurder, normaal gebruik, onderhoud of slijtage. Indien er werken moeten worden uitgevoerd die ten laste van de verhuurder komen, moet de huurder hem hierover zonder verwijl inlichten, op straffe van schadevergoeding, zodat de nodige maatregelen met spoed 4

5 kunnen worden genomen. In dat geval moet de huurder de verhuurder of zijn aangestelden ook toegang verlenen tot de woning om de werken uit te voeren. De huurder moet de uitvoering van deze werken gedogen, welke ongemakken hem daardoor ook mogen worden veroorzaakt, ook al zou hij gedurende de uitvoering van de werken het genot van een deel van de woning derven; hij is hiervoor op geen enkele vergoeding of huurprijsvermindering gerechtigd, ook al zouden de herstellingen langer dan veertig dagen duren. Het bovenstaand geldt tevens en onverminderd voor het uitvoeren van alle mogelijke onderhouds- of restauratiewerken waartoe de verhuurder beslist. De verhuurder heeft het recht op ieder moment en op eenvoudig verzoek het gehuurde goed te bezoeken met het oog op het nazicht ervan. Het is de huurder niet toegestaan verbouwingen, veranderingswerken of schilderwerk in de woning uit te voeren. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de elektrische, sanitaire en verwarmingsinstallaties zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het is de huurder evenmin toegestaan diepvriezers, was- en vaatwasmachines, airocotoestellen te installeren. Alle herstellingen waarvoor de huurder aansprakelijk is, zullen aan hem gefactureerd worden. Indien de huurder toegestane werken uitvoert, zullen ze bij het einde van de huurovereenkomst door het verstrijken van de termijn of door opzegging dan wel verbreking, aan de verhuurder toebehoren zonder verplichting tot vergoeding ten voordele van de huurder. Indien er toch werken worden uitgevoerd waarvoor geen machtiging werd verleend, zal de verhuurder ze op het einde van de huur ofwel kunnen doen afbreken op kosten van de huurder ofwel behouden zonder verplichting tot vergoeding, onverminderd het recht van de verhuurder om huurverbreking dan wel schadevergoeding te vorderen wegens uitvoering van deze werken zonder machtiging. De verhuurder draagt zelfs voor gemachtigde werken geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan wie ook veroorzaakt wegens de uitvoering van deze werken. Art. 16. RUSTIG GENOT De verhuurder verbindt er zich toe het rustig genot van het gehuurde goed te verzekeren, tenzij de stoornis van het genot veroorzaakt wordt door onafhankelijke derden. Hij heeft toegang tot de wooneenheid in geval van overmacht, indien er dringende herstellingswerken, onderhoudswerken of veiligheidsingrepen moeten gebeuren, of met toestemming van de huurder. De huurder evenals de derden aan wie hij toegang heeft verleend, moeten zich onthouden van alles wat de rust van de bewoners of buren zou kunnen storen. De huurder is eraan gehouden het eigen karakter van het Groot Begijnhof te respecteren. De verhuurder behoudt zich het recht voor aan de veiligheidsvoorschriften en huishoudelijk reglement wijzigingen aan te brengen in functie van nieuwe evoluties en eventuele geschillen tussen bewoners van het Groot Begijnhof. Voornoemd huishoudelijk reglement wordt hierna door de huurder ondertekend en aan alle exemplaren van deze huurovereenkomst gehecht. De huurder verklaart te weten en te aanvaarden dat niet naleving van voornoemde veiligheidsvoorschriften en huishoudelijk reglement een ernstige reden uitmaken voor onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst te zijnen laste. Aldus is het onder meer niet toegelaten: - wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde goed (cf. art. 12 van deze overeenkomst); - huisdieren (honden, katten, hamsters, etc ) in het gehuurde goed te houden of te laten vertoeven; - fietsen, bromfietsen of andere materialen in de woning en in de gangen te zetten of op of onder de trappen te stapelen; - aanbrengen van folio of andere materialen aan de binnen/buitenzijde van de ramen van de huurwoning; - balspelen en andere spelen, zoals frisbee, te houden op het domein van het Groot Begijnhof; - met motorvoertuigen het Groot Begijnhof te betreden, behalve voor het in- en uitstappen van personen met fysieke beperkingen of voor het in- en uitladen van goederen; het hoogst toegelaten laadvolume van verhuisof bestelwagens die toegang krijgen tot het Groot Begijnhof bedraagt 9 m³ en maximum 3,5 ton Art. 17. COMFORT Het gehuurde goed moet in overeenstemming zijn met het geldende decreet houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers. Het gehuurde goed moet voldoende verlicht, verlucht en tegen geluid geïsoleerd zijn. De verhuurder waarborgt een temperatuur van 20 C tussen 7 en 24 uur, en 12 C s nachts. Verwarmingstoestellen waarbij het verbrand gas niet afgevoerd wordt naar buiten zijn verboden. Elektrische verwarmingstoestellen en aircotoestellen zijn eveneens verboden. Art. 18. BEMIDDELING HUISVESTINGSDIENST Dit artikel is niet op deze overeenkomst van toepassing. 5

6 Art. 19. REGISTRATIE De verplichting van de registratie van de huurovereenkomst rust op de verhuurder en de kosten verbonden aan een eventueel laattijdige registratie zijn volledig ten zijne laste. De registratie is gratis en dient te gebeuren binnen de twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. Het niet naleven van de registratieverplichting door de verhuurder geeft de huurder bij verkoop van het goed recht op schadeloosstelling door de verhuurder wanneer het huurcontract niet wordt gerespecteerd door de nieuwe eigenaar/verhuurder. Art. 20. SLOTBEPALINGEN De verhuurder verbindt er zich toe de brandveiligheidsvoorschriften van het huis aan de huurder te overhandigen. De huurder verklaart een exemplaar van deze voorschriften ontvangen te hebben. Deze documenten maken integraal deel uit van deze overeenkomst. De huurder heeft kennisgenomen van het EnergiePrestatieCertificaat. Deze huurovereenkomst is eveneens aangevuld met een huisreglement. De huurder dient zich naar de bepalingen ervan te gedragen, op voorwaarde dat de huurder er kennis heeft van kunnen nemen vóór de ondertekening van de huurovereenkomst. Dit huisreglement dient ondertekend te worden door beide partijen en maakt integraal deel uit van de huurovereenkomst. De inhoud ervan mag in geen geval strijdig zijn met, of afbreuk doen aan de bepalingen vervat in de huurovereenkomst. Opgemaakt te... op... in drie originelen waarvan elk exemplaar apart gehandtekend wordt en waarvan elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben. Deze huurovereenkomst bestaat uit zes bladzijden waarvan de vijf eerste geparafeerd worden door beide partijen. Alle wijzigingen aan deze huurovereenkomst moeten door beide partijen geparafeerd worden. Een kopie van deze huurovereenkomst, samen met de plaatsbeschrijving bezorgt de verhuurder aan het registratiekantoor. HUURDER, VERHUURDER, Prof. dr. Marc Vervenne President Groot Begijnhof 6

4. HUURPRIJS EN ONKOSTEN.

4. HUURPRIJS EN ONKOSTEN. HUUROVEREENKOMST STUDENT UNIVERSITAIR CENTRUM GROOT BEGIJNHOF Groot Begijnhof 94-95 B-3000 LEUVEN RESIDENTIE : GROOT BEGIJNHOF ACADEMIEJAAR 2014 2015 CONTRACT REFERENTIE : GBH-NAAM STUDENT-ACAD 2014-2015

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS Isabel Vanneste Morinnestraat 40 8500 Kortrijk Chantal Vanneste Toekomststraat 3 8500 Kortrijk Vervolledig de tekst,

Nadere informatie

1/5. HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen :

1/5. HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen : 1/5 HUURCONTRACT VOOR STUDENTENKAMER Tussen de ondergetekende partijen : Enerzijds : Demeyere Magda Marquettestraat 1 8554 St.-Denijs Tel. 056/495143 GSM 0496/271628 GSM 0496/271616 Verder genoemd de VERHUURDER

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENVERBLIJF ACADEMIEJAAR: 2014-2015 Tussen de ondergetekende partijen: Enerzijds, Michel Goovaerts en Marie-Dominique Ramboux wonende te Meiweg 28 8500 Kortrijk, en Ignace Saey

Nadere informatie

A C A D E M I E J A A R 201 0-2011

A C A D E M I E J A A R 201 0-2011 K.U.LEUVEN STUDENTENVOORZIENINGEN HUISVESTINGSDIENST VAN DALECOLLEGE NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN 016 32 44 00 HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER A C A D E M I E J A A R 201 0-2011 DE HUISVESTINGSDIENST

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te:

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te: HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... En: De huurder: Naam en voornaam : Wonende te: Tel: Gsm:. E-mail: Geboorteplaats

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr. Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :.. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :. e mail:...

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014

Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst voor een studenten studio : academiejaar 2013 2014 Huurovereenkomst nummer : Tussen de ondergetekende partijen : Enerzijds - Bvba C Vermeyen, Hoogboomsteenweg 7, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAMER 1-8. Huurovereenkomst Bakkerskot 2013-2014. Tussen de ondergetekende partijen:

HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAMER 1-8. Huurovereenkomst Bakkerskot 2013-2014. Tussen de ondergetekende partijen: HUUROVEREENKOMST STUDENTENKAMER ACADEMIEJAAR 2013-2014 KAMER Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS: Filip Vanneste Minister Tacklaan 63 8500 Kortrijk verder genoemd de VERHUURDER en ANDERZIJDS:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon: CITYNEST bvba Kasteellaan 89 9000 GENT BTW BE0887.584.543 Rekeningnummer 363-5392251-61

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer

Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Huurovereenkomst voor een studentenkamer Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :... e-mail:...

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer

Huurovereenkomst voor een studentenkamer Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurders enerzijds: Han Laporte en Leen Dupan Wonende in de wittemereldreef 3, 8200 Sint-Michiels Telefoon: 050 388326 - GSM:

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer

Huurovereenkomst voor een studentenkamer Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : Ines Reynaert straat en nr: Krijgslaan 202 postnummer : 9000 Gent GSM : 0471 /202 202 e-mail: info@astrumgent.com

Nadere informatie

H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand).

H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand). Suite Jean Vives - gemeubeld appartement, Marius Renardlaan 51/45, 1070 Anderlecht H U U R CO N T R A C T (Minimum een maand). TUSSEN: 1) De heer Luc Laurent, met administratief adres Duinhoekstraat, 129/274

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR ONGEMEUBELDE STUDIO ACADEMIEJAAR 2012-2013

HUUROVEREENKOMST VOOR ONGEMEUBELDE STUDIO ACADEMIEJAAR 2012-2013 HUUROVEREENKOMST VOOR ONGEMEUBELDE STUDIO ACADEMIEJAAR 2012-2013 Tussen de ondergetekende partijen: L'ARIETTE NV Korte Nieuwstraat 4 2000 Antwerpen RPR Antwerpen 0431.995.834 Verder de VERHUURDER genoemd,

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd "de verhuurder". EN

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd de verhuurder. EN Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden:...... Hierna genoemd "de verhuurder". EN Naam:... Straat:... Gemeente:... Geboortedatum:... Identiteitskaartnummer:... Rijksregisternummer:... Hierna genoemd

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijlage bij de toelichtingsnota bij het ontwerp van collegebesluit nr. 07/446 houdende de vastlegging van middelen voor het afsluiten van een huurcontract voor de tijdelijke opvang

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR..

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.. SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BIJ OPNAME IN EEN SERVICEFLAT Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.... hierna de BEWONER genoemd, ofwel

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

VERBLIJFSOVEREENKOMST

VERBLIJFSOVEREENKOMST vzw Emmaüs Beschut Wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong Bethaniënlei 87 2980 ZOERSEL tel. 03 385 45 06 fax 03 385 45 07 beschutwonen.zoersel@emmaus.be www.bwdesprong.be VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen:

Nadere informatie

WOUDHUIS VASTGOED Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn

WOUDHUIS VASTGOED Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn Aan.. Apeldoorn, 5 januari 2011 Beste, Bijgaand ontvang je zoals afgesproken in tweevoud de huurovereenkomst voor de kamer aan.. te. Indien je naar aanleiding hiervan

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: ALGEMENE HUUROVEREENKOMST 1. NOWEDO vzw met zetel DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA in de Polderstraat 76a te 8310 SINT-KRUIS (Brugge) Hierna vernoemd de VERHUURDER en 2 (Naam & adres).

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN

HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN HUUROVEREENKOMST RECREATIEOBJECTEN Ondergetekenden: de heer, geboren.. te., zich identificerend met.., met sofi nummer, gehuwd mevrouw, geboren.. te.., zich identificerend met., met sofi nummer, beiden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs.

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Huurcontract Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Inhoud Lees het grondig door vooraleer je het ondertekent. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Laat

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING Tussen de ondergetekenden 1. De verhuurder. (naam, voornaam) wonende te.. (adres) en 2. De huurder(s).. (naam/namen) wonende.. (adres) wordt het volgende

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied ZZInleiding Hoofdhuurovereenkomsten Regelmatig stellen verhuurders en huurders vragen i.v.m. hun huurovereenkomst, waarbij ze dan totaal verrast worden door het antwoord. De regels betreffende de huurovereenkomsten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Huurovereenkomst (in tweevoud opmaken)

Huurovereenkomst (in tweevoud opmaken) Huurovereenkomst (in tweevoud opmaken) De ondergetekende,..., gebouwbeheerder en ten dezen vertegenwoordiger van Scouting Stratum, gevestigd te Eindhoven en hierna te noemen de verhuurder, en de mede ondergetekende:

Nadere informatie

WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR. wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd goed

WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR. wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd goed WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR Tussen enerzijds X, hierna: de verhuurders en anderzijds Y, hierna: de huurder wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd

Nadere informatie

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres.

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres. Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonummer Hierna te noemen der en Naam Adres Postcode Woonplaats E-mailadres Studie richting Tel. Mobiel Tel. Nood BSN Geboortedatum Geboorteplaats Hierna te noemen huurder.

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST STUDENTENSTUDIO CAMPUS ACADEMIEJAAR -

HUUROVEREENKOMST STUDENTENSTUDIO CAMPUS ACADEMIEJAAR - HUUROVEREENKOMST STUDENTENSTUDIO CAMPUS ACADEMIEJAAR - Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS DE HEER EN MEVROUW... Waarvoor tekent bij volmacht de BVBA E.VANNESTE en/of de BVBA IMMO VERRIEST, CELERIER

Nadere informatie

Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen Velperweg 168, 6824 MD Arnhem

Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen Velperweg 168, 6824 MD Arnhem HUURREGLEMENT Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke Appartementen Velperweg 168, 6824 MD Arnhem Artikel 1 ALGEMEEN 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst, waarin het van toepassing

Nadere informatie

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder

hierna zowel ieder afzonderlijk als beiden gezamenlijk te noemen huurder Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Fax (035) 646 16 01 info@dudokwonen.nl www.dudokwonen.nl HUUROVEREENKOMST voor onzelfstandige woonruimte Ondergetekenden: Dudok Wonen,

Nadere informatie

Huurovereenkomst studentenwoning tussen onderstaande verhuurder en huurder: in Nederland vertegenwoordigd door:

Huurovereenkomst studentenwoning tussen onderstaande verhuurder en huurder: in Nederland vertegenwoordigd door: HUUROVEREENKOMST stagehuizen studentenkamers studio s Huurovereenkomst studentenwoning tussen onderstaande verhuurder en huurder: verhuurder: STAGEDESK NV - Curaçao in Nederland vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Huurcontract. Verklaren een huurovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende bepalingen:

Huurcontract. Verklaren een huurovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende bepalingen: Huurcontract De ondergetekenden: Gini Studentenhuisvesting NV Vertegenwoordigd door: De heer N.J.M. van de Borne Noord 108 R Aruba Hierna te noemen verhuurder. Naam : Voornaam : Adres : Geboortedatum :

Nadere informatie

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te

1. Het college van kerkrentmeesters van de. gemeente te MODEL-HUUROVEREENKOMST EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN OF VERHUREN VAN KERKGEBOUWEN OF KERKELIJKE GEBOUWEN De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer krijgt regelmatig van colleges

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Ondergetekenden: Volledige naam Gevestigd / wonende aan en, hierna te noemen "verhuurder" Volledige naam Geboren op.. Beroep. Paspoortnummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221??

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221?? Huurcontract Ondergetekenden Naam verhuurder: John... Adres: Hoorneslaan 999, 2221?? Katwijk zh Telefoon: 06-........ Naam huurder: VVV Naam, Adres 999, 9999 XX Woonplaats, geboren.. -.. 19.. komen het

Nadere informatie

Huurcontract. Verklaren een huurovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende bepalingen:

Huurcontract. Verklaren een huurovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende bepalingen: Huurcontract De ondergetekenden: Gini Studentenhuisvesting NV Vertegenwoordigd door: De heer N.J.M. van de Borne Noord 108 R Aruba Hierna te noemen verhuurder. Naam : Voornaam : Adres : Hierna te noemen

Nadere informatie

Model van een Handelshuurcontract

Model van een Handelshuurcontract Model van een Handelshuurcontract Tussen de ondergetekenden : A. De heer en/of mevrouw... (naam) wonende te...(adres) hierna genoemd de verhuurder en B. De heer en/of mevrouw (naam) wonende te...(adres)

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST OCMW Waregem Schakelstraat 41 8790 Waregem OCMW WAREGEM OVEREENKOMST VOOR HUISVESTING IN DE SENIORENWONINGEN KERNELLEPLEIN TE BEVEREN-LEIE Tussen het OCMW Waregem vertegenwoordigd

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN:

HUUROVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: HUUROVEREENKOMST.. (BB ) DE ONDERGETEKENDEN: 1. de besloten vennootschap Barry Emons Aangepast Spelmateriaal B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5411 LS Zeeland aan de Hoefslag 11, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

2. duur van de overeenkomst Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van Deze huurovereenkomst zal aanvangen op en zal eindigen op

2. duur van de overeenkomst Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van Deze huurovereenkomst zal aanvangen op en zal eindigen op HUUR OVEREENKOMST VAN GOEDEREN De huur zal gebeuren tussen : De verhuurder : De Smyter Davy geboren te Deinze op 27/01/1984 wonende te 9770 Kruishoutem, Stokstraat 7 BTW-nummer 0540.640.683 De huurder

Nadere informatie

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen:

Ondergetekenden. Verhuurder: Telefoon: E-mail: Huurder: komen het navolgende overeen: Ondergetekenden Verhuurder: Adres: Telefoon: E-mail: en Huurder: Telefoon: E-mail: komen het navolgende overeen: Woonruimte 1.1. De verhuurder verhuurt met ingang van 20 de kamer(s) in de woning aan de.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A:

Huurovereenkomst. De ondergetekenden: partij A: Huurovereenkomst De ondergetekenden: partij A: Woonstichting Vryleve, statutair gevestigd te Lobith en aldaar kantoorhoudende aan de Halve Maan 18 (Postbus 1, 6916 ZG Tolkamer), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WOONCENTRUM AVONDROOD

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WOONCENTRUM AVONDROOD OCMW BORGLOON Woonvoorziening Avondrood Nieuwe Steenweg 2, 3840 BORGLOON Erkenning: CE 1890 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST WOONCENTRUM AVONDROOD Naam + voornaam Ingangsdatum contract Nummer flat voorzitter

Nadere informatie

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG +XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG (campuscontract) Verhuurder In deze huurovereenkomst wordt verstaan onder: Ymere: de Stichting Ymere, gevestigd te Amsterdam, hierbij vertegenwoordigd door een

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd:

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd: ONDERHUURCONTRACT 1. Ondergetekenden: Hoofdhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats Onderhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats komen het volgende overeen: 2. BEPALING 2.1 In dit huurcontract moeten

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

MODEL VAN PLAATSBESCHRIJVING OP HET EINDE VAN DE HUUR. 1. de Heer... en Mevrouw... - verhuurder - 2. de Heer...

MODEL VAN PLAATSBESCHRIJVING OP HET EINDE VAN DE HUUR. 1. de Heer... en Mevrouw... - verhuurder - 2. de Heer... MODEL VAN PLAATSBESCHRIJVING OP HET EINDE VAN DE HUUR Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en en Mevrouw... verhuurder 2. de Heer... en Mevrouw... de uittredende huurder werden ter gelegenheid van het

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Op al onze verhuurleveringen zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u online bekijken of downloaden.

Op al onze verhuurleveringen zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u online bekijken of downloaden. Algemene voorwaarden Op al onze verhuurleveringen zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u online bekijken of downloaden. ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN JAB PRODUCTIONS BVBA HEGGE

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Huurvoorwaarden garages

Huurvoorwaarden garages Algemene huurvoorwaarden voor garages Onderdeel van de huurovereenkomst Terbeschikkingstelling en aanvaarding Goede staat Verplichtingen verhuurder Rustig genot Onderhoud Ernstige gebreken Gevolgschade

Nadere informatie

Straat en huisnummer:. Postcode en Woonplaats:...

Straat en huisnummer:. Postcode en Woonplaats:... Huurovereenkomst voor de huur van zeiljacht: Sagitta. De ondergetekende Marcel Dohmen, wonende Delwijnsestraat 10 te Kerkwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30287535, hierna te noemen

Nadere informatie

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1

VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 VOORBEELD HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET ZORGBEPALING (KOPPELBEDING) 1 De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder",

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

Artikel 1 Identificatie:

Artikel 1 Identificatie: Artikel 1 Identificatie: 1.1 Huurder zal een geldig identiteitsbewijs voor Verhuurder ter beschikking stellen, waarna Verhuurder hier een kopie van maakt. Indien er sprake is van een overeenkomst met bedrijven

Nadere informatie

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST VOORBEELD HUUROVEREENKOMST De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder", en 1...., geboortedatum:.. 2...., geboortedatum:.. wonende

Nadere informatie