Strategisch Informatieplan Op Twee Wielen B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch Informatieplan Op Twee Wielen B.V."

Transcriptie

1 Strategisch Informatieplan Op Twee Wielen B.V. Auteurs : Bram Reijneveld Floris van den Berg Jan Plugge Johan Kromhout

2 Voorwoord Dit strategisch informatieplan is geschreven voor het vak Bestuurlijke Informatiekunde 2 (INF 2) van de opleiding Technische Bedrijfskunde deeltijd(tbk dt) aan de Haagse hogeschool in Den Haag. De student TBK dt krijgt inzicht in Informatie Strategie Planning (ISP) door, in teamverband, een strategisch informatieplan op te stellen aan de hand van de casus O2W. Dit strategisch informatieplan is door volgende studenten tot stand gekomen: Bram Reijneveld Floris van den Berg Jan Plugge Johan Kromhout

3 Voorwoord Inleiding 1.Bedrijfsanalyse Sterktes Zwaktes Kansen Bedreigingen SWOT matrix!" Sleutelgebieden Prestatie indicatoren (PI s) Kritische Prestatie Inidicatoren# $# % &'$( ) ( * '& + &( 2. Informatiearchitectuur +, +! -,) %. /0 + /0! 0'1 2, ! 3. Systeemarchitectuur 4. Organisatiearchitectuur7,') Directie Stafdienst Personeelbeheer Sector Financiën Sector Marketing en Verkoop Sector Techniek Organogram O2W 08 39( 5. Migratiestrategie, hoe kom je van de huidige naar de nieuwe situatie 6. Stappenplan Bijlagen %: ; $1 &' %: $+, -

4 %: %$:1, ': 7 %: 9+,+,

5 Inleiding Op Twee Wielen B.V. is een bromfietsfabriek te Friesland en is opgericht in In eerste instantie was het een familiebedrijf maar met de enorme groei van de populariteit van brom- en snorfietsen was de behoefte aan risicodragend vermogen groot en is het familiebedrijf omgezet in een open N.V. Vanwege fiscaal juridische redenen is deze N.V. in 1974 omgezet in een B.V. Deaandelen van deze B.V. zijn nog voor 40% in handen van de familie. De overige aandelen zijn gelijk verdeeld over de drie huidige adjunct-directeuren (ieder 10%) en de bekende fietsenfabriek De Batavist met de resterende 30% van de aandelen. Bij de overgang van het familiebedrijf naar de huidige juridische vorm heeft de familie bedongen dat de algemeen directeur direct door de familie aangewezen kan worden. O2W heeft een hoofdvestiging waar alle activiteiten worden gecoördineerd en uitgevoerd. Er hebben in het verleden wel plannen bestaan om voor eigen risico en rekening een dealernet op te zetten maar dat plan is met het vertrek van de toenmalige verkoopdirecteur in de ijskast gezet. Het personeelsbestand heeft een relatief grote groep in de leeftijdscategorie jaar. Dit kan verklaard worden door de explosieve groeifase eind jaren zeventig waarbij in relatief korte tijd veel jonge medewerkers zijn aan getrokken die voor een belangrijk deel bij het bedrijf zijn gebleven. Na deze explosieve groei is het bedrijf met een verminderde binnenlandse afzetmarkt geconfronteerd, waardoor het bedrijf jarenlang met overcapaciteit heeft gezeten. In deze tijd heeft de toenmalige verkoopdirecteur afzetmarkten in met name middellandse zee landen aangeboord. Als gevolg hiervan is er momenteel nog een export van ongeveer 25% van de totale omzet. Sinds eind negentiger jaren is de binnenlandse markt gestabiliseerd en is er een bescheiden groei mogelijk. Een belangrijke doelgroep van O2W is natuurlijk de jeugd van jaar. Voor de lange termijn wordt vanwege een kleinere omvang van de jeugd in Nederland wederom een afnemende binnenlandse markt verwacht.

6 1.Bedrijfsanalyse 1.1 Missie Op twee Wielen B.V. voorziet de consument, zowel in het binnenland als het buitenland, van milieuvriendelijke gemechaniseerde vervoersmiddelen en daaraan gerelateerde diensten en producten. 1.2 Doelstellingen Het op lange termijn maximaliseren van de winst met een minimum van 10% van de omzet; Zekerstellen van de continuïteit van het voortbestaan en daarmee de werkgelegenheid; Voldoende personele zorg en beloning opdat voldoende capaciteit (kwaliteit en kwantiteit) beschikbaar blijft; Het behouden van het milieuvriendelijke imago van de brom- en de snorfiets; Het onderhouden van een goede relatie met overheidsinstanties met betrekking tot verkeerswetgeving, milieuwetgeving en veiligheidsvoorschriften; 1.3 SWOT analyse De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert; op basis hiervan wordt vervolgens de strategie bepaald. De Engelse term SWOT-analyse wordt ook vaak in het Nederlands gebruikt en bevat de vier elementen: Strengths, Weaknesses, Opportunities&Threats. (Bron: Wikipedia) Sterktes Bestaat vanaf 1964 en heeft daardoor een gevestigde naam op de markt; Veel vakmanschap en kennis aanwezig van de productie; Voldoende restcapaciteit; Uitbestedingen, inkoop van samenstellingen; Verhouding eigen- en vreemd vermogen is redelijk; Redelijke standaardisatie van onderdelen, weinig tussen voorraden; Flexibiliteit in productie van speciale uitvoeringen;

7 1.3.2 Zwaktes Technologische achterstand op het gebied van productie; Productiekosten worden voor belangrijk deel bepaald door personeelskosten; Weinig procedurele kennis voor export; Slechte informatievoorziening tussen afdelingen, door te veel eilanden in de, tov andere bedrijven achterlopende, systeemconfiguratie, waardoor activiteiten als planning productie, kostprijsbepalingen facturering niet efficiënt verlopen; Geen kwaliteitscontrole op inkomende goederen; Onderhoudsgevoelig salarissysteem; Niet efficiënt functionerende afdeling Automatisering; Medewerkers hebben een te laag opleidingsniveau en kennis is niet up to date ; Over de gehele linie een te laag investeringsniveau; Leeftijdsopbouw van de medewerkers is niet homogeen; Onvoldoende betrokkenheid bij bedrijfscalculaties; Incompetente productiemanager; Productieplanning is tijdrovend; Kansen Uitbesteding van de distributie naar het buitenland; Opzetten van een eigen dealernet; Vergroten van de export naar derde wereldlanden; Verkoop via internet; Productie van bromfietsen onder licentie voor andere fabrikanten; Productie van lichte motoren (120cc); Uitbesteding van het salarissysteem; Diversificatie naar verzekeringen; Stijgende markt van snorfietsen vanwege vergrijzing; Betere selectie van toeleveranciers; Bedreigingen Afname binnenlandse afzet van doelgroep jaar door vergrijzing; Continuïteit onderneming is onzeker door de te lage winst van 3%; Hevige concurrentie op de exportmarkt; Wijzigingen in regelgeving;

8 1.3.5 SWOT matrix 1.4 Kritische Succes Factoren (KSF s) Definitie van Kritische Succes Factoren van J. F. Rockart.

9 KSF's zijn voor ieder bedrijf een klein aantal gebieden, waarin positieve resultaten garanderen, dat het bedrijf op succesvolle wijze kan opereren op de markt. Het zijn die sleutelgebieden, waarin de dingen goed moeten gaan, wil het bedrijf floreren. Als resultatengebieden niet voldoen, dan zal dat de overlevingskansen van het bedrijf nadelig beïnvloeden Sleutelgebieden De sleutelgebieden die goed moeten verlopen voor het vergroten van de overlevingskansen van Op Twee Wielen B.V. kunnen uit de SWOT worden herleid. De sleutelgebieden zijn; Lage productiekosten; Kosten Controle; Cash flow; Omzet groei; Leveranciersbeleid; Productontwikkeling; Productieplanning; Benutten van de productiecapaciteit; Een efficiënt werkend informatiesysteem; Informatievoorziening; Een toekomstbestendig kennisniveau van de medewerkers; Sterke marktpositie; Efficiënt en effectief Make or Buy Management; Politieke betrekkingen / relaties; Prestatie indicatoren (PI s) Voor het gehele automatiseringssysteem willen we een indexatiecijfer opstellen. Deze is een gewogen gemiddelde van de KPI s zoals ze hieronder beschreven zijn. Dit cijfer moet een betrouwbare waarde geven voor de stand van zaken op automatiseringsgebied van O2W. Hiervoor is het van belang om een meting te vormen van de huidige prestaties deze zal als nul lijn worden ingesteld. De doelstelling om binnen vijf jaar een verbetering van 25 % op deze index te hebben gerealiseerd. Kritische Prestatie Inidicatoren We gaan meten op een aantal punten die van belang zijn voor het goed functioneren van een automatiserings systeem. Waaronder: Snelheid Gewenste informatie moet snel opvraagbaar zijn door de betrokken partijen. De tijd die het uitvoeren van bepaalde acties vraagt zal gemeten moeten worden. Hierbij moet niet alleen naar de verwerkingstijd van het systeem worden gekeken maar ook naar de tijd die de gebruiker nodig heeft om de gegeven op te vragen.

10 Beschikbaarheid Gewenste informatie moet beschikbaar zijn voor iedereen die deze informatie nodig is. Daarnaast is het van belang dat de down time zo laag mogelijk te houden. Kwaliteit De geleverde informatie moet van goede kwaliteit zijn, het systeem moet zo ingericht zijn dat fouten bij invoer worden voorkomen en indien nodig toch snel kunnen worden opgespoord. De automatiseringsafdeling is niet verantwoordelijk voor de informatie die in het systeem is vastgelegd maar wel voor een goede beheersbaarheid daarvan. Gebruiksgemak Gebruiksgemak is een door automatiseerders vaak onderschat onderdeel, het gemak waarmee mensen hun handelingen in het systeem kunnen verrichten scheelt niet alleen qua snelheid maar is ook voor het draagvlak van de gebruikers van groot belang.

11 2. Informatiearchitectuur Iedere onderneming heeft een informatie architectuur, van inkoopbonnen tot kassarollen zullen verwerkt moeten worden, geautomatiseerd of niet. Als de informatiestromen uit de systemen niet tijdig op elkaar aansluiten lopen, synchroon lopen, gaat dit ten koste van de effectiviteit en vooral van de efficiëntie. De bedrijfsprocessen sluiten niet meer op elkaar aan en dit kost de onderneming veel geld waardoor een onderneming zelfs in financiële problemen kan geraken. Dit is helaas ook het geval bij de onderneming Op Twee Wielen B.V. (O2W). Bij O2W zijn een aantal, voor het bedrijf vitale, systemen verouderd. Daarnaast draaien vitale systemen geheel zelfstandig waardoor informatie meerdere malen moet worden ingevoerd. Enkele voorbeelden zijn het factureringssysteem wat werkt met een wekelijkse batch waarin de facturen worden aangemaakt, productieplanning die solitair functioneert, Excel lijsten die vitale functies vervullen enz.. Om een analyse te kunnen maken van de bedrijfsfuncties van O2W,voor een toekomstbestendige informatie architectuur, zijn de functies van de huidige situatie in kaart gebracht. (bijlage 1) Hiervan is een decompositie gemaakt, bijlage 2, wat heeft geresulteerd in een Functie Decompositie Diagram (FDD). Tezamen met het Entiteiten Relatie Diagram kan een CU matrix worden gemaakt die allen de informatie architectuur vormen. 2.1 Functie Decompositie Diagram (FDD) In een Functie Decompositie Diagram (FDD) worden de essentiële functies, bedrijfsfuncties, benoemd van een organisatie. Een functie bestaat uit processen die logischerwijs bij elkaar horen. De uitvoering van een functie is betekenisloos, een functie is een continue activiteit van de onderneming. Een proces wordt wel uitgevoerd en iedere uitvoering is identificeerbaar in termen van specifieke invoer en uitvoer. Een functiedecompositie is een top-down analyse techniek waarbij; Ieder functie of proces wordt ontleed in kleinere eenheden; Het resultaat wordt afgebeeld in een diagram wat lijkt op een organogram maar is dit zeker niet, het staat los van de organisatiestructuur. Het gaat erom wat er moet gebeuren om de onderneming goed te laten functioneren! En niet hoe dit moet gebeuren! Voor het opstellen van een FDD ten behoeve van een informatie architectuur zal rekening gehouden moeten worden met een toekomstige situatie. Hiervoor zullen de huidige (bedrijfs)functies in kaart gebracht moeten worden. Vanuit deze situatie zullen identieke en verwante functies geherstructureerd worden.

12 2.1.1 FDD voor Op Twee Wielen B.V. In bijlage 1!"# $ % &'' " " (! $ % () %*+ "+ % FDD voor Op Twee Wielen B.V. Directie O2W Inkoop Logistiek Productie Onderzoek & Ontwikkeling Marketing & Verkoop Bedrijfsadministratie Automatisering Personeelbeheer Relatiemanagement Voorraad beheer Productieplanning Ontwerpen Marketing Financiële administratie Functioneel beheer Personeelsadministratie Contractmanagement Expeditie Productie Herontwerp Opstellen Afzetplan Maken kostprijsberekeningen Proces & systeemanalyse Beheer salarisadministratie Inkoop Interne distributie Kwaliteitsbewaking Detail ontwerp Beheer technische specificaties Beheer reclameactiviteiten Beheer productinformatie Opstellen managementrapport Werving & selectie Beheer technische tekeningen Beheer verkoopover eenkomsten Standaardisatie Order verwerving Testen van prototypen Order administratie 2.2 Entiteiten Relatie Diagram (ERD) In de informatie architectuur worden de entiteiten vastgelegd zoals medewerker, klant, leverancier factuur, enz.. Om relaties in de informatiestroom tussen entiteiten binnen en buiten de onderneming weer te geven wordt een Entiteiten Relatie Diagram (ERD) gemaakt. Dit diagram geeft dus in grote lijnen weer op welke wijze de informatiestromen verlopen bij O2W. Voor het bepalen van relaties is gebruik gemaakt van het input proces- output model, zie bijlage 3. Aan de hand van de relaties in het model is het Entiteiten Relatie Diagram afgeleid.

13 $ 6% 0 ((! + % 4.(" ' % (,% 5% 4,% & + % 3 %.(" * / 3 ".(", %% ' 5% 2( (% -% -"% 2 3 ( 2 ""% 0 ( -1" 0 %( " 0 " + -"

14 2.3 Relatietabel functies / entiteittypen (CU-matrix),%.(" ' - ' %,%.(" 4.(" 7", %% # 2 2 * /% (" Relatie management Contract management Inkoop ( Voorraad beheer Expeditie Interne distributie Productie-planning Productie Kwaliteit bewaking ! (: ((% Ontwerpen Herontwerp Detail ontwerp Beheer technische specificaties Beheer technische tekeningen Standaardisatie Testen van prototypen (: '(" Marketing Opstellen Afzetplan Beheer reclame activiteiten Beheer product informatie Beheer verkoopovereenkomsten Order verwerving Order administratie & Financiële administratie Maken kostprijsberekeningen Opstellen managementrapport ; Operationeel houden systemen Helpdesk 9 9 Migreren en integreren systemen 9 9 Invoeren nieuwe systemen % Personeels administratie Beheer salaris administratie Werving & selectie "% 0 0 5% ' % ( * $ %,% 0 ("% 0 (( + %% 2 ""% 2( 2 ( "1" -"

15 3. Systeemarchitectuur. + strategisch management ; Technische directie 1 Financiële strategie.(" Relatie management 2 %(" Contract management 1 Inkoop 4( Voorraad beheer ' Expeditie 1 Interne distributie - Productie-planning - Productie "% 1 Kwaliteit bewaking! (: ((% Ontwerpen Herontwerp Detail ontwerp Beheer technische specificaties #( Beheer technische tekeningen Standaardisatie 1 Testen van prototypen 0 (: '(" Marketing 7<!" Opstellen Afzetplan = Beheer reclame activiteiten Beheer product informatie % Beheer verkoopovereenkomsten 1 Order verwerving Order administratie & Financiële administratie * % Maken kostprijsberekeningen 81 Opstellen managementrapport ; Operationeel houden systemen Helpdesk.# 1

16 Migreren en integreren systemen Invoeren nieuwe systemen -% Personeels administratie * % -% Beheer salaris administratie 1 Werving & selectie 1 >("? Financiën werk op de centralecomputer Unix. Kantoor automatisering houdt in PC s in een netwerk geschakeld, deze staan los van de UNIX. Productie inkoop koopt zelf in. Inkoop van kantoor benodigdheden gebeurd bij de afdeling inkoop binnen Financiën. Marketing & verkoop doet de order administratie geheel zelfstandig aan de hand van handmatig in te vullen orderformulieren. Operationele planning wordt per 2 weken gedaan door het bedrijf bureau met een planning pakket op een losse PC. Voorraad & Logistiek: grondstoffen worden via centrale computer centraal ingekocht. Samengestelde producten worden apart ingekocht aan de hand van een Excel sheet. Financiën werken met de centrale computer UNIX.

17 4. Organisatiearchitectuur 4.1 Organisatie opbouw In dit hoofdstuk is de organisatie van O2W beschreven. De organisatie is verdeeld in: Directie Sector Financien Sector Marketing & Verkoop Sector Techniek Stafdienst Personeel. De sectoren bestaan uit verschillende afdelingen. Deze afdelingen zullen beschreven en geanalyseerd volgens het RACI model Directie De directie bestaat uit de volgende directeuren, met elk een eigen aandachtsgebied: Algemene Directeur Financieel Directeur Technisch Directeur Verkoop Directeur. De Algemeen directeur Is verantwoordelijk voor de eind resultaten van het bedrijf en heeft de complete leiding. Hij is degene die de taken externe betrekkingen, ondernemingsstrategie en personeelsbeheer in zijn portefeuille heeft. De verantwoordelijkheden van de overige directeuren is beschreven de overige paragrafen Stafdienst Personeelbeheer Personeelsadministratie Deze afdeling is verantwoordelijk voor de personeelsadministratie, personeelszaken (CAO, bedrijfsregelingen, pensioen, levensloop, fietsplan, ziekte registratie, arbo, coaching, studie, enz.) Tevens beheren zij de salarisadministratie welke wordt uitbesteed aan derden. Werving en selectie Deze afdeling is verantwoordelijk voor werving en selectie,personeelsbeleid en opleidingen & trainingen.

18 4.1.3 Sector Financiën De Financieel directeur is verantwoordelijk voor financiële bedrijfsresultaten, het bedrijfsbudget en automatisering. De afdelingen Inkoop, Bedrijfsadministratie en Automatisering rapporteren direct aan de Financieel Directeur. Inkoop In de nieuwe situatie worden twee afdelingen die zich beiden met het bedrijfsproces Inkoop bezig houden samengevoegd in één afdeling Inkoop. De inkoopwerkzaamheden worden hiermee gecentraliseerd doch er zal in eerste instantie nog een splitsing bestaan in het werkterrein. Productie-inkoop houdt zich bezig met het inkopen van producten en diensten ten behoeve van het produceren van het eindproducten van O2W. Bedrijfsmiddelen-inkoop houdt zich bezig met het inkopen van producten en diensten ten behoeve van het bedrijfsgebruik. Bedrijfsadministratie De afdeling Bedrijfsadministratie is onderverdeeld in financiële administratie en bedrijfscalculatie, deze afdeling werkt nauw samen met de overige afdelingen om de in- en uitgaande financiën en afdelingsbudgetten te bewaken. Automatisering Deze afdeling is verantwoordelijk voor het functionele beheer van de informatiesystemen(migreren en integreren van systemen en helpdesk) en proces en systeemanalyse. Uitvoeren van investeringen ten behoeve van het informatie technologie (invoeren van nieuwe systemen zoals planning en resource systemen) wordt uitbesteed Sector Marketing en Verkoop De Verkoop directeur Is verantwoordelijk voor de omzet in binnen- en buitenland. De afdelingen Marketing en Verkoop rapporteren direct aan de Financieel Directeur. Marketing Deze afdeling is verantwoordelijk voor opstellen van het marketingbeleid (marktanalyse, concurrentieanalyse, trendanalyse, prijsanalyse, productpositionering). Tevens stellen zij het marketingplan waarin een afzetplan is opgenomen op (verkoopstrategie, verkoopprognose, prijsstelling, enz.). De afdeling bewaakt de uitvoering van de strategische doelen. Dit gebeurd in coördinatie met de verschillende afdelingen zoals Verkoop en Onderzoek & Ontwikkeling. De afdeling beheert ook de reclameactiviteiten welke is uitbesteed.

19 Verkoop Deze afdeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van het marketingplan, orderverwerking en orderadministratie. Dit gebeurd in coördinatie met de verschillende afdelingen zoals Marketing Onderzoek & Ontwikkeling Logistiek en Productie. De afdeling beheert de productinformatie en product port folio Sector Techniek De Technisch directeur Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe producten, productie van eindproducten en de logistiek. Onderzoek & Ontwikkeling Deze afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelingen van nieuwe producten alsmede bestaande producten te verbeteren. Zij ontwerpen en herontwerpen (eindproducten, halffabricaten, prototypen) en testen de prototypen die door productie geproduceerd worden. De afdeling beheert de technische specificaties en de technische tekeningen. in coördinatie met marketing beter op de markt te kunnen positioneren. Productie Deze afdeling produceert alle eindproducten die vermeld staan in de port folio van de afdeling Verkoop. De afdeling werkt nauw samen met afdelingen Onderzoek & Ontwikkeling Logistiek en Verkoop. Deze afdeling is onderverdeeld in de groepen Productie en het bedrijfsbureau die de operationele productieplanning coördineert. Logistiek Deze afdeling is verantwoordelijk voor het voorraadbeheer, interne distributie en expeditie (distributie binnenland en buitenland). Interne distributie houdt in het transport van materialen zoals grondstoffen, halffabrikaten, onderdelen en bedrijfsmiddelen binnen het bedrijf. Expeditie is het transporteren van producten naar de klanten van O2W. De afdeling heeft de verantwoordelijkheid de voorraad van alle producten op het gewenste peil te houden en bestellen bij de afdeling Inkoop en Productie de benodigde producten als de voorraad hierom vraagt.

20 4.1.6 Organogram O2W Directie O2W Sector Techniek Sector Financiën Sector Marketing & Verkoop Stafdienst personeelbeheer Personeel administratie Werving & selectie Onderzoek & Ontwikkeling Inkoop Marketing Productie Bedrijfs administratie Verkoop Logistiek Automati sering 4.2 RACI Ieder informatieobject moet een eigenaar hebben die verantwoordelijk is voor de definitie en het gebruik. Dit is hetzelfde principe als dat een afdeling een manager heeft. Er moeten beslissingen genomen worden over het gebruik van informatie, over schoning, over conversie, over historie en noem maar op. Een dergelijk beslissing is geen soloactie van de eigenaar van het informatieobject, andere functionarissen in de organisatie moeten soms worden geraadpleegd of moeten worden geïnformeerd. Voor het definiëren van verantwoordelijkheden en eigenaarschap van informatieobjecten wordt vaak het RACI model gebruikt. RACI is een vrij ongecompliceerd hulpmiddel, een matrix, wat voor het identificeren van verantwoordelijkheden gebruikt wordt. RACI is een acroniem dat staat voor: R = Responsible, verantwoordelijkheid. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik, updaten of verwijderen van data. In feite is dit het gebruik van data aan iemand toestaan maar daaraan hangt wel een aantal verantwoordelijkheden. A = Accountable, dit is de eigenaar die uiteindelijk de beslissingen neemt, zaken goedkeurt, maar ook aangesproken wordt als er iets fout gaat. C = Consulted, raadplegen. Wie moet (verplichting) vooraf geraadpleegd worden als er dingen veranderen, of een nieuwe definitie opgesteld wordt, of dat er een wijziging is. Dit betekent dus beïnvloeding vooraf. I = Informed, informeren. Dit is hetzelfde als consulting, maar dan alleen informeren en dat is dan achteraf en dus zonder beïnvloeding.

21

22 5. Migratiestrategie, hoe kom je van de huidige naar de nieuwe situatie = % ( %%%% % " % % ( $ " %" ( %+ % % <" + ""%% " (+ 1( % " 1 %% <" = "75-1 %% %" % " %% "%( %(""&%( % + " + "%" % (" % 75-1 ( %%%% " "%%.%( (" %< ((+ %% () %(( (%( " (" %(,16" %= % % (( ) (1 (%( %(%" % ( " ( + ( % 1 "% %% %% A(% ;%" ( " ( % ((%(" ((7 % (" % (1 " = %" ( (

23 = "% "% " % ) %%( " %(3 (( %. % ( < ""% "+ % ( " " ( % "= %(% ""% + ( (%% "% %( ( + ( %( %" %%%% %") %( %% (""% %BB(= ( " ( %% + %%"% %%) ")"%%(= /%(%( ""(( " ' 1( 1 ) " ( ( ("%(C%% 1 = % % (( ""7 1 (" ( "%%"&"%% % "%" % (% % 7% " ( %% (75-1 % %% %! %( %%) %" %1%% % + %% % "% ( (! ( % 1 %% "% + %% %% % ( %%

24 6. Stappenplan + "% "% %% " -"% (0 8-

25 Bijlagen Bijlage 1 Huidige functies en taken binnen O2W Directie Functies Directie Algemeen directeur Technisch directeur Verkoop directeur Financieel directeur Taken Algemeen directeur Algehele leiding en eindverantwoordelijkheid; Externe betrekkingen; Ondernemingsstrategie; Personeelsbeheer; Taken Technisch directeur Verantwoordelijkheid voor brom-, snorfietsen en reserveonderdelen; Inkoop van de voor de fabricage benodigde materialen, onderdelen en samengestelde onderdelen inclusief het uitbesteden van bepaalde constructieopdrachten; Verificatie van de ontworpen modellen met de eisen ten aanzien van verkeerswetgeving en veiligheidsvoorschriften; Taken Verkoop directeur Verantwoordelijkheid voor de afzet van brom-, snorfietsen en reserveonderdelen voor zowel de binnenlandse als buitenlandse markt; Verantwoordelijk voor de reclame activiteiten;

26 Taken Financieel directeur Inkoop (kantoorartikelen en inventaris); Bedrijfscalculaties; Boekhouding; Salarisadministratie; Administratieve organisatie; Automatisering; Productie Inkoop Functies Afdeling Productie Inkoop Hoofd Productie Inkoop Taken Afdeling Productie Inkoop Inkoop van alle benodigde grondstoffen; Inkoop van halffabricaten (samengestelde onderdelen); Opstellen inkoopcontracten; Bedrijfsfuncties Productie Inkoop Relatiemanagement toeleveranciers productonderdelen en grondstoffen (Opstellen inkoopcontracten); Inkopen van productonderdelen en grondstoffen Marketing & Verkoop (40 fte) Functies Afdeling Marketing & Verkoop Hoofd Marketing & Verkoop (1 fte) Hoofdvertegenwoordiger per regio (9 fte); Vertegenwoordigers; Marktanalisten; Medewerkers reclamebeeld (2 fte);

27 Taken Afdeling Marketing & Verkoop Verkoop van verschillende brom- en snorfietstypen; Opstellen verschillende verkoopovereenkomsten (betalingsregelingen); Orderadministratie; Vaststellen nieuwe trends; Achterhalen wat de concurrentie doet; Opstellen verkoopverwachtingen per brom-, snorfietstype en markttype uitgesplitst; Opstellen klanteisen; Opstellen productspecificaties; Zoeken naar nieuwe markten; In overleg met de afdeling Bedrijfscalculaties vaststellen prijsbeleid; Bezig houden met het reclamebeeld; Bedrijfsfuncties Marketing & Verkoop Productie jaarplanning (verkoopverwachtingen); Orderverwerving; Orderadministratie; Leveringsvoorwaarden; Marketing, (marktanalyse, concurrentieanalyse, trendanalyse, prijsanalyse, productpositionering);

28 Ontwerp & Fabricage Afdeling Onderzoek & Ontwikkeling (30 fte) Functies Onderzoek & Ontwikkeling Technisch tekenaar Taken Onderzoek & Ontwikkeling Ontwerp / modificatie van bromfietsen; Ontwerp van nieuwe modellen; Opstellen constructietekeningen en stuklijsten; Standaardiseren van tekeningen; Standaardiseren van onderdelen; Archiveren tekeningen; Aanpassen van constructietekeningen; Aanpassen van constructie stuklijsten; Maken van prototypen; Bedrijfsfuncties Onderzoek & Ontwikkeling Ontwerpen; Modificatie; Standaardiseren; Maken van prototypen;

29 Afdeling Productie (440 fte) Functies onderafdeling Productie Hoofd Productie (1 fte) Productiemanagers (3 fte) Taken afdeling Productie Aanvoer van grondstoffen; Doorvoer van grondstoffen; Verzorgt de onderdelen en eindproducten tussen de verschillende productiewerkplaatsen; OperationeleProductieplanning ( just in time ); Productie van brom- en snorfietstypen(eigen merknaam); Productie van speciale brom- en snorfietstypen(andere merknaam); Productie van reserveonderdelen; Kwaliteitsbewaking; Bedrijfsfuncties Productie Productieplanning; Logistiek onderhanden onderdelen en samenstellingen (Interne distributie); Productie van brom- en snorfietstypen; Kwaliteitsbewaking eindproduct; Afdeling Voorraadbeheer & Logistiek (12 fte) Functies Voorraadbeheer & Logistiek Hoofd Voorraadbeheer & Logistiek Taken Voorraadbeheer & Logistiek Voorraadbeheer grondstoffen; Voorraadbeheer ingekochte samengestelde onderdelen; Voorraadbeheer eindproducten; Voorraadbeheer reserveonderdelen; Distributie binnenland; Distributie buitenland; Voldoen aan diverse douaneformaliteiten; Expeditie;

30 Bedrijfsfuncties Voorraadbeheer & Logistiek Voorraadbeheer grondstoffen, onderdelen, reserveonderdelen en eindproducten; Distributie binnenland en buitenland (Expeditie); Financiën Functies Financiën Hoofd Financiën; Financiën bestaat uit de volgende onderafdelingen: Inkoop (kantoorartikelen en inventaris); Bedrijfscalculaties (4fte); Boekhouding (20fte); Salarisadministratie; Administratieve organisatie; Automatisering (15 fte); Afdeling Inkoop Taken afdeling Inkoop Inkoop van kantoorbenodigdheden; Inkoop van inventaris; Inkoop van computerapparatuur; Etc; Bedrijfsfuncties Inkoop Relatiemanagement toeleveranciers bedrijfsartikelen (Opstellen inkoopcontracten); Inkopen van bedrijfsartikelen;

31 Onderafdeling Boekhouding (20fte) Functies onderafdeling Boekhouding Hoofd Boekhouding; Controller; Taken onderafdeling Boekhouding zijn: Grootboek administratie; Debiteuren administratie; Crediteuren administratie; Bedrijfsfuncties onderafdeling Boekhouding Administratieve boekhouding; Onderafdeling Salarisadministratie Taken onderafdeling Salarisadministratie zijn: Salarisadministratie; Bedrijfsfuncties onderafdeling Salarisadministratie Salarisadministratie; Onderafdeling Administratieve organisatie Taken onderafdeling Administratieve organisatiezijn niet beschreven. Onderafdeling Bedrijfscalculaties (4 fte) Functies onderafdeling Bedrijfscalculaties Hoofd Bedrijfscalculaties (1 fte);

32 Taken onderafdeling Bedrijfscalculaties zijn: Vaststellen van de afdelingsbudgetten; Maken van kostprijsberekeningen; Maken van begrotingen; Is intensief betrokken bij het opstellen van het productiejaarplan; Bedrijfsfuncties onderafdeling Bedrijfscalculaties Maken kostprijsberekeningen; Opstellen managementrapportages zoals begrotingen en afdelingsbudgetten; Afdeling Automatisering Functies afdeling Automatisering Hoofd Automatisering (1 fte); Secretaresse (1 fte); Onderhoudsprogrammeur (4 fte); Systeemanalist/programmeur (2 fte); Medewerker kantoorautomatisering (2 fte); Hoofd Technisch beheer (1 fte); Systeembeheerder (2 fte); Operator (2 fte); Taken afdeling Automatisering Aanpassen van bestaande systemen; Onderhouden van bestaande systemen Draaiende houden, correctief onderhoud, van systemen; Implementeren van nieuwe ontwikkelingen; Ondersteunen van koppelingen; Bedrijfsfuncties Automatisering Operationeel houden van informatiesystemen; Beschikbaar stellen van de benodigde actuele informatie aan betreffende afdelingen; Migreren en integreren van systemen zodat de geëiste functionaliteit geleverd kan worden;

33 Personeelsbeheer (10 fte) Functies afdeling Personeelsbeheer Hoofd Personeelsbeheer (1 fte) Personeelsconsulenten (5 fte) Jurist (1 fte) Medewerker externe betrekkingen (3Fte) Taken Personeelsbeheer Administratieve werkzaamheden ondergebracht zoals ziekmeldingen, pensioenadministratie, secretariaat van de ondernemingsraad etc; Ondersteuning en coördinatie aan functionele afdelingen voor het aanstellen van nieuwe medewerkers; Uitvoering werving en selectie; Autorisatie van vacatures door het hoofd Personeelsbeheer; Beoordelen van interne kandidaten op geschiktheid; Beheer medewerkerpool die voor overplaatsing in aanmerking komen; Bedrijfsfuncties Personeelsbeheer Beheren personeelsbestand; Werving en selectie; Personeelsadministratie;

34 Bijlage 2 Functie decompositie voor O2W Inkoop Relatiemanagement toeleveranciers(grondstoffen,productonderdelen,halffabricaten bedrijfsartikelen en dienstverleners); Contractmanagement(plannen, opstellen, afsluiten en beheren van inkoopcontracten); Inkoop(grondstoffen, productonderdelen, halffabricaten, bedrijfsartikelen en diensten); Bedrijfsfuncties Logistiek Voorraadbeheer(grondstoffen, onderdelen, reserveonderdelen, halffabricaten, eindproducten en bedrijfsartikelen); Expeditie (distributie binnenland en buitenland); Interne distributie; Bedrijfsfuncties Productie Productieplanning; Productie (eindproducten, reserveonderdelen, prototypen, enz.); Kwaliteitsbewaking eindproduct Bedrijfsfuncties Onderzoek & Ontwikkeling Ontwerpen (eindproducten, halffabricaten, prototypen); Herontwerpen, modificatie (eindproducten, halffabricaten, prototypen); Detailontwerp ( constructietekeningen, stuklijsten, materaal- onderdeelspecificaties enz.); Beheer technische specificaties; Beheer technische tekeningen; Standaardisatie (tekeningen, onderdelen, halffabricaten); Testen van prototypen;

35

36 Bedrijfsfuncties Marketing & verkoop Marketing, (marktanalyse, concurrentieanalyse, trendanalyse, prijsanalyse, productpositionering); Opstellen Afzetplan (verkoopstrategie, verkoopprognose, prijsstelling, enz.); Beheer reclameactiviteiten; Beheer productinformatie; Contractmanagement(Verkoopcontracten, leveringsvoorwaarden); Orderverwerving; Orderadministratie; Bedrijfsfuncties Bedrijfsadministratie Financiële administratie (grootboek, debiteuren,crediteuren); Uren administratie; Maken kostprijsberekeningen; Opstellen managementrapportages zoals begrotingen en afdelingsbudgetten; Bedrijfsfuncties Automatisering Functioneel beheer informatiesystemen; Proces & systeem analyse; Bedrijfsfuncties Personeelbeheer Personeelsadministratie, personeelszaken (CAO, bedrijfsregelingen, pensioen, levensloop, fietsplan, ziekte registratie, arbo, coaching, studie, enz.); Beheer salarisadministratie; Werving en selectie;

37 Bijlage 3 Bedrijfsprocesrelaties bij O2W Voor het bepalen van relaties wordt m.b.v. het input proces- output model de input en output van een proces gedefinieerd. Wanneer een output van een proces als input wordt gebruikt in een ander proces, dan hebben die processen een relatie met elkaar. Met behulp van de gedefinieerde input en output kunnen entiteiten worden gedefinieerd en zijn de tevens de relaties met elkaar geïnventariseerd. Marketing Input Proces Output Klantinformatie Marketing Afzetmarkt Product specificaties Productinformatie Prijsstelling Reclame Verkoopcijfers Afzetplan Verkoopprognose Kostprijsberekening Prijsstelling Relatie(klant)bestand Contractmanagement Leveringsvoorwaarden Contracten met afnemers Leveringsvoorwaarden Orderverwerving Offerte Relatie(klant)bestand Contracten met afnemers Productinformatie Product portfolio Levertijden Offerte Orderadministratie Orders Levertijden Netto voorraad Orderbevestiging

38 Inkoop Input Proces Output Relatie(leverancier)bestand Relatiemanagement toeleveranciers Voorkeurlijst leveranciers Producten/diensten Voorkeurlijst leveranciers Contractmanagement Contracten met leveranciers Producten/diensten Contracten met leveranciers Inkoop Bestelling Voorkeurlijst leveranciers Bestelaanvraag Producten/diensten Logistiek Input Proces Output Producten Voorraadbeheer Bestelling Inkoop Voorraad Bestelling contractleverancier Minimum voorraad Werkorder Expeditie Bestelhoeveelheid Netto voorraad Levertijden Bruto voorraad Orderbevestigingen Werkorder Interne distributie Debiteurgegevens Werkorder Expeditie Expeditie Bestelling Inkoop transporteur Contracten met transporteurs Bestelling contract transporteur Afleverbon geleverde goederen Werkorder Interne distributie Interne distributie Afleverbon geleverde goederen

39 Productie Input Proces Output Producten Productieplanning Jaarplanning Verkoopprognose Maandplanning Grondstoffen Weekplanning Machines Planning benodigde grondstoffen Menscapaciteit Constructietekeningen Stuklijsten Producten Productie Eindproducten Grondstoffen Machines Menscapaciteit Constructietekeningen Stuklijsten Kwaliteitsbewaking Onderzoek & Ontwikkeling Input Proces Output Functionele eisen Ontwerpen / Goedgekeurde grondstof specificaties

40 Randvoorwaarden Herontwerpen / Detailontwerp / Gedocumenteerde technische Standaardisatie materiaal specificaties Gedocumenteerde technische tekeningen en stuklijsten Testresultaten Goedgekeurde onderdeel specificaties Goedgekeurde halffabricaat specificaties Goedgekeurde product specificaties Goedgekeurde ontwerptekeningen Goedgekeurde constructietekeningen Goedgekeurde stuklijsten In bewerking zijnde gedocumenteerde specificaties Afgekeurde gedocumenteerde specificaties Goedgekeurde grondstof specificaties Beheer technische specificaties Gedocumenteerde vrijgegeven grondstof specificaties Goedgekeurde onderdeel specificaties Gedocumenteerde vrijgegeven onderdeel specificaties Goedgekeurde halffabricaat specificaties Gedocumenteerde vrijgegeven halffabricaat specificaties Goedgekeurde product specificaties Gedocumenteerde vrijgegeven product specificaties In bewerking zijnde gedocumenteerde specificaties Gedocumenteerde In bewerking zijnde specificaties Afgekeurde gedocumenteerde specificaties Gedocumenteerde afgekeurde niet vrijgegeven specificaties Goedgekeurde tekeningen Beheer technische tekeningen Gedocumenteerde vrijgegeven tekeningen en stuklijsten Goedgekeurde stuklijsten Gedocumenteerde In bewerking zijnde tekeningen en stuklijsten In bewerking zijnde gedocumenteerde tekeningen Gedocumenteerde afgekeurde niet vrijgegeven tekeningen en stuklijsten Afgekeurde gedocumenteerde tekeningen In bewerking zijnde gedocumenteerde stuklijsten Afgekeurde gedocumenteerde stuklijsten Functionele eisen Testen van prototypen Testprotocollen Ontwerpspecificaties Testresultaten Bedrijfsadministratie Input Proces Output

41 Crediteur gegevens Bestellingen Afleverbonnen bestelde goederen Facturen Debiteur gegevens Orderbevestigingen Afleverbonnen geleverde goederen Werkordernummers Medewerkergegevens Urenverantwoordingen Uurtarieven Verbruik grondstoffen Verbruik onderdelen Verbruik halffabricaten Transportkosten Financiële administratie (grootboek, debiteuren, crediteuren) Uren administratie Betalingen Facturen Verkoopcijfers Werkorderkosten Materiaalverbruik werkorder Materiaalkosten werkorder Besteedde uren werkorder Uurkosten werkorder Werkorder kosten Maken kostprijsberekeningen Productkostprijs Materiaalverbruik werkorder Materiaalkosten werkorder Besteedde uren werkorder Uurkosten werkorder Loonkosten Huisvestingskosten Enz. KPI s Opstellen managementrapportages Managementrapportage Loonkosten Verkoopprognose

42 Automatisering Input Proces Output Geregistreerde functionele storing Geregistreerd verzoek rapportage over functionele uitbreiding Geregistreerd verzoek uitvoering van functionele uitbreiding Verzoek rapportage over functionele uitbreiding Verzoek uitvoering van functionele uitbreiding Onderhoud- en vervangingsplan ICT systemen Technisch- en functioneel beheer ICT systemen Storingsrapportage Begrotingsrapportage en haalbaarheid verzoek functionele uitbreiding Opleveringsrapportage van functionele uitbreiding Gedocumenteerde specificaties van geïnstalleerde systeemhardware Gedocumenteerde specificaties van geïnstalleerde systeemfirmware Gedocumenteerde specificaties van geïnstalleerde netwerkhardware Gedocumenteerde specificaties van geïnstalleerde applicatiesoftware Gedocumenteerde specificaties van functionaliteit Gedocumenteerde hardware- en applicatieconfiguratie Bestelaanvraag ICT systemen Functionele vraag Helpdesk Geregistreerde vraag Melding functionele storing Afmelding geregistreerde vraag Storingsrapportage Geregistreerde functionele storing Afmelding geregistreerde functionele storing Gedocumenteerde specificaties van functionaliteit Gedocumenteerde hardware-, firmwareen applicatieconfiguratie Aanbod hardware, firmware en applicatiesoftware Invoeren nieuwe systemen Onderhoud- en vervangingsplan ICT systemen Personeelbeheer Input Proces Output

43 Persoonsgegevens Functiebeschrijvingen Ziek / betermeldingen CAO Bedrijfsregelingen Personeelsadministratie, personeelszaken Personeelsgegevens Ziekteregistratie Contracten toekennen bedrijfsregelingen Personeelsgegevens Beheer salarisadministratie Uitbesteding salarisadministratie Salarisschalen Sollicitatiebrieven Werving en selectie Functiebeschrijvingen Wervingsbureaus Competentieprofielen Uitzendbureaus Arbeidscontracten

44 Bijlage 4 Implementatieplanning

45

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening

Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Examen PC 2 Bestuurlijke Informatievoorziening Instructieblad Examen : Professional Controller 2 leergang 10 Vak : Bestuurlijke Informatievoorziening Datum : 16 december 2014 Tijd : 12.00 13.30 uur Deze

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Inleiding 13 april 2007 Inleiding Inleiding Logistiek Inleiding Logistiek in het leven van alledag Doel van de cursus Wat is logistiek? Plannen en beheersen Waarom logistiek? Logistiek is maatwerk Kosten en baten van logistiek

Nadere informatie

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie.

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Vastenaktie Nederland Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Wie zijn wij: De stichting Vastenaktie Nederland is een R.-K. hulporganisatie die in Nederland geld werft, met name in

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 6 ERP-systemen: productie en materials management Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de modules

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Checklist E-procurement

Checklist E-procurement Checklist E-procurement CA 1.20-1 CA 1.20 Checklist E-procurement Wat is e-procurement? E-procurement is letterlijk elektronisch inkopen, oftewel het inkopen van producten en diensten door bedrijven of

Nadere informatie

Pending. Multiple level autorisatie flow 4-ogen principe (of meer)

Pending. Multiple level autorisatie flow 4-ogen principe (of meer) Apps voor Jeeves Voorbeelden Pending Artikel naar status Verkoopbaar door beperkt aantal mensen Niet gebruiken in prijslijst tot dat autorisatie gegeven is Verkooporders die niet aan een bepaalde marge

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV

Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV Sociaal Jaarverslag 2008 Confectiefabriek De Berkel BV 1/ 8 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. FWF deelnemerschap.. 5 3. Inkoop... 5 4. Monitoringsysteem en uitvoering van verbeterplannen... 6 5. Klachten...

Nadere informatie

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Bart Vink & Djim Zeijpveld 2010 Exact Agenda Nieuwe productontwikkelingen: Exact Globe Exact Synergy Enterprise Exact Online 2010

Nadere informatie

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept

Bark Verpakkingen. Outsourcing Concept Bark Verpakkingen Outsourcing Concept Outsourcing Bark Verpakkingen BV als uw partner in strategisch verpakkingsmanagement. De win-win relatie tussen 'outsourcing' en uw 'core business efficiency'. Met

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit

Projectplan. Kernregistratie Medewerkers en inowit Projectplan Kernregistratie Medewerkers en inowit Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (Josien Oosterhoff) Veiligheidsregio Haaglanden (Marieke van den Berg) NetAge AG5 28 augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

INKA Inkoop Associatie i.o. Groningen, 26 april 1996

INKA Inkoop Associatie i.o. Groningen, 26 april 1996 Inkoop Associatie i.o. Groningen, 26 april 1996 OMSCHRIJVING INKA is de voorlopige naam van een vrijwillig samenwerkingsverband van regionale leveranciers van 'low value products' aan business units/regionale

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën

Personeel & Organisatie (P&O) Financiën Personeel & Organisatie (P&O) Het werkterrein P&O richt zich, als onderdeel van de doelmatig en doeltreffend laten functioneren van de medewerkers daarin. Het werkterrein P&O geeft uitvoering aan de werkgeversvisie,

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem.

Whitepaper. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. 5 vraagstukken bij het koppelen van uw webwinkel aan uw boekhoud- of ERP systeem. Inhoud Inleiding... 1 Factureren... 1 Klantgegevens... 2 Orderverwerking... 2 Artikelinformatie... 3 Voorraad... 3 Inleiding

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Bijlage 7: Functieniveau 7

Bijlage 7: Functieniveau 7 Bijlage 7: Functieniveau 7 PROGRAMMERING programmeur Mede verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het inhoudelijk beleid, realiseren van een breed scala aan programma-activiteiten in één of

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Kennissessie/lunchbijeenkomst scherper sturen op details; besparen op (in) directe brandstofkosten.

Kennissessie/lunchbijeenkomst scherper sturen op details; besparen op (in) directe brandstofkosten. Kennissessie/lunchbijeenkomst scherper sturen op details; besparen op (in) directe brandstofkosten. Machiel Bode Sector manager Transport & Logistiek ING Amsterdam Machiel.bode@ing.nl 1 Programma 11.00

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

ERP voor het MKB Prijslijst 2017

ERP voor het MKB Prijslijst 2017 ERP voor het MKB Prijslijst 2017 Boekhouding Dagboeken Grootboekrekeningen, Hoofd verdichtingen Debiteuren en crediteuren sub administratie Openstaande posten,betalingsherinneringen Grootboek kaarten mutatie

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007

Inleiding Logistiek, Hoofdstuk 7 13 april 2007 Competenties Inleiding Logistiek Hoofdstuk 7 Interne logistieke planning II Na het bestuderen van dit hoofdstuk kun je vertellen: over voorraden: het ontstaan, gebruik, soorten, analyse en beheersing ervan;

Nadere informatie

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice

Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel. Scheiding tussen frontoffice en backoffice Werken vanuit een nieuw netwerk bedrijfsmodel Scheiding tussen frontoffice en backoffice Agenda Uitgangspunten Contouren van het nieuwe bedrijfsmodel Hoe ondersteunen we dat met de business hub? Trends

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven.

1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven. Onderdeel: Onderneming algemeen 1. De kandidaat kan de definitie van een organisatie en hoe de organisatie acteert in relatie tot interne en externe omgeving aangeven. 2. De kandidaat kan de diverse organisaties

Nadere informatie

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek:

Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: Logistiek modellen H3 Logistiek raamwerk bij productielogistiek: 1. Grondvorm productielogistiek (fysieke inrichting) 2. Besturingssysteem productielogistiek (beheersing) 3. Informatiesysteem productielogistiek

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Polyplastic BV. Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners. Mariëtte Hermens, Lotte Terwel. Profielschets Inkoopmanager

Polyplastic BV. Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners. Mariëtte Hermens, Lotte Terwel. Profielschets Inkoopmanager Profielschets Inkoopmanager Polyplastic BV Professionele teamspeler bij het selecteren van strategische partners Mariëtte Hermens, Lotte Terwel 30 maart 2010 Profielschets Inkoopmanager Profielschets Inkoopmanager

Nadere informatie

Instructiedocument Beschrijving IST situatie

Instructiedocument Beschrijving IST situatie Instructiedocument Beschrijving IST situatie Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Beleidsnotitie Materieelbeheer

Beleidsnotitie Materieelbeheer Veiligheidsregio x Beleidsnotitie Materieelbeheer 2012-2016 Pagina 1 van 12 Voor u ligt de beleidsnota Materieelbeheer van de Veiligheidsregio xxxxxxx. De nota vormt de basis voor het materieelbeheer binnen

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE

Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Officemanager FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Officemanager Codering Organisatie Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb Werkterrein Onderwijsproces>onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig

Besturingssystemen WINDOWS UNIX LINUX Overig Naam softwarebedrijf: Deel 1: Algemene gegevens van.. Pakket geschikt voor : Mutatiedatum Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax E-mail Internetadres Contactpersonen Het Pakket Naam pakket Versie Software

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010

Functiebeschrijving 01. FUWA5 NORM 2010 Functienaam Functiecode 00.20 Human Resource Advisor Functiedatum 1 augustus 2011 Organisatie Functiefamilie Afdeling FUNCTIECONTEXT: POSITIE IN DE ORGANISATIE: Rapporteert aan: Geeft leiding aan: Anoniem

Nadere informatie

8 Productiebeheer met Navision

8 Productiebeheer met Navision 7 Voorwoord Productiebedrijven worden geconfronteerd met steeds korter wordende levertijden en veel meer variatie in het aantal producten. Veel klanten willen dat er op klantspecificatie geleverd wordt.

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Meet, presteer en rendeer!

Meet, presteer en rendeer! WWW.LAUNDRYDASHBOARD.COM Meet, presteer en rendeer! INFOSHEET Real-time inzicht in de prestatie van uw wasserij is de sleutel naar succes. Laundry Dashboard maakt dit mogelijk. Dankzij intelligente metingen

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS WOENSDAG 14 DECEMBER 2016 09.00-12.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Accounting Information Systems B / 7 2016 NGO-ENS B / 7 E-Bouw

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt.

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Prijs en distributiebeleid Hoofdstuk 19 Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Maar een onderneming wil/moet winst maken. Dus veel verkopen voor een winstgevende prijs. Vraag

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

Contractmanagement, wat is dat?

Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement, wat is dat? Contractmanagement van diensten Ted Knoester Gemeente Lansingerland 1 Contractmanagement Kenmerken van diensten Wat doet een contractmanager? Wat is een contract? Hoe om

Nadere informatie

Sturen op rendement en cashflow

Sturen op rendement en cashflow Sturen op rendement en cashflow Jacques Adriaansen VKL Jaarcongres 2004 04 november 2004 Jacques Adriaansen Sturen op rendement en cashflow Van strategie naar bedrijfsvoering Optimalisatie (kosten versus

Nadere informatie

PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor

PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor PREACTOR UITMUNTEND IN SCHEDULING Denk je aan scheduling... dan denk je aan Preactor Wanneer u de productieplanning wilt optimaliseren, de voorraad wilt verlagen en de Customer Service wilt verbeteren,

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement 1 26-10- 2016 Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement Den Haag 20 oktober 2016 2 Introductie 3 ICT Categorieën en SLM Het verwervingsproces Contractmanagement (1) Definitie Alle

Nadere informatie

Always on the cutting edge of Excellence

Always on the cutting edge of Excellence Always on the cutting edge of Excellence Functionerings en beoordelingsgesprekken 21-9-2015 2 Waarom competentiemanagement? Medewerkers en organisatie continue met elkaar door laten ontwikkelen. Objectievere

Nadere informatie

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen

Facilitair inkopen. Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Facilitair inkopen Met gereedschappen en methodieken om het inkoopvak beter te beheersen Inhoud Voorwoord Eeuwige spagaat bij duurzaam inkopen Outsourcing: integraal uitbesteden van facilitaire diensten

Nadere informatie

Ontwikkelen salarissysteem

Ontwikkelen salarissysteem Ontwikkelen salarissysteem Augustus 2012 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl HR ontwikkelaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management,

Nadere informatie