Gemeente Maasdriel. Onderzoek dossier wachtgeldregeling. 2 november De heer A. Frankfort, burgemeester Gemeente Maasdriel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Maasdriel. Onderzoek dossier wachtgeldregeling. 2 november 2010. De heer A. Frankfort, burgemeester Gemeente Maasdriel"

Transcriptie

1 Gemeente Maasdriel Onderzoek dossier wachtgeldregeling Datum 2 november 2010 Aan De heer A. Frankfort, burgemeester Gemeente Maasdriel Van De heer P. Werkman, directeur BING

2 Inhoudsopgave 1. BING Aanleiding en doel van de opdracht Verrichte onderzoekswerkzaamheden Leeswijzer Het toetsingskader De APPA Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit Bevindingen Aanvraag wachtgelduitkering Kwartaalverklaringen en het opgeven van neveninkomsten Aanvraag inzake mogelijke verlenging wachtgelduitkering Afspraken tussen de gemeente Maasdriel en Deloitte/Raet Gebeurtenissen inzake terugbetaling wachtgelduitkering betrokkene Beoordeling Inleiding Overwegingen en vaststellingen Beoordeling Tot slot Bijlage 1 Toelichting aanvraagformulier van een wethoudersuitkering Raet (2005) Bijlage 2 Kwartaalverklaring inzake inkomsten gewezen wethouder/bestuurder Bijlage 3 Inkomstenverklaring gewezen wethouder/bestuurder Bijlage 4 Brief d.d. 11 augustus 2010 van de burgemeester aan betrokkene Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

3 Vertrouwelijk Gemeente Maasdriel T.a.v. de heer A. Frankfort, burgemeester Postbus GA KERKDRIEL Amersfoort, 2 november 2010 Betreft: Rapportage onderzoek Geachte heer Frankfort, Op uw verzoek hebben wij een onderzoek verricht voor de gemeente Maasdriel. De opdracht voor het onderzoek is vastgelegd in een opdrachtbevestiging van 24 september Hierbij rapporteren wij onze bevindingen. 1. BING BING - afgeleid van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten - biedt Nederlandse gemeenten gespecialiseerde adviesexpertise, onderzoeksexpertise en een vraagbaakfunctie aan op het gebied van integriteit. Het bureau richt zich daarbij exclusief op de gemeenten, wat borg staat voor specifieke branchekennis, verdieping van ervaringen en de mogelijkheid om duurzame relaties met de doelgroep te onderhouden. BING is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 2. Aanleiding en doel van de opdracht Als waarnemend burgemeester bent u bij de beantwoording van schriftelijke vragen van raadsleden geconfronteerd met vragen over de wachtgelduitkering van een van de huidige wethouders (hierna te noemen betrokkene). Betrokkene genoot van 21 maart 2002 tot en met 21 maart 2008 een wachtgelduitkering vanwege een eerder uitgeoefend wethouderschap bij de gemeente Maasdriel. In deze periode was betrokkene lid van de gemeenteraad van Maasdriel. Na lezing van het dossier kwam bij u de vraag op of sprake was van een terugbetalingsverplichting, in verband met genoten neveninkomsten. Deze vraag werd vanuit de ambtelijke organisatie bevestigend beantwoord. Vervolgens heeft u met betrokkene gesproken. Hij gaf desgevraagd aan dat hij gedurende de periode waarin hij wachtgeld genoot, neveninkomsten had genoten. Hij verklaarde niet op de hoogte te zijn van het feit dat neveninkomsten van invloed zouden zijn op de hoogte van de wachtgelduitkering. Betrokkene heeft u inzage gegeven in zijn neveninkomsten van de afgelopen jaren en u bent met hem Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

4 overeengekomen dat het teveel ontvangen wachtgeld door hem zou worden terugbetaald. Zijn directe bereidheid om openheid van zaken te geven, zijn onmiddellijke instemming met de terugbetaling en zijn verklaring dat hij niet op de hoogte was van de invloed van neveninkomsten op de hoogte van de wachtgelduitkering, hebben u in eerste instantie doen concluderen dat betrokkene weliswaar teveel wachtgeld heeft ontvangen, maar dat hij te goeder trouw heeft gehandeld. Reacties uit de bevolking en berichtgeving in de lokale pers zijn redenen geweest om te besluiten een zorgvuldig een onafhankelijk onderzoek naar de feiten door BING te laten verrichten. Daarnaast wenst u een beoordeling van BING of betrokkene in deze casus integer heeft gehandeld. Doelstelling van de opdracht is derhalve het verkrijgen van helderheid met betrekking tot de feiten en een beoordeling van die feiten. 3. Verrichte onderzoekswerkzaamheden Wij hebben onder meer de volgende werkzaamheden verricht: Kennisname en analyse van relevante documentatie (gemeentelijk dossier; documentatie van betrokkene); Kennisname en analyse van de relevante procedures en regelgeving; Opstellen van toetsingskader; (Intake)gesprek met de burgemeester; Interviewen van betrokkene; Interviewen van de gemeentesecretaris, een medewerker P&O en een medewerker van de salarisadministratie; Interviewen van een voormalig wethouder, een voormalig burgemeester en een voormalig hoofd P&O van de gemeente Maasdriel; Interviewen van twee contactpersonen van Raet; Gesprek met echtgenote en accountant van betrokkene, gecombineerd met inzage in dossierstukken; Analyse van bevindingen; Voorleggen van bevindingen aan betrokkene (wederhoor); Opstellen van rapportage. De concept bevindingen van het onderzoek zijn op 23 oktober 2010 in het kader van wederhoor voorgelegd aan betrokkene. Zijn reactie hebben wij in de dagen daarna tot en met 28 oktober 2010 ontvangen en verwerkt in de rapportage. 4. Leeswijzer In hoofdstuk 5 wordt het toetsingskader van dit onderzoek geschetst. In hoofdstuk 6 worden de bevindingen van het onderzoek besproken. Tot slot volgt in hoofdstuk 7 een beoordeling van de bevindingen. 5. Het toetsingskader Het toetsingskader, waartegen het handelen van betrokkene in deze casus word afgezet, wordt met name gevormd door de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (hierna genoemd de APPA) en de Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

5 kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit, die zijn afgeleid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en ook zijn opgenomen in de onlangs vastgestelde Gedragscode voor Bestuurders van de gemeente Maasdriel. 5.1 De APPA De APPA is de wet waarin de toekenning van uitkeringen en pensioenen van politieke ambtsdragers is geregeld. In de vijfde afdeling van de APPA zijn een aantal - voor deze casus relevante bepalingen opgenomen. De vijfde afdeling is, op grond van artikel 130 lid 1 van de APPA, van toepassing op burgemeesters en wethouders. Artikel 130 lid luidt als volgt: 1. Deze afdeling is van overeenkomstige toepassing op gemeentebesturen, met dien verstande dat wordt gelezen voor: a. lid van gedeputeerde staten: wethouder, waaronder begrepen een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente; b. provincie: gemeente; c. provinciale staten: de raad; d. gedeputeerde staten: burgemeester en wethouders. 1 In artikel 134 en 134a van de APPA zijn regels omtrent inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf geregeld. Artikel De inkomsten die de belanghebbende geniet, worden met de uitkering verrekend over de maand waarop deze inkomsten betrekking hebben of geacht kunnen worden betrekking te hebben. 2. Voor de toepassing van het eerste lid worden onder inkomsten verstaan het gezamenlijk bedrag dat de belanghebbende wegens het verrichten van activiteiten, ter hand genomen met ingang van of na de dag waarop hij heeft opgehouden lid van gedeputeerde staten te zijn, geniet als a. winst uit een of meer ondernemingen, bedoeld in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001; b. belastbaar loon uit of in verband met arbeid en c. belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden, behoudens voorzover het een werkzaamheid betreft als bedoeld in de artikelen 3.91, eerste lid, onderdelen a en b, en 3.92 van de Wet inkomstenbelasting Onder inkomsten bedoeld in de vorige volzin, wordt mede verstaan een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. 3. Voor de toepassing van de vorige leden worden mede als inkomsten aangemerkt: a. de inkomsten wegens in het tweede lid bedoelde activiteiten ter hand genomen door de belanghebbende binnen één jaar, onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van aftreden; b. de inkomsten die worden genoten uit een betrekking waarin hij gedurende zijn zittingstijd als lid van gedeputeerde staten op non-activiteit was gesteld; c. de vaste vergoeding die wordt genoten als lid van provinciale staten. 4. Indien de belanghebbende op of na de dag bedoeld in het tweede lid inkomsten of hogere inkomsten, anders dan ten gevolge van algemene loonsverhogingen, verkrijgt uit in het tweede lid bedoelde activiteiten ter hand genomen voor de dag van aftreden, anders dan bedoeld in het derde lid, is ten 1 Artikel 130 APPA zoals omschreven in de APPA van tot Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

6 aanzien van die inkomsten of hogere inkomsten het bepaalde in het eerste lid van toepassing. 5. De in het eerste lid bedoelde verrekening geschiedt aldus dat de uitkering wordt verminderd met het bedrag waarmede de uitkering, vermeerderd met die inkomsten, de laatstelijk genoten wedde, waarvan de uitkering is afgeleid, overschrijdt. 6. Onder inkomsten bedoeld in de voorgaande leden wordt niet verstaan kinderbijslag alsmede de compensatie voor de premie ingevolge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet, welke in die inkomsten is of geacht kan worden te zijn begrepen. De vorige volzin is wat betreft de premiecompensatie slechts van toepassing voor zover de daar bedoelde inkomsten betrekking hebben of kunnen worden geacht betrekking te hebben op een tijdvak gelegen voor 1 juni Een ministeriële regeling op grond van artikel 9, zesde lid, geldt mede voor de toepassing van dit artikel, ten aanzien van de voortgezette uitkering bedoeld in artikel 132, vijfde lid, en in artikel 133a. Artikel 134a 1. De belanghebbende is verplicht van het ter hand nemen van enige activiteiten als bedoeld in artikel 134, tweede lid, terstond mededeling te doen aan gedeputeerde staten onder opgave, voor zover mogelijk, van de inkomsten die hij uit die activiteiten zal trekken. Zijn de inkomsten niet vooraf op te geven dan doet hij tijdig vóór het verschijnen van elke uitkeringstermijn opgave van de inkomsten, die hij sinds het ter hand nemen van de activiteiten of sinds de vorige opgave heeft genoten. Voorschriften, bedoeld in artikel 9a, eerste lid, derde volzin, zijn van overeenkomstige toepassing. 2. Brengt de aard van de activiteiten of van de inkomsten mede, dat de inkomsten over een langere termijn moeten worden berekend, dan geschiedt de opgave dienovereenkomstig en wordt op de uitkering een vermindering toegepast van een voorlopig vastgesteld bedrag onder voorbehoud van verrekening aan het eind van de evenbedoelde termijn. Ten aanzien van deze verrekening is artikel 134 van toepassing, met dien verstande dat zij geschiedt over de in de vorige volzin bedoelde langere termijn in plaats van over iedere maand afzonderlijk. 3. Gedeputeerde staten kunnen bij de vaststelling van het bedrag van de vermindering van de opgave van de belanghebbende afwijken. 4. De belanghebbende aan wie uitkering is toegekend, wordt door het aanvaarden van de uitkering geacht erin toe te stemmen dat allen, die daarvoor naar het oordeel van gedeputeerde staten in aanmerking komen, omtrent zijn omstandigheden alle inlichtingen geven, welke voor de uitvoering van dit hoofdstuk noodzakelijk zijn. 2 In artikel 135 van de APPA wordt de betaling van de uitkering geregeld, waarbij wij opmerken dat eerst op 16 juli 2003 lid 2 is toegevoegd aan artikel 135 van de APPA. De tekst van het artikel luidt als volgt: Artikel De uitkering, berekend over een maand, wordt in maandelijkse termijnen betaald. 2. De uitkering wordt niet uitbetaald zolang de belanghebbende niet of niet op de voorgeschreven wijze voldoet aan zijn verplichtingen op grond van artikel 134a. In artikel 136 van de APPA zijn regels omtrent het einde en verval van de uitkering geregeld, waarbij wij opmerken dat per 16 juli 2003 een nieuw derde lid is toegevoegd aan artikel 136 van de APPA. 2 Artikel 134 APPA zoals omschreven in de APPA tussen 2002 en Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

7 De tekst van het artikel luidt als volgt: Artikel De uitkering eindigt met ingang van de dag volgende op die, waarop de belanghebbende is overleden. 2. De uitkering vervalt: a. met ingang van de dag waarop de belanghebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt; b. met ingang van de dag waarop de belanghebbende opnieuw lid van gedeputeerde staten wordt in de provincie ten laste waarvan de uitkering wordt genoten, tenzij hij als zodanig een betrekking is gaan uitoefenen in een mindere omvang dan voor het aftreden waaraan hij het recht op uitkering ontleent; c. wanneer tijdens de duur van de uitkering zich de omstandigheid voordoet, bedoeld in artikel 131, tweede lid, onder b. Zodra die omstandigheid zich niet langer voordoet is het daar bepaalde van overeenkomstige toepassing. 3. De uitkering kan geheel of ten dele vervallen worden verklaard indien de belanghebbende herhaaldelijk niet of niet op de voorgeschreven wijze voldoet aan zijn verplichtingen op grond van artikel 134a. 5.2 Kernbegrippen van bestuurlijke integriteit De gemeente Maasdriel heeft onlangs een Gedragscode voor Bestuurders van de gemeente Maasdriel opgesteld. Deze gedragscode is op 14 oktober 2010 vastgesteld door de gemeenteraad en treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 april Deze code gold derhalve niet ten tijde dat betrokkene wachtgeld genoot. In deel 1 van de gedragscode zijn een aantal kernbegrippen van integriteit opgenomen. Deze kernbegrippen komen overeen met de beschreven kernbegrippen in de Modelgedragscode bestuurders van de VNG. 3 De kernbegrippen integriteit kunnen als toetssteen van integer bestuurlijk handelen dienen, omdat zij zijn afgeleid van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De volgende kernbegrippen worden onderscheiden: Dienstbaarheid Het handelen van een bestuurder is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente of de provincie en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken. Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Onafhankelijkheid Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. Openheid Het handelen van een bestuurder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn beweegreden daarbij. 3 Modelgedragscode bestuurders van de VNG (Datum vaststelling ). Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

8 Betrouwbaarheid Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. Zorgvuldigheid Het handelen van een bestuurder is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. 6. Bevindingen In dit hoofdstuk wordt door middel van een reconstructie de casus uiteengezet. Deze reconstructie is gebaseerd op een analyse van relevante documenten en de interviews met betrokkenen. Tevens is gebruik gemaakt van het dossier met betrekking tot een andere oud wethouder van de gemeente Maasdriel (hierna te noemen de heer Y), die evenals betrokkene vanaf maart 2002 een uitkering in het kader van de APPA regeling (hierna te noemen wachtgelduitkering) heeft genoten. 6.1 Aanvraag wachtgelduitkering Op 13 maart 2002 treedt betrokkene af als wethouder van de gemeente Maasdriel. Op dat moment is betrokkene een aantal jaren wethouder geweest. Van 1994 tot 1999 was hij parttime wethouder en loco burgemeester van de gemeente Maasdriel, in 1999 is betrokkene fulltime wethouder geworden. Na zijn aftreden als wethouder in 2002 blijft betrokkene verbonden aan de lokale politiek. Als fractievoorzitter van de VVD maakt hij tot 1 april 2010 deel uit van de gemeenteraad. Vanaf die datum is betrokkene opnieuw wethouder van de gemeente Maasdriel. Op het moment dat betrokkene in 2002 aftreedt als wethouder, heeft hij recht op een uitkering in het kader van de APPA regeling. Binnen de gemeente (namens het college van B&W) is de salarisadministrateur verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling en daarmee voor het in gang zetten van de uitkering. Voor de aanvraag van de wachtgelduitkeringen worden hem in die periode door Deloitte &Touche (hierna te noemen Deloitte), de organisatie die voor de gemeente de hoogte van de uitkering berekent, in 2002 aanvraagformulieren voor de wethoudersuitkering verstrekt. 4 De salarisadministrateur verklaart hierover het volgende: Toen ik bij de gemeente Maasdriel kwam werken, was de APPA regeling al uitbesteed aan Deloitte. Ik heb in 2002 met Deloitte afgesproken dat ik de gegevens van de wethouders door zou geven, wanneer er nieuwe wethouders zouden worden benoemd. Op enig moment in 2002 heb ik van Deloitte aanvraagformulieren gekregen voor de wachtgelduitkering van de heer [naam de heer Y] en de heer [naam betrokkene]. Daarnaast heb ik van Deloitte informatie gekregen over het wethouderspensioen en het nabestaandenpensioen. 4 Later is Raet de uitvoerende instantie geworden, omdat zij het betreffende bedrijfsonderdeel van Deloitte hebben overgenomen. Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

9 Een medewerker van Raet (voorheen Deloitte) die destijds ook het dossier van de gemeente Maasdriel in behandeling had, verklaart dat bij het opsturen aan de gemeente van de aanvraagformulieren (voor het verkrijgen van een uitkering) altijd een toelichting werd meegestuurd alsmede een kopie van artikel 134 van de APPA: Naast een toelichting op het aanvraagformulier voor de berekening van een wethoudersuitkering, stuurden wij bij het aanvraagformulier ook altijd een kopie van artikel 134 van de APPA mee. Dit artikel regelt de korting van de uitkering wegens inkomsten. Dat wil zeggen de voorwaarden wanneer er verrekening van de uitkering moet plaatsvinden in verband met inkomsten. Wij gingen er uiteraard vanuit dat de gemeente al deze formulieren aan de betreffende wethouder zou overhandigen. Het was immers onderdeel van de aanvraagprocedure. In de toelichting aanvraagformulier voor de berekening van een wethoudersuitkering van Raet 5, die als bijlage 1 bij het rapport is gevoegd, is onder meer de volgende bepaling opgenomen: Vraag 5 - Inkomsten. Inkomsten die belanghebbende geniet of gaat genieten, kunnen van invloed zijn op de hoogte van de uitkering. De inkomsten dienen gesplitst te worden in verkregen inkomsten voor en na ontslag. Op deze wijze kan het juiste kortingsbedrag worden berekend. De gewezen wethouder dient vervolgens bij elke inkomstenwijziging, niet zijnde salarisaanpassingen als gevolg van prijscompensaties e.d., het vragenformulier inkomsten in te sturen, zodat het nieuwe uitkeringsbedrag kan worden vastgesteld. Tevens wordt de tekst van artikel 134 van de APPA bijgevoegd die u aan belanghebbende kunt overleggen. Voorts is het van belang te bepalen of de uitkeringstijd wel of niet aangemerkt mag worden als pensioengeldige diensttijd. De salarisadministrateur verklaart dat hij de setjes met aanvraagformulieren destijds persoonlijk aan de betreffende wethouders heeft gegeven: In 2002 heb ik de namen van de nieuwe wethouders doorgegeven aan Deloitte. De wethouders hebben in 2002 van mij een setje met formulieren gehad voor de aanvraag van de wachtgelduitkering. ( ) Ik kan mij herinneren dat ik het aanvraagformulier van de heer [naam betrokkene] nooit heb teruggekregen van de heer [naam betrokkene]. Ik heb de heer [naam betrokkene] destijds meerdere malen persoonlijk aangesproken dat hij het aanvraagformulier nog niet had ingevuld.( ) De salarisadministrateur kan zijn verklaring dat hij de aanvraagformulieren heeft overhandigd aan betrokkene niet onderbouwen met bescheiden c.q. bewijsstukken, De salarisadministrateur heeft geen formulieren per post gezonden aan betrokkene of enig ander (begeleidend) schrijven dat hierop betrekking heeft. Uit het dossier en verklaringen van geïnterviewden blijkt dat de salarisadministrateur het aanvraagformulier voor de wethoudersuitkering van betrokkene op 2 mei 2002 zelf (onder eigen naam) heeft ondertekend. De salarisadministrateur verklaart hierover het volgende: Deloitte heeft mij een paar keer gebeld en gevraagd om het aanvraagformulier van de heer [naam betrokkene] op te sturen. Ik heb een formulier ingevuld voor de heer [naam betrokkene] en gevraagd of de heer [naam betrokkene] dat formulier wilde tekenen, maar daar heeft hij niet op gereageerd. Op advies van 5 Toelichting aanvraagformulier voor de berekening van een wethoudersuitkering Raet (2005). Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

10 Deloitte heb ik het aanvraagformulier voor de heer [naam betrokkene] uiteindelijk zelf ingevuld en getekend, zodat Deloitte kon starten met de berekening van het wachtgeld. De salarisadministrateur benadrukt dat hij betrokkene meerdere keren heeft aangesproken op het invullen van het aanvraagformulier: Het is mij bijgebleven dat ik de heer [naam betrokkene] meerdere keren moest aanspreken om te reageren. Ik heb de indruk dat de heer [naam betrokkene] hierin wat slordig is. Ik heb het aanvraagformulier uiteindelijk zelf getekend, omdat Deloitte de gegevens van de heer [naam betrokkene] wilde hebben. De heer [naam betrokkene] heeft mij hier nooit op aangesproken. Betrokkene ontkent dat de salarisadministrateur hem ooit heeft benaderd c.q. aangesproken over het invullen van formulieren voor het aanvragen van een wachtgelduitkering: Dat heeft de heer [naam salarisadministrateur] mij nooit gevraagd. Betrokkene verklaart dat hij nooit een handeling heeft hoeven verrichten voor het aanvragen dan wel het ontvangen van de wachtgelduitkering: Helemaal niks. Ik heb niets hoeven doen. Ik heb niks gehoord en er heeft niemand iets gezegd over de aanvraag van de wachtgelduitkering. Op enig moment werd de wachtgelduitkering op mijn bankrekening bijgeschreven. Ik heb nooit een formulier gezien of iets getekend. Betrokkene verklaart dat het hem niet verwonderde dat hij nooit een formulier heeft ontvangen: Nee. Ik wist niet beter. Ik ga ervan uit dat er op het gemeentehuis kundige ambtenaren werken die de wachtgeldregeling voor mij uitvoeren. Ik heb geen navraag gedaan naar de wachtgeldregeling. De advocaat van betrokkene verklaart dat de gemeente van rechtswege wachtgeld moet uitkeren: De wet zegt dat de gemeente van rechtswege wachtgeld moet uitkeren. De heer [naam betrokkene] hoeft hier zelf niets voor te doen. Het is niet verplicht om een aanvraag te doen voor het verkrijgen van wachtgeld. ( ) De gemeente moet zich vergewissen van de feiten en controle uitvoeren. Dit doet de gemeente Maasdriel door gebruik te maken van formulieren. Vandaar ook mijn verwondering dat de gemeente in het geval van de heer [naam betrokkene] het wachtgeld is gaan uitbetalen, zonder de feiten te controleren. De gemeente is dus aansprakelijk. De heer [naam betrokkene] wist in eerste instantie niet eens dat hij een uitkering kreeg, tot het bedrag op zijn rekening werd gestort. Een andere oud wethouder, de heer Y, is in 2002 afgetreden als wethouder en heeft evenals betrokkene vanaf 21 maart 2002 een wachtgelduitkering genoten. Over het verloop van de procedure en aanvraag van de wachtgelduitkering verklaart de heer Y het volgende: ( ) De voormalig gemeentesecretaris heeft mij destijds gemeld dat ik in aanmerking kwam voor de wachtgeldregeling en meldde mij dat dit intern zou worden afgehandeld. De heer [naam salarisadministrateur] heeft mij vervolgens voorgelicht en uitleg gegeven over de uitkering. Dit was tijdens een één op één gesprek op het gemeentehuis. De heer [naam betrokkene] was niet aanwezig bij dit gesprek. Het aanvraagformulier voor de uitkering heeft de heer [naam salarisadministrateur] destijds ingevuld en voor akkoord aan mij voorgelegd. Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

11 Tevens verklaart de heer Y: Ik heb de aanvraag voor de uitkering getekend. Vervolgens heeft de heer [naam salarisadministrateur] aangegeven dat Deloitte mij zou benaderen. ( ) De heer Y verklaart dat er tijdens het gesprek met de salarisadministrateur in 2002 ook is gesproken over neveninkomsten: Wij hebben gesproken over het opgeven van neveninkomsten. Er zijn bepalingen in de wachtgeldregeling opgenomen over neveninkomsten. Ik ben altijd raadslid geweest in de periode dat ik wachtgeld ontving. Mijn vergoeding voor het raadslidmaatschap heb ik altijd opgegeven. Tevens verklaart de heer Y over de totstandkoming en de context van het gesprek met de salarisadministrateur: Ik ben door de heer [naam salarisadministrateur] in 2002 uitgenodigd voor een gesprek over de wachtgeldregeling. Dit gesprek is normaal verlopen. Het was op de kamer van de heer [naam salarisadministrateur]. Daar waren op dat moment ook andere collega s van de heer [naam salarisadministrateur] aan het werk. Mondeling hebben wij toen de regels besproken voor het ontvangen van wachtgeld en het opgeven van neveninkomsten. ( ) De heer Y verklaart dat hij niet weet of betrokkene in 2002 ook een gesprek heeft gehad met de salarisadministrateur over de wachtgelduitkering en bijbehorende voorwaarden: Ik heb nooit met betrokkene of anderen gesproken over de wachtgelduitkering. Betrokkene geeft aan dat hij niet weet waarom andere oud-wethouders de formulieren wel zouden hebben ontvangen en hij niet: Dat weet ik niet. Ik heb recent een formulier gezien tijdens een college vergadering. Daaruit bleek dat een ambtenaar van de gemeente Maasdriel een formulier heeft ingevuld met mijn gegevens. Dit aanvraagformulier heeft de ambtenaar zelf getekend. Gebleken is dat deze ambtenaar ook het formulier van de heer [naam de heer Y] heeft ingevuld, maar de heer [naam de heer Y] heeft het formulier wel zelf getekend. De betreffende ambtenaar heeft mij nooit aangesproken en gevraagd om het formulier te ondertekenen. Tevens verklaart betrokkene: ( ) Ik heb nooit van andere wethouders gehoord dat zij formulieren hebben ontvangen. Recentelijk zijn alle formulieren opgevraagd en heb ik het aanvraagformulier van de heer [naam de heer Y] gezien. Dat formulier is door de heer [naam de heer Y] getekend. De heer [naam salarisadministrateur] heeft mij nooit gevraagd om een formulier te tekenen. De heer [naam salarisadministrateur] heeft mijn formulier ingevuld en zelf getekend. Dat wist ik niet. Ik weet alleen dat ik nooit een formulier heb getekend. Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

12 De salarisadministrateur verklaart dat hij zich herinnert dat de oud wethouders in 2002 een klein boekje/folder hebben gekregen over de wachtgeldregeling: ( ) Ik kan mij herinneren dat de oud wethouders in 2002 een klein boekje/folder hebben gekregen met algemene informatie over de wachtgeldregeling. Ik durf niet met zekerheid te zeggen wat er in dat boekje stond. De heer Y ontkent dat hij een informatieboekje of folder heeft gekregen van de salarisadministrateur: ( ) Ik heb tijdens dit gesprek alleen formulieren gekregen van de heer [naam salarisadministrateur] en absoluut geen informatieboekje of iets dergelijks. De salarisadministrateur zegt zich tevens te herinneren dat er in 2001 een bijeenkomst is geweest op het gemeentehuis, waarbij wethouders zouden zijn geïnformeerd over de APPA regeling: Medio 2001 heeft de heer [naam voormalig hoofd P&O], voormalig hoofd P&O, een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor wethouders over de APPA regeling. De heer [naam voormalig hoofd P&O] is sinds 2002 niet meer werkzaam bij de gemeente Maasdriel. Ik denk dat de heer [naam de heer Y], betrokkene en de heer [naam oud wethouder gemeente Maasdriel] destijds aanwezig zijn geweest bij deze bijeenkomst. ( ) Volgens de betreffende voormalig leidinggevende P&O kan deze bewering van de salarisadministrateur niet juist zijn, omdat hij op dat moment nog niet werkzaam was in de gemeente Maasdriel. Zelf heeft hij naar eigen zeggen een dergelijke bijeenkomst nooit georganiseerd. De heer Y verklaart dat hij nooit voorlichting heeft gehad over de APPA regeling: Nee, absoluut niet. Ik heb nooit voorlichting gehad over de APPA regeling. Ook niet in 2001 (of op een ander moment) van het voormalig afdelingshoofd P&O, de heer [naam voormalig hoofd P&O]. Betrokkene verklaart dat hij nooit met andere functionarissen (ambtenaren en/of bestuurders) contact heeft gehad over de wachtgeldregeling. Ook heeft hij naar eigen zeggen nooit contact gehad met medewerkers van Raet of Deloitte. 6.2 Kwartaalverklaringen en het opgeven van neveninkomsten In het kader van de wachtgelduitkering dienden de oud-wethouder ieder kwartaal een kwartaalverklaring inzake inkomsten in te vullen en op te sturen (al dan niet via de gemeente) naar de uitvoerende instantie (Deloitte/Raet). In het formulier kwartaalverklaring inzake inkomsten gewezen wethouder/bestuurder van 2002 dat als bijlage 2 bij het rapport is gevoegd, staat het volgende opgenomen: Alleen invullen indien u: 1. Het afgelopen kwartaal geen andere inkomsten heeft genoten dan de uitkering en/of 2. verwacht het lopende kwartaal geen inkomsten te genieten anders dan de uitkering en/of 3. woonachtig bent in het buitenland als bewijs van in-leven-zijn. Uw verklaring dient: elke 1 e week van het nieuwe kwartaal te worden ingezonden aan het college van B&W van de uitkerende gemeente Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

13 Vervolgens is in de toelichting op de kwartaalverklaring inzake inkomsten het volgende omschreven: De verklaring is bedoeld om inzicht te krijgen in uw financiële situatie en deze via de gemeente/het waterschap/de provincie door te geven aan Deloitte & Touche. Deze organisatie heeft zich in opdracht van het college/dagelijks bestuur belast met de berekening van uw wachtgelduitkering. Met uw opgave wordt bij de betaling van uw wachtgelduitkering vervolgens rekening gehouden. Indien u over het afgelopen kwartaal geen inkomsten heeft genoten en in het lopende kwartaal geen inkomsten verwacht, dient u telkens in de eerste week van ieder kwartaal dit formulier in te zenden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (...) waarvan u de wachtgelduitkering maandelijks ontvangt. Als invulling en het terugzenden niet tijdig plaatsvindt kan uw wachtgelduitkering aan het eind van de volgende maand worden stopgezet Uit het dossier van de heer Y volgt dat deze (voornoemde) formulieren/kwartaalverklaringen door Deloitte (en later Raet) aan de gemeente, i.c. het college van B&W, werden toegezonden. In het dossier van betrokkene ontbreken deze formulieren. De salarisadministrateur verklaart dat hij regelmatig brieven ontving van Deloitte over de uitkering van de heer Y, maar niet over de uitkering van betrokkene: Ik heb van Deloitte/Raet nooit signalen ontvangen dat oud wethouders niet hebben gereageerd. De heer [naam de heer Y] heeft altijd zijn kwartaalformulieren opgestuurd naar Deloitte. Van Deloitte kreeg ik regelmatig een brief dat de uitkering van de heer [naam de heer Y] niet gewijzigd werd. ( ) Ik heb destijds bij Deloitte navraag gedaan over de uitkering van betrokkene, omdat het mij verbaasde dat ik wel bericht kreeg over de uitkering van de heer [naam de heer Y] maar niet over de uitkering van betrokkene. Ik heb nooit navraag gedaan binnen de gemeente over de uitkering van betrokkene. Dat had eigenlijk wel moeten gebeuren. Ik had het destijds erg druk en het was niet duidelijk wie er verantwoordelijk was voor de controle op de wachtgelduitkeringen. Het contract tussen Deloitte en de gemeente Maasdriel is waarschijnlijk in 1999 getekend. Formulieren die door wethouders waren ingevuld, werden door de voormalig wethouders direct naar Deloitte gestuurd. ( ) Ik heb wel eens contact opgenomen met Deloitte over de uitkering van betrokkene. Ik heb echter nooit een duidelijke reactie gekregen van Deloitte. Er is nooit afgesproken dat iemand actie zou ondernemen. Een medewerker van Raet verklaart over het niet opsturen van de kwartaalopgaven: Als wij geen kwartaalopgaven ontvangen van een wethouder, dan gaan wij er vanuit dat er niets gewijzigd is in de inkomenspositie van de betreffende wethouder. In die gevallen wordt er door ons dan ook geen actie ondernomen en blijft de hoogte van de wachtgeldregeling ongewijzigd. Betrokkene verklaart het volgende over de kwartaalformulieren: Ik heb recentelijk begrepen, toen ik het aanvraagformulier voor de uitkering zag tijdens een collegevergadering, dat er per kwartaal formulieren ingevuld moeten worden. Ik heb nooit geweten, gezien of gehoord dat ik kwartaalformulieren moest invullen. Niemand heeft mij dat verteld. Voorts verklaart betrokkene dat hij nooit navraag heeft gedaan over zijn wachtgelduitkering: Nee. Ik heb nooit navraag gedaan. Ik heb nooit het idee gehad dat er voorwaarden aan het wachtgeld verbonden waren. Dat heeft ook niemand mij verteld. Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

14 In tegenstelling tot betrokkene verklaart de heer Y dat hij wel de kwartaalformulieren ontving van Deloitte/Raet: ( ) Deloitte heeft mij rechtstreeks kwartaalformulieren opgestuurd. Ik heb de kwartaalformulieren altijd ontvangen van Deloitte/Raet, dit is nooit via de gemeente Maasdriel gegaan. De ingevulde kwartaalformulieren heb ik altijd rechtstreeks naar Deloitte gestuurd. Dit is jaren zo gegaan. De APPA regeling is sinds kort gewijzigd. Een jaar geleden is de gemeente Maasdriel overgestapt naar PROambt. Nu moet ik maandelijks een formulier opsturen naar PROambt. Wij merken hierbij op dat uit het dossier van de heer Y niet blijkt dat de voornoemde kwartaalformulieren door Deloitte/Raet rechtsreeks naar de heer Y werden gestuurd. Uit de in het dossier van de heer Y aanwezige correspondentie, blijkt dat deze door Deloitte/Raet altijd naar de gemeente Maasdriel werd verzonden. Uit de dossiers van zowel de heer Y als het dossier van betrokkene, blijkt tevens dat alle afschriften van de wachtgeldberekening die door Deloitte/Raet zijn opgemaakt, werden opgestuurd naar de gemeente en niet rechtstreeks naar de oud-wethouders. Uit de dossiers volgt tevens dat deze afschriften vervolgens door de salarisadministrateur naar de oud-wethouders werden verzonden. Betrokkene verklaart dat hij nooit contact heeft gehad met Deloitte of Raet en dat hij ook niet weet van wie hij zijn loonstroken c.q. afschriften van de wachtgelduitkering ontving: Nooit. Ik weet niet of ik mijn loonstroken van de gemeente Maasdriel of Deloitte kreeg. Ik ben daar niet mij bezig. Mijn vrouw doet thuis de administratie. Hoewel betrokkene aangeeft niet de hoogte te zijn geweest van de voorwaarden voor het verkrijgen van een wachtgelduitkering in relatie tot neveninkomsten, verklaart hij dat hij in 2006 naar de salarisadministrateur is gegaan omdat zijn inkomsten zouden gaan veranderen: In maart/april 2006 ben ik naar de heer [naam salarisadministrateur] gegaan omdat mijn inkomsten zouden veranderen vanwege het aanvaarden van het voorzitterschap van de vakgroep ZLTO. Ik heb de heer [naam salarisadministrateur] gevraagd of ik deze inkomsten moest opgegeven. Volgens de heer [naam salarisadministrateur] was het niet nodig om deze inkomsten op te geven. Ik heb hier geen schriftelijke bevestiging van. In het kader van wederhoor verklaart de advocaat van betrokkene dat betrokkene naar de salarisadministrateur is gegaan met medeweten van zijn echtgenote en zijn accountant. Betrokkene geeft aan dat het gesprek met de salarisadministrateur heeft plaatsgevonden op het gemeentehuis en dat er niemand anders bij het gesprek aanwezig is geweest: ( ) De hoogte van het bedrag is destijds niet ter sprake gekomen. De heer [naam salarisadministrateur] heeft ook niet gevraagd om een salarisstrook of andere gegevens. De salarisadministrateur verklaart dat hij alleen in 2002 in het kader van het invullen van het aanvraagformulier contact heeft gehad met betrokkene over zijn neveninkomsten: ( ) Ik ben één keer bij de heer [naam betrokkene] geweest om te vragen of hij neveninkomsten had. Ik heb mondeling van hem doorgekregen dat hij een bijdrage had ontvangen voor vergaderingen, ongeveer 400 euro ( ). Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

15 Op basis van het dossier dat nog aanwezig is bij Raet, concludeert een medewerker van Raet dat er, behalve het aanvraagformulier, in al die jaren nooit een kwartaalopgave is ontvangen van of namens betrokkene. Volgens de medewerker van Raet is er alleen een aanvraagformulier ingediend. Daarover merkt de medewerker op dat dit aanvraagformulier niet door betrokkene zelf is ingevuld en/of ondertekend. Op het formulier is tevens aangegeven dat er inkomsten na ontslag zijn ter waarde van De medewerker van Raet kan zich nog herinneren dat hij hier destijds bij de gemeente navraag naar heeft gedaan, omdat niet was aangegeven waarmee deze inkomsten zouden worden verkregen: Het bleek bij navraag dat het ging om een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. Betrokkene verklaart dat er na het gesprek met de salarisadministrateur in 2006 niets is gebeurd met betrekking tot zijn wachtgelduitkering: Er is daarna niets gebeurd. Mijn wachtgelduitkering is na april/maart 2008 beëindigd. De wachtgelduitkering is ter sprake gekomen na een artikel dat is verschenen in Het Kontakt, waarin een voormalig wethouder, de heer [naam voormalig wethouder], een opmerking heeft gemaakt over de sollicitatieplicht. Daarna is er discussie ontstaan binnen het college over de wachtgeldregeling. BING heeft alle geïnterviewden gevraagd of er in de periode dat betrokkene wachtgeld genoot, vragen zijn gesteld over de wachtgelduitkering van betrokkene. De gemeentesecretaris verklaart hierover het volgende: ( ) Ik heb in het verleden een keer in zijn algemeenheid bij de heer [naam salarisadministrateur] gevraagd naar het wachtgeld en naderhand kwamen we specifiek te spreken over [naam betrokkene], omdat daar - los van de informatie - het ging over vermogen versus inkomen inzake het wachtgeld. Ondanks dat je vermogend kan zijn en geen inkomen geniet, is het zo dat je voor wachtgeld in aanmerking komt en niet andersom. De heer [naam salarisadministrateur] heeft toen gezegd dat hij geen informatie kreeg van de heer [naam betrokkene], omdat de heer [naam betrokkene] geen informatie wilde overleggen aan de gemeente. Ik heb gehoord dat de heer [naam betrokkene] destijds boos was omdat hij geen deel uitmaakte van het nieuwe college. Dit zou de reden zijn geweest dat hij geen gegevens aan de gemeente wilde verstrekken. Ik heb dit van horen zeggen. Ik heb de heer [naam betrokkene] nooit persoonlijk over dit onderwerp gesproken. ( ) Ik vroeg mij af in hoeverre het vermogen van invloed was op de hoogte van de uitkering. In de periode dat ik dat vroeg aan de heer [naam salarisadministrateur], was er niets aan de hand met de uitkering van de heer [naam betrokkene]. Vermogen speelt geen rol bij de berekening van de hoogte van de uitkering, zo is mij toen verteld. Het gaat bij de berekening van de hoogte van de uitkering om inkomsten uit arbeid. Nu blijkt dat betrokkene de laatste twee jaar dat hij recht had op een uitkering, neveninkomsten genoot die hij niet heeft opgegeven. Als neveninkomsten niet worden opgegeven, kan de gemeente dat niet weten. De heer [naam betrokkene] heeft nooit met de gemeente gecommuniceerd over zijn neveninkomsten. De gemeentesecretaris verklaart dat de wachtgeldregeling wel eens aan de orde is geweest tijdens een collegevergadering: De wachtgeldregeling is wel eens aan de orde geweest. Er is ook een keer gesproken over de wachtgeldregeling van de heer [naam betrokkene] en de heer [naam de heer Y]. Er is echter nooit over de wachtgeldregeling gesproken, omdat er iets mis mee zou zijn. Een voormalig hoofd van de afdeling P&O verklaart dat hij op enig moment, vermoedelijk ergens in 2004, ontdekte dat alleen oud wethouder Y zijn kwartaalverklaringen opstuurde naar de gemeente. Volgens het Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

16 voormalig hoofd P&O deed de heer Y dit altijd heel trouw. Daardoor viel het hem op dat betrokkene dit niet deed. Het voormalig hoofd P&O heeft dit naar eigen zeggen besproken met de salarisadministrateur. Die zou hebben beaamd dat alleen de heer Y deze verklaringen opstuurde. De salarisadministrateur verklaart echter dat hij nooit met zijn voormalig hoofd P&O heeft gesproken over de wachtgelduitkering van betrokkene: Ik kan mij niet herinneren dat ik met de heer [naam voormalig hoofd P&O] heb gesproken over de wachtgelduitkering van betrokkene. Het voormalig hoofd P&O verklaart dat hij vervolgens op enig moment contact heeft opgenomen met de gemeentesecretaris en de toenmalige burgemeester: Ik heb de burgemeester en de gemeentesecretaris in een persoonlijk gesprek medegedeeld dat betrokkene zijn kwartaalformulieren niet opstuurde. Ik adviseerde hen toen om een briefje te sturen naar betrokkene. Dat vonden de burgemeester en de gemeentesecretaris echter geen goed idee. Zij wilden dat liever in een persoonlijk gesprek met hem bespreken. Ik weet niet of dat gesprek ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Ik heb er niets meer van gehoord. Omdat wij daarna nog steeds geen kwartaalverklaringen van betrokkene ontvingen, ben ik ervan uitgegaan dat betrokkene daaraan niet wilde meewerken. De voormalig burgemeester van de gemeente Maasdriel verklaart dat hij zich het gesprek met het voormalig hoofd P&O en de gemeentesecretaris niet kan herinneren: Dat kan ik mij niet herinneren. Ik kan mij niet herinneren dat wij zijn aangesproken door de heer [naam voormalig hoofd P&O]. Ik kan mij dus ook niet herinneren dat de gemeentesecretaris en ik zouden hebben aangegeven een persoonlijk gesprek te willen voeren met de heer [naam betrokkene]. Als ik dat destijds had afgesproken, had ik het gesprek ook zeker met de heer [naam betrokkene] gevoerd. Ook de gemeentesecretaris verklaart dat hij zich dit niet kan herinneren. Voorts verklaart de voormalig burgemeester dat er nooit over de wachtgelduitkering van betrokkene is gesproken in de periode dat hij burgemeester was van de gemeente Maasdriel: Daar is nooit over gesproken. Op dat moment was de wachtgelduitkering van de heer [naam betrokkene] geen item. Überhaupt is het thema van de wachtgelduitkering in mijn periode nooit onderwerp van gesprek geweest. De voormalig burgemeester verklaart verder het volgende over betrokkene: Het enige wat ik mij kan herinneren is dat de heer [naam betrokkene] - in de periode dat ik burgemeester was van de gemeente Maasdriel - eigenaar van een champignonkwekerij was. Dit was niet van invloed op de hoogte van zijn wachtgelduitkering. Ik weet ook dat de heer [naam betrokkene] destijds voorzitter was van een branchevereniging van paddenstoelenkwekers. Ik heb nooit met de heer [naam betrokkene] over zijn inkomsten gesproken. Ik weet niet of er salaris gekoppeld was aan zijn functie als voorzitter van deze vereniging. Daar heb ik de heer [naam betrokkene] nooit naar gevraagd. Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

17 Ten aanzien van het bekend zijn bij de gemeente van de nevenfunctie van betrokkene wordt door de advocaat van betrokkene onder meer het volgende gesteld. De advocaat verwijst daarbij naar documentatie die hij aan BING heeft overhandigd: U treft hierbij aan een kopie van het sub 1 genoemd voorblad, een kopie van de sub 2 genoemde verklaring alsmede een kopie van de sub 6 genoemde mededeling inzake openbare betrekkingen. In de sub 6 genoemde mededeling is ook de functie voorzitter ZLTO paddenstoelenteelt uitdrukkelijk vermeld. Uit de voormelde set blijkt onweerlegbaar dat [naam betrokkene] in ieder geval reeds op 9 maart 2006 mededeling van al zijn nevenfuncties (waaronder het ZLTO voorzitterschap) heeft gedaan. Zoals na de verkiezingen van 2009 het geval is geweest, zullen ook in de daaraan voorafgaande periode op de website van de Gemeente, althans op de elektronische data dragers van de gemeente, alle nevenfuncties vermeld zijn geweest. Uit de gegevens die in 2009 op de website zijn geplaatst blijkt zelfs dat het ZLTO voorzitterschap een bezoldigde functie is. Uit de door de advocaat aan BING overhandigde documenten blijkt dat betrokkene in 2006 bij zijn benoeming als raadslid zijn nevenfunctie bij de ZLTO heeft gemeld aan de gemeente. Wij merken daarbij op dat uit de betreffende documentatie niet kan worden afgeleid dat betrokkene in 2006 heeft gemeld dat het om een bezoldigde functie ging. Uit een print van de gemeentelijke website (d.d ) blijkt dat de functie bij zijn nevenfuncties als raadslid vermeld was. Er was niet vermeld of het een bezoldigde functie betreft. Op de huidige website is bij zijn nevenfuncties als wethouder wel vermeld dat het een bezoldigde functie betreft. 6.3 Aanvraag inzake mogelijke verlenging wachtgelduitkering Op 8 maart 2008 heeft betrokkene een brief gestuurd naar de gemeente inzake de beëindiging van het wachtgeld. In de brief beschrijft betrokkene zijn medische situatie en vraagt hij aandacht voor een mogelijke voortzetting van zijn uitkering vanwege mogelijke gedeeltelijke invaliditeit. Hij verwijst daarbij aan het eind van zijn brief naar een brief van Raet: Indien nu blijkt dat genezing en of medische hulp niet meer mogelijk is, wil ik duidelijk stellen dat een mogelijke invaliditeit (na objectieve vaststelling) op basis van de brief van Raet (25%) zie bijlage aan de orde is c.q. kan zijn en ik derhalve dan ook recht wil doen gelden op voortzetting van mijn uitkering. Over de gang van zaken verklaart betrokkene het volgende: Mijn verzoek is tot stand gekomen toen ik op mijn loonstrook van Raet las dat in geval van invaliditeit, het mogelijk is verlenging van de wachtgelduitkering te krijgen. Ik ben in 2007 bij de huisarts geweest omdat ik gezondheidsklachten had. Ik ben toen doorverwezen naar een specialist. Met mijn klachten kon ik mijn werk niet meer doen. Uit onderzoek van de betreffende documentatie, blijkt dat er inderdaad op de loonstrook (BING: een afschrift wachtgeldberekening) van Raet een dergelijke bepaling is opgenomen. Dit afschrift behoort bij een brief d.d. 12 februari 2008 die is gestuurd aan B&W van de gemeente Maasdriel. Op het afschrift staat onder meer: Betreft: beëindiging bruto-uitkering. Onder aan het afschrift is de volgende passage opgenomen: Indien betrokkene tijdens de uitkeringsperiode voor 25% of meer algemeen invalide is geworden ontstaat recht op een voortgezette uitkering. Wij verzoeken u ons hierover te berichten. Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

18 Betrokkene verklaart dat hij zich op dat moment niet heeft verdiept in de APPA regeling en/of overleg heeft gevoerd met iemand over de mogelijke verlenging van de wachtgelduitkering: Nee, ik heb mij niet verdiept in de APPA regeling. Ik heb alleen per brief contact gehad met de heer [naam salarisadministrateur] over mijn aanvraag. Ik heb niet met een externe adviseur gesproken over mijn aanvraag. Er is alleen een onafhankelijk onderzoek gedaan naar mijn invaliditeit. De salarisadministrateur verklaart het volgende over de aanvraag voor verlenging van de uitkering: Dat is niet via mij gegaan. Ik heb gehoord dat er bij de afdeling P&O een aanvraag is binnengekomen van betrokkene. De Afdeling P&O heeft de aanvraag afgehandeld. Ik ben daar verder niet bij betrokken geweest. De brief van de heer [naam betrokkene] inzake de verlenging van de wachtgeldregeling verbaasde mij niet. Als je zo n brief schrijft ben je op de hoogte van de APPA regeling. Ik kende de regels over invaliditeit op dat moment niet. Daarna heb ik niets meer gehoord met betrekking tot de aanvraag van de heer [naam,betrokkene].( ) Wij merken daarbij op dat de voornoemde brief d.d. 8 maart 2008 was gericht aan het college ter attentie van de salarisadministrateur. De voormalig burgemeester verklaart dat betrokkene over het algemeen goed op de hoogte was van regelingen: De heer [naam betrokkene] was over het algemeen goed op de hoogte van de regels. In mijn beleving kende de heer [naam betrokkene] de regels goed. Ik heb regelmatig contact met medewerkers van de gemeente Maasdriel. Ik heb gehoord dat de heer [naam betrokkene] een verlenging heeft aangevraagd voor zijn wachtgelduitkering. Daaruit blijkt dat hij op de hoogte is van de regelgeving inzake wachtgeld. Betrokkene verklaart echter over zijn kennis inzake regelingen het volgende: Ik maak mij niet druk om deze regelingen. Ik weet niet hoe alle regelingen in elkaar zitten. Ik ben begaan met de politiek, maar ik ken niet alle regelingen. Ik bemoei me daar niet mee. Ik bemoei mij thuis ook niet met de boekhouding, dat doen mijn vrouw en mijn accountant. Destijds wist ik niet eens dat de uitkering op mijn rekening werd gestort. Ik had de wachtgelduitkering niet nodig om rond te komen. Uiteindelijk wordt de aanvraag tot verlenging van de wachtgelduitkering, op basis van onder meer onafhankelijk medisch onderzoek afgewezen door het college van B&W. Per brief d.d. 4 maart 2009 wordt betrokkene hierover door het college van B&W geïnformeerd. 6.4 Afspraken tussen de gemeente Maasdriel en Deloitte/Raet BING heeft geïnterviewden gevraagd naar de afspraken en communicatie tussen de gemeente Maasdriel en de uitvoerende organisatie over de wachtgeldregeling, in de periode dat betrokkene een wachtgelduitkering ontving. De salarisadministrateur verklaart dat er een contract bestond tussen de gemeente Maasdriel en Deloitte/Raet: Het contract tussen de gemeente Maasdriel en Deloitte/Raet bestond al toen ik bij de gemeente Maasdriel kwam werken. De wachtgeldregeling is niet aan mij overgedragen. Ik weet dat er destijds een contract was, maar daar stond niet in wie er verantwoordelijk was voor de controle. Vorig jaar is de gemeente Maasdriel overgestapt naar PROambt. PROambt heeft gesprekken gevoerd met wethouders over de Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

19 wachtgeldregeling. Ook zijn er met PROambt afspraken gemaakt over de controle. PROambt onderneemt actie wanneer oud wethouders geen formulieren opsturen. Een medewerker van de afdeling P&O verklaart hierover het volgende: Ik heb geen contract gevonden tussen de gemeente Maasdriel en Deloitte/Raet. Ik denk dat er wel afspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Maasdriel en Deloitte/Raet. Ik heb recent telefonisch met een medewerker van Raet gesproken. Raet geeft aan dat er geen overeenkomst was met de gemeente Maasdriel waarin stond dat Raet verantwoordelijk was voor het controleren van neveninkomsten van bestuurders. Volgens de contactpersoon van Raet was de afspraak dat Raet alleen verantwoordelijk was voor de berekening van de uitkering. Dit jaar hebben wij een overeenkomst afgesloten met PROambt. Oud wethouders moeten nu maandelijks een formulier invullen en opsturen. De medewerker van Raet heeft aangegeven dat er een dik dossier van de heer [naam de heer Y] is, met een aanvraagformulier en kwartaalformulieren. Het dossier van de heer [naam betrokkene] bevat echter alleen een aanvraagformulier voor de wachtgelduitkering. De contactpersoon van Raet heeft aangegeven dat Raet nooit kwartaalformulieren van de heer [naam betrokkene] heeft ontvangen. Volgens Raet had de gemeente Maasdriel de heer [naam betrokkene] hier op aan moeten spreken. Volgens een medewerker van Raet is er, behalve het voornoemde aanvraagformulier, in al die jaren nooit een formulier ontvangen van of namens betrokkene. In die gevallen wordt er dan ook geen actie ondernomen en blijft de hoogte van het wachtgeldregeling ongewijzigd. De medewerker van Raet verklaart voorts aan BING dat met de gemeente Maasdriel was afgesproken dat de gemeente verantwoordelijk was voor de toezending van de formulieren en voor de controle hierop. Raet was alleen verantwoordelijk voor de wachtgeldberekening c.q. de vaststelling van de hoogte van deze uitkeringen. Dit blijkt ook uit een brief inzake inkomstenverklaringen (datum postmerk) die door Deloitte aan het college van B&W van Maasdriel is gezonden. In deze brief staat het volgende geschreven: Geacht college, De berekening van de wachtgelduitkeringen worden door ons in uw opdracht verricht. Aangezien betrokkene naast deze uitkering tevens inkomsten geniet uit hoofde van andere c.q. vroegere betrekkingen, doen wij u bijgaand toekomen een aantal inkomstenverklaringen. Wij verzoeken u, na invullen door betrokkene, de gegevens op de verklaringen te controleren. U dient de verklaringen aan Deloitte & Touche terug te zenden, waarna de inkomsten in de wachtgeldberekeningen worden verdisconteerd. ( ) Volgens de medewerker van Raet was er geen sprake van directe contacten met wethouders. De communicatie tussen Raet en de wethouders verliep volgens hem via de gemeente. Dit was conform de afspraak met de gemeente Maasdriel. Het opsturen van formulieren verliep volgens hem eveneens via de gemeente. Een andere medewerker van Raet verklaart eveneens dat met de gemeente Maasdriel was afgesproken dat de gemeente verantwoordelijk was voor de toezending van de formulieren en voor de controle hierop. Raet was alleen verantwoordelijk voor de wachtgeldberekening c.q. de vaststelling van de hoogte van deze uitkeringen. Als de hoogte van de wachtgelden moest worden aangepast, bijvoorbeeld op basis van wijzigingen in de CAO, dan werd dit door Raet gecommuniceerd aan de gemeente. Het was vervolgens aan de gemeente om daar dan de betreffende wethouder van op de hoogte te stellen. Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

20 De salarisadministrateur verklaart over de communicatie tussen Deloitte/Raet en de oud-wethouders als volgt: Ik heb in 2002 van Raet voor alle wethouders een setje van zes kwartaalformulieren inzake inkomsten gekregen. Deze formulieren hebben de oud wethouders gekregen. Ik heb nooit vernomen of de oud wethouders de betreffende formulieren wel of niet hebben ontvangen. De heer [naam de heer Y] is de enige die mij heeft gebeld om meer kwartaalformulieren op te vragen. De ingevulde kwartaalformulieren werden door de oud bestuurders rechtstreeks naar Deloitte gestuurd. Ik had daar geen zicht op. De communicatie tussen Deloitte en de oud bestuurders ging rechtstreeks en niet via de gemeente. Ik heb altijd gedacht dat Deloitte contact zou opnemen met oud bestuurders als de formulieren niet werden ingevuld. Via Deloitte/Raet kreeg ik de kwartaalformulieren of wijzigingen in de berekening van de uitkering toegestuurd. Vervolgens werd er door de gemeente een brief gestuurd naar de betreffende oud wethouder. De berekeningen van Deloitte/Raet kwamen bij ons binnen. Deloitte/Raet maakt de berekeningen van de uitkering en de gemeente zorgt voor de uitbetaling van de uitkering. Volgens de heer Y verliep de communicatie inzake de kwartaalformulieren, in tegenstelling tot hetgeen de medewerkers van Raet hebben verklaard, altijd rechtstreeks via Deloitte/Raet: Ik heb de aanvraag voor de uitkering getekend. Vervolgens heeft de heer [naam salarisadministrateur] aangegeven dat Deloitte mij zou benaderen. Deloitte heeft mij rechtstreeks kwartaalformulieren opgestuurd. Ik heb de kwartaalformulieren altijd ontvangen van Deloitte/Raet, dit is nooit via de gemeente Maasdriel gegaan. De ingevulde kwartaalformulieren heb ik altijd rechtstreeks naar Deloitte gestuurd. Dit is jaren zo gegaan. De APPA regeling is sinds kort gewijzigd. Een jaar geleden is de gemeente Maasdriel overgestapt naar PROambt. Nu moet ik maandelijks een formulier opsturen naar PROambt. De heer Y verklaart niet te weten welke afspraken er bestonden tussen de gemeente Maasdriel en Deloitte: Dat weet ik niet. Ik denk dat Deloitte alle gegevens moet controleren. Noch de gemeente Maasdriel, noch Deloitte hebben mij ooit gevraagd om nadere informatie te geven of stukken te overleggen. Ik heb geen idee wat er zou gebeuren als ik geen kwartaalformulieren zou invullen en opsturen. De gemeentesecretaris verklaart dat hij vindt dat de externe organisatie verantwoordelijk is voor de controle op het opsturen van formulieren door oud bestuurders: Ik vind dat de externe organisatie, Deloitte of Raet, de gemeente daarover had moeten verwittigen. Deloitte/Raet had de gemeente moeten informeren dat de heer [naam betrokkene] zijn kwartaalformulieren nooit heeft ingevuld. Dan had het college een duidelijk standpunt in kunnen nemen. Een medewerker van Raet zegt hierover: Met de gemeente Maasdriel hebben wij niet zulke afspraken gemaakt. Daardoor hebben wij ook nooit actie ondernomen in dit dossier. Als wij niet horen dat de uitkeringen moeten worden stopgezet of dat de bedragen moeten worden aangepast, dan ondernemen wij ook niets. De verantwoordelijkheid voor de controle lag bij de gemeente Maasdriel. Kennelijk heeft de gemeente echter die controle niet uitgevoerd. Volgens de medewerker van Raet is het uitvoeren van controles een extra service die kan worden verleend als daarover afspraken worden gemaakt met een gemeente: Voor sommige gemeente voert Raet ook controles uit en draagt het bedrijf ervoor zorg dat de Onderzoek dossier wachtgeldregeling 2 november

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065

Rapport. Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 Rapport Datum: 23 februari 1999 Rapportnummer: 1999/065 2 Klacht Op 25 augustus 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te IJmuiden, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

AANGEVULD en GEWIJZIGD exemplaar

AANGEVULD en GEWIJZIGD exemplaar Gemeente Bloemendaal AANGEVULD en GEWIJZIGD exemplaar 69 Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 16 oktober 2008 Nummer : 69 Commissie : Commissie Middelen Portefeuillehouder : burgemeester W.H. de Gelder

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.5489 (144.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen de tussenpersoon. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 71 Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij raadsbesluit van 17 april

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2500 EA s-gravenhage Turtmarkt 147 Postbus 20011 s-gravenhsge Ambtsdragers Afdeling Politieke Publieke Sector Directie Arbeidszaken > Retouradres Postbus 20011 2500 EA s-gravenhaqe Pagina 1 van 2 ontvangen

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO

Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO Reglement Aanvullingsfonds m.b.t. aanvullingen WAO HOOFDSTUK 1, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement gelden de begripsbepalingen als omschreven in artikel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 Rapport Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf in zijn persbericht van 13 april 2006 stelt de bevindingen

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. L.M. Bouter) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datum onderzoek: najaar 2014 Datum vaststelling: 28 april

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Stuknummer: AI15.03409

Stuknummer: AI15.03409 - 4 JUNI 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling en

Nadere informatie

De discussie heeft ons aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen en wijzigingen:

De discussie heeft ons aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen en wijzigingen: Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 22 september 2005 Ons kenmerk 38/PO/A11/2005008773 Behandeld door de heer B. Stoffers (0592) 36 55 54 Onderwerp: Opmerkingen/wijzigingen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-18 d.d. 16 januari 2012 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. R.J. Verschoof en mr. A.W.H. Vink, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-18 d.d. 15 januari 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. E.H. Hondius en dr. B.C. de Vries, leden en mevrouw mr.drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

11 UITKERINGSREGELING ONTSLAG

11 UITKERINGSREGELING ONTSLAG 11 UITKERINGSREGELING ONTSLAG Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Betrokkene 11:1 * Lichamen 11:2 * Diensttijd 11:3 * Dienstbetrekking 11:4 * Bezoldiging 11:5 * Recht op uitkering 11:6 *

Nadere informatie

circulaire GESCAND OP Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'h JUNI rcj Gemeenie Oostzr-n

circulaire GESCAND OP Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'h JUNI rcj Gemeenie Oostzr-n GESCAND OP 'h JUNI rcj Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenie Oostzr-n De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van

Nadere informatie

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen.

In deze ledenbrief treft u een aantal wijzigingen aan van de CAR-UWO met als doel redactionele onvolkomenheden in de CAR-UWO te herstellen. Brief aan de leden T.a.v. het college en raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Technische wijzigingen CAR- UWO Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201100883 ECCVA/LOGA 12/01 Lbr 12/007

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente).

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Datum: 16 februari 2011 Rapportnummer: 2011/051 2 Klacht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 Rapport Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank, vestiging Rotterdam, afdeling AOW/Anw (hierna: de SVB), tot op het moment waarop

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 januari 2006 Rapportnummer: 2006/024

Rapport. Datum: 24 januari 2006 Rapportnummer: 2006/024 Rapport Datum: 24 januari 2006 Rapportnummer: 2006/024 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg geen nadere actie heeft genomen ten aanzien van het bedrijf, dat betalingen had ontvangen

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen erover dat de Dienst Wegverkeer (RDW) hen met de zinsnede "met de Eigen Verklaring gaat u naar een (Arbo-)arts voor een medisch onderzoek" bij brief van 10 augustus

Nadere informatie

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-03-08 ; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; Besluit De Verordening rechtspositie wethouders, raads-

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

ci rcu 1a i re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ci rcu 1a i re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders de raadsleden de griffier de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling en het hoofd van de salarisadministratie ci rcu 1a i re

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN

GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST BEWUSTWORDINGSGESPREK KANDIDAAT DB-LEDEN Vragen voor gesprekken van dijkgraaf en secretaris met kandidaat DB-leden Dit formulier wordt van te voren door het kandidaat DB-lid

Nadere informatie

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst.

1.4 Onder leefgeld wordt verstaan: een vergoeding die de cliënt ontvangt op basis van de overeenkomst. Algemene voorwaarden Activa Helpt inzake bewindvoering Artikel 1: Begripsbepaling 1.1 Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Activa Helpt, gevestigd te Lelystad. Kamer van Koophandel nummer: 56302428 BTW

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 2 Klacht Op 5 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Oss, ingediend door Buro voor Rechtshulp te Oss, met een

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015.

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015. Vergadering d.d. : 10 februari 2015 Agendapunt : Verordeningen Participatiewet 2015 Registratienummer : 12C Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van

DSB GESCHILLENCOMMISSIE. BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van DSB GESCHILLENCOMMISSIE BESLISSING van 17 maart 2015 inzake de klacht met referentie 'GC043 van ' woonachtig te hierna: Klaagster tegen Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M. Knüppe qq, curatoren in het

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

circulaire IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oude IJsselstreek

circulaire IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 06/10/2015 I IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden,

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 Rapport Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Zuid zijn meldingen van geluidsoverlast vanaf 22 oktober 2009 tot heden, welke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

circulaire GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oostzaan

circulaire GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oostzaan GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeente Oostzaan De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is

Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is Afkoopsom lijfrente belast in het jaar waarin de afkoopsom vorderbaar en inbaar is ECLI:NL:GHARL:2015:4336 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 16-06-2015 Datum publicatie 19-06-2015

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3

Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden pagina 1 van 3 Hoofdstuk 17 Opleiding en ontwikkeling, regeling gemeente Den Helder Artikel 17:1:1:1 Voorwaarden Het college kan, indien en voor zover het belang van de dienst

Nadere informatie

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 31. Toelichting. De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 Laatste bewerking op 14 juli 15 De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd: Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd: a. In de onderdelen n en r, onder

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 66 d.d. 29 maart 2011 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en mr. J.W.H. Offerhaus) Samenvatting Op basis van de feitelijke

Nadere informatie

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek

Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afwikkeling schuldregeling Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Gemeentelijke Kredietbank Zaanstreek 23 augustus 2011 RA111137 Samenvatting Een man en een vrouw hebben

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Heerlen bij brief van 20 december 2007 heeft gesteld dat de grondslagen van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 59 d.d. 28 juli 2009 (mevrouw mr. E.M. Dil-Stork, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en mr. W.F.C. Baars) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205 Rapport Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV Datum: 11 december 2014 Rapportnummer: 2014/205 2 Klacht Verzoeker, werkgever, klaagt erover dat het UWV hem, bij twee achtereenvolgende deskundigenoordelen,

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie