ORGANISATIESTRUCTUUR. Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ORGANISATIESTRUCTUUR. Christelijke Scholengemeenschap Walcheren. ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei 2007 1"

Transcriptie

1 ORGANISATIESTRUCTUUR Christelijke Scholengemeenschap Walcheren ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

2 INHOUD notitie Organisatiestructuur Wll Christelijke Scholengemeenschap Walcheren 1. Inleiding 3 2. Organisatiestructuur Directie 2.2 Leraren 2.3 Onderwijsondersteunend personeel 3. Functiebouwwerk Centrale directie/-administratie Centrale directie Beleidsmedewerkers Centrale administratie 3.2 Sector HAVO/VWO Sectordirectie Leraren Onderwijsondersteunend personeel.1 Administratie/ secretariaat.2 Facilitaire dienst.3 Onderwijsassistentie 3.3 Sector VMBO Sectordirectie Leraren Onderwijsondersteunend personeel.1 Administratie/ secretariaat.2 Facilitaire dienst.3 Onderwijsassistentie 4. Overleg en besluitvorming Bijlagen OnderwijsOndersteunende werkzaamheden 5.2 Organogram 5.3 Teamgerichte organisatie (-/ -functies) Instemming MR : Vastgesteld CeDi : Ingangsdatum: Voorgaande notities : - Organisatiestructuur CSW-2001 (Wll v03) - Onderwijsondersteuning in het kader van Organisatiestructuur CSW-2001 (Wll ) - Organisatiestructuur CSW (Wll ) - Organisatiestructuur CSW (Wll ) ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

3 Notitie Organisatiestructuur CSW 1. Inleiding Het bestuur heeft in het voorjaar 2004 de centrale directie verzocht een gespreksnotitie op te stellen. Een notitie waarin de hoofdlijnen van het onderwijsconcept, de besturingsfilosofie en het organisatiemodel voor de toekomst geschetst worden. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur in juli 2004 een visiedocument vastgesteld waarin richtinggevende uitspraken worden gedaan en kaders worden aangegeven waarlangs en waarbinnen de CSW als onderwijsorganisatie zich in de komende jaren dient te ontwikkelen (Visiedocument, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren: Een lerende organisatie, juli 2004). In februari 2007 heeft het bestuur in lijn met het visiedocument een besluit genomen over een gewijzigde directiestructuur per 01/08/ Organisatiestructuur De CSW is één organisatie met een integrale verantwoordelijkheid voor onderwijs, financiën, beheer, personeel, organisatie en kwaliteitszorg. De primaire doelstelling van de school is onderwijs. Alle andere doelstellingen/ verantwoordelijkheden zijn voorwaardenscheppend/ ondersteunend aan deze primaire doelstelling: onderwijs. Binnen de afgesproken kaders vanuit de centrale aansturing worden de verantwoordelijkheden/ bevoegdheden voor het onderwijs- en begeleidingsproces van de leerlingen zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Bij integraal management behoort geen uitgebreide staf met beleidsverantwoordelijkheid. Het bestuur kiest voor een beperkt aantal directiefunctionarissen (het managementteam), die ondersteund worden door een deskundige (centrale) staf op het gebied van onderwijs, financiën, beheer, personeel, organisatie en kwaliteitszorg. Het organisatiemodel van de school is gebaseerd op - managementstructuur gericht op integrale verantwoordelijkheid, - resultaatgericht management, - teamgerichte organisatie. Uitgaande van het onderwijsconcept, de besturingsfilosofie en het organisatiemodel is het functiebouwwerk per (opnieuw) vastgesteld. 3. Functiebouwwerk In de CSW als onderwijsorganisatie onderscheiden we 3 organisatorische eenheden: Centrale directie/ Sector havo/vwo Sector vmbo -administratie Sector VMBO Middelburg Locatie Churchilllaan Locatie Elzenlaan Locatie Churchilllaan/ Eisenhowerlaan/OPDC Ca leerlingen Ca leerlingen Sector VMBO Vlissingen Locatie Coortelaan Ca. 300 leerlingen De centrale directie, -staf en -administratie zijn gehuisvest in het gebouw van de VMBO-locatie Middelburg aan de Sir W. Churchilllaan. Het OrthPedagogisch Didactisch Centrum en de Reboundvoorziening wordt in stand gehouden door het SamenwerkingsVerband van het Voortgezet Onderwijs op Walcheren. Leerlingen van de CSW, Nehalennia SSG en SSG Scheldemond, die voor extra zorg in aanmerking komen, ontvangen hier leerwegondersteunend onderwijs. Ongeveer 100 VMBO-leerlingen volgen LWOO op de onderwijslocatie OPDC Griffioen. In het Neveninstroomproject van CSW en Nehalennia ontvangen ca. 30 ama s, die ingeschreven staan bij de CSW, onderwijs. ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

4 3.1 Centrale directie/-administratie Locatie Churchilllaan Centrale directie De centrale directie is belast met de dagelijkse leiding van de school. Via het managementstatuut is de centrale directie door het bestuur gemachtigd tot het uitoefenen van bevoegdheden in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De centrale directie bestaat uit de algemeen directeur. De centrale directie is eindverantwoordelijk voor de strategische koers van de school. De algemeen directeur wordt bij de dagelijkse leiding van de school ondersteund/ geadviseerd door de directeuren VMBO en HAVO/VWO; tezamen vormen zij het managementteam (MT), dat structureel wekelijks overlegt. Het MT staat onder voorzitterschap van de algemeen directeur en wordt ondersteund door een directiesecretaris en een staf (beleidsmedewerkers) Beleidsmedewerkers Het MT wordt op de onderscheiden beleidsterreinen door drie beleidsmedewerkers ondersteund: - financiën en beheer, tevens hoofd centrale administratie - personeel en organisatie, - onderwijs en kwaliteitszorg. De beleidsmedewerkers zijn verantwoording schuldig aan de algemeen directeur Centrale administratie Binnen de centrale administratie zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden: - Administratieve werkzaamheden - Secretariële werkzaamheden - Leerlingenadministratie - Personeels- en salarisadministratie - Financiële administratie - Beheer - Communicatie - Automatisering De reprowerkzaamheden worden zoveel mogelijk aan derden uitbesteed. De dagelijkse leiding van de centrale administratie berust bij het hoofd CA. Het hoofd CA is verantwoording schuldig aan de algemeen directeur en geeft leiding aan: - administratieve medewerkers ten behoeve van secretariële werkzaamheden en ondersteuning administratieve werkzaamheden; - eerste medewerker centrale administratie ; - personeelsfunctionaris ; - eerste medewerker financiële administratie ; - medewerker communicatie; - systeembeheerder ; - logistiek medewerker. Hoofd CA Administratie/ Secretariaat Eerste medewerker centrale administratie Personeelsfunctionaris Eerste medewerker financiële administratie - Systeembeheerder - Medewerker communicatie Logistiek medewerker ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

5 3.2 Sector HAVO/VWO Locatie Elzenlaan Algemeen In lijn met het visiedocument (CSW: Een lerende organisatie, juli 2004) hebben de sectordirecties gezien de veranderde inzichten over onderwijs(vernieuwingen), beleidsverantwoordelijkheid en lerarenfunctie een andere vormgeving van de organisatie voorgesteld. In de sector HAVO/VWO ( Werken in teams) leidde dit per tot een teamgerichte organisatie, het werken in teams Sectordirectie De dagelijkse leiding van en de integrale verantwoordelijkheid voor de sector HAVO/VWO berust bij de directeur HAVO/VWO. De directeur H/V legt verantwoording af aan de algemeen directeur en geeft leiding aan teamleiders en hoofd bedrijfsvoering. management - directeur HAVO/VWO - hoofd bedrijfsvoering - teamleiders Leraren (OP) Een team is de kleinste organisatorische eenheid, die verantwoordelijk is voor het onderwijsleerproces en de begeleiding van een groep leerlingen. Een team vormt een thuisbasis voor medewerkers, m.a.w. elke medewerker heeft één team als thuisbasis en verricht ongeveer 60% van zijn werkzaamheden in dat team. Een team is in principe niet kleiner dan 4 en niet groter dan 20 personeelsleden. Een team (of een aantal kleine teams) staat onder leiding van een teamleider. Naast de primaire taak van het in teamverband verzorgen van onderwijs zijn er aanvullende werkzaamheden te onderscheiden: - innoverend - initiërend/ coachend - coördinerend/ leidinggevend. Deze werkzaamheden kunnen als aanvulling op de all round docentenfunctie (Lb) leiden tot een - of -functie (zie bijlage: Teamgerichte organisatie per ). Een team (of een aantal kleine teams) heeft een eerstverantwoordelijke onderwijskundige leider, die zorgdraagt voor het coördineren van onderwijsprocessen en functioneel en hiërarchisch leidinggeeft aan docenten: docent teamleider. - Teamleiders - Leraren Lb, en In april 2007 heeft met behulp van de VOspiegel een evaluatie plaatsgevonden van het werken in teams. De conclusie en het advies worden in de cursus 2007/08 in de sectoren resp. teams besproken. Een en ander kan mogelijk aanleiding zijn tot een andere teamstructuur per ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

6 Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 1. Administratie/ secretariaat. Binnen de administratie/ secretariaat van de locatie Elzenlaan zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden: - Administratieve werkzaamheden Receptie Postverwerking Archivering Reprowerk - Secretariële werkzaamheden - Leerlingenadministratie Examenadministratie Cijferadministratie Absentenadministratie De inrichting van de leerlingenadministratie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de eerste medewerker centrale administratie. De reprowerkzaamheden worden zoveel mogelijk aan derden uitbesteed. De administratieve medewerkers ten behoeve van secretariële resp. administratieve werkzaamheden zijn verantwoording schuldig aan de directeur H/V resp. het hoofd bedrijfsvoering. 2. Facilitaire dienst Binnen de facilitaire dienst zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden: - Receptie (leerlingen, personeelsleden, bezoekers, leveranciers) - Klachtenonderhoud - Dagelijks beheer gebouw/ terrein - Catering - Schoonmaak - Alarmopvolging - Veiligheid (toezicht, bedrijfshulpverlening) De werkzaamheden ten behoeve van schoonmaak, groenbeheer, vuilafvoer, (groot) onderhoud gebouwen en sanitaire voorzieningen worden zoveel mogelijk aan derden uitbesteed. De operationele leiding van de facilitaire dienst berust bij de hoofdconciërge A. De hoofdconciërge is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering en geeft leiding aan: - (hoofd)conciërges - medewerkers facilitaire dienst - schoonmaakpersoneel en/of uitbesteding aan derden De hoofdconciërge is tevens de coördinator bedrijfshulpverlening (BHV). 3. Onderwijsassistentie Tot de onderwijsassistentie worden de volgende werkzaamheden gerekend: - Beheer mediatheek Beheer van informatiedragers, collectie en ruimte Ondersteuning van gebruikers - Technische onderwijsassistentie ten behoeve van biologie, natuurkunde, scheikunde - Onderwijsassistentie - Systeembeheer ICT - Planning/ roosters - Toezichthouden/ lokaalassistentie - Decanaat (medewerker) ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

7 - Het beheer van de mediatheek berust bij de mediathecaris(sen). De mediathecaris geeft leiding aan medewerker(s) mediatheek en vrijwilligers (ouders). De mediathecaris is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De technische onderwijsassistenten (TOA s binask) werken onder verantwoordelijkheid van de vakdocenten binask en zijn verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De systeembeheerder ICT is verantwoordelijk voor het beheer van het (onderwijskundig) netwerk en is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De docent/ roosteraar draagt zorg voor het (jaar)rooster. De TOA/ roosteraars leveren onder verantwoordelijkheid van de docent/ roosteraar een bijdrage aan het (jaar)rooster en zijn verantwoordelijk voor dagelijkse roosterwijzigingen en diverse roosters en planningen (waaronder: proefwerkrooster, rooster tijdens rapportvergaderingen, excursies). De roosteraars zijn verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De toezichthouder/ lokaalassistent is belast met het toezicht op leerlingen en het dagelijks beheer van het praktijklokaal onder verantwoordelijkheid van de vakdocent. De toezichthouder/ lokaalassistent is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De docent/ decaan draagt mede zorg voor de onderwijsontwikkeling vanuit de optiek van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). De medewerker decanaat is belast met administratieve en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van LOB, werkt onder verantwoordelijkheid van de docent/ decaan en is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De onderwijsassistent is belast met het toezicht houden op en begeleiden van leerlingen onder verantwoordelijkheid van een vakdocent. De onderwijsassistent is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. Hoofd bedrijfsvoering Administratie Hoofdconciërge A Mediathecaris TOA s Systeembeheerder Roosteraars Toezichthouder Onderwijsassistent Medewerker decanaat (Hoofd)conciërges Medewerkers Medewerkers ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

8 3.3 Sector VMBO Locatie Churchilllaan en Coortelaan Algemeen In lijn met het visiedocument (CSW: Een lerende organisatie, juli 2004) hebben de sectordirecties gezien de veranderde inzichten over onderwijs(vernieuwingen), beleidsverantwoordelijkheid en lerarenfunctie een andere vormgeving van de organisatie voorgesteld. In de sector VMBO ( Kleinschaligheid in een grote schoolorganisatie) leidde dit per tot een teamgerichte organisatie, het werken in teams Sectordirectie De dagelijkse leiding van en de integrale verantwoordelijkheid voor de sector VMBO berust bij de directeur VMBO. De directeur VMBO legt verantwoording af aan de algemeen directeur en geeft leiding aan de vestigingsdirecteur Vlissingen, hoofd bedrijfsvoering en teamleiders. management - directeur VMBO - vestigingsdirecteur Vli - hoofd bedrijfsvoering - teamleiders Leraren (OP) Een team is de kleinste organisatorische eenheid, die verantwoordelijk is voor het onderwijsleerproces en de begeleiding van een groep leerlingen. Een team vormt een thuisbasis voor medewerkers, m.a.w. elke medewerker heeft één team als thuisbasis en verricht ongeveer 60% van zijn werkzaamheden in dat team. Een team is in principe niet kleiner dan 4 en niet groter dan 20 personeelsleden. Een team (of een aantal kleine teams) staat onder leiding van een teamleider. Naast de primaire taak van het in teamverband verzorgen van onderwijs zijn er aanvullende werkzaamheden te onderscheiden: - innoverend - initiërend/ coachend - coördinerend/ leidinggevend. Deze werkzaamheden kunnen als aanvulling op de all round docentenfunctie (Lb) leiden tot een - of -functie (zie bijlage: Teamgerichte organisatie per ). Een team (of een aantal kleine teams) heeft een eerstverantwoordelijke onderwijskundige leider, die zorgdraagt voor het coördineren van onderwijsprocessen en functioneel en hiërarchisch leidinggeeft aan docenten: docent teamleider. De locatie Coortelaan wordt beschouwd als 1 team dat onder leiding staat van de vestigingsdirecteur Vlissingen. - Teamleiders - Leraren Lb, en In april 2007 heeft met behulp van de VOspiegel een evaluatie plaatsgevonden van het werken in teams. De conclusie en het advies worden in de cursus 2007/08 in de sectoren resp. teams besproken. Een en ander kan mogelijk aanleiding zijn tot een andere teamstructuur per ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

9 3.3.3 Onderwijsondersteunend personeel (OOP) 1. Administratie/ secretariaat Binnen de administratie/ secretariaat zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden: - Administratieve werkzaamheden Receptie Postverwerking Archivering Reprowerk - Secretariële werkzaamheden - Leerlingenadministratie Examenadministratie Cijferadministratie Absentenadministratie De inrichting van de leerlingenadministratie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de eerste medewerker centrale administratie. De reprowerkzaamheden worden zoveel mogelijk aan derden uitbesteed. Locatie Churchilllaan/ Eisenhowerlaan De administratieve medewerkers ten behoeve van secretariële resp. administratieve werkzaamheden zijn verantwoording schuldig aan de sectordirecteur VMBO resp. het hoofd bedrijfsvoering. Locatie Coortelaan De administratieve medewerkers ten behoeve van secretariële en administratieve werkzaamheden zijn verantwoording schuldig aan de vestigingsdirecteur VMBO-Vlissingen. 2. Facilitaire dienst Binnen de facilitaire dienst zijn de volgende werkzaamheden te onderscheiden: - Receptie (leerlingen, personeelsleden, bezoekers, leveranciers) - Klachtenonderhoud - Dagelijks beheer gebouw/ terrein - Catering - Schoonmaak - Alarmopvolging - Veiligheid (toezicht, bedrijfshulpverlening) De werkzaamheden ten behoeve van schoonmaak, groenbeheer, vuilafvoer, (groot) onderhoud gebouwen en sanitaire voorzieningen worden zoveel mogelijk aan derden uitbesteed. Locatie Churchilllaan De operationele leiding van de facilitaire dienst berust bij de hoofdconciërge A. De hoofdconciërge is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering en geeft leiding aan: - (hoofd)conciërges - medewerkers facilitaire dienst - schoonmaakpersoneel en/of uitbesteding aan derden De hoofdconciërge is tevens de coördinator bedrijfshulpverlening (BHV). Locatie Eisenhowerlaan De dagelijkse leiding van de facilitaire dienst berust bij de hoofdconciërge B. De hoofdconciërge is als gebouwverantwoordelijke verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering en geeft leiding aan: - medewerkers facilitaire dienst - schoonmaakpersoneel en/of uitbesteding aan derden De hoofdconciërge is tevens de coördinator bedrijfshulpverlening (BHV). Locatie Coortelaan De dagelijkse leiding van de facilitaire dienst berust bij de hoofdconciërge B. De hoofdconciërge is als gebouwverantwoordelijke verantwoording schuldig aan de vestigingsdirecteur en geeft leiding aan: - conciërge - schoonmaakpersoneel en/of uitbesteding aan derden De hoofdconciërge is tevens de coördinator bedrijfshulpverlening (BHV). ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

10 3. Onderwijsassistentie Tot de onderwijsassistentie worden de volgende werkzaamheden gerekend: - Beheer mediatheek Beheer van informatiedragers, collectie en ruimte Ondersteuning van gebruikers - Onderwijsassistentie Algemeen Techniek / handvaardigheid Biologie, natuurkunde, scheikunde - Systeembeheer ICT - Planning/ roosters - Toezichthouden/ lokaalassistentie - Decanaat (medewerker) - Het beheer van de mediatheek berust bij de mediathecaris(sen). De mediathecaris is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. De mediathecaris ondersteunt de medewerker mediatheek (Vlissingen). - De (technisch) onderwijsassistenten werken onder verantwoordelijkheid van de vakdocenten en zijn verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De systeembeheerder ICT is verantwoordelijk voor het beheer van het (onderwijskundig) netwerk en is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De docent/ roosteraar draagt zorg voor het (jaar)rooster. De roosteraar(s) leveren onder verantwoordelijkheid van de docent/ roosteraar een bijdrage aan het (jaar)rooster en zijn verantwoordelijk voor dagelijkse roosterwijzigingen en diverse roosters en planningen (waaronder: proefwerkrooster, rooster tijdens rapportvergaderingen, excursies). De roosteraars zijn verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. Ten behoeve van de dagelijkse roosterwerkzaamheden e.d. is in de locatie Coortelaan een administratief medewerker/ roosteraar aangesteld. - De toezichthouder/ lokaalassistent is belast met het toezicht op leerlingen en het dagelijks beheer van het praktijklokaal onder verantwoordelijkheid van de vakdocent. De toezichthouder/ lokaalassistent is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. - De docent/ decaan draagt mede zorg voor de onderwijsontwikkeling vanuit de optiek van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). De medewerker decanaat is belast met administratieve en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van LOB, werkt onder verantwoordelijkheid van de docent/ decaan en is verantwoording schuldig aan het hoofd bedrijfsvoering. Hoofd bedrijfsvoering Administratie Hoofdconciërge A Mediathecaris Onderwijsassistenten Systeembeheerder Roosteraars Toezichthouder Medewerker decanaat (Hoofd)conciërges Medewerkers Medewerkers ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

11 4. Overleg en besluitvorming Huidige situatie met betrekking tot overleg en besluitvorming uitgaande van de formele verdeling van de bevoegdheden/ verantwoordelijkheden tussen het algemeen bestuur en de centrale directie (mandatering). ONDERWERP AB CD SD TL PS Visie en missie CSW vaststellen advies Jaarrekening vaststellen (ALV)opstellen (Meerjaren)begroting vaststellen opstellen (Meerjaren)formatiebeleid vaststellen advies Schoolplan CSW vaststellen advies Sectorplan goedkeuren vaststellen advies Teamplan goedkeuren vaststellen advies Vanuit het oogpunt van transparantie, integriteit, toezicht en verantwoording is het gewenst en noodzakelijk de verdeling van de bevoegdheden/ verantwoordelijkheden tussen toezichthouder, bestuur en management te herijken. In de cursus 2007/08 wordt met inachtneming van de code voor Educational governance het bestuursmodel en in het verlengde daarvan het directiemodel vastgesteld. Legenda: AB ALV CD SD TL PS : het bestuur : de algemene ledenvergadering : de centrale directie : de directeur VMBO resp. HAVO/VWO : de teamleiders : de medewerkers ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

12 Bijlagen 1. OnderwijsOndersteunende werkzaamheden 2. Organogram 3. Teamgerichte organisatie per ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

13 Bijlage OnderwijsOndersteunende Locatie Locatie Locatie werkzaamheden Churchilllaan Coortelaan Elzenlaan CA Churc. Eis. 1. Administratie/secretariaat 1.1 Receptie (telefoon) Directiesecretariaat Postverwerking Archivering Reprowerk Leerlingenadministratie Examenadministratie Cijferadministratie Absentenadministratie 1.7 Personeels-/ Salarisadministratie Financiële administratie Automatisering Communicatie Logistiek + 2. Facilitaire zaken 2.1 Receptie (ll n. pers., bezoekers) Onderhoud Dagelijks beheer gebouw/terrein Catering Schoonmaak Groenbeheer Vuilafvoer Sanitaire voorzieningen Alarmopvolging Veiligheid (BHV) Onderwijsassistentie 3.1 Beheer mediatheek (Technische) onderwijsassistentie Systeembeheer Planning/roosters Toezicht Decanaat ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

14 O r g a n o g r a m Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, augustus 2007 = MT Bestuur Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Algemeen Directeur Secr. Hoofd CA Financiën Beleidsm Personeel Beleidsm Onderwij Directeur HAVO/VWO D Hoofd Secr. Bedrijfsvoering Secr. OOP TL TL TL TL TL TL TL TL ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

15 Teamgerichte organisatie per en -functies Sector VMBO VMBO Vlissingen Vestigingsdirecteur Onderwijsontwikkelaar () Decaan () VMBO Middelburg Team 1-2 b Onderwijsontwikkelaar () Sector HAVO/VWO HAVO/VWO Middelburg Team B1 Onderwijsontwikkelaar () Team B2 Onderwijsontwikkelaar () Team H/V3 Onderwijsontwikkelaar () Team 1-2 t Team H4,5 Onderwijsontwikkelaar () Onderwijsontwikkelaar () Team 3-4 Ec/Tn Onderwijsontwikkelaar () Team 3-4 ZW Onderwijsontwikkelaar () Team 3-4 TL/GL Onderwijsontwikkelaar () VMBO Middelburg Decaan () Decaan () Team V4,5,6 Onderwijsontwikkelaar () Sector H/V ICT-deskundige () ICT-deskundige () Decaan () Decaan () Intervisor/coach () Sector VMBO ICT-deskundige () ORGANISATIESTRUCTUUR CSW versie mei

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1

Inhoud: Schoolplan Linde College 2009-2014 1 Inhoud: Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1. Algemene schoolgegevens...5 1.1. Het Linde College...5 1.2. Het bestuur...6 1.3. De organisatie van de school...6 1.4. Het schoolgebouw: de ontmoeting staat

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS

FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS FUNCTIEBOUWWERK SKB DE VEENPLAS Vastgesteld door MT : 4 april 2008 Goedgekeurd door GMR : 23 juni 2008 Vastgesteld door AB : 7 juli 2008 (gewijzigd op 29 juni 2009 i.v.m. toevoeging functiebeschrijving

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen

Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Schoolprofiel en profielschets directeur Canisius Tubbergen Sollicitatieprocedure Informatie Neem voor informatie over deze vacature contact op met drs. B.A. (Ben) Kokhuis, voorzitter Centrale Directie,

Nadere informatie

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken

Functieboek. De Groeiling. De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Functieboek De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 26 mei 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Hoofdstuk 1 Bericht van de Raad van Toezicht... 5 Hoofdstuk 2 Beleid en organisatie... 8 2.1 Organisatiemodel...

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

School- en functieprofiel. hoofd financiën en control. Stichting OSG Hengelo

School- en functieprofiel. hoofd financiën en control. Stichting OSG Hengelo School- en functieprofiel hoofd financiën en control Stichting OSG Hengelo Hengelo (o), 27 augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Stichting OSG Hengelo 3 2. Informatie over de functie hoofd

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Versie 2014 Colofon Datum oktober 2014 Auteurs Gabrielle Leijh / Thom van den Brule / Henri Vossen Versie 6.0 Status Na goedkeuring RvT en instemming AMR

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie

STRATEGIENOTA 2015 2019. SIKO, omdat elk kind bijzonder is! Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie STRATEGIENOTA 2015 2019 Datum : 1 april 2015 Versie : definitieve versie 1 SIKO, elk kind is bijzonder! VOORWOORD Voor u ligt de strategienota voor de periode 2015 tot en met 2019. Ik ben er trots op dat

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden

Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Jaarverslag 2013 Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden 18 juni 2014 Versie 6.0 Samensteller: Paula Koelewijn, Bestuurssecretaris Inhoudsopgave 1 Voorwoord blz. 3 2 Missie en Visie blz. 4 3 Strategie

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2014

BESTUURSVERSLAG 2014 BESTUURSVERSLAG 2014 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Samenvatting 7 3. Algemene gegevens 9 3.1 Statutaire naam en juridische structuur 9 3.2

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1

SCHOOLPLAN 2012-2015. 01-01 31-12. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 01-01 31-12 SCHOOLPLAN 2012-2015. S c h o o l p l a n 2 0 1 2-2 0 1 5 Pagina 1 1. INLEIDING. SKBO maakt in 2010 de omslag alle planvorming en verantwoording uit te zetten in kalenderjaren. Voor het schoolplan

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit)

Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Nummer BD2013-014414 Directie directie sb Dienst dienst ivv Gemeente Amsterdam Raadscommissie voor Verkeer en Vervoer en Infrastructuur (inclusief NoordZuidlijn en Luchtkwaliteit) Ter kennisneming voor

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR REALISATIE

VAN AMBITIE NAAR REALISATIE VAN AMBITIE NAAR REALISATIE Strategisch beleidsplan van VCO Oost Nederland Dit beleidsplan beschrijft de kaders van het VCO beleid voor de komende jaren. Enschede, januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015 Scholingsplan Schooljaar 2014-2015 Versie 3 november 2014 Scholingsplan 2014-2015 De noodzaak van scholing Wolfert PRO is een onderwijsorganisatie die zich sterk ontwikkeld. Sinds de oprichting is op veel

Nadere informatie

Beleidsplan bedrijfshulpverlening

Beleidsplan bedrijfshulpverlening Beleidsplan bedrijfshulpverlening Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 1.1 Inleiding 3 1.2 Begripsomschrijvingen 3 1.3 De ARBO-wet 3 1.4 Risico inventarisatie en evaluatie 4 1.5 Plan in beweging

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN SENIOR PERSONEELSFUNCTIONARIS VOOR STICHTING RONDUIT, ALKMAAR Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting Ronduit heeft 10 basisscholen

Nadere informatie

Functieboek CAO Kinderopvang

Functieboek CAO Kinderopvang - 1 - Functieboek CAO Kinderopvang Bijlage X (ex artikel 12.2 CAO) Dit functieboek is bijlage X bij de CAO Kinderopvang en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband met name artikel 12.2.

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie