Plan van Aanpak project basisregistratie Personen Middelsee gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak project basisregistratie Personen Middelsee gemeenten"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak project basisregistratie Personen Middelsee gemeenten Status: definitief Versie: 1.0 Datum: 11 december 2009 Auteur: René IJpelaar IJpelaar Projectmanagement & Auditing

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Opdrachtverstrekking Management samenvatting... 4 Hoofdstuk 2 Achtergrond Middelsee gemeenten Programma BETER! Basisregistratie Personen Authentieke gegevens... 5 Hoofdstuk 3 Projectopdracht Probleemstelling Doelstelling Resultaat Afbakening... 7 Hoofdstuk 4 Projecteisen Functionele eisen Verplicht gebruik persoonsgegevens uit de GBA Terugmelding van persoonsgegevens waarover gerede twijfel is Analyse van de gewenste situatie qua gebruik persoonsgegevens Toelichting gewenste situatie Conclusie gewenste situatie Analyse van de gewenste situatie qua gebruik persoonsgegevens Toelichting gewenste situatie Conclusie gewenste situatie Operationele eisen Wat moet er gebeuren - juridische activiteiten Wat moet er gebeuren - ICT activiteiten Wat moet er gebeuren - AO activiteiten Randvoorwaarden Ontwerpbeperkingen...20 Hoofdstuk 5 Planning Activiteitenplanning...22 Tabel 5.1 Activiteitenplanning per gemeente Mijlpalen...26 Tabel 5.2 Mijlpalen...26 Hoofdstuk 6 Risicoanalyse Risico s Oplossingen Bewustzijn en inzicht Beschikbaarheid technische voorzieningen en de verschillen daartussen...27 Hoofdstuk 7 Projectorganisatie Opdrachtgever...29 Pagina 2 van 35

3 7.2 Projectteam Kosten...29 Tabel 7.1 Kosten per gemeente Totale kosten extern ex BTW:...32 Pagina 3 van 35

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opdrachtverstrekking Op 6 november 2009 is per opdracht gegeven door de heer A. van Tuijl, programmaleider van het programma BETER! namens de vier Middelsee gemeenten voor het uitvoeren van een impactanalyse, die duidelijk maakt waar de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel op dit moment staan ten aanzien van het gebruik van de GBA als bron van persoonsgegevens door de binnengemeentelijke afnemers. De plaatsbepaling moet zicht geven op wat er moet gebeuren om per 1 januari 2010 alsnog aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. 1.2 Management samenvatting In het voorliggende plan van aanpak wordt beschreven wat de stand van zaken is ten aanzien van het gebruik van de GBA in de vier Middelsee gemeenten. Daarna wordt aangegeven welke acties nog noodzakelijk zijn om per 1 januari 2010 (minimaal) aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Er zijn twee functionele eisen waaraan moet worden voldaan, te weten: a) Het verplicht gebruik van de persoonsgegevens uit de GBA b) Het terugmelden van fouten in de verplicht te gebruiken persoonsgegevens Voor de invoering van de BRP moeten afspraken worden gemaakt met de binnengemeentelijke afnemers over het verplichte gebruik van de actuele GBA-gegevens en het terugmelden van verschillen bij gerede twijfel. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een gemeentelijke GBA-verordening. Voor de bevraging van GBA-gegevens van inwoners van andere gemeenten, kan gebruik worden gemaakt van de GBA-V. Voor het terugmelden van verschillen bij gerede twijfel aan de andere gemeenten, moet gebruik worden gemaakt van de TMV. De autorisatie wordt verleend als er afspraken zijn gemaakt over de terugmelding van gegevens en de gemeente beschikt over een technische koppeling met de TMV. De invoering van de basisregistratie Personen staat niet op zichzelf, maar is dit onderdeel van een omvangrijk programma van maatregelen in het kader van de verbetering van de dienstverlening. De benadering van de basisregistratie Personen als een geïsoleerd project zal niet het draagvlak creëren, dat voor de invoering noodzakelijk is. Verdere uitrol van de basisregistratie Personen moet in relatie worden gezien met investeringen in de e-overheid. Daarbij moet het principe van eenmalige vastlegging van persoonsgegevens en meervoudig gebruik ervan als een randvoorwaarde gelden voor de inrichting van de informatiehuishouding van de gemeente. Pagina 4 van 35

5 Hoofdstuk 2 Achtergrond 2.1 Middelsee gemeenten Middelsee Gemeenten is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van vier gemeenten in Noordwest Fryslân, het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. Deze vier gemeenten hebben gezamenlijk ongeveer inwoners op een grondoppervlakte van ongeveer 360 km2. Hoofdplaatsen in het Middelseegebied zijn St. Annaparochie, Ferwert, Stiens en Menaldum. De Middelsee Gemeenten liggen ten noorden van de lijn Harlingen-Leeuwarden. De samenwerking van de Middelsee Gemeenten richt zich op de gezamenlijke uitvoering van taken en beleid. Stapsgewijs wordt gewerkt aan de bundeling van delen van de vier ambtelijke organisaties. De Middelsee Gemeenten werken o.a. samen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, handhaving en toezicht, personeel en organisatie, sport, onderwijs, communicatie en financiën. De Middelsee Gemeenten zullen de komende periode initiatieven nemen tot het gezamenlijk ontwikkelen van gebiedsgericht beleid, met als pijlers landbouw, ruimte, recreatie, toerisme en economie. De vier Middelsee colleges hebben afspraken over de onderlinge samenwerking vastgelegd in een bestuurlijk convenant. 2.2 Programma BETER! Het programma BETER! is bedoeld om de publieke dienstverlening van de vier Middelsee gemeenten te verbeteren. Het is het antwoord van de vier gemeenten op de uitdagingen zoals o.a. geformuleerd in het Nationaal Uitvoerings Progamma NUP. 2.3 Basisregistratie Personen De basisregistratie Personen (= BRP) is één van de door de rijksoverheid aangewezen basisregistraties. De GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) is aangewezen als dé basisregistratie van persoonsgegevens voor de hele overheid. 2.4 Authentieke gegevens Elke basisregistratie kent authentieke en gewone gegevens. De authentieke gegevens in de GBA betreffen de gegevens over naam, geboorte, adres, partner, ouders, kind en Pagina 5 van 35

6 overlijden. Een volledige opsomming van de in de GBA voorkomende authentieke gegevens is opgenomen als bijlage I bij dit plan van aanpak. Pagina 6 van 35

7 Hoofdstuk 3 Projectopdracht 3.1 Probleemstelling De probleemstelling van dit plan van aanpak is drieledig. Ten eerste gaat de invoering van de BRP gepaard met een tweetal verplichtingen voor alle organisatie onderdelen van de gemeente, namelijk : 1 e : het verplichte gebruik van de authentieke gegevens (zie bijlage I) en 2 e : de verplichte terugmelding op authentieke gegevens bij gerede twijfel aan de juistheid van een gegeven; En tenslotte krijgen burgers vanaf 1 januari 2010 het recht om zich ten opzichte van de gemeente te beroepen op eenmalige gegevensverstrekking als het gaat om authentieke gegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat: - Bij aanvraag van een uitkering de aanvrager niet meer hoeft aan te geven dat hij of zij gehuwd is, omdat dit gegeven al voorkomt in de GBA; - Een beschikking op een bezwaarschrift niet wordt toegezonden naar het op het bezwaarschrift vermelde adres, maar naar het adres dat in de GBA is geregistreerd. 3.2 Doelstelling De doelstelling van het voorliggende plan van aanpak is om alle activiteiten te benoemen en te plannen om de invoering van de basisadministratie Personen in de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, en Menaldumadeel met succes te realiseren. 3.3 Resultaat Het gewenste resultaat van dit miniproject is dat de vier Middelsee gemeenten aan de wettelijke verplichtingen die gepaard gaan met de invoering van de BRP voldoen. Het resultaat kan als volgt worden gedefinieerd: met het enkelvoudig vastleggen en meervoudig gebruiken van persoonsgegevens zijn we gemeenten die: niet naar de bekende weg vraagt klantgericht is zich niet voor de gek laat houden weet waar ze het over heeft 3.4 Afbakening De invoering van de GBA als basisregistratie is onderdeel van een landelijke basisinfrastructuur voor de e-overheid, die een betere dienstverlening aan de burgers en bedrijven beoogt. Inspanningen om de GBA als basisregistratie te realiseren, moeten bij voorkeur Pagina 7 van 35

8 in samenhang worden gebracht met de ontwikkelingen op het gebied van de electronische dienstverlening (e-authenticatie, gebruik BSN en DigiD). De scope van deze opdracht beperkt zich tot het bepalen van de noodzakelijke acties bij de vier Middelsee gemeenten om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, die uit de aanwijzing van de GBA als basisregistratie voortvloeien. Pagina 8 van 35

9 Hoofdstuk 4 Projecteisen 4.1 Functionele eisen Er zijn twee functionele eisen waaraan moet worden voldaan, te weten: c) Het verplicht gebruik van de persoonsgegevens uit de GBA d) Het terugmelden van fouten in de verplicht te gebruiken persoonsgegevens Deze twee functionele eisen worden in de hierna volgende paragrafen en detail uitgewerkt Verplicht gebruik persoonsgegevens uit de GBA Het verplichte gebruik van de in de GBA vastgelegde authentieke gegevens, betekent dat de in de werkprocessen van alle organisatie onderdelen van de gemeente gebruikte persoonsgegevens identiek moeten zijn aan de gegevens in de basisregistratie Personen. Gemeenten zijn vrij in het bepalen op welke wijze de GBA technisch en organisatorisch in de gemeentelijke informatiehuishouding wordt ingepast. De wijze waarop de overeenstemming van de persoonsgegevens met de GBA wordt vastgesteld, kan variëren van een geautomatiseerde koppeling van het werkproces van de afnemer aan de GBA tot het maken van de afspraak, dat er altijd eerst controle plaatsvindt van de GBA voordat tot het verlenen van de dienst of het afgeven van het product wordt overgegaan Terugmelding van persoonsgegevens waarover gerede twijfel is Op het verplicht gebruik van de GBA-gegevens door de gemeente bestaat één uitzondering. Dit betreft de gerede twijfel aan de juistheid van het in de GBA vastgelegde gegeven. In dat geval moet verplicht aan de registratiehouder van de GBA worden teruggemeld. De registratiehouder heeft vervolgens de plicht een nader onderzoek in te stellen. Wat precies onder gerede twijfel wordt verstaan, is niet wettelijk vastgelegd. Het is van het werkproces van de afnemer afhankelijk in welke situatie twijfel kan ontstaan over de juistheid van de GBA. Daarnaast speelt ook het belang van de (calculerende) burger bij de juistheid van het gegeven een rol: een retour ontvangen aanslag voor de gemeentelijke belastingen is niet per definitie aanleiding voor gerede twijfel, maar dat is wel het geval als een vergunning retour komt van een in de GBA geregistreerd adres. Er moeten dus met alle (binnengemeentelijke) afnemers afspraken worden gemaakt wanneer sprake is van gerede twijfel en op welke wijze vervolgens wordt teruggemeld aan de GBA. Dat kan door de burger zelf of door middel van een terugmelding, met een toelichting op de reden van de terugmelding. Wanneer de terugmelding heeft plaatsgevonden, kan de gemeente zelf besluiten hoe het werkproces richting burger vervolgens verloopt, namelijk met gebruikmaking van de andere gegevens of opschorting van de dienstverlening in afwachting van de verbetering van de gegevens in de GBA. Pagina 9 van 35

10 Op welke wijze de terugmelding aan de GBA plaatsvindt, is weer niet dwingend geregeld. Dat zou intern door middel van een kunnen plaatsvinden, mondeling, rechtstreeks via de landelijke terugmeldvoorziening (TMV), via een TMV-applicatie van de leverancier van het GBA systeem of via een webapplicatie van derden. De terugmeldingsplicht heeft betrekking op de actuele authentieke gegevens. De terugmelding kan betrekking hebben op GBA-gegevens van inwoners van de eigen gemeente, maar ook op GBA-gegevens van inwoners van andere gemeenten. Twijfel over de GBA-gegevens van inwoners van andere gemeenten wordt altijd teruggemeld via de TMV. Daarvoor moet een aansluiting op de TMV worden gerealiseerd. Het ligt voor de hand om deze aansluiting ook te gebruiken voor de terugmelding van twijfel over GBAgegevens van de eigen gemeente. Bij de Middelsee gemeenten is besloten dat Burgerzaken de terugmeldingen gaat verzorgen via de TMV applicatie van de beide leveranciers over alle inwoners van andere gemeenten voor alle binnengemeentelijke afnemers. 4.2 Analyse van de gewenste situatie qua gebruik persoonsgegevens Om zicht te krijgen op de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van de GBAgegevens in de gemeentelijke organisatie, is een inventarisatie uitgevoerd van de wijze waarop nu persoonsgegevens worden verzameld en vastgelegd. Deze inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een vragenformulier in week 47 door de coördinatoren Burgerzaken van de vier gemeenten. Op 20 november zijn deze inventarisatieformulier samengevoegd, vergeleken en gezamenlijk besproken Toelichting gewenste situatie In onderstaande tabellen is per gemeente, per organisatie onderdeel aangegeven of en wanneer gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens in het werkproces en op welke wijze deze actueel worden gehouden. Tabel 4.1 Overzicht gebruik persoonsgegevens in het Bildt Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Dienstverlening Sector Middelen, afdeling Financiën Uitbesteed Publiekszaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Voldoet Wijze actualiteit ja Nee N.v.t. Identiek aan GBA via GBA pakket Via bestandsuitwisseling Dienst Sozawe is verzelfstandigd als buitengemeentelijke afnemer Sector Dienstverlening Onderwijs Leerlingenvervoer Nee Via raadplegen Pagina 10 van 35

11 Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Voldoet Wijze actualiteit Uitbesteed Onderwijs Leerplicht N.v.t. Zit in transitiefase naar overdracht aan de gemeente Leeuwarden Staf Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen Sector Wonen, afdeling Bouw en Woningtoezicht Sector Dienstverlening, afdeling Burgerzaken Sector Middelen, afdeling Personeelszaken Handhavingsbureau voor de vier Middelsee gemeenten (geplaatst in Het Bildt) Bouw en Woning toezicht Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, milieuvergunningen en bouwvergunningen Nee Nee Bij aanvraag handmatig (formulieren), geen koppeling met GBA Geen koppeling met GBA Begraafplaatsen Grafrechten Nee Geen koppeling met GBA, ontleend aan aanvraagformulier Overige Toezicht op naleving wet en regelgeving Pensioen raadsleden en wethouders, wachtgelden, salarisadmistratie personeel Verleende vergunningen en aanschrijven van overtreders Nee Nee Geen koppeling met GBA, opgave aanvrager Geen koppeling met GBA Tabel 4.2 Overzicht gebruik persoonsgegevens in Leeuwarderadeel Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Publiekszaken cluster Burgerzaken Sector Middelen cluster Financiën Uitbesteed Burgerzaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Voldoet Wijze actualiteit ja Nee N.v.t. Identiek aan GBA via GBA pakket Via bestandsuitwisseling Dienst Sozawe is verzelfstandigd als buitengemeentelijke afnemer Uitbesteed Onderwijs Leerplicht N.v.t. Zit in transitiefase naar overdracht aan de gemeente Leeuwarden Sector Publiekszaken Onderwijs Leerlingenvervoer Nee Via raadplegen Sector Publiekszaken Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunnin- Nee Bij aanvraag handmatig (formulieren), geen koppeling met Pagina 11 van 35

12 Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens gen/ontheffingen en kansspelen Sector Grondgebiening Bouw en Wo- Bestemmingsplannen, mo- toezicht en numentenzorg, Woonwa- huisvesting en gens, subsidie aanpassing milieu woningen, milieuvergunning en bouwvergunningen Sector Middelen Overige Pensioen raadsleden en wethouders, wachtgelden, salarisadministratie personeel, Voldoet Wijze actualiteit Nee Nee GBA Geen koppeling met GBA Geen koppeling met GBA, opgave aanvrager Tabel 4.3 Overzicht gebruik persoonsgegevens in Ferwerderadiel Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Burgerzaken Sector Middelen en Ondersteuning Uitbesteed Burgerzaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Voldoet Wijze actualiteit ja Nee N.v.t. Identiek aan GBA via GBA pakket Via bestandsuitwisseling Dienst Sozawe is verzelfstandigd als buitengemeentelijke afnemer Uitbesteed Onderwijs Leerplicht N.v.t. Zit in transitiefase naar overdracht aan de gemeente Leeuwarden Sector Burgerzaken Sector Grondgebied Sector Burgerzaken Sector Middelen en Ondersteuning Vergunningen Bouw en Woning toezicht en huisvesting en milieu Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen en kansspelen Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, milieuvergunningen en bouwvergunningen Nee Nee Bij aanvraag handmatig (formulieren), geen koppeling met GBA Geen koppeling met GBA Begraafplaatsen Grafrechten Nee Geen koppeling met GBA Overige Pensioen raadsleden en Nee Geen koppeling met wethouders, wachtgelden, GBA, opgave aanvrager salarisadministratie personeel en leerlingenvervoer Pagina 12 van 35

13 Tabel 4.4 Overzicht gebruik persoonsgegevens in Menaldumadeel Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Afdeling Welzijn Publiekszaken Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Afdeling Middelelastingen, Belastingen Heffing en invordering befing, Afvalstoffenhef- WOZ en salarisadministratie personeel, pensioenen raadsleden en wethouders Voldoet Wijze actualiteit ja Nee Identiek aan GBA via GBA pakket Via bestandsuitwisseling Uitbesteed Sociale Zaken en WMO Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz N.v.t. Dienst Sozawe is verzelfstandigd als buitengemeentelijke afnemer Uitbesteed Onderwijs Leerplicht N.v.t. Zit in transitiefase naar overdracht aan de gemeente Leeuwarden Afdeling Welzijn Publiekszaken Leerlingenvervoer Nee Geen koppeling met GBA Per taakafdeling gesplitst Afdeling VROM Vergunningen Bouw en Woning toezicht en huisvesting Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen, milieuvergunning en kansspelen Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, Nee Nee N.v.t. Begraafplaatsen Grafrechten N.v.t Bij aanvraag handmatig (formulieren), geen koppeling met GBA Geen koppeling met GBA Conclusie gewenste situatie In geen enkele Middelsee gemeente is op dit moment sprake van een directe geautomatiseerde koppeling van werkprocessen, waarin persoonsgegevens worden verwerkt, aan de GBA. De persoonsgegevens worden in het algemeen ontleend aan door de burger bij de aanvraag van het product of dienst ingevulde formulieren. Ook de informatiesystemen, die de werkprocessen ondersteunen, zijn niet aan elkaar gekoppeld. Binnengemeentelijke afnemers van de GBA lijken zich nauwelijks bewust te zijn van de verplichting om deze als basisregistratie voor de persoonsgegevens te gebruiken. Werkprocessen zijn niet ingericht op de rechtstreekse raadpleging van de GBA en in een aantal situaties ontbreekt ook de toegang tot de GBA, omdat het organisatie onderdeel niet is geautoriseerd voor het gebruik van de GBA-gegevens. Pagina 13 van 35

14 4.3 Analyse van de gewenste situatie qua gebruik persoonsgegevens Om zicht te krijgen op de uiteindelijk gewenste situatie met betrekking tot het gebruik van de GBA-gegevens in de gemeentelijke organisatie, is een beknopte inventarisatie uitgevoerd van de wijze waarop door Burgerzaken globaal wordt verwacht dat persoonsgegevens worden gebruikt van buitengemeentelijke personen door de belangrijkste binnengemeentelijke afnemers. Deze inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een vragenformulier in week 47 door de coördinatoren Burgerzaken van de vier gemeenten. Op 20 november zijn deze inventarisatieformulieren samengevoegd, vergeleken en gezamenlijk besproken Toelichting gewenste situatie In de laatste twee kolommen is het verwachte aantal raadplegingen via GBA-V en afnemersindicaties op jaarbasis vermeld. Tabel 4.5 Overzicht verwacht gebruik persoonsgegevens in het Bildt Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Dienstverlening Sector Middelen, afdeling Financiën Uitbesteed Publiekszaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente n.v.t. n.v.t. Sector Dienstverlening Onderwijs Leerlingenvervoer n.v.t. n.v.t. Uitbesteed Onderwijs Leerplicht n.v.t. n.v.t. Staf Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, 0 0 voorberei- dend werk vergunningen/ontheffingen Sector Wonen, afdeling Bouw en Woning Bestemmingsplannen, monumentenzorg, 10 5 Bouw en Woningtoezicht toezicht en huisvesting Woonwa- gens, subsidie aanpassing woningen, milieuvergunningen en bouwvergunningen Sector Dienstverlening, afdeling Burgerzaken Begraafplaatsen Grafrechten Pagina 14 van 35

15 Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Middelen, afdeling Personeelszaken Overige Pensioen raadsleden en wethouders, wachtgelden, salarisadministratie personeel, kansspelen Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente 0 0 Handhavingsbureau voor de vier Middelsee gemeenten (geplaatst in Het Bildt) Toezicht op naleving wet en regelgeving Verleende vergunningen en aanschrijven van overtreders Tabel 4.6 Overzicht verwacht gebruik persoonsgegevens in Leeuwarderadeel Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Publiekszaken cluster Burgerzaken Sector Middelen, cluster Financiën Uitbesteed Burgerzaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente n.v.t. n.v.t. Sector Publiekszaken Onderwijs Leerlingenvervoer n.v.t. n.v.t. Uitbesteed Onderwijs Leerplicht n.v.t. n.v.t. Sector Publiekszaken Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen, kansspelen 0 0 Sector Grondgebied Sector Middelen Bouw en Woning toezicht, huisvesting en milieu Overige Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, mlieuvergunningen en bouwvergunningen Pensioen raadsleden en wethouders, wachtgelden, salarisadministratie personeel Pagina 15 van 35

16 Tabel 4.7 Overzicht verwacht gebruik persoonsgegevens in Ferwerderadiel Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Burgerzaken Sector Middelen en Ondersteuning Uitbesteed Burgerzaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente n.v.t. n.v.t. Uitbesteed Onderwijs Leerplicht n.v.t. n.v.t. Sector Burgerzaken Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen, kansspelen 0 0 Sector Grondgebied Sector Burgerzaken Sector Middelen en Ondersteuning Bouw en Woning toezicht en huisvesting en milieu Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, milieu vergunningen en bouwvergunningen 10 5 Begraafplaatsen Grafrechten Overige Pensioen raadsleden en wethouders, wachtgelden, salarisadministratie personeel en leerlingenvervoer 0 0 Tabel 4.8 Overzicht verwacht gebruik persoonsgegevens in Menaldumadeel Onderdeel Taakveld Afdeling Welzijn Afdeling Middelen Uitbesteed Publiekszaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Gebruik persoonsgegevens Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente n.v.t. n.v.t. Pagina 16 van 35

17 Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente Uitbesteed Onderwijs Leerplicht n.v.t. n.v.t. Afdeling Onderwijs Leerlingenvervoer n.v.t. n.v.t. Welzijn Per taakafdeling gesplitst Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen, milieuvergunningen, en kansspelen 0 0 Afdeling VROM Bouw en Woning toezicht en huisvesting Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, bouwvergunningen Conclusie gewenste situatie In alle Middelsee gemeenten zijn de taakvelden Belastingen, Publiekszaken en in veel mindere mate Bouw en Woningtoezicht de drie belangrijkste afnemers van persoonsgegevens van buitengemeentelijke personen. De gemeente het Bildt is hierop een uitzondering want met drie algemene begraafplaatsen is aldaar de grafrechtenadministratie de belangrijkste binnengemeentelijke afnemer. Dit betekent dat de activiteiten in dit plan van aanpak moeten worden geconcentreerd op deze drie a vier taakvelden. 4.4 Operationele eisen In de tijd die nog rest tot 1 januari 2010 is het niet mogelijk om met alle afnemers de vereiste afspraken te maken en de daarvoor noodzakelijke maatregelen te treffen. Wel kan een start worden gemaakt met de inrichting van de basisregistratie, door hiervoor de noodzakelijke randvoorwaarden in te vullen en met één of enkele binnengemeentelijke gebruikers een terugmeldprocedure op te stellen. In het volgende hoofdstuk wordt een plan van aanpak voorgesteld om deze situatie te realiseren. De activiteiten vallen uiteen in drie thema s: juridisch, ICT en administratieve organisatie (= AO) Wat moet er gebeuren - juridische activiteiten De volgende vier activiteiten moeten worden uitgevoerd: 1) Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement Pagina 17 van 35

18 In elke gemeente moet door Burgerzaken worden geanalyseerd of de verordening GBA en het privacyreglement moeten worden aangepast aan de twee functionele eisen zoals eerder in dit plan beschreven. 2) Verzoek GABA Status Daarnaast moet door Burgerzaken bij het Agentschap BPR de GABA (= Gemeente Als Buitengemeentelijke Afnemer) aansluiting worden aangevraagd door het College van B&W. Dan is er ook een wettelijke basis aanwezig voor het raadplegen van de GBA-Verstrekkingsvoorziening (= GBA-V). 3) Verzoek PKI Overheid certificaat Tenslotte moet door Burgerzaken het PKI Overheid certificaat worden aangevraagd. Dit is nodig om te kunnen werken met GBA V(erstrekkingen). 4) Verzoek TMV Om te kunnen aansluiten op de TMV moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het agentschap BPR. Dit kan via een aan Het agentschap BPR zal vervolgens informeren hoever de organisatie is gevorderd met de invoering van de BRP. Als de BRP naar de mening van BPR voldoende is ingericht, wordt een aanmeldformulier en een te ondertekenen verklaring toegezonden. De verklaring moet worden ondertekend door een bevoegde functionaris. Als bewijs moet een ondertekeningsmandaat worden meegezonden. Als alles akkoord is, wordt de gemeente opgenomen in de aansluitplanning van het agentschap BPR. De doorlooptijd voor de aansluiting bedraagt volgens BPR circa twee maanden Wat moet er gebeuren - ICT activiteiten De volgende vier activiteiten moeten worden uitgevoerd: 1) PKI Overheidscertificaat Om verbinding te kunnen maken met de TMV en GBA-V is een PKI Overheidscertificaat noodzakelijk. Een certificaat is verkrijgbaar via een CSP (Certification Service Provider), zie Als gebruik wordt gemaakt van een serviceorganisatie, dan vervalt deze actie, omdat gebruik kan worden gemaakt van het certificaat van deze serviceprovider. 2) GBA-V In elke gemeente moet een GBA-V aansluiting worden aangeschaft en geïmplementeerd om het mogelijk te maken om personen die buiten de gemeente wonen te kunnen zoeken en raadplegen. Hiervoor dient ook het PKI Overheid certificaat te worden geïmplementeerd. 3) VOA In elke gemeente moet een Verzend en Ontvangstation Afnemers (= VOA) worden Pagina 18 van 35

19 aangeschaft en geïmplementeerd om het mogelijk te maken om personen die buiten de gemeente wonen geautomatiseerd te kunnen volgen door een zogenaamd afnemersindicatie te plaatsen. 4) TMV In elke gemeente moet een Terugmeldingsvoorziening (= TMV) worden aangeschaft en geïmplementeerd om het mogelijk te maken om persoonsgegevens waarover gerede twijfel is of ze juist zijn terug te kunnen melden. Om te kunnen terugmelden, is namelijk programmatuur nodig die communiceert met de TMV, in de vorm van een webbrowser Wat moet er gebeuren - AO activiteiten De volgende vier activiteiten moeten worden uitgevoerd: 1) Inventarisatie gebruik persoonsgegevens In elke gemeente moet het gebruik persoonsgegevens uit de GBA van zowel de eigen inwoners als de buitengemeentelijke personen worden geïnventariseerd. 2) Regelen verplicht gebruik door binnengemeentelijke afnemers In elke gemeente moet het verplicht gebruik door binnengemeentelijke afnemers worden geregeld. Binnen de organisatie moeten afspraken worden gemaakt over het beheer (applicatie en gegevens) van GBA-V en TMV. Afnemers die ook niet-inwoners van de gemeente willen raadplegen, moeten toegang verkrijgen tot de GBA-V. De aansluiting op GBA-V en TMV vindt plaats door middel van autorisatie van de gemeente als buitengemeentelijke afnemer. De gegevensverstrekking dient zich te beperken tot de authentieke gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taken. Dit betekent, dat de raadpleegfunctie moet worden ingeregeld, want in principe heeft de gebruiker van de GBA-V toegang tot de volledige gegevensset. De beheerder van GBA-V in casu Burgerzaken kan de toegang via de autorisatie beperken tot de noodzakelijke gegevensset. 3) Terugmeldingsprocedure Burgerzaken Door Burgerzaken moeten organisatorische maatregelen worden getroffen om de terugmeldingen door afnemers te verwerken en een terugkoppeling te kunnen geven over het resultaat van de terugmelding. De meest pragmatische oplossing is de verwerking van terugmeldingen te beleggen bij de medewerker(s), die verantwoordelijk is (zijn) voor het uitvoeren van de (adres)onderzoeken. 4) Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen In elke gemeente moet bij zowel bij Burgerzaken als de overige taakvelden het proces van terugmeldingen door binnengemeentelijke afnemers worden georganiseerd om het mogelijk te maken om persoonsgegevens waarover gerede twijfel is of ze juist zijn terug te kunnen melden. Het gaat dus om het opzetten en inregelen van een administratieve procedure, waarin afspraken over het verplicht gebruik en terugmelding bij gerede twijfel zijn vastgelegd. Dit is een voorwaarde die door het agentschap BPR wordt gesteld om te kunnen aansluiten op de terugmeldvoorziening (TMV). Voorgesteld wordt om dit te doen op basis van de procedure Terugmelden zoals opgenomen in het Digitaal Beveiligingsplan van BMC. Op basis van deze standaardprocedure waarin is Pagina 19 van 35

20 bepaald dat Burgerzaken vooralsnog de terugmeldingen verzorgt, kunnen dan afspraken worden gemaakt met alle organisatie onderdelen, die op dit moment in hun werkproces al gebruik maken van de GBA-gegevens. De op te stellen procedure kan vervolgens na aansluiting op de TMV worden uitgerold naar andere organisatie onderdelen vermeld in desbetreffende tabel van de SOLL positie. Het lijkt verstandig om dit per gemeente per binnengemeentelijke afnemer te doen. Omdat er bij geen van de Middelsee gemeenten een feitelijke AO beschrijving wordt gebruikt, kan worden volstaan met het ter plaatse aan een selectie groep betrokkenen uitleggen van de verplichtingen aan de hand van praktijkvoorbeelden. 4.5 Randvoorwaarden Dit project kent een tweetal randvoorwaarden, te weten: a) De Middelsee gemeenten hebben op dit moment verschillende ICT leveranciers. Bij de gemeenten het Bildt en Menaldumadeel levert de firma Procura het Burgerzakensystem Probev. Bij de gemeenten Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel levert Centric IT Solutions het pakket Key2Burgerzaken. Dit plan van aanpak bevat noch een aanbeveling noch een migratie naar een van deze twee leveranciers, maar gaat uit van een status quo. b) Medio december 2009 valt het besluit of de Middelsee gemeenten naar een verdergaande samenwerking op ICT gebied op weg gaan. Voor zover bekend zijn hierin drie mogelijke keuzes te maken, te weten: 1) de mogelijkheid dat de Middelseegemeenten gezamenlijk een shared service center ICT oprichten dat zal worden gesitueerd in Menaldum 2) De mogelijkheid dat de gemeente Leeuwarden geleidelijk als serviceprovider gaat optreden voor alle front en back-end applicaties van de individuele Middelsee gemeenten; 3) De mogelijkheid dat de vier gemeenten aansluiting gaan zoeken bij het IS- ZF in Bolsward. Het ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân is een gemeenschappelijke regeling van 7 gemeenten namelijk Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel. Deze gemeenten hebben hun ICT-activiteiten ondergebracht bij dit samenwerkingsverband. Het ISZF regelt de ICT-activiteiten van de deelnemende organisaties. 4.6 Ontwerpbeperkingen Vanwege de in de vorige paragraaf benoemde randvoorwaarden bevat dit plan alleen de wettelijk verplichte uitwerking van de activiteiten om te komen tot een BRP bij de Middelsee gemeenten. Bij geen van de vier Middelsee gemeenten is al een basisregistratiesysteem geïntroduceerd zodat persoonsgegevens automatisch vanuit de GBA/BRP applicatie naar de belangrijkste aangesloten applicaties zoals die bij taakvelden Belastingen en Vergunningen worden gebruikt gaan en daarmee het verplicht gebruik door de belangrijkste binnengemeentelijke afnemers geautomatiseerd vorm wordt gegeven. Pagina 20 van 35

21 Selectie, implementatie en migratie naar een binnengemeentelijk basisregistratie systeem als gegevensmakelaar wordt gezien als de tweede fase van dit project en hier niet uitgewerkt. Het wordt uiteraard wel aanbevolen. Verder is het zo dat o.a. de vier Middelsee gemeenten de uitvoering van de wet Werk en Bijstand (= WWB), de Wet Inburgering (= WI) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (= WMO) hebben uitbesteed aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Deze dienst wordt gezien aan een buitengemeentelijke afnemer. Daarmee valt een traditioneel grote binnengemeentelijke afnemer als sociale zaken dus buiten de scope van voorliggend plan. Pagina 21 van 35

22 Hoofdstuk 5 Planning 5.1 Activiteitenplanning Onderstaande activiteiten zijn gebaseerd op hetgeen in het vorige hoofdstuk staat beschreven. Tabel 5.1 Activiteitenplanning per gemeente Gemeente Taakveld Activiteit Gepland gereed het Bildt Juridisch Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement ICT AO Werkelijk gereed Beschrijving Niet gereed Verordening aanpassen en apart GBA reglement opstellen en vaststellen door het College van B&W. Aansluiten op de praktijk van het Digitaal beveiligingsplan Verzoek GABA Status Verzoek PKI Overheid certificaat Gereed Verzoek TMV Niet gereed Aanvraag TMV is verzonden aan het Agentschap BPR en aldaar in behandeling genomen maar nog geen toestemming ontvangen Gereed PKI Overheidscertificaat In december Proweb van de firma Procura GBA-V In december Provoa van de firma Procura VOA In december Proweb van de firma Procura TMV Inventarisatie gebruik persoonsgegevens Gereed Zie dit plan Regelen verplicht gebruik Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur door binnengemeentelijke oppakken bij belangrijkste afnemers afnemers Terugmeldingsprocedure Burgerzaken Niet gereed Terugmeldingsprocedure in digitaal beveiligingsplan opgenomen.

23 Gemeente Taakveld Activiteit Gepland gereed Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Ferwerderadiel Juridisch Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement ICT AO Werkelijk gereed Beschrijving Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur oppakken bij belangrijkste afnemers Niet geheel gereed Reglement aanpassen. Aansluiten bij Digitaal beveiligingsplan Verzoek GABA Status Verzoek PKI Overheid certificaat Gereed Verzoek TMV Niet gereed Aanvraag TMV is verzonden aan het Agentschap BPR maar nog niet in behandeling genomen Gereed PKI Overheidscertificaat Key2GBA-V van Centric IT Solutions GBA-V November 2009 Key2VOA van Centric IT Solutions VOA Nog niet gereed Key2GBA-V (module Terugmelden) van Centric IT TMV Solutions Inventarisatie gebruik persoonsgegevens Gereed Zie dit plan Regelen verplicht gebruik Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur door binnengemeentelijke oppakken bij belangrijkste afnemers afnemers Terugmeldingsprocedure Niet gereed Terugmeldingsprocedure in digitaal beveiligingsplan Burgerzaken opgenomen Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur oppakken bij belangrijkste afnemers Leeuwarderadeel Juridisch Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA Niet gereed Verordening en reglement aanpassen. Aansluiten bij Digitaal beveilgingsplan Pagina 23 van 35

24 Gemeente Taakveld Activiteit Gepland gereed privacyreglement Werkelijk gereed Beschrijving ICT AO Verzoek GABA Status Verzoek PKI Overheid certificaat Gereed Verzoek TMV Niet gereed Aanvraag TMV is verzonden aan het Agentschap BPR maar nog niet in behandeling genomen Gereed PKI Overheidscertificaat Niet gereed Key2GBA-V van Centric IT Solutions GBA-V Key2VOA van Centric IT Solutions VOA Niet gereed Key2GBA-V (module Terugmelden) van Centric IT TMV Solutions. Status onbekend. Inventarisatie gebruik persoonsgegevens Gereed Zie dit plan Regelen verplicht gebruik Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur door binnengemeentelijke oppakken bij belangrijkste afnemers afnemers Terugmeldingsprocedure Niet gereed Terugmeldingsprocedure in digitaal beveiligingsplan Burgerzaken opgenomen Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur oppakken bij belangrijkste afnemers Menaldumadeel Juridisch Controleren en aanpassen Gereed GBA verordening en GBA privacyreglement Verzoek GABA Status Verzoek PKI Overheid certificaat Gereed Verzoek TMV Niet gereed Status is onbekend Pagina 24 van 35

25 Gemeente Taakveld Activiteit Gepland gereed ICT AO PKI Overheidscertificaat GBA-V VOA TMV Inventarisatie gebruik persoonsgegevens Regelen verplicht gebruik door binnengemeentelijke afnemers Terugmeldingsprocedure Burgerzaken Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Werkelijk gereed Gereed Beschrijving In december Proweb van de firma Procura In december Provoa van de firma Procura Niet gereed Proweb van de firma Procura Gereed Zie dit plan Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur oppakken bij belangrijkste afnemers Niet gereed Terugmeldingsprocedure in digitaal beveiligingsplan opgenomen NNiet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur oppakken bij belangrijkste afnemers Pagina 25 van 35

26 5.2 Mijlpalen Eerder zijn de twee functionele eisen waaraan moet worden voldaan, beschreven. Deze worden hier herhaald: a) Het verplicht gebruik van de persoonsgegevens uit de GBA b) Het terugmelden van fouten in de verplicht te gebruiken persoonsgegevens De mijlpalen kunnen als volgt worden aangegeven voor alle vier de Middelseegemeenten: Tabel 5.2 Mijlpalen Nr Mijlpaal Wens datum Te realiseren datum 1 Verplicht gebruik juridisch geregeld Verplicht gebruik dwingend afgedwongen door ICT middelen (in een volgende fase) Na implementatie basisregistratiesysteem 1 3 Verplicht gebruik dwingend in AO geregeld (in een volgende fase) Na implementatie basisregistratiesysteem 4 Terugmelden van fouten juridisch geregeld Terugmelden van fouten dwingend afgedwongen door ICT middelen (in een volgende fase) 6 Terugmelden van fouten dwingend in AO geregeld (in een volgende fase) Na implementatie basisregistratiesysteem Na implementatie basisregistratiesysteem 1 Basisregistratiesysteem. Dit is een applicatie die automatisch de relevante basisgegevens (zoals Naam, Adres, Woonplaats) distribueert naar de aangesloten applicaties van de belangrijkste binnengemeentelijke afnemers zoals de taakvelden Belastingen en Vergunning. Zie ook de parafraaf 4.6 Ontwerpbeperkingen.

27 Hoofdstuk 6 Risicoanalyse 6.1 Risico s De volgende risico s zijn onderkend: Bewustzijn en inzicht mbt het verplicht gebruik van GBA gegevens bij de binnengemeentelijke afnemers Beschikbaarheid technische voorzieningen en de verschillen daartussen 6.2 Oplossingen Bewustzijn en inzicht Vastgesteld wordt dat de Middelsee gemeenten nog geen schriftelijke uitgekristalliseerde AO beschrijvingen (BPMOne) gebruiken. Inmiddels hebben drie van de vier Middelsee gemeenten het AO pakket Protos aangeschaft (behalve Leeuwarderadeel). Men staat dus nog aan het begin van het traject om de administratieve organisatie te gaan beschrijven. Het is dan raadzaam om het verplicht gebruik van GBA hierin mee te nemen. Niettemin is de invoering van de basisregistratie Personen een project, dat de herinrichting van werkprocessen bij binnengemeentelijke afnemers noodzakelijk maakt en om keuzes vraagt ten aanzien van de inrichting van de informatievoorziening. Daarvoor moet draagvlak worden gecreëerd, zowel bij het bestuur als bij de medewerkers van de gemeenten. Op dit moment is er nauwelijks sprake van enig besef binnen de gemeentelijke organisatie van nut en noodzaak van de basisregistratie personen. Dat zal ook niet ontstaan vanuit de benadering dat het gebruik van de GBA moet op basis van de wettelijke voorschriften. Daarom wordt het verstandig geacht een specialist tijdelijk aan te trekken die hier aantoonbare ervaring mee heeft. In de communicatie moet de nadruk liggen op de resultaten, die met de invoering van de BRP beoogd worden. Ook hier kan de inbedding van de invoeringsstrategie in het bredere kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) en het realisatieplan in het kader van het project BETER tot de gewenste bewustwording leiden Beschikbaarheid technische voorzieningen en de verschillen daartussen Voorliggend plan bevat alleen de wettelijk verplichte maatregelen. Op basis van maatregelen wordt de toegang tot de GBA-gegevens (zowel van inwoners als niet-inwoners) geregeld en terugmelding bij gerede twijfel aan de juistheid van de gegevens mogelijk gemaakt. Pagina 27 van 35

28 Maar om de BRP geen papieren tijger te doen zijn, vergt een aanzienlijke inspanning, die gevolgen heeft voor de gehele administratieve organisatie van de gemeente. Zoals eerder vermeld staat de invoering van de basisregistratie Personen niet op zichzelf, maar is dit onderdeel van een omvangrijk programma van maatregelen in het kader van de verbetering van de dienstverlening. De benadering van de basisregistratie Personen als een geïsoleerd project zal niet het draagvlak creëren, dat voor de invoering noodzakelijk is. Verdere uitrol van de basisregistratie Personen moet in relatie worden gezien met investeringen in de e-overheid. Daarbij moet het principe van eenmalige vastlegging van persoonsgegevens en meervoudig gebruik ervan als een randvoorwaarde gelden voor de inrichting van de informatiehuishouding van de gemeente. Pagina 28 van 35

29 Hoofdstuk 7 Projectorganisatie 7.1 Opdrachtgever Gedelegeerd opdrachtgever is de heer A. van Tuijl. 7.2 Projectteam Er is een projectteam Frontoffice - waarin de GBA als Basisregistratie is opgenomen - ingesteld. Vanuit Menaldumadeel hebben de heren H. Akkerman, D van de Heide en mevrouw A. Bloem informatie aangedragen voor dit plan. Vanuit Leeuwarderadeel is de informatie verschaft door de heer W. Loef. Vanuit de gemeente het Bildt door de heren A. van Tuijl, K. de Haan en mevrouw M. Kroeger. Vanuit de gemeente Ferwerderadiel is de informatie aangedragen door de heer B. Jager en de heer L. Koopman. 7.3 Kosten Tabel 7.1 Kosten per gemeente Gemeente Activiteit Out of pocket Ex BTW Leeuwarderadeel Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement 0,- (BMC) Interne kosten in uren 8 uur Verzoek GABA Status 0,- Gereed Verzoek PKI Overheid 0,- Gereed certificaat Verzoek TMV 0,- 4 uur 0,- 40 uur PKI Overheidscerti- ficaat GBA-V Samen met VOA ,- VOA 2.684,- TMV Inventarisatie gebruik 1.350,- Gereed persoonsgegevens en opstellen plan van aanpak Regelen verplicht gebruik 1.500,- 4 uur per medewerker door binnenge- meentelijke afnemers Terugmeldingsprocedure Burgerzaken 0,- (BMC) 40 uur totaal Pagina 29 van 35

30 Gemeente Activiteit Out of pocket Ex BTW Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Interne kosten in uren 1.500,- 4 uur per medewerker Ferwerderadiel het Bildt Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement 0,- (BMC) 8 uur Verzoek GABA Status 0,- Gereed Verzoek PKI Overheid 0,- Gereed certificaat Verzoek TMV 0,- 4 uur 0,- 40 uur PKI Overheidscerti- ficaat GBA-V Samen met VOA ,- VOA 2.684,- TMV Inventarisatie gebruik 1.350,- Gereed persoonsgegevens en opstellen plan van aanpak Regelen verplicht gebruik 1.500,- 4 uur per medewerker door binnenge- meentelijke afnemers Terugmeldingsprocedure 0,- 40 uur totaal Burgerzaken (BMC) Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen 1.500,- 4 uur per medewerker Controleren en aanpassen 0,- 8 uur GBA verordening en (BMC) GBA privacyreglement Verzoek GABA Status 0,- Gereed Verzoek PKI Overheid 0,- Gereed certificaat Verzoek TMV 0,- 4 uur 0,- 40 uur PKI Overheidscerti- ficaat 8.000,- GBA-V VOA TMV Inventarisatie gebruik 1.350,- Gereed persoonsgegevens en opstellen plan van aanpak Regelen verplicht gebruik 1.500,- 4 uur per medewerker door binnenge- Pagina 30 van 35

31 Gemeente Activiteit Out of pocket Ex BTW Menaldumadeel meentelijke afnemers Terugmeldingsprocedure Burgerzaken Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement Interne kosten in uren 0,- 40 uur totaal (BMC) 1.500,- 4 uur per medewerker 0,- (BMC) 8 uur Verzoek GABA Status 0,- Gereed Verzoek PKI Overheid 0,- Gereed certificaat Verzoek TMV 0,- 4 uur 0,- 40 uur PKI Overheidscerti- ficaat 8.000,- GBA-V VOA TMV Inventarisatie gebruik 1.350,- Gereed persoonsgegevens en opstellen plan van aanpak Regelen verplicht gebruik 1.500,- 4 uur per medewerker door binnenge- meentelijke afnemers Terugmeldingsprocedure 0,- 40 uur totaal Burgerzaken (BMC) Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen 1.500,- 4 uur per medewerker Pagina 31 van 35

32 7.3.1 Totale kosten extern ex BTW: Onderstaande opgave betreft alle aan het project gerelateerde externe kosten: Gezamenlijke kosten Digitaal beveiligingsplan BMC: 0,00 2 Inventarisatie gebruik persoonsgegevens en opstellen plan van aanpak 5.400,- Road show verplicht gebruik en terugmelding ,- Subtotaal gezamenlijk: ,- het Bildt VOA, GBA-V enterugmeldingsvoorziening (Procura) 8.000,- Beheer en onderhoud jaarlijks 1.295,50 Subtotaal het Bildt: 9.295,50 Menaldumadeel VOA, GBA-V enterugmeldingsvoorziening (Procura) 8.000,- Beheer en onderhoud jaarlijks 1.295,50 Subtotaal het Menaldumadeel: 9.295,50 Ferwerderadiel VOA, ,- GBA-V inclusief consultancy (Centric) Beheer en onderhoud jaarlijks 17% 1.752, ,- Terugmeldingsvoorziening inclusief consultancy (Centric) Beheer en onderhoud jaarlijks 17% 456,28 Subtotaal Ferwerderadiel ,64 Leeuwarderadeel VOA, ,- GBA-V inclusief consultancy (Centric) Beheer en onderhoud jaarlijks 17% 1.752, ,- Terugmeldingsvoorziening inclusief consultancy (Centric) Beheer en onderhoud jaarlijks 17% 456,28 Subtotaal Leeuwarderadeel ,64 2 Deze kosten worden elders verantwoord. Pagina 32 van 35

33 Totaal ,28 Pagina 33 van 35

34 Bijlage I Overzicht authentieke gegevens in de BRP De authentieke gegevens in de basisregistratie Personen zijn de volgende algemene gegevens over de ingeschrevene: 1. Gegevens over de burgerlijke staat a. Naam: Geslachtsnaam; Voornamen. b. Geboorte: Geboortedatum; Geboorteplaats; Geboorteland en zo nodig gebiedsdeel. c. Geslacht. Geslachtsaanduiding. d. Ouders: Geslachtsnaam; Voornamen; Geboortedatum. e. Huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap en eerdere huwelijken of eerdere geregistreerde partnerschappen: Datum huwelijkssluiting of datum aangaan geregistreerd partnerschap; Datum ontbinding, danwel nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap. f. Echtgenoot dan wel geregistreerd partner en eerdere echtgenoten of geregistreerde partners: Geslachtsnaam; Voornamen; Geboortedatum. g. Kinderen: Geslachtsnaam; Voornamen; Geboortedatum. h. Overlijden: Overlijdensdatum. i. Data ingang en beëindiging rechtsgeldigheid gegevens: Datum ingang rechtsgeldigheid; Datum beëindiging rechtsgeldigheid. 2. Gegevens over de nationaliteit Pagina 34 van 35

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN

DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN DRAAIBOEK INVOERING BRP GEMEENTEN Versie 0.6 - Datum: 3-5-2012 Ten geleide De komende jaren (2013-2016) wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP).

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP (Integrale versie) Publicatiedatum: oktober 2014 Inhoud 1 Ten geleide... 3 2 Inleiding Basisregistratie Personen...

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten IMPLEMENTATIESTRATEGIE Implementatie mgba gemeenten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documenteigenschappen... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Leeswijzer... 5 2. Doel van de implementatie... 6 2.1. Afbakening...

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal

digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal oktober 2011 Digitaal Veenendaal Rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

IMPACTANALYSE MODERNISERING GBA OVERLIJDEN, MIGRATIE EN REISDOCUMENTEN

IMPACTANALYSE MODERNISERING GBA OVERLIJDEN, MIGRATIE EN REISDOCUMENTEN IMPACTANALYSE MODERNISERING GBA OVERLIJDEN, MIGRATIE EN REISDOCUMENTEN Antek Wojtaszek Versie 1.0 20-Juni-2011 Algemeen Versienummer 1.0 Naam organisatie opleiding Hogeschool Rotterdam Auteur Antek Wojtaszek

Nadere informatie

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2

Notitie. Ontwerpaspecten BRP. Deel 2. 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Notitie Ontwerpaspecten BRP Deel 2 Betreft: Ontwerpaspecten BRP, deel 2 Van: Programma modernisering GBA Publicatiedatum: 17 september 2013 17 september 2013 pag. 1 Ontwerpaspecten dl. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 Inhoud 1 Inleiding en samenvatting 3 1.1 Plaatsbepaling 3 1.2 Herijking oude visie 4 1.3 De mening van de burgers

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Beschrijvend document. Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9

Beschrijvend document. <Openbare >Aanbesteding Burgerzakenmodules. d.d. 19 december 2012. Versie 0.9 Beschrijvend document Aanbesteding Burgerzakenmodules d.d. 19 december 2012 Versie 0.9 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Concept 14-06-2012 KING Eerste opzet 0.4 Concept

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK JAARREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2012 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 II JAARVERSLAG 11 PROGRAMMAVERANTWOORDING. Algemeen Bestuur en Organisatie.. 15 Openbare Orde en Veiligheid 35 Verkeer en Vervoer 45 Economie

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET ICT; HET SHARED SERVICE CENTER

SAMENWERKEN MET ICT; HET SHARED SERVICE CENTER 2 SAMENWERKEN MET ICT; HET SHARED SERVICE CENTER 1 Het CP-ICT is een gezamenlijk initiatief van Divosa en de VNG. CP-ICT Bezoekadres Verenigingsbureau Divosa Oudenoord 174 3513 EV Utrecht Postadres Postbus

Nadere informatie