Plan van Aanpak project basisregistratie Personen Middelsee gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van Aanpak project basisregistratie Personen Middelsee gemeenten"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak project basisregistratie Personen Middelsee gemeenten Status: definitief Versie: 1.0 Datum: 11 december 2009 Auteur: René IJpelaar IJpelaar Projectmanagement & Auditing

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Opdrachtverstrekking Management samenvatting... 4 Hoofdstuk 2 Achtergrond Middelsee gemeenten Programma BETER! Basisregistratie Personen Authentieke gegevens... 5 Hoofdstuk 3 Projectopdracht Probleemstelling Doelstelling Resultaat Afbakening... 7 Hoofdstuk 4 Projecteisen Functionele eisen Verplicht gebruik persoonsgegevens uit de GBA Terugmelding van persoonsgegevens waarover gerede twijfel is Analyse van de gewenste situatie qua gebruik persoonsgegevens Toelichting gewenste situatie Conclusie gewenste situatie Analyse van de gewenste situatie qua gebruik persoonsgegevens Toelichting gewenste situatie Conclusie gewenste situatie Operationele eisen Wat moet er gebeuren - juridische activiteiten Wat moet er gebeuren - ICT activiteiten Wat moet er gebeuren - AO activiteiten Randvoorwaarden Ontwerpbeperkingen...20 Hoofdstuk 5 Planning Activiteitenplanning...22 Tabel 5.1 Activiteitenplanning per gemeente Mijlpalen...26 Tabel 5.2 Mijlpalen...26 Hoofdstuk 6 Risicoanalyse Risico s Oplossingen Bewustzijn en inzicht Beschikbaarheid technische voorzieningen en de verschillen daartussen...27 Hoofdstuk 7 Projectorganisatie Opdrachtgever...29 Pagina 2 van 35

3 7.2 Projectteam Kosten...29 Tabel 7.1 Kosten per gemeente Totale kosten extern ex BTW:...32 Pagina 3 van 35

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opdrachtverstrekking Op 6 november 2009 is per opdracht gegeven door de heer A. van Tuijl, programmaleider van het programma BETER! namens de vier Middelsee gemeenten voor het uitvoeren van een impactanalyse, die duidelijk maakt waar de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel op dit moment staan ten aanzien van het gebruik van de GBA als bron van persoonsgegevens door de binnengemeentelijke afnemers. De plaatsbepaling moet zicht geven op wat er moet gebeuren om per 1 januari 2010 alsnog aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. 1.2 Management samenvatting In het voorliggende plan van aanpak wordt beschreven wat de stand van zaken is ten aanzien van het gebruik van de GBA in de vier Middelsee gemeenten. Daarna wordt aangegeven welke acties nog noodzakelijk zijn om per 1 januari 2010 (minimaal) aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Er zijn twee functionele eisen waaraan moet worden voldaan, te weten: a) Het verplicht gebruik van de persoonsgegevens uit de GBA b) Het terugmelden van fouten in de verplicht te gebruiken persoonsgegevens Voor de invoering van de BRP moeten afspraken worden gemaakt met de binnengemeentelijke afnemers over het verplichte gebruik van de actuele GBA-gegevens en het terugmelden van verschillen bij gerede twijfel. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een gemeentelijke GBA-verordening. Voor de bevraging van GBA-gegevens van inwoners van andere gemeenten, kan gebruik worden gemaakt van de GBA-V. Voor het terugmelden van verschillen bij gerede twijfel aan de andere gemeenten, moet gebruik worden gemaakt van de TMV. De autorisatie wordt verleend als er afspraken zijn gemaakt over de terugmelding van gegevens en de gemeente beschikt over een technische koppeling met de TMV. De invoering van de basisregistratie Personen staat niet op zichzelf, maar is dit onderdeel van een omvangrijk programma van maatregelen in het kader van de verbetering van de dienstverlening. De benadering van de basisregistratie Personen als een geïsoleerd project zal niet het draagvlak creëren, dat voor de invoering noodzakelijk is. Verdere uitrol van de basisregistratie Personen moet in relatie worden gezien met investeringen in de e-overheid. Daarbij moet het principe van eenmalige vastlegging van persoonsgegevens en meervoudig gebruik ervan als een randvoorwaarde gelden voor de inrichting van de informatiehuishouding van de gemeente. Pagina 4 van 35

5 Hoofdstuk 2 Achtergrond 2.1 Middelsee gemeenten Middelsee Gemeenten is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van vier gemeenten in Noordwest Fryslân, het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel. Deze vier gemeenten hebben gezamenlijk ongeveer inwoners op een grondoppervlakte van ongeveer 360 km2. Hoofdplaatsen in het Middelseegebied zijn St. Annaparochie, Ferwert, Stiens en Menaldum. De Middelsee Gemeenten liggen ten noorden van de lijn Harlingen-Leeuwarden. De samenwerking van de Middelsee Gemeenten richt zich op de gezamenlijke uitvoering van taken en beleid. Stapsgewijs wordt gewerkt aan de bundeling van delen van de vier ambtelijke organisaties. De Middelsee Gemeenten werken o.a. samen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, handhaving en toezicht, personeel en organisatie, sport, onderwijs, communicatie en financiën. De Middelsee Gemeenten zullen de komende periode initiatieven nemen tot het gezamenlijk ontwikkelen van gebiedsgericht beleid, met als pijlers landbouw, ruimte, recreatie, toerisme en economie. De vier Middelsee colleges hebben afspraken over de onderlinge samenwerking vastgelegd in een bestuurlijk convenant. 2.2 Programma BETER! Het programma BETER! is bedoeld om de publieke dienstverlening van de vier Middelsee gemeenten te verbeteren. Het is het antwoord van de vier gemeenten op de uitdagingen zoals o.a. geformuleerd in het Nationaal Uitvoerings Progamma NUP. 2.3 Basisregistratie Personen De basisregistratie Personen (= BRP) is één van de door de rijksoverheid aangewezen basisregistraties. De GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) is aangewezen als dé basisregistratie van persoonsgegevens voor de hele overheid. 2.4 Authentieke gegevens Elke basisregistratie kent authentieke en gewone gegevens. De authentieke gegevens in de GBA betreffen de gegevens over naam, geboorte, adres, partner, ouders, kind en Pagina 5 van 35

6 overlijden. Een volledige opsomming van de in de GBA voorkomende authentieke gegevens is opgenomen als bijlage I bij dit plan van aanpak. Pagina 6 van 35

7 Hoofdstuk 3 Projectopdracht 3.1 Probleemstelling De probleemstelling van dit plan van aanpak is drieledig. Ten eerste gaat de invoering van de BRP gepaard met een tweetal verplichtingen voor alle organisatie onderdelen van de gemeente, namelijk : 1 e : het verplichte gebruik van de authentieke gegevens (zie bijlage I) en 2 e : de verplichte terugmelding op authentieke gegevens bij gerede twijfel aan de juistheid van een gegeven; En tenslotte krijgen burgers vanaf 1 januari 2010 het recht om zich ten opzichte van de gemeente te beroepen op eenmalige gegevensverstrekking als het gaat om authentieke gegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat: - Bij aanvraag van een uitkering de aanvrager niet meer hoeft aan te geven dat hij of zij gehuwd is, omdat dit gegeven al voorkomt in de GBA; - Een beschikking op een bezwaarschrift niet wordt toegezonden naar het op het bezwaarschrift vermelde adres, maar naar het adres dat in de GBA is geregistreerd. 3.2 Doelstelling De doelstelling van het voorliggende plan van aanpak is om alle activiteiten te benoemen en te plannen om de invoering van de basisadministratie Personen in de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, en Menaldumadeel met succes te realiseren. 3.3 Resultaat Het gewenste resultaat van dit miniproject is dat de vier Middelsee gemeenten aan de wettelijke verplichtingen die gepaard gaan met de invoering van de BRP voldoen. Het resultaat kan als volgt worden gedefinieerd: met het enkelvoudig vastleggen en meervoudig gebruiken van persoonsgegevens zijn we gemeenten die: niet naar de bekende weg vraagt klantgericht is zich niet voor de gek laat houden weet waar ze het over heeft 3.4 Afbakening De invoering van de GBA als basisregistratie is onderdeel van een landelijke basisinfrastructuur voor de e-overheid, die een betere dienstverlening aan de burgers en bedrijven beoogt. Inspanningen om de GBA als basisregistratie te realiseren, moeten bij voorkeur Pagina 7 van 35

8 in samenhang worden gebracht met de ontwikkelingen op het gebied van de electronische dienstverlening (e-authenticatie, gebruik BSN en DigiD). De scope van deze opdracht beperkt zich tot het bepalen van de noodzakelijke acties bij de vier Middelsee gemeenten om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen, die uit de aanwijzing van de GBA als basisregistratie voortvloeien. Pagina 8 van 35

9 Hoofdstuk 4 Projecteisen 4.1 Functionele eisen Er zijn twee functionele eisen waaraan moet worden voldaan, te weten: c) Het verplicht gebruik van de persoonsgegevens uit de GBA d) Het terugmelden van fouten in de verplicht te gebruiken persoonsgegevens Deze twee functionele eisen worden in de hierna volgende paragrafen en detail uitgewerkt Verplicht gebruik persoonsgegevens uit de GBA Het verplichte gebruik van de in de GBA vastgelegde authentieke gegevens, betekent dat de in de werkprocessen van alle organisatie onderdelen van de gemeente gebruikte persoonsgegevens identiek moeten zijn aan de gegevens in de basisregistratie Personen. Gemeenten zijn vrij in het bepalen op welke wijze de GBA technisch en organisatorisch in de gemeentelijke informatiehuishouding wordt ingepast. De wijze waarop de overeenstemming van de persoonsgegevens met de GBA wordt vastgesteld, kan variëren van een geautomatiseerde koppeling van het werkproces van de afnemer aan de GBA tot het maken van de afspraak, dat er altijd eerst controle plaatsvindt van de GBA voordat tot het verlenen van de dienst of het afgeven van het product wordt overgegaan Terugmelding van persoonsgegevens waarover gerede twijfel is Op het verplicht gebruik van de GBA-gegevens door de gemeente bestaat één uitzondering. Dit betreft de gerede twijfel aan de juistheid van het in de GBA vastgelegde gegeven. In dat geval moet verplicht aan de registratiehouder van de GBA worden teruggemeld. De registratiehouder heeft vervolgens de plicht een nader onderzoek in te stellen. Wat precies onder gerede twijfel wordt verstaan, is niet wettelijk vastgelegd. Het is van het werkproces van de afnemer afhankelijk in welke situatie twijfel kan ontstaan over de juistheid van de GBA. Daarnaast speelt ook het belang van de (calculerende) burger bij de juistheid van het gegeven een rol: een retour ontvangen aanslag voor de gemeentelijke belastingen is niet per definitie aanleiding voor gerede twijfel, maar dat is wel het geval als een vergunning retour komt van een in de GBA geregistreerd adres. Er moeten dus met alle (binnengemeentelijke) afnemers afspraken worden gemaakt wanneer sprake is van gerede twijfel en op welke wijze vervolgens wordt teruggemeld aan de GBA. Dat kan door de burger zelf of door middel van een terugmelding, met een toelichting op de reden van de terugmelding. Wanneer de terugmelding heeft plaatsgevonden, kan de gemeente zelf besluiten hoe het werkproces richting burger vervolgens verloopt, namelijk met gebruikmaking van de andere gegevens of opschorting van de dienstverlening in afwachting van de verbetering van de gegevens in de GBA. Pagina 9 van 35

10 Op welke wijze de terugmelding aan de GBA plaatsvindt, is weer niet dwingend geregeld. Dat zou intern door middel van een kunnen plaatsvinden, mondeling, rechtstreeks via de landelijke terugmeldvoorziening (TMV), via een TMV-applicatie van de leverancier van het GBA systeem of via een webapplicatie van derden. De terugmeldingsplicht heeft betrekking op de actuele authentieke gegevens. De terugmelding kan betrekking hebben op GBA-gegevens van inwoners van de eigen gemeente, maar ook op GBA-gegevens van inwoners van andere gemeenten. Twijfel over de GBA-gegevens van inwoners van andere gemeenten wordt altijd teruggemeld via de TMV. Daarvoor moet een aansluiting op de TMV worden gerealiseerd. Het ligt voor de hand om deze aansluiting ook te gebruiken voor de terugmelding van twijfel over GBAgegevens van de eigen gemeente. Bij de Middelsee gemeenten is besloten dat Burgerzaken de terugmeldingen gaat verzorgen via de TMV applicatie van de beide leveranciers over alle inwoners van andere gemeenten voor alle binnengemeentelijke afnemers. 4.2 Analyse van de gewenste situatie qua gebruik persoonsgegevens Om zicht te krijgen op de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van de GBAgegevens in de gemeentelijke organisatie, is een inventarisatie uitgevoerd van de wijze waarop nu persoonsgegevens worden verzameld en vastgelegd. Deze inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een vragenformulier in week 47 door de coördinatoren Burgerzaken van de vier gemeenten. Op 20 november zijn deze inventarisatieformulier samengevoegd, vergeleken en gezamenlijk besproken Toelichting gewenste situatie In onderstaande tabellen is per gemeente, per organisatie onderdeel aangegeven of en wanneer gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens in het werkproces en op welke wijze deze actueel worden gehouden. Tabel 4.1 Overzicht gebruik persoonsgegevens in het Bildt Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Dienstverlening Sector Middelen, afdeling Financiën Uitbesteed Publiekszaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Voldoet Wijze actualiteit ja Nee N.v.t. Identiek aan GBA via GBA pakket Via bestandsuitwisseling Dienst Sozawe is verzelfstandigd als buitengemeentelijke afnemer Sector Dienstverlening Onderwijs Leerlingenvervoer Nee Via raadplegen Pagina 10 van 35

11 Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Voldoet Wijze actualiteit Uitbesteed Onderwijs Leerplicht N.v.t. Zit in transitiefase naar overdracht aan de gemeente Leeuwarden Staf Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen Sector Wonen, afdeling Bouw en Woningtoezicht Sector Dienstverlening, afdeling Burgerzaken Sector Middelen, afdeling Personeelszaken Handhavingsbureau voor de vier Middelsee gemeenten (geplaatst in Het Bildt) Bouw en Woning toezicht Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, milieuvergunningen en bouwvergunningen Nee Nee Bij aanvraag handmatig (formulieren), geen koppeling met GBA Geen koppeling met GBA Begraafplaatsen Grafrechten Nee Geen koppeling met GBA, ontleend aan aanvraagformulier Overige Toezicht op naleving wet en regelgeving Pensioen raadsleden en wethouders, wachtgelden, salarisadmistratie personeel Verleende vergunningen en aanschrijven van overtreders Nee Nee Geen koppeling met GBA, opgave aanvrager Geen koppeling met GBA Tabel 4.2 Overzicht gebruik persoonsgegevens in Leeuwarderadeel Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Publiekszaken cluster Burgerzaken Sector Middelen cluster Financiën Uitbesteed Burgerzaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Voldoet Wijze actualiteit ja Nee N.v.t. Identiek aan GBA via GBA pakket Via bestandsuitwisseling Dienst Sozawe is verzelfstandigd als buitengemeentelijke afnemer Uitbesteed Onderwijs Leerplicht N.v.t. Zit in transitiefase naar overdracht aan de gemeente Leeuwarden Sector Publiekszaken Onderwijs Leerlingenvervoer Nee Via raadplegen Sector Publiekszaken Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunnin- Nee Bij aanvraag handmatig (formulieren), geen koppeling met Pagina 11 van 35

12 Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens gen/ontheffingen en kansspelen Sector Grondgebiening Bouw en Wo- Bestemmingsplannen, mo- toezicht en numentenzorg, Woonwa- huisvesting en gens, subsidie aanpassing milieu woningen, milieuvergunning en bouwvergunningen Sector Middelen Overige Pensioen raadsleden en wethouders, wachtgelden, salarisadministratie personeel, Voldoet Wijze actualiteit Nee Nee GBA Geen koppeling met GBA Geen koppeling met GBA, opgave aanvrager Tabel 4.3 Overzicht gebruik persoonsgegevens in Ferwerderadiel Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Burgerzaken Sector Middelen en Ondersteuning Uitbesteed Burgerzaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Voldoet Wijze actualiteit ja Nee N.v.t. Identiek aan GBA via GBA pakket Via bestandsuitwisseling Dienst Sozawe is verzelfstandigd als buitengemeentelijke afnemer Uitbesteed Onderwijs Leerplicht N.v.t. Zit in transitiefase naar overdracht aan de gemeente Leeuwarden Sector Burgerzaken Sector Grondgebied Sector Burgerzaken Sector Middelen en Ondersteuning Vergunningen Bouw en Woning toezicht en huisvesting en milieu Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen en kansspelen Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, milieuvergunningen en bouwvergunningen Nee Nee Bij aanvraag handmatig (formulieren), geen koppeling met GBA Geen koppeling met GBA Begraafplaatsen Grafrechten Nee Geen koppeling met GBA Overige Pensioen raadsleden en Nee Geen koppeling met wethouders, wachtgelden, GBA, opgave aanvrager salarisadministratie personeel en leerlingenvervoer Pagina 12 van 35

13 Tabel 4.4 Overzicht gebruik persoonsgegevens in Menaldumadeel Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Afdeling Welzijn Publiekszaken Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Afdeling Middelelastingen, Belastingen Heffing en invordering befing, Afvalstoffenhef- WOZ en salarisadministratie personeel, pensioenen raadsleden en wethouders Voldoet Wijze actualiteit ja Nee Identiek aan GBA via GBA pakket Via bestandsuitwisseling Uitbesteed Sociale Zaken en WMO Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz N.v.t. Dienst Sozawe is verzelfstandigd als buitengemeentelijke afnemer Uitbesteed Onderwijs Leerplicht N.v.t. Zit in transitiefase naar overdracht aan de gemeente Leeuwarden Afdeling Welzijn Publiekszaken Leerlingenvervoer Nee Geen koppeling met GBA Per taakafdeling gesplitst Afdeling VROM Vergunningen Bouw en Woning toezicht en huisvesting Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen, milieuvergunning en kansspelen Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, Nee Nee N.v.t. Begraafplaatsen Grafrechten N.v.t Bij aanvraag handmatig (formulieren), geen koppeling met GBA Geen koppeling met GBA Conclusie gewenste situatie In geen enkele Middelsee gemeente is op dit moment sprake van een directe geautomatiseerde koppeling van werkprocessen, waarin persoonsgegevens worden verwerkt, aan de GBA. De persoonsgegevens worden in het algemeen ontleend aan door de burger bij de aanvraag van het product of dienst ingevulde formulieren. Ook de informatiesystemen, die de werkprocessen ondersteunen, zijn niet aan elkaar gekoppeld. Binnengemeentelijke afnemers van de GBA lijken zich nauwelijks bewust te zijn van de verplichting om deze als basisregistratie voor de persoonsgegevens te gebruiken. Werkprocessen zijn niet ingericht op de rechtstreekse raadpleging van de GBA en in een aantal situaties ontbreekt ook de toegang tot de GBA, omdat het organisatie onderdeel niet is geautoriseerd voor het gebruik van de GBA-gegevens. Pagina 13 van 35

14 4.3 Analyse van de gewenste situatie qua gebruik persoonsgegevens Om zicht te krijgen op de uiteindelijk gewenste situatie met betrekking tot het gebruik van de GBA-gegevens in de gemeentelijke organisatie, is een beknopte inventarisatie uitgevoerd van de wijze waarop door Burgerzaken globaal wordt verwacht dat persoonsgegevens worden gebruikt van buitengemeentelijke personen door de belangrijkste binnengemeentelijke afnemers. Deze inventarisatie heeft plaatsgevonden aan de hand van een vragenformulier in week 47 door de coördinatoren Burgerzaken van de vier gemeenten. Op 20 november zijn deze inventarisatieformulieren samengevoegd, vergeleken en gezamenlijk besproken Toelichting gewenste situatie In de laatste twee kolommen is het verwachte aantal raadplegingen via GBA-V en afnemersindicaties op jaarbasis vermeld. Tabel 4.5 Overzicht verwacht gebruik persoonsgegevens in het Bildt Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Dienstverlening Sector Middelen, afdeling Financiën Uitbesteed Publiekszaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente n.v.t. n.v.t. Sector Dienstverlening Onderwijs Leerlingenvervoer n.v.t. n.v.t. Uitbesteed Onderwijs Leerplicht n.v.t. n.v.t. Staf Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, 0 0 voorberei- dend werk vergunningen/ontheffingen Sector Wonen, afdeling Bouw en Woning Bestemmingsplannen, monumentenzorg, 10 5 Bouw en Woningtoezicht toezicht en huisvesting Woonwa- gens, subsidie aanpassing woningen, milieuvergunningen en bouwvergunningen Sector Dienstverlening, afdeling Burgerzaken Begraafplaatsen Grafrechten Pagina 14 van 35

15 Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Middelen, afdeling Personeelszaken Overige Pensioen raadsleden en wethouders, wachtgelden, salarisadministratie personeel, kansspelen Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente 0 0 Handhavingsbureau voor de vier Middelsee gemeenten (geplaatst in Het Bildt) Toezicht op naleving wet en regelgeving Verleende vergunningen en aanschrijven van overtreders Tabel 4.6 Overzicht verwacht gebruik persoonsgegevens in Leeuwarderadeel Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Publiekszaken cluster Burgerzaken Sector Middelen, cluster Financiën Uitbesteed Burgerzaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente n.v.t. n.v.t. Sector Publiekszaken Onderwijs Leerlingenvervoer n.v.t. n.v.t. Uitbesteed Onderwijs Leerplicht n.v.t. n.v.t. Sector Publiekszaken Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen, kansspelen 0 0 Sector Grondgebied Sector Middelen Bouw en Woning toezicht, huisvesting en milieu Overige Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, mlieuvergunningen en bouwvergunningen Pensioen raadsleden en wethouders, wachtgelden, salarisadministratie personeel Pagina 15 van 35

16 Tabel 4.7 Overzicht verwacht gebruik persoonsgegevens in Ferwerderadiel Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Sector Burgerzaken Sector Middelen en Ondersteuning Uitbesteed Burgerzaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente n.v.t. n.v.t. Uitbesteed Onderwijs Leerplicht n.v.t. n.v.t. Sector Burgerzaken Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen, kansspelen 0 0 Sector Grondgebied Sector Burgerzaken Sector Middelen en Ondersteuning Bouw en Woning toezicht en huisvesting en milieu Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, milieu vergunningen en bouwvergunningen 10 5 Begraafplaatsen Grafrechten Overige Pensioen raadsleden en wethouders, wachtgelden, salarisadministratie personeel en leerlingenvervoer 0 0 Tabel 4.8 Overzicht verwacht gebruik persoonsgegevens in Menaldumadeel Onderdeel Taakveld Afdeling Welzijn Afdeling Middelen Uitbesteed Publiekszaken Belastingen Sociale Zaken en WMO Gebruik persoonsgegevens Burgerzaken, Burgerlijke stand, IPR Heffing en invordering belastingen, Afvalstoffenheffing, WOZ Bijstandsaanvragen, subsidieaanvragen, PGB, Kredietverlening, schuldhulp, bijstand zelfstandigen/ioaz Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente n.v.t. n.v.t. Pagina 16 van 35

17 Onderdeel Taakveld Gebruik persoonsgegevens Aantal raadplegingen buiten gemeente Aantal afnemersindicaties buiten gemeente Uitbesteed Onderwijs Leerplicht n.v.t. n.v.t. Afdeling Onderwijs Leerlingenvervoer n.v.t. n.v.t. Welzijn Per taakafdeling gesplitst Vergunningen Drank en Horecawet, Winkeltijdenwet, voorbereidend werk vergunningen/ontheffingen, milieuvergunningen, en kansspelen 0 0 Afdeling VROM Bouw en Woning toezicht en huisvesting Bestemmingsplannen, monumentenzorg, Woonwagens, subsidie aanpassing woningen, bouwvergunningen Conclusie gewenste situatie In alle Middelsee gemeenten zijn de taakvelden Belastingen, Publiekszaken en in veel mindere mate Bouw en Woningtoezicht de drie belangrijkste afnemers van persoonsgegevens van buitengemeentelijke personen. De gemeente het Bildt is hierop een uitzondering want met drie algemene begraafplaatsen is aldaar de grafrechtenadministratie de belangrijkste binnengemeentelijke afnemer. Dit betekent dat de activiteiten in dit plan van aanpak moeten worden geconcentreerd op deze drie a vier taakvelden. 4.4 Operationele eisen In de tijd die nog rest tot 1 januari 2010 is het niet mogelijk om met alle afnemers de vereiste afspraken te maken en de daarvoor noodzakelijke maatregelen te treffen. Wel kan een start worden gemaakt met de inrichting van de basisregistratie, door hiervoor de noodzakelijke randvoorwaarden in te vullen en met één of enkele binnengemeentelijke gebruikers een terugmeldprocedure op te stellen. In het volgende hoofdstuk wordt een plan van aanpak voorgesteld om deze situatie te realiseren. De activiteiten vallen uiteen in drie thema s: juridisch, ICT en administratieve organisatie (= AO) Wat moet er gebeuren - juridische activiteiten De volgende vier activiteiten moeten worden uitgevoerd: 1) Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement Pagina 17 van 35

18 In elke gemeente moet door Burgerzaken worden geanalyseerd of de verordening GBA en het privacyreglement moeten worden aangepast aan de twee functionele eisen zoals eerder in dit plan beschreven. 2) Verzoek GABA Status Daarnaast moet door Burgerzaken bij het Agentschap BPR de GABA (= Gemeente Als Buitengemeentelijke Afnemer) aansluiting worden aangevraagd door het College van B&W. Dan is er ook een wettelijke basis aanwezig voor het raadplegen van de GBA-Verstrekkingsvoorziening (= GBA-V). 3) Verzoek PKI Overheid certificaat Tenslotte moet door Burgerzaken het PKI Overheid certificaat worden aangevraagd. Dit is nodig om te kunnen werken met GBA V(erstrekkingen). 4) Verzoek TMV Om te kunnen aansluiten op de TMV moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het agentschap BPR. Dit kan via een aan Het agentschap BPR zal vervolgens informeren hoever de organisatie is gevorderd met de invoering van de BRP. Als de BRP naar de mening van BPR voldoende is ingericht, wordt een aanmeldformulier en een te ondertekenen verklaring toegezonden. De verklaring moet worden ondertekend door een bevoegde functionaris. Als bewijs moet een ondertekeningsmandaat worden meegezonden. Als alles akkoord is, wordt de gemeente opgenomen in de aansluitplanning van het agentschap BPR. De doorlooptijd voor de aansluiting bedraagt volgens BPR circa twee maanden Wat moet er gebeuren - ICT activiteiten De volgende vier activiteiten moeten worden uitgevoerd: 1) PKI Overheidscertificaat Om verbinding te kunnen maken met de TMV en GBA-V is een PKI Overheidscertificaat noodzakelijk. Een certificaat is verkrijgbaar via een CSP (Certification Service Provider), zie Als gebruik wordt gemaakt van een serviceorganisatie, dan vervalt deze actie, omdat gebruik kan worden gemaakt van het certificaat van deze serviceprovider. 2) GBA-V In elke gemeente moet een GBA-V aansluiting worden aangeschaft en geïmplementeerd om het mogelijk te maken om personen die buiten de gemeente wonen te kunnen zoeken en raadplegen. Hiervoor dient ook het PKI Overheid certificaat te worden geïmplementeerd. 3) VOA In elke gemeente moet een Verzend en Ontvangstation Afnemers (= VOA) worden Pagina 18 van 35

19 aangeschaft en geïmplementeerd om het mogelijk te maken om personen die buiten de gemeente wonen geautomatiseerd te kunnen volgen door een zogenaamd afnemersindicatie te plaatsen. 4) TMV In elke gemeente moet een Terugmeldingsvoorziening (= TMV) worden aangeschaft en geïmplementeerd om het mogelijk te maken om persoonsgegevens waarover gerede twijfel is of ze juist zijn terug te kunnen melden. Om te kunnen terugmelden, is namelijk programmatuur nodig die communiceert met de TMV, in de vorm van een webbrowser Wat moet er gebeuren - AO activiteiten De volgende vier activiteiten moeten worden uitgevoerd: 1) Inventarisatie gebruik persoonsgegevens In elke gemeente moet het gebruik persoonsgegevens uit de GBA van zowel de eigen inwoners als de buitengemeentelijke personen worden geïnventariseerd. 2) Regelen verplicht gebruik door binnengemeentelijke afnemers In elke gemeente moet het verplicht gebruik door binnengemeentelijke afnemers worden geregeld. Binnen de organisatie moeten afspraken worden gemaakt over het beheer (applicatie en gegevens) van GBA-V en TMV. Afnemers die ook niet-inwoners van de gemeente willen raadplegen, moeten toegang verkrijgen tot de GBA-V. De aansluiting op GBA-V en TMV vindt plaats door middel van autorisatie van de gemeente als buitengemeentelijke afnemer. De gegevensverstrekking dient zich te beperken tot de authentieke gegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de publiekrechtelijke taken. Dit betekent, dat de raadpleegfunctie moet worden ingeregeld, want in principe heeft de gebruiker van de GBA-V toegang tot de volledige gegevensset. De beheerder van GBA-V in casu Burgerzaken kan de toegang via de autorisatie beperken tot de noodzakelijke gegevensset. 3) Terugmeldingsprocedure Burgerzaken Door Burgerzaken moeten organisatorische maatregelen worden getroffen om de terugmeldingen door afnemers te verwerken en een terugkoppeling te kunnen geven over het resultaat van de terugmelding. De meest pragmatische oplossing is de verwerking van terugmeldingen te beleggen bij de medewerker(s), die verantwoordelijk is (zijn) voor het uitvoeren van de (adres)onderzoeken. 4) Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen In elke gemeente moet bij zowel bij Burgerzaken als de overige taakvelden het proces van terugmeldingen door binnengemeentelijke afnemers worden georganiseerd om het mogelijk te maken om persoonsgegevens waarover gerede twijfel is of ze juist zijn terug te kunnen melden. Het gaat dus om het opzetten en inregelen van een administratieve procedure, waarin afspraken over het verplicht gebruik en terugmelding bij gerede twijfel zijn vastgelegd. Dit is een voorwaarde die door het agentschap BPR wordt gesteld om te kunnen aansluiten op de terugmeldvoorziening (TMV). Voorgesteld wordt om dit te doen op basis van de procedure Terugmelden zoals opgenomen in het Digitaal Beveiligingsplan van BMC. Op basis van deze standaardprocedure waarin is Pagina 19 van 35

20 bepaald dat Burgerzaken vooralsnog de terugmeldingen verzorgt, kunnen dan afspraken worden gemaakt met alle organisatie onderdelen, die op dit moment in hun werkproces al gebruik maken van de GBA-gegevens. De op te stellen procedure kan vervolgens na aansluiting op de TMV worden uitgerold naar andere organisatie onderdelen vermeld in desbetreffende tabel van de SOLL positie. Het lijkt verstandig om dit per gemeente per binnengemeentelijke afnemer te doen. Omdat er bij geen van de Middelsee gemeenten een feitelijke AO beschrijving wordt gebruikt, kan worden volstaan met het ter plaatse aan een selectie groep betrokkenen uitleggen van de verplichtingen aan de hand van praktijkvoorbeelden. 4.5 Randvoorwaarden Dit project kent een tweetal randvoorwaarden, te weten: a) De Middelsee gemeenten hebben op dit moment verschillende ICT leveranciers. Bij de gemeenten het Bildt en Menaldumadeel levert de firma Procura het Burgerzakensystem Probev. Bij de gemeenten Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel levert Centric IT Solutions het pakket Key2Burgerzaken. Dit plan van aanpak bevat noch een aanbeveling noch een migratie naar een van deze twee leveranciers, maar gaat uit van een status quo. b) Medio december 2009 valt het besluit of de Middelsee gemeenten naar een verdergaande samenwerking op ICT gebied op weg gaan. Voor zover bekend zijn hierin drie mogelijke keuzes te maken, te weten: 1) de mogelijkheid dat de Middelseegemeenten gezamenlijk een shared service center ICT oprichten dat zal worden gesitueerd in Menaldum 2) De mogelijkheid dat de gemeente Leeuwarden geleidelijk als serviceprovider gaat optreden voor alle front en back-end applicaties van de individuele Middelsee gemeenten; 3) De mogelijkheid dat de vier gemeenten aansluiting gaan zoeken bij het IS- ZF in Bolsward. Het ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân is een gemeenschappelijke regeling van 7 gemeenten namelijk Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en Wûnseradiel. Deze gemeenten hebben hun ICT-activiteiten ondergebracht bij dit samenwerkingsverband. Het ISZF regelt de ICT-activiteiten van de deelnemende organisaties. 4.6 Ontwerpbeperkingen Vanwege de in de vorige paragraaf benoemde randvoorwaarden bevat dit plan alleen de wettelijk verplichte uitwerking van de activiteiten om te komen tot een BRP bij de Middelsee gemeenten. Bij geen van de vier Middelsee gemeenten is al een basisregistratiesysteem geïntroduceerd zodat persoonsgegevens automatisch vanuit de GBA/BRP applicatie naar de belangrijkste aangesloten applicaties zoals die bij taakvelden Belastingen en Vergunningen worden gebruikt gaan en daarmee het verplicht gebruik door de belangrijkste binnengemeentelijke afnemers geautomatiseerd vorm wordt gegeven. Pagina 20 van 35

21 Selectie, implementatie en migratie naar een binnengemeentelijk basisregistratie systeem als gegevensmakelaar wordt gezien als de tweede fase van dit project en hier niet uitgewerkt. Het wordt uiteraard wel aanbevolen. Verder is het zo dat o.a. de vier Middelsee gemeenten de uitvoering van de wet Werk en Bijstand (= WWB), de Wet Inburgering (= WI) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (= WMO) hebben uitbesteed aan de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Deze dienst wordt gezien aan een buitengemeentelijke afnemer. Daarmee valt een traditioneel grote binnengemeentelijke afnemer als sociale zaken dus buiten de scope van voorliggend plan. Pagina 21 van 35

22 Hoofdstuk 5 Planning 5.1 Activiteitenplanning Onderstaande activiteiten zijn gebaseerd op hetgeen in het vorige hoofdstuk staat beschreven. Tabel 5.1 Activiteitenplanning per gemeente Gemeente Taakveld Activiteit Gepland gereed het Bildt Juridisch Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement ICT AO Werkelijk gereed Beschrijving Niet gereed Verordening aanpassen en apart GBA reglement opstellen en vaststellen door het College van B&W. Aansluiten op de praktijk van het Digitaal beveiligingsplan Verzoek GABA Status Verzoek PKI Overheid certificaat Gereed Verzoek TMV Niet gereed Aanvraag TMV is verzonden aan het Agentschap BPR en aldaar in behandeling genomen maar nog geen toestemming ontvangen Gereed PKI Overheidscertificaat In december Proweb van de firma Procura GBA-V In december Provoa van de firma Procura VOA In december Proweb van de firma Procura TMV Inventarisatie gebruik persoonsgegevens Gereed Zie dit plan Regelen verplicht gebruik Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur door binnengemeentelijke oppakken bij belangrijkste afnemers afnemers Terugmeldingsprocedure Burgerzaken Niet gereed Terugmeldingsprocedure in digitaal beveiligingsplan opgenomen.

23 Gemeente Taakveld Activiteit Gepland gereed Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Ferwerderadiel Juridisch Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement ICT AO Werkelijk gereed Beschrijving Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur oppakken bij belangrijkste afnemers Niet geheel gereed Reglement aanpassen. Aansluiten bij Digitaal beveiligingsplan Verzoek GABA Status Verzoek PKI Overheid certificaat Gereed Verzoek TMV Niet gereed Aanvraag TMV is verzonden aan het Agentschap BPR maar nog niet in behandeling genomen Gereed PKI Overheidscertificaat Key2GBA-V van Centric IT Solutions GBA-V November 2009 Key2VOA van Centric IT Solutions VOA Nog niet gereed Key2GBA-V (module Terugmelden) van Centric IT TMV Solutions Inventarisatie gebruik persoonsgegevens Gereed Zie dit plan Regelen verplicht gebruik Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur door binnengemeentelijke oppakken bij belangrijkste afnemers afnemers Terugmeldingsprocedure Niet gereed Terugmeldingsprocedure in digitaal beveiligingsplan Burgerzaken opgenomen Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur oppakken bij belangrijkste afnemers Leeuwarderadeel Juridisch Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA Niet gereed Verordening en reglement aanpassen. Aansluiten bij Digitaal beveilgingsplan Pagina 23 van 35

24 Gemeente Taakveld Activiteit Gepland gereed privacyreglement Werkelijk gereed Beschrijving ICT AO Verzoek GABA Status Verzoek PKI Overheid certificaat Gereed Verzoek TMV Niet gereed Aanvraag TMV is verzonden aan het Agentschap BPR maar nog niet in behandeling genomen Gereed PKI Overheidscertificaat Niet gereed Key2GBA-V van Centric IT Solutions GBA-V Key2VOA van Centric IT Solutions VOA Niet gereed Key2GBA-V (module Terugmelden) van Centric IT TMV Solutions. Status onbekend. Inventarisatie gebruik persoonsgegevens Gereed Zie dit plan Regelen verplicht gebruik Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur door binnengemeentelijke oppakken bij belangrijkste afnemers afnemers Terugmeldingsprocedure Niet gereed Terugmeldingsprocedure in digitaal beveiligingsplan Burgerzaken opgenomen Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur oppakken bij belangrijkste afnemers Menaldumadeel Juridisch Controleren en aanpassen Gereed GBA verordening en GBA privacyreglement Verzoek GABA Status Verzoek PKI Overheid certificaat Gereed Verzoek TMV Niet gereed Status is onbekend Pagina 24 van 35

25 Gemeente Taakveld Activiteit Gepland gereed ICT AO PKI Overheidscertificaat GBA-V VOA TMV Inventarisatie gebruik persoonsgegevens Regelen verplicht gebruik door binnengemeentelijke afnemers Terugmeldingsprocedure Burgerzaken Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Werkelijk gereed Gereed Beschrijving In december Proweb van de firma Procura In december Provoa van de firma Procura Niet gereed Proweb van de firma Procura Gereed Zie dit plan Niet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur oppakken bij belangrijkste afnemers Niet gereed Terugmeldingsprocedure in digitaal beveiligingsplan opgenomen NNiet gereed In roadshow per gemeente met externe adviseur oppakken bij belangrijkste afnemers Pagina 25 van 35

26 5.2 Mijlpalen Eerder zijn de twee functionele eisen waaraan moet worden voldaan, beschreven. Deze worden hier herhaald: a) Het verplicht gebruik van de persoonsgegevens uit de GBA b) Het terugmelden van fouten in de verplicht te gebruiken persoonsgegevens De mijlpalen kunnen als volgt worden aangegeven voor alle vier de Middelseegemeenten: Tabel 5.2 Mijlpalen Nr Mijlpaal Wens datum Te realiseren datum 1 Verplicht gebruik juridisch geregeld Verplicht gebruik dwingend afgedwongen door ICT middelen (in een volgende fase) Na implementatie basisregistratiesysteem 1 3 Verplicht gebruik dwingend in AO geregeld (in een volgende fase) Na implementatie basisregistratiesysteem 4 Terugmelden van fouten juridisch geregeld Terugmelden van fouten dwingend afgedwongen door ICT middelen (in een volgende fase) 6 Terugmelden van fouten dwingend in AO geregeld (in een volgende fase) Na implementatie basisregistratiesysteem Na implementatie basisregistratiesysteem 1 Basisregistratiesysteem. Dit is een applicatie die automatisch de relevante basisgegevens (zoals Naam, Adres, Woonplaats) distribueert naar de aangesloten applicaties van de belangrijkste binnengemeentelijke afnemers zoals de taakvelden Belastingen en Vergunning. Zie ook de parafraaf 4.6 Ontwerpbeperkingen.

27 Hoofdstuk 6 Risicoanalyse 6.1 Risico s De volgende risico s zijn onderkend: Bewustzijn en inzicht mbt het verplicht gebruik van GBA gegevens bij de binnengemeentelijke afnemers Beschikbaarheid technische voorzieningen en de verschillen daartussen 6.2 Oplossingen Bewustzijn en inzicht Vastgesteld wordt dat de Middelsee gemeenten nog geen schriftelijke uitgekristalliseerde AO beschrijvingen (BPMOne) gebruiken. Inmiddels hebben drie van de vier Middelsee gemeenten het AO pakket Protos aangeschaft (behalve Leeuwarderadeel). Men staat dus nog aan het begin van het traject om de administratieve organisatie te gaan beschrijven. Het is dan raadzaam om het verplicht gebruik van GBA hierin mee te nemen. Niettemin is de invoering van de basisregistratie Personen een project, dat de herinrichting van werkprocessen bij binnengemeentelijke afnemers noodzakelijk maakt en om keuzes vraagt ten aanzien van de inrichting van de informatievoorziening. Daarvoor moet draagvlak worden gecreëerd, zowel bij het bestuur als bij de medewerkers van de gemeenten. Op dit moment is er nauwelijks sprake van enig besef binnen de gemeentelijke organisatie van nut en noodzaak van de basisregistratie personen. Dat zal ook niet ontstaan vanuit de benadering dat het gebruik van de GBA moet op basis van de wettelijke voorschriften. Daarom wordt het verstandig geacht een specialist tijdelijk aan te trekken die hier aantoonbare ervaring mee heeft. In de communicatie moet de nadruk liggen op de resultaten, die met de invoering van de BRP beoogd worden. Ook hier kan de inbedding van de invoeringsstrategie in het bredere kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) en het realisatieplan in het kader van het project BETER tot de gewenste bewustwording leiden Beschikbaarheid technische voorzieningen en de verschillen daartussen Voorliggend plan bevat alleen de wettelijk verplichte maatregelen. Op basis van maatregelen wordt de toegang tot de GBA-gegevens (zowel van inwoners als niet-inwoners) geregeld en terugmelding bij gerede twijfel aan de juistheid van de gegevens mogelijk gemaakt. Pagina 27 van 35

28 Maar om de BRP geen papieren tijger te doen zijn, vergt een aanzienlijke inspanning, die gevolgen heeft voor de gehele administratieve organisatie van de gemeente. Zoals eerder vermeld staat de invoering van de basisregistratie Personen niet op zichzelf, maar is dit onderdeel van een omvangrijk programma van maatregelen in het kader van de verbetering van de dienstverlening. De benadering van de basisregistratie Personen als een geïsoleerd project zal niet het draagvlak creëren, dat voor de invoering noodzakelijk is. Verdere uitrol van de basisregistratie Personen moet in relatie worden gezien met investeringen in de e-overheid. Daarbij moet het principe van eenmalige vastlegging van persoonsgegevens en meervoudig gebruik ervan als een randvoorwaarde gelden voor de inrichting van de informatiehuishouding van de gemeente. Pagina 28 van 35

29 Hoofdstuk 7 Projectorganisatie 7.1 Opdrachtgever Gedelegeerd opdrachtgever is de heer A. van Tuijl. 7.2 Projectteam Er is een projectteam Frontoffice - waarin de GBA als Basisregistratie is opgenomen - ingesteld. Vanuit Menaldumadeel hebben de heren H. Akkerman, D van de Heide en mevrouw A. Bloem informatie aangedragen voor dit plan. Vanuit Leeuwarderadeel is de informatie verschaft door de heer W. Loef. Vanuit de gemeente het Bildt door de heren A. van Tuijl, K. de Haan en mevrouw M. Kroeger. Vanuit de gemeente Ferwerderadiel is de informatie aangedragen door de heer B. Jager en de heer L. Koopman. 7.3 Kosten Tabel 7.1 Kosten per gemeente Gemeente Activiteit Out of pocket Ex BTW Leeuwarderadeel Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement 0,- (BMC) Interne kosten in uren 8 uur Verzoek GABA Status 0,- Gereed Verzoek PKI Overheid 0,- Gereed certificaat Verzoek TMV 0,- 4 uur 0,- 40 uur PKI Overheidscerti- ficaat GBA-V Samen met VOA ,- VOA 2.684,- TMV Inventarisatie gebruik 1.350,- Gereed persoonsgegevens en opstellen plan van aanpak Regelen verplicht gebruik 1.500,- 4 uur per medewerker door binnenge- meentelijke afnemers Terugmeldingsprocedure Burgerzaken 0,- (BMC) 40 uur totaal Pagina 29 van 35

30 Gemeente Activiteit Out of pocket Ex BTW Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Interne kosten in uren 1.500,- 4 uur per medewerker Ferwerderadiel het Bildt Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement 0,- (BMC) 8 uur Verzoek GABA Status 0,- Gereed Verzoek PKI Overheid 0,- Gereed certificaat Verzoek TMV 0,- 4 uur 0,- 40 uur PKI Overheidscerti- ficaat GBA-V Samen met VOA ,- VOA 2.684,- TMV Inventarisatie gebruik 1.350,- Gereed persoonsgegevens en opstellen plan van aanpak Regelen verplicht gebruik 1.500,- 4 uur per medewerker door binnenge- meentelijke afnemers Terugmeldingsprocedure 0,- 40 uur totaal Burgerzaken (BMC) Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen 1.500,- 4 uur per medewerker Controleren en aanpassen 0,- 8 uur GBA verordening en (BMC) GBA privacyreglement Verzoek GABA Status 0,- Gereed Verzoek PKI Overheid 0,- Gereed certificaat Verzoek TMV 0,- 4 uur 0,- 40 uur PKI Overheidscerti- ficaat 8.000,- GBA-V VOA TMV Inventarisatie gebruik 1.350,- Gereed persoonsgegevens en opstellen plan van aanpak Regelen verplicht gebruik 1.500,- 4 uur per medewerker door binnenge- Pagina 30 van 35

31 Gemeente Activiteit Out of pocket Ex BTW Menaldumadeel meentelijke afnemers Terugmeldingsprocedure Burgerzaken Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen Controleren en aanpassen GBA verordening en GBA privacyreglement Interne kosten in uren 0,- 40 uur totaal (BMC) 1.500,- 4 uur per medewerker 0,- (BMC) 8 uur Verzoek GABA Status 0,- Gereed Verzoek PKI Overheid 0,- Gereed certificaat Verzoek TMV 0,- 4 uur 0,- 40 uur PKI Overheidscerti- ficaat 8.000,- GBA-V VOA TMV Inventarisatie gebruik 1.350,- Gereed persoonsgegevens en opstellen plan van aanpak Regelen verplicht gebruik 1.500,- 4 uur per medewerker door binnenge- meentelijke afnemers Terugmeldingsprocedure 0,- 40 uur totaal Burgerzaken (BMC) Terugmeldingsprocedure overige organisatie onderdelen 1.500,- 4 uur per medewerker Pagina 31 van 35

32 7.3.1 Totale kosten extern ex BTW: Onderstaande opgave betreft alle aan het project gerelateerde externe kosten: Gezamenlijke kosten Digitaal beveiligingsplan BMC: 0,00 2 Inventarisatie gebruik persoonsgegevens en opstellen plan van aanpak 5.400,- Road show verplicht gebruik en terugmelding ,- Subtotaal gezamenlijk: ,- het Bildt VOA, GBA-V enterugmeldingsvoorziening (Procura) 8.000,- Beheer en onderhoud jaarlijks 1.295,50 Subtotaal het Bildt: 9.295,50 Menaldumadeel VOA, GBA-V enterugmeldingsvoorziening (Procura) 8.000,- Beheer en onderhoud jaarlijks 1.295,50 Subtotaal het Menaldumadeel: 9.295,50 Ferwerderadiel VOA, ,- GBA-V inclusief consultancy (Centric) Beheer en onderhoud jaarlijks 17% 1.752, ,- Terugmeldingsvoorziening inclusief consultancy (Centric) Beheer en onderhoud jaarlijks 17% 456,28 Subtotaal Ferwerderadiel ,64 Leeuwarderadeel VOA, ,- GBA-V inclusief consultancy (Centric) Beheer en onderhoud jaarlijks 17% 1.752, ,- Terugmeldingsvoorziening inclusief consultancy (Centric) Beheer en onderhoud jaarlijks 17% 456,28 Subtotaal Leeuwarderadeel ,64 2 Deze kosten worden elders verantwoord. Pagina 32 van 35

33 Totaal ,28 Pagina 33 van 35

34 Bijlage I Overzicht authentieke gegevens in de BRP De authentieke gegevens in de basisregistratie Personen zijn de volgende algemene gegevens over de ingeschrevene: 1. Gegevens over de burgerlijke staat a. Naam: Geslachtsnaam; Voornamen. b. Geboorte: Geboortedatum; Geboorteplaats; Geboorteland en zo nodig gebiedsdeel. c. Geslacht. Geslachtsaanduiding. d. Ouders: Geslachtsnaam; Voornamen; Geboortedatum. e. Huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap en eerdere huwelijken of eerdere geregistreerde partnerschappen: Datum huwelijkssluiting of datum aangaan geregistreerd partnerschap; Datum ontbinding, danwel nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap. f. Echtgenoot dan wel geregistreerd partner en eerdere echtgenoten of geregistreerde partners: Geslachtsnaam; Voornamen; Geboortedatum. g. Kinderen: Geslachtsnaam; Voornamen; Geboortedatum. h. Overlijden: Overlijdensdatum. i. Data ingang en beëindiging rechtsgeldigheid gegevens: Datum ingang rechtsgeldigheid; Datum beëindiging rechtsgeldigheid. 2. Gegevens over de nationaliteit Pagina 34 van 35

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 21 Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld.

b e s l u i t : Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Barneveld. Nr: 08-68 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 08-68; gelet op artikel 62 lid 4,artikel 96 eerste lid en artikel 100 eerste lid van de wet gemeentelijke

Nadere informatie

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

E E R H U <3 O W A A R D Vaststellen verordening op de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Raadsvergadorin 2 5 MRT 2008 Besluit: Voorstelnu rnmfer: >a oc>d,cqi\ It) E E R H U

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.1 Raadsvergadering van 3 juli 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel tot het wijzigen van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Moerdijk Verantwoordelijke

Nadere informatie

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200

Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200 CVDR Officiële uitgave van Sluis. Nr. CVDR79700_1 1 maart 2016 Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensverordening gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens gemeente Sluis 200 Verordening

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen

Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Informatieblad Gemeentelijke samenwerkingsverbanden en de Basisregistratie Personen Gemeenten werken steeds meer samen, waarbij gemeentelijke (publieke) taken worden op- of overgedragen aan een van de

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Terugmeldingsverplichting

Terugmeldingsverplichting Bijlage 6 Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Terugmeldingsverplichting J. Blinksma - 1 - Terugmeldingsverplichting TMV 1 Inleiding In de periode 2007-2010 wordt de Gemeentelijke

Nadere informatie

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met rechtstreekste toegang tot de bevolkingsadministratie

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met rechtstreekste toegang tot de bevolkingsadministratie BIJLAGE 1 Lijst van binnengemeentelijke afnemers met rechtstreekste toegang tot de bevolkingsadministratie Bijlage als bedoeld in artikel 4 van het Privacyreglement GBA. De functionarissen Geïdentificeerde

Nadere informatie

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014 Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien

burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 21 mei 2012 9 2012/24 burgemeester A.G.J. (Ton) Strien Kenmerk 12.011790

Nadere informatie

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014.

Reglement basisregistratie personen Bergen 2014. Reglement basisregistratie personen Bergen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (L), Gelet op de bepalingen van de: Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens en

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt

NOTA VOOR DE RAAD BI < -3 NEE BI. gemeente QoSterhOUt O -O O ç* BI. plan. datum O i İl - CXI zaak nr. NEE < -3 ouwel * verti WW BI.0120073 gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD Datum: 21 september 2012 Nummer raadsnota: Bl.0120073 Onderwerp: Verordening gemeentelijke

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Bijlage V. Regeling Interne Terugmelding. Handboek Beveiliging GBA. GBA Reglement Bijlage V. Documentnaam Versie Datum Eigenaar Gebruiker (s) Pagina

Bijlage V. Regeling Interne Terugmelding. Handboek Beveiliging GBA. GBA Reglement Bijlage V. Documentnaam Versie Datum Eigenaar Gebruiker (s) Pagina Handboek Beveiliging Reglement Bijlage V Bijlage V Regeling Interne Terugmelding reglement 03-05-2010 Pagina 1 van 18 Handboek Beveiliging Reglement Bijlage V Terugmeldingsverplichting TMV 1 Inleiding

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012.

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012. Verordening gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Sint Anthonis 2012. De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 7 februari

Nadere informatie

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V BIJLAGE 1 Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie en de GBA-V De medewerkers van de volgende organisatieonderdelen van de gemeente Gennep hebben rechtstreekse

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 229893 Datum: 24 juni 2014 Hoort bij collegeadvies nummer: 229892 Datum raadsvergadering: 9 juli 2014 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Verordening basisregistratie personen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. De Raad van de gemeente Wormerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsregistratie besluit vast te stellen de: Privacyverordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1113251 Datum: Behandeld door: 7 februari 2014 A.P.M. Verduin-Mors Afdeling / Team: INW/BUR Onderwerp: Verordening basisregistratie personen (Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; Gemeentestukken: 2010-302 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2010, nr. 302; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 19. r Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Inleiding

+Z} IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 19. r Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Inleiding ^ "* _ Gemeente +Z} IJsselstein Agendapunt 19 r Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/12186 Datum: 12 januari 2010 programma: Bestuur en organisatie Blad: 1 van 6 cluster: BeStUUr

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de leden van de gemeenteraad Datum 28 oktober 2009 Betreft Een betrouwbare GBA DGBK/Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening

Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening Versie 1.0 1 Inleiding Datum 2 februari 2012 Status Definitief Autorisatie regionale sociale werkvoorziening De Wet sociale werkvoorziening (Wsw

Nadere informatie

BIJLAGE Reglement BRP

BIJLAGE Reglement BRP BIJLAGE Reglement BRP Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken.

= = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Publiekszaken. = = Raadsvergadering d.d. 23 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-29600/DV.14-382, afdeling Publiekszaken. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Verordening Basisregistratie Personen (BRP)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN Artikel 1. Begripsbepalingen.

BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN Artikel 1. Begripsbepalingen. BELEIDSREGEL GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN AMSTELVEEN 2014. Artikel 1. Begripsbepalingen. Deze beleidsregel verstaat onder: a. basisregistratie : de basisregistratie personen als bedoeld

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

16-07-2014 11:23 system 1/1. Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014. Agenda notitie

16-07-2014 11:23 system 1/1. Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014. Agenda notitie Agendapunt registreren Orgaan: Burgemeesters en wethouders Agenda datum: 13/05/2014 Agenda notitie: AGP Soort agendapunt: Agendapunt Agendapunt: 14.000291 Volgnr: Onderwerp: Categorie code: Vertrouwelijkheid:

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Risico's. Procedure. Voorgenomen besluit Zaaknummer AVGWVS06 000192517Zaaknummer AVGWVS06 Onderwerp Verordening Basisregistratie Personen Raadsvoorstel Inleiding Met ingang van 1 januari 2010 dienen op grond van artikel 96, lid 1 van de Wet GBA, de binnengemeentelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 4 februari 2014 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 4 februari 2014 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 4 februari 2014 Corr. nr.: 2014.01890 Onderwerp : Voorstel inzake Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) Programma

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5823 12 februari 2016 Autorisatiebesluit DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Datum: 24 december 2013 Kenmerk:

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2

Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2 Bijlagen 2011 Agendapunt: 12 6 september 2011 nr. 33/2 reg.nr. INT-11-00479 Voorstel tot het vaststellen van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen 2011 en tot het intrekken van de Verordening

Nadere informatie

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 maart 2014

Nadere informatie

agendanummer 27 november 2014 BBV Agendapunt 9 artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens;

agendanummer 27 november 2014 BBV Agendapunt 9 artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Wet bescherming persoonsgegevens; VERORDENING Onderwerp Datum vergadering/ agendanummer Kenmerk Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Ridderkerk 2014 Commissie Samen leven d.d. 13 november 2014 27 november 2014 BBV

Nadere informatie

BASISREGISTRATIE PERSONEN

BASISREGISTRATIE PERSONEN BASISREGISTRATIE PERSONEN Voorlichtingsbijeenkomst GGD Sasja van Immerzeel en Lilith Willemier Westra accountmanagement Agentschap BPR INTRODUCTIE ONDERWERP: BASISREGISTRATIE PERSONEN EN BSN DOEL: INFORMATIEOVERDRACHT

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Versie 1.0 Datum 24 februari 2012 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor zorgverzekeraars. Het geeft een opsomming van

Nadere informatie

Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen. Ivar Schoppema, 9848 Afdeling

Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen. Ivar Schoppema, 9848 Afdeling Onderwerp Convenant gegevensuitwisseling en uitvoering motie zelf aangebrachte voorzieningen BrabantWonen Datum 1 september 2015 Naam en telefoon Ivar Schoppema, 9848 Afdeling SLWE Portefeuillehouder Gé

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 5.2/ Documentor.: RV Roden, 26 november 2014

Aan de gemeenteraad. Agendapunt: 5.2/ Documentor.: RV Roden, 26 november 2014 Raad d.dstľz// Aan de gemeenteraad G E M E E N T E î N O O R D E N V E L D Agendapunt: 5.2/03122014 Documentor.: RV14.0518 Bestuit -3 Roden, 26 november 2014 Onderwerp Vaststellen Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de Privacyreglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Zaltbommel Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 CVDR Officiële uitgave van Rijssen-Holten. Nr. CVDR296685_1 16 november 2017 Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten; gelet op de Wet

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van Verordening "Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" De Raad van de gemeente Son en Breugel; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, van gelet

Nadere informatie

Reglement Basisregistratie Personen

Reglement Basisregistratie Personen Reglement Basisregistratie Personen Algemeen Dit reglement vloeit voort uit de Verordening Basisregistratie Personen (Verordening BRP). De raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens

Nadere informatie

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN GOOISE MEREN 2016

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN GOOISE MEREN 2016 VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4januari 2016, nr. RV16.007 Gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 25 maart 2014, 2014-0000179427, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 37, eerste lid,

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden; Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2014-045 Datum : 24 oktober 2014 Burgemeester en

Nadere informatie

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014 Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Borger-Odoorn 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

Nadere informatie

Reglement BRP. Basisregistratie. Ingeschrevene en ingezetene

Reglement BRP. Basisregistratie. Ingeschrevene en ingezetene Reglement BRP Algemeen De Raad heeft de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Versie 1.1 Datum 18 maart 2013 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor WIA+ verzekeraars. Het geeft een opsomming van de

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Portefeuillehouder : Francisca Ravestein

RAADSVOORSTEL. Vaststellen Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Portefeuillehouder : Francisca Ravestein RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : 10 mei 2010 Agendapunt : 8 Onderwerp Vaststellen Verordening gemeentelijke basisadministratie : persoonsgegevens Portefeuillehouder : Francisca Ravestein Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 september 2005 gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Reglement basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C27637* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; gelet op de Wet basisregistratie personen en op de Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Vaststellen Reglement Basisregistratie personen 2017 (BRP) Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar.

Vaststellen Reglement Basisregistratie personen 2017 (BRP) Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Reglement Basisregistratie personen 2017 (BRP) Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.F.M. Bruls Samenvatting Vanaf 6 januari 2014 is

Nadere informatie

Raadsvergadering: 9 september 2014 Zaaknummer: Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I

Raadsvergadering: 9 september 2014 Zaaknummer: Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I raadsvoorstel Raadsvergadering: 9 september 2014 Zaaknummer: 14.09380 Aan de raad Agendanummer: Documentnummer: I14.025263 Afdeling: KCC Denekamp, 24 juni 2014 Onderwerp: Vaststellen Verordening gegevensverstrekking

Nadere informatie

Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Voorst 2011

Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Voorst 2011 Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Voorst 2011 pagina 1 van 12 Toelichting op het Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgemeente gemeente Voorst

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 30 maart 2010 Nummer voorstel: 2010/31

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 30 maart 2010 Nummer voorstel: 2010/31 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 30 maart 2010 Nummer voorstel: 2010/31 Voor raadsvergadering d.d.: 13-04-2010 Agendapunt: 14 Onderwerp:

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG In het verzoek van 16 september 2015, 2015-0000567680, heeft de minister van Financiën ten behoeve van de Belastingdienst verzocht om de selectieverstrekking

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie screeningsorganisaties

Rapport modelautorisatie screeningsorganisaties Rapport modelautorisatie screeningsorganisaties Versie 0.1 Datum 26 februari 2012 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor de screeningsorganisaties. Het geeft een

Nadere informatie

Bijlage Privacyreglement GBA

Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage Privacyreglement GBA Bijlage bij het Informatiebeveiligingsplan pagina 1 van 14 Toelichting op het GBA privacyreglement van de gemeente Vaals De Wet GBA bepaalt dat de verstrekking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 oktober 2013, 2013-0000618260, heeft de Raad voor de rechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband

Nadere informatie

Verordening Basisregistratie Personen

Verordening Basisregistratie Personen Verordening Basisregistratie Personen (BRP) team Dienstverlening 18 juni 2014 Verordening Basisregistratie Personen (BRP) De raad der gemeente Texel Gezien het advies van burgemeester en wethouders Gelet

Nadere informatie

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010

BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 BEHEER- EN PRIVACYVERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010 Vastgesteld in de raad van 26 januari 2010 Inwerkingtreding: 1 januari 2010 1 Nr. 2009-070 Houten, 24 november 2009.

Nadere informatie

Operatie BRP. Oriënteren & Aansluitstrategie BRP bepalen. Tanja Mundt Coördinator Implementatie BRP afnemers

Operatie BRP. Oriënteren & Aansluitstrategie BRP bepalen. Tanja Mundt Coördinator Implementatie BRP afnemers Operatie BRP Oriënteren & Aansluitstrategie BRP bepalen Tanja Mundt Coördinator Implementatie BRP afnemers Tribune Operatie BRP 5 november 2015 Agenda Oriënteren Bepalen aansluitstrategie Bepalen impact

Nadere informatie

Regeling binnengemeentelijke gegevensverstrekkingen BRP

Regeling binnengemeentelijke gegevensverstrekkingen BRP Regeling binnengemeentelijke gegevensverstrekkingen BRP Hof van Twente 2014 Gemeente Hof van Twente Regeling binnengemeentelijke gegevensverstrekkingen BRP Hof van Twente 2014 Algemeen Sinds 1 januari

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 20, derde lid, en 26, eerste lid, van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES wordt op dit verzoek als volgt besloten. Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 22 juli 2011, BPR2011/54222 heeft het bestuur van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking

Nadere informatie

Datum 24 september Kenmerk

Datum 24 september Kenmerk In het verzoek van 15 juli 2015, 2015-0000408831, heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., verzocht om de selectieverstrekking van gegevens als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen Deurne

Verordening basisregistratie personen Deurne Nr 54a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 juni 2014, nr 521813; gelet op de: artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming

Nadere informatie

Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie

Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie Bijlage 2a Opdrachtomschrijving: Doelstellingen, eisen en wensen Gemeentelijke Basis Administratie Algemene doelstelling: De GBA is een essentieel onderdeel van het stelsel van basisregistraties en de

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Tytsjerksteradiel

besluiten vast te stellen het: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Tytsjerksteradiel Stuknummer: S2015-13477 REGLEMENT GEGEVENSVERSTREKKING BASISREGISTRATIE PERSONEN GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel; gelet op artikel 3.8 en 3.9

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 4 Aansluiten Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding In de hoofdstap Aansluiten voert u de laatste voorbereidende werkzaamheden uit (technisch,

Nadere informatie

Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin

Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin De raad van de gemeente Valkenswaard onderwerp Raadsinformatiebulletin #2 Bijlage(n) Datum 22 juli 2016 Geachte raad, Bijgaand treft u het tweede A2 Raadsinformatiebulletin aan. Door middel van dit bulletin

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 7 oktober 2013, 2013-0000684742, heeft de directeurgeneraal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, verzocht

Nadere informatie

Procedure aansluiting Suwinet Services

Procedure aansluiting Suwinet Services Procedure aansluiting Suwinet Services Gegevenslevering voor de uitvoering van uw publiekrechtelijke taken via Suwinet Services Voor: Gemeentelijke samenwerkingsverbanden / Gemeentelijke Sociale Dienst

Nadere informatie

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014

Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014 Regeling gegevensverstrekkingen BRP Harlingen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

9 Stiens, 24 maart 2015

9 Stiens, 24 maart 2015 9 Stiens, 24 maart 2015 Raadsvergadering: 23 april 2015 Voorstelnummer: 2015/ 21 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Privacyreglement Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2015 :

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Privacyreglement Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2015 : Privacyreglement Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen : Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelet op artikel 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 5 september 2013, 2013-0000527868, heeft het bestuur van de Raad voor rechtsbijstand verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

Nadere informatie

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken

Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Operatie BRP Resultaten en stand van zaken Cor Franke Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP Agenda plenaire sessie afnemers 1. Welkom 2. Waar staan we nu? 3. Wat hebben we nog te doen? 4. Aansluitstrategie

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Heumen besluit vast te stellen:

Het college van burgemeester en wethouders van Heumen besluit vast te stellen: Beleidsregels trouwen gemeente Heumen In deze beleidsregels zijn de criteria opgenomen om een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand naar keuze te kunnen benoemen, welke voorwaarden gelden om

Nadere informatie

Verordening basisregistratie personen gemeente Grootegast

Verordening basisregistratie personen gemeente Grootegast De raad van de gemeente Grootegast Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 april 2015 Gelet op de Artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet Basisregistratie Personen (Wbrp); Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 18 november 2013, 2013-0000666316, heeft het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Nadere informatie