Uitnodiging tot inschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitnodiging tot inschrijving"

Transcriptie

1 Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Openbare procedure Stichting RENN4 Datum : 09 juli 2013 Versie : definitief Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Mereor B.V. te Arnhem. Bij overtreding van het bovenstaande, wordt het auteursrecht geschonden. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 1 van 58

2 Inhoudsopgave Definities... 4 Inleiding De Europese aanbesteding Doel en omvang van de Europese aanbesteding Toelichting Aanbestedende dienst Organisatiestructuur Doelstelling RENN SBO onderwijs Toekomstontwikkelingen Tijdsplanning van de aanbesteding Procedurevoorschriften Contactpersonen Adviseur Informatieverstrekking De Inschrijving Wijze van Inschrijving Tijdstip van Inschrijving Voorwaarden Contractering Voorwaarden voor Inschrijving Rechtsverwerking Voorwerp van opdracht Algemeen ICT-infrastructuur van Aanbestedende dienst Gelijkwaardigheid Varianten en alternatieven Percelen/inschrijven op een gedeelte van de opdracht PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 2 van 58

3 4. Beoordelingsprocedure Inkoopteam Beoordelingsprocedure Gunning Uitsluitingsgronden Geschiktheidseisen Programma van Eisen Gunningcriteria Programma van wensen Kwaliteit Programma van wensen Prijs Annex I: Overige formulieren A Standaardformulier akkoord overige voorwaarden B Standaardformulier verklaring regelmatigheid Inschrijving C1 Standaardformulier aanmelding combinatie C2 Standaardformulieren aanmelding hoofd/onderaannemer C3 Standaardformulier verklaring middelen derden C4 Standaardformulier concern Annex II: Prijzenblad Annex III: (Concept) Overeenkomst Annex IV: Bedrijfsgegevens Ondernemer Annex V: Checklist aan te leveren informatie/inhoudsopgave Inschrijving PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 3 van 58

4 Definities In deze Uitnodiging tot inschrijving worden een aantal begrippen gebruikt, welke hieronder worden gedefinieerd. Begrippen worden in de Uitnodiging tot inschrijving met een hoofdletter geschreven: Begrip Aanbestedende dienst Aanbestedingswet Adviseur ASP Contractregisseur ESS Geautomatiseerd informatiesysteem Gunningsadvies Helpdesk Implementatie / Migratie Inkoopteam Definitie Stichting RENN4. Aanbestedingswet zoals bekendgemaakt in het Staatsblad (Stb. 2012, 542). Pro Mereor B.V., Inkoopkenniscentrum te Arnhem, die optreedt als gemachtigde voor Aanbestedende dienst. Application Service Provider is een onderneming, die via internet de mogelijkheid om software te gebruiken aanbiedt. De persoon werkzaam bij Aanbestedende dienst die is belast met het toezicht op de naleving van de in de Overeenkomst overeengekomen dienstverlening en/of Leveringen en dus de Overeenkomst centraal beheert. Employee Self Service biedt de mogelijkheid voor medewerkers om zelfstandig HRM-gegevens te verzamelen, beheren en interpreteren. Het Geautomatiseerde informatiesysteem van PSA en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening. Het advies van Adviseur aan Aanbestedende dienst ten aanzien van de voorlopige gunning, na beoordeling van de Inschrijvingen. Op basis van dit advies kan Aanbestedende dienst besluiten om tot gunning over te gaan. Ondersteuning aan gebruikers per en/of telefonisch voor beantwoording van vragen en het oplossen van storingen betreffende de overeengekomen diensten en de aangeboden systemen. Diverse activiteiten en maatregelen, nodig om een informatiesysteem te implementeren met behoud van de aanwezig zijnde informatie van het huidige informatiesysteem. Afgevaardigden van Aanbestedende dienst, die gezamenlijk met Adviseur deze (Europese) aanbesteding uitvoeren. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 4 van 58

5 Begrip Definitie Inschrijving Een aanbieding van Ondernemer uitgebracht aan Aanbestedende dienst gebaseerd op de eisen en wensen van Aanbestedende dienst zoals beschreven in deze Uitnodiging tot inschrijving en de Nota(s) van inlichtingen. Levering Het leveren van een Geautomatiseerd PSA informatiesysteem, zoals omschreven in de Uitnodiging tot inschrijving. Loonstrook De specificatie door de werkgever van het brutoloon, toeslagen, inhoudingen en het nettoloon, rekening houdende met de afspraken in de arbeidsovereenkomst en conform wet- en regelgeving. Modulaire systemen Het modulair afnemen van systemen maakt het mogelijk om afzonderlijke diensten te combineren op het moment dat dit gewenst is. Door dit modulaire systeem kan de behoefte van een Geautomatiseerd informatiesysteem volledig afgestemd worden op de capaciteitsbehoefte. De verschillende modules mogen geen compatibiliteitsproblemen opleveren. MSS Een Management Self Service Portal geeft de managers online toegang over de HRM-gegevens tot de medewerkers waarvoor de managers verantwoordelijk zijn. Nota van inlichtingen Een document dat dient als aanvulling op of wijziging van deze Uitnodiging tot inschrijving, waarin in ieder geval de door Ondernemer gestelde vragen en de daarop door Aanbestedende dienst gegeven antwoorden worden opgenomen. De verstrekte Nota(s) van inlichtingen maken bij contractering deel uit van deze Uitnodiging tot inschrijving. Onderhoud Noodzakelijke werkzaamheden om het administratieve informatiesysteem operationeel te houden. Ondernemer Een natuurlijk persoon of rechtspersoon (of een combinatie van rechtspersonen) die naar aanleiding van deze Uitnodiging tot inschrijving een Inschrijving heeft ingediend en waarmee al dan niet een Overeenkomst wordt gesloten. Overeenkomst Dienstverleningsovereenkomst tussen Aanbestedende dienst en Ondernemer betreffende de voorwaarden die gelden voor de dienstverlening door Ondernemer aan Aanbestedende dienst. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 5 van 58

6 Begrip (Web) portal Proof of Concept PSA SLA Social Return Training en instructie Uitnodiging tot inschrijving Verzuimmodule Definitie Een (web)portal (via internet) ontsluit voor de gebruikers de voor hen bestemde informatie. De Proof of Concept is het geven van een toelichting van de in de offerte aangeboden oplossingen en zienswijze, door middel van een presentatie. Personeel- en Salarisadministratie. Service Level Agreement is de uitvoeringsovereenkomst op basis waarvan Contractant de Administratieve diensten uitvoert. Social Return is de investering die Ondernemer doet, naast het realiseren van het 'gewone' rendement om ook een concrete sociale winst (return) op te leveren. Social Return is de methodiek in de zin van wederkerigheid die bedoeld is om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelstellingen. De door Ondernemer te geven Training en instructie aan de gebruikers van de Administratieve diensten. Het document Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding PSA en Financieel administratieve dienstverlening waarin Aanbestedende dienst haar eisen en wensen heeft verwoord en waarop Ondernemer zijn Inschrijving baseert. Een module waarin verzuim (ziekte, arbodienst en re-integratie) geautomatiseerd worden geregistreerd en informatie beschikbaar wordt gesteld aan arbodienst, re-integratiedienst en verzekeringsmaatschappij. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 6 van 58

7 Inleiding Voor u ligt de Uitnodiging tot inschrijving met betrekking tot de Europese aanbesteding voor PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening voor RENN4, hierna te noemen Aanbestedende dienst. De aanbesteding geschiedt op basis van de richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, Leveringen en diensten, die in Nederland is geïmplementeerd via de Aanbestedingwet gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2012, 542). Aanbestedende dienst heeft voor start van de procedure een marktverkenning gehouden. De informatie die Aanbestedende dienst heeft verkregen is geheel terug te vinden in dit document. Gezien het aantal mogelijke Ondernemers wordt deze aanbesteding uitgevoerd middels de openbare procedure. Bij de beoordeling geldt het gunningcriterium van de economisch meest voordelige Inschrijving. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 7 van 58

8 1. De Europese aanbesteding 1.1 Doel en omvang van de Europese aanbesteding Het doel van RENN4 (hierna te noemen Aanbestedende dienst) is het selecteren en contracteren van een Ondernemer die in staat is om een efficiencyslag door te voeren of te wel een interne kwaliteitsslag te maken door: Perceel Leveren en verbeteren van de bestaande HRM/PSA systeem. 2. Het leveren van aanverwante ondersteunende administratieve diensten. 3. Het opleiden van eigen medewerkers door Ondernemer met de intentie om binnen drie (3) deze diensten in eigen beheer uit te voeren. Het insourcen zal in fasen geschieden. Perceel 2. OPTIONEEL 1. Het leveren van een Financieel administratief systeem. 2. Het leveren van ondersteunende administratieve dienstverlening. 3. Het opleiden van eigen medewerkers door Ondernemer met de intentie om (zodra er voldoende kennis aanwezig is) deze dienstverlening ineens in te sourcen. Het contract zal voor beide Percelen worden aangegaan voor een periode van drie (3) jaar. Aanbestedende dienst heeft daarna de mogelijkheid om voor beide Percelen éénzijdig de Dienstverleningsovereenkomst te verlengen met vijf (5) keer één (1) jaar. 1.2 Toelichting Aanbestedende dienst RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland cluster 4, is een onderwijsorganisatie voor leerlingen met beperkingen in gedrag en/of psychiatrische problematiek. Op meer dan dertig locaties in Groningen, Friesland en Drenthe (in totaal 800 medewerkers, waarvan 200 ambulante medewerkers) wordt speciaal voortgezet onderwijs gegeven aan ruim 2000 leerlingen van 4 tot 20 jaar. De onafhankelijke Commissie voor de Indicatiestelling besluit welke leerlingen tot cluster 4-onderwijs worden toegelaten of recht hebben op ambulante begeleiding. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 8 van 58

9 1.2.1 Organisatiestructuur In 2004 is de Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland cluster 4 gedrag (RENN4) ontstaan uit een fusie tussen negen cluster 4 scholen. RENN4 biedt, binnen de context van (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar en, in samenwerking met ketenpartners, specifieke begeleiding. Gemeenschappelijk kenmerk van alle leerlingen is dat ze ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen hebben. Naast het onderwijs op de scholen van RENN4 verzorgt RENN4-SENSOR de ambulante begeleiding van circa leerlingen in het reguliere onderwijs en ondersteunt ouders bij de indicatiestelling. Het bedrijfsbureau van RENN4 faciliteert en initieert onderzoek en innovatie en draagt zorg voor de ondersteuning van de eigen scholen. De organisatie RENN4 heeft momenteel 814 medewerkers (630 fte) in dienst. De Stichting RENN4 is enig aandeelhouder van RENN4flex B.V. Deze entiteit is door RENN4 eind 2010 opgericht om flexibeler te zijn bij het inzetten van personeel. Als gevolg van deze constructie is RENN4 in staat om makkelijker kortdurende dienstverbanden aan te gaan. RENN4flex vormt samen met RENN4 een fiscale eenheid voor de BTW. Het lid van het college van bestuur is tevens bestuurder van RENN4flex. In onderstaand schema is het organogram van Stichting RENN4 opgenomen. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 9 van 58

10 RENN4 geeft momenteel onderwijs op tien (V)SO scholen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe aan leerlingen op meer dan 30 locaties. In onderstaande tabel worden de tot de RENN4 behorende scholen en afdeling per provincie genoemd. Scholen BRIN SO / VSO Provincie De Witakker 00MU SO en VSO Friesland De Zwaai 23JT 01 SO en VSO Friesland VSO Leeuwarden 23JT VSO Friesland De Caleidoscoop 02EP SO Friesland De Bladergroenschool O2YR SO Groningen VSO Groningen: Locatie Hart de Ruyterschool 14OR VSO Groningen Locatie Erasmusschool 19WF VSO Groningen Locatie Van Heemskerckschool 02YM VSO Groningen De Aventurijn 06SV SO en VSO Drenthe De Atlas 00ZF VSO Drenthe SENSOR 02YM PO/VO/MBO 3 noordelijke provincies Zowel de scholen als RENN4-SENSOR (ouderondersteuning, coördinatie van de ambulante begeleiding, indicering en schoolondersteuning) vallen onder het stichtingsbestuur RENN4. Het stichtingsbestuur van RENN4 is ook het bevoegd gezag van het Regionaal Expertise Centrum (REC). Portalis (onderwijs binnen de gesloten jeugdzorg en de justitiële jeugdzorg) hoort ook bij het REC van RENN4, maar heeft een ander bevoegd gezag dan het stichtingsbestuur van RENN4. Alle scholen zijn wat de leerlingenaantallen betreft en dus ook voor de formatie sterk afhankelijk van samenwerking met derden. Zo verzorgen sommige scholen van RENN4 tevens het onderwijs binnen de volgende instellingen voor de jeugdzorg en jeugdhulpverlening: Accare (Kinder- en jeugdpsychiatrie); Ambiq (Orthopedagogische zorg); Stichting Jeugdhulp Friesland; Kinnik (Kinder- en jeugdpsychiatrie). PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 10 van 58

11 1.2.2 Doelstelling RENN4 Conform de Statuten van de Stichting RENN4 (Art. 3) heeft RENN4 tot doel een bijdrage te leveren aan het speciaal onderwijs voor leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische stoornissen, cluster 4. De stichting stelt zich ten doel: 1. Het geven van onderwijs; 2. Het in stand houden van een Regionaal Expertisecentrum (REC) als bedoeld in de Wet op de Expertisecentra (WEC), cluster 4; 3. Het in stand houden van scholen; 4. Het verrichten van overige werkzaamheden ter verzekering van de goede gang van zaken van het onderwijs en de begeleiding van kinderen met een beperking die kunnen worden gerekend tot het zorggebied van cluster SBO onderwijs Per 1 augustus 2013 wordt een SBO school in Appingedam (SBO De Delta) toegevoegd aan de organisatie van RENN4. Dit betekent dat RENN4 haar onderwijsactiviteiten uitbreid met speciaal basisonderwijs Toekomstontwikkelingen RENN4 opereert binnen een zeer dynamische omgeving door de veranderde regelgeving omtrent Passend Onderwijs en factoren als de demografische krimp. Als gevolg van Passend Onderwijs verdwijnt de REC-taak per 1 augustus 2013 en de ambulante begeleiding per 1 augustus Dit houdt voor RENN4 concreet in dat RENN4-SENSOR zal worden beëindigd. Deze afdeling is momenteel in reorganisatie en het eerste cohort medewerkers zal volgend schooljaar in het RDDF zijn geplaatst. Thuisnabij onderwijs is een belangrijk speerpunt van RENN4. Dit wordt echter niet bekostigd door de overheid doordat slechts één locatie (BRIN) wordt bekostigd. Om op termijn toch de huidige spreiding van de scholen in stand te kunnen houden is RENN4 actief op zoek naar strategische partners. Dit zal in de komende jaren waarschijnlijk leiden tot enkele fusies waardoor de omvang van RENN4 in medewerkers naar verwachting gelijk zal blijven. Nadere inlichtingen over de Aanbestedende dienst leest u op PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 11 van 58

12 1.3 Tijdsplanning van de aanbesteding De te hanteren planning van deze aanbesteding is in onderstaande tabel opgenomen: Activiteit (Streef)datum Verzenden Aankondiging van Opdracht 9 juli 2013 Binnenkomst vragen 18 juli uur Nota van inlichtingen 26 juli 2013 Binnenkomst Inschrijvingen 26 augustus uur Beoordeling Inschrijvingen 30 augustus 2013 Presentatie / Proof of Concept 16,17 en 18 september 2013 Voorlopige gunningsbeslissing 24 september 2013 Verificatiebespreking 11 oktober 2013 Definitieve gunningsbeslissing 15 oktober 2013 Ingangsdatum Overeenkomst 1 januari 2014 PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 12 van 58

13 2. Procedurevoorschriften In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de aanbesteding wordt uitgevoerd. Gedurende de aanbesteding kan Ondernemer op de in dit hoofdstuk omschreven wijze in contact treden met Adviseur. Tevens worden de voorwaarden waaronder ingeschreven moet worden en de eisen waaraan de Inschrijving moet voldoen in dit hoofdstuk vermeld. 2.1 Contactpersonen Adviseur De Adviseur begeleidt de Aanbestedende dienst bij de uitvoering van deze (Europese) aanbestedingsprocedure. Uw contactpersoon in deze is de heer L. Pothof. U kunt bovenstaand contactpersoon bereiken via het adres: 2.2 Informatieverstrekking Ondernemer wijst ten behoeve van deze aanbestedingsprocedure één contactpersoon en één vervangend contactpersoon aan. Het is niet toegestaan dat Ondernemer zich in contact stelt met Aanbestedende dienst over deze Europese aanbesteding. Vragen voor de Nota van inlichtingen kunnen uitsluitend per , in de Nederlandse taal en middels een onbeveiligd Microsoft Word document beschikbaar worden gesteld aan Aanbestedende dienst conform het onderstaande format: Nr. Verwijzing (pag. /par. / art. / annex) Vraag Vragen die tijdig zijn ingediend worden beantwoord in een Nota van inlichtingen. Hierbij wordt verwezen naar het bepaalde in paragraaf 2.5 van deze Uitnodiging tot inschrijving. Deze Nota van inlichtingen wordt naar alle houders van de onderhavige Uitnodiging tot inschrijving gezonden. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 13 van 58

14 2.3 De Inschrijving Wijze van Inschrijving Bij indiening van de Inschrijving moet het volgende in acht worden genomen: Gesloten verpakking zonder firmanaam van Ondernemer (geen adresgegevens en/of logo zichtbaar); Op de verpakking dient duidelijk leesbaar te zijn vermeld: Aanbestedingsnummer: NR. SIMAP (2013/S) Niet openen voor 26 augustus 2013, 10:00 uur Bezorging en/of aflevering tijdens kantooruren; Rechtsgeldige ondertekening; De Inschrijving dient in drievoud te geschieden (waarvan één exemplaar duidelijk gemerkt als "origineel" en de overigen als "kopie"); Eén digitale versie op digitale gegevensdrager (USB): o De Inschrijving moet digitaal worden aangeleverd in één (1) Pdf bestand; o Indien het Pdf bestand meer dan vijftig (50) MB bedraagt dan dient deze te worden gesplitst. De Inschrijving dient te worden voorzien van een paginanummering; De Inschrijving dient te worden voorzien van een hoofdstukindeling conform de annex V - Checklist aan te leveren informatie/inhoudsopgave Inschrijving Ondernemer; Inschrijvingen per fax of worden niet geaccepteerd; Indien de Inschrijving per post of koerier wordt verzonden, rust het risico van postvertraging bij Ondernemer; Indien de Inschrijving persoonlijk door of namens Ondernemer wordt overhandigd op onderstaand adres, kan een ontvangstbewijs worden verkregen; Met strafport bezwaarde zendingen worden niet geaccepteerd Tijdstip van Inschrijving De gesloten Inschrijving dient vóór de in paragraaf 1.3 genoemde datum om 10:00 uur in het bezit te zijn van: Pro Mereor B.V. Ter attentie van de heer L. Pothof Burgemeester Weertsstraat 69a 6814 HM ARNHEM PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 14 van 58

15 Indien op deze datum en tijdstip geen Inschrijving is ontvangen van Ondernemer, wordt de Ondernemer geacht niet meer deel te nemen aan deze procedure. Een Inschrijving die binnenkomt na bovenstaande datum en tijdstip blijft gesloten en wordt direct geretourneerd. De gesloten Inschrijvingen worden om 10:05 uur geopend op bovengenoemd adres. De opening is niet openbaar. Ondernemers ontvangen na opening van de Inschrijvingen het proces-verbaal van opening per Voorwaarden Contractering Na gunning wordt er een Overeenkomst gesloten tussen Aanbestedende dienst en Ondernemer Voorwaarden voor Inschrijving Tegenstrijdigheden De Uitnodiging tot inschrijving met bijbehorende documenten zijn met de grootste zorg samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u uiterlijk met het indienen van uw vragen, als bedoeld in paragraaf 2.2, deze schriftelijk kenbaar te maken. Voorbehoud Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor deze aanbesteding tijdelijk of definitief stop te zetten. Tevens heeft Aanbestedende dienst geen verplichting tot het aangaan van een Overeenkomsten/of Nadere Overeenkomst. Kostenvergoeding Het vervaardigen en uitbrengen van een Inschrijving geeft Ondernemer geen recht op vergoeding van de kosten, ook niet in het geval Aanbestedende dienst de gehele aanbesteding stopzet. Mededeling gunningsbeslissing Conform artikel Aanbestedingswet houdt Aanbestedende dienst een opschortende termijn van twintig (20) dagen in acht voordat over wordt gegaan tot het sluiten van de beoogde Overeenkomst. De mededeling van de gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 6:217 lid 1 BW (artikel Aanbestedingswet). Tevens is Aanbestedende dienst, als gevolg van de mededeling van de gunningsbeslissing niet gehouden aan tevergeefs gemaakte kosten, of gederfde winst, te vergoeden op basis van schending van de precontractuele goede trouw. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 15 van 58

16 Vertrouwelijkheid De inhoud van de Uitnodiging tot inschrijving dient als vertrouwelijk te worden behandeld. Ondernemer dient er zorg voor te dragen dat slechts die medewerkers die betrokken zijn bij de Inschrijving inzage hebben in de Uitnodiging tot inschrijving. Evenmin zal door Ondernemer op enigerlei wijze aan derden, welke niet deelnemen aan de procedure, kennis worden gegeven van de gegevens die in het kader van deze Uitnodiging tot inschrijving door Aanbestedende dienst zijn of worden verstrekt. Aanbestedende dienst zal de door Ondernemer ingediende documenten als vertrouwelijk behandelen. Slechts de leden van het Inkoopteam hebben inzage in de Inschrijving. De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd, ongeacht of een Inschrijving zal leiden tot een Overeenkomst voor Ondernemer. Instemming Het indienen van een Inschrijving houdt in dat Ondernemer instemt met alle voorwaarden zoals gesteld in deze Uitnodiging tot inschrijving en bijbehorende documenten. Wijzigingen De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Uitnodiging tot inschrijving en bijbehorende annexen. Een en ander binnen de grenzen van de daarvoor bestemde regelgeving. 2.5 Rechtsverwerking Ondernemer dient te handelen zoals van een redelijk geïnformeerde en zorgvuldig handelende Ondernemer mag worden verwacht. Indien Ondernemer onvolkomenheden constateert in de aanbestedingsdocumenten dient Ondernemer deze direct kenbaar te maken bij Aanbestedende dienst. Een en ander op straffe van verval van recht. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 16 van 58

17 3. Voorwerp van opdracht 3.1 Algemeen De huidige administratieve dienstverlening binnen RENN4 bestaat uit: 4 PSA functionarissen en op elke school een administratief medewerker met HRM taken; 3 Financieel functionarissen en op elke school een administratief medewerker belast met financiële taken. Tevens worden taken die betrekking hebben op de salarisadministratie (volledig uitbesteed) en de financiële administratie met medewerking van een Administratiekantoor verricht. Ook heeft RENN4 een eigen personeels B.V. (RENN4flex BV)(volledige dochter van RENN4). Binnen RAET is dit een aparte administratie onder één inlog voor zowel RENN4 als RENN4flex. Binnen de financiële administratie betreft dit een aparte entiteit en administratie. Aanbestedende dienst is voornemens de administratieve diensten op het gebied van PSA in eerste instantie uit te besteden aan Ondernemer. Echter binnen een periode van drie (3) jaar wenst Aanbestedende dienst deze administratieve diensten (deels) in eigen beheer uit te voeren. Hiervoor is er een stappenplan ontwikkeld (zie bijlage 1 taken salarisadministrateur ), uitgevoerd op basis van de beschikbare capaciteit bij RENN4. Aanbestedende dienst is ook voornemens de genoemde financiële taken (zie bijlage 2 taken Administrateur en taken Administratie assistent ) direct (deels) zelfstandig te gaan verrichten. Aanbestedende dienst wenst in eerste instantie dat medewerkers van Ondernemer fysiek aanwezig zijn bij Aanbestedende dienst. Voor wat betreft de Boekhoudfunctie dienen er periodiek op locatie o.a. de memoriaalboekingen, het afsluiten van de perioden, boeken van de maandelijkse bekostigingen, boeken van de loonjournaalposten en het voorbereiden van de managementinformatie plaats te vinden. Ter indicatie heeft Aanbestedende dienst ongeveer 7500 facturen. Verder heeft Aanbestedende dienst een centrale bankrekening met twee spaarrekeningen en heeft elke school een schoolbankrekening. Momenteel is de financiële medewerker ca. 2 dagen per week, de salarisadministrateur ca. 1,5 dag per week en een administrateur ca. 1 dag per week (tijdens opstellen jaarrekening langduriger) bij Aanbestedende dienst op locatie aanwezig. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 17 van 58

18 Alle overige werkzaamheden die horen bij een deugdelijke uitvoering binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving worden, voor zover van toepassing op Aanbestedende dienst, uitbesteed aan Ondernemer. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van onderbenoemde taken ligt bij Ondernemer. Aanbestedende dienst wenst dus de dienstverlening van het Administratiekantoor af te bouwen en zoekt een Ondernemer die: administratieve ondersteuning biedt bij de uitvoering van de PSA functie; de Levering van licenties van een geautomatiseerde HRM/PSA systeem, inclusief aanverwante diensten zoals: Implementatie, Helpdesk, upgrades, functioneel beheer. Optioneel wordt gevraagd: Levering van een geautomatiseerd financieel administratief systeem, inclusief aanverwante diensten zoals: Implementatie, Helpdesk, upgrades, functioneel beheer. Verder wenst Aanbestedende dienst gebruik te maken van het bestaande online PSA/HRM systeem van de RAET B.V. Hierbij worden momenteel de volgende modules gebruikt: Salarisadministratie online; Verzuimmanager; Digitaal personeelsdossier; Digitale uitleesmodule. Binnen de contractperiode zal het geautomatiseerde HRM/PSA systeem mogelijk worden uitgebreid met de volgende modules: Medewerker ontwikkeling; Workflow. 3.2 ICT-infrastructuur van Aanbestedende dienst Op alle locaties is er een glasvezelverbinding aanwezig en de in gebruik zijnde ICT-infrastructuur en middelen zijn up-to-date. De optioneel te leveren ICT systemen dienen compatible te zijn met de huidige ICTinfrastructuur van Aanbestedende dienst. De ICT is door Aanbestedende dienst uitbesteed aan Unilogic. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 18 van 58

19 3.3 Gelijkwaardigheid Daar waar in deze Uitnodiging tot inschrijving een norm, merk- of fabricaatnaam staat vermeld en onverhoopt de toevoeging of gelijkwaardig is weggelaten, is deze toevoeging niettemin geldig, om zodoende niet in strijd met het Europese non-discriminatiebeginsel te handelen. 3.4 Varianten en alternatieven In het kader van deze aanbesteding zijn varianten (ook wel alternatieven genoemd), conform artikel 2.83 lid 2 Aanbestedingswet niet toegestaan. 3.5 Percelen/inschrijven op een gedeelte van de opdracht Deze opdracht is onderverdeeld in twee (2) percelen. Inschrijven op een gedeelte van het perceel is niet toegestaan. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 19 van 58

20 4. Beoordelingsprocedure 4.1 Inkoopteam Adviseur heeft ten behoeve van de beoordeling van de Inschrijvingen een objectief en onafhankelijk Inkoopteam samengesteld. Het is, op straffe van uitsluiting, niet toegestaan om in het kader van deze aanbesteding op een andere dan de eerder aangegeven wijze contact te zoeken met Aanbestedende dienst of leden van het Inkoopteam, ter verkrijging van welke informatie dan ook. Hierbij wordt verwezen naar paragraaf 2.2. De namen van de leden van het Inkoopteam worden niet vooraf bekend gemaakt, om enige vorm van externe beïnvloeding op de beoordeling te voorkomen. Aanbestedende dienst zal de beoordeling in de gunningfase laten uitvoeren door voornoemd Inkoopteam. De leden van het Inkoopteam beoordelen individueel alle Inschrijvingen op basis van de gunningcriteria, zoals opgenomen in hoofdstuk 8 van deze Uitnodiging tot inschrijving. Tijdens de beoordelingsvergadering zullen de door de leden van het Inkoopteam toegekende scores per (sub)gunningcriterium worden besproken. Op basis van de toegekende scores en de hieraan ten grondslag liggende argumenten, wordt door het Inkoopteam een score per (sub)gunningcriterium per Ondernemer bepaald. Het Inkoopteam controleert de Inschrijvingen allereerst op geldigheid. Indien een Inschrijving niet aan de in deze Uitnodiging tot inschrijving vermelde minimumeisen voldoet, kan die Inschrijving als ongeldig ter zijde worden gelegd. Voorts wordt van alle geldige Inschrijvingen een totaalscore op basis van de behaalde scores van een Ondernemer vastgesteld. Het Inkoopteam bepaalt aan de hand van de behaalde score of Ondernemer(s) zich nog kunnen kwalificeren als de economisch meest voordelige inschrijver. Deze Ondernemers worden uitgenodigd om een presentatie te geven. Aanbestedende dienst kan Ondernemer wiens Inschrijving onvolledig is verzoeken de Inschrijving aan te vullen in geval van een kennelijke omissie. Aanbestedende dienst heeft geen plicht om Ondernemer op dergelijke omissies te wijzen. Ondernemer aan wiens Inschrijving voorwaarden zijn verbonden worden uitgesloten. Indien Aanbestedende dienst een Inschrijving ongeldig verklaart, zal de betreffende Ondernemer daar schriftelijk van op de hoogte worden gesteld. De betreffende Ondernemer wordt in dat geval geacht geen Inschrijving te hebben gedaan en zal van het verdere verloop van de procedure niet meer op de hoogte worden gesteld. Deze Ondernemer is in rechte aanhangig gemaakte bezwaren tegen het verloop van de aanbesteding, het gunningvoornemen aan andere Ondernemers of de aanbesteding in het algemeen, niet-ontvankelijk. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 20 van 58

21 4.2 Beoordelingsprocedure Beoordeling van de Inschrijving vindt plaats op basis van het gunningcriterium economisch meest voordelige Inschrijving. De openingsvergadering en de beoordelingsvergaderingen zijn niet openbaar. De beoordelingsprocedure omvat de volgende fasen: Fase 1: Het openen van de Inschrijvingen De gesloten Inschrijvingen worden geopend en er wordt een proces-verbaal van opening opgesteld. Vervolgens wordt bekeken of de Inschrijvingen voldoen aan de formele vereisten uit deze Uitnodiging tot inschrijving conform paragraaf Fase 2: Beoordeling van uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen In deze fase wordt beoordeeld of Ondernemer voldoet aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 5 en 6. Tijdens de verificatiefase dienen de bewijsstukken te worden ingeleverd door de Ondernemer(s) met de economisch meest voordelige Inschrijving. Fase 3: Beoordeling van programma van eisen In deze fase wordt beoordeeld of iedere Ondernemer onvoorwaardelijk voldoet aan alle eisen uit het programma van eisen. Ondernemer die niet onvoorwaardelijk voldoet aan het gestelde programma van eisen conform hoofdstuk 7 valt af. Fase 4: Beoordeling van programma van wensen Fase 4a: Beoordeling prijs De beoordeling geschiedt conform de beschrijving in hoofdstuk 8 en paragraaf 8.2 en met inachtneming van het tabblad Handleiding vermeld in het prijzenblad. Fase 4b: Beoordeling kwaliteit De beoordeling geschiedt conform de beschrijving in hoofdstuk 8 en paragraaf 8.1 PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 21 van 58

22 Fase 5: Verificatie door Proof of Concept Aan de hand van de beoordeling van de Inschrijvingen ontstaat een rangorde van deelnemende Ondernemers. De Ondernemers die in totaal, dus voor de subcriteria Kwaliteit van het aanbod en Prijs van het aanbod nog in aanmerking komen als de economisch meest voordelige Inschrijving kunnen worden uitgenodigd voor de Proof of Concept. Indien onverhoopt de Proof of Concept niet succesvol zal verlopen voor op dat moment de economisch meest voordeliger inschrijver (hoogst scorende Ondernemer), zal de Aanbestedende dienst de op één na hoogst scorende Ondernemer (mits deze zich nog kan kwalificeren als de economisch meest voordelige inschrijver uitnodigen voor het houden van de Proof of Concept. De Proof of Concept is het geven van een toelichting van de in de offerte aangeboden oplossingen en zienswijze, door middel van een presentatie. Fase 6: Verificatie van bewijsstukken De Ondernemer met de economisch meest voordelige Inschrijving worden verzocht de bewijsstukken aangaande de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen in hoofdstuk 5 en 6 aan te leveren. De bewijsstukken zijn niet ouder dan zes (6) maanden vanaf dagtekening van het verzoek waarin om de bewijsstukken wordt gevraagd. 4.3 Gunning Alvorens over te gaan tot bekendmaking van gunningsbeslissing zal Aanbestedende dienst haar voornemen tot gunning bekendmaken aan alle Ondernemers die geldig hebben ingeschreven. Indien een Ondernemer zich niet met deze gunningsbeslissing kan verenigen, dient die betreffende Ondernemer binnen twintig (20) kalenderdagen na verzending van de gunningsbeslissing een voorlopige voorziening aanhangig te maken bij de ter zake bevoegde voorzieningenrechter. Indien Ondernemer hier niet aan voldoet is deze niet-ontvankelijk in zijn bezwaren tegen de gunningsbeslissing. Indien genoemde termijn van twintig (20) kalenderdagen is verstreken zonder dat een voorlopige voorziening aanhangig is gemaakt, is Aanbestedende dienst vrij om over te gaan tot ondertekening van de Overeenkomst. Eventuele verzoeken om (nadere) mondelinge toelichting van de gunningsbeslissing schorten deze termijn niet op. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 22 van 58

23 5. Uitsluitingsgronden Zie bijlage Eigen verklaring. Ondernemer dient deze rechtsgeldig ondertekend voor akkoord bij te voegen. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 23 van 58

24 6. Geschiktheidseisen Het niet voldoen aan deze eisen leidt tot uitsluiting van verdere deelname. 1) Geschiktheid Algemeen Ondernemer, evenals de alle combinanten en onderaannemers, zijn ingeschreven in het handelsregister Overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Als bewijsstuk dient Ondernemer het uittreksel uit het handelsregister bij te voegen. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan drie (3) maanden. Uit dit uittreksel dient de vertegenwoordigingsbevoegdheid te blijken van degene die de Inschrijving ondertekent. Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet blijkt uit dit uittreksel, dient bij de Inschrijving een volmacht te zijn bijgevoegd waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degene die ondertekend blijkt. Indien Ondernemer wordt aangemerkt als Ondernemer met de economisch meest voordelige Inschrijving, dient Ondernemer als bewijs van de juistheid van de gegevens een Uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen. 2) Geschiktheid ter attentie van financiële bekwaamheid Bewijs van verzekering voor bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid Ondernemer verklaart te beschikken over een afschrift van een recente polis, (niet ouder dan één jaar) inclusief alle van toepassing zijnde polisvoorwaarden van een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid met een minimale dekking van ,--. Deze minimale dekking is per gebeurtenis en de maximale uitbetaling gelimiteerd tot minimaal tweemaal per jaar te zijn. Indien de Ondernemer hieraan niet kan voldoen, dient de Ondernemer een offerte van zijn verzekeringsmaatschappij toe te voegen waarin deze aangeeft in geval van gunning de dekking te verhogen of de voorwaarden te veranderen. Indien Ondernemer wordt aangemerkt als Ondernemer met de economisch meest voordelige Inschrijving, dient Ondernemer als bewijs van de juistheid van de gegevens een polis te overleggen. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 24 van 58

25 3) Geschiktheid ter attentie van de technische bekwaamheid Referentie 1 e Referentie Kerncompetentie uitvoeren gehele PSA/HRM administratie voor een PO onderwijs organisatie Ondernemer dient één (1) referentie van een soortgelijke opdracht op te geven met een minimale opdrachtwaarde ,00. Onder soortgelijk wordt verstaan: Het leveren van een HRM/PSA Geautomatiseerd informatiesysteem voor een PO-instelling. 2 e Referentie Kerncompetentie in te zetten administrateur expert op het gebied van Personeelsadministratie, waarbij deze heeft aangetoond voldoende kennis te hebben over: CAO voor PO onderwijs; Participatiefonds, vervangingsfond en pensioenen; Fiscaliteiten en sociale fondsen (UWV). 3 e Referentie Kerncompetentie- uitvoeren en begeleiden van een insourcingsproces opdat Aanbestedende dienst zelf in staat is de PSA/HRM administratie en financiële diensten na drie jaren (deels)zelfstandig uit te voeren. Het is toegestaan om dezelfde referent bij meerdere percelen op te geven. Uit de referentie dient te blijken dat de afgelopen drie jaar, gerekend vanaf de publicatiedatum van deze Europese aanbesteding, ervaring is opgedaan met een soortgelijke opdracht. Ondernemer dient een contactpersoon van de organisatie op te geven. Van deze persoon moet ook een recent telefoonnummer worden opgegeven. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving contact op te nemen met de door Ondernemer doorgegeven persoon. Indien Ondernemer wordt aangemerkt als Ondernemer met de economisch meest voordelige Inschrijving wordt Ondernemer verzocht een tevredenheidverklaring van de betreffende referent bij te voegen conform het onderstaande format. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 25 van 58

26 Geef in maximaal 200 woorden een omschrijving van de kerncompetentie per referentie in relatie tot het uitgevoerde project. Gebruik het format zoals hieronder beschreven. Het format mag worden aangepast, enkel indien de beschikbare schrijfruimte onvoldoende is. Referentie 1 Organisatie 2 Looptijd 3 Opdrachtwaarde 4 Naam contactpersoon Naam: Telefoonnummer: 5 In onderaanneming uitgevoerd Ja/nee 6 In combinatie uitgevoerd Ja/nee 7 Korte omschrijving van de competentie van de referentie in relatie tot het uitgevoerde project [max. 200 woorden] PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 26 van 58

27 7. Programma van Eisen Het niet voldoen aan deze eisen leidt tot uitsluiting van verdere deelname. Nummer Eis Inschrijvingseisen P.E. 1. P.E. 2. P.E. 3. P.E. 4. P.E. 5. P.E. 6. P.E. 7. P.E. 8. P.E. 9. P.E. 10. P.E. 11. De gestanddoeningstermijn van de Inschrijving is negentig (90) dagen na datum van indiening. De Inschrijving is in de Nederlandse taal opgesteld. Contractering en communicatie geschieden in de Nederlandse taal. Door Inschrijving verklaart Ondernemer onvoorwaardelijk akkoord te gaan met alle eisen en voorwaarden (o.a. Go/No go voor wat betreft de Proof of Concept en het optioneel in de markt zetten van Perceel 2) beschreven in deze Uitnodiging tot inschrijving, annexen en de overige aanbestedingsdocumenten. Ondernemer gaat ermee akkoord dat hij extra werk niet eerder verricht dan na schriftelijke goedkeuring door Aanbestedende dienst. De Inschrijving is een best-bid, dat wil zeggen: een eerste en enige Inschrijving. Er wordt niet nader onderhandeld over de Inschrijving. Ondernemer is bij haar Inschrijving uitgegaan van geldende prijzen voor de dienstverlening en/of Levering. Niet genoemde kosten kunnen onder geen geval alsnog in rekening worden gebracht bij Aanbestedende dienst. Ondernemer verklaart dat hij ermee akkoord gaat dat prijswijzigingen niet eerder van kracht zijn dan na schriftelijke goedkeuring door Aanbestedende dienst. Deze toestemming geldt niet met betrekking tot P.E. 10. Alle aangeboden prijzen, tarieven en kosten zijn vermeld in euro s, zoveel mogelijk gespecificeerd, exclusief btw. De prijzen ten aanzien van aangeboden software worden maximaal één keer per jaar, voor het eerst na één jaar na ingangsdatum van de Overeenkomst gewijzigd, conform de CBS-index: CBS Consumenten Prijsindices(CPI); alle huishoudens (2006 =100). De door Ondernemer op te geven prijzen, zowel de totaalprijs als de prijzen voor de afzonderlijke onderdelen, dienen realistisch en marktconform te zijn. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 27 van 58

28 Nummer Eis Inschrijvingseisen P.E. 12. P.E. 13. Ondernemer vermeldt op de factuur minimaal: Factuuradres: Ter attentie van de financiële administratie Postbus KB GRONINGEN een door Aanbestedende dienst aan te geven projectnummer en kenmerk; beschrijving van de geleverde diensten; het factuurbedrag; het BTW bedrag; BTW-nummer; KvK-nummer; Bankrekeningnummer(IBAN). Ondernemer gaat akkoord met een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van een geldige/juiste factuur conform P.E. 12. Juridische eisen P.E. 14. P.E. 15. Geen der partijen hanteert in het kader van deze aanbesteding andere voorwaarden dan de voorwaarden zoals opgenomen in dit document. De algemene voorwaarden van Ondernemer zijn nadrukkelijk uitgesloten. Ondernemer draagt er zorg voor dat de beveiliging van privacygevoelige gegevens gewaarborgd zijn. Privacygevoelige informatie mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan noodzakelijk voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden. Materie eisen van PSA/HRM systeem P.E. 16. P.E. 17. P.E. 18. Stichting Renn4 gebruikt een digitaal dashboardsysteem (Dundas van Microsoft). Het dashboardsysteem dient de gegevens van het PSA/HRM systeem te kunnen ontsluiten via een digitale koppeling. De data en databestanden blijven te allen tijde eigendom van de Aanbestedende dienst. Tussentijds en bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Ondernemer kosteloos en onverwijld meewerken om de data over te dragen aan de Aanbestedende dienst. Ondernemer draagt zorg voor de volledige correcte uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden, conform daarvoor geldende wet en regelgeving, fiscale en sociale verzekeringswetten en van toepassing zijnde CAO s, met uitzondering van de door PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 28 van 58

29 Aanbestedende dienst zelf uit te voeren werkzaamheden. Nummer Eis Materie eisen van PSA/HRM systeem P.E. 19. P.E. 20. P.E. 21. P.E. 22. P.E. 23. Het openstellen van de personele/salariële applicatie voor het raadplegen van gegevens uit de eigen administratie op bestuurs- en schoolniveau. Ondernemer wordt de mogelijkheid geboden om het online HRM/PSA systeem van RAET te leveren, waarbij rekening dient te worden gehouden dat Aanbestedende dienst een eigen Flex B.V. heeft en hiervoor een separate administratie voert. Ondernemer ondersteunt pro-actief de wens van Aanbestedende dienst om de PSA/HRM functie gefaseerd door Aanbestedende dienst uit te laten voeren. In bijlage 1 is hiervoor een stappenplan opgesteld. Verwerking van salarissen vindt plaats op basis van een door de Aanbestedende dienst verstrekte machtiging, waarbij een daartoe door de Aanbestedende dienst geautoriseerd persoon de mogelijkheid heeft om op het verwerkingsproces in te grijpen en/of te blokkeren. Dit vindt plaats op Loonstrookniveau. Ondernemer biedt (optioneel) een financieel administratief informatiesysteem aan dat voldoet aan de volgende minimale eisen: 13 periodes Back-up faciliteit Bankverwerking Beveiligingsmodule o Gebruikersprofielen o Licentiebeheer Bedieningsgemak o Sjablonen o Schermindeling o Personaliseren o Groeperen Begrotingsmodule 4-cijferig groetboek, op maat voor Aanbestedende dienst BTW PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 29 van 58

30 Compatibility met andere systemen o Import/export gegevens Dagboeken Factuurmodule o Inkoopfacturen o Elektronische verwerking op basis van digitale autorisatie o Verkoopfacturen Optioneel met elektronische verwerking o Digitale verwerking Gebruikersgemak o Indelen schermen Gebruikerssoorten Kostenplaatsen, Kostendragers (3 nummers) Projectadministratie Digitale inleesmogelijkheid van de loonjournaalpost uit RAET op functieniveau Rapportage tools o Standaard rapportages o Querys samenstellen Subadministratie o Debiteuren o Crediteuren o Vaste activa o Groeperen o Personaliseren Zoekfunctie, printfuncties, pdf functie, exportfunctie. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 30 van 58

31 8. Gunningcriteria Een totaalscore voor een Inschrijving wordt bepaald door de scores op de (sub)gunningcriteria met onderstaande wegingsfactoren te vermenigvuldigen. De optelling van de aldus verkregen uitkomsten levert het eindtotaal van de Inschrijving. Hierbij wordt verwezen naar paragraaf 8.1 en 8.2 waar de subgunningcriteria met bijbehorende beoordelingspunten zijn aangegeven. Opdracht A PSA Dienstverlening Criterium Subcriterium Maximale punten Wegingsfactor Subwegingsfactor Maximale score Kwaliteit 70 Kwaliteitswens Kwaliteitswens Kwaliteitswens Kwaliteitswens Kwaliteitswens Kwaliteitswens Prijs 30 Prijswens Prijswens Prijswens Prijswens Prijswens Prijswens Totaal PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 31 van 58

32 Opdracht B (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Criterium Subcriterium Maximale punten Wegingsfactor Subwegingsfactor Maximale score Kwaliteit 70 Kwaliteitswens Kwaliteitswens Kwaliteitswens Prijs 30 Prijswens Prijswens Prijswens Totaal PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 32 van 58

33 8.1 Programma van wensen Kwaliteit Perceel I PSA Administratieve diensten Sub-gunningscriterium Kwaliteitswens 1. Inhoud sub-gunningscriterium Aanbestedende dienst wenst een Ondernemer te beoordelen op de flexibiliteit van de Ondernemer om een invulling te geven aan het groei- cq ontwikkelmodel met betrekking tot de PSA administratieve diensten: Full service naar (deel)dienstverlener (insourcingbegeleiding); Op welke wijze een Invulling gegeven wordt aan het opleiden van medewerkers. Maximaal 2 A4, lettertype Arial, lettergrootte 10, regelafstand 1,5. Kwaliteitswens 2. Aanbestedende dienst wenst Ondernemer te beoordelen op de wijze waarop deze extra invulling kan geven aan de uitvoering van de administratieve dienstverlening. In dit onderdeel dient u inzage te geven in: Waardetoevoeging (bijvoorbeeld systeemintegratie) Beschrijf per mogelijkheid hoe u waarde kan toevoegen in termen van: verlagen van kosten; verbeteren van kwaliteit; ondersteuning van processen als de planning- en controlcyclus; versnellen van doorlooptijden; verhogen van klanttevredenheid. Maximaal 2 A4, lettertype Arial, lettergrootte 10, regelafstand 1,5. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 33 van 58

34 Sub-gunningscriterium Kwaliteitswens 3. Inhoud sub-gunningscriterium Ondernemer beschrijft in een Plan van Aanpak op welke wijze hij een invulling denkt te gaan geven aan het realiseren van de doelstelling. U dient minimaal de volgende aspecten te benoemen; Transitieplan (stappenplan); implementatieplan. Maximaal 2 A4, lettertype Arial, lettergrootte 10, regelafstand 1,5 Kwaliteitswens 4. Aanbestedende dienst wenst een Ondernemer te contracteren die bijgevoegd Service Level Agreement één op één overneemt of verbeteringen voorstelt die toegevoegde waarde creëert voor Aanbestedende dienst. Maximaal 1A4, lettertype Arial, lettergrootte 10, regelafstand 1,5 Kwaliteitswens 5. Aanbestedende dienst wenst Ondernemer te beoordelen op de wijze waarop Ondernemer in het kader van deze overheidsopdracht zoveel mogelijk maatschappelijke waarde creëert. Maximaal 2 A4, lettertype Arial, lettergrootte 10, regelafstand 1,5 Kwaliteitswens 6. Het uitwerken door middel van een Proof of Concept / Presentatie; Alleen van toepassing voor die Ondernemers, die qua puntenaantal zich nog kunnen kwalificeren als economisch meest voordeliger Inschrijver (dus momenteel hoeft Ondernemer hiervoor niets aan te leveren). PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 34 van 58

35 Perceel II Optioneel Financieel systeem en administratieve diensten Sub-gunningscriterium Kwaliteitswens 7. Inhoud sub-gunningscriterium Ondernemer beschrijft in een Plan van Aanpak op welke wijze hij een invulling denkt te gaan geven aan het realiseren van de doelstelling. U dient minimaal de volgende aspecten te benoemen; De aanpak om de conversie probleemloos te laten verlopen; Flexibiliteit m.b.t. de invulling van het Grootboekrekeningschema; Inlezen van de loonjournaalpost (bijvoorbeeld inclusief fte s per medewerker, etc); Scan op basis van OCR. Maximaal 2 A4, lettertype Arial, lettergrootte 10, regelafstand 1,5 Kwaliteitswens 8. Aanbestedende dienst wenst Ondernemer te beoordelen op de wijze waarop deze extra invulling kan geven aan de uitvoering van deze dienstverlening. In dit onderdeel dient u inzage te geven in: Waardetoevoeging. Beschrijf per mogelijkheid hoe u waarde kan toevoegen in termen van: Verlagen van kosten; Verbeteren van kwaliteit; Versnellen van doorlooptijden; Verhogen van klanttevredenheid. Maximaal 2 A4, lettertype Arial, lettergrootte 10, regelafstand 1,5. PSA dienstverlening en (optioneel) Financieel administratieve dienstverlening Pagina 35 van 58

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding Arbodienstverlening Openbare procedure Stichting Gooise Scholen Federatie Datum : 5-7-2013 Versie : Definitief Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Uitnodiging tot Inschrijving

Uitnodiging tot Inschrijving Uitnodiging tot Inschrijving Europese aanbesteding Administratieve diensten HRM/PSA Openbare procedure Plateau Openbaar Onderwijs Assen Datum : 19 april 2013 Versie : defintief. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT

BESCHRIJVEND DOCUMENT Deel B Aanbestedingsvoorwaarden Deze aanbestedingsvoorwaarden zijn, behoudens afwijking hiervan in deel A (beschrijvend document) of de (raam)overeenkomst, van toepassing op deze aanbesteding. Waar in

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding. : Drukwerk. Openbare procedure Nr. 2012/S : Quadraam

Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding. : Drukwerk. Openbare procedure Nr. 2012/S : Quadraam Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding Drukwerk Openbare procedure Nr. 2012/S Quadraam Aanbestedende dienst Projectnaam : Quadraam : Drukwerk Dit document is opgesteld door Auteur : J. de Beer

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 4 Contactpunt(en): Gemeente

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse.

De inhuur van tentaccommodaties en toebehoren voor tentenkamp Heumensoord t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (DBGS) Herculeslaan 1, Kromhoutkazerne, 3584 AB Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1

Handleiding. Marktplaats inhuur gemeente Utrecht. Oktober 2013 v1.1 Handleiding Marktplaats inhuur gemeente Utrecht Oktober 2013 v1.1 1 Inleiding...3 1.1 Doel van de Marktplaats inhuur gemeente Utrecht...3 1.2 Vakgebieden en profielen...3 2 Aanmeldingsprocedure...4 2.1

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Eindhoven Stadhuisplein 1, 5611 EM Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Mart Jaspers Email: aanbesteding@hellemansconsultancy.nl,

Nadere informatie

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking:

Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Bestek offerteprocedure inzake ondersteuning bij de uitvoering van het Sectorplan Metaalbewerking: Impuls voor een structurele versterking van de arbeidsmarkt in de metaalbewerking Betreft Maatregel 1:

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Sentio Six een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Sentio Six

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord Nieuwe Steen 2 B, 1625HV Hoorn ( Nederland ) Ter attentie van: Jeroen Vogel Telefoon:

Nadere informatie

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK

GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK GUNNINGLEIDRAAD NIET-OPENBARE AANBESTEDING T.B.V. LEVERING INTERIEUR VOOR BISSCHOPPELIJK COLLEGE WEERTCRANENDONCK COLOFON Opdrachtgever : Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Project : Levering interieur

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement

Schoonmaak rollend materiaal bus ten behoeve van GVB op basis van Best Value Procurement AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) GVB Exploitatie BV Arlandaweg 100, 1043 HP AMSTERDAM ( Nederland ) Ter attentie van: Rob Rijnders Telefoon: +31 572362240, Email:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende

Advies 157. 1.2 In de Selectieleidraad is in Hoofdstuk 5, in de paragrafen 5.2 t/m 5.4, het volgende Advies 157 1. Feiten 1.1 Beklaagde heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een opdracht met betrekking tot het verrichten van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van een

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Zen.nl Nederland Zenleraren Opleiding Algemene Voorwaarden

Zen.nl Nederland Zenleraren Opleiding Algemene Voorwaarden Zen.nl Nederland Zenleraren Opleiding Algemene Voorwaarden Zen.nl Nederland is een eenmanszaak en staat onder leiding van zenmeester en hoofdopleider Rients Ritskes. Zen.nl Nederland staat ingeschreven

Nadere informatie

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 23 juli 1987, tot uitvoering van de wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding Multifunctionals Openbare procedure Nr. 2012/S Stichting Delta onderwijs Datum : 17 december 2012 Versie : definitief Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014)

Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Verkoop voorwaarden webwinkel Cedel B.V. (versie juni 2014) Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Uitnodiging tot inschrijving Europese aanbesteding ICT Hardware Openbare procedure Nr. 2011/S Quadraam Datum : 18 mei 2011 Versie : 0.2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de KNMvD of de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Algemene Voorwaarden van de KNMvD of de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Algemene voorwaarden van Caressa Dierenziekenhuizen en haar vestigingen het Dierenziekenhuis Amsterdam bv, het Dierenziekenhuis Haarlem bv en het Dierenziekenhuis Utrecht bv. Op onze behandelings)overeenkomsten

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Vestigings- & bezoekadres: Tallinnweg 1 9723 TJ Groningen

Vestigings- & bezoekadres: Tallinnweg 1 9723 TJ Groningen Algemene Voorwaarden BHVstore BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de BHVstore BV Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

GALERIE ORANJERIE. Lijnbaansgracht 307. 1071 RN Amsterdam +31 (0) 644899231. www.galerieoranjerie.nl. boogaardhugo@gmail.com. KVK nummer.

GALERIE ORANJERIE. Lijnbaansgracht 307. 1071 RN Amsterdam +31 (0) 644899231. www.galerieoranjerie.nl. boogaardhugo@gmail.com. KVK nummer. GALERIE ORANJERIE Lijnbaansgracht 307 1071 RN Amsterdam +31 (0) 644899231 www.galerieoranjerie.nl boogaardhugo@gmail.com KVK nummer 59568666 BTW nummer NL116435768B02 IBAN nummer NL80 INGB 0006 1339 27

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Standaardvoorwaarden Levering Leerplatform itslearning Nederland B.V. Versie 1.1, 29 november 2012

Standaardvoorwaarden Levering Leerplatform itslearning Nederland B.V. Versie 1.1, 29 november 2012 Standaardvoorwaarden Levering Leerplatform itslearning Nederland B.V. Versie 1.1, 29 november 2012 1. Begrippen Opdrachtnemer Vertegenwoordiger Opdrachtgever Partijen Overeenkomst Dienstverlening Software

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden is maatwerk!

Inkoop en aanbesteden is maatwerk! Checklist Dit document bevat een checklist die u helpt om op de juiste wijze invulling te geven aan de inrichting van uw aanbestedingstraject na inwerkingtreding van de Aanbestedingswet. Aan de hand van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Webstudio Edit & Design Erna de Jonge ( afgekort als EDJ) en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Toelichting Aanmelding en Vragenlijst pagina 1 Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Inleiding In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Privacy Reglement van MAMSA

Privacy Reglement van MAMSA Privacy Reglement van MAMSA Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan MAMSA of een van haar samenwerkingspartners kennis draagt alsmede alle tot een persoon te

Nadere informatie

Voorbeeld van een request for proposal

Voorbeeld van een request for proposal pag.: 1 van 8 Voorbeeld van een request for proposal (1) Algemene informatie (1.1) Gebruik van de request for proposal (RFP) De voor u liggende offerteaanvraag bevat informatie over de aanbesteding volgens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Frobenstraat 8, 3045 RD Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Kees Dirks Email: aanbestedingenvrr@veiligheidsregiorr.nl

Nadere informatie

Download Algemene Voorwaarden Tekst Vertaler Amsterdam

Download Algemene Voorwaarden Tekst Vertaler Amsterdam Algemene Voorwaarden Tekst-Vertaler.nl Download Algemene Voorwaarden Tekst Vertaler Amsterdam 1. Opdrachtgever Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die vertaalbureau

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen

Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Aanvraagformulier Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013 Ontwikkelingsprojecten van en vermarkting door ondernemingen Heeft u hulp nodig? Informatie over de regeling kunt u vinden op onze

Nadere informatie

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier. Algemene voorwaarden webshop Phytalis InFysio Artikel 1 - Identiteit van de leverancier Phytalis houder van de merknamen: InFysio, Mijn MarCom, infysio.nl en infysioportal.nl, verder te noemen leverancier.

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel P 1 / 5 Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel De algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen van Imperfect Design BV aan consumenten en uitsluitend op overeenkomsten op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2016

Geldend per 1 januari 2016 Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend

Nadere informatie

SAS Stress-Alert-System B.V. gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57063257

SAS Stress-Alert-System B.V. gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57063257 1. Begrippen en afkortingen Leveringsvoorwaarden De Algemene Leveringsvoorwaarden van Stress-Alert-System B.V. Schriftelijk Berichtgeving via post, per fax, per email SAS Stress-Alert-System B.V. gevestigd

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden;

ALGEMENE VOORWAARDEN. Opdrachtgever aan Go2UBL opdracht wenst te verlenen tot het verrichten van dergelijke diensten tegen na te noemen voorwaarden; ALGEMENE VOORWAARDEN Go2UBL is in staat digitale (financiële) documenten te verrijken, om zo een UBL bestand te genereren, hierna ook te noemen: de dienst; de dienst een efficiënte boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie