DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE"

Transcriptie

1 I. Standaarddiensten en -bevoegdheden De standaarddiensten en -bevoegdheden omvatten het volgende: A. Technische diensten a) Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde dagelijks onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw of gebouwencomplex. Hieronder begrepen het uitbesteden en de controle op uit te voeren werkzaamheden en controleren en verwerken van te ontvangen nota s dienaangaande. b) Het -indien binnen de vereniging een commissie functioneert, belast met technische aangelegenheden, in overleg met deze commissie- afsluiten van onderhoudsovereenkomsten ten behoeve van de technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen. c) Het uitbesteden van, toezicht houden op en controleren van de overige leveranties en diensten ten behoeve van de gezamenlijke eigenaren alsmede het controleren en verwerken van ter zake ontvangen nota's. d) Het behandelen van alle zaken vallende onder de nog van kracht zijnde garantiebepalingen alsmede het toezicht op de naleving van bedoelde garantiebepalingen. e) Het (minimaal) eenmaal per twee maanden bezoeken van het gebouw of gebouwencomplex. f) Het 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar zijn indien zich calamiteiten voordoen. pagina 1 van 5

2 B. Financiële diensten DIENSTEN EN BEVOEGDHEDEN MANAGER VVE a) Het jaarlijks vervaardigen van een conceptbegroting van de baten en lasten van de vereniging voor het komend boekjaar en het berekenen van de door de appartementseigenaren per maand of kwartaal verschuldigde bijdrage. b) Het zorgdragen voor de administratie en incasso van de voorschot- en definitieve bijdragen, alsmede eventuele andersoortige schulden. Indien specifieke zaken aan een van de leden moeten worden doorbelast worden hiervoor bij dat lid kosten in rekening gebracht. c) Met betrekking tot het bewaken van optredende betalingsachterstanden wordt het volgende overeengekomen: De achterstallige leden zullen voor het eerst 6 weken na de eerste vervaldag worden aangeschreven als onderdeel van de overeenkomst. Weer drie weken later worden zij voor een tweede maal aangeschreven waarbij DAV kosten in rekening zal brengen. Indien 10 dagen later nog geen betaling is ontvangen zal de wanbetaler aangetekend worden aangeschreven en gesommeerd binnen 5 dagen telefonisch te betalen, ook hiervoor brengt DAV kosten in rekening. Indien ook na deze derde herinnering geen betaling is geschied wordt de vordering zonder verder overleg uit handen gegeven, indien de achterstallige bijdrage meer bedraagt dan 100,00, waarbij alle kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voor rekening van het achterstallige lid komen. d) Het openen, administreren en beheren van één of meer ten name van de vereniging staande (post)bankrekeningen. e) Het betalen, ten laste van de bankrekening(en) van de vereniging van alle, voor rekening van de vereniging komende gemeenschappelijke kosten en lasten. f) Het binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar maken van de jaarrekening, aangevende de baten en lasten over het afgelopen boekjaar en een balans aangevende de bezittingen, vorderingen en schulden van de vereniging. g) Het verstrekken van de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en het desgevraagd verstrekken van nadere informatie dienaangaande. h) Het verrichten van financiële handelingen zoals het in rekening brengen van een extra bijdrage bij de appartementseigenaren ten behoeve van uit te voeren grootonderhoudswerkzaamheden etc., waartoe de ledenvergadering heeft besloten. pagina 2 van 5

3 C. Administratieve / bestuurlijke diensten a) Het 1 x per jaar organiseren, convoceren, bijwonen, notuleren en verzenden van de notulen van de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering van de vereniging en het verzorgen van volmachten ten behoeve van de leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen. b) Het 2 x per jaar bijwonen van een bestuursvergadering of een commissievergadering. c) Het verzorgen van de correspondentie van de vereniging, alle technische, financiële en administratieve zaken betreffende. d) Het reageren op meldingen van het niet naleven van de bepalingen van de splitsingsakte en het (huishoudelijk) reglement en de door de vereniging genomen besluiten. e) Het bijhouden van de ledenadministratie. f) De archivering van alle stukken betrekking hebbende op de vereniging. g) De zorg voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouw of gebouwencomplex tegen schade als gevolg van brand en/of andere gevaren. h) Het doen uitvoeren van besluiten van de vergadering, voor zover deze niet vallen onder de financiële dan wel technische diensten. i) Het doen van schadeaangiften met betrekking tot ten name van de VVE lopende verzekeringen. pagina 3 van 5

4 II. Additionele diensten en bevoegdheden De volgende diensten behoren niet tot de onder I bedoelde standaarddiensten en bevoegdheden en hiervoor apart per geval kosten in rekening gebracht. 1. Technische diensten A. Het vervaardigen van een meerjarenbegroting over een termijn van tien jaar, van het te verwachten grootonderhoud. B. Het voorbereiden en begeleiden van grootonderhoudswerkzaamheden die voortvloeien uit de meerjarenbegroting of vergaderbesluiten. Hieronder vallen de volgende werkzaamheden: Het uitbrengen van een advies ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden Het vervaardigen van een begroting van het in het komend jaar te verwachten grootonderhoud Het aanvragen van offertes Het beoordelen van deze offertes Het in de ledenvergadering toelichten van de te verrichten werkzaamheden Het (steekproefsgewijs) controleren van de werkzaamheden tijdens uitvoering Het opleveren van de werkzaamheden C. Het voldoen aan verscherpte inspectie-eisen buiten de normale inspecties. D. Het begeleiden van de uitvoering van het herstel van door calamiteiten ontstane schade. 2. Financiële diensten A. Het verzorgen van de salarisadministratie van het eventueel in dienst van de vereniging aangestelde personeel, zoals een huismeester. B. Het adviseren omtrent -en verrichten van- alle handelingen, teneinde een maximaal rendement van reserves en voorzieningen te verkrijgen. C. Het verstrekken van tussentijdse financiële informatie / rapportage aan voorzitter, commissie(s) en/of eigenaren. D. Het maken van afrekeningen voor de verdeling van stookkosten, warmwater etc. Hiervoor wordt een percentage van 5% van de totale kosten in rekening gebracht. E. Het op verzoek van de vereniging aanvragen van een accountantsrapport en het in verband daarmee verstrekken van informatie over en inzage geven in de administratie. F. Het financieel afhandelen van schadegevallen. pagina 4 van 5

5 3. Administratieve / bestuurlijke diensten A. Het bij de oprichting van de vereniging eenmalig convoceren en voorzitten van een voorlichtingsbijeenkomst ten behoeve van de leden. B. Het verstrekken van juridische adviezen door een (bedrijfs-)jurist bij rechtskundige aangelegenheden de vereniging betreffende. C. Het organiseren, convoceren, bijwonen, notuleren en verzenden van de notulen van andere vergaderingen dan de algemene jaarvergadering van de vereniging en het verzorgen van volmachten ten behoeve van de leden die verhinderd zijn die vergadering bij te wonen alsmede het organiseren van eventuele bestuursvergaderingen. D. Het verhuren van algemene ruimten alsmede de administratieve afhandeling daarvan. E. Bemoeienis met vervreemding van een appartementsrecht. pagina 5 van 5

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats)

OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) OVEREENKOMST INZAKE DE FUNCTIE VAN BEHEERDER VAN VvE (naam) te (plaats) De Vereniging van Eigenaars naam te plaats ten deze, naar hun verklaring, rechtsgeldig vertegenwoordigd door het bestuur, hierna

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

VvE-beheer, wat houdt het in?

VvE-beheer, wat houdt het in? VvE-beheer, wat houdt het in? Informatie over wat een VvE is en met zich mee brengt, en de diensten waarmee Bremavo VvE-beheer u kan helpen. Definitie. VvE staat voor Vereniging van Eigenaars, en is eigenlijk

Nadere informatie

Vastgoed Beheer Twente levert maatwerk

Vastgoed Beheer Twente levert maatwerk levert maatwerk www.vastgoedbeheertwente.nl Wat doet is de partij voor het beheren van uw. Met meer dan 10 jaar ervaring heeft hét specialisme in huis om het beheer optimaal en professioneel toe te passen.

Nadere informatie

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ

Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ Algemene informatie over de 9HUHQLJLQJYDQ(LJHQDUHQ VERENIGING VAN EIGENAARS Bij de aankoop van een appartement koopt u in feite een appartementsrecht. Dit geeft u eigenlijk het exclusieve gebruiksrecht

Nadere informatie

Normdocument. Beheerders Verenigingen van Eigenaars

Normdocument. Beheerders Verenigingen van Eigenaars Normdocument Beheerders Verenigingen van Eigenaars Versie 1.0 1 maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Normdocument... 3 1.2 Voor wie bestemd... 3 1.3 Toepassing... 3 2. Terminologie... 4 2.1

Nadere informatie

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties

Uw aanspreekpunt! Welkom bij VvE Compleet! De kleine VvE. Beheer van de kleine VvE: de opties Welkom bij VvE Compleet! Allereerst danken wij u voor uw interesse in VvE Compleet. Goed beheer van een vereniging van eigenaren begint volgens ons bij u, de eigenaar-bewoner. Dat dit een hele opgave is,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER TWENTE DEBATING SOCIETY V2.00 Algemeen Artikel 1. 1.1 Het huishoudelijk reglement beoogt een aanvulling te zijn op de statuten; ieder artikel hieruit, en, per extenso, ieder

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis

Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Goed geregeld. Betrouwbaar en duurzaam, VvE Beheer Viridis Inhoud Wie zijn wij?...3 Visie...3 Missie...3 Kernwaarden...4 Organisatie & Werkgebied...5 Dienstverlening...6 Beheerpakketten...7 Tarieven &

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013) MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT (BRON: KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEYBOND - 2013)! HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: naam vereniging, hierna te noemen de vereniging is

Nadere informatie

Officiële mededelingen

Officiële mededelingen Artikel 1. Algemeen Het terrein der werkzaamheden van de HRB bestrijkt het gebied van de Gemeente Haarlem en het Recreatieschap Spaarnwoude. Daarnaast zal zij haar diensten daar verlenen waar haar hulp

Nadere informatie

Personal People Korte Kamperstraat 35 8011 MN Zwolle Vast: +31(0)38-4213647 Mobiel:+31(0)6-46111851 Email: info@personalpeople.nl

Personal People Korte Kamperstraat 35 8011 MN Zwolle Vast: +31(0)38-4213647 Mobiel:+31(0)6-46111851 Email: info@personalpeople.nl Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Hieronder zullen de algemene voorwaarden weergegeven worden. Toegelicht zal worden wat deze voorwaarden inhouden en wanneer deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratieve Dienstverlening 2012-01

Algemene Voorwaarden Administratieve Dienstverlening 2012-01 Algemene Voorwaarden Administratieve Dienstverlening 1) Begrippen a) Opdrachtnemer: Het accountancy-, administratie- en advieskantoor IFIAC Holding B.V., alsmede IFIAC Facilitair B.V., IFIAC Personeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden.

Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (1992) Akte de dato 2 januari 1992 voor een plaatsvervanger van notaris mr. J.W. Klinkenberg te Rotterdam verleden. A. Definities Artikel 1 In het reglement

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A.

Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A. Doorlopende tekst van de statuten van de onderlinge waarborgmaatschappij Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken U.A., gevestigd in de gemeente Veendam, van welke onderlinge waarborgmaatschappij

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Versie 1 januari 2011 daar zijn we thuis Inhoud Het toepassingsbereik van deze voorwaarden p. 4 Meer dan één huurder p. 4 De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB)

Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB) Huishoudelijk reglement definitief. 03-11-2008. Huishoudelijk reglement van Survival Vereniging Bathmen. (SVB) Het doel van dit Huishoudelijk Reglement is duidelijk op schrift stellen wat de regels zijn

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaren De Boxx Argonweg Amersfoort Argonweg 32 postadres: Schone van Boskoopgaarde 69 3812 RB AMERSFOORT 3824 AC AMERSFOORT Rabobank 1342.34.995 Email: boxxamersfoort@gmail.com KVK nr.

Nadere informatie