DE ACHTKANT Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ACHTKANT Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel"

Transcriptie

1 KBO MAASDRIEL Belangenbehartiging en Dienstverlening senioren DE ACHTKANT Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel 1

2 Geachte leden en belangstellenden, VOORWOORD voorzitter In de bijlage biedt, KBO Maasdriel, u een verslag aan van de jaaractiviteiten 2013 die de vereniging geregeld en verzorgd heeft. Deze presentatie is bedoeld om u een beeld te schetsen van datgene waar wij voor staan en te bieden hebben aan de senioren in Maasdriel. Wij zijn er ons van bewust dat het altijd beter kan, daarom streven we ernaar om zoveel mogelijk dingen samen te doen en vraag en aanbod op mekaar af te stemmen. Door zo helder mogelijk naar elkaar toe te informeren en communiceren over doelstellingen, kosten en visie geeft dat een gevoel van betrokkenheid en waardering. De bijlage laat u zien, dat bij onze KBO afdeling, naast ontspanningsactiviteiten het meedoen en het welzijn ruim aan bod komen. Wij hopen U op deze manier te enthousiastmeren om mee te doen en zo onze doelstellingen waar te maken. Het bestuur KBO Maasdriel Nico Laheij Voorzitter 1. INLEIDING INHOUDSOPGAVE 2. ALGEMENE INFORMATIE 2a. Huisvesting 2b. Mededelingenblad de Achtkant 2c. Ledenbestand 2d. KBO Unie/ KBO Brabant 2 e. Subsidie 3. BESTUUR 3a. Bestuursaangelegenheden 3b. Bestuurssamenstelling 3c. bestuurlijk overleg 3d. Bestuur naar de toekomst 4. ACTIVITEITEN a. Vaste activiteiten 4b Variabele activiteiten 4c. Zorg & Welzijn 4d. Ouderen educatie 5. EXTERNE RELATIES 5a. KBO Brabant 5b. Kulturhus de Leijenstein 5c. St. Jozef Ammerzoden 6. GEPLANDE ACTIVITEITEN SLOTOPMERINGEN 7a. Sociaalmedia 7b. Dank van bestuur aan;.. en afsluiting Bijlagen: A t/m D grafieken 2

3 KBO MAASDRIEL Belangenbehartiging & Dienstverlening senioren Jaaroverzicht 2013 KBO Maasdriel Secretariaat: H. Vissers, Paterstraat 21, 5331 EA Kerkdriel tel.: Website: Bankrekening nr: NL57 RABO Adres verenigingsgebouw: n.v.t. 1. INLEIDING. Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in de fraudekwestie waarbij wij het volledige vermogen van onze vereniging waren kwijtgeraakt. KBO Brabant heeft inmiddels een fraaie toezegging gedaan en kort daarna ons een substantiële tegemoetkoming verstrekt om het geleden verlies gedeeltelijk te compenseren waarmee de zaak nu is afgedaan. Los hiervan was het een zeer goed verenigingsjaar; door opzetten nieuwe activiteiten, aansprekende themamiddagen en Z&W met o.a. openeettafels. De deelname aan alle activiteiten zitten weer in de lift, hetgeen mede te danken is aan een uitgebreide actieve begeleiding en aansporing. Door de recessie en opgelegde bezuinigingen vanuit alle bestuurslagen in ons land, ligt er een plicht en uitdaging om in te blijven spelen op de nieuwe voorwaarden en zienswijzen. Om onze inkomsten op peil te houden wordt de contributie per 1 januari 2014 met 1,- verhoogd tot 20,= per persoon per jaar. Tevens wordt dan de automatische incasso een Europese aanpak met IBAN nummer en Incassant ID. Naast deze contributie verhoging is het voor ons een must om potentiële donoren aan te spreken op hun vrijgevigheid. Dit heeft ons in 2013 geen windeieren gelegd Binnen onze vereniging hebben drie leden een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Nogmaals proficiat. De continuïteit van bestuur staat onder druk door gebrek aan aanmeldingen voor bestuursfuncties. Desondanks zijn we er in geslaagd een opvolger voor de penningmeester (Gien) te vinden. Tijdens de ALV in maart 2014 zal Berrie Monster als kandidaat aan de vergadering worden voorgesteld. Z&W is door de veelheid aan werk aan allerlei projecten nog niet gereorganiseerd, wel kan vermeld worden dat Marianne Lagarde geslaagd is voor de cursus Vrijwillige Ouderen Adviseur, VOA. Onze welgemeente dank voor deze mooi stap. Bij dit alles staan we ook even stil bij de leden en verwanten die ons door de dood zijn ontvallen. In 2013 hebben wij van 28 medemensen afscheid moeten nemen. Een triest aantal dat maar weer eens aangeeft hoe onlosmakelijk leven en dood met elkaar verweven zijn. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij de verwerking van dit leed. 2. ALGEMENE INFORMATIE. 2a. Huisvesting. Eigen Honk de uitspraak van de wnd. Burgemeester dhr. Prick, gedaan tijdens zijn bezoek aan de ALV in maart 2013 was overduidelijk, we moeten het doen met de bestaande lokaliteiten. Het maximaal haalbare voor ons is dan ook een vaste (huur) locatie. 3

4 Thans maken we gebruik van twee hoofdlocaties: De Boxhof en Het luchtschip. De Boxhof blijft voor ons de zaal waar de grotere activiteiten plaatsvinden zoals; de ALV s en de Nieuwjaarsbijeenkomsten. In het Luchtschip worden de overige activiteiten van overleg tot themamiddagen en koersbal en volksdansen gehouden. Tussentijds zijn we nog in gesprek met de directie van het Woonzorgcentrum de Leyenstein voor een mogelijke samenwerking en onderkomen, met de aantekening dat onze eigen identiteit voorop blijft staan. 2b. Mededelingenblad. De Achtkant blijft de leden boeien door het goed inspelen op de actualiteit, creativiteit en de brede informatie. Alles wordt duidelijk in beeld gebracht. Dit tezamen vergt een hoge mate van inzet en creativiteit van de opsteller en zij die kopij indienen. Er komt een scala aan verzoekjes tot plaatsen van artikeltjes, mededelingen, activiteiten en oproepen binnen. Dat leidt ertoe selectief te worden om het blad niet uit de voegen te laten groeien en dienen de kosten beheersbaar te blijven. De tijd staat niet stil. V.w.b. het kopieerapparaat loopt het leasecontract in juli 2014 af. Dan rijst de vraag en dan? Drukwerk en vouwen; Er is gekozen voor het uitbesteden bij een professioneel drukbedrijf. Samenstelling/redactie van de Achtkant blijft bij Toon Hooijmans. Distributie; Corrie en Rinus hebben aangegeven te willen stoppen. Wel zijn ze bereid om, tot vervanging kopieerapparaat medio juli 2014, het drukwerk en distributie aan de WCP n en eerstelijnszorg te verzorgen, ook houden ze de distributie aan zorgcentra, de wachtruimten/leeszaaltjes etc. intact. Opvolging; Diny en Johan Laheij gaan deze taken medio 2014 in overleg met Corrie en Rinus overnemen. De rubriek Markante leden van Anne Bongaerts, heeft nog de volle aandacht. Het lukt haar nog steeds, zij het met moeite, markante mensen voor het voetlicht te krijgen. 2c. Ledenbestand : 762 leden; : 800 leden; : 803 leden; : 823; : 793 leden; en per ; 844 Het ledenbestand liet in 2013 over de gehele periode een lichte stijging zien, mede door een extra wervingsactie en IAK Zorgverzekering hebben zich 51 mensen als lid ingeschreven. Daar tegenover stond de terugval met 46 leden; door uitschrijvingen (19); verhuizingen (6) en overlijden (21). In totaal hebben we een positieve aanwas van 5 leden. Gelet op de terugval is dit een mooie score waarvoor we alle medewerkers hartelijk dankzeggen. Zie bijlage; grafieken Om een inzicht te krijgen in de leeftijdsopbouw van de leden per kern, de totale vereniging en de leden per kern, verwijzen wij u graag naar de bijlage(n); Overzicht leeftijdsopbouw en leden per kern Hieruit kunt u o.a. afleiden dat de leeftijdsopbouw door de snelle vergrijzing geen mooie lijn is. Het overzicht van ledenaantal per kern, geeft een idee hoe de verdeling over de kernen is. Hedel en Heerewaarden blijven gemiddeld wat achter. V.w.b. Hedel is de reden dat ook onze zuster organisatie St. Jozef uit Ammerzoden daar nogal wat leden heeft. Heerwaarden heeft naast de KBO ook nog de ANBO ouderenorganisatie. 2d. Afsplitsing KBO Brabant van de Unie KBO. De afsplitsing is nog niet van de baan. Mede door het kiezen van een nieuwe voorzitter door de UnieKBO uit een KBO afdeling in Brabant (Goirle) zijn de besprekingen weer opgeschort. Hoe het ook verder uitpakt de samenwerking zal niet meer zo zijn als voor de breuk. Deze wordt meer gericht op productafname en projecten. Het mag duidelijk zijn dat één grote organisatie meer druk kan uitoefenen op de landelijke politiek. Nu de breuk langer duurt gaat ook KBO Brabant zich ook meer op de landelijke politiek richten. Zeker nu de senioren 4

5 aan vele kanten zowel materieel als immaterieel worden gekort. Daarnaast gaat KBO Brabant zich toeleggen op de ondersteuning afdelingen richting de plaatselijke politiek (vraaggericht werken), door o.a. relevante cursussen voor leden op te zetten en themadagen voor kernleden te organiseren over WMO aspecten. Daarnaast blijven zij verzekeringen zoals: WA, aansprakelijkheidsverzekeringen, ziektekosten (IAK) en reisverzekeringen verzorgen en aanbieden. Noot: Veel KBO afdelingen vinden de afdracht aan KBO Brabant te hoog. Men wil dat KBO B. deze eens grondig tegen het licht houdt en aangeeft wat wel en niet noodzakelijk is om te doen. Er wordt een ALV aan besteedt om een aantal suggesties te bespreken. Een daarvan is vraaggericht werken. De klant vraagt een opleiding of ondersteuning en daar vraagt KBO B. dan een x - bedrag voor. Deze aanpak verlaagt de kosten en het vrijkomende bedrag kan dan ingezet worden voor contributieverlaging. We blijven dit volgen. 2e. Subsidie. Het is algemeen bekend dat de gemeente de subsidies voor vele groepen, waaronder de ouderenorganisaties, gaat aanpassen. Ook hier geldt meer samendoen, wijkgerichte samenwerking en activiteiten. Door grote maatschappelijke veranderingen die op stapel staan en de visie over toekennen subsidies, worden de subsidies niet meer toegekend op basis van het aantal leden boven de 65 jaar maar; wat draag je als vereniging bij aan leefbaarheid en welzijn. Gelet op deze veranderingen is de subsidieverordening nog steeds punt van discussie. Ook donateurs leggen door o.a. veranderende zienswijzen steeds meer nadruk op onderlinge samenwerking, bewegen en samen redzaamheid i.p.v. zelfredzaamheid. Feit is dat donaties ook steeds meer op projectbasis worden verstrekt. Het jaarprogramma kent veel activiteiten op projectbasis. Dat biedt ons mogelijkheden om door goed in te spelen op de gestelde voorwaarden fondsen te werven. In de komende jaren moet blijken of we met deze acties en kleine contributieverhogingen onze doelstellingen voldoende inhoud kunnen blijven geven. BESTUUR. 3a. Bestuursaangelegenheden. In 2013 bestuursleden aftredend: Gien Lentjes-Vissers en Ria van Eeuwijk v.d. Linden. Beide hebben aangegeven nog een jaar op bestuursniveau actief te blijven. KBO Brabant heeft dit verzoek goedgekeurd. 3b. Bestuurssamenstelling: Nico Laheij: voorzitter, algemene zaken en kringoverleg (Maas-Dommel) Gien Lentjes-Vissers: penningmeester, lid/coördinator projectgroep Z & W en kringoverleg Henk Vissers: secretaris, coördinator Z&W, ouderenadviseur/wmo en kringoverleg (Maas-Dommel). Ria van Eeuwijk v.d. Linden: ledenadministratie, reizen/excursies en werkgroep kunst/cultuur Ad van Lamoen: ouderenadviseur Z&W, coördinator SBOG en lid bestuur Kring Marianne Lagarde: VOA en Z&W lid, projecten zoals openeettafel Annemieke Hekman: projectbegeleiding en Z&W Maria Verhoeven: ondersteuning ledenadministratie, lid activiteitencommissie en lid projectgroep Z&W. José van Hoesel: Vice Vz., coördinator huisvesting, Nieuw Elan, en activiteiten Rooster van aftreden: 2013: José van Hoesel, Ria van Eeuwijk v.d. Linden, Gien Lentjes-Vissers en Ad van Lamoen Allen zijn herkozen: Gien en Ria voor één Jaar i.v.m. 3 bestuursperioden van 3 jaren. 2014: Gien Lentjes-Vissers, Ria van Eeuwijk van der Linden en Henk Vissers 3c. Bestuurlijk overleg: - vergaderingen Dagelijks Bestuur (DB): 12 x - vergaderingen Algemeen Bestuur (AB): 11 x - overleg met commissies, raden en overige: 8 x 5

6 Externe relaties: - vergaderingen Kring Maas-Dommel: 6 x - SBOG, leden van de Kring en politiek: 17 x - St. Jozef: Clusteroverleg 3 x - VBOB overleg Brabant 1 x 3d. Naar de toekomst. Het bestuur is compleet maar gelet op de maximale zittingsduur van 9 jaren (plus 1) komen we binnen enkele jaren in een situatie dat 3 à 4 bestuurleden aan dit maximum zitten. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen en vooral sleutelfuncties als penningmeester en ledenadministratie te bezetten zijn we naarstig op zoek naar capabele en enthousiaste leden die de vrijkomende functies komen vullen. Dit laatste is deels gelukt. De penningmeester wordt opgevolgd door Berrie Monster, Ria van Eeuwijk gaat voor 2 extra jaren en Henk heeft aangegeven om een extra periode van 3 jaar aan te willen blijven. (een verzoek hiertoe wordt voor goedkeuring aan Bestuur KBO Brabant voorgelegd.) 4. OVERZICHT ACTIVITEITEN a. Vaste activiteiten. Wekelijks: volksdansen, bridgen en koersbal. Maandelijks: openeettafel De vast wekelijkse activiteiten hebben eigen vaste begeleiders en een vastrooster. Volksdansen en koersbal houden hun activiteiten in MFC de Kreek en vanaf 1 september 2013 in het Luchtschip. De bridgeclub acteert in restaurant Plaza. Alle groepen willen nog graag groeien. Openeettafels worden gehouden in het Woonzorgcentrum de Leyenstein. 4b. Variabele activiteiten: Activiteit: Datum: Aantal Opmerkingen: Deelnemers Nieuwjaarsbijeenkomst Goed bezocht en gezellige sfeer Poorterij entertainment Verkeersmiddag Leerzame middag Dansen Boxhof Weinig deelnemers voor dansmiddag Dansen Boxhof te lage opkomst, wordt gestopt Kienen Altijd geslaagd, goed bezocht Algemene ledenvergadering Geen bijzonderheden, redelijk bezocht Etentje Boxhof leden lekker eten redelijke prijs Bezoek Marienkroon Mooi en grote stilte in de Abdij Dagtocht Hilversum Mooie reis en vooral mooi weer Forelvissen in Ommeren Goed geslaagd, lekkere (vis) hapjes Thema AWBZ Leerzaam, let op je centjes Paddenstoelen kwekerij Leerzaam Fietsweekend Hierden dagen ploeteren Golf toernooi Nieuwe opzet met clinic. veel loopwerk Openeettafel 1 e iets nieuws goed geslaagd Rabofietsdag even afzien Kersenfeest Muziek, kersen en genieten Fietsbridgedrive Wel even goed nadenken Openeettafel Gezellig samen keuvelen Fietspuzzeltocht links recht troela la Openeettafel Lekker toetje Aardappelhandel Hedel Zovéél soorten aardappelen! Museumplusbus Mooie reis naar v Gogh museum Openeettafel andijvie en pudding met slagroom Babbeltruc s Leerzaam, blijft wel schrikken Bedevaart Den Bosch zeer matige deelname 6

7 ALV somber bericht, toch gezellig later Kienen Leuke prijsjes Openeettafel goede maaltijd, aantal deeln. in de lift Herdenkingsdienst voor Gehouden in de R.K. Kapel te Alem. overleden leden een keurig verzorgde dienst Intratuin Kerststemming Besturendag Kring Bezoek JBZ; de moeite waard Thema zorgverzekering Collectief met 8 % korting IAK Openeettafel Uitgebreid diner in Kerstsfeer Noot; Er stond ook een reis naar Lourdes in de planning. Ondanks intensief lobbyen hadden zich slechts 16 deelnemers gemeld. 25 deelnemers was het minimum, dat hield in dat de activiteit werd geannuleerd. 4c. ZORG EN WELZIJN. Een van de kernactiviteiten binnen onze afdeling. Door de grote veranderingen op het maatschappelijk speelveld, waarin Participatie het doel wordt van de nieuwe wetgeving, wordt onze verzorgingsmaatschappij in rap tempo omgetoverd naar een participatiemaatschappij. Op zich niet zó verkeerd. Alleen door de hoge tijdsdruk en onder invloed van de grote besparingsacties door de overheid, zal dit nog de nodige hoofdbrekens gaan kosten bij gemeenten, burgers en zeker ook bij Zorgorganisaties en Woningbouw coöperaties. Wij als seniorenorganisatie zullen ook bij deze nieuwe opzet in moeten spelen en ons steentje dienen bij te dragen. Wij, met een eigen projectgroep en werkplan, worden reeds bij de nieuwe (toekomstige) regelgeving betrokken. Niet meedoen is geen optie, het er samen voorgaan is een must, alleen al om de zorgkosten beheersbaar te houden. De huidige situatie. Het vanbuiten aantrekken van een nieuwe coördinator bleek ook in 2013 geen haalbare kaart. Derhalve bleef de situatie zoals in 2012 namelijk dat; Gien Lentjes-Vissers en Henk Vissers dit aansturen. Er is wel vooruitgang geboekt. Marianne Lagarde heeft de VOA cursus met goed gevolg afgesloten. Annemiek Hekman en Marianne Lagarde gaan zich in 2014 meer met Z&W bemoeien. Samen met drie ouderenadviseurs (Marianne Lagarde. Ad van Lamoen en Henk Vissers), twee belastingdeskundigen (Ton van Suijdam en Ad van Lamoen) en de bezoekgroep heeft de projectgroep een breed scala aan mogelijkheden om ouderen te adviseren, bij te staan en eventueel uit een isolement te halen. Participatieraad (WMO-raad). Om het feit dat wij niet toegelaten werden tot de Participatieraad in de gemeente Maasdriel missen wij nu een direct aanspreekpunt bij de gemeente. Na diverse oproepen bij de politiek en ook bij de Participatieraad is er nog geen structureel overleg gerealiseerd. De komende veranderingen in de z.g. participatiemaatschappij vragen om een kentering. Het overleg met de gemeente. heeft nog veel aandacht nodig om tot constructieve resultaten te leiden, Stichting Welzijn Bommelerwaard. (SWB). Is medio van naam veranderd; Zij hebben, na vertrek van het dhr. Wim Dobbe, een nieuwe voorzitter gekregen. Het overleg met SWB en de gemeente, over vergaande samenwerking op het gebied van ouderenadvisering, dient eind dit jaar geëvalueerd te worden. Tevens kan dan bekeken worden wat de nieuwe WMO wet 2015 ons zal brengen. De belangenbehartiging is een substantieel deel van onze kernactiviteiten. De collectieve belangenbehartiging wordt verzorgd door de werkgroep WMO. De individuele belangenbehartiging is weggelegd voor de ouderenadviseurs (VOA) i.s.m. de SWB. De Herdenkingsdienst voor overleden leden in de R.K. Kerk te Alem heeft door zijn emotionele waarde, betrokkenheid en stijlvolle uitvoering een grote meerwaarde voor onze vereniging. Het laat ons elk jaar weer zien hoe vergankelijk en kwetsbaar alles is. Een viering waarin aan hen die een dierbare in hun leven moeten missen troost wordt geboden en waar aansluitend, in een ongedwongen sfeer, in het dorpshuis een kopje koffie wordt gedronken. 7

8 Openeettafels voor ouderen. Dit project is begin 2013 overgenomen van de SWB. Er was onvoldoende animo. Wij hebben op dat moment voor een andere aanpak gekozen, door intensieve informatieverstrekking aan de ouderen, hen persoonlijk benaderen en te begeleiden voor en tijdens de maaltijd. Hiervoor is een de openeettafel commissie opgericht van; José van Hoesel, Annemiek Hekman en Marianne Lagarde. Zij hebben in 2013 reeds 6 openeettafels verzorgd waarvan de laatste een extra aangekleed Kerstdiner was. Een schot in de roos. Totaal hebben we in 2013, 323 maaltijden verstrekt. Om dit project betaalbaar te houden, voor zowel de deelnemers als de vereniging, zijn de nodige subsidies en fondsen geworven. We kunnen, ondanks de verhoging van de basisprijs (maaltijd), voorlopig tot 1 juli 2014 de maaltijden tegen de huidige prijs aanbieden. ZORG EN WELZIJN KBO MAASDRIEL 2013 Bezoeken 2013 percentage Totaal 1075 VOA Ziekte/inval % Wed./Weduwn % Eenzamen % Hulp/Advies % Kroonjarigen 60 2 % Tel.contact % Kaart/bloemen % Condoleancekaarten, felicitatiebrieven enz. Wilma van Horsen verzorgt deze posten. Dit alles in overleg met Rinus, Gien of Henk. Zij geeft de nodige gegevens door aan Toon voor de opname in de Achtkant. Overzicht van opleidingen en instandhouding VOA ouderenadviseurs Opleidingen VOA (5 werkdagen) 1 maal - Terugkomdagen scholing 2 pers. 2 x p.j. 4 volle dagen - Themadagen; WMO gerelateerd; 2 pers. 6 halve dagen - SBOG overleg Z&W; 1 pers. 6x p.j. 6 volle dagen - Terugkomdagen IB invulhulpen; 2 pers. 1 x p.j. 2 halve dagen - Afstemmingsoverleg Cluster Maasdriel 2 pers. 2 x p.j. 3 halve dagen 8

9 - Overleg met SWB afstemming en aanpak; 3 pers. 3 x p.j. 9 middag delen - Onvoorzien thema; Kanteling WMO/AWBZ ; 2 pers 1x 2 volle dagen 4d. Oudereneducatie Momenteel zijn de moderne smartphones, ipad, tablets enz. in de belangstelling. Senioren krijgen daar ook mee te maken. Daarom is het plan opgevat om te inventariseren of de senioren daar meer van willen weten. Tijdens de ALV heeft een inventarisatie plaatsgevonden. 46 leden gaven aan dat zij geïnteresseerd zijn in info en mogelijk ook een gebruikers cursus willen volgen. Dit project wordt momenteel uitgewerkt en in 2014 zal e.e.a. plaatsvinden. 5. EXTERNE RELATIES. 5a. KBO Brabant. Onze afdeling maakt deel uit van, kring Maas-Dommel. Na wat zoeken hebben we Ad van Lamoen bereid gevonden bestuurslid van de Kring te worden. Echter we moeten wel blijven zoeken naar een opvolger zodat Ad zich weer volledig aan de afdeling kan wijden. Overige samenwerkingsgebieden. Op bestuurlijk niveau werken we samen met; Samenwerkende Bonden Ouderen Gelderland (SBOG), waaronder KBO Gelderland/regio Rivierenland, Zorgbelang Gelderland en Brabant. Een lid van het bestuur (Ad van Lamoen) neemt deel aan projecten die door de SBOG worden opgezet. Het contact is informeel, aangezien we geen lid zijn. We worden goed geïnformeerd over hun doen en laten en kunnen ook inhaken bij hun projecten. 5b. Kulturhus de Leyenstein in Kerkdriel. We zijn met de Manager Brabantzorg/Leyenstein constructief in gesprek om te kijken welke samenwerking mogelijk is, met behoudt van onze identiteit. Er zijn nog geen toezeggingen gedaan omdat we in september pas overgestapt zijn van de Kreek naar het Luchtschip. We houden de optie van samenwerking wel open en bekijken na evaluatie bij het Luchtschip of we verder kunnen met de Leyenstein noot; het Kulturhus in haar oorspronkelijke vorm heeft plaats gemaakt voor een door Brabantzorg beheert en verzorgd activiteiten en entertainment lokaliteit. 5c. St. Jozef uit Ammerzoden. Samen met deze afdeling vormen wij het Cluster Maasdriel binnen de kring Maas-Dommel. We werken op bestuurlijk niveau samen in de collectieve belangenbehartiging, ouderenadvisering en overige aangelegenheden die passen binnen dit samenwerkingsverband. 6. GEPLANDE ACTIVITEITEN VOOR De geplande activiteiten voor 2014 zijn qua patroon vergelijkbaar met die van Om zoveel mogelijk leden te bereiken en kansen te bieden om mee te doen blijven we zoeken naar een goede samenhang/verhouding voor jong en oud. We trachten steeds meer aan de hand van ons project Nieuw Elan, vraaggericht activiteiten te organiseren die aanslaan bij de jonge en oudere senioren. zoals; golfclinic nieuwe stijl, openeettafels 50+ continueren, kersen eten op locatie midden in de natuur en nogmaals een reis naar Lourdes of Rome aanbieden. Er zijn veel senioren die bij goede informatie en begeleiding hiervan gebruik willen maken, met als randvoorwaarden dat het betaalbaar, laagdrempelig en sfeervol is en blijft. Wervingsactiviteiten; IAK/VGZ zorgverzekeringproject Dit is uitermate positief geweest. We hebben in het najaar 2013 weer een actie t.b.v gepland. Er zijn nog voldoende mensen die een collectieve verzekering wensen maar nog niet zijn bereikt of twijfelden over te stappen. (drempelvrees). Het valt op dat de ouderen (65+) steeds minder zorg krijgen bij de, aanvullende verzekeringen, maar wel méér premie gaan betalen Wervingsproject binnen de afdeling; we zijn een wervingsproject gestart om ons over de drempel van de 900 leden heen te stuwen. Het blijkt niet eenvoudig om er een 70 tal leden bij te krijgen. 9

10 Door terugval, i.v.m. overlijden en mensen die om diverse redenen afhaken, moet er eerst een flinke teruggang worden weggewerkt voordat de stijgende lijn kan worden ingezet. Toch blijven we positief en gaan ervan uit dat we in het voorjaar 2014 deze stand bereiken. Zomeractiviteiten. Door de veelheid aan actiegroepen zijn we gestopt met onze zomeractiviteiten. De goedlopende activiteiten zijn gebleven; Meerdaags fietsarrangement, Fietsbridgedrive, oriëntatie (fietstocht), Golfclinic en buitenactiviteit in het groen. Genieten van fruit, kersen en alles wat groeit en bloeit. Deze activiteiten hebben ruimschoots aan de verwachtingen voldaan. We hebben geleerd dat alle activiteiten goede voorlichting en aansporing vereisen. Cluster Maasdriel. Een aantal evenementen/activiteiten staan open voor deelnemers van onze zuster organisatie St. Jozef uit Ammerzoden. Deze is bekend met onze agenda 7. SLOTOPMERKINGEN. 7a. Sociaal Media; een van de oudere vormen is internet op de PC. Daarnaast worden we momenteel overladen met de smartphone, Tablets enz. Ook deze nieuwere technieken worden steeds meer door senioren gebruikt, zij het vaak in beperkte mate. Daarnaast heeft onze vereniging een prachtige website die heel toegankelijk is. Als u op het internet inlogt kijk dan eens naar onze website; Hier staat o.a. informatie voor leden en niet leden, onze doelstellingen, de agenda, heel veel foto s als naslagwerk, de Achtkant en een handreiking. Bestuurlijk, was 2013 enerverend o.a. door de nodige werkdruk, door een fraudezaak, en aanpassingen op bestuurlijk- en uitvoerend niveau. Eigen honk. Een gepasseerd station, maximaal haalbare is een vaste huurruimte waarin we mensen kunnen ontvangen en met raad en daad bij kunnen staan. Activiteiten. Door de inzet van het bestuur, ondersteunende leden, de goede opkomsten bij een groot deel van de activiteiten en de goede resultaten bij Z&W was het een prima jaar voor de KBO Maasdriel, waar we allemaal heel erg trots op mogen zijn. 7b. Dank van het bestuur aan: - alle wijkcontactpersonen voor hun inzet bij de bezorging van ONS met mededelingenblad De Achtkant etc., bezoeken aan kroonjarigen en allerlei andere hand- en spandiensten, - alle leden voor hun steun door middel van het lidmaatschap. (bij de belangenbehartiging wordt vaak gekeken naar het aantal leden dat je vertegenwoordigt) - de Gemeente Maasdriel, ondernemingen en Stichtingen die ons financieel steunen om onze doelstellingen te realiseren: o de Gemeente Maasdriel (algemene subsidie en specifieke doelbijdrage VOA), o de Verhoeks-van de Heuvel Stichting, (Z&W), o de Rabobank, (algemeen ) o het Sociaal Cultureel Fonds (SCF) Maasdriel, (algemeen). o RCOAK Sluiterman Stichting. (openeettafels) o Diverse, niet met name genoemde, bedrijven uit de gemeente. Zonder deze steun zouden wij niet in staat zijn ons programma te realiseren met de huidige opbrengsten uit de ledencontributie, - Alle mensen die ons belangeloos op enigerlei wijze steunden bij de belangenbehartiging, Dienstverleningen en klusjes want zij bepalen voor een heel groot deel het gezicht en succes van de vereniging. 10

11 - Het bestuur heeft de intentie in 2014 de KBO activiteiten af te stemmen op leeftijdsgroepen, nog meer vraaggericht te werken en jonge senioren te bereiken en te binden aan onze vereniging en zodoende meer kansen biedt door te groeien. We hopen in goede harmonie, met de leden en samenwerkingsverbanden, aan al deze facetten de nodige aandacht te schenken en inhoud te geven. Henk Vissers, secretaris KBO Maasdriel Bijlagen: A. ledenoverzicht per kern B. Nieuwe leden en Overleden leden C. Leeftijdsverdeling en leeftijdsgroepen D. Bezoekers website KBO Maasdriel 2012 een

DE ACHTKANT. Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel (Zaltbommel)

DE ACHTKANT. Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel (Zaltbommel) DE ACHTKANT Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel (Zaltbommel) INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 3 Zorg en Welzijn... 5 3.1 Individuele Belangenbehartiging...

Nadere informatie

DE ACHTKANT Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel (Zaltbommel)

DE ACHTKANT Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel (Zaltbommel) KBO MAASDRIEL Belangenbehartiging en Dienstverlening senioren DE ACHTKANT Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel (Zaltbommel) 2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1.

Nadere informatie

DE ACHTKANT. Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel

DE ACHTKANT. Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel DE ACHTKANT Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel 2 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...6 2 INLEIDING...7 3 ZORG EN WELZIJN...7 3.1 Individuele Belangenbehartiging...8

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

De heer B.W.N. Vermeer

De heer B.W.N. Vermeer Jaarverslag secretaris 2013 ANBO afdeling Alphen aan den Rijn Bestuur Per 1 januari 2013 bestond het bestuur uit: Mevrouw A Brokerhof De heer P.G.S. Dobbe De heer C.R. de Feiter Mevrouw J. Broer- van Leeuwen

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.

JAARVERSLAG 2014. Bestuurssamenstelling op 31-12-2014. Functie Naam Namens. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk. Noordhaven 74a 4761 DC Zevenbergen www.seniorenmoerdijk.nl JAARVERSLAG 2014 De Senioren Advies Raad Moerdijk is samengesteld uit: Een vertegenwoordiging van de Senioren Raden van 10 kernen. Een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging ook in de Gemeente Cuijk 1 KBO-Brabant: Vereniging van, voor en door leden Grootste vrijwilligersorganisatie van Brabant Gebaseerd op identiteit en solidariteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM)... 2. Inleiding... 2. Activiteiten in 2013... 2. Versterking bestuur... 3. Subsidies 2013...

Jaarverslag 2013 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM)... 2. Inleiding... 2. Activiteiten in 2013... 2. Versterking bestuur... 3. Subsidies 2013... Verslag bestuur Stichting Abdij Mariënkroon Verslagjaar 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM)... 2 Inleiding... 2 Activiteiten in 2013... 2 Versterking bestuur... 3 Subsidies

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Katholieke Bond van en voor Ouderen

Katholieke Bond van en voor Ouderen Katholieke Bond van en voor Ouderen Opsteller: Bestuurslid KBO Stad-Utrecht Truus van der Pijl Versie: 1 Datum: oktober 2013 Ingaand: 2014 1 Inhoudsopgave 01 Inleiding 02 Bestuurszaken 03 Vergaderingen

Nadere informatie

PCOB Afdeling Tiel e.o

PCOB Afdeling Tiel e.o PCOB Afdeling Tiel e.o 2011 Tiel Rivierenland Thoil Tiel Tijel Tiell Toel Thyl 2 Kerngegevens Tiel (1) Regiocentrum van de Betuwe Oppervlakte 35 km 2 (1/1000 van Ned.) Relatief jongere bevolking t.o.v.

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om ons aan u voor te stellen. Wij zijn w4(- Aan Burgemeester & Wethouders en de Leden van de Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Zevenbergschen Hoek, 9 december 2016 Geachte Dame/Heer, Wij maken van deze gelegenheid

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR

Belangenorganisatie senioren. Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad. Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR Belangenorganisatie senioren Kring s-hertogenbosch Afdeling Binnenstad Jaarkalender 2013 eerste jaargang BEWAAR-EXEMPLAAR 1 Welke voordelen biedt uw KBO lidmaatschap bij uw afdeling? HUL P NODIG - bij

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Huishoudelijk Reglement KBO Afdeling Veghel Dit Huishoudelijk Reglement is geen op zichzelf staand document; het is onlosmakelijk verbonden met de Statuten van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen Bestuursleidraad MX-5 Owners d.d. december 2016 De bestuursleidraad is een aanvulling op de statuten en wordt toegelicht tijdens de ALV. In deze bestuursleidraad wordt tevens verwezen naar beleidsstukken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Welkom en opening Goede morgen dames en heren,

Welkom en opening Goede morgen dames en heren, Bijeenkomst RSBO Oost-Veluwe op 29 november 2011 in het Denksportcentrum te Apeldoorn over het onderwerp Bewustwording Wonen als vervolg op het eerdere woonwensenonderzoek Wat beweegt ouderen op de woningmarkt?

Nadere informatie

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen)

Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) Agenda ALV Columni zaterdag 29 oktober, 16.00 uur, Hemingway s (Groningen) 1. Opening 2. Verslag secretaris 3. Verslag penningmeester 4. Bevindingen kascommissie en goedkeuring 5. Voorstel samenstelling

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg.

Het volgende bericht gaat over belastingen over vermogen dat in 2016 zal veranderen. Dat bericht hebben we overgenomen van de afdeling Tilburg. Secretariaat Afdeling Nuenen Jacob Catsstraat 16 5671VR Nuenen 040-2906744 w.stegeman@onsnet.nl Nieuwsbrief Juli-Aug 2015 Beste leden van onze afdeling Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt zitten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2015 KBO Afdeling Bladel 15 februari 2016 KBO Afdeling Bladel 1 BATEN LASTEN Recreatieve activiteiten 13.385 12.929 MBVO-activiteiten 3.900 10.883 Scholing en Vorming 8.913 9.173 Algemene

Nadere informatie

Totaal inkomsten 145.558

Totaal inkomsten 145.558 Begroting NVBT 2011 NVBT 2011 GBrek Omschrijving Begroting Inkomsten 4490 BT Inkomsten lidmaatschap 143.858 4491 BT Inkomsten publicaties/advertenties 200 4492 BT Studiedagen opbrengsten 1.500 4492 BT

Nadere informatie

Aanvullend op het bestuursverslag kan ik u melden dat m.b.t. het jaar 2014 het volgende van toepassing was:

Aanvullend op het bestuursverslag kan ik u melden dat m.b.t. het jaar 2014 het volgende van toepassing was: Speeltuinvereniging Het Kruiskampkwartier Pullstraat 3 3814 VA Amersfoort Burgemeester en Wethouders Stadhuisplein 1 3811 LM Amersfoort Amersfoort, 7 april 2015 Betreft: verantwoording 2014 Geachte heer

Nadere informatie

DE ACHTKANT MAANDBLAD KBO MAASDRIEL

DE ACHTKANT MAANDBLAD KBO MAASDRIEL Jaargang 14 Nummer 5 2 mei 2016 Beste mensen In dit tot vreugde van de penningmeester wat dunne blad weer volop nieuws over allerlei activiteiten. Niet alleen van onze KBO, maar ook van bijvoorbeeld het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 KBO Afdeling Bladel 12 februari 2015 KBO Afdeling Bladel 1 Winst- en Verliesrekening 2014 BATEN LASTEN Recreatieve activiteiten 4.730 5.334 MBVO-activiteiten 3.588 8.520 Vorming

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. HUISHOUDELIJK REGLEMENT EHBO VERENIGING ADUARD. INHOUDSOPGAVE HET BESTUUR... 2 TAKEN VAN DE VOORZITTER... 2 TAKEN VAN DE SECRETARIS... 2 TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER... 3 HET DAGELIJKS BESTUUR... 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur

Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur 1 Locatie : Verenigingsruimte AZL, Fluitpolderplein 1, Leidschendam Datum : 27 oktober 2010 Tijd : 20.30 uur Aanwezige bestuursleden : Jos Winnink (voorzitter) Jan Harm Bakhuys (secretaris) André Nieuwenhout

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. KBO Zeeland: 25 mei jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef. Twee van onze leden gingen mee.

JAARVERSLAG 2012. KBO Zeeland: 25 mei jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef. Twee van onze leden gingen mee. KBO Middelburg Veere JAARVERSLAG 2012 1. Algemeen. Begin 2012 hadden we het aantal van 279 leden bereikt. Helaas is ledenverlies door opzeggingen wegens o.a het hoge contributie bedrag, verhuizingen, het

Nadere informatie

Info no. 256 december 2016 / januari 2017

Info no. 256 december 2016 / januari 2017 Secretariaat: D.Burggraaff-Siebesma Meester Flapperlaan 5 8801 BN Franeker tel: 391733 www.pcob.nl Prot.Chr.Ouderenbond e-mail:hjburggraaff@hotmail.com Afd. Franeker en Omstreken Banknummer:NL17RABO 0118371274

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Roel Fonville Vught, 12 april

Roel Fonville Vught, 12 april Roel Fonville Vught, 12 april 2017 12-4-2017 1 1. Opening en welkom door de voorzitter. 2. Vaststelling agenda. 3. Ingekomen -, uitgegane stukken en mededelingen. 4. Aantal leden. 5. Beleids- en werkplan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Aanpassing aanpak Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum inkomen (CZM)

Aanpassing aanpak Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum inkomen (CZM) Onderwerp Aanpassing aanpak Collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een minimum inkomen (CZM) Zaaknummer Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 20 februari 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014 Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...2 2. Ontwikkeling ledenbestand en wachtlijst...2 3. 2014: jaaroverzicht in vogelvlucht...3 4. Verantwoording bestuur...7 1 1. Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid

Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2011 Stichting Paleis van de Verdraagzaamheid www.paleisvandeverdraagzaamheid.nl Verdraagzaamheid is respect en waardering voor en acceptatie van de rijke verscheidenheid van de culturen in onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht

Jaarverslag 2016 Algemeen Doelstelling Het jaarverslag wordt u aangeboden door het bestuur van Hartwacht Jaarverslag 2016 Algemeen De Stichting Hartwacht Sint-Michielsgestel is op 1 augustus 2013 opgericht en heeft een nauw samenwerkingsverband met de drie EHBO-verenigingen binnen de Gemeente Sint-Michielsgestel.

Nadere informatie

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Welkom xx aanwezigen x van dorpsraad/belangenorganisatie x van dorpshuis / mfc / kh x dcp x ondersteuningsinstelling

Nadere informatie

KBO Afdeling Woerden

KBO Afdeling Woerden KBO Afdeling Woerden Jaarverslag 2011 Katholieke Bond van en voor Ouderen Afdeling Woerden Opgericht in 1997 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.....3 1. Doelstelling van de KBO, afdeling Woerden...4 1.1 Algemeen...4

Nadere informatie

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800)

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800) X X X Postbus 2020 1400 DA Bussum Telefoon (035) 697 80 00 Infolijn (0800) 388 00 00 info@nierstichting.nl Datum 9 oktober 2014 Doorkiesnummer (035) 697 80 xx E-mail xxx@nierstichting.nl Betreft Aanpassingen

Nadere informatie

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7

1. Voorwoord blz Organisatie en missie blz Voorgenomen werkzaamheden blz Tijdsbesteding blz. 7 Werkplan 2017 2018 Inhoud 1. Voorwoord blz. 3 2. Organisatie en missie blz. 5 3. Voorgenomen werkzaamheden blz. 6 4. Tijdsbesteding blz. 7 2 1. Voorwoord Het Bestuur van het Gehandicapten Platform heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Algemeen Het bestuur

JAARVERSLAG 2016 Algemeen Het bestuur JAARVERSLAG 2016 Algemeen In september 2000 opende 't Paradies met als algemene beleidsdoelstelling: door een aanbod van activiteiten, aansluitend bij de wensen en behoeften, de senioren ondersteunen in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN tweejarenplan 2015-2016 1 Inleiding De Centrale van Ouderenverenigingen is de koepel van ouderenverenigingen en andere organisaties van en voor ouderen in de gemeente Venray.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Masjid Al-Hikmah PS Indonesia Heeswijkplein 170-171 2531 HK Den Haag E alhikmah@indonesia.nl W www.alhikmah.indonesia.nl T 0621411025 IBAN : NL53RABO 0310 4888 26 KvK : 66172527 Beleidsplan 2016-2021

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?...

Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke methode is dan het meest succesvol?... Kennisbijeenkomst 12 februari thema vrijwilligersmanagement Uitwerking workshop werven en behoud Inhoud Vraag 1: Hoe werft uw organisatie nieuwe vrijwilligers? Indien u meerdere methodes toepast, welke

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015

DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015 DE KRUISVERENIGING ZEVENBERGEN JAARREKENING 2015 L. van Wijngaarden (Penningmeester) Opgemaakt: februari 2016 De Kruisvereniging Zevenbergen Opgericht 6 november 1978 Ontstaan uit een fusie van Het Wit-Gele

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof

JAARVERSLAG. Stichting Hart op Weg. Drukker: G. van der Schoot en A. Verhoof JAARVERSLAG Uitgever: Stichting Hart op Weg Drukker: Fotograaf: Vormgeving: Tekstschrijver: G. van der Schoot en A. Verhoof A. Verhoof A. Verhoof Titel: Jaarverslag Naam: Stichting Hart op Weg Jaar: 2015

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a.

VRIJWILLIGERS STATUUT VAN. ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. VRIJWILLIGERS STATUUT VAN ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Hoogeloon, maart 2011 VRIJWILLIGERS STATUUT van ZORGCOÖPERATIE HOOGELOON u.a. Dit statuut moet gezien worden als een aantal kwaliteitsuitgangspunten

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GROEPSVERENIGING SCHOUT BIJ NACHT DOORMAN TE LEEUWARDEN OPGERICHT OP DATUM/JAAR Inleiding: Dit Huishoudelijk reglement is een korte en leesbare samenvatting van de statuten

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Het IVN lidmaatschap van de VNMW. Wat doen we er mee, wat kost het en wat levert het op. Plus een voorstel ter verbetering.

Het IVN lidmaatschap van de VNMW. Wat doen we er mee, wat kost het en wat levert het op. Plus een voorstel ter verbetering. Het IVN lidmaatschap van de VNMW Wat doen we er mee, wat kost het en wat levert het op. Plus een voorstel ter verbetering. Info voor onze nieuwste leden De VNMW werd in 1990 opgericht als paraplu vereniging

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017

Adviesnota Bestuur Datum: 26 oktober 2017 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur 26 oktober 2017 Adviesnota voor: AB Algemeen Bestuur (AB) Onderwerp: Actualisering zorgverzekering AV Frieso Advies: 1. Inhoud

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie