DE ACHTKANT Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ACHTKANT Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel"

Transcriptie

1 KBO MAASDRIEL Belangenbehartiging en Dienstverlening senioren DE ACHTKANT Alem, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum en Velddriel 1

2 Geachte leden en belangstellenden, VOORWOORD voorzitter In de bijlage biedt, KBO Maasdriel, u een verslag aan van de jaaractiviteiten 2013 die de vereniging geregeld en verzorgd heeft. Deze presentatie is bedoeld om u een beeld te schetsen van datgene waar wij voor staan en te bieden hebben aan de senioren in Maasdriel. Wij zijn er ons van bewust dat het altijd beter kan, daarom streven we ernaar om zoveel mogelijk dingen samen te doen en vraag en aanbod op mekaar af te stemmen. Door zo helder mogelijk naar elkaar toe te informeren en communiceren over doelstellingen, kosten en visie geeft dat een gevoel van betrokkenheid en waardering. De bijlage laat u zien, dat bij onze KBO afdeling, naast ontspanningsactiviteiten het meedoen en het welzijn ruim aan bod komen. Wij hopen U op deze manier te enthousiastmeren om mee te doen en zo onze doelstellingen waar te maken. Het bestuur KBO Maasdriel Nico Laheij Voorzitter 1. INLEIDING INHOUDSOPGAVE 2. ALGEMENE INFORMATIE 2a. Huisvesting 2b. Mededelingenblad de Achtkant 2c. Ledenbestand 2d. KBO Unie/ KBO Brabant 2 e. Subsidie 3. BESTUUR 3a. Bestuursaangelegenheden 3b. Bestuurssamenstelling 3c. bestuurlijk overleg 3d. Bestuur naar de toekomst 4. ACTIVITEITEN a. Vaste activiteiten 4b Variabele activiteiten 4c. Zorg & Welzijn 4d. Ouderen educatie 5. EXTERNE RELATIES 5a. KBO Brabant 5b. Kulturhus de Leijenstein 5c. St. Jozef Ammerzoden 6. GEPLANDE ACTIVITEITEN SLOTOPMERINGEN 7a. Sociaalmedia 7b. Dank van bestuur aan;.. en afsluiting Bijlagen: A t/m D grafieken 2

3 KBO MAASDRIEL Belangenbehartiging & Dienstverlening senioren Jaaroverzicht 2013 KBO Maasdriel Secretariaat: H. Vissers, Paterstraat 21, 5331 EA Kerkdriel tel.: Website: Bankrekening nr: NL57 RABO Adres verenigingsgebouw: n.v.t. 1. INLEIDING. Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in de fraudekwestie waarbij wij het volledige vermogen van onze vereniging waren kwijtgeraakt. KBO Brabant heeft inmiddels een fraaie toezegging gedaan en kort daarna ons een substantiële tegemoetkoming verstrekt om het geleden verlies gedeeltelijk te compenseren waarmee de zaak nu is afgedaan. Los hiervan was het een zeer goed verenigingsjaar; door opzetten nieuwe activiteiten, aansprekende themamiddagen en Z&W met o.a. openeettafels. De deelname aan alle activiteiten zitten weer in de lift, hetgeen mede te danken is aan een uitgebreide actieve begeleiding en aansporing. Door de recessie en opgelegde bezuinigingen vanuit alle bestuurslagen in ons land, ligt er een plicht en uitdaging om in te blijven spelen op de nieuwe voorwaarden en zienswijzen. Om onze inkomsten op peil te houden wordt de contributie per 1 januari 2014 met 1,- verhoogd tot 20,= per persoon per jaar. Tevens wordt dan de automatische incasso een Europese aanpak met IBAN nummer en Incassant ID. Naast deze contributie verhoging is het voor ons een must om potentiële donoren aan te spreken op hun vrijgevigheid. Dit heeft ons in 2013 geen windeieren gelegd Binnen onze vereniging hebben drie leden een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Nogmaals proficiat. De continuïteit van bestuur staat onder druk door gebrek aan aanmeldingen voor bestuursfuncties. Desondanks zijn we er in geslaagd een opvolger voor de penningmeester (Gien) te vinden. Tijdens de ALV in maart 2014 zal Berrie Monster als kandidaat aan de vergadering worden voorgesteld. Z&W is door de veelheid aan werk aan allerlei projecten nog niet gereorganiseerd, wel kan vermeld worden dat Marianne Lagarde geslaagd is voor de cursus Vrijwillige Ouderen Adviseur, VOA. Onze welgemeente dank voor deze mooi stap. Bij dit alles staan we ook even stil bij de leden en verwanten die ons door de dood zijn ontvallen. In 2013 hebben wij van 28 medemensen afscheid moeten nemen. Een triest aantal dat maar weer eens aangeeft hoe onlosmakelijk leven en dood met elkaar verweven zijn. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe bij de verwerking van dit leed. 2. ALGEMENE INFORMATIE. 2a. Huisvesting. Eigen Honk de uitspraak van de wnd. Burgemeester dhr. Prick, gedaan tijdens zijn bezoek aan de ALV in maart 2013 was overduidelijk, we moeten het doen met de bestaande lokaliteiten. Het maximaal haalbare voor ons is dan ook een vaste (huur) locatie. 3

4 Thans maken we gebruik van twee hoofdlocaties: De Boxhof en Het luchtschip. De Boxhof blijft voor ons de zaal waar de grotere activiteiten plaatsvinden zoals; de ALV s en de Nieuwjaarsbijeenkomsten. In het Luchtschip worden de overige activiteiten van overleg tot themamiddagen en koersbal en volksdansen gehouden. Tussentijds zijn we nog in gesprek met de directie van het Woonzorgcentrum de Leyenstein voor een mogelijke samenwerking en onderkomen, met de aantekening dat onze eigen identiteit voorop blijft staan. 2b. Mededelingenblad. De Achtkant blijft de leden boeien door het goed inspelen op de actualiteit, creativiteit en de brede informatie. Alles wordt duidelijk in beeld gebracht. Dit tezamen vergt een hoge mate van inzet en creativiteit van de opsteller en zij die kopij indienen. Er komt een scala aan verzoekjes tot plaatsen van artikeltjes, mededelingen, activiteiten en oproepen binnen. Dat leidt ertoe selectief te worden om het blad niet uit de voegen te laten groeien en dienen de kosten beheersbaar te blijven. De tijd staat niet stil. V.w.b. het kopieerapparaat loopt het leasecontract in juli 2014 af. Dan rijst de vraag en dan? Drukwerk en vouwen; Er is gekozen voor het uitbesteden bij een professioneel drukbedrijf. Samenstelling/redactie van de Achtkant blijft bij Toon Hooijmans. Distributie; Corrie en Rinus hebben aangegeven te willen stoppen. Wel zijn ze bereid om, tot vervanging kopieerapparaat medio juli 2014, het drukwerk en distributie aan de WCP n en eerstelijnszorg te verzorgen, ook houden ze de distributie aan zorgcentra, de wachtruimten/leeszaaltjes etc. intact. Opvolging; Diny en Johan Laheij gaan deze taken medio 2014 in overleg met Corrie en Rinus overnemen. De rubriek Markante leden van Anne Bongaerts, heeft nog de volle aandacht. Het lukt haar nog steeds, zij het met moeite, markante mensen voor het voetlicht te krijgen. 2c. Ledenbestand : 762 leden; : 800 leden; : 803 leden; : 823; : 793 leden; en per ; 844 Het ledenbestand liet in 2013 over de gehele periode een lichte stijging zien, mede door een extra wervingsactie en IAK Zorgverzekering hebben zich 51 mensen als lid ingeschreven. Daar tegenover stond de terugval met 46 leden; door uitschrijvingen (19); verhuizingen (6) en overlijden (21). In totaal hebben we een positieve aanwas van 5 leden. Gelet op de terugval is dit een mooie score waarvoor we alle medewerkers hartelijk dankzeggen. Zie bijlage; grafieken Om een inzicht te krijgen in de leeftijdsopbouw van de leden per kern, de totale vereniging en de leden per kern, verwijzen wij u graag naar de bijlage(n); Overzicht leeftijdsopbouw en leden per kern Hieruit kunt u o.a. afleiden dat de leeftijdsopbouw door de snelle vergrijzing geen mooie lijn is. Het overzicht van ledenaantal per kern, geeft een idee hoe de verdeling over de kernen is. Hedel en Heerewaarden blijven gemiddeld wat achter. V.w.b. Hedel is de reden dat ook onze zuster organisatie St. Jozef uit Ammerzoden daar nogal wat leden heeft. Heerwaarden heeft naast de KBO ook nog de ANBO ouderenorganisatie. 2d. Afsplitsing KBO Brabant van de Unie KBO. De afsplitsing is nog niet van de baan. Mede door het kiezen van een nieuwe voorzitter door de UnieKBO uit een KBO afdeling in Brabant (Goirle) zijn de besprekingen weer opgeschort. Hoe het ook verder uitpakt de samenwerking zal niet meer zo zijn als voor de breuk. Deze wordt meer gericht op productafname en projecten. Het mag duidelijk zijn dat één grote organisatie meer druk kan uitoefenen op de landelijke politiek. Nu de breuk langer duurt gaat ook KBO Brabant zich ook meer op de landelijke politiek richten. Zeker nu de senioren 4

5 aan vele kanten zowel materieel als immaterieel worden gekort. Daarnaast gaat KBO Brabant zich toeleggen op de ondersteuning afdelingen richting de plaatselijke politiek (vraaggericht werken), door o.a. relevante cursussen voor leden op te zetten en themadagen voor kernleden te organiseren over WMO aspecten. Daarnaast blijven zij verzekeringen zoals: WA, aansprakelijkheidsverzekeringen, ziektekosten (IAK) en reisverzekeringen verzorgen en aanbieden. Noot: Veel KBO afdelingen vinden de afdracht aan KBO Brabant te hoog. Men wil dat KBO B. deze eens grondig tegen het licht houdt en aangeeft wat wel en niet noodzakelijk is om te doen. Er wordt een ALV aan besteedt om een aantal suggesties te bespreken. Een daarvan is vraaggericht werken. De klant vraagt een opleiding of ondersteuning en daar vraagt KBO B. dan een x - bedrag voor. Deze aanpak verlaagt de kosten en het vrijkomende bedrag kan dan ingezet worden voor contributieverlaging. We blijven dit volgen. 2e. Subsidie. Het is algemeen bekend dat de gemeente de subsidies voor vele groepen, waaronder de ouderenorganisaties, gaat aanpassen. Ook hier geldt meer samendoen, wijkgerichte samenwerking en activiteiten. Door grote maatschappelijke veranderingen die op stapel staan en de visie over toekennen subsidies, worden de subsidies niet meer toegekend op basis van het aantal leden boven de 65 jaar maar; wat draag je als vereniging bij aan leefbaarheid en welzijn. Gelet op deze veranderingen is de subsidieverordening nog steeds punt van discussie. Ook donateurs leggen door o.a. veranderende zienswijzen steeds meer nadruk op onderlinge samenwerking, bewegen en samen redzaamheid i.p.v. zelfredzaamheid. Feit is dat donaties ook steeds meer op projectbasis worden verstrekt. Het jaarprogramma kent veel activiteiten op projectbasis. Dat biedt ons mogelijkheden om door goed in te spelen op de gestelde voorwaarden fondsen te werven. In de komende jaren moet blijken of we met deze acties en kleine contributieverhogingen onze doelstellingen voldoende inhoud kunnen blijven geven. BESTUUR. 3a. Bestuursaangelegenheden. In 2013 bestuursleden aftredend: Gien Lentjes-Vissers en Ria van Eeuwijk v.d. Linden. Beide hebben aangegeven nog een jaar op bestuursniveau actief te blijven. KBO Brabant heeft dit verzoek goedgekeurd. 3b. Bestuurssamenstelling: Nico Laheij: voorzitter, algemene zaken en kringoverleg (Maas-Dommel) Gien Lentjes-Vissers: penningmeester, lid/coördinator projectgroep Z & W en kringoverleg Henk Vissers: secretaris, coördinator Z&W, ouderenadviseur/wmo en kringoverleg (Maas-Dommel). Ria van Eeuwijk v.d. Linden: ledenadministratie, reizen/excursies en werkgroep kunst/cultuur Ad van Lamoen: ouderenadviseur Z&W, coördinator SBOG en lid bestuur Kring Marianne Lagarde: VOA en Z&W lid, projecten zoals openeettafel Annemieke Hekman: projectbegeleiding en Z&W Maria Verhoeven: ondersteuning ledenadministratie, lid activiteitencommissie en lid projectgroep Z&W. José van Hoesel: Vice Vz., coördinator huisvesting, Nieuw Elan, en activiteiten Rooster van aftreden: 2013: José van Hoesel, Ria van Eeuwijk v.d. Linden, Gien Lentjes-Vissers en Ad van Lamoen Allen zijn herkozen: Gien en Ria voor één Jaar i.v.m. 3 bestuursperioden van 3 jaren. 2014: Gien Lentjes-Vissers, Ria van Eeuwijk van der Linden en Henk Vissers 3c. Bestuurlijk overleg: - vergaderingen Dagelijks Bestuur (DB): 12 x - vergaderingen Algemeen Bestuur (AB): 11 x - overleg met commissies, raden en overige: 8 x 5

6 Externe relaties: - vergaderingen Kring Maas-Dommel: 6 x - SBOG, leden van de Kring en politiek: 17 x - St. Jozef: Clusteroverleg 3 x - VBOB overleg Brabant 1 x 3d. Naar de toekomst. Het bestuur is compleet maar gelet op de maximale zittingsduur van 9 jaren (plus 1) komen we binnen enkele jaren in een situatie dat 3 à 4 bestuurleden aan dit maximum zitten. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen en vooral sleutelfuncties als penningmeester en ledenadministratie te bezetten zijn we naarstig op zoek naar capabele en enthousiaste leden die de vrijkomende functies komen vullen. Dit laatste is deels gelukt. De penningmeester wordt opgevolgd door Berrie Monster, Ria van Eeuwijk gaat voor 2 extra jaren en Henk heeft aangegeven om een extra periode van 3 jaar aan te willen blijven. (een verzoek hiertoe wordt voor goedkeuring aan Bestuur KBO Brabant voorgelegd.) 4. OVERZICHT ACTIVITEITEN a. Vaste activiteiten. Wekelijks: volksdansen, bridgen en koersbal. Maandelijks: openeettafel De vast wekelijkse activiteiten hebben eigen vaste begeleiders en een vastrooster. Volksdansen en koersbal houden hun activiteiten in MFC de Kreek en vanaf 1 september 2013 in het Luchtschip. De bridgeclub acteert in restaurant Plaza. Alle groepen willen nog graag groeien. Openeettafels worden gehouden in het Woonzorgcentrum de Leyenstein. 4b. Variabele activiteiten: Activiteit: Datum: Aantal Opmerkingen: Deelnemers Nieuwjaarsbijeenkomst Goed bezocht en gezellige sfeer Poorterij entertainment Verkeersmiddag Leerzame middag Dansen Boxhof Weinig deelnemers voor dansmiddag Dansen Boxhof te lage opkomst, wordt gestopt Kienen Altijd geslaagd, goed bezocht Algemene ledenvergadering Geen bijzonderheden, redelijk bezocht Etentje Boxhof leden lekker eten redelijke prijs Bezoek Marienkroon Mooi en grote stilte in de Abdij Dagtocht Hilversum Mooie reis en vooral mooi weer Forelvissen in Ommeren Goed geslaagd, lekkere (vis) hapjes Thema AWBZ Leerzaam, let op je centjes Paddenstoelen kwekerij Leerzaam Fietsweekend Hierden dagen ploeteren Golf toernooi Nieuwe opzet met clinic. veel loopwerk Openeettafel 1 e iets nieuws goed geslaagd Rabofietsdag even afzien Kersenfeest Muziek, kersen en genieten Fietsbridgedrive Wel even goed nadenken Openeettafel Gezellig samen keuvelen Fietspuzzeltocht links recht troela la Openeettafel Lekker toetje Aardappelhandel Hedel Zovéél soorten aardappelen! Museumplusbus Mooie reis naar v Gogh museum Openeettafel andijvie en pudding met slagroom Babbeltruc s Leerzaam, blijft wel schrikken Bedevaart Den Bosch zeer matige deelname 6

7 ALV somber bericht, toch gezellig later Kienen Leuke prijsjes Openeettafel goede maaltijd, aantal deeln. in de lift Herdenkingsdienst voor Gehouden in de R.K. Kapel te Alem. overleden leden een keurig verzorgde dienst Intratuin Kerststemming Besturendag Kring Bezoek JBZ; de moeite waard Thema zorgverzekering Collectief met 8 % korting IAK Openeettafel Uitgebreid diner in Kerstsfeer Noot; Er stond ook een reis naar Lourdes in de planning. Ondanks intensief lobbyen hadden zich slechts 16 deelnemers gemeld. 25 deelnemers was het minimum, dat hield in dat de activiteit werd geannuleerd. 4c. ZORG EN WELZIJN. Een van de kernactiviteiten binnen onze afdeling. Door de grote veranderingen op het maatschappelijk speelveld, waarin Participatie het doel wordt van de nieuwe wetgeving, wordt onze verzorgingsmaatschappij in rap tempo omgetoverd naar een participatiemaatschappij. Op zich niet zó verkeerd. Alleen door de hoge tijdsdruk en onder invloed van de grote besparingsacties door de overheid, zal dit nog de nodige hoofdbrekens gaan kosten bij gemeenten, burgers en zeker ook bij Zorgorganisaties en Woningbouw coöperaties. Wij als seniorenorganisatie zullen ook bij deze nieuwe opzet in moeten spelen en ons steentje dienen bij te dragen. Wij, met een eigen projectgroep en werkplan, worden reeds bij de nieuwe (toekomstige) regelgeving betrokken. Niet meedoen is geen optie, het er samen voorgaan is een must, alleen al om de zorgkosten beheersbaar te houden. De huidige situatie. Het vanbuiten aantrekken van een nieuwe coördinator bleek ook in 2013 geen haalbare kaart. Derhalve bleef de situatie zoals in 2012 namelijk dat; Gien Lentjes-Vissers en Henk Vissers dit aansturen. Er is wel vooruitgang geboekt. Marianne Lagarde heeft de VOA cursus met goed gevolg afgesloten. Annemiek Hekman en Marianne Lagarde gaan zich in 2014 meer met Z&W bemoeien. Samen met drie ouderenadviseurs (Marianne Lagarde. Ad van Lamoen en Henk Vissers), twee belastingdeskundigen (Ton van Suijdam en Ad van Lamoen) en de bezoekgroep heeft de projectgroep een breed scala aan mogelijkheden om ouderen te adviseren, bij te staan en eventueel uit een isolement te halen. Participatieraad (WMO-raad). Om het feit dat wij niet toegelaten werden tot de Participatieraad in de gemeente Maasdriel missen wij nu een direct aanspreekpunt bij de gemeente. Na diverse oproepen bij de politiek en ook bij de Participatieraad is er nog geen structureel overleg gerealiseerd. De komende veranderingen in de z.g. participatiemaatschappij vragen om een kentering. Het overleg met de gemeente. heeft nog veel aandacht nodig om tot constructieve resultaten te leiden, Stichting Welzijn Bommelerwaard. (SWB). Is medio van naam veranderd; Zij hebben, na vertrek van het dhr. Wim Dobbe, een nieuwe voorzitter gekregen. Het overleg met SWB en de gemeente, over vergaande samenwerking op het gebied van ouderenadvisering, dient eind dit jaar geëvalueerd te worden. Tevens kan dan bekeken worden wat de nieuwe WMO wet 2015 ons zal brengen. De belangenbehartiging is een substantieel deel van onze kernactiviteiten. De collectieve belangenbehartiging wordt verzorgd door de werkgroep WMO. De individuele belangenbehartiging is weggelegd voor de ouderenadviseurs (VOA) i.s.m. de SWB. De Herdenkingsdienst voor overleden leden in de R.K. Kerk te Alem heeft door zijn emotionele waarde, betrokkenheid en stijlvolle uitvoering een grote meerwaarde voor onze vereniging. Het laat ons elk jaar weer zien hoe vergankelijk en kwetsbaar alles is. Een viering waarin aan hen die een dierbare in hun leven moeten missen troost wordt geboden en waar aansluitend, in een ongedwongen sfeer, in het dorpshuis een kopje koffie wordt gedronken. 7

8 Openeettafels voor ouderen. Dit project is begin 2013 overgenomen van de SWB. Er was onvoldoende animo. Wij hebben op dat moment voor een andere aanpak gekozen, door intensieve informatieverstrekking aan de ouderen, hen persoonlijk benaderen en te begeleiden voor en tijdens de maaltijd. Hiervoor is een de openeettafel commissie opgericht van; José van Hoesel, Annemiek Hekman en Marianne Lagarde. Zij hebben in 2013 reeds 6 openeettafels verzorgd waarvan de laatste een extra aangekleed Kerstdiner was. Een schot in de roos. Totaal hebben we in 2013, 323 maaltijden verstrekt. Om dit project betaalbaar te houden, voor zowel de deelnemers als de vereniging, zijn de nodige subsidies en fondsen geworven. We kunnen, ondanks de verhoging van de basisprijs (maaltijd), voorlopig tot 1 juli 2014 de maaltijden tegen de huidige prijs aanbieden. ZORG EN WELZIJN KBO MAASDRIEL 2013 Bezoeken 2013 percentage Totaal 1075 VOA Ziekte/inval % Wed./Weduwn % Eenzamen % Hulp/Advies % Kroonjarigen 60 2 % Tel.contact % Kaart/bloemen % Condoleancekaarten, felicitatiebrieven enz. Wilma van Horsen verzorgt deze posten. Dit alles in overleg met Rinus, Gien of Henk. Zij geeft de nodige gegevens door aan Toon voor de opname in de Achtkant. Overzicht van opleidingen en instandhouding VOA ouderenadviseurs Opleidingen VOA (5 werkdagen) 1 maal - Terugkomdagen scholing 2 pers. 2 x p.j. 4 volle dagen - Themadagen; WMO gerelateerd; 2 pers. 6 halve dagen - SBOG overleg Z&W; 1 pers. 6x p.j. 6 volle dagen - Terugkomdagen IB invulhulpen; 2 pers. 1 x p.j. 2 halve dagen - Afstemmingsoverleg Cluster Maasdriel 2 pers. 2 x p.j. 3 halve dagen 8

9 - Overleg met SWB afstemming en aanpak; 3 pers. 3 x p.j. 9 middag delen - Onvoorzien thema; Kanteling WMO/AWBZ ; 2 pers 1x 2 volle dagen 4d. Oudereneducatie Momenteel zijn de moderne smartphones, ipad, tablets enz. in de belangstelling. Senioren krijgen daar ook mee te maken. Daarom is het plan opgevat om te inventariseren of de senioren daar meer van willen weten. Tijdens de ALV heeft een inventarisatie plaatsgevonden. 46 leden gaven aan dat zij geïnteresseerd zijn in info en mogelijk ook een gebruikers cursus willen volgen. Dit project wordt momenteel uitgewerkt en in 2014 zal e.e.a. plaatsvinden. 5. EXTERNE RELATIES. 5a. KBO Brabant. Onze afdeling maakt deel uit van, kring Maas-Dommel. Na wat zoeken hebben we Ad van Lamoen bereid gevonden bestuurslid van de Kring te worden. Echter we moeten wel blijven zoeken naar een opvolger zodat Ad zich weer volledig aan de afdeling kan wijden. Overige samenwerkingsgebieden. Op bestuurlijk niveau werken we samen met; Samenwerkende Bonden Ouderen Gelderland (SBOG), waaronder KBO Gelderland/regio Rivierenland, Zorgbelang Gelderland en Brabant. Een lid van het bestuur (Ad van Lamoen) neemt deel aan projecten die door de SBOG worden opgezet. Het contact is informeel, aangezien we geen lid zijn. We worden goed geïnformeerd over hun doen en laten en kunnen ook inhaken bij hun projecten. 5b. Kulturhus de Leyenstein in Kerkdriel. We zijn met de Manager Brabantzorg/Leyenstein constructief in gesprek om te kijken welke samenwerking mogelijk is, met behoudt van onze identiteit. Er zijn nog geen toezeggingen gedaan omdat we in september pas overgestapt zijn van de Kreek naar het Luchtschip. We houden de optie van samenwerking wel open en bekijken na evaluatie bij het Luchtschip of we verder kunnen met de Leyenstein noot; het Kulturhus in haar oorspronkelijke vorm heeft plaats gemaakt voor een door Brabantzorg beheert en verzorgd activiteiten en entertainment lokaliteit. 5c. St. Jozef uit Ammerzoden. Samen met deze afdeling vormen wij het Cluster Maasdriel binnen de kring Maas-Dommel. We werken op bestuurlijk niveau samen in de collectieve belangenbehartiging, ouderenadvisering en overige aangelegenheden die passen binnen dit samenwerkingsverband. 6. GEPLANDE ACTIVITEITEN VOOR De geplande activiteiten voor 2014 zijn qua patroon vergelijkbaar met die van Om zoveel mogelijk leden te bereiken en kansen te bieden om mee te doen blijven we zoeken naar een goede samenhang/verhouding voor jong en oud. We trachten steeds meer aan de hand van ons project Nieuw Elan, vraaggericht activiteiten te organiseren die aanslaan bij de jonge en oudere senioren. zoals; golfclinic nieuwe stijl, openeettafels 50+ continueren, kersen eten op locatie midden in de natuur en nogmaals een reis naar Lourdes of Rome aanbieden. Er zijn veel senioren die bij goede informatie en begeleiding hiervan gebruik willen maken, met als randvoorwaarden dat het betaalbaar, laagdrempelig en sfeervol is en blijft. Wervingsactiviteiten; IAK/VGZ zorgverzekeringproject Dit is uitermate positief geweest. We hebben in het najaar 2013 weer een actie t.b.v gepland. Er zijn nog voldoende mensen die een collectieve verzekering wensen maar nog niet zijn bereikt of twijfelden over te stappen. (drempelvrees). Het valt op dat de ouderen (65+) steeds minder zorg krijgen bij de, aanvullende verzekeringen, maar wel méér premie gaan betalen Wervingsproject binnen de afdeling; we zijn een wervingsproject gestart om ons over de drempel van de 900 leden heen te stuwen. Het blijkt niet eenvoudig om er een 70 tal leden bij te krijgen. 9

10 Door terugval, i.v.m. overlijden en mensen die om diverse redenen afhaken, moet er eerst een flinke teruggang worden weggewerkt voordat de stijgende lijn kan worden ingezet. Toch blijven we positief en gaan ervan uit dat we in het voorjaar 2014 deze stand bereiken. Zomeractiviteiten. Door de veelheid aan actiegroepen zijn we gestopt met onze zomeractiviteiten. De goedlopende activiteiten zijn gebleven; Meerdaags fietsarrangement, Fietsbridgedrive, oriëntatie (fietstocht), Golfclinic en buitenactiviteit in het groen. Genieten van fruit, kersen en alles wat groeit en bloeit. Deze activiteiten hebben ruimschoots aan de verwachtingen voldaan. We hebben geleerd dat alle activiteiten goede voorlichting en aansporing vereisen. Cluster Maasdriel. Een aantal evenementen/activiteiten staan open voor deelnemers van onze zuster organisatie St. Jozef uit Ammerzoden. Deze is bekend met onze agenda 7. SLOTOPMERKINGEN. 7a. Sociaal Media; een van de oudere vormen is internet op de PC. Daarnaast worden we momenteel overladen met de smartphone, Tablets enz. Ook deze nieuwere technieken worden steeds meer door senioren gebruikt, zij het vaak in beperkte mate. Daarnaast heeft onze vereniging een prachtige website die heel toegankelijk is. Als u op het internet inlogt kijk dan eens naar onze website; Hier staat o.a. informatie voor leden en niet leden, onze doelstellingen, de agenda, heel veel foto s als naslagwerk, de Achtkant en een handreiking. Bestuurlijk, was 2013 enerverend o.a. door de nodige werkdruk, door een fraudezaak, en aanpassingen op bestuurlijk- en uitvoerend niveau. Eigen honk. Een gepasseerd station, maximaal haalbare is een vaste huurruimte waarin we mensen kunnen ontvangen en met raad en daad bij kunnen staan. Activiteiten. Door de inzet van het bestuur, ondersteunende leden, de goede opkomsten bij een groot deel van de activiteiten en de goede resultaten bij Z&W was het een prima jaar voor de KBO Maasdriel, waar we allemaal heel erg trots op mogen zijn. 7b. Dank van het bestuur aan: - alle wijkcontactpersonen voor hun inzet bij de bezorging van ONS met mededelingenblad De Achtkant etc., bezoeken aan kroonjarigen en allerlei andere hand- en spandiensten, - alle leden voor hun steun door middel van het lidmaatschap. (bij de belangenbehartiging wordt vaak gekeken naar het aantal leden dat je vertegenwoordigt) - de Gemeente Maasdriel, ondernemingen en Stichtingen die ons financieel steunen om onze doelstellingen te realiseren: o de Gemeente Maasdriel (algemene subsidie en specifieke doelbijdrage VOA), o de Verhoeks-van de Heuvel Stichting, (Z&W), o de Rabobank, (algemeen ) o het Sociaal Cultureel Fonds (SCF) Maasdriel, (algemeen). o RCOAK Sluiterman Stichting. (openeettafels) o Diverse, niet met name genoemde, bedrijven uit de gemeente. Zonder deze steun zouden wij niet in staat zijn ons programma te realiseren met de huidige opbrengsten uit de ledencontributie, - Alle mensen die ons belangeloos op enigerlei wijze steunden bij de belangenbehartiging, Dienstverleningen en klusjes want zij bepalen voor een heel groot deel het gezicht en succes van de vereniging. 10

11 - Het bestuur heeft de intentie in 2014 de KBO activiteiten af te stemmen op leeftijdsgroepen, nog meer vraaggericht te werken en jonge senioren te bereiken en te binden aan onze vereniging en zodoende meer kansen biedt door te groeien. We hopen in goede harmonie, met de leden en samenwerkingsverbanden, aan al deze facetten de nodige aandacht te schenken en inhoud te geven. Henk Vissers, secretaris KBO Maasdriel Bijlagen: A. ledenoverzicht per kern B. Nieuwe leden en Overleden leden C. Leeftijdsverdeling en leeftijdsgroepen D. Bezoekers website KBO Maasdriel 2012 een

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012

KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 KBO Afdeling Veghel Jaarverslag 2012 1 Voorwoord Dit is al weer de vierde editie dat het bestuur het jaarverslag in zijn nieuwe vorm aan U mag aanbieden. Op de voorpagina de machtige toren van de prachtige

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven

Van de bestuurstafel. Vierde Kwartaalverslag PPF 2012. De aanvullende verzekering. Jaarverslag FPVG 2012. Hurksestraat 42-22, 5652 AL Eindhoven FPVG nw SB MAART 2013_FPVG nw SB MAART 2013 18-03-13 12:29 Pagina 1 MAART 2013 In dit nummer: Van de bestuurstafel Vierde Kwartaalverslag PPF 2012 De aanvullende verzekering Jaarverslag FPVG 2012 Hurksestraat

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vereniging voor senioren Nuenen

Jaarverslag 2013. Vereniging voor senioren Nuenen Vereniging voor senioren PVGE Vereniging voor senioren Afdeling Vrouwkensakker 15 5673 PE tel: 040 283 89 16 e-mail: pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl Jaarverslag 2013 Algemene ledenvergadering en bestuur.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013

ACTIVITEITENPLAN 2013 ACTIVITEITENPLAN 2013 Inhoudsopgave VOORWOORD...2 1. INLEIDING...3 2. DE VERENIGING NVN...5 2.1 De leden van de NVN...6 2.2 Vrijwillige inzet binnen de NVN...8 2.3 Structuur NVN...9 3. EXTERNE CONTACTEN...11

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vereniging voor senioren Nuenen

Jaarverslag 2014. Vereniging voor senioren Nuenen Vereniging voor senioren PVGE Vereniging voor senioren Afdeling Vrouwkensakker 15 5673 PE tel: 040 283 89 16 e-mail: pvge-nuenen@onsbrabantnet.nl Jaarverslag 2014 Algemene ledenvergadering en bestuur.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013 B E L E I D S P L A N 2013-2017 I N H O U D 1. Inleiding... 2 2. C.O.V. Excelsior... 2 3. Beschrijving van de huidige situatie... 2 3.1 De Vereniging... 2 3.2 Muziek.... 3 3.3 Logistiek... 3 3.5 Financiën....

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

SENtrum. SENtrum/VOA/SvV/2007-015 Onderzoeksresultaten Vrijwillige Ouderenadvisering in Overijssel 19december2007

SENtrum. SENtrum/VOA/SvV/2007-015 Onderzoeksresultaten Vrijwillige Ouderenadvisering in Overijssel 19december2007 Molenhofl8-8b Postbus 34 SlOOACRaalte Tel. 057-36 77 Fax 057-36 69 e-mail sentrum@honie.nl website: www.sentrum.nl Aan: Gedeputeerde de heer G. J.H. Ranter De commissie Jeugd, Sociale Infrastractuur en

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie