Benchmark Beloning & Formatie Algemene rapportage September 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark Beloning & Formatie 2010. Algemene rapportage September 2010"

Transcriptie

1 Benchmark Beloning & Formatie 2010 Algemene rapportage September 2010

2 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 2

3 Voorwoord Door middel van de Benchmark Beloning & Formatie hebben wij ons een beeld gevormd van de bewegingen in de markt als het gaat om de toekenning van beloning en formatieplaatsen binnen Nederlandse gemeenten. Het gaat daarbij zowel om de keuzes die de gemeenten maken bij de opbouw van het belonings- en formatiebeleid als de wijze waarop het beleid daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. Capgemini Consulting heeft ervoor gekozen een benchmark te ontwikkelen waarbij zowel de beloning als de formatie wordt meegenomen, om op deze manier ook een vergelijking op de loonsom mogelijk te maken. Op basis van de benchmark beloning en formatie hebben wij de voorliggende algemene rapportage opgesteld. Deze algemene rapportage betreft de algemene terugkoppeling aan alle deelnemende gemeenten. Door middel van deze rapportage willen wij u bedanken voor uw deelname aan de Benchmark Beloning & Formatie U kunt zich op basis van deze rapportage een beeld vormen van de markt als het gaat over formatieomvang (algemeen) en de invulling en toepassing van het beloningsbeleid bij Nederlandse gemeenten. Naast de voorliggende algemene rapportage heeft u ook de mogelijkheid een specifieke vergelijkingsrapportage aan te vragen. In de specifieke vergelijkingsrapportage worden de resultaten van uw gemeente afgezet tegen de deelnemende gemeenten in uw grootteklasse (aantal inwoners) en op het totaal van deelnemende gemeenten. Het betreft onder meer een analyse op de aspecten: - Werkelijke loonsom per functiefamilie (soort functie) en per proces; - Beloningsopbouw (functieschalen) per functiefamilie en per proces; - Formatieomvang per proces, ook in relatie tot de mate van uitbesteding en ambitieniveau per proces. Daarnaast kunt u in deze specifieke rapportage de functie- en beloningsschaal van maximaal 5 (organieke) functies/posities laten vergelijken met de markt. Indien u de specifieke rapportage aanvraagt koppelt Capgemini Consulting tevens de specifieke resultaten terug in de vorm van een presentatie bij uw gemeente en heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan één van de terugkoppelbijeenkomsten met andere deelnemende gemeenten. Voor informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij wensen u veel leesplezier. Drs. A. (Bert) Leijten Management Consultant Drs. A.C. (Bert) Berghuis Management Consultant 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 3

4 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 4

5 Inhoud SAMENVATTING INLEIDING Aanleiding benchmark Doelstelling benchmark Leeswijzer algemene rapportage RESULTATEN Formatieomvang Gemiddelde formatieomvang voor het primaire proces Gemiddelde formatieomvang voor de stafprocessen Keuzes in beloningsbeleid Gebruik aan- en uitloopschalen Gebruik van tussenschalen Groei in salarisschaal Beloningsvormen Gehanteerd functiewaarderingssysteem Wijze van functies beschrijven Werkelijke beloning en loonsom Werkelijke beloning Gemiddelde loonsom Toekomstverwachtingen Formatiereductie Ambitieniveau bijstellen Verwachtingen op procesniveau VERANTWOORDING Kwaliteit benchmark Aanpak benchmark in fasen Onderzoeksopzet Beeld van de onderzoekspopulatie BIJLAGE A TABEL RSP BIJLAGE B: GEHANTEERDE DEFINITIES BIJ HET ONDERZOEK Capgemini Consulting, All rights reserved 5

6 Samenvatting Mede naar aanleiding van de bezuinigingsdoelstellingen voor gemeenten is de Benchmark Beloning & Formatie 2010 opgezet. In de benchmark is onderzoek gedaan naar de formatieomvang, keuzes in beloningsbeleid, de werkelijke beloning en loonsom van gemeenten en de toekomstverwachtingen ten aanzien van formatiereductie en het bijstellen van het ambitieniveau van dienstverlening op bepaalde processen. In de voorliggende algemene rapportage worden de algemene resultaten van deze benchmark weergegeven. Formatieomvang De gemiddelde formatieomvang voor wat betreft de primaire processen van de gemeente is 5 fte per 1000 inwoners. De spreiding onder de gemeenten is groot: van 3,2 tot 8,9 fte per 1000 inwoners. De gemiddelde formatieomvang van de staf is 33% van de totale formatieomvang van de gemeente. De onderliggende spreiding van gemeenten hierbij is van 25% tot uitschieters van 43% en 46%. Uiteraard kan deze spreiding worden veroorzaakt door gemeentespecifieke factoren zoals ambitieniveau (beleidsprioriteit) en mate van uitbesteding welke kunnen verschillen per gemeente. Om deze factoren goed mee te kunnen nemen zal moeten worden vergeleken op het niveau van de individuele gemeente. Keuzes in beloningsbeleid In het beloningsbeleid gebruikt 50% van de gemeenten zowel aan- als uitloopschalen en 45% alleen aanloopschalen. In het gebruik van tussenschalen past 50% van de gemeenten zowel 10A als 11A toe, 33% hanteert geen tussenschalen en de overige gemeenten alleen de tussenschaal 10A. Het gebruik van alleen tussenschaal 11A komt bij de deelnemende gemeenten niet voor. Voor het waarderen van de functies hanteert 66% van de deelnemende gemeenten OFS als basis voor de beloning, de overige 34% geeft aan een ander systeem te gebruiken waarvan een eigen systeem. 55% van de deelnemende gemeenten hanteert generieke functies en 27% verwacht in de komende 2 jaar de wijze van beschrijven te veranderen. De groei binnen de salarisschaal voor een medewerker wordt bij 66% van de gemeenten nog altijd bepaald op basis van anciënniteit. Een groot deel wil dit in de toekomst wel gaan koppelen aan competentie- en resultaatontwikkeling. Maar liefst de helft van de genoemde 66% geeft aan in de komende 2 jaar de groei in de salarisschaal te laten bepalen op basis van behaalde resultaten en/of competentieontwikkeling. Arbeidsmarkttoeslagen worden veelvuldig toegepast binnen het beloningsbeleid van gemeenten. 77% van de deelnemende gemeenten geeft aan arbeidsmarkttoeslagen in te zetten, waarbij de helft deze als jaarlijks terugneembaar toepast. Alle gemeenten gebruiken de mogelijkheid om een incidentele beloning toe te kennen en 82% kent de mogelijkheid teamprestaties te belonen. Beloning binnen gemeenten vindt met name plaats op basis van de historie van de medewerker binnen de organisatie (al dan niet met beoordeling van de leidinggevenden). Beloning van potentieel talent wordt binnen het beloningsbeleid van gemeenten nauwelijks toegepast. Slechts 18% van de deelnemende gemeenten kent de mogelijkheid de talenten binnen hun organisatie te binden door te belonen op basis van hun potentiële toekomstige competentieontwikkeling. Werkelijke beloning en loonsom De Relatieve Salaris Positie (RSP) blijkt gemiddeld op ongeveer 1 te liggen, dat wil zeggen dat de werkelijke beloning gemiddeld gelijk is aan het schaalmaximum van de functionele schaal. Dit is behoorlijk hoog te noemen. Een hoge RSP heeft een hogere loonsom voor de werkgever tot gevolg en leidt bovendien tot minder beloningsruimte om bijvoorbeeld behaalde resultaten of competentieontwikkeling van medewerkers (extra) te belonen in de salarisschaal. Een verklaring voor de hoge RSP ligt mogelijk in de hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers (45-50 jaar) die zijn doorgegroeid in hun functieschaal. Een andere mogelijke verklaring voor de hoge RSP is dat gemiddeld tussen 19% en 35% van de medewerkers binnen gemeenten in een beloningsschaal wordt beloond die hoger is dan de functieschaal, bijvoorbeeld door een uitloopschaal of een garantieschaal Capgemini Consulting, All rights reserved 6

7 De loonsom voor gemeenten blijkt bij het primaire proces het hoogst te zijn voor ruimtelijke ordening/ volkshuisvesting, sociale voorzieningen/maatschappelijke dienstverlening, verkeer/vervoer/waterstaat en cultuur/recreatie. Binnen de staf zijn de grootste (loon)kostenposten hogere leiding, financiën/control en facilitair/inkoop. De kosten zijn vooral te vinden in dienstverlenende, beleidsmatige en uitvoerende functies. Toekomstverwachtingen Maar liefst 86% van de gemeenten geeft aan te verwachten als gevolg van de bezuinigingen de formatie te moeten reduceren, hiervan verwacht zelfs een reductie van meer dan 10%. Gemeenten willen vooral reduceren in hogere leiding, P&O, secretariële/bestuursondersteuning, hogere algemene staf en volksgezondheid/milieu. Processen waar wordt verwacht minder te bezuinigen zijn economische zaken, juridisch, informatisering/automatisering en communicatie. 77% van de gemeenten verwacht hun ambitieniveau van dienstverlening (naar beneden) bij te stellen, met name op sociale voorzieningen/ maatschappelijke dienstverlening, verkeer/vervoer/waterstaat, informatisering/automatisering en ruimtelijke ordening/volkshuisvesting en het minst op algemene staf, financiën/control en secretariële/bestuursondersteuning Capgemini Consulting, All rights reserved 7

8 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 8

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding benchmark Voorliggende algemene rapportage is opgesteld in het kader van de Benchmark Beloning & Formatie 2010 zoals uitgevoerd door Capgemini Consulting. De actuele aanleiding voor het opzetten van deze benchmark zijn de aangekondigde bezuinigingen en de mogelijke doorvertaling daarvan naar de budgetten voor lokale gemeenten. Door de (te verwachten) bezuinigingsdoelstellingen zoeken gemeenten naar mogelijkheden om te bezuinigingen. Om niet zomaar de kaasschaafmethode te hanteren zal beoordeeld moeten worden waar (binnen welk proces of organisatieonderdeel) binnen de gemeentelijke organisatie de quick wins en langere termijn bezuinigingsmogelijkheden liggen. Een externe vergelijking biedt hiervoor waardevolle informatie. Daarnaast merken wij in onze adviespraktijk dat gemeenten in structurele zin behoefte hebben aan een externe vergelijking op het gebied van formatie en beloning. Zo wordt een externe beloningsvergelijking naast de functiewaardering door gemeenten belangrijk gevonden, ten behoeve van de positionering op de arbeidsmarkt. De behoefte aan vergelijking op het gebied van formatie treedt onder meer op in de context van reorganisaties, gemeentelijke herindelingen en de totstandkoming van een samenwerkingsorganisatie. Daar waar gemeenten hun organisatiestructuur wijzigen of uitbreiden, wordt vaak opnieuw beoordeeld in welke mate dit gevolgen heeft voor de benodigde formatieomvang. Consulting het getracht aantrekkelijker te maken om deel te nemen aan de benchmark om zodoende een zo groot mogelijke deelnemersgroep te realiseren. 1.3 Leeswijzer algemene rapportage In het komende hoofdstuk geven wij de algemene resultaten van het benchmarkonderzoek weer. Dit betreft de formatieomvang, keuzes in beloningsbeleid, werkelijke beloning en loonsom en tenslotte de toekomstverwachtingen van gemeenten. In het laatste hoofdstuk treft u de verantwoording van de benchmark. 1.2 Doelstelling benchmark Met de informatie die de benchmark biedt kan richting worden gegeven aan het gericht doorvoeren van bezuinigingen op de totale loonsom (opgebouwd uit formatie- en beloningshoogte) van de organisatie. Daarnaast ondersteunt de benchmark bij het oplossen van specifieke vragen op het gebied van beloning en/of formatie van (individuele) medewerkers en/of hun leidinggevenden. Ook geeft de benchmark informatie ten behoeve van (keuzes in) het HR- /beloningsbeleid. De voorliggende algemene rapportage geeft hierop een voorschot. Op deze manier heeft Capgemini 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 9

10 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 10

11 2 Resultaten In dit hoofdstuk worden de algemene resultaten weergegeven van de benchmark. Hierbij wordt ingegaan op de aspecten formatieomvang, keuzes in beloningsbeleid, werkelijke beloning en loonsom. Tenslotte gaan we ook in op de toekomstverwachtingen van gemeenten als gevolg van de bezuinigingen ten aanzien van formatiereductie en het bijstellen van het ambitieniveau van dienstverlening. 2.1 Formatieomvang Hieronder worden de algemene resultaten weergegeven uit de benchmark. Gemeenten die significant meer formatieomvang hebben dan het gemiddelde (van hun grootteklasse) kunnen nader onderzoeken waar de oorzaak ligt en of er een formatiereductie plaats kan vinden, in combinatie met het kritisch bezien van het ambitieniveau, procesverbeteringen en/of structuuraanpassingen Gemiddelde formatieomvang voor het primaire proces In de onderstaande tabel wordt de gemiddelde formatieomvang van fte op de primaire processen weergegeven (zie voor definitie van de gehanteerde primaire processen bijlage B). De formatieomvang van de primaire processen wordt uitgedrukt per 1000 inwoners. Grootteklasse (aantal inwoners) , , , , ,62 Gemiddelde van alle deelnemers in de benchmark Tabel 1 Formatie primaire proces Gemiddelde formatieomvang (per 1000 inwoners) 5,01 De gemiddelde formatieomvang per 1000 inwoners is ongeveer 5 fte. De onderliggende spreiding onder de afzonderlijke deelnemers is groot te noemen en loopt van 3,2 tot 8,9. De verschillen in de gemiddelden per grootteklasse zijn ook behoorlijk. Een patroon dat vaker naar voren komt in formatieonderzoeken lijkt in tabel 1 te worden bevestigd. Middelgrote gemeenten bereiken meer efficiëntie ten opzichte van kleine en grote gemeenten. Dit hangt samen met schaalvoordelen ten opzichte van kleine gemeenten enerzijds en nadelen bij grote gemeenten als complexiteit, ambitieniveau, sociale problematiek, centrale voorzieningen en ondoorzichtigheid van de organisatie anderzijds Gemiddelde formatieomvang voor de stafprocessen In de onderstaande tabel wordt de formatieomvang van alle fte op de stafprocessen weergegeven. Hierin is ook het hoger management (dat wil zeggen de 1 e en 2 e echelon leidinggevenden) meegeteld (zie voor definities van de gehanteerde stafprocessen bijlage B). De totale omvang van de formatie is namelijk een bepalende factor in de vergelijking van omvang van de ondersteunende staf. Om deze reden hebben wij de formatieomvang van de staf uitgedrukt in een percentage op het totale aantal fte van de gemeente. Grootteklasse (aantal inwoners) % % % % % Gemiddelde van alle deelnemers in de benchmark Tabel 2 Formatie staf Verhouding formatie stafprocessen en totale formatie 34% De (overall) gemiddelde formatieomvang van de staf is 34% van de totale formatieomvang van de gemeente. Opvallend is dat in de grootteklasse tot en tot , die op het primaire proces een relatief lage formatie lieten zien bij de staf juist hoger scoren. Dit nuanceert de resultaten in de vorige paragraaf. De onderliggende spreiding van alle afzonderlijke deelnemende 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 11

12 gemeenten is aanzienlijk en varieert van 25% tot uitschieters van 43% en 46%. Opmerking De factoren ambitieniveau (beleidsprioriteit) en mate van uitbesteding per proces, die van invloed kunnen zijn op de formatieomvang van een gemeente zijn in bovenstaande resultaten niet meegenomen maar worden wel expliciet meegenomen in de meer diepgaande analyse in de specifieke vergelijkingsrapportage. 2.2 Keuzes in beloningsbeleid In de benchmark is gevraagd naar de invulling van een aantal specifieke componenten in het beloningsbeleid van gemeenten. Voor deze componenten geven wij in deze paragraaf het beeld van de markt weer Gebruik aan- en uitloopschalen Uit figuur 1 is af te leiden dat alle gemeenten in de benchmark aan- en/of uitloopschalen gebruiken. Bij de vergelijking van maximum toegepaste salarissen is het belangrijk te zien dat 55% van de gemeenten gebruik maakt van uitloopschalen. Bij deze gemeenten laat de gemeente dus de mogelijkheid om een schaal hoger te belonen dan de functieschaal die met functiewaardering is vastgesteld. Bij het bepalen van de arbeidsmarktpositie ten opzichte van andere gemeenten dient hiermee expliciet rekening te worden gehouden. 50% 0% 5% Figuur 1 Aan- en uitloopschalen Gebruik van uitloopschalen 45% Nee Ja, alleen uitloopschalen Ja, alleen aanloopschalen Ja, zowel aanloop- als uitloopschalen Gebruik van tussenschalen In figuur 2 is het beeld van de markt wat betreft het gebruik van tussenschalen weergegeven. De helft van de gemeenten gebruikt zowel tussenschaal 10A als 11A. 1/3 van de gemeenten hanteert geen tussenschalen en de overige gemeenten hanteert alleen tussenschaal 10A. Geen gemeente in de benchmark hanteert alleen tussenschaal 11A. 50% 0% Figuur 2 Tussenschalen Gebruik van tussenschalen 18% Groei in salarisschaal 32% Nee Ja, alleen 10A Ja, alleen 11A Ja, zowel 10A als 11A Bij een aanzienlijk deel van de gemeenten (2/3) wordt de groei binnen de salarisschaal bepaald op basis van anciënniteit, (een jaarlijkse salarisverhoging van een periodiek op basis van arbeidsjaren). Bij de overige gemeenten worden alleen de behaalde resultaten of de behaalde resultaten in combinatie met de competentieontwikkeling van de betreffende medewerker als criterium gehanteerd voor het bepalen van de groei binnen de salarisschaal. 0% 18% Criteria voor groei in salarisschaal Figuur 3 Groei in salarisschaal 68% Anciënniteit (jaarlijks toekenning op basis van arbeidsjaren) Op basis van beoordeling van behaalde resultaten Op basis van beoordeling van de competentieontwikkeling Op basis van zowel behaalde resultaten als competentieontwikkeling Verwacht kan worden dat de weergegeven verhouding de komende jaren flink zal wijzigen. Van 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 12

13 de gemeenten die nu op basis van anciënniteit de groei binnen de salarisschaal bepaalt. geeft maar liefst 53% aan van plan te zijn dit binnen 2 jaar te koppelen aan behaalde resultaten en/of competentieontwikkeling Beloningsvormen Figuur 3 geeft aan in welke mate de Nederlandse gemeenten gebruik maken van arbeidsmarkttoeslagen. Zoals valt af te leiden gebruiken de meeste gemeenten een vorm van arbeidsmarkttoeslagen (73%). Ook dit is bij een externe vergelijking van lonen een component om rekening mee te houden. Daar waar functionele schalen van gemeenten met elkaar vergeleken worden en de ene gemeente gebruik maakt van arbeidsmarkttoeslagen en wellicht van uitloopschalen (zie par ) kan dit een aanzienlijk verschil opleveren. 27% Gebruik van arbeidsmarkttoeslagen 50% Figuur 4 Arbeidsmarkttoeslagen 23% Nee Ja, jaarlijks terugneembaar (afhankelijk van de arbeidsmarkt) Ja, vast toegekend Verder gebruiken alle gemeenten de mogelijkheid om een incidentele beloning toe te kennen (bonus/gratificatie naast de groei in de salarisschaal), waarvan 91% in een geldelijke beloning. De meeste gemeenten (82%) kennen ook de mogelijkheid teamprestaties te belonen. De helft van deze gemeenten kent deze teambeloning in de vorm van geld. Verder kan worden geconstateerd dat beloning binnen gemeenten met name is gebaseerd op de historie van de medewerker binnen de organisatie (al dan niet met beoordeling van de leidinggevenden). Het toekennen van beloningsvormen op basis van verwacht toekomstig potentieel komt bij de deelnemende gemeenten nog relatief weinig voor (zie figuur 5). In het kader van binden en boeien van talenten aan de organisatie laat het beloningsbeleid bij veel gemeenten hier dus nog geen concrete invulling zien. 82% Gebruik beloning op basis van talentpotentieel 18% Ja Nee Figuur 5 Beloning op basis van potentiële toekomstige competentieontwikkeling Gehanteerd functiewaarderingssysteem Een groot deel van de gemeenten gebruikt de ODRP methode van functiewaardering (OFS). In de onderzoekspopulatie is dit zelfs 68%. Opgemerkt dient te worden dat het beeld van deze figuur enigszins vertekend kan zijn doordat een relatief groot deel van de onderzoekspopulatie klant is van Capgemini en daarmee vaker OFS hanteert (waarvan Capgemini eigenaar en licentiehouder is). In eerder onderzoek is vastgesteld dat ongeveer 60% van de Nederlands gemeenten gebruik maakt van de ODRP Functiewaarderingsmethodiek (onderzoek A&O fonds gemeenten 2006). 5% 0% 5% Toepassing Functiewaarderingssystemen 5% 5% 68% ODRP functiewaarderingssysteem (OFS) V balans Fuwa-MET Eigen systeem IMF Leeuwendaal fuwa-sys RATO Figuur 6 Toegepaste functiewaarderingssystemen 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 13

14 2.2.6 Wijze van functies beschrijven Binnen gemeenten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van generieke functiebeschrijvingen. In de onderzoekspopulatie is dit meer dan de helft van de gemeenten. Organieke (specifieke) functiebeschrijvingen worden door ruim een derde van de gemeenten gehanteerd en de overige gemeenten (in aantal 2) uit de benchmark passen nog mensgerichte functiebeschrijvingen toe. 55% Wijze van functiebeschrijven 9% Figuur 7 Wijze van functies beschrijven 36% Mensgericht Organiek Generiek (bijvoorbeeld functiefamilies) Ook is gevraagd of de gemeenten van plan zijn in de komende 2 jaar een andere wijze van functiebeschrijven te gaan hanteren, bijvoorbeeld naar meer organiek en/of generiek. 27% van de gemeenten verwacht dit in komende twee jaar te gaan doen. Van deze gemeenten hanteert 57% op dit moment organieke functiebeschrijvingen, 29% (in aantal 2) hanteert nu mensgerichte beschrijvingen en het overige deel (in aantal 1) gebruikt nu al generieke beschrijvingen maar is (desondanks) van plan een andere wijze van beschrijven te gaan invoeren. 2.3 Werkelijke beloning en loonsom Gemeenten hebben in de benchmark per medewerker (anoniem) de functieschaal, beloningsschaal, werkelijke beloning en formatie (daarmee parttimerfactor) ingevuld. Onder werkelijke beloning hebben wij verstaan het werkelijke structurele maandloon exclusief (jaaren/of tijdelijke) toeslagen. Doordat zowel de formatie als de werkelijke beloning is ingevuld is ook de loonsom berekend (zie 2.3.2) Werkelijke beloning De Relatieve Salaris Positie (RSP) is de salarispositie van een individuele medewerker ten opzichte van het schaalmaximum van zijn functieschaal. In onze benchmark hebben we het RSP berekend door de werkelijke beloning te delen door het schaalmaximum van de functionele schaal. Opvallend is dat de gemiddelde RSP van de onderzoekspopulatie ligt op 1 (1,001). Dat wil zeggen dat gemiddeld genomen een medewerker feitelijk op het schaalmaximum van de betreffende functionele schaal wordt beloond. Dit is een behoorlijk hoge gemiddelde Relatieve Salaris Positie en wil zeggen dat bij de deelnemende gemeenten gemiddeld genomen de functionele salarisruimtes van medewerkers al volledig zijn benut. Een hoge RSP heeft een hogere loonsom voor de werkgever tot gevolg. Bovendien leidt in algemene zin een hogere RSP tot minder beloningsruimte (tot het schaalmaximum) om bijvoorbeeld behaalde resultaten of competentieontwikkeling van de medewerker (extra) te belonen in de salarisschaal (zie 2.2). De ruimte voor het geven van financiële prikkels om de medewerker te motiveren is daarmee beperkt. Een mogelijke verklaring voor de hoge Relatieve Salaris Positie ligt onder meer in de hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers die zijn doorgegroeid in hun functieschaal. In bijlage A (figuur 3) is per functieschaal de gemiddelde RSP, de gemiddelde werkelijke beloning per functieschaal en de gemiddelde leeftijd van de medewerkers weergegeven. De gemiddelde leeftijd is over de hele linie hoog te noemen, met pieken in de lagere en hogere functieschalen. Een andere verklaring voor de hoge gemiddelde RSP ligt in de groep medewerkers die is ingedeeld in een hogere beloningsschaal dan de functieschaal (deze groep is van een behoorlijke omvang). Dit ligt gemiddeld tussen 19 en 35% in de verschillende grootteklassen die zijn gehanteerd in de benchmark Capgemini Consulting, All rights reserved 14

15 27% Mate van belonen boven en beneden de functieschaal 35% 25% 19% 19% Gemiddelde loonsom per (primair) proces per 1000 inwoners Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Verkeer, vervoer en waterstaat % 4% 5% 7% 5% Cultuur en recreatie Volksgezondheid en milieu Grootteklasse (in aantal inwoners) Openbare orde en veiligheid Burgerzaken % medewerkers met beloningsschaal boven functieschaal % medewerkers met beloningsschaal beneden functieschaal Figuur 8 Afwijking beloningsschalen per grootteklasse Belastingen Economische Zaken Onderwijs Dit in onze ogen hoge percentage van medewerkers met een beloning boven de functieschaal kan te maken hebben met de (veelvuldige) toepassing van de uitloopschaal (zie figuur 1). Andere oorzaken kunnen zijn de toekenning van individuele garantieschalen op basis van specifieke historie van medewerkers. Ook kan het zijn dat het beloningsbeleid op papier in de praktijk niet strak wordt gehanteerd door het management. De specifieke oorzaak binnen een gemeente zal elke keer anders zijn en kan dus alleen op gemeenteniveau worden vastgesteld Gemiddelde loonsom Hieronder wordt de gemiddelde loonsom weergegeven op de verschillende processen. Onderscheid is hierbij gemaakt tussen de primaire processen en de stafprocessen van een gemeente. Zichtbaar wordt wat de loonsom is van een primair proces per 1000-tal inwoners. De loonsom van de stafprocessen is afgezet tegen het aantal medewerkers van de organisatie. Per medewerker in een organisatie wordt hierbij zichtbaar wat de kosten van een stafproces zijn. Het afzetten van de loonsom tegen het inwoneraantal respectievelijk het aantal medewerkers van de organisatie, maakt dat de gegevens onderling vergelijkbaar worden. De onderstaande gemiddelde loonsommen betreffen het gemiddelde van alle deelnemende gemeenten en daarmee gemeenten van diverse grootteklassen. In figuur 9 wordt de loonsom weergegeven per primair proces, uitgedrukt per 1000 inwoners. De grootste (loon)kostenposten in de primaire processen van de gemeente zijn respectievelijk ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, verkeer, vervoer en waterstaat en cultuur en recreatie. Figuur 9 Loonsom per primaire proces In figuur 10 wordt per stafproces het gemiddelde bedrag weergegeven van de loonsom, (uitgedrukt per fte binnen de organisatie). Om deze berekening te maken is bij alle deelnemende gemeenten voor de stafprocessen de loonsom (formatie*maandloon) berekend. De in de onderstaande figuur (figuur 10) genoemde bedragen zijn de kosten van het betreffende stafproces uitgedrukt per medewerker (in fte) van een gemeente. Bijvoorbeeld: voor P&O zijn de gemiddelde kosten 84 euro per fte. Dus bij een formatieomvang van 100 fte geeft de benchmark aan dat een gemeente gemiddeld 8400 euro aan P&O loonsomkosten betaalt. Binnen de stafprocessen zijn de grootste (loon)kostenposten respectievelijk hogere leiding (1e en 2e echelon), financiën en control en facilitair/inkoop. Informatisering/Automatisering Secretariële en bestuursondersteuning Gemiddelde loonsom per proces per FTE Hogere Leiding Financiën en Control Facilitair/Inkoop Hogere Algemene Staf P&O Juridisch Communicatie Figuur 10 Loonsom per stafproces Capgemini Consulting, All rights reserved 15

16 Tenslotte wordt in figuur 11 het gemiddelde bedrag weergegeven van de loonsom per functiegroep (functiefamilie), uitgedrukt per 1000 inwoners. Hierin zijn zowel de primaire processen als de stafprocessen meegenomen. De grootste (loon)kostenposten kijkend naar de soort functies (functiefamilies) zijn respectievelijk Dienstverlening, Beleid en daarna Uitvoering. Gemiddelde loonsom per functiefamilie per 1000 inwoners Dienstverlening Beleid Uitvoering Advies meer dan 10%. Reden hiervoor zijn waarschijnlijk de aangekondigde bezuinigingen. 23% Verwachtingen op het gebied van formatiereductie Geen reductie verwacht Reductie van 0-5% verwacht Reductie van 5-10% verwacht Reductie van meer dan 10% verwacht Ondersteuning Management % Teamleider Handhaving en toezicht Coördinator Figuur 12 Formatiereductie per proces Projectmanagement Overig Directie Figuur 11 Loonsom per functiefamilie 2.4 Toekomstverwachtingen Gemeenten hebben in de benchmark aangegeven of zij in de komende jaren als gevolg van de bezuinigingen hun formatie gaan reduceren en/of hun ambitieniveau van dienstverlening gaan bijstellen. Beide variabelen zijn knoppen om aan te draaien bij het doorvoeren van een mogelijke bezuiniging. Gemeenten zullen zich soms in een spagaat bevinden als het gaat over het ambitieniveau wat vaak politiek wordt bepaald en de reductie die door de aangekondigde bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Door waar processen en systemen efficiënter kunnen worden ingericht respectievelijk kunnen worden ingezet ontstaan voor een gemeente ook mogelijkheden het aantal medewerkers te verminderen zonder daarbij genoodzaakt te zijn het ambitieniveau naar beneden bij te stellen Formatiereductie In figuur 12 zijn de verwachtingen op het gebied van formatiereductie af te lezen. Maar liefst 86% van de gemeenten verwacht in de komende jaren de formatie te moeten reduceren. van de gemeenten verwacht zelfs een formatiereductie van Ambitieniveau bijstellen Een ruime meerderheid van de gemeenten verwachten hun ambitieniveau van dienstverlening te moeten bijstellen. Ook hier zal de reden waarschijnlijk liggen in de aangekondigde bezuinigingsrondes. 23% Verwachting op het gebied van ambitieniveau 77% Ja Nee Figuur 13 Verwachtingen ambitieniveau bijstellen Verwachtingen op procesniveau In figuur 14 zijn de verwachtingen per proces weergegeven. Bij elk proces kan worden afgelezen welk percentage van de deelnemende gemeenten een formatiereductie, een bijstelling in het ambitieniveau, beiden of geen van beiden verwacht Capgemini Consulting, All rights reserved 16

17 Wat opvalt, is dat op een aantal processen een groot deel van de gemeenten aangeeft niet te gaan bezuinigen. Bij de processen Financiën en control, Communicatie en Burgerzaken is dit 59% en bij het proces juridische zaken zelfs 64%. Gemeenten geven aan vooral de formatie te willen reduceren in hogere leiding (1e en 2e echelon), 45% van de deelnemende gemeenten geeft hier aan de formatie te willen reduceren, al dan niet in combinatie met een wijziging van het ambitieniveau. Ook op de processen P&O, secretariële/ bestuursondersteuning, hogere algemene staf en volksgezondheid en milieu wordt relatief vaak aangegeven dat een formatiereductie wordt verwacht. Verder valt op dat gemeenten op de gebieden economische zaken, juridisch, informatisering/ automatisering en communicatie het minst verwachten de formatie te gaan reduceren. Gemeenten geven aan vooral hun ambitieniveau te willen bijstellen op de processen sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, verkeer, vervoer en waterstaat, informatisering/ automatisering en ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Op de gebieden hogere algemene staf, financiën en control en secretariële/ bestuursondersteuning verwachten gemeenten het minst het ambitieniveau van dienstverlening bij te stellen. Ruim een kwart van de gemeenten wil bij hogere leiding (1e en 2e echelon) zowel de formatie reduceren als het ambitieniveau bijstellen. Voor facilitair/inkoop, secretariële/ bestuursondersteuning, verkeer, vervoer en waterstaat, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, volksgezondheid en milieu en ruimtelijke ordening en volkshuisvesting geldt dat bijna een kwart van de gemeenten hierin zowel formatie wil reduceren als het ambitieniveau van dienstverlening wil bijstellen Capgemini Consulting, All rights reserved 17

18 Verwachtingen per proces Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 27% 23% 36% Volksgezondheid en milieu 18% 23% 23% 36% Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 36% 23% 27% Cultuur en recreatie 32% 41% Onderwijs 32% 9% 45% Economische zaken 5% 36% 9% 50% Verkeer, vervoer en waterstaat 32% 23% 32% Openbare orde en veiligheid (incl. brandweer) 27% 45% Burgerzaken 9% 18% 59% Hogere leiding (1e en 2e echelon) 18% 5% 27% 50% Hogere algemene staf 23% 5% 18% 55% Secretariële/bestuursondersteuning (inclusief secretariaten in het primaire proces) 18% 5% 23% 55% Financiën en control 18% 5% 18% 59% Juridisch 5% 18% 64% Informatisering/automatisering 5% 36% 45% Facilitair/Inkoop 18% 23% 45% P&O 23% 18% 18% 41% Communicatie 5% 23% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alleen formatiereductie Alleen ambitieniveau bijstellen Beide Geen van beide Figuur 14 Totaaloverzicht antwoorden per proces Naast het feit dat gemeenten toch op relatief veel processen verwachten geen formatiereductie en geen ambitieniveauwijziging door te voeren valt op dat de verschillen per proces soms groot zijn. Dit zou kunnen duiden op een grote differentiatie waarin op de genoemde processen wordt bezuinigd door de verschillende gemeenten Capgemini Consulting, All rights reserved 18

19 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 19

20 3 Verantwoording In dit hoofdstuk wordt een verantwoording gegeven van de opzet en de inhoud van de uitgevoerde benchmark. 3.1 Kwaliteit benchmark Capgemini Consulting heeft bij de opzet van de benchmark rekening gehouden met de kwaliteitscriteria zoals opgesteld door het KING (Voorheen VNG Keurmerk Benchmarking). Op basis van dit eerste jaar dat deze benchmark is uitgezet zal Capgemini Consulting in het voorjaar 2011 een certificaat aanvragen, waarbij het KING toetst of de kwaliteitscriteria voor benchmarks voldoende zijn gehanteerd. In tabel 3 zijn beknopt de kwaliteitscriteria van het KING weergegeven (links) en de wijze waarop Capgemini Consulting heeft getracht te voldoen aan de Benchmark Beloning & Formatie (rechts). Benchmark Kwaliteitscriteria KING Van en voor gemeenten o Samenspraak o Eigendom van gegevens o Bestuurlijk commitment Kwaliteit van onderzoek o Kwaliteit van indicatoren o Samenhang o Populatie o Validiteit en betrouwbaarheid meeting Leer- en ontwikkelinstrument o Vertrouwelijke leeromgeving o Fysieke ontmoetingspunten o Analyse in interpretatie o Gericht op verbetering o Cyclisch Tabel 3 Kwaliteitscriteria voor benchmarks van het KING Benchmark Capgemini Consulting Van en voor gemeenten o Doel helder, evaluatiemoment creëren o Gegevens voor deelnemende gemeenten Kwaliteit van onderzoek o Eenduidige definities (o.m.fufam / BBV) o Beperkt aantal relevante indicatoren o Laagdrempelig o O.a. inhoudelijke check data n.a.v. functienamen Leer- en ontwikkelinstrument o Geen publicatie gegevens van een gemeente o Presentatie gemeente + terugkoppelbijeenkomst o Commitment periodieke benchmark uitvoeren Tabel 4 Toepassing KING-kwaliteitscriteria in de Benchmark Beloning & Formatie De vertrouwelijkheid van gegevens van een individuele gemeente en de deelname van de betreffende gemeente is geborgd. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om de cijfers samen met de gemeente te interpreteren en gerichte verbetervoorstellen te ontwikkelen. Op locatie bij uw gemeente bespreken wij hiervoor de uitkomsten van de specifieke vergelijkingsrapportage en de mogelijke concrete vervolgstappen die hieraan kunnen worden gekoppeld. Daarnaast is er de mogelijkheid een bijeenkomst bij te wonen met andere deelnemende gemeenten waarin de algemene conclusies uit de benchmark worden gedeeld en samen worden geïnterpreteerd en waarin de benchmark door de deelnemers wordt geëvalueerd. Ten slotte wil Capgemini Consulting de benchmark periodiek gaan herhalen zodat ook ontwikkelingen in de tijd zichtbaar worden. 3.2 Aanpak benchmark in fasen De Benchmark Beloning & Formatie is voor de eerste keer dit jaar uitgezet. De opzet van deze benchmark is in samenspraak ontwikkeld onder meer met een gemeentesecretaris en enkele hoofden P&O van verschillende gemeenten uit de klanten- en relatiekring van Capgemini Consulting. Vervolgens zijn alle gemeenten per brief geïnformeerd over de benchmark in mei gemeenten hebben vóór de zomervakantie 2010 de benchmarkgegevens volledig aangeleverd. Dit 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 20

21 betreft een excelsheet en een internetsurvey met bijbehorende schriftelijke instructies en gehanteerde definities van begrippen. Na de deadline hebben nog een aantal gemeenten deelgenomen aan het benchmarkonderzoek. De data van deze gemeenten zijn gezien de gestelde deadlines niet in voorliggende rapportage verwerkt maar zullen wel worden gebruikt bij het opstellen van de specifieke rapportages De gemeenten hebben waar nodig met de onderzoekers van Capgemini Consulting overlegd indien er vragen waren. Capgemini Consulting heeft de ontvangen gegevens gecontroleerd op volledigheid en consistentie. Voornamelijk zijn hierin de excelsheets nagelopen en enkele details bij gemeenten steekproefsgewijs gecheckt. Vanaf oktober 2010 kunnen alle deelnemende gemeenten op verzoek een specifieke vergelijkingsrapportages aanvragen. Dan volgen ook de presentaties op locatie bij deze gemeenten en de mogelijkheid om de bijeenkomsten met andere deelnemende gemeenten bij te wonen. De evaluatie van de benchmark wordt op basis van deze bijeenkomsten einde van dit jaar opgesteld teneinde de richting en opzet te bepalen voor een volgende benchmark. 3.3 Onderzoeksopzet Gekozen is om formatiecijfers te verdelen naar hoofdprocessen en niet naar deelprocessen. In de visie van Capgemini Consulting kan een dergelijke benchmark voldoende inzichten bieden en wordt gepaste ruimte gelaten aan interne interpretatie over lokale en specifieke omstandigheden. Een gedetailleerder niveau op basis van een benchmark kan een exacte, schijnzekerheid bieden. Een gemeente kan immers niet volledig in cijfers gevangen worden. Bij de keuze van de hoofdprocessen hebben wij aansluiting gezocht bij de indeling die wordt gehanteerd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de benchmark worden de resultaten regelmatig (zeker in de specifieke vergelijkingsrapportage) afgezet tegen de inwoneraantallen. Het aantal inwoners blijkt de belangrijkste verklarende factor te zijn voor de formatieomvang van een gemeente, meer dan bijvoorbeeld de centrumfunctie of fysieke structuur van een gemeente. Doordat de benchmark de vergelijking van formatieomvang weergeeft per 1000 inwoners is het vervolgens mogelijk om met het gemiddelde van alle andere deelnemende gemeenten (met verschillend aantal inwoners) te kunnen vergelijken. De inwonersaantallen zijn ook van belang bij de vergelijking op de beloningsopbouw welke in de specifieke vergelijkingsrapportage is opgenomen. Bij functiewaarderingen is namelijk de top van het functieloongebouw (Burgermeester en Gemeentesecretaris) bepaald aan de hand van de grootteklassen van inwonersaantallen. Verder hebben wij in de benchmark gemeenten gevraagd per proces een indicatie te geven van de mate van uitbesteding en het ambitieniveau. De mate van uitbesteding en het ambitieniveau van dienstverlening kunnen verklarende factoren zijn waarom een gemeente in formatieomvang (per 1000 inwoners) afwijkt van het gemiddelde. In de specifieke vergelijkingsrapportage zijn bij de resultaten en conclusies deze factoren (van gemeente en van gemiddelde van de grootteklasse) meegenomen. 3.4 Beeld van de onderzoekspopulatie 22 gemeenten hebben vóór de zomervakantie 2010 deelgenomen aan deze benchmark. Gezien de aard van de benchmark kan hiermee een bruikbare externe vergelijking plaatsvinden. Naast het benchmarkgemiddelde van het totaal van 22 deelnemende gemeenten kan een uitsplitsing van benchmarkresultaten naar grootteklasse een interessante vergelijking voor gemeenten bieden met in dit geval 3 of 5 andere gemeente van dezelfde omvang (zie tabel 5). Alleen voor de klasse inwoners is voor de betreffende 2 gemeenten een vergelijking met 1 andere gemeente niet zinvol en betrouwbaar genoeg. Deze gemeenten kunnen zich wel vergelijken met het totale gemiddelde van alle 22 deelnemende gemeenten. Wellicht zullen er tijdens het schrijven van deze algemene rapportage geïnteresseerde gemeenten uit deze grootteklasse zich alsnog aanmelden zodat vergelijking beter mogelijk wordt. Onderstaande tabel (tabel 5) laat daarnaast zien dat de opbouw van de respondenten relatief een vergelijkbare opbouw laat zien als de markt Capgemini Consulting, All rights reserved 21

22 Grootte klasse in aantal inwoners Totaal aantal gemeenten (markt) % Totaal aantal gemeenten (benchmark) % Percentage benchmark t.o.v. de markt <6.000 n.v.t. n.v.t ,6% 6 27,3% 7% ,9% 4 18,2% 6% ,6% 6 27,3% 4% ,9% 4 18,2% 10% ,0% 2 9,1% 6% > n.v.t n.v.t. Totaal % % 6% Tabel 5 Onderzoekspopulatie ten opzichte van de markt Ook een aantal van de gemeenten hebben enthousiast gereageerd om deel te nemen aan de benchmark. Echter gezien het feit dat op medewerkerniveau de benchmark ingevuld moest worden bracht deze opzet voor gemeenten van deze omvang een te grote inspanning met zich mee. Op een later moment zal Capgemini Consulting in samenspraak met deze gemeenten beoordelen of voor deze omvang een aparte (afgeleide) benchmark kan worden ontwikkeld Capgemini Consulting, All rights reserved 22

23 Bijlage A Tabel RSP Functieschaal Gemiddelde RSP Gemiddelde werkelijke beloning 1 0, , , , , , , , , , A 1, , A 1, , , , , , , Gemiddelde leeftijd Tabel 6 Gemiddelde RSP, werkelijke beloning en leeftijd per functieschaal 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 23

24 Bijlage B: Gehanteerde definities bij het onderzoek Functiefamilies Toelichting Typerende voorbeelden functies Directie Management Teamleider Coördinator Projectmanagement Beleid Deze functiefamilie bevat de leidinggevende functies op het eerste echelon / hiërarchisch niveau. Het betreft die functies waarbinnen de functionarissen de eindverantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van de organisatie als geheel en de directe aansturing van de afdelingshoofden. De functionarissen zijn bevoegd directiebesluiten te nemen. Deze functiefamilie bevat de functies op het tweede echelon / hiërarchisch niveau. Het betreft die functies waarbinnen de functionarissen conform het model van integraal management de verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van een afdeling en voor de directe en indirecte aansturing van medewerkers. Deze functiefamilie bevat de functies op het derde en evt. vierde echelon / hiërarchisch niveau. Het betreft die functies waarbinnen de functionarissen hiërarchisch leidinggeven aan een team en verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van het team en voor de directe aansturing van medewerkers. Deze functiefamilie bevat de functies die functioneel leidinggeven aan een groep medewerkers. Het betreft die functionarissen die volledig ingezet zijn als Coördinator maar ook die functionarissen die deels een andere functie vervullen maar daarnaast door de organisatie voor een belangrijk, substantieel, deel zijn aangewezen als Coördinator. Er dient sprake te zijn van structurele coördinatie, aan meerdere medewerkers een substantieel deel van de tijd (namelijk 25%) aan functioneel leidinggeven. Deze functiefamilie bevat de functies waarbinnen de medewerkers zich bezighouden met het voorbereiden, plannen, inrichten en leiden/managen van projecten. Functies die ten dele projectleider zijn en daarnaast een andere functie vervullen vallen onder een andere categorie, afhankelijk van de aard van de functie. Hoofdverantwoordelijkheid in de functie ligt in projectleiding. Deze functiefamilie bevat de functies waarbinnen de medewerkers zich bezig houden met de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid, het verrichten van onderzoek, het toetsen van relevante kaders en het vervaardigen en verdedigen van rapporten. Gemeentesecretaris en Directieleden (bij toepassing van een directiemodel) Afdelings- en Sectorhoofden (2e echelon onder Directie/Gemeentesecretaris) Teamleiders of evt. Afdelingshoofden in grotere organisatie (3e echelon / hiërarchisch niveau indien van toepassing). Heeft u geen derde hiërarchische laag met teamleiders, dan hoeft u deze functiefamilie niet toe te passen. Functioneel leidinggevende functie zoals Coördinator, ook in combinatie met uitvoering van andere functies. Deze functies indelen in de Coördinator familie en niet in andere categorie. Projectcoördinator, Projectleider, Projectmanager, Programmamanager. Let op: functies met als deeltaak projectleider graag indelen bij andere categorie. Beleidsmedewerker P&O, Beleidsmedewerker Welzijn, 2010 Capgemini Consulting, All rights reserved 24

25 Advies Dienstverlening Ondersteuning Handhaving & toezicht Uitvoering Overig Deze functiefamilie bevat de functies waarbinnen de medewerkers zich bezig houden met het adviseren van de organisatie, het verrichten van onderzoek, het toetsen van relevante kaders en het vervaardigen en verdedigen van rapporten en adviezen. Deze functiefamilie bevat de functies waarbinnen de medewerkers zich bezighouden met het verlenen van diensten voor interne en/of externe klanten, met als resultaat de oplevering van een eigen product of geleverde dienst. Deze functiefamilie bevat de functies waarbinnen de medewerkers secretarieel ondersteunen of puur administratief ondersteunen, bijvoorbeeld medewerkers die administraties voeren voor een bepaalde afdeling. Deze functiefamilie bevat de functies waarbinnen de medewerkers zich bezighouden met het uitvoeren van handhavende en toezichthoudende werkzaamheden. Deze functiefamilie bevat de functies waarbinnen de medewerkers zich voornamelijk bezig houden met het verrichten van uitvoerende werkzaamheden Deze functiefamilie bevat de functies die qua aard dermate specifiek en onderscheidend zijn dat zij niet in een van de bovenstaande functiefamilies kunnen worden ingedeeld. Dit betreft specifiek functie zoals Griffier, Commandant Brandweer, Concerncontroller en Directiesecretaris. Communicatieadviseur, P&O adviseur, Juridisch adviseur Medewerker Vergunningverlening, Bode, Boekhouder, Medewerker Debiteurenbeheer, Systeembeheerder, Salarisadministrateur, Kwaliteitscoördinator, Leerplichtambtenaar, Medewerker Financiële Administratie, Consulenten, Ambtelijk secretaris OR, Communicatiemedewerker. Afdelingssecretaresse, Directiesecretaresse, Administratief ondersteunende medewerkers van een specifiek organisatieonderdeel (bijvoorbeeld administratief medewerker vergunningverlening of administratief medewerker juridische zaken). Let op de medewerkers van een financiële administratie zoals de boekhouder of de salarisadministrateur dienen te worden ingepast bij de functiefamilie Dienstverlening. Handhaver, Toezichthouder APV, Toezichthouder Drank- en Horecawet, Parkeerwachter, Reinigingscontroleur, Stadswachter, Inspecteur, Marktmeester, Medewerker BOA. Uitvoerend functies waaronder faciliterende functies zoals Schoonmaker, Kantinemedewerker, Serveerster, Receptionist, Telefonist, Medewerker Poststraat en uitvoerende functies zoals Onderhoudsmedewerker, Medewerker Buitendienst, Medewerker Begraafplaats, Medewerker Groen, Monteur, Magazijnmedewerker, Chauffeur. Met name: Griffier, Commandant Brandweer, Concerncontroller en Directiesecretaris Capgemini Consulting, All rights reserved 25

26 Processen Communicatie P&O Facilitair / Inkoop Informatisering/ Automatisering Juridisch Financiën en Control Hogere Algemene Staf Hogere Leiding Secretariële / bestuursondersteuning (inclusief secretariaten in het primaire proces) Burgerzaken Openbare orde en veiligheid (incl. Brandweer) Verkeer, vervoer en waterstaat Economische Zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Toelichting Functies die zich voornamelijk richten op interne en externe communicatie, publieksvoorlichting, inhoudelijke communicatie op internet en intranet (niet technisch). Functies die zich voornamelijk richten op personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, personeelsadministratie, salarisadministratie, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, organisatieadvies, casemanagement, preventie, BHV en ARBO. Functies die zich voornamelijk richten op inkoop, facilitair beleid en beheer, receptie, telefooncentrale, documentaire informatievoorziening, postregistratie, postverzorging, archivering, catering, schoonmaak, gebouwbeheer, repro, bodedienst, beveiliging, restauratieve voorzieningen. Functies die zich voornamelijk richten op informatiserings- en / of automatiseringsbeleid, ICT-architectuur, websitebeheer (technisch), systeembeheer, technisch en functioneel applicatiebeheer, werkplekondersteuning en helpdesk. Functies die zich voornamelijk richten op algemeen juridisch beleid, bezwaar en beroep, APV en bijzondere wetten, aansprakelijkheidsstelling, Awb, bestuursrecht, privaatrecht. Functies die zich voornamelijk richten op financieel beleid, financieel beheer, financial (en overig) control, verzekeringen, planning & control, treasury, boekhouding, AO/IC, begrotingen, operational auditing/kwaliteit, risicomanagement, administratie en bedrijfsbureaufunctie. Functies die zich voornamelijk richten op hogere bestuursondersteuning en algemene beleidscoördinatie. Soort functies: directiesecretaris, onderzoeker, adviseur gemeentetop, algemeen strategisch beleidadviseur, raadadviseur, commissiegriffier. Uitsluitend bedoeld voor Gemeentesecretarissen, Directieleden, Afdelings- en Sectorhoofden (1e en 2e echelon leidinggevenden). Ook valt hieronder de Griffier. Overige leidinggevenden invullen naar andere gebieden waar het zwaartepunt in de functie ligt. Functies die zich voornamelijk richten op ondersteuning van bestuur en management. Hieronder valt: griffiemedewerkers, managementassistent, (directie/afdelings)secretaresse, secretariaat commissies. Functies die zich voornamelijk bezig houden met burgerlijke stand, beheer bevolkingsregistratie, uitgifte documenten, rijbewijzen, reisdocumenten, organisatie verkiezingen en verwerking uitslagen, straatnaamgeving kadastrale informatie. Functies die zich voornamelijk richten op veiligheidsbeleid, brandweer (preventie, preparatie, repressie), rampenbestrijding. Ook stadswachters, toezicht openbare ruimte, APV's en gebruiksvergunningen. Functies die zich voornamelijk richten op wegen, straten, pleinen, verkeersmaatregelen, openbaar vervoer, parkeren, zeehavens, binnenhavens en waterwegen. Veerdiensten, luchtvaart, waterkering, afwatering en landaanwinning. Ook uitvoerende taken: openbaar vervoer, wegbeheer/-onderhoud, straatreiniging, beheer parkeergarages, -meters en -automaten, parkeertoezicht, beheer zee- en binnenhavens en waterwegen. Functies die zich voornamelijk richten op handel en ambacht, industrie, nutsbedrijven, agrarische productie en ontginning en overige agrarische zaken, jacht en visserij. Functies die zich voornamelijk richten op regulier onderwijs en volwasseneducatie. Hieronder valt ook (voor zo ver het niet is uitbesteed) onderhoud schoolgebouwen. Hieronder valt niet directie en personeel scholen en salarisadministratie onderwijspersoneel. Functies die zich voornamelijk richten op openbaar bibliotheekwerk, vormings- en ontwikkelwerk, sport, groene sportvelden en terreinen, kunst, oudheidkunde/musea, natuurbescherming, openbaar groen en openluchtrecreatie, overige recreatieve voorzieningen. Hieronder valt ook beheer multifunctionele locaties, beheer sportlocaties binnen en buiten en beheer van zwembaden, uitvoering groenvoorziening. Hieronder valt niet directie en personeel van musea, bibliotheken, muziekscholen, theaters en welzijnsinstellingen Capgemini Consulting, All rights reserved 26

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth

Toelichting benchmark overhead gemeenten. Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth Toelichting benchmark overhead gemeenten Drs. M.P.M. Huijben Drs. M. Hanekamp Drs. A.H. Mouthaan Dr. J.J.A. Posseth 2010 Toelichting benchmark overhead gemeenten Inhoud Pagina 1. Inleiding 1 2. Onze visie

Nadere informatie

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten?

Centrale vraag van het onderzoek is: Hoe verhoudt de omvang van het ambtelijk apparaat van onze gemeente zich tot dat van andere gemeenten? Doelmatigheidsonderzoek personeelsformatie 1. Inleiding In de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Goirle (ex artikel 213a GW), vastgesteld door de raad op 28-10-2003, is

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015

GNL: Samen Sterker. Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom. 27 november 2015 GNL: Samen Sterker Bijlagenboek C Feiten formatie, leeftijdsopbouw en uitstroom 27 november 2015 SeinstravandeLaar B.V. drs. Marlieke van Gulick drs. Stan van de Laar Inhoud Deel C Overzicht gegevens Personeel

Nadere informatie

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden,

de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Geachte raadsleden, Datum : 18 december 2014 Uw BSN : Uw brief van : Uw kenmerk : Ons nummer : Behandeld door : directie de gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland Onderwerp : benchmarkonderzoek Berenschot Geachte raadsleden,

Nadere informatie

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7.

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7. Definitieve selectie normfuncties gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Functiereeks Functiegroep Normfunctie Functie- code 1 Directie Directie Manager A, Gemeentesecretaris/algemeen

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

Met deze brief vragen we aandacht voor de functiewaardering van de griffier en de griffiemedewerkers.

Met deze brief vragen we aandacht voor de functiewaardering van de griffier en de griffiemedewerkers. Gemeente T.a.v. Werkgeverscommissie van de raad Postbus Plaats Den Haag 25 januari 2017 Betreft Functieprofielen griffie Beste leden van de werkgeverscommissie, Met deze brief vragen we aandacht voor de

Nadere informatie

Groningen verbindt. Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. Marvin Hanekamp Melanie Knieriem. Juni 2014

Groningen verbindt. Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7. Marvin Hanekamp Melanie Knieriem. Juni 2014 Groningen verbindt Formatiedoorrekening herindelingsvarianten G7 Marvin Hanekamp Melanie Knieriem Juni 2014 Opbouw 1. Onze opdracht 2. Systematiek benchmark 3. Uitkomsten onderzoek 4. Conclusies 2 Onze

Nadere informatie

diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel

diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel HR benchmark: diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel KPMG ziet veel corporaties die gedwongen zijn, of anticiperen op schaarser wordende middelen en veranderende kerntaken. Aangezien de

Nadere informatie

Analyse 1: Overheadformatie per school

Analyse 1: Overheadformatie per school Analyse 1: Overheadformatie per school Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8%

Nadere informatie

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI Bijlage 2 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering: overzicht normfuncties met bijbehorende scoreprofielen, hoofdgroepen en functieschalen FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP Beleidsdirecteur

Nadere informatie

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1. Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI

FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP. 1. Beleidsdirecteur 17* 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 67=17 VI Bijlage 2 bij de Procedureregeling methodische functiewaardering: overzicht normfuncties met bijbehorende scoreprofielen, hoofdgroepen en functieschalen FUNCTIENAAM SCHAAL SCORE OP KENMERK HOOFDGROEP 1.

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie

Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts

Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Johan Posseth Peter van Zanten Angela Liebregts 21 mei 2013 Normering overhead Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoud Pagina 1. Aanleiding,

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 20 februari 2015 FORMATIEPLAN 2015 Hierbij ontvangt u ter vaststelling het formatieplan voor 2015. In de overlegvergadering van 17-12-2014

Nadere informatie

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011

Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden. Extra werzaamheden op 31-03-2011 Schaal Plaats in de organisatie Volgnummer extra werkzaamheden Extra werzaamheden op 31-03-2011 Volgnummer specifieke werkzaamheden werkzaamheden op 31-12-2011 Domein Wervings naam 27 1001 Algemeen Directeur

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Rekenkamer. rekenkameronderzoek leges Burgerzaken 8595

Rekenkamer. rekenkameronderzoek leges Burgerzaken 8595 Rekenkamer de gemeenteraad kopie aan: college van B&W directeur Algemene Zaken betrokkenen rekenkameronderzoek leges Burgerzaken 8595 rekenkamer (058) 233 8662 T. Huisink 4 28 april 2006 Geachte leden,

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan college van B&W

Schriftelijke vragen aan college van B&W Schriftelijke vragen aan college van B&W Registratienr.: 05/15 Datum: 16-1-2015 Onderwerp: reactie dd. 16 augustus 2014 op rapport Interne analyse benchmark Berenschot van directie De burgemeester wordt

Nadere informatie

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT

REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT REGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN WAARDERING OMGEVINGSDIENST GRONINGEN CONCEPT Bijzonder Georganiseerd Overleg Groningen 15 mei 2013 1 Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. Functiehouder:

Nadere informatie

Beoordelen en Belonen

Beoordelen en Belonen Beoordelen en Belonen NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven

Nadere informatie

Informatiebrochure. Invoering HR21. Gemeente Littenseradiel

Informatiebrochure. Invoering HR21. Gemeente Littenseradiel Informatiebrochure Invoering HR21 Gemeente Littenseradiel Verbindt functies, competenties en resultaten April 2012 Inhoudsopgave Een nieuw functieboek voor de gemeente Littenseradiel 3 HR21 3 Het selecteren

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

NOTITIE OVERHEAD April 2016

NOTITIE OVERHEAD April 2016 NOTITIE OVERHEAD April 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Definitie... 4 Hoofdstuk 3 Kostendekking... 7 Hoofdstuk 4 Programmaplan... 8 Hoofdstuk 5 Paragraaf Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie

Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Personeelsinstrumenten passend bij verschillende benaderingen van personele bezuinigingen Gemeenten, bezuinigingen en HRstrategie Door: Mariëlle Sluiter (Hoofd Organisatieadvies in Zeist) en Bert van Ravenhorst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie

NERF HRM-implementatie NERF HRM-implementatie informatie over het NERF functiewaarderingssysteem NERF HRM-implementatie Nerf visie op HRM Highlights NERF functiewaarderingssysteem Gezichtspunten NERF functiewaarderingssysteem

Nadere informatie

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591

Eindtotaal 1.304 1.460 1.591 Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Ontwikkeling in de gww Bouwend Nederland Regio Zuid

Ontwikkeling in de gww Bouwend Nederland Regio Zuid NOTITIE Datum 7-3-2012 Inlichtingen bij Paul Groot/Harmen Suiskind t (020) 583 19 23 pgroot@eib.nl Ontwikkeling in de gww Bouwend Nederland Regio Zuid Achtergrond Op verzoek van Bouwend Nederland Regio

Nadere informatie

Extra formatie VNG n.a.v. decentralisatie. Totaal VNG formatie. Extra noodzakelijke formatie gemeente. 0,8 0 0,8 0,5 tijdelijk 1 vast 0,5 tijdelijk

Extra formatie VNG n.a.v. decentralisatie. Totaal VNG formatie. Extra noodzakelijke formatie gemeente. 0,8 0 0,8 0,5 tijdelijk 1 vast 0,5 tijdelijk BIJLAGE 2 rekenmodel afgezet tegen bestaande en Geertruidenberg Inleiding Het -model is een rekenmodel waarbij n op basis van een aantal in te vullen factoren hun kunnen bekijken, afgezet tegen de landelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Bijlage II Procedure FuWater

Bijlage II Procedure FuWater Bijlage II Procedure FuWater Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. ambtenaar: degene zoals bedoeld in artikel 1.2.1, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hulst. Nr. 22436 24 februari 2016 Aanvullende regeling arbeidsvoorwaarden gemeente Hulst; treedt de dag na bekendmaking in werking, zulks met terugwerkende kracht

Nadere informatie

Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg

Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg C Gehanteerde schaalindelingen FWG 3.0/thuiszorg C.1 Totaal overzicht schaalgegevens Voor het berekenen van genormeerde kostprijzen per FWG groep is uitgegaan van het derde kwartiel van de salarisschaal

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1. Organisatie Eenheid I Organisatie Eenheid II Normfunctie

VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1. Organisatie Eenheid I Organisatie Eenheid II Normfunctie VERTROUWELIJK Concept indelingslijst HR21 gemeente Velsen 1 1 gemeentesecretaris 1,00 16 Directie Gemeentesecretaris/Algemeen directeur 1,00 16 0 0,00 2 directeur 2,00 15 Directie Directeur II 2,00 15

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015. Looptijd

Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015. Looptijd Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 1 april 2015 Looptijd De cao kent een looptijd van 12 maanden (1 april 2014 tot 1 april 2015). Een aantal componenten uit dit onderhandelingsresultaat kent

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen

De kwaliteit van drie typen functiewaarderingssystemen FUNCTIEWAARDERING BIJ GEMEENTEN Vergelijking van drie soorten functiewaarderingssystemen: GFS-achtige systemen, FUWASYS-achtige systemen en het NERF-functiewaarderingssysteem In dit artikel wordt de kwaliteit

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011. 3 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie

Ontwikkelen salarissysteem

Ontwikkelen salarissysteem Ontwikkelen salarissysteem Augustus 2012 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl HR ontwikkelaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management,

Nadere informatie

Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren

Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren Managementsamenvatting benchmark ambtelijke organisatie Gemeente Gooise Meren Peildatum gegevens: 1 januari 2016 Datum managementsamenvatting: 17 mei 2016 Contactpersonen Berenschot: Marly te Selle en

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Bijlage 6: HR21 functiehuis, inclusief formatie per HR21 normfunctie. Afdeling Team HR21 normfunctie Gewenst formatieverdeling

Bijlage 6: HR21 functiehuis, inclusief formatie per HR21 normfunctie. Afdeling Team HR21 normfunctie Gewenst formatieverdeling Nr. Organieke positie (in toekomstig functiehuis Hilversum) 1.01 Coördinator PuZa (processturing) 1.07 Senior medewerker bouwen en milieu en Senior inspecteur bouwen, wonen en milieu Afdeling Team HR21

Nadere informatie

GMR mei 2007. 1. Inleiding

GMR mei 2007. 1. Inleiding GMR mei 2007 1. Inleiding De doelstellingen voor vandaag: 1. Verhelderen van de relatie tussen de SKPO aansturingsvisie, de rol van de verschillende organisatielagen en rol van de staf. 2. Het budget voor

Nadere informatie

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek

Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek Kaders Personeelbeheerplan Oldebroek December 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 3 3 Kader... 3 4 Rollen en verantwoordelijkheden... 3 4.1 Verantwoordelijkheid... 3 4.2 Inhuur... 3 4.2.1 Inhuur voor

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002. Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Managementsamenvatting benchmarkresultaten 1999-2002 Datum: 19 november 2003 Bijlage(n): Doel van de benchmark WOZ-kosten De afgelopen jaren heeft de Waarderingskamer

Nadere informatie

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt.

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt. Samenvatting onderzoek uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten Doel onderzoek Het doel van het doelmatigheidsonderzoek was te komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale

Nadere informatie

Help, mijn collega verdient meer!

Help, mijn collega verdient meer! Help, mijn collega verdient meer! Negen goede en minder goede redenen waarom je collega die hetzelfde werk doet toch meer verdient dan jij. Vakmensen Je collega doet hetzelfde werk als jij maar krijgt

Nadere informatie

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011

Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 CVDR Officiële uitgave van Nieuwkoop. Nr. CVDR365504_1 13 juli 2016 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Regeling bezoldiging gemeente Nieuwkoop 2011 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies

nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies nummer 31 van 2004 Vaststelling Procedureregeling methodische functiewaardering provincies Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 10 februari 2004, kenmerk 8.2/2004001365, Stafgroep Personeel

Nadere informatie

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015

Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten. Koppeling met UFO-functieprofielen. Versie October 2015 Competentie-instrument voor de Nederlandse Universiteiten Koppeling met UFO-functieprofielen Versie October 2015 INHOUD Functiefamilie Onderwijs en Onderzoek Functiefamilie Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning

Nadere informatie

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt.

Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. WIJZIGING REGELINGEN Artikel I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt. A. Artikel C.7 met opschrift komt als volgt te luiden. Artikel C.7, Salarisontwikkeling bij

Nadere informatie

Ontwerpen van een salarissysteem

Ontwerpen van een salarissysteem Ontwerpen van een salarissysteem Oktober 2015 Herman Kuijkstraat 14 +31 622 201 805 4191 AK Geldermalsen www.deldenadvies.nl Organisatie structuur, functieniveau en beloning Organisatie structuur Functie

Nadere informatie

Personeel BAR-gemeenten in beeld

Personeel BAR-gemeenten in beeld Personeel BAR-gemeenten in beeld Statistieken & grafieken over leeftijdsopbouw, geslacht, loonschalen en anciënniteiten, functies, uren dienstverband en jaren diensttijd Gemeente Barendrecht, Onderzoek

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Modern beloningsbeleid bij gemeenten

Modern beloningsbeleid bij gemeenten Modern beloningsbeleid bij gemeenten HR-festival 13 oktober 2016 Leeuwendaal Advies Sabine Goes Erik Schouten A&O-fondsen gemeenten, waterschappen en provincies Advies 12 oktober 2016 Bewust belonen Sturen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Amstelveen

Rekenkamercommissie Amstelveen Rekenkamercommissie Amstelveen Quick scan inhuur externen Rekenkamercommissie Amstelveen Definitief vastgesteld op 2 september 2010 1 1. Voorwoord en inleiding De gemeente Amstelveen staat evenals elders

Nadere informatie

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008;

gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; h gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam gelezen hebbende de voorstellen van het cluster P&O d.d. 19 juli 2007 en 19 augustus 2008; gelet op de overeenstemming

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

Bijlage 1. Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders)

Bijlage 1. Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders) Bijlage 1 Interviewleidraad voor overheadafdelingen (aanbieders) 169 170 1. Taken en fte s van uw afdeling Geef aan wat de 10 à 15 qua tijdsbesteding belangrijkste taken van uw afdeling zijn. Geef tevens

Nadere informatie

Bijlage Indelingsinstructie FGR, versie 29 januari 2015 1

Bijlage Indelingsinstructie FGR, versie 29 januari 2015 1 Bijlage Indelingsinstructie FGR A. Voorbeelden van indelingen van functies Lijnmanagement Directeur facilitaire zaken 15 Topmanager Is eindverantwoordelijk binnen de realisatie van de doelen voor zijn

Nadere informatie

Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu?

Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu? Het nieuwe Functiegebouw Rijk is ingevoerd. En nu? Het Functiegebouw Rijk en de implementatie ervan zijn klaar. Functies zijn nu beter vergelijkbaar en verschillende loopbaanmogelijkheden binnen het Rijk

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012. 2 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

Benchmark ambtelijk apparaat

Benchmark ambtelijk apparaat Benchmark ambtelijk apparaat Gemeente Haren Mevr. drs. A.H. Mouthaan B. Khossravi MSc Mevr. M.N.A. Knieriem MSc November 2014 Benchmark ambtelijk apparaat Gemeente Haren Inhoud Pagina Managementsamenvatting

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland

Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Uitvoeringsregeling Beloning Delfland Ter tenuitvoerlegging van Hoofdstuk 3, artikelen 3.1.1, 3.1.6, 3.1.8 t/m 3.1.13, en artikel 6.1.8 van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad (gewijzigd)

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad (gewijzigd) Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad (gewijzigd) Raadsvergadering : 24 oktober 2005 Agendapunt : 09 Onderwerp : Vertrekregeling 58-plus Datum : 11 oktober 2005 A. Inleiding

Nadere informatie

Datum Burgemeester en Wethouders 16 maart 2007. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Datum Burgemeester en Wethouders 16 maart 2007. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Steller Registratienummer Afdeling N.E.G.L. Christiaens Veiligheid Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 5229440 Ja Nee M.C.M. Schouten Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Ja Nee Ja Nee

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012. 1 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16240 19 oktober 2010 Besluit van het bestuur van de huurcommissie, van 27 september 2010, nr. DHC2010024994, houdende

Nadere informatie

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners

Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Beheerst Beloningsbeleid De Heer & Partners BV De Heer & Partners Doel beloningsbeleid Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V.

Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Remuneratierapport 2015 Loyalis N.V. Voorwoord Dit remuneratierapport geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het beloningsbeleid van Loyalis N.V. over het jaar 2015. Met dit rapport wil Loyalis

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie