FAQ bij PGB trekkingsrecht Werkinstructie voor gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ bij PGB trekkingsrecht Werkinstructie voor gemeenten"

Transcriptie

1 FAQ bij PGB trekkingsrecht Werkinstructie voor gemeenten Hoofdstuk 2 - Trekkingsrecht in een notendop Welke budgethouders komen naar de SVB bij het overgangsrecht? Alle budgethouders in Wmo, Jeugdwet en WLZ worden per 1 januari 2015 opgenomen in het trekkingsrecht. Op deze wijziging heeft het overgangsrecht geen invloed. Komt Jeugdzorg via de provincie ook in het trekkingsrecht? Alle PGB s in Jeugdwet vallen straks binnen het trekkingsrecht. Moet de budgethouder toestemming geven om met trekkingsrecht te werken? Nee, in de AWBZ (WLZ), Wmo en Jeugdwet wordt trekkingsrecht verplicht gesteld per 2015 voor oude en nieuwe budgethouders. Welke gegevens worden vanuit het zorgkantoor naar de SVB gestuurd? Het zorgkantoor stuurt de SVB NAW-gegevens. Daarna worden de zorgovereenkomsten opgevraagd bij de budgethouders. Gaat er überhaupt nog geld naar de budgethouder? Nee, er gaat geen geld meer naar de budgethouder. Klopt het dat budgethouders de betaling pas achteraf krijgen in plaats van vooraf? Trekkingsrecht impliceert dat facturen achteraf worden betaald en niet, zoals eerder het geval was, vooraf. Wanneer maakt de SVB het geld over? Op de website van de SVB is de verloningskalender gepubliceerd (link naar verloningskalender: n/index.jsp). Deze geldt voor de uitbetaling voor budgethouders die de salarisadministratie uitbesteden en de vaste lonen binnen trekkingsrecht. Daarnaast geldt dat voor urendeclaraties zonder salarisadministratie dat deze binnen 5 werkdagen betaald worden binnen trekkingsrecht. Bij urendeclaraties geldt evenwel dat deze pas na afloop van de maand ingediend kunnen worden. Betaling verlopen over de gehele voorgaande maand. Samengevat: Vaste maandlonen zónder salarisadministratie worden rond de 25 e van de maand betaald. Uren declaraties zónder salarisadministratie worden na maximaal 5 werkdagen na ontvangst betaald. Vaste maandlonen en urendeclaraties mét salarisadministratie worden rond de 25 e betaald. Kan de budgethouder met zijn/haar DigiD-code inloggen op Mijn PGB? Ja, de budgethouder moet inloggen op Mijn PGB met een DigiD-code. Kun je het PGB laten uitvoeren door een andere organisatie? Het is mogelijk en het blijft in 2015 mogelijk dat gemeenten derden of samenwerkingspartners inhuren om taken op het gebied van de Jeugd en/of de WMO uit te voeren. De enige taak die niet meer mag is het budgetbeheer namens de budgethouder. Deze taak is wettelijk voorbehouden aan de SVB. Neem zo snel mogelijk contact op met de organisaties die de PGB regeling voor u uitvoeren en bespreek wat deze wijzing gaat betekenen voor de uitvoering. 1

2 In hoeverre communiceert het systeem van de SVB straks automatisch met het systeem van de gemeenten? Vooralsnog vindt de gegevensuitwisseling plaats via Mijn PGB voor gemeenten. De geautomatiseerde gegevensuitwisseling in de vorm van elektronische ketenberichten wordt in de loop van 2015 gerealiseerd. VWS, VNG, King, SVB en softwareleveranciers zijn hierover in gesprek. Vervult de SVB een rol in de financiële tegemoetkomingen? De SVB heeft alleen een rol in de uitvoering van het PGB, niet bij de financiële tegemoetkoming. Een financiële tegemoetkoming is in de Wmo 2015 overigens beperkt mogelijk (op grond van artikel 2.1.7). Krijgen alle gemeenten een vast contactpersoon binnen de SVB? Gemeenten hebben in beginsel vaste contactpersonen vanuit SVB Relatiebeheer. Voor operationele werkzaamheden zijn voorlopig geen vaste contactpersonen. Moet de PGB-houder belasting betalen over het bedrag dat hij of zij uitkeert aan een hulpverlener? De hulpverlener wordt geacht zijn verplichtingen als opdrachtnemer/werknemer na te komen, inclusief belasting betalen waar dat nodig is. De SVB regelt straks alle betalingen en meldt ze bij de belastingdienst. De belastingdienst kan dit gebruiken voor eventuele controles. Hebben alle bestaande PGB-houders een jaar overgangsrecht? Het overgangsrecht heeft betrekking op de indicatie en duurt maximaal een jaar (of loopt eerder af bij einde indicatie). Voor de overgangscliënten AWBZ gelden gedurende dat jaar de condities van de AWBZ. Voor BJZ PGB s gelden de tarieven van Een gemeente mag een ander besluit nemen, maar dit moet een zorgvuldig proces zijn. Het besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. Veel gemeenten kiezen ervoor om het voor de overgangscliënten nu zo te laten en in 2015 de gesprekken/herindicaties te doen. Vanaf volgend jaar beheert de SVB het PGB-budget. Worden eigen bijdragen dan ingehouden op het beschikbare budget of volgt hiervoor een aparte factuur? Per 1 januari 2015 worden alle PGB s bruto. Budgethouders krijgen een factuur van het CAK. De eigen bijdrage kan niet meer uit het budget worden betaald. Is het mogelijk voor een klant om zowel zorg in natura als PGB te gebruiken? De gemeente kan zelf bepalen of zij de combinatie zorg in natura en PGB wil toestaan. Blijven onderzoeken die zijn gedaan voor de indicatiestelling bij het CIZ geldig bij de herindicatie bij de gemeente in 2015? Wie betaalt dan de kosten van een eventueel nieuw uit te voeren onderzoek? Indicaties CIZ blijven geldig tot het aflopen van het overgangsrecht, dus tot het einde van de indicatie en uiterlijk tot 1 januari Gemeenten betalen het nieuwe onderzoek: het gesprek, eventueel extern advies etc. Deze kosten zijn onderdeel van de uitvoeringskosten. De klantgroepen PGB-Wmo, PGB-AWBZ en PGB-Jeugdwet vallen onder het trekkingsrecht. Per 1 januari wordt SVB hiervoor verantwoordelijk. Hebben deze klanten een nieuwe gemeentelijke beschikking nodig? Wel een brief, geen beschikking. Behalve als er voor de overgangscliënt iets anders wordt afgesproken (binnen de kaders van het overgangsrecht). Gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke toets op de zorgovereenkomsten. De SVB toetst deze alleen arbeidsrechtelijk. 2

3 Voor PGB-ers geldt vanaf 1 januari het trekkingsrecht via SVB. Onze huidige PGB-ers Wmo zijn aangemeld. Hoe zit het met de overgangscliënten PGB-AWBZ en Jeugd? De zorgkantoren hebben de overgangsklanten PGB-AWBZ en Jeugd bij de SVB aangemeld. Na de arbeidsrechtelijke toets door de SVB worden ze klaargezet in het portal voor gemeenten (MijnPGB) voor de zorginhoudelijke goedkeuring. Wat gebeurt er met de eigen bijdrage als de cliënt minder uitgeeft dan in de beschikking staat? Gemeenten geven bij PGB's het totaalbedrag door aan het CAK. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en int deze. Als blijkt dat een budgethouder aan het eind van een periode minder heeft uitgegeven, dan stelt de gemeente een nieuwe beschikking op en geeft dit door aan het CAK. Het CAK gaat dan (indien van toepassing) corrigeren. De laatste PGB-periode van de huishoudelijke hulp eindigt dit jaar op 28 december 2014 (CAKperiode tabel). Kunnen gemeenten het PGB voor de resterende 3 dagen voor alle cliënten toevoegen aan het budget voor 2015? De SVB start volgens de wet op 1 januari 2015 met de uitvoering van het trekkingsrecht. Pas vanaf dat moment kunnen zij declaraties en maandlonen betalen over januari. Dit betekent dat gemeenten zelf het laatste stuk van 2014 moeten regelen met de budgethouders. 3

4 Hoofdstuk 3 In 2014: zorgovereenkomsten opvragen en beoordelen Moeten alle PGB-cliënten, oud en nieuw, een nieuwe beschikking voor 2015 van de gemeente krijgen? Nee, een beschikking is niet noodzakelijk. Het overgangsrecht is voldoende rechtsgrond. Gemeenten moeten wel de budgethouders informeren over het budget dat zij voor 2015 krijgen. Ook de SVB moet via het toekenningsbericht van de gemeente horen wat het budget is. Is een PGB-houder die voor meer dan vier dagen hulp en ondersteuning inkoopt een werkgever met bijbehorende werkgeversplichten? Afhankelijk van de afspraken die u maakt, kan de budgethouder een zorg- of een arbeidsovereenkomst afsluiten. Heeft de budgethouder een arbeidsovereenkomst afgesloten met een zorgverlener die vier of meer dagen per week werkt, dan is de budgethouder werkgever. Hij is dan verplicht om een salarisadministratie bij te houden en afdrachten te betalen aan de belastingdienst. Meer informatie: https://www.svb.nl/int/nl/ssp/salarisadministratie/afspraken/ Een budgethouder heeft per week een variabel aantal uren zorg. Is dit straks nog toegestaan? Ja. In de zorgovereenkomst wordt dan een uurloon afgesproken. Werkt een zorgverlener elke week op dezelfde dagen en in totaal hetzelfde aantal uren? Dan wordt er meestal een maandloon afgesproken. Gaat de SVB straks na de invoering van trekkingsrecht controleren of het aantal geïndiceerde uren overeenkomen met het aantal ingekochte uren? De SVB controleert in 2015 nog niet actief op het aantal ingezette en gefactureerde uren. Gemeenten kunnen het aantal ingekochte uren wel zelf nagaan via Mijn PGB voor gemeenten. Wel controleert de SVB op onder andere het maximumtarief en of het budget niet wordt overschreden. Gaat de SVB een verificatie van rekeningnummers van zorgverleners uitvoeren: controleren of het rekeningnummer wel bij de naam hoort? Neen. Sinds de introductie van het SEPA-betalingssysteem hebben banken de controle op naam en rekeningnummer losgelaten. De SVB kan hier dus niet op controleren. Op de zorgovereenkomst wordt door de zorgverlener het rekeningnummer ingevuld. De zorgovereenkomst wordt zowel door de budgethouder als de zorgverlener voor akkoord ondertekend. Gemeenten geven wel vooraf akkoord op de overeenkomst. Het is dus aan gemeenten om hier desgewenst controle op uit te voeren. Hoe toetst de SVB of er rechtmatig wordt uitbetaald? De gemeente controleert of de afspraken met de zorgverlener voldoen aan het persoonlijk/budget plan. Dit heet de zorginhoudelijke toets. De SVB voert alleen de arbeidsrechtelijke toets uit en controleert of alle betalingen overeenkomen met de goedgekeurde zorgovereenkomst. Een interne en externe accountant controleert de SVB op rechtmatigheid. Dient de gemeente een controle te doen op de overzichten van de SVB, die al als een controle gezien kunnen worden? Het is niet verplicht, maar wij adviseren gemeenten wel om op basis van de overzichten van de SVB zicht te houden op de uitnutting van de budgetten door de budgethouders. Hoe is de kwaliteitsbewaking van de zorg gewaarborgd? De kwaliteitsbewaking hangt samen met de zorginhoudelijke toetsing vooraf. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente zelf. De budgethouder is zelf verantwoordelijk voor een 4

5 goede besteding van het budget en de inhuur van een kwalitatief goede zorgverlener waarop een gemeente vooraf akkoord geeft. Hoe gaat de SVB om met een situatie waarin de budgethouder met de zorgverlener een hoger tarief heeft afgesproken, dan aan PGB wordt toegekend? Het tarief is onderdeel van de zorgovereenkomst waar de gemeente akkoord mee gaat. De gemeente geeft ook maximale tarieven door aan de SVB waarmee betaald kan worden uit het toegekende budget. Een budgethouder kan een vrijwillige storting doen bij de SVB. De SVB zorgt er dan voor dat een deel van het loon van de zorgverlener betaald wordt uit PGB en de rest uit een vrijwillige storting door de budgethouder. Kan de gemeente PGB-tarieven van cliënten die onder het overgangsrecht vallen per 1 januari 2015 naar beneden bijstellen? Een gemeente kan niet categorisch voor alle budgethouders de budgetten verlagen. De hoofdregel is dat iemand gedurende de looptijd van de indicatie (met een maximum van één jaar) het recht behoudt op de zorg, onder de voorwaarden die daarvoor onder de AWBZ golden. Het indicatiebesluit (zorgaanspraak) is daarbij leidend, niet de feitelijke zorg. De overgangsregeling in de Wmo 2015 maakt een nieuwe ondersteuningsbeslissing door de gemeente mogelijk. Dit moet zorgvuldig gebeuren en in overleg met de budgethouder/overgangscliënt. Dit besluit is vatbaar voor bezwaar en beroep. In 2015 wordt aan cliënten die voor een PGB in aanmerking komen gevraagd een plan te schrijven. Is hiervoor een format beschikbaar? Dit format is begin 2015 beschikbaar. De SVB heeft verzocht zorgovereenkomsten te accorderen. Wat wordt bedoeld met een zorginhoudelijke toets? De gemeente moet nagaan of de overeenkomst(en) die een budgethouder heeft afgesloten met hulpverlener(s) conform indicatiebesluit zijn. Of het geld niet wordt uitgegeven aan zaken waarvoor het niet is toegekend. Zijn er voorbeelden van brieven die gemeenten hebben gestuurd naar hun PGB-houders om uitleg te geven over wat er gaat veranderen? Op het communicatieplatform staan diverse voorbeelden: https://forum.vng.nl/do/folder?id= f6c Wat zijn de maximale PGB-tarieven voor Jeugd en AWBZ voor 2014 voor het accorderen van de zorgovereenkomsten van de SVB? In de werkinstructie (pagina 6) staat dat het maximumtarief het bedrag is waarvan de gemeente besluit dat het maximaal uit het PGB mag worden betaald. Het kan verschillen per zorgsoort of grondslag. In de AWBZ wordt al langer met maximumtarieven gewerkt. Per 2014 is dat voor bijvoorbeeld nietprofessionele zorg het maximumtarief van twintig euro per dagdeel. Zie ook ZIN-Informatiebulletin (punt 2): Voor de maximumtarieven HH kan een gemeente het huidige tarief hanteren. Voor de maximumtarieven van huidige AWBZ-functie begeleiding/dagbesteding kunnen de tarieven worden gebruikt die de AWBZ nu hanteert. Zie ook de brochure CVZ (nu ZIN), pagina 9: 5

6 www/documenten/rubrieken/pakket/pgb/1403-zelf-uw-zorg-inkopen-in-8-stappen persoonsgebonden-budgetawbz/zelf+uw+zorg+inkopen+in+8+stappen+2014+%28persoonsgebonden+budget+awbz%29.pdf Uiteindelijk is het de gemeente zelf die de maximumtarieven bepaalt, zowel bij individuele accordering als bij bulkaccordering. Bij accordering in bulk adviseren wij in het nieuwe jaar alle zorgovereenkomsten alsnog individueel te toetsen en eventueel de maximum tarieven aan te passen. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Als gemeenten overgangscliënten automatisch (collectief) accorderen, kunnen zij in 2015 alsnog handmatig (individueel) accorderen en veranderingen aanbrengen? Ja. Gemeenten kunnen in 2015 overgangscliënten handmatig accorderen en veranderingen aanbrengen. Denk bijvoorbeeld aan andere maximale tarieven. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Is het mogelijk om delen (Jeugd, WMO-HH en/of WMO-BG) automatisch (collectief) te accorderen en delen handmatig? Ja, deze delen kun je automatisch (collectief) en handmatig (individueel) te accorderen. Zie ook: Moet het toekenningsbericht voor de bulk die nu in de SVB portal staat ook worden verstuurd? Ja, ook bij bulk accorderen moet het toekenningsbericht naar de SVB worden verstuurd. De toekenningsberichten moeten voor alle budgethouders via de portal worden aangeleverd. Voor welke datum moeten de toekenningsberichten bij de SVB binnen zijn? Er is geen uiterlijke termijn voor het indienen, maar de SVB kan zonder toekenningsbericht het budget niet koppelen aan de budgethouder en een zorgdeclaratie zal dan niet betaald worden. Hoe ziet het toekenningsbericht eruit? Kijk hiervoor op de volgende link: https://www.visd.nl/sites/visd/files/berichtdefinitie- Toekenningsbeschikking-PGB-SVB%20(1).pdf Kunnen gemeenten besluiten voor bestaande contracten geen uitbetaling te doen van een vast maandloon? Bestaande PGB-houders met een vast maandloon houden dit voorlopig. Bij nieuwe budgethouders is het wel aan de gemeente om dit te bepalen. Kunnen gemeenten in de portal op cliëntniveau de kosten die uit het PGB betaald zijn inzien? Geldt dit ook voor de zorg waaraan het is besteed? Ja, gemeenten zien in de portal op cliëntniveau de kosten die uit het PGB betaald zijn. Dat kan voor Jeugd, HH en Begeleiding. Gemeenten kunnen bij de Jeugd PGB s niet zien waaraan de budgetten zijn besteed. In het geval van HH en begeleiding is alleen het onderscheid tussen HH en begeleiding te zien. Waarom zou een gemeente kiezen voor een vast maandloon? Wanneer er volgens een vast weekpatroon steeds dezelfde zorg wordt verleend, op dezelfde dagen 6

7 en uren, kan een gemeente toestaan om een maandloon af te spreken in plaats van urendeclaraties. Het totaal beschikbare jaarbudget kan dan worden gedeeld door de factor 12. De SVB maakt in dat geval op elke 24ste van de maand hetzelfde bedrag over op rekening van de zorgverlener. Hoe kun je als gemeente bij een zorgovereenkomst waar ook verzorging en verpleging in zit (Zvw) afwijzen? Het advies is om deze overeenkomsten nu te accorderen en deze per februari 2015 opnieuw bekijken om een schoon Wmo contract op te leveren. Wat gebeurt er als er bij automatisch accorderen maximumtarieven door worden gegeven en in een zorgovereenkomst een hoger tarief is overeengekomen? Als het tarief in de zorgovereenkomst hoger is dan het door de gemeente bepaalde maximumtarief, dan wordt er niet uitbetaald. Tenzij de burger een vrijwillige storting heeft gedaan. Bij overgangscliënten is dat niet waarschijnlijk. Wat houdt de arbeidsrechtelijke toets van SVB precies in? De SVB checkt bij de arbeidsrechtelijke toets of het juiste type zorgovereenkomst is afgesloten. Er zijn er namelijk vier. Daarnaast wordt bekeken of de budgethouder geen afspraken heeft gemaakt met de zorgverlener in strijd met het arbeidsrecht (bijvoorbeeld tarief onder wettelijk minimum loon). Wat is het maximale uurtarief voor begeleiding groep per dagdeel? Het maximale uurtarief is op dit moment 63 in de AWBZ. Dit is ook het advies voor begeleiding groep per dagdeel. Vrij besteedbaar bedrag: wel of niet? Gemeenten verschillen onderling in het wel of niet beschikbaar stellen van een vrij besteedbaar bedrag voor de nieuwe aanvragen, nieuwe budgethouders in Op dit moment is de regel in de AWBZ nog zo dat cliënten op kalenderbasis een bepaald bedrag van het toegekende pgb niet hoeven te verantwoorden. Dit vrij besteedbare bedrag is anderhalf procent van het totale pgb budget, met een minimum van 250 en een maximum van euro. Gemeenten kunnen hier hun eigen invulling aan geven, maar de meeste gemeenten nemen euro niet als maximum. Meestal wordt één lijn getrokken en gekozen voor 250 euro als vast vrij besteedbaar budget. De voorwaarden waaronder een vrij besteedbaar budget beschikbaar wordt gesteld, kunnen ook per gemeente verschillen. Gemeenten kunnen het net zo vrij laten als het nu is, namelijk dat de cliënt op geen enkele wijze hoeft te verantwoorden hoe hij dit budget besteed heeft. Gemeenten kunnen ook voorwaarden stellen aan het vrij besteedbare budget, bijvoorbeeld door te stellen dat het besteed moet worden aan het verhogen van de kwaliteit van de zorgverlener (scholing e.d.). Tip: Wat je als gemeente ook hanteert, ken in elk geval de argumenten voor het wel of niet hebben van een vrij besteedbaar budget en argumenten voor de hoogte ervan. Zorg ook voor politiek draagvlak voor de gemaakte keuze. Verantwoordingvrij budget en het overgangsrecht Ook het verantwoordingsvrij bedrag valt onder het overgangsrecht: artikel 8.3 lid 3 is i.p.v. lid 2. Lokaal beleid is dus alleen voor de budgethouders na afloop overgangsrecht en nieuwe budgethouders. 7

8 Is het mogelijk om bij de aanlevering van de toekenningsberichten aan de SVB meerdere jaren tegelijk aan te leveren (i.v.m. langer lopende indicaties)? Nee. De toekenningsberichten moeten per jaar worden aangeleverd. Wat moeten gemeenten vanaf januari 2015 doen met de budgethouders die geen zorgovereenkomst hebben gestuurd? De budgethouder is zelf verantwoordelijk om zijn zorgovereenkomst aan te leveren. Als er in januari 2015 nog zorgovereenkomsten worden aangeleverd kunnen gemeenten nader onderzoek doen om uit te vinden wat de redenen kunnen zijn. Gemeenten hebben vanaf 2 december de mogelijkheid om via de portal van de SVB (MijnPGB) te zien welke budgethouders nog geen zorgovereenkomst hebben aangeleverd (na 2 rappels). Afgesproken is dat gemeenten deze mensen individueel benaderen. Kunnen er toekenningsberichten worden gestuurd op 31 december? Ja. Dit kan tot uur. Er kan maar één toekenningsbericht worden gestuurd per klant per regeling en er zijn meerdere klanten die meerdere PGB s hebben. Hoe kan er worden geborgd dat het PGB-budget aan de juiste zorg wordt besteed? Hiervoor kun je contact opnemen met SVB Relatiebeheer: Klopt het dat de SVB alle PGB s per cliënt bij elkaar optelt en niet kijkt naar welk deel van het budget aan welke zorg wordt uitgegeven? De SVB controleert wel of de budgetten worden uitgegeven conform de zorgovereenkomst(en), maar kijkt niet naar de uitputting per zorgsoort. Wat moet de gemeente doen als ze te maken krijgt met iemand die niet door het zorgkantoor is overgedragen? Als iemand zich aanmeldt bij de gemeente of de SVB maakt het SVB een dossier aan. Deze mensen krijgen dan een brief met het verzoek om een zorgovereenkomst in te sturen. Ook wordt een brochure over trekkingsrecht meegestuurd. 8

9 Hoofdstuk 4 Definitieve budgetgegevens en bevoorschotting Hoe worden de budgetten vanuit de gemeente op de rekening van de SVB gestort? Gemeenten maken budgetten als verzamelbetaling over (bijvoorbeeld per kwartaal of per maand) naar de SVB. Begin november hebben gemeenten van de SVB een handleiding ontvangen over hoe deze bevoorschotting, betaling precies gedaan kan worden. Daarin staan ook detailgegevens als op welk rekeningnummer de bedragen gestort kunnen worden en onder welk kenmerk. Gemeenten moeten er nu dus al voor zorgen dat intern de nodige afspraken gemaakt worden over de inrichting van de betaling aan de SVB. Gebeurt het terugstorten van onderbesteding van PGB s op klantniveau? De PGB-betalingen van gemeenten worden op gemeenteniveau geregistreerd. Dit betekent dat de SVB de PGB s ook op gemeenteniveau afrekent. Uiteraard zijn de rapportages volledig op klantniveau. Blijft het mogelijk (zoals nu in de AWBZ) om te schuiven tussen verschillende budgetten binnen de zorg, dus bijvoorbeeld tussen begeleiding en vervoer? Dit is aan gemeenten om te bepalen. De SVB kan vooralsnog nog niet op uitgavenniveau per zorgfunctie controleren. Voor bestaande PGB ers in de Wmo: Hoe gaan we om met de overgang van een vierwekelijks naar een maandelijks systeem van bevoorschotting, betaling en verantwoording? Afgesproken is dat de SVB met een omrekentool/hulpmiddel komt om de maandwerkwijze van de SVB terug te rekenen naar de vier weken waar gemeenten mee werken. Meer informatie vindt u op de VNG-site: Geeft de SVB gegevens door aan het CAK? Nee. De gemeente geeft het budget dat is toegekend door aan het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage. Er is hierover geen contact tussen de SVB en het CAK. Waar wordt de eigen bijdrage op berekend? Per maand of per jaar met achteraf een correctie? Dit gaat per jaar. De gemeente geeft aan het CAK het budget per periode van vier werken door voor de berekening van de eigen bijdrage. Bij de afsluiting van een periode (kalenderjaar, einde indicatie) levert de SVB informatie over de uitputting van het budget aan bij de gemeente. Bij onderuitputting zal de gemeente een beschikking moeten afgeven op basis waarvan het CAK de eigen bijdrage, waar relevant, kan corrigeren. Hoeveel budgethouders maken gebruik van de salarisadministratie binnen de AWBZ? Ruim AWBZ-budgethouders en ruim Wmo-budgethouders maken gebruik van de salarisadministratie. Daarnaast zijn er ruim budgethouders met een AWBZ- én een Wmobudget die de salarisadministratie aan de SVB uitbesteden. Hoe zit het met de mandatering van terugvorderingen? Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt tussen de SVB en de VNG. Hoe dienen de gegevens van klanten aan de SVB te worden aangeleverd? Via vastgestelde formats en via Mijn PGB voor Gemeenten. Meer informatie hierover leest u hier. 9

10 Valt beschermd wonen onder de Wmo en moet dit als financieringsstroom worden aangeboden voor de bevoorschotting? Ja, beschermd wonen valt onder de Wmo. Als het in het trekkingsrecht wordt ingevoerd moet het worden meegenomen in de totale bevoorschotting door de centrumgemeenten. Is het mogelijk om de totale bevoorschotting in drieën op te knippen (Jeugd, beschermd wonen en Wmo)? Ja, er kan geknipt worden. Verzoeken kunnen worden verstuurd naar Let wel dat het eerste voorschot op 15 januari 2015 binnen moet zijn. 10

11 Hoofdstuk 5 - Proceskeuzen en mandatering Gaan hulpmiddelen, verstrekkingen voor woningaanpassingen etc. (eenmalige verstrekkingen) straks ook via trekkingsrecht en dus de SVB? Alle betalingen uit PGB s moeten via de SVB verlopen. Dat staat in de zowel de Wmo als in de Jeugdwet. De SVB mandateert de bevoegdheid voor de eenmalige verstrekkingen aan gemeenten. Gemeenten ontvangen in december het het verzoek van de SVB. Uw gemeente moet dit mandaat vóór 1 januari 2015 ondertekenen en retourneren aan de SVB. Kan ik als gemeente ook betalingen stoppen? De gemeente is eindverantwoordelijk voor de PGB-bestedingen. De gemeente kan dus een administratie bevriezen. Indien nodig neemt de gemeente contact op met het relatiebeheer van de SVB. Met terugwerkende kracht kan dat alleen als er nog geen betalingen zijn gedaan. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor een eventuele terugvordering, bij de gemeente of de SVB? Onterechte betalingen door toedoen van de SVB worden door de SVB teruggevorderd. Onterechte betalingen door toedoen van de budgethouder of anderen vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dergelijke vorderingen kunnen tegen betaling gemandateerd worden aan de SVB. Wat zijn de kosten als de SVB het invorderen van PGB s bij bijvoorbeeld fraude of voortijdige beëindiging voor de gemeente uitvoert? De kosten bedragen 85 per terugvordering. NB: meerkosten in verband met de inhuur van een incassobureau zijn hierin niet in begrepen. Als de SVB de terugvordering voor gemeenten uitvoert voor 85 waar ligt dan het risico? De SVB kijkt per terugvordering naar de aanpak en zal gemeenten snel nader informeren over het aanbod dat we gemeenten doen voor de terugvorderingen. Behouden overgangscliënten dezelfde rechten met betrekking tot de proceskeuzes die zij nu hebben? De overgangscliënten houden dezelfde rechten als onder de AWBZ. De proceskeuzes die zijn doorgegeven aan de SVB gelden alleen voor de nieuwe budgethouders. Binnen het systeem van de SVB is het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen overgangscliënten en nieuwe cliënten en omdat overgangscliënten hetzelfde recht houden moet ook het proceskeuzeformulier voor deze groep worden ingevuld. Welke keuzen kunnen gemeenten voor beide groepen precies maken? De gemeente bepaalt dat zelf: zij kan andere keuzes maken dan nu in de AWBZ of het voor 2015 hetzelfde houden als nu in de AWBZ. Dat geldt ook voor nieuwe budgethouders. De SVB gaat aan de slag om dit onderscheid wel te kunnen maken tussen overgangscliënten en nieuwe cliënten, zodat de proceskeuzes die de gemeente maakt alleen van toepassing zijn op nieuwe budgethouders. Moeten de proceskeuzes (Jeugd en Wmo) worden doorgegeven op één formulier? Ja, dit moet op één formulier worden doorgegeven. Is het mogelijk om uitzonderingen te maken op of voorwaarden te stellen aan de proceskeuzes? Het is niet mogelijk om uitzonderingen te maken op de proceskeuzes. Deze gelden voor alle nieuwe budgethouders (en mensen die straks overgangscliënt af zijn) in

12 Klopt het dat de gemeente geen maximumtarieven voor de drie zorgsoorten hoeft op te geven als de gemeente op het proceskeuzeformulier aangeeft in 2015 elke zorgovereenkomst afzonderlijk (individueel) goed te keuren? Dat klopt. De drie maximumtarieven zijn alleen nodig wanneer er wordt besloten om de zorgovereenkomsten in bulk (collectief) te laten goedkeuren. Uiteraard moet er wel per individueel goed te keuren contract een maximumtarief worden ingevoerd. Hoe geef je bij de SVB aan dat je als gemeente een deel automatisch wil laten goedkeuren en een deel handmatig? Je kunt de wensen sturen aan of via het relatiemanagement van de SVB. 12

13 Hoofdstuk 6 Mijn PGB: webdiensten voor gemeenten én budgethouders Wat is de signaleringsfunctie? Gemeenten kunnen met de SVB afspreken in welke situaties zij van de SVB tussentijds een signaal wensen te ontvangen (ook wel red flags genoemd). Denk voorbeeld aan een situatie waarin de budgethouder het budget veel sneller besteedt dan op basis van het persoonlijk plan kan worden verwacht of juist veel minder zorg declareert dan verwacht. De SVB hanteert hiervoor op dit moment in de AWBZ al een signaleringslijst die als uitgangspunt gebruikt kan worden in de gesprekken tussen gemeenten en de SVB over dit onderwerp. In de afspraken tussen de gemeente en de SVB kan daarnaast worden vastgelegd in welke situaties ook de cliënt een signaal krijgt vanuit de SVB. Deze signaleringsfunctie zal in het begin nog beperkt zijn en moet in 2015 verder invulling krijgen. Kunnen gemeenten verdere afspraken met de SVB maken over managementinformatie en rapportages? Er komt managementinformatie voor gemeenten. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt tussen de SVB en de VNG. Kunnen we als gemeente straks via Mijn PGB zorgovereenkomsten en declaraties inzien? Zorgovereenkomsten worden als PDF in het systeem van de SVB opgenomen. Gemeenten en zorgkantoren kunnen deze (via Mijn PGB voor gemeenten) bekijken. Pas als de gemeente akkoord is met de zorgovereenkomst (de zorginhoudelijke toets) kan de SVB betalingen voor de budgethouder verrichten. De gegevens van declaraties kunnen op detailniveau via Mijn PGB voor gemeenten worden ingezien. Welke rapportages/ signalen stelt de SVB beschikbaar? Een gemeente kan de uitputting van het budget per budgethouder en voor de gehele populatie volgen via Mijn PGB voor Gemeenten. Verder wordt er per kwartaal een rapportage gebruikersgegevens met informatie over de algehele dienstverlening van de SVB en het Trekkingsrecht gestuurd. Uit de rapportages is op te maken welke budgethouders gebruik maken van de salarisadministratie, loondoorbetaling bij ziekte en/of collectieve verzekeringen. Is het voor een Sociaal Team ook mogelijk om zelf een account Mijn PGB voor Gemeenten aan te vragen, zodat zij in 2015 zorgovereenkomsten inhoudelijk kunnen goedkeuren? Vooralsnog is de inlog alleen mogelijk vanuit gemeenten, maar er wordt gewerkt aan een uitbreiding van het systeem waardoor andere gemeentelijke instellingen (waaronder sociale teams en samenwerkingsverbanden) kunnen inloggen. De uitbreiding wordt rond 15 december 2014 verwacht. Waar is het overzicht van afgekeurde of goedgekeurde overeenkomsten in Mijn PGB voor Gemeenten te vinden? Goedgekeurde overeenkomsten zijn zichtbaar via de button Status in het scherm Accorderen zorgovereenkomsten. De door de SVB afgekeurde overeenkomsten zijn niet zichtbaar in de portal. Waarom missen er goedgekeurde/afgekeurde overeenkomsten in Mijn PGB voor Gemeenten? De goedgekeurde overeenkomsten moeten te zien zijn op Mijn PGB voor Gemeenten. De SVB stuurt in de week van 1 december 2014 gemeenten een lijst met BSN-nummers van cliënten die geen zorgovereenkomst hebben aangeleverd. Wat moet een gemeente doen als zij geen overzicht van PGB-houders zien in Mijn PGB voor Gemeenten? Dit kun je doorgeven aan 13

14 Krijgt een gemeente binnen een regio in Mijn PGB voor Gemeenten bestedingsinformatie te zien van eigen budgethouders, of ziet alleen de centrumgemeente beschermd wonen dat (alle budgethouders die ze voor de hele regio hebben doorgegeven)? Voorlopig ziet elke gemeente alle zorgovereenkomsten van mensen afkomstig uit de betreffende gemeente. Centrumgemeenten kunnen nog niet zien welke zorgovereenkomsten uit andere gemeenten komen. Het ministerie van VWS buigt zich hierover. Is er op korte termijn een oplossing voor centrumgemeenten beschermd wonen binnen de functionaliteit van het SVB systeem zodat ook zij inzage krijgen in de gegevens en informatie kunnen uitwisselen? De SVB en het ministerie van VWS zoeken op dit moment naar een structurele oplossing. Belangrijk is nu dat de zorgovereenkomsten worden geaccordeerd. Gemeenten zullen dit met de centrumgemeenten achter de schermen moeten regelen. Hierover kunnen vragen gesteld worden via 14

15 Hoofdstuk 8 Overige dienstverlening van de SVB Wordt de huidige dienstverlening van de SVB geïntegreerd in het trekkingsrechtsysteem? Ja, overigens is er differentiatie in diensten welke de SVB voor gemeenten kan uitvoeren mogelijk (zie ook de gemeentebrochure over het trekkingsrecht). 15

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten?

Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Trekkingsrecht in het PGB vanaf 2015: wat betekent dit voor gemeenten? Inhoud Wat is trekkingsrecht? 3 Wat verandert er voor gemeenten?

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten

Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten Plan van aanpak herstelacties implementatie trekkingsrechten PGB Programma trekkingsrechten PGB Datum 24 maart 2015 Status Definitief Inhoud 1. Inleiding 4 2. Knelpunten voor budgethouders en zorgverleners

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

PGB-beleid Wmo-voorzieningen

PGB-beleid Wmo-voorzieningen PGB-beleid Wmo-voorzieningen Afdeling Samenleving Februari 2011 Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Het PGB in de Wmo... 3 2.1 Het wettelijk kader... 3 2.2 De toekenning... 4 2.3 Overwegende bezwaren... 4 2.4

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Overwegende bezwaren NING

Overwegende bezwaren NING BIJLAGE 5 REGELING PERSOONSGEBONDEN BUDGET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NING Algemeen Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders

Houvast bij uw pgb-administratie. Informatie voor budgethouders Houvast bij uw pgb-administratie Informatie voor budgethouders Inhoud 01 Inleiding 3 02 Uw administratie op orde 6 03 Uw pgb uitstippelen 14 04 Salaris of uurtarief 22 05 Financiële administratie 30 06

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom Servicecentrum PGB? 2 Wmo, AWBZ en trekkingsrecht 2 Vrij besteedbaar bedrag 3 Werkgever of

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806

08UIT01103 DOORKIESNUMMER 010-2465806 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam C.A.C. Daskalakis Wethouder voor Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Welzijn en Volksgezondheid, Sport en Recreatie Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. Procedure... 3. 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening... 6

1. Inleiding... 2. 2. Procedure... 3. 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening... 6 Uitvoeringsregels Wmo Wijdemeren 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Procedure... 3 3. Uitsluitingsgronden voor een maatwerkvoorziening.... 6 4. Regels voor een persoonsgebonden budget (PGB) bij een maatwerkvoorziening...

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015

Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Persoonsgebonden budget Wlz Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2015 Inleiding In Nederland bent u door de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerd

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Algemeen 3 2. Pgb algemeen 4 3. Hulp bij het huishouden en begeleiding 5 4. Hulpmiddelen 10 5. Woningaanpassingen

Nadere informatie

arbeidsovereenkomst Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

arbeidsovereenkomst Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB arbeidsovereenkomst Dit is een arbeidsovereenkomst tussen twee partijen - de budgethouder. Dit is de werkgever. - de zorgverlener. Dit is de werknemer, iemand die u

Nadere informatie

Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015

Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015 Het College van Waalwijk, gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening Maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2015, besluit vast te stellen de volgende: Beleidsregels Maatschappelijke

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente

Persoongebonden Budget. en de rol van de gemeente Persoongebonden Budget WMO en de rol van de gemeente Advies uitgebracht door de Adviesraad Gehandicaptenbeleid 1 oktober 2006 1 Inleiding. De Adviesraad Gehandicaptenbeleid (Adviesraad) heeft besloten

Nadere informatie

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015

Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging. Ingangsdatum 1 januari 2015 Reglement Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Ingangsdatum 1 januari 2015 Versie: 1.0 Datum: november 2014 1 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de polisvoorwaarden van

Nadere informatie

Zelf uw zorg regelen in de Wmo

Zelf uw zorg regelen in de Wmo Zelf uw zorg regelen in de Wmo Met een pgb van uw gemeente De belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. Voor informatie, advies en ondersteuning. T 0900 742 48 57 ( 0,20 per minuut)

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015

Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Reglement persoonsgebonden budget verpleging en verzorging 2015 Artikel 1 Over het Reglement 1.1 Waarom een reglement? In de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering staat waarop u recht heeft, maar

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo en Jeugd 2015 Gemeente Ede. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (Pgb) 2. 2.1.

Beleidsregels Wmo en Jeugd 2015 Gemeente Ede. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (Pgb) 2. 2.1. ü Beleidsregels Wmo en Jeugd 2015 Gemeente Ede Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (Pgb) 2 2.1. Wettelijk kader 2 2.2. Lokale uitgangspunten 3 2.3. Voorwaarden 3 2.4. Inzet

Nadere informatie