Projectplan. Deelstroom behandeling rwzi Amersfoort. Versie : 1.2 Datum : 29 april 2011 Projectnummer : 8774 Projectfase : Uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan. Deelstroom behandeling rwzi Amersfoort. Versie : 1.2 Datum : 29 april 2011 Projectnummer : 8774 Projectfase : Uitvoering"

Transcriptie

1 Deelstroom behandeling rwzi Amersfoort Versie : 1.2 Datum : 29 april 2011 Projectnummer : 8774 Projectfase : Uitvoering

2 Versie: 1.2 Pagina: 2 Datum 29 april 2011 INHOUDSOPGAVE 1 PROBLEEMSTELLING ALGEMEEN OPBOUW VAN DIT RAPPORT RESULTAAT EN AFBAKENING PROJECTDOEL EN -RESULTAAT RANDVOORWAARDEN FUNCTIONELE EISEN OPERATIONELE EISEN ONTWERPBEPERKINGEN PROJECTFASERING DEFINITIEFASE ONTWERPFASE BESTEKFASE AANBESTEDINGSFASE REALISATIEFASE NAZORGFASE RISICO-ANALYSE RISICO-ANALYSE BEHEERSING TIJD PLANNING BESLISMOMENTEN FINANCIËN KWALITEIT PROJECTOMGEVING ALGEMEEN COMMUNICATIE OMGEVINGSKAART...9

3 Versie: 1.2 Pagina: 3 Datum 29 april Probleemstelling 1.1 Algemeen RWZI Amersfoort is momenteel niet in staat om aan de effluent eis voor stikstof te voldoen. Dit is structureel als gevolg van ondermeer een hoge belasting, een ongunstige BZV/N verhouding en de bijdrage van stikstof uit het slib van Nijkerk en Soest. Voor de rwzi Amersfoort heeft het ministerie van veiligheid en justitie een strafrechtelijke waarschuwing gegeven voor het overschrijden van de N-totaal lozingseis. Door de bouw van de deelstroom behandelingsinstallatie kan de N verwijderingseis weer gehaald worden. 1.2 Opbouw van dit rapport In hoofdstuk twee wordt het projectresultaat en de gehanteerde randvoorwaarden, eisen (functioneel en operationeel) en de ontwerpbeperkingen beschreven. Hoofdstuk drie beschrijft de verschillende projectfasen met de uit te voeren werkzaamheden. Aan de hand van een risico-analyse wordt in hoofdstuk vier de risico s genoemd die het project nadelig kunnen beïnvloeden. In hoofdstuk vijf wordt de beheersing van tijd, geld en kwaliteit genoemd. Tevens worden de kwaliteitseisen genoemd. Tenslotte wordt in hoofdstuk zes de projectomgeving in kaart gebracht.

4 Versie: 1.2 Pagina: 4 Datum 29 april Resultaat en afbakening 2.1 Projectdoel en -resultaat Er zijn verschillende technieken om stikstof te verwijderen uit geconcentreerde warme stromen, zoals centraat. Het gaat ondermeer om de volgende processen: - BABE (behandeling deelstroom met retourslib, vergelijkbaar met actief slib proces), 1 full scale referentie, DHV patent. In het BABE proces wordt C-bron uit de hoofdstroom gebruikt, - SHARON (verwijdering van stikstof over nitriet (30% minder energie in vergelijking met BABE, 40% minder C-bron)) wereld wijde referenties, waarvan meer dan 5 in Nederland. Grontmij patent. Voor het SHARON proces is een koolstofbron nodig. Dit vraagt om extra investeringen en veiligheidsmaatregelen en leidt tot aanvullende exploitatiekosten - Anammox (60% minder energie in vergelijking met BABE, het Anammox proces (DEMON) behoeft in het geheel geen C-bron) o Pacques proces, patent (full scale in Rotterdam (centraat, 2 traps) en bij Waterstromen (1 traps), niet op centraat) o DEMON proces, patent in Oostenrijk, Grontmij enige technologie leverancier van het DEMON proces (full scale bij Apeldoorn en op andere plekken in Europa op centraat) - Overige (geen full scale referenties). Van de bovenstaande technieken is het Anammox proces het meest voordelige en duurzaamste proces. Met weinig energie en zonder chemicaliën wordt stikstof efficiënt verwijderd. Momenteel bestaan de meeste referenties op centraat voor het DEMON proces, waarbij in Apeldoorn is gebleken dat het ook het goedkoopste proces is. Dit wordt onderschreven door de bevindingen met de realisatie van een DEMON installatie van HDSR. De DEMON installatie heeft ook voordelen op het gebied van enten van de installatie. Alle processen starten traag op (enkele maanden) omdat zich een bacteriemassa (korrel) moet vormen die langzaam aangroeit. De mogelijkheid bij de keuze van een DEMON installatie om slibkorrels vanuit Apeldoorn te gebruiken voor het enten van de installatie bij opstarten is een groot voordeel. In principe kan de installatie op de rwzi Amersfoort met slib uit Apeldoorn binnen een week op 30% tot 50% van de capaciteit worden gebracht. Andersom bij in bedrijf zijn van de een DEMON installatie op de rwzi Amersfoort kan bij problemen met de installatie in Apeldoorn vanuit Amersfoort slibkorrels worden betrokken om de installatie in Apeldoorn te enten. Dit resulteert in een nog robuustere procesvoering en een reservestelling van DEMON-korrels voor waterschap Veluwe en Vallei & Eem.. Op basis van de gewenste snelheid van het realiseren van de deelstroombehandeling, de eenvoud en het aantal referenties van het DEMON proces, het energieverbruik, de goede ervaringen met het DEMON proces op RWZI Apeldoorn is gekozen voor het DEMON proces. DEMON is een kosteneffectieve technologie voor de verwijdering van stikstofverbindingen uit afvalwater met een hoge ammoniumconcentratie, door middel van nitrificatie en autotrofe denitrificatie. Het proces is ontwikkeld en gepatenteerd door de Universiteit Innsbruck, en kan inmiddels worden beschouwd als bewezen technologie. Momenteel zijn er op rejectiewater 11 full-scale DEMON-installaties operationeel, en 4 zijn er in aanbouw. DEMON installaties zijn in gebruik in onder andere Apeldoorn (Nederland), Strass (Oostenrijk), Glarnerland (Zwitserland) Heidelberg (Duitsland) en Thun (Zwitserland). De capaciteit van deze referenties loopt van 50 tot kg N/d. De capaciteit van de DEMON in Amersfoort wordt ruim 800 kg N/d. In Nederland wordt het DEMON proces toegepast op de rioolwaterzuivering Apeldoorn van het Waterschap Veluwe. Deze installatie heeft een capaciteit van kg/dag NH4-N. De DEMON installatie op rwzi Apeldoorn wordt gevoed met centraat afkomstig van vergisters waar zowel huishoudelijk zuiveringsslib als organische reststoffen worden vergist. Dit resulteert in centraatstromen van sterk wisselende kwaliteit, zowel wat betreft drogestof als concentratie ammonia. Ondanks deze sterke wisselingen in belasting is het DEMON proces zeer stabiel, zonder sterke wisselingen in verwerkingscapaciteit.

5 Versie: 1.2 Pagina: 5 Datum 29 april Randvoorwaarden Randvoorwaarden zijn voorwaarden welke van buiten komen en niet te beïnvloeden zijn. Voor dit project worden de volgende randvoorwaarden gehanteerd: eisen m.b.t. arbeidsomstandigheden zowel tijdens de uitvoering als de operationele fase. centraat binnen de technologische grenzen. eisen m.b.t. Duurzaam Bouwen. Inpassen in bestaande installatie Voldoen aan vergunningseisen. Het project moet voldoen aan de maatregelen uit de MVO 2.3 Functionele eisen Functionele eisen zijn eisen met betrekking tot welke prestaties dienen te worden geleverd en wat het resultaat moet doen. Voor dit project worden de volgende functionele eisen gehanteerd: de DEMON installatie moet volautomatisch kunnen werken. de bedrijfs- en procesgegevens van de DEMON installatie moeten op volgens standaard methode worden verwerkt in het SCADA-systeem van de rwzi Amersfoort. De DEMON installatie moet bij onderhoud of bij storingen het centraat van de centrifuges kunnen bypassen zodat de bedrijfsvoering ongehinderd doorgang vind. 2.4 Operationele eisen Operationele eisen zijn eisen met betrekking tot het gebruik, het onderhoud en de omstandigheden. Voor dit project worden de volgende operationele eisen gehanteerd: de installatie moet voor onderhoud goed bereikbaar zijn de installatie moet zo efficiënt mogelijk werken de beluchtingelementen moeten via een luik in de wand van de tank bereikbaar zijn. de installatie moet uit standaard op de markt verkrijgbare componenten worden opgebouwd. de bediening van de installatie moet met het opleidingsniveau van het huidige personeel kunnen worden gedaan. 2.5 Ontwerpbeperkingen Ontwerpbeperkingen zijn beperkingen aan de oplossing en eisen/wensen ten aanzien van methoden en hulpmiddelen. Voor dit project worden de volgende ontwerpbeperkingen gehanteerd: beperkende eisen die gesteld worden vanuit de WM vergunning beperkende eisen die gesteld worden vanuit de bouw vergunning bepalend voor de dimensionering is de samenstelling van het te behandelen centraat voldoende warmte moet beschikbaar zijn voor het proces

6 Versie: 1.2 Pagina: 6 Datum 29 april Projectfasering 3.1 Definitiefase In de definitiefase wordt aangegeven wat de organisatie (opdrachtgever, gebruikers e.d.) met betrekking tot het project precies wil. In deze fase zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: In deze fase is een eerste raming gemaakt. Deze raming is gebaseerd op het wijzigingsformulier, de technische checklist, het technologisch grondslagenplan, het projectplan met daarin verwerkt de risico inventarisatie en tekeningen. De nauwkeurigheid van de raming is 30%. 3.2 Ontwerpfase In de ontwerpfase dienen de oplossingen voor het probleem uitgewerkt te zijn. In deze fase zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: In de ontwerpfase is door Grontmij de DEMON installatie gedimensioneerd. In het definitief ontwerp wordt aangegeven hoe de installatie moet gaan werken, uit welke procesonderdelen de installatie bestaat en wat de kosten zijn. Tevens wordt hier in aangegeven hoe de installatie wordt ingebed in de bestaande installatie. 3.3 Bestekfase In de besteksfase wordt het ontwerp vertaald in een technische omschrijving. In deze fase zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: In de besteksfase wordt de gehele installatie tot in de details omschreven zodat het werk de markt op kan. 3.4 Aanbestedingsfase In de aanbestedingsfase wordt ervoor gezorgd dat de uitvoering van het project vlekkeloos kan verlopen. In deze fase zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: Uitgegaan wordt van een onderhandse aanbesteding waarbij de laagste prijs geld. Gedacht wordt de bestekken via een elektronische aanbesteding op de markt te brengen. Dit is nog afhankelijk van een proef die momenteel loopt met een ander project. 3.5 Realisatiefase In de realisatiefase wordt het projectresultaat opgeleverd. In deze fase zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: De uitvoeringsfase zal vooral voor eind van 2011 aanvangen. Medio 2012 kan het project in bedrijf worden genomen. 3.6 Nazorgfase In de nazorgfase wordt geregeld dat het projectresultaat blijft zoals de organisatie (opdrachtgever, gebruikers e.d.) dat wil. In deze fase zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: In de nazorgfase worden de restpunten afgewerkt en zullen de eventuele storingen verholpen worden door de aannemer

7 Versie: 1.2 Pagina: 7 Datum 29 april Risico-analyse 4.1 Risico-analyse In de risico-analyse geef je aan welke risico s je verwacht, een omschrijving van het risico en mogelijke beheersmaatregelen. Het verkrijgen van de omgevingsvergunning kan een vertragende factor zijn voor het project. Omdat een groot deel van de rwzi Amersfoort nog volgens het bestemmingsplan van de gemeente Amersfoort uit 1965 bestempeld is als groene zone moet bij elk project een projectbesluit worden aangevraagd dat tussen de 26 en 32 weken in beslag neemt. Ook voor de locatie van de DEMON installatie is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk en moet minimaal rekening worden gehouden met een doorlooptijd van 26 weken. In de planning is rekening gehouden met deze lange proceduretijd voor de aanvraag van de vergunning. Inmiddels is een gesprek geweest met de Provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort om te proberen deze proceduretijd te verkorten. Doordat we te maken hebben met een buitenplansprocedure met wettelijke termijnen kan de procedure tijd niet verkort worden. Momenteel loopt de vergunningaanvraag procedure. Door het krediet op basis van de besteksraming aan te vragen met een nauwkeurigheid van +/- 10% wordt het risico kleiner dat de inschrijvingsbedragen bij de aanbesteding het goedgekeurde krediet overschrijden. Op 17 december 2010 is met behulp van het ondersteuningsprogramma Meeting Works een risico inventarisatie gedaan met de risicogebieden Financieel, Juridisch, Maatschappelijk/Politiek, Organisatorisch en Technisch. Voor de toprisico s zijn beheersmaatregelen opgesteld. Bij de aanbesteding van de werkzaamheden is een goede voorspelling van de marktwerking niet altijd goed mogelijk. Enig risico m.b.t. de marktwerking is meegenomen in de besteksbegroting. Doordat het een onderhandse aanbesteding is voor beide bestekken, worden die aannemers uitgenodigd in te schrijven die voldoende kwaliteit hebben om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

8 Versie: 1.2 Pagina: 8 Datum 29 april Beheersing 5.1 Tijd De uitvoering van de werkzaamheden is gesplitst in drie gedeelten, te weten: De voorbereiding. De realisatie. De nazorg. 5.2 Planning Nr. Activiteit Begindatum Einddatum 1 Definitief ontwerp bestekken Procedure D&H Procedure AB Vergunning Uitvoering Nazorg Beslismomenten - Keuze DEMON installatie - Keuze continu of batchproces - Keuze aanbestedingsmethodiek - Keuze locatie DEMON installatie - Beslissing bestuur om voorbereiding te starten - Beslissing bestuur voor het uitvoeringskrediet 5.4 Financiën Voor een onderverdeling van de kosten wordt verwezen naar de vertrouwelijke financiële bijlage 5.5 Kwaliteit De kwaliteitseisen met betrekking tot het project liggen voor het grootste gedeelte vast in de besteksomschrijving. Overige opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp zijn niet te maken.

9 Versie: 1.2 Pagina: 9 Datum 29 april Projectomgeving 6.1 Algemeen De formele opdrachtgever is het bestuur (AB of D&H) van het waterschap. De gedelegeerde opdrachtgever is de directie, die dit delegeert via het afdelingshoofd aan de projectleider. Het project staat onder leiding van een projectleider van Waterschap Vallei & Eem. 6.2 Communicatie Interne communicatie; Het projectteam zal door middel van regelmatig overleg met technologie, onderhoud en beheer de voortgang en de knelpunten bespreken. Binnen het projectteam wordt met hele korte lijnen gecommuniceerd. Externe communicatie; Voordat de installatie in bedrijf gaat zal een artikel hier over worden gepubliceerd. 6.3 Omgevingskaart In de omgevingskaart wordt aangegeven wie welke plaats inneemt in het project. Opdrachtgever: Bestuur Afdelingshoofd: Gedelegeerd opdrachtgever: B. Knepper Directie Projectleider: M.H. van Zetten Gebruikers: Medewerkers Beheer Waterzuivering Projectmedewerkers: Derden: G. Stoltenkamp H. van Veldhuizen J. Koster P. Steer H. van der Kolk

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

RISICOANALYSE VAN HET ZERO-BASE PROJECT EINDRAPPORT

RISICOANALYSE VAN HET ZERO-BASE PROJECT EINDRAPPORT RISICOANALYSE VAN HET ZERO-BASE PROJECT EINDRAPPORT RAND Europe januari 2001 MR 1354-RE/VW/DGTP Erik J. Frinking Andreas Ligtvoet Erik J.G. van de Linde INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...1 2. Globale Risicoanalyse

Nadere informatie

Een Procesontwerp met Systems Engineering voor de gemeente Den Helder

Een Procesontwerp met Systems Engineering voor de gemeente Den Helder Een Procesontwerp met Systems Engineering voor de gemeente Den Helder Bachelor Eindopdracht R.M. de Wit 9-8-2013 Colofon Titel Versie Een procesontwerp met Systems Engineering voor de gemeente Den Helder

Nadere informatie

C2K SCiH Advies Inrichting C2000

C2K SCiH Advies Inrichting C2000 C2K SCiH Advies Inrichting C2000 Inleiding Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijk relaties Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Contactpersoon: Dhr M. van Vliet M.vanVliet@cs.ru.nl

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016. Elektriciteit Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 1 2 1 2 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2010-2016 Elektriciteit 3 4 inhoud Voorwoord 7 1 Speerpunten Asset Managementproces Veiligheid Het

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing O outsourcingsproces outsourcingsproces T Outsourcingsproces S S Inkoopproces T Inkoopproces O Inkoopproces Outsourcings- proces Inkoopproces Inleiding De aanleiding

Nadere informatie

Uitgesproken. Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde. Zwolle, 9 juni 2009. Kenmerk: 2103.0001Rmm090699

Uitgesproken. Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde. Zwolle, 9 juni 2009. Kenmerk: 2103.0001Rmm090699 Uitgesproken Procesevaluatie project Aanpassing Garmerwolde Zwolle, 9 juni 2009 Kenmerk: 2103.0001Rmm090699 RAPPORT Opdrachtgever: Dijkgraaf Waterschap Noorderzijlvest Contactpersoon: De heer H. van t

Nadere informatie

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout

Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Hoera, ik ben projectleider! Een (dynamische) handreiking voor het inrichten en beheersen van projecten binnen de gemeente Oosterhout Oosterhout, november 2004 1 1. Inleiding Studies, boeken en richtlijnen

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3

Plan Van Aanpak. Authenticatie en autorisatie in Java en.net. Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl. Info Support b.v. Versie: 0.3 Plan Van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Johan Janssen jjanssen@sci.ru.nl Info Support b.v. Versie: 0.3 Colofon Titel Plan van Aanpak Authenticatie en autorisatie in Java en.net Versie,

Nadere informatie

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken

Handreiking. PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken Handreiking 1 PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Propedeuse Economie, Universiteit Utrecht. Projectmatig werken PROFESSIONELE EN ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN Projectmatig werken Opleiding Economie /

Nadere informatie

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Rapportage van het onderzoek naar het Gemeentelijk Riolering Plan van de gemeente Wijk bij Duurstede Datum : 15 juni 2007 Van : Rekenkamercommissie Aan : de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede Betreft

Nadere informatie

Grote Projecten. Wie is aan zet?

Grote Projecten. Wie is aan zet? Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Grote Projecten Wie is aan zet? Rekenkamercommissie gemeente Hoorn - juni 2012 Samenstelling Rekenkamercommissie Externe leden

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

De integratie van kritieke succesfactoren (management) in QMethod

De integratie van kritieke succesfactoren (management) in QMethod De integratie van kritieke succesfactoren (management) in QMethod Naam : René Welmerink E-mail : rene.welmerink@qurius.nl Studentnummer : 835488294 Versie : 1.0 Datum : januari 2009 Masteropleiding : Business

Nadere informatie

Plan van Aanpak DEFINITIEF

Plan van Aanpak DEFINITIEF Plan van Aanpak DEFINITIEF Het plan van aanpak van het afstudeeronderzoek naar de haalbaarheid van de transformatie van het leegstaande kantoorgebouw naar kluswoningen aan de Junostraat 35-37 te Den Haag

Nadere informatie

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken

Jan Bartling april 2001 versie 1.2. Projectmatig werken april 2001 versie 1.2 Inhoud Waar kan ik het vinden? Inhoud... 2 Inleiding... 3 Projecten zijn niet altijd leuk... 4 Projecten komen er niet vanzelf... 8 Doelen en valkuilen... 13 T okig... 16 t O kig...

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging

Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging vakgroep Bliksembeveiliging Onderzoeksrapport Kwalitatieve Bliksembeveiliging De techniek waarop Nederland draait 1 Voorwoord In opdracht van de Vakgroep Bliksembeveiliging heeft Nick van der Giessen,

Nadere informatie

Project Management. Hfst 1: Het project:

Project Management. Hfst 1: Het project: Project Management Hfst 1: Het project: 1.1: Soorten werkzaamheden: We kennen 3 soorten werkzaamheden: Improvisatie: een plotselinge reactie op een niet verwachte gebeurtenis. Hiervoor zijn geen richtlijnen.

Nadere informatie

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten

Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal. De Waarde van lage levensduurkosten Waterschap Valei en Eem Rioolwaterzuiveringsinstallaties Amersfoort en Veenendaal De Waarde van lage levensduurkosten 1 Inhoud 1 Samenvatting 3 2 Projecttypering 4 3 Projectdoelen 6 4 Werkwijze 7 5 Resultaten

Nadere informatie

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein.

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Overtollig biogas rwzi Nieuwegein Nummer: 648242 In D&H: 30-07-2013 Steller: JCP de Wit In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: +31 6 15 06 84

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen WVE

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen WVE Beleidsplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen WVE Opgesteld ter besluitvorming in MO, D&H en AB Opgesteld door: Hans Stellaard (WVE) Judith Kurvers (CSR Academy) Timo Cochius (CSR Academy) Lars Moratis

Nadere informatie

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers Werkwijzer Overname werkprocessen bij werkgevers 2 Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 4 Hoofdstuk III 2. Inleiding 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Leeswijzer 5 2.3 Verantwoording 5 Effectiviteit van coachen

Nadere informatie